Forsoningsdagen. Ugens vers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsoningsdagen. Ugens vers"

Transkript

1 6 TIL SABBATTEN 9. NOVEMBER 2013 Forsoningsdagen Ugens vers Introduktion Hvilken gud er som du, der tilgiver skyld og bærer over med synd hos den rest, du ejer? Du, som ikke bliver ved at være vred, men holder af at vise godhed; han viser os atter barmhjertighed og træder al vor skyld under fode. Du kaster alle vore synder i havets dyb! (Mika 7,18-19). Forsoningsdagen eller Yom Kippur, som vi finder den omtalt i 3 Mos 16, er det mest højtidelige ritual i Det Gamle Testamente. Den er med vilje placeret midt i 3 Mosebog, som selv er i centrum af de fem Mosebøger, for at vise at dette ritual er højhelligt. Dagen omtales også som sabbatternes sabbat (3 Mos 16,31), og alt arbejde skulle ophøre, noget der var specielt for jødernes årlige fester. Dette forbinder teologisk forsoningsdagen med ideen om sabbatten, en tid til at hvile i det, Gud som skaber og forløser har gjort og vil gøre for os. I denne uge vil vi studere, hvad der skete i den jordiske helligdom på forsoningsdagen, især ritualet med de to geder, som vil hjælpe os til bedre at forstå de dybere sandheder omkring frelsen og den endelige udslettelse af synden. Ugens tekster 3 Mos 16 3 Moa 23, Mos 19,16-21 Matt 18,23-35 Es 6,1-6 58

2 SØNDAG 3. NOVEMBER 2013 Den årlige renselse 3 Mos 16, Hvad bliver renset på forsoningsdagen? I løbet af året blev alle former for synd og urenheder overført til helligdommen. Men med forsoningsdagen kommer tiden til at fjerne dem. Forsoningsdagen består af tre hovedelementer: 1. Syndofferet for præsten. Ypperstepræsten skulle slagte en tyr for sine egne synder og derved sikre, at han selv som præst var ren, når han gik ind i helligdommen for at foretage det ritual, som skulle rense den. 2. Syndofferet, gedebukken for Herren (3 Mos 16,8). I løbet af året havde alle syndofrene båret alle israelitternes synder ind i helligdommen. Forsoningsdagen var det tidspunkt, hvor alle disse synder skulle fjernes fra helligdommen. Dette foregik gennem blodet fra gedebukken for Herren. 3. Udslettelseritualet med den levende gedebuk for Azazel. Gud ønskede at fjerne sit folks synder fra helligdommen og fra lejren. Derfor blev en anden levende ged sendt ud i ørkenen. 3 Mos 16,15 Hvad skete der med Azazels ged, og hvad symboliserede dette? Da der hverken blev bekendt synder eller lagt hænder på denne ged, bar dens blod ingen synd. Derfor besmittede den ikke helligdommen, men rensede i stedet. Resultatet af dette fremgår tydeligt i vers 16 og 20. Ypperstepræsten gjorde soning med blodet fra bukken for Herren og rensede hele helligdommen. Processen bragte også renselse af hele folket og gjorde forsoningsdagen helt enestående; for kun på denne dag blev både helligdommen og folket renset. Forsoningsdagen var den anden fase i forsoningens to dele. I den første fase, i løbet af året, blev israelitterne tilgivet. Deres synder blev ikke udslettet, men blev overladt til Gud selv, som lovede at tage sig af dem. Den anden fase havde ikke ret meget at gøre med tilgivelse; folket var allerede tilgivet. Faktisk optræder udsagnsordet tilgive slet ikke i 3 Mos 16 eller 23, Dette viser os, at hele frelsesplanen handler om meget mere end blot tilgivelsen af vores synder, noget der giver endnu mere mening, når det ses i den store strids større sammenhæng. 59

3 MANDAG 4. NOVEMBER 2013 Mere end tilgivelse 3 Mos 16,32-34 Hvad var ypperstepræstens hovedopgave på forsoningsdagen? Ypperstepræstens grundlæggende rolle var at være mellemmand mellem Gud og folket. I forhold til helligdommen var det ham, der ledte offersystemet og udførte forskellige rituelle ofringer (Hebr 8,3). Hans opgave på forsoningsdagen var kolossal. Han udførte næsten alle ritualerne, bortset fra at lede bukken for Azazel ud i ørkenen; men det var ham, der gav befaling om at lede den bort. På forsoningsdagen blev ypperstepræsten et levende eksempel på Kristus. På samme måde som folkets opmærksomhed udelukkende var rettet mod ypperstepræsten, sådan er Jesus den eneste, som skal have vores opmærksomhed. Ligesom ypperstepræstens handlinger på jorden bragte renselse for folket, bringer Jesu gerning i den himmelske helligdom renselse for os (Rom 8,34; 1 Joh 1,9). På samme måde som ypperstepræsten på forsoningsdagen var folkets eneste håb, sådan er Jesus vores eneste håb. Mens Kristi blod skulle fri den angrende synder for lovens fordømmelse, skulle det ikke udslette synden. Den ville blive ved at være optegnet i helligdommen indtil den endelige forsoning. På samme måde fjernede syndofferets blod i forbilledet synden fra den angrende; men den blev i helligdommen indtil forsoningsdagen. (Ellen White, Patriarchs and Prophets, s. 357.) Ifølge 3 Mos 16,16-20 skulle ypperstepræsten gå ind i det Allerhelligste og rense det for rituelle urenheder, overtrædelser og synder. Dernæst overførte han alle misgerninger, alle overtrædelser og alle israelitternes synder til den levende buk og sendte dem med bukken ud i ørkenen. På denne måde var alle israelitternes synder fjernet. Derved blev forsoningsdagens enestående hensigt opnået, nemlig en moralsk renselse, som gik længere end tilgivelse. På denne dag var der ikke brug for ny tilgivelse. Gud havde allerede tilgivet deres synd. Til at tænke over Hvordan kan vi lære at stole fuldstændigt på det, Jesus har gjort for os som det eneste håb for vores frelse samtidigt med, at vi med al den hjælp, Gud giver os, kæmper for at opgive al synd? 60

4 TIRSDAG 5. NOVEMBER 2013 Azazel 3 Mos 16,20-22 Hvad skete der med den levende buk? Ritualet med den levende buk var ikke et offer. Efter at lodtrækningen havde afgjort, hvilken buk var for Herren, og hvilken var for Azazel (ofte oversat med syndebuk ), omtales kun bukken for Herren som et syndoffer (vers 9 og 15). I modsætning omtales bukken for Azazel som den levende buk. Den blev aldrig slagtet, måske for at undgå den opfattelse, at dette ritual indbefattede et offer. Den levende buk blev kun brugt, efter at ypperstepræsten havde afsluttet soningen for hele helligdommen (vers 20). Det kan ikke understreges nok, at det efterfølgende ritual med den levende buk ikke havde noget at gøre med den egentlige renselse af helligdommen eller folket. På det tidspunkt var de allerede blevet renset. Hvem eller hvad er Azazel? Tidlige jødiske fortolkninger identificerede Azazel som den oprindelige engel, der faldt i synd og er ophavet til ondskab, til og med som de onde engles leder. Vi kender ham selvfølgelig som et symbol på Lucifer. Ritualet med den levende buk var en udryddelsesceremoni, som sikrede den endelige udryddelse af synden. Synden ville blive lagt på den, som i sidste ende var ansvarlig for den og derefter blive båret bort fra folket for altid. Der foregik soning i en straffende forstand (3 Mos 16,10), idet bukken bar det endelige ansvar for synd. Spiller Satan en rolle i vores frelse, som nogle urigtigt hævder, at vi lærer? Selvfølgelig ikke! Satan bærer aldrig på nogen som helst måde synden som en stedfortræder for os. Kun Jesus har gjort det, og det er gudsbespottelse at tænke, at Satan har nogen del i vores frelse. Vi finder en parallel til ritualet med den levende buk i loven om falske vidner (5 Mos 19,16-21). Anklageren og den anklagede står foran Gud, repræsenteret gennem præsterne og dommerne; der foretages en undersøgelse; og hvis det viser sig, at anklageren er et ondskabsfuldt vidne, skal han modtage den straf, som han havde tiltænkt den uskyldige (fx den onde Haman, som opstillede en galge for Mordokaj). Til at tænke over Giv igen Gud tak for hans nådige tilgivelse og det faktum, at han ikke længere vil huske vores synd (Jer 31,34). Hvordan kan vi lære ikke at huske vores synder, når de er blevet tilgivet? Hvorfor er det så vigtigt, at vi gør det? 61

5 ONSDAG 6. NOVEMBER 2013 På forsoningsdagen Sådan blev folket i tabernakeltjenesten og tjenesten i templet, som senere trådte i dets sted, fra dag til dag undervist om de store sandheder, der er knyttet til Kristi død og forsonende tjeneste, og en gang om året ledtes deres tanker frem til de afsluttende begivenheder i den store strid mellem Kristus og Satan, universets endelige renselse for synd og syndere. (Ellen White, Patriarchs and Prophets, s. 358.) 3 Mos 16, ,27-32 Hvad forventede Gud, at israelitterne skulle gøre på forsoningsdagen? Hvordan gælder disse principper for os i dag, som lever i den tid, som er blevet kaldt forsoningsdagens opfyldelse? Hvis nogen i det gamle Israel ikke fulgte disse forskrifter, skulle han udryddes fra sit folk (3 Mos 23,29-30). Forsoningsdagen handlede om liv eller død. Den forlangte den troendes fuldstændige loyalitet over for Gud. Forestil dig, at en havde bekendt sin synd i løbet af den første fase af soningen i løbet af året, det vil sige det daglige offer; men så tog han ikke forsoningsdagen alvorligt. Ved at tilsidesætte det, som Gud havde planlagt at vise på denne dag, viste en sådan person, at han var illoyal over for Gud. Dette viser, at en person, som bekender sig til at tro på Gud, alligevel kan miste sin frelse. Som adventister tror vi ikke på en gang frelst, altid frelst ; for dette er ikke Bibelens lære. Vi har kun vores sikkerhed i Kristus, så længe vi lever i tro, overgiver os til ham og påberåber hans kraft til at vinde sejr, når vi fristes, og hans tilgivelse, når vi falder. Til at tænke over Læs Matt 18, Hvilke lærdomme kan vi tage med os fra denne mægtige lignelse? 62

6 TORSDAG 7. NOVEMBER 2013 Esajas personlige forsoningsdag I Es 6,1-6 ser Esajas himlens konge sidde på en højt ophøjet trone i templet. Dette syn er en domsscene, som beskriver, at Gud kommer for at dømme (Es 5,16). Esajas ser den sande konge, identificeret i Johannes evangeliet som Jesus Kristus (Joh 12,41). Selv om Esajas var Guds profet og kaldte andre til omvendelse, forstod han, at i Guds nærværelse er han fortabt. Stillet over for Guds hellighed og herlighed så Esajas sin egen syndighed og også sit folks urenhed. Hellighed og synd er uforenelige. Vi har alle ligesom Esajas brug for at nå til den erkendelse, at vi ikke på egen hånd kan bestå i Guds dom. Vores eneste håb er at have en stedfortræder. Es 6,1-6 Hvilken parallel til forsoningsdagen finder du i disse vers? Kombinationen af et tempel fyldt med røg, et alter, dom og soning for synd og urenhed minder stærkt om forsoningsdagen. Esajas oplevede på en måde sin egen personlige forsoningsdag. En seraf (som bogstaveligt betyder den brændende ) tog et stykke gloende kul fra alteret for at fjerne profetens synd, noget der forudsætter, at en form for ofring fandt sted. Dette er et passende billede på den renselse fra synd, som er mulig gennem Jesu offer og hans præstetjeneste for os. Esajas genkendte dette som et renselsesritual, og han rørte sig ikke, mens kullet rørte hans læber. På denne måde blev hans skyld fjernet og hans synd er sonet (Es 6,7). Den passive stemme i vers 7 viser, at tilgivelse gives af ham, som sidder på tronen. Dommeren er også frelseren. Når Gud renser os, fører det os fra Ve mig til Her er jeg, send mig. Når vi forstår den himmelske gerning på forsoningsdagen, leder det os til villighed til at forkynde; for en sand forståelse fører til vished og sikkerhed. Dette kommer af, at vi ved, at vi i dommen har en stedfortræder, Jesus Kristus, hvis retfærdighed alene (symboliseret ved blodet) vil gøre os i stand til at stå uden frygt for fordømmelse (Rom 8,1). Taknemlighed motiverer os til mission. Frikendte syndere er Guds bedste ambassadører (2 Kor 5,18-20); for de ved, hvad Gud har befriet dem fra. 63

7 FREDAG 8. NOVEMBER 2013 Til videre studium Nu finder den begivenhed sted, som er symboliseret ved forsoningsdagens sidste højtidelige handling. Når tjenesten i det Allerhelligste var fuldført, og Israels synder var fjernet fra helligdommen i kraft af syndofferets blod, blev den levende syndebuk, Azazels buk, ført frem for Herren, og i menighedens påhør bekendte ypperstepræsten al Israelitternes synd over den, alle deres overtrædelser og synder, og lagde dem på hovedet af bukken (3 Mos 16,21). Når soningen i den himmelske helligdom er fuldført, vil Guds folks synder i Guds, de hellige engles og de talløse frelstes nærværelse på lignende måde blive lagt på Satan. Han vil blive erklæret skyldig i alt det onde, han har fået dem til at begå. (Ellen White, The Great Controversy, s. 658.) Spørgsmål til drøftelse 1. Hvorfor vil enhver forståelse af frelsesplanen være ufuldstændig, hvis den udelader eller bagatelliserer Jesu tjeneste som vores ypperstepræst? Hvad lærer helligdommen os om, hvor central midlertjenesten i helligdommen er i frelsesplanen? Størstedelen af en hel bog i Det Nye Testamente, Hebræerbrevet, handler om Kristi gerning i den himmelske helligdom. I lyset af dette, hvor vigtig er denne gerning? 2. Det er blevet sagt, at Kristi gerning, fra hans død til hans tjeneste i den himmelske helligdom ganske enkelt er en del af Guds metodiske plan for, hvordan han takler syndproblemet på en måde, som vil være med til at besvare alle spørgsmål mht. hans retfærdighed, rimelighed og kærlighed. Tænk over følgerne af denne tanke, især i lyset af den store strid, og hvad det lærer os om de store spørgsmål, involveret i syndens frygtelige tragedie. 3. Mange adventister er blevet undervist om forsoningsdagen på en måde, som udelod enhver form for frelsesvished. En sådan opfattelse kommer af en forkert forståelse af forsoningsdagens hensigt. Tænk over navnet forsoning. Hvad betyder det? Hvordan opnås soning? Hvem udfører soningen? Hvordan bliver dette gennemført? Hvordan burde disse svar hjælpe os til bedre at forstå, hvorfor Forsoningsdagen faktisk er så gode nyheder? 64

8 DIALOG TIL SABBATTEN 9. NOVEMBER 2013 Aktiviteter og dialog Guds Ord Når vi i dag bruger ordet dom, har det oftest en negativ klang. Det er ikke tilfældet i Bibelen, hvor dom også betyder befrielse, retfærdiggørelse eller frelse for de troende. Find eksempler fra Bibelen, hvor dom eller dommer betyder befrielse snarere end straf, retfærdiggørelse snarere end fordømmelse! Hvorfor betyder det somme tider det ene, somme tider det andet? Hvad gør forskellen? Personligt kristenliv I modsætning til de bibelske samfund i mellemøsten lever vi i dag i et samfund med relativt få religiøse ritualer, både personligt og i vores sociale fællesskab. Vi har vaner og skikke, men tillægger dem sjældent nogen religiøs eller eksistentiel betydning. Tænk over, hvilke vaner og skikke du/vi har, som vi finder afgørende for os. Hvilke handlinger udfører vi, som har symbolsk, religiøs betydning? Sammenlign evt. adventisters traditioner med de traditioner, du finder i andre kirkesamfund og fremlæg det for klassen. Drøft betydningen af at have ritualer. Hvorfor har vi så få? Ville det gavne os at have flere? Uddybende spørgsmål Forsoningsdagen handler ikke primært om tilgivelse. Den har Gud givet den troende allerede. Drøft ud fra lignelsen om den gældbundne tjener i Matt 18,21-35, hvad dommen på forsoningsdagen fokuserer på! Forstå det bedre Ritualer peger på en større virkelighed. Ser man snævert på ritualerne for ofringer, som de er beskrevet i 3. Mosebog, drejer de sig om de troendes og Guds folks synd. Men Guds Ord gør det klart, at ofringerne rækker langt videre. De peger hen til det sande offer, som bar al verdens synd (Joh 1,29). Betydningen af ritualer må forstås ud fra den virkelighed, de 65

9 DIALOG TIL SABBATTEN 9. NOVEMBER 2013 peger på. Bogstaveligt talt kan blod ikke rense. Og blod koagulerer hurtigt og er derfor ikke flydende længe. Ikke desto mindre er Jesu blod i stand til at rense os fra al synd (1 Joh 1,7). Den græske form af udsagnsordet i dette vers angiver, at renselsen er vedvarende. Jesu blod har ikke mistet sin kraft til at rense. Ved at dø for alle har Jesus givet alle en chance mere, og på dommens dag ser Gud ikke på, om vi er syndere eller syndfri. Det kristne evangelium er, at Gud vil se os og vurdere os i lyset af vores forhold til Jesus. Hvordan reagerer vi på Guds tilgivelse? Dette er, hvad den endelige dom undersøger. NOTER 66

10 MISSIONSBERETNING DEN TRANS-EUROPÆISKE DIVISION 9. NOVEMBER 2013 HUN FANDT SIN PLADS Melissa fra Norge flyttede ind som kostelev på Newbold College. Hendes engelsk var ikke så godt, som hun kunne ønske, men hun opdagede, at der var mange, som var langt dårligere til det, end hun var. Hun kom til at dele værelse med Kim, en ung pige fra Korea, og de to gjorde sig store anstrengelser for at forstå hinanden. De talte om skole, arbejde og deres personlige liv. En dag sad Kim og tænkte i lang tid. Så kiggede hun på Melissa og spurgte: Hvordan kan jeg tro på Gud? Spørgsmålet overraskede Melissa, som havde troet, at Kim var en kristen. Kan du lære mig om Gud? fortsatte hun. Melissa vidste ikke helt, hvor hun skulle begynde, men de to unge kvinder kom til at tilbringe mange timer det år med at tale sammen om Gud. Melissa indså, at Gud brugte hende til at introducere hendes værelseskammerat til Jesus. Under deres samtaler lærte Melissa, hvad vil sige, at dele sin tro med andre. Nogle gange spurgte Kim hende, om de kunne bede sammen. Melissa bad, og derefter bad Kim bønnen på koreansk. En anden aften bad Kim: Tak, Gud for en god dag. Hvordan var din dag, Melissa? Melissa blev overrasket, for hun var ikke vant til at man afbrød sin bøn for at tale med andre i værelset. Men så forstod hun, at bøn kunne være mere end kun en dialog mellem en selv og Gud. Det kunne være en samtale mellem venner. Kim lærte faktisk Melissa, hvordan hendes forhold til Gud kunne være. Det var dejligt at se, hvordan Kim lærte Gud bedre at kende. Hen imod slutningen af skoleåret fortalte Kim, at hun var blevet en kristen. Melissa var så lykkelig. Tænk, at Gud ville bruge mig til at lede Kim til Jesus, tænkte hun. Det er derfor jeg er på Newbold for at forberede mig til at hjælpe andre til at finde Jesus. Melissa er en af de mange udenlandske elever på Newbold. Hun er også en af de mange unge kvinder, som studerer teologi der. Ca. 1/3 af de teologistuderende er kvinder. Det betyder ikke, at vi alle kommer til at blive præster, siger hun. Men mange vil. Jeg ønsker at forberede mig på at tjene Gud, uanset hvad han kalder mig til. Newbold er en lille skole med en stor opgave. Den tilbyder uddannelsesmuligheder inden for mange områder. Men økonomien er altid stram, og bygningsmæssigt er skolen nødt til at leve op til de nationale krav. Øverst på listen står renovering af pigebygningen, hvor Melissa fortalte Kim om Jesus. En del af dette kvartals 13. sabbatsoffer vil være med til at opfylde dette behov. FAKTA OM MISSION Den Trans-europæiske Division består af mere end 20 lande. Den er den mindste af de 13 divisioner, som verdenskirken er delt op i, med omkring medlemmer. Noget af det, vores kirkes ledere prioriterer højest, er at uddanne unge adventister, og Newbold College er med til at tilvejebringe denne uddannelse. 67

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet Hebræerbrevet Agenda Indledning Skrifttolkning Opbygning 1,1-4: Indledning Hurtig gennemgang af 1,5-10,18 10,19-31: Det er nødvendigt at fastholde troens grundlag Opsummering Indledning Forfatter: ukendt

Læs mere

KAMPEN MELLEM KRISTUS OG SATAN.

KAMPEN MELLEM KRISTUS OG SATAN. KAMPEN MELLEM KRISTUS OG SATAN. Kapitel 18. Helligdommen. Skriftstedet "2300 aftener og morgener; så skal helligdommen komme til sin ret igen!" (Dan 8,14), havde været grundlaget for og den bærende pille

Læs mere

Studie 20. Kristi tjeneste i den himmelske helligdom

Studie 20. Kristi tjeneste i den himmelske helligdom Studie 20 Kristi tjeneste i den himmelske helligdom 107 Åbningshistorie Jesus var ikke det første menneske, folk anså for at være Messias. Faktisk kom han cirka 60 år efter adskillige såkaldte messiasser.

Læs mere

Jobs løser. Ugens vers

Jobs løser. Ugens vers 12 Jobs løser TIL SABBATTEN 17. DECEMBER 2016 Ugens vers Indledning Men det var vore sygdomme, han tog, det var vore lidelser, han bar; og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud (Es

Læs mere

Lærdomme fra helligdommen

Lærdomme fra helligdommen 4 Lærdomme fra helligdommen TIL SABBATTEN 26. OKTOBER 2013 Ugens vers Introduktion De skal lave mig en helligdom, så vil jeg tage bolig hos dem (2 Mos 25,8). Helligdommen er en af Guds vigtigste metoder

Læs mere

11. søndag efter trinitatis 7. august 2016

11. søndag efter trinitatis 7. august 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke (dåb) Tema: Kærlighed til Jesus Salmer: 10, 24, 448; 151, 520 Evangelium: Luk. 7,36-50 "Hvem er han som endog tilgiver synder?" "Hvem er han?" Hvem er Jesus? Det er det store og

Læs mere

Studie 20. Kristi tjeneste i den himmelske helligdom

Studie 20. Kristi tjeneste i den himmelske helligdom Studie 20 Kristi tjeneste i den himmelske helligdom 107 Åbningshistorie Jeg sagde undskyld! Det er fint, Troy. Nu mangler du bare at finde ud af, hvordan du vil betale for skaderne. Betale for skaderne!

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

#13 Hvordan ondskaben blev til

#13 Hvordan ondskaben blev til #13 Hvordan ondskaben blev til Ordet Satan bliver nævnt 53 gange i Bibelen. På hebræisk betyder ordet modstander eller fjende. Ordet djævel bliver nævnt 60 gange i Det Nye Testamente. Ordet betyder bogstaveligt

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14.

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14. Bruger Side 1 27-08-2017 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Lukas 18,9-14. Vi sammenligner os med hinanden. Måske går vi ikke ligefrem i Kirken og gør det, vi gå på de sociale medier.

Læs mere

Himlen på jorden. Ugens vers. Introduktion

Himlen på jorden. Ugens vers. Introduktion 2 TIL SABBATTEN 12. OKTOBER 2013 Himlen på jorden Ugens vers Introduktion De tjener ved en helligdom, der kun er en efterligning og en skygge af den himmelske, fremstillet efter de anvisninger, Gud gav

Læs mere

Hovedtemaer i 1. og 2. Petersbrev

Hovedtemaer i 1. og 2. Petersbrev 13 TIL SABBATTEN 24. JUNI 2017 Hovedtemaer i 1. og 2. Petersbrev Ugens vers Introduktion På sit legeme bar han selv vore synder op på korset, for at vi, døde fra synden, skal leve for retfærdigheden. Ved

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

21. søndag efter trinitatis 9. november 2014

21. søndag efter trinitatis 9. november 2014 Kl. 9.00 Burkal Kirke Kl. 10.30 Bjolderup Kirke Tema: Guds tålmodighed med os Salmer: 547, 308, 493, 332 547, 661, 308; 493, 522 Evangelium: Luk. 13,1-9 "Nu får du en sidste chance." Sådan kan vi nogle

Læs mere

Guds lov og Kristi lov

Guds lov og Kristi lov 8 TIL SABBATTEN 24. MAJ 2014 Guds lov og Kristi lov Ugens vers Introduktion Ugens tekster Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed.

Læs mere

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge Kend Kristus Discipelskab Målrettet 16-18 år Troy Fitzgerald Unge Kend Kristus Troy Fitzgerald Unge 16-18 år 3 Originaltitel: ChristWise 2013 Dansk Bogforlag Grafisk bearbejdning: Sat med: ITC Century

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Døbt af og fyldt med Helligånden

Døbt af og fyldt med Helligånden 5 TIL SABBATTEN 4. FEBRUAR 2017 Døbt af og fyldt med Helligånden Ugens vers Introduktion Tyven kommer kun for at stjæle og slagte og ødelægge. Jeg er kommet, for at de skal have liv og have i overflod

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Den himmelske helligdom

Den himmelske helligdom 1 Den himmelske helligdom TIL SABBATTEN 5. OKTOBER 2013 Ugens vers Introdutktion Så hør i himlen, hvor du bor, deres bøn og bønfaldelse, skaf dem deres ret (1 Kong 8,49). Hvor bor Gud? Dette spørgsmål

Læs mere

Ofringer. Ugens vers. Introduktion

Ofringer. Ugens vers. Introduktion 3 Ofringer TIL SABBATTEN 19. OKTOBER 2013 Ugens vers Introduktion Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres legemer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag

Læs mere

STUDIUM BIBEL. Kristus og 2hans lov ISSN ISBN

STUDIUM BIBEL. Kristus og 2hans lov ISSN ISBN ISSN 1603-6905 ISBN 978 87 7532 566 5 BIBEL STUDIUM Kristus og 2hans lov April Maj Juni 2014 1. 2. KVARTAL 2007 2014 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 2. kvartal Forfatter Kristus og hans lov Keith Burton

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Det evige evangelium. Ugens vers

Det evige evangelium. Ugens vers 13 TIL SABBATTEN 27. DECEMBER 2014 Det evige evangelium Ugens vers Introduktion I fortiden viste Herren sig for dem. Med evig kærlighed har jeg elsket dig, derfor bevarer jeg min troskab mod dig. (Jer

Læs mere

Guds rige. Ugens vers. De skal komme fra øst og vest, fra nord og syd og sidde til bords i Guds rige (Luk 13,29).

Guds rige. Ugens vers. De skal komme fra øst og vest, fra nord og syd og sidde til bords i Guds rige (Luk 13,29). 11 Guds rige TIL SABBATTEN 13. JUNI 2015 Ugens vers Introduktion De skal komme fra øst og vest, fra nord og syd og sidde til bords i Guds rige (Luk 13,29). Guds rige er et af hovedemnerne og af stor betydning

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

5. søndag efter trinitatis 26. juni 2016

5. søndag efter trinitatis 26. juni 2016 Kl. 10.00 Burkal Sognehus Kl. 14.00 Tinglev Kirke Tema: Bekendelse - fornægtelse Salmer: 318, (398,) 332; 54, 345 Evangelium: Matt. 16,13-26 I dagens tekst har vi vi den ældste kristne trosbekendelse:

Læs mere

Helligåndens arbejde. Ugens vers. Håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, så at I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft! (Rom 15,13).

Helligåndens arbejde. Ugens vers. Håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, så at I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft! (Rom 15,13). 12 TIL SABBATTEN 25. MARTS 2017 Helligåndens arbejde Ugens vers Introduktion Håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, så at I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft! (Rom 15,13). Ved afslutningen

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Sønnen. Ugens vers. Introduktion

Sønnen. Ugens vers. Introduktion 2 Sønnen TIL SABBATTEN 12. JULI 2014 Ugens vers Introduktion For end ikke Menneskesønnen er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. (Mark 10,45). Efter

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Dommen før Jesu genkomst

Dommen før Jesu genkomst 9 TIL SABBATTEN 30. NOVEMBER 2013 Dommen før Jesu genkomst Ugens vers Introduktion Men kongedømmet, herredømmet og magten i alle kongeriger under himlen bliver givet til den Højestes helliges folk. Dets

Læs mere

De Bibelske Fester. Hovedteksterne i GT. 3 Mos 23 og 5 Mos 16. Sabbatten en fest? Hvorfor landbrugsfester? 3 Mos 23,1-44

De Bibelske Fester. Hovedteksterne i GT. 3 Mos 23 og 5 Mos 16. Sabbatten en fest? Hvorfor landbrugsfester? 3 Mos 23,1-44 De Bibelske Fester Hovedteksterne i GT 2 Mos 23,10-19 2 Mos 34,18-26 3 Mos 23,1-44 5 Mos 16,1-17 (4 Mos 28-29 om festofrene) 2 2 Mos 23,10-19 19 + 34,18-23 3 Mos 23 og 5 Mos 16 Tre gange om året skal du

Læs mere

Pagten. Ugens vers. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31).

Pagten. Ugens vers. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31). 11 Pagten TIL SABBATTEN 12. DECEMBER 2015 Ugens vers Introduktion Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31). Selv om Bibelen taler om pagter

Læs mere

21. søndag efter trinitatis 16. oktober 2016

21. søndag efter trinitatis 16. oktober 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: En ny chance Salmer: 2, 522, 308; 505, 399 Evangelium: Luk. 13,1-9 "Lad det stå... måske bærer det så frugt" "Nu får du en sidste chance." Sådan kan vi nogle gange sige til

Læs mere

Kristus, vores offer

Kristus, vores offer 7 TIL SABBATTEN 16. NOVEMBER 2013 Kristus, vores offer Ugens vers Introduktion På sit legeme bar han selv vore synder op på korset, for at vi, døde fra synden, skal leve for retfærdigheden. Ved hans sår

Læs mere

Lærdomme fra Jobs Bog

Lærdomme fra Jobs Bog 14 Lærdomme fra Jobs Bog TIL SABBATTEN 31. DECEMBER 2016 Ugens vers Indledning Vi priser jo dem salige, der holdt ud; I har hørt om Jobs udholdenhed og har set, hvordan Herren lod det gå ham til sidst,

Læs mere

Symbolske handlinger

Symbolske handlinger 6 TIL SABBATTEN 7. NOVEMBER 2015 Symbolske handlinger Ugens vers Introduktion Er pottemageren ikke herre over sit ler, så at han af den samme masse kan lave fornemme kar og kar til dagligt brug? (Rom 9,21).

Læs mere

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9 Lektion 9 Frelse og fortabelse De fleste forbinder dommedag, med en kosmisk katastrofe. Men hvad er dommedag egentlig? Er der mennesker, der går fortabt, eller bliver alle frelst? Hvad betyder frelse?

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Adam og Jesus. Ugens vers

Adam og Jesus. Ugens vers 6 Adam og Jesus TIL SABBATTEN 11. NOVEMBER 2017 Ugens vers Introduktion Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til

Læs mere

Det er vel ikke uden grund, at Job er gudfrygtig

Det er vel ikke uden grund, at Job er gudfrygtig 3 TIL SABBATTEN 15. OKTOBER 2016 Det er vel ikke uden grund, at Job er gudfrygtig Ugens vers Indledning Men han sagde til hende: Du taler som en kvinde uden forstand! Tager vi imod det gode fra Gud, må

Læs mere

Vores profetiske budskab

Vores profetiske budskab 11 Vores profetiske budskab TIL SABBATTEN 14. DECEMBER 2013 Ugens vers Introduktion Jeg så endnu en engel flyve midt oppe under himlen; den havde et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på jorden,

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

Kristus, vores præst

Kristus, vores præst 8 TIL SABBATTEN 23. NOVEMBER 2013 Kristus, vores præst Ugens vers Introduktion Hovedsagen i det, der her siges, er, at vi har en sådan ypperstepræst, som sidder på højre side af den Højestes trone i himlene

Læs mere

Helligånden. Og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid. (Joh 14,16). Ugens vers.

Helligånden. Og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid. (Joh 14,16). Ugens vers. 3 Helligånden TIL SABBATTEN 19. JULI 2014 Ugens vers Introduktion Og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid. (Joh 14,16). Af de tre personer i guddommen

Læs mere

Helligånden og Åndens gaver

Helligånden og Åndens gaver 8 Helligånden og Åndens gaver TIL SABBATTEN 25. FEBRUAR 2017 Ugens vers Introduktion Der er forskel på nådegaver, men Ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel

Læs mere

10. søndag efter trinitatis 9. august 2015

10. søndag efter trinitatis 9. august 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke Tema: Guds kærlighed og vrede Salmer: 748, 335; 426, 334 752, 7, 335; 174, 334 Evangelium: Luk. 19,41-48 Det er med gråd i stemmen at Jesus fælder dom over

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Studie 20. Kristi tjeneste i den himmelske helligdom

Studie 20. Kristi tjeneste i den himmelske helligdom Studie 20 Kristi tjeneste i den himmelske helligdom 109 Åbent spørgsmål Hvornår har nogen distraheret dig fra at kommunikere med en anden? Hvordan var det? Hvordan reagerede du? Åbningshistorien er en

Læs mere

Kristi himmelfartsdag 5. maj 2016

Kristi himmelfartsdag 5. maj 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Fyldt af glæde Salmer: 250, 259, 252; 257, 251 Evangelium: Luk. 24,46-53 Da verdens første astronaut, russeren Jurij Gagarin, i 1961 blev den første mand i rummet i Vostok

Læs mere

Dåb og fristelser. Ugens vers

Dåb og fristelser. Ugens vers 2 Dåb og fristelser TIL SABBATTEN 11. APRIL 2015 Ugens vers Introduktion Og Helligånden dalede ned over ham i legemlig skikkelse som en due; og der lød en røst fra himlen: Du er min elskede søn, i dig

Læs mere

STUDIUM BIBEL. Helligdommen. Oktober November December 2013 ISSN 1398-2826 ISBN 978 87 7532 552 8

STUDIUM BIBEL. Helligdommen. Oktober November December 2013 ISSN 1398-2826 ISBN 978 87 7532 552 8 Helligdommen Oktober November December 2013 BIBEL STUDIUM ISSN 1398-2826 ISBN 978 87 7532 552 8 1. 4. KVARTAL 2007 2013 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 4. kvartal Forfatter Helligdommen Martin Pröbstle

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 Jesus fortæller i dagens evangelietekst to lignelser. I dem begge sigter han til folkets ledere: ypperstepræsterne, folkets ældste og farisæerne,

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Den eskatologiske forsoningsdag

Den eskatologiske forsoningsdag 10 TIL SABBATTEN 7. DECEMBER 2013 Den eskatologiske forsoningsdag Ugens vers Introduktion Han svarede mig: 2300 aftener og morgener! Derefter skal helligdommen få sin ret tilbage (Dan 8,14.) Studer skemaet

Læs mere

Sabbatten. Ugens vers. Introduktion

Sabbatten. Ugens vers. Introduktion 11 Sabbatten TIL SABBATTEN 13. SEPTEMBER 2014 Ugens vers Introduktion Og Jesus sagde til dem: Sabbatten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbattens skyld. Derfor er Menneskesønnen herre

Læs mere

Retfærdiggørelse af tro

Retfærdiggørelse af tro 4 TIL SABBATTEN 28. OKTOBER 2017 Retfærdiggørelse af tro Ugens vers Introduktion For vi mener, at et menneske gøres retfærdigt ved tro, uden lovgerninger. (Rom 3,28). I denne uges studium kommer vi til

Læs mere

Hvad mener I om Mormons Bog?

Hvad mener I om Mormons Bog? Ældste Bruce R. McConkie, De tolv apostles Kvorum Hvad mener I om Mormons Bog? Oprettet: 12. september 2007 To præster fra en af de største og mest indflydelsesrige protestantiske retninger kom til en

Læs mere

Hvem er mennesket i Rom 7?

Hvem er mennesket i Rom 7? 8 TIL SABBATTEN 25. NOVEMBER 2017 Hvem er mennesket i Rom 7? Ugens vers Introduktion Men nu er vi løst fra loven og er døde fra det, vi før var fanget i, så at vi er tjenere i Åndens nye liv, og ikke i

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

Kristi rige og loven. Ugens vers. Introduktion

Kristi rige og loven. Ugens vers. Introduktion 13 TIL SABBATTEN 28. JUNI 2014 Kristi rige og loven Ugens vers Introduktion Men sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus, når de dage kommer, siger Herren: Jeg lægger min lov i deres indre og

Læs mere

Kristi død og loven. Ugens vers. Introduktion

Kristi død og loven. Ugens vers. Introduktion 6 TIL SABBATTEN 10. MAJ 2014 Kristi død og loven Ugens vers Introduktion Så er også I, mine brødre, gjort døde for loven ved Kristi legeme, for at I skal tilhøre en anden, ham der er opstået fra de døde,

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Åbne spørgsmål. Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Kend kristus: Unge. 8 Warren Wiersbe, Being a Child of God, side 21.

Åbne spørgsmål. Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Kend kristus: Unge. 8 Warren Wiersbe, Being a Child of God, side 21. studie 5 Dåben 33 Åbne spørgsmål Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Åbningshistorie Fødsel (frelsens erfaring), adoption (dåb) og ægteskab (Guds lov) kan alle hjælpe os til

Læs mere

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Det kan være svært at forholde sig til Helligånden. Hvad er det for en størrelse, og hvordan virker Han? Er Han en person eller en kraft? Når vi hører om Helligånden,

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Efterligninger af håb

Efterligninger af håb 9 TIL SABBATTEN 26. NOVEMBER 2016 Efterligninger af håb Ugens vers Indledning Det kan blive min redning, for ingen gudløs tør træde frem for ham (Job 13,16). Den britiske forfatter William Hazlitt skrev:

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Herredømme og liv. Gennem hele Romerbrevet ser vi den kontrast, der er mellem døden, som kom gennem Adam og livet, som er i Kristus.

Herredømme og liv. Gennem hele Romerbrevet ser vi den kontrast, der er mellem døden, som kom gennem Adam og livet, som er i Kristus. 1 Herredømme og liv Romerne 5:17 Har døden på grund af den enes fald hersket ved denne ene, så skal endnu mere de, der får retfærdighedens overvældende nåde og gave, få herredømme og liv ved én eneste,

Læs mere

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVAD ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vor himmelske Faders plan for hans børns lykke og frelse*. Det kaldes Jesu Kristi evangelium, fordi Jesu Kristi forsoning

Læs mere

Helligånden, Guds Ord og bøn

Helligånden, Guds Ord og bøn 10 TIL SABBATTEN 11. MARTS 2017 Helligånden, Guds Ord og bøn Ugens vers Introduktion Og også Ånden kommer os til hjælp i vor skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke.

Læs mere

Kristus, enden på loven

Kristus, enden på loven 7 Kristus, enden på loven TIL SABBATTEN 17. MAJ 2014 Ugens vers Introduktion For Kristus er enden på loven til retfærdighed for enhver, som tror. (Rom 10,4). Et kendt blad havde en fuldsides annonce med

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14,

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14, Bruger Side 1 15-05-2016. Tekst. Johs. 14, 15-21. Der er altid noget overstadigt over Pinsesøndags gudstjeneste. Det er så let at synge og i al sin glans stråler livslyset over Guds nåde. Det er centrum

Læs mere

Anden vidner sammen med vores egen and

Anden vidner sammen med vores egen and Anden vidner sammen med vores egen and Anden selv vidner sammen med vor egen and om at vi er Guds børn. ROM. 8:16. DET var søndag først pa formiddagen. For dem der var i Jerusalem, var det en særlig dag.

Læs mere

Helligånden og et helligt liv

Helligånden og et helligt liv 6 TIL SABBATTEN 11. FEBRUAR 2017 Helligånden og et helligt liv Ugens vers Introduktion Fredens Gud hellige jer helt og holdent og bevare fuldt ud jeres ånd og sjæl og legeme lydefri ved vor Herre Jesu

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Joh 3,1-15. 1. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Joh 3,1-15. 1. tekstrække 1 Urup Kirke Søndag d. 31. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Joh 3,1-15. 1. tekstrække Salmer DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 Mat 5,20-26 s.1 Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 FORLIGELSENS VEJ To slags vrede Vrede og forsoning er to store temaer i ethvert menneskes liv og i samfundet til

Læs mere

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør.

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør. Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Den kosmiske strid over Guds karakter

Den kosmiske strid over Guds karakter 12 TIL SABBATTEN 21. DECEMBER 2013 Den kosmiske strid over Guds karakter Ugens vers Introduktion Og jeg hørte alteret sige: Ja, Herre, Gud, Almægtige, sande og retfærdige er dine domme (Åb 16,7). Adventister

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

20.s.e.trin. II. Strellev

20.s.e.trin. II. Strellev For nogen tid siden var det meget moderne at iføre sig en ja-hat. Når man har en ja-hat på, så fokuserer man på muligheder frem for begrænsninger. Man kalder problemer for udfordringer, for man kan klare

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Trosbekendelsen? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten

Læs mere

Retfærdiggørelse af tro alene

Retfærdiggørelse af tro alene 4 Retfærdiggørelse af tro alene TIL SABBATTEN 22. JULI 2017 Ugens vers Introduktion Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede

Læs mere

At leve for Gud. Ugens vers. Introduktion

At leve for Gud. Ugens vers. Introduktion 5 At leve for Gud TIL SABBATTEN 29. APRIL 2017 Ugens vers Introduktion For Herrens øjne hviler på de retfærdige, hans ører hører deres råb om hjælp. Herrens ansigt er vendt mod dem, der øver ondt (1 Pet

Læs mere

SVENS BIBELOVERSIGT - JOHANNES' FØRSTE BREV

SVENS BIBELOVERSIGT - JOHANNES' FØRSTE BREV SVENS BIBELOVERSIGT - JOHANNES' FØRSTE BREV Bogens hvem, hvad, hvor: Johannes har sandsynligvis skrevet dette brev som et rundbrev til menighederne i Lilleasien, for at opmuntre dem til at fortsætte i

Læs mere