Kongehuset. Rangforordningen af 16. december I klasse: II klasse:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kongehuset. Rangforordningen af 16. december 1971. I klasse: II klasse:"

Transkript

1 Kongehuset Kongehuset er ikke en del af den officielle rangfølge, men prinser og prinsesser af blodet havde efter artikel 24 i Kongeloven af 1665 "sæde og gang" umiddelbart efter kongen og dronningen og indbyrdes i overensstemmelse med deres placering i tronfølgen. Efter ophævelsen af kongeloven følges samme indbyrdes rækkefølge dog fortsat af kongehuset. Hendes Majestæt Dronningen Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen Hans Kongelige Højhed Kronprinsen Hans Kongelige Højhed Prins Christian Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary Hans Kongelige Højhed Prins Joachim Hans Højhed Prins Nikolai Hans Højhed Prins Felix Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte Hendes Højhed Prinsesse Elisabeth. Hendes Højhed Prinsesse Alexandra Rangforordningen af 16. december 1971 I klasse: 1. Greverne af Rosenborg, der har fået tillagt denne titel direkte Statsministeren og de øvrige ministre, så længe de forbliver i denne stilling. 5. Præsidenten for Højesteret. 6. Riddere af Elefantordenen. 7. Storkommandører af Dannebrogordenen. Dronningens overkammerherre. 9. Generaler. Admiraler. 10. Ordenskansleren. Overhofmarskallen. Generalløjtnanter. Viceadmiraler. 13. Greverne Danneskiold og deres mandlige descendenter. Samtlige af de personer, der hører til denne klasse, har prædikat af ekscellence. II klasse: 1. Storkors af Dannebrogordenen. 2. Grever, som er tidligere besiddere af lensgrevskaber, og grever, som erholder andel i en ved et grevskabs overgang til fri ejendom oprettet successorfond, hvilke alle rangerer efter grevskabernes

2 erektion. Greverne af Rosenborgs mandlige descendenter. Dronningens hofmarskal og Dronningens kabinetssekretær. Overordentlige og befuldmægtigede ambassadører i lønramme Den regerende Dronnings hofchef. 4. Det kgl. hus' hofmarskaller og hofchefer, hvilke rangerer efter deres herskabers orden. Lensgrevernes ældste sønner, når de er kammerherrer. 5. Kammerherrer. Chefen for Dronningens adjudantstab og Dronningens jagtkaptajn, så længe de forbliver i stillingen. Dommere i Højesteret. Præsidenterne for Landsretterne, Sø- og Handelsretten i København samt Københavns Byret. Departementschefer. Direktøren for udenrigsministeriet. Generaldirektørerne for statsbanerne og post og telegrafvæsenet. Tolddirektøren. Direktørerne for fængselsvæsenet og statshospitalerne. Rigsombudsmanden på Færøerne. Overordentlige og befuldmægtigede ambassadører i lønramme 38, samt overordentlige gesandter og befuldmægtigede ministre i lønramme 38. Generalmajorer. Kontreadmiraler. Generallægen. Generalauditøren. Rigsadvokaten. Rigspolitichefen. Civilforsvarsdirektøren. Overpræsidenten i København. Stiftamtmænd og amtmænd. Medicinaldirektøren. Overborgmesteren i København. Den af Dronningen udnævnte direktør i Danmarks Nationalbank. Rigsstatistikeren. Folkekirkens biskopper. Rektor for Københavns Universitet. Landshøvdingen over Grønland. 6. Dronningens staldmestre. 7. Hofjægermestre. Ceremonimesteren. 11. Konfessionarius. 12. Præsidenten for Århus by- og herredsret. Afdelingschefer i ministerierne, herunder generaldirektoraterne for statsbanerne, samt post- og telegrafvæsenet. Den kommitterede i statsministeriet. Finanshovedbogholderen. Den administrerende direktør for Kongeriget Danmarks Hypotekbank, som tillige er direktør for finansministeriets statsaktivforvaltning. Den kommitterede i skattedepartementet. Revisionschefen under revisionsdepartementerne. Vicedirektøren for toldvæsenet. Chefen for sekretariatet for civilt beredskab i indenrigsministeriet. Den kommitterede i indenrigsministeriet. Direktøren for sekretariatet for personregistrering. Den kommitterede i rationaliseringsspørgsmål i økonomi- og budgetministeriet. Vejdirektøren. Landbrugsministeriets kommitterede i eksportsager. Undervisningsdirektører i undervisningsministeriet. Andre tjenestemænd i udenrigstjenesten i lønramme 38. Overordentlige og befuldmægtigede ambassadører i lønramme 36 og overordentlige gesandter og befuldmægtigede ministre i lønramme 36 samt udsendte konsuler med titel af generalkonsul i lønramme 36, alle så længe de forretter tjeneste som sådanne, eller efter at de er afskediget i nåde. Udenrigsministeriets rådgiver i folkeret. Kommandanten i København. Direktøren for forsvarets bygningstjeneste. Direktøren for orlogsværftet.

3 Formanden for Landsskatteretten. Ligningsdirektøren. Afdelingschefer i Danmarks Statistik. Politidirektøren i København. Kommissarier ved statens ekspropriationer. Vandbygningsdirektøren. Direktøren for matrikelvæsenet. Direktøren for statsskovbruget. Rektor ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Vicebiskoppen for Færøerne. Rektor for Danmarks tekniske højskole. Rektor for Aarhus Universitet. Rektor for Odense Universitet. Rektor for Roskilde universitetscenter. Administrationschefen for byggeadministrationen for de højere læreanstalter. III. klasse 1. Grever, som ikke har rang i II klasse nr Baroner, som er tidligere besiddere af lensbaronier, og baroner, som erholder andel i en ved et baronis overgang til fri ejendom oprettet successorfond. 3. Landsdommere. Vicepræsidenten for Sø- og Handelsretten i København. Charges d'affaires samt minister-, ambassade- og legationsråder, så længe de forretter tjeneste som sådanne, eller efter at de er afskediget i nåde. Valggeneralkonsuler og valgkonsuler med titel af generalkonsul. Oberster. Kommandører. Kommandører af maskinlinjen. Stabslæger af 1. grad. Stabsdyrlægen. Auditøren i lønramme 37. Fyrdirektøren. Chefen for flyvematerielkommandoen. Direktøren for ammunitionsarsenalet. Direktøren for Meteorologisk institut. Direktøren for Geodætisk institut. Direktøren for søkortarkivet. Den kommitterede i hjemmeværnet. Direktøren for den militære klædefabrik. Teknisk chef ved hærens materielkommando. Teknisk chef ved søværnets materielkommando. Teknisk chef ved flyvematerielkommandoen. Den administrerende direktør i Statsanstalten for Livsforsikring. Møntdirektøren. Kammeradvokaten. Overtoldinspektøren. Direktøren for kildeskattedirektoratet. Overformynderen. Statsadvokater. De til udførelse af offentlige og beneficerede sager ved Højesteret antagne højesteretssagførere. Direktøren for statens seruminstitut. Den juridiske direktør for statens levnedsmiddelinstitut. Direktøren for instituttet for levnedsmiddeltoksikologi ved statens levnedsmiddelinstitut. Direktøren for apotekervæsenet. Direktøren for sygekassevæsenet. Formanden for Invalideforsikringsretten. Direktøren for Ulykkesforsikringen. Arbejdsdirektøren. Direktøren for arbejdstilsynet. Direktøren for børne- og ungdomsforsorgen. Formanden for Landsnævnet for børne- og ungdomsforsorg. Formanden for Ankenævnet for invalide- og ulykkesforsikring. Direktøren for socialforskningsinstituttet. Chefen for statens åndssvageforsorg. Revaliderings- og forsorgsdirektøren. Direktøren for Tilsynet med banker og sparekasser m.v. Formanden for Forsikringsrådet. Overregistrator ved Aktieselskabsregistret. Direktøren for patent- og varemærkevæsenet. Direktøren for statsprøveanstalten. Direktøren for monopoltilsynet. Direktøren for Sekretariatet for Danmarks erhvervsfond. Direktøren for statens skibstilsyn. Direktøren for søfartsuddannelsen. Justerdirektøren. Statsguardeinen. Direktøren for egnsudvikling. Direktøren for lutfartsvæsenet. Direktøren ved Tilsynet med privatbanerne. Distriktschefer ved statsbanerne. Direktøren for Danmarks geologiske undersøgelse.

4 Direktøren for Statskontrollen med mejeriprodukter og æg m.v. Veterinærdirektøren. Administrationschefen ved statens jordlovsudvalg. Direktøren for Danmarks fiskeri- og havundersøgelser. Direktørerne ved Rigshospitalet. Kurator for Københavns Universitet og Kommunitetet. Universitetsdirektøren ved Københavas Universitet. Professorer ved Københavns Universitet, som tillige er medlemmer af Konsistorium. Rektor for Danmarks farmaceutiske højskole. Rektorerne for tandlægehøjskolerne i København og Århus. Rektor for Danmarks lærerhøjskole. Rektor ved handelshøjskolen i København. Rektor ved handelshøjskolen i Århus. Administrationschefen ved Århus Universitet. Administrationschefen ved Odense Universitet. Administrationschefen ved Danmarks tekniske højskole. Rigsarkivaren. Rigsbibliotekaren. Rigsantikvaren. Præsidenten for Akademirådet og rektor for Det kgl. Akademi for de skønne Kunster. Rektor for arkitektskolen i Århus. Direktøren for Det kgl. Musikkonservatorium. Rektor for det jyske musikkonservatorium. Direktøren for Den kgl. Maleriog Skulptursamling samt Kobberstiksamlingen. Chefen for Det kgl. Teater og Kapel. 6. Dommeren ved Grønlands Landsret. Chefen for fængselsvæsenets arbejdsdrift. Overvejingeniører. Sekretariatschefen i ministeriet for Grønland. Overingeniøren i hæren. Fyringeniøren. Underdirektøren og overingeniøren i søværnet. Overingeniører i flyvevåbnet. Overingeniører og overarkitekter i forsvarets bygningstjeneste. Underdirektører ved orlogsværftet. Direktøren for våbenarsenalet. Overingeniøren ved ammunitionsarsenalet. Direktøren for krudtværket. Overingeniøren ved forsvarets fabriksstyrelse. Undervisningsinspektøren ved forsvarets civilundervisning. Regionsledere i hjemmeværnet. Administrationschefen i civilforsvarsstyrelsen. Chefen for civilforsvarskorpset. Administrationschefen ved blindeinstitutterne. Næstformanden for forsikringsrådet. Overingeniøren i direktoratet for patent- og varemærkevæsenet. Overingeniøren ved elektricitetsrådet. Overtrafikinspektører, overingeniører, overbaneingeniører, oversignalingeniører, overmaskiningeniører, overarkitekten, værkstedschefer, søfartschefen og rutebilchefen ved statsbanerne. Overpostmesteren i København. Overpostinspektører. Overtelegrafinspektører. Direktøren for postgirokontoret. Overingeniører og distriktsingeniører i post- og telegrafvæsenet. Vicedirektøren for luftfartsvæsenet, overingeniører i direktoratet for luftfartsvæsenet. Udstykningschefen og opmålingschefen i matrikeldirektoratet. Overingeniøren i lønramme 37 i Grønlands tekniske Organisation. Direktøren for Grønlands geologiske undersøgelse. 9. Dronningens og tronfølgerens adjudanter, så længe de forbliver i denne stilling. Dommere i Københavns Byret. Dommere ved underretterne uden for København. Kontorchefer og dermed ligestillede tjenestemænd i ministerierne i lønramme 36 herunder generaldirektoraterne, matrikeldirektoratet og statens jordlovsudvalg. Tjenestemænd i lønramme 36 i Danmarks statistik. Ligningschefen og regnskabschefen i kildeskattedirektoratet. Overlæger i lønramme 37 i forsvarets lægekorps. Oberstløjtnanter. Kommandørkaptajner. Kommandørkaptajner af maskinlinjen. Stabslæger af 2. grad. Auditører i lønramme 36. Lodsdirektøren. Distriktsledere af 1. grad i hjemmeværnet. Den matematikkyndige direktør i Statsanstalten for Livsforsikring. Viceformænd i

5 Landsskatteretten. Ligningschefer i ligningsdirektoratet. Direktøren for Assistenshuset. Direktøren for Klasselotteriet. Amtsforvaltere i lønramme 37. Kontorchefer i direktoratet for toldvæsenet. Amtsskatteinspektører. Distriktstoldchefer. Politimestre. Overlæger ved justitsministeriets psykiatriske undersøgelsesklinik. Fængselsinspektører. Overlæger ved forvaringsanstalterne og under fængselsvæsenet. Overlæger ved statshospitalerne. Overlæger ved Landshospitalet i Sønderborg. Overlæger i sundhedsstyrelsen. Overlæger ved Fødselsanstalten i Jylland. Udskrivningschefer. Brigadechefer i civilforsvarskorpset. Amtslæger. Landslægen på Færøerne. Borgmestre i København. Den kommitterede i byplansager. Slotsforvalteren ved Christiansborg og ministerialbygningerne. Den tekniske underdirektør og overlægen i direktoratet for arbejdstilsynet. Underdirektøren i arbejdsdirektoratet. Chefen for skibsregistret. Forstanderen for statens husholdningsråd. Auditøren under ministeriet for offentlige arbejder. Havnedirektøren i København. Direktøren for Danmarks elektriske materielkontrol. Forstanderen for Statens veterinære institut for virusforskning. Klitdirektøren. Arboretforstanderen. Forstanderen for Laboratoriet for sædforskning og insemineringsteknik m.v. ved instituttet for sterilitetsforskning. Forstanderen for landbrugsvirksomheden ved atomenergikommissionens forsøgsanlæg Risø. Laboratorieforstanderen ved statens husdyrbrugsforsøg. Forstanderen for statens foderstofkontrol. Direktøren for serumlaboratoriet. Direktøren for statsfrøkontrollen. Forstanderen for laboratoriet i Lyngby for statens forsøgsvirksomhed i plantekultur. Forstanderen for de plantepatologiske forsøg. Forstanderen for statens forstlige forsøgsvæsen. Forstanderen for statens forsøgsmejeri. Tjenestemænd i lønramme 36 i statsskovvæsenet og Sorø Akademis skovvæsen. Forstanderen for fiskeriministeriets forsøgslaboratorium. Domprovster. Provsten for Holmens provsti i København. Forstanderen ved præstehøjskolen. Overlæger ved Rigshospitalet. Professorer ved Københavns Universitet. Forstanderen for Pastoralseminariet. Direktørerne for den medicinske og kirurgiske afdeling af Københavns Universitets institut for eksperimentel medicinsk og kirurgisk forskning. Direktøren for Zoologisk Museum. Professorer ved Danmarks tekniske højskole. Professorer ved Den kgl. Veterinær og Landbohøjskole. Administrator ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Forstanderen for afdelingen for beslaglære og lemmernes kirurgi og forstanderen for ambulatorisk klinik ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Professorer ved Danmarks farmaceutiske højskole. Lederen af jordemoderskolen på Rigshospitalet. Professorer ved tandlægehøjskolerne i København og Århus. Professorer ved Danmarks lærerhøjskole. Direktøren for Danmarks pædagogiske institut. Ingeniørdocenter ved Danmarks ingeniørakademi. Overbibliotekaren ved Danmarks tekniske bibliotek. Rektorer ved statens gymnasieskoler og studenterkursus samt seminarierektorer ved statsseminarierne. Professorer ved Aarhus Universitet. Rektor for statens pædagogiske forsøgscenter i Rødovre. Professorer ved Odense Universitet. Rektor for Danmarks højskole for legemsøvelser. Professorer ved handelshøjskolen i København. Professorer ved handelshøjskolen i Århus. Rektorer ved statens kursus til højere forberedelseseksamen. Rektor for statens erhvervspædagogiske læreruddannelse. Professorer ved arkitektskolen i Århus. Professorer og administrationschef ved Roskilde universitetscenter. Overbibliotekarer ved Universitetsbibliotekerne i København og Odense og ved Statsbiblioteket i Århus samt overbibliotekaren ved Roskilde universitetscenter. Biblioteksdirektøren. Rektor for Danmarks biblioteksskole. Direktøren for Tøjhusmuseet. Professorer ved Det kgl. Akademi for de skønne Kunster. Professorer ved Det kgl. musikkonservatorium. Professorer ved Det jyske musikkonservatorium. Vicedirektøren for Den kgl. grønlandske Handel. Skoledirektøren i Grønland. Landslægen i

6 Grønland. Kilde:

KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT)

KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT) KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT) Kildeskriftselskabet tilbyder en lang række udsolgte eller vanskeligt tilgængelige bibliografier, arkivregistraturer og kildepublikationer

Læs mere

Oversigt over statslige arbejdspladser i Danmark

Oversigt over statslige arbejdspladser i Danmark Oversigt over statslige arbejdspladser i Danmark Navn Tilsyn Arbejdstilsynet (arbejdstilsynet.dk) Ressort Ministerium Beskæftigelsesministeriet Ansvarsområder/ opgaver Myndighed på arbejdsmiljøområdet

Læs mere

mindre teologiske og kirkelige Skrifter. Adresse: Søndermarksvej 9, Kbhvn. 1910.

mindre teologiske og kirkelige Skrifter. Adresse: Søndermarksvej 9, Kbhvn. 1910. Ty c 44Ü u UHLENDORFF Gustav F O Solodanser ved det kgl. Teater; f. 21. Dec. 1875 i ; Søn af Buntmager J C Uhlendorff og Hustru Caroline f. Ludevig; gift m. Skuespillerinde Ellen U., f. 18. Maj i, Datter

Læs mere

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og

c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og c CALV I di BERCOLO Georg Greve, Gesandt, SK.p.p.; gift m. Orevinde C. d. B., f. Baronesse Cavalchini de San Severine-. Overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister for Italien fra 1901. Udenl. Ordener:

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april 2014 23. april 2014. Nr. 393. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

Resultat af ligestillingsredegørelser 2013

Resultat af ligestillingsredegørelser 2013 Resultat af ligestillingsredegørelser 2013 Hovedrapport Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Oktober 2014 Indhold Hovedrapport... 1 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Krydseren Hejmdals togt til Middelhavet 1908-1909 samt Kadetskolen 1904-1908.

Krydseren Hejmdals togt til Middelhavet 1908-1909 samt Kadetskolen 1904-1908. 1 Krydseren Hejmdals togt til Middelhavet 1908-1909 samt Kadetskolen 1904-1908. I vinteren 1908-1909 fra d. 15. oktober til d. 23. februar gjorde krydseren Hejmdal et togt til Middelhavet. Formålet med

Læs mere

FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946

FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946 1. BETÆNKNING FRA FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946 Kommissionens Nedsættelse og Arbejde. Under 28. Oktober 1946 udsendtes der gennem Finansministeriet følgende Meddelelse: Regeringen har anset det for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af forsvarsministeren (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. (Ændringer

Læs mere

BETÆNKNING OM FONDE. afgivet af det af justitsministeriet den 14. juli 1978 nedsatte udvalg

BETÆNKNING OM FONDE. afgivet af det af justitsministeriet den 14. juli 1978 nedsatte udvalg BETÆNKNING OM FONDE afgivet af det af justitsministeriet den 14. juli 1978 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 970 1982 Indholdsfortegnelse Kapitel Kapitel Kapitel Kapitel 4.1 4.2 4.3 4.4 Kapitel Bilag 1 Bilag

Læs mere

De tekniske skolers historie

De tekniske skolers historie De tekniske skolers historie Af WERNER RASMUSSEN Efter professor Roar Skovrnands foredrag den 1. april 1966 i det pædagogiske selskab om skolehistorien og det nyoprettede Institut for Dansk Skolehistorie

Læs mere

betænkning om det grønlandske retsvæsen

betænkning om det grønlandske retsvæsen betænkning om det grønlandske retsvæsen BIND 1 2 3 4 5 6 7 RESUME Generelt om retsvæsnet DEN GRØNLANDSKE RETSVÆSENSKOMMISSION Betænkning nr. 1442/2004 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2003 1426

Læs mere

Eß*Si. :-r,rt /i{.ì :.! r r: : '-:-ì1!i:j: J

Eß*Si. :-r,rt /i{.ì :.! r r: : '-:-ì1!i:j: J Eß*Si. :-r,rt /i{.ì :.! r r: : '-:-ì1!i:j: J Danmarks sociale hrjskole v 1937-4. januar - 1962 FORORD Et kort sþand af år er forløbet, sìden den første systematiske uddannelse her i landet af medarbejdere

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 11 Justitsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 11 Justitsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 11 Justitsministeriet 11. Justitsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 11. Justitsministeriet... 4 4 11. Justitsministeriet Realøkonomisk

Læs mere

Testversion af Indfødsretsprøve

Testversion af Indfødsretsprøve Testversion af Indfødsretsprøve Spørgsmål til indfødsretsprøve Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås for at få dansk indfødsret. Prøven består af 40 spørgsmål. De fem spørgsmål vedrører aktuelle

Læs mere

Testversion af Indfødsretsprøve TESTVERSION

Testversion af Indfødsretsprøve TESTVERSION Testversion af Indfødsretsprøve Spørgsmål til indfødsretsprøve Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås for at få dansk indfødsret. Prøven består af 40 spørgsmål. De fem spørgsmål vedrører aktuelle

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Ministeriet for Ligestilling og Kirke april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Kommissorium 2 1.2 Arbejdsgruppens

Læs mere

Betænkning om behandling af klager over politiet. Betænkning nr. 1507

Betænkning om behandling af klager over politiet. Betænkning nr. 1507 Betænkning om behandling af klager over politiet Betænkning nr. 1507 BETÆNKNING OM BEHANDLING AF KLAGER OVER POLITIET Afgivet af et udvalg under Justitsministeriet Betænkning nr. 1507 København 2009 Betænkning

Læs mere

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Betænkning 1544 Folkekirkens styre Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kirkeministeriet - April 2014 Betænkning 1544 Folkekirkens styre Udgivet

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER MARTS 2010 30.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 83/1 T E U KONSOLIDEREDE UDGAVER AF T E U F TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Fremtidens forsvar. Hovedbind

Fremtidens forsvar. Hovedbind Fremtidens forsvar Hovedbind Beretning fra Forsvarskommissionen af 1997 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning................................................5 Resumé..................................................15

Læs mere

Betænkning om om offentligt ansattes ytringsfrihed og og whistleblowerordninger. Betænkning nr. nr. 1553

Betænkning om om offentligt ansattes ytringsfrihed og og whistleblowerordninger. Betænkning nr. nr. 1553 Betænkning om om offentligt ansattes ytringsfrihed og og whistleblowerordninger Betænkning nr. nr. 1553 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer

Læs mere

1910-1919. Se D.D.A.S. logoet øverst i venstre spalte. Side 19

1910-1919. Se D.D.A.S. logoet øverst i venstre spalte. Side 19 1910-1919 1910 1919 Det var i det første år af Selskabets historie at der kom gang i flyvningen. J.C.H. Ellehammer var i fuld gang med udviklingen af nye flytyper og ikke mindst en helikopter. Den 15.

Læs mere

BETÆNKNING UNDERSØGELSER MOD PERSONER ANSAT I POLITIETS TJENESTE

BETÆNKNING UNDERSØGELSER MOD PERSONER ANSAT I POLITIETS TJENESTE BETÆNKNING VEDRØRENDE UNDERSØGELSER MOD PERSONER ANSAT I POLITIETS TJENESTE BETÆNKNING NR. 507 1968 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN Indholdsfortegnelse Indledning 5 Kapitel I. Den gældende ordning

Læs mere

Kronologisk fortegnelse over betænkninger. 1426 Frist- og forældelsesregler på skatte- og afgiftsområdet. 1427 Reform af den civile retspleje II

Kronologisk fortegnelse over betænkninger. 1426 Frist- og forældelsesregler på skatte- og afgiftsområdet. 1427 Reform af den civile retspleje II Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2003 1426 Frist- og forældelsesregler på skatte- og afgiftsområdet 1427 Reform af den civile retspleje II 1428 Retssikkerhedskommissionens betænkning 1429 Forenklinger

Læs mere

KAP. 10. PENSIONSBIDRAG... 25 32 Pensionsbidrag og indbetaling heraf... 25

KAP. 10. PENSIONSBIDRAG... 25 32 Pensionsbidrag og indbetaling heraf... 25 2 af 73 Afsnit A. KAP. 6. SPECIELT FOR MAGISTRE OG GYMNASIELÆRERE... 16 15 Ansatte ved Naturinstituttet... 16 16 Ansatte ved Det Socialpædagogiske Seminarium (SPS) i Ilulissat... 17 17 Gymnasielæreres

Læs mere

Træk af handelsskolernes historie

Træk af handelsskolernes historie Træk af handelsskolernes historie Af JENS LAMPE Den danske skole dækker mere end folkeskolen og gymnasiet. Arbog for Dansk Skolehistorie bragte i 1969 en afhandling om de tekniske skolers udvikling. Nedenfor

Læs mere

Uddannelsessystemet i tal gennem 150 år

Uddannelsessystemet i tal gennem 150 år Uddannelsessystemet i tal gennem 150 år Undervisningsministeriet 1848-1998 Indholdsfortegnelse Side: Forord... 3 Kapitel 1 Indledning... 4 Kapitel 2 Et statistisk øjebliksbillede af det danske uddannelsessystem

Læs mere

Helbredskontrol ved natarbejde

Helbredskontrol ved natarbejde VEJLEDNING VEDR. Helbredskontrol ved natarbejde Bliv inspireret til den lokale aftale! Indholdsfortegnelse Formålet med helbredskontrollen 4 Målgruppen for helbredskontrol 4 Ansatte på det private område

Læs mere