ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl"

Transkript

1 Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

2 Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 1 Indhold 1. Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Hvorfor er det vigtigt? Skal du forsikres som lønmodtager eller som selvstændig? Skatteregler og forsikringsregler er to forskellige ting Vurdering af selvstændig virksomhed og lønarbejde Selvstændig virksomhed Selskaber Medarbejdende ægtefæller Lønarbejde Honorararbejde / freelancearbejde Hvorfor har det betydning, om du er selvstændig eller lønmodtager? Supplerende dagpenge og frister Hvor skal du være forsikret? Optagelse Overflytning Hvordan får du ret til ydelser? Ledig fra lønarbejde Ophør som selvstændig Beskæftigelseskrav Beregning Efterlønsbevis og efterløn Oplysningspligt... 7

3 Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 2 1. Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl. Hvis du arbejder som freelancer, konsulent, honorarlønnet eller lignende og ønsker at blive forsikret mod arbejdsløshed, er der to forskellige kategorier, du kan blive forsikret indenfor; enten som lønmodtager eller som selvstændig. Det kan være tilfældet hvis du er journalist, it-konsulent, entertainer, tolk, musiker, konsulent og meget andet. Betegnelsen af din arbejdsform kan fx være freelance, kontraktansat eller honorarmodtager. De to kategorier giver forskellige rettigheder og pligter i forhold til arbejdsløshedsforsikring, og det er derfor vigtigt, at du bliver forsikret inden for den kategori, der passer bedst til din situation. I denne pjece kan du læse om nogle af de ting, du skal være opmærksom på, når du arbejder som freelancerkonsulent, honorarlønnet eller lignende og hvordan vi vurderer din forsikringsform enten som selvstændig eller som lønmodtager. Vi hjælper dig gerne med at vurdere, hvilken forsikringsform du hører under. Et skifte kan fx blive aktuelt, hvis du er optaget i en a-kasse som lønmodtager i et almindeligt ansættelsesforhold, og dit arbejde gradvist har ændret karakter til freelance. Det kan også være, at du er startet som honorarmodtager inden for en bestemt branche for sidenhen at blive ansat på almindelige lønmodtagervilkår. Det er vigtigt, at du er rigtigt forsikret inden for en af de to eksisterende forsikringsformer. Derfor skal du straks tage kontakt til a-kassen, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er forsikret korrekt. A-kassen kan vejlede dig om, hvor du hører bedst hjemme. 1.1 Hvorfor er det vigtigt? Inden for arbejdsløshedsforsikringens område er der en lang række tilfælde, hvor det har afgørende betydning, om du er selvstændig eller lønmodtager. Nogle af tilfældene er nærmere beskrevet her i pjecen. Der kan være stor forskel på, om de enkelte myndigheder betragter dig som selvstændig eller lønmodtager. Der kan fx være forskel på din revisors, skattemyndighedernes og a-kassens vurdering af, om du er selvstændig eller lønmodtager. Det kan være vanskeligt for dig selv at vurdere, om du skal anses for selvstændig eller lønmodtager i forhold til arbejdsløshedsforsikringen. Derfor bør du kontakte os, hvis du er det mindste i tvivl om, hvorvidt du er forsikret rigtigt, især hvis du har bevæget dig fra den ene arbejdsform til den anden.

4 Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 3 2. Skal du forsikres som lønmodtager eller som selvstændig? 2.1 Skatteregler og forsikringsregler er to forskellige ting A-kassen og skattemyndighederne har ikke samme definition af, hvornår et arbejde er selvstændig virksomhed, og hvornår det er lønarbejde. Med andre ord, så er skatteregler og forsikringsregler to forskellige ting. Der kan være stor forskel på, om de enkelte myndigheder betragter dig som selvstændig eller lønmodtager. Der kan således være forskel på din revisors, skattemyndighedernes og a-kassens vurdering af, hvorvidt du er selvstændig eller lønmodtager. Skattemyndighederne kan fx vurdere, at en virksomhed er af et så beskedent omfang, at den i skattemæssig henseende betragtes som en hobby. Omvendt kan a-kassen vurdere, at den samme virksomhed drives med økonomisk udbytte for øje og derfor er en selvstændig virksomhed. Ved a-kassens vurdering er det ikke afgørende, om virksomheden har overskud. Ifølge skattelovgivningen skal en virksomhed, der har en årlig omsætning på over kr., momsregistreres. Der bliver ikke ved momsregistreringen taget stilling til, om virksomheden skattemæssigt er en selvstændig erhvervsvirksomhed. I forhold til arbejdsløshedsforsikringen er momsregistrering ikke i sig selv afgørende for, om der er tale om selvstændig virksomhed. Når a-kassen skal vurdere dit arbejde, er det ikke kun afgørende, om en indkomst beskattes som A-indkomst eller som B-indkomst. Du kan fx aflønnes med honorar og betale A-skat og alligevel blive anset for selvstændig i forhold til arbejdsløshedsforsikringen. I skattemæssig henseende vil honorarmodtagere i nogle tilfælde betragtes som lønmodtagere og i andre tilfælde som en særlig persongruppe, der hverken er karakteriseret som lønmodtagere eller selvstændige. I forhold til arbejdsløshedsforsikringen skal a-kassen vurdere, om dit arbejde skal anses som lønarbejde eller som selvstændig virksomhed. Det gælder også i de tilfælde, hvor skattemyndighederne entydigt betragter dit arbejde som hobby eller dig som honorarmodtager. Du kan med andre ord ikke være sikker på, at skattemyndighederne og din a-kasse vurderer dit arbejdsforhold på samme måde, da der er forskellig lovgivning på områderne. Spørg, hvis du er i tvivl Hvis du har spørgsmål om din skat, skal du henvende dig til SKAT. Spørgsmål om dit forsikringsgrundlag skal du rette til a-kassen. 3. Vurdering af selvstændig virksomhed og lønarbejde Det kan være vanskeligt at vurdere, om et arbejde skal betragtes som lønarbejde eller som selvstændig virksomhed. Arbejdets betegnelse, fx konsulent eller freelance mv., er ikke afgørende for, om a-kassen vil anse dit arbejde for lønarbejde eller selvstændig virksomhed. Der er en række kriterier, der er med til at afgøre, om du vil blive anset for at være selvstændig erhvervsdrivende eller have lønarbejde i forhold til arbejdsløshedslovgivningen. 3.1 Selvstændig virksomhed Når a-kassen skal vurdere, om du er selvstændig, lægges vægt på, om du har ansat arbejdskraft, du har overført beløb til beskatning som medarbejdende ægtefælle,

5 Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 4 du har nedskrevet et varelager eller foretaget skattemæssige fradrag for driftsudgifter og afskrivning på driftsmidler efter reglerne for selvstændige erhvervsdrivende, du er omfattet af en kollektiv overenskomst som arbejdsgiver eller er medlem af en arbejdsgiverorganisation, din virksomhed er momsregistreret, eller du fakturerer ydelser med tillæg af moms, du angiver skattemæssigt over-/underskud af selvstændig virksomhed, du på din selvangivelse har tilkendegivet, at du ønsker indkomsten beskattet efter virksomhedsskatteloven, eller du deltager i et interessentskab Ikke alle kriterier indgår med samme vægt. Hvis to af følgende kriterier er opfyldt, er du som udgangspunkt selvstændig erhvervsdrivende: 1. din virksomhed er momsregistreret eller du fakturerer ydelser med tillæg af moms, 2. du angiver skattemæssigt over-/underskud af selvstændig virksomhed 3. du på din selvangivelse har tilkendegivet, at du ønsker indkomsten beskattet efter virksomhedsskatteloven eller 4. du deltager i et interessentskab. A-kassen skal i øvrigt altid konkret vurdere, om du er selvstændig. Der kan derfor være tilfælde, hvor vi vurderer, at du er selvstændig, selv om der er et eller flere af de nævnte kriterier, som du ikke opfylder. Fx kan dine arbejdsopgaver fuldt ud svare til arbejdsopgaver, som udføres af lønmodtagere, men fordi du ikke er fast tilknyttet en arbejdsgiver, men arbejder freelance, anses du som selvstændig. 3.2 Selskaber Hvis du arbejder i et selskab, hvor du eller din nærmeste familie har afgørende indflydelse, er du som udgangspunkt selvstændig. 3.3 Medarbejdende ægtefæller Du er som udgangspunkt selvstændig, hvis du er ansat i din ægtefælles virksomhed, når der er under 20 ansatte, eller hvis du er ansat i virksomheden i en overordnet stilling eller på særlige vilkår. Om du skattemæssigt er registreret som medhjælpende ægtefælle eller ansat ægtefælle har ikke nogen afgørende betydning for a-kassen, når den skal vurdere, om du skal anses som medarbejdende ægtefælle og dermed selvstændig. 3.4 Lønarbejde Hvis dit arbejde er ligger inden for rammerne af en faglig overenskomst, vil du som udgangspunkt blive anset for at være lønmodtager. A-kassen vil desuden se på, om du har en ansættelseskontrakt, du er undergivet en arbejdsgivers tilsyn med og instrukser for arbejdets udførelse, du har pligt til at udføre arbejdet personligt, du anses som lønmodtager i relation til anden lovgivning, fx ved at arbejdsgiveren indbetaler bidrag til ATP, du er omfattet af ferieloven, du er omfattet af funktionærloven, du vil være omfattet af Lønmodtagernes Garantifond (LG) ved arbejdsgiverens konkurs.

6 Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side Honorararbejde / freelancearbejde A-kassen vil som udgangspunkt vurdere dit arbejde som selvstændig: hvis din indkomst registreres/faktureres som B-indkomst du bruger egne redskaber eksempelvis bil, computer og undervisningsmateriale du selv betaler udgifter til materiale du selv hæfter for eventuel fejl i dit arbejde 4. Hvorfor har det betydning, om du er selvstændig eller lønmodtager? Det er vigtigt at få slået fast, om du er selvstændig eller lønmodtager, fordi din status fx har indflydelse på, hvordan du opfylder betingelserne for ret til dagpenge enten efter et arbejdsophør eller i forbindelse med supplerende dagpenge. Det har også betydning for om du fortsat kan være medlem af Frie Funktionærers a-kasse, som er for lønmodtagere, eller om du skal skifte til en a-kasse der forsikrer selvstændige. Nedenfor kan du læse om nogle af de regler i arbejdsløshedsforsikringsloven, der kan have betydning for dig, alt efter om du anses for selvstændig eller lønmodtager. A-kassen kan give dig en mere fyldestgørende vejledning om de enkelte regler. 4.1 Supplerende dagpenge og frister Som lønmodtager Du kan ikke få dagpenge, samtidig med at du har et fuldtidsarbejde. Som lønmodtager kan du dog få supplerende dagpenge, hvis du arbejder på nedsat tid, 29,6 timer eller derunder. Er dit arbejde omfattet af et opsigelsesvarsel, er det en betingelse, at du har en frigørelsesattest, som skal være modtaget i a-kassen inden 5 uger fra første ansættelsesdag. Overholder du ikke fristen, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget frigørelsesattesten. Du skal have godkendt din ret til supplerende dagpenge i a-kassen, og du kan højst få suppleret dine arbejdstimer i sammenlagt 30 uger inden for en periode på 104 uger. Du kan læse mere i vores pjece Supplerende dagpenge ved arbejde på nedsat tid. Som selvstændig Vi skal tage stilling til, om du driver selvstændig virksomhed som hoved- eller bibeskæftigelse. Hvis du har selvstændig virksomhed som din hovedbeskæftigelse, har du ikke mulighed for at få supplerende dagpenge heller ikke hvis du arbejder mindre end 37 timer om ugen i en kortere eller længere periode. Du kan først få dagpenge, når du er ophørt med din selvstændige virksomhed mere end midlertidigt. Hvis du derimod driver din selvstændige virksomhed som bibeskæftigelse, har du mulighed for at få supplerende dagpenge. Du skal til hver en tid kunne udføre arbejdet uden for normal arbejdstid og dermed stå til fuld rådighed for arbejdsmarkedet. Du kan ikke uden videre omdanne din selvstændige hovedbeskæftigelse til din bibeskæftigelse. A-kassen skal give dig tilladelse til selvstændig bibeskæftigelse, samtidig med dagpenge. Hvis du får tilladelsen vil din ret til at få udbetalt dagpenge som hovedregel være begrænset til 78 uger Du kan læse mere i vores pjece Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse.

7 Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 6 Du kan ikke uden videre omdanne din selvstændige hovedbeskæftigelse til din bibeskæftigelse og få dagpenge. 5. Hvor skal du være forsikret? 5.1 Optagelse Du kan optages i en a-kasse som lønmodtager eller som selvstændig. Hvis du skal optages som selvstændig, forudsætter det, at du driver virksomheden som din hovedbeskæftigelse. 5.2 Overflytning Frie Funktionærers a-kasse er for lønmodtagere. Hvis du har selvstændig virksomhed som din hovedbeskæftigelse, vil det betyde, at du skal overflyttes til en a-kasse, der optager selvstændige erhvervsdrivende. Kontakt os for nærmere information. 5.3 Hvordan får du ret til ydelser? For at få ret til dagpenge skal du opfylde flere betingelser. Du skal blandt andet stå til rådighed for arbejdsmarkedet. 5.4 Ledig fra lønarbejde Som lønmodtager skal du være helt eller delvist ledig. Det kan som regel dokumenteres ved din egen eller din arbejdsgivers opsigelse. 5.5 Ophør som selvstændig Som selvstændig skal du kunne dokumentere, at du er ophørt med din selvstændige virksomhed mere end midlertidigt. Som udgangspunkt skal din virksomhed være overdraget eller lukket. Det kan ofte være svært at dokumentere et endeligt ophør, hvis du fx arbejder som konsulent eller freelance. 5.6 Beskæftigelseskrav For at få dagpenge, skal du have haft 52 ugers arbejde på fuld tid i løbet af de sidste 3 år, før du blev ledig. Hvis du er lønmodtager betyder det, at du skal have haft så mange løntimer i løbet af de sidste 3 år, at det svarer til fagets fulde sædvanlige arbejdstid i 52 uger. For fuldtidsforsikrede er kravet løntimer og for deltidsforsikrede løntimer. Dine løntimer opgøres på baggrund af din arbejdsgivers indberetning om arbejdstimer og løn til SKAT. Er du selvstændig, skal du have drevet virksomheden i væsentligt omfang i 52 uger inden for de seneste 3 år. Ved væsentligt omfang forstås at du har arbejdet i et omfang, der kan sidestilles med lønarbejde i over 30 timer om ugen. A-kassen vurderer, om der er tale om væsentligt omfang ud fra virksomhedens omsætning, arten af din virksomhed, dine arbejdsopgaver, din arbejdstid, åbningstiden og eventuelle ansattes opgaver og arbejdstid. Det forudsættes, at din arbejdstid i virksomheden afspejles i en vis omsætning. Hvis a-kassen ud fra dine egne oplysninger er i tvivl om, hvorvidt du har drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang, kan a-kassen bede om yderligere dokumentation. Det kan fx være i form af annoncer, der angiver virksomhedens åbningstider, momsregnskaber, ordrebøger og kassekladder, der dokumenterer omsætningen, samt din revisors eller advokats erklæring om dit arbejde i virksomheden.

8 Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 7 Når du skal opfylde beskæftigelseskravet, kan du efter 1. juli 2003 medregne timer ved lønarbejde, som du har udført sideløbende med din selvstændige hovedbeskæftigelse. Du kan dog ikke lægge timerne fra dit lønarbejde i en bestemt periode sammen med timerne fra din selvstændige virksomhed i samme periode. 5.7 Beregning Hvis du opfylder alle krav om ret til dagpenge, skal der foretages en beregning af din dagpengesats. Som lønmodtager vil din daglige arbejdsfortjeneste som udgangspunkt blive beregnet som 1/60 af dine sidste 12 ugers løn eller som 1/65 af dine sidste 3 måneders løn. Som selvstændig vil din daglige arbejdsfortjeneste som udgangspunkt blive beregnet som 1/260 af årsindtægten fra din selvstændige virksomhed. 5.8 Efterlønsbevis og efterløn Hvis du gerne vil på efterløn, skal du bl.a. opfylde de almindelige betingelser for ret til dagpenge. Som det fremgår af denne pjece, har det i flere tilfælde betydning, om du betragtes som lønmodtager eller selvstændig. Det gælder også, når a-kassen skal behandle din ansøgning om efterlønsbevis eller overgang til efterløn. 6. Oplysningspligt Du bør altid kontakte os, hvis der sker ændringer i dit arbejdsforhold. Vi kan vejlede dig om betydningen af skift mellem arbejde som lønmodtager og arbejde som selvstændig. Andre pjecer om dagpenge Vi har skrevet mere om dagpenge og efterløn i bl.a. følgende pjecer: Det skal du vide som ledig Supplerende dagpenge - ved arbejde på nedsat tid Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn. Du finder pjecerne på

9 FRIE Funktionærers A-kasse Tværfaglig Hovedkontor og A-kasse Postboks 925 Paghs Gård Overstræde 2B DK-5100 Odense C Tlf.: Fax: Regionskontorer: København Snorresgade 15 DK-2300 Kbh. S Tlf.: Fax: Aarhus Dalgas Avenue 50 B DK-8000 Aarhus C Tlf.: /13 FRIE Funktionærers A-kasse Tværfaglig Arbejdsløshedskassen for alle lønmodtagere i Danmark

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i samarbejde med Dansk Journalistforbund Forsideillustration

Læs mere

Selvstændig og a-kasse

Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Medlemskab... 2 3. Hvornår er man selvstændig?... 2 3.1. Definition på selvstændig... 2 3.2. Du er som udgangspunkt ikke

Læs mere

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE Denne pjece fortæller om muligheden for at få dagpenge samtidig med, at man driver selvstændig bibeskæftigelse. Her er en kort gennemgang af nogle af de vigtigste forhold. Kontakt

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

Business online Solution

Business online Solution Business online Solution Sikkerhedsnet som Selvstændig? Før du bliver selvstændig Forbered dig, når du starter ny virksomhed. Jo større er chancen for, at virksomheden klarer sig godt. Kom godt igang Søg

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet Indhold 1. Indledning... 4 2. EØS-aftalen og EØS-landene... 4 2.1. Kender du dine rettigheder?... 4 2.2.

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 09 Sådan kan du forsikre dig 12 A-kasse abc for selvstændige

Læs mere

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Sådan er reglerne... Betingelser for at blive medlem af 3Fs a-kasse... Ægtefæller - registrerede partnere... Ret til dagpenge...

Læs mere

Værd at vide - når du ophører med din virksomhed

Værd at vide - når du ophører med din virksomhed Værd at vide - når du ophører med din virksomhed Indholds- fortegnelse Ophør hva nu? 4 Medlemskab og arbejdskrav 5 Rådighedskravet 7 Endeligt ophør med virksomhed 8 Beregning af sats 20 Kontakt ASE ASE

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Værd at vide. - om efterløn

Værd at vide. - om efterløn Værd at vide - om efterløn I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn. Det er kun hovedreglerne, vi kan få med her. Du kan læse mere om de områder, vi ikke behandler her i brochuren,

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail.

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail. Forord Denne orientering handler om de regler, der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Her omtaler vi kort de muligheder, der findes for ledige samt de rettigheder og pligter, der følger med at

Læs mere

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Muligheder for selvstændig virksomhed samtidig med efterløn... Selvstændig virksomhed med et fast timetal på 18½

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.: 3336 4141 fax: 3391 9044 E-mail: akasse-kbh@prosa.dk, formand@prosa.dk

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

Vejledning om beregningsgrundlaget for sygedagpenge

Vejledning om beregningsgrundlaget for sygedagpenge Vejledning om beregningsgrundlaget for sygedagpenge 1. Indledning I denne vejledning beskrives hvilke regler, der gælder for beregningsgrundlaget for sygedagpenge. Reglerne findes i 46-51 i sygedagpengeloven

Læs mere