ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ"

Transkript

1 ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ пословно име: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД седиште: НОВИ САД, Филипа Вишњића 47 претежна делатност: 5221 матични број: ПИБ: ЈББК: Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина Града Новог Сада Градска управа за саобраћај и путеве Надлежна филијала Управе за трезор: Нови Сад Нови Сад, децембар године

2 С А Д Р Ж А Ј УВОД 4 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ Мисија Визија Циљеви 6 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА 7 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА годину Процењени физички обим активности у години Процена финансијских показатеља за годину Биланс стања Биланс успеха Извештај о токовима Укупни приходи Укупни трошкови ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА годину ирани физички обим активности за годину ФИНАНСИЈСКА ПРОЈЕКЦИЈА Биланс стања Биланс успеха расподеле добити Извештај о токовима Субвенције ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА Трошкови запослених у години Динамика запошљавања ирана структура запослености Обрачун и исплата зарада по месецима и износ уплате у Буџет Републике Србије у години Запосленост по месецима Исплаћена маса зараде, број запослених и просечна зарада по месецима Накнаде члановима Надзорног одбора ИНВЕСТИЦИЈЕ капиталних улагања, редовног и инвестиционог одржавања у години капиталних улагања у периоду редовног одржавања инвестиционог одржавања инвестиционих улагања инвестиционих улагања у Извори финансирања инвестиција Предлог Програма коришћења јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених 49 за паркирање моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу надлежног органа у години Предлог Програма инвестиционих активности ЈКП Паркинг сервис за годину 50 2

3 8. ЗАДУЖЕНОСТ Кредитне обавезе Ненаплаћена потраживања и неизмирена дуговања ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА,РАДОВА И УСЛУГА ЗА 53 ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊА И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 9.1. ирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за годину Табеле планираних инвестиција Инвестициона улагања Техничка структура инвестиција Извори финансирања Средства за посебне намене ЦЕНЕ Ценовна стратегија УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА 64 Анализа ризика 65 Категорија ризика 65 Оцењивање ризика ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА 66 Индикатори ликвидности 66 Индикатори задужености 66 Индикатори активности 66 Индикатори рентабилности 66 Индикатори економичности 66 Индикатори продуктивности 66 3

4 На основу члана 48. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа Паркинг сервис Нови Сад, број /1 од 07. новембра године, Надзорни одбор предузећа на 42. седници одржаној дана, 05. децембра године доноси Програм пословања Јавног комуналног предузећа Паркинг сервис Нови Сад за годину, У в о д Предузеће је основано 16. децембра године. Са радом је отпочело преузимањем радника ЈКП Пут 1. марта године. Раднике ЈКП Градско зеленило предузеће је преузело 15. септембра године. Радници преузети из два поменута јавна предузећа, обављали су послове у вези са наплатом и контролом паркирања, односно одношењем непрописно паркираних возила. Претежна делатност предузећа је: Услужне делатности у копненом саобраћају; - пратеће активности у вези са коришћењем (наплата и одржавање) путева, мостова, тунела, паркиралишта или гаража, паркиралиште за бицикле, зимског смештаја приколица вучу возила и помоћ на путу. Поред делатности из предходног става Јавно предузеће обавља и делатности: Изградња стамбених и нестамбених зграда; паркинг гараже укуључујући и подземне гараже Изградња путева и аутопутева; постављање ограда и саобраћајних ознака и сл. бојење и обележавање ознака на путевима Припрема градилишта ; земљани радови: ископавање, насипање, нивелисање терена, ископ канала, уклањање стена, минирање и др Одржавање и поправка моторних возила; Друмски превоз терета; превоз аутомобила изнајмљивање теретног возила са возачем Делатност кампова, ауто-кампова и кампова за туристичке приколице; Издавање часописа и периодичних издања; Издавање осталих софтвера; Емитовање радио-програма; Рачунарско програмирање; писање, мењање, тестирање, документовање и одржавање софтвера; укључује и писање програма на основу упутства корисника Консултантске делатности у области информационе технологије; Инжењерске делатности и техничко саветовање; Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама; Делатност рекламних агенција; Изнајмљивање и лизинг аутомобила и лаких моторних возила; Организовање састанака и сајмова; Остале забавне и рекреативне активности. Јавно предузеће обавља и друге послове и делатности утврђене Статутом. 4

5 Јавно предузеће има својство правног лица и за своје обавезе одговара целокупном својом имовином. У правном промету са трећим лицима Јавно предузеће иступа у своје име и за свој рачун. ЈКП Паркинг сервис Нови Сад обавља делатности ради којих је основано у складу са следећим прописима: - Закон о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/2016); - Закон о комуналним делатностима ( Службени гласник РС, број 88/2011); - Закон о безбедности саобраћаја на путевима ( Службени гласник РС, број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 Одлука УС и 55/2014, 96/2015 др. закон и 9/2016 Одлука УС); - Закон о порезу на додату вредност ( Службени гласник РС, број 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007 и 93/2012, 108/2013, 6/2014 и 68/2014 и др. закон, 142/2014, 83/2015 и 5/2016 усклађ. дин. изн.); - Закон о раду ( Службени гласник РС, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014); - Закон о јавним набавкама ( Службени гласник РС, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015); - Закон о рачуноводству ( Службени гласник РС, број 62/2013); - Закон о ревизији ( Службени гласник РС, број 62/2013); - Закон о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, 129/07 и 83/2014-др. закон); - Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору ( Службени гласник РС, број 93/2012); - Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ( Службени гласник РС, број 68/2015); - Закон о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 др. закон и 103/2015); - Уредба о начуну и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 27/2014); - Одлука о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада ( Службени лист Града Новог Сада, број 74/2016); - Одлука о уређењу, заштити и одржавању зелених површина и јавних плажа ( Службени лист Града Новог Сада, број 12/2011); - Одлука о локалним комуналним таксама ( Службени лист Града Новог Сада, број 69/2014); - Одлука о промени цена паркирања, уклањања моторних возила и постављања уређајa којима се спречава одвожење возила ( Службених лист Града Новог Сада, број 49/2012 и 18/2013); - Одлука о усклађивању одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа Паркинг сервис Нови Сад ( Службени лист Града Новог Сада, број 47/2016 и 57/2016-испр.); - Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада ( Службени лист Града Новог Сада, број 4/2015.); - Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 116/14); - Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ( Сл. гласник РС, бр 113/2013, 21/2014, 66/2014,118/2014, 22/2015 и 59/2015), - Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа ( Службени гласник РС, број 36/2016 ); - Закључак Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/ /а-I; - Закључак Скупштине Града Новог Сада број : 020-4/ I од године; - Закључак Владе Републике Србије 05 Број /2016 од 17. новембра године којим су усвојене Смернице за израду годишњих прогама пословања за годину; као и свих осталих општих аката донетих на нивоу јавног предузећа у складу са позитивним прописима. 5

6 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ Јасно и разговетно постављена визија и мисија, те на тој основи саопштени глобални и развојни циљеви предузећа, поред тога што представљају окосницу за израду Програма пословања, служе и као: основа за дизајнирање стратегије и на њој засноване пословне политике и циљева предузећа, битна одредница изградње културе предузећа примерене власничкој структури и захтевима тржишта Мисија Мисија ЈКП Паркинг сервис Нови Сад проистиче из његове визије, традиције, везаности за основну делатност. С тим у вези, мисија Предузећа је да обезбеди квалитетне услуге у области паркирања за своје клијенте по прихватљивим ценама на начин да ојача своју позицију на тржишту. Тржишна мисија; Подразумева континуирано побољшање перформанси у корист оснивача, Предузећа, запослених и клијената. Корисници наших услуга; Примарна брига Предузећа је стварање резултата у складу са очекивањима наших клијената, запослених, менаџмента, синдиката, и друштвене заједнице. Оснивач; Предузеће је у обавези да штити и повећа вредност Предузећа, као и да сачува поверење у стил и имиџ Предузећа. Запослени; Предузеће верује у сваког запосленог, подстиче га, јача креативност и награђује праве вредности. Квалитетан Колективни уговор додатно осигурава статус радника. Друштвена одговорност; Менаџмент је посвећен настојању да поштује закон, побољша квалитет живота и води бригу о животној средини Визија ЈКП Паркинг сервис Нови Сад ће бити стабилно и успешно растуће Предузеће посвећено пружању услуга завидног квалитета и највиших стандарда у области паркирања, а самим тим и одржавању комуналног реда Циљеви Будући развој Предузећа се види у настављању стратегије стабилног раста уз уштеде у Предузећу. Стратешки циљеви Предузећа су: 1. обезбеђење континуираног раста изражено обимом пружених услуга (повећање број продатих карата путем SMS и већа наплата посебних паркинг карата); 2. држање корака са потенцијалном конкуренцијом, с фокусом на повећање продуктивности и побољшање квалитета пружања услуга у сфери SMS наплате паркирања. Глобални циљеви Предузеће намерава да настави започети процес у области паркирања на услуга, штитећи и јачајући своју позицију. 6 постојећем тржишта

7 Уколико се у општим назнакама искажу циљеви по својим приоритetима, онда би предлог циљева ЈКП Паркинг сервис Нови Сад био следећи: Очување и одржавање комуналног реда. Обезбедити очување комуналног реда као једног од битних циљева бављења комуналном делатношћу. Задовољство корисника и квалитет и сигурност услуга. Услуге обављати квалитетно, сигурно и по повољним ценама. Добит. Обезбеђење задовољавајућег износа добити на годишњем нивоу који би био довољан за издвајање дела у корист локалне самоуправе и средстава за дугорочно планирање развоја. Стандард запослених. Зараде запослених, сигурни услови за рад и социјална сигурност морају бити првенствена брига менаџмента Предузећа. Продуктивност. Продуктивност рада подићи на завидан ниво али који неће водити претераном изнуривању запослених и раубовању средстава. Сигурност и еколошка безбедност. Поштовати сигурносне и еколошке стандарде како не би долазило до повреда, губитка имовине и како би се избегла било каква опасност за околину. Друштвена одговорност. Брига Предузећа је и да допринесе богатству заједнице и локалне самоуправе, да поштује закон и спречава штете. 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ШЕМА У складу са чланом 15. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/2016) органи јавног предузећа су: надзорни одбор; директор. Председник Надзорног одбора је Ивица Достанић, именован 30. маја године Решењем о именовању Скупштине Града Новог Сада, број 022-1/ I на период од четири године; чланови Надзорног одбора су Ненад Ковачевић, именован 25. јуна године Решењем о именовању Скупштине Града Новог Сада, број број 022-1/ I на период од четири године и Ненад Вуцеља из редова запослених, именован 30. маја године Решењем о именовању Скупштине Града Новог Сада, број 022-1/ I на период од четири године. Директор предузећа, Стеван Лугоња, именован је 13. јуна године на периоид од четири године решењем Скупштине Града Новог Сада, број /2014-I. 7

8 Т а б е л а О С Н 8

9 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ГОДИНУ 3.1. Процењени физички обим активности у години Табела 1. Процењени физички обим активности у години Ред број Врста призвода/ врста услуга Јед мере 2016 Процена 2016 Индекс (5/4) 1 Продаја киоск карата Ком , Црвена зона 70, , Плава зона , Бела зона , Дневна паркинг карта , Најлон пијаца ,77 2 Продаја карата на паркоматима Час , Црвена зона , Плава зона , Бела зона , Штранд 0 0 0,00 3 Продаја карата на затвореним паркиралиштима , Паркиралиште Трг галерије , Паркиралиште код СНП , Паркиралиште у Сремској Каменици ,12 4 Продаја карата путем СМС порука Час , Црвена зона , а зона , Бела зона , Дневна паркинг карта , Најлон пијаца , Штранд , Међунарадни сајмови ,00 5 Продаја карата од стране контролора Ком , Међунарадни сајмови ,92 6 Издавање посебних паркирнг карата Ком ,75 7 Паушална претплата Ком , Станарске , Предузетничка , Златна паушална претплата , Инвалидске картице (без наплате) , Аутомобили у јавној својини Града Новог Сада, Полицијске управе и верске заједнице ,37 8 Уклањање возила Ком ,79

10 8.1. По налогу комуналне инспекције ,56 <800 kg , кг < 1330 kg , кг < 1900kg , kg > , По налогу полиције ,91 <800 kg , кг < 1330 kg , кг < 1900 kg , kg > , По налогу саобраћајне инспекције 5 0 0,00 9 Услужно преношење возила Ком ,60 10 Изнајмљивање бицикала Час ,71 11 Корисничка картица за бицикле Ком , Процена финансијских показатеља за годину Процена резултата пословања је извршена на основу остварених резултата за период јануар октобар године. По процени за годину приходи ће бити остварени у износу од ,00 динара што је за 12,17 % мање од планираних а расходи у износу од ,60 динара што износи уштеду од 14,23% у односу на планиране трошкове. Процена смањења трошкова у години у односу на планиране се очекују у трошковима материјала за израду, трошкова осталих личних издвајања, непроизводних услуга и услуга одржавања. Приходи се процењују у мањем износу највише код продаје карата путем SMS порука. С обзиром на оваква кретања прихода и расхода у години предузеће очекује бруто добит у износу од ,40 динара Биланс стања на дан године Табела 2. Биланс стања на дан године у хиљадама динара Група рачуна, рачун П О З И Ц И Ј А АОП Износ Процена АКТИВА 00 А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 001 Б. СТАЛНА ИМОВИНА ( ) НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ( ) Улагања и развој и Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права Гудвил Остала нематеријална имовина

11 Нематеријална имовина у припреми Аванси за нематеријалну имовину Исправка вредности нематеријалне имовине II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА ( ) и Земљиште Грађевински објекти , Постројења и опрема Инвестиционе некретнине Остале некретнине, постројења и опрема Постројења, некретнине и опрема у припреми Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми Аванси за некретнине, постројења и опрему Исправка вредности некретнина, постројења и опреме III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА( ) и Шуме и вишегодишњи засади Основно стадо Биолошка средства у припреми Аванси за биолошка средства V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ ( ) Учешћа у капиталу зависних правних лица Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству Дугорочни пласмани у земљи и иностранству Хартије од вредности које се држе до доспећа Остали дугорочни финансијски пласмани VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА ( ) И Потраживања од повезаних лица И Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг Потраживања по основу јемства Спорна и сумњива потраживања Остала дугорочна потраживања В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА Г. OБРТНА ИМОВИНА ( ) Класа 1 I. ЗАЛИХЕ ( ) Материјал, резервни делови,алат и ситан инвентар

12 11 2. Недовршена производња и недовршене услуге Готови производи Роба Стална срдства намењена продаји Плаћени аванси за залихе и услуге Класа 2 (осим 237 и 298) II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА ( ) Купци у земљи-матична и зависна правна лица Купци у иностранству-матична и зависна правна лица Купци у земљи- остала повезана правна лица Купци у иностранству - остала повезана правна лица Купци у земљи Купци у иностранству Остала потраживања по основу продаје Исправка вредности потраживања од продаје Потраживања из специфичних послова Друга потраживања (23 осим 236) Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха Краткорочни финансијски пласмани Готовински еквивалент и готовина Порез на додатну вредност Губитак изнад висине капитала осим 290 и Активна временска разграничења Д. УКУПНА АКТИВА ( ) Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА A. KАПИТАЛ ( ) >0= ( )> I. OСНОВНИ КАПИТАЛ ( ) Акцијски капитал Удели друштва са ограниченом одговорношћу Улози Државни капитал Друштвени капитал Задружни удели Емисиона премија Остали основни капитал II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ

13 047 И 237 III.ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ IV. РЕЗЕРВЕ осим осим 330 V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,НЕКРЕТНИНА,ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА ( потражна салда рачуна групе 33 осим 330) VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА ( дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ( ) НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС Б. ГУБИТАК ( ) Губитак ранијих година Губитак текуће године В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ ( ) I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА ( ) Резервисања за трошкове у гарантном року Резервисања за трошкове обнављања природног богатства Резервисања за трошкове реструктурирања Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених Резервисања за трошкове судских спорова и Остала дугорочна резервисања II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ( ) Обавезе које се могу конвертовати у капитал Обавезе према матичним и зависним правним лицима Oбавезе према осталим повезаним правним лицима Обавезе по емитованим хартијама од врдности у периоду дужем од годину дана и Дугорочни кредити и Oбавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе Г. OДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ Д. KРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ( ) ОСИМ Kраткорочне финансијске обавезе Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља Примљени аванси, депозити и кауције Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи Добављачи-остала повезана правна лица у земљи Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству

14 Добављачи у земљи Добављачи у иностранству Остале обавезе из пословања ,45 и Остале краткорочне обавезе Обавезе по основу пореза на додатну вредност Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине осим Пасивна временска разграничеља Ђ. УКУПНА ПАСИВА ( )> E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА Група рачуна, рачун Биланс успеха за период до године Табела 3. Биланс успеха за период до године ПОЗИЦИЈА 14 AOП у хиљадама динара Износ A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА Процена do 65 I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ ( )> i 61 II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ ( ) Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту Приход од продаје робе осталим повезаниим правним лицима на домаћем тржишту Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту Приходи од продаје робе на домаћем тржишту Приходи од продаје робе на иностраном тржишту III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ( ) Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту Приходи од премија,субвенција, дотација, донација и сл Други пословни приходи до 55 IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ ( )> Набавна вредност продате робе Приходи од активирања учинака и робе

15 Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга осим 5. Трошкови материјала Трошкови горива и енергије Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова Трошкови производних услуга Трошкови амортизације до Трошкови дугорочних рзервисања Нематеријлни трошкови V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК ( ) > VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК ( ) > VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ( ) и Финансијски приходи од повезаних лица Приходи од камата ( од трећих лица ) и Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана Остали финансијски приходи VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( ) Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима Расходи камата ( према трећим лицима) Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према и564 трећим лицима) Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања и Остали финансијски расходи IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА ( ) и X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ 685 ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА и XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ 585 ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА ( ) 67 и 68, осим 683 и и 58, осим 583 и XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

16 59-69 XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ( ) Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК Порески расход периода Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА Ђ. НЕТО ДОБИТАК ( ) E. НЕТО ГУБИТАК ( ) Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ Основна зарада по акцији Умањена (раздвојена) зарада по акцији Извештај о токовима готовине за период од године Табела 4. Извештај о токовима готовине за период од године у хиљадама динара Износ ПОЗИЦИЈА AOП Процена А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ 301 I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3) Продаја и примљени аванси Примљене камате из пословних активности Остали приливи из редовног пословања II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5) Исплате добављачима и дати аванси Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи Плаћене камате Порез на добитак Плаћања по основу осталих јавних прихода III.НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II) IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I) Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА 313 I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5) Продаја акција и удела (нето приливи) Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава Остали финансијски пласмани (нето приливи) Примљене камате из активности инвестирања Примљене дивиденде II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) Куповина акција и удела (нето одливи) Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава

17 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II) IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I) В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3) Увећање основног капитала Дугорочни кредити (нето приливи) Краткорочни кредити (нето приливи) Остале дугорочне обавезе Остале краткорочне обавезе II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4) Откуп сопствених акција и удела Дугорочни кредити (одливи) Краткорочни кредити (одливи) Остале обавезе (одлив) Финансијски лизинг Исплаћене дивиденде III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II) IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I) Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ( ) Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ( ) Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ( ) Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ( ) Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА ( ) Укупни приходи Приходи предузећа за годину су планирани на основу остварених за период јануар октобар године. ирани приходи у износу од ,00 динара већи су од процењених за 14,61 % а готово на истом нивоу планираних за годину. Највећи раст прихода се планира од продаје карата путем СМС порука; из разлога што ће предузеће и у години чинити напоре да корисницима омогући да све врсте услуга плате путем слања СМС порука (услуге плаћања паркинга за време одржавања сајамских манифестација, плаћања ППК карте и друге услуге за које то до сада није било могуће); из разлога што ће предузеће склопити уговор и са осталим оператерима мобилне телефоније чији се улазан на тржиште Републике Србије планира током године. Раст прихода се планира у већем износу и на затвореним паркиралиштима; увођење машине за аутоматско плаћање услуга на затвореним паркиралиштима. Приходи од уклањања непрописно паркираних возила су планирани на истом износу као и у плану за годину. Приходи од продаје паркинг карата су задржани на прошлогодишњем нивоу; ради се о продаји паркинг карата преко дистрибутера углавном предузетничких радњи на местима где је немогуће увести други начин плаћања или је нератиблно га уводити. 17

18 Смањење прихода је пројектовано у највећем износу у делу наплате посебних паркинг карата; очекује се подизање свести и навика плаћања услуга паркирања те ће се на тај начин смањити издавање истих. Табела 5. Укупни приходи у хиљадама динара Група конта Врста прихода 2016 Процена /3 5/ Приходи од паушалне претлате-станари , , ,00 1,02 1, Приходи од паушалне претлате за правна лица , , ,00 0,96 1, Приходи од паушалне претплате за предузетнике , , ,00 1,02 1, Приходи од паушалне претплате за возила надлежних органа Града Новог Сада, Полицијске управе и верских заједница , , ,00 0,40 1, Приходи од продаје на паркоматима , , ,00 0,40 1, Приходи од продаје карата на затвореним паркиралиштима , , ,00 1,20 1, Приходи од продаје карата путем СМС порука , , ,00 1,06 1, Приходи од издатих посебних паркинг карата , , ,00 0,92 1, Приходи од продаје паркинг карата за 1 зону , , ,00 1,00 1, Приходи од продаје паркинг карата за 2 и 3 зону , , ,00 1,07 1, Приходи од продаје карата на Најлону, сајмови и друге манифестације , , ,00 1,05 1, Приходи од продаје производа на домаћем тржишту , , ,00 1,01 1, Приходи од уклањања непрописно паркираних возила Приходи од услужног преношења, чувања, ангажовања и закупа возила, од услуга на паркиралиштима и услуга од изнајмљивање бицикала и огласног простора на металним баријерама , , ,00 1,01 1, , , ,00 0,83 1, Приходи од услуга замена паушалних картица , , ,00 1,04 1, Приходи од услуга обележавања паркиралишта , , ,00 0,57 1, Приходи од услуга постављања саобраћајних знакова Приходи од услуга увођења инфорамционих система у другим општинама и градовима , , ,00 0,65 1, ,00 0, ,00 1,00 0, Приходи од вршења услуга на домаћем тржишту , , ,00 1,00 1, Приходи од текућих субвенција , , ,33 1,63 3, Приходи од субвенција , , ,33 1,63 3, Приходи од условљених субвенција-оприходовање амортизације , , ,67 0,93 1, Приходи од условљених субвенција , , ,67 0,93 1, Приходи од закупнина опреме , ,00 1,00 0, Приходи од закупнина опреме ,00 0, ,00 1,00 0,00 18

19 Остали пословни приходи , , ,00 0,67 1, Приходи од наплате судских трошкова , , ,00 2,50 1, Остали приходи-провизија провајдера , , ,00 0,76 1, Остали приходи-провизије , , ,00 1,00 1, Остали приходи из специфичних послова , , ,00 1,00 10, Остали пословни приходи , , ,00 0,92 1,23 661,662 Приходи од камата , , ,00 1,00 6, Приходи од наплаћених отписаних потраживања , , ,00 1,00 15, Наплаћена отписана потраживања , , ,00 1,00 0, Остали непоменути приходи , , ,00 1,25 1,08 УКУПНИ ПРИХОДИ , , ,00 1,01 1, Укупни трошкови Табела 6. Укупни трошкови у хиљадама динара Групна конта Врста прихода 2016 Процена /3 5/ Трошкови материјала за израду , , ,00 0,76 3, Трошкови осталог материјала (режијски) , , ,00 1,18 2, Трошкови горива и енергије , , ,00 1,00 1, Трошкови резервних делова , , ,00 1,46 2, Трошкови отписа алата и ситног инвентара , , ,00 2,15 1,70 51 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА , , ,00 1,08 2, Трошкови зарада и накнада зарада (бруто) , , ,42 1,00 1, Трошкови пореза и доприноса-послодавац , , ,64 1,00 1, Трошкови уплате Буџет Републике Србије , , ,14 1,00 1, Трошкови накнада по уговору о делу 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Трошкови накнада по ауторским уговорима 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима ( ) , , ,00 1,00 0, Рад преко студенских задруга , , ,00 1,00 0, Привремени и повремени послови , , ,00 1,00 0, Накнаде физичким лицима 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Трошкови накнада члановима надзорног одбора , , ,60 1,00 1, Остали лични расходи и накнаде , , ,02 1,00 1, Остала лична примања запослених бруто (јубиларне награде, отпремнине, солидарне помоћи радницима) Накнада трошкова запосленима (накнаде трошкова превоза, смештаја на службеном путу, дневнице и сл) Остала давања запосленима које нису зарада (новогодишњи пакетићи за децу, осмомартовска давања, додатно добровољно пензијско осигурање, накнаде по појединачном колективном уговору) , , ,00 1,00 1, , , ,02 1,00 0, , , ,00 1,00 21,05

20 Остали лични расходи (друга давања лицима која нису запослена код послодавца) ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ , , ,00 1,00 0, , , ,82 1,00 1, Трошкови транспортних услуга , , ,00 0,81 1, Трошкови услуга одржавања , , ,00 1,07 1, Трошкови закупнина , , ,00 1,14 1, Трошкови сајмова ,00 0, ,00 1,00 0, Трошкови рекламе и пропаганде , , ,00 1,00 4, Трошкови истраживања 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Трошкови осталих услуга , , ,00 1,02 7,88 53 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА , , ,00 1,01 1, Трошкови амортизације , , ,00 1,00 1, Резервисање за отпремнине , , ,00 1,00 1, Резервисања за јубиларне награде , , ,00 1,00 1,00 54 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА , , ,00 1,00 1, Трошкови непроизводних услуга , , ,00 1,12 2, Трошкови репрезентације , , ,00 1,00 0, Трошкови премија осигурања , , ,00 0,82 0, Трошкови платног промета , , ,00 0,50 0, Трошкови чланарина , , ,00 0,50 0, Трошкови пореза , , ,00 0,25 0, Остали нематеријални трошкови , , ,00 0,88 1,13 55 НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ , , ,00 0,94 1, Расходи камата , , ,00 1,02 3, Обрачунате курсне разлике , , ,00 0,33 9, Остали финансијски расходи , , ,00 1,00 2,22 56 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ , , ,00 0,45 5, Расходи по основу директних отписа потраживања , , ,00 1,15 0, Остали непоменути расходи , , ,00 1,00 0,50 57 ОСТАЛИ РАСХОДИ , , ,00 1,09 0, Обезвређивање потраживања , , ,00 1,00 0,89 58 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ , , ,00 1,00 0,89 591,592 Расходи, исправка грешака из ранијих година , , ,00 15,00 0,94 59 ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА , , ,00 15,00 0,94 УКУПНИ ТРОШКОВИ , , ,82 1,00 1,17 ЈКП Паркинг сервис Нови Сад располаже возним парком приказаним у наредној табели: 20

21 Табела 7. Возни парк ЈКП Паркинг сервис Нови Сад ирана ирана Марка возила Врста возила потрошња/дин потрошња/литара 1 ŠKODA SUPER B AMBITION 2.0 TDI Путничко возило , ŠKODA FABIA CLASSIC 1.4 Путничко возило , ŠKODA FABIA CLASSIC 1.4 Путничко возило , ŠKODA FABIA AMBIENTE 1.2 Путничко возило , ŠKODA FABIA CLASSIC HTP Путничко возило , ŠKODA FABIA AMBIENTE 1.4 Путничко возило , ŠKODA PRACTIC 1.4 Путничко возило , ŠKODA PRACTIC 1.4 Путничко возило , ŠKODA FABIA ELEGANCE v Путничко возило , ŠKODA FABIA CLASSIC 1.4 Путничко возило , ŠKODA FABIA CLASSIC 1.4 Путничко возило , PICK UP ISUZU D-Max 4x4 Лако комерцијално возило - камионет , ŠKODA FABIA YETI ACTIVE 1.2 Лако комерцијално возило - пикап , FIAT DOBLO RST 1.9 Лако комерцијално возило - пикап , Zastava TURBO ZETA BD Специјални камион - "паук" , B - 8 Iveco Специјални камион - "паук" , Камион до 5 тона носивости Специјални камион , KIPER Iveco EURO CARGO 100 E17 Специјални камион , B - 3 Iveco DAILY 35C 12V Специјални камион - "паук" , B - 4 Iveco EURO CARGO 100 E18 Специјални камион - "паук" , B - 5 Iveco DAILY 35C 12V Специјални камион - "паук" , B - 6 DAF Специјални камион - "паук" , В 7 Рено Специјални камион - "паук" , CATERPILLAR LSW Мултифункционална грађевинска машина , CATERPILLAR LSW Мултифункционална грађевинска машина ,00 2, BELARUS 320 Трактор , PIAGGIO Бицикл са помоћним мотором - скутер , PIAGGIO Бицикл са помоћним мотором - скутер , PIAGGIO Бицикл са помоћним мотором - скутер , KYMCO Бицикл са помоћним мотором - скутер , KYMCO Бицикл са помоћним мотором - скутер ,00 70 Укупно планирана средства за набавку горива за годину , Реализација а набавки путничких возила години 21

22 Ред.бр. Табела 8. Реализација а набавки путничких возила години Реализација Вредност ирана набавка возила (тип планиране набавке реализоване набавке возила,карактеристике) (да/не) у дин. 22 Разлози неспровођења набавке Путничка возила Теренска путничка возила УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ - - набавки путничких возила за годину Табела 9. набавки путничких возила за годину Ред.бр. ирана набавка возила (тип Процењена вредност возила,карактеристике) набавки у динарима Путничка возила Теренска путничка возила Укупна процењена вредност набавки: - Образложење планираних трошкова за годину Трошкове материјала за израду (конто 511) представљају утрошци разног грађевинског материјала за одржавање и поправку паркиралишта, пвц амбалаже, саобраћајно-техничке опреме мање вредности, као и материјал и опреме мање вредности за одржавање телекомуникационе и мрежне опреме. Трошкови утрошка режијског материјала (конто 512) обухватају трошкове канцеларијског материјала, трошкови штампаног специјалног материјала, средства за одржавање хигијене, разна хемијска средства, термо ролне и батерије за несметани рад уређаја за контролу наплате паркирања, потрошни електро и инсталациони материјал и слично, како би се појачана инвестициона активност могла одвијати. Трошкови горива и енергије (конто 513) обухватају трошкове горива и мазива, трошкови енергије (електричне и топлотне); ови трошкови се налазе у у набавки предузећа као три појединачне ставке. И поред спровођења рационалне политике штедљивости, старење возног парка, раст цена нафтних деривата, набавка новог специјалног паук возила и камиона кипера, као и појачана активност предузећа условили су да се трошкови горива планирају на нивоу прошлогодишњих. За годину укупно планирана бруто зарада (конта 520, 521 и 5210) (нето зарада са припадајућим порезима и доприносима) планирана у мањем износу односу на планирану зараду у години у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава који је ступио на снагу 28. октобра године а почео са применом од исплате за новембар године и Упутством Министарства финансија за примену овог Закона. Упутство даје инструкције за правилну примену појединих одредаба Закона. Трошкови уговора о привременим и повременим пословима (конто 5241) планирани су на основу потреба Предузећа за годину а ради се о ангажовању лица због повећаног обима посла. Трошкови

23 студентских задруга (конто 5240) планирани су на нивоу године и то само за случај да се не искористи могућност ангажовања лица преко директних уговора о привременим и повременим пословима а све до 10% од укупног броја запослених (Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава). Остали лични расходи и накнаде (конто 5290) представљају издвајање Предузећа на име јубиларних награда према броју радника који испуњавају услове утврђене колективним уговором, отпремнина за раднике који испуњавају један од услова за пензионисање и солидарне помоћи запосленима и члановима њихових породица у складу са Правилником предузећа о додели истих. Трошкови накнада запосленима на име дневница, смештаја на службеном путу, превоза запослених на посао и са посла планирани су на истом нивоу као и у плану за годину (конто 5291). Остала давања запосленима која не представљају зараду су планирана на нивоу планираних за годину (конта 5292). Остали лични расходи (друга давања лицима која нису запослена код послодавца конто 5294) представљају планирану финансијску помоћ коју предузеће већ годинама пружа вишечланој породици са Косова и ови трошкови се планирају на прошлогодишњем нивоу. Трошкови транспорних услуга (конто 531) и услуга одржавања основних средстава (конто 532) су планирани на нивоу планираних величина за годину а трошкови закупа пословног и складишног простора (конто 533) у већем износу у односу на годину због повећаног обима посла у домену складиштење возила која се дуже време налазе на нашем депоу, па су премештена на алтернативну локацију за коју се плаћа закуп. Такође предузеће планира проширење паркинг места на локацији Матица Српска у Новом Саду где ће се такође плаћати закуп зељишта. Трошкови сајмова (конто 534) и рекламе и пропаганде (конто 535) представаљају планиране трошкове за потребе Предузећа везане за промотивне активности у едукацији грађана у сарадњи са Градом Новим Садом и Министарством унутрашњих послова а на нивоу планираних величина из године. Трошкови осталих услуга (конто 539) обухватају трошкове везане за предвиђене радова у години као што су радови на реконструкцији паркиралишта на Булевару Ослобођења, радови на санацији и реконструкцији паркиралишта на разним локацијама, радови на текућем одржавању објеката према јединственом пројекту и други радови предвиђени планом набавки. У вези са појачаном инвестиционом активности планирана је и већа набавка алата, ситног инвентара и резервних делова (конта 514 и 515) који се због свог века трајања и малих појединачних вредности књиговодствено обухватају преко трошкова отписа истих приликом стављања у промет. Трошкови непроизводних услуга (конто 550) збирно обухватају трошкове стручног оспособљавања радника, трошкове стручне литературе, консалтинг услуга, услуга на изменама система за наплату како би се повећали приходи Предузећа, трошкове исходовања пројектно техничке документације, трошкови истраживања карактеристика паркирања са анализом, редовне и периодичне прегледе запослених у складу са Законом и друге трошкове неопходне за неометано пословање Предузећа. Трошкови репрезентације (конто 551) као и трошкови премије осигурања (конто 552) планирани су складу са инструкцијама за израду Програма пословања за годину. ирани остали нематеријални трошкови (конто 559) обухватају трошкове који произилазе из уговора о несметаном функционисању система наплате, провизије провајдера, као и трошкове услуга вештачења. Расходи камата (конто 562) планирани су у складу са преузетим кредитним обавезама. ирани расходи по основу директних отписа потраживања (конто 576) условљени су уговорним односом са провајдером Телеком -ом где се ненаплаћена потраживања директно отписују. Трошкови обезвређивања потраживања (конто 585) представља рачуноводствено усклађивање ненаплаћених потраживања на име издатих посебних паркинг карата дужих од 60 дана. 4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА ГОДИНУ Предузеће практично има монополски положај у домену пружања услуга и наплате паркирања у Новом Саду те се на овај начин реално може планирати физички обим активности за годину. Када говоримо о ресурсима ЈКП Паркинг сервис, они су такви да омогућавају несметано пословање Предузећа. Од оснивања па до данас улагано је у нову опрему, уређење пословног простора али и у стручно 23

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА 06. ГОДИНУ пословно име: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД седиште: НОВИ САД, Филипа Вишњића 4 претежна делатност: 5 матични број: 08849

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГОДИНУ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2016. ГОДИНУ пословно име: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД седиште: НОВИ САД, Филипа Вишњића 47 претежна делатност: 5221 матични број: 08831149 ПИБ: 103635323 ЈББК: 81887 Надлежни

Læs mere

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 01-30/57, од 27.012017. године, директор Београдске

Læs mere

Финансијска функција

Финансијска функција Финансијска функција С А Д Р Ж А Ј: 1. ПРИВРЕДНА КРЕТАЊА 3 1.1. Привредна кретања у Републици Србији 3 1.2. Тржиште осигурања у Републици Србији 4 2. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРУШТВУ 7 2.1. Врсте послова осигурања

Læs mere

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа AQUANA водени парк д.о.о. Бања Лука за период

Извјештај о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа AQUANA водени парк д.о.о. Бања Лука за период ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о проведеној

Læs mere

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015.

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН 2016. 1. На основу члана 77. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС",бр.54/09,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013, 63/2013

Læs mere

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА Теразије 23, 11000 Београд, Република Србија тел: 011/3020-842,011/3020-803 факс: 011/3020-881 Основни подаци о аукцијској продаји На основу члана 38. Закона o приватизацији ( Службени гласник РС, бр.

Læs mere

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ДЕТИЊСТВО ЖАБАЉ ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-271-3/2017-04

Læs mere

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг.

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД Паркинг www.parkingns.rs Децембар 2014. Број 17 РЕЧ УРЕДНИКА РЕЧ УРЕДНИКА Сећам се времена почетка рада нашег Предузећа, када су нас сви ословљавали

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 18. октобар 2017. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У

Læs mere

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2016. годину, његово извршавање, обим задуживања

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске,, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16.

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16. Септембар 2013. Број 16 интервју интервју РЕЧ УРЕДНИКА РЕЧ УРЕДНИКА Овај, шеснаести, број НС-а отварамо интервјуом са нашим директором Миланом Костићем, који нам у разговору износи тренутно стање у Предузећу

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Јун 217. године септембар 217. године Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода

Læs mere

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА Центар за либерално-демократске студије Садржај Порез на имовину 3 Самодоприноси 22 Локалне таксе 34 Накнаде за коришћење добара

Læs mere

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр.

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр. ТРГОВАЧКА ШКОЛА Хиландарска бр.1 Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Бр. 1/2016 Београд, јануар 2016. године Page 1 of 46 На основу чл. 39.

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 28. март 2018. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У ОСИГУРАЊУ

Læs mere

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Број: 4-703/2-5 Дана: 08.05.2015. ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Page 1 of 40 САДРЖАЈ Одељак Назив одељка Страна I Предмет уређивања 3 II Основне

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПАРКИНГ СЕРВИС - НИШ Светозара Марковића бр. 27, Ниш КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка услуге одржавања хидрауличних механизама на специјалним Паук возилима и подизним платформама

Læs mere

Република Србија АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У ГОДИНИ. 5. септембар године

Република Србија АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У ГОДИНИ. 5. септембар године Република Србија ФИСКАЛНИ САВЕТ МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У 2016. ГОДИНИ 5. септембар 2016. године Садржај: РЕЗИМЕ... 3 1. ДЕФИЦИТ ОПШТЕ ДРЖАВЕ И ОПШТА

Læs mere

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА На основу тачке 2. Упутства о достављању Народној банци Србије података о каматним стопама на кредите и депозите банака ( Службени гласник РС, бр. 42/200 и 2/202), гувернер Народне банке Србије доноси

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број:03-12428 Датум: 26.10.2016. године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ЈАВНА НАБАВКА бр. 19-2016 Објављено

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Септембар 216. године Децембар 216. Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода и

Læs mere

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача Парк број 4 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Набавка прехрамбених производа Партија 9 Набавка

Læs mere

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар 211. Београд, март 2. Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Страна 1 од 26 Београд, Чика Љубина 18-20 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку пића, кафе и сродних производа у поступку јавне набавке мале вредности број 2/2016 Београд, март 2016. године Страна 2

Læs mere

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ Краљево, 2017 Садржај I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 5 Члан 1. Статут... 5 Члан 2. Фудокан... 5 Члан 3. Фудокан савез Србије... 6 II. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 6 Члан 4. Назив и седиште... 6 Члан 5. Подручје

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству Атлетски савез Србије Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН ОП 13/2018

Læs mere

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.- 30.06.2016.ГОДИНЕ Младеновац, август 2016. 1 На основу члана

Læs mere

(Пречишћен текст) Члан 2.

(Пречишћен текст) Члан 2. ИЗВРШНИ OДБOР mts банке а.д. Београд ИО 198/24/18 Нa oснoву члaнa 35. стaв 3. тaчкa 17. Стaтутa mts банке а.д. Бeoгрaд на 198. редовној седници одржаној 19.01.2018. године, Извршни oдбoр као надлежни орган,

Læs mere

Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А

Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ГРАДИШКА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ -Стручна служба Скупштине- Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А о б ј а в љ е н и х у СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА у 2016. години Р Е Г И С Т А Р П Р

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број ЈН 03_ЈНМВД_2015 ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НАРУЧИОЦА 05.06.2015. године Рок за достављање

Læs mere

Петак, 2. март БЕОГРАД

Петак, 2. март БЕОГРАД СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватски односно хрватскосрпски словеначком. макелонском. албанском и мађарском језику Огласи по тарифи Жиро- -рачун код Службе друштвеног књиговодства 60802-603-1125

Læs mere

(Пречишћен текст) Члан 2.

(Пречишћен текст) Члан 2. ИЗВРШНИ OДБOР mts банке а.д. Београд ИО 163/24/17 На основу члана 35. 3.тачке 17. Статута mts банке а.д. Београд, Извршни одбор на својој 163. редовној седници одржаној дана 27.04.2017. године, утврђује:

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. ЈН 27/207 април 207. године На основу чл. 39. и 6. Закона

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Атлетски савез Србије Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Агенцијске услуге резервације авио карата ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН ОП 14/2018 Април 2018 Page 1

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.13/2014 Март 2014. године Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.13

Læs mere

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa Булевар деспота Стефана 119, 11060 Београд тел: 011/276-4366 факс: 011/329770 ел.пошта: jkp@veterinabeograd.rs Број: 02-1117/1 Датум: 17.03.2017. ГРАД БЕОГРАД ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЕТЕРИНА БЕОГРАД

Læs mere

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014 Page 1 of 55 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ЗАВРШЕТКУ ИЗГРАДЊЕ I ФАЗЕ НАЦИОНАЛНЕ ВЕЛЕТРЖНИЦЕ-објекат за продају воћа и поврћа Привредно друштво ВЕЛЕТРЖНИЦА

Læs mere

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара 110601-10 година КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за подношење понуда у oтвореном поступку за јавну набавку добара бр. ЈН/4000/0215/2/2016 КУЋИШТА

Læs mere

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ДОМ ЗДРАВЉА БРУС КРАЉА ПЕТРА I БР.9 Б Р У С KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 35/3 Септембар 2016. Конкурсна

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈГСП "НОВИ САД" Футошки пут 46, Нови Сад Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки и интернет стани наручиоца: 05.12.2014. године. Рок за подношење понуда: 15.12.2014. године до 11.00

Læs mere

ЈП САВА ЦЕНТАР Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А. Јавна набавка мале вредности број 34/17

ЈП САВА ЦЕНТАР Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А. Јавна набавка мале вредности број 34/17 ЈП САВА ЦЕНТАР 11070 Нови Београд Милентија Поповића 9 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка мале вредности број 34/17 ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЛИФТОВА И ЕСКАЛАТОРА И НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОДЛУКУ ОДЛУКУ. Језик српског народа. Уторак, 18. новембар 2014.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОДЛУКУ ОДЛУКУ.  Језик српског народа. Уторак, 18. новембар 2014. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД

СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! 528. УКАЗ ЗАКОН. Петак, 12. јул БЕОГРАД СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕД! СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначко!^, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе

Læs mere

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24 ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР

Læs mere

Година 2017 Број 2 ISSN корупција НОВА 1984! надзор јавних финансија.

Година 2017 Број 2 ISSN корупција НОВА 1984! надзор јавних финансија. Досије Година 2017 Број 2 ISSN 2217-5938 корупција С PE ЋНА НОВА 1984! надзор јавних финансија www.nadzor.org.rs ISSN 2217-5938 Број 2 2017 ДОСИЈЕ КОРУПЦИЈА Издавач Топлички центар за демократију и људска

Læs mere

ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Информатор о раду Агрономског факултета у Чачку ажуриран у априлу 2017. год. 1. САДРЖАЈ 1. САДРЖАЈ... 1 2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ФАКУЛТЕТУ

Læs mere

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА У ИНФЕКТОЛОГИЈИ 1 НЕКЕ ИНФЕКТИВНЕ И ПАРАЗИТАРНЕ БОЛЕСТИ 0102 ХИВ/АИДС Наведено правило шифрирања односи се на дијагнозе B20 B24, а искључује шифру B23.0 Акутни синдром сиде. Шифре за

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60 БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ НОВИ САД, Матице српске 1 Тел: 021/6613-457 Факс: 021/528-574 Web: www.bms.rs E-mail: marijana@bms.ns.ac.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка

Læs mere

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15)

ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) ЗАКОН о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, бр. 125/04 и 36/15) I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом уређује се заштита становништва од заразних болести, одређују се заразне

Læs mere

САДРЖАЈ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА. ИЗ ЕПС-А Председник Надзорног одбора проф. др Бранко Ковачевић До брже реформе ЕПС-а 4. Поузданост у првом плану 5

САДРЖАЈ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА. ИЗ ЕПС-А Председник Надзорног одбора проф. др Бранко Ковачевић До брже реформе ЕПС-а 4. Поузданост у првом плану 5 Оснивач Привредног друштва ЈП Електропривреда Србије САДРЖАЈ Генерални директор мр Александар Обрадовић Издавач Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије Електровојводина д.о.о. Нови Сад Директор

Læs mere

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305 телефон: (011) 32-82-736, телефакс: (011) 21-81-668 На основу члана 192. став

Læs mere

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА Бања Лука, март 2015. године Hа основу члана

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ ПРОЦЕСА УПРАВЉАЊА ИНФЕКТИВНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ У МРЕЖИ ДРЖАВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА 2013. ГОДИНУ

Læs mere

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

541/ C ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ На основу чл. 36. став, тачка 3. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки

Læs mere

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НАТА ВЕЉКОВИЋ КРУШЕВАЦ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 2013/14. ГОДИНУ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НАТА ВЕЉКОВИЋ КРУШЕВАЦ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 2013/14. ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НАТА ВЕЉКОВИЋ КРУШЕВАЦ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 2013/14. ГОДИНУ На основу члана 62. став 3. тачка 15. Закона о основама система образовања и васпитања и члана

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски материјала за потребе Прекршајног суда у Београду број ЈНМВ 5/2016

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски материјала за потребе Прекршајног суда у Београду број ЈНМВ 5/2016 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ПРЕКРШАЈНИ СУД У БЕОГРАДУ IVСу бр. 20/2016-512-2 Дана: 11.03.2016. године. Ул. Устаничка бр. 14 Б Е О Г Р А Д КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности Потрошни канцеларијски

Læs mere

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР

ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР (Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.66 од 31.05.2007 година) I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Со овој закон се утврдуваат прекршоците против јавниот ред и мир, прекршочните

Læs mere

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА. Члан 1.

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА. Члан 1. Hа основу члана 8. став 2. и члана 11. Закона о обезбјеђењу и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољопривреде и села ( Службени гласник Републике Српске, бр. 43/02 и 106/09), члана 26. став 2.

Læs mere

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ Програм подршке општинама IPA 2007 www.msp-ipa2007.org Добра управа, планирање и пружање услуга Република Србија МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Програм подршке општинама IPA 2007

Læs mere

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА)

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) Листа индикација за коришћење у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) 1.НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА Обнова 1.1. Encephalomyelitis disseminata acuta (EDSS скор од 4 до 8) G04.4

Læs mere

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА НОВИ САД Футошка 121, 21000 Нови Сад Централа: (021) 422-255 Директор: (021) 6622-784 Факс: (021) 6613-989 E-mail: izzz@eunet.yu

Læs mere

Закон о вину. Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012.

Закон о вину. Закон је објављен у Службеном гласнику РС, бр. 41/2009 и 93/2012. Закон о вину Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 41/2009 и 93/2012. I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређује се: производња, прерада, квалитет и промет грожђа намењеног

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ЗА ГОДИНУ ДЕЦЕМБАР ГОДИНА

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ЗА ГОДИНУ ДЕЦЕМБАР ГОДИНА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ЗА 2015. ГОДИНУ ДЕЦЕМБАР 2014. ГОДИНА Нa oснoву члaнa 15. и 45. Зaкoнa o jaвним агенцијама ("Сл. глaсник РС", бр.18/05 i бр.81/05) и члaнa 12. и 13.

Læs mere

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 34/2013 290 На основу члана 75. став 2. Закона о локалној самопуправи ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007), члана 13.

Læs mere

а) Нацртај неколико дужи и обележи их. б) Уочи дужи приказане на слици 60.

а) Нацртај неколико дужи и обележи их. б) Уочи дужи приказане на слици 60. 1) 2) γ Слика 57. β Слика 57 Поред опруженог угла, приказан је још један угао пун угао (слика 58). q 1) 2) Слика 58. α β Краци Ох и Оу пуног угла β се поклапају и чине једну полуправу. 2.3. Кружна линија

Læs mere

УСПЕХ, ЗАЈЕДНИЧКИ ИМЕНИТЕЉ ПУТ КА ВРХУ... 9 ПОШТА ЗА СТУДЕНТЕ МИНУТ КОЈИ ЖИВОТ ЗНАЧИ И ЛЕЧЕЊЕ И УЖИВАЊЕ...

УСПЕХ, ЗАЈЕДНИЧКИ ИМЕНИТЕЉ ПУТ КА ВРХУ... 9 ПОШТА ЗА СТУДЕНТЕ МИНУТ КОЈИ ЖИВОТ ЗНАЧИ И ЛЕЧЕЊЕ И УЖИВАЊЕ... САДРЖАЈ ДРУГА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДУЗЕЋА УСПЕХ, ЗАЈЕДНИЧКИ ИМЕНИТЕЉ................................ 5-6 ПОШТА СРБИЈЕ И НЕДЕЉНИК НИН ПОДРШКА НАЈПРЕСТИЖНИЈЕМ КЊИЖЕВНОМ ПРИЗНАЊУ.......... 7 ЛАУРЕАТИ

Læs mere

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа www.rgz.gov.rs/knweb 26.12.2016 19:38:32 Није службена исправа Подаци катастра непокретности Подаци о непокретности 6945e16c c7cc 48bb b24b 460ce0b9ab03 Матични број општине: 70157 Општина: Матични број

Læs mere

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ БРУС

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ БРУС ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ БРУС ИНФОПЛАН Д.О.О. АРАНЂЕЛОВАЦ Краља Петра Првог 29, 34300 Аранђеловац телефон/факс 034/720-081 / 720-082, е-mail:urbanizam@infoplan.rs 2013. година ПРЕДМЕТ ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ

Læs mere

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду

Стратегија ДЕ. Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Стратегија ДЕ Др Дејан Тошић, ванр. професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду Преглед излагања Основни појмови Основне невидљиве вредности Модели Одакле почети CRM, SCM, ERP Уместо закључка:

Læs mere

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ ПРОПИСИ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ КЊ. V УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ Уредник академик МАРКО АНЂЕЛКОВИЋ БЕОГРАД 2017 Издаје и штампа Спжрка акадгмжја наска ж смгенореж

Læs mere

ДОКТОРИ ТЕХНИЧКИХ НАУКА МАГИСТРИ ТЕХНИЧКИХ НАУКА МАСТЕР ИНЖЕЊЕРИ САОБРАЋАЈА ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕРИ САОБРАЋАЈА

ДОКТОРИ ТЕХНИЧКИХ НАУКА МАГИСТРИ ТЕХНИЧКИХ НАУКА МАСТЕР ИНЖЕЊЕРИ САОБРАЋАЈА ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕРИ САОБРАЋАЈА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ ДОКТОРИ ТЕХНИЧКИХ НАУКА МАГИСТРИ ТЕХНИЧКИХ НАУКА МАСТЕР ИНЖЕЊЕРИ САОБРАЋАЈА ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕРИ САОБРАЋАЈА ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕРИ САОБРАЋАЈА ПО ЗАКОНУ О ВИСОКОМ

Læs mere

Службени гласник РС, број 62/13 EC list ATEX

Службени гласник РС, број 62/13 EC list ATEX Службени гласник РС, број 62/13 EC list ATEX 12.2.2013. На основу члана 7. ст. 3. и 4. Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености ( Службени гласник РС, број 36/09), а у вези са

Læs mere

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Чланом 44. Споразума о слободној трговини између Републике Србије и држава ЕФТА

Læs mere

ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ

ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ UDK 630*682+630*923(497.11) Оригинални научни рад ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ ДРА ГАН НО НИЋ 1 НЕ НАД РАН КО ВИЋ 1 ПРЕ ДРАГ ГЛА ВО ЊИЋ 1 ЈЕ ЛЕ НА НЕ ДЕЉ КО ВИЋ 1 Извод: Током

Læs mere

ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е

ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е UDC 342.721(497.11) UDC 340.13(497.11) DOI: 10.2298/ZMSDN1552487K ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ОБЈ ЕК Т И ВИ ЗО ВА ЊЕ МО РА Л Н Е Ш Т Е Т Е М А РИ ЈА К А РА Н И К И Ћ М И РИ Ћ Ун и в е р з и т е т у Б е о г р

Læs mere

Драги суграђани, сваког тренутка.

Драги суграђани, сваког тренутка. Број 121 www.palilula.org.rs ИНФОРМАТОР БЕОГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА Октобар 2016. Палилулска јесен у знаку најмлађих и најстаријих 2 Скупштина Октобар, 2016. речпредседника Палилула је велика кућа свих

Læs mere

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр ПРИКАЗИ Ратко Божовић ЛИЈЕПО СОЦИОЛОШКО ПРИПОВИЈЕДАЊЕ Драгољуб Б. Ђорђевић, Узорници и пријани (Скица за портрет YU социолога религије), Чигоја штампа, Београд, 2008. Драгољуб Б. Ђорђевић нас је тако рећи

Læs mere

ОДЛУКУ О II ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКУ О II ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ Петроварадин, Прерадовићева 2. www.vojvodinasume.rs Број:778/1д Дана:07.05.2014. године На основу члана 63 Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС број 124/12) Комисија за провођење

Læs mere

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА гoдинe

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА гoдинe РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11 000 Београд, Мике Аласа 14, пошт. преградак 34, ПАК 105305 телефон: (011) 328-2736, телефакс: (011)

Læs mere

ИНФО број 36 Издавач: Јавно урбанистичко предузеће Урбанистички завод Београда. Година X број 36. јул - дец ISSN

ИНФО број 36 Издавач: Јавно урбанистичко предузеће Урбанистички завод Београда. Година X број 36. јул - дец ISSN 36 10 Година X број 36. јул - дец 2013. ISSN 1451-5393 Издаје : Јавно урбанистичко предузеће Урбанистички завод Београда Палмотићева 30 Телефон : 333 1 502 www.urbel.com За издавача и главни и одговорни

Læs mere

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре

Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре На основу члана 96. тачка 2) Устава Савезне Републике Југославије, доносим Указ о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре Проглашава се Закон

Læs mere

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ. (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 7. јануар године ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЛАКАТОШ И ДРУГИ ПРОТИВ СРБИЈЕ (Представка број 3363/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 7. јануар 2014. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним у члану 44. став 2. Конвенције.

Læs mere

Проналазак балона на топли ваздух

Проналазак балона на топли ваздух Проналазак балона на топли ваздух Поред брзине и једноставног функционисања без мотора, дакле и без буке, балони типа монголфје фасцинирају и својом мистеријом, јер намеће се питање како се чун окачен

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28, Београд УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ТАШМАЈДАН Б Е О Г Р А Д Илије Гарашанина бр. 26 Наш број: 3347/3 Датум: 27.04.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УФК СРЦ Ташмајдан, Илије Гарашанина 26-28,

Læs mere

WindVision Windfarm A d.o.o. КРАГУЈЕВАЦ, март 2014.

WindVision Windfarm A d.o.o. КРАГУЈЕВАЦ, март 2014. СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ЕНЕРГЕТСКОГ ОБЈЕКТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ АЛИБУНАР 1 У БАНАТУ КРАГУЈЕВАЦ, март 2014.. НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА. Ул. Жарка

Læs mere

Прва економска школа Београд, Цетињска 5-7 ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ НАШ МОТО: «ЗА КОРАК ИСПРЕД»

Прва економска школа Београд, Цетињска 5-7 ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ НАШ МОТО: «ЗА КОРАК ИСПРЕД» Прва економска школа Београд, Цетињска 5-7 ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2014. ДО 2019. ГОДИНЕ НАШ МОТО: «ЗА КОРАК ИСПРЕД» 1 САДРЖАЈ 1. УВОДНА РЕЧ... 4 2. ШКОЛА НЕКАД И САД... 5 3. РЕСУРСИ... 11 Материјално-технички

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УКАЗ УКАЗ. Језик српског народа. Четвртак, 29. јун године БАЊА ЛУКА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УКАЗ УКАЗ.  Језик српског народа. Четвртак, 29. јун године БАЊА ЛУКА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

ОДЛУКУ На основу члана I. став 2. Закона о посебној такси на увезену робу ( Службени лист СФРЈ", бр. 31/70), Савезно извршно веће доноси

ОДЛУКУ На основу члана I. став 2. Закона о посебној такси на увезену робу ( Службени лист СФРЈ, бр. 31/70), Савезно извршно веће доноси СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватском, односно хрватскосрпском, словеначком, македонском, албанском и мађарском језику. - Огласи по тарифи. - Жиро-рачун код Службе друштвеног књиговодства

Læs mere

МО РАЛ НИ КР СТА ШКИ ПО ХОД ДР ЖА ВЕ НА СП А ВА ЋУ СО БУ: П РЕ К Р Ш А Ј П РО СТ И Т У Ц И Ј Е У НО ВОМ Зо Ј РМ

МО РАЛ НИ КР СТА ШКИ ПО ХОД ДР ЖА ВЕ НА СП А ВА ЋУ СО БУ: П РЕ К Р Ш А Ј П РО СТ И Т У Ц И Ј Е У НО ВОМ Зо Ј РМ Ори ги нал ни на уч ни рад 343.544:17 doi:10.5937/zrpfns50-12182 Др Бра ни слав Р. Ри сти во је вић, ван ред ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду B. Ri st i v o

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ Образац 3 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Кнеза Вишеслава 1, Београд ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум именовања (избора) комисије: 30.03.2017.г

Læs mere

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Аутор: Ена Мирковић (1986), 2. разред Пожаревачке гимназије, Пожаревац Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Апстракт: У раду се говори о првом парном млину Игњат Бајлони и синови, од његове изградње

Læs mere

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА Могућа велика улагања» страна 5 Стварност Рома из Малог Лондона» страна 13 Број 4636, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 19. НОВЕМБРА 2015. цена 40 динара ПОВОДОМ ПЕТИЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПАСАРЕЛЕ КОД АВИВ

Læs mere

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015.

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. Мушкарац скочио под воз» страна 10 О холокаусту, двојезичности, исповедању и смрти» страна 13 Број 4612, година CXLVII У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 4. ЈУНA 2015. цена 40 динара ВРТИЋУ НА РАСТАНКУ У ОВОМ БРОЈУ,

Læs mere

НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА ГРАДОВА И ОПШТИНА У СРБИЈИ

НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА ГРАДОВА И ОПШТИНА У СРБИЈИ НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА ГРАДОВА И ОПШТИНА У СРБИЈИ ШТА ЈЕ СТАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ГРАДОВА И ОПШТИНА (СКГО) је национална асоцијација локалних власти у Србији, основана у Београду, априла 1953. године. У Асоцијацију

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И КОНТРОЛУ БОЛЕСТИ ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАЗНИМ БОЛЕСТИМА У 2012. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ISSN2217-9607 БЕОГРАД, мај

Læs mere

X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА

X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА Е С Е Ј И Ј Е Л Е Н А М А РИ Ћ Е ВИ Ћ X + Y = ПЕ СМА ИЛИ МО ЈЕ ОСЕ ЋА ЊЕ СВЕ ТА. 1 У К У Т И Ј И РЕ Н Е СА Н СЕ М И РО ЉУ БА ТО ДО РО ВИ Ћ А 2 Па н д о р и н а к у т и ја М и р о љуб а Тод о р о в и ћ

Læs mere

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање Теорија одлучивања Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа 1 Садржај Методе Вишеатрибутивног одлучивања (ВАО) и вишекритеријумске

Læs mere

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију

Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију (ИНТЕРНО ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) Опште одредбе Члан 1. Овим правилником утврђују се врсте индикација,

Læs mere