НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa"

Transkript

1 Булевар деспота Стефана 119, Београд тел: 011/ факс: 011/ ел.пошта: Број: /1 Датум: ГРАД БЕОГРАД ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЕТЕРИНА БЕОГРАД Булевар деспота Стефана 119 БЕОГРАД БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 12/17 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ДОБАРА: НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa Београд, март година

2 На основу чланова 32. и 61. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( Службени гласник РС број 86/15), Одлуке о покретањау поступка јавне набавке 12/17 број /1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 12/17 број /2, припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у отвореном постуку за јавну набавку Набавка лекова обликована у 6 партија ЈН број 12/17 Конкурсна документација садржи: Поглавље Опис поглавља Страна I Општи подаци о јавној набавци и подаци о предмету јавне набавке 3 II Упутство понуђачима како да сачине понуду 4 III Образац понуде 11 IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова V Модел уговора 21 VI Образац структуре цена са упутством како да се попуни 24 VII Врста, техничке карактеристике, количина и опис добара, рок и место испоруке добара VIII Изјава о независној понуди 38 IX Образац трошкова припреме понуде /39

3 I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1. Наручилац:, Београд, Булевар деспота Стефана 119, 2. Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 3. Предмет јавне набавке број 12/17 су добра: Набавка лекова обликована у 6 партија 4. Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци 5. Контакт особе: Јасмина Шпољар и Невена Алфиревић, телефакс 011/ , 6. Опис набавке: Набавка лекова обликована у 6 партија, ознака из општег речника набавке: ЛА55 - за ветеринарске намене Партија 1: Средства за заштиту од бува и крпеља Партија 2: Огрлице за заштиту од ектопаразита Партија 3: Ветеринарски лекови и вакцине Партија 4: Анестетици, аналгетици и антипиретици Партија 5: Хумани лекови Партија 6: Раствори 3/39

4 II УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена Понуда, сва документа уз понуду и сва коресподенција између понуђача и Наручиоца мора да буде писана на српском језику. Уколико одређени делови доказа који се достављају и подносе уз понуду нису на српском језику потребно је да буду преведени од стране судског тумача. 2. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора да буде сачињена Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуду доставити на адресу Булевар деспота Стефана 119, Београд, са назнаком: ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА НАБАВКА ЛЕКОВА ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ, ЈН БРОЈ 12/17 НЕ ОТВАРАТИ Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до године до 9 00 часова. Јавно отварање понуда обавиће се дана године са почетком у 9 15 часова у просторијама Наручиоца у улици Булевар деспота Стефана 119 у Београду. Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Понуда мора да садржи: попуњен, печатом оверен и потписан Oбразац бр. III Образац понуде попуњен, печатом оверен и потписан Образац бр. IV.1 Изјава понуђача о испуњавању услова из члана 75. Закона попуњен, печатом оверен и потписан Образац бр. IV.2 Изјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75. Закона (уколико понуђач наступа са подизвођачем) попуњен, печатом оверен и потписан Образац бр. V Модел уговора попуњен, печатом оверен и потписан Образац бр. VI Структура цене попуњен, печатом оверен и потписан Образац бр. VIII Изјава о независној понуди попуњен, печатом оверен и потписан Образац бр. IX Образац трошкова припреме понуде Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко штампаним словима, хемијском оловком, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава. Текст у обрасцима се не може брисати. У случају исправљања грешака које је начинио при попуњавању, понуђач мора јасно прецртати текст и изнад тога написати исправан текст оверен печатом и парафом лица које је потписало понуду. Понуђач је дужан да прегледа целокупну конкурсну документацију и попуни све обрасце. 4/39

5 Понуда не сме да садржи речи унете између редова, брисане речи, речи писане преко других речи, изузев када је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио, у ком случају ће такве исправке остати видљиве и бити оверене парафом овлашћеног лица које је потписало понуду и печатом понуђача. Подношењем понуде понуђач потврђује да је потпуно упознат са важећим законима, подзаконским актима и правилима која на било који начин могу утицати или се примењивати на поступак уступања, уговарања и извршења предмета набавке. Понуда која не садржи све податке који су захтевани у конкурсној документацији или она која не одговара конкурсној документацији у свим елементима биће одбијена као неприхватљива. Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде. Понуде које није одбио Наручилац рангира применом критеријума: најнижа понуђена цена. 3. Понуда са варијантама Понуда са варијантама није дозвољена. 4. Партије Понуђач може поднети понуду за једну или више партија. У случају подношења понуда за више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. Понуде се подносе за сваку партију посебно, у засебним ковертама са обавезном назнаком на коверти на које партије се понуда односи, како би се омогућило оцењивање за сваку партију посебно. Докази из члана 75. и 76. Закона, у случају да понуђач подноси понуду за више партија, не морају се достављати за сваку партију посебно, односно могу бити достављена у једном примерку за све партије у којима учествује. 5. Начин измене, допуне и опозива понуде У року за подношење понуде понуђач може да измени допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен у конкурсној документацији. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Булевар деспота Стефана број 119 са назнаком: ИЗМЕНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА НАБАВКА ЛЕКОВА ПАРТИЈА БРОЈ, ЈН БРОЈ 12/17 НЕ ОТВАРАТИ или ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА НАБАВКА ЛЕКОВА ПАРТИЈА БРОЈ, ЈН БРОЈ 12/17 НЕ ОТВАРАТИ или ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА НАБАВКА ЛЕКОВА ПАРТИЈА БРОЈ, ЈН БРОЈ 12/17 НЕ ОТВАРАТИ или ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА НАБАВКА ЛЕКОВА ПАРТИЈА БРОЈ, ЈН БРОЈ 12/17 НЕ ОТВАРАТИ. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 5/39

6 6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може, истовремено, да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач у понуди нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У Обрасцу понуде (образац бр. III), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем и наводи назив чланица групе понуђача, односно подизвођача. 7. Понуда са подизвођачем Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (образац бр. III) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. Понуђач, односно добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. 8. Заједничка понуда Понуду може поднети група понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи следеће податке из члана 81. став 4. тачке 1) и 2) Закона и то податке о: - члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; - опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршење уговора. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 6/39

7 9. Захтеви у погледу траженог начина плаћања, валуте и начина изражавања цене, рокова за испоруку предметних добара и друге околности од којих зависи исправност понуде Понуђач понуду припрема и подноси у складу са позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом. Подношењем понуде сматраће се да је понуђач у потпуности прихватио све услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације. Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда. Цена добара мора бити исказана у српским динарима (РСД). Гарантни рок за набављена добра је произвођачки. Минималан прихватљиви рок за испоруку предметних добара је 24 часа, а максималан прихватљиви рок је 72 часа. Место испоруке добара: Целокупне количине Ветринарских лекова понуђач је дужан да о свом трошку испоручи у магацину (апотеци) Наручиоца који се налази на адреси Булевар деспота Стефана 119. Истовар добара пада на терет понуђача. Испорука ће се вршити сукцесивно на основу требовања наручиоца и наручилац није везан за количину лекова из понуде. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама, односно, тражиће образложење свих саставних делова понуде које сматра меродавним. Начин и рок плаћања: У року од 45 дана од дана службеног пријема рачуноводствене исправе. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА Средство финансијског обезбеђења је бланко соло меница регистрована у Регистру меница НБС и картон депонованих потписа. Понућач је дужан да сваку партију за коју је поднео понуду, приликом потписивањља уговора, достави меницу, менично овлашћење и потврду о регистрацији. Финансијско обезбеђење за добро извршење посла Бланко соло меницу за добро извршење посла изабрани понуђач поднеће Наручиоцу приликом закључења уговора, односно најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, у висини од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Наручилац ће уновчити бланко соло меницу за добро извршење посла у случају да Понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. Финансијско обезбеђење за отклањање грешака у гарантном року Бланко соло меницу за отклањање грешака у гарантном року изабрани понуђач мора да преда наручиоцу у тренутку примопредаје предмета уговора, односно најкасније у року од 5 (пет) дана од закључења уговора, и то у висини 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Наручилац ће уновчити бланко соло меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да понуђач не буде извршавао гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 7/39

8 10. Заштита поверљивих података у понуди Предмет набавке не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. Наручилац ће чувати као поверљиве све податке садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку ПОВЕРЉИВО, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено ПОВЕРЉИВО, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. Цена из понуде не сматра се поверљивим податком. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда. 11. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем a или телефакса тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде заинтересовано лице ће упутити на адресу Наручиоца или телефакс 011/ , са напоменом Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације - јавна набавка број 12/17. Тражење додатних информација или појашњења телефонским путем, у вези са припремањем понуде није дозвољено. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. 12. Додатна обавештења и контроле код понуђача после отварања понуда Наручилац ће прегледати понуде како би утврдио да ли су исправне и у складу са свим условима из конкурсне документације, да ли су приложена сва захтевана документа и обрасци и да ли су правилно оверени и потписани. Наручилац може, приликом стручне оцене понуда, да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда. Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача. Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 8/39

9 У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 13. Негативне референце Наручилац може одбити као неприхватљиву понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 1) Поступао супротно забрани из члана 23. и 25. овог закона 2) Учинио повреду онкуренције 3) Доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен 4) Одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда. 14. Критеријуми за оцењивање понуда Критеријум за оцењивање понуда о јавној набавци добара донеће се применом критеријума најнижа понуђена цена. 15. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом Уколико постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом уговор ће се доделити понуђачу који је понудио краћи рок испоруке. 16. Рок за доношење одлуке о додели уговора и за закључење уговора Наручилац ће одлуку о додели уговора донети најкасније у року од 25 дана од дана јавног отварања понуда. Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 дана, од дана доношења одлуке. Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подншење захтева за заштиту права. Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року од осам дана, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен за заштиту права. Уколико понуђач којем је додељен уговор, одбије да закључи уговор о јавној набавци, Наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 17. Право наручиоца да обустави поступак Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке, у складу са чланом 109. став 1. Закона о јавним набавкама. Наручилац може да обустави поступак сходно члану 109. став 2. Закона о јавним набавкама. 9/39

10 18. Разлози због којих понуда може бити одбијена Понуда ће бити одбијена уколико: 1. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће 2. ако је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног 3. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 19. Заштита права понуђача Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Захтев за заштиту права се доставља непосредно електронском поштом на адресу Наручиоца или телефакс 011/ , или препорученом пошиљком са повратницом. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсна документација, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63 став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка јавне набавке рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на порталу Јавних набавки. Ако је у истом постуку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног затева. Сходно члану 156. Закона подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун Буџета Републике Србије уплати таксу у износу од ,00 динара. Сврха плаћања: Такса за ЗЗП; ЈКП Ветерина Београд ; 12/17; Корисник (прималац) Буџет Републике Србије; Шифра плаћања: 153/253; Број жиро рачуна: ; Број модела: 97; Позив на број: 1217 За све што није посебно прецизирано конкурсном документацијом важи Закон о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 124/12, 14/15 и 68/15) са пратећим правилницима. 10/39

11 III ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Понуда бр. Датум: Партија: 1. Општи подаци о понуђачу: Образац III 1. Пун назив понуђача: 2. Адреса: 3. Матични број: 4. ПИБ: 5. Шифра делатности: 6. Одговорно лице (које ће потписати уговор): 7. Особа за контакт: 8. Телефон: 9. Факс: Електронска пошта 10. понуђача ( ): 11. Текући рачун: Интернет страница 12. надлежног органа 13. Докази који су доступни на интернет страници 2. Понуду подноси: а) самостално б) са подизвођачем в) као заједничку понуду НАПОМЕНА: Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. 11/39

12 3. Подаци о подизвођачу Назив подизвођача: Адреса подизвођача: Матични број: Порески идентификациони број (ПИБ): Име особе за контакт: Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: Назив подизвођача: Адреса подизвођача: Матични број: Порески идентификациони број (ПИБ): Име особе за контакт: Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: НАПОМЕНА: Попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је овај образац копирати у довољном броју примерака, да се попунии достави за сваког подизвођача. 12/39

13 4. Подаци о учеснику у заједничкој понуди Назив учесника у заједничкој понуди: Адреса: Матични број: Порески идентификациони број: Име особе за контакт: Назив учесника у заједничкој понуди: Адреса: Матични број: Порески идентификациони број: Име особе за контакт: НАПОМЕНА: Попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 13/39

14 5. Опис предмета набавке Набавка лекова обликована у 6 партија УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ (не краћи од 45 дана) РОК ПЛАЋАЊА 45 дана РОК ИСПОРУКЕ (од 24 до 72 часа) Датум: М.П. Понуђач: потпис овлашћеног лица НАПОМЕНА: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом овереавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 14/39

15 6. Споразум групе понуђача Овим споразумом група понуђача који су поднели понуду, међусобно и према наручиоцу, обавезују се на извршење јавне набавке на следећи начин: 1. Носилац посла, односно подносилац понуде и заступник групе пред наручиоцем је: 2. Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршење уговора су: Овлашћена лица понуђача: 1. Понуђач, овлашћено лице, потпис 2. Понуђач, овлашћено лице, потпис 3. Понуђач, овлашћено лице, потпис 4. Понуђач, овлашћено лице, потпис НАПОМЕНА: Потписе оверити печатом. Попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 15/39

16 IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА lv-1.право НА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИМА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ПОНУЂАЧ, КОЈИ ИСПУЊАВА ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75., ОДНОСНО АКО: 1. је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 2. он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре 3. је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 4. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 3) Закона. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 3) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тачка 4) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 16/39

17 IV 2. ПОНУЂАЧ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОСТАВЉАЊЕМ СЛЕДЕЋИХ ДОКАЗА: 1. Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац бр. IV.1), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова под тачком 4) који се доказује достављањем фотокопије Решења Управе за ветерину за промет лекова на мало и фотокопију Решења о упису у регистар правних лица која обављају ветеринарску делатност, односно Решење Министарства здравља о испуњавању услова за промет лековима на велико (мало) које обухвата и промет добара који су предмет ове јавне набавке. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац бр. IV.2), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора, дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог наручиоца. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. Докази које ће наручилац захтевати су: ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних услова Доказ: Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда; Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра. 2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних услова Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у 17/39

18 надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних услова - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прпоисима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Овог Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа и да наведе који су то докази. Организација надлежна за регистрацију привредних субјеката води јавни регистар понуђача предузетника и правних лица који испуњавају обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона. Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова. 18/39

19 Образац бр. IV.1 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу И З Ј А В У Понуђач у поступку јавне набавке Набавка лекова обликована у 6 партија број 12/17, испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривично дело против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прписима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) 4) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Датум: М.П. Понуђач: потпис овлашћеног лица Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 19/39

20 Образац бр. IV.2 ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу И З Ј А В У Подизвођач у поступку јавне набавке Набавка лекова обликована у 6 партија број 12/17, испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривично дело против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) Датум: М.П. Понуђач: потпис овлашћеног лица Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 20/39

21 V МОДЕЛ УГОВОРА 1. Јавно комунално предузеће Ветерина Београд, Београд, Булевар деспота Стефана бр.119, ПИБ , матични број , које заступа директор Будимир Грубић, др ветеринарске медицине (у даљем тексту: Наручилац) и 2. из, улица бр. ПИБ, матични број,рачун број код банке, које заступа директор (у даљем тексту: Понуђач) УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ Набавка лекова обликована у 6 партија Члан 1. Предмет Уговора Предмет овог Уговора је: Набавка лекова Партија бр.. Предмет Уговора и услови за испоруку добра ближе су одређени конкурсном документацијом и понудом Понуђача добра број од године, а која је саставни део овог Уговора. Члан 2. Уговарачи су сагласни да је Понуђач до дана потписивања овог Уговора упознат са свим условима под којима ће испоручити добра и да је те услове прихватио такве какви јесу, па из тих разлога не може тражити никакве промене Уговора. Понуђач потписом овог Уговора изјављује да је упознат са предметом овог Уговора. Члан 3. Наручилац ће лекове од Понуђача поручивати сукцесивно, на основу захтева наручиоца у којем ће навести тачну количину лекова. Понуђач се обавезује да уговорене количине предметних добара складишти у својим пословним просторијама, а испоруке врши сукцесивно по потребама и захтеву наручиоца. Испорука добара ће се вршити возилом понуђача, а истовар добара пада на терет понуђача, на следећој локацији: Булевар деспота Стефана бр. 119, Београд. Члан 4. Уговорена вредност цена Уговорена вредност цена за Партију број износи (словима: ) динара без ПДВ-а, односно (словима: ) динара са ПДВ-ом и добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Понуђача број од године поднете на основу спецификације добара. Рок испоруке предметних добара је часа од слања захтева наручиоца. Износ укупне уговорене цене испоручених добара плаћа Јавно комунално предузеће Ветерина Београд. 21/39

22 Плаћање ће се вршити најкасније у року од 45 дана од дана службеног пријема рачуноводствене исправе, а у складу са сваком сукцесивном испоруком предметних добара, на рачун Понуђача број код банке. Члан 5. Средство финансијског обезбеђења је бланко соло меница регистрована у Регистру меница НБС и картон депонованих потписа. Понућач је дужан да сваку партију за коју је поднео понуду, приликом потписивањља уговора, достави меницу, менично овлашћење и потврду о регистрацији. Финансијско обезбеђење за добро извршење посла Бланко соло меницу за добро извршење посла изабрани понуђач поднеће Наручиоцу приликом закључења уговора, односно најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, у висини од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Наручилац ће уновчити бланко соло меницу за добро извршење посла у случају да Понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. Финансијско обезбеђење за отклањање грешака у гарантном року Бланко соло меницу за отклањање грешака у гарантном року изабрани понуђач мора да преда наручиоцу у тренутку примопредаје предмета уговора, односно најкасније у року од 5 (пет) дана од закључења уговора, и то у висини 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Наручилац ће уновчити бланко соло меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да понуђач не буде извршавао гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Преузимање добара и уочени недостаци Члан 6. Примопредају испоручених добара врше представници Понуђача и Наручиоца. Уколико Наручилац у току пријема уговорних добара уочи одређене недостатке на уговореним добрима (нпр. оштећена амбалажа, неуобичајен изглед или мирис који указује на неисправност добара и сличне видљиве недостатке) Понуђач је у обавези да одмах, а најкасније у року од 24 часа од момента уочених недостатака поново на тражену локацију испоручи исту количину добара која мора бити у потпуности исправна и без видљивих недостатака. У случају да у току трајања уговора наступе околоности које се нису могле предвидети у тренутку закључења уговора, а које отежавају испуњење уговорне обавезе од стране понуђача уговорне стране су сагласне да понуђач у замену за предметна добра испоручи добра у количини, цени и кавлитету идентичну добрима која је уговорена. Наручилац задржава право да уколико, због објективних околности, дође до извесних одступања у погледу планираних количина, смањи или повећа куповину појединих лекова. Раскид Уговора Члан 7. Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор, без обзира на материјално - новчани обим извршења, у случају ако за то настану оправдани разлози. Као оправдани разлози у смислу става 1. овог члана сматраће се: - неиспуњење наруџбине од стране испоручиоца, у примереном року, кад то наручилац захтева; роба није одговарајућег квалитета тј. не одговарају добрима из понуде; - други непредвиђени разлози. 22/39

23 Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка испоруке уговорених добара која су предмет овог Уговора, заједничка Комисија ће сачинити Записник којим ће констатовати до тада стварно испоручена добра и њихову вредност у складу са овим Уговором, као и добра наручена од стране Наручиоца до момента раскида уговора и њихову вредност. Наручилац је у обавези да у случају раскида уговора Понуђачу плати вредност испоручених добара, као и добара наручених до раскида уговора, према поменутом Записнику. У том случају Наручилац није у обавези да плати Понуђачу вредност добара која нису наручена ни испоручена до упућивања обавештења о раскиду уговора, без обзира на то колика је уговорена вредност-цена из члана 4. Уговора. Уговор се раскида писаним обавештењем, које се доставља другој уговорној страни. Обавештење мора да садржи основ за раскид уговора. Члан 8. За све што овим Уговором није посебно утврђено важе одредбе Закона о облигационим односима и других позитивних прописа. Члан 9. Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико не дође до споразума, надлежан је Привредни суд у Београду. Члан 10. Овај уговор ступа на снагу обостраним потписивањем обе стране. Члан 11. Овај уговор се закључује највише на период од годину дана, односно до окончања испоруке уговерених добара. Уколико до истека рока од годину дана од дана закључења уговора нису испоручене све уговорене количине робе, уговор престаје да важи без обавезе наручиоца да преузме преостале уговорене количине робе. Члан 12. Овај Уговор је састављен у 6 (шест) истоветних примерка од којих 3 (три) примерка за Наручиоца, а 3 (три) примерка за Понуђача. ЗА ПОНУЂАЧА ЗА НАРУЧИОЦА ДИРЕКТОР Будимир Грубић 23/39

24 VI ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ за јавну набавку у отвореном поступку: Набавка лекова обликована у 6 партија - за партију број 1 Образац бр. VI-1 ОПИС ЈЕДИНИЦА МЕРЕ КОЛИЧИНЕ ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА СТОПА ПДВа УКУПНО БЕЗ ПДВ-а (3*4) ADVANTIX 40 4X0.4 MLDO 4 KG kutija 10 ADVANTIX 100 4X1 ML 4-10KG kutija 10 ADVANTIX 250 4X 2.5 ML KG kutija 15 ADVANTIX 400 4X4 ML PREKO 25 KG kutija 10 ADVENTAGE 40 FOR SMALL CATS kutija 10 ADVOCATE FOR SMOL DOG 0-4 KG kutija 3 ADVOCATE 4-10KG MED DOG kutija 3 ADVOCATE KG FOR BIG DOG kutija 3 ADVOCATE KG FOR VERY BIG DOG kutija 3 ADVOCATE FOR SMALL CATS 0-4 KG kutija 3 BUBI PLV A 100 GR komad 40 EKTANON A 100ML boca 50 EKTANON A 1L boca 50 FYPRYST ZA MACKE 3 X 0,5 ML kutija 15 FYPRYST 2-10 KG 3X 0,67 ML kutija 20 FYPRYST KG 3X 1,34 ML kutija 15 FYPRYST KG 3X 2,68 ML kutija 10 FYPRYST 40 KG+ 3X 4,02 ML kutija 5 NEOSTOMOSAN 5X5 komad 200 TAKTIC A 1L bočica 1 ПДВ УКУПНО СА ПДВ-ом (6+7) 24/39

25 УКУПНО Датум: М.П. Понуђач: потпис овлашћеног лица 25/39

26 VI ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ за јавну набавку у отвореном поступку: Набавка лекова обликована у 6 партија - за партију број 2 Образац бр. VI-2 ОПИС ЈЕДИНИЦА МЕРЕ КОЛИЧИНЕ ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА СТОПА ПДВа УКУПНО БЕЗ ПДВ-а (3*4) FORESTO 38CM komad 15 FORESTO 70CM komad 15 KILTIX S A 38 CM komad 20 KILTIX M A 53CM komad 20 KILTIX L 70CM komad 25 УКУПНО ПДВ УКУПНО СА ПДВ-ом (6+7) Датум: М.П. Понуђач: потпис овлашћеног лица 26/39

27 VI ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ за јавну набавку у отвореном поступку: Набавка лекова обликована у 6 партија - за партију број 3 Образац бр. VI-3 ОПИС ЈЕДИНИЦА МЕРЕ КОЛИЧИНЕ ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА СТОПА ПДВа УКУПНО БЕЗ ПДВ-а (3*4) ALBENDAZOL TBL 600MG 50/1 bočica 1 ALLERGOVET A50ML bočica 1 ALLERMYL ŠAMPON A200ML komad 3 ANIMASTRAT A100ML komad 10 ANIMA STRAT A250ML bočica 10 ARTRIVET FORTE A 100ML bočica 5 AURIZON KAPI A 10ML bočica 20 BOVACLOX INJEKTORI 24/1 kutija 1 BENZODERM A125ML bočica 5 CALFOSET A 100 ML bočica 10 CALIERSANTEL A 250 ML bočica 1 CATOSAL SOL 100ML bočica 35 COBACTAN 2.5% A 50 ML bočica 50 COFFEINUM A50ML bočica 2 DEHINEL TBL tableta DEXA VET 02 A 50 ML bočica 100 DEXAFORT 50 ML bočica 10 DERMOVET A 100 GR komad 40 DRONTAL CAT 2/1 kutija 30 DRONTAL PLUS TBL 6/1 kutija 10 ENGEMYCIN SPREJ A 200ML bočica 30 ПДВ УКУПНО СА ПДВ-ом (6+7) 27/39

28 ENROCIN-S 5% SOL 100 ML bočica 150 ENROXIL A15MG 100/1 kutija 1 ENROXIL A50MG 100/1 kutija 1 EASYOTIC A10ML komad 15 EPIOTIC 60ML komad 15 FLOGOCID A 50GR komad 30 FLUMEKVIN PLV A 100GR komad 20 GENTAMICIN SOL A 100 ML bočica 5 GEOMICIN F VAGINALETE tableta 10 GLUCOSA 50% A 100ML bočica 5 HEMOSUL SOL A 100 ML bočica 10 HEPAVIKEL A 100 ML bočica 60 IHTIOL KAMFOR MAST A 50 GR komad 30 IMIZOL INJ 40 ML bočica 10 INDIGEST A 100 ML bočica 1 IPAKITINE 60GR komad 6 KAODIAR S 50ML bočica 60 LEGAPHITON 200CPR komad 3 LELAX 20X10 GR kutija 2 LACTADERM 150ML SHAMPON VETOQUINOL komad 3 MASTIJET FORT INJEKTOR 20/1 kutija 1 MEDIFLOX ORAL A 10 ML bočica 60 MEDIMECTIN A 100 ML bočica 60 MILPRAZON 12,50 MG 48/1 kutija 1 MILPRAZON 2,5 MG 48/1 kutija 1 NEOCAL 300 A 100ML bočica 10 NEOLI-SPECT A 100ML bočica 20 NEOSITOL A 100 bočica 2 NEOSITOL PLV A 15GR komad /39

29 NEOSTREP LA A 100 ML bočica 110 NEOVIT AD3E A 100 bočica 10 NEOVIT C A 100 bočica 200 NOBIVAK TRI CAT bočica 100 OTC-VP 40% 20GR komad 100 OTIFFREE 160ML bočica 10 OTOMAX KAPI bočica 1 OXYKEL-RETARD A 100 bočica 2 OXYTOKEL 50ML bočica 1 PARAFER 100ML bočica 1 PEN&STREP A 100 ML bočica 50 POLIOVIN 100ML bočica 1 POTENCIL A 100 ML bočica 1 PROMOTOR L A20ML + AMINOVITAMIN bočica 50 PROMTSELEN INJ 100ML bočica 1 PYODERM GLYOO A200ML bočica 10 RILEXINE 15% A 250ML bočica 8 SIKOVET 50ML bočica 1 SPECIALIST ŠAMPON bočica 10 STREPTOMICIN 20% A 100 ML bočica 1 STREPTOMICIN SULFAT A 5GR komad 100 SULFAMAX 300 A 20 GR komad 40 SULFAMIDIN 16% A 100 ML bočica 30 SULFATRIM PLV 100 GR komad 5 SYNULOX 40ML bočica 80 SYNULOX TABL A 250 MG komad 200 SYNULOX TABLETE A 50 MG komad 200 T-61 A 50ML bočica 10 TILOZIN 200 A 100ML bočica 5 29/39

30 URINOVET CAT kutija 1 NOBIVAC DHP komad 900 NOBIVAC L komad 900 VELE-CINKOVA MAST komad 20 VELESANINGEST A 200GR komad 5 VELETANIN 550 A 75 komad 5 VETOSKIN bočica 5 VITAMINTE PASTA komad 10 ZYLKEN225MG komad 3 ZYLKEN75MG komad 3 VETRIMOXIN LA A 100ML bočica 30 УКУПНО Датум: М.П. Понуђач: потпис овлашћеног лица 30/39

31 VI ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ за јавну набавку у отвореном поступку: Набавка лекова обликована у 6 партија - за партију број 4 Образац бр. VI-4 УКУПНО БЕЗ УКУПНО СА ЈЕДИНИЦА ЈЕДИНИЧНА СТОПА ПДВа ОПИС КОЛИЧИНЕ ПДВ-а ПДВ ПДВ-ом МЕРЕ ЦЕНА (3*4) (6+7) KETAMIDOR 10% 10ML bočica 250 NEONALGIN A 100 bočica 15 NOVPIRON SOL A 50ML bočica 5 XYLASED A 50ML bočica 30 ZOLETIL 100 bočica 170 УКУПНО Датум: М.П. Понуђач: потпис овлашћеног лица 31/39

32 VI ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ за јавну набавку у отвореном поступку: Набавка лекова обликована у 6 партија - за партију број 5 Образац бр. VI -5 ОПИС ЈЕДИНИЦА МЕРЕ КОЛИЧИНЕ ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА СТОПА ПДВа УКУПНО БЕЗ ПДВ-а (3*4) BENSEDIN ampula 50 DICYNONE AMPULA ampula 100 FUROSEMID AMPULE A 2ML ampula 20 HETASORB A 500ML boca 2 KETONAL AMPULE 100 ML/2 ampula 100 KLOMETOL AMP ampula 100 KONAKION 10MG AMP ampula 100 LIDOKAIN -HLORID1% ampula 60 LONGACEPH A 1GR bočica 60 MOVALIS AMPULE ampula 20 OHB 12 AMP ampula 20 TOBREX bočica 30 TOBRADEX bočica 30 CHLORAMPHENICOL MAST ZA OČI komad 1 FLUIMUCIL A 5ML ampula 30 RANISAN AMP ampula 300 УКУПНО ПДВ УКУПНО СА ПДВ-ом (6+7) Датум: М.П. Понуђач: потпис овлашћеног лица 32/39

33 VI ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ за јавну набавку у отвореном поступку: Набавка лекова обликована у 6 партија - за партију број 6 Образац бр. VI -6 ОПИС ЈЕДИНИЦА МЕРЕ КОЛИЧИНЕ ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА СТОПА ПДВа УКУПНО БЕЗ ПДВ-а (3*4) FIZIOLOSKI RASTVOR A 500 ML boca 200 GLUCOSA 5% 500 ML boca 300 HARTMANOV RASTVOR A 500 ML boca 20 RINGEROV RASTVOR boca 20 УКУПНО ПДВ УКУПНО СА ПДВ-ом (6+7) Датум: М.П. Понуђач: потпис овлашћеног лица 33/39

34 VII ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА ОПИС ЈЕДИНИЦА МЕРЕ КОЛИЧИНА PARTIJA 1 ADVANTIX 40 4X0.4 MLDO 4 KG или одговарајуће kutija 10 ADVANTIX 100 4X1 ML 4-10KG или одговарајуће kutija 10 ADVANTIX 250 4X 2.5 ML KG или одговарајуће kutija 15 ADVANTIX 400 4X4 ML PREKO 25 KG или одговарајуће kutija 10 ADVENTAGE 40 FOR SMALL CATS или одговарајуће kutija 10 ADVOCATE FOR SMOL DOG 0-4 KG или одговарајуће kutija 3 ADVOCATE 4-10KG MED DOG или одговарајуће kutija 3 ADVOCATE KG FOR BIG DOG или одговарајуће kutija 3 ADVOCATE KG FOR VERY BIG DOG или одговарајуће kutija 3 ADVOCATE FOR SMALL CATS 0-4 KG или одговарајуће kutija 3 BUBI PLV A 100 GR или одговарајуће komad 40 EKTANON A 100ML или одговарајуће boca 50 EKTANON A 1L или одговарајуће boca 50 FYPRYST ZA MACKE 3 X 0,5 ML или одговарајуће kutija 15 FYPRYST 2-10 KG 3X 0,67 ML или одговарајуће kutija 20 FYPRYST KG 3X 1,34 ML или одговарајуће kutija 15 FYPRYST KG 3X 2,68 ML или одговарајуће kutija 10 FYPRYST 40 KG+ 3X 4,02 ML или одговарајуће kutija 5 NEOSTOMOSAN 5X5 или одговарајуће komad 200 TAKTIC A 1L или одговарајуће bočica 1 PARTIJA 2 FORESTO 38CM или одговарајуће komad 15 FORESTO 70CM или одговарајуће komad 15 KILTIX S A 38 CM или одговарајуће komad 20 KILTIX M A 53CM или одговарајуће komad 20 KILTIX L 70CM или одговарајуће komad 25 PARTIJA 3 ALBENDAZOL TBL 600MG 50/1 или одговарајуће bočica 1 ALLERGOVET A50ML или одговарајуће bočica 1 ALLERMYL ŠAMPON A200ML или одговарајуће komad 3 ANIMASTRAT A100ML или одговарајуће komad 10 ANIMA STRAT A250ML или одговарајуће bočica 10 ARTRIVET FORTE A 100ML или одговарајуће bočica 5 AURIZON KAPI A 10ML или одговарајуће bočica 20 BOVACLOX INJEKTORI 24/1 или одговарајуће kutija 1 BENZODERM A125ML или одговарајуће bočica 5 CALFOSET A 100 ML или одговарајуће bočica 10 CALIERSANTEL A 250 ML или одговарајуће bočica 1 CATOSAL SOL 100ML или одговарајуће bočica 35 34/39

35 COBACTAN 2.5% A 50 ML или одговарајуће bočica 50 COFFEINUM A50ML или одговарајуће bočica 2 DEHINEL TBL или одговарајуће tableta DEXA VET 02 A 50 ML или одговарајуће bočica 100 DEXAFORT 50 ML или одговарајуће bočica 10 DERMOVET A 100 GR или одговарајуће komad 40 DRONTAL CAT 2/1 или одговарајуће kutija 30 DRONTAL PLUS TBL 6/1 или одговарајуће kutija 10 ENGEMYCIN SPREJ A 200ML или одговарајуће bočica 30 ENROCIN-S 5% SOL 100 ML или одговарајуће bočica 150 ENROXIL A15MG 100/1 или одговарајуће kutija 1 ENROXIL A50MG 100/1 или одговарајуће kutija 1 EASYOTIC A10ML или одговарајуће komad 15 EPIOTIC 60ML или одговарајуће komad 15 FLOGOCID A 50GR или одговарајуће komad 30 FLUMEKVIN PLV A 100GR или одговарајуће komad 20 GENTAMICIN SOL A 100 ML или одговарајуће bočica 5 GEOMICIN F VAGINALETE или одговарајуће tableta 10 GLUCOSA 50% A 100ML или одговарајуће bočica 5 HEMOSUL SOL A 100 ML или одговарајуће bočica 10 HEPAVIKEL A 100 ML или одговарајуће bočica 60 IHTIOL KAMFOR MAST A 50 GR или одговарајуће komad 30 IMIZOL INJ 40 ML или одговарајуће bočica 10 INDIGEST A 100 ML или одговарајуће bočica 1 IPAKITINE 60GR или одговарајуће komad 6 KAODIAR S 50ML или одговарајуће bočica 60 LEGAPHITON 200CPR или одговарајуће komad 3 LELAX 20X10 GR или одговарајуће kutija 2 LACTADERM 150ML SHAMPON VETOQUINOL или одговарајуће komad 3 MASTIJET FORT INJEKTOR 20/1 или одговарајуће kutija 1 MEDIFLOX ORAL A 10 ML или одговарајуће bočica 60 MEDIMECTIN A 100 ML или одговарајуће bočica 60 MILPRAZON 12,50 MG 48/1 или одговарајуће kutija 1 MILPRAZON 2,5 MG 48/1 или одговарајуће kutija 1 NEOCAL 300 A 100ML или одговарајуће bočica 10 NEOLI-SPECT A 100ML или одговарајуће bočica 20 NEOSITOL A 100 или одговарајуће bočica 2 NEOSITOL PLV A 15GR или одговарајуће komad 100 NEOSTREP LA A 100 ML или одговарајуће bočica 110 NEOVIT AD3E A 100 или одговарајуће bočica 10 NEOVIT C A 100 или одговарајуће bočica 200 NOBIVAK TRI CAT или одговарајуће bočica 100 OTC-VP 40% 20GR или одговарајуће komad 100 OTIFFREE 160ML или одговарајуће bočica 10 35/39

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 01-30/57, од 27.012017. године, директор Београдске

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број:03-12428 Датум: 26.10.2016. године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ЈАВНА НАБАВКА бр. 19-2016 Објављено

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Страна 1 од 26 Београд, Чика Љубина 18-20 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку пића, кафе и сродних производа у поступку јавне набавке мале вредности број 2/2016 Београд, март 2016. године Страна 2

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60 БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ НОВИ САД, Матице српске 1 Тел: 021/6613-457 Факс: 021/528-574 Web: www.bms.rs E-mail: marijana@bms.ns.ac.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству Атлетски савез Србије Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН ОП 13/2018

Læs mere

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр.

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр. ТРГОВАЧКА ШКОЛА Хиландарска бр.1 Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Бр. 1/2016 Београд, јануар 2016. године Page 1 of 46 На основу чл. 39.

Læs mere

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача Парк број 4 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Набавка прехрамбених производа Партија 9 Набавка

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. ЈН 27/207 април 207. године На основу чл. 39. и 6. Закона

Læs mere

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара 110601-10 година КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за подношење понуда у oтвореном поступку за јавну набавку добара бр. ЈН/4000/0215/2/2016 КУЋИШТА

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број ЈН 03_ЈНМВД_2015 ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НАРУЧИОЦА 05.06.2015. године Рок за достављање

Læs mere

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ДОМ ЗДРАВЉА БРУС КРАЉА ПЕТРА I БР.9 Б Р У С KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 35/3 Септембар 2016. Конкурсна

Læs mere

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014 Page 1 of 55 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ЗАВРШЕТКУ ИЗГРАДЊЕ I ФАЗЕ НАЦИОНАЛНЕ ВЕЛЕТРЖНИЦЕ-објекат за продају воћа и поврћа Привредно друштво ВЕЛЕТРЖНИЦА

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.13/2014 Март 2014. године Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.13

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈГСП "НОВИ САД" Футошки пут 46, Нови Сад Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и интернет стани наручиоца: 05.12.2014. године. Рок за подношење понуда: 15.12.2014. године до 11.00

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ТАШМАЈДАН Б Е О Г Р А Д Илије Гарашанина бр. 26 Наш број: 3347/3 Датум: 27.04.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28,

Læs mere

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ На основу чл. 36. став, тачка 3. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки

Læs mere

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Број: 4-703/2-5 Дана: 08.05.2015. ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Page 1 of 40 САДРЖАЈ Одељак Назив одељка Страна I Предмет уређивања 3 II Основне

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности ОСНОВНА ШКОЛА ДУШАН АДОВИЋ БО ул.краља Петра Првог 10,ПИБ 100627605, мат.бр. 07308906, тел: 030 432 469, 456 440, факс: 432 469 osdusanradovicbor@gmail.com КОНКУСНА ДОКУМНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности

Læs mere

ОДЛУКУ О II ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКУ О II ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ Петроварадин, Прерадовићева 2. www.vojvodinasume.rs Број:778/1д Дана:07.05.2014. године На основу члана 63 Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС број 124/12) Комисија за провођење

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 18. октобар 2017. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У

Læs mere

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА Теразије 23, 11000 Београд, Република Србија тел: 011/3020-842,011/3020-803 факс: 011/3020-881 Основни подаци о аукцијској продаји На основу члана 38. Закона o приватизацији ( Службени гласник РС, бр.

Læs mere

Петак, 2. март БЕОГРАД

Петак, 2. март БЕОГРАД СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватски односно хрватскосрпски словеначком. макелонском. албанском и мађарском језику Огласи по тарифи Жиро- -рачун код Службе друштвеног књиговодства 60802-603-1125

Læs mere

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Чланом 44. Споразума о слободној трговини између Републике Србије и држава ЕФТА

Læs mere

Закон о вину. Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012.

Закон о вину. Закон је објављен у Службеном гласнику РС, бр. 41/2009 и 93/2012. Закон о вину Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012. I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређује се: производња, прерада, квалитет и промет грожђа намењеног

Læs mere

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ ПРОПИСИ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ КЊ. V УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ Уредник академик МАРКО АНЂЕЛКОВИЋ БЕОГРАД 2017 Издаје и штампа Спжрка акадгмжја наска ж смгенореж

Læs mere

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 7. јануар 2014. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним у члану 44. став 2. Конвенције.

Læs mere

ДРУГИ РАЗРЕД БРОЈЕВИ до 100 1. Упиши бројеве који недостају. 1 2 5 7 8 12 15 18 20 5 10 25 40 65 90 100 90 60 30 2. Упиши знак или = 7...3 19...17 14...9 27...28 19...16 12...14 50...50 71...75 49...50

Læs mere

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА Центар за либерално-демократске студије Садржај Порез на имовину 3 Самодоприноси 22 Локалне таксе 34 Накнаде за коришћење добара

Læs mere

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначко!^, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе

Læs mere

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА)

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) Листа индикација за коришћење у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) 1.НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА Обнова 1.1. Encephalomyelitis disseminata acuta (EDSS скор од 4 до 8) G04.4

Læs mere

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа www.rgz.gov.rs/knweb 26.12.2016 19:38:32 Није службена исправа Подаци катастра непокретности Подаци о непокретности 6945e16c c7cc 48bb b24b 460ce0b9ab03 Матични број општине: 70157 Општина: Матични број

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске,, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОДЛУКУ ОДЛУКУ. Језик српског народа. Уторак, 18. новембар 2014.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОДЛУКУ ОДЛУКУ.  Језик српског народа. Уторак, 18. новембар 2014. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15)

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом уређује се заштита становништва од заразних болести, одређују се заразне

Læs mere

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА На основу тачке 2. Упутства о достављању Народној банци Србије података о каматним стопама на кредите и депозите банака ( Службени гласник РС, бр. 42/200 и 2/202), гувернер Народне банке Србије доноси

Læs mere

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ДЕТИЊСТВО ЖАБАЉ ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-271-3/2017-04

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УКАЗ УКАЗ. Језик српског народа. Четвртак, 29. јун године БАЊА ЛУКА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УКАЗ УКАЗ.  Језик српског народа. Четвртак, 29. јун године БАЊА ЛУКА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију (ИНТЕРНО ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) Опште одредбе Члан 1. Овим правилником утврђују се врсте индикација,

Læs mere

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА. Члан 1.

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА. Члан 1. Hа основу члана 8. став 2. и члана 11. Закона о обезбјеђењу и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољопривреде и села ( Службени гласник Републике Српске, бр. 43/02 и 106/09), члана 26. став 2.

Læs mere

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре На основу члана 96. тачка 2) Устава Савезне Републике Југославије, доносим Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре Проглашава се Закон

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ("Службени гласник РС", бр. 47/2008, 69/2008, 81/2010,103/2010, 15/2011 и 48/2012.) Опште

Læs mere

Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује)

Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује) Образац 1 ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број захтева: Датум: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА (члан

Læs mere

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање Теорија одлучивања Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа 1 Садржај Методе Вишеатрибутивног одлучивања (ВАО) и вишекритеријумске

Læs mere

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.- 30.06.2016.ГОДИНЕ Младеновац, август 2016. 1 На основу члана

Læs mere

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр ПРИКАЗИ Ратко Божовић ЛИЈЕПО СОЦИОЛОШКО ПРИПОВИЈЕДАЊЕ Драгољуб Б. Ђорђевић, Узорници и пријани (Скица за портрет YU социолога религије), Чигоја штампа, Београд, 2008. Драгољуб Б. Ђорђевић нас је тако рећи

Læs mere

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ Краљево, 2017 Садржај I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 5 Члан 1. Статут... 5 Члан 2. Фудокан... 5 Члан 3. Фудокан савез Србије... 6 II. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 6 Члан 4. Назив и седиште... 6 Члан 5. Подручје

Læs mere

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015.

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН 2016. 1. На основу члана 77. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС",бр.54/09,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013, 63/2013

Læs mere

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА НОВИ САД Футошка 121, 21000 Нови Сад Централа: (021) 422-255 Директор: (021) 6622-784 Факс: (021) 6613-989 E-mail: izzz@eunet.yu

Læs mere

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа AQUANA водени парк д.о.о. Бања Лука за период

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа AQUANA водени парк д.о.о. Бања Лука за период ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о проведеној

Læs mere

На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК

На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК о мерама откривања, спречавања ширења и сузбијања штетног

Læs mere

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16.

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16. Септембар 2013. Број 16 интервју интервју РЕЧ УРЕДНИКА РЕЧ УРЕДНИКА Овај, шеснаести, број НС-а отварамо интервјуом са нашим директором Миланом Костићем, који нам у разговору износи тренутно стање у Предузећу

Læs mere

Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH

Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH ОДБОР ОДЕЉЕЊА ДРУШТВЕНИХ НАУКА СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ ЗА ПРИПРЕМУ ЦЕЛОКУПНИХ ДЕЛА СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА Преgсеgнuк лан САНУ ДУШАН НЕДЕЉКОВИЋI члан САНУ

Læs mere

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР (Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.66 од 31.05.2007 година) I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се утврдуваат прекршоците против јавниот ред и мир, прекршочните

Læs mere

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305 телефон: (011) 32-82-736, телефакс: (011) 21-81-668 На основу члана 192. став

Læs mere

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017 Предмет: КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (2

Læs mere

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ Програм подршке општинама IPA 2007 www.msp-ipa2007.org Добра управа, планирање и пружање услуга Република Србија МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Програм подршке општинама IPA 2007

Læs mere

ГИС Града Бијељина. Корисничко упутство

ГИС Града Бијељина. Корисничко упутство Пројекат подржали: Град Бијељина Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске Министарство финансија Републике Српске ГИС Града Бијељина Корисничко упутство Садржај Приступ Геопорталу... 1

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ ПРОЦЕСА УПРАВЉАЊА ИНФЕКТИВНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ У МРЕЖИ ДРЖАВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА 2013. ГОДИНУ

Læs mere

ОДЛУКУ На основу члана I. став 2. Закона о посебној такси на увезену робу ( Службени лист СФРЈ", бр. 31/70), Савезно извршно веће доноси

ОДЛУКУ На основу члана I. став 2. Закона о посебној такси на увезену робу ( Службени лист СФРЈ, бр. 31/70), Савезно извршно веће доноси СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначком, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе друштвеног књиговодства

Læs mere

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015.

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. Мушкарац скочио под воз» страна 10 О холокаусту, двојезичности, исповедању и смрти» страна 13 Број 4612, година CXLVII У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. цена 40 динара ВРТИЋУ НА РАСТАНКУ У ОВОМ БРОЈУ,

Læs mere

Проналазак балона на топли ваздух

Проналазак балона на топли ваздух Проналазак балона на топли ваздух Поред брзине и једноставног функционисања без мотора, дакле и без буке, балони типа монголфје фасцинирају и својом мистеријом, јер намеће се питање како се чун окачен

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ Образац 3 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Кнеза Вишеслава 1, Београд ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум именовања (избора) комисије: 30.03.2017.г

Læs mere

ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ И А Н Е К С П Р О П О З И Ц И Ј А РЕГИОНАЛНЕ И ОПШТИНСКЕ ЛИГЕ

ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ И А Н Е К С П Р О П О З И Ц И Ј А РЕГИОНАЛНЕ И ОПШТИНСКЕ ЛИГЕ ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 11000 БЕОГРАД, Ресавска 65 tel: 26 83 713; faks: 36 18 965 office@osb.org.rs www.osb.org.rs ТАКМИЧАРСКА 2016/17.ГОДИНА ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ И А Н Е К С П Р О П О З И Ц И Ј А РЕГИОНАЛНЕ

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ. Опште одредбе. Члан 1.

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ. Опште одредбе. Члан 1. На основу члана 42. став 9. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05 и 109/05 испрaвка) Управни одбор Републичког завода за здравствено осигурање

Læs mere

(Пречишћен текст) Члан 2.

(Пречишћен текст) Члан 2. ИЗВРШНИ OДБOР mts банке а.д. Београд ИО 163/24/17 На основу члана 35. 3.тачке 17. Статута mts банке а.д. Београд, Извршни одбор на својој 163. редовној седници одржаној дана 27.04.2017. године, утврђује:

Læs mere

(Пречишћен текст) Члан 2.

(Пречишћен текст) Члан 2. ИЗВРШНИ OДБOР mts банке а.д. Београд ИО 198/24/18 Нa oснoву члaнa 35. стaв 3. тaчкa 17. Стaтутa mts банке а.д. Бeoгрaд на 198. редовној седници одржаној 19.01.2018. године, Извршни oдбoр као надлежни орган,

Læs mere

Година 2017 Број 2 ISSN корупција НОВА 1984! надзор јавних финансија.

Година 2017 Број 2 ISSN корупција НОВА 1984! надзор јавних финансија. Досије Година 2017 Број 2 ISSN 2217-5938 корупција С PE ЋНА НОВА 1984! надзор јавних финансија www.nadzor.org.rs ISSN 2217-5938 Број 2 2017 ДОСИЈЕ КОРУПЦИЈА Издавач Топлички центар за демократију и људска

Læs mere

Др. Бранимир Малеш. О људским расама

Др. Бранимир Малеш. О људским расама Др. Бранимир Малеш О људским расама Београд 1936. год. Садржај: Антропологија Наука о човеку Циљеви антропологије Људске групе Морфолошке одлике Комплексија Телесна висина и телесне пропорције Глава и

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА У 2011. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД, aприл 2012. Издавач:

Læs mere

Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта -

Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта - Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта - ExTox Gasmess-Systeme GmbH Улица Макс Планк 15 a 59423 Унна Немачка Телефон: +49(0)2303 33 247 0 Факс:

Læs mere

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар 211. Београд, март 2. Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА У 2012. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ISSN2217-9607 БЕОГРАД, мај

Læs mere

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ Поводом обиљежавања 15 година рада и постојања ХО Партнер, наше дугогодишње чланове и активисте питали смо шта за њих значи ХО Партнер и на који начин је утицала на њихов живот, а они су нам одговорили:

Læs mere

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24 ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Септембар 216. године Децембар 216. Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода и

Læs mere

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 34/2013 290 На основу члана 75. став 2. Закона о локалној самопуправи ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007), члана 13.

Læs mere

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Аутор: Ена Мирковић (1986), 2. разред Пожаревачке гимназије, Пожаревац Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Апстракт: У раду се говори о првом парном млину Игњат Бајлони и синови, од његове изградње

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Јун 217. године септембар 217. године Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода

Læs mere

У Л И Ц А. Сремскомитровачка Улица Краља Петра Првог у најужем. Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима

У Л И Ц А. Сремскомитровачка Улица Краља Петра Првог у најужем. Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима Година XLIX Сремска Митровица Среда 3. јун 2009. Број 2519 Цена 40 динара у овом броју: Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима странa 2. У Л И Ц А Скица за портрет: др Срђан Козлина,

Læs mere

Одређивање садржаја тешких метала у намирницама 2006.

Одређивање садржаја тешких метала у намирницама 2006. ISSN 2217-2726 О СТАЊУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ОБРЕНОВЦУ БРОЈ 17-18 ГОДИНА IV OБРЕНОВАЦ, април 2013. БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ СВАКА ДВА МЕСЕЦА Одређивање садржаја тешких метала у намирницама 2006. У

Læs mere

Драги суграђани, сваког тренутка.

Драги суграђани, сваког тренутка. Број 121 www.palilula.org.rs ИНФОРМАТОР БЕОГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА Октобар 2016. Палилулска јесен у знаку најмлађих и најстаријих 2 Скупштина Октобар, 2016. речпредседника Палилула је велика кућа свих

Læs mere

Број/Broj. Godina XXI Petak, 19. maja/svibnja godine. Година XXI Петак, 19. маја годинe

Број/Broj. Godina XXI Petak, 19. maja/svibnja godine. Година XXI Петак, 19. маја годинe Година XX Петак, 19. маја 2017. годинe Број/Broj 36 Godina XX Petak, 19. maja/svibnja 2017. godine SSN 1512-7508 - српски језик SSN 1512-7486 - босански језик SSN 1512-7494 - хрватски језик ПАРЛАМЕНТАРНА

Læs mere

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2016. годину, његово извршавање, обим задуживања

Læs mere

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА Могућа велика улагања» страна 5 Стварност Рома из Малог Лондона» страна 13 Број 4636, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 19. НОВЕМБРА 2015. цена 40 динара ПОВОДОМ ПЕТИЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПАСАРЕЛЕ КОД АВИВ

Læs mere

МОДЕЛИРАЊЕ РЕГИОНАЛНИХ ДЕФОРМАЦИЈА ЗЕМЉИНЕ КОРЕ И СТАБИЛНОСТИ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА

МОДЕЛИРАЊЕ РЕГИОНАЛНИХ ДЕФОРМАЦИЈА ЗЕМЉИНЕ КОРЕ И СТАБИЛНОСТИ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Булевар краља Александра 73 Поштански фах 895, 11001 Београд Телефон (011) 3218-501 Телефакс (011) 3370-223 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКИХ

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ пословно име: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД седиште: НОВИ САД, Филипа Вишњића 47 претежна делатност: 5221 матични број:

Læs mere

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. Ус т а в н и суд. М и н и с т а р с т в а. Ло ка л н а с а моу п р а в а. Београд, 6. јануар 2014.

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. Ус т а в н и суд. М и н и с т а р с т в а. Ло ка л н а с а моу п р а в а. Београд, 6. јануар 2014. ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 6. јануар 2014. Година LXX број 1 Цена овог броја је 401 динар Годишња претплата је 36.147 динара С А Д Р Ж А Ј В л а д а Одлука o из ме на ма Од лу ке о обра

Læs mere

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Стратегија ДЕ Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Преглед излагања Основни појмови Основне невидљиве вредности Модели Одакле почети CRM, SCM, ERP Уместо закључка:

Læs mere

ГОСПОДА МЕ КОНСУЛТУЈЕ

ГОСПОДА МЕ КОНСУЛТУЈЕ ГОСПОДА МЕ КОНСУЛТУЈЕ Славица Жижић Борјановић Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут, Београд Старовремска реченица: Господа ме консултује изговорена је у зиму 1940. године и припада

Læs mere

Финансијска функција

Финансијска функција Финансијска функција С А Д Р Ж А Ј: 1. ПРИВРЕДНА КРЕТАЊА 3 1.1. Привредна кретања у Републици Србији 3 1.2. Тржиште осигурања у Републици Србији 4 2. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ 7 2.1. Врсте послова осигурања

Læs mere

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО Васпитно-образовна установа за пример» страна 7 Лепота жене у девет сцена» страна 12 Број 4647, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА 2016. цена 40 динара ПУНО (КО) ОКО Страначке активности Побољшати

Læs mere

WindVision Windfarm A d.o.o. КРАГУЈЕВАЦ, март 2014.

WindVision Windfarm A d.o.o. КРАГУЈЕВАЦ, март 2014. СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ЕНЕРГЕТСКОГ ОБЈЕКТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ АЛИБУНАР 1 У БАНАТУ КРАГУЈЕВАЦ, март 2014.. НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА. Ул. Жарка

Læs mere

Божидар Трифунов Митровић, доктор правних наука руководилац катедре Међународног, словенског и еколошког права универзитета «Академија МНЕПУ», Москва

Божидар Трифунов Митровић, доктор правних наука руководилац катедре Међународног, словенског и еколошког права универзитета «Академија МНЕПУ», Москва Божидар Трифунов Митровић, доктор правних наука руководилац катедре Међународног, словенског и еколошког права универзитета «Академија МНЕПУ», Москва ДВЕ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ У ЕВРОПИ Овим текстом разочараћу многе,

Læs mere

Здравље у Србији године годишњи извештај о целокупном стању здравља народа и његове домаће стоке -

Здравље у Србији године годишњи извештај о целокупном стању здравља народа и његове домаће стоке - mr sci Гордана Лазаревић Универзитетска библиотека Светозар Марковић, Београд lazarevic@unilib.bg.ac.rs Драгана Михаиловић Универзитетска библиотека Светозар Марковић, Београд dmihailovic@unilib.bg.ac.rs

Læs mere

ЛОКАЦИЈА. Српска кућа фудбала у Старој Пазови

ЛОКАЦИЈА. Српска кућа фудбала у Старој Пазови Година XLIX Сремска Митровица Среда 4. март 2009. Број 2506 Цена 40 динара у овом броју: Дебели Сремци не треба да брину за вишак килограма страна 2. ЛОКАЦИЈА Платичево: Сремци праве роботе страна 3. За

Læs mere

КАКО РАЗГОВАРАТИ СА АТЕИСТИЧКИМ ЕВОЛУЦИОНИСТОМ РИЧАРДОМ ДОКИНСОМ ПОВОДОМ ЊЕГОВЕ КЊИГЕ ЗАБЛУДА О БОГУ

КАКО РАЗГОВАРАТИ СА АТЕИСТИЧКИМ ЕВОЛУЦИОНИСТОМ РИЧАРДОМ ДОКИНСОМ ПОВОДОМ ЊЕГОВЕ КЊИГЕ ЗАБЛУДА О БОГУ Е С Е Ј И ВЛАДЕТА ЈЕРОТИЋ КАКО РАЗГОВАРАТИ СА АТЕИСТИЧКИМ ЕВОЛУЦИОНИСТОМ РИЧАРДОМ ДОКИНСОМ ПОВОДОМ ЊЕГОВЕ КЊИГЕ ЗАБЛУДА О БОГУ Биолог и философ, Ричард Докинс (рођен 1941. године), професор је на Оксфордском

Læs mere

НОВОСАДСКИ РОМАН И УРБАНА НЕЛАГОДНОСТ (СЕДАМ НАПОМЕНА И ЈЕДНА ОПОМЕНА ) *

НОВОСАДСКИ РОМАН И УРБАНА НЕЛАГОДНОСТ (СЕДАМ НАПОМЕНА И ЈЕДНА ОПОМЕНА ) * ВЛАДИМИР ГВОЗДЕН НОВОСАДСКИ РОМАН И УРБАНА НЕЛАГОДНОСТ (СЕДАМ НАПОМЕНА И ЈЕДНА ОПОМЕНА ) * 1. Друgосt gрада? Реторика књижевне критике се наводно или заиста променила: некада се искључиво говорило да књижевност

Læs mere

Шотра у Черевићу. Редитељ Здравко Шотра, после. Лаћарци чисте депонију од кубика

Шотра у Черевићу. Редитељ Здравко Шотра, после. Лаћарци чисте депонију од кубика Година XLIX Сремска Митровица Среда 29. јул 2009. Број 2527 Цена 40 динара у овом броју: Лаћарци чисте депонију од 30.000 кубика Скица за портрет: Драган Дроњак власник Атељеа Антре из Старе Пазове странa

Læs mere

НАДЕЖДА ТОМИЋЕВА 1 ( )

НАДЕЖДА ТОМИЋЕВА 1 ( ) Пир од дјеце илити пир Сима Бацате 141 УДК 929 Tomić N. НАДЕЖДА ТОМИЋЕВА 1 (1896 1922) На Новом гробљу у Београду, када се пође широком стазом, лево од цркве Св. Николе а према споменику рањеницима из

Læs mere

О Д Л У К У. Израђена докторска дисертација дипл.инж. Тијане Вулевић под насловом:

О Д Л У К У. Израђена докторска дисертација дипл.инж. Тијане Вулевић под насловом: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Број:03-1022/3 Датум:21.04.2017. На основу члана 130. Статута Шумарског факултета а у вези члана 30. и члана 21.Правилника о докторским студијама, Декан Шумарског

Læs mere