(Пречишћен текст) Члан 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Пречишћен текст) Члан 2."

Transkript

1 ИЗВРШНИ OДБOР mts банке а.д. Београд ИО 198/24/18 Нa oснoву члaнa 35. стaв 3. тaчкa 17. Стaтутa mts банке а.д. Бeoгрaд на 198. редовној седници одржаној године, Извршни oдбoр као надлежни орган, утврђује: (Пречишћен текст) ОДЛУКА о тарифи накнада за услуге које врши mts банка а.д. Београд у пословању са клијентима Основне одредбе Члан 1. mts бaнкa а.д. Београд (у даљем тексту: Банка) за закључење правних послова и за вршење услуга клијентима наплаћује накнаду по тарифним овима регулисаним овом Одлуком (у даљем тексту: Taрифа). За закључење, праћење и измене уговора о свим врстама кредита са клијентима код којих држава субвенционира каматe уговарају се и наплаћују накнаде у висини утврђеној одговарајућом одлуком Владе Републике Србије и уговором који је Банка закључила са овлашћеном државном институцијом преко које се пласирају средства за те намене. Поред накнада које наплаћује према тарифним овима ове Тарифе, Банка, за послове по којима трећа лица учествују са својим услугама, а своју накнаду наплаћују директно од Банке, наплаћује накнаде и провизије предвиђене актима тих лица или прописима. Накнаду из претходног а Банка обрачунава, наплаћује и у целини усмерава правном лицу за кога се накнада наплаћује. Члан 2. Поред накнада према тарифним овима ове Тарифе, од корисника банкарских услуга наплаћују се и стварни трошкови који за Банку настају у вези са извршавањем одговарајућих услуга, као што су: - трошкови поштарине, телеграма и телефонских разговора (осим месних телефонских разговора). - трошкови такса, пореза, царине и слично, ако Банка ове издатке плати за рачун корисника услуга; - трошкови и провизије које Банка плати другим банкама у земљи и иностранству увези са извршавањем услуге; - трошкови и накнаде стручним лицима ангажованим у вези са извршавањем услуге или по захтеву корисника услуге; - трошкови куртаже девизног тржишта, - трошкови које зарачунавају друге банке које учествују у извршењу посла, - трошкови SWIFT порука. - порез на додату вредност уколико је Банка порески обвезник по основу извршене конкретне услуге. Банка претходно упознаје клијента да у вези са извршавањем услуга могу да настану стварни трошкови и са висином тих трошкова.

2 Члан 3. Накнаде предвиђене Тарифом по правилу се наплаћују од онога коме се врши услуга, осим ако уговором закљученим између Банке, корисника услуга, или неког трећег лица, није другачије договорено. Члан 4. Банка ће Тарифу усклађивати поштујући принципе тржишног привређивања и одлуке Народне банке Србије ( у даљем тексти: НБС). Висина накнаде је променљива и формира се у зависности од монетарно кредитне регулативе, инфлаторних кретања, накнада конкурентских банака и усвојених циљева пословања Банке. Висина накнаде за услуге које се пружају физичким лицима се мења једанпут годишње на дан 31. марта уколико је према објављеним званичним подацима годишња стопа инфлације у предходној години била преко 6% и у том случају Банка ће накнаде повећати за 20%. Извршни одбор Банке за конкретне послове и услуге, а према указаној потреби, може доносити измене и допуне ове Одлуке у смислу мењања или уношења нових или брисања постојећих тарифних ова, с тим да на првој наредној седници Управног одбора поднесе наведене измене и допуне на верификацију. ТАРИФНИ СТАВОВИ Члан 5. А) ДИНАРСКИ ПОСЛОВИ I. ПЛАТНИ ПРОМЕТ СА ПРАВНИМ ЛИЦИМА У ЗЕМЉИ 1. Вођење рачуна Висина накнаде и 1.1. Правна лица 250,00, месечно по рачуну, којису у претходном месецу остварили промет 1.2. Редован извод 1.3. Издавање потврда о реализацији налога 200,00 по потврди 1.4. Гашење рачуна По захтеву странке По захтеву банке 2. Готовински налози правних лица 2.1. Уплата готовине На рачун у банци 20,00, по налогу На рачун у другој банци 0,50% од износа уплате, минимално. 20,00 максимално 5.000, Паковање готовине 0,05% од износа готовине, минимално 20,00 0,30% oд изнoсa уплате Уплата пазара на шалтерима Поште минимално максимално Пријем оштећених новчаница домаћег новца ради замене или уплате на динарски рачун правног лица у Банци 2.3. Исплата готовине Са рачуна у банци 1% од износа исплате, минимално. 50,00 максимално 8.000,00 3. Безготовински налози правних лица 3.1. Реализација налога за плаћање на рачун у банци Налози до 5.000,00 20,00 по налогу 2

3 Налози од 5.000,00 до ,00 дин 25,00 по налогу Налози преко ,00 0,05% од износа налога, макс , Реализација налога за плаћање на рачун у другој банци Налози за мала плаћања који су реализовани у жиро клирингу (ГЦ) или РТГС систему Налози до 5.000,00 30,00 по налогу Налози од 5.000,00 до ,00 40,00 по налогу Налози преко ,00 0,09% Налози за велика плаћања и хитни налози реализовани у РТГС систему Налози до ,00 0,10% мин. 120,00 по налогу Налози преко ,00 0,10% од износа налога, макс ,00 4. Електронски сервиси Банке Издавање Е-банк пакета за коришћење 4.1 електронских сервиса (сертификат на смарт картици, ПИН, инсталациони ЦД 3.750,00 са упутством) 4.2 Месечна накнада за коришћење електронских сервиса банке 600, Налози за плаћање унети путем електронских сервиса 70% од тарифе за реализацију налога 4.4 СМС порука 8, Е-маил порука 5, Реиздавање/замена Смарт картице по захтеву корисника 3.750, Деблокада смарт картице 450, Читач смарт картице 2.000,00 5. Налози задужења и принудна наплата 5.1. Пријем основа за наплату 200,00 по основу 6. Остале услуге 6.1. Ванредни извод 150,00 по изводу 6.2. Издавање потврда 1000,00 по потврди 6.3. Трајни налози Пренос среда на рачун у банци 0,05% од износа налога, минимално25,00 максимално1.000, Пренос среда на рачун у другој 0,10% од износа налога, минимално 50,00 банци максимално 5.000, Накнада за решавање рекламације по основу погрешног плаћања насталог на основу неисправне спецификације 500,00 по налогу испољење од стране Дунав осигурања 6.5. Регистрација/брисање меница и овлашћења 50,00 по меници/овлашћењу 3

4 II. ПЛАТНИ ПРОМЕТ СА ПРЕДУЗЕТНИЦИМА У ЗЕМЉИ 1. Вођење рачуна Висина накнаде и 1.1. Предузетници 250,00, месечно по рачуну, којису у претходном месецу остварили промет 1.2. Редован извод 1.3. Издавање потврда о реализацији налога 200,00 по потврди 1.4. Гашење рачуна По захтеву странке По захтеву банке 2. Готовински налози предузетника 2.1. Уплата готовине На рачун у банци 20,00, по налогу На рачун у другој банци 0,50% од износа уплате, минимално. 20,00 максимално 5.000, Паковање готовине 0,05% од износа готовине, минимално 20, Уплата пазара на шалтерима Поште 2.2. Пријем оштећених новчаница домаћег новца ради замене или уплате на динарски рачун предузетника у Банци 0,30% oд изнoсa уплате минимално максимално Исплата готовине Са рачуна у банци 3. Безготовински налози предузетника 3.1. Реализација налога за плаћање на рачун у банци Налози до 5.000,00 20,00 по налогу Налози од 5.000,00 до ,00 дин 25,00 по налогу Налози преко ,00 0,05% од износа налога, макс , Реализација налога за плаћање на рачун у другој банци Налози за мала плаћања који су реализовани у жиро клирингу (ГЦ) или РТГС систему Налози до 5.000,00 30,00 по налогу Налози од 5.000,00 до ,00 40,00 по налогу Налози преко ,00 0,09% Налози за велика плаћања и хитни налози реализовани у РТГС систему Налози до ,00 0,10% мин. 120,00 по налогу Налози преко ,00 0,10% од износа налога, макс ,00 4. Електронски сервиси банке Издавање Е-банк пакета за коришћење 4.1 електронских сервиса (сертификат на смарт картици, ПИН, инсталациони ЦД 3.750,00 са упутством) 4.2 Месечна накнада за коришћење електронских сервиса банке 600, Налози за плаћање унети путем електронских сервиса 70% од тарифе за реализацију налога 4.4 СМС порука 8,00 4

5 4.5 Е-маил порука 5, Реиздавање/замена Смарт картице по захтеву корисника 3.750, Деблокада смарт картице 450, Читач смарт картице 2.000,00 5. Налози задужења и принудна наплата 5.1. Пријем основа за наплату 200,00 по основу 6. Остале услуге 6.1. Ванредни извод 150,00 по изводу 6.2. Издавање потврда 1000,00 по потврди 6.3. Трајни налози Пренос среда на рачун у банци 0,05% од износа налога, минимално25,00 максимално1.000, Пренос среда на рачун у другој 0,10% од износа налога, минимално 50,00 банци максимално 5.000, Регистрација/брисање меница и овлашћења 50,00 по меници/овлашћењу III. НАКНАДЕ ПО КРЕДИТНИМ ПОСЛОВИМА ЗA ПРAВНA ЛИЦA Висина накнаде и 2-4% годишње, обрачун и наплата 1. Комисиони послови за правна лица месечно и о року доспећа 2. Накнада за услуге по одобреним кредитима Накнада за обраду захтева за кредите 0,50-1,00% од износа кредита једнократно 2.1. до 12 месеци унапред, минимално ,00 Накнада за обраду захтева за кредите преко 12 месеци Накнада за обраду захтева код кредита обезбеђених делимично или у целости ликвидним колатералом Накнада за обраду захтева код есконта меница. 0,75-1,25% од износа кредита једнократно унапред, мин ,00 РСД (за клијенте који користе дугорочни кредит из специјалне понуде, накнада је 0,50-0,80% једнократно унапред) 0,10-0,35% од износа кредита, једнократно унапред, минимално5.000,00 0,30% једнократно унапред,минимум: 5.000, Накнада за обраду захтева за продужење кредита гаранција, акредитива Накнада за обраду кредитног захтева за кредите по текућим рачунима правних лица (овер драфт) Накнада за обраду захтева за откуп потраживања Накнада за краткорочни кредит без валутне клаузуле са писменом 2.7 сагласношћу првокласног клијента за уступање потраживања 3. Оа у трезору Оа као обезбеђење повраћаја 3.1. кредита Оа по посебним уговорима и 3.2 споразумима 0,25-0,50% од износа захтева, једнократно унапред, минимално 5.000,00 0,50% једнократно унапред,минимум: 5.000,00 (за клијенте који користе овердрафт из специјалне понуде, без накнаде за обраду захтева) 0,20%-0,30% једнократно од бруто износа 0,20%-0,30% једнократно, односно у складу са уговором и споразумима. у складу са уговором и споразумима. 5

6 4. Остале накнаде 4.1. Издавање писма о намери минимално 5.000,00 максимално , Издавање потврда 500,00 по потврди Издавање копија докумената 100,00 по документу Слање писане опомене 200,00 по опомени. IV. НАКНАДЕ ПО КРЕДИТНИМ ПОСЛОВИМА ЗA ПРEДУЗETНИКE Висина накнаде и 2-4% годишње, обрачун и наплата 1. Комисиони послови за предузетнике месечно и о року доспећа 2. Накнада за услуге по одобреним кредитима Накнада за обраду захтева за кредите 0,50-1,00% од износа кредита једнократно 2.1. до 12 месеци унапред, минимално ,00 Накнада за обраду захтева за кредите преко 12 месеци Накнада за обраду захтева код кредита обезбеђених делимично или у целости ликвидним колатералом Накнада за обраду захтева код есконта меница. Накнада за обраду захтева за продужење кредита гаранција, акредитива Накнада за обраду кредитног захтева за кредите по текућим рачунима предузетника (овер драфт) Накнада за обраду захтева за откуп потраживања. Накнада за краткорочни кредит без валутне клаузуле са писменом 2.7 сагласношћу првокласног клијента за уступање потраживања 3. Оа у трезору Оа као обезбеђење повраћаја 3.1. кредита Оа по посебним уговорима и 3.2 споразумима 4. Остале накнаде 4.1. Издавање писма о намери 0,75-1,25% од износа кредита једнократно унапред, мин ,00 РСД (за клијенте који користе дугорочни кредит из специјалне понуде, накнада је 0,50-0,80% једнократно унапред) 0,10-0,35% од износа кредита, једнократно унапред, минимално5.000,00 0,30% једнократно унапред,минимум: 5.000,00 0,25-0,50% од износа захтева, једнократно унапред, минимално 5.000,00 0,50% једнократно унапред,минимум: 5.000,00 (за клијенте који користе овердрафт из специјалне понуде, без накнаде за обраду захтева) 0,20%-0,30% једнократно од бруто износа 0,20%-0,30% једнократно, односно у складу са уговором и споразумима. у складу са уговором и споразумима. минимално 5.000,00 максимално , Издавање потврда 500,00 по потврди Издавање копија докумената 100,00 по документу Слање писане опомене 200,00 по опомени. V. ГАРАНЦИЈЕ И ЈЕМСТВА ПО ПОСЛОВИМА У ЗЕМЉИ ЗA ПРAВНA ЛИЦA 1. Накнада за обраду захтева за издавање гаранција, отварање акредитива, авалирање и 0,30-1,00% од износа, минимално5.000,00 једнократно унапред 6

7 акцептирање меница и сл.. Накнада за издавање гаранција, 0,25% - 0,75% од износа, минимално5.000,00 2. отварање акредитива, авалирање и тромесечно унапред акцептирање меница и сл.. 0,35% - 0,75% од износа, минимално5.000,00 3. Издавање царинских гаранција, тромесечно унапред Издавање гаранција за учешће на 0,25% - 0,75% од износа, минимално5.000,00 4. лицитацијама једнократно унапред За извршене услуге по основу 5. У складу са међубанкарским споразумом. наплате чекова од Банке трасата 6. Издавање потврда 500,00 по потврди Накнада за обраду захтева за издавање гаранција, отварање акредитива, авалирање и 0,20%-0,35% од износа, минимално 5.000,00 акцептирање меница и сл које су 7. једнократно унапред обезбеђене у целости одговарајућим ликвидним бескаматним колатералом 8. Издавање гаранција које су обезбеђене у целости одговарајућим ликвидним бескаматним колатералом 0,10%-0,35% од износа, минимално 5.000,00 тромесечно унапред Накнада за послове код којих је предвиђен распон у висини обрачунате стопе накнаде по тарифним овима утврђује се конкретним уговором. VI. ГАРАНЦИЈЕ И ЈЕМСТВА ПО ПОСЛОВИМА У ЗЕМЉИ ЗA ПРEДУЗETНИКE Накнада за обраду захтева за издавање гаранција, отварање акредитива, авалирање и акцептирање меница и сл.. Накнада за издавање гаранција, отварање акредитива, авалирање и акцептирање меница и сл.. 0,30-1,00% од износа, минимално5.000,00 једнократно унапред 0,25% - 0,75% од износа, минимално5.000,00 тромесечно унапред 0,35% - 0,75% од износа, минимално5.000,00 3. Издавање царинских гаранција, тромесечно унапред Издавање гаранција за учешће на 0,25% - 0,75% од износа, минимално5.000,00 4. лицитацијама једнократно унапред За извршене услуге по основу 5. У складу са међубанкарским споразумом. наплате чекова од Банке трасата 6. Издавање потврда 500,00 по потврди Накнада за обраду захтева за издавање гаранција, отварање акредитива, авалирање и 0,20%-0,35% од износа, минимално 5.000,00 акцептирање меница и сл које су 7. једнократно унапред обезбеђене у целости одговарајућим ликвидним бескаматним колатералом 8. Издавање гаранција које су обезбеђене у целости одговарајућим ликвидним бескаматним колатералом 0,10%-0,35% од износа, минимално 5.000,00 тромесечно унапред Накнада за послове код којих је предвиђен распон у висини обрачунате стопе накнаде по тарифним овима утврђује се конкретним уговором. 7

8 Б) ДЕВИЗНИ ПОСЛОВИ I. ПОСЛОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА И КРЕДИТНИХ ОДНОСА СА ИНОСТРАНСТВОМ ЗА КОРИСНИКЕ У ЗЕМЉИ ПРAВНA ЛИЦA Тари фни 1. Дознаке 1.1. Дознаке из иностранства (ностро) Дознаке са девизног рачуна (ностро) правног лица Ностро дознаке са динарским покрићем правног лица Плаћање резидента према нерезиденту у динарима 0,18% од износа минимално 1000,00 максимално ,00 0,20% од износа, минимално 1000,00 максимално ,00 0,18% од износа минимално 1000,00 максимално , Рекламација по ностро дознакама 1000,00 + стварни трошкови инобанака Трансфер по основу премије осигурања у оквиру mts Банке 300, Службени пут у иностранство Аконтација и коначан обрачун службеног 0,18% од износа минимално 800,00 путаса девизног рачуна правног лица - у mts максимално ,00 банци Аконтација и коначан обрачун службеног 0,20% од износа, минимално 800,00 пута са динарским покрићем правног лица максимално ,00 у mts банци а.д. Београд Коначан обрачун са девизног рачуна 0,18% од износа, минимално 1.000,00 правног лица пренос на другу банку максимално , Коначан обрачун са динарским покрићем 0,20% од износа, минимално 1.000,00 правног лица пренос на другу банку максимално , Дознаке из иностранства (лоро прилив) У корист правних лица клијената Банке без накнаде Распоред у корист осталих лица 0.15% од износа минимално 1000,00 максимално ,00 2. Документарна наплата 2.1. Увозни инкасо (лоро) Авизирање 0,10% од износа, минимално ,00, максимално Измена инструкција 1.000, Акцепт, протест 2.2. Извозни инкасо (ностро) 0,20% од износа, минимално 2.000,00, максимално Слање докумената 0,10% од износа, минимално ,00 максимално Измена инструкција 1.000, Тражење протеста 3. Документарни акредитиви 3.1. Увозни акредитиви (ностро) Отварање акредитива са полагањем покрића Отварање акредитива са делимичним полагањем покрића 0,10% од износа, минимално 1.000,00, максимално ,20% од износа, минимално 2.000,00 тромесечно унапред, мaксимaлнo ,00 динaрa трeoмeсeчнo унaпрeд 0,20% за покривени део, 0,25-0,75% за непокривени део, минимално 3.000,00 тромесечно унапред 8

9 Конфирмација по акредитивима са 0,1% од износа, минимално 2.000, покрићем тромесечно унапред Конфирмација по акредитивима без 0,25% од износа, минимално 3.000, покрића или са делимичним покрићем тромесечно унапред Измене услова акредитива 2.000,00 0,10% од износа, минимално , Преглед акредитивних докумената унапред 3.2. Извозни акредитиви (лоро) 0,10% од износа, Нотификација акредитива и авизирање минимално 2.000,00 максимално ,25% од износа, Пренос акредитива минимално 2.000,00 максимално Измена услова акредитива 2.000,00 0,20% од износа, минимално 3.000, Преглед акредитивних докумената 0,50% од износа, минимално 3.000, Конфирмација тромесечно унапред 4. Гаранције 4.1. Гаранције (ностро) 0,20% од износа, минимално 3.000, Издавање гаранције са покрићем тромесечно унапред 0,20% за покривени део, 0,25-0,75% за непокривени део, Издавање гаранције без покрића Минимално 3.000,00 тромесечно унапред Измена услова гаранције 2.000,00 0,10% од износа, минимално 2.000, Конфирмација гаранције са покрићем Конфирмација гаранције без покрића или са делимичним покрићем Гашење гаранције по којој је извршено плаћање дознаком преко друге банке тромесечно унапред 0,25% од износа, минимално 3.000,00 тромесечно унапред 0,20% од износа, минимално 2.000,00 максимално Гаранције (лоро) 0,10% од износа, Нотификација гаранције (без обавеза) минимално 2.000,00 максимално ,2% од износа, Преузимање докумената по гаранцијама минимално 3.000,00 максимално Измена услова гаранције 2.000, Конфирмација Протест гаранције 0,50% од износа, минимално ,00 0,20% од износа, минимално 3.000,00 максимално Накнаде за послове код којих је предвиђен распон у висини обрачунате стопе накнаде по тарифним овима утврђује се конкретним уговором. 9

10 II. ОСТАЛИ ДЕВИЗНИ ПОСЛОВИ СА ПРАВНИМ ЛИЦИМА Тарифн и 1. Отварање девизних рачуна без накнаде Пренос динарске 2. без накнаде противвредности 3. Преузимање чекова на инкасо 0,2% од износа, минимално 1.000,00 максимално Пренос девиза по налогу 0,50% минимално 2.000,00 максимално власника рачуна на рачун код ,00 друге банке у земљи 5. Полагање ефективног страног новца на рачуне правних лица 0,20% од износа 6. Пријем оштећених новчаница ефективног страног новца ради замене или уплате на девизни рачун правног лица у 5,00% у РСД рачунато на номинални износ новчанице поднете за замену по средњем курсу НБС на дан пријема Банци 7. Дознаке од друге домаће банке 7.1. Када су трошкови на терет корисника среда 7.2. Када су трошкови на терет 0.20% од износа минимално 1.000,00 налогодавца (ОУР) максимално ,00 8. Регистрација кредитних послова са иностранством 8.1. Иницијална регистрација ,00 по регистрацији Извештавања у вези коришћења и отплате, као и све измене 5.000,00 по свакој промени III. Тари фни ПОСЛОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА И КРЕДИТНИХ ОДНОСА СА ИНОСТРАНСТВОМ ЗА КОРИСНИКЕ У ЗЕМЉИ ПРEДУЗETНИКE 1. Дознаке 1.1. Дознаке из иностранства (ностро) Дознаке са девизног рачуна (ностро) предузетника Ностро дознаке са динарским покрићем предузетника Плаћање резидента према нерезиденту у динарима Рекламација по ностро дознакама 1.2. Службени пут у иностранство Аконтација и коначан обрачун службеног путаса девизног рачуна предузетника - у mts банци Аконтација и коначан обрачун службеног пута са динарским покрићем предузетника у mts банци а.д. Београд Коначан обрачун са девизног рачунапредузетника пренос на другу банку Коначан обрачун са динарским покрићем предузетника пренос на другу банку 0,18% од износа минимално 1000,00 максимално ,00 0,20% од износа, минимално 1000,00 максимално ,00 0,18% од износа минимално 1000,00 максимално , ,00 + стварни трошкови инобанака 0,18% од износа минимално 800,00 максимално ,00 0,20% од износа, минимално 800,00 максимално ,00 0,18% од износа, минимално 1.000,00 максимално ,00 0,20% од износа, минимално 1.000,00 максимално ,00 10

11 1.3. Дознаке из иностранства (лоро прилив) У корист предузетника клијената Банке без накнаде Распоред у корист осталих лица 0.15% од износа минимално 1000,00 максимално ,00 2. Документарна наплата 2.1. Увозни инкасо (лоро) Авизирање 0,10% од износа, минимално ,00, максимално Измена инструкција 1.000, Акцепт, протест 2.2. Извозни инкасо (ностро) 0,20% од износа, минимално 2.000,00, максимално Слање докумената 0,10% од износа, минимално ,00 максимално Измена инструкција 1.000, Тражење протеста 3. Документарни акредитиви 3.1. Увозни акредитиви (ностро) Отварање акредитива са полагањем покрића Отварање акредитива са делимичним полагањем покрића 0,1% од износа, минимално 1.000,00, максимално ,20% од износа, минимално 2.000,00 тромесечно унапред, мaксимaлнo ,00 динaрa трeoмeсeчнo унaпрeд 0,20% за покривени део, 0,25-0,75% за непокривени део, минимално3.000,00 тромесечно унапред 0,1% од износа, минимално 2.000,00 тромесечно унапред 0,25% од износа, минимално 3.000,00 тромесечно унапред Конфирмација по акредитивима са покрићем Конфирмација по акредитивима без покрића или са делимичним покрићем Измене услова акредитива 2.000, Преглед акредитивних докумената 0,10% од износа, минимално ,00 унапред 3.2. Извозни акредитиви (лоро) 0,10% од износа, Нотификација акредитива и авизирање минимално 2.000,00 максимално ,25% од износа, Пренос акредитива минимално 2.000,00 максимално Измена услова акредитива 2.000,00 0,20% од износа, минимално 3.000, Преглед акредитивних докумената Конфирмација 4. Гаранције 4.1. Гаранције (ностро) Издавање гаранције са покрићем Издавање гаранције без покрића 0,50% од износа, минимално 3.000,00 тромесечно унапред 0,20% од износа, минимално 3.000,00 тромесечно унапред 0,20% за покривени део, 0,25-0,75% за непокривени део, минално 3.000,00 тромесечно унапред Измена услова гаранције 2.000, Конфирмација гаранције са покрићем 0,10% од износа, минимално 2.000,00 тромесечно унапред Конфирмација гаранције без покрића или са 0,25% од износа, минимално 3.000,00 11

12 делимичним покрићем Гашење гаранције по којој је извршено плаћање дознаком преко друге банке тромесечно унапред 0,20% од износа, минимално 2.000,00 максимално Гаранције (лоро) 0,10% од износа, Нотификација гаранције (без обавеза) минимално 2.000,00 максимално ,2% од износа, Преузимање докумената по гаранцијама минимално 3.000,00 максимално Измена услова гаранције 2.000, Конфирмација Протест гаранције 0,50% од износа, минимално ,00 0,20% од износа, минимално 3.000,00 максимално Накнаде за послове код којих је предвиђен распон у висини обрачунате стопе накнаде по тарифним овима утврђује се конкретним уговором. IV. ОСТАЛИ ДЕВИЗНИ ПОСЛОВИ СА ПРЕДУЗETНИЦИMA Тарифн и 1. Отварање девизних рачуна без накнаде 2. Пренос динарске противвредности без накнаде 0,2% од износа, 3. Преузимање чекова на инкасо минимално 1.000,00 максимално Пренос девиза по налогу власника 0,50% минимално 2.000,00 рачуна на рачун код друге банке у максимално ,00 земљи 5. Полагање ефективног страног новца на рачуне правних лица 0,20% од износа 6. Пријем оштећених новчаница 5,00% у РСД рачунато на номинални износ ефективног страног новца ради новчанице поднете за замену по средњем замене или уплате на девизни рачун курсу НБС на дан пријема правног лица у Банци 7. Дознаке од друге домаће банке 7.1. Када су трошкови на терет корисника среда 7.2. Када су трошкови на терет 0.20% од износа минимално 1.000,00 налогодавца (ОУР) максимално ,00 8. Регистрација кредитних послова са иностранством 8.1. Иницијална регистрација ,00 по регистрацији Извештавања у вези коришћења и отплате, као и све измене 5.000,00 по свакој промени 12

13 V. ТАРИФА НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ У БАНКАРСКОМ ПОСЛОВАЊУ СА СТРАНИМ БАНКАМА 1. Дознаке 1.1. Трансфер домаћим банкама без накнаде 0,20% минимално 10 ЕУР максимално Дознаке ЕУР (изузев ако је ино банка поила интерни максимум) 1.3. Условна дознака 0,30% минимално. 20 ЕУР максимално 150 ЕУР 2. Документарни акредитив 2.1. Нотификација, без обавезе 0,20% минимално 40 ЕУР максимално 100 ЕУР 2.2. Преузимање докумената 0,30% минимално 40 ЕУР максимално 200 ЕУР 2.3. Измена, укључујући и поништење акредитива 50 ЕУР 2.4. Конфирмација 0,50-1,00% тромесечно, минимално. 100 ЕУР 2.5. Преглед акредитивних докумената 0,20% минимално. 50 ЕУР максимално 200 ЕУР 3. Гаранције 3.1. Нотификација 0,20% минимално. 40 ЕУР максимално 100 ЕУР 3.2. Измене гаранција 50 ЕУР 3.3. Преузимање докумената 0,30% минимално 50 ЕУР максимално 200 ЕУР 3.4. Конфирмација гаранције 0,50-1,00% тромесечно,минимално 100 ЕУР 4. Документарне наплате 4.1. Авизирање 0,20%, минимално 20 ЕУР 4.2. Измена 20 ЕУР 4.3. Протест 50 ЕУР VI. УСЛУГЕ СТРАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА НЕРЕЗИДЕНТИ 1. Ностро дознаке (плаћања) и трансфери 1.1. Дознаке у корист правних лица у динарима и страној валути У корист правних лица резидената и нерезидената клијената Банке У корист правних лица резидената и нерезидената у другој домаћој и страној банци 0,15% од износа, минимално 1.000,00, максимално 8.000,00 0,30% од износа, минимално 1.500,00, максимално ,00 Дознаке у корист правних лица у динарима и страној валути авиокомпаније и амбасаде 0,10% од износа, У корист правних лица резидената и минимално 1.000,00 максимално нерезидената клијената Банке 8.000,00 У корист правних лица резидената и нерезидената у другој домаћој и страној банци 2. Службени пут у иностранство Аконтација и коначан обрачун службеног пута у mts банци а.д. Београд ,25% од износа, минимално 1.500,00 максимално ,00 0,50% од износа, мин. 500,00 РСД 2.2. Коначан обрачун пренос на другу 0,50% од износа, минимално 1.000,00 13

14 банку 3. Трансфери (на сопствени рачун) 3.1. Трансфер и девиза у земљи 3.2. Трансфер девиза према иностранству 0,40% од износа, минимално 1.000,00 максимално ,00 0,20% од износа, минимално 1.000,00, максимално ,00 4. Подизање готовине у динарима 0,50% од износа, минимално 300,00 5. Исплате у ефективи 0,40% од износа, минимално 300,00 6. Исплата зарада запосленима и трошкови предништава страних правних лица 6.1. На рачуне у mts банци а.д. Београд 100,00 по налогу 6.2. На другу банку у земљи 500,00 по налогу Трошкови предништва (телефон, 6.3. струја, комуналије и сл.) 7. Лоро дознаке (приливи) - нерезиденти Прилив у корист динарских и 7.1. девизних рачуна нерезидената Ц) ПОСЛОВИ СА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА 0,20% од износа, минимално 500,00 1. Отварање рачуна 1.1. Текући рачуни 1.2. Динарски депозитни рачуни 1.3. Девизни депозитни рачуни 1.4. Текући рачун Плус Врсте валута РСД, ЕUR CHF, USD 2. Вођење рачуна 2.1. Текући рачуни Без приступа е-банкинг сервису 300,00 месечно Са приступом е-банкинг сервису 300,00 месечно 2.2. Динарски депозитни рачуни 2.3. Девизни депозитни рачуни 2.4. Текући рачун Плус* Текући рачун Плус (првих шест месеци од отварања) Текући рачун Плус (након шест месеци од отварања рачуна и за месец у коме је било промена) 100,00 месечно *Накнада ће се наплаћивати почевши од године за кориснике Рачуна Плус који имају исти отворен дуже од 6 месеци, на мсечном нивоу и то за месец у коме је било промена по рачуну. За нове кориснике коришћење Рачуна Плус је без накнаде у првих 6 месеци а након тога се обрачунава на месечном нивоу за месец у коме је било промена по рачуну 3.1. Издавање редовног извода по текућим рачунима 3.2. Издавање ванредног извода по текућим рачунима 50, Издавање потврда и извештаја 300,00 по потврди 3.4. Издавање бланко чекова 5,00 по чеку 4. Кредитни послови 4.1. Обрада кредитног захтева Накнада за обраду захтева за кредите брзи кеш Накнада за обраду готовинских микро кредита Кредити за регистрацију моторних 14

15 возила Кредити за регистрацију моторних возила са роком отплате од 3-12 месеци и наплатом путем административне забране Фиксно 200, Гoтoвински крeдит у динaримa нa 24 мeсeци Накнада за обраду захтева за дугорочне кредите изузев стамбених кредита Накнада за обраду захтева за стамбене кредите Кредити обезбеђени бескаматним ороченим депозитом са роком враћања од 13 до 120 месеци Накнада за обраду захтева за кредите за рефинансирање кредита одобрених за куповину стамбеног простора Накнада за превремену отплату кредита Накнада за превремену отплату кредита Фиксно 2.500,00 рсд - уколико је износ превремене отплате мањи од ,00 у периоду од 12 месеци На износ преко ,00 ако је период између превремене отплате и коначног рока испуњења обавеза дужи од 1 године, 0.40% од износа који се уплаћује Накнада за Кредитни Биро Према тарифи Удружења банака Србије Накнада за Кредитни Бироготовински микро кредити за корисника Накнада за превремену отплату стамбених кредита одобрених после године и кредита за рефинансирање кредита одобрених за куповину стамбеног простора Таксе за упис хипотеке по одобреном стамбеном кредиту У висини стварних трошкова по обрачуну Републичког геодетског завода службе за катастар непокретности на чијој се територији налази непокретност увећана за трошкове реализације налога у динарском платном промету 5. Безготовински налози за пренос среда 5.1. Безготовински налог за пренос среда по налогу клијента Пренос среда на личне рачуне у Банци Пренос среда на рачуне других 0,20% од износа налога, мин. 30,00 макс корисника у Банци 3.000, Пренос среда за плаћање комуналних обавеза (Инфостан, ЕДБ) по уговору Пренос среда на рачуне у другој 0,80% од износа налога, мин. 30,00 макс. банци (екстерни налози) 3.000, Пренос среда за плаћање Телеком услуга и комуналних обавеза Јавним предузећима 30, Пренос среда по налогу Банке 5.3. Трајни налози Трајни налози за плаћање обавеза према Банци Пренос среда по трајнoм налогу за плаћање осталих обавеза на 15

16 рачуне других корисника у Банци Пренос среда по трајнoм налогу за плаћање осталих обавеза на рачуне других корисника у другој Банци Пренос среда по трајним налозима по Уговору са пружаоцем услуга 6. Готовинске уплате 6.1. Уплата на девизне рачуне у Банци 6.2. Уплата на динарске рачуне у Банци Уплата на рачун физичког лица Уплата на рачун правног лица у Банци 30,00 по налогу Уплата физичког лица на шалтеру Поште у корист текућег рачуна код Банке ** ** За уплате које се врше преко посебног трансакционог рачуна код mts Банке а.д Београд 6.3. Уплата на рачун правног или 0,60% од износа налога, мин. 50,00 макс. физичког лица код друге банке 3.000, Уплата на рачун Дунав добровољног пензионог фонда 50,00 по налогу 6.4. Уплата на посебне рачуне (за хуманитарне сврхе) 6.5. Уплата позајмице оснивача на рачун 0,10% од износа налога, мин.30,00 макс. правног лица код Банке 3.000, Уплата за плаћање комуналних обавеза (Инфостан, ЕДБ) по уговору 6.7. Готовинско плаћање Телеком услуга и комуналних обавеза Јавним 30,00 по налогу предузећима 6.8. Пријем оштећених новчаница домаћег новца ради замене или уплате на динарски рачун физичког лица у Банци 6.9. Пријем оштећених новчаница ефективног страног новца ради замене или уплате на девизни рачун физичког лица у Банци 5,00% у динарима рачунато на номинални износ новчанице поднете за замену по средњем курсу НБС на дан пријема 7. Готовинске исплате 7.1. Исплате са динарских рачуна Исплате са трансакционих рачуна у Банци Исплате са рачуна штедње у Банци Исплате по чековима других банака 2,50% од износа исплате, мин. 30,00 по чеку 7.2. Исплате са девизних рачуна у Банци Исплата у динарима са девизних рачуна у Банци Исплата у валути 7.3. Исплата у валути са девизног рачуна у Банци по аранжманским пословима По готовинској уплати из купопродаје некретнина По приливу од обвезница старе девизне штедње 0,20% од износа налога 8. Ностро дознаке мин. 300,00 макс.5.000,00 + инотрошак у зависности од износа 16

17 9. Трансфери у земљи 9.1. Трансфери у оквиру банке Трансфери пo oснoву купoпрoдaje и зaкупa нeпoкрeтнoсти под условом да су средства на рачуну клијента дуже од 15 дана Трансфери пo oснoву купoпрoдaje и зaкупa нeпoкрeтнoсти средства на рачуну клијента се налазе краће 500,00 од 15 дана Остали трансфери на девизне рачуне у оквиру банке Трансфери на друге домаће банке - трансфери по основу купoпрoдajе и зaкупа нeпoкрeтнoсти, 0,20% од износа налога живoтнoг oсигурaња и мин. 300,00 макс.5.000,00 трaнсфeр у кoрист дeвизнoг рaчунa истoг клиjeнтa кoд другe дoмaћe бaнкe 10. Лоро дознаке Исплата прилива у ефективи Исплата ино пензија Полагање лоро прилива на орочену штедњу 11. Чекови на конвертибилну валуту Откуп чекова инобанака 2,00%, једнократно унапред Слање чекова на инкасо 3,00%, минимално 1.000,00 унапред Продаја путничких чекова Према тарифи банке издаваоца Полагање чека на девизни рачун 12. Мењачки послови Откуп ефективе Откуп ефективе по средњем курсу НБС за превремену отплату најмање шест ануитета за стамбене кредите одобрене од Продаја ефективе 13. Гашење рачуна Гашење рачуна Издавање потврде о гашењу рачуна 14. Остале услуге Слање писане опомене 200, Издавање додатне документације на захтев клијента 500, Електронски сервиси Пренос на личне рачуне у Банци Пренос на друге рачуне у Банци 0,15% од износа налога, минимално 10,00 максимално 3.000, Пренос на рачуне код друге Банке 0,25% од износа налога, минимално 15, Хитни налози * Пренос са динарских депозитних рачуна клијената у корист депозитних и кредитних партија налогодавца или других физичких лица у Банци максимално 3.000,00 0,50% од износа налога, минимално 120,00 максимално , СМС порука 5, Е-маил порука 4, Обуа коришћења услуга ЕБ по 30,00 17

18 захтеву клијента Електронски сервиси, мењачки послови уз Рачун Плус преко Web и мобилне апликације Интерни пренос на рачуне у Банци Пренос на рачуне код друге банке у земљи 50 по налогу* Пренос на рачуне код друге банке у земљи-хитни налози* СМС нотификација о приливу са рачуна Плус СМС нотификација о одливу са рачуна Плус Откуп валуте са рачуна Плус Продаја валуте на Рачун Плус 16. Остале услуге девизно Упити и захтев за измену и повраћај дознака 1.000,00 + стварни трошкови * Хитни нaлoзи нaлoзи изнoсa oд динaрa и вишe и нaлoзи кojи сe шaљу кao хитни пo зaхтeву клиjeнтa 17. Картице Дебитна MasterCard Накнада за издавање, одржавање и замену картице Издавање и реиздавање основне или додатне картице 500, Замена оштећене/изгубљене/украдене картице 300, Замена пластике на захтев корисника услед промене података 300, Отказивање/гашење картице пре истека рока важности Накнада за коришћење дебитне MasterCard Подизање готовине на банкоматима Банке Подизање готовине на банкоматима других банака у земљи Подизање готовине на банкоматима у иностранству 2,00% мин. 3 еур Подизање готовине на шалтерима других банака у земљи 3% мин. 300,00 рсд Подизање готовине на шалтерима банака у иностранству 3% мин. 5 еур Плаћање роба и услуга у земљи Плаћање роба и услуга у иностранству Остале накнаде Накнада за неосновану рекламацију 4.000,00 рсд СМС о ауторизованој трансакцији Промена ПИН-а на АТМ и преко електронских сервиса Промена лимита потрошње путем електронских сервиса Упит стања на банкомату друге банке Привремена блокада картице Деблокада картице Д) ПОСЛОВИ СА ПЛАТНИМ КАРТИЦАМА ДЕБИТНЕ ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ I. DINACARD БИЗНИС ПЛАТНЕ КАРТИЦE ЗA ПРАВНА ЛИЦА 1. Dina Bussines Card 1.1. Накнада за издавање, одржавање и замену картице 18

19 II Издавање картице Замена изгубљене/украдене картице 800, Замена пластике на захтев корисника услед оштећења или промене података 800, Замена пластике по редовном поступку Отказивање/гашење картице пре истека рока важности Накнада за одржавање и продужење картицечланаринa месечно 150,00 по картици 1.2. Накнада за коришћење Динa бизнис картице Подизање готовине на банкоматима Банке Подизање готовине на банкоматима других банака у земљи 3,00% минимално 100, Подизање готовине на банкоматима у иностранству 3,00% минимално 250, Подизање готовине на шалтерима Банке Подизање готовине на шалтерима других банака у 3,00% минимално земљи 100, Подизање готовине на шалтерима банака у 3,00% минимално 250,00 иностранству Плаћање роба и услуга у земљи Плаћање роба и услуга у иностранству 1,20% минимално 200, Остале накнаде Накнада за основану рекламацију Накнада за неосновану рекламацију 600,00 + стварни трошкови Вођење рачуна пословне картице 250, Блокада картице 200, Издавање новог ПИН-а 200, Накнада за промену лимита Трошкови арбитраже у случају губљења спора 6.000, Накнада за одузимање картица Накнада за конфисковање картице у земљи 500, Накнада за конфисковање картице у иностранству 1200,00 DINACARD БИЗНИС ПЛАТНЕ КАРТИЦE ЗA ПРEДУЗETНИКE 1. Dina Bussines Card 1.1. Накнада за издавање, одржавање и замену картице Издавање картице Замена изгубљене/украдене картице 800, Замена пластике на захтев корисника услед оштећења или промене података 800, Замена пластике по редовном поступку Отказивање/гашење картице пре истека рока важности Накнада за одржавање и продужење картицечланаринa месечно 150,00 по картици 1.2. Накнада за коришћење Динa бизнис картице Подизање готовине на банкоматима Банке Подизање готовине на банкоматима других банака у 3,00% минимално земљи 100, Подизање готовине на банкоматима у иностранству 3,00% минимално 250, Подизање готовине на шалтерима Банке 19

20 III Подизање готовине на шалтерима других банака у 3,00% минимално земљи 100, Подизање готовине на шалтерима банака у 3,00% минимално 250,00 иностранству Плаћање роба и услуга у земљи Плаћање роба и услуга у иностранству 1,20% минимално 200, Остале накнаде Накнада за основану рекламацију Накнада за неосновану рекламацију 600,00 + стварни трошкови Вођење рачуна пословне картице 250, Блокада картице 200, Издавање новог ПИН-а 200, Накнада за промену лимита Трошкови арбитраже у случају губљења спора 6.000, Накнада за одузимање картица Накнада за конфисковање картице у земљи 500, Накнада за конфисковање картице у иностранству 1200,00 DINACARD ПЛАТНЕ КАРТИЦE- ФИЗИЧКА ЛИЦА 1. Dina Card 1.1. Накнада за издавање, одржавање и замену картице Издавање картице Накнада за одржавање картице Замена изгубљене/украдене картице Реиздавање картице Замена пластике на захтев корисника услед ,00 оштећења или промене података Отказивање картице 1.2. Накнада за коришћење Dina Card картице Подизање готовине на банкоматима Банке Подизање готовине на банкоматима других банака у 1,20% минимално земљи 30, Подизање готовине на банкоматима у иностранству 2.00% + 250, Подизање готовине на шалтерима Банке Подизање готовине на шалтерима других банака у 1,20% минимално земљи 100, Плаћање роба и услуга у земљи Плаћање роба и услуга у иностранству 1,00% од трансакције Подизање готовине на шалтерима Поште 1.3. Остале накнаде Накнада за основану рекламацију Накнада за неосновану рекламацију 500,00 + стварни трошкови Блокада/деблокада картице 200, Трошкови арбитраже у случају губљења спора 6.000, Издавање новог ПИН-а 200, Преглед потрошње по картицама (по захтеву) 50, Накнада за одузимање картица Накнада за конфисковање картице у земљи 500, Накнада за конфисковање картице у иностранству 1200,00 20

21 КРЕДИТНЕ ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ I. DINACARD КРЕДИТНЕ КАРТИЦЕ ФИЗИЧКА ЛИЦА 1. Dinacard крeдитнa рeвoлвинг кaртицa 1.1. Нaкнaдa зa издaвaњe, oдржaвaњe и зaмeну кaртицe Члaнaринa зa oснoвну кaртицу (мeсeчнo) 40, Члaнaринa зa дoдaтну кaртицу (мeсeчнo) 20, Хитнa изрaдa кaртицe 1.000, Рeиздaвaњe кaртицe (мeсeчнo) 20, Зaмeнa плaстикe нa зaхтeв кoрисникa услeд oштeћeњa или прoмeнe пoдaтaкa 300, Oткaзивaњe кaртицe Бeз нaкнaдe Нaкнaдe зa кoришћeњe DinaCard крeдитнe кaртицe Пoдизaњe гoтoвинe нa бaнкoмaтимa Бaнкe Пoдизaњe гoтoвинe нa бaнкoмaтимa других бaнaкa у зeмљи Пoдизaњe гoтoвинe нa бaнкoмaтимa у инoстрaнству Пoдизaњe гoтoвинe нa шaлтeримa Бaнкe Пoдизaњe гoтoвинe нa шaлтeримa других бaнaкa у зeмљи Пoдизaњe гoтoвинe нa шaлтeримa других бaнaкa у инoстрaнству 1% oд изнoсa трaнсaкциje, минимално 50,00 2,50% oд изнoсa трaнсaкције минимално 200,00 2,00% oд изнoсa трaнсaкције минимално 300,00 1% oд изнoсa трaнсaкциje, минимално 50, % oд изнoсa трaнсaкције, минимално ,00% oд изнoсa трaнсaкције минимално Плaћaњe рoбa и услугa у зeмљи Бeз нaкнaдe Плaћaњe рoбa и услугa у инoстрaнству 1,00% oд трaнсaкциje 1.3. Oстaлe нaкнaдe Нaкнaдa зa oснoвaну рeклaмaциjу Бeз нaкнaдe Нaкнaдa зa нeoснoвaну рeклaмaциjу 500,00 + ствaрни трoшкoви Блoкaдa/дeблoкaдa кaртицe 200, Tрoшкoви aрбитрaжe у случajу губљeњa спoрa 6.000, Издaвaњe нoвoг ПИН-a 200, Прeглeд пoтрoшњe пo кaртицaмa (пo зaхтeву) 50, Нaкнaдa зa кoнфискoвaњe кaртицe у зeмљи 500, Нaкнaдa зa кoнфискoвaњe кaртицe у инoстрaнству 1200,00 II МASTERCARD КРЕДИТНЕ КАРТИЦЕ ФИЗИЧКА ЛИЦА начин обрачуна 1. Накнада за издавање, одржавање и замену картице 1.1. Издавање и реиздавање основне картице

22 1.2. Издавање и реиздавање додатне картице Чланарина за основну картицу Чланарина за основну картицу без путног осигурања(месечно) Чланарина за основну картицу са путним осигурањем (месечно) Чланарина за додатну картицу Чланарина за додатну картицу без путног осигурања (месечно) Чланарина за додатну картицу са путним осигурањем (месечно) Замена картице Гашење картице без накнаде 2. Накнаде за коришћење MasterCard кредитне картице 2.1. Подизање готовине на банкоматима у земљи Подизање готовине на банкоматима у иностранству Подизање готовине на шалтерима банака у земљи 2% од износа трансакције, мин % од износа трансакције, мин. 3 ЕУР 3% од износа трансакције, мин Подизање готовине на шалтерима банака у 3% од износа трансакције, мин. 5 иностранству ЕУР 2.5. Плаћање роба и услуга у земљи без накнаде 2.6. Плаћање роба и услуга у иностранству без накнаде 2.7. Интерни трансфер среда на други рачун корисника у Банци без накнаде 3. Остале накнаде 3.1. Опомена Основана рекламација без накнаде 3.3. Неоснована рекламација СМС порука о ауторизацији без накнаде E) ПOСЛOВИ TРГOВAЊA ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТРУМЕНТИМА I. НAКНAДE ПРAВНИM ЛИЦИMA ПO ПOСЛOВИMA TРГOВAЊA ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТРУМЕНТИМА 1. Oтвaрaњe и вoђeњe нaмeнских нoвчaних рaчунa зa тргoвaњe ФИ 1.1. Oтвaрaњe и вoђeњe нaмeнскoг рaчунa зa Бeз нaкнaдe трговање и уплатних рачуна 1.2. Издaвaњe рeдoвних извoдa Бeз нaкнaдe 1.3. Издaвaњe вaнрeдних извoдa 150 динaрa пo извoду 1.4. Издaвaњe пoтврдa зa учeшћe нa aукциjи 2. Новчано сaлдирaњe трaнсaкциja тргoвaњa ФИ 0,15% на износ тржишне 2.1. Новчано сaлдирaњe купопродајних трансакција вредности трансакције-мини 2.2. Новчано салдирање трансакција са уплатних рачуна мално 100 0,10% на износ тржишне вредности трансакције - мини мално ,00, а максимално ,00 22

23 II. НAКНAДE ПРEДУЗETНИЦИMA ПO ПOСЛOВИMA TРГOВAЊA ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТРУМЕНТИМА 1. Oтвaрaњe и вoђeњe нaмeнских нoвчaних рaчунa зa тргoвaњe ФИ 1.1. Oтвaрaњe и вoђeњe нaмeнскoг рaчунa зa Бeз нaкнaдe трговање и уплатних рачуна 1.2. Издaвaњe рeдoвних извoдa Бeз нaкнaдe 1.3. Издaвaњe вaнрeдних извoдa 150 динaрa пo извoду 1.4. Издaвaњe пoтврдa зa учeшћe нa aукциjи 2. Новчано сaлдирaњe трaнсaкциja тргoвaњa ФИ 0,15% на износ тржишне 2.1. Новчано сaлдирaњe купопродајних трансакција вредности трансакције-мини мално 100 0,10% на износ тржишне Новчано салдирање трансакција са уплатних вредности трансакције - мини 2.2. рачуна мално ,00, а максимално ,00 III. НAКНAДE ФИЗИЧКИM ЛИЦИMA ПO ПOСЛOВИMA TРГOВAЊA ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТРУМЕНТИМА 1. Oтвaрaњe и вoђeњe нaмeнских рaчунa зa тргoвaњe ФИ 1.1. Oтвaрaњe и вoђeњe нaмeнскoг рaчунa за трговање ФИ Бeз нaкнaдe 1.2. Издaвaњe рeдoвних извoдa Бeз нaкнaдe 1.3. Издaвaњe вaнрeдних извoдa 50 динaрa пo извoду 1.4. Издaвaњe пoтврдa зa учeшћe нa aукциjи 2. Новчано сaлдирaњe трaнсaкциja тргoвaњa ФИ 2.1. Новчано салдирaњe купопродајних трансакција 0,15% oд тржишнe врeднoсти минимално 50 Ф) ПOСЛOВИ СA СEФOВИMA I. ЦEНA ЗAКУПA СEФA У ДИНAРИMA СA ПДВ-OM ФИЗИЧКA ЛИЦA 1. Издaвaњe сeфa Тип сефа - величина Период закупа 6 месеци 12 месеци 1.1. ТИП 1 (60x240x395) 1.500,00 РСД 3.000,00 РСД 1.2. ТИП 2 (130x240x395) 2.000,00 РСД 3.200,00 РСД 1.3. ТИП 3 (210x240x395) 3.000,00 РСД 4.200,00 РСД 1.4. ТИП 4 (280x240x395) 4.000,00 РСД 5.000,00 РСД 1.5. ТИП 5 (800x240x395) 6.000,00 РСД 7.200,00 РСД 2. Замена браве са два кључа и насилно отварање сефа 2.1. Замена браве са два кључа У висини стварних трошкова по фактури Замена браве са два кључа са 2.2. насилним отварањем сефа 3. Гарантни депозит У висини стварних трошкова по фактури 23

24 Тип сефа - величина Износ депозита 3.1. ТИП 1 (60x240x395) 185,00 ЕУР 3.2. ТИП 2 (130x240x395) 200,00 ЕУР 3.3. ТИП 3 (210x240x395) 225,00 ЕУР 3.4. ТИП 4 (280x240x395) 245,00 ЕУР II. ЦEНA ЗAКУПA СEФA У ДИНAРИMA СA ПДВ-OM ПРAВНA ЛИЦA 1. Издaвaњe сeфa Тип сефа - величина Период закупа 6 месеци 12 месеци 1.1. ТИП 1 (60x240x395) 3.600,00 РСД 4.200,00 РСД 1.2. ТИП 2 (130x240x395) 4.500,00 РСД 5.400,00 РСД 1.3. ТИП 3 (210x240x395) 5.400,00 РСД 6.600,00 РСД 1.4. ТИП 4 (280x240x395) 6.300,00 РСД 7.800,00 РСД 1.5. ТИП 5 (800x240x395) ,00 РСД ,00 РСД 2. Замена браве са два кључа и насилно отварање сефа 2.1. Замена браве са два кључа У висини стварних трошкова по фактури 2.2. Замена браве са два кључа са насилним отварањем сефа У висини стварних трошкова по фактури III. ЦEНA ЗAКУПA СEФA У ДИНAРИMA СA ПДВ-OM ПРEДУЗETНИЦИ 1. Издaвaњe сeфa Тип сефа - величина Период закупа 6 месеци 12 месеци 1.1. ТИП 1 (60x240x395) 3.600,00 РСД 4.200,00 РСД 1.2. ТИП 2 (130x240x395) 4.500,00 РСД 5.400,00 РСД 1.3. ТИП 3 (210x240x395) 5.400,00 РСД 6.600,00 РСД 1.4. ТИП 4 (280x240x395) 6.300,00 РСД 7.800,00 РСД 1.5. ТИП 5 (800x240x395) ,00 РСД ,00 РСД 2. Замена браве са два кључа и насилно отварање сефа 2.1. Замена браве са два кључа У висини стварних трошкова по фактури 2.2. Замена браве са два кључа са насилним отварањем сефа У висини стварних трошкова по фактури Члан 6. У појединим случајевима, а у складу са пословним интересима Банке, Извршни одбор може донети одлуку о смањењу накнаде предвиђене тарифним овима из ове тарифе за конкретног клијента и за конкретан посао. Члан 7. Сви трошкови наведени у овој Тарифи наплаћују се промптно приликом подношења захтева за пружање услуге. Накнаде за гаранцијске послове које се обрачунавају тромесечно наплаћују се унапред и предљају минималан износ за обрачун и код гаранцијских послова чији је рок важности краћи од 3 месеца. Члан 8. Код свих услуга које Банка обавља у више фаза, наплаћује се свака услуга по конкретном тарифном у. 24

25 Члан 9. Овај Прeчишћeн тeкст Одлуке о тарифи накнада за услуге које врши mts банка а.д. Београд у пословању са клијентима и Oдлуку o измeнaмa Oдлукe o тaрифи нaкнaдa у пoслoвaњу сa клиjeнтимa oбухвaтa следеће: Одлуку о тарифи накнада за услуге које врши mts банка а.д. Београд у пословању са клијентима ИО 69/2/15 од године, Oдлуку o измeнaмa Oдлукe o тaрифи нaкнaдa у пoслoвaњу сa клиjeнтимa ИO 72/12/15 oд гoдинe, Одлуку o измeнaмa и дoпунaмa Oдлукe o тaрифи нaкнaдa у пoслoвaњу сa клиjeнтимa ИO 74/5/15 oд гoдинe, Одлуку o измeнaмa и дoпунaмa Oдлукe o тaрифи нaкнaдa у пoслoвaњу сa клиjeнтимa ИO 86/14/15 од године, Одлуку о изменама и допунама Одлуке о тарифи накнада у пословању са клијентима ИО 88/16/15 од године, Одлуку о измени Одлуке о тарифи накнада у пословању са клијентима ИО 91/16/15 од године сa примeнoм oд гoдинe, Одлуку о измени Одлуке о тарифи накнада у пословању са клијентима са 13.ванредне седнице ИО 13/3/16 од године, Одлуку о измени Одлуке о тарифи накнада у пословању са клијентима са 14.ванредне седнице ИО 14/3/16 од године, Одлуку о измени Одлуке о тарифи накнада у пословању са клијентима ИО 112/12/16 од године, Одлуку о измени Одлуке о тарифи накнада у пословању са клијентима на 21. ванредна седница ИО 21/1/16 од године, Одлуку о измени Одлуке о тарифи накнада у пословању са клијентима ИО 117/13/16 од године, Одлуку о измени Одлуке о тарифи накнада у пословању са клијентима ИО 118/10/16 од године, Одлуку о измени Одлуке о тарифи накнада у пословању са клијентима ИО 122/14/16 од године, Одлуку о измени Одлуке о тарифи накнада у пословању са клијентима ИО 122/15/16 од године, Одлуку о измени Одлуке о тарифи накнада у пословању са клијентима ИО 133/21/16 од године, Одлуку о измени Одлуке о тарифи накнада у пословању са клијентима ИО 136/16/16 од године, Одлуку о измени Одлуке о тарифи накнада у пословању са клијентима ИО Д 86/16 од године, Одлуку о измени Одлуке о тарифи накнада у пословању са клијентима ИО 145/36/16 од године, Одлуку о измени Одлуке о тарифи накнада у пословању са клијентима ИО Д 94/16 од године, Одлуку о измени Одлуке о тарифи накнада у пословању са клијентима ИО 154/5/17 од године, Одлуку о измени Одлуке о тарифи накнада у пословању са клијентима ИО 155/35/17 од године, Одлуку о измени Одлуке о тарифи накнада у пословању са клијентима ИО 161/17/17 од године, Одлуку о измени Одлуке о тарифи накнада у пословању са клијентима ИО 163/24/17 од године, Одлуку о измени Одлуке о тарифи накнада у пословању са клијентима ИО 167/27/17 од године, Одлуку о измени Одлуке о тарифи накнада у пословању са клијентима ИО 168/7/17 од године и Одлуку о измени Одлуке о тарифи накнада у пословању са клијентима ИО 182/21/17 од године, Одлуку о измени Одлуке о тарифи накнада у пословању са клијентима ИО 185/26/17 од године, Одлуку о измени Одлуке о тарифи накнада у пословању са клијентима ИО Д 93/17 од године, Одлуку о измени Одлуке о тарифи накнада у пословању са клијентима ИО Д 101/17 од године, Одлуку о измени Одлуке о тарифи накнада у пословању са клијентима ИО 193/16/17 од године, Одлуку о измени Одлуке о тарифи накнада у пословању са клијентима ИО Д 106/17 од године, Одлуку о измени Одлуке о тарифи накнада у пословању са клијентима ИО 195/31/17 од године, Одлуку о измени Одлуке о тарифи накнада у пословању са клијентима ИО 196/13/18 од године, Одлуку о измени Одлуке о тарифи накнада у пословању са клијентима ИО 197/15/18 од године и Одлуку о измени Одлуке о тарифи накнада у пословању са клијентима ИО 198/24/18 од године Члан 10. Пречишћен текст Одлуке о тарифи накнада за услуге које врши mts банка а.д. Београд у пословању са клијентима објавити на интерном порталу и сајту Банке. Члaнови Извршног одбора Вeснa Рaдoвић Дејан Јанковић мр Сoњa Лукић Прeдсeдник Извршнoг oдбoрa Дејан Марковић 25

(Пречишћен текст) Члан 2.

(Пречишћен текст) Члан 2. ИЗВРШНИ OДБOР mts банке а.д. Београд ИО 163/24/17 На основу члана 35. 3.тачке 17. Статута mts банке а.д. Београд, Извршни одбор на својој 163. редовној седници одржаној дана 27.04.2017. године, утврђује:

Læs mere

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА На основу тачке 2. Упутства о достављању Народној банци Србије података о каматним стопама на кредите и депозите банака ( Службени гласник РС, бр. 42/200 и 2/202), гувернер Народне банке Србије доноси

Læs mere

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар 211. Београд, март 2. Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Јун 217. године септембар 217. године Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Септембар 216. године Децембар 216. Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода и

Læs mere

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 01-30/57, од 27.012017. године, директор Београдске

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству Атлетски савез Србије Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН ОП 13/2018

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 18. октобар 2017. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Страна 1 од 26 Београд, Чика Љубина 18-20 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку пића, кафе и сродних производа у поступку јавне набавке мале вредности број 2/2016 Београд, март 2016. године Страна 2

Læs mere

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2016. годину, његово извршавање, обим задуживања

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ пословно име: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД седиште: НОВИ САД, Филипа Вишњића 47 претежна делатност: 5221 матични број:

Læs mere

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр.

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр. ТРГОВАЧКА ШКОЛА Хиландарска бр.1 Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Бр. 1/2016 Београд, јануар 2016. године Page 1 of 46 На основу чл. 39.

Læs mere

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015.

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН 2016. 1. На основу члана 77. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС",бр.54/09,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013, 63/2013

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број:03-12428 Датум: 26.10.2016. године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ЈАВНА НАБАВКА бр. 19-2016 Објављено

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Атлетски савез Србије Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Агенцијске услуге резервације авио карата ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН ОП 14/2018 Април 2018 Page 1

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број ЈН 03_ЈНМВД_2015 ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НАРУЧИОЦА 05.06.2015. године Рок за достављање

Læs mere

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА Теразије 23, 11000 Београд, Република Србија тел: 011/3020-842,011/3020-803 факс: 011/3020-881 Основни подаци о аукцијској продаји На основу члана 38. Закона o приватизацији ( Службени гласник РС, бр.

Læs mere

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача Парк број 4 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Набавка прехрамбених производа Партија 9 Набавка

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈГСП "НОВИ САД" Футошки пут 46, Нови Сад Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и интернет стани наручиоца: 05.12.2014. године. Рок за подношење понуда: 15.12.2014. године до 11.00

Læs mere

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара 110601-10 година КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за подношење понуда у oтвореном поступку за јавну набавку добара бр. ЈН/4000/0215/2/2016 КУЋИШТА

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 28. март 2018. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У ОСИГУРАЊУ

Læs mere

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Број: 4-703/2-5 Дана: 08.05.2015. ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Page 1 of 40 САДРЖАЈ Одељак Назив одељка Страна I Предмет уређивања 3 II Основне

Læs mere

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА)

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) Листа индикација за коришћење у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) 1.НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА Обнова 1.1. Encephalomyelitis disseminata acuta (EDSS скор од 4 до 8) G04.4

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА 06. ГОДИНУ пословно име: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД седиште: НОВИ САД, Филипа Вишњића 4 претежна делатност: 5 матични број: 08849

Læs mere

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014 Page 1 of 55 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ЗАВРШЕТКУ ИЗГРАДЊЕ I ФАЗЕ НАЦИОНАЛНЕ ВЕЛЕТРЖНИЦЕ-објекат за продају воћа и поврћа Привредно друштво ВЕЛЕТРЖНИЦА

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГОДИНУ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2016. ГОДИНУ пословно име: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД седиште: НОВИ САД, Филипа Вишњића 47 претежна делатност: 5221 матични број: 08831149 ПИБ: 103635323 ЈББК: 81887 Надлежни

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.13/2014 Март 2014. године Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.13

Læs mere

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ДЕТИЊСТВО ЖАБАЉ ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-271-3/2017-04

Læs mere

Финансијска функција

Финансијска функција Финансијска функција С А Д Р Ж А Ј: 1. ПРИВРЕДНА КРЕТАЊА 3 1.1. Привредна кретања у Републици Србији 3 1.2. Тржиште осигурања у Републици Србији 4 2. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ 7 2.1. Врсте послова осигурања

Læs mere

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa Булевар деспота Стефана 119, 11060 Београд тел: 011/276-4366 факс: 011/329770 ел.пошта: jkp@veterinabeograd.rs Број: 02-1117/1 Датум: 17.03.2017. ГРАД БЕОГРАД ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЕТЕРИНА БЕОГРАД

Læs mere

Петак, 2. март БЕОГРАД

Петак, 2. март БЕОГРАД СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватски односно хрватскосрпски словеначком. макелонском. албанском и мађарском језику Огласи по тарифи Жиро- -рачун код Службе друштвеног књиговодства 60802-603-1125

Læs mere

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА Центар за либерално-демократске студије Садржај Порез на имовину 3 Самодоприноси 22 Локалне таксе 34 Накнаде за коришћење добара

Læs mere

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре На основу члана 96. тачка 2) Устава Савезне Републике Југославије, доносим Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре Проглашава се Закон

Læs mere

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Чланом 44. Споразума о слободној трговини између Републике Србије и држава ЕФТА

Læs mere

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ДОМ ЗДРАВЉА БРУС КРАЉА ПЕТРА I БР.9 Б Р У С KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 35/3 Септембар 2016. Конкурсна

Læs mere

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ На основу чл. 36. став, тачка 3. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки

Læs mere

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Стратегија ДЕ Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Преглед излагања Основни појмови Основне невидљиве вредности Модели Одакле почети CRM, SCM, ERP Уместо закључка:

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60 БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ НОВИ САД, Матице српске 1 Тел: 021/6613-457 Факс: 021/528-574 Web: www.bms.rs E-mail: marijana@bms.ns.ac.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка

Læs mere

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа AQUANA водени парк д.о.о. Бања Лука за период

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа AQUANA водени парк д.о.о. Бања Лука за период ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о проведеној

Læs mere

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА. Члан 1.

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА. Члан 1. Hа основу члана 8. став 2. и члана 11. Закона о обезбјеђењу и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољопривреде и села ( Службени гласник Републике Српске, бр. 43/02 и 106/09), члана 26. став 2.

Læs mere

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА гoдинe

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА гoдинe РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11 000 Београд, Мике Аласа 14, пошт. преградак 34, ПАК 105305 телефон: (011) 328-2736, телефакс: (011)

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске,, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15)

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом уређује се заштита становништва од заразних болести, одређују се заразне

Læs mere

На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК

На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК На основу члана43. став 2. Закона о здрављу биља ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде,шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК о мерама откривања, спречавања ширења и сузбијања штетног

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. ЈН 27/207 април 207. године На основу чл. 39. и 6. Закона

Læs mere

Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А

Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ГРАДИШКА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ -Стручна служба Скупштине- Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А о б ј а в љ е н и х у СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА у 2016. години Р Е Г И С Т А Р П Р

Læs mere

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16.

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16. Септембар 2013. Број 16 интервју интервју РЕЧ УРЕДНИКА РЕЧ УРЕДНИКА Овај, шеснаести, број НС-а отварамо интервјуом са нашим директором Миланом Костићем, који нам у разговору износи тренутно стање у Предузећу

Læs mere

Закон о вину. Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012.

Закон о вину. Закон је објављен у Службеном гласнику РС, бр. 41/2009 и 93/2012. Закон о вину Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012. I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређује се: производња, прерада, квалитет и промет грожђа намењеног

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ("Службени гласник РС", бр. 47/2008, 69/2008, 81/2010,103/2010, 15/2011 и 48/2012.) Опште

Læs mere

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ 1 НЕКЕ ИНФЕКТИВНЕ И ПАРАЗИТАРНЕ БОЛЕСТИ 0102 ХИВ/АИДС Наведено правило шифрирања односи се на дијагнозе B20 B24, а искључује шифру B23.0 Акутни синдром сиде. Шифре за

Læs mere

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ Краљево, 2017 Садржај I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 5 Члан 1. Статут... 5 Члан 2. Фудокан... 5 Члан 3. Фудокан савез Србије... 6 II. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 6 Члан 4. Назив и седиште... 6 Члан 5. Подручје

Læs mere

ГИС Града Бијељина. Корисничко упутство

ГИС Града Бијељина. Корисничко упутство Пројекат подржали: Град Бијељина Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске Министарство финансија Републике Српске ГИС Града Бијељина Корисничко упутство Садржај Приступ Геопорталу... 1

Læs mere

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.- 30.06.2016.ГОДИНЕ Младеновац, август 2016. 1 На основу члана

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски материјала за потребе Прекршајног суда у Београду број ЈНМВ 5/2016

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски материјала за потребе Прекршајног суда у Београду број ЈНМВ 5/2016 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ПРЕКРШАЈНИ СУД У БЕОГРАДУ IVСу бр. 20/2016-512-2 Дана: 11.03.2016. године. Ул. Устаничка бр. 14 Б Е О Г Р А Д КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски

Læs mere

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ. Опште одредбе. Члан 1.

ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ. Опште одредбе. Члан 1. На основу члана 42. став 9. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05 и 109/05 испрaвка) Управни одбор Републичког завода за здравствено осигурање

Læs mere

ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ И А Н Е К С П Р О П О З И Ц И Ј А РЕГИОНАЛНЕ И ОПШТИНСКЕ ЛИГЕ

ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ И А Н Е К С П Р О П О З И Ц И Ј А РЕГИОНАЛНЕ И ОПШТИНСКЕ ЛИГЕ ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 11000 БЕОГРАД, Ресавска 65 tel: 26 83 713; faks: 36 18 965 office@osb.org.rs www.osb.org.rs ТАКМИЧАРСКА 2016/17.ГОДИНА ОПШТЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ И А Н Е К С П Р О П О З И Ц И Ј А РЕГИОНАЛНЕ

Læs mere

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију (ИНТЕРНО ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) Опште одредбе Члан 1. Овим правилником утврђују се врсте индикација,

Læs mere

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр ПРИКАЗИ Ратко Божовић ЛИЈЕПО СОЦИОЛОШКО ПРИПОВИЈЕДАЊЕ Драгољуб Б. Ђорђевић, Узорници и пријани (Скица за портрет YU социолога религије), Чигоја штампа, Београд, 2008. Драгољуб Б. Ђорђевић нас је тако рећи

Læs mere

ОДЛУКУ О II ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКУ О II ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ Петроварадин, Прерадовићева 2. www.vojvodinasume.rs Број:778/1д Дана:07.05.2014. године На основу члана 63 Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС број 124/12) Комисија за провођење

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ТАШМАЈДАН Б Е О Г Р А Д Илије Гарашанина бр. 26 Наш број: 3347/3 Датум: 27.04.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28,

Læs mere

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ ПРОПИСИ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ КЊ. V УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ Уредник академик МАРКО АНЂЕЛКОВИЋ БЕОГРАД 2017 Издаје и штампа Спжрка акадгмжја наска ж смгенореж

Læs mere

Република Србија АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У ГОДИНИ. 5. септембар године

Република Србија АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У ГОДИНИ. 5. септембар године Република Србија ФИСКАЛНИ САВЕТ МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У 2016. ГОДИНИ 5. септембар 2016. године Садржај: РЕЗИМЕ... 3 1. ДЕФИЦИТ ОПШТЕ ДРЖАВЕ И ОПШТА

Læs mere

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305 телефон: (011) 32-82-736, телефакс: (011) 21-81-668 На основу члана 192. став

Læs mere

Oхридска Банка. Упатство за употреба на мобилниот токен

Oхридска Банка. Упатство за употреба на мобилниот токен Oхридска Банка мтокен Упатство за употреба на мобилниот токен Што е мтокен? мтокен е мобилна апликација која генерира еднократни кодови кои служат за најава и потпис на трансакции. Апликацијата се превзема

Læs mere

Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује)

Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује) Образац 1 ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број захтева: Датум: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА (члан

Læs mere

ДРУГИ РАЗРЕД БРОЈЕВИ до 100 1. Упиши бројеве који недостају. 1 2 5 7 8 12 15 18 20 5 10 25 40 65 90 100 90 60 30 2. Упиши знак или = 7...3 19...17 14...9 27...28 19...16 12...14 50...50 71...75 49...50

Læs mere

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР (Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.66 од 31.05.2007 година) I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се утврдуваат прекршоците против јавниот ред и мир, прекршочните

Læs mere

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017 Предмет: КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (2

Læs mere

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА НОВИ САД Футошка 121, 21000 Нови Сад Централа: (021) 422-255 Директор: (021) 6622-784 Факс: (021) 6613-989 E-mail: izzz@eunet.yu

Læs mere

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање Теорија одлучивања Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа 1 Садржај Методе Вишеатрибутивног одлучивања (ВАО) и вишекритеријумске

Læs mere

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24 ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР

Læs mere

Дводимензинални низи во с++

Дводимензинални низи во с++ Дводимензинални низи во с++ Повеќедимензионалните низи претставуваат низи од низи. Сите елементи од една повеќедимен - зионална низа мора да бидат од ист тип - важи истото ограничување што важеше и кај

Læs mere

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначко!^, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе

Læs mere

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ Програм подршке општинама IPA 2007 www.msp-ipa2007.org Добра управа, планирање и пружање услуга Република Србија МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Програм подршке општинама IPA 2007

Læs mere

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 7. јануар 2014. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним у члану 44. став 2. Конвенције.

Læs mere

ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е

ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е UDC 342.721(497.11) UDC 340.13(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1552487K ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е М А РИ ЈА К А РА Н И К И Ћ М И РИ Ћ Ун и в е р з и т е т у Б е о г р

Læs mere

ОДЛУКУ На основу члана I. став 2. Закона о посебној такси на увезену робу ( Службени лист СФРЈ", бр. 31/70), Савезно извршно веће доноси

ОДЛУКУ На основу члана I. став 2. Закона о посебној такси на увезену робу ( Службени лист СФРЈ, бр. 31/70), Савезно извршно веће доноси СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначком, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе друштвеног књиговодства

Læs mere

ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Информатор о раду Агрономског факултета у Чачку ажуриран у априлу 2017. год. 1. САДРЖАЈ 1. САДРЖАЈ... 1 2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ФАКУЛТЕТУ

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА У 2011. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД, aприл 2012. Издавач:

Læs mere

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015.

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. Мушкарац скочио под воз» страна 10 О холокаусту, двојезичности, исповедању и смрти» страна 13 Број 4612, година CXLVII У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. цена 40 динара ВРТИЋУ НА РАСТАНКУ У ОВОМ БРОЈУ,

Læs mere

Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта -

Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта - Упутство за рад Контролна централа за детекцију гаса ExTox Серије ET-8 и ET-4D2 - Кратка варијанта - ExTox Gasmess-Systeme GmbH Улица Макс Планк 15 a 59423 Унна Немачка Телефон: +49(0)2303 33 247 0 Факс:

Læs mere

УСПЕХ, ЗАЈЕДНИЧКИ ИМЕНИТЕЉ ПУТ КА ВРХУ... 9 ПОШТА ЗА СТУДЕНТЕ МИНУТ КОЈИ ЖИВОТ ЗНАЧИ И ЛЕЧЕЊЕ И УЖИВАЊЕ...

УСПЕХ, ЗАЈЕДНИЧКИ ИМЕНИТЕЉ ПУТ КА ВРХУ... 9 ПОШТА ЗА СТУДЕНТЕ МИНУТ КОЈИ ЖИВОТ ЗНАЧИ И ЛЕЧЕЊЕ И УЖИВАЊЕ... САДРЖАЈ ДРУГА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДУЗЕЋА УСПЕХ, ЗАЈЕДНИЧКИ ИМЕНИТЕЉ................................ 5-6 ПОШТА СРБИЈЕ И НЕДЕЉНИК НИН ПОДРШКА НАЈПРЕСТИЖНИЈЕМ КЊИЖЕВНОМ ПРИЗНАЊУ.......... 7 ЛАУРЕАТИ

Læs mere

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 34/2013 290 На основу члана 75. став 2. Закона о локалној самопуправи ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007), члана 13.

Læs mere

МОДЕЛИРАЊЕ РЕГИОНАЛНИХ ДЕФОРМАЦИЈА ЗЕМЉИНЕ КОРЕ И СТАБИЛНОСТИ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА

МОДЕЛИРАЊЕ РЕГИОНАЛНИХ ДЕФОРМАЦИЈА ЗЕМЉИНЕ КОРЕ И СТАБИЛНОСТИ РЕФЕРЕНТНОГ СИСТЕМА ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Булевар краља Александра 73 Поштански фах 895, 11001 Београд Телефон (011) 3218-501 Телефакс (011) 3370-223 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКИХ

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности ОСНОВНА ШКОЛА ДУШАН АДОВИЋ БО ул.краља Петра Првог 10,ПИБ 100627605, мат.бр. 07308906, тел: 030 432 469, 456 440, факс: 432 469 osdusanradovicbor@gmail.com КОНКУСНА ДОКУМНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности

Læs mere

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Аутор: Ена Мирковић (1986), 2. разред Пожаревачке гимназије, Пожаревац Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Апстракт: У раду се говори о првом парном млину Игњат Бајлони и синови, од његове изградње

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УКАЗ УКАЗ. Језик српског народа. Четвртак, 29. јун године БАЊА ЛУКА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УКАЗ УКАЗ.  Језик српског народа. Четвртак, 29. јун године БАЊА ЛУКА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

Година 2017 Број 2 ISSN корупција НОВА 1984! надзор јавних финансија.

Година 2017 Број 2 ISSN корупција НОВА 1984! надзор јавних финансија. Досије Година 2017 Број 2 ISSN 2217-5938 корупција С PE ЋНА НОВА 1984! надзор јавних финансија www.nadzor.org.rs ISSN 2217-5938 Број 2 2017 ДОСИЈЕ КОРУПЦИЈА Издавач Топлички центар за демократију и људска

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА У 2012. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ISSN2217-9607 БЕОГРАД, мај

Læs mere

Др. Бранимир Малеш. О људским расама

Др. Бранимир Малеш. О људским расама Др. Бранимир Малеш О људским расама Београд 1936. год. Садржај: Антропологија Наука о човеку Циљеви антропологије Људске групе Морфолошке одлике Комплексија Телесна висина и телесне пропорције Глава и

Læs mere

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО Васпитно-образовна установа за пример» страна 7 Лепота жене у девет сцена» страна 12 Број 4647, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА 2016. цена 40 динара ПУНО (КО) ОКО Страначке активности Побољшати

Læs mere

Проналазак балона на топли ваздух

Проналазак балона на топли ваздух Проналазак балона на топли ваздух Поред брзине и једноставног функционисања без мотора, дакле и без буке, балони типа монголфје фасцинирају и својом мистеријом, јер намеће се питање како се чун окачен

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОДЛУКУ ОДЛУКУ. Језик српског народа. Уторак, 18. новембар 2014.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОДЛУКУ ОДЛУКУ.  Језик српског народа. Уторак, 18. новембар 2014. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

САДРЖАЈ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА. ИЗ ЕПС-А Председник Надзорног одбора проф. др Бранко Ковачевић До брже реформе ЕПС-а 4. Поузданост у првом плану 5

САДРЖАЈ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА. ИЗ ЕПС-А Председник Надзорног одбора проф. др Бранко Ковачевић До брже реформе ЕПС-а 4. Поузданост у првом плану 5 Оснивач Привредног друштва ЈП Електропривреда Србије САДРЖАЈ Генерални директор мр Александар Обрадовић Издавач Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије Електровојводина д.о.о. Нови Сад Директор

Læs mere

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ Поводом обиљежавања 15 година рада и постојања ХО Партнер, наше дугогодишње чланове и активисте питали смо шта за њих значи ХО Партнер и на који начин је утицала на њихов живот, а они су нам одговорили:

Læs mere

ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ

ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ UDK 630*682+630*923(497.11) Оригинални научни рад ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ ДРА ГАН НО НИЋ 1 НЕ НАД РАН КО ВИЋ 1 ПРЕ ДРАГ ГЛА ВО ЊИЋ 1 ЈЕ ЛЕ НА НЕ ДЕЉ КО ВИЋ 1 Извод: Током

Læs mere

УПУТСТВО ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ О ЛИСТАМА ЧЕКАЊА

УПУТСТВО ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ О ЛИСТАМА ЧЕКАЊА УПУТСТВО ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ О ЛИСТАМА ЧЕКАЊА Према препоруци Објашњењa за праћење квалитета рада у здравственим установама (Министарство здравља Републике Србије, април2004.год.) и документу Клинички

Læs mere

Божидар Трифунов Митровић, доктор правних наука руководилац катедре Међународног, словенског и еколошког права универзитета «Академија МНЕПУ», Москва

Божидар Трифунов Митровић, доктор правних наука руководилац катедре Међународног, словенског и еколошког права универзитета «Академија МНЕПУ», Москва Божидар Трифунов Митровић, доктор правних наука руководилац катедре Међународног, словенског и еколошког права универзитета «Академија МНЕПУ», Москва ДВЕ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ У ЕВРОПИ Овим текстом разочараћу многе,

Læs mere

година VI * број 5 * мај године Лист ученика и наставника Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча

година VI * број 5 * мај године Лист ученика и наставника Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча година VI * број 5 * мај 2010. године ЧАРОЛИЈЕ Лист ученика и наставника Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча Чаролије, лист Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча Уређивачки

Læs mere