STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE OMSORGSTANDPLEJE. Årsrapport 2013/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE OMSORGSTANDPLEJE. Årsrapport 2013/14"

Transkript

1 STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE OMSORGSTANDPLEJE Årsrapport 2013/14

2 INDHOLD Indledning... side 2 Tilmelding visitation side 3 Målsætning.. side 4 Tilslutning...side 4 Tandpleje-teams...side 6 Tilbuddets tilgængelighed...side 7 Tilbuddets indhold...side 8 Samarbejde..side 10 Uddannelse og udvikling.....side 11 Økonomi...side 11 Bilag 1 og 2 Retningslinjer.side 12 Bilag 3 Kvalitetsstandard omsorgstandpleje...side 17 Årsrapporten for omsorgstandpleje er udarbejdet af Overtandlæge Diana Joel i juli 2014 Struer Kommunale Tandpleje, Gimsinghovedvej 13, 7600 Struer telefon , 1

3 Omsorgstandpleje Omsorgstandpleje skal efter loven tilbydes alle plejehjemsbeboere samt beboere i plejeboliger, ældreboliger eller i eget hjem, som er at sidestille med plejehjemsbeboere. Tandplejetilbuddet skal gives til de medborgere, der p.g.a. fysisk eller psykisk svaghed kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Det vil være borgere med meget ringe grad af egenomsorg, og som derfor modtager mange hjælpeforanstaltninger. Efter ændring af lov om tandpleje i 2001 kunne omsorgstandpleje derudover tilbydes til en del af de psykisk udviklingshæmmede og sindslidende. De sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- ungetandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen, tilbydes et specialiseret tandplejetilbud, hvor Regionen har forsyningsforpligtelsen. Opsøgende opgaver, generel forebyggelse og visitation mellem tandplejetilbuddene i det specialiserede tandplejetilbud varetages af Den Kommunale Tandpleje. De forebyggende aktiviteter foregår overfor institutionerne Nordstjernen, Fønixgården, Fjordbo og Center Midtbyen. Det skønnes ikke, at Struer Kommunale Tandpleje har kompetencer og faciliteter til at varetage et specialiseret behandlingstilbud på voksenklientellet. De, der måtte kunne visiteres til det mindre specialiserede omsorgstandplejetilbud vil kunne modtage tilbuddet fra Den Kommunale Tandpleje. Den Kommunale Tandpleje kan visitere patienter direkte fra børne- ungdomstandplejen til omsorgstandplejen. Der er indgået aftale med Regionen om varetagelse af specialiseret tandpleje overfor en stor del af den af Sundhedsstyrelsen estimerede målgruppe for Struer. Det regionale specialtandplejetilbud gives på regionshospitalerne i Holstebro og Viborg. 2

4 Tilmelding og visitation Tilmelding til omsorgstandpleje for egentlige plejehjemsbeboere foregår i forbindelse med indflytning på plejehjemmet. Tilbuddet gives til beboer og pårørende af funktionslederen. Funktionslederen er herefter ansvarlig for at give meddelelse om tilmeldingen til Den Kommunale Tandplejes centralklinik. Tilmelding og afmelding foregår på et elektronisk tilmeldingsskema, der sendes direkte til Den Kommunale Tandpleje. For alle andre end plejehjemsbeboere, vil tilbud om omsorgstandpleje være forudgået af en visitation. Vurderingen tager udgangspunkt i den enkeltes funktionsniveau og grad af egenomsorg. Overtandlægen udfører visitationen ud fra især oplysningerne på tilmeldingsskemaet, disse oplysninger kan suppleres af informationer fra omsorgssystemet Avaleo. Det er områdeledere, funktionsledere, hjemmesygeplejersker og hjemmehjælpere, der er ansvarlige for, at borgere, der skønnes at tilhøre målgruppen for omsorgstandpleje bliver visiteret. Dette sker rent praktisk ved, at det udfyldte tilmeldingsskema indsendes til Den Kommunale Tandpleje. Hvis borgeren ikke ønsker omsorgstandpleje, bevarer vedkommende retten til tandpleje med sygesikringstilskud. Den Kommunale Tandpleje er ansvarlig for, evt. i samarbejde med visitationsenheden i afdelingen for handicap- og psykiatri, at forestå visitation af de psykisk syge og udviklingshæmmede til det tandplejetilbud de kan klare dvs visitation mellem praksistandpleje, omsorgstandpleje eller et specialiseret tandplejetilbud i regionen. I visitationen lægges vægt på egenomsorg, patientens handlekompetence og til en vis grad patientens tandbehandlingsbehov. Der er udarbejdet kvalitetsstandarder for omsorgstandpleje og specialtandpleje. Kvalitetsstandarden for omsorgstandpleje er vedhæftet som bilag 3. Betaling Det er besluttet i Struer at opkræve den tilladte egenbetaling for deltagelse i omsorgstandplejen. Omsorgstandplejemodtagere har en maximal egenbetaling svarende til et grundbeløb, der pr var på kr. 360 årligt. Beløbet er pristalsreguleret, og udgør således kr. 475 kr. i Betaling klares gennem Udbetaling Danmark og kan tilmeldes PBS. Kommunikation Tandplejen har sin egen version af en helt ny hjemmeside. Den hedder - dette site henvender sig til omsorgstandplejepatienter og seniorer i det hele taget. Men også til disses pårørende, plejepersonale, tandplejepersonale og andre interesserede. Der kan bl.a. findes alle generelle informationer omkring omsorgstandplejen samt gode råd omkring mundpleje. Retningslinjer for omsorgstandpleje for henholdsvis plejehjemsbeboere og beboere i plejeboliger, ældreboliger og eget hjem er vedhæftet rapporten som bilag 1 og 2. Disse kan også findes på omsorgstandplejens hjemmeside. 3

5 Målsætning Målet med omsorgstandplejetilbuddet i Struer er så vidt muligt at sikre acceptable funktionelle og kosmetiske mund- og tandforhold, således at selvværd opretholdes og sundhed og trivsel fremmes. Behandlingsgevinsten for patienten skal til enhver tid være større end belastningen ved gennemførelse af behandlingen. Patienterne skal så vidt det overhovedet er muligt i det mindste sikres smertefrihed. Tilslutning Tilslutningen ændrer sig nærmest fra uge til uge, da der er stor udskiftning i borgerne. Tilslutningen til omsorgstandplejen samlet set på plejehjem og plejecentre i perioden er på godt 44%. Året før var den godt 45%. Der var ultimo maj 2014 i alt 132 omsorgstandplejemodtagere i Struer Kommune. 4

6 Fordelingen af tilsluttede patienter på plejehjemmene og af hjemmeboende ser således ud: Plejehjem/ Plejecentre Plejeboliger ældreboliger Antal beboere Plejehjem, plejeboliger,ældreboliger Antal tilsluttede til omsorgstandpleje i 2014 (2013) Voldgade 14A 15 9 (9) Enggård Centret (14) Solglimt (14) Asp (14) Bøgelund (Voldgade 65) (21) Rosengården (21) Solvang (9) Uglev 20 8 (11) I alt (113) Center Midtbyen* 9 (11) Hjemmeboende 8 (7) Målgruppe Specialtandpleje tilknyttet omsorgstandpleje 5 (5) Ialt 132 (136) * Center Midtbyen var indtil organisatorisk at regne som et almindelig kommunalt plejehjem, Bakkely, og alle beboere modtog omsorgstandpleje. Center Midtbyen er nu organiseret under handicap- psykiatriafdelingen, og plejehjemmet er i 2009 ombygget til plejeboliger. For fremtiden skal tandplejetilbud gives efter visitation. Alle de beboere, der indtil nu har modtaget omsorgstandpleje, fortsætter med tilbuddet. 5

7 Tandpleje-teams I Den Kommunale Tandpleje er der lige nu 4 tandpleje-teams tilknyttet omsorgstandplejen og Den Kommunale Specialtandpleje. Tandlæge Kristin Stæhr og klinikassistent Hanne Lundbye Dette team er desuden tilknyttet den opsøgende og forebyggende del af Den Kommunale Specialtandpleje. Kristin Stæhr Hanne Lundby Tandlæge Anne Voigt Lauridsen og klinikassistent Joan Kristensen Tandlæge Birgitte Haase og klinikassistent Gitte Nielsen Tandplejer Jeanette P. Nielsen og klinikassistent Malene Harregaard. De hjemmeboende bliver fordelt efter tandpleje-teamenes øjeblikkelige kapacitet. 6

8 Tilgængelighed Hvert team arbejder én formiddag om ugen/hver 2. uge i omsorgstandplejen. Mange opgaver løses ude på plejehjemmene/plejeboligerne eller i eget hjem med mobilt udstyr. Hvert plejehjem/ældrecenter får besøg efter behov af et tandpleje-team. Ved hvert besøg aftaler tandplejeteamet med plejehjemmet/plejeboligerne, hvornår næste besøg skal være. Tidspunktet for næste besøg bliver aftalt direkte med plejehjemmet/plejeboligerne. Plejepersonalet har mulighed for at udbede sig konsultation eller behandling af en beboer ved næste besøg af tandpleje-teamet. Det har været af stor betydning, at der på plejehjemmene blev stillet et velegnet lokale til rådighed, hvor patienterne kan behandles. Desværre, set med tandplejens øjne, går udviklingen af ældreområdet i retning af, at alle beboere skal behandles i eget hjem - dvs. på deres egen stue, og at der færre steder kan stilles et egnet lokale til rådighed. Dette betyder at der skal bruges megen tid til opstilling og nedtagning af det mobile tandlægeudstyr, som teamene medbringer. Mobilt tandlægeudstyr opstillet i et fællesrum, hvor der bliver lavet plads når vi skal komme. Bilen pakkes til en dag i omsorgstandplejen. Når der ikke kan stilles et lokale til rådighed på et plejecenter må der pakkes ud og ind mellem hver patient. Det er fysisk belastende arbejde for tandpleje-teamet, at foretage tandbehandling i patientens seng, en kørestol, en lænestol eller en frisørstol. Lysforholdene er ofte dårlige, og arbejdet med den mobile unit er ergonomisk mere belastende end arbejdet på vore stationære klinikker. Foruden de belastende arbejdsstillinger er der mange tunge løft af bl.a. behandlingskufferter forbundet med arbejdet i omsorgstandplejen. For borgere med egne tænder, kan det være nødvendigt, at få dem transporteret til tandklinikken. Ved behov for røntgenbilleder vil det f.eks. altid være nødvendigt at komme til klinikken. Ved blodige indgreb som fx tandudtrækninger stilles der større hygiejniske krav end dem der kan skaffes på plejecentrene, så her er behandling på centralklinikken ofte nødvendig. Ovenstående ting kan betyde, at det vil være nødvendigt i højere grad at transportere patienterne til vores centralklinik. Der er ingen befordringsgodtgørelse i ordningen. 7

9 Nødhjælp Opstår der behov for akut nødhjælp på ikke-omsorgstandplejedage, men indenfor de kommunale klinikkers normale åbningstid, fra kl. 8-15, kan der umiddelbart ydes hjælp. Ved mindre akutte behandlingsbehov vil tandpleje-teamet løse problemet på teamets førstkommende plejehjems-formiddag. Ved henvendelse på Centralklinikken, tlf , etableres kontakt til plejehjemmets behandler-team. I sommerferien er der åbent for nødhjælp de fleste onsdage kl på Centralklinikken, tlf Indhold Omsorg og forebyggelse er en væsentlig del af omsorgstandplejeopgaven. Planlægning af, hvilken behandling en beboer/hjemmeboende kan klare må nødvendigvis ske i samarbejde med personalet på plejehjemmene/plejeboligerne respektive med plejepersonalet eller pårørende. Det er vigtigt, at behandlingsgevinsten til enhver tid er større end den belastning gennemførelse af behandlingen medfører for patienten. Vi er derfor meget afhængige af plejepersonalets vurdering af patientens fysiske og psykiske kræfter. Den daglige forebyggelse med pasning af tænder og proteser må ofte varetages af plejepersonalet, hvis patienten ikke længere fysisk eller psykisk magter denne egenomsorg. Proteserengøring er vigtig for opretholdelse af sunde slimhinde og kan foregå med fx biotex Tandpasta med højt fluorindhold kan somme tider anvendes for at hindre huller, specielt ved mundtørhed ovenover ses nogle af mulighederne. Omsorgstandpleje-teamet står til rådighed for plejepersonalet med hjælp og vejledning i mund-, tand-, og protesepleje. Vi deltager meget gerne med undervisningsprogrammer på personale-møder på plejehjem og i hjemmeplejen. Det kan somme tider være meget vanskeligt for plejepersonalet at få lov til at børste tænder på vore svage medborgere, specielt på demente. Det kan til tider være nødvendigt at gennemføre hygiejnen under en mild form for tvang. Lovgivning på dette område er gjort mere lempelig. Men den svære balance mellem omsorgssvigt og tvang er også på tandplejeområdet hårfin. Kostens lødighed, holdninger og valg af drikkevarer, slik og andre søde sager er lige så vigtige elementer, som opretholdelse af en god mundhygiejne er, for at bevare en god mundog tandstatus. 8

10 Dertil kommer, at mange af vore omsorgtandplejepatienter er i særlig risiko for udvikling af karies pga. et ofte stort medicinindtag, der har medført mundtørhed. Ved mundtørhed vil der altid være øget risiko for huller i tænderne. Således er sukkereliminerings-tiden op til 10 gange større ved reduceret spytmængde. Det er lige så vigtigt for ældre som for børn, at tørsten fortrinsvis slukkes med vand og ikke med saft til daglig. Det er vigtigt for livskvaliteten, at tandstatussen ikke forhindrer, at der kan indtages indbydende, ernæringsrigtige måltider. Det er tandplejens opgave at hjælpe til med, at patienterne så længe som muligt kan tygge almindelig tilberedt kost. I 2012/2013 var fordelingen af tandløse og patienter med egne tænder sammenlignet med fordelingen tidligere år således: Antal patienter 2007/08 Antal patienter 2011/12 Antal patienter 2013/14 Tandløse 70(42,4%) 53 (38,1%) 47 (35,6%) 1-9 tænder 38(23,0%) 26 (18,7%) 33 (25,0%) tænder 36(21,8%) 27 (19,4%) 17 (12,9%) Over 20 tænder 21(12,7%) 33 (23,7%) 35 (26,5%) Tendensen til, at flere og flere af vore omsorgstandplejemodtagere vil have egne tænder og færre være helprotesebærere, ses også i Vestjylland, men der er stadig ca 1/3 af patienterne der har helproteser. Det er langt vanskeligere og mere tidskrævende at foretage behandling af patienter med egne tænder end patienter med proteser. Tandsættene er ofte forsømte og desuden præget af mange og store restaureringer, der kan være vanskelige at reparere. Overgangsperioden fra at borgeren kun har egne tænder til de er protesebærere er desuden dyr i teknikudgifter. Det besværliggør ydermere behandlingen, når den skal gennemføres med patienten i kørestol eller liggende i egen seng. 9

11 Den største behandlingsopgave har været forebyggelse og protesearbejde i form af reparationer, korrektioner, udvidelser, underforinger og i nogle tilfælde nye proteser. Der lægges i protesebehandlingerne stor vægt på, at eventuelle problemer så vidt muligt løses med udgangspunkt i patientens gamle proteser. Det kan være meget vanskeligt for ældre patienter, at vænne sig til helt nye proteser. Der er dog også brugt en del tid på at lave fyldninger. Behandlingsopgaver, der kræver meget samarbejde fra patienten, kan til tider være svære eller umulige at gennemføre. Der kan være forskellige forventninger om behandlingsmuligheder hos patient og pårørende. Implantatbehandlinger udføres fx ikke i omsorgstandplejen. Patientens ret til at afstå fra behandling vil altid blive respekteret. For de beboere, der har egne tænder, gennemføres regelmæssig, professionel rengøring og regelmæssige fluorpenslinger. I 2013/14 havde vores tandpleje-teams tilsammen 308 konsultationer af tandlæger samt 45 af tandplejer.. Dette svarer til gennemsnitlig 2,7 konsultationer pr. omsorgstandplejemodtager. 20 af disse konsultationer var kommet i stand efter et akut nødhjælpsopkald. Der blev, i 2013/14, givet i alt 441 forebyggende ydelser i form af tandrensning, professionel rengøring af tænder eller proteser samt fluorprofylakse. På patienter med egne tænder blev der lavet 78 fyldninger og 32 tænder blev trukket ud. Der blev i år foretaget justering/reparation af 50 proteser/delproteser og endelig blev der fremstillet 7 helt nye proteser/delproteser. Vi har haft færre konsultationer men flere forebyggende tiltag pr borger i forhold til sidste år. Der er lavet lidt færre fyldninger og en del flere tandudtrækninger. Der er udført samme antal protesereparationer og færre helt nye proteser ift. sidste år. Samarbejde Omsorgstandplejen organiseres af Den kommunale tandpleje, men der samarbejdes på relevante områder med bl.a. Lars Olesen, Grethe Riksted - leder af plejeboliger og Mariann Mikkelsen - leder af hjemmepleje og sundhed. Vi samarbejder omkring udførelse af protesearbejde med tandteknikere, både lokal og udenbys. Der foregår også et vist samarbejde med patientens egen læge. Hvis det er nødvendigt at behandle en omsorgspatient i narkose samarbejdes med Den regionale specialtandpleje i Viborg. Vi har haft lidt udfordringer omkring transport til sådanne behandlinger. Det er nu afklaret, at der er mulighed for at søge egen sagsbehandler om en enkeltbevilling, hvis borgeren ikke selv er i stand til selv at afholde udgiften til fx taxa-transport til og fra Viborg. Ved større ændringer på området bør overtandlægen deltage i ledermøde for område-, funktions- og institutionsledere. Det daglige samarbejde mellem plejehjem og omsorgstandpleje-teamene foregår på en uformel måde. Der er et stående tilbud om deltagelse i personalemøder, hvor tandplejepersonalet stiller sig til rådighed med information, vejledning og undervisning i tand-, mund og protesepleje. 10

12 Uddannelse og udvikling Tandplejepersonalet deltager løbende i efteruddannelse på området. Vi arbejder hele tiden på at højne tand- og protesehygiejnen på omsorgspatienterne. Tandplejen har i 2013/2014 deltaget i et projekt sat i værk af De Offentlige Tandlæger og FOA. Projektet hed Hvorfor skal bedste há børstet tænder?. Projektets formål var at sætte fokus på de ældre medborgeres mundhygiejne eller mangel på samme. I Struer var Enggaardscentret med i hele projektet her fik beboerne målt hvordan mundhygiejnen/protesehygiejnen var ved projektets start og slut. Der var også undervisning af hele personalet. Det var en stor succes, TV-midtvest var med ved opstarten og beboernes tandhygiejne blev øget med 46% og protesehygiejnen med hele 64%. Der er blevet undervist efter samme princip på alle Struer Kommunes plejecentre og vi håber på et endnu bedre samarbejde fremover. Den hårde fysiske belastning af personalet er et vigtigt område for arbejdsmiljøgruppen i tandplejen. Der arbejdes hen imod, at så mange patienter som muligt kan behandles på tandplejens centralklinik, hvor ergonomiske arbejdsforhold er meget bedre for personalet. Ved renovering af centralklinikken blev der taget handicapvenlige forholdsregler i indretningen. Der bliver flere og flere borgere med flere og flere egne tænder. Disse er svære at tilbyde en faglig god behandling i eget hjem, derfor er der i foråret 2014 indrettet en klinik med loftlift på Centralklinikken. Her kan de borgere, der har mange egne tænder og stort behandlingsbehov blive behandlet i en tandlægestol. Det er ved behov for liftning af borgerne nødvendigt, at en fra plejepersonalet er med. Tandplejen brugte indtil efteråret 2010 kun papirjournal i omsorgstandplejen, mens den øvrige kommunale tandpleje i en del år har benyttet elektronisk kalender og journal. Vi er nu gået over til elektronisk journal i omsorgstandplejen. Vi har brugt en mobil 3Gløsning i vores bærbare PC. Dette har ikke været velfungerende på alle plejecentre pga. begrænset dækning, så der er nu bestilt en Ipad som via Citrix skulle give bedre dækning. Vi har adgang til ældreområdets elektroniske patientadministrations-system Avaleo. Dette bruges til at kunne lave så detaljeret en visitation som muligt, samt altid at være opdateret på omsorgspatienternes medicinforbrug og sygdomme. Dette er meget vigtigt, hvis der fx skal laves tandudtrækninger eller ordineres medicin. Økonomi Tandplejens regnskab for 2013 viste en samlet udgift til omsorgstandpleje på kr , heri indgår en egenbetaling på kr I 2012 var udgiften til omsorgstandpleje kr Egenbetalingen var kr Gennemsnitsudgiften pr. omsorgstandplejemodtager i 2013 blev kr I 2012 var gennemsnitsudgiften kr Gennemsnitsudgiften er udregnet uden at fratrække brugerbetalingen. 11

13 Bilag 1 Retningslinjer for omsorgstandpleje for plejehjemsbeboere i Struer Omsorgstandpleje er i Struer Kommune tilrettelagt og administreret af Den Kommunale Tandpleje. Personkreds Jvf. retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen fra december 2003 skal tilbud om omsorgstandpleje gives til alle, der bor på plejehjem uden forudgående visitation Valg af omsorgstandpleje Ved indskrivning på plejehjem forestår funktionslederen orientering af beboer og pårørende om omsorgstandplejetilbuddet, og forestår beboerens indskrivning i ordningen. Skriftlig information til beboere om ordningen findes i plejehjemmets introduktionsmateriale, og/eller i tandplejens omsorgs-pjece. Den enkelte plejehjemsbeboer vil herefter kunne vælge: at sige nej tak og derefter bevare retten til det eksisterende sygesikringstilbud at modtage omsorgstandplejetilbuddet Ansvaret for tandpleje til de, som fravælger omsorgstandpleje, påhviler ikke Den Kommunale Tandpleje. Tandpleje for disse må gennemføres i samarbejde mellem beboer, plejehjemmet og den pågældende privatpraktiserende tandlæge/tekniker. Afregning sker direkte med patienten. Tilmelding til omsorgstandpleje, 1. besøg Når en beboer har valgt at modtage omsorgstandpleje indberettes dette til Struer Kommune i lighed med indberetning om anden service. På samme tid skal der ske tilmelding til omsorgstandpleje til Den Kommunale Tandpleje på den elektroniske tilmeldingsblanket, som er udsendt til alle plejehjem fra tandplejen. Tandplejeteamet vil besøge beboeren ved førstkommende besøg på vedkommendes plejehjem, med mindre der er et akut problem. Egenbetaling I Struer Kommune er der en egenbetaling på 470 kr. (i 2013 priser) om året for deltagelse i omsorgstandpleje. Kommunen betaler resten af udgiften. Betalingen foregår gennem Udbetaling Danmark, og ved at tilmelde sig PBS bliver der automatisk trukket 1/12 af den årlige egenbetaling hver måned. Omsorgstandplejetilbuddets indhold Kravene til omsorgstandplejens indhold er præciseret i Sundhedsloven af 24. juni 2005 og Bekendtgørelse om tandpleje af 14. juni Kravene er de samme, hvad enten beboeren vælger kommunal eller privat udbyder. Tandplejetilbuddet indeholder: opsøgende forpligtelse forebyggelse/omsorg regelmæssige undersøgelser behandling Opsøgende forpligtelse Tandlægerne er forpligtede til at være opsøgende overfor patienten. Hvis patienten ikke kan komme på klinikken, forventes det, at tandlægen opsøger patienten på plejehjemmet. Forebyggelse Profylakseassistenter og i et vist omfang tandlæger fra Den Kommunale Tandpleje tilbyder undervisning og instruktion i mund-, og protesepleje til plejepersonale. Profylakseassistenter fra Den Kommunale Tandpleje vil på plejehjemmene kunne tilbyde individuel profylakse i form af - regelmæssig instruktion i hygiejne- og protesepleje samt kostvejledning overfor beboer/ 12

14 plejepersonale - regelmæssig hygiejnekontrol, afpudsning af egne tænder - regelmæssig fluorbehandling Regelmæssige undersøgelser Omsorgstandplejemodtagere undersøges efter behov. Betandede undersøges efter behov, ofte flere gange årligt. Helprotesebærere undersøges mindst 1 x om året. Behandling Det er vigtigt, at enhver behandling er realistisk set i forhold til patientens almentilstand. For enhver behandling, der iværksættes, gælder det, at behandlingsgevinsten må være større end de gener gennemførelse af behandlingen påfører patienten. Ved tilrettelæggelse af et behandlingsforløb er tandplejeteamene afhængige af plejepersonalets vurdering af patientens fysiske og psykiske kræfter. Information om undersøgelse/behandling Omsorgstandplejeteamene informerer og får samtykke til behandling af beboeren, hvor denne er i stand til selv at kommunikere med personalet. Hvis beboeren ikke selv kan tage stilling, sker behandling i samråd med pårørende og/eller plejepersonale. Pårørende kontaktes telefonisk. Orientering af pårørende om almindelige tiltag sker, hvor det kan lade sig gøre, i beboerens kontaktbog. Omsorgstandpleje-teams Der er 3 tandplejeteams, 1 team med tandplejer samt 1 profylakseteam tilknyttet omsorgstandplejen. Hvert team arbejder fast én formiddag om ugen/hver anden uge i omsorgstandplejen. De fleste opgaver løses ude på plejehjemmene med mobilt udstyr. Tilgængelighed Hvert plejehjem får besøg ca. hver uge af tandplejeteamet. Der etableres kontakt til pågældende plejehjems tandpleje-team ved henvendelse til Centralklinikken, Gimsinghovedvej 13, telefon For patienter med egne tænder er det somme tider nødvendigt, at få patienten transporteret til behandling på tandklinikken. Ved behov for røntgenbilleder vil det f.eks. altid være nødvendigt at komme til klinikken. Der er i ordningen ingen befordringsgodtgørelse. Opstår der behov for akut nødhjælp på ikke-omsorgstandplejedage, men indenfor de kommunale klinikkers normale åbningstid, fra kl. 8-15, kan der umiddelbart ydes hjælp. Ved mindre akutte behandlingsbehov vil tandplejeteamet løse problemet på teamets førstkommende plejehjemsformiddag. Ved henvendelse på Centralklinikken, tlf , kan der etableres kontakt til plejehjemmets behandlerteam. I sommerferien er der åbent for nødhjælp flere onsdage kl på Centralklinikken, tlf Overtandlæge Diana Joel Juni

15 Bilag 2 Retningslinjer for omsorgstandpleje for beboere i plejeboliger/ ældreboliger og i eget hjem i Struer Omsorgstandpleje er i Struer Kommune tilrettelagt og administreret af Den Kommunale Tandpleje. Personkreds Ifølge Sundhedsloven af 24. juni 2005, bekendtgørelse om tandpleje af 14. juni 2007 samt retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen fra juni 2006 skal forebyggende og behandlende tandpleje tilbydes personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Målgruppen Jf. retningslinjerne skal omsorgstandpleje tilbydes personer i eget hjem, plejeboliger og ældreboliger, der med hensyn til hjælpeforanstaltninger og egenomsorg er at sidestille med plejehjemsbeboere. Tilbuddet gives efter en konkret vurdering af den enkelte borgers funktionsniveau med baggrund i servicelovens 71 og 73. Visitationen sigter på, at der kan gives hjælp til borgere, der er ude af stand til at overkomme/ overskue og/eller tage initiativ til at klare egne fornødenheder. Andre må gøre/handle for borgeren, som har behov for fuldstændig hjælp eller guidning. Ifølge retningslinjerne kan omsorgstandpleje endvidere gives til udviklingshæmmede og sindslidende, hvor personen ikke i tilstrækkeligt omfang kan benytte det eksisterende sygesikringstandplejetilbud, overvejende på grund af ringe egenomsorg og vanskeligheder med at bevare kontinuiteten i tandplejen. Hvor det skønnes, at denne type patienter, hverken kan benytte sygesikringstandpleje eller kommunal omsorgstandpleje, kan der i samarbejde med Den Kommunale Tandpleje, visiteres til den regionale specialtandpleje. Terminale patienter, visse patienter med cerebral parese, autisme samt andre med betydelig nedsat funktionsevne, f.eks. hårdt ramte sclerosepatienter vil også kunne være en del af målgruppen for visitation til et evt. tilbud om omsorgstandpleje. Visitation Funktionsledere, hjemmesygeplejersker, hjemmehjælpere, hjemmevejledere eller andet omsorgspersonale, der er opmærksomme på borgere, der opfylder betingelserne for en visitation til omsorgstandpleje tilbyder beboeren/borgeren, at der kan forgå en visitation til tilbud om omsorgstandpleje. Ved positiv interesse fra borgeren indsendes den elektroniske visitations- /tilmeldingsblanket til Den Kommunale Tandpleje. Overtandlægen forestår visitationsafgørelsen, og påtegner tilmeldingsblanketten med tilbud/henholdsvis afslag om tilbud. Resultatet meddeles den der har henvist beboeren/borgeren. Daglig kompetence til at visitere til et tilbud om omsorgstandpleje ligger hos Overtandlæge Diana Joel. I tvivlstilfælde kan koordinationsgruppen indkaldes. koordinationsgruppen består af: Lars Olesen Leder af handicap- psykiatriafdelingen Lene Hornstrup Overtandlæge Diana Joel Tilmelding efter visitationen Når en beboer/borger er visiteret til at kunne modtage tilbud om omsorgstandpleje, sender Overtandlægen den elektroniske tilmeldingsblanket tilbage til henviser med påtegningen: tilbud kan gives. Når den henvisende funktionsleder/hjemmesygeplejerske/hjemmehjælper/hjemmevejleder modtager besked om at en beboer/borger efter visitationen kan indstilles til omsorgstandpleje, meddeles dette til borgeren og/eller pårørende. Orienteringspjece udleveres. 14

16 Igangsætning af omsorgstandplejetilbud Omsorgsteamet der har opgaven får besked og første besøg i plejebolig, ældrebolig eller eget hjem kan aftales. Ved aftaler i eget hjem bør første besøg aftales på et tidspunkt, hvor borgeren har besøg af hjemmehjælper eller hjemmevejleder. I de tilfælde, hvor borgeren kan komme på tandklinikken, må det første besøg være ifølge med pårørende, en plejer, hjemmehjælper eller hjemmevejleder. De borgere, der tilhører gruppen af udviklingshæmmede, sindslidende m.fl. kan viderehenvises af Den Kommunale Tandpleje til den regionale specialtandpleje ved specielle problemer (f.eks. behov for tandbehandling foretaget i narkose). Omsorgstandpleje-teams Der er 3 tandplejeteams, 1 team med tandplejer samt 1 profylakseteam tilknyttet omsorgstandplejen. Hvert team arbejder fast én formiddag om ugen/hver anden uge i omsorgstandplejen. De fleste opgaver løses i plejeboligen, ældreboligen eller i hjemmet med mobilt udstyr. Omsorgstandplejetilbuddets indhold Kravene til omsorgstandplejens indhold er præciseret i Sundhedsloven af 24, juni 2005 og bekendtgørelse om tandpleje af 14. juni Tandplejetilbuddet indeholder: opsøgende forpligtelse forebyggelse/omsorg regelmæssige undersøgelser behandling Opsøgende forpligtelse Tandlægerne er forpligtede til at være opsøgende overfor patienten. Hvis patienten ikke kan komme på klinikken, forventes det, at tandlægen opsøger patienten på plejehjem/ældrecenter/ i egen bolig. Forebyggelse Profylakseassistenter og i et vist omfang tandlæger fra Den Kommunale Tandpleje tilbyder undervisning og instruktion i mund-, og protesepleje til plejepersonale. Profylakseassistenter fra Den Kommunale Tandpleje vil på plejehjem/ældrecentre og overfor beboere i eget hjem kunne tilbyde individuel profylakse i form af - regelmæssig instruktion i hygiejne- og protesepleje samt kostvejledning overfor beboer/ plejepersonale - regelmæssig hygiejnekontrol, afpudsning af egne tænder - regelmæssig fluorbehandling Regelmæssige undersøgelser Omsorgstandplejemodtagere undersøges efter behov. Betandede undersøges efter behov, ofte flere gange årligt. Helprotesebærere undersøges mindst 1 x om året. Behandling Det er vigtigt, at enhver behandling er realistisk set i forhold til patientens almentilstand. For enhver behandling, der iværksættes, gælder det, at behandlingsgevinsten må være større end de gener gennemførelse af behandlingen påfører patienten. Ved tilrettelæggelse af et behandlingsforløb er tandplejeteamene afhængige af pårørende og plejepersonalets vurdering af patientens fysiske og psykiske kræfter. Information om undersøgelse/behandling Omsorgstandplejeteamene informerer og får samtykke til behandling af borgeren/beboeren, hvor denne er i stand til selv at kommunikere med personalet. Hvis borgeren/beboeren ikke selv kan tage stilling, sker behandling i samråd med pårørende og/eller plejepersonale. Orientering af pårørende til beboere i plejeboliger/ældreboliger om almindelige tiltag sker, hvor det kan lade sig gøre, i beboerens kontaktbog. 15

17 Tilgængelighed Kontakt til omsorgstandplejeteamene formidles ved henvendelse til Centralklinikken, Gimsinghovedvej 13, tlf , Omsorgtandplejepatienter undersøges og behandles med individuelt fastsatte intervaller. Tandplejeteamene giver besked om, hvornår de næste gang kommer på besøg. For patienter med egne tænder er det somme tider nødvendigt, at få patienten transporteret til behandling på tandklinikken. Ved behov for røntgenbilleder vil det f.eks. altid være nødvendigt at komme til klinikken. Der er i ordningen ingen befordringsgodtgørelse. Opstår der behov for akut nødhjælp indenfor de kommunale klinikkers normale åbningstid, fra kl. 8-15, kan der umiddelbart ydes hjælp. Ved mindre akutte behandlingsbehov vil tandplejeteamet løse problemet på teamets førstkommende plejehjems-formiddag. Ved henvendelse på Centralklinikken, tlf , kan der etableres kontakt til borgerens behandlerteam. I sommerferien er der åbent for nødhjælp flere onsdage kl på Centralklinikken, tlf I tilfælde, hvor det har været nødvendigt for en tilmeldt omsorgstandplejepatient at søge akut nødhjælp hos privatpraktiserende tandlæge/teknikker, refunderes regningen af Den Kommunale Tandpleje. Betaling I Struer Kommune er der en egenbetaling på 470 kr. (i 2013 priser) om året for deltagelse i omsorgstandpleje. Kommunen betaler resten af udgiften. Betalingen foregår gennem Udbetaling Danmark, og ved at tilmelde sig PBS bliver der automatisk trukket 1/12 af den årlige egenbetaling hver måned. Overtandlæge Diana Joel Juni

18 Bilag 3 KVALITETSSTANDDARD: OMSORGSTANDPLEJE Struer Kommune Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven - lov nr. 546 af 24. juni 2005, 131 og 132. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Formål med ydelsen Yde forebyggende og behandlende tandpleje, så borgeren så vidt muligt sikres acceptable funktionelle og kosmetiske mund- og tandforhold, således at selvværd opretholdes og sundhed og trivsel fremmes. Behandlingsgevinsten for patienten skal til enhver tid være større end belastningen ved gennemførelse af behandlingen. Patienterne skal så vidt muligt sikres smertefrihed. Servicemål Efter indvisitering kontaktes plejehjemmet/borgeren/kontaktpersonen indenfor 14 dage for aftale om tid. For plejehjemsbeboere/beboere i plejeboliger eller ældreboliger aftales senest en tid ved førstkommende besøg på plejehjemmet/plejecentret. Ved akut behov for nødhjælp ydes denne om nødvendigt samme dag på skolehverdage. Sub-akutte problemer kan løses på omsorgstandplejeteamets førstkommende omsorgstandplejedag. Dette vil i de fleste tilfælde være indenfor 1 uge. I skolesommerferierne er der mulighed for nødbehandling flere onsdage. Ydelsens målgruppe Personer over 18 år, hvis funktion og egenomsorg er så begrænset, at de har behov for hjælp til almindelige daglige funktioner og/eller for egentlig pleje Personer på plejehjem, jf. Servicelovens 192 Visitation og henvisning Ved visitationen foretages en faglig bedømmelse af patientens evne og mulighed for at benytte de øvrige tandplejetilbud. Der indgår tillige en tandlægefaglig bedømmelse af patientens tandlægelige behov for eventuel specialbehandling. Børne- og ungdomstandplejen kan visitere unge, der 17

19 fylder 18 år direkte over i omsorgstandplejen. Fagperson indsender tilmeldingsblanket til overtandlægen i tandplejen, som forestår visitationen. Personer på plejehjem, efter 192 i Serviceloven tilbydes automatisk omsorgstandpleje. Den Kommunale Tandpleje kan visitere personer fra specialtandplejen til omsorgstandplejen efter en tandlægefaglig vurdering, såfremt det skønnes, at det er muligt at behandle på et mindre specialiseret niveau. Beskrivelse af ydelsen Generel og individuel forebyggelse i nært samarbejde med omsorgspersonale og/eller pårørende, herunder regelmæssig hjælp til mundhygiejne. Der tilbydes undervisning af plejepersonale. Undersøgelse af tand-, mund og kæberegionen med intervaller fastsat på grundlag af tandfaglige kriterier sammenholdt med den enkeltes generelle tilstand. Helprotesebærere undersøges ca. 1 x årligt. Behandling af symptomer, sygdomme og funktionsforstyrrelser i tænder, mund og kæber, herunder nødvendige tandprotetiske behandlinger. Behandlingerne skal være realistiske, dvs. at fordelen ved behandlingen skal være større end ulempen ved behandlingen eller ved ikke at behandle. Behandlingerne vil ofte være af henholdende og palliativ karakter Transport Der gives ikke tilskud til kørsel; dog kan der ud fra økonomiske kriterier søges om hjælp til transport efter socialog pensionslovene. Rammer for ydelsen Tilbuddet gives oftest på plejehjemmet/i plejeboligen/ældreboligen eller i eget hjem. Der benyttes mobilt udstyr, som tandplejen medbringer. Ved behandlinger, der kræver særligt udstyr f.eks. ved behov for røntgenoptagelser, må patienten transporteres til en af den kommunale tandplejes klinikker. Ved behov for behandling i generel anæstesi fortages denne på regionshospitalet i Viborg Behandlinger på et højt teknologisk niveau som f.eks. kroner og broer tilbydes meget sjældent. Der tilbydes ikke implantater. Levering af ydelsen Struer Kommunale Tandpleje. Kommunen er forpligtet til at oplyse om tilbuddet. Hvis man ikke ønsker kommunal omsorgstandpleje bevares retten til sygesikringstandpleje efter reglerne i Sundhedslovens 65 18

20 Kvalitetskrav til leverandøren Personalet har en tandplejefaglig relevant uddannelse og fornøden viden om funktionsnedsættelser hos borgergruppen. Personale har tavshedspligt iflg. Straffeloven 263 stk. 2. Der føres journal iflg. gældende regler Personalet arbejder efter Sundhedslovens afsnit III: regler om patienters retssikkerhed Krav til ydelsesmodtageren Egenbetaling på maksimalt 470 kr. årligt (2013 priser). Egenbetalingen fremskrives svarende til prisudviklingen. Egenbetaling: plejehjemsbeboere og alle øvrige pensionister opkræves med 1/12 hver måned. Beløbet trækkes af pensionen. Hjemmeboende, ikke pensionister, opkræves 1 x årligt første gang efter første besøg. Give accept af træk af egenbetaling i pensionen og til indhentning af relevante helbredsoplysninger hos egen læge. Melde afbud, hvis der opstår forhindringer. Opfølgning Klage og ankemuligheder Kontakt information Den Kommunale Tandpleje vurderer regelmæssigt, om indskrevne patienter skal behandles på et andet niveau. Klage over visitation sker til direktøren for området gennem overtandlægen. Klager over behandlingen kan rettes til lederen af Struer Kommunale Tandpleje, eller Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, Frederiksborggade 15, 2 sal, 1360 Kbh K Struer Kommunale Tandpleje Gimsinghovedvej Struer Tlf Overtandlæge Diana Joel Struer juni

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE OMSORGSTANDPLEJE. Årsrapport 2012/13

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE OMSORGSTANDPLEJE. Årsrapport 2012/13 STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE OMSORGSTANDPLEJE Årsrapport 2012/13 INDHOLD Indledning... side 2 Tilmelding visitation side 3 Målsætning.. side 4 Tilslutning...side 4 Tandpleje-teams...side 6 Tilbuddets tilgængelighed...side

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Omsorgstandpleje - visitation - ansøgning. 04 den 23. maj 07

Omsorgstandpleje - visitation - ansøgning. 04 den 23. maj 07 Omsorgstandpleje - visitation - ansøgning 04 den 23. maj 07 1 Omsorgstandpleje - visitation Formål med omsorgstandpleje. Formålet med omsorgstandpleje er at tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje

Læs mere

Kvalitetsstandard for specialtandpleje

Kvalitetsstandard for specialtandpleje Kvalitetsstandard for specialtandpleje Indholdsfortegnelse Formål med ydelsen... 4 Hvem kan modtage specialtandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse af ydelsen... 5 Transport... 6 Organisering... 6 Kvalitetskrav

Læs mere

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Specialtandpleje 15.12.2015 Specialtandpleje er et specialiseret tandplejetilbud til børn og voksne, der på grund af psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse (handicap)

Læs mere

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for specialtandpleje

Kvalitetsstandard for specialtandpleje Kvalitetsstandard for specialtandpleje Indholdsfortegnelse Formål med ydelsen... 4 Hvem kan modtage specialtandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse af ydelsen... 5 Transport... 6 Organisering... 6 Kvalitetskrav

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Sundhedsloven 2015 Indledning Fredensborg kommune tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til borgere, der på grund af

Læs mere

Kvalitetsstandard. Sundhedsloven 131. Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard. Sundhedsloven 131. Omsorgstandpleje Kvalitetsstandard Sundhedsloven 131 Omsorgstandpleje Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 1 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem.

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Viborg Kommunes Handicappolitik I Viborg Kommune skal borgere med handicap i videst muligt omfang have de samme muligheder som

Læs mere

Rubrik. RuOmsorgstandpleje. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet

Rubrik. RuOmsorgstandpleje. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet Rubrik RuOmsorgstandpleje urub Kvalitetsstandard Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Omsorgstandpleje 1. Overordnede rammer 1. Formål Formålet med omsorgstandpleje er - gennem opsøgende, regelmæssige undersøgelser,

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet Rubrik RuTandpleje til børn og unge urub Kvalitetsstandard Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Tandplejens mål er, at befolkningen ved en god

Læs mere

Omsorgstandplejen. Version: xx.xx.xxxx

Omsorgstandplejen. Version: xx.xx.xxxx Omsorgstandplejen Version: xx.xx.xxxx Det tilbyder vi Omsorgstandplejen er et tilbud til dig, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte

Læs mere

Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d.

Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Sundhedsstyrelsen 1986 kommunal omsorgstandpleje kan tilbydes! Kommunerne kan tilbyde

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Aftale for Tandplejen 2009

Aftale for Tandplejen 2009 Aftale for Tandplejen 2009 Aftale for Tandplejen 2009 Indledning Denne aftale indgås mellem centerchefen og institutionslederen. Både centerchefen og institutionslederen kan tage initiativ til ændringer

Læs mere

Norddjurs Kommunale Tandpleje. Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Norddjurs Kommunale Tandpleje. Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Norddjurs Kommunale Tandpleje Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje 1. Hvad er s lovgrundlag 2. Hvilket behov dækker 3. Hvilke mål er der med Sundhedsloven 131 og 132 Forebyggelse og behandling af tand-/

Læs mere

Administrative udfordringer i specialtandplejen

Administrative udfordringer i specialtandplejen Administrative udfordringer i specialtandplejen Visitation og omkostninger Børge Hede 16. januar 2014 Visitation 3.2 Visitation Visitation til specialtandpleje sker på grundlag af en faglig bedømmelse

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2015

Serviceprofil for Tandplejen 2015 Serviceprofil for Tandplejen 2015 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Sundhedsfremmende sparring og rådgivning

Læs mere

Modernisering af omsorgstandplejen. Velfærdsudvalget den 20. april 2017

Modernisering af omsorgstandplejen. Velfærdsudvalget den 20. april 2017 Modernisering af omsorgstandplejen Velfærdsudvalget den 20. april 2017 Albertslund Kommunale Tandpleje Børne og ungetandplejen 6.300 børn og unge fra 0-18 år Tandreguleringen Fælleskommunalt 60 selskab

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger.

Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftale vedrørende udførelse af lovpligtigt kommunalt tandplejetilbud hos privatpraktiserende tandlæger. Aftalen omhandler de områder af Norddjurs Kommune, der tidligere udgjorde Rougsø og den østlige del

Læs mere

Rubrik. u Omsorgstandpleje. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet

Rubrik. u Omsorgstandpleje. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet Rubrik u Omsorgstandpleje urubindsatskatalog Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af omsorgstandpleje... 4 2 1. Indledning Byrådet har godkendt en kvalitetsstandard

Læs mere

Mavebælte til Aftale om Odense Kommunes drift af specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl.

Mavebælte til Aftale om Odense Kommunes drift af specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. Mavebælte til Aftale om Odense Kommunes drift af specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne

Læs mere

DAGSORDEN. Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Jytte Schmidt (A) Bent Andersen (O)

DAGSORDEN. Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Jytte Schmidt (A) Bent Andersen (O) Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 06/2007 Sted : Rådhuset i Grenaa, Mødelokale 3 Dato : 11. juni 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen

Læs mere

Aftale for Tandplejen 2013

Aftale for Tandplejen 2013 Aftale for Tandplejen 2013 Aftale for Tandplejen 2013 Indledning Denne aftale indgås mellem centerchefen og institutionslederen. Både centerchefen og institutionslederen kan tage initiativ til ændringer

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

Horsens Kommunes strategi for tandsundhed

Horsens Kommunes strategi for tandsundhed Horsens Kommunes strategi for tandsundhed VELFÆRD OG SUNDHED 1 Tandplejen Horsens kommune. Vision: Sunde tænder i sunde munde for alle hele livet. Mission : Mest muligt tandsundhed for pengene. Dette opnås

Læs mere

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.4 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Regnskab 2016 Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

Henvendelse om aflastningsplads sker til visitationsenheden.

Henvendelse om aflastningsplads sker til visitationsenheden. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 3.1.4 MIDLERTIDIGE AFLASTNINGSPLADSER Tildeling Hvem kan få hjælp Borgere der er fysisk og psykisk svækkede og har brug for

Læs mere

Møde 10. december 2013 kl. 11:00 i Mødelokale 6

Møde 10. december 2013 kl. 11:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Dagsorden Møde 10. december 2013 kl. 11:00 i Mødelokale 6 Pkt. Tekst Side 38 Godkendelse af referat fra møde den 26. november 2013. 1 39 Orientering - ændring af serviceniveau i omsorgstandplejen

Læs mere

Tandplejetilbud på voksenområdet. - Struer Kommune

Tandplejetilbud på voksenområdet. - Struer Kommune Tandplejetilbud på voksenområdet - Struer Kommune Overordnet organisering Voksentandpleje Sygesikringstandpl eje Udføres af privatpraktiserende tandlæger med tilskud fra staten Omsorgstandpleje Udføres

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af tandpleje

Konkurrenceudsættelse af tandpleje Konkurrenceudsættelse af tandpleje Forudsætninger: Viborg Kommunal Tandpleje skal give et sammenhængende tilbud om forebyggelse og behandling så tænder, mund og kæber bevares i funktionsdygtig stand gennem

Læs mere

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Version februar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. SNITFLADEN FOR REGIONAL SPECIALTANDPLEJE 4 2.1. Indledning

Læs mere

Vejen kommunale tandpleje

Vejen kommunale tandpleje Vejen kommunale tandpleje Drifts- og Afdelingschef Marianne Hald Andersen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune

Læs mere

Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009

Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009 Bilag til dagsordenens punkt 02 Børne- og ungdomsudvalgets møde den 14. april 2009 Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenaa, den 28. marts 2009.

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet...3 Projektejer...3 Projektleder...3 Projektide...3 Baggrund...3 Formål (indhold og effekter)...3

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-02-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-02-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-02-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Masoum Moradi, Bo Hansen, Ulla Larsen, Torben Frost Indholdsfortegnelse

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

Spørgeskema til kommunerne i Region Midtjylland ang. Specialtandpleje i 2012

Spørgeskema til kommunerne i Region Midtjylland ang. Specialtandpleje i 2012 Spørgeskema til kommunerne i Region Midtjylland ang. Specialtandpleje i 2012 1. Hvor mange personer bosat i din kommune er indvisiteret i Specialtandplejen (den kommunale og regionale) pr. 31/12 i 2012?

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 3.1.2 VISITATION TIL PLEJEBOLIGER Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om plejebolig sker til visitationsenheden. På basis

Læs mere

DKTE Tilfredshedsundersøgelse af omsorgtandplejen i 2 nordjyske kommuner

DKTE Tilfredshedsundersøgelse af omsorgtandplejen i 2 nordjyske kommuner DKTE 2016-2017 Tilfredshedsundersøgelse af omsorgtandplejen i 2 nordjyske kommuner Susanne Carly Winding Mariagerfjord Kommunale Tandpleje Joanna Felczynska- Hulas Vesthimmerlands Kommunale Tandpleje Vejleder:

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

patienter med betydelig

patienter med betydelig Særlige tilskudsmuligheder li d til patienter med betydelig mundtørhed Regionshospitalet Viborg Ole Hovgaard Overtandlæge Afd. for regional specialtandpleje Regionhospitalet Viborg 1 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Specialtandpleje - regionen som leverandør

Specialtandpleje - regionen som leverandør Specialtandpleje - regionen som leverandør Ole Hovgaard Ph.D. Ledende overtandlæge Afdeling for Regional Specialtandpleje Hospitalsenheden Midt Region Midtjylland Sundhedsloven 133: Specialtandpleje Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG LOV OM SOCIAL SERVICE 79a BRØNDBY KOMMUNE August 2016 1 Indledning Af Bekendtgørelse nr. 304 af 20. marts 2016 fremgår, at kommunalbestyrelsen mindst én gang

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR DAGHJEM

KVALITETSSTANDARD FOR DAGHJEM KVALITETSSTANDARD FOR DAGHJEM BRØNDBY KOMMUNE 2015 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Daghjemspladser... 3 Funktionsvurderingsmetoden... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Svendborg Kommune. service til ældre og handicappede

Svendborg Kommune. service til ældre og handicappede Svendborg Kommunes service til ældre og handicappede - på plejecentre - i ældreboliger tilknyttet plejecentre Serviceinformation Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Forord:...3

Læs mere

Godkendelse: Tandbehandling i henhold til lov om aktiv socialpolitik 82a

Godkendelse: Tandbehandling i henhold til lov om aktiv socialpolitik 82a Punkt 9. Godkendelse: Tandbehandling i henhold til lov om aktiv socialpolitik 82a 2014-003462 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalget orientering status på anvendelsen

Læs mere

Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune. Virksomhedsplan. Ringsted Kommunale Tandpleje

Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune. Virksomhedsplan. Ringsted Kommunale Tandpleje Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune Virksomhedsplan Ringsted Kommunale Tandpleje For perioden 2014-2015 1. Beskrivelse af virksomheden hvem er vi? Ringsted Kommunale Tandpleje er en institution, der tilbyder

Læs mere

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet Rubrik u Tandpleje til børn og unge urubindsatskatalog Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Arbejdsgange... 4 2.1 Arbejdsgange: Småbørn (0-4 år)... 4 2.2 Arbejdsgange:

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG...

Læs mere

Samarbejdsaftale om personlig hjælp, hjælp til kommunikation samt ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling

Samarbejdsaftale om personlig hjælp, hjælp til kommunikation samt ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling Samarbejdsaftale om personlig hjælp, hjælp til kommunikation samt ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling Baggrund, formål og målgruppe Region Midtjylland og kommunerne i regionen har indgået

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Kontrakt 2015-2016 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75 : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre

Læs mere

special- og omsorgstandpleje

special- og omsorgstandpleje Fuglsang Belysning af forskelligheden af special- og omsorgstandplejen i 17 kommuner i Danmark Anne Frida Birk DKTE special- og omsorgstandpleje Opgaven er udarbejdet af: Vejleder: Dato for aflevering:

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE I SOCIALUDVALGET VESTHIMMERLANDS KOMMUNE ONSDAG DEN 6. SEPTEMBER 2006 KL. 15.00 I MØDELOKALE 302 2. SAL, TORVEGADE

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Plejeboliger og plejehjemspladser Servicelovens 192 samt Lov om almene boliger 5, stk. 2

KVALITETSSTANDARD Plejeboliger og plejehjemspladser Servicelovens 192 samt Lov om almene boliger 5, stk. 2 KVALITETSSTANDARD Plejeboliger og plejehjemspladser Servicelovens 192 samt Lov om almene boliger 5, stk. 2 LOVGRUNDLAG Serviceloven: 192. Regionsrådet og kommunalbestyrelsen driver de bestående plejehjem

Læs mere

Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte

Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte Lovgrundlag Visitation Hvem kan modtage ydelsen? 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88 Ældreområdet Kvalitetsstandard Visitation i henhold til Lov om social service 88 01/September 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. 3 2. Forudsætning for at kunne modtage hjælp... 3 3. Visitation..5

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter serviceloven ( 86, stk. 1) ALBERTSLUND KOMMUNE 1 Formål med kvalitetsstandarden Albertslund Kommune skal mindst

Læs mere

Randers byråd har besluttet at der indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers kommune.

Randers byråd har besluttet at der indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers kommune. Formål med aftalen. Randers byråd har besluttet at der indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers kommune. De overordnede mål med aftalestyringen er effektiv service med høj kvalitet til borgerne,

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget d. 6. marts 2017-1 - Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

Regionshospitalet Viborg Skive. Medicinsk Afdeling Lungemedicin

Regionshospitalet Viborg Skive. Medicinsk Afdeling Lungemedicin Regionshospitalet Viborg Skive Medicinsk Afdeling Lungemedicin Mundtørhed Mundtørhed er en fornemmelse af ikke at have tilstrækkelig spyt i munden. Det har betydning for vores oplevelse af velvære samt

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig

Læs mere

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten.

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten. Egedal Kommunes Tandpleje Rapport 2013 Kort om 2013 Personalesituationen. På klinikken i Stenløse er der i 2013 ansat 3 nye medarbejdere, som alle er faldet godt ind i samarbejdet. Disse nye medarbejdere

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger

Kvalitetsstandard: Plejeboliger 2013 Kvalitetsstandard: Plejeboliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5, stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig kan bevilges af kommunens visitator til borgere

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild. Kontrakt 2013-14 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75, 9530 Støvring : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner,

Læs mere

1. Overordnede rammer Vedligeholdende træning 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 2

1. Overordnede rammer Vedligeholdende træning 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 2 Kvalitetsstandard Vedligeholdende 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Vedligeholdende 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 2 1.2 Politiske målsætninger Formålet med et stilbud er at forbedre

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Indhold 4.85 Kommunal tandpleje... 2 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 5 4.89 Sundhedstjenesten... 7 5.33 Forebyggende hjemmebesøg... 9 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner...

Læs mere

Tandplejeinformation OPP 2016 info@tandplejeinformation.dk

Tandplejeinformation OPP 2016 info@tandplejeinformation.dk Tand- og Mundpleje for ældre borgere og Omsorgstandpleje Kursus for medarbejderne i Varde Kommunes Ældreområde 01JUN2016 2 Velkommen! Hvem vi er Incl. en lille, praktisk øvelse! Hvad vil I få ud af kurset?

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere