Definition af deleøkonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Definition af deleøkonomi"

Transkript

1 NOTAT Platformsbaseret økonomi og dagpengesystemet Dato: 24. april 2017 Definition af deleøkonomi Der eksisterer ikke pt. hverken på danske eller internationalt plan en entydig eller generelt accepteret definition og afgrænsning af deleøkonomien og hvilke platforme eller virksomhedstyper, der kan defineres som deleøkonomiske virksomheder. Samtidig udfordrer nye forretningsmodeller hele tiden forståelsen af, hvad deleøkonomi er. Deleøkonomi defineres ofte som, når privatpersoner eller virksomheder deler deres overskudskapacitet fx bil, bolig, tid - med andre privatpersoner eller virksomheder via digitale platforme. Ved at dele giver personen andre adgang til personens tid eller aktiver mod betaling eller andre modydelser Deleøkonomien dækker over flere forretningsmodeller. Det er dels forretningsmodeller i form af digitale platforme, som gør det muligt for privatpersoner at handle direkte med hinanden. Deleøkonomien dækker også over forretningsmodeller, hvor virksomheder benytter digitale platforme til at interagere med deres kunder på nye måder, fx som innovationsled i produktionen eller som leverandører og kunder i én. Endelig er deleøkonomien koblet til en række andre begreber om hhv. on demand økonomi, cirkulær økonomi og platformsøkonomi. Side 1 af 10

2 Tabel 1. Definition af begreber relateret til deleøkonomi Adgangsøkonomi (access economy) Forretningsmodeller, hvor folk kan opnå adgang til varer og aktiver i stedet for at skulle købe ejerskab over dem. Hænger ofte sammen med at produkter gøres til services: fx køber jeg et hul i væggen i stedet for selve boremaskinen. Kollaborativ økonomi 1 On-demand økonomi Cirkulær økonomi Platformsøkonomi Forretningsmodeller, der muliggør transaktioner via digitale platforme, der er markedspladser for lejlighedsvis brug af varer eller tjenesteydelser, der ofte udbydes af privatpersoner. Betegnelsen kollaborativ økonomi dækker også over kollaborativt/fælles forbrug. Forretningsmodeller, der direkte matcher kunder og leverandører med fokus på kundens individuelle behov her og nu. Forretningsmodeller, der sikrer den mest effektive udnyttelse af naturressourcerne ved at maksimere udnyttelsen af produkter og materialer, mens de er i brug og ved at udvide deres levetid gennem genanvendelse og genbrug. En platformsvirksomhed er kendetegnet ved, at den fungerer som formidler eller bindeled mellem andre parter; eller som platform for andre aktiviteter. De fleste deleøkonomiske forretningsmodeller er en del af platformsøkonomien. Deleøkonomien relaterer sig ikke kun til andre begreber, men udmønter sig også konkret i en række forretningsmodeller, der overordnet set kan sammenfattes som anført nedenfor, jf. tabel 2. Tabel 2. Definition af forretningsmodeller relateret til deleøkonomi Business-2-Consumer (B2C) Forretningsmodel, hvor virksomhed og forbruger udveksler ydelser, hvor virksomheden ejer og styrer ydelsen, fx LetsGo, ZipCar, Netflix, Spotify, men brugerne kan siges at forbruge ydelsen/aktivet i fællesskab. Adskiller sig ikke væsentligt fra traditionelt erhverv-forbruger-forhold, men er kendetegnet ved samme fokus på adgang frem for ejerskab. Business-2-Business (B2B) Peer-2-Peer (P2P eller C2C) Consumer-2-Business (C2B) Forretningsmodel der forbinder virksomheder direkte til hinanden, så de bliver i stand til at udveksle og dele aktiver med hinanden, fx Floow2, FarmBackup. Forretningsmodel, der forbinder privatpersoner direkte til hinanden, så de bliver i stand til at udveksle og dele aktiver direkte med hinanden, fx Airbnb, GoMore. MineisYours Forretningsmodel hvor privatpersoner og virksomhed udveksler ydelse, hvor virksomheder får en fordel fra og betaler for privatpersonens viden eller aktiv, fx crowdsourcing, Quirky. Consumer vil afhængig af konteksten ikke altid være en forbruger, sådan som det er defineret i forbrugerlovgivningen. 1 Europa-Kommissionen anvender betegnelsen kollaborativ økonomi, der defineres som forretningsmodeller, ved hvilke aktiviteterne muliggøres ved hjælp af kollaborative platforme. Kollaborative platforme udgør et åbent marked for lejlighedsvis brug af varer eller tjenesteydelser, der ofte tilbydes af privatpersoner. EU s officielle definition er desuden bredt afgrænset, idet transaktioner med ejerskifte også er omfattet, hvilket andre definitioner af den kollaborative økonomi ofte ikke gør. Endelig omfatter Europa- Kommissionens definition alle typer transaktioner, der udføres både med henblik på fortjeneste og uden fortjeneste. Side 2 af 10

3 Platformsbaseret økonomi og forslagene til nye definitioner i dagpengesystemet Som ovenfor beskrevet så dækker platformsbaseret økonomi over en bred vifte af aktiviteter bl.a. udlejning af bolig og bil, bytte af tjenester osv. Nedenfor gennemgås nogle eksempler på, hvordan aktiviteter fra forskellige typer af platformsbaseret økonomi vil blive omfattet af det nye foreslåede dagpengesystem. Listen er ikke udtømmende. Arbejdsgruppen lægger op til, at som udgangspunkt vil aktiviteter, der skattemæssigt anses for at være selvstændig erhvervsvirksomhed, også anses for at være selvstændig virksomhed i dagpengesystemet. Tilsvarende vil aktiviteter, der anses som lønmodtagerindkomst i skattesystemet, som udgangspunkt også blive anset for lønmodtageraktiviteter i dagpengesystemet. Kun lovlig erhvervsudøvelse kan bruges til at opnå forsikringsrettigheder. Det følger af, at det i praksis er antaget i arbejdsløshedsforsikringsloven, at det ikke er muligt at opnå forsikringsrettigheder på basis af erhvervsudøvelse, som efter anden lovgivning er ulovlig. Skatte- og momsmæssig behandling af platformsbaseret økonomiske aktiviteter og betydningen for dagpengeretten i den foreslåede model Deleøkonomi er et økonomisk princip, hvor privatpersoner eller virksomheder deler, lejer, køber eller bytter varer og tjenester af eller med hinanden. Det spænder over at udleje bolig og bil til at tilbyde hjælp mod betaling eller udveksle tjenester. Hvad det betyder for skatten afhænger af, hvilken form for deleøkonomi herunder platformsbaseret økonomi det er. Nogle ydelser/aktiviteter, som kan anses for deleøkonomi, er ikke skattepligtig, mens andre er skattepligtige. Generelt gælder for platformsbaseret økonomiske aktiviteter at der skattemæssigt skal foretages en konkret vurdering af, om aktiviteten ud fra de gældende skattemæssige kriterier er udført som lønmodtager, honorarmodtager, selvstændig erhvervsdrivende eller som ikke-erhvervsmæssig virksomhed. Vurderingen har betydning for, hvorledes aktiviteten beskattes, og således også betydning for hvorledes aktiviteten vil blive behandlet i den foreslåede model for dagpengesystemet. Hvis en person, der udøver en platformsbaseret økonomisk aktivitet, er i tvivl om beskatningsgrundlaget, kan den pågældende anmode SKAT om et bindende svar. Hvis tjenesten vurderes at være udført som ikke-erhvervsmæssig virksomhed, skal indkomsten opnået ved tjenesten fratrukket udgifterne angives i rubrik 20 på årsopgørelsen/selvangivelsen. Hvis tjenesten vurderes at være udført som selvstændig virksomhed, så skal overskud opnået ved virksomheden fratrukket udgifterne angives i rubrik 111 og underskud opnået ved virksomheden i rubrik Side 3 af 10

4 112 på årsopgørelsen/selvangivelsen. Hvis tjenesten vurderes at være udført som honorarmodtager eller lønmodtager, så skal indkomsten skulle anføres i rubrik 11,12 eller 15. I forslaget til det nye dagpengesystem tæller de fleste typer af indkomst, som er beskattet i rubrik 111, med til optjeningen af dagpengeret og i satsberegningen. Denne type indkomst vil blive betragtet som en selvstændig aktivitet. Indkomst beskattet i rubrik 11, 12 og 15 vil blive anset som en lønmodtager aktivitet og vil tælle med til optjening af dagpengeretten og i satsberegningen. Indkomst fra rubrik 20 inkluderes tæller ikke i alle tilfælde med til optjening og satsberegningen- fx inkluderes indkomst fra fritidsbeskæftigelse eller formueforvaltning ikke, jf. kapitlet om optjening og sats samt, kapitlet om definitioner. Indkomst fra aktiviteter angivet i rubrik 20 defineres i det foreslåede dagpengesystem som fritidsbeskæftigelse, hvis aktiviteten ikke har et CVR-nummer. Dette betyder, at deleøkonomiske aktiviteter, som udføres i begrænset omfang, hvor personen ikke har et CVR-nummer, og hvor det vurderes, at der skal angives i rubrik 20, ikke vil kunne medregne indkomsten til optjening af dagpengeretten og til satsberegningen, aktiviteten vil kunne fortsætte samtidig med dagpengene i hele den 2-årige dagpengeperiode, men der vil ske modregning i dagpengene. Hvis personen vælger at oprette et CVR-nummer, bliver indkomsten talt med i optjening og satsberegning. I så fald vil personen blive omfattet af tidsbegrænsningen på 30 uger, hvis aktiviteten fortsættes ved siden af dagpengene, ligesom der sker modregning i dagpengene. Indkomst fra rubrik 20, som tælles med, vil blive anset som en selvstændig aktivitet. Det er umiddelbart vurderingen baseret på en undersøgelse fra 2015, som Erhvervsstyrelsen har fået gennemført, at hovedparten af de deleøkonomiske aktiviteter, inden for udveksling af tjenesteydelser mod betaling mellem privatpersoner har et begrænset omfang. Det må dog formodes at der er sket en væsentlig udvikling i markedet siden 2015, da deleøkonomien er et område i hastig udvikling. Eksempel Nedenfor er opstillet eksempler på en person, som udfører rengøring, hvor opgaven er formidlet via en platform (fx meploy eller cleady). Der er opstillet 4 scenarier, hvor de skattemæssige sondringer mellem lønmodtager og erhvervsvirksomhed samt mellem erhvervsmæssig virksomhed og ikke-erhvervsmæssig virksomhed fremgår. Det vil dog altid bero på konkrete skøn, hvor der indgår en række momenter. Der er derfor heller ikke mulighed for i de forenklede scenarier, at tage højde for alle situationer. Der må i konkrete sager henvises til SKAT for bindende svar. Side 4 af 10

5 Scenarie 1 - lønmodtager En person gør rent hos forskellige virksomheder og i private hjem, rengøringsarbejdet sker med en vis hyppighed. Kunden fastsætter detaljerede rammer for udførelsen af rengøringsarbejdet, samt stiller alle rengøringsmidler mv. til rådighed. Kontakten mellem kunden og rengøringspersonen sker via en platform, som ligeledes håndterer betalingen mellem kunden og rengøringspersonen. Platformen tager en fee for deres formidlingstjeneste, hvilket er indregnet i den pris kunden betaler for serviceydelsen. Platformen instruerer rengøringspersonen om arbejdet udførelse, idet arbejdet foretages for platformens regning og risiko, og som led i aftale mellem rengøringspersonen og platformen. I denne situation vil personen ud fra en konkret vurdering højst sandsynligt skattemæssigt anses for at være lønmodtager, idet arbejdet udføres på vegne af platformen og for dennes regning og risiko. Platformen bliver dermed arbejdsgiver og skal derfor indberette indkomsten til SKAT. Indberetning vil fremgå af rubrik 11 på personens selvangivelse/årsopgørelse. Rengøringsaktiviteten vil i den foreslåede model for dagpengesystemet blive stillet ligesom lønmodtagerarbejde. Indkomsten vil indgå i beregningen af optjening af dagpengeret og i satsberegningen. Hvis personen modtager dagpenge ved siden af rengøringen, vil der være tale om supplerende dagpenge med en tidsbegrænsning på 30 uger, og der sker modregning i dagpengene. Scenario 2 honorarmodtager En person gør en gang imellem rent hos en virksomhed og i private hjem. Kunden fastsætter detaljerede rammer for udførelse af rengøringsarbejdet og stiller alle rengøringsmidler mv. til rådighed for rengøringspersonen. Kontakten mellem kunden og rengøringspersonen sker via en platform, som ligeledes håndterer betalingen mellem kunden og rengøringspersonen. Platformen tager en fee for deres formidlingstjeneste, hvilket er indregnet i den pris kunden betaler for serviceydelsen. Platformen står udelukkende for formidling af kontakt og betaling mellem kunden og rengøringspersonen, resten finder de ud af indbyrdes, herunder timelønnen. Platformen fraskriver sig ethvert ansvar for udførelsen af arbejdet. Arbejdet udføres af rengøringspersonen som personligt arbejde, der udføres uden for et tjenesteforhold. I denne situation vil personen ud fra en konkret vurdering højst sandsynligt skattemæssigt anses for at være honorarmodtager, idet arbejdet udføres uden for tjenesteforhold. Rengøringspersonen er selvangivelsespligtig af det modtagne honorar og skal selvangive indkomsten i rubrik 15 på dennes selvangivelse/årsopgørelse. Side 5 af 10

6 Rengøringsaktiviteten vil i den foreslåede model for dagpengesystemet blive stillet ligesom lønmodtagerarbejde. Indkomsten vil derved indgå i beregningen af optjening af dagpengeret og i satsberegningen. Hvis rengøringsjobbet fortsætter ved siden af dagpengene, vil der være tale om supplerende dagpenge med en tidsbegrænsning på 30 uger, og der vil ske modregning i dagpengene. Scenarie 3 ikke-erhvervsmæssig virksomhed En person gør rent en gang imellem hos flere forskellige kunder. Kunden fastsætter detaljerede rammer for udførelsen af rengøringsarbejdet, samt stiller alle rengøringsmidler mv. til rådighed. Kontakten mellem kunden og rengøringspersonen sker via en platform, som ligeledes håndterer betalingen mellem kunden og rengøringspersonen. Platformen tager en fee for deres formidlingstjeneste, hvilket er indregnet i den pris kunden betaler for serviceydelsen. Platformen står udelukkende for formidling af kontakt og betaling mellem kunden og rengøringspersonen, resten finder de ud af indbyrdes, herunder timelønnen. Platformen fraskriver sig ethvert ansvar for udførelsen af arbejdet. Rengøringen udføres af rengøringspersonen som personligt arbejde og for dennes regning og risiko, dog udføres arbejdet i beskedent omfang og ikke som en del af en fast aftale. I denne situation vil personen ud fra en konkret vurdering højst sandsynligt skattemæssigt anses for at drive ikke-erhvervsmæssig virksomhed, idet arbejdet udføres i beskedent omfang. Indkomst fra ikke-erhvervsmæssig virksomhed skal selvangives af rengøringspersonen i rubrik 20 på dennes selvangivelse/årsopgørelse. Hvis rengøringspersonen har et CVR-nummer tilknyttet, vil aktiviteten være selvstændig virksomhed i relation til dagpenge. Det betyder, at indkomsten indgår i beregningen af optjening af dagpengeret og i satsberegningen. Hvis personen modtager dagpenge, og rengøringen er selvstændig bibeskæftigelse, er vedkommende omfattet af tidsbegrænsningen, og der sker modregning i dagpengene. Hvis der ikke er et CVR-nummer tilknyttet, vil aktiviteten i den foreslåede model for dagpengesystemet blive defineret som fritidsbeskæftigelse 2, og indtægten indgår ikke i beregning af optjening af dagpengeret og i satsberegningen. Hvis personen modtager dagpenge ved siden af rengøringen, er personen ikke omfattet af tidsbegrænsningen på 30 uger, men der sker modregning i dagpengene. 2 Med et andet eksempel end rengøring, kan der også være tale om, at aktiviteten defineres som formueforvaltning. I så fald vil indtægten ikke kunne medregning til optjening af ret til dagpenge eller satsberegningen. Eventuelle dagpenge ved siden af vil ikke være omfattet af tidsbegrænsningen på 30 uger, og der vil ikke ske modregning i dagpengene. Side 6 af 10

7 CVR-nummer er valgfrit, så længe omsætningen er under kr. årligt. Scenarie 4 selvstændig erhvervsvirksomhed En person gør rent hos en række kunder på fast basis. Kunden fastsætter detaljerede rammer for udførelsen af rengøringsarbejdet, samt stiller alle rengøringsmidler mv. til rådighed. Kontakten mellem kunden og rengøringspersonen sker via en platform, som ligeledes håndterer betalingen mellem kunden og rengøringspersonen. Platformen tager en fee for deres formidlingstjeneste, hvilket er indregnet i den pris kunden betaler for serviceydelsen. Platformen står udelukkende for formidling af kontakt og betaling mellem kunden og rengøringspersonen, resten finder de ud af indbyrdes, herunder timelønnen. Udover selv at udføre rengøringen har rengøringspersonen flere andre ansatte til at udføre rengøring for sig 3. Platformen fraskriver sig ethvert ansvar for udførelsen af arbejdet. Rengøringen udføres af rengøringspersonen som personligt arbejde og for dennes regning og risiko med det formål at skabe overskud. I denne situation vil personen ud fra en konkret vurdering højst sandsynligt skattemæssigt anses for at drive selvstændig erhvervsvirksomhed, idet arbejdet udføres som en del af en fast aftale og med det formål at skabe overskud. Overskud fra selvstændig erhvervsvirksomhed skal angives i rubrik 111 og underskud i rubrik 112 på selvangivelsen/årsopgørelsen. Rengøringsaktiviteten vil i den foreslåede model for dagpengesystemet blive defineret som selvstændig virksomhed. Indkomsten vil indgå i beregningen af optjening af dagpengeret og i satsberegningen. Hvis rengøringen er selvstændig bibeskæftigelse, kan den fortsætte samtidig med dagpenge i 30 uger, og der sker modregning i dagpengene. 3 Det er ikke i sig selv afgørende, at der er ansatte, for at der er tale om selvstændig erhvervsvirksomhed. Side 7 af 10

8 Tabel 3. Opsummering Rubrik i skattesystem Definition i det foreslåede dagpengesystem Indgår i optjening Omfattet af varighedsbegrænsning Omfattet af modregning Scenarie 1: Lønmodtager: Platformen instruerer rengøringspersonen om arbejdets udførsel. 11 Lønmodtageraktivitet Ja Ja hvis supplerende dagpenge Ja Scenarie 2: Honorarmodtager: Gør rent en gang i mellem hos en virksomhed og i private hjem. Platformen fraskriver sig et hvert ansvar for udførelsen af arbejdet. Arbejdet udføres af rengøringspersonen som personligt arbejde, der udføres uden for tjenesteforhold og i begrænset omfang. 15 Lønmodtageraktivitet Ja Ja hvis supplerende dagpenge Ja Scenarie 3: Ikke-erhvervsmæssig virksomhed: gør rent en gang i mellem hos flere kunder. Platformen fraskriver sig et hvert ansvar for udførelsen af arbejdet. Rengøringen udføres som personligt arbejde, og for personen egen regning og risiko, men i begrænset omfang og ikke som en del af en fast aftale. 20 Selvstændig aktivitet Ja Ja hvis bibeskæftigelse Ja Personen har CVR-nummer Scenarie 3: Ikke-erhvervsmæssig virksomhed: gør rent en gang i mellem hos flere kunder. Platformen fraskriver sig ethvert ansvar for udførelsen af arbejdet. Rengøringen udføres som personligt arbejde, og for personen egen regning og risiko, men i begrænset omfang og ikke som en del af en fast aftale. 20 Fritidsbeskæftigelse (med et andet eksempel end rengøring kan det også defineres som fritidsbeskæftigelse) Nej Nej Ja, hvis fritidsbeskæftigelse (Nej, hvis formueforvaltning) Personen har ikke CVR-nummer Scenarie 4: Flere kunder, stor aktivitet. Platformen fraskriver sig ethvert ansvar for udførelsen af arbejdet. Arbejdet udføres med det formål at opnå overskud for egen regning og risiko. 111/112 Selvstændig virksomhed Ja Ja hvis selvstændig bibeskæftigelse Ja Side 8 af 10

9 Udlejning af værelser, helårsbolig en del af året og sommerhuse Ved udlejning af et værelse, hele boligen en del af året eller sommerhuse eksempelvis gennem Airbnb skal der betales skat af lejeindtægten. Ved beskatning er der mulighed for at benytte et bundfradrag, så der først sker beskatning, når indkomsten overstiger dette bundfradrag. Det er ikke muligt at foretage fradrag for de faktiske udgifter, når bundfradraget benyttes. Ved udlejning af sommerhuse gælder desuden, at der kun medregnes 60 pct. af den del af lejeindtægten, som overstiger bundfradraget (60/40 reglen). Ved opgørelsen af bundfradraget skelnes mellem, om man er lejer, andelshaver, boligejer eller sommerhusejer. Derudover er der forskel på, om beskatningen sker som kapitalindkomst eller personlig indkomst, jf. tabel 4. Alternativt kan der altid foretages fradrag for de faktiske udgifter (regnskabsmæssig opgørelse). De gældende regler fremgår af tabel 4. Tabel 4. Oversigt over reglerne for beskatning ved udlejning af helårsboliger (en del af året), værelser og sommerhuse (p.a.) Bundfradrag Indkomstart Minimumsbundfradrag Regnskabsmæssigt fradrag Ejere 1,33 pct. af ejendomsværdien kr. Kapitalindkomst Fradrag for faktiske udgifter Lejere 2/3 af den samlede årlige husleje inkl. aconto varme og evt. boligstøtte* Personlig indkomst Fradrag for faktiske udgifter Andelshavere 2/3 af den samlede årlige boligafgift inkl. aconto varme og evt. boligstøtte Personlig indkomst Fradrag for faktiske udgifter Udlejning via bureau kr. + 60/40 reglen** Kapitalindkomst Fradrag for faktiske udgifter Privat udlejning kr. + 60/40 reglen** Kapitalindkomst Fradrag for faktiske udgifter * Ved 2/3 af den samlede årlige husleje/boligafgift inklusiv aconto varme og evt. boligstøtte forstås, at det er 2/3 af den husleje/boligafgift, som andelshaveren/lejeren har. ** Udover de hhv / kr. (2016 niveau) medregnes kun 60 pct. af lejeindtægten herudover. Herved opnås der et fradrag på 40 pct. af den indkomst, der ligger udover det faste bundfradrag. Side 9 af 10

10 Ved udlejning af et værelse, hele boligen en del af året eller sommerhuse - ejer Hvis man anvender bundfradraget, og man er ejer, så skal indtægten fratrukket bundfradraget angives i rubrik 37, som er under kapitalindkomst på selvangivelsen/årsopgørelsen. Hvis man anvender det regnskabsmæssige fradrag, og man er ejer, så skal indtægten fratrukket de faktiske udgifter angives i rubrik 37 på selvangivelsen/årsopgørelsen. Ved udlejning af et værelse, hele boligen en del af året eller sommerhuse - lejer eller andelshaver Hvis man er lejer eller andelshaver og anvender bundfradraget, så skal indtægten fratrukket bundfradraget angives i rubrik 20. Tilsvarende skal lejere og andelshavere, der anvender det regnskabsmæssige fradrag, angive indtægten fratrukket de faktiske udgifter i rubrik 20. Udlejning af ejerbolig, som man ikke selv bebor, i mindst 12 måneder Hvis man udlejer en ejerbolig, som man ikke selv bor i, i mindst 12 måneder, så betragtes det som erhvervsmæssig udlejning. Hvis der er overskud, skal det angives i rubrik 111 på selvangivelsen/årsopgørelsen, mens underskud skal opgives i rubrik 112. Renteudgifter opgøres i rubrik 117. Udlejning i relation til den foreslåede model for dagpengesystemet Helt generelt vil udlejning af bolig, hvad end det er lejlighed, hus eller sommerhus, og hvad end der er tale om hele eller dele af året oftest, blive betragtet som formueforvaltning i den foreslåede model for dagpengesystemet. I så fald vil indtægten ikke kunne anvendes til beregning af optjening af ret til dagpenge eller dagpengesats. Aktiviteten vil kunne fortsætte hele dagpengeperioden, og der sker ikke modregning i dagpengene. Der kan også være tilfælde, hvor der er tale om, at det i den foreslåede model vil blive betragtet som selvstændig virksomhed. I så fald vil indtægten kunne anvendes til beregning af optjening af ret til dagpenge eller dagpengesats. Hvis der er tale om selvstændig bibeskæftigelse, vil den kunne fortsætte i 30 uger samtidig med dagpenge, og der sker modregning i dagpengene. Det springende punkt i vurderingen af om, der med den foreslåede model for dagpengesystemet er tale om formueforvaltning eller selvstændig virksomhed, er, hvor meget arbejde der er forbundet med udlejningen. Såfremt der er tilstrækkeligt arbejde involveret, vil aktiviteten i dagpengesystemet blive defineret som selvstændig virksomhed, selvom noget tilsvarende ikke nødvendigvis gælder skattemæssigt. Side 10 af 10

Aftale om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked

Aftale om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked Aftale om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked 18. maj 2017 Regeringen (Venstre, Det konservative Folkeparti og Liberal Alliance), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er med udgangspunkt

Læs mere

Fælles høringssvar fra LO, FTF og Akademikerne vedr. udkast til lovforslag om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikringen

Fælles høringssvar fra LO, FTF og Akademikerne vedr. udkast til lovforslag om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikringen Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Att.: Henrik Loop, hen@star.dk, og Jan Strøbæk, jas@star.dk c/c star@star.dk LO-sagsnr. 17-2589 FTF-sagsnr. AC-sagsnr. Vores ref. MBS Deres ref. 17/07275 Den

Læs mere

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værelsesudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mangel på studieboliger trækker næsten altid overskrifter ved studiestart. Mange studerende skal i løbet af få uger mobilisere en bolig

Læs mere

Strategi for vækst gennem deleøkonomi

Strategi for vækst gennem deleøkonomi Strategi for vækst gennem deleøkonomi OKTOBER 2017 Strategi for vækst gennem deleøkonomi OKTOBER 2017 2017/18:2 Oktober 2017 Erhvervsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Tlf.: +45 33 92 33

Læs mere

Sommerhusudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Sommerhusudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Sommerhusudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Beskatning af indtægter fra sommerhusudlejning er et af de tilbagevendende spørgsmål fra sommerhusejere landet over. Også skattevæsenet

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

NYT DAGPENGESYSTEM FOR SELVSTÆNDIGE

NYT DAGPENGESYSTEM FOR SELVSTÆNDIGE NYT DAGPENGESYSTEM FOR SELVSTÆNDIGE Afrapportering fra arbejdsgruppen om selvstændige i dagpengesystemet Arbejdsgruppens rapport for selvstændige bygger på, at dagpengesystemet for lønmodtagere og selvstændige

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Deleøkonomi om biler

Deleøkonomi om biler - 1 Deleøkonomi om biler Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT offentliggjorde den 30. juni 2016 et udkast til retningslinier om skat af indkomst fra biler i deleøkonomi. Området har stor

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Deleøkonomi i Danmark. Strategi for vækst gennem deleøkonomi kort fortalt

Deleøkonomi i Danmark. Strategi for vækst gennem deleøkonomi kort fortalt Deleøkonomi i Danmark Strategi for vækst gennem deleøkonomi kort fortalt OKTOBER 2017 Deleøkonomi i Danmark Strategi for vækst gennem deleøkonomi kort fortalt OKTOBER 2017 2017/18:4 Oktober 2017 Erhvervsministeriet

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked - Afrapportering fra arbejdsgruppen om selvstændige i dagpengesystemet

Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked - Afrapportering fra arbejdsgruppen om selvstændige i dagpengesystemet 1 Titel: Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked - Afrapportering fra arbejdsgruppen om selvstændige i dagpengesystemet Udgivet af: Arbejdsgruppen om selvstændige i dagpengesystemet Foto: Colourbox.com

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

Personalesommerhuse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Personalesommerhuse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Personalesommerhuse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en ny dom fra Østre Landsret skærpes kravene til at anse et sommerhus som et personalesommerhus. Reglerne kan have stor betydning

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Foto: Jakob Carlsen. GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed

Foto: Jakob Carlsen. GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed Foto: Jakob Carlsen GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed INDHOLD: Jeg vil starte selvstændig virksomhed.. 3 Er din virksomhed din hovedeller bibeskæftigelse?.6 Fordele og ulemper ved selvstændig

Læs mere

esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017

esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017 esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017 1 Indhold 1. Hvor skal du beskattes?... 4 1.1. Fuld skattepligt...

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed?

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? - 1 Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Indtægter ved udlejning af sommerhuse har i flere år været i skattevæsenets søgelys. SKAT interesser sig

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Frihed og værdiskabelse gennem dele- og platformsøkonomi

Frihed og værdiskabelse gennem dele- og platformsøkonomi Frihed og værdiskabelse gennem dele- og platformsøkonomi Oplevede potentialer og barrierer blandt danske platforme 09.10.2017 Indhold 2 3 / FORMÅL MED UNDERSØGELSEN 4 / EXECUTIVE SUMMARY 5 / HVAD ER DELEØKONOMI?

Læs mere

Sådan bliver du vært på

Sådan bliver du vært på Sådan bliver du vært på - er et konsulentbureau med kontorer i Aarhus og København. - består af et tværfagligt team inden for bl.a. etnografi, informationsvidenskab, statskundskab og sociologi. - rådgiver

Læs mere

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten.

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten. LEGATER Skattemæssigt er der 3 muligheder i relation til skat af legater: Udgangspunktet er, at et legat er almindelig skattepligtig indkomst, der beskattes som personlig indkomst. Udgangspunktet er tillige,

Læs mere

Her finder du også vejledningen På vej mod egen virksomhed, som indeholder vigtige informationer til dig, der vil starte egen virksomhed.

Her finder du også vejledningen På vej mod egen virksomhed, som indeholder vigtige informationer til dig, der vil starte egen virksomhed. Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 49 Offentligt Hvis du vil vide mere Læs mere på nettet På www.skat.dk finder du en guide, der kan give dig en ide om, hvorvidt din virksomhed er erhvervsmæssig

Læs mere

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet.

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet. Fyraftensmøde Aktionærlån Forbudt i henhold til selskabsloven Ejeren skal ikke kunne drage nytte af selskabets økonomi privat når ejeren omvendt ikke ønsker at hæfte overfor selskabets kreditorer i konkurs

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Skat og idrætshaller

Skat og idrætshaller Skat og idrætshaller Bjert - oktober 2016 v/ skattekonsulent, cand.jur. Steen Mørup Fondsbeskatningsloven Erhvervsdrivende fonde (lov om erhvervsdrivende fonde): Erhvervsmæssig omsætning større end 250.000

Læs mere

Metodenotat. Rentefradrag 1980-2012

Metodenotat. Rentefradrag 1980-2012 JAQ / August 2014 vs. 1.0 Metodenotat om Rentefradrag 1980-2012 August 2014 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø Forord I Danmark kan afholdte renteudgifter delvist fradrages i den indkomst

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Viden, værdi og samspil

Viden, værdi og samspil Viden, værdi og samspil Husstandsmøller - moms og skat Afdelingsleder, cand.merc.-jur. Kirsten Cato Jensen Historik vindmøller - 1983: Ingen særlige regler eller anvisninger 1984: Anvisning om skattemæssig

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb 5. august 2008 Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb Mandag den 30. juli dumpede det længe ventede brev ind af brevsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed

Læs mere

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR - 1 Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM2016.30.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 5/11 2015, ref. i SKM2016.30.LSR, at en skatteyder ikke

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Hvornår optjener jeg ret til dagpenge på baggrund af lønindkomst? Det gør du, når du opfylder en af disse betingelser:

Hvornår optjener jeg ret til dagpenge på baggrund af lønindkomst? Det gør du, når du opfylder en af disse betingelser: Dagpengereformen ændringer fra 1. juli 2017 Fra 1. juli 2017 vil der komme store ændringer på dagpengeområdet. Her er de vigtigste ændringer, og hvad det kan betyde for medlemmer af DMF. Hvordan får jeg

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og skattekontrolloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og skattekontrolloven Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 87 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0039 Udkast (3) 18. december 2009 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og skattekontrolloven (Fradrag for

Læs mere

Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende pjaicenter@bm.dk Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Beskæftigelsesministeriet har ved brev af 30. januar 2013, j.nr. 2012-10299, fremsendt udkast til lovforslag om barselsudligning

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

Kortlægning af arbejdsplatforme i Danmark

Kortlægning af arbejdsplatforme i Danmark Kortlægning af arbejdsplatforme i Danmark Disruptionrådets sekretariat Januar 2018 Indledning Deleøkonomien i Danmark er i vækst. Ifølge Danmarks Statistik deltager hver femte dansker i deleøkonomiske

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked)

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked) Forslag Til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni

Læs mere

Den udvidede selvangivelse

Den udvidede selvangivelse Den udvidede selvangivelse Enkeltmandsselskab > 300.000 i omsætning En kort vejledning til SKATs selvbetjening UDFYLD RUBRIK 111-118 Den udvidede selvangivelse Enkeltmandsselskab > 300.000 i omsætning

Læs mere

Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360.

Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360. - 1 06.11.2014-35 Sommerhus erhvervsmæssig udlejning 20140826 TC/BD Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360. Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Definition skattebilag personligt

Definition skattebilag personligt Definition skattebilag personligt 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat - disponering

Læs mere

Indehaver Bernt Ranfelt

Indehaver Bernt Ranfelt RS REVI-SOFT Informationsteknologiske løsninger for revisorer Revisoft Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark Indehaver Bernt Ranfelt Telefon (+45) 86 28 88 28 E-mail: info@revisoft.dk Internet:

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2017-18 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. december 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juni 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0138 (CNS) 10582/17 ADD 1 FISC 149 ECOFIN 572 IA 115 FORSLAG fra: modtaget: 22. juni 2017 til: Jordi AYET

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt 9. november 2016 J.nr. 16-1566775 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 33 af 12. oktober 2016 (alm.

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0111050 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 195 af 28. januar 2016

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2010 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 157 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.157

Læs mere

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb:

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Notat Tilbagebetaling af overdækning - moms

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger)

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger) Multimediebeskatningen afskaffes fra og med 2012. I stedet indføres nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang. Det betyder, at du ikke længere skal betale skat af en computer,

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

Bilag. Bilag 1 vurdering af indkomstmodtager 117 BESKATNING AF SPORTSUDØVERE. Nikolai Holm Pedersen Kandidatafhandling, cand.merc.aud. 4.

Bilag. Bilag 1 vurdering af indkomstmodtager 117 BESKATNING AF SPORTSUDØVERE. Nikolai Holm Pedersen Kandidatafhandling, cand.merc.aud. 4. Bilag Nej Økonomisk risiko? Ja Bilag 1 vurdering af indkomstmodtager 117 Ansættelsesforhold? - arbejdsgivers anvisninger - arbejdsgivers regning og risiko - løbende arbejdsydelse - fastsat rammer for arbejdsforhold

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Bilag Beregninger af økonomi i husstandsvindmøller i forlængelse af høringsnotatet af 28. november 2012, L 86 I svarene (i ovennævnte

Læs mere

Denne og tidligere vejledende svar kan også findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk.

Denne og tidligere vejledende svar kan også findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4408-00265 Ref. todue Den 23. april 2015 Spørgsmål og vejledende svar nr. 2 om regler om afdragsordninger og minimumsfrist i forbindelse med påbud om

Læs mere

Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt J.nr. 2009-311-0027 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 195 - Forslag til lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love. (Forårspakke

Læs mere

Når ægtefæller driver virksomhed sammen

Når ægtefæller driver virksomhed sammen - 1 Når ægtefæller driver virksomhed sammen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattelovgivningen har gennem tiderne haft et ikke helt opdateret synspunkt på rollefordelingen mellem mand og

Læs mere

Skats Aktivitetsplan for 2014. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Skats Aktivitetsplan for 2014. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Skats Aktivitetsplan for 2014 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Hvert år udarbejder Skat en plan for årets aktiviteter. Her kan privatpersoner og virksomheder orientere sig om Skats planlagte

Læs mere

Side 1 af 6 Indsendelse af regnskabsoplysninger Sprog Dansk Dato for 08 aug 2011 10:25 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? I denne vejledning kan du hente hjælp til at udfylde rubrikkerne

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Vennetjenester og sort arbejde

Vennetjenester og sort arbejde - 1 Vennetjenester og sort arbejde Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sort arbejde har gennem mange år været i SKAT s søgelys. Men der er tilsyneladende lang vej igen, før det sorte arbejde

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Arbejdspapir: Dagpengesystemet for selvstændige, freelancere og honorarmodtagere mv.

Arbejdspapir: Dagpengesystemet for selvstændige, freelancere og honorarmodtagere mv. Arbejdspapir: Dagpengesystemet for selvstændige, freelancere og honorarmodtagere mv. DAGPENGEKOMMISSIONEN Oktober 2015 1 1.1. Indledning Selvstændige har i dag ret til dagpenge efter samme principper som

Læs mere

Notat. Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune

Notat. Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune Notat Emne: Besvarelse af spørgsmål stillet på byrådsmødet d. 8. maj 2013 Til: Magistraten Den 30. september 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige klausuler

Læs mere

Er din virksomhed sponsor?

Er din virksomhed sponsor? Er din virksomhed sponsor? JUNI 2011 Er din virksomhed sponsor? Er din virksomhed sponsor det kunne fx være for forlystelsesparker, kulturelle institutioner og virksomheder (såsom festivaler, koncerthuse,

Læs mere

Rådighedsbeskatning af sommerhus - personalesommerhus - SKM ØLR

Rådighedsbeskatning af sommerhus - personalesommerhus - SKM ØLR - 1 Rådighedsbeskatning af sommerhus - personalesommerhus - SKM2017.152.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 8/12 2016, at udtrykket "stillet til rådighed"

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart 22. juli 2008 Forældrekøb giv dit barn en god studiestart Snart kommer det længe ventede brev ind af postsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed skydes højsæsonen

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 NOTAT Marts 2015 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 Den økonomiske status på bankpakkerne er aktuelt et overskud på ca. 16 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter og indtægter

Læs mere