Esbjerg Kommunes Byfond

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Esbjerg Kommunes Byfond"

Transkript

1 2011 Esbjerg Kommunes Byfond

2 Bestyrelsen s bestyrelse Bestyrelsen for er udpeget for en periode på 4 år, svarende til byrådsperioden 1. januar 2010 til 31. december I henhold til fundatsen arbejder medlemmerne gratis i Esbjerg Kommunes Byfond bestyrelse. Plan udfører den daglige sagsbehandling, herunder bogføring og udarbejdelse af årsberetning. Bestyrelsens medlemmer Udpeget af Esbjerg Byråd: John Snedker Eva Fisker Bagest fra venstre: John Snedker og Sigvald Urup Forrest fra venstre: Bent Krabbenhøft, Peter Slot, Helene Plet, Eva Fisker og Mette Slyngborg Udpeget af Akademisk Arkitektforening: Helene Plet (Formand) Udpeget af Esbjerg Erhvervsudvikling: Bent Krabbenhøft (Næstformand) Udpeget i fællesskab af Esbjerg Grundejerforening og Ribe Bykernes Beboerforening: Peter Slot Udpeget af Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Esbjerg Museum, Den Antikvariske Samling i Ribe og museumsforeningen i Bramming: Mette Slyngborg Udpeget af Lokal- og landsbyrådene: Sigvald Urup 3

3 Se mere på Fundats og vedtægter Årsberetning 2011 Fondens formål er at virke for bevarelse af arkitektonisk og kulturhi storisk værdifulde huse og miljøer in den for Esbjerg Kommunes område. Fonden administreres af en bestyrelse, bestående af: 2 medlemmer, udpeget af Byrådet, heraf skal det ene enten være Borg mesteren eller formanden for Plan- & Miljøudvalget. 1 medlem, udpeget af Esbjerg Erhvervsudvikling. 1 medlem, udpeget i fællesskab af Esbjerg Grundejerforening og Ribe Bykernes Beboerforening. 1 medlem, udpeget i fællesskab af Es bjerg Museum, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Den Antikvariske Samling i Ribe og museumsforeningen i Bramming. 1 medlem, udpeget af Akademisk Arkitektforening. 1 medlem, udpeget i fællesskab af lokal- og landsbyrådene. Fondens økonomiske forpligtelser dækkes alene af fondens midler, der søges tilvejebragt ved bidrag og til skud fra privat og offentlig side. Der aflægges en gang årligt beret ning og regnskab. Portioner af fondsmidlerne kan til deles ejerne og brugere af faste ejen domme inden for Fondens interesse områder. Fondsbestyrelsen tildeler midler i form af kontanttilskud eller lån, når arbejdet er udført eller godkendt. Ansøgningsskema kan rekvireres hos s sekretariat, Torve gade 74, 6700 Esbjerg, tlf , eller downloades fra Esbjerg Kommu nes hjemmeside. Fonden yder gratis konsulentbistand til istandsættelses - og vedligeholdel sesarbejder, hvor råd eller vejledning måtte ønskes. Henvendelse kan ske til Byplan, Torvegade 74, 6700 Esbjerg, tlf eller Bestyrelsen i Esbjerg kommunes Byfond har i 2011 holdt 6 møder. Der har været behandlet 30 ansøgninger om tilskud, hvortil der er givet tilsagn om tilskud til 24 ansøgninger. Samlet er der i 2011 givet tilskud på ca kr., hvoraf de største tilskud er på kr og det mindste på kr. Regnskab for 2010 ses på side 18 idet regnskab 2011 først afsluttes ved årsskiftet og vil fremgå af årsberetning Bestyrelsen takker igen for de mange private bidrag, der ydes til Esbjerg kommunes Byfond. Oversigten over bidragydere ses på side 19. Der er vedlagt et girokort der kan bruges til at indbetale bidrag, som stadig er vigtige for at sikre Fondens arbejde. Samtidig takkes Esbjerg kommune for at give tilskud til Fondens arbejde. Der gives generelt afslag til ansøgninger om almindelige vedligeholdelsesarbejder, som omfugning af almindeligt murværk eller isætning af almindelige termovinduer. a. Præmiering Tildeling af særlige årlige præmier eksempelvis: 1. Særlige, fortjenstfulde restaure ringer af ældre ejendomme. 2. Nybyggeri, der æstetisk og på sær lig, hensynsfuld måde over for den omgivende bebyggelse er indpas set i det eksisterende bymiljø. 3. Godt og smukt nybyggeri i al mindelighed. 4. God og nænsom skiltning eller facadeudformning. b. Tilskud eller lån Inden for Esbjerg Kommunes grænser kan der fra fonden ydes til skud eller lån til: 1. Restaurering eller om - og til bygninger, hvor udvendige, og i sammenhæng hermed undtagelsesvis indvendige, bygningsdetaljer udformet efter en traditionel byggeskik, kræver specielle udførelser. Indvendige bygningsdetaljer skal være tilgængelige for besigtigelse. F.eks. trapper, entreer og forhaller. 2. Fjernelse af skæmmende byg ningsdetaljer. 3. Almindelige eller specielle ved ligeholdelser samt miljøer og helheder i tilfælde, hvor om stændighederne taler derfor. 4. Dækning af udgifter ved udarbej delse af skilte og butiksfacader, der harmonerer med miljøet, så fremt udgifterne overstiger god standardudførelse. For at få et tilskud fra Esbjerg kommunes Byfond om støtte til renoveringer, skal der være tale om renovering af særlige dyre bygningsdele, som stråtag, naturskifertag eller tegltag, hvor rygningerne skal lægges i mørtel. Ligeledes skal vinduer også være ud over det almindelige for at få tilskud, som småsprossede vinduer og vinduer udført med koblede rammer. Der findes desuden mange murstensbygninger, der på facaderne har meget dyre formsten og en renovering af disse facader vil falde inden for rammerne for Fondens virke. At udskifte en enkelt formsten kan i visse tilfælde koste op til kr. Bestyrelsen har i 2011 været på en tematur for at se på udvalgte helheder og kulturhistoriske miljøer i Esbjerg kommune. Mødet blev afsluttet på Endrup Møllekro, hvor bestyrelsen samtidigt behandlede borgerforeningens ansøgning om tilskud til nyt stråtag. Kongensgade 80 har en meget smuk facade i røde mursten med mange formsten. Esbjerg kommune Byfond støtter et nyt naturskifertag for at stoppe den opfugtning af murværket, der ses på fotoet på højre side af facaden. 4 5

4 Indsatsområder og formidling fra i. Præmiering 2011 I første halvdel af 2011 har bestyrelsen udarbejdet et forslag til indsatsområder og formidling for en 4-årig periode i Esbjerg Kommunes Byfond. Perioden går fra 2011 til Formidling af s arbejde foregår bl.a. via Esbjerg Kommunes hjemmeside. På hjemmesiden kan man læse om fondens formål, økonomi, sponsorer, bestyrelsen, og hvordan den er udpeget sammen med en oversigt over byfondens publikationer igennem tiden. Der kan også læses om præmieringer og årsberetninger fra tidligere år. På hjemmesiden findes der desuden et ansøgningsskema sammen med praktiske oplysninger. Bestyrelsen ønsker, at byfonden bliver synlig i medierne og synlig i form af arrangementer rundt om i Esbjerg Kommune. Målet er at brede kendskabet til ud til så mange som muligt, så opmærksomheden på bevaringsværdige huse, bevaringsværdige helheder i for eksempel en gade og bevaringsværdige kulturmiljøer styrkes. Bestyrelsen har ønsket, udover det primære arbejde med ansøgninger om tilskud til istandsættelser, at lave en langsigtet planlægning med overordnede indsatsområder som et fælles arbejdsgrundlag for byfonden i de kommende år. Bestyrelsen har valgt at fokusere på byerne Bramming fra 2011 til 2012; Gørding fra 2012 til 2013; Vadehavslandsbyer fra 2013 til 2014 samt Esbjerg og Ribe fra 2014 til Samtidig har bestyrelsen ønsket at lave forslag til, hvordan byfonden kan styrke oplysninger om og formidling af deres arbejde i hele Esbjerg Kommune. Fra april 2011 til april 2012 bliver der sat fokus på Bramming. Bestyrelsen tyvstartede allerede i marts måned, idet Bramming Egnsmuseum holdt et arrangement om Byens Bygninger og miljøer i Bramming. Formanden for byfonden Helene Plet og bestyrelsesmedlem Mette Slyngborg deltog i arrangementet, hvor de fortalte om fondens arbejde, og om hvilke forhold som udformninger og materialer, bestyrelsen lægger vægt på med henblik på støtte til udvendige renoveringer på bevaringsværdige bygninger. Bestyrelsen vil følge op på arrangementet og holde et nyt arrangement i marts måned i 2012 i Bramming. Temaet vil handle om Brammings arkitektoniske kvaliteter som stationsby og fremtidig styrkelse af disse kvaliteter. Derudover vil byfonden give vejledning i, med udgangspunkt i gode eksempler, hvordan man kan bevare sit hus. Der vil være mulighed for både at aflevere ansøgningsskemaer og få ansøgningsskemaer. Bestyrelsen har desuden opfordret Esbjerg Kommune og Bramming Byforum til, at boligområdet med Bedre Byggeskik huse i gaderne Fengers Allé, Elmegade, Adelgade og Lindegade bliver omfattet af forslag til lokalplan for Bramming bymidte med tilhørende facadevejledning. I forhold til formidling er et af forslagene allerede lavet. Det er en plakat, som oplyser om, om muligheder for råd og vejledning ved istandsættelse af sit hus og om, hvad der kan søges økonomisk støtte til. Plakaten vil blive hængt op i landsbyerne rundt om i Esbjerg Kommune. Ét andet tiltag er tilskud til en revision af og supplement til Håndbog for bygningsdetaljer, facader Ribe Bykerne, Eksempelsamling. Håndbogen vil blandt andet vise eksempler på udformning af bygningsdele som døre, vinduer og tagkviste, så tids- og stilmæssige overensstemmelser opnås, fordelt på bygningstyper. Håndbogen vil også få et afsnit med overfladebehandling, hvor der gives vejledning omkring farvesætning af vinduer, døre og bindingsværk. Bestyrelsen har udpeget 5 ejendomme til præmiering i Det, som bestyrelsen især har lagt væk på i dette årets præmieringer, er, at de præmierede ejendomme gennem renovering og ombygning alle har fået udnyttet sit bygnings-og og bymiljømæssige potentiale på allerbedste vis. Samtidig er de præmierede ejendomme blevet fremtidssikrede og moderniseret på en sådan måde, at bygningerne i mange år endnu vil berige de forskellige miljøer, hvor de er beliggende. De præmierede ejendomme er: Ribe Kunstmuseum. Ejendommen blev oprindeligt opført som privatvilla i Allerede i 1891 rykkede kunstmuseet ind i den tidligere villa, og flere ombygninger og renoveringer er blevet udført gennem årene. Den nu præmierede ombygning og modernisering er udført med en enestående sikker hånd i de få men gennemgribende fornyelser, der er gennemført i god pagt med en omfattende renovering af hele museumsbygningen samt forpladsen, så alt nu fremstår meget smuk og imødekommende. Kirkegade 21, Esbjerg Ejendommen er opført i 1888 som bolig med blikkenslagerværksted i gården. Senere var der i mange år restaurant i bygningen. Nu er bygningen nyindrettet til butiksformål, hvilket har medført, at der er isat nye butiksvinduer og skabt et nyt indgangsparti i gadeniveau for at sikre gangbesværede adgang til den nye butik. Selv om der er sket en del forandringer på ejendommen, finder bestyrelsen, at meget af bygningens oprindelige karakter og charme er bibeholdt til gevinst for gadebilledet. 6 7

5 Stormgade 85, Esbjerg Den præmierede ejendom er en villa, oprindeligt opført i 1925, i røde mursten med helvalmet rødt tegltag. At villaen fremhæves ved denne præmiering skyldes, at ejerne af ejendommen, med sikker hånd igennem årene, løbende har forbedret og renoveret på villaen og dens omkringliggende have på en sådan måde, at helheden fremstår meget smuk i dag. Boderne i Præstegade 19 27, Ribe. De 5 boder blev bygget mellem år Boderne var datiden udlejningslejligheder. Boderne er i dag privatejede rækkevillaer, der igennem en lang årrække er blevet renoveret. Senest er Præstegade 19 og 25 blevet gennemgribende renoverede. I dag fremstår boderne som en fin helhed i gadebilledet i Ribe og udgør samtidig en vellykket sikring af et stykke af Ribes tidlige kulturhistorie. Bredeslippe 9-11, Ribe. Bredeslippe 9-11 består oprindeligt af 2 længehuse, der senere er blevet sammenlagt til en ejendom. Man kan i dag ane den oprindelige opdeling af huset ved det markante spring i gesimsen og soklen, hvor husene oprindeligt var delt. Ejendommen er gennemgribende renoveret både ud- og indvendigt, så den nu fremstår som en tidtypisk repræsentant for de enkle huse i Ribe. Ribe Kunstmuseum, Sct. Nicolaj Gade 10 Præmieret for enestående høj kvalitet i renovering af ejendom. Den ældste kendte bydel i Ribe ligger omkring Sankt Nicolaj Gade. Denne arkæologiske viden havde ripenserne ikke i middelalderen, hvor området i den sene middelalder blev benævnt forstaden. Bydelen fik en fornyet opblomstring fra midten af 1800-tallet under industrialiseringen, hvor industrivirksomheder med tilhørende direktørvillaer blev placeret i Sankt Nicolaj Gade og de omkringliggende gader. Det var karakteristisk for især Sankt Nicolaj Gade, at husene lå på grønne, parkagtige lange og smalle grunde med faldende terræn ned mod åen, hvor der også var visuel forbindelse mellem gaden, parken og åen et grønt, åbent åndehul i byen. Dette karaktertræk er bevaret i dag, hvor det mest markante eksempel, med kig fra gaden og ned igennem den smukke bypark mod åen, er ejendommen med bomuldsfabrikanten Balthazar Giørtz s villa. Villaen blev tegnet af L.A. Winstrup og huser i dag Ribe Kunstmuseum. Bomuldsfabrikantens villa blev opført i 1864 og var et godt eksempel på, hvordan stilretninger fra udlandet påvirkede det hjemlige byggeri alt efter, hvilken smag bygherren havde i forhold til arkitekturen. Villaen i Sankt Nicolaj Gade blev bygget i historicistisk stil, hvor stilelementerne blev hentet fra renæssancearkitekturen og manierismen. Både villaen, den 8-kantede pavillon og muren, som forbinder de to bygninger blev fredet i Da villaen blev bygget, blev der ikke sparet på materialerne eller de fine, delikate detaljer. Indvendigt var der de smukke trægulve med mønster i; de smukke vægge med træpaneler og gipsstuk med bladguld på; gipslofter med udsmykninger og dørene med smukt udskårne gerichter. Udvendigt har stilretningen udmøntet sig i gesimser og dekorationer og mere bevægelighed med de svungne former i frontoner i gavlene og på kvistene. Brugen af anden slags materiale var en del af industrialiseringen, som kom med nye materialer, som gjorde, at byggerierne kunne dekoreres og udsmykkes, uden at det behøvede at være en del af konstruktionen. Det er Ribe Kunstmuseum et fint eksempel på. I løbet af er Ribe Kunstmuseum blevet gennemgribende restaureret og moderniseret både indvendigt og udvendigt. Samtidig med blev også pavillonen i haven renoveret, haven med stier og pladsen foran Kunstmuseet blev nyanlagt og -omlagt, så både haven og forpladsen i dag indgår i en meget fin sammenhæng med Kunstmuseet. Efterfølgende er der opført en mur i Byparken af kunstneren Per Kirkeby. Muren er ikke udtaget til præmiering. Det er en stor fornøjelse at se og opleve, at restaureringsarbejdet af kunstmuseet er holdt i samme ånd, som da villaen blev opført, hvor der ikke blev sparet på materialerne og detaljerne. Al istandsættelse er udført i enestående høj kvalitet med stor respekt for de originale materialer, de oprindelige håndværksmetoder og arkitekturen både ude og inde. Restaureringen og moderniseringen er sket i samarbejde mellem Ribe Kunstmuseum, Kulturarvsstyrelsen og Jørgen Overbys Tegnestue A/S. 8 9

6 Ejendommen, Kirkegade 21 i Esbjerg Præmieret for god ombygning og genanvendelse af bygning. Den præmierede ejendom er et længehus på 9 fag der tilhører den efterhånden meget lille bevarede gruppe af lave huse, der blev opført i begyndelsen af Esbjerg bys historie. Bygningen er oprindeligt opført i 1888 for en smedemester Lykke Thomsen, der havde smedeværksted i en bygning i gården. Forhuset mod Kirkegade rummede oprindeligt 2 stk. lejligheder placeret henholdsvis til højre og til venstre for porten, der gik hele vejen gennem bygningen. Der var smedeværksted på stedet indtil 1971, hvor smedeværkstedet i gården blev revet ned. Derefter blev forhuset mod gaden indrettet til restaurant og senere omdannet til et diskotek. Ved den nu gennemførte gennemgribende renovering af ejendommen, er der sket store forandringer på bygningen både udvendigt og indvendigt for at gøre det muligt at ændre ejendommen til butiksformål. Renoveringen er gennemført med stor respekt for bygningens arkitektur og oprindelige materialer. Murværket under vinduerne er således blevet fjernet for at skabe muligheder for butiksvinduer, og de pudsede friser omkring vinduerne er genskabt. Den karakteristiske portdør er blevet fjernet sammen med de 3 trappetrin for at muliggøre niveaufri adgang til butikken. Den gamle portdør er dog bevaret og er nu isat inde i butikken som smuk og synlig adgang til baglokalerne. Taget er fornyet med et nyt naturskifertag, hvor der i kippen er ilagt såkaldte rytterlys-vinduer, der kaster et meget fint lys ind i butikken. Butikken har samtidig fået loftet til kip. Alt i alt er der sket mange mindre forandringer, der i dag af bestyrelsen alle opfattes som forbedringer, idet bygningens brug nu er sikret mange år frem som en moderne butik i en smuk oprindelig ramme. R- Arkitekter, Esbjerg har stået for renoveringen 10 11

7 Ejendommen, Stormgade 85 i Esbjerg Præmieret for god bevaring af villa og miljø. Den præmierede ejendom er en markant rødstens villa med rødt helvalmet tegltag beliggende åbent og markant mod Stormgade i Esbjerg. Bygningen er opført i 1925 og tegnet af den kendte Esbjergarkitekt C.H. Clausen. Ejerne af den præmierede ejendom har løbende renoveret bygningen og den omkringliggende have over en årrække, således at alt i dag fremstår meget smukt og imødekommende overfor de mange, der dagligt passerer forbi huset og haven. Af de udvendige arbejder, der er udført på villaen, kan nævnes, at tegltagene på villaen og på den markante garagebygning er udskiftet, ydermurene er fuget om, og samtlige vinduer, døre og porte er udskiftet i meget fin tråd med husets oprindelige arkitektur. Samtidig er hele haven ændret, således at haven nu fremstår endnu mere åben mod Stormgade, end da ejerne overtog ejendommen. Mange ville måske have lyst til at sætte et højt solidt hegn op mod Stormgade for at lukke havearealet af for generende indkig fra de mange forbipasserende i Stormgade, men hvis det var sket, ville det have forrykket den fine harmoni, der i dag er skabt mellem hus, have og omgivelserne. Desuden vil bestyrelsen også fremhæve, at haven er omkranset af græsarealer, træer og en fin naturstenbelægning tæt på huset samt en lav grøn hæk alt sammen helt naturlige materialer, der passer til husets alder og omgivelser. Den smukke villa i Stormgade fremhæves derfor i denne præmiering, ikke kun fordi huset er rigtig smukt og grundigt istandsat i fuld overensstemmelse med bygningens arkitektur, men også fordi ejerne har formået og opnået at bringe omgivelserne med haveanlægget, belægninger, garagen, porte, låger og udvendige trapper op på et tilsvarende højt niveau, så den samlede helhed er bemærkelsesværdig fin

8 Boderne i Præstegade i Ribe Præmieret for god renovering af boderne i en samlet helhed. Præstegade i Ribe tilhører en af de ældste gader i bykernen med oprindelse i det gamle middelalderlige gadenet. Det var en betydningsfuld gade, som i datiden skulle forbinde Domkirken med Riberhus på Slotsbanken. Præstegade drejer let og terrænet falder en smule, når man bevæger sig i retning mod Slotsbanken. Det smalle og let svungne gaderum skaber sammen med husene, der flere steder er højere end gaderummet er bredt, en intim og oplevelsesrig stemning. Her i den nedre del af gaden ligger boderne, Præstegade De 5 boder blev bygget mellem årene 1600 og Præstegade 23 er det ældste hus i boderækken, mens Præstegade 21 er det yngste hus. Boderne var datidens lejeboliger og blev lejet af arbejdsmænd og småborgere. Efter 1600-tallet kom der nedgangstider med økonomisk krise, krig og sygdomme, som varede langt op i 1800-tallet. Det betød, at der ikke var råd til at rive ned og bygge nyt eller bygge om. Det fik stor betydning for, at boderne i dag er bevaret. Allerede i 1919 blev boderne fredet, så eftertiden kunne få mulighed for at se og opleve datidens byggeskik. Boderne er karakteriseret ved at være enten en trefagsbod, som tilfældet er i nr. 19, eller firefagsboder, som resten af boderne er, alle udført af bindingsværk med udvendigt synligt træværk. Boden i nr. 27 er så tidligt som omkring 1761 slået sammen af 2 firefagsboder. Boderne rummer 2 etager med en stueetage til boligen og en lav overetage, som i middelalderen blev brugt til opbevaring af dyrenes vinterfoder. Gulvet i overetagen blev placeret under tagremmen, hvilket lugerne over indgangsdørene er et vidnesbyrd på. Boderne anvendes i dag til bolig på begge etager. Flere af boderne er blevet flot renoveret igennem tiden, senest Præstegade 19 og 25, hvor forhusene har fået en ny samlende overfladebehandling af tømmer og tavl i en rødlig farve, hævelse af løsholter med ny vinduesplacering til følge og fjernelse af en tagkvist, som samlet set har rettet op på tidligere tiders uheldig udført restaurering. Boderne udgør et vigtigt samlet hele i Præstegade og sammen med bygningsdetaljer som tømmer og tavle, dokke og knægte, sprossede vinduer og smukke døre og brug af rigtige materialer, alt sammen i forståelse for byggeskik og arkitekturhistorie, bliver denne arv løftet på en meget fin måde. Boderne fremstår som en samlet helhed og bidrager til en helstøbt oplevelse af og fornemmelse for datidens liv i Danmarks ældste by. opfordrer til, at det fine renoveringsarbejde af boderne fastholdes og fortsætter både i detaljen og i helheden, så også eftertiden får mulighed for at opleve bodernes historiske betydning for Ribe

9 Ejendommen, Bredeslippe 9 11 i Ribe Præmieret for god renovering af ejendommen. Byområdet mellem Grønnegade og Ribe å i Ribe blev først skabt i midten af 1400-tallet med opfyldninger. Det blev til byens havneog slippekvarter, hvor de smalle slipper fik en vigtig funktion med vinkelrette forbindelser og kig fra Grønnegade via Fiskergade og videre ned til Skibbroen ved åen. Bredeslippe er én af disse beskedne slipper, hvis faldende forløb ned mod Fiskergade er karakteristisk for området. Områdets bebyggelse består hovedsageligt af huse fra og 1800-tallet og er en blanding af gamle købmandsgårde, som typisk blev bygget ned mod Skibbroen, og beskedne, enkle småhuse, som blev placeret oppe bagved i en tæt bebyggelse med små gårdrum opdelt af bag- og sidehuse. Bredeslippe er præget af huse, der ikke gør megen væsen af sig, bygget i en lille skala med én etage med udnyttet tagetage. De fleste af husene er kalkede eller pudsede i hvid eller lyse farver som gul og okker med røde teglstenstage. Vinduerne og dørene er i farver som hvid, mørke blå og mørke grøn. Samlet set giver det et harmonisk helhedsindtryk af området. Et sådant enkelt og beskedent hus er Bredeslippe 9-11, som ligger på hjørnet af Bredeslippe og Fiskergade. Adressen består af 2 sammenbyggede længehuse ud mod slippen, som i dag er lagt sammen til en ejendom. Selv om terrænet falder ned mod Fiskergade er højden på tagryggen ens for begge huse. Niveauspringet er på fin vis optaget i den forhøjede gesims og en højere facadehøjde i Bredeslippe 11 end i Bredeslippe 9. Det har skabt en glidende og visuelt enkel overgang mellem de to huse, og får dem til at fremstå som en helhed. De kan sandsynligvis dateres til før Begge huse blev fredet i Ejendommen har med en omfattende renovering både udvendig og indvendig været igennem en forvandling, så det nu fremstår som endnu et fint og enkelt tidstypisk hus i havne- og slippekvarteret. Både det kalkede murværk, soklen, det blødstrøgne teglstenstag, de nye pultkviste med bræddebeklædning, de eksisterende vinduer og nye vinduer holdt i den originale grønne farve med ægte sprosser og kitfals og dørene er istandsat og udført med blik for detaljer og materialer efter oprindelige og originale håndværksmetoder. Den nænsomme renovering harmonerer i fin balance med omgivelserne i Bredeslippe og Fiskegade. Derudover er der opført en fin lille mellembygning med bræddebeklædning og dør med koblede rammer og kitfals, som blandt andet rummer et bryggers og et bad. Der er opført en ny mur i skel mod selve Fiskergade og mod Fiskergade 11,så det karakteristiske lille gårdrum bliver bevaret med en klar bygningsmæssig afgrænsning. Mod Fiskergade er der isat en renoveret revleport i træ også i den originale grønne farve, og som afrunding på renoveringen er belægningen i gårdrummet udført af chaussésten. Også her er der en fin sammenhæng mellem proportionerne og materialerne i mellembygningen set i forhold til de to længehuse. Renoveringen af ejendommen er sket i samarbejde mellem Kulturarvsstyrelsen og Rønnow Arkitekt A/S, København

10 Regnskab Bidragydere 2010 til 01. december 2011 Resultatopgørelse for året 2010 Regnskab 2010 kr. Regnskab 2009 kr. Indtægter: Bidrag Diverse Renter I alt Udgifter: Tilsagn om tilskud Øvrige udgifter I alt Resultat før ekstraord. poster Ekstraordinære indtægter: Tilbageførte tilsagn Årets resultat Balance pr. 31. december 2010 Regnskab 2010 kr. Regnskab 2009 kr. Pantebreve Omsætningsaktiver Aktiver i alt Passiver: Egenkapital Kortfristet gæld Passiver i alt Advokatfirmaet Arnen I/S (nu Advokatfirmaet DAHL) Agerbo Døre & Vinduer ApS Arkitektfirmaet Hallen & Nordby A/S Arkitektfirmaet Rudolf Lolk A/S A-Z Snedkeriet.dk Birthe Grønborg Bjarne Pedersen A/S Boligforeningen Ungdomsbo Bygnings- og Inventarsnedkeri Jens Chr. Ehmsen Børge Siggaard Carl W. Reis A/S Claus Sørensens Fond ComputerCity COWI A/S DaiGruppen Danbolig Dan-El A/S Dansk Revision Esbjerg A/S Deloitte Det Danske Hedeselskab Dong Energi Power A/S E. Bank Lauridsen Holding A/S E. Skov Jørgensen A/S E.B.M. Renovering ApS v/børge Siggaard Ejendomsselskabet Aunbøl A/S Esbjerg Fonden Esbjerg Jerne Apotek Esbjerg Kommune Esbjerg Realskole Fonden Ribe Byferie Frank Segall Kranudlejning Frøs Herreds Sparekasse Grethe Mortensen og Christian Østergaard Hanna Fogtmann Iversen Henning G. Kruse Holding A/S Hotel Ansgar Hotel Dagmar Hovmester Hans Hansen HTH Køkkenforum, Esbjerg Høgholm A/S IAT I/S Inter Gruppen Jens Olof Olsson Jens Ytzen A/S K. Agerbo af 1983 ApS Krone Apoteket Landinspektørerne Syd I/S (nu Landsyd I/S) Lida og Oskar Nielsens Fond Lisbeth og Kristian Mogensen Malerfirmaet Kjøgx ApS Malermester Frode Beyer Martin Billeschou ApS Murerfirmaet Bent Krabbenhøft Neptun Apotek Pedersen Group A/S Pia og Kurt Hansen Puma Tæpper, Gulve & Gardiner A/S Revisionscentret 5R Esbjerg ApS Ribe Flaskecentral A/S Rosendahls Bogtrykkeri A/S Salt-Con Byg ApS Steelcon Chimney Esbjerg A/S Steff Byg A/S Sydvestjyske Museer Vestjysk Bogføringsbureau ApS Villemoes Holding ApS 18 19

11 Formand: Helene Plet, arkitekt m.a.a, Nygårdsvej 75, 6700 Esbjerg, tlf Sekretariat: Plan, Torvegade 74, 6700 Esbjerg, tlf , fax Foto: Alle præmieringsbilleder: Poul Madsen, Profoto. Øvrige billeder: Esbjerg Kommune eller privat ejer. Layout: Plan, Esbjerg Kommune Tryk: Rosendahls

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2008 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen Esbjerg Kommunes Byfonds bestyrelse Bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Byfond havde det første møde den 28. marts 2007, hvor bestyrelsen konstituerede sig med Helene

Læs mere

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2010 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen Esbjerg Kommunes Byfonds bestyrelse Bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Byfond blev ændret pr. 1. januar 2010 efter Kommunevalget for byrådsperioden 1. januar 2010

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet.

Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet. Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet. Motivering for præmiering af de enkelte ejendomme beskrives kort i det følgende: Butiksfacader: Skovvejen

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN, HOLBÆK Historie Bakkekammen og Møllevangen er en del af Stormøllegård-konsortiets udstykning

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

Charmerende kontorlejemål på Grønningen

Charmerende kontorlejemål på Grønningen Charmerende kontorlejemål på Grønningen Kontorlokaler i Københavns nok flotteste ejendom med beliggenhed ved Kastellet, Langelinie og Nyboder M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke på hvid Mand: Pantone

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

Stephen Willacy, Stadsarkitekt:

Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Aarhus står over for en ganske overvældende udvikling, hvor byens fysiske rammer udvides, og bykernen fortættes. Det er helt unikt, og der ligger et stort arbejde i at sikre

Læs mere

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 50 1 Sammenfatning nr. var en

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Storegade 26 Torstensvej 5 HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Introduktion Bygningsforbedringsudvalgets møder 2012 Vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE JUNI 2010 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2009 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE AUGUST 2008 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2007 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

Case 3: Eksempel på bygningsrenovering Af Mario Jensen, Bygningskonstruktør Qarsoq Tegnestue ApS Opponent Thomas Riis Arkitekt MAA, RIIS ApS.

Case 3: Eksempel på bygningsrenovering Af Mario Jensen, Bygningskonstruktør Qarsoq Tegnestue ApS Opponent Thomas Riis Arkitekt MAA, RIIS ApS. Case 3: Eksempel på bygningsrenovering Af Mario Jensen, Bygningskonstruktør Qarsoq Tegnestue ApS Opponent Thomas Riis Arkitekt MAA, RIIS ApS. Bygningen B-7 Ny herrnhutsbygning opført (1747-48) som missionshus

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN

porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN Tekst: Henrik Terney Foto: Thomas Yde porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN SMUKKE GAMLE EJENDOM, MEJLBORG

Læs mere

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C - til leje... Butik 350 m 2 Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik Central beliggenhed i den ældre del af Århus midtby Ejendommen totalrenoveres med nye

Læs mere

Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C. Kontor i den gamle chokoladefabrik

Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C. Kontor i den gamle chokoladefabrik - til leje... Kontor 110 m 2 Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C Kontor i den gamle chokoladefabrik Velbeliggende kreativ designklynge i den ældre del af Århus midtby Charmerende kontorlokaler

Læs mere

ODDER SET MED NYE ØJNE

ODDER SET MED NYE ØJNE ODDER SET MED NYE ØJNE Peter Olesen i Pakhuset Tirsdag den 14. april 2015 havde Odder besøg af kulturformidler, foredragsholder og debattør Peter Olesen -mangeårig journalist i Danmarks Radio. Uddrag af

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser En smuk rødbøg og hvad så? Den dækker faktisk Hansens nye hus opført af Hansens egne håndværkere efter tegninger fra undertegnede. Det er jo et gammeldags

Læs mere

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Skolebakken 7 Aarhus C - fantastisk beliggenhed midt i byen ved vandet - liebhaverejendom i centrum af den nye Domkirkeakse med udsigt til havnen, Aarhusbugten

Læs mere

BEVARINGSFORENINGEN for Præstø og Omegn

BEVARINGSFORENINGEN for Præstø og Omegn BEVARINGSFORENINGEN for og Omegn Udsigt fra havn mod Nysø Antonibakken...2-3 Møllebakken på Ærø fredet...4-5 Søg om tilskud... 5 Sensommerudflugt... 6 Korte, men vigtige meddelelser... 7 Bestyrelsen...

Læs mere

Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn

Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn Beldringe Gods Laden, der opmagasinerer foreningens genbrugsmaterialer, foto Susanne Øhrgaard. Nyhedsbrev December 2012 Generalforsamling 2013 2 Lyt til Præstøs

Læs mere

1 Skive Byfond Inspirationskatalog

1 Skive Byfond Inspirationskatalog 1 Skive Byfond Inspirationskatalog INSPIRATIONSKATALOG Skive Byfond blev stiftet af Skive Byråd i 1996. Fondens formål er at virke for bevarelse af arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde huse og miljøer

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

BESLUTNING OM BYGNINGSFORNYELSE AF Fredet ejendom Svaneapoteket Middelgade 2, matr. 258 a Randers Bygrunde

BESLUTNING OM BYGNINGSFORNYELSE AF Fredet ejendom Svaneapoteket Middelgade 2, matr. 258 a Randers Bygrunde BESLUTNING OM BYGNINGSFORNYELSE AF Fredet ejendom Svaneapoteket Middelgade 2, matr. 258 a Randers Bygrunde Beslutning om bygningsfornyelse af Svaneapoteket fredet ejendom, Middelgade 2, matrikel 258 a,

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Præmieret 2008 Adresse Englandsgade 2-12 Bygherre Fyns almennyttige Boligselskab Arkitekt Frede Nielsens Tegnestue Ingeniør Henry Jensen A/S

Præmieret 2008 Adresse Englandsgade 2-12 Bygherre Fyns almennyttige Boligselskab Arkitekt Frede Nielsens Tegnestue Ingeniør Henry Jensen A/S GODT BYGGERI ODENSE 2008 BÆREDYGTIGHED Byggeriet i byen kommer os alle ved, fordi det påvirker byens rum og dermed er med til at sætte rammerne for hverdagens liv. Godt byggeri har et socialt ansvar -

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Skilte og facader. - i Ringe Kommune. Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune

Skilte og facader. - i Ringe Kommune. Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune Skilte og facader - i Ringe Kommune Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune INDHOLD Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Indledning side 4 Afgrænsning side 6 Facader side 8 Skilte

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Valby Landsby 1.8

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Valby Landsby 1.8 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD Valby Landsby 1.8 1.8 VALBY LANDSBY Stedet Kulturmiljøet omfatter resterne af den gamle landsby Valby omkring Valby Langgade. Det afgrænses

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Bevaringsforeningen for Præstø og omegn Nyhedsbrev September 2010 e glemte perler. Vi kender efterhånden mere til Paris og London end vi kender til de mange enestående bygninger, der ligger i vores eget

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE Ruts Kirke c. 1870 med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel. Ældst kendte foto at Ruts Kirke. Klokketårnets historie og restaureringer NIELS-HOLGER

Læs mere

Humleby's lokalplan Københavns Kommune

Humleby's lokalplan Københavns Kommune Humleby's lokalplan Københavns Kommune Lokalplan nr. 268 Lokalplan for området begrænset af Vesterfælledvej, nordskellet af ejendommen matr.nr.225 Udenbys Vester Kvarter, København, nord og vestskellet

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Hæfte 4C Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Husene fra 1890-1900 er stærkt præget af Esbjergs nybyggeri, og har mistet enhver påvirkning fra den lokale byggemåde. Flere

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION Historicismen var en stilperiode, hvor industrialiseringens nye byggetekniske og industrielle landvindinger, sammen med romantikkens fokus på arkitekturhistorieog

Læs mere

Velbeliggende byejendom i Faaborg

Velbeliggende byejendom i Faaborg Salgsopstilling Velbeliggende byejendom i Faaborg Sag 7069-8 Østergade 22, 5600 Faaborg Domicil til liberalt erhverv Evt. indretning af lejlighed på 1. sal og 2.sal Kontantpris kr. 1.825.000 Etageareal

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011 Teknik & Miljø, februar 2012/aho Acadre-sag: 11/7660 Årsberetning 2011 Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Vejledning om solceller og solfangere

Vejledning om solceller og solfangere Vejledning om solceller og solfangere Lovgivning og lovhjemmel: Bygningsreglementets lovhjemmel betyder følgende: at solceller på private ejendomme som udgangspunkt betragtes som tekniske anlæg og derfor

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

Bygningsdel /Område A B C D Svenskehuse

Bygningsdel /Område A B C D Svenskehuse TAG Retningslinier for bygningsdele og detaljer indenfor forskellige bevaringskategorier. Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 28. september 2010 Alle ansøgninger vil dog blive behandlet efter en konkret

Læs mere

Kontor 877 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Nyrenoveret kontordomicil på Odense Havn. Sverigesgade 2 5000 Odense C. Byggeselskab Olav de Linde

Kontor 877 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Nyrenoveret kontordomicil på Odense Havn. Sverigesgade 2 5000 Odense C. Byggeselskab Olav de Linde - til leje... Kontor 877 m 2 Sverigesgade 2 5000 Odense C Nyrenoveret kontordomicil på Odense Havn Unik beliggenhed på første parket - med udsigt over inspirerende havnemiljø Sjældent udbudt lejemål med

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Vejledning om solenergianlæg

Vejledning om solenergianlæg Vejledning om solenergianlæg Fanø kommune 2013 Vejledning om solenergianlæg Indholdsfortegnelse Før du går igang Generelt Solenergianlæg og brand Lokalplanforhold Anbringelse af solenergianlæg Byggetilladelse

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2012 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo.

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo. Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk 1 2 Bevarende lokalplaner - generelt Planloven indeholder hjemmel til at udarbejde

Læs mere

Krav og kvalitet. - i bygningsfornyelsen

Krav og kvalitet. - i bygningsfornyelsen Krav og kvalitet - i bygningsfornyelsen 1 Kolofon Sammenfatningen er udarbejdet af: sbs rådgivning a/s Fotos: sbs og BvB Layout: sbs rådgivning a/s ISBN: Elektronisk: 987-87-754-6435-7 Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

BEVARINGSVÆRDIGE HOVEDTRÆK

BEVARINGSVÆRDIGE HOVEDTRÆK Statements fra museumsinspektør Bevaringsværdige bygninger og bymiljøer har ikke nogen naturgiven skæringsdato for det historiske snit Vi bevarer for nutiden og eftertiden i ønsket om, at det vil gøre

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

og nyt liv i Varde midtby

og nyt liv i Varde midtby Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby side 2 Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby Området I Vardes absolutte centrum omkranset af Torvegade, Kræmmergade, Fiskergade og ligger der et upåagtet område

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2012 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Tage Lyneborg Tegnestue

Tage Lyneborg Tegnestue Tage Lyneborg Tegnestue St. Annæ Plads 7 1250 København K tlf. 33 15 29 18 fax. 33 15 29 08 e-mail: lyneborg@pc.dk SE: 76 865 213 bank: Nordea 2102 8420107898 Fremtidens Foreningshus 1 Facade mod syd 1:200

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 711. Købmagergade 44-46. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 711. Købmagergade 44-46. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 711 Købmagergade 44-46 Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Købmagergade 44-46 Dato: 01.02.2013

Læs mere

Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde

Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde Retningslinjer til fortolkning af den bevarende Lokalplan 92 Retningslinjer til fortolkning af den bevarende lokalplan 92 er udarbejdet i et samarbejde

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Byens Netværk 17.02.09 Tekst og foto: Ditte Frisk Hansen Det gamle fredede Overformynderi i Stormgade har fået ny funktion: Call

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere