ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24"

Transkript

1 ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ - ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК АПРИЛ - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК АПРИЛ - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК АПРИЛ - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК АПРИЛ - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК АПРИЛ - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК АПРИЛ - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈУН - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈУН - ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК ЈУН - ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК ЈУН - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈУН - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈУН - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈУН - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈУН - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК СЕПТЕМБАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК СЕПТЕМБАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК СЕПТЕМБАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК СЕПТЕМБАР - ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК СЕПТЕМБАР - ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК СЕПТЕМБАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК СЕПТЕМБАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК СЕПТЕМБАР - ТЕСТ ДОДАТАК - ИЗРАДА ПЛАНА АМОРТИЗАЦИЈЕ ДОДАТАК - ИСТИ ЗАДАТАК - ДРУГА МЕТОДА

2 ТЕМА ИСПИТНИ РОК И ЗАДАТАК Инверзна функција Т- Т- Т- Ранг векторског система Вектори Т- Т- Т- Т8- Т- Т- Т- Т8- Т- Т- Т- Т- Т- Т- Т- Матрице Т- Д- Инверзна матрица Т- Т8- Т9- Т- Т- Д-9 Ранг матрице Т- Т- Систем једначина - Матрична метода Систем једначина - Гаусов метод Систем једначина - Детерминанте Систем једначина - Елементарне базне трансформације Т- Т- Т- Т- Т- Т- Т- Т- Т- Т9- Т- Т- Т- Т8- Т- Т- Т- Т- Т- Т- Т- Т9- Т9- Т- Т- Д- Д- Д- Д- Т- Т- Т- Т8- Т- Т- Т- Д- Д- Д- Д-8 Т- Т- Т- Т- Т9- Систем једначина - Текстуални Т- Т8- Функције - Област дефинисаности Т- Т9- Т- Т- Т- Т- Т- Т- Т- Т- Т- Функције - Нуле функције Т- Т- Т8- Функције - Знак функције Функције - Парност/Непарност Функције - Понашање у тачкама прекида Т9- Т- Т8- Т- Т- Т- Т- Т- Т- Т- Т9- Т- Т-

3 Функције - Екстермум и ток Т- Т- Т- Т- Т- Т- Т- Т- Т- Т- Т- Т- Т8- Т9- Т- Т- Т- Функције - Конвексност и конкавност Т- Т- Т- Функције - Асимптоте Т- Т- Т9- Т- Функција - График функције Т- Т8- ЕкоМат - Приход ЕкоМат - Трошкови Т- Т- Т- Т- Т9- Т- Т- Т- Т- Т- Т9- Т- Т- Т- Т- Т- Т- Т- Т- Т- Т8- Т9- Т- Т- Т- Т- Т8- Т- Т- Т- Т- Т- Т- Т8- Т- ЕкоМат - Добит Т- Т8- ЕкоМат - Еластичност ЕкоМат - Рентабилна производња Т- Т- Т- Т- Т- Т- Т- Т- Т- Т9- Т- Т- Т- Т- Т8- Т9- Т- Т- Т- Т- Т8- Т- Т- Т- Т- Т9- Т- Вероватноћа са комбинаториком Вероватноћа - Бајесова формула и тотална вероватноћа Т9- Т- Т- Т- Т- Т- Т- Т8- Т9- Т- Т- Т- Т- Т9- Т- Т- Т- Т8-8 Т- Т- Т- Т- Т- Т8- Т-

4 Економска математика - Капиталисање Амортизација зајма Т- Т- Т- Т- Т- Т- Т- Т8- Т9- Т- Т- Т- Т- Т- Т- Т- Т- Т8- Т9- Т- Т- Т- Т- Т- Т- Т- Т- Т8- Т9- Т- Т- Т- Т-8 Т-8 Т-8 Т-8 Т-8 Т-8 Т-8 Т8-8 Т9-8 Т-8 Т-8 Т-8 Т-8 Т-8 Т-8 Т-8 Т-8 Т8-8 Т9-8 Т-8 Т-8 Т-8 Т-8 Т-8 Т-8 Т-8 Т-8 Т8-8 Т9-8 Т-8 Т-8 Т-8 Д- Д-

5 Испит за економисте - Тестoви С т р а н а ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА ЕКОНОМИСТЕ. Одредити ранг векторског система: v ; v ; v.. Једна фабрика производи производе А, B и C под следећим условима: Машине Технички коефицијенти (час/ком) Капацитет А B C (час) М М М Одредите програм производње, који ће капацитете машина искористити у потпуности. Систем једначина решите као матричну једначину.. Користећи Гаусов метод елиминације решите следећи систем једначина: 9. Одредите екстрeмне вредности и испитати раст и опадање функције ( ) y.. Дата је фукција тражње у имплицитном облику: p. Одредити обим производње при коме се остварује максималан укупан приход.. Дате су информације:, p T ' ( ) E T,,8 Одредите интервал рентабилне производње.. Дана године уложено је динара, а... подигнуто је динара. Са којим износом се располагало... ако се обрачунава 8% камате годишње уз годишње капиталисање. За непотпуне периоде се користи конформна каматна стопа. 8. Зајам треба амортизовати за месеци једнаким месечним ануитетима од 8, динара, уз годишње капиталисање и % камате годишње. Израдити план амортизације.

6 Испит за економисте - Тестoви С т р а н а. Ранг векторског система v, v, v се своди на ранг матрице. Одредимо ранг матрице елементарним трансформацијама. ( ) ~ / ~ ~ ) ( / ) ( / ~ rang ( ) ~ / ~ Пошто дуж главне дијагонале има два елемента различита од нуле, ранг матрице, тј. векторског система је rang.

7 Испит за економисте - Тестoви С т р а н а ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА ЕКОНОМИСТЕ. Да ли једначина λ v λ v λ сем тривијалних има и других решења, где, v ; v, v ; v.. Производи P i ( i,,) се обрађују на три машине ( j,, ) M j. Расположиви капацитети машина М, М и М су: 9 часова, часова и часова респективно. Потребна времена обраде јединице производа P на машинама М, М и М су редом :, и часова. За производ P ови подаци су редом:, и часа; а за P су:, и час. Одредити програм прозводње који омогућује да се сви машински капацитети искористе у потпуности. Задатак решите применом детерминанти.. Наћи инверзну матрицу матрице, 8. Проверити резултат!. Производ се израђује на три машине. Прва машина производи %, друга %, а трећа % производа. Неисправних производа по машинама је %, % и % респективно. а) Наћи вероватноћу да је случајно изабрани производ неисправан. б) Ако је случајно изабрани производ неисправан, колика је вероватноћа да је он произведен на првој машини.. Дата је функција укупних трошкова производње: ( ) T. а) Израчунати E T,, објаснити добијени резултат и аналитички потврдити тачност датог објашњења. б) Донети одлуку о томе да ли је (или није) рационално ићи на повећање обима производње од јединица производа. Одлуку образложити!. Дата је функција граничних прихода P '( p) ( p) ( p 8). Одредити функцију тражње облика f. Израчунати еластичност тражње за p и објаснити добијени резултат.. Колико је уложено..., ако улог заједно са каматом дана треба да износи 8 динара, а годишња каматна стопа је %. Колика је камата? 8. Зајам од дин. амортизује се за месеца једнаким месечним ануитетима, уз годишње капиталисање и годишњу стопу %. Израдити план амортизације.

8 Испит за економисте - Тестoви С т р а н а 8. Нека су y, z, количине призвода које се праве намашинама M, M, M респективно. Кад представимо услове задатка у таблицу они изгледају: P P P Укупно расположиво M 9 M M Можемо формирати следећи систем једначина: y z 9 y z методом детерминанти (Крамеровом методом). D s D D y D z y z. Систем ћемо решити D 8 D y D, z 8 y, z. Дакле, решење је: Ds 8 Ds 8 Ds 8, y и z.

9 Испит за економисте - Тестoви С т р а н а 9. Дати су вектори {, e e } ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА ЕКОНОМИСТЕ a, e,. Изразите вектор a, a у односу на базу јединичних вектора a, a e. a у односу на базу { },. Фабрика израђује три врсте камиона Кi; i,, у три погона. Технички и технолошки услови производње по јединици производа ( јединица производа камиона) дати су табелом: ПОГОНИ Ангажовање капацитета у % по јединици производа К К К Укупно расположиви капацитети у % I II III Помоћу матрица одредите програм производње који омогућује да се расположиви капацитети погона I, II и III искористе са %, 9% и 8% респективно.. Користећи Гаусов метод елиминације решите следећи систем једначина:. Испитати раст и опадање функције y ln( ) и наћи екстремне вредности.. Дат је инверзни облик функције тражње p. Одредити еластичност тражње и гранични приход за цену од н.ј.. Дате су информације: T '( ), ; E T,. Показати да су минимални просечни трошкови једнаки граничним за исти ниво производње. На улог од динара обрачуната је камата од динара за 8 година и месеци. Ако је капиталисање континуелно, која је годишња каматна стопа коришћена. 8. Зајам од динара треба отплатити једнаким тромесечним ануитетима за једну годину, уз годишњу каматну стопу % и тромесечно капиталисање. Израдити план амортизације!

10 Испит за економисте - Тестoви С т р а н а. Функција тражње се добије решењем једначине по : p p ( p ) Еластичност тражње је: ( p ) Одаавде је: ( p ). p E p p d d,. Како је ' dp dp p p p ' ' ( p ) ) ( ) ( p ) ( p ) ( p ) E, p p p p ( p ) p ' Гранични приход добијемо као први извод укупног прихода. Како је P( p) p ( p) P ( p) p p. Гранични трошкови су: p p ' P ( p) За ' ' ' p p ( p) ' ( p ) p ( p ) p p ( p ) ( p ) p p p ( p ) ( p ) ( p ) ( p ) ' p добијамо: P ( ) ( ), то је:

11 Испит за економисте - Тестoви С т р а н а ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА ЕКОНОМИСТЕ. Испитати линеарну зависност вектора: a, a, a.. Две радионице ( Rи R ) послале су у складиште укупно комада производа. Радионица R имала је,% неисправних производа, а радионица R,% неисправних. Уз помоћ детерминанти одредите количину производа послатих из R и R посебно, ако је укупан број исправних производа 88.. Решите матричну једначину: X. Одредити област дефинисаности и испитати понашање функције у тачкама прекида и на крајевима домена функције: y. Дата је функција укупних трошкова производње: ( ) T. Израчунати еластичност укупних и еластичност просечних трошкова у односу на ниво производње од јединица производа, а потом резултате економски интерпретирати.. Дата је функција граничних прихода: P '( p) Одредити функцију тражње f ( p). ( p ). Дана... уплаћено је динара. До којег дана ће овај улог донети динара сложеног интереса. Годишња каматна стопа је %, а капиталисање континуелно. 8. Зајам од динара се амортизује за године једнаким полугодишњим ануитетима уз годишње капиталисање и 8% камате годишње. Израдити план амортизације.

12 Испит за економисте - Тестoви С т р а н а. Крајеви дефинисаности функције y су ±, а тачке прекода су оне за које је иманилац разломка једнак нули. Дакле, у тачкама прекида иманилац разломка је. Одавде је:, тј.. Дакле, посматраћемо понашање функције у случајевима када, када, кад се приблажава нули са десне стране, тј. кад и када се приблажава нули са леве стране, тј. кад. Дакле, lim lim lim lim. Кад тада y lim lim lim lim. Кад тада y lim ( ) lim lim стране, тада y lim lim lim ( ) стране, тада такође y. Кад тј. кад се приближава нули са десне. Кад тј. кад се приближава нули са леве

13 Испит за економисте - Тестoви С т р а н а ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА ЕКОНОМИСТЕ. Одредите ранг матрице:. Три радионице ( i,, ) 9. R i фабрике конфекције сашиле су заједно у јануару мантила. У фебруару су сашиле за %, % и 8% мање мантила него у јануару и тако приозвеле 8 мантила. У марту су радионице Rи R повећале своју производњу у односу на јануар за % и % респективно, док је радионица R произвела исту количину као у јануару. У марту су све три радионице произвеле укупно мантила. Уз помоћ детерминанти одредите произведене количине мантила у јануару за сваку радионицу посебно.. Користећи Гаусов метод елиминације решите следећи систем једначина:. Испитати раст, опадање, конвексност и конкавност функције: y.. За цену од p 8 новчаних јединица тражња је јединица производа, а за цену од p тражња износи јединице производа. а) Одредити еластичност тражње за цену од p 8 н.ј., ако је функција тражње облика ap b. б) Објаснити економски резултат добијен под а).. Дате су информације: Одредити ( 8) T. T ' T ( ) ( ) 8 9. Износ од динара уложен је..99. уз полугодишње капиталисање и годишњу стопу %. Колико сложеног интереса ће донети до... године. 8. Зајам треба отплатити једнаким тромесечним ануитетима од,9 динара за једну годину, уз годишњу каматну стопу од % и тромесечно капиталисање. Израдити план амортизације.

14 Испит за економисте - Тестoви С т р а н а. Користећи Гаусов метод добијамо: ( ) ( ) - / / - /. Систем можемо написати: - / - /. Одавде је:, односно: 8 8. Надаље је:. Из последње једначине видимо да систем није противречан. Дакле, ( ). Дакле, решење система је: ( ) ( ),,,,.

15 Испит за економисте - Тестoви С т р а н а ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА ЕКОНОМИСТЕ. Дати су вектори a, a, b. у односу на базу јединичних вектора 8 { e, e, e }. Изразите вектор b помоћу вектора a,a и јединичног вектора e.. У две радионице за један месец поправљено је апарата. Од поправљених апарата, на име рекламације, у радионице су враћена апарата. Прва радионица је имала %, а друга,% апарата на рекламацији. Одредити количину апарата поправљених у појединим радионицама. Постављени систем решити уз помоћ матрица.. Гаусовом поступком решите систем једначина: 8. Испитати раст и опадање, и наћи екстремне вредности функције: y e.. Дата је функција тражње p. Ако се обим производње рачуна у тонама, а приход у хиљадама динара, одредити обим производње и продајну цену јединице производа при којима се остварује максималан приход, као и сам тај приход.. Дате су информације: T ' Одредити T ( ). T, ( ) e ( ) e. Један износ је уложен на камаћење године. До... обрачунат је сложен интерес од динара. Капиталисање је тромесечно. Која сума је уложена ако је каматна стопа % годишње? 8. Зајам од динара треба отплатити за месеци једнаким месечним ануитетима, уз полугодишње капиталисање и % камате годишње. Израдити план амортизације.

16 Испит за економисте - Тестoви С т р а н а. Функцију трошкова добићемо интегралом:.. ( ) T '( ) d T ( ) e d T ( ) e d T ( ) T Интеграл ћемо решити методом смене, где је:. t. Одавде је (.) d dt dt.d dt d dt. Нове границе су: t., t... Одавде је:... t t t. ( ) e dt T ( ) e dt T ( ) e T ( ) T T.. ( ) ( e e ) T ( ) ( e ) Константу ( ) T T T T ћемо одредити из услова задатка. Како је:. ( ) T ( ) ( e ) e, то је: T ( ) ( e ) e, односно, ( ) e e. Одавде је T ( ) e e... ( ) e e, тј. T ( ) e '. Дакле,

17 Испит за економисте - Тестoви С т р а н а ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА ЕКОНОМИСТЕ. Дати су вектори a, a, a.у односу на базу јединичних вектора{ e, e, e }. Изразите вектор aпомоћу вектора a, a и јединичног вектора e.. У једној фабрици треба одредити програм производње под следећим технолошким условима: Утрошак машинских часова по јединици Постројења производа Капацитети (час) B C E 9 E E 8 Капацитете треба искористити у потпуности. Проблем решити помоћу матрица.. Користећи Гаусов метод елиминације решите следећи систем једначина: y z y z y z y z. Одредите екстремне вредности и превојне тачке функције y.. Дата је функција тражње неког производа:,p e. Применом диференцијалног рачуна одредите максималну вредност укупног прихода, као и одговарајућу тражњу и продајну цену тога производа.. Гранични трошкови неке производње су: T '( ) T ( ). Одредити T ( ).. И познато је да је. Дана..99. уложено је динара. Са којом сумом ће се располагати... године, ако је до... обрачунавана камата уз 8% годишње, а потом је стопа смањена на 9%? Капиталисање је сво време било годишње. 8. Сачинити план амортизације зајма од динара. Зајам се отплаћује једнаким месечним ануитетима за месеци уз полугодишње капиталисање и % камате годишње.

18 Испит за економисте - Тестoви С т р а н а 8 8. Z p s. m p c.9 m p % pc.9 Z sm p g c.9.9 s.9 g.98,.8 ( ) Код рачунања s, капиталисање је полугодишње и зато је у бројиоцу. Како су ануитети месечни, у имениоцу је. Зато је s. Период (Пол.) ј Дуг на почетку периода (полугодишта) D j Интерес на крају периода (полугодишта) I p D j c j Отплата на крају периода (полугодишта) B I j j, , , ,8..,.,.8 8.,.,..,.,. 8.9,. Провера: а) D B,. б) D j pc I j, j ц) B j j j j j j Z,. д) B I,8.9 j,.8,8.9

19 Испит за економисте - Тестoви С т р а н а 9 ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА ЕКОНОМИСТЕ 8. Испитати линеарну зависност векторског система уз помоћ елементарне базне трансформације: v ; v ; v.. Три машине различитог ефекта рада за час могу произвести укупно 8 комада производа. Ако прва машина ради часова, а друга часа, њихов заједнички учинак је комада производа. Исти је учинак ( ком.) ако све три машине раде и то прва, друга и трећа часа. Колика је производња на час сваке од мачина посебно? Систем решити уз помоћ детерминанти.. Дате су матрице: и а) Израчунати C B! б) Колики је ранг матрице? в) Да ли матрица регуларна? B.. Сијалица може припадати трима различитим серијама Ѕ, Ѕ и Ѕ, при чему је Р(Ѕ),; Р(Ѕ),; Р(Ѕ), (вероватноћа да је сијалица произведена у тој серији). Вероватноћа да ће сијалица из прве серије радити одређени број (к) часова је,; из друге серије,; из треће серије,. Колика је вероватноћа да ће случајно изабрана сијалица радити к часова?. Дати су следећи подаци: P' T ' ( ) ( ),, E T, Одредити оптимални обим производње и максималну добит. a b. Дата је функција укупних трошкова производње ( ) T e, где су а и b позитивне константе. Покажите да су минимални просечни трошкови производње једнаки одговарајућим граничним трошковима те производње, на истом нивоу производње.. За које ће време износ од динара уложен у банку уз каматну стопу % и годишње капиталисање да се повећа на динара. 8. Зајам од динара амортизује се за месеца једнаким месечним ануитетима уз годишње капиталисање и 8% камате годишње. Израдити план амортизације.

20 Испит за економисте - Тестoви С т р а н а. Пошто су вероватноће да је сијалица произведена у одговарајућој серији, P ( S )., P ( S ). и P ( S )., а вероватноћа да ће сијалица радити исправно k часова из тих серија је P ( S )., P ( S ). и P ( S )., вероватноћа да ће случајно изабрана сијалица радити k часова је добијена формулом тзв. тоталне вероватноће: P( ) P( S) P( S) P( S ) P( S ) P( S) P( S ) P ( ) %

21 Испит за економисте - Тестoви С т р а н а ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА ЕКОНОМИСТЕ 9. Одредити инверзну матицу, матрице А:.. Користећи Гаусов метод елиминације решити следећи систем једначина:. Одредите област дефинисаности и знак функције: f ( ). Дата је функција укупног прихода P( ),. ( ). Уз помоћ диференцијалног рачуна одредите обим производње уз који се постиже максималан приход.. Дата је функција граничних трошкова T '( ) и T ( ) 8. Одредити ( 8) 9 T.. У једно предузеће стигло је комада неког производа. Ако се зна да је % производа неисправно, израчунати вероватноћу да се међу произвољно узетих производа налази баш неисправна производа.. Један улог је за година и месеца донео на име сложеног интереса износ величине улога. Израчунати годишњу каматну стопу ако је капиталисање: а) годишње, б) тромесечно, в) континуелно. 8. Одредите план амортизације зајма од динара који треба отплатити једнаким двомесечним ануитетима за годину дана уз полугодишње капиталисање и 8% камате годишње.

22 Испит за економисте - Тестoви С т р а н а. Инверзна матрица је: det 8 det ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Одавде је:

23 Испит за економисте - Тестoви С т р а н а ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА ЕКОНОМИСТЕ. Испитати линеарну зависност векторског система: v ; v ; v.. Два радника радећи заједно могу да заврше добијени радни задатак за дана. Уколико први ради дана, а други дана они заврше само % читавог посла, односно радног задатка. За колико дана би први радник сам урадио посао? Колико је пак потребно другом да задатак обави сам?. Одредите асимптоте функције: y,. Дата је функција укупних трошкова производње ( ) T e. Покажите да су минимални просечни трошкови једнаки одговарајућим граничним трошковима, на истом нивоу производње.. Дата је функција граничног прихода P ' ( p) P ( p). ( p ). Одредити функцију укупног прихода. Из скупа од исправних и неисправних производа извлачи се одједном производа. Колика је вероватноћа да у том узорку буде само исправних производа?. Колико сложеног интереса ће бити обрачунато на улог од динара од до.9.. године, уз годишњу каматну стопу од % ако је капиталисање континуелно? 8. Зајам треба отплатити помоћу једнаких тромесечних ануитета од 8,8 динара, за године уз тромесечно капиталисање и % камате годишње. Израдити план амортизације за прву годину.

24 Испит за економисте - Тестoви С т р а н а pg. K K g K e од до У 998. години улог је стајао дана: (апр) (мај).9.. (јун) (јул) (авг) (сеп) (окт) (нов) p %. (дец) дана I? 999. год. - година У. год. је било (јан) 9(феб) (мар)(апр) (мај) (јун)(јул)(авг)(сеп) дана. K g I g e. e.. K K,.,.,. e.9,.

25 Испит за економисте - Тестoви С т р а н а ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА ЕКОНОМИСТЕ. Испитати линеарну зависност вектора: a ; a ; a.. За проширење и уређење три приградска насеља вршена су испитивања ради одређивања потребних средстава за поједине комуналне објекте на јединицу популације ( јединица популације становника). Добијени су следећи подаци: Потрбна средства на јединицу популације у насељу Расположива финансијска средства Комунални објекти N N N (у динара) Путеви Градски саобраћај Електрификација 9 Применом матричног рачуна одредите колико је становника могуће сместити у поједина насеља уз услов да сва расположива финансијска средства буду искоришћена у потпуности.. Одредити област дефинисаности и интервале монотоности (раст и опадање) функције: f ( ) ln.. Једначином p p 8 задата је функција тражње неког производа, где представља количину производа у хиљадама тона, а p цену у динарима по килограму. Одредити цену p и количину у условима остварења максималног укупног прихода, као и висину тога прихода.. Дате су информације: T '( ), ; E. Одредите функцију укупних T, трошкова производње.. Неки производ се може произвести на било којој од машине М i (i,,,). Машине могу произвести дневно,, и комада производа респективно. Вероватноће производње неисправних производа на појединим машинама су: %, %, % и % респективно. Из скупа свих готових производа се насумице вади један производ. Колика је вероватноћа да је извучен неисправан производ?. Колико је било уложено..99. ако је улог заједно са каматом дана износио динара, а годишња каматна стопа у том периоду је износила 9%? Колика је камата обрачуната? 8. Зајам треба отплатити једнаким месечним ануитетима од динара за месеци, уз тромесечно капиталисање и % камате годишње. Израдити план амортизације зајма.

26 Испит за економисте - Тестoви С т р а н а. Пошто је прва машина произвела комада, друга, трећа, а четврта, вероватноћа да ћемо из групе производа узети производ направљен на првој машини је P ( H ). P ( H ). P ( H ). P ( H ).. Вероватноћа неисправног производа произведеног на првој машини је: P ( H ) %.. Такође је: P ( H ) %., P ( H ) %. и P ( H ) %.. Вероватноћа да ће бити извучен неисправан производ одређује се формулом тоталне вероватноће: P( ) P( H) P( H) P( H ) P( H ) P( H ) P( H ) P( H ) P( H ) P ( ) P ( ) P ( ).%

27 Испит за економисте - Тестoви С т р а н а ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА ЕКОНОМИСТЕ. За израду производа Р и Р користе се сировине Ѕ и Ѕ. За једну јединицу производа Р потребно је утрошити јединице сировине Ѕ и јединица сировине Ѕ. За једну јединицу производа Р троши се јединице сировине Ѕ и јединице сировине Ѕ. Од сировине Ѕ располаже се са јединице, а од Ѕ са 8 јединица. Применом матричног рачуна утврдите програм производње који омогућује искоришћење расположивих количина сировина у потпуности.. Елементарном базном трансформацијом решити следећи систем једначина: y z 8 y y z z 9 f.. Одредити област дефинисаности и нуле функције ( ). Дата је функција укупних прихода P( p), p 8 p. Помоћу еластичности тражње одредити максималну вредност укупних прихода.. Дате су информације: T ', ( ) e T ( ) e Одредите функцију укупних трошкова производње ( ) T.. Из кутије која саджри сијалица јачине W и сијалица од W извлачимо сијалице одједном. Kолика је вероватноћа да ће обе сијалице бити јачине W?. Колико динара је требало уложити..99.г. ако...г. укамаћена вредност износи 9, динара? Годишња каматна стопа у том периоду је била %, а капиталисање континуелно. 8. Зајам се отплаћује за три године једнаким полугодишњим ануитетима од 9, динара, уз годишње капиталисање и 8% камате годишње. Израдити план амортизације.

28 Испит за економисте - Тестoви С т р а н а 8. Нека је број јединица производа P, а y број јединица производа P. Да би се искористио у потпуности расположиви капацитет сировина, тада важи систем једначина: 8 y y. Овај систем ћемо решити матрићном методом. Дати систем можемо написати у облику B X, где је:, y X, 8 B. Одавде је: / B X B X B X I B X Инверзна матрица је: det 8 det ( ) ( ) ( ) ( ) X Дакле треба направити јединица производа P и 8 y број јединица производа P.

29 Испит за економисте - Тестoви С т р а н а 9 ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА ЕКОНОМИСТЕ. За израду производа Р и Р користе се сировине Ѕ и Ѕ. За једну јединицу производа Р потребно је утрошити јединице сировине Ѕ и јединица сировине Ѕ. За једну јединицу производа Р троши се јединице сировине Ѕ и јединице сировине Ѕ. Од сировине Ѕ располаже се са јединице, а од Ѕ са јединица. Применом матричног рачуна утврдите програм производње који омогућује искоришћење расположивих количина сировина у потпуности.. Елементарном базном трансформацијом решити следећи систем једначина: y z y z 8 y z. Наћи екстремне вредности функције: y. T ', а трошкови по јединици производа на нивоу од јединица производа износе 9, динара. а) Израчунати и објасити еластичност укупних трошкова производње у односу на обим производње од јединица производа. б) Потврдити аналитички тачност интерпретације дате под а).. Гранични трошкови неке производње су ( ),. Дата је функција укупног прихода P( p), p 8 p. Одредити цену за коју се остварује максималан укупан приход, као и максималну вредност укупног прихода.. Радник контролише рад трију машина. Вероватноће да у току једног дана неће бити потребно да поправља машине су:,9 за прву,,9 за другу и,8 за трећу. Колика је вероватноћа да ће бити потребна поправка у току дана на све три машине?. Колика камата је обрачуната на износ од динара у периоду од г. до..999.г. уз годишњу каматну стопу % ако је капиталисање континуелно? 8. Зајам се амортизује за месеца једнаким месечним ануитетима од 9,9 динара уз годишње капиталисање и % годишње каматне стопе. Израдити план амортизације.

30 Испит за економисте - Тестoви С т р а н а. Нека је број јединица производа P, а y број јединица производа P. Да би се искористио у потпуности расположиви капацитет сировина, тада важи систем једначина: y y. Овај систем ћемо решити матричном методом. Дати систем можемо написати у облику B X, где је:, y X, B. Одавде је: / B X B X B X I B X Инверзна матрица је: det 8 det ( ) ( ) ( ) ( ) X Дакле треба направити јединица производа P и y број јединица производа P.

31 Испит за економисте - Тестoви С т р а н а ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА ЕКОНОМИСТЕ. Одредити ранг векторског система: v ; v ; v. Дати систем једначина решити као матричну једначину: 9. Одредите област дефинисаности, раст и опадање функције, као и екстремне вредности за функцију: f ( ). Дата је функција укупних трошкова T ( ). Израчунати и објаснити eластичност укупних трошкова за 8. Испитајте да ли је рационално донети одлуку о повећању обима производње са 8 јединица на више.. Дате су информације: '( p) 8p '( ), ( ) T Наћи интервал рентабилне производње. P T. У кутији се налази жутих, 8 црвених и плавих куглица. Извлаче се три куглице одједном. Колика је вероватноћа да је извучена бар једна плава куглица?. Један улог је зе година и три месеца донео на име сложеног интереса износ величине улога. Израчунати годишњу каматну стопу ако је капиталисање: а) годишње, б) тромесечно, в) континуелно. 8. Зајам од динара треба отплатити за месеци једнаким месечним ануитетима, уз полугодишње капиталисање и % камате годишње. Израдити план амортизације.

32 Испит за економисте - Тестoви С т р а н а 8. Z p s. m p c.989 m p % pc.989 Z sm p g c s.989 g.888,88. ( ) Код рачунања s, капиталисање је полугодишње и зато је у бројиоцу. Како су ануитети месечни, у имениоцу је. Зато је s. Период (Пол.) ј Дуг на почетку периода (полугодишта) D j Интерес на крају периода (полугодишта) I p D j c j Отплата на крају периода (полугодишта) B I j j,.,.,.,. -,.,.,8.,89.9,. -,89.9 8,.9 8.,9.98 8,.9 -,9.98 9,8. 8.9,9. 9,8. -,9.,8.99.,.89,8.99 -,.89,..,.8,. -,.8,..,. 8,.,9.,. Провера: а) D B,. б) D j pc I j 8, j ц) B j j j j j j Z д) B I,9. j 88.,9.

33 Испит за економисте - Тестoви С т р а н а ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА ЕКОНОМИСТЕ. Oдредити ранг векторског система: v ; v ; v. Одредити инверзну матрицу матрице А и испитати добијени резултат, где је. Испитати функцију и нацртати график функције f ( ). T. Одредити и објаснити еластичност укупних трошкова за онај ниво производње на коме су просечни трошкови најмањи.. Дата је функција укупних трошкова производње ( ). Дати су следећи подаци: P' T ' ( ) ( ), 8 E T, Наћи интервал рентабилне производње.. У једном предузећу се производе артикли X и Y. Познато је да је од производа X % неисправних, а од производа Y % неисправних. Производ Y износи % укупне производње. Ако се на случај узме лош производ, колика је вероватноћа да је то производ Y?. Дана..99. уплаћено је динара. До којег дана ће овај улог донети динара сложеног интереса? Годишња каматна стопа %, а капиталисање је годишње. За непотпуне периоде интерес се обрачунава уз помоћ конформне каматне стопе. 8. Зајам се амортизује за године једнаким годишњим ануитетом од 998, динара уз годићње капиталисање и 8% камате годишње. Израдити план амортизације.

34 Испит за економисте - Тестoви С т р а н а. Ранг векторског система v, v, v се своди на ранг матрице. Одредимо ранг матрице елементарним трансформацијама. ( ) ~ / ~ ~ ) ( / ) ( / ~ rang ( ) ~ / ~ Пошто дуж главне дијагонале има два елемента различита од нуле, ранг матрице, тј. векторског система је rang.

35 Испит за економисте - Тестoви С т р а н а ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА ЕКОНОМИСТЕ. Две радионице ( и ) послале су у складиште укупно комада неког производа. Радионица имала је,% неисправних производа, а радионица,% неисправних. Уз помоћ детерминанти одредите количину производа послатих из и посебно, ако је укупан број исправних производа 88.. Одредити инверзну матрицу матрице А, где је.. Одредите област дефинисаности, раст и опадање функције, као и екстремне вредности за функцију: ( ) f e.. Дата је функција укупних трошкова T ( ). Да ли просечни трошкови расту или опадају при повећању производње са нивоа јединица производа?. Дата је функција граничних прихода '( p) P. Одредити и објаснити E. (, p ). У кутији се налази жутих, 8 црвених и плавих куглица. Извлаче се три куглице одједном. Колика је вероватноћа да је извучена бар једна црвена куглица.. Један улог је за година и месеци донео на име сложеног интереса износ величине улога. Израчунати годишњу каматну стопу ако је капиталисање а) годишње, б) полугодишње, в) континуелно. 8. Зајам од динара треба отплатити за месеци једнаким месечним ануитетима, уз тромесечно капиталисање и % камате годишње. Израдити план амортизације., p

36 Испит за економисте - Тестoви С т р а н а. Како функција није ни у облику разломка, квадратног корена или логаритма, област дефинисаности је цела оса, тј. Re : D. Раст и опадање одређујемо помоћу знака првог извода функције. Дакле, ' ' ' e e e e y. Како је e увек веће од нуле (позитивно) без обзира каквог је знака, то значи да ће знак првог извода зависити само од члана. - - ' y - y Екстремне вредности функције одређујемо из једначине у којој први извод изједначимо са нулом. ' e y. Да би знали да ли је у питању минимум или максимум функције, треба наћи други извод функције: ' '' e y ( ) ( ) ' ' ' ' ' e e e e e e y ( ) e e e Одавде је ( ) ( ) ( ) '' < e y. Функција у тој тачки има максимум. Он износи: ( ), ma M

37 Испит за економисте - Тестoви С т р а н а МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ Тест. Одредити ранг векторског система за векторе: a ; b ; c ; d Напишите једну произвољну линеарну комбинацију датих вектора.. Два погона (П, П) једног предузећа требало је по месечном плану да произведу комада неког производа. Први погон је испунио план са %, а други са %, и тако су укупно произвели комада истог производа. Одредити број комада производа у погонима по плану, као и стварно произведене количине производа. Задатак решити применом детерминанти.. Испитати парност или непарност функције: y log. Дата је функција тражње: -,p. Одредити: а) за коју цену ће укупни приход бити максималан; б) одредити одговарајућу тражњу и укупан приход.. На основу датих информација одредити функцију добити: P' 9 T T ( ) '( ) ( ). У једној кутији налази се комада ломљивих предмета. комада од њих вреди по динара, комада по динара, комада по динара и комада по динара. Приликом транспортовања у пакету су случајно сломљена предмета. Колика је вероватноћа да је вредност сваког сломљеног предмета динара?. Обрачунати применом каматног броја укупну камату на дан... на следеће улоге, уз годишњу каматну стопу од %: дин V a 8... дин V a дин V a Зајам од динара треба отплатити за месеци месечним једнаким ануитетима, уз полугодишње капиталисање и 8% камате годишње. Израдити план амортизације.

38 Испит за економисте - Тестoви С т р а н а 8. Нека је број производа предузећа P, а y број производа предузећа P. Месечни план можемо формирати једначину: y. Након испуњења % и % плана можемо формирати једначину: % % y. Овим смо добили систем једначина: y. Детерминанта система је D s.... y Детерминанте D. 9,. D.... Одавде је,. Ds. Dy., y. План производа по плану је био и y. D. D y s Произведене су количине % % и y % %

39 Испит за економисте - Тестoви С т р а н а 9 МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ Тест 8. Одредити ранг векторског система за векторе: a ; b ; 8 c. Један погон производи вентилаторе. Уколико му је дневна производња комада онда у уговореном року може да се испоручи купцу комада мање од уговорене количине. У случају да је број дневно произведених вентилатора комада укупно произведена количина вентилатора у предвиђеном року биће за комада већа од уговорене количине. Колико вентилатора треба да испоручи погон купцу по уговору? Колики је уговором предвиђени рок за испоруку вентилатора?. Испитати функцију и нацртати њен дијаграм: y,,,. Дате су функција тражње и функција производне цене производа : p p*, Одредити функцију добити и максималну добит.. Дате су следеће информације: T ' ( ) ( ) T где је обим производње. Одредити функцију укупних трошкова.. У сандуку има исправних и неисправна производа. Ако контрола на случајан начин узме производа. колика је вероватноћа да ће један производ бити неиправан?. Колико интереса ће бити обрачунато на износ од динара у периоду од..99. до уз годишњу каматну стопу од %, ако је капиталисање континуелно? 8. Зајам од динара треба отплатити за месеци, месечним једнаким ануитетима, уз полугодишње капиталисање и 8% камате годишње. Израдити план амортизације.

40 Испит за економисте - Тестoви С т р а н а. Функцију укупних трошкова ћемо добити интеграљењем ( ) T '( ) d T ( ) ( ) d T ( ) d d T ( ) T T ( ) T ( ) d d T ( ) T ( ).. Константу T ( ) ћемо добити из услова T ( ). Зато ћемо одредити функцију просечних трошкова: T ( ) ( ) T ( ). T ( ) T.. Дакле, T ( ) ( ) T ( ) T ( ) T ( ) T.. Одавде је T ( ) T ( ) T ( ). Функција укупних трошкова је T ( )..

41 Испит за економисте - Тестoви С т р а н а МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ Тест 9. Решите следећи систем једначина користећи Гаусов метод елиминације: y z y z y z. Програм производње једног погона у одређеном временском периоду предвиђа производњу три најважнија резервна дела за тракторе. Ови производи Пи(и,,) у процесу производње пролазе кроз три машине Мј(ј,,). Потребно време обраде јединице појединих производа у часовима као и расположиве временске капацитете машина у часовима приказује следећа табела: Машине Производи Капацитети П П П М М 8 М Применом матрица одредите такав програм производње који омогућује да се у потпуности искористе сви расположиви машински капацитети.. Испитати понашање функције у тачкама прекида: y. Дата је функција граничних прихода: P '( p) Одредити функцију укупног прихода P(). ( p ). Дата је функција укупних трошкова: T ( ), 9 Одредити еластичност укупних трошкова за: а) 9; б) ; ц) ; и објасните добијени резултат.. У једној кутији налази се исправних и неисправна производа. Производи се извлаче насумице један за другим док се сви не извуку. Колика је вероватноћа да су прво извучени исправни производи, а затим неисправни?. Који улог ће донети сложени интерес од динара за време од година и дана уз годишњу каматну стопу од 8%, ако је капиталисање полугодишње, уз примену конформне каматне стопе. 8. Зајам треба отплатити једнаким тромесечним ануитетима од 8, динара за једну годину, уз годишњу каматну стопу % и капиталисање тромесечно. Израдити план амортизације.

42 Испит за економисте - Тестoви С т р а н а. Еластичност укупних трошкова је: dt d E T, E T ' (. 9). T ' dt T d E T,.. Одавде је:. 9 9, E T E T, E T (. ) а) ( ), < б) ( ) ц) ( ), >

43 Испит за економисте - Тестoви С т р а н а МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ Тест. Решите следећи систем једначина користећи Гаусов метод елиминације: y z y z y z. Дати су вектори a и b и матрица А: a b [ ] a b a b. Покажите да је истинита релација: ( ) ( ). Одредите област дефинисаности и нуле функције: y ln. Дате су следеће информације: P' p p ( ) ( ), P' Одредити одговарајуће функције укупних прихода и израчунати и објаснити граничне приходе за и p. a b. Дата је функција укупних трошкова производње: ( ) T e, где су а и b позитивне константе. покажите за дату функцију, да је истинита једнакост: E E T, T,. У једном погону ради три радника и три раднице. На случај се одабирају три особе. Наћи вероватноћу да они буду: а) сви радници; б) две раднице и један радник; ц) једна радница и два радника..... године уложено је динара, а... подигнуто динара. Са којим износом ће се располагати... године, ако се обрачунава камата од 8% годишње декурзивно, уз годишње капиталисање. Задатак решити помоћу конформне каматне стопе. 8. Зајам од динара треба отплатити за године, полугодишњим једнаким ануитетима, уз годишње капиталисање и 9% камате годишње. Израдити план амортизације.

44 Испит за економисте - Тестoви С т р а н а.... K K K K g m p 8 %.8 K... K? g Како је сума K уложена... стајала до... и с обзиром да је. година била преступна, период колико је стајао уложени капитал K је (у.) и дана (у.). Дакле, g. Тог момента њен укамаћени износ је био: K g mg p K. Дакле, m.8. K g Тог дана је подигнуто K и на рачуну је остало: K Овај K g износ је стајао до..., што чини дана у. и целу годину. Дакле укамаћен износ је био: K g

45 Испит за економисте - Тестoви С т р а н а ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА ЕКОНОМИСТЕ Тест. Дата је функција: ( ) f. Одредити f f.. За израду два типа столова Си(и,), користе се две врсте дасака Дј (ј,). Столови Даске у м С,, С,, расположиви капацитети у м Д Д Применом Матрица одредите такав програм производње који ће расположиве количине дасака искористити у потпуности.. Одредите екстремне вредности,раст и опадање функције: ( ) ( ). Дата је функција тражње у инверзном облику 8 p, ' p f. Покажите да је за дату функцију истинита релација ( ) ( ). Дате су информације: T '( ) T ( ) Одредите функцију укупних трошкова ( ) T. P E, p. У кутији се налазе неисправна и исправних артикала. У једном извлачењу на случај су извучена два артикла. Одредите: а) број свих могућих случајева, б) број случајева код којих су оба артикла неисправна, ц) број случајева код којих су оба артикла исправна, д) број случајева са по једним неисправним и исправним артиклом.. Колико интереса ће бити обрачунато на износ од динара у периоду од 8... до..., уз годишњу каматну стопу од % и полугодишње капиталисање? За непотпуне периоде користити конформну каматну стопу. 8. Зајам од динара амортизује се за две године једнаким месечним ануитетима уз месечно капиталисање и % камате годишње. Израдити план амортизације за прво полугодиште.

46 Испит за економисте - Тестoви С т р а н а. Инверзна функција се добија решавањем једначине по -у, кад од функцијског израза направимо једначину. Дакле, y y y y. Кад на крају међусобно заменимо ознаке -а и y-а, добије се: ( ) y f. Да би израчунали f f треба најпре израчунати f. На крају, ( ) ( ) ( ) f f 9.

47 Испит за економисте - Тестoви С т р а н а ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА ЕКОНОМИСТЕ Тест. Дата је функција f ( ). Одредити f f. Одредити ранг векторског система { a b, c, d, f }, за a ; b ; c ; d ; f 9. Одредити превојну тачку и конкавност и конвексност функције y.. Дата је функција тражње у инверзном облику p. ' p. Покажите да је истинита релација ( ) ( ). Дате су информације: P E, p T '( ), T ( 8), Одредите функцију укупних трошкова T ( ).. Производи се набављају у три фабрике. Вероватноћа да је производ из прве фабрике исправан је,9; да је исправан из друге фабрике је,8; а да је исправан из треће фабрике је,. Колика је вероватноћа да се из прве и друге фабрике добијају исправни производи, а из треће неисправни?. Пре осам година уложено је динара, пре пет година уплаћено је још динара, а пре две године исплаћено је динара. Којим укамаћеним износом ће се располагати четири године након последњег плаћања? Капиталисање је полугодишње, а годишња каматна стопа %. 8. Зајам од динара амортизује се за три године једнаким полугодишњим ануитетима, уз полугодишње капиталисање и 8% камате годишње. Израдити план амортизације

48 Испит за економисте - Тестoви С т р а н а 8. Одређивање ранга векторског система a, b, c, d, 9 f, се своди на одређивање ранга матрице 9. Дакле, користећи елементарне трансформације над матрицом, добијамо: ~ ) ( / ) ( / 9 ~ ) ( / ~ ~ ) ( : / ) ( : / ~ ~ ~. Како дуж главне дијагонале има два елемента разлилита од нуле, то значи: rang.

49 Испит за економисте - Тестoви С т р а н а 9 ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА ЕКОНОМИСТЕ Тест. Решити следећи систем једначина применом матрица: y z y z z. Одредити ранг векторског система { a b, c}, где a ; b ; c. Испитати понашање функције y на крајевима интервала дефинисаности.. Дата је функција укупних трошкова производње T ( ). Покажите да су минимални просечни трошкови једнаки граничним трошковима на истом нивоу производње.. Дате су информације: P' T ' ( ) ( ) E T, а) Одредите оптимални обим производње и максималну добит, б) Израчунајте интервал рентабилне производње.. Одређени артикал производи се у једној фабрици на машине. Прва машина производи %, друга %, трећа % и четврта % артикала. Неисправних производа по машинама је %, %, % и % респективно. Наћи вероватноћу да је случајно изабрани поризвод исправан.. Једна трећина износа од динара била је под интересом, година, две петине су биле месеца, а остатак 8 дана. Рачуна се прост интерес од %. Одредите укупан интерес. 8. Зајам се амортизијуе за године једнаким годишњим ануитетом од 9,9 динара уз годишње капиталисање и % годишње камате. Одредити величину зајма и израдити план амортизације.

50 Испит за економисте - Тестoви С т р а н а. Пошто је прва машина произвела %, вероватноћа да ћемо из групе производа узети производ направљен на првој машини је P ( H ) %.. Такође важи и за другу, трећу и четврру машину: P ( H ) %., P ( H ) %. и P ( H ) %.. Вероватноћа исправног производа на првој машини је: P ( H ) % Такође је: P ( H ) %..9, P ( H ) %.. 9 и P ( H ) %..9. Вероватноћа да ћемо из групе производа узети исправан производ је добијена формулом тзв. тоталне вероватноће: P( ) P( H) P( H) P( H ) P( H ) P( H ) P( H ) P( H ) P( H ) P( ) P ( ).9 P ( ) 9.%

51 Испит за економисте - Тестoви С т р а н а ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА ЕКОНОМИСТЕ 8 Тест. Наћи инверзну функцију функције f ( ) log ( ) и израчунати ( 8) f.. Фабрика аутомобила израђује две врсте возила у два базична погона. Технолошки услови производње као и добит по јединици производа ( јединица возила), дати су следећом табелом Погони Ангажовање капацитета у % по јединици производа камиони камионети 8,,,,, Укупно раположиви капацитети у % I II Добит по једном производу у милионима динара Елементарном базном трансформацијом одредите онај програм производње који омогућује да се капацитет И погона искористи са 8%, а другог са 8%. За добијени производни програм одредите укупну добит фабрике.. Дата је функција ( ) f e ( ). Одредите ектремне вредности дате функције.. Дате су функција тражње и функција производне цене јединице производа : p p*, p Одредите функције укупног прихода P( ) и P ( ) и функцију укупних трошкова T ( ). Дата је фукција граничних прихода P '( p) релација '( p) ( ) P E, p. (, p ). Покажите да за дату функцију важи. Један производ се може произвести на било којој од машине Ми(и,,,). Машине могу произвести дневно,, и комада производа респективно. Вероватноће производње неисправних производа су %, %, % и % респективно. Из скупа готових производа извучен је насумице један производ и утврђено је да је он исправан. Колика је вероватноћа да је он произведен на другој машини?. Колико интереса ће бити обрачунато на износ од динара у периоду од 8... до... уз годишњу каматну стопу од %, ако је капиталисање полугодишње уз примену конформне каматне стопе? 8. Зајам од динара треба отплатити за године једнаким тромесечним ануитетима, уз полугодишње капиталисање и % камате годишње. Израдити план амортизације.

52 Испит за економисте - Тестoви С т р а н а. K mg mg p p I K g K K K K m m од 8... до У. години улог је стајао дана:... (апр)(мај) (јун) дана (од 8 дан) p %, Пуних периода (полугодишта): I? од.. год. до... год. полугодишта У. год. је било (јул) (авг) (сеп) (окт) 9 дана. (од 8 дана у том полугодишту) Одавде је: I...8. Дакле, I. 8 ( ) (. )

53 Испит за економисте - Тестoви С т р а н а МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ. Три радионице Ri(i,,) једне фабрике сашиле су у јануару заједно мантила. У фебруару су сашиле за %, % и 8% респективно мање него у јануару, и тако произвеле укупно 8 мантила. У марту су радионице R и R повећале производњу у односу на јануар за % и % респективно, док је радионица R произвела исту колишину као и у јануару. У марту су све три радионице заједно произвеле укупно мантила. Применом детерминанти одредите произведене количине мантила за сваку радионицу посебно. Одредите производње појединих радионица у фебруару и у марту.. Одредите знак функције, област дефинисаности и испитајте парност функције: y.. Наћи вредност функције y када : : y,. Дата је функција укупних трошкова: ( ) релација: '( ) T ( )( ) T E T, T e Показати да је истинита следећа 8. Дата је функција тражње: Одредите еластичност тражње за цену p новчаних p јединица. Објасните и аналитички проверите добијени резултат.. Одређени артикал се у једној фабрици производи на три машине. Прва машина производи %, друга %, а трећа % артикала. Неисправних производа на машинама има %, % и % респективно. Наћи вероватноћу да је случајно изабрани производ исправан.. На улог од динара обрачуната је камата од динара за време од 8 година и месеци. Којом годишњом каматном стопом је вршено камаћење ако је капиталисање: а) полугодишње, б) континуелно. 8. Зајам од динара треба отплатити за године једнаким полугодишњим ануитетима, уз полугодишње капиталисање и 8% камате годишње. Израдити план амортизације.

54 Испит за економисте - Тестoви С т р а н а. Кад заменимо у функцијски израз, добијемо неодређени израз облика. Да би се решили неодређености, раставићемо на чиниоце и именилац и бројилац разломка. Бројилац разломка ћемо раставити на чиниоце као квадратни трином: a b c a, где су, решења једначине која се направи од тринома. ( )( ) ± ± Дакле,,. и. Именилац разломка ћемо раставити на чиниоце као разлику квадрата. Одавде је: ( )( ) Функција изгледа: lim y lim lim lim ( )( )

55 Испит за економисте - Тестoви С т р а н а МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ. Фабрика аутомобила израђује три врсте аутомобила у три базична погона. Технолошки услови производње као и добит по јединици производа ( јед. возила) дати су : Погони Ангажовање капацитета у % по јед. производа, типа: Укупно расположиви капацитет Лака пут. возила Лимузине Камионети I, % II, % III % Добит по јед. Елементарном базном трансформацијом одредите онај програм производње који омогућује да се сви расположиви капацитети искористе у потпуности. За добијени производни програм одредите укупну добит фабрике аутомобила.. Испитати парност и одредити област дефинисаности и асимптоте функције:. Наћи екстремну вредност функције: e y y. Дата је функција добити и инверзни облик функције тражње: D ( ) p ( ) Доказати да су минимални просечни трошкови једнаки граничним трошковима на оном нивоу производње на коме су просечни трошкови минимални.. На основу датих информација одредите интервал рентабилне производње: P '( p) p T '( ) E, T,. Из скупа од исправних и неисправних производа извлаче се одједном производа. Колика је вероватноћа да у том узорку буде више неисправних него исправних производа?. Дана... уплаћен је улог од динара. Којим износом ће се располагати... године уз годишњу каматну стопу 8%, ако је капиталисање годишње, уз обрачун конформне каматне стопе? 8. Зајам од динара треба отплатити за месеци једнаким месечним ануитетима, уз полугодишње капиталисање и 8% камате годишње. Израдити план амортизације.

56 Испит за економисте - Тестoви С т р а н а 8. Z p s.8 m p c. 9 m p 8% pc.9 Z sm ( p ) g c.9.9 s.9 g Код рачунања s, капиталисање је полугодишње и зато је у бројиоцу. Како су ануитети месечни, у имениоцу је. Зато је s. Период (Месец) ј Дуг на почетку периода (месец) D j Интерес на крају периода (месец) I p D j c j Отплата на крају периода (месец) B I j j Провера: а) D B б) D j pc I j j ц) B j д) B j j j j j Z I j

57 Испит за економисте - Тестoви С т р а н а МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ. Решите применом матрица следећи систем једначина: y z 9 y y 8z 9. Испитати ранг матрице А помоћу трансформације матрице:. Одредите тачке инфлексије следеће функције: y. Дата је функција тражње: Одредите еластичност тражње за цену p новчаних p јединица, објасните и аналитички проверите добијени резултат.. За дате релације одредите функцију укупних трошкова Т():, T ' e ( ) ( ) e T. Одређени артикал се у једној фабрици производи на три машине. Прва машина производи %, друга %, а трећа % артикала. Неисправних производа на машинама има %, % и % респективно. Наћи вероватноћу да је случајно изабрани производ неисправан. Дана уплаћен је улог од динара. Којим износом ће се располагати.9.. године уз годишњу каматну стопу %, ако је капиталисање тромесечно, уз обрачун конформне каматне стопе? 8. Зајам од динара треба отплатити за године једнаким месечним ануитетима, уз годишње капиталисање и % камате годишње. Израдити план амортизације за прва три месеца.

58 Испит за економисте - Тестoви С т р а н а 8. Радећи трансформације над матрицом у циљу добијања елемената различитих од нуле дуж главне дијагонале, добијамо: ) ( ) / ( / ~ ~ Пошто дуж главне дијагонале постоје два елемента различита од нуле, то значи да је rang.

59 Испит за економисте - Тестoви С т р а н а 9 МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ 8. Фабрика аутомобила израђује две врсте аутомобила у два базична погона. Технолошки услови производње као и добит по јединици производа ( јед. возила) дати су : Погони Ангажовање капацитета у % по јед. производа, типа: Укупно расположиви капацитет Лака пут. возила Лимузине I 8,, % II 8, % Добит по јед. Помоћу матрица одредите онај програм производње који омогућује да се капацитет погона I искористи са 8%, а II са 9%. За добијени производни програм одредите укупну добит фабрике аутомобила.. Одредите нуле и знак следеће функције: y.. Наћи екстремну вредност функције: y.. Дата је функција укупних трошкова: T ( ), 9. Одредите онај обим производње за који су минимални просечни трошкови једнаки граничним трошковима, затим израчунати еластичност просечних трошкова у том случају.. Дата је функција граничних прихода: P '( p) ( p) 8 p ( ). Наћи функцију тражње облика f. Одредити еластичност тражње за цену п новчаних јединица и објаснити добијени резултат.. У једној радионици производе једну врсту робе у три смене. Једног дана од укупне производње произвели су у првој смени %, у другој %, а у трећој смени % производа. У првој смени било је %, у другој %, а у трећој смени % неисправних производа. Колика је вероватноћа да је узета роба исправна?. Који улог ће донети сложени интерес од динара за време од година и дана уз годишњу каматну стопу од 8%, ако је капиталисање полугодишње, уз примену конформне каматне стопе? 8. Зајам од динара треба отплатити за месеци једнаким месечним ануитетима, уз полугодишње капиталисање и % камате годишње. Израдити план амортизације.

ДРУГИ РАЗРЕД БРОЈЕВИ до 100 1. Упиши бројеве који недостају. 1 2 5 7 8 12 15 18 20 5 10 25 40 65 90 100 90 60 30 2. Упиши знак или = 7...3 19...17 14...9 27...28 19...16 12...14 50...50 71...75 49...50

Læs mere

а) Нацртај неколико дужи и обележи их. б) Уочи дужи приказане на слици 60.

а) Нацртај неколико дужи и обележи их. б) Уочи дужи приказане на слици 60. 1) 2) γ Слика 57. β Слика 57 Поред опруженог угла, приказан је још један угао пун угао (слика 58). q 1) 2) Слика 58. α β Краци Ох и Оу пуног угла β се поклапају и чине једну полуправу. 2.3. Кружна линија

Læs mere

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА Теразије 23, 11000 Београд, Република Србија тел: 011/3020-842,011/3020-803 факс: 011/3020-881 Основни подаци о аукцијској продаји На основу члана 38. Закона o приватизацији ( Службени гласник РС, бр.

Læs mere

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА На основу тачке 2. Упутства о достављању Народној банци Србије података о каматним стопама на кредите и депозите банака ( Службени гласник РС, бр. 42/200 и 2/202), гувернер Народне банке Србије доноси

Læs mere

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 01-30/57, од 27.012017. године, директор Београдске

Læs mere

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање Теорија одлучивања Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа 1 Садржај Методе Вишеатрибутивног одлучивања (ВАО) и вишекритеријумске

Læs mere

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА)

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) Листа индикација за коришћење у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) 1.НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА Обнова 1.1. Encephalomyelitis disseminata acuta (EDSS скор од 4 до 8) G04.4

Læs mere

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр ПРИКАЗИ Ратко Божовић ЛИЈЕПО СОЦИОЛОШКО ПРИПОВИЈЕДАЊЕ Драгољуб Б. Ђорђевић, Узорници и пријани (Скица за портрет YU социолога религије), Чигоја штампа, Београд, 2008. Драгољуб Б. Ђорђевић нас је тако рећи

Læs mere

Проналазак балона на топли ваздух

Проналазак балона на топли ваздух Проналазак балона на топли ваздух Поред брзине и једноставног функционисања без мотора, дакле и без буке, балони типа монголфје фасцинирају и својом мистеријом, јер намеће се питање како се чун окачен

Læs mere

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА)

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) Листа индикација за коришћење у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) 1.НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА Редни болести и Обнова 1.1. Encephalitis disseminata acuta (EDSS скор од 4

Læs mere

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА Центар за либерално-демократске студије Садржај Порез на имовину 3 Самодоприноси 22 Локалне таксе 34 Накнаде за коришћење добара

Læs mere

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Чланом 44. Споразума о слободној трговини између Републике Србије и држава ЕФТА

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Септембар 216. године Децембар 216. Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода и

Læs mere

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ 1 НЕКЕ ИНФЕКТИВНЕ И ПАРАЗИТАРНЕ БОЛЕСТИ 0102 ХИВ/АИДС Наведено правило шифрирања односи се на дијагнозе B20 B24, а искључује шифру B23.0 Акутни синдром сиде. Шифре за

Læs mere

Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта -

Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта - Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта - ExTox Gasmess-Systeme GmbH Улица Макс Планк 15 a 59423 Унна Немачка Телефон: +49(0)2303 33 247 0 Факс:

Læs mere

Финансијска функција

Финансијска функција Финансијска функција С А Д Р Ж А Ј: 1. ПРИВРЕДНА КРЕТАЊА 3 1.1. Привредна кретања у Републици Србији 3 1.2. Тржиште осигурања у Републици Србији 4 2. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ 7 2.1. Врсте послова осигурања

Læs mere

Драги суграђани, сваког тренутка.

Драги суграђани, сваког тренутка. Број 121 www.palilula.org.rs ИНФОРМАТОР БЕОГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА Октобар 2016. Палилулска јесен у знаку најмлађих и најстаријих 2 Скупштина Октобар, 2016. речпредседника Палилула је велика кућа свих

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број:03-12428 Датум: 26.10.2016. године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ЈАВНА НАБАВКА бр. 19-2016 Објављено

Læs mere

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305 телефон: (011) 32-82-736, телефакс: (011) 21-81-668 На основу члана 192. став

Læs mere

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16.

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16. Септембар 2013. Број 16 интервју интервју РЕЧ УРЕДНИКА РЕЧ УРЕДНИКА Овај, шеснаести, број НС-а отварамо интервјуом са нашим директором Миланом Костићем, који нам у разговору износи тренутно стање у Предузећу

Læs mere

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар 211. Београд, март 2. Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне

Læs mere

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр.

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр. ТРГОВАЧКА ШКОЛА Хиландарска бр.1 Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Бр. 1/2016 Београд, јануар 2016. године Page 1 of 46 На основу чл. 39.

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Јун 217. године септембар 217. године Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода

Læs mere

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ 227/2017 Београд, септембар 2017. године Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности добара Набавка и уградња клима ормана, Страна 1 од 41

Læs mere

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015.

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН 2016. 1. На основу члана 77. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС",бр.54/09,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013, 63/2013

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА АТЛЕТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ХОТЕЛСКЕ УСЛУГЕ У БЕОГРАДУ ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН МВ 7/2017 јануар 2017. године

Læs mere

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa Булевар деспота Стефана 119, 11060 Београд тел: 011/276-4366 факс: 011/329770 ел.пошта: jkp@veterinabeograd.rs Број: 02-1117/1 Датум: 17.03.2017. ГРАД БЕОГРАД ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЕТЕРИНА БЕОГРАД

Læs mere

X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА

X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА Е С Е Ј И Ј Е Л Е Н А М А РИ Ћ Е ВИ Ћ X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА ТО ДО РО ВИ Ћ А 2 Па н д о р и н а к у т и ја М и р о љуб а Тод о р о в и ћ

Læs mere

ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е

ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е UDC 342.721(497.11) UDC 340.13(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1552487K ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е М А РИ ЈА К А РА Н И К И Ћ М И РИ Ћ Ун и в е р з и т е т у Б е о г р

Læs mere

На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК

На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК о мерама откривања, спречавања ширења и сузбијања штетног

Læs mere

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Аутор: Ена Мирковић (1986), 2. разред Пожаревачке гимназије, Пожаревац Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Апстракт: У раду се говори о првом парном млину Игњат Бајлони и синови, од његове изградње

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ Образац 3 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Кнеза Вишеслава 1, Београд ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум именовања (избора) комисије: 30.03.2017.г

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПАРКИНГ СЕРВИС - НИШ Светозара Марковића бр. 27, Ниш КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка услуге одржавања хидрауличних механизама на специјалним Паук возилима и подизним платформама

Læs mere

Дводимензинални низи во с++

Дводимензинални низи во с++ Дводимензинални низи во с++ Повеќедимензионалните низи претставуваат низи од низи. Сите елементи од една повеќедимен - зионална низа мора да бидат од ист тип - важи истото ограничување што важеше и кај

Læs mere

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА Могућа велика улагања» страна 5 Стварност Рома из Малог Лондона» страна 13 Број 4636, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 19. НОВЕМБРА 2015. цена 40 динара ПОВОДОМ ПЕТИЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПАСАРЕЛЕ КОД АВИВ

Læs mere

Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH

Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH ОДБОР ОДЕЉЕЊА ДРУШТВЕНИХ НАУКА СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ ЗА ПРИПРЕМУ ЦЕЛОКУПНИХ ДЕЛА СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА Преgсеgнuк лан САНУ ДУШАН НЕДЕЉКОВИЋI члан САНУ

Læs mere

Владимир Драговић Бисерка Ровчанин Наташа Газивода У СВИЈЕТУ МАТЕМАТИКЕ. Приручник за наставнике за четврти разред основне школе

Владимир Драговић Бисерка Ровчанин Наташа Газивода У СВИЈЕТУ МАТЕМАТИКЕ. Приручник за наставнике за четврти разред основне школе Владимир Драговић Бисерка Ровчанин Наташа Газивода У СВИЈЕТУ МАТЕМАТИКЕ 4 Приручник за наставнике за четврти разред основне школе Завод за уџбенике и наставна средства ПОДГОРИЦА, 2012. др Владимир Драговић

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Страна 1 од 26 Београд, Чика Љубина 18-20 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку пића, кафе и сродних производа у поступку јавне набавке мале вредности број 2/2016 Београд, март 2016. године Страна 2

Læs mere

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача Парк број 4 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Набавка прехрамбених производа Партија 9 Набавка

Læs mere

МО РАЛ НИ КР СТА ШКИ ПО ХОД ДР ЖА ВЕ НА СП А ВА ЋУ СО БУ: П РЕ К Р Ш А Ј П РО СТ И Т У Ц И Ј Е У НО ВОМ Зо Ј РМ

МО РАЛ НИ КР СТА ШКИ ПО ХОД ДР ЖА ВЕ НА СП А ВА ЋУ СО БУ: П РЕ К Р Ш А Ј П РО СТ И Т У Ц И Ј Е У НО ВОМ Зо Ј РМ Ори ги нал ни на уч ни рад 343.544:17 doi:10.5937/zrpfns50-12182 Др Бра ни слав Р. Ри сти во је вић, ван ред ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду B. Ri st i v o

Læs mere

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг.

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД Паркинг www.parkingns.rs Децембар 2014. Број 17 РЕЧ УРЕДНИКА РЕЧ УРЕДНИКА Сећам се времена почетка рада нашег Предузећа, када су нас сви ословљавали

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству Атлетски савез Србије Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН ОП 13/2018

Læs mere

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ Поводом обиљежавања 15 година рада и постојања ХО Партнер, наше дугогодишње чланове и активисте питали смо шта за њих значи ХО Партнер и на који начин је утицала на њихов живот, а они су нам одговорили:

Læs mere

година VI * број 5 * мај године Лист ученика и наставника Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча

година VI * број 5 * мај године Лист ученика и наставника Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча година VI * број 5 * мај 2010. године ЧАРОЛИЈЕ Лист ученика и наставника Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча Чаролије, лист Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча Уређивачки

Læs mere

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015.

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. Мушкарац скочио под воз» страна 10 О холокаусту, двојезичности, исповедању и смрти» страна 13 Број 4612, година CXLVII У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. цена 40 динара ВРТИЋУ НА РАСТАНКУ У ОВОМ БРОЈУ,

Læs mere

Др. Бранимир Малеш. О људским расама

Др. Бранимир Малеш. О људским расама Др. Бранимир Малеш О људским расама Београд 1936. год. Садржај: Антропологија Наука о човеку Циљеви антропологије Људске групе Морфолошке одлике Комплексија Телесна висина и телесне пропорције Глава и

Læs mere

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017 Предмет: КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (2

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА У 2012. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ISSN2217-9607 БЕОГРАД, мај

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. ЈН 27/207 април 207. године На основу чл. 39. и 6. Закона

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Атлетски савез Србије Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Агенцијске услуге резервације авио карата ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН ОП 14/2018 Април 2018 Page 1

Læs mere

Шотра у Черевићу. Редитељ Здравко Шотра, после. Лаћарци чисте депонију од кубика

Шотра у Черевићу. Редитељ Здравко Шотра, после. Лаћарци чисте депонију од кубика Година XLIX Сремска Митровица Среда 29. јул 2009. Број 2527 Цена 40 динара у овом броју: Лаћарци чисте депонију од 30.000 кубика Скица за портрет: Драган Дроњак власник Атељеа Антре из Старе Пазове странa

Læs mere

= 16W. Ако се све отпорности отпорника у датој. коју у том случају развија идеални напонски генератор E

= 16W. Ако се све отпорности отпорника у датој. коју у том случају развија идеални напонски генератор E I област. У колу сталне струје са слике познато је = 5V, = 5Ω, = 6Ω и 4 = Ω, а снага коју развија идеални напонски генератор је P = 6W. Ако се све отпорности отпорника у датој мрежи повећају два пута,

Læs mere

Република Србија АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У ГОДИНИ. 5. септембар године

Република Србија АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У ГОДИНИ. 5. септембар године Република Србија ФИСКАЛНИ САВЕТ МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У 2016. ГОДИНИ 5. септембар 2016. године Садржај: РЕЗИМЕ... 3 1. ДЕФИЦИТ ОПШТЕ ДРЖАВЕ И ОПШТА

Læs mere

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ Природни ресурси Косова и Метохије стање и блиска будућност 353 ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СТАЊЕ И БЛИСКА БУДУЋНОСТ СТЕВАН КАРАМАТА, ДРАГАНА ЖИВОТИЋ, РАДЕ ЈЕЛЕНКОВИЋ, МИЛАН БУРСАЋ Апстракт: Као

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.13/2014 Март 2014. године Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.13

Læs mere

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2016. годину, његово извршавање, обим задуживања

Læs mere

Jf1B~O. :..:.:-- "" t. И РАЗВИТАК ЬРАСКИХw UРН:ОГОРСКИХ И, ХЕРIЈЕГОВАЧКИХ ... ПЛБМЕНА ТИТОГРМ

Jf1B~O. :..:.:--  t. И РАЗВИТАК ЬРАСКИХw UРН:ОГОРСКИХ И, ХЕРIЈЕГОВАЧКИХ ... ПЛБМЕНА ТИТОГРМ Црногорска ~кадемија Jf1B~O ЈА_,"',ц:t,' ~CU с c>)i" x;t~trщ~т~~_"~c": :,: --------~...;..._------~~~~ :..:.:-- "" t И РАЗВИТАК ЬРАСКИХw UРН:ОГОРСКИХ И, ХЕРIЈЕГОВАЧКИХ...... ПЛБМЕНА ТИТОГРМ 1984 БРАНИСЛАВ

Læs mere

В о д а. Дунав баш уме да изненади, поготову у време великих. Од сремских спортиста најпријатније изненађење на управо. Бронза Андријани Ћирић

В о д а. Дунав баш уме да изненади, поготову у време великих. Од сремских спортиста најпријатније изненађење на управо. Бронза Андријани Ћирић Година XLIX Сремска Митровица Среда 15. јул 2009. Број 2525 Цена 40 динара у овом броју: У Старој Пазови сахрањен војник Милан Улемек В о д а странa 2. Шта је показала вечера за инвеститоре у Крчедину:

Læs mere

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара 110601-10 година КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за подношење понуда у oтвореном поступку за јавну набавку добара бр. ЈН/4000/0215/2/2016 КУЋИШТА

Læs mere

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО Васпитно-образовна установа за пример» страна 7 Лепота жене у девет сцена» страна 12 Број 4647, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА 2016. цена 40 динара ПУНО (КО) ОКО Страначке активности Побољшати

Læs mere

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре На основу члана 96. тачка 2) Устава Савезне Републике Југославије, доносим Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре Проглашава се Закон

Læs mere

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ На основу чл. 36. став, тачка 3. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки

Læs mere

СА ВРЕ М Е Н Е КОН Ц ЕП Ц И Ј Е И ОРГА Н И ЗА Ц И JE ВОЈ СК Е УСЛО ВЉЕ Н Е Т ЕХ НО ЛО Ш К И М ЗА Х Т Е ВИ М А 1

СА ВРЕ М Е Н Е КОН Ц ЕП Ц И Ј Е И ОРГА Н И ЗА Ц И JE ВОЈ СК Е УСЛО ВЉЕ Н Е Т ЕХ НО ЛО Ш К И М ЗА Х Т Е ВИ М А 1 UDC 355/359 20 DOI: 10.2298/ZMSDN1552429M ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД СА ВРЕ М Е Н Е КОН Ц ЕП Ц И Ј Е И ОРГА Н И ЗА Ц И JE ВОЈ СК Е УСЛО ВЉЕ Н Е Т ЕХ НО ЛО Ш К И М ЗА Х Т Е ВИ М А 1 МОМ Ч И ЛО М И Л И НО ВИ

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ пословно име: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД седиште: НОВИ САД, Филипа Вишњића 47 претежна делатност: 5221 матични број:

Læs mere

ГИС Града Бијељина. Корисничко упутство

ГИС Града Бијељина. Корисничко упутство Пројекат подржали: Град Бијељина Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске Министарство финансија Републике Српске ГИС Града Бијељина Корисничко упутство Садржај Приступ Геопорталу... 1

Læs mere

СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА У МАТИЦИ СРПСКОЈ

СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА У МАТИЦИ СРПСКОЈ број 30 април 2011 www.maticasrpska.org.rs тел. 021/420-199 СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА У МАТИЦИ СРПСКОЈ Пупинова награда Матице српске Награда Фонда капетана Мише Анастасијевића ЧЕТВРТИ МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ

Læs mere

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА. Члан 1.

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА. Члан 1. Hа основу члана 8. став 2. и члана 11. Закона о обезбјеђењу и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољопривреде и села ( Службени гласник Републике Српске, бр. 43/02 и 106/09), члана 26. став 2.

Læs mere

"О должном почитанију к наукам"

О должном почитанију к наукам 2011. новембар "О должном почитанију к наукам" Возљубљени ученици, Бог преблаги и многомилостиви избавља земљу нашу и љубимо отечество од сужањства турскога, а ми ваља да се старамо да избавимо душу нашу

Læs mere

НАДЕЖДА ТОМИЋЕВА 1 ( )

НАДЕЖДА ТОМИЋЕВА 1 ( ) Пир од дјеце илити пир Сима Бацате 141 УДК 929 Tomić N. НАДЕЖДА ТОМИЋЕВА 1 (1896 1922) На Новом гробљу у Београду, када се пође широком стазом, лево од цркве Св. Николе а према споменику рањеницима из

Læs mere

ЛОКАЦИЈА. Српска кућа фудбала у Старој Пазови

ЛОКАЦИЈА. Српска кућа фудбала у Старој Пазови Година XLIX Сремска Митровица Среда 4. март 2009. Број 2506 Цена 40 динара у овом броју: Дебели Сремци не треба да брину за вишак килограма страна 2. ЛОКАЦИЈА Платичево: Сремци праве роботе страна 3. За

Læs mere

ДО П РИ НОС Д Е Ј ВИ Д А Х А Р ВИ ЈА

ДО П РИ НОС Д Е Ј ВИ Д А Х А Р ВИ ЈА UDC 330.8:929 Harvey D. UDC 316.334.56 DOI: 10.2298/ZMSDN1550157C ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАД ДО П РИ НОС Д Е Ј ВИ Д А Х А Р ВИ ЈА У Р БА НОЈ СО Ц И О ЛО Г И Ј И М А РИ ЈА Ц ВЈ ЕТ КО ВИ Ћ С у б о т и ц а, С р

Læs mere

ГИС Града Бијељина Корисничко упутство

ГИС Града Бијељина Корисничко упутство ГИС Града Бијељина Корисничко упутство Град Бијељина Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске Министарство финансија Републике Српске САДРЖАЈ Приступ Геопорталу... 4 Геопортал кориснички

Læs mere

Роберт Шиндел. Ледени. Превео с немачког Реља Дражић

Роберт Шиндел. Ледени. Превео с немачког Реља Дражић Роберт Шиндел Ледени Превео с немачког Реља Дражић Каткад опазим тишину која ме окружује. Као животиња која ноћу изненада ослушне, без неке непосредне опасности, уплашена само сопственим опрезом, не би

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА У 2011. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД, aприл 2012. Издавач:

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 18. октобар 2017. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У

Læs mere

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ ПРОПИСИ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ КЊ. V УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ Уредник академик МАРКО АНЂЕЛКОВИЋ БЕОГРАД 2017 Издаје и штампа Спжрка акадгмжја наска ж смгенореж

Læs mere

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА НОВИ САД Футошка 121, 21000 Нови Сад Централа: (021) 422-255 Директор: (021) 6622-784 Факс: (021) 6613-989 E-mail: izzz@eunet.yu

Læs mere

УСПЕХ, ЗАЈЕДНИЧКИ ИМЕНИТЕЉ ПУТ КА ВРХУ... 9 ПОШТА ЗА СТУДЕНТЕ МИНУТ КОЈИ ЖИВОТ ЗНАЧИ И ЛЕЧЕЊЕ И УЖИВАЊЕ...

УСПЕХ, ЗАЈЕДНИЧКИ ИМЕНИТЕЉ ПУТ КА ВРХУ... 9 ПОШТА ЗА СТУДЕНТЕ МИНУТ КОЈИ ЖИВОТ ЗНАЧИ И ЛЕЧЕЊЕ И УЖИВАЊЕ... САДРЖАЈ ДРУГА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДУЗЕЋА УСПЕХ, ЗАЈЕДНИЧКИ ИМЕНИТЕЉ................................ 5-6 ПОШТА СРБИЈЕ И НЕДЕЉНИК НИН ПОДРШКА НАЈПРЕСТИЖНИЈЕМ КЊИЖЕВНОМ ПРИЗНАЊУ.......... 7 ЛАУРЕАТИ

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60 БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ НОВИ САД, Матице српске 1 Тел: 021/6613-457 Факс: 021/528-574 Web: www.bms.rs E-mail: marijana@bms.ns.ac.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка

Læs mere

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА Бања Лука, март 2015. године Hа основу члана

Læs mere

Одређивање садржаја тешких метала у намирницама 2006.

Одређивање садржаја тешких метала у намирницама 2006. ISSN 2217-2726 О СТАЊУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ОБРЕНОВЦУ БРОЈ 17-18 ГОДИНА IV OБРЕНОВАЦ, април 2013. БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ СВАКА ДВА МЕСЕЦА Одређивање садржаја тешких метала у намирницама 2006. У

Læs mere

Петак, 2. март БЕОГРАД

Петак, 2. март БЕОГРАД СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватски односно хрватскосрпски словеначком. макелонском. албанском и мађарском језику Огласи по тарифи Жиро- -рачун код Службе друштвеног књиговодства 60802-603-1125

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број ЈН 03_ЈНМВД_2015 ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НАРУЧИОЦА 05.06.2015. године Рок за достављање

Læs mere

ПРИКАЗ ТОКА ЧАСА Назив школе: Наставник: Наставни предмет: Разред: Наставна тема: Редни број теме: Наставна јединица:

ПРИКАЗ ТОКА ЧАСА Назив школе: Наставник: Наставни предмет: Разред: Наставна тема: Редни број теме: Наставна јединица: ПРИКАЗ ТОКА ЧАСА Назив школе: ОШ Вук Караџић Наставник: Мирјана Сандић и Биљана Јововић Наставни предмет: Географија Разред: Шести Наставна тема: Средња Европа Редни број теме: 5.7. Наставна јединица:

Læs mere

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014 Page 1 of 55 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ЗАВРШЕТКУ ИЗГРАДЊЕ I ФАЗЕ НАЦИОНАЛНЕ ВЕЛЕТРЖНИЦЕ-објекат за продају воћа и поврћа Привредно друштво ВЕЛЕТРЖНИЦА

Læs mere

Здравље у Србији године годишњи извештај о целокупном стању здравља народа и његове домаће стоке -

Здравље у Србији године годишњи извештај о целокупном стању здравља народа и његове домаће стоке - mr sci Гордана Лазаревић Универзитетска библиотека Светозар Марковић, Београд lazarevic@unilib.bg.ac.rs Драгана Михаиловић Универзитетска библиотека Светозар Марковић, Београд dmihailovic@unilib.bg.ac.rs

Læs mere

У Л И Ц А. Сремскомитровачка Улица Краља Петра Првог у најужем. Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима

У Л И Ц А. Сремскомитровачка Улица Краља Петра Првог у најужем. Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима Година XLIX Сремска Митровица Среда 3. јун 2009. Број 2519 Цена 40 динара у овом броју: Италијани граде комерцијално -туристички центар у Пећинцима странa 2. У Л И Ц А Скица за портрет: др Срђан Козлина,

Læs mere

AТРАКЦИЈА. Чудесна животиња балкански магарац. Срећни првомајски празници

AТРАКЦИЈА. Чудесна животиња балкански магарац. Срећни првомајски празници Година XLIX Сремска Митровица Среда 29. април 2009. Број 2514 Цена 40 динара у овом броју: Почетак сарадње Сименса и Општине Инђија: Енергетска ефикасност и заштита животне средине страна 2. AТРАКЦИЈА

Læs mere

ДИПЛОМАТСКИ ИЗВЕШТАЈИ ИЗ БЕЧА

ДИПЛОМАТСКИ ИЗВЕШТАЈИ ИЗ БЕЧА Андрићград, април 2015. Број 16 ДИПЛОМАТСКИ ИЗВЕШТАЈИ ИЗ БЕЧА 1874-1914. Прилози за историју српско-аустроугарских односа Почев од овог броја, Редакција Историјских свезака ће, у више наставака, објавити

Læs mere

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ДОМ ЗДРАВЉА БРУС КРАЉА ПЕТРА I БР.9 Б Р У С KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 35/3 Септембар 2016. Конкурсна

Læs mere

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа AQUANA водени парк д.о.о. Бања Лука за период

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа AQUANA водени парк д.о.о. Бања Лука за период ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о проведеној

Læs mere

Издање 2 (Јули 2008)

Издање 2 (Јули 2008) ЕТИКА И РАДНИ ПОСТУПЦИ ЗА РАДИО АМАТЕРЕ Издање 2 (Јули 2008) John Devoldere, ON4UN i Mark Demeuleneere, ON4WW Превод и обрада на српски језик: Др Хране Милошевић, YT1AD (YT5A) Драган Аћимовић, YT3W Етика

Læs mere

Милош Црњански. Код Хипер бо ре ја ца

Милош Црњански. Код Хипер бо ре ја ца Милош Црњански Код Хипер бо ре ја ца II Naslov originala name delo Copyright Задужбина Милоша Црњанског, Београд Copyright овог издања 2015, ЛАГУНА Kupovinom knjige sa FSC oznakom pomažete razvoj projekta

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ТАШМАЈДАН Б Е О Г Р А Д Илије Гарашанина бр. 26 Наш број: 3347/3 Датум: 27.04.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28,

Læs mere

ИСПИТИВАЊЕ ЕЛЕМЕНАТА ГАЛАКТОЦЕНТРИЧНИХ ОРБИТА ЗВЕЗДА ТАНКОГ ДИСКА ИЗ СУНЧЕВЕ ОКОЛИНЕ ВАРИJАЦИJОМ ОБЛИКА ПОТЕНЦИJАЛА ГАЛАКСИJЕ

ИСПИТИВАЊЕ ЕЛЕМЕНАТА ГАЛАКТОЦЕНТРИЧНИХ ОРБИТА ЗВЕЗДА ТАНКОГ ДИСКА ИЗ СУНЧЕВЕ ОКОЛИНЕ ВАРИJАЦИJОМ ОБЛИКА ПОТЕНЦИJАЛА ГАЛАКСИJЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Милан Р. Стоjановић ИСПИТИВАЊЕ ЕЛЕМЕНАТА ГАЛАКТОЦЕНТРИЧНИХ ОРБИТА ЗВЕЗДА ТАНКОГ ДИСКА ИЗ СУНЧЕВЕ ОКОЛИНЕ ВАРИJАЦИJОМ ОБЛИКА ПОТЕНЦИJАЛА ГАЛАКСИJЕ докторска дисертациjа

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ("Службени гласник РС", бр. 47/2008, 69/2008, 81/2010,103/2010, 15/2011 и 48/2012.) Опште

Læs mere

Закон о вину. Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012.

Закон о вину. Закон је објављен у Службеном гласнику РС, бр. 41/2009 и 93/2012. Закон о вину Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012. I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређује се: производња, прерада, квалитет и промет грожђа намењеног

Læs mere

Лист Основне школе Свети Сава Београд. година II * број 7 * новембар Пејзажи. Књиге су у моди. Дани европске баштине.

Лист Основне школе Свети Сава Београд. година II * број 7 * новембар Пејзажи. Књиге су у моди. Дани европске баштине. Лист Основне школе Свети Сава Београд година II * број 7 * новембар 2017. Пејзажи Књиге су у моди Дани европске баштине Маштарије 1 Час на Врачарском платоу 19. септембар 2017. Час у Народној библиотеци

Læs mere

ПРАВИЛНИК о исплати премија запосленима у НИС а.д.

ПРАВИЛНИК о исплати премија запосленима у НИС а.д. Прилог бр. 1 Одлуке бр. од маја 2009 год. о усвајању Правилника о исплати премије запосленима у НИС а.д. Нови Сад ПРАВИЛНИК о исплати премија запосленима у НИС а.д. Верзија 1 Нови Сад 2009 САДРЖАЈ ДОКУМЕНТА

Læs mere