Esbjerg Kommunes Byfond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Esbjerg Kommunes Byfond"

Transkript

1 2011 Esbjerg Kommunes Byfond

2 Bestyrelsen s bestyrelse Bestyrelsen for er udpeget for en periode på 4 år, svarende til byrådsperioden 1. januar 2010 til 31. december I henhold til fundatsen arbejder medlemmerne gratis i Esbjerg Kommunes Byfond bestyrelse. Plan udfører den daglige sagsbehandling, herunder bogføring og udarbejdelse af årsberetning. Bestyrelsens medlemmer Udpeget af Esbjerg Byråd: John Snedker Eva Fisker Bagest fra venstre: John Snedker og Sigvald Urup Forrest fra venstre: Bent Krabbenhøft, Peter Slot, Helene Plet, Eva Fisker og Mette Slyngborg Udpeget af Akademisk Arkitektforening: Helene Plet (Formand) Udpeget af Esbjerg Erhvervsudvikling: Bent Krabbenhøft (Næstformand) Udpeget i fællesskab af Esbjerg Grundejerforening og Ribe Bykernes Beboerforening: Peter Slot Udpeget af Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Esbjerg Museum, Den Antikvariske Samling i Ribe og museumsforeningen i Bramming: Mette Slyngborg Udpeget af Lokal- og landsbyrådene: Sigvald Urup 3

3 Se mere på Fundats og vedtægter Årsberetning 2011 Fondens formål er at virke for bevarelse af arkitektonisk og kulturhi storisk værdifulde huse og miljøer in den for Esbjerg Kommunes område. Fonden administreres af en bestyrelse, bestående af: 2 medlemmer, udpeget af Byrådet, heraf skal det ene enten være Borg mesteren eller formanden for Plan- & Miljøudvalget. 1 medlem, udpeget af Esbjerg Erhvervsudvikling. 1 medlem, udpeget i fællesskab af Esbjerg Grundejerforening og Ribe Bykernes Beboerforening. 1 medlem, udpeget i fællesskab af Es bjerg Museum, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Den Antikvariske Samling i Ribe og museumsforeningen i Bramming. 1 medlem, udpeget af Akademisk Arkitektforening. 1 medlem, udpeget i fællesskab af lokal- og landsbyrådene. Fondens økonomiske forpligtelser dækkes alene af fondens midler, der søges tilvejebragt ved bidrag og til skud fra privat og offentlig side. Der aflægges en gang årligt beret ning og regnskab. Portioner af fondsmidlerne kan til deles ejerne og brugere af faste ejen domme inden for Fondens interesse områder. Fondsbestyrelsen tildeler midler i form af kontanttilskud eller lån, når arbejdet er udført eller godkendt. Ansøgningsskema kan rekvireres hos s sekretariat, Torve gade 74, 6700 Esbjerg, tlf , eller downloades fra Esbjerg Kommu nes hjemmeside. Fonden yder gratis konsulentbistand til istandsættelses - og vedligeholdel sesarbejder, hvor råd eller vejledning måtte ønskes. Henvendelse kan ske til Byplan, Torvegade 74, 6700 Esbjerg, tlf eller Bestyrelsen i Esbjerg kommunes Byfond har i 2011 holdt 6 møder. Der har været behandlet 30 ansøgninger om tilskud, hvortil der er givet tilsagn om tilskud til 24 ansøgninger. Samlet er der i 2011 givet tilskud på ca kr., hvoraf de største tilskud er på kr og det mindste på kr. Regnskab for 2010 ses på side 18 idet regnskab 2011 først afsluttes ved årsskiftet og vil fremgå af årsberetning Bestyrelsen takker igen for de mange private bidrag, der ydes til Esbjerg kommunes Byfond. Oversigten over bidragydere ses på side 19. Der er vedlagt et girokort der kan bruges til at indbetale bidrag, som stadig er vigtige for at sikre Fondens arbejde. Samtidig takkes Esbjerg kommune for at give tilskud til Fondens arbejde. Der gives generelt afslag til ansøgninger om almindelige vedligeholdelsesarbejder, som omfugning af almindeligt murværk eller isætning af almindelige termovinduer. a. Præmiering Tildeling af særlige årlige præmier eksempelvis: 1. Særlige, fortjenstfulde restaure ringer af ældre ejendomme. 2. Nybyggeri, der æstetisk og på sær lig, hensynsfuld måde over for den omgivende bebyggelse er indpas set i det eksisterende bymiljø. 3. Godt og smukt nybyggeri i al mindelighed. 4. God og nænsom skiltning eller facadeudformning. b. Tilskud eller lån Inden for Esbjerg Kommunes grænser kan der fra fonden ydes til skud eller lån til: 1. Restaurering eller om - og til bygninger, hvor udvendige, og i sammenhæng hermed undtagelsesvis indvendige, bygningsdetaljer udformet efter en traditionel byggeskik, kræver specielle udførelser. Indvendige bygningsdetaljer skal være tilgængelige for besigtigelse. F.eks. trapper, entreer og forhaller. 2. Fjernelse af skæmmende byg ningsdetaljer. 3. Almindelige eller specielle ved ligeholdelser samt miljøer og helheder i tilfælde, hvor om stændighederne taler derfor. 4. Dækning af udgifter ved udarbej delse af skilte og butiksfacader, der harmonerer med miljøet, så fremt udgifterne overstiger god standardudførelse. For at få et tilskud fra Esbjerg kommunes Byfond om støtte til renoveringer, skal der være tale om renovering af særlige dyre bygningsdele, som stråtag, naturskifertag eller tegltag, hvor rygningerne skal lægges i mørtel. Ligeledes skal vinduer også være ud over det almindelige for at få tilskud, som småsprossede vinduer og vinduer udført med koblede rammer. Der findes desuden mange murstensbygninger, der på facaderne har meget dyre formsten og en renovering af disse facader vil falde inden for rammerne for Fondens virke. At udskifte en enkelt formsten kan i visse tilfælde koste op til kr. Bestyrelsen har i 2011 været på en tematur for at se på udvalgte helheder og kulturhistoriske miljøer i Esbjerg kommune. Mødet blev afsluttet på Endrup Møllekro, hvor bestyrelsen samtidigt behandlede borgerforeningens ansøgning om tilskud til nyt stråtag. Kongensgade 80 har en meget smuk facade i røde mursten med mange formsten. Esbjerg kommune Byfond støtter et nyt naturskifertag for at stoppe den opfugtning af murværket, der ses på fotoet på højre side af facaden. 4 5

4 Indsatsområder og formidling fra i. Præmiering 2011 I første halvdel af 2011 har bestyrelsen udarbejdet et forslag til indsatsområder og formidling for en 4-årig periode i Esbjerg Kommunes Byfond. Perioden går fra 2011 til Formidling af s arbejde foregår bl.a. via Esbjerg Kommunes hjemmeside. På hjemmesiden kan man læse om fondens formål, økonomi, sponsorer, bestyrelsen, og hvordan den er udpeget sammen med en oversigt over byfondens publikationer igennem tiden. Der kan også læses om præmieringer og årsberetninger fra tidligere år. På hjemmesiden findes der desuden et ansøgningsskema sammen med praktiske oplysninger. Bestyrelsen ønsker, at byfonden bliver synlig i medierne og synlig i form af arrangementer rundt om i Esbjerg Kommune. Målet er at brede kendskabet til ud til så mange som muligt, så opmærksomheden på bevaringsværdige huse, bevaringsværdige helheder i for eksempel en gade og bevaringsværdige kulturmiljøer styrkes. Bestyrelsen har ønsket, udover det primære arbejde med ansøgninger om tilskud til istandsættelser, at lave en langsigtet planlægning med overordnede indsatsområder som et fælles arbejdsgrundlag for byfonden i de kommende år. Bestyrelsen har valgt at fokusere på byerne Bramming fra 2011 til 2012; Gørding fra 2012 til 2013; Vadehavslandsbyer fra 2013 til 2014 samt Esbjerg og Ribe fra 2014 til Samtidig har bestyrelsen ønsket at lave forslag til, hvordan byfonden kan styrke oplysninger om og formidling af deres arbejde i hele Esbjerg Kommune. Fra april 2011 til april 2012 bliver der sat fokus på Bramming. Bestyrelsen tyvstartede allerede i marts måned, idet Bramming Egnsmuseum holdt et arrangement om Byens Bygninger og miljøer i Bramming. Formanden for byfonden Helene Plet og bestyrelsesmedlem Mette Slyngborg deltog i arrangementet, hvor de fortalte om fondens arbejde, og om hvilke forhold som udformninger og materialer, bestyrelsen lægger vægt på med henblik på støtte til udvendige renoveringer på bevaringsværdige bygninger. Bestyrelsen vil følge op på arrangementet og holde et nyt arrangement i marts måned i 2012 i Bramming. Temaet vil handle om Brammings arkitektoniske kvaliteter som stationsby og fremtidig styrkelse af disse kvaliteter. Derudover vil byfonden give vejledning i, med udgangspunkt i gode eksempler, hvordan man kan bevare sit hus. Der vil være mulighed for både at aflevere ansøgningsskemaer og få ansøgningsskemaer. Bestyrelsen har desuden opfordret Esbjerg Kommune og Bramming Byforum til, at boligområdet med Bedre Byggeskik huse i gaderne Fengers Allé, Elmegade, Adelgade og Lindegade bliver omfattet af forslag til lokalplan for Bramming bymidte med tilhørende facadevejledning. I forhold til formidling er et af forslagene allerede lavet. Det er en plakat, som oplyser om, om muligheder for råd og vejledning ved istandsættelse af sit hus og om, hvad der kan søges økonomisk støtte til. Plakaten vil blive hængt op i landsbyerne rundt om i Esbjerg Kommune. Ét andet tiltag er tilskud til en revision af og supplement til Håndbog for bygningsdetaljer, facader Ribe Bykerne, Eksempelsamling. Håndbogen vil blandt andet vise eksempler på udformning af bygningsdele som døre, vinduer og tagkviste, så tids- og stilmæssige overensstemmelser opnås, fordelt på bygningstyper. Håndbogen vil også få et afsnit med overfladebehandling, hvor der gives vejledning omkring farvesætning af vinduer, døre og bindingsværk. Bestyrelsen har udpeget 5 ejendomme til præmiering i Det, som bestyrelsen især har lagt væk på i dette årets præmieringer, er, at de præmierede ejendomme gennem renovering og ombygning alle har fået udnyttet sit bygnings-og og bymiljømæssige potentiale på allerbedste vis. Samtidig er de præmierede ejendomme blevet fremtidssikrede og moderniseret på en sådan måde, at bygningerne i mange år endnu vil berige de forskellige miljøer, hvor de er beliggende. De præmierede ejendomme er: Ribe Kunstmuseum. Ejendommen blev oprindeligt opført som privatvilla i Allerede i 1891 rykkede kunstmuseet ind i den tidligere villa, og flere ombygninger og renoveringer er blevet udført gennem årene. Den nu præmierede ombygning og modernisering er udført med en enestående sikker hånd i de få men gennemgribende fornyelser, der er gennemført i god pagt med en omfattende renovering af hele museumsbygningen samt forpladsen, så alt nu fremstår meget smuk og imødekommende. Kirkegade 21, Esbjerg Ejendommen er opført i 1888 som bolig med blikkenslagerværksted i gården. Senere var der i mange år restaurant i bygningen. Nu er bygningen nyindrettet til butiksformål, hvilket har medført, at der er isat nye butiksvinduer og skabt et nyt indgangsparti i gadeniveau for at sikre gangbesværede adgang til den nye butik. Selv om der er sket en del forandringer på ejendommen, finder bestyrelsen, at meget af bygningens oprindelige karakter og charme er bibeholdt til gevinst for gadebilledet. 6 7

5 Stormgade 85, Esbjerg Den præmierede ejendom er en villa, oprindeligt opført i 1925, i røde mursten med helvalmet rødt tegltag. At villaen fremhæves ved denne præmiering skyldes, at ejerne af ejendommen, med sikker hånd igennem årene, løbende har forbedret og renoveret på villaen og dens omkringliggende have på en sådan måde, at helheden fremstår meget smuk i dag. Boderne i Præstegade 19 27, Ribe. De 5 boder blev bygget mellem år Boderne var datiden udlejningslejligheder. Boderne er i dag privatejede rækkevillaer, der igennem en lang årrække er blevet renoveret. Senest er Præstegade 19 og 25 blevet gennemgribende renoverede. I dag fremstår boderne som en fin helhed i gadebilledet i Ribe og udgør samtidig en vellykket sikring af et stykke af Ribes tidlige kulturhistorie. Bredeslippe 9-11, Ribe. Bredeslippe 9-11 består oprindeligt af 2 længehuse, der senere er blevet sammenlagt til en ejendom. Man kan i dag ane den oprindelige opdeling af huset ved det markante spring i gesimsen og soklen, hvor husene oprindeligt var delt. Ejendommen er gennemgribende renoveret både ud- og indvendigt, så den nu fremstår som en tidtypisk repræsentant for de enkle huse i Ribe. Ribe Kunstmuseum, Sct. Nicolaj Gade 10 Præmieret for enestående høj kvalitet i renovering af ejendom. Den ældste kendte bydel i Ribe ligger omkring Sankt Nicolaj Gade. Denne arkæologiske viden havde ripenserne ikke i middelalderen, hvor området i den sene middelalder blev benævnt forstaden. Bydelen fik en fornyet opblomstring fra midten af 1800-tallet under industrialiseringen, hvor industrivirksomheder med tilhørende direktørvillaer blev placeret i Sankt Nicolaj Gade og de omkringliggende gader. Det var karakteristisk for især Sankt Nicolaj Gade, at husene lå på grønne, parkagtige lange og smalle grunde med faldende terræn ned mod åen, hvor der også var visuel forbindelse mellem gaden, parken og åen et grønt, åbent åndehul i byen. Dette karaktertræk er bevaret i dag, hvor det mest markante eksempel, med kig fra gaden og ned igennem den smukke bypark mod åen, er ejendommen med bomuldsfabrikanten Balthazar Giørtz s villa. Villaen blev tegnet af L.A. Winstrup og huser i dag Ribe Kunstmuseum. Bomuldsfabrikantens villa blev opført i 1864 og var et godt eksempel på, hvordan stilretninger fra udlandet påvirkede det hjemlige byggeri alt efter, hvilken smag bygherren havde i forhold til arkitekturen. Villaen i Sankt Nicolaj Gade blev bygget i historicistisk stil, hvor stilelementerne blev hentet fra renæssancearkitekturen og manierismen. Både villaen, den 8-kantede pavillon og muren, som forbinder de to bygninger blev fredet i Da villaen blev bygget, blev der ikke sparet på materialerne eller de fine, delikate detaljer. Indvendigt var der de smukke trægulve med mønster i; de smukke vægge med træpaneler og gipsstuk med bladguld på; gipslofter med udsmykninger og dørene med smukt udskårne gerichter. Udvendigt har stilretningen udmøntet sig i gesimser og dekorationer og mere bevægelighed med de svungne former i frontoner i gavlene og på kvistene. Brugen af anden slags materiale var en del af industrialiseringen, som kom med nye materialer, som gjorde, at byggerierne kunne dekoreres og udsmykkes, uden at det behøvede at være en del af konstruktionen. Det er Ribe Kunstmuseum et fint eksempel på. I løbet af er Ribe Kunstmuseum blevet gennemgribende restaureret og moderniseret både indvendigt og udvendigt. Samtidig med blev også pavillonen i haven renoveret, haven med stier og pladsen foran Kunstmuseet blev nyanlagt og -omlagt, så både haven og forpladsen i dag indgår i en meget fin sammenhæng med Kunstmuseet. Efterfølgende er der opført en mur i Byparken af kunstneren Per Kirkeby. Muren er ikke udtaget til præmiering. Det er en stor fornøjelse at se og opleve, at restaureringsarbejdet af kunstmuseet er holdt i samme ånd, som da villaen blev opført, hvor der ikke blev sparet på materialerne og detaljerne. Al istandsættelse er udført i enestående høj kvalitet med stor respekt for de originale materialer, de oprindelige håndværksmetoder og arkitekturen både ude og inde. Restaureringen og moderniseringen er sket i samarbejde mellem Ribe Kunstmuseum, Kulturarvsstyrelsen og Jørgen Overbys Tegnestue A/S. 8 9

6 Ejendommen, Kirkegade 21 i Esbjerg Præmieret for god ombygning og genanvendelse af bygning. Den præmierede ejendom er et længehus på 9 fag der tilhører den efterhånden meget lille bevarede gruppe af lave huse, der blev opført i begyndelsen af Esbjerg bys historie. Bygningen er oprindeligt opført i 1888 for en smedemester Lykke Thomsen, der havde smedeværksted i en bygning i gården. Forhuset mod Kirkegade rummede oprindeligt 2 stk. lejligheder placeret henholdsvis til højre og til venstre for porten, der gik hele vejen gennem bygningen. Der var smedeværksted på stedet indtil 1971, hvor smedeværkstedet i gården blev revet ned. Derefter blev forhuset mod gaden indrettet til restaurant og senere omdannet til et diskotek. Ved den nu gennemførte gennemgribende renovering af ejendommen, er der sket store forandringer på bygningen både udvendigt og indvendigt for at gøre det muligt at ændre ejendommen til butiksformål. Renoveringen er gennemført med stor respekt for bygningens arkitektur og oprindelige materialer. Murværket under vinduerne er således blevet fjernet for at skabe muligheder for butiksvinduer, og de pudsede friser omkring vinduerne er genskabt. Den karakteristiske portdør er blevet fjernet sammen med de 3 trappetrin for at muliggøre niveaufri adgang til butikken. Den gamle portdør er dog bevaret og er nu isat inde i butikken som smuk og synlig adgang til baglokalerne. Taget er fornyet med et nyt naturskifertag, hvor der i kippen er ilagt såkaldte rytterlys-vinduer, der kaster et meget fint lys ind i butikken. Butikken har samtidig fået loftet til kip. Alt i alt er der sket mange mindre forandringer, der i dag af bestyrelsen alle opfattes som forbedringer, idet bygningens brug nu er sikret mange år frem som en moderne butik i en smuk oprindelig ramme. R- Arkitekter, Esbjerg har stået for renoveringen 10 11

7 Ejendommen, Stormgade 85 i Esbjerg Præmieret for god bevaring af villa og miljø. Den præmierede ejendom er en markant rødstens villa med rødt helvalmet tegltag beliggende åbent og markant mod Stormgade i Esbjerg. Bygningen er opført i 1925 og tegnet af den kendte Esbjergarkitekt C.H. Clausen. Ejerne af den præmierede ejendom har løbende renoveret bygningen og den omkringliggende have over en årrække, således at alt i dag fremstår meget smukt og imødekommende overfor de mange, der dagligt passerer forbi huset og haven. Af de udvendige arbejder, der er udført på villaen, kan nævnes, at tegltagene på villaen og på den markante garagebygning er udskiftet, ydermurene er fuget om, og samtlige vinduer, døre og porte er udskiftet i meget fin tråd med husets oprindelige arkitektur. Samtidig er hele haven ændret, således at haven nu fremstår endnu mere åben mod Stormgade, end da ejerne overtog ejendommen. Mange ville måske have lyst til at sætte et højt solidt hegn op mod Stormgade for at lukke havearealet af for generende indkig fra de mange forbipasserende i Stormgade, men hvis det var sket, ville det have forrykket den fine harmoni, der i dag er skabt mellem hus, have og omgivelserne. Desuden vil bestyrelsen også fremhæve, at haven er omkranset af græsarealer, træer og en fin naturstenbelægning tæt på huset samt en lav grøn hæk alt sammen helt naturlige materialer, der passer til husets alder og omgivelser. Den smukke villa i Stormgade fremhæves derfor i denne præmiering, ikke kun fordi huset er rigtig smukt og grundigt istandsat i fuld overensstemmelse med bygningens arkitektur, men også fordi ejerne har formået og opnået at bringe omgivelserne med haveanlægget, belægninger, garagen, porte, låger og udvendige trapper op på et tilsvarende højt niveau, så den samlede helhed er bemærkelsesværdig fin

8 Boderne i Præstegade i Ribe Præmieret for god renovering af boderne i en samlet helhed. Præstegade i Ribe tilhører en af de ældste gader i bykernen med oprindelse i det gamle middelalderlige gadenet. Det var en betydningsfuld gade, som i datiden skulle forbinde Domkirken med Riberhus på Slotsbanken. Præstegade drejer let og terrænet falder en smule, når man bevæger sig i retning mod Slotsbanken. Det smalle og let svungne gaderum skaber sammen med husene, der flere steder er højere end gaderummet er bredt, en intim og oplevelsesrig stemning. Her i den nedre del af gaden ligger boderne, Præstegade De 5 boder blev bygget mellem årene 1600 og Præstegade 23 er det ældste hus i boderækken, mens Præstegade 21 er det yngste hus. Boderne var datidens lejeboliger og blev lejet af arbejdsmænd og småborgere. Efter 1600-tallet kom der nedgangstider med økonomisk krise, krig og sygdomme, som varede langt op i 1800-tallet. Det betød, at der ikke var råd til at rive ned og bygge nyt eller bygge om. Det fik stor betydning for, at boderne i dag er bevaret. Allerede i 1919 blev boderne fredet, så eftertiden kunne få mulighed for at se og opleve datidens byggeskik. Boderne er karakteriseret ved at være enten en trefagsbod, som tilfældet er i nr. 19, eller firefagsboder, som resten af boderne er, alle udført af bindingsværk med udvendigt synligt træværk. Boden i nr. 27 er så tidligt som omkring 1761 slået sammen af 2 firefagsboder. Boderne rummer 2 etager med en stueetage til boligen og en lav overetage, som i middelalderen blev brugt til opbevaring af dyrenes vinterfoder. Gulvet i overetagen blev placeret under tagremmen, hvilket lugerne over indgangsdørene er et vidnesbyrd på. Boderne anvendes i dag til bolig på begge etager. Flere af boderne er blevet flot renoveret igennem tiden, senest Præstegade 19 og 25, hvor forhusene har fået en ny samlende overfladebehandling af tømmer og tavl i en rødlig farve, hævelse af løsholter med ny vinduesplacering til følge og fjernelse af en tagkvist, som samlet set har rettet op på tidligere tiders uheldig udført restaurering. Boderne udgør et vigtigt samlet hele i Præstegade og sammen med bygningsdetaljer som tømmer og tavle, dokke og knægte, sprossede vinduer og smukke døre og brug af rigtige materialer, alt sammen i forståelse for byggeskik og arkitekturhistorie, bliver denne arv løftet på en meget fin måde. Boderne fremstår som en samlet helhed og bidrager til en helstøbt oplevelse af og fornemmelse for datidens liv i Danmarks ældste by. opfordrer til, at det fine renoveringsarbejde af boderne fastholdes og fortsætter både i detaljen og i helheden, så også eftertiden får mulighed for at opleve bodernes historiske betydning for Ribe

9 Ejendommen, Bredeslippe 9 11 i Ribe Præmieret for god renovering af ejendommen. Byområdet mellem Grønnegade og Ribe å i Ribe blev først skabt i midten af 1400-tallet med opfyldninger. Det blev til byens havneog slippekvarter, hvor de smalle slipper fik en vigtig funktion med vinkelrette forbindelser og kig fra Grønnegade via Fiskergade og videre ned til Skibbroen ved åen. Bredeslippe er én af disse beskedne slipper, hvis faldende forløb ned mod Fiskergade er karakteristisk for området. Områdets bebyggelse består hovedsageligt af huse fra og 1800-tallet og er en blanding af gamle købmandsgårde, som typisk blev bygget ned mod Skibbroen, og beskedne, enkle småhuse, som blev placeret oppe bagved i en tæt bebyggelse med små gårdrum opdelt af bag- og sidehuse. Bredeslippe er præget af huse, der ikke gør megen væsen af sig, bygget i en lille skala med én etage med udnyttet tagetage. De fleste af husene er kalkede eller pudsede i hvid eller lyse farver som gul og okker med røde teglstenstage. Vinduerne og dørene er i farver som hvid, mørke blå og mørke grøn. Samlet set giver det et harmonisk helhedsindtryk af området. Et sådant enkelt og beskedent hus er Bredeslippe 9-11, som ligger på hjørnet af Bredeslippe og Fiskergade. Adressen består af 2 sammenbyggede længehuse ud mod slippen, som i dag er lagt sammen til en ejendom. Selv om terrænet falder ned mod Fiskergade er højden på tagryggen ens for begge huse. Niveauspringet er på fin vis optaget i den forhøjede gesims og en højere facadehøjde i Bredeslippe 11 end i Bredeslippe 9. Det har skabt en glidende og visuelt enkel overgang mellem de to huse, og får dem til at fremstå som en helhed. De kan sandsynligvis dateres til før Begge huse blev fredet i Ejendommen har med en omfattende renovering både udvendig og indvendig været igennem en forvandling, så det nu fremstår som endnu et fint og enkelt tidstypisk hus i havne- og slippekvarteret. Både det kalkede murværk, soklen, det blødstrøgne teglstenstag, de nye pultkviste med bræddebeklædning, de eksisterende vinduer og nye vinduer holdt i den originale grønne farve med ægte sprosser og kitfals og dørene er istandsat og udført med blik for detaljer og materialer efter oprindelige og originale håndværksmetoder. Den nænsomme renovering harmonerer i fin balance med omgivelserne i Bredeslippe og Fiskegade. Derudover er der opført en fin lille mellembygning med bræddebeklædning og dør med koblede rammer og kitfals, som blandt andet rummer et bryggers og et bad. Der er opført en ny mur i skel mod selve Fiskergade og mod Fiskergade 11,så det karakteristiske lille gårdrum bliver bevaret med en klar bygningsmæssig afgrænsning. Mod Fiskergade er der isat en renoveret revleport i træ også i den originale grønne farve, og som afrunding på renoveringen er belægningen i gårdrummet udført af chaussésten. Også her er der en fin sammenhæng mellem proportionerne og materialerne i mellembygningen set i forhold til de to længehuse. Renoveringen af ejendommen er sket i samarbejde mellem Kulturarvsstyrelsen og Rønnow Arkitekt A/S, København

10 Regnskab Bidragydere 2010 til 01. december 2011 Resultatopgørelse for året 2010 Regnskab 2010 kr. Regnskab 2009 kr. Indtægter: Bidrag Diverse Renter I alt Udgifter: Tilsagn om tilskud Øvrige udgifter I alt Resultat før ekstraord. poster Ekstraordinære indtægter: Tilbageførte tilsagn Årets resultat Balance pr. 31. december 2010 Regnskab 2010 kr. Regnskab 2009 kr. Pantebreve Omsætningsaktiver Aktiver i alt Passiver: Egenkapital Kortfristet gæld Passiver i alt Advokatfirmaet Arnen I/S (nu Advokatfirmaet DAHL) Agerbo Døre & Vinduer ApS Arkitektfirmaet Hallen & Nordby A/S Arkitektfirmaet Rudolf Lolk A/S A-Z Snedkeriet.dk Birthe Grønborg Bjarne Pedersen A/S Boligforeningen Ungdomsbo Bygnings- og Inventarsnedkeri Jens Chr. Ehmsen Børge Siggaard Carl W. Reis A/S Claus Sørensens Fond ComputerCity COWI A/S DaiGruppen Danbolig Dan-El A/S Dansk Revision Esbjerg A/S Deloitte Det Danske Hedeselskab Dong Energi Power A/S E. Bank Lauridsen Holding A/S E. Skov Jørgensen A/S E.B.M. Renovering ApS v/børge Siggaard Ejendomsselskabet Aunbøl A/S Esbjerg Fonden Esbjerg Jerne Apotek Esbjerg Kommune Esbjerg Realskole Fonden Ribe Byferie Frank Segall Kranudlejning Frøs Herreds Sparekasse Grethe Mortensen og Christian Østergaard Hanna Fogtmann Iversen Henning G. Kruse Holding A/S Hotel Ansgar Hotel Dagmar Hovmester Hans Hansen HTH Køkkenforum, Esbjerg Høgholm A/S IAT I/S Inter Gruppen Jens Olof Olsson Jens Ytzen A/S K. Agerbo af 1983 ApS Krone Apoteket Landinspektørerne Syd I/S (nu Landsyd I/S) Lida og Oskar Nielsens Fond Lisbeth og Kristian Mogensen Malerfirmaet Kjøgx ApS Malermester Frode Beyer Martin Billeschou ApS Murerfirmaet Bent Krabbenhøft Neptun Apotek Pedersen Group A/S Pia og Kurt Hansen Puma Tæpper, Gulve & Gardiner A/S Revisionscentret 5R Esbjerg ApS Ribe Flaskecentral A/S Rosendahls Bogtrykkeri A/S Salt-Con Byg ApS Steelcon Chimney Esbjerg A/S Steff Byg A/S Sydvestjyske Museer Vestjysk Bogføringsbureau ApS Villemoes Holding ApS 18 19

11 Formand: Helene Plet, arkitekt m.a.a, Nygårdsvej 75, 6700 Esbjerg, tlf Sekretariat: Plan, Torvegade 74, 6700 Esbjerg, tlf , fax Foto: Alle præmieringsbilleder: Poul Madsen, Profoto. Øvrige billeder: Esbjerg Kommune eller privat ejer. Layout: Plan, Esbjerg Kommune Tryk: Rosendahls

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2008 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen Esbjerg Kommunes Byfonds bestyrelse Bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Byfond havde det første møde den 28. marts 2007, hvor bestyrelsen konstituerede sig med Helene

Læs mere

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2014 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen Esbjerg Kommunes Byfonds bestyrelse Bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Byfond er udpeget for en periode på 4 år, svarende til byrådsperioden 1. januar 2014 til 31.

Læs mere

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet BYPLANKONSULENT ARKITEKT M.A.A. CLAUS LORANGE CHRISTENSEN APS Registrant udarbejdet for Faxe Kommune - Maj 2013 LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet STED: Lysholm Skolevej 10, 4690 Haslev

Læs mere

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN KONGEHØJSKOLEN Skolebygning Transformering og nybyggeri Tøndervej 90 Arkitema Architects og MOE Skolen har gjort brug af en tidligere lagerbygning, der er indrettet som et rum til leg og bevægelse. Parallelt

Læs mere

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2013 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen Esbjerg Kommunes Byfonds bestyrelse Bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Byfond er udpeget for en periode på 4 år, svarende til byrådsperioden 1. januar 2010 til 31.

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: MIDTBYEN, HOLBÆK Historie Da Sortebrødrene kom til Holbæk i slutningen af 1200-tallet, blev de henvist til at opføre deres kloster (Sct. Lucius)

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2010 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen Esbjerg Kommunes Byfonds bestyrelse Bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Byfond blev ændret pr. 1. januar 2010 efter Kommunevalget for byrådsperioden 1. januar 2010

Læs mere

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2012 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen Esbjerg Kommunes Byfonds bestyrelse Bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Byfond er udpeget for en periode på 4 år, svarende til byrådsperioden 1. januar 2010 til 31.

Læs mere

BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier

BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier BEVARINGSFONDEN FOR FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA - Ansøgning og ansøgningskriterier BYFORSKØNNELSE I FREDERICIA A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har i 2012 doneret 50

Læs mere

SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3

SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3 SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3 Arkitektonisk 4 Miljømæssig 5 Originalitet 4 Samlet bevaringsværdi 4 Udpeget i år: 2008, rev. 2011 Ejendomsnr.: 3309 Matrikelnr.: 1aq Adresse: Vestergade

Læs mere

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 4.7 Kvarteret ved Ellebjerg Skole Stedet Kulturmiljøet omfatter boligområde, haveforening, skole og kirke.

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 26. maj 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 18:00-18:15 Medlemmer: Fraværende: Formand: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret? Jernbanegade 35 Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad er bygget til senere? Hvor mange tårne er der? Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Læs mere

Velkommen til information om Byfonden

Velkommen til information om Byfonden Tøndermarsk Initiativet Velkommen til information om Byfonden Kiersgaard 6. januar 2017 09-01-2017 www.toender.dk 1 Program Velkomst og nyt v/ Karsten Jensen Intro og baggrund for indsatsen Hvad betyder

Læs mere

Den aktuelle bygning, som er opført for direktørboligen for Codan-fabrikken, er udpeget som arkitektonisk og kulturhistorisk værdifuld.

Den aktuelle bygning, som er opført for direktørboligen for Codan-fabrikken, er udpeget som arkitektonisk og kulturhistorisk værdifuld. NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Plan Vurdering af om der bør gives dispensation fra lokalplan 2-46 Plan har modtaget en ansøgning om udbygning af Villa Søvang, Galoche Allé 1, således at den oprindelige

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 04.11.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/615-0001 Kommune: Horsens Kommune Adresse: Åboulevarden

Læs mere

PRÆMIERING AARHUS KOMMUNE

PRÆMIERING AARHUS KOMMUNE BYFORNYELSE OG BUTIKSFACADER PRÆMIERING AARHUS KOMMUNE 2011 Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Tekst, foto og layout, Byarkitektur Trykt, februar 2012 Præmieret 2011 for Byfornyelse Badstuegade 1A Mejlgade

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet.

Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet. Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet. Motivering for præmiering af de enkelte ejendomme beskrives kort i det følgende: Butiksfacader: Skovvejen

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD Historie Holbæk Slots Ladegård er en tidligere avlsgård tilhørende Holbæk Slot. Ladegårdens historie rækker

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SMEDELUNDSGADE BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: SMEDELUNDSGADE, HOLBÆK Historie Navnet Smedelundsgade har rødder tilbage i middelalderen, hvor smedene med deres brandfarlige virksomheder

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Sankelmarksvej 1, 4760 Vordingborg

Sankelmarksvej 1, 4760 Vordingborg Sankelmarksvej 1, 4760 Vordingborg Ejendom: Opført i 1921 Forslag til Privat udlejningsejendom med 9 lejemål Ejendommen ligger og af kulturmiljøet Boulevardkvarteret, og har en vis sammenhæng hertil. Ejendommen

Læs mere

SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7

SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7 SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7 Originalitet 3 Tilstand 4 Samlet bevaringsværdi 3 Ejendomsnr.: 511 Matrikelnr.: 1AZ Adresse: Enighedsvej 7 Byggeår: 1897 Huset fremstår med fast faginddelt

Læs mere

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 70 B Slagelse Bygrunde. BELIGGENDE: Bjergbygade 3 4200 Slagelse KOMMUNE: Slagelse kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende i byzone. AREALER:

Læs mere

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Ting- og Arresthuset er opført 1856 efter tegninger af kgl. bygningsinspektør Ferdinand

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 50 1 Sammenfatning nr. var en

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R NØRRETORV 10-15 HJØRRING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.05.2011 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/860-0001 Kommune: Hjørring Kommune Adresse:

Læs mere

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 31.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

acader, fortove og forretninger i Gladsaxe

acader, fortove og forretninger i Gladsaxe Facader acader, fortove og forretninger i Gladsaxe Gladsaxe Kommune ønsker at gøre Gladsaxe til en smuk, oplevelsesrig og bæredygtig by for alle. Derfor sætter Gladsaxe Kommune fokus på, hvordan vi kan

Læs mere

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2015 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen Esbjerg Kommunes Byfonds bestyrelse Bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Byfond er udpeget for en periode på 4 år, svarende til byrådsperioden 1. januar 2014 til 31.

Læs mere

Stephen Willacy, Stadsarkitekt:

Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Aarhus står over for en ganske overvældende udvikling, hvor byens fysiske rammer udvides, og bykernen fortættes. Det er helt unikt, og der ligger et stort arbejde i at sikre

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: KASERNEOMRÅDET, HOLBÆK Historie I begyndelsen af 1900-tallet blev det i det daværende Krigsministerium besluttet, at der skulle udpeges

Læs mere

ARKITEKTURPRIS 2016 VINDER PSYKIATRISK SYGEHUS

ARKITEKTURPRIS 2016 VINDER PSYKIATRISK SYGEHUS ARKITEKTURPRIS 2016 PSYKIATRISK SYGEHUS Psykiatrisk Sygehus Kresten Philipsens Vej 15 Efterår 2015 Bygherre: Region Syddanmark White Arkitekter DEVE Architecture ARKPLAN Det nye psykiatriske sygehus er

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R FREDERIKSBERG ALLÉ 104 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 16.12.2013 Sidse Martens Gudmand-Høyer 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Adresse:

Læs mere

Charmerende kontorlejemål på Grønningen

Charmerende kontorlejemål på Grønningen Charmerende kontorlejemål på Grønningen Kontorlokaler i Københavns nok flotteste ejendom med beliggenhed ved Kastellet, Langelinie og Nyboder M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke på hvid Mand: Pantone

Læs mere

ØSTER STRANDGADE 13 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

ØSTER STRANDGADE 13 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ØSTER STRANDGADE 13 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 15.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Fredningsforslaget omfatter: Skifteretten i Randers, tidl. Herredsretten, opført 1862. Skifteretten i Randers, facade mod Tøjhushavevej Forslagsstiller:

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

Natur og arkitektur. - værdier i Fredensborg Søpark. Af Verner Thomsen

Natur og arkitektur. - værdier i Fredensborg Søpark. Af Verner Thomsen Natur og arkitektur - værdier i Fredensborg Søpark Af Verner Thomsen Beliggenhed Når man går en tur i Søparken, møder man ofte naboer og genboer, som udtrykker stor glæde over at bo i området, uden at

Læs mere

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen.

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen. Bygningskultur Arkitekturpolitik Hvad er arkitektur? Hvad er kvalitet? Hvad kan kommunen gøre? Handlinger Fredede og bevaringsværdige bygninger Udpegede bevaringsværdige bygninger Kulturhistorie 2 3 4

Læs mere

Til salg. Foreløbig præsentation af kontorejendom

Til salg. Foreløbig præsentation af kontorejendom Til salg Foreløbig præsentation af kontorejendom DOMMERGAARD BROGADE 3 5900 RUDKØBING Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr. 214556 CVR-nr. 17 26 04 8 Telefon

Læs mere

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER INDLEDNING I det Frederiksbergske villakvarter omkring den sydlige del af Bülowsvej er det ønsket at nedrive en eksisterende gammel erhvervsbygning som er nedslidt og som arkitektonisk

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

Charmerende kontorlejemål

Charmerende kontorlejemål Charmerende kontorlejemål Kontorlokaler med plads til individuelle kontorer og storrumsfaciliteter tæt på Østerport Station M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke på hvid Mand: Pantone Cool Gray 8 Tekst:

Læs mere

JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE

JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 19.03.2015 Besigtiget af: Laura Boelskifte og Simon Harboe Journalnummer: 2011-7.82.07/210-0001 Kommune: Fredensborg

Læs mere

Afgørelse i sagen om til- og ombygning af hus i Åshøj Landsby i Køge Kommune

Afgørelse i sagen om til- og ombygning af hus i Åshøj Landsby i Køge Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 20. december 2006 J.nr.: NKN-33-00074 (tidligere 03-33/250-0184)

Læs mere

Dette notat indeholder tilrettet tekst til Kommuneplanens redegørelsesdel. Teksten henvender sig til de dele af kapitlet om bevaring, der i den gældende kommuneplan har følgende overskrifter: Bevaringsværdigt

Læs mere

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 Geografisk placering af periodens fredede gårde i Østjylland 1) EGEVEJ 27, BESSER, SAMSØ 2) BJERREVEJ 412, KLAKRING, JUELSMINDE 3) STOKKEBRO 60, GJERRILD, NØRRE DJURS

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R RAVELINENS BOMHUS KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 12. februar 2014 Københavns Ejendomme, Rikke Tønnes 2010-7.82.07/101-0001 Kommune:

Læs mere

Bygningsfornyelse. Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme

Bygningsfornyelse. Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme Bygningsfornyelse Støtte til andels- og ejerboliger samt udlejningsejendomme Bygningsfornyelse i Faaborg- Midtfyn Kommune I denne folder kan du læse om mulighederne for at søge tilskud til renovering af

Læs mere

Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig

Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. september 2015 Lokalplan 1013, Samsøgade 21 - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr.1013, Bevarende lokalplan for

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

Byfornyelse i Bramming bymidte. Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017

Byfornyelse i Bramming bymidte. Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017 Byfornyelse i Bramming bymidte Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017 Dagsorden Velkomst og introduktion til byfornyelsesindsatsen v/ formand for Plan & Miljøudvalget John Snedker Områdefornyelsens sammenhæng

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser.

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. I Thomas B. Thriges Gades hjulspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. Turen begynder ved Ruinen bag rådhuset. 1. I forbindelse

Læs mere

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier IDENTIFIKATION Kommune Varde Kommune Adresse Debelvej Landsejerlav Allerslev By, Outrup 325 Kommune nr. 573 Hus nr. 30 Matrikel

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården

Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården Forslag til ændring 2013.58 Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården Marts 2014 Forslag til Ændring 2013.58 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2013.58 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

Malerarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger

Malerarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger Malerarbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger Arne Høi, Arkitekt MAA, Centerleder ved Center for Bygningsbevaring i Raadvad Adjungeret Professor ved Arkitektskolen Aarhus Hvad skal man vide, nå

Læs mere

Passage. Baghus, (tidl. 19) Baghus,17. (tidl. 19) Carport Baghus, 21. Baghus, 21. Bevaringsværdige bygninger

Passage. Baghus, (tidl. 19) Baghus,17. (tidl. 19) Carport Baghus, 21. Baghus, 21. Bevaringsværdige bygninger Passage Baghus,17 17 17 (tidl. 19) Baghus,17 (tidl. 19) 21 Carport Baghus, 21 Baghus, 21 Bevaringsværdige bygninger Sagsrapport Sag - Adelgade 17 Stamdata Type: SAVE-sag Betegnelse: Adelgade 17 Aktuel

Læs mere

Hesselager Hotel (tv) og "porten til Østergade" (th).

Hesselager Hotel (tv) og porten til Østergade (th). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Hesselager Hotel (tv) og "porten til Østergade" (th). Bymiljø med lukkede butikker i Østergade (tv) og boliger i Langgade (th). Karakteristiske småboliger fra 1930

Læs mere

De 10 bud. Retningslinier for ændringer og forbedringer af Skælskør bymidte

De 10 bud. Retningslinier for ændringer og forbedringer af Skælskør bymidte De 10 bud Retningslinier for ændringer og forbedringer af Skælskør bymidte Indholsfortegnelse Hæftet er udarbejdet af Plan og Erhvervsudvikling i samarbejde med Afdeling for Byggeri i Slagelse Kommune.

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER I HJØRRING KOMMUNE

BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER I HJØRRING KOMMUNE Eskær Mosbjergvej 510, Mosbjerg Nørregade 38, Sindal BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER I HJØRRING KOMMUNE Strandvejen 37, Tornby Astrupvej 652, Astrup Nørregade 27, Hjørring Forord I Hjørring Kommune er godt

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Arkitekturstrategi for Odder Kommune September 2011

Arkitekturstrategi for Odder Kommune September 2011 Arkitekturstrategi 2011 1 Indhold Vision... 3 Arkitektur... 3 For byernes huse og rum vil byrådet:... 4 For nybyggeri vil byrådet:... 7 For bebyggelse i det åbne land vil byrådet:... 9 For erhvervsområder

Læs mere

Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE BYGNINGERNES VÆRDI FOR KULTURMILJØET OG BEVARINGSVURDERING

Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE BYGNINGERNES VÆRDI FOR KULTURMILJØET OG BEVARINGSVURDERING Notat Assens Kommune BEVARINGSVURDERING AF HAARBY MEJERI OG BØRNEHAVE 10. marts 2014 1 Projekt nr. 216629 Version 3 Dokument nr. 1210383404 Udarbejdet af LLU Kontrolleret af MLG Godkendt af LLU BAGGRUND

Læs mere

Bygningspræmiering 2015

Bygningspræmiering 2015 Bygningspræmiering 2015 Nominering Slagelse Kommune Center for Vækst og Plan September 2015 Nominering Indledning Uddelingen af Slagelse Kommunes årlige bygnings- og arkitekturpris blev påbegyndt i 1988

Læs mere

Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 2013

Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 Nr. 7 September 2015 For bevaringsværdige bygninger Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Kopi: Halsnæs Kommune.

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R STUDSGADE 35 AARHUS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 17.12.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/751-0001 Kommune: Aarhus Kommune

Læs mere

En rundtur i Lyset på godt og ondt

En rundtur i Lyset på godt og ondt En rundtur i Lyset på godt og ondt Inden for de seneste 5-7 år er der sket en kolossal udvikling i Lyset. Der er blevet solgt rigtig mange huse, og det har blandt andet betydet at nye ejere er gået i gang

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

naboorientering november 2014 Arkitektfirma maa / Danske Ark Claus Jensen Vestergade 48G 8000 Århus C telf.: 87 30 02 40 claus@cj-arkitekter.

naboorientering november 2014 Arkitektfirma maa / Danske Ark Claus Jensen Vestergade 48G 8000 Århus C telf.: 87 30 02 40 claus@cj-arkitekter. AArhus naboorientering november 2014 @cj-arkitekter.dk 2 Den nye bebyggelse 2 er tegnet på den grund, hvor der idag er opt baraklignende 1-etages byggeri. Disse eksisterende bygninger er idag indrettet

Læs mere

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE JUNI 2010 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2009 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C. Kontor i den gamle chokoladefabrik

Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C. Kontor i den gamle chokoladefabrik - til leje... Kontor 110 m 2 Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C Kontor i den gamle chokoladefabrik Velbeliggende kreativ designklynge i den ældre del af Århus midtby Charmerende kontorlokaler

Læs mere

at præmiere CBS s uddannelsesinstitution Kilen, tegnet af Arkitekterne Lundgaard & Tranberg og opført for CBS.

at præmiere CBS s uddannelsesinstitution Kilen, tegnet af Arkitekterne Lundgaard & Tranberg og opført for CBS. Den 16. august 2007 bedømte komitéen for præmiering af gode og smukke bygninger opført i Frederiksberg Kommune de bygninger m.v., som er taget i brug efter 20. januar 2006. Efter en besigtigelse af bygningerne

Læs mere

Lokalplanlægning for bevaringsværdig ejendom

Lokalplanlægning for bevaringsværdig ejendom Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 16. oktober 2014 bevaringsværdig ejendom Udarbejdelse af bevarende lokalplan for etageejendom beliggende Samsøgade 21, 8000 Aarhus

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN, HOLBÆK Historie Bakkekammen og Møllevangen er en del af Stormøllegård-konsortiets udstykning

Læs mere

Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup

Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup Ny dagligvarebutik i Slagerup. Skitseprojekt 1. oktober2012 Udviklingsselskab DPI Strandvejen 171, 2 Dk-2900 Hellerup www.dpi.dk Arkitekt Gottlieb

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE AUGUST 2008 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2007 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen Sagsfremstilling Bygningen er en del af et større bygningskompleks, der er opdelt i ejerlejligheder. Den seneste anvendelse har været uddannelsesinstitution

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole

Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole ers Rand Etageboliger Vorup Skole Villaer 45 E rup/ Pade Villaer og rækkehuse Vorup Kirke svej Århu Vorup Plejehjem Rekreativt område Villaer

Læs mere