РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА"

Transkript

1 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПАША И НАТАША НОВА ВАРОШ ЗА ГОДИНУ Број: / Београд, 22. децембар године

2

3 Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Предшколске установе Паша и Наташа Нова Варош за годину САДРЖАЈ: ИЗВЕШТАЈ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја Извештај о ревизији правилности пословања... 5 ПРИЛОГ I ПРИЛОГ II РЕЗИМЕ НАЛАЗА, ПРЕПОРУКА И МЕРА ПРЕДУЗЕТИХ У ПОСТУПКУ РЕВИЗИЈЕ НАПОМЕНЕ УЗ ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПАША И НАТАША НОВА ВАРОШ ЗА ГОДИНУ ПРИЛОГ III ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ БИЛАНС СТАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПАША И НАТАША НОВА ВАРОШ НА ДАН ГОДИНЕ 1

4

5 Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Предшколске установе Паша и Наташа Нова Варош за годину ИЗВЕШТАЈ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ПАША И НАТАША НОВА ВАРОШ 1. Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја Мишљење са резервом о саставним деловима финансијских извештаја Извршили смо ревизију саставних делова финансијских извештаја, Предшколске установе Паша и Наташа Нова Варош, а у оквиру ревизије консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања општине Нова Варош за годину. По нашем мишљењу, осим за ефекте питања описаних у делу извештаја Основ за мишљење са резервом о саставним деловима финансијских извештаја, финансијске информације, у саставним деловима финансијских извештаја, су припремљене по свим материјално значајним питањима у складу са Законом о буџетском систему 1, Уредбом о буџетском рачуноводству 2, Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова 3 и Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем 4. Основ за мишљење са резервом о саставним деловима финансијских извештаја У Билансу стања Предшколске установе Паша и Наташа Нова Варош на дан године нефинансијска имовина у сталним средствима мање је исказана у износу од хиљада динара по основу извршених издатака на име капиталног одржавања објеката за потребе образовања. У главној књизи вредност зграда и грађевинских објеката мање је евидентирана за износ од хиљаде у односу на стање по помоћној књизи основних средстава. Ревизију смо извршили у складу са Законом о Државној ревизорској институцији 5, Пословником Државне ревизорске институције 6 и Међународним стандардима врховних ревизорских институција (ISSAI). Нашa одговорност, у складу са овим стандардима, је детаљније описана у делу извештаја Одговорност ревизора за ревизију саставних делова финансијских извештаја. Независни смо у односу на субјекта ревизије у складу са ISSAI 30 Етички кодекс врховних ревизорских институција и Етичким кодексом за државне ревизоре и друге запослене у Државној ревизорској институцији и испунили смо наше остале етичке одговорности у складу са овим кодексима. Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и адекватни да нам пруже основ за наше мишљење са резервом. Детаљнија објашњења о овим и осталим питањима налазе се у Прилогу I и Прилогу II који су саставни део овог Извештаја. Одговорност руководства за саставне делове финансијских извештаја Руководство субјекта ревизије је одговорно за припрему и уношење података о саставним деловима у финансијске извештаје у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству, Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова и Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. Ова одговорност обухвата и 1 Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15 и 99/16) 2 Службени гласник РС, бр. 125/03 и 12/06) 3 Службени гласник РС, бр. 18/15 4 Службени гласник РС, бр. 16/16, 49/16 и 107/16 5 Службени гласник РС, бр. 101/05, 54/07 и 36/10 6 Службени гласник РС, број 9/09 3

6 Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Предшколске установе Паша и Наташа Нова Варош за годину интерне контроле за које одреди да су потребне за припрему података о саставним деловима финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке. Руководство је одговорно за надгледање процеса финансијског извештавања субјекта ревизије. Одговорност ревизора за ревизију саставних делова финансијских извештаја Наш циљ је стицање уверавања у разумној мери о томе да саставни делови финансијских извештаја, не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке и издавање извештаја o ревизији који садржи наше мишљење. Уверавање у разумној мери означава висок ниво уверавања, али не представља гаранцију да ће ревизија спроведена у складу са ISSAI увек открити материјално погрешне исказе ако такви искази постоје. Погрешни искази могу настати услед криминалне радње или грешке и сматрају се материјално значајним ако је разумно очекивати да ће, појединачно или збирно, утицати на економске одлуке корисника донете на основу ових саставних делова финансијских извештаја. Као део ревизије у складу са ISSAI, примењујемо професионално просуђивање и одржавамо професионални скептицизам током ревизије. Такође: - Идентификујемо и процењујемо ризике од материјално значајних погрешних исказа у финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке; осмишљавамо и обављамо ревизијске поступке као одговор на те ризике и прибављамо довољно адекватних ревизијских доказа да обезбеде основу за мишљење ревизора. Ризик да неће бити идентификовани материјално значајни погрешни искази који су резултат криминалне радње је већи него за погрешне исказе настале услед грешке, зато што криминална радња може да укључи удруживање, фалсификовање, намерне пропусте, лажно представљање или заобилажење интерне контроле. - Стичемо разумевање о интерним контролама које су релевантне за ревизију ради осмишљавања ревизијских поступака који су прикладни у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о ефикасности система интерне контроле субјекта ревизије. - Процењујемо примењене рачуноводствене политике и у којој мери су разумне рачуноводствене процене које је извршило руководство. Саопштавамо лицима овлашћеним за управљање, између осталог, планирани обим и време ревизије и значајне ревизијске налазе, укључујући све значајне недостатке интерне контроле које смо идентификовали током ревизије. Генерални државни ревизор Радослав Сретеновић Државна ревизорска институција Макензијева Београд, Србија 22. децембар године 4

7 Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Предшколске установе Паша и Наташа Нова Варош за годину 2. Извештај о ревизији правилности пословања Мишљење са резервом о правилности пословања Уз ревизију саставних делова финансијских извештаја Предшколске установе Паша и Наташа Нова Варош за годину, извршили смо ревизију правилности пословања која обухвата испитивање активности, финансијских трансакција, информација и одлука у вези са расходима и издацима, исказаних у саставним деловима финансијских извештаја за годину. По нашем мишљењу, осим за питања наведена у делу извештаја Основ за изражавање мишљења са резервом о правилности пословања, финансијске трансакције, информације и одлуке у вези са расходима и издацима, по свим материјално значајним питањима, су извршене у складу са законом, другим прописима, датим овлашћењима и за планиране сврхе. Основ за мишљење са резервом о правилности пословања Као што је наведено у резимеу налаза и шире објашњено у Напоменама уз Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања, Предшколска установа Паша и Наташа Нова Варош је неправилно преузела обавезе и извршила расходе и издатке у износу од хиљада динара и то: за плате, додатке и социјалне доприносе на терет послодавца 97 хиљада динара; извршила расходе и издатке из осталих извора финансирања у вишем износу од хиљада динара у односу на планирана средства, а да није поднела захтев органу управе надлежном за финансије за отварање, односно повећање одговарајућих апропријација и без спровођења јавне набавке и без поштовања законских процедура у поступцима јавних набавки хиљада динара. Као што је наведено у резимеу налаза и шире објашњено у Напоменама уз Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања, Предшколска установа Паша и Наташа Нова Варош није у потпуности успоставила ефикасан систем интерних контрола што је проузроковало неправилности приликом спровођењa пописа имовине и обавеза са стањем на дан године. Детаљнија објашњења о овим и осталим питањима налазе се у Прилогу I и Прилогу II који су саставни део овог Извештаја. Одговорност руководства за правилност пословања Поред одговорности за припрему и уношење података у саставне делове финансијских извештаја, руководство је такође дужно да обезбеди да активности, финансијске трансакције, информације и одлуке исказане у саставним деловима финансијских извештаја буду у складу са прописима који их уређују. Ова одговорност обухвата и успостављање финансијског управљања и контроле ради обезбеђивања разумног уверавања да ће се циљеви остварити кроз пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима. Одговорност ревизора за ревизију правилности пословања Поред одговорности да изразимо мишљење о саставним деловима финансијских извештаја, наша одговорност је и да изразимо мишљење о томе да ли је пословање субјекта ревизије, обухваћено према дефинисаним критеријумима, по свим материјално значајним питањима, усклађено са законом и другим прописима. У тачки 2. Напомена уз Извештај о ревизији наведени су прописи који су коришћени као извори критеријума. Одговорност ревизора укључује обављање процедура како би прибавили ревизијске доказе о томе да ли је пословање субјекта ревизије, обухваћено према дефинисаним критеријумима, усклађено са законским и другим прописима. Ова одговорност подразумева спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа да би се добило уверавање у разумној мери да ли су активности, финансијске трансакције, информације и одлуке у вези са расходима и издацима, извршене у складу са 5

8 Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Предшколске установе Паша и Наташа Нова Варош за годину законом, другим прописима, датим овлашћењима и за планиране сврхе. Ови поступци укључују и процену ризика од материјално значајне неусклађености са прописима. Генерални државни ревизор Радослав Сретеновић Државна ревизорска институција Макензијева Београд, Србија 22. децембар године 6

9 РЕЗИМЕ НАЛАЗА, ПРЕПОРУКА И МЕРA ПРЕДУЗЕТИХ У ПОСТУПКУ РЕВИЗИЈЕ ПРИЛОГ I

10

11 Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Предшколске установе Паша и Наташа Нова Варош за годину Садржај 1. Резиме налаза у ревизији саставних делова финансијских извештаја Резиме датих препорука у ревизији саставних делова финансијских извештаја Резиме налаза у ревизији правилности пословања Резиме датих препорука у ревизији правилности пословања Захтев за достављање Одазивног извештаја

12

13 Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Предшколске установе Паша и Наташа Нова Варош за годину 1. Резиме налаза у ревизији саставних делова финансијских извештаја Као што је објашњено у Напоменама уз Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Предшколске установе Паша и Наташа Нова Варош, у финансијским извештајима утврђене су следеће неправилности које су разврстане по приоритетима, односно редоследу по којем треба да буду отклоњене: ПРИОРИТЕТ у Билансу стања на дан године, нефинансијска имовина у сталним средствима мање је исказана у износу од хиљада динара по основу извршених издатака на име капиталног одржавање објеката за потребе образовања (тачка ); ПРИОРИТЕТ у главној књизи вредност зграда и грађевинских објеката мање је евидентирана за износ од хиљаде у односу на стање по помоћној књизи основних средстава (тачка ). 2. Резиме датих препорука у ревизији саставних делова финансијских извештаја Одговорним лицима препоручујемо да отклоне неправилности према следећим приоритетима: ПРИОРИТET 1 1. да нефинансијску имовину у сталним средствима исправно (свеобухватно) евидентирају у пословним књигама и исту искажу у билансу стања (Напомене Препорука број 9.1); ПРИОРИТЕТ 2 2. усагласе главну књигу са помоћном књигом основних средстава (Напомене Препорука број 9.2). 3. Резиме налаза у ревизији правилности пословања Као што је објашњено у Напоменама уз Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања, Предшколска установа Паша и Наташа Нова Варош је неправилно преузела обавезу или преузела обавезу и извршила расходе и издатке у износу од најмање хиљаде динара и то: ПРИОРИТЕТ 1 1. преузела обавезу и извршила расходе на име плата, додатака, накнада и социјалних доприноса на терет послодавца у износу од 97 хиљада динара (тачке , и ); 2. извршила расходе и издатке из осталих извора финансирања у вишем износу од хиљада динара у односу на планирана средства, а да нису поднели захтев органу управе надлежном за финансије за отварање, односно повећање одговарајућих апропријација (тачка ); 7 ПРИОРИТЕТ 1 - грешке, неправилности и погрешна исказивања која указују да постоји непосредни ризик од вршења нетачних или неправилних плаћања или постоји ризик да јавна средства нису заштићена. Проблеми попут ових захтевају да руководство одмах реагује 8 ПРИОРИТЕТ 2 грешке, неправилности и погрешна исказивања које утичу на финансијске извештаје када не постоји непосредни ризик од губитка итд, али у сваком случају захтевају већу пажњу руководства. Овим проблемима се треба позабавити пре припремања наредног сета финансијских извештаја 11

14 Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Предшколске установе Паша и Наташа Нова Варош за годину 3. преузела обавезу и извршила расходе и издатке без валидне (веродостојне) документације о насталој пословној промени у износу од хиљаде динара (износ укључен у тачку 4.) на име набавке и замене цевних инсталација на топловодној мрежи у објекту Предшколске установе (тачка ); 4. преузела обавезу и извршила расходе и издатке у износу од хиљада динара, без одговарајућег поступка јавне набавке и без поштовања законских процедура у поступцима јавних набавки и то: (А) без спроведеног поступка јавне набавке у износу од 327 хиљада динара по основу набавке различитих намирница за припремање хране, с обзиром да су за истоврсна добра уговори додељени другим добављачима (тачка ); (Б) преузете су обавезе и извршена плаћања у износу од хиљаде динара, а да притом нису поштовани законски прописи у области јавних набавки и то по основу следећих набавки: (1) намирница за исхрану деце хиљада динара; (2) радова на покривању улазних надстрешница 559 хиљада динара и (3) радова на топловодној мрежи хиљаде динара (тачка 4.). ПРИОРИТЕТ 2 5. приликом спровођења пописа имовине, потраживања и обавеза, утврђени су пропусти и неправилности (тачка ): - комисија за попис пре почетка пописа није сачинила План рада по коме ће вршити попис; - није извршено усаглашавање потраживања и обавеза са повериоцима и дужницима које се врши пре пописа и пре израде финансијских извештаја, као ни попис финансијске имовине потраживања у укупном износу од хиљада динара и попис обавеза у износу од 652 хиљаде динара; - у Извештај о извршеном попису унесена је евиденција стања на подрачуну редовног пословања уместо пописа укупних новчаних средстава на свим подрачунима Установе. 4. Резиме датих препорука у ревизији правилности пословања Одговорним лицима препоручујуемо да отклоне неправилности према следећим приоритетима: ПРИОРИТЕТ 1 1. да се запосленим лицима врши обрачун зарада у складу са Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама (Напомене , и Препоруке број 1 и 6); 2. да подносе захтев органу управе надлежном за финансије за отварање односно повећање одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака из осталих извора финансирања (Напомене Препорука број 10); 3. преузимају обавезе и извршавају расходе и издатке на основу валидних рачуноводствених докумената (Напомене Препорука број 7); 4. уговоре о набавци добара и радова закључују у складу са Законом о јавним набавкама и да се поштују законски прописи при спровођењу поступка јавних набавки (Напомене 4. Препорука број 11); ПРИОРИТЕТ 2 5. да се попис имовине, потраживања и обавеза врши у складу са прописима (Напомене Препорука број 8). 12

15 Нацрт Извештаја о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Предшколске установе Паша и Наташа Нова Варош за годину 5. Захтев за достављање Одазивног извештаја Предшколска установа Паша и Наташа Нова Варош је, на основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији, дужна да поднесе Државној ревизорској институцији писани извештај о отклањању откривених неправилности (Одазивни извештај) у року од 90 дана, почев од наредног дана од дана уручења овог извештаја. Одазивни извештај мора да садржи: 1) навођење ревизије, на коју се он односи; 2) кратак опис неправилности у пословању, које су откривене ревизијом; 3) приказивање мера исправљања. Мере исправљања су мере које субјект ревизије предузима да би отклонио неправилности у свом пословању или мере за умањење ризика од појављивања одређене неправилности у свом будућем пословању за чије предузимање субјект ревизије мора поднети уз Одазивни извештај одговарајуће доказе. Предшколска установа Паша и Наташа Нова Варош мора у Одазивном извештају исказати да је предузела мере исправљања на отклањању откривених неправилности, које су наведене у резимеу налаза у ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања, за које је шире објашњење дато у Напоменама уз Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Предшколске установе Паша и Наташа Нова Варош за годину. На основу члана 40. став 2. Закона о Државној ревизорској институцији, Одазивни извештај је јавна исправа која је потписана и оверена печатом од стране одговорног лица субјекта ревизије. Државна ревизорска институција ће оценити веродостојност Одазивног извештаја, тј. провериће истинитости навода о мерама исправљања, предузетим од стране субјекта ревизије, подносиоца Одазивног извештаја. У случају потребе извршиће се и провера веродостојности Одазивног извештаја. Такође, извршиће се и оцена да ли су мере исправљања исказане у Одазивном извештају задовољавајуће. Сагласно члану 57. став 1. тачка 3) Закона о Државној ревизорској институцији, ако субјект ревизије у чијем су пословању биле откривене неправилности, не поднесе у прописаном року Институцији Одазивни извештај, против одговорног лица субјекта ревизије поднеће се захтев за покретање прекршајног поступка. Ако се оцени да Одазивни извештај не указује да су откривене неправилности отклоњене на задовољавајући начин, сматра се да субјект ревизије крши обавезу доброг пословања. Ако се ради о незадовољавајућем отклањању значајне неправилности, сматра се да постоји тежи облик кршења обавезе доброг пословања. У овим случајевима Државна ревизорска институција је овлашћена да предузима мере сагласно члану 40. ставови 7. до 13. Закона о Државној ревизорској институцији. 13

16

17 ПРИЛОГ II НАПОМЕНЕ УЗ ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПАША И НАТАША НОВА ВАРОШ ЗА ГОДИНУ

18

19 Напомене уз Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Предшколске установе Паша и Наташа Нова Варош за годину Садржај 1. Основни подаци о субјекту ревизије Критеријуми за ревизију правилности пословања Саставни делови завршног рачуна Извештај о извршењу буџета Образац Текући расходи Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), група Социјални доприноси на терет послодавца, група Накнаде у натури, група Социјална давања запосленима, група Накнада трошкова за запослене, група Награде запосленима и остали посебни расходи, група Стални трошкови, група Трошкови путовања, група Материјал, група Остале дотације и трансфери, група Издаци за нефинансијску имовину Зграде и грађевински објекти, група Биланс стања Образац Попис имовине и обавеза Актива Пасива Набавке

20

21 Напомене уз Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Предшколске установе Паша и Наташа Нова Варош за годину 1. Основни подаци о субјекту ревизије Предшколска установа Паша и Наташа Нова Варош, основана је као Установа за предшколско васпитање и образовање Дечији вртић Паша и Наташа Решењем Скупштине општине Нова Варош и уписана у судски регистар Привредног суда у Ужицу Fi 482 дана године. Решењем Привредног суда у Ужицу број Fi 01/12 од године, промењен је назив у Предшколска установа Паша и Наташа Нова Варош. Установа је верификована Решењем Министарства просвете и науке број / од године. Предшколска установа Паша и Наташа располаже једним наменски грађеним објектом површине 2.987,88 м². Капацитет ПУ Паша и Наташа је 340 деце, а тренутно је на боравку 205 деце. Делатност Установе је: делатност дневне бриге о деци шифра дневни боравак деце, укључујући и децу са посебним потребама и предшколско образовање шифра припремни предшколски програм. Седиште Предшколске установе Паша и Наташа је у улици Солунска бб. Матични број Установе је Порески идентификациони број Установе је На дан 31. децембра године Предшколска установа је запошљавала једно именовано лице и 35 запослених лица. Органи Установе су: Управни одбор, Савет родитеља и Директор. Чланове Управног одбора именује и разрешава Скупштина општине Нова Варош, а председника Управног одбора бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова Управног одбора. Избор чланова Савета родитеља врши се јавним гласањем на родитељским састанцима, већином гласова од укупног броја присутних родитеља васпитне групе, а чине га из сваке групе по један члан. Директора Предшколске установе бира Управни одбор на основу конкурса, по прибављеном мишљењу Васпитно-образовног већа и сагласности Министра просвете. Финансијски извештаји Предшколске установе Паша и Наташа представљају саставни део завршног рачуна буџета општине Нова Варош за годину. 2. Критеријуми за ревизију правилности пословања Ревизија правилности пословања према Закону о Државној ревизорској институцији је испитивање финансијских трансакција и одлука у вези са примањима и издацима, ради утврђивања да ли су односне трансакције извршене у складу са законом, другим прописима, датим овлашћењима и за планиране сврхе. Критеријуми, који су коришћени, у ревизији правилности пословања су били следећи прописи: - Закон о буџетском систему; - Закон о раду; - Закон о порезу на доходак грађана; - Закон о јавним набавкама; - Закон о платама у државним органима и јавним службама; - Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава; - Закон о основама система образовања и васпитања; - Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама; - Закон о облигационим односима; - Уредба о буџетском рачуноводству; - Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама; - Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем; - Правилник о начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге; 3

22 Напомене уз Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Предшколске установе Паша и Наташа Нова Варош за годину - Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова; - Правилник о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације. 3. Саставни делови завршног рачуна 3.1. Извештај о извршењу буџета Образац Текући расходи Класа Текући расходи садржи: расходе за запослене; коришћење услуга и роба; амортизацију и употребу средстава за рад; отплату камата и пратеће трошкове задуживања; субвенције; донације, дотације и трансфере; социјално осигурање и социјалну заштиту; остале расходе и административне трансфере из буџета од ДКБС према индиректним буџетским корисницима (у даљем тексту: ИКБС) или између буџетских корисника на истом нивоу и средства резерве Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), група Група Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) садржи синтетички конто истог назива, који садржи аналитичка конта на којима се књиже плате, додаци и накнаде стално запослених, плате приправника, плате привремено запослених, плате по основу судских пресуда, накнаде штете запослених и остале исплате зарада за специјалне задатке или пројекте (у бруто износу). Табела бр. 1 Плате, додаци и накнаде запослених у 000 динара Р. бр. Организациона јединица Ребаланс Ребаланс са реалокацијама Исказано извршење Налаз ревизије 6/4 6/ Предшколска установа Паша и Наташа Укупно Општина Група У оквиру апропријација индиректног корисника буџетских средстава планирани су расходи за плате, додатке и накнаде запосленима у износу од хиљада динара, а извршени у износу од хиљаде динара и сви су евидентирани на конту плате по основу цене рада. На основу члана 41. став 3. тачка 17) Статута Предшколске установе Паша и Наташа, директор је дана године донела Правилник о организацији и систематизацији послова у Предшколској установи Паша и Наташа Нова Варош. Правилником је систематизовано 15 радних места, са 29 извршилаца на сталном раду. На дан године било је 35 извршилаца, од чега је било једно именовано лице директор ПУ Паша и Наташа, 27 запослених лица на неодређено време и седам запослених лица у радном односу на одређено време (на замени). Директор Предшколске установе Паша и Наташа је дана године донела Правилник о раду Предшколске установе Паша и Наташа Нова Варош број 336. Чланом 58. наведеног Правилника одређено је да зараду запосленог чини зарада коју је остварио за обављени рад у време проведено на раду, увећана зарада, накнада зараде и друга примања утврђена Законом о раду. Чланом 59. је наведено да се зарада утврђује на основу коефицијента, за сваку групу и врсту послова и цене рада и његовог радног учинка. Коефицијенти за обрачун плата утврђени су за свако запослено лице у Уговорима о уређивању међусобних права и обавеза и Анексима наведених Уговора. Увидом у обрачунске листе уверили смо се да је у периоду од јануара до августа године приликом обрачуна и исплате плате примењивана основица по Закључку Владе РС број: /2014 од године у висини од 2.368,22 динара, док су у периоду од 4

23 Напомене уз Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Предшколске установе Паша и Наташа Нова Варош за годину септембра до децембра године примењиване основице за обрачун плата по Закључку Владе РС број / од године у висини од 2.462,95 динара. Запосленом лицу на радном месту шефа рачуноводства, са VI степеном стручне спреме, утврђен је коефицијент од 18,01, уместо 14,28, колико је наведено у Уредби о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама. Наведеном лицу је исплаћена виша плата у периоду од септембра до августа, услед примене основице од 2.462,95 динара. Дана године запослена на радном месту шефа рачуноводства је са Предшколском установом закључила Анекс Уговора о раду број 278/1, којим је коефицијент за обрачун плате запосленој утврђен у висини од 15,47. Директор Предшколске установе је у току године донела четири Решења, којима се васпитачицама увећава коефицијент за обрачун плата за по 1,50%. Наиме, у четири васпитне групе уписано је по једно дете са потешкоћама у развоју. Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама регулисано је да васпитачи имају право на увећање коефицијента уколико у њиховим васпитним групама има деце са сметњама у развоју, у висини од 3% по детету. С обзиром да сваку васпитну групу воде по две васпитачице, одлучено је да се наведено увећање подели и свакој од васпитачица увећа коефицијент за по 1,50%. Запосленој на радном месту главне медицинске сестре васпитача, са IV степеном стручне спреме, утврђен је коефицијент од 13,69 у периоду од јануара до августа године, док је у периоду од септембра до децембра године био утврђен коефицијент у висини од 13,89, уместо 13,42, колико је наведено у Уредби о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама. Такође, запосленој на радном месту медицинске сестре васпитача, са IV степеном стручне спреме, утврђен је коефицијент од 13,62 у периоду од септембра до децембра године, уместо 13,42, колико је наведено у Уредби о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама. Наведена лица се баве и васпитно образовним радом, а с обзиром да је у васпитној групи коју воде уписано дете са потешкоћама у развоју, а њих две су водиле групу, Решењем од године им је утврђено увећање коефицијената од по 1,50%. Запосленој на радном месту главног кувара, са III степеном стручне спреме, утврђен је коефицијент од 9,39, уместо 8,72, колико је наведено у Уредби о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама. Такође, запосленој на радном месту економа - магационера, са IV степеном стручне спреме, утврђен је коефицијент од 9,49, уместо 8,72, колико је наведено у Уредби о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама, а за наведена места је предвиђен III степен стручне спреме. Приликом обрачуна плате наведеним лицима је примењивана основица у висини од 2.631,35 динара у периоду од јануара до августа, што је исправно, јер су наведена лица имала мању основну нето плату од динара. У периоду од септембра до децембра и овим лицима је приликом обрачуна плате примењивана основица од 2.462,95 динара. На основу извршене ревизије обрачуна и исплате плата и додатака, утврђено је следеће: - приликом обрачуна и исплате плате за шефа рачуноводства, неправилно је утврђен виши коефицијент од прописаног, због чега су у периоду од септембра до децембра године, обрачунате и исплаћене плате у вишем износу за 56 хиљада динара, што је супротно члану 2. тачка 6б) Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама и члану 56. став 4. Закона о буџетском систему; - приликом обрачуна и исплате плате за двоје запослених лица на радним местима главног кувара и економа - магационера, неправилно је утврђен виши коефицијент од прописаног, због чега су у периоду од јануара до августа године обрачунате и исплаћене плате у вишем износу за 20 хиљада динара, што је супротно члану 2. тачка 6б) Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама и члану 56. став 4. Закона о буџетском систему; 5

24 Напомене уз Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Предшколске установе Паша и Наташа Нова Варош за годину - расходи за плате и додатке запосленима у износу од хиљада динара су евидентирани на конту Плате по основу цене рада, што је супротно члану 14. Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем и то: додатак за време проведено на раду хиљаду динара, накнаде зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести 792 хиљаде динара и накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа хиљада динара. Ризик Уколико се настави са неправилним преузимањем обавеза и извршавањем расхода на име плата и додатака запосленима, постоји ризик од преузимања обавеза и извршавања расхода у вишем износу од прописаног. Препорука број 1 Препоручујемо одговорним лицима: (1) да се запосленим лицима утврђују коефицијенти у складу са Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама и (2) да евидентирају расходе у складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем Социјални доприноси на терет послодавца, група Група Социјални доприноси на терет послодавца садржи синтетичка конта на којима се књиже доприноси за пензијско и инвалидско осигурање, доприноси за здравствено осигурање и доприноси за незапосленост. Табела бр. 2 Социјални доприноси на терет послодавца у 000 динара Р. бр. Организациона јединица Ребаланс Ребаланс са реалокацијама Исказано извршење Налаз ревизије 6/4 6/ Предшколска установа Паша и Наташа Укупно Општина Група У оквиру апропријација индиректног корисника буџетских средстава планирани су расходи за социјалне доприносе на терет послодавца у износу од хиљада динара, а извршени у износу од хиљада динара. На основу извршене ревизије узоркованих докумената утврђено је следеће: - приликом обрачуна и исплате плате за шефа рачуноводства, неправилно је утврђен виши коефицијент од прописаног, због чега су у периоду од септембра до децембра године, обрачунати и исплаћени социјални доприноси на терет послодавца у вишем износу за 10 хиљада динара, што је супротно члану 2. тачка 6б) Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама и члану 56. став 4. Закона о буџетском систему; - приликом обрачуна и исплате плате за двоје запослених лица на радним местима главног кувара и економа магационера, неправилно је утврђен виши коефицијент од прописаног, због чега су у периоду од јануара до августа године обрачунати и исплаћени социјални доприноси на терет послодавца у вишем износу за четири хиљаде динара, што је супротно члану 2. тачка 6б) Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама и члану 56. став 4. Закона о буџетском систему Накнаде у натури, група Група Накнаде у натури садржи синтетички конто на којем се књиже расходи накнада у натури. 6

25 Напомене уз Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Предшколске установе Паша и Наташа Нова Варош за годину Табела бр. 3 Накнаде у натури у 000 динара Р. бр. Организациона јединица Ребаланс Ребаланс са реалокацијама Исказано извршење Налаз ревизије 6/4 6/ Предшколска установа Паша и Наташа Укупно Општина Група У оквиру апропријација индиректног корисника буџетских средстава планирани су расходи за накнаде у натури у износу од 210 хиљада динара, а извршени су у износу од 291 хиљаду динара и евидентирани на конту поклони за децу запослених. Поклони за децу запослених : На овом конту евидентирани су расходи за поклоне за децу запослених у износу од 291 хиљаду динара. Дана године исплаћен је износ од 190 хиљада динара на име новчаних новогодишњих поклона за децу запослених до 15 година старости. Директор Предшколске установе је дана године донела Одлуку број 8 о исплати поклона деци запослених до 15 година старости, у вредности до неопорезивог износа. Уз Одлуку је приложен Списак деце запослених до 15 година старости, а у којем су наведена деца запослених, као и њихови јединствени матични бројеви. На седници Савета родитеља од године донета је Одлука да вредност новогодишњих пакетића за децу у Установи буде 550,00 динара, као и да, пошто родитељи финансирају пакетиће, њима буде поверен избор потенцијалних добављача. Позив за достављање понуда је послат код четири добављача. Предшколска установа је дана и године исплатила укупан износ од 101 хиљаду динара по три рачуна добављача Производно трговинској радњи Авдић Нова Варош за куповину поклон пакетића за 184-оро деце. На основу извршене ревизије узоркованих докумената утврђено је да је Предшколска установа извршила расходе и преузела обавезе из осталих извора финансирања у већем износу за 101 хиљаду динара од планираних средстава, а да није поднела захтев за отварање апропријације, што је супротно члану 61. Закона о буџетском систему. Ризик Уколико се настави са извршавањем расхода из осталих извора финансирања, а да пре тога нису отворене одговарајуће апропријације постоји ризик од непотпуног исказивања одобрених апропријација у планском делу Извештаја о извршењу буџета. Препорука број 2 Препоручујемо одговорним лицима Предшколске установе да подносе органу управе надлежном за финансије за отварање, односно повећање одговарајуће апропријације за извршавање расхода из осталих извора финансирања у складу са Законом о буџетском систему Социјална давања запосленима, група Група Социјална давања запосленима садржи синтетичка конта на којима се књиже исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова, расходи за образовање деце запослених, отпремнине и помоћи и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом. Табела бр. 4 Социјална давања запосленима у 000 динара Р. бр. Организациона јединица Ребаланс Ребаланс са реалокацијама Исказано извршење Налаз ревизије 6/4 6/ Предшколска установа Паша и Наташа Укупно Општина Група У оквиру апропријација индиректног корисника буџетских средстава планирани су расходи за социјална давања запосленима у износу од 710 хиљада динара, а извршени су у износу од 491 хиљаду динара. 7

26 Напомене уз Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Предшколске установе Паша и Наташа Нова Варош за годину На основу извршене ревизије узоркованих докумената утврђено је да је Предшколска установа извршила расходе и преузела обавезе из осталих извора финансирања у већем износу за 283 хиљаде динара од планираних средстава, а да није поднела захтев за отварање апропријације, што је супротно члану 61. Закона о буџетском систему. Породиљско боловање : На овој економској класификацији исказан је расход у износу од 208 хиљада динара. Начелник Општинске управе општине Нова Варош, поступајући по захтевима три запослене у Предшколској установи Паша и Наташа, донела је у току три Решења о накнади зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, којима се признаје право на накнаду зараде у висини просечне основне бруто зараде запослених, утврђене у смислу члана 11. Закона о финансијској подршци породици са децом. Рефундирани износи Републичког фонда за здравствено осигурање су књижени кориговањем конта породиљско боловање. Ревизијом је утврђено да узорковане рачуноводствене исправе не садрже неправилности. Боловање преко 30 дана : На овом конту евидентирани су расходи у износу од 59 хиљада динара. Ревизијом је утврђено да узорковане рачуноводствене исправе не садрже неправилности. Отпремнина приликом одласка у пензију : На овом субаналитичком конту евидентирани су расходи у износу од 128 хиљада динара. Директор Предшколске установе је дана године донела Решење о престанку радног односа број 636 којим запосленој у Предшколској установи, престаје радни однос због одласка у инвалидску пензију. Директор је након тога донела Решење о исплати отпремнине, којим се утврђује право на отпремнину због одласка у пензију у висини две просечне зараде у Републици Србији, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике. По последње објављеном податку у септембру године просечна плата у Републици Србији је износила ,00 динара, а исплата отпремнине је извршена у висини две просечне плате у РС, односно ,00 динара. Ревизијом је утврђено да узорковане рачуноводствене исправе не садрже неправилности. Ризик Уколико се настави са извршавањем расхода из осталих извора финансирања, а да пре тога нису отворене одговарајуће апропријације постоји ризик од непотпуног исказивања одобрених апропријација у планском делу Извештаја о извршењу буџета. Препорука број 3 Препоручујемо одговорним лицима Предшколске установе да подносе органу управе надлежном за финансије за отварање, односно повећање одговарајуће апропријације за извршавање расхода из осталих извора финансирања у складу са Законом о буџетском систему Накнада трошкова за запослене, група Група Накнаде трошкова за запослене садржи синтетички конто на којем се књиже накнаде трошкова за запослене. Табела бр. 5 Накнада трошкова за запослене у 000 динара Р. бр. Организациона јединица Ребаланс Ребаланс са реалокацијама Исказано извршење Налаз ревизије 6/4 6/ Предшколска установа Паша и Наташа Укупно Општина Група У оквиру апропријација индиректног корисника буџетских средстава планирани су расходи за накнаде трошкова за запослене у износу од 200 хиљада динара, а извршени су у износу од 549 хиљада динара и евидентирани на конту накнаде трошкова за превоз на посао и са посла. 8

27 Напомене уз Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Предшколске установе Паша и Наташа Нова Варош за годину Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла : На овом конту евидентирани су расходи у износу од 549 хиљада динара. Одредбама члана 58. Правилника о раду Предшколске установе Паша и Наташа број 51 од године одређено је да запослени имају право на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада у висини цене превозне карте у јавном саобраћају, ако послодавац није обезбедио сопствени превоз. У току године на овом конту евидентиране су исплате за накнаде трошкова превоза за шесторо запослених лица. Запослене су приложиле писане изјаве о адреси становања уз које су доставиле потврде о висини цене карте, издате од аутопревозника. Накнада за превоз на посао и са посла исплаћивана је запосленима само за дане када су долазиле на посао. О данима присуства на послу се води уредна евиденција. На основу извршене ревизије узоркованих докумената утврђено је да је Предшколска установа извршила расходе из осталих извора финансирања у већем износу за 349 хиљада динара од планираних средстава, а да није поднела захтев за повећање апропријације, што је супротно члану 61. Закона о буџетском систему. Ризик Уколико се настави са извршавањем расхода из осталих извора финансирања, а да пре тога нису отворене одговарајуће апропријације постоји ризик од непотпуног исказивања одобрених апропријација у планском делу Извештаја о извршењу буџета. Препорука број 4 Препоручујемо одговорним лицима Предшколске установе да подносе захтев органу управе надлежном за финансије за отварање, односно повећање одговарајуће апропријације за извршавање расхода из осталих извора финансирања у складу са Законом о буџетском систему Награде запосленима и остали посебни расходи, група Група Награде запосленима и остали посебни расходи садржи синтетички конто на којем се књиже награде запосленима и остали посебни расходи. Табела бр. 6 Награде запосленима и остали посебни расходи у 000 динара Р. бр. Организациона јединица Ребаланс Ребаланс са реалокацијама Исказано извршење Налаз ревизије 6/4 6/ Предшколска установа Паша и Наташа Укупно Општина Група У оквиру апропријација индиректног корисника буџетских средстава планирани су расходи за награде запосленима у износу од 201 хиљаду динара, а извршени су у износу од 200 хиљада динара и евидентирани на конту јубиларне награде. Јубиларне награде : На овом субаналитичком конту евидентирани су расходи у износу од 200 хиљада динара. Директор Предшколске установе је дана године донела четири Решења о исплати јубиларних награда, којима се за две запослене одобрава јубиларна награда за 10 година радног стажа, а за две запослене јубиларна награда за 20 година радног стажа у Предшколској установи. Ревизијом је утврђено да узорковане рачуноводствене исправе не садрже неправилности Стални трошкови, група Група Стални трошкови садржи синтетичка конта на којима се књиже трошкови платног промета и банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације, трошкови осигурања, закуп имовине и опреме и остали трошкови. 9

28 10 Напомене уз Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Предшколске установе Паша и Наташа Нова Варош за годину Табела бр. 7 Стални трошкови у 000 динара Р. бр. Организациона јединица Ребаланс Ребаланс са реалокацијама Исказано извршење Налаз ревизије 6/4 6/ Предшколска установа Паша и Наташа Укупно Општина Група У оквиру апропријације индиректног корисника планирани су расходи у износу од хиљада динара, а извршени су у износу од хиљада динара. Услуге електричне енергије : На овом конту евидентирани су расходи електричне енергије у износу од хиљада динара. ПУ Паша и Наташа је закључила уговор са ЕПС Снабдевањем доо Београд од године. Уговор је закључен на период од године. Обавезе према добављачу у години измирене су у износу од хиљада динара. На основу извршене ревизије узоркованих докумената утврђено је следеће: - ПУ Паша и Наташа у поступку ревизије није нам доставила Уговор са испоручиоцем електричне енергије ЕПС Снадбевањем доо Београд, док је према изјави одговорних лица наведено да се исти не налази у архиви, што је супротно члану 16. Закона о јавним набавкама; - ПУ Паша и Наташа је извршила расходе и преузела обавезе из осталих извора финансирања у већем износу за 236 хиљада динара од планираних средстава, а да није поднела захтев за отварање односно повећање одговарајуће апропријације, што је супротно члану 61. Закона о буџетском систему Трошкови путовања, група Група Трошкови путовања садржи синтетичка конта на којима се књиже трошкови службених путовања у земљи, трошкови службених путовања у иностранство, трошкови путовања у оквиру редовног рада, трошкови путовања ученика и остали трошкови транспорта. Табела бр. 8 Трошкови путовања у 000 динара Р. бр. Организациона јединица Ребаланс Ребаланс са реалокацијама Исказано извршење Налаз ревизије 6/4 6/ Предшколска установа Паша и Наташа Укупно Општина Група У оквиру апропријација индиректног корисника буџетских средстава планирани су трошкови путовања у износу од 430 хиљада динара, а извршени у износу од 331 хиљаду динара из сопствених средстава (родитељски динар). Правилником о раду Предшколске установе Паша и Наташа број 51 од године у члану 58. утврђено је право запослених на накнаду трошкова за време проведено на службеном путу. Трошкови дневница за службени пут у земљи : Са ове буџетске позиције извршавани су трошкови дневница за службени пут у земљи у износу од 162 хиљаде динара. Дневнице за службени пут (семинари) у износу од најмање 60 хиљада динара су обрачунаване и исплаћиване до неопорезивог износа, у висини 5% просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике. Извршена је исплата дневница васпитачима у износу од 33 хиљаде динара, који су водили децу предшколског узраста на једнодневни излет у Јагодину. Наиме, Савет родитеља је донео Одлуку да се васпитачима из средстава која обезбеђују родитељи исплати дневница у висини од 500 динара бруто по детету за једнодневни излет у Јагодину. На овако обрачунате дневнице, плаћен је порез на износ изнад неопорезивог (2.201 динар). Превоз ученика : Са ове буџетске позиције извршени су трошкови превоза деце предшколског узраста, њих 71, у износу од 135 хиљада динара. Савет родитеља је донео Одлуку о једнодневном излету деце у Јагодину. Са изабраним превозником, Туристичком

29 Напомене уз Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Предшколске установе Паша и Наташа Нова Варош за годину агенцијом Dream travel из Новог Пазара је дана године закључен Уговор. Уговорена цена је динара по детету са урачунатим улазницама за зоолошки врт и аква парк. Трошкове превоза плаћају родитељи. Ревизијом је утврђено да узорковане рачуноводствене исправе не садрже неправилности Материјал, група Група Материјал садржи синтетичка конта на којима се књиже трошкови административног материјала, материјала за пољопривреду, материјала за одржавање и усавршавање запослених, материјала за саобраћај, материјала за очување животне средине и науку, материјала за образовање, културу и спорт, медицинског и лабораторијског материјала, материјала за одржавање хигијене и угоститељство и материјала за посебне намене. Табела бр. 9 Материјал у 000 динара Р. бр. Организациона јединица Ребаланс Ребаланс са реалокацијама Исказано извршење Налаз ревизије 6/4 6/ Предшколска установа Паша и Наташа Укупно Општина Група У оквиру апропријација индиректног корисника буџетских средстава планирани су расходи за материјал у износу од хиљада динара, а извршени су у износу од хиљада динара и то: из извора 01 Приходи из буџета у износу од хиљада динара, из републичких средстава за финансирање припремног предшколског програма у износу од 340 хиљада динара и из средстава која обезбеђује родитељ ( родитељски динар ) за остваривање делатности дечјег вртића у износу од хиљада динара. Бензин : На овом конту евидентиран је расход у износу од 82 хиљаде динара. Са добављачем НИС а.д. Нови Сад није закључен уговор, а у корист истог извршен је расход за набавку горива у укупном износу од 82 хиљаде динара. Плаћање је вршено авансно по основу чега се преко дебитне картице требовало гориво, а крајем месеца је добављач достављао коначне рачуне са спецификацијом требованих количина. Председник управног одбора донео је Правилник о коришћењу службеног возила број 681 од године. Током целе године на путним налозима се наводи да километар бројило не ради, те се у исте у највећем броју случајева не уноси евиденција о пређеној километражи. Тек у години записником се утврђује да је дошло до поправке километар бројила. Није вођена помоћна евиденција о потрошњи горива. Постоје акта која носе назив преглед утрошака бонова за гориво, међутим у њима се наводи само количина набављеног горива, али не и количина утрошеног горива нити број пређених километара за одређени период. Пића : На овом конту евидентиран је износ од хиљада динара и то по основу расхода за набавку различитих намирница за припремање хране, а које је требало евидентирати на конту Намирнице за припремање хране у складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. Предшколска установа Паша и Наташа закључила је уговор за јавну набавку добара број 2/Д/2016 за следеће партије: 1. Партија број 1 набавка и испорука свежег меса за потребе предшколске установе са месаром Мелић плус Пријепоље, број уговора 312 од године где је укупно уговорена вредност 187 хиљада динара без ПДВ-а, односно 206 хиљада динара са ПДВ-ом. У понуди која представља саставни део уговора није утврђена јединична цена за набавку пилећег меса, док су за све друге врсте меса утврђене и количине и јединичне цене. Међутим, у току године пилеће месо се набављало од добављача MТЗУР Браћа Василић Нова Варош са којим није закључен уговор у поступку јавне набавке, а испостављени су рачуни по основу којих је извршен расход у укупном износу од 22 хиљаде динара. 11

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ДЕТИЊСТВО ЖАБАЉ ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-271-3/2017-04

Læs mere

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015.

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН 2016. 1. На основу члана 77. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС",бр.54/09,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013, 63/2013

Læs mere

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 01-30/57, од 27.012017. године, директор Београдске

Læs mere

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа AQUANA водени парк д.о.о. Бања Лука за период

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа AQUANA водени парк д.о.о. Бања Лука за период ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о проведеној

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Страна 1 од 26 Београд, Чика Љубина 18-20 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку пића, кафе и сродних производа у поступку јавне набавке мале вредности број 2/2016 Београд, март 2016. године Страна 2

Læs mere

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр.

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр. ТРГОВАЧКА ШКОЛА Хиландарска бр.1 Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Бр. 1/2016 Београд, јануар 2016. године Page 1 of 46 На основу чл. 39.

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број:03-12428 Датум: 26.10.2016. године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ЈАВНА НАБАВКА бр. 19-2016 Објављено

Læs mere

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa Булевар деспота Стефана 119, 11060 Београд тел: 011/276-4366 факс: 011/329770 ел.пошта: jkp@veterinabeograd.rs Број: 02-1117/1 Датум: 17.03.2017. ГРАД БЕОГРАД ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЕТЕРИНА БЕОГРАД

Læs mere

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача Парк број 4 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Набавка прехрамбених производа Партија 9 Набавка

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ пословно име: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД седиште: НОВИ САД, Филипа Вишњића 47 претежна делатност: 5221 матични број:

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА АТЛЕТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ХОТЕЛСКЕ УСЛУГЕ У БЕОГРАДУ ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН МВ 7/2017 јануар 2017. године

Læs mere

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Број: 4-703/2-5 Дана: 08.05.2015. ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Page 1 of 40 САДРЖАЈ Одељак Назив одељка Страна I Предмет уређивања 3 II Основне

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству Атлетски савез Србије Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН ОП 13/2018

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 18. октобар 2017. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Атлетски савез Србије Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Агенцијске услуге резервације авио карата ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН ОП 14/2018 Април 2018 Page 1

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број ЈН 03_ЈНМВД_2015 ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НАРУЧИОЦА 05.06.2015. године Рок за достављање

Læs mere

Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А

Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ГРАДИШКА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ -Стручна служба Скупштине- Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А о б ј а в љ е н и х у СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА у 2016. години Р Е Г И С Т А Р П Р

Læs mere

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара 110601-10 година КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за подношење понуда у oтвореном поступку за јавну набавку добара бр. ЈН/4000/0215/2/2016 КУЋИШТА

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈГСП "НОВИ САД" Футошки пут 46, Нови Сад Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и интернет стани наручиоца: 05.12.2014. године. Рок за подношење понуда: 15.12.2014. године до 11.00

Læs mere

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА Теразије 23, 11000 Београд, Република Србија тел: 011/3020-842,011/3020-803 факс: 011/3020-881 Основни подаци о аукцијској продаји На основу члана 38. Закона o приватизацији ( Службени гласник РС, бр.

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПАРКИНГ СЕРВИС - НИШ Светозара Марковића бр. 27, Ниш КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка услуге одржавања хидрауличних механизама на специјалним Паук возилима и подизним платформама

Læs mere

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа www.rgz.gov.rs/knweb 26.12.2016 19:38:32 Није службена исправа Подаци катастра непокретности Подаци о непокретности 6945e16c c7cc 48bb b24b 460ce0b9ab03 Матични број општине: 70157 Општина: Матични број

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 28. март 2018. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У ОСИГУРАЊУ

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске,, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014 Page 1 of 55 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ЗАВРШЕТКУ ИЗГРАДЊЕ I ФАЗЕ НАЦИОНАЛНЕ ВЕЛЕТРЖНИЦЕ-објекат за продају воћа и поврћа Привредно друштво ВЕЛЕТРЖНИЦА

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60 БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ НОВИ САД, Матице српске 1 Тел: 021/6613-457 Факс: 021/528-574 Web: www.bms.rs E-mail: marijana@bms.ns.ac.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГОДИНУ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2016. ГОДИНУ пословно име: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД седиште: НОВИ САД, Филипа Вишњића 47 претежна делатност: 5221 матични број: 08831149 ПИБ: 103635323 ЈББК: 81887 Надлежни

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.13/2014 Март 2014. године Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.13

Læs mere

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ДОМ ЗДРАВЉА БРУС КРАЉА ПЕТРА I БР.9 Б Р У С KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 35/3 Септембар 2016. Конкурсна

Læs mere

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2016. годину, његово извршавање, обим задуживања

Læs mere

ПРАВИЛНИК о исплати премија запосленима у НИС а.д.

ПРАВИЛНИК о исплати премија запосленима у НИС а.д. Прилог бр. 1 Одлуке бр. од маја 2009 год. о усвајању Правилника о исплати премије запосленима у НИС а.д. Нови Сад ПРАВИЛНИК о исплати премија запосленима у НИС а.д. Верзија 1 Нови Сад 2009 САДРЖАЈ ДОКУМЕНТА

Læs mere

Петак, 2. март БЕОГРАД

Петак, 2. март БЕОГРАД СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватски односно хрватскосрпски словеначком. макелонском. албанском и мађарском језику Огласи по тарифи Жиро- -рачун код Службе друштвеног књиговодства 60802-603-1125

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА 06. ГОДИНУ пословно име: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД седиште: НОВИ САД, Филипа Вишњића 4 претежна делатност: 5 матични број: 08849

Læs mere

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА)

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) Листа индикација за коришћење у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) 1.НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА Обнова 1.1. Encephalomyelitis disseminata acuta (EDSS скор од 4 до 8) G04.4

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. ЈН 27/207 април 207. године На основу чл. 39. и 6. Закона

Læs mere

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.- 30.06.2016.ГОДИНЕ Младеновац, август 2016. 1 На основу члана

Læs mere

Република Србија АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У ГОДИНИ. 5. септембар године

Република Србија АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У ГОДИНИ. 5. септембар године Република Србија ФИСКАЛНИ САВЕТ МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У 2016. ГОДИНИ 5. септембар 2016. године Садржај: РЕЗИМЕ... 3 1. ДЕФИЦИТ ОПШТЕ ДРЖАВЕ И ОПШТА

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски материјала за потребе Прекршајног суда у Београду број ЈНМВ 5/2016

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски материјала за потребе Прекршајног суда у Београду број ЈНМВ 5/2016 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ПРЕКРШАЈНИ СУД У БЕОГРАДУ IVСу бр. 20/2016-512-2 Дана: 11.03.2016. године. Ул. Устаничка бр. 14 Б Е О Г Р А Д КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски

Læs mere

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НАТА ВЕЉКОВИЋ КРУШЕВАЦ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 2013/14. ГОДИНУ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НАТА ВЕЉКОВИЋ КРУШЕВАЦ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 2013/14. ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НАТА ВЕЉКОВИЋ КРУШЕВАЦ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 2013/14. ГОДИНУ На основу члана 62. став 3. тачка 15. Закона о основама система образовања и васпитања и члана

Læs mere

Финансијска функција

Финансијска функција Финансијска функција С А Д Р Ж А Ј: 1. ПРИВРЕДНА КРЕТАЊА 3 1.1. Привредна кретања у Републици Србији 3 1.2. Тржиште осигурања у Републици Србији 4 2. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ 7 2.1. Врсте послова осигурања

Læs mere

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА Центар за либерално-демократске студије Садржај Порез на имовину 3 Самодоприноси 22 Локалне таксе 34 Накнаде за коришћење добара

Læs mere

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ На основу чл. 36. став, тачка 3. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки

Læs mere

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију (ИНТЕРНО ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) Опште одредбе Члан 1. Овим правилником утврђују се врсте индикација,

Læs mere

ЈП САВА ЦЕНТАР Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А. Јавна набавка мале вредности број 34/17

ЈП САВА ЦЕНТАР Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А. Јавна набавка мале вредности број 34/17 ЈП САВА ЦЕНТАР 11070 Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка мале вредности број 34/17 ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЛИФТОВА И ЕСКАЛАТОРА И НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

Læs mere

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Чланом 44. Споразума о слободној трговини између Републике Србије и држава ЕФТА

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ ПРОЦЕСА УПРАВЉАЊА ИНФЕКТИВНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ У МРЕЖИ ДРЖАВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА 2013. ГОДИНУ

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОДЛУКУ ОДЛУКУ. Језик српског народа. Уторак, 18. новембар 2014.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОДЛУКУ ОДЛУКУ.  Језик српског народа. Уторак, 18. новембар 2014. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА На основу тачке 2. Упутства о достављању Народној банци Србије података о каматним стопама на кредите и депозите банака ( Службени гласник РС, бр. 42/200 и 2/202), гувернер Народне банке Србије доноси

Læs mere

На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК

На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК о мерама откривања, спречавања ширења и сузбијања штетног

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ТАШМАЈДАН Б Е О Г Р А Д Илије Гарашанина бр. 26 Наш број: 3347/3 Датум: 27.04.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28,

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ("Службени гласник РС", бр. 47/2008, 69/2008, 81/2010,103/2010, 15/2011 и 48/2012.) Опште

Læs mere

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА НОВИ САД Футошка 121, 21000 Нови Сад Централа: (021) 422-255 Директор: (021) 6622-784 Факс: (021) 6613-989 E-mail: izzz@eunet.yu

Læs mere

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА Бања Лука, март 2015. године Hа основу члана

Læs mere

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16.

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16. Септембар 2013. Број 16 интервју интервју РЕЧ УРЕДНИКА РЕЧ УРЕДНИКА Овај, шеснаести, број НС-а отварамо интервјуом са нашим директором Миланом Костићем, који нам у разговору износи тренутно стање у Предузећу

Læs mere

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање Теорија одлучивања Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа 1 Садржај Методе Вишеатрибутивног одлучивања (ВАО) и вишекритеријумске

Læs mere

(Пречишћен текст) Члан 2.

(Пречишћен текст) Члан 2. ИЗВРШНИ OДБOР mts банке а.д. Београд ИО 198/24/18 Нa oснoву члaнa 35. стaв 3. тaчкa 17. Стaтутa mts банке а.д. Бeoгрaд на 198. редовној седници одржаној 19.01.2018. године, Извршни oдбoр као надлежни орган,

Læs mere

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг.

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД Паркинг www.parkingns.rs Децембар 2014. Број 17 РЕЧ УРЕДНИКА РЕЧ УРЕДНИКА Сећам се времена почетка рада нашег Предузећа, када су нас сви ословљавали

Læs mere

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15)

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом уређује се заштита становништва од заразних болести, одређују се заразне

Læs mere

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ Програм подршке општинама IPA 2007 www.msp-ipa2007.org Добра управа, планирање и пружање услуга Република Србија МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Програм подршке општинама IPA 2007

Læs mere

а) Нацртај неколико дужи и обележи их. б) Уочи дужи приказане на слици 60.

а) Нацртај неколико дужи и обележи их. б) Уочи дужи приказане на слици 60. 1) 2) γ Слика 57. β Слика 57 Поред опруженог угла, приказан је још један угао пун угао (слика 58). q 1) 2) Слика 58. α β Краци Ох и Оу пуног угла β се поклапају и чине једну полуправу. 2.3. Кружна линија

Læs mere

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ Краљево, 2017 Садржај I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 5 Члан 1. Статут... 5 Члан 2. Фудокан... 5 Члан 3. Фудокан савез Србије... 6 II. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 6 Члан 4. Назив и седиште... 6 Члан 5. Подручје

Læs mere

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначко!^, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе

Læs mere

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА. Члан 1.

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА. Члан 1. Hа основу члана 8. став 2. и члана 11. Закона о обезбјеђењу и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољопривреде и села ( Службени гласник Републике Српске, бр. 43/02 и 106/09), члана 26. став 2.

Læs mere

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре На основу члана 96. тачка 2) Устава Савезне Републике Југославије, доносим Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре Проглашава се Закон

Læs mere

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305 телефон: (011) 32-82-736, телефакс: (011) 21-81-668 На основу члана 192. став

Læs mere

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ 1 НЕКЕ ИНФЕКТИВНЕ И ПАРАЗИТАРНЕ БОЛЕСТИ 0102 ХИВ/АИДС Наведено правило шифрирања односи се на дијагнозе B20 B24, а искључује шифру B23.0 Акутни синдром сиде. Шифре за

Læs mere

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр ПРИКАЗИ Ратко Божовић ЛИЈЕПО СОЦИОЛОШКО ПРИПОВИЈЕДАЊЕ Драгољуб Б. Ђорђевић, Узорници и пријани (Скица за портрет YU социолога религије), Чигоја штампа, Београд, 2008. Драгољуб Б. Ђорђевић нас је тако рећи

Læs mere

(Пречишћен текст) Члан 2.

(Пречишћен текст) Члан 2. ИЗВРШНИ OДБOР mts банке а.д. Београд ИО 163/24/17 На основу члана 35. 3.тачке 17. Статута mts банке а.д. Београд, Извршни одбор на својој 163. редовној седници одржаној дана 27.04.2017. године, утврђује:

Læs mere

Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац учења и развоја дјеце Кандидат: Мр Наташа Цвијановић

Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац учења и развоја дјеце Кандидат: Мр Наташа Цвијановић УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 10 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац

Læs mere

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 7. јануар 2014. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним у члану 44. став 2. Конвенције.

Læs mere

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ ПРОПИСИ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ КЊ. V УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ Уредник академик МАРКО АНЂЕЛКОВИЋ БЕОГРАД 2017 Издаје и штампа Спжрка акадгмжја наска ж смгенореж

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УКАЗ УКАЗ. Језик српског народа. Четвртак, 29. јун године БАЊА ЛУКА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УКАЗ УКАЗ.  Језик српског народа. Четвртак, 29. јун године БАЊА ЛУКА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ. Опште одредбе. Члан 1.

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ. Опште одредбе. Члан 1. На основу члана 42. став 9. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05 и 109/05 испрaвка) Управни одбор Републичког завода за здравствено осигурање

Læs mere

Година 2017 Број 2 ISSN корупција НОВА 1984! надзор јавних финансија.

Година 2017 Број 2 ISSN корупција НОВА 1984! надзор јавних финансија. Досије Година 2017 Број 2 ISSN 2217-5938 корупција С PE ЋНА НОВА 1984! надзор јавних финансија www.nadzor.org.rs ISSN 2217-5938 Број 2 2017 ДОСИЈЕ КОРУПЦИЈА Издавач Топлички центар за демократију и људска

Læs mere

Закон о вину. Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012.

Закон о вину. Закон је објављен у Службеном гласнику РС, бр. 41/2009 и 93/2012. Закон о вину Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012. I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређује се: производња, прерада, квалитет и промет грожђа намењеног

Læs mere

Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује)

Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује) Образац 1 ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број захтева: Датум: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА (члан

Læs mere

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 34/2013 290 На основу члана 75. став 2. Закона о локалној самопуправи ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007), члана 13.

Læs mere

Драги суграђани, сваког тренутка.

Драги суграђани, сваког тренутка. Број 121 www.palilula.org.rs ИНФОРМАТОР БЕОГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА Октобар 2016. Палилулска јесен у знаку најмлађих и најстаријих 2 Скупштина Октобар, 2016. речпредседника Палилула је велика кућа свих

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Јун 217. године септембар 217. године Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода

Læs mere

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар 211. Београд, март 2. Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне

Læs mere

AТРАКЦИЈА. Чудесна животиња балкански магарац. Срећни првомајски празници

AТРАКЦИЈА. Чудесна животиња балкански магарац. Срећни првомајски празници Година XLIX Сремска Митровица Среда 29. април 2009. Број 2514 Цена 40 динара у овом броју: Почетак сарадње Сименса и Општине Инђија: Енергетска ефикасност и заштита животне средине страна 2. AТРАКЦИЈА

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности ОСНОВНА ШКОЛА ДУШАН АДОВИЋ БО ул.краља Петра Првог 10,ПИБ 100627605, мат.бр. 07308906, тел: 030 432 469, 456 440, факс: 432 469 osdusanradovicbor@gmail.com КОНКУСНА ДОКУМНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА У 2012. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ISSN2217-9607 БЕОГРАД, мај

Læs mere

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015.

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. Мушкарац скочио под воз» страна 10 О холокаусту, двојезичности, исповедању и смрти» страна 13 Број 4612, година CXLVII У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. цена 40 динара ВРТИЋУ НА РАСТАНКУ У ОВОМ БРОЈУ,

Læs mere

УСПЕХ, ЗАЈЕДНИЧКИ ИМЕНИТЕЉ ПУТ КА ВРХУ... 9 ПОШТА ЗА СТУДЕНТЕ МИНУТ КОЈИ ЖИВОТ ЗНАЧИ И ЛЕЧЕЊЕ И УЖИВАЊЕ...

УСПЕХ, ЗАЈЕДНИЧКИ ИМЕНИТЕЉ ПУТ КА ВРХУ... 9 ПОШТА ЗА СТУДЕНТЕ МИНУТ КОЈИ ЖИВОТ ЗНАЧИ И ЛЕЧЕЊЕ И УЖИВАЊЕ... САДРЖАЈ ДРУГА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДУЗЕЋА УСПЕХ, ЗАЈЕДНИЧКИ ИМЕНИТЕЉ................................ 5-6 ПОШТА СРБИЈЕ И НЕДЕЉНИК НИН ПОДРШКА НАЈПРЕСТИЖНИЈЕМ КЊИЖЕВНОМ ПРИЗНАЊУ.......... 7 ЛАУРЕАТИ

Læs mere

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО Васпитно-образовна установа за пример» страна 7 Лепота жене у девет сцена» страна 12 Број 4647, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА 2016. цена 40 динара ПУНО (КО) ОКО Страначке активности Побољшати

Læs mere

Проналазак балона на топли ваздух

Проналазак балона на топли ваздух Проналазак балона на топли ваздух Поред брзине и једноставног функционисања без мотора, дакле и без буке, балони типа монголфје фасцинирају и својом мистеријом, јер намеће се питање како се чун окачен

Læs mere

ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Информатор о раду Агрономског факултета у Чачку ажуриран у априлу 2017. год. 1. САДРЖАЈ 1. САДРЖАЈ... 1 2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ФАКУЛТЕТУ

Læs mere

ГИС Града Бијељина Корисничко упутство

ГИС Града Бијељина Корисничко упутство ГИС Града Бијељина Корисничко упутство Град Бијељина Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске Министарство финансија Републике Српске САДРЖАЈ Приступ Геопорталу... 4 Геопортал кориснички

Læs mere

ОДЛУКУ О II ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКУ О II ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ Петроварадин, Прерадовићева 2. www.vojvodinasume.rs Број:778/1д Дана:07.05.2014. године На основу члана 63 Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС број 124/12) Комисија за провођење

Læs mere

ОДЛУКУ На основу члана I. став 2. Закона о посебној такси на увезену робу ( Службени лист СФРЈ", бр. 31/70), Савезно извршно веће доноси

ОДЛУКУ На основу члана I. став 2. Закона о посебној такси на увезену робу ( Службени лист СФРЈ, бр. 31/70), Савезно извршно веће доноси СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначком, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе друштвеног књиговодства

Læs mere

ГИС Града Бијељина. Корисничко упутство

ГИС Града Бијељина. Корисничко упутство Пројекат подржали: Град Бијељина Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске Министарство финансија Републике Српске ГИС Града Бијељина Корисничко упутство Садржај Приступ Геопорталу... 1

Læs mere

САДРЖАЈ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА. ИЗ ЕПС-А Председник Надзорног одбора проф. др Бранко Ковачевић До брже реформе ЕПС-а 4. Поузданост у првом плану 5

САДРЖАЈ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА. ИЗ ЕПС-А Председник Надзорног одбора проф. др Бранко Ковачевић До брже реформе ЕПС-а 4. Поузданост у првом плану 5 Оснивач Привредног друштва ЈП Електропривреда Србије САДРЖАЈ Генерални директор мр Александар Обрадовић Издавач Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије Електровојводина д.о.о. Нови Сад Директор

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Септембар 216. године Децембар 216. Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода и

Læs mere

ДРУГИ РАЗРЕД БРОЈЕВИ до 100 1. Упиши бројеве који недостају. 1 2 5 7 8 12 15 18 20 5 10 25 40 65 90 100 90 60 30 2. Упиши знак или = 7...3 19...17 14...9 27...28 19...16 12...14 50...50 71...75 49...50

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ Образац 3 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Кнеза Вишеслава 1, Београд ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум именовања (избора) комисије: 30.03.2017.г

Læs mere

РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић ЕДИЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ

РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић ЕДИЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ ЕДИЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ АЛЕКСАНДАР (СВЕТОМИР) ТАДИЋ је рођен 1981.

Læs mere

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Аутор: Ена Мирковић (1986), 2. разред Пожаревачке гимназије, Пожаревац Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Апстракт: У раду се говори о првом парном млину Игњат Бајлони и синови, од његове изградње

Læs mere

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ Поводом обиљежавања 15 година рада и постојања ХО Партнер, наше дугогодишње чланове и активисте питали смо шта за њих значи ХО Партнер и на који начин је утицала на њихов живот, а они су нам одговорили:

Læs mere

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24 ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР

Læs mere