ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ"

Transkript

1 ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Септембар 216. године Децембар 216.

2 Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода и расхода небанкарског сектора побољшале би степен финансијске стабилности земље, умањиле ризик од промене девизног курса у најрањивијим секторима привреде и повећале ефикасност монетарне политике. Да би се процес динаризације подржао, Народна банка Србије и Влада Републике Србије потписале су априла 212. године Меморандум о стратегији динаризације финансијског система Србије. У складу с тим документом, и Влада Републике Србије обавезале су се да прате и анализирају кретање степена динаризације, као и да редовно извештавају јавност о употреби динара у домаћем финансијском систему. С тим циљем, тромесечно припрема и објављује Извештај о динаризацији финансијског система Србије као једно од помоћних средстава комуникације с јавношћу. Тим извештајем јавности се пружају на увид дешавања у сегменту динарског тржишта и указује на мере и активности које су тржишни учесници и регулаторни органи предузели, или ће предузети, ради подршке процесу динаризације. Приступ јавности тим информацијама омогућиће да се боље разуме неопходност заштите од ризика промене девизног курса, као и неопходност мера и активности које ће и Влада Републике Србије предузимати како би се процес динаризације финансијског система Србије подстакао. Извештаји о динаризацији финансијског система Србије доступни су јавности на интернет презентацији Народне банке Србије (

3 Стратегија динаризације Стратегија динаризације у Републици Србији заснива се на активностима које се могу објединити у три међусобно повезана стуба. Први стуб стратегије динаризације је најопштијег карактера, али је уједно и најважнији. Мере у оквиру овог стуба подразумевају активности усмерене ка успостављању макроекономског окружења које карактеришу ниска и стабилна инфлација, стабилан финансијски систем и одржив привредни раст. Други стуб стратегије обухвата мере усмерене на активно промовисање динарских инструмената и тржишта, с посебним акцентом на развој тржишта динарских обвезница. Развој динарске криве приноса је важна окосница овог стуба. Трећи стуб има за циљ унапређење заштите од постојећих девизних ризика у небанкарском сектору и дестимулисање даљег јачања тих ризика. ће предводити напоре у овој области, сарађујући с банкарским сектором на увођењу и развоју основних инструмената заштите од девизног ризика како на међубанкарском тржишту, тако и у пословању с клијентима.

4 СКРАЋЕНИЦЕ КОРИШЋЕНЕ У ОВОМ ИЗВЕШТАЈУ млн милион млрд милијарда п.п. процентни поен Т тромесечје ХоВ хартије од вредности Не наводе се друге општепознате скраћенице.

5 Садржај I. Динаризација финансијског система Србије Пласмани привреди и становништву... 1 Осврт 1: Повољнији стамбени кредити у динарима у понуди банака Новоодобрени кредити привреди и становништву... 4 Осврт 2: Емисија прве супранационалне динарске обвезнице на домаћем финансијском тржишту Депозити привреде и становништва Динарска и девизна штедња Јавни дуг... 8 II. Инструменти заштите од девизног ризика Своп аукције девиза Народне банке Србије Коришћење инструмената заштите од девизног ризика...12 Методoлошке напомене...14 Списак графикона и табела...15

6 Укупно Прив. Стан. Укупно Прив. Стан. Укупно Прив. Стан. Укупно Прив. Стан. Извештај о динаризацији финансијског система Србије I. Динаризација финансијског система Србије Током Т забележен је пораст динаризације финансијског система Србије. О томе сведочи кретање свих релевантних показатеља динаризације. 1. Пласмани привреди и становништву За разлику од валутно индексираних и девизних пласмана, динарски пласмани привреди и становништву су у Т3 имали динамичан раст. To је резултирало порастом њихове заступљености у укупним пласманима привреди и становништву. Под утицајем досадашњег ублажавања монетарне политике, ниских каматних стопа на међународном тржишту, веће конкуренције банака и убрзања економске активности, пласмани привреди и становништву су у Т3 наставили да расту (за 36, млрд динара). Овај раст је у потпуности условљен динамичним растом динарских пласмана (за 42,6 млрд динара), чије је учешће у укупним пласманима због тога повећано за 1,6 п.п, на 31,4%. 1 Посматрано по секторској структури, учешће динарских пласмана у укупним пласманима становништву је у Т3 повећано у поређењу с Т2 (за 1,3 п.п.) и крајем септембра је износило 46,3%. 2 Снажан раст динарских пласмана становништву (за 21, млрд динара) резултат је пре свега и даље високог износа одобрених готовинских кредита (укључујући кредите за рефинансирање). Девизни и валутно индексирани пласмани становништву забележили су скромно повећање (за 1,8 млрд динара), првенствено због раста стамбених кредита у условима релативно повољних услова финансирања код банака и повољније ситуације на тржишту некретнина и у погледу понуде и у погледу цене. Највећи део тих кредита и даље је индексиран страном валутом. Са становишта макроекономске стабилности и динаризације у наредном периоду, позитиван сигнал представља појава динарских стамбених кредита у понуди банака под релативно повољним условима. Појава тих кредита у понуди банака указује на поверење банака у постигнуту макроекономску стабилност и истовремено пружа основ за дугорочан раст динаризације у наредном периоду. Графикон I.1.1. Учешће динарских пласмана у укупним пласманима привреди и становништву (у млрд RSD) (у %) Извор: НБС. I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III Динарски пласмани (л.с.) Девизно индексирани и девизни пласмани (л.с.) Учешће дин. плас. у укупним пласманима (д.с.) Графикон I.1.2. Секторска структура пласмана (у млрд RSD) (у %) ,8 43,5 45, 46, , ,6 29,2 29,8 2, ,4 19,3 19, Извор: НБС Динарски пласмани (л.с.) Девизно индексирани и девизни пласмани (л.с.) Учешће дин. пласмана у укупним пласманима (д.с.) 1 1 Посматрано по сталном курсу динара према евру на дан 31. децембра 215, овај показатељ је крајем Т3 износио 31,6%, или за 1,6 п.п. више него у претходном тромесечју. 2 Ако се посматра по сталном курсу, то учешће je повећано за 1,3 п.п., на 46,6%. 1

7 Пласмани привреди су у Т3 такође порасли (за 13,2 млрд динара), што је резултат повећања динарских пласмана предузећима (за 21,5 млрд динара). Ти пласмани су претежно намењени финансирању обртних средстава и рефинансирању дугова и односе се пре свега на предузећа која послују у секторима привреде које карактерише пораст економске активности прерађивачкој индустрији, пољопривреди, грађевинарству и трговини. Поменути пораст пласмана привреди остварен је у условима када банке, у оквиру активности усмерених на решавање проблематичних потраживања, и даље врше продају дела тих потраживања лицима ван банкарског сектора, односно врше њихов отпис. Такође, крајем Т2 су доспеле последње рате субвенционисаних динарских кредита привреди који су одобрени у 214. години, па је од почетка Т3 ишчезао негативан утицај ових доспећа на стање (динарских) пласмана привреди и самим тим на динаризацију пласмана привреди. Као резултат деловања наведених фактора, учешће динарских пласмана у укупним пласманима привреди је у Т3 повећано за 1,6 п.п. и крајем септембра је износило 2,7% 3. 3 Посматрано по сталном курсу, овај показатељ је повећан за 1,7 п.п., на 2,9%, колико је износио крајем Т3. 2

8 Осврт 1: Повољнији стамбени кредити у динарима у понуди банака На домаћем банкарском тржишту понуда банака је недавно употпуњена појавом стамбених кредита у динарима који нису валутно индексирани, по релативно повољним условима (стопама испод 5%), с дугим периодом отплате (до 3 година). Појава ових кредита на домаћем банкарском тржишту представља потврду добрих резултата монетарне политике Народне банке Србије и процеса макроекономске стабилизације земље, али је и одраз поверења у одрживост донетих мера и политика у наредном периоду. Одржавање инфлације на ниском и стабилном нивоу и смањење референтне каматне стопе Народне банке Србије утицали су на снижење каматних стопа на динарске кредите банака, чији се ниво постепено приближава нивоу каматних стопа у земљама у окружењу и Европској унији. За већину становништва чија су примања у динарима коришћење стамбених кредита у динарима без валутне клаузуле представља задуживање без преузимања валутног ризика, што позитивно доприноси финансијској стабилности у дугом року. Појави ових кредита у понуди банака допринело је и континуирано повећање динарских извора финансирања за банке, између осталог и динарске штедње становништва, која је у условима ниске инфлације, релативно стабилног курса динара, релативно атрактивних каматних стопа, као и повољнијег пореског третмана динарске штедње у односу на девизну, у последње четири године повећана готово три пута. Очекује се да ће даљи раст динарских извора банака у наредном периоду омогућити разноврснију понуду, али и наставак смањења каматних стопа на динарске кредите и привреди и становништву. 3

9 2. Новоодобрени кредити привреди и становништву Банке су у Т3 пласирале привреди и становништву највећи износ новоодобрених кредита у протеклих пет година, при чему је повећана заступљеност динарских кредита. Банке су у Т3 привреди и становништву пласирале 323,8 млрд динара новоодобрених кредита, што је, посматрано на тромесечном нивоу, највећи износ у последњих пет година. У поређењу с претходним тромесечјем, износ новоодобрених кредита повећан је за 7,4 млрд динара, или за 2,4%. Повећање обима новоодобрених кредита у потпуности је резултат већег динарског кредитирања (за 11,2 млрд динара, или 9,5%), док је износ девизних и валутно индексираних кредита био нешто мањи него у Т2 (за 3,7 млрд динара, или 1,9%). Учешће динарских кредита у укупним новоодобреним кредитима је због тога повећано (за 2,6 п.п., на 39,8%). Графикон I.2.1. Учешће динарских кредита у новоодобреним кредитима привреди и становништву (у млрд RSD) (у %) I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III Динарски кредити (л.с.) Девизно индексирани и девизни кредити (л.с.) Учешће динар. кредита у укупним кредитима (д.с.) Посматрано са секторског аспекта, пораст кредитне активности у Т3 је резултат већег кредитирања привреде, која се у овом периоду више ослањала на динарске кредите него у претходном тромесечју. Тако је у Т3 у просеку 25,2% новоодобрених кредита пласирано у динарима, наспрам 2,4% у Т2. Као и до сада, привреда је кредите махом користила за финансирање обртних средстава (око 52% укупних новоодобрених кредита), при чему је у Т3 приметно веће коришћење динарских кредита за ту намену. Поред тога, задржано је и релативно високо учешће инвестиционих кредита (око 25% укупних новоодобрених кредита), који се и даље одобравају с валутном клаузулом. Износ новоодобрених кредита становништву у Т3 је незнатно смањен у односу на претходно тромесечје услед нешто мањег износа динарских кредита. И поред тога, становништво се и даље претежно опредељује за динарске кредите (75,3%), мада у нешто мањој мери него у Т2 (када је то учешће износило 76,1%). Банке и даље становништву претежно одобравају готовинске кредите, који се, по правилу, одобравају у динарима (преко 99%), од чега је око 7% с роком доспећа дужим од пет година. Стамбени кредити су наставили да се повећавају и на њих се односило око 16% новоодобрених кредита. Ти кредити се, по правилу, одобравају уз уговарање валутне клаузуле у еврима, мада је, као што је већ речено, понуда банака проширена и динарским стамбеним кредитима по релативно повољним условима. 4

10 Осврт 2: Емисија прве супранационалне динарске обвезнице на домаћем финансијском тржишту На домаћем финансијском тржишту, 5. децембра, емитована је прва обвезница у динарима чији је емитент међународна финансијска институција Европска банка за обнову и развој. Емитовано је обвезница номиналне вредности 2,5 млрд динара, трогодишњег рока доспећа, с варијабилном каматном стопом у висини каматне стопе BELIBOR тромесечне рочности увећане за,4 п.п. Обвезнице су, у складу с релевантним одредбама домаћег законодавства, регистроване у Централном регистру ХоВ и укључене на прајм листинг Београдске берзе, те је омогућено да се њима тргује на организованом секундарном тржишту. Тражња инвеститора је знатно премашила понуђен износ ових ХоВ (износила је око 4 млрд динара). Велико интересовање инвеститора банака и пензијских фондова за куповину ових ХоВ указује на њихово поверење у погледу одрживости досадашњих мера економске политике и очувања макроекономске стабилности у наредном периоду. С обзиром на то да је први пут емитент ове ХоВ међународна финансијска организација с највишим кредитним рејтингом (ААА), њихова емисија представља својеврсну међународну потврду да је кредибилитет националне валуте динара, односно домаће монетарне политике битно унапређен. Такође, куповином ових ХоВ инвеститори су повећали квалитет својих портфеља. Коначно, ове ХоВ су уврштене у портфељ ХоВ којима се врше операције на отвореном тржишту Народне банке Србије и прихватљиве су као залога приликом узимања кредита код Народне банке Србије, попут кредита за дневну ликвидност и краткорочних кредита на основу залоге ХоВ итд. Према наводима Европске банке за обнову и развој, прикупљена динарска средства биће коришћена за одобравање динарских кредита малим и средњим предузећима, као и носиоцима локалних самоуправа у Србији. Са становишта динаризације, емитовање ових ХоВ на домаћем финансијском тржишту представља изузетан искорак у правцу даљег развоја динарског сегмента финансијског тржишта, али и у правцу обезбеђења додатних извора за динарско кредитирање, које може допринети умањењу валутног ризика у сектору привреде и становништва. 5

11 Укупно Прив. Стан. Укупно Прив. Стан. Укупно Прив. Стан. Укупно Прив. Стан. Извештај о динаризацији финансијског система Србије 3. Депозити привреде и становништва Динарски депозити су у Т3 забележили бржи раст од девизних депозита и на рачунима привреде и на рачунима становништва. Степен динаризације депозита привреде и становништва је због тога повећан са 25,8% на 27,3%, колико је износио крајем Т2. Депозити привреде и становништва су у Т3 повећани за 6,2 млрд динара и крајем септембра су износили 1.852,5 млрд динара. Више од половине укупног прираста депозита односи се на пораст динарских депозита привреде (32,1 млрд динара). У условима дисперзије привредног раста на већи број области привреде, раст динарских депозита је забележен на рачунима предузећа из готово свих сектора, а посебно из сектора прерађивачке индустрије и енергетике. Девизни депозити предузећа су такође повећани, што се, као и у претходном периоду, може довести у везу са добрим извозним резултатима привреде. Међутим, раст девизних депозита био је ипак умеренији у односу на раст динарских депозита, што је условило повећање динаризације депозита привреде на 52,7%, или за 1,6 п.п. више него у претходном тромесечју. Депозити становништва су такође повећани (за 16,3 млрд динара), вођени наставком раста динарских депозита (за 1,2 млрд динара). У структури динарских депозита становништва, највећи раст је остварен на текућим рачунима. Динарска штедња је такође наставила да расте, бележећи историјски највише нивое. И девизни депозити становништва су забележили раст, који је био мање динамичан у односу на динарске депозите. Услед тих кретања, учешће динарских депозита у укупним депозитима становништва у Т3 је повећано за,6 п.п. и крајем септембра је достигло 14,9%. Графикон I.3.1. Учешће динарских депозита у укупним депозитима привреде и становништва (у млрд RSD) (у %) Извор: НБС. 27,2 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III ,6 13,9 Динарски депозити (л.с.) Девизно индексирани и девизни депозити (л.с.) Учешће дин. депоз. у укупним депозитима (д.с.) Графикон I.3.2. Секторска структура депозита (у млрд RSD) Извор: НБС. 25,4 51,5 13,8 25,8 51,1 14,2 27,3 52,7 14, Динарски депозити (л.с.) Девизно индексирани и девизни депозити (л.с.) Учешће динарских депоз. у укупним депоз. (д.с.) (у %) 6 6

12 4. Динарска и девизна штедња Динарска и девизна штедња су у Т3 наставиле да расту. Услед релативно бржег раста динарске штедње, њено учешће у укупној штедњи је незнатно повећано (за,1 п.п. на 4,4%). Крајем септембра динарска штедња је достигла нови историјски највиши ниво 49, млрд динара. У поређењу с крајем јуна она је била виша за 1,3 млрд динара (или за 2,8%), а у односу на крај прошле године за 3,6 млрд динара (или за 8,%). Дужи период ниске и стабилне инфлације и релативне стабилности курса динара, више каматне стопе на динарску штедњу и њен повољнији порески третман у односу на девизну штедњу и даље доприносе њеном расту. Као и у претходном тромесечју, раст динарске штедње у Т3 је био резултат повећања депозита положених на рок краћи од једне године (за 2,1 млрд динара), док је штедња положена на дуже рокове доспећа смањена (за,8 млрд динара). То је условило промене у рочној структури динарске штедње у корист штедње рочности краћих од годину дана, која је крајем Т3 чинила четири петине укупне динарске штедње. Грађани су у Т3 повећали и износ девизне штедње у банкама. Крајем септембра укупан износ штедње на девизним рачунима грађана износио је 8.547,5 млн евра, што је за 47,7 млн евра (тј. за,6%) више него крајем Т2. Раст девизне штедње резултат је повећања средстава депонованих на рок до годину дана (за 245,8 млн евра), и то пре свега штедње по виђењу. Износ штедње положене на дуже рокове је смањен (за 198,1 млн евра) услед смањења износа штедних улога орочених на рок од једне до две године. Наведена кретања су условила промену рочне структуре девизне штедње у корист депозита краћих рокова доспећа, тако да је штедња положена на рокове до годину дана крајем септембра чинила три четвртине укупне девизне штедње. Графикон I.4.1. Динарска и девизна штедња (у млрд RSD) I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III (у млрд EUR) Динарска штедња I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III Девизна штедња Графикон I.4.2. Рочна структура динарске штедње (3. септембар 216) Преко две године; 7,8% Од једне до две године; 11,9% Извор: НБС. Од шест месеци до једне године; 31,7% Графикон I.4.3. Рочна структура девизне штедње (3. септембар 216) Преко две године; 13,6% Од једне до две године; 11,3% Од три до шест месеци; 11,1% До три месеца; 37,5% До три месеца; 5,4% Извор: НБС. Од шест месеци до једне године; 21,7% Од три до шест месеци; 3,% 7

13 5. Јавни дуг Јавни дуг је у Т3 додатно смањен. Држава је повећала износ задужења у динарима, а смањила дуг у осталим (страним) валутама, па је учешће динарског дуга у укупном јавном дугу повећано са 2,8%, колико је износило у Т2, на 21,4%. Јавни дуг је смањен и у Т3, треће тромесечје заредом. Крајем септембра тај дуг је износио 2.976,1 млрд динара, што је за 5,8 млрд динара мање него крајем јуна. Смањење јавног дуга резултат је раздуживања по основу девизног дела јавног дуга, при чему је дуг смањен у свим (страним) валутама. У структури девизног дела јавног дуга, највише је смањен износ дуга у еврима (24, млн евра). Држава се у овом периоду раздуживала у еврима по основу регулисања раније датих гаранција јавним предузећима и отплате дела дуга по основу старе девизне штедње. С друге стране, задужење државе у еврима је у овом периоду повећано по основу ХоВ емитованих на домаћем финансијском тржишту, као и по основу задужења код међународних финансијских институција. Део јавног дуга у швајцарским францима такође је смањен (за 23,5 млн швајцарских франака), с обзиром на то да су регулисане индиректне обавезе по раније датим гаранцијама јавним предузећима у тој валути. Смањен је и део јавног дуга у америчким доларима, мада у релативно скромнијем износу (за 3,7 млн долара). Доларски дуг је смањиван по основу измирења дела обавеза према Париском клубу поверилаца и по основу регулисања раније датих гаранција јавним предузећима у доларима, што је добрим делом неутралисано већим задужењем по билатералним кредитним аранжманима с другим државама претежно с Владом Руске Федерације и Кинеском развојном банком. За разлику од девизног дела јавног дуга, део јавног дуга у динарима је повећан (за 14,8 млрд динара), што је у највећој мери резултат већег задужења државе по основу динарских ХоВ емитованих на домаћем тржишту капитала. Као последица наведених кретања, у структури јавног дуга повећано је учешће јавног дуга у динарима (за,5 п.п., на 21,4%). Највећи део јавног дуга, међутим, и даље је деноминован у еврима (4,8%) и доларима (33,%), док је учешће дуга у швајцарским францима у укупном Графикон I.5.1. Учешће динарског дуга у укупном јавном дугу (у млрд RSD) I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III Динарски дуг (л.с.) Девизни дуг (л.с.) Удео динарског дуга у укупном јавном дугу РС (д.с.) Извор: Министарство финансија. (у %) 24 Графикон I.5.2. Валутна структура јавног дуга РС (3. септембар 216) USD; 33,% CHF;,6% EUR; 4,8% * GBP, JPY, DKK, SEK, NOK Извор: Министарство финансија. RSD; 21,3% Графикон I.5.3. Рочна структура државних ХоВ емитованих на домаћем финансијском тржишту (стања на крају тромесечја) (у млрд RSD) SDR; 3,7% I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III Краткорочне динарске ХоВ Дугорочне динарске ХоВ Дугорочне ХоВ емитоване у еврима Извор: Министарство финансија Остале валуте *;,6% 8

14 јавном дугу занемарљиво (,6%). По основу ХоВ емитованих на домаћем тржишту, јавни дуг је крајем Т3 износио 978,6 млрд динара, или за 23,4 млрд динара више него на крају претходног тромесечја. Држава је на том тржишту повећала задужење и по основу динарских и по основу девизних ХоВ. На тржишту динарских ХоВ држава је емитовала првенствено ХоВ с роковима доспећа дужим од годину дана. С обзиром на то да је део раније емитованих ХоВ рочности до годину дана у Т3 доспео на наплату (у износу од 2,2 млрд динара), портфељ тих ХоВ је у Т3 сведен на занемарљиву меру (,7 млрд динара, или,1% вредности укупног портфеља динарских државних ХоВ). С друге стране, јавни дуг по основу динарских ХоВ дужих рокова доспећа у Т3 је наставио да се повећава, па је крајем септембра укупна вредност портфеља ових ХоВ износила 624,3 млрд динара, или за 18,3 млрд динара више него крајем јуна. То је резултат пораста задужења државе по основу емисије референтних динарских обвезница рочности седам година (за 28,3 млрд динара) и обвезница рочности три године (за 7,7 млн динара). С друге стране, стање дугорочних ХоВ краћих рокова доспећа је смањено (укупно за 17,7 млрд динара). Наведена кретања су условила повећање просечне рочности референтних динарских државних ХоВ, која је у Т3 повећана са 24,7 месеци, колико је износила у јуну, на 25,9 месеци. Графикон I.5.4. Секундарни промет динарских државних ХоВ (у млрд RSD) I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III м 6м 12м 53н 18м 2г 3г 5г 7г 1г Извор: Министарство финансија и ЦРХоВ. Графикон I.5.5. Секундарни промет динарских државних ХоВ по искључењу трговања до два радна дана од дана салдирања примарне продаје (у млрд RSD) I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III Укупан промет динарских ХоВ Промет по искључењу трговине до два радна дана од дана салдирања примарне продаје ХоВ Извор: Министарство финансија и ЦРХоВ. По основу девизних државних ХоВ емитованих на домаћем тржишту, јавни дуг је повећан за 59,6 млн евра, да би крајем Т3 достигао 2.868,2 млн евра. Тај раст је готово у целости последица већег задужења по основу ХоВ иницијалних рочности пет година (за 1, млн евра), које су емитоване у септембру. На секундарном тржишту у Т3 је остварен промет државних динарских ХоВ у износу од 8,6 млрд динара, што је за више од трећину мањи износ него у Т2. Томе је највише допринело мање трговање ХоВ иницијалних рочности две и три године. Смањено је и трговање овим ХоВ на Београдској берзи. Оно је у Т3 износило 4,3 млрд динара, или за 2,5 млрд динара мање него у претходном тромесечју. У структури секундарног трговања динарским државним ХоВ и даље се тргује искључиво ХоВ иницијалних рочности дужих од годину дана. Највећи део тог трговања у Т3 односио се на ХоВ рочности три године (45,9%) и 9

15 седам година (41,%). Промет динарских државних ХоВ на секундарном тржишту непосредно након салдирања примарног трговања у Т3 је износио 11, млрд динара, што представља 13,7% укупног промета. Поменуто трговање у целости се односило на једну серију референтних државних обвезница седмогодишњег рока доспећа, која је емитована у јулу. 1

16 II. Инструменти заштите од девизног ризика 1. Своп аукције девиза Народне банке Србије је у току Т3 наставила да организује редовне тромесечне и двонедељне своп аукције девиза. У току Т3 је организовано 26 редовних тромесечних своп аукција девиза, на којима је своп продала и своп купила по 45, млн евра. је организовала и 28 редовних двонедељних своп аукција девиза, на којима је своп продала и своп купила по 114, млн евра, што је за 4, млн више него у претходном тромесечју (74, млн евра). Највећи обим реализације у Т3 је забележен у септембру, када је Народна банка Србије своп продала и своп купила по 57, млн евра. На свим аукцијама које је организовала Народна банка Србије је своп продавала и своп куповала исти износ девиза, и то с позитивном разликом у своп поенима, што потврђује да постоји интерес за развој међубанкарске своп трговине, односно међубанкарског своп тржишта у земљи. Ради управљања својом ликвидношћу, банке су у току Т3 закључиле три међубанкарске своп трансакције купопродаје девиза за динаре, чија је укупна вредност 9,7 млн евра. Просечна пондерисана рочност тих трансакција била је седам дана. Табела II.1.1. Своп трансакције Народне банке Србије, тромесечни подаци (у млн EUR) Тромесечје Своп продаја девиза Своп куповина девиза 215. T1 146,5 146,5 T2 53, 53, T3 219, 219, T4 132, 132, Укупно ,5 55, T1 119, 119, T2 18, 18, T3 159, 159, Укупно , 386, Извор: НБС. Табела II.1.2. Своп трансакције Народне банке Србије у 216. години, месечни подаци (у млн EUR) Месец Своп продаја девиза Своп куповина девиза 3М 2Н 3М 2Н Јануар 4, 75, 4, 75, Фебруар 13, 8, 13, 8, Март 13, 6, 13, 6, Укупно T1 3, 89, 3, 89, Април 16, 23, 16, 23, Мај 7, 26, 7, 26, Јун 11, 25, 11, 25, Укупно Т2 34, 74, 34, 74, Јул 12, 27, 12, 27, Август 1, 3, 1, 3, Септембар 23, 57, 23, 57, Укупно Т3 45, 114, 45, 114, Укупно , 277, 19, 277, Извор: НБС. 11

17 2. Коришћење инструмената заштите од девизног ризика Током Т3 резиденти су с банкама закључили трансакције терминске куповине девиза за динаре у укупном износу од 91,6 млн евра, што је за 61,3 млн евра мање него у претходном тромесечју. Учешће терминске куповине у укупној куповини девиза резидената од банака у Т3 је износило 3,2% (5,2% у претходном тромесечју) и било је највише у јулу 5,2%. Укупно 11 домаћих предузећа је у Т3 користило могућност заштите од девизног ризика закључивањем ове врсте трансакција с банкама. Просечна пондерисана рочност терминске куповине девиза износила је 31 дан, при чему је најдужа просечна пондерисана рочност забележена у августу 211 дана (изузетно дуга рочност резултат је дуге рочности од 252 дана трансакције од 7,5 млн евра у односу на остале трансакције ниског пондера, које су просечно износиле,3 млн евра). Просечна вредност уговора о терминској куповини девиза резидената износила је,6 млн евра. У погледу валутне структуре терминске куповине девиза, доминантно је било учешће америчког долара 68,5%. Учешће евра је износило 31,5%. У Т3 је забележено осам трансакција терминске продаје девиза од стране једног резидента, у укупном износу од 2,9 млн евра и просечне пондерисане рочности 361 дан (у Т2 није било пријављених трансакција терминске продаје девиза од стране резидената). Табела II.2.1. Девизне терминске трансакције резидената с банкама, тромесечни подаци Тромесечје 215. Износ у млн EUR Просечна пондерисана рочност у данима Учешће у у ку пној ку пов ини у % Износ у млн EUR Просечна пондерисана рочност у данима Учешће у у ку пној продаји у % Т1 12, 13 4,1,4 54, Т2 14,3 19 3,8,7 14, T3 135,6 18 4,9,2 84, T4 189,1 16 6,1,2 4, Укупно , 16 4,8 1,5 77, 216. Т1 43,7 39 1,7 5,3 122,3 T2 152,9 18 5,2, -, T3 91,6 31 3,2 2,9 361,1 Укупно ,2 25 3,4 8,2 26,1 Изв ор: НБС. Терминска куповина резидената Терминска продаја резидената Табела II.2.2. Девизне терминске трансакције резидената с банкама у 216. години, месечни подаци Месец Износ у млн EUR Просечна пондерисана рочност у данима Учешће у у ку пној ку пов ини у % Износ у млн EUR Просечна пондерисана рочност у данима Учешће у у ку пној продаји у % Јануар 11,3 41 1,4 1,7 16,3 Фебруар 25,7 24 3,4,9 118,1 Март 6,7 94,7 2,7 133,4 Укупно Т1 43,7 39 1,7 5,3 122,3 Април 24,4 17 2,6, -, Мај 32,3 15 3,4, -, Јун 96,2 19 9,2, -, Укупно Т2 152,9 18 5,2, -, Јул 49,5 1 5,2,6 363,1 Август 8, , 1,1 359,1 Септембар 33,2 15 3,4 1,2 361,1 Укупно Т3 91,6 31 3,2 2,9 361,1 Укупно ,2 25 3,4 8,2 26,1 Извор: НБС. Терминска куповина резидената Терминска продаја резидената Графикон II.2.1. Валутна структура девизних форвард трансакција резидената с банкама у Т EUR 31,5% USD 68,5% Извор: НБС. 12

18 Табела А. Преглед показатеља динаризације (у %) Период* Учешће динарских у укупним пласманима, постојећи послови Привреда Учешће динарских у укупним кредитима, нови послови** Учешће динарских у укупним депозитима, постојећи послови Становништво Укупно Привреда Становништво Укупно Привреда Становништво Укупно Учешће динарске штедње у укупној штедњи становништва Учешће динарског дела јавног дуга у укупном јавном дугу ,8 22,2 29,2 5,3 12,5 27,6 2,5 2, ,2 22,1 24,7 52,5 1,9 25,6 2,1 12, ,2 27,6 3,5 41,8 5,5 43,4 45, 8,5 19,8 1,8 14, ,3 32,6 29,2 33,3 44, 36, 44,9 1,1 21,5 2,4 16, ,2 35,1 28, 31, 59,6 36,5 43,9 8,8 19,3 1,9 19, , 37,9 26,8 24,7 63,6 35, 52,4 11,5 23,1 3,5 2, , 41, 31,2 33,2 71,7 44,2 53,6 12,3 24,5 3,7 21, ,3 42,8 28,6 16,8 67,8 3,3 55,6 13,9 27,2 4,3 22, I 19,3 43,5 29,2 22,4 73,4 37,4 51,5 13,8 25,4 4,4 21,9 II 19,1 45, 29,8 2,4 76,1 37,2 51,1 14,2 25,8 4,3 2,8 III 2,7 46,3 31,4 25,2 75,3 39,8 52,7 14,9 27,3 4,4 21,4 * Показатељи се односе на крај периода, уколико није наведено другачије. ** Показатељи су добијени на основу података о износу новоодобрених кредита банака у току периода. Показатељи за 21. годину односе се на период септембар - децембар

19 Методoлошке напомене 1. Под пласманима се подразумевају динарски и девизни (у које су укључени и валутно индексирани) кредити, дати депозити, ХоВ, акције предузећа и потраживања по каматама и накнадама. Динарски пласмани су пласмани одобрени у динарима без девизне клаузуле. Под девизном клаузулом се подразумева валутна клаузула у смислу закона којим се уређује девизно пословање, као и свака друга клаузула којом се утврђује заштита од ризика промене курса динара. 2. Пласмани су исказани по бруто принципу, што значи да нису умањени за исправке вредности. При искључивању ефеката курса узет је у обзир курс динара према евру, швајцарском франку и америчком долару. 3. Према методологији Европске централне банке, у категорију новоодобрених кредита укључују се и репрограмирани кредити. 4. У складу с методологијом Европске централне банке, у сектор становништва укључене су непрофитне институције које пружају услуге становништву и предузетници. 5. Депозити обухватају динарске и девизне (у које су укључени и валутно индексирани) депозите. 14

20 Списак графикона и табела Графикони I.1.1. Учешће динарских пласмана у укупним пласманима привреди и становништву 1 I.1.2. Секторска структура пласмана 1 I.2.1. Учешће динарских кредита у укупним новоодобреним кредитима привреди и становништву 4 I.3.1. Учешће динарских депозита у укупним депозитима привреде и становништва 6 I.3.2. Секторска структура депозита 6 I.4.1. Динарска и девизна штедња 7 I.4.2. Рочна структура динарске штедње (3. септембар 216) 7 I.4.3. Рочна структура девизне штедње (3. септембар 216) 7 I.5.1. Учешће динарског дуга у укупном јавном дугу 8 I.5.2. Валутна структура јавног дуга РС (3. септембар 216) 8 I.5.3. Рочна структура државних ХоВ (стања на крају тромесечја) 8 I.5.4. Секундарни промет динарских државних ХоВ 9 I.5.5. Секундарни промет по искључењу трговања до два радна дана од дана салдирања ХоВ 9 II.2.1. Валутна структура девизних форвард трансакција резидената с банкама у Т Табеле II.1.1. Своп трансакције Народне банке Србије, тромесечни подаци 11 II.1.2. Своп трансакције Народне банке Србије у 216. години, месечни подаци 11 II.2.1. Девизне терминске трансакције резидената с банкама, тромесечни подаци 12 II.2.2. Девизне терминске трансакције резидената с банкама у 216. години, месечни подаци 12 А Преглед показатеља динаризације 13 15

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Јун 217. године септембар 217. године Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода

Læs mere

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар 211. Београд, март 2. Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне

Læs mere

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА На основу тачке 2. Упутства о достављању Народној банци Србије података о каматним стопама на кредите и депозите банака ( Службени гласник РС, бр. 42/200 и 2/202), гувернер Народне банке Србије доноси

Læs mere

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2016. годину, његово извршавање, обим задуживања

Læs mere

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 01-30/57, од 27.012017. године, директор Београдске

Læs mere

Република Србија АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У ГОДИНИ. 5. септембар године

Република Србија АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У ГОДИНИ. 5. септембар године Република Србија ФИСКАЛНИ САВЕТ МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У 2016. ГОДИНИ 5. септембар 2016. године Садржај: РЕЗИМЕ... 3 1. ДЕФИЦИТ ОПШТЕ ДРЖАВЕ И ОПШТА

Læs mere

Финансијска функција

Финансијска функција Финансијска функција С А Д Р Ж А Ј: 1. ПРИВРЕДНА КРЕТАЊА 3 1.1. Привредна кретања у Републици Србији 3 1.2. Тржиште осигурања у Републици Србији 4 2. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ 7 2.1. Врсте послова осигурања

Læs mere

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА Теразије 23, 11000 Београд, Република Србија тел: 011/3020-842,011/3020-803 факс: 011/3020-881 Основни подаци о аукцијској продаји На основу члана 38. Закона o приватизацији ( Службени гласник РС, бр.

Læs mere

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА)

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) Листа индикација за коришћење у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) 1.НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА Обнова 1.1. Encephalomyelitis disseminata acuta (EDSS скор од 4 до 8) G04.4

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 18. октобар 2017. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У

Læs mere

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА НОВИ САД Футошка 121, 21000 Нови Сад Централа: (021) 422-255 Директор: (021) 6622-784 Факс: (021) 6613-989 E-mail: izzz@eunet.yu

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА У 2012. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ISSN2217-9607 БЕОГРАД, мај

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број:03-12428 Датум: 26.10.2016. године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ЈАВНА НАБАВКА бр. 19-2016 Објављено

Læs mere

а) Нацртај неколико дужи и обележи их. б) Уочи дужи приказане на слици 60.

а) Нацртај неколико дужи и обележи их. б) Уочи дужи приказане на слици 60. 1) 2) γ Слика 57. β Слика 57 Поред опруженог угла, приказан је још један угао пун угао (слика 58). q 1) 2) Слика 58. α β Краци Ох и Оу пуног угла β се поклапају и чине једну полуправу. 2.3. Кружна линија

Læs mere

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24 ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР

Læs mere

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА Центар за либерално-демократске студије Садржај Порез на имовину 3 Самодоприноси 22 Локалне таксе 34 Накнаде за коришћење добара

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 28. март 2018. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У ОСИГУРАЊУ

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Страна 1 од 26 Београд, Чика Љубина 18-20 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку пића, кафе и сродних производа у поступку јавне набавке мале вредности број 2/2016 Београд, март 2016. године Страна 2

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА У 2011. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД, aприл 2012. Издавач:

Læs mere

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр.

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр. ТРГОВАЧКА ШКОЛА Хиландарска бр.1 Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Бр. 1/2016 Београд, јануар 2016. године Page 1 of 46 На основу чл. 39.

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству Атлетски савез Србије Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН ОП 13/2018

Læs mere

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа AQUANA водени парк д.о.о. Бања Лука за период

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа AQUANA водени парк д.о.о. Бања Лука за период ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о проведеној

Læs mere

(Пречишћен текст) Члан 2.

(Пречишћен текст) Члан 2. ИЗВРШНИ OДБOР mts банке а.д. Београд ИО 198/24/18 Нa oснoву члaнa 35. стaв 3. тaчкa 17. Стaтутa mts банке а.д. Бeoгрaд на 198. редовној седници одржаној 19.01.2018. године, Извршни oдбoр као надлежни орган,

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Атлетски савез Србије Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Агенцијске услуге резервације авио карата ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН ОП 14/2018 Април 2018 Page 1

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАГУЈЕВАЦ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАГУЈЕВАЦ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАГУЈЕВАЦ ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ СТАНОВНИШТВА ШУМАДИЈСКОГ ОКРУГА 2009. година Извештај израдили: Проф. др Драгољуб Ђокић, директор Центар за биостатистику и информатику Центар за

Læs mere

ДРУГИ РАЗРЕД БРОЈЕВИ до 100 1. Упиши бројеве који недостају. 1 2 5 7 8 12 15 18 20 5 10 25 40 65 90 100 90 60 30 2. Упиши знак или = 7...3 19...17 14...9 27...28 19...16 12...14 50...50 71...75 49...50

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ пословно име: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД седиште: НОВИ САД, Филипа Вишњића 47 претежна делатност: 5221 матични број:

Læs mere

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр ПРИКАЗИ Ратко Божовић ЛИЈЕПО СОЦИОЛОШКО ПРИПОВИЈЕДАЊЕ Драгољуб Б. Ђорђевић, Узорници и пријани (Скица за портрет YU социолога религије), Чигоја штампа, Београд, 2008. Драгољуб Б. Ђорђевић нас је тако рећи

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број ЈН 03_ЈНМВД_2015 ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НАРУЧИОЦА 05.06.2015. године Рок за достављање

Læs mere

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Чланом 44. Споразума о слободној трговини између Републике Србије и држава ЕФТА

Læs mere

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ДЕТИЊСТВО ЖАБАЉ ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-271-3/2017-04

Læs mere

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa Булевар деспота Стефана 119, 11060 Београд тел: 011/276-4366 факс: 011/329770 ел.пошта: jkp@veterinabeograd.rs Број: 02-1117/1 Датум: 17.03.2017. ГРАД БЕОГРАД ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЕТЕРИНА БЕОГРАД

Læs mere

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16.

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16. Септембар 2013. Број 16 интервју интервју РЕЧ УРЕДНИКА РЕЧ УРЕДНИКА Овај, шеснаести, број НС-а отварамо интервјуом са нашим директором Миланом Костићем, који нам у разговору износи тренутно стање у Предузећу

Læs mere

Година 2017 Број 2 ISSN корупција НОВА 1984! надзор јавних финансија.

Година 2017 Број 2 ISSN корупција НОВА 1984! надзор јавних финансија. Досије Година 2017 Број 2 ISSN 2217-5938 корупција С PE ЋНА НОВА 1984! надзор јавних финансија www.nadzor.org.rs ISSN 2217-5938 Број 2 2017 ДОСИЈЕ КОРУПЦИЈА Издавач Топлички центар за демократију и људска

Læs mere

(Пречишћен текст) Члан 2.

(Пречишћен текст) Члан 2. ИЗВРШНИ OДБOР mts банке а.д. Београд ИО 163/24/17 На основу члана 35. 3.тачке 17. Статута mts банке а.д. Београд, Извршни одбор на својој 163. редовној седници одржаној дана 27.04.2017. године, утврђује:

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. ЈН 27/207 април 207. године На основу чл. 39. и 6. Закона

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГОДИНУ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2016. ГОДИНУ пословно име: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД седиште: НОВИ САД, Филипа Вишњића 47 претежна делатност: 5221 матични број: 08831149 ПИБ: 103635323 ЈББК: 81887 Надлежни

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ Образац 3 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Кнеза Вишеслава 1, Београд ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум именовања (избора) комисије: 30.03.2017.г

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈГСП "НОВИ САД" Футошки пут 46, Нови Сад Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и интернет стани наручиоца: 05.12.2014. године. Рок за подношење понуда: 15.12.2014. године до 11.00

Læs mere

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача Парк број 4 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Набавка прехрамбених производа Партија 9 Набавка

Læs mere

САДРЖАЈ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА. ИЗ ЕПС-А Председник Надзорног одбора проф. др Бранко Ковачевић До брже реформе ЕПС-а 4. Поузданост у првом плану 5

САДРЖАЈ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА. ИЗ ЕПС-А Председник Надзорног одбора проф. др Бранко Ковачевић До брже реформе ЕПС-а 4. Поузданост у првом плану 5 Оснивач Привредног друштва ЈП Електропривреда Србије САДРЖАЈ Генерални директор мр Александар Обрадовић Издавач Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије Електровојводина д.о.о. Нови Сад Директор

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.13/2014 Март 2014. године Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.13

Læs mere

Петак, 2. март БЕОГРАД

Петак, 2. март БЕОГРАД СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватски односно хрватскосрпски словеначком. макелонском. албанском и мађарском језику Огласи по тарифи Жиро- -рачун код Службе друштвеног књиговодства 60802-603-1125

Læs mere

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара 110601-10 година КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за подношење понуда у oтвореном поступку за јавну набавку добара бр. ЈН/4000/0215/2/2016 КУЋИШТА

Læs mere

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање Теорија одлучивања Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа 1 Садржај Методе Вишеатрибутивног одлучивања (ВАО) и вишекритеријумске

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА 06. ГОДИНУ пословно име: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД седиште: НОВИ САД, Филипа Вишњића 4 претежна делатност: 5 матични број: 08849

Læs mere

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО Васпитно-образовна установа за пример» страна 7 Лепота жене у девет сцена» страна 12 Број 4647, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА 2016. цена 40 динара ПУНО (КО) ОКО Страначке активности Побољшати

Læs mere

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА Могућа велика улагања» страна 5 Стварност Рома из Малог Лондона» страна 13 Број 4636, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 19. НОВЕМБРА 2015. цена 40 динара ПОВОДОМ ПЕТИЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПАСАРЕЛЕ КОД АВИВ

Læs mere

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015.

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. Мушкарац скочио под воз» страна 10 О холокаусту, двојезичности, исповедању и смрти» страна 13 Број 4612, година CXLVII У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. цена 40 динара ВРТИЋУ НА РАСТАНКУ У ОВОМ БРОЈУ,

Læs mere

Проналазак балона на топли ваздух

Проналазак балона на топли ваздух Проналазак балона на топли ваздух Поред брзине и једноставног функционисања без мотора, дакле и без буке, балони типа монголфје фасцинирају и својом мистеријом, јер намеће се питање како се чун окачен

Læs mere

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ Природни ресурси Косова и Метохије стање и блиска будућност 353 ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ СТЕВАН КАРАМАТА, ДРАГАНА ЖИВОТИЋ, РАДЕ ЈЕЛЕНКОВИЋ, МИЛАН БУРСАЋ Апстракт: Као

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ("Службени гласник РС", бр. 47/2008, 69/2008, 81/2010,103/2010, 15/2011 и 48/2012.) Опште

Læs mere

У Л И Ц А. Сремскомитровачка Улица Краља Петра Првог у најужем. Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима

У Л И Ц А. Сремскомитровачка Улица Краља Петра Првог у најужем. Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима Година XLIX Сремска Митровица Среда 3. јун 2009. Број 2519 Цена 40 динара у овом броју: Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима странa 2. У Л И Ц А Скица за портрет: др Срђан Козлина,

Læs mere

В о д а. Дунав баш уме да изненади, поготову у време великих. Од сремских спортиста најпријатније изненађење на управо. Бронза Андријани Ћирић

В о д а. Дунав баш уме да изненади, поготову у време великих. Од сремских спортиста најпријатније изненађење на управо. Бронза Андријани Ћирић Година XLIX Сремска Митровица Среда 15. јул 2009. Број 2525 Цена 40 динара у овом броју: У Старој Пазови сахрањен војник Милан Улемек В о д а странa 2. Шта је показала вечера за инвеститоре у Крчедину:

Læs mere

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015.

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН 2016. 1. На основу члана 77. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС",бр.54/09,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013, 63/2013

Læs mere

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре На основу члана 96. тачка 2) Устава Савезне Републике Југославије, доносим Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре Проглашава се Закон

Læs mere

УСПЕХ, ЗАЈЕДНИЧКИ ИМЕНИТЕЉ ПУТ КА ВРХУ... 9 ПОШТА ЗА СТУДЕНТЕ МИНУТ КОЈИ ЖИВОТ ЗНАЧИ И ЛЕЧЕЊЕ И УЖИВАЊЕ...

УСПЕХ, ЗАЈЕДНИЧКИ ИМЕНИТЕЉ ПУТ КА ВРХУ... 9 ПОШТА ЗА СТУДЕНТЕ МИНУТ КОЈИ ЖИВОТ ЗНАЧИ И ЛЕЧЕЊЕ И УЖИВАЊЕ... САДРЖАЈ ДРУГА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДУЗЕЋА УСПЕХ, ЗАЈЕДНИЧКИ ИМЕНИТЕЉ................................ 5-6 ПОШТА СРБИЈЕ И НЕДЕЉНИК НИН ПОДРШКА НАЈПРЕСТИЖНИЈЕМ КЊИЖЕВНОМ ПРИЗНАЊУ.......... 7 ЛАУРЕАТИ

Læs mere

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначко!^, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе

Læs mere

СИСТЕМ И ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТА

СИСТЕМ И ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТА АКАДЕМИЈА ФУДБАЛА БЕОГРАД др Владислав Илић СИСТЕМ И ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТА Београд, 2012. СИСТЕМ И ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТА др Владислав Илић, проф. (ДРУГО ИЗДАЊЕ) Издавачи: ДТА Београд Висока школа струковних

Læs mere

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014 Page 1 of 55 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ЗАВРШЕТКУ ИЗГРАДЊЕ I ФАЗЕ НАЦИОНАЛНЕ ВЕЛЕТРЖНИЦЕ-објекат за продају воћа и поврћа Привредно друштво ВЕЛЕТРЖНИЦА

Læs mere

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Аутор: Ена Мирковић (1986), 2. разред Пожаревачке гимназије, Пожаревац Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Апстракт: У раду се говори о првом парном млину Игњат Бајлони и синови, од његове изградње

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ ПРОЦЕСА УПРАВЉАЊА ИНФЕКТИВНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ У МРЕЖИ ДРЖАВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА 2013. ГОДИНУ

Læs mere

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 7. јануар 2014. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним у члану 44. став 2. Конвенције.

Læs mere

Драги суграђани, сваког тренутка.

Драги суграђани, сваког тренутка. Број 121 www.palilula.org.rs ИНФОРМАТОР БЕОГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА Октобар 2016. Палилулска јесен у знаку најмлађих и најстаријих 2 Скупштина Октобар, 2016. речпредседника Палилула је велика кућа свих

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60 БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ НОВИ САД, Матице српске 1 Тел: 021/6613-457 Факс: 021/528-574 Web: www.bms.rs E-mail: marijana@bms.ns.ac.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски материјала за потребе Прекршајног суда у Београду број ЈНМВ 5/2016

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски материјала за потребе Прекршајног суда у Београду број ЈНМВ 5/2016 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ПРЕКРШАЈНИ СУД У БЕОГРАДУ IVСу бр. 20/2016-512-2 Дана: 11.03.2016. године. Ул. Устаничка бр. 14 Б Е О Г Р А Д КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски

Læs mere

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ ПРОПИСИ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ КЊ. V УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ Уредник академик МАРКО АНЂЕЛКОВИЋ БЕОГРАД 2017 Издаје и штампа Спжрка акадгмжја наска ж смгенореж

Læs mere

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ Краљево, 2017 Садржај I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 5 Члан 1. Статут... 5 Члан 2. Фудокан... 5 Члан 3. Фудокан савез Србије... 6 II. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 6 Члан 4. Назив и седиште... 6 Члан 5. Подручје

Læs mere

Шотра у Черевићу. Редитељ Здравко Шотра, после. Лаћарци чисте депонију од кубика

Шотра у Черевићу. Редитељ Здравко Шотра, после. Лаћарци чисте депонију од кубика Година XLIX Сремска Митровица Среда 29. јул 2009. Број 2527 Цена 40 динара у овом броју: Лаћарци чисте депонију од 30.000 кубика Скица за портрет: Драган Дроњак власник Атељеа Антре из Старе Пазове странa

Læs mere

ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ

ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ UDK 630*682+630*923(497.11) Оригинални научни рад ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ ДРА ГАН НО НИЋ 1 НЕ НАД РАН КО ВИЋ 1 ПРЕ ДРАГ ГЛА ВО ЊИЋ 1 ЈЕ ЛЕ НА НЕ ДЕЉ КО ВИЋ 1 Извод: Током

Læs mere

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију (ИНТЕРНО ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) Опште одредбе Члан 1. Овим правилником утврђују се врсте индикација,

Læs mere

ЛОКАЦИЈА. Српска кућа фудбала у Старој Пазови

ЛОКАЦИЈА. Српска кућа фудбала у Старој Пазови Година XLIX Сремска Митровица Среда 4. март 2009. Број 2506 Цена 40 динара у овом броју: Дебели Сремци не треба да брину за вишак килограма страна 2. ЛОКАЦИЈА Платичево: Сремци праве роботе страна 3. За

Læs mere

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Стратегија ДЕ Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Преглед излагања Основни појмови Основне невидљиве вредности Модели Одакле почети CRM, SCM, ERP Уместо закључка:

Læs mere

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ На основу чл. 36. став, тачка 3. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки

Læs mere

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ 1 НЕКЕ ИНФЕКТИВНЕ И ПАРАЗИТАРНЕ БОЛЕСТИ 0102 ХИВ/АИДС Наведено правило шифрирања односи се на дијагнозе B20 B24, а искључује шифру B23.0 Акутни синдром сиде. Шифре за

Læs mere

Божидар Трифунов Митровић, доктор правних наука руководилац катедре Међународног, словенског и еколошког права универзитета «Академија МНЕПУ», Москва

Божидар Трифунов Митровић, доктор правних наука руководилац катедре Међународног, словенског и еколошког права универзитета «Академија МНЕПУ», Москва Божидар Трифунов Митровић, доктор правних наука руководилац катедре Међународног, словенског и еколошког права универзитета «Академија МНЕПУ», Москва ДВЕ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ У ЕВРОПИ Овим текстом разочараћу многе,

Læs mere

AТРАКЦИЈА. Чудесна животиња балкански магарац. Срећни првомајски празници

AТРАКЦИЈА. Чудесна животиња балкански магарац. Срећни првомајски празници Година XLIX Сремска Митровица Среда 29. април 2009. Број 2514 Цена 40 динара у овом броју: Почетак сарадње Сименса и Општине Инђија: Енергетска ефикасност и заштита животне средине страна 2. AТРАКЦИЈА

Læs mere

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ Поводом обиљежавања 15 година рада и постојања ХО Партнер, наше дугогодишње чланове и активисте питали смо шта за њих значи ХО Партнер и на који начин је утицала на њихов живот, а они су нам одговорили:

Læs mere

ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ. Министар за инфраструктуру у Влади Републике Србије. Наша тема: Срем у светлу светске економске кризе

ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ. Министар за инфраструктуру у Влади Републике Србије. Наша тема: Срем у светлу светске економске кризе Година XLIX Сремска Митровица Среда 28. јануар 2009. Број 2501 Цена 30 динара у овом броју: Наша тема: Срем у светлу светске економске кризе стране 16-20. ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ Муке Сремаца са аутобуским превозом

Læs mere

ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е

ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е UDC 342.721(497.11) UDC 340.13(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1552487K ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е М А РИ ЈА К А РА Н И К И Ћ М И РИ Ћ Ун и в е р з и т е т у Б е о г р

Læs mere

Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH

Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH ОДБОР ОДЕЉЕЊА ДРУШТВЕНИХ НАУКА СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ ЗА ПРИПРЕМУ ЦЕЛОКУПНИХ ДЕЛА СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА Преgсеgнuк лан САНУ ДУШАН НЕДЕЉКОВИЋI члан САНУ

Læs mere

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.- 30.06.2016.ГОДИНЕ Младеновац, август 2016. 1 На основу члана

Læs mere

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА. Члан 1.

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА. Члан 1. Hа основу члана 8. став 2. и члана 11. Закона о обезбјеђењу и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољопривреде и села ( Службени гласник Републике Српске, бр. 43/02 и 106/09), члана 26. став 2.

Læs mere

МОДЕЛИРАЊЕ РЕГИОНАЛНИХ ДЕФОРМАЦИЈА ЗЕМЉИНЕ КОРЕ И СТАБИЛНОСТИ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА

МОДЕЛИРАЊЕ РЕГИОНАЛНИХ ДЕФОРМАЦИЈА ЗЕМЉИНЕ КОРЕ И СТАБИЛНОСТИ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Булевар краља Александра 73 Поштански фах 895, 11001 Београд Телефон (011) 3218-501 Телефакс (011) 3370-223 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКИХ

Læs mere

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА Бања Лука, март 2015. године Hа основу члана

Læs mere

Закон о вину. Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012.

Закон о вину. Закон је објављен у Службеном гласнику РС, бр. 41/2009 и 93/2012. Закон о вину Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012. I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређује се: производња, прерада, квалитет и промет грожђа намењеног

Læs mere

Утицај шестомесечног тренинга на поједине брзинско-снажне способности младих кошаркаша

Утицај шестомесечног тренинга на поједине брзинско-снажне способности младих кошаркаша УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА З А В Р Ш Н И Р А Д Утицај шестомесечног тренинга на поједине брзинско-снажне способности младих кошаркаша Београд, 2013 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

Læs mere

Здравље у Србији године годишњи извештај о целокупном стању здравља народа и његове домаће стоке -

Здравље у Србији године годишњи извештај о целокупном стању здравља народа и његове домаће стоке - mr sci Гордана Лазаревић Универзитетска библиотека Светозар Марковић, Београд lazarevic@unilib.bg.ac.rs Драгана Михаиловић Универзитетска библиотека Светозар Марковић, Београд dmihailovic@unilib.bg.ac.rs

Læs mere

К Њ И Г А. У сремским општинама нема много прекобројних. Ко су најбољи војвођански винари. Фармери са сертификатом

К Њ И Г А. У сремским општинама нема много прекобројних. Ко су најбољи војвођански винари. Фармери са сертификатом Година XLIX Сремска Митровица Среда 1. април 2009. Број 2510 Цена 40 динара у овом броју: У сремским општинама нема много прекобројних К Њ И Г А страна 3. Ко су најбољи војвођански винари страна 3. Фармери

Læs mere

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ДОМ ЗДРАВЉА БРУС КРАЉА ПЕТРА I БР.9 Б Р У С KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 35/3 Септембар 2016. Конкурсна

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ТАШМАЈДАН Б Е О Г Р А Д Илије Гарашанина бр. 26 Наш број: 3347/3 Датум: 27.04.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28,

Læs mere

НАДЕЖДА ТОМИЋЕВА 1 ( )

НАДЕЖДА ТОМИЋЕВА 1 ( ) Пир од дјеце илити пир Сима Бацате 141 УДК 929 Tomić N. НАДЕЖДА ТОМИЋЕВА 1 (1896 1922) На Новом гробљу у Београду, када се пође широком стазом, лево од цркве Св. Николе а према споменику рањеницима из

Læs mere

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15)

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом уређује се заштита становништва од заразних болести, одређују се заразне

Læs mere

Предмет: Извештај комисије о оцени урађене докторске дисертације кандидаткиње мр Александре Иветић

Предмет: Извештај комисије о оцени урађене докторске дисертације кандидаткиње мр Александре Иветић НАСТАВНО-НАУЧНОM ВЕЋУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА Датум: 05.05.2017.г. Предмет: Извештај комисије о оцени урађене докторске дисертације кандидаткиње мр Александре Иветић Одлуком Наставно-научног већа факултета

Læs mere

Роберт Шиндел. Ледени. Превео с немачког Реља Дражић

Роберт Шиндел. Ледени. Превео с немачког Реља Дражић Роберт Шиндел Ледени Превео с немачког Реља Дражић Каткад опазим тишину која ме окружује. Као животиња која ноћу изненада ослушне, без неке непосредне опасности, уплашена само сопственим опрезом, не би

Læs mere

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305 телефон: (011) 32-82-736, телефакс: (011) 21-81-668 На основу члана 192. став

Læs mere

НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА ГРАДОВА И ОПШТИНА У СРБИЈИ

НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА ГРАДОВА И ОПШТИНА У СРБИЈИ НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА ГРАДОВА И ОПШТИНА У СРБИЈИ ШТА ЈЕ СТАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ГРАДОВА И ОПШТИНА (СКГО) је национална асоцијација локалних власти у Србији, основана у Београду, априла 1953. године. У Асоцијацију

Læs mere

ГИС Града Бијељина. Корисничко упутство

ГИС Града Бијељина. Корисничко упутство Пројекат подржали: Град Бијељина Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске Министарство финансија Републике Српске ГИС Града Бијељина Корисничко упутство Садржај Приступ Геопорталу... 1

Læs mere