esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017"

Transkript

1 esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December

2 Indhold 1. Hvor skal du beskattes? Fuld skattepligt Flytning til Danmark Flytning fra Danmark Dobbeltbeskatning Begrænset skattepligt Beskatning af konkrete indtægter og indberetningspligter esportsudøver som lønmodtager Fri bolig Fri bil Tøj esportsudøver som honorarmodtager esportsudøver som hobbyvirksomhed Dyrt udstyr esportsudøver som selvstændigt erhvervsdrivende Sponsorater Sponsorat med modydelse Sponsorat som udstyr, tøj eller lignende Sponsorat uden modydelse Donationer Sign-on fees Sportspensioner Skattefri godtgørelser og fradragsmuligheder Skattefri rejsegodtgørelse eller rejsefradrag Skattefri befordringsgodtgørelse eller befordringsfradrag Den særlige skatteordning for højtlønnede Social sikring og forsikring Social sikring retten til offentlige ydelser Private forsikringsordninger

3 Forord esport og skat er PwC s publikation, som giver esportsudøvere og deres arbejdsgivere overblik, inspiration og viden om de gældende regler for beskatning af indtægter og mulighed for fradrag ved udøvelse af esport. Vi håber, at esport og skat skaber værdi for dig, og vi vil altid gerne høre fra dig, hvis du har ideer til, hvordan vi kan gøre den endnu mere relevant og anvendelig. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse med publikationen. Venlig hilsen Mette Müller Partner D: E: Tanya Honoré Schultz Manager D: E: Mette Lütken Baun Senior Consultant D: E: 3

4 Det nytter ikke at være top level her... 1 Hvor skal du beskattes? Hvilke indtægter skal du som esportsudøver beskattes af i Danmark? Spørgsmålet er relevant, hvis du har tilknytning til både Danmark og et eller flere andre lande, fx hvis du bor i Danmark og deltager i turneringer i både Danmark og udlandet og derved opnår indtægter fra flere lande Fuld skattepligt Hvis du er fuldt skattepligtig til Danmark, kan Danmark beskatte din globale indkomst. Det vil sige, at alle skattepligtige indtægter, herunder løn, præmier og sponsorater, skal medregnes ved den danske indkomstopgørelse, uanset om indtægterne stammer fra Danmark eller udlandet. Der foreligger fuld skattepligt til Danmark for en person, der har en helårsbolig til rådighed i Danmark; eller opholder sig i Danmark i et tidsrum af mnimum 6 måneders varighed. Ifølge SKATs praksis har man en helårsbolig til sin rådighed, hvis man enten helt eller delvist har rådighed over en form for bolig her i landet. Vi gør opmærksom på, at denne form for bolig fx kan være en lejet lejlighed, et sommerhus, vekslende boligmuligheder hos fx familie og venner eller rådighed over et værelse hos forældre. Flytning til Danmark Hvis du som esportsudøver fra udlandet flytter til Danmark, bliver du fuldt skattepligtig til Danmark, når du får en helårsbolig til din rådighed og samtidig tager ophold i Danmark. Det vil sige, at du som tilflytter kan have en bolig til din rådighed i Danmark inden selve tilflytningen, og først når du tager ophold i Danmark, vil den fulde skattepligt til Danmark indtræde. Flytning fra Danmark Hvis du flytter fra Danmark til udlandet og opgiver din danske bopæl, er du ikke længere fuldt skattepligtig til Danmark. Ifølge SKATs praksis anlægges der en streng fortolkning af, hvorvidt en bopæl i Danmark kan anses for opgivet eller ej, og der skal i hvert enkelt tilfælde foretages en konkret bedømmelse af de faktiske forhold. Forud for ophør af fuld skattepligt til Danmark er det vigtigt at være opmærksom på, om du risikerer at være omfattet af særlige regler om fraflytterbeskatning. Fraflytterbeskatning er eksempelvis relevant, hvis du ejer aktier/anparter mv., udenlandske ejendomme eller har indskudt ekstraordinært store beløb på en dansk, fradragsberettiget pensionsordning. 4

5 ... hvis du er total noob her Dobbeltbeskatning Hvis du er fuldt skattepligtig til Danmark, mens du samtidig er fuldt skattepligtig til et andet land (ifølge dette lands skatteregler), er der tale om en situation med såkaldt dobbeltdomicil. I en sådan situation opstår problematikken vedrørende dobbeltbeskatning. Dobbeltbeskatning forekommer også, hvis en indtægt har tilknytning til mere end ét land, fx hvis du har bopæl i Danmark og får en indkomst i forbindelse med en turnering i et andet land, eksempelvis USA. Hvis både Danmark og USA beskatter indtægten, bliver indtægten dobbeltbeskattet. For at løse denne problematik og undgå dobbeltbeskatning, er der mellem forskellige lande indgået dobbeltbeskatningsaftaler, ligesom der også findes regler om ophævelse af dobbeltbeskatning i intern dansk skattelovgivning. Hvis der allerede er trukket skat af beløbet i udlandet, giver de danske og internationale skatteregler mulighed for, at skatten i Danmark kan nedsættes, så du ikke ender med at blive dobbeltbeskattet af det samme beløb i to lande. Ved udfyldelse af din danske selvangivelse har du pligt til at selvangive dine indtægter fra udlandet. Bemærk i den forbindelse, at der skal udfyldes en særskilt selvangivelse, når du har udenlandsk indkomst. På selvangivelsen for udenlandsk indkomst er der også mulighed for at anføre, hvad der eventuelt er indeholdt i skat i udlandet på indtægten. På den måde kan du undgå, at indtægten bliver dobbeltbeskattet Begrænset skattepligt esportsudøvere, der ikke er fuldt skattepligtige til Danmark, kan være begrænset skattepligtige til Danmark. Det gør sig gældende for dem, der ikke har bopæl i Danmark, men som modtager indkomst fra kilder her i landet, fx løn fra en dansk esportsklub. Hvis en esportsudøver således modtager løn mv. fra en dansk klub og har udført arbejde her i Danmark, fx deltaget i en dansk turnering eller været til træning sammen med sine danske holdkammerater i Danmark, vil den løn mv., der relaterer sig til dagene i Danmark, være skattepligtig i Danmark. Det vil sige, at hvis en esportsudøver modtager indkomst, som vedrører både arbejde, der er udført i Danmark, og arbejde i udlandet, vil den danske skattepligt kun gælde for den del af indtægten, som kan henføres til arbejdet, der er udført i Danmark. Begrænset skattepligtige har pligt til at indsende en selvangivelse til SKAT.... med at finde ud af, om du har mulighed for at få nedslag i den danske skat, og hvordan du udfylder selvangivelsen korrekt. 5

6 2 Beskatning af konkrete indtægter og indberetningspligter 2.1. esportsudøver som lønmodtager Er du ansat på en kontrakt, hvor du fast modtager beløb for at levere en arbejdsydelse og dermed er underlagt en arbejdsgivers instruktionsbeføjelser, betragtes du af SKAT som lønmodtager. Dette betyder, at de faste beløb, du modtager, skal beskattes som personlig lønindkomst, og at du i forhold til dette ansættelsesforhold har mulighed for at foretage fradrag på samme vilkår som en almindelig lønmodtager. Det betyder desuden, at din arbejdsgiver er forpligtet til at indeholde AM-bidrag og A-skat i din løn. Har du afholdt udgifter, eksempelvis til kørsel eller overnatning, i forbindelse med dit arbejde, kan du under visse betingelser enten få beløbene udbetalt som udlæg eller som skattefrie godtgørelser af din arbejdsgiver. Udbetaler din arbejdsgiver ingen af delene, har du selv mulighed for at foretage ligningsmæssige fradrag på din selvangivelse. Modtager du spiludstyr eller lignende fra din arbejdsgiver, men benyttes dette kun i forbindelse med dit arbejde, skal du ikke beskattes af værdien af udstyret. Øvrige goder, der også benyttes privat, skal derimod beskattes efter reglerne om personalegoder. Modtager du en bonus eller lignende kontantbeløb af din arbejdsgiver, skal disse beløb beskattes og indberettes på samme måde som den normale løn. Fri bolig Stiller din arbejdsgiver fri bolig til rådighed for dig, skal du beskattes af værdien heraf. Betaler du husleje, men er huslejen mindre end den faktiske markedsleje, skal du beskattes af forskelsværdien. Betaler din arbejdsgiver for forbrugsomkostningerne, det vil sige el, vand og varme mv., skal du også beskattes af disse udgifter. Det er arbejdsgiverens pligt at indberette værdien af fri bolig. Vær opmærksom på, at der er nogle situationer, hvor det er skattefrit, at en arbejdsgiver stiller bolig til rådighed på et midlertidigt arbejdssted. Dette afhænger dog af de konkrete forhold og bør derfor vurderes individuelt. Fri bil Stiller din arbejdsgiver en bil til rådighed for dig, og har du mulighed for at køre privat i bilen, anses du for at have firmabil (fri bil til rådighed). Det betyder, at du skal beskattes af værdien heraf, og det har ingen betydning, hvor meget du kører i din arbejdsgivers bil. Du skal betale skat af en procentdel af bilens værdi plus et miljøtillæg. Det er arbejdsgiverens pligt at indberette værdien af fri bil. Tøj Tøj, som du får af din arbejdsgiver, skal du som udgangspunkt beskattes af. Men hvis tøjet tydeligt fremstår som firmabeklædning, det vil sige med synligt navn, logo eller tilsvarende, og anvendes i arbejdstiden, det vil sige til turneringer, når der streames, eller når du i øvrigt repræsenterer din arbejdsgiver, skal du normalt ikke betale skat af tøjet. Det er dog vigtigt, at tøjet ikke må erstatte privat tøj. Får du tøj af din arbejdsgiver (med logo eller lignende), må værdien af det tøj, du modtager, ikke overstige et grundbeløb om året på DKK (2018). Hvis værdien overstiger dette beløb, skal du alligevel beskattes af tøjets værdi.... med at finde ud af, om de goder, du modtager fra din arbejdsgiver, er skattepligtige for dig. PwC kan hjælpe jer som arbejdsgiver med at finde ud af, om jeres medarbejdere er skattepligtige af de goder, de modtager, om I har pligt til at indberette goderne og hvordan. 6

7 Computerudstyr må årligt afskrives med op til 25% 2.2. esportsudøver som honorarmodtager Du anses for at være honorarmodtager, hvis du leverer en personlig arbejdsydelse, men hvor dette sker uden for et ansættelsesforhold, og uden at du udsteder en faktura med moms for ydelsen (ej selvstændigt erhvervsdrivende). Det fulde beløb (hele honoraret, inklusive eventuel betaling for kørsel mv.) skal indberettes til SKAT på dit CPR-nummer som B-indkomst, inklusive AM-bidrag. Det er den, der betaler dig honoraret, der skal sørge for at indberette det. Får du betalt kørsel eller logi efter SKATs satser som en del af dit honorar, skal du beskattes af beløbet. Du har dog mulighed for at tage et fradrag på din selvangivelse, som svarer til beløbet. Beløb, du modtager til dækning af udgifter til fx transport (tog/fly/taxa) eller overnatning, som er udbetalt som udlæg efter regning, og hvor de originale udgiftsbilag afleveres, skal ikke indberettes og kan heller ikke fradrages. Du kan i nogle situationer have mulighed for yderligere fradrag for udgifter, der ikke er dækket af hvervgiveren, men du kan aldrig fradrage mere, end hvad du har modtaget i honorar esportsudøver som hobbyvirksomhed Er du ikke tilknyttet en arbejdsgiver, og har du ikke løbende større indtægt/overskud fra din esport, skal du beskattes som en hobbyvirksomhed. Når du beskattes som hobbyvirksomhed, skal de indtægter, du har i forbindelse med udøvelsen af esporten, fx præmieindtægter, sponsorindtægter mv., beskattes som personlig indkomst. Du har dog mulighed for at fratrække de udgifter, der er forbundet med udøvelsen af esporten. Sådanne udgifter kan eksempelvis være udgifter til diverse udstyr, rejseudgifter i forbindelse med turneringer mv. Har du udstyr eller andet, som også benyttes privat, eksempelvis din computer, skal du huske, at du ikke kan trække hele udgiften fra. Det vil her ofte være nødvendigt at foretage et skøn over den private brug, så du kun fratrækker en forholdsmæssig del af udgiften. Har du underskud et år, kan du ikke trække det fra eller gemme det til året efter. Underskuddet er således tabt. Har du overskud, er det skattepligtigt som personlig indkomst. Du har selv pligt til at indberette overskuddet til SKAT via din selvangivelse. Dyrt udstyr Har du købt en computer eller lignende dyrt udstyr, der har kostet mere end DKK (2018), kan du ikke trække hele beløbet fra med det samme. Du er derfor nødt til at foretage skattemæssig afskrivning på udstyret ved at trække en del af udgiften fra i det år, udstyret er anskaffet, og det resterende beløb i det eller de følgende indkomstår. Du kan afskrive udstyret med op til 25 % om året. Det vil sige, at hvis du har købt en computer til DKK , vil du det første år kunne afskrive med 25 % af DKK = DKK Næste år vil der igen højst kunne afskrives 25 % af den resterende saldo, nemlig 25 % af = og så videre. Du må altid gerne afskrive mindre end 25 %. Når restsaldoen kommer under årets småsaldo-grænse, DKK (2018), kan hele restsaldoen fratrækkes dette år. Du kan dog godt fratrække hele beløbet, hvis levetiden på udstyret er på 3 år eller derunder. Har du udgifter til software, kan dette også fratrækkes med det samme, selvom det har kostet mere end DKK Bruger du også udstyret privat, kan du kun afskrive på den andel af summen, der vedrører den erhvervsmæssige anvendelse. Du skal derfor foretage et forholdsmæssigt skøn af den private brug esportsudøver som selvstændigt erhvervsdrivende Er du ikke tilknyttet en arbejdsgiver, og har du løbende en indtægt og et overskud fra din esport, er der måske mulighed for, at du kan etablere dig som selvstændigt erhvervsdrivende. For at udøvelsen af din esport kan anses for at være et led i en erhvervsvirksomhed, er der nogle elementer, der skal gøre sig gældende. 7

8 Din virksomhed skal som udgangspunkt være overskudsgivende og have et vist omfang, og SKAT ser desuden på, om virksomheden drives for egen regning og risiko. Hvis du anses for at være selvstændigt erhvervsdrivende, kan du få fradrag for dine driftsudgifter, hvis du kan dokumentere størrelsen på udgifterne, og hvis udgifterne er afholdt for at erhverve, sikre eller vedligeholde dine indtægter. Du har også mulighed for at trække dine kost- og logiudgifter til erhvervsmæssige rejser fra med standardsatsen (uden dokumentation) eller trække dine faktiske, dokumenterede udgifter fra. Ønsker du at blive betragtet som selvstændigt erhvervsdrivende, skal du være opmærksom på, at der er regler vedrørende regnskab og indberetning, som du skal overholde. PwC kan hjælpe dig med at vurdere, hvilke fordele der kunne være for dig ved at etablere dig som selvstændigt erhvervsdrivende, og hvad dette kræver. Det er muligt at være både lønmodtager og selvstændigt erhvervsdrivende på samme tid. Der kan eksempelvis være situationer, hvor du har en kontrakt med en arbejdsgiver, hvorfra du modtager et fast beløb for en modydelse, samtidig med at du har andre indtægter fra esporten, eksempelvis præmieindtægter eller sponsorindtægter, som du modtager fra eksterne, der ikke er en del af kontraktforholdet med arbejdsgiveren Sponsorater... med at vurdere, hvordan du skal beskattes af dine forskellige indtægter, og hvorvidt du har pligt til at indberette dem. Har du indgået en aftale med en sponsor og modtager du i den forbindelse udstyr eller pengebeløb, kommer det an på sponsoraftalen og på selve sponsoratet, hvordan du skal beskattes. Sponsorat med modydelse Hvis du modtager et pengebeløb som sponsorat, hvortil der er knyttet en modydelse, eksempelvis i form af deltagelse i konkrete arrangementer, reklamer for et bestemt produkt eller andre betingelser, der betyder, at du yder noget for at få sponsoratet, er det den, der sponsorerer dig, der skal sørge for at indberette beløbet til SKAT. Er der en modydelse til sponsoratet, har sponsoren som udgangspunkt fradrag for beløbet. Sponsorat som udstyr, tøj eller lignende Modtager du udstyr som sponsorat, og anvendes dette udstyr i forbindelse med udøvelsen af din esport, skal du ikke beskattes af værdien, fordi der er praksis for, at man kan beregne et fradrag af samme værdi. Det betyder, at hverken du eller den, der yder sponsoratet, skal indberette værdien heraf til SKAT. Du skal være opmærksom på, at der gælder andre regler, hvis det er din arbejdsgiver, der sponsorerer dig. I så fald kan det være, du skal beskattes af værdien, og at enten din arbejdsgiver eller du selv har pligt til at indberette værdien til SKAT. Tilsvarende vil udstyr, du modtager, men som ikke bruges erhvervsmæssigt, være skattepligtigt for dig og så skal du selv skrive værdien på selvangivelsen. Sponsorat uden modydelse Hvis en sponsor ikke stiller krav om modydelser hvis du fx hverken reklamerer for sponsoren eller leverer andre modydelser for sponsoratet gælder de regler, som er gennemgået nedenfor under donationer. Er der ikke en modydelse til sponsoratet, har sponsoren ikke fradrag for sponsorudgiften Donationer Modtager du donationer eller lignende beløb i forbindelse med udførelsen af din esport, skal du beskattes heraf. Du skal være opmærksom på, at hvis pengene ikke kommer fra din arbejdsgiver, eller hvis de fx kommer fra en udenlandsk aktør, er det ikke sikkert, at beløbene er indberettet korrekt til SKAT. Hvis det er tilfældet, har du selv pligt til at oplyse SKAT om, hvor mange penge du har modtaget. Hvis du ikke er selvstændig og indtægtsfører donationen som virksomhedsindkomst, skal du selv indberette beløbene i rubrik 20 på din selvangivelse. Får du donationer eller lignende igennem din arbejdsgiver, har din arbejdsgiver pligt til at indberette beløbene Sign-on-fees... med at vurdere, hvordan du skal beskattes af dine forskellige indtægter, og hvorvidt du selv har pligt til at indberette dem. Hvis du i forbindelse med indgåelsen af en kontrakt, hvor du modtager et fast beløb for udøvelse af din esport, også har modtaget et sign-on-fee, anses du for at have givet et tilsagn om at udføre et personligt arbejde i tjenesteforhold på tidspunktet for underskrivelsen af kontrakten. Det betyder, at det sign-on-fee, du modtager, anses som et forskud på lønindkomst, som medregnes i din personlige indkomst i det indkomstår, hvor du påbegynder udførelsen af din esport for din arbejdsgiver. Din arbejdsgiver skal endvidere indeholde AM-bidrag og A-skat Sportspensioner SKAT har i et bindende svar fra 2017 slået fast, at esportsudøvere kan oprette en sportspension. 8

9 Sportsudøvere har mulighed for at indskyde indtægter fra sportsudøvelse på en arbejdsgiveradministreret eller privattegnet ratepensionsordning. Indtægterne fra sportsudøvelsen skal være opnået i sportsudøverens egenskab af at være sportsudøver og kan være såvel løn som præmiepenge, bonus eller sponsorindtægter. SKAT har i det bindende svar bekræftet, at esportsudøvere kan oprette en sportspension på samme vilkår som andre sportsudøvere. Det er ikke i sig selv afgørende, at indkomsten hidrører fra professionel esportsudøvelse, men der stilles dog af SKAT visse krav om, at esportsudøveren udøver tilstrækkelig fysisk udfoldelse. Det må derfor komme an på en konkret vurdering, om ikke-professionelle esportsudøvere også har ret til at indskyde indtægter på en sportspension.... med at vurdere, hvordan du skal beskattes af dine indtægter, og hvorvidt du selv har pligt til at indberette dem. 3 Skattefri godtgørelser og fradragsmuligheder Reglerne om dækning af udgifter til transport og rejse er komplicerede, men de overordnede regler er beskrevet nedenfor Skattefri rejsegodtgørelse eller rejsefradrag Når du afholder rejseudgifter i forbindelse med dit arbejde, fx ved deltagelse i turneringer i enten Danmark eller udlandet, kan din arbejdsgiver under visse betingelser udbetale en skattefri rejsegodtgørelse til kost, logi og småfornødenheder efter standardsatserne, som hvert år fastsættes af SKAT. Alternativt kan din arbejdsgiver vælge at dække dine rejseudgifter til kost, logi og småfornødenheder som udlæg efter regning, hvilket under visse betingelser er skattefrit for dig. Hvis din arbejdsgiver ikke dækker dine rejseudgifter i forbindelse med arbejdet enten ved udbetaling af skattefri rejsegodtgørelser eller ved at dække dine faktiske udgifter efter regning har du mulighed for at få fradrag for kost, logi og småfornødenheder. Fradraget kan opgøres ved brug af enten standardsatserne eller de faktisk dokumenterede udgifter. Uanset hvilken metode der anvendes, er der en grænse for, hvor meget fradraget kan udgøre pr. år. (I 2018 kan fradrag for rejseudgifter højst udgøre DKK ). Hvis du modtager B-indkomst, fx honorarer eller præmiepenge, kan du ikke få et rejsefradrag efter standardsatserne, men derimod alene et fradrag for de faktisk dokumenterede udgifter Skattefri befordringsgodtgørelse eller befordringsfradrag Hvis du afholder omkostninger til transport i egen bil mellem din sædvanlige bopæl og et arbejdssted (det vil sige, at du benytter dit eget køretøj til erhvervsmæssig kørsel i Danmark eller i udlandet), kan din arbejdsgiver under visse forudsætninger udbetale en skattefri kørselsgodtgørelse til dig, eller du kan tage et fradrag for befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads. Ved arbejdsgivers udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse, må godtgørelsen ikke overstige satserne for skattefri befordringsgodtgørelse, som hvert år fastsættes af SKAT. Der er visse betingelser, som skal være opfyldt, før befordringsgodtgørelsen kan udbetales skattefrit, og det er din arbejdsgivers pligt at kontrollere, om du er berettiget til at modtage godtgørelserne skattefrit. Hvis din arbejdsgiver dækker udgifter til anden form for transport end kørsel i eget køretøj, fx til fly, bus, taxi eller tog, er dette skattefrit for dig, så længe du ikke tager fradrag for udgifter til transport. Hvis du driver selvstændig virksomhed eller hobbyvirksomhed, vil det være skattepligtigt for dig, hvis din hvervgiver betaler din transport, men du kan samtidig tage et fradrag på din selvangivelse, som svarer til beløbet, og effekten heraf er, at transporten bliver skattefri. Hvis du selv afholder udgifterne til transport, kan du i stedet opnå et fradrag. SKAT kan kræve dokumentation for udgifterne til befordring i form af flybilletter, færgebilletter mv.... med at vurdere, om du opfylder betingelserne for at få dækket dine rejseudgifter skattefrit, eller om du har ret til fradrag for dine rejseudgifter. 9

10 4 Den særlige skatteordning for højtlønnede Udenlandske esportsudøvere har mulighed for at blive omfattet af en særlig dansk skatteordning, som giver mulighed for en lav beskatning. Den lave beskatning består pt. i en bruttobeskatning med 31,92 %, herunder arbejdsmarkedsbidrag på 8 % og A-skat på kun 26 %, i en periode på op til i alt 5 år. Ordningen er tiltænkt højtlønnede medarbejdere, der rekrutteres fra udlandet, og den kan også anvendes af esportsudøvere. Der er en række betingelser, der skal være opfyldt, for at en esportsudøver kan ansøge SKAT om beskatning efter den særlige skatteordning, herunder: Ved opgørelsen af minimumslønnen medregnes både løn, garanterede bonusser, skattepligtige pensionsordninger og A-skattepligtige goder mv. Det vil sige, at selvom den løn, der er aftalt i kontrakten, ikke udgør minimum DKK pr. måned, er det muligt, at den samlede lønpakke bevirker, at den gennemsnitlige månedsløn udgør minimum DKK PwC kan hjælpe jer med at vurdere, om den udenlandske esportsudøver kan komme ind under den særlige skatteordning i Danmark. Arbejdsgiveren/klubben skal være skattepligtig til Danmark Lønnen skal minimum udgøre DKK (2018-niveau) i gennemsnit pr. måned (inden for kalenderåret) før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag men efter fradrag af ATP esportsudøveren skal blive fuldt eller begrænset skattepligtig til Danmark i forbindelse med ansættelsens begyndelse. esportsudøveren må ikke have været hverken fuldt eller begrænset skattepligtig til Danmark i 10 år forud for ansættelsen. 10

11 5 Social sikring og forsikring, når du arbejder i udlandet Når du arbejder i udlandet, har du ikke automatisk ret til danske sociale ydelser som eksempelvis lægehjælp, sygedagpenge, barselsdagpenge eller offentlig pension, selvom du bor og betaler skat i Danmark Social sikring retten til offentlige ydelser Hvis du enten er selvstændigt erhvervsdrivende eller er i et ansættelsesforhold (fx i en klub/forening eller på et hold med en overordnet kaptajn), skal det undersøges, om du kan forblive på dansk social sikring under arbejde og turneringer i udlandet, hvis du vil beholde din ret til sociale ydelser fra de danske myndigheder. Hovedreglen er, at du er omfattet af social sikring i det land, hvor du arbejder. Det betyder som hovedregel, at du og din arbejdsgiver (eller du som selvstændig) kan blive opkrævet de ofte betydelige sociale bidrag i arbejdslandet. Ved arbejde inden for EU/EØS er der indgået en aftale om social sikring, som afgør, i hvilket land man er socialt forsikret. Du kan kun være socialt forsikret i ét land ad gangen. Der skal (om muligt) indhentes dokumentation for dansk social sikring under arbejde inden for EU/EØS via Udbetaling Danmark. Ved arbejde uden for EU/EØS afhænger din sociale sikring af, om Danmark har en såkaldt social aftale med arbejdslandet, og i så fald af den sociale aftales omfang. Hvorvidt du opkræves sociale bidrag under arbejde uden for EU/EØS afhænger i øvrigt af arbejdslandets interne regler Private forsikringsordninger Hvis du har tegnet en privat forsikring, enten personligt eller via din arbejdsgiver, kan du via forsikringen have ret til dækning af visse ydelser i forbindelse med dit arbejde i udlandet. Det afhænger af den konkrete forsikringsaftale, hvad der er omfattet af forsikringsdækningen. En privat forsikring fritager dog ofte ikke indehaveren for betaling af offentlige sociale bidrag i arbejdslandet.... med at vurdere, om du skal betale sociale bidrag under arbejde i udlandet, eller om der er optimeringsmuligheder. 11

12 12

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor:

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor: Hovedsponsor: SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE 1 INDHOLD FORORD 3 PERSONGRUPPER 4 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL LØNNEDE MEDARBEJDERE 6 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL ULØNNEDE MEDARBEJDERE 8 SKATTEPLIGTIGE

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Rejseudgifter. Skat 2015

Rejseudgifter. Skat 2015 Rejseudgifter Skat 2015 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen J.nr. j.nr. 08-092734 Dato : 22. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). Spørgsmålene er stillet efter

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 31 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

Orientering om Seniornedslag

Orientering om Seniornedslag Orientering om Seniornedslag Ulla Josta Rishøj 210147-1104 Opgjort pr. 26/06-12 Seniornedslaget gælder for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1946 til den 31. december 1952, som er i arbejde,

Læs mere

PwC services for AU-ansatte 14. april 2016 Revision. Skat. Rådgivning.

PwC services for AU-ansatte 14. april 2016 Revision. Skat. Rådgivning. www.pwc.dk services for AU-ansatte Revision. Skat. Rådgivning. Kontaktpersoner ved Janni Henriksen Manager +45 8932 0051 jhe@pwc.dk Diana Østgård Assistant Manager +45 8932 0016 ddo@pwc.dk Jette Øvlisen

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 54 Offentligt J.nr. 2005-418-0272 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Skattefri rejse 2017

Skattefri rejse 2017 Skattefri rejse 2017 København Skagensgade 1 2630 Taastrup T: 4350 5050 kbhn@ri.dk Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T: 4350 5050 odense@ri.dk Aarhus Stenvej 21B, 1. 8270 Højbjerg T: 4350 5050 aarhus@ri.dk

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2016

Forskerordningen. Skat 2016 Forskerordningen Skat 2016 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre?

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Danmarks Skatteadvokater Grænseområdet mellem ansættelsesret og skatteret den 27. og 28. november 2012 v/advokat David Munch davidmunch.dk,

Læs mere

Udfordringer for ejerledere

Udfordringer for ejerledere Morgenmøde 1 Agenda Velkomst og morgenmad. Vederlag fra selskabet løn, bonus eller udbytte Rette omkostningsbærer Sponsor-omkostninger Rette indkomstmodtager Bestyrelseshonorarer Fri bolig/sommerhus Bolig

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger - 1 Kørselsrefusioner i idrætsforeninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny sag sætter fokus på beskatningen af kørselsrefusioner og andre udgiftsrefusioner, som foreninger udbetaler

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 KPMG er et globalt netværk af revisions- og rådgivningsfirmaer. Vi leverer ydelser inden for revision, skat og rådgivning. KPMG har knap 100.000 medarbejdere

Læs mere

Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser

Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser Der er flere regler omkring moms og skat, der er værd at kende, hvis du arbejder på tværs af landegrænser indenfor teaterverdenen. Nedenstående

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor Folderen er udgivet i januar 2007 1 Journalistforbundet har i samarbejde med

Læs mere

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger)

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger) Multimediebeskatningen afskaffes fra og med 2012. I stedet indføres nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang. Det betyder, at du ikke længere skal betale skat af en computer,

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten.

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten. LEGATER Skattemæssigt er der 3 muligheder i relation til skat af legater: Udgangspunktet er, at et legat er almindelig skattepligtig indkomst, der beskattes som personlig indkomst. Udgangspunktet er tillige,

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

Notat. Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune

Notat. Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune Notat Emne: Besvarelse af spørgsmål stillet på byrådsmødet d. 8. maj 2013 Til: Magistraten Den 30. september 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige klausuler

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2017 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Kapitel VII: Personlig indkomst

Kapitel VII: Personlig indkomst HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET Kapitel VII: Personlig indkomst Valdemar Nygaard Personlig indkomst (kapitel VII): Arbejdsindkomst: Lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende: Sondringen har betydning

Læs mere

Beskatning af forfattere m.fl.

Beskatning af forfattere m.fl. Beskatning af forfattere m.fl. Denne publikation beskriver på overordnet ni veau de forskellige regelsæt, som forfattere og oversættere m.fl. kan beskattes efter, når akti viteten udøves i personligt regi.

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse

Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse - 1 Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En arbejdsgiver kan vælge at udbetale skattefri befordringsgodtgørelse til medarbejdere, der

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010

REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010 REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010 REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg Tlf. 33 93 38 34 Fax 33 93 38 36 www.albrechtsen.com Forord Skattefri

Læs mere

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2012 FORORD De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. I denne publikation gennemgår vi reglerne for udbetaling

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Maj 2012 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005 Kørepenge om skattefri befordringsgodtgørelse Januar 2005 Skatten Indhold Kørepenge 2005.qxp 10-02-2005 13:12 Side 18 Eksempel på kørselsafregning med bemærkninger om, hvad lønmodtager og arbejdsgiver

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven Skatteministeriet J. nr. 2012-311-0085 Udkast 29. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven (Nedsættelse af loftet over rejsefradrag, beskatning ved arbejdsudleje, øget

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X N OTAT Honorering af KL's politikere og politiske r e- præsentanter i eksterne fora Dette notat beskriver honoreringen af medlemmer i KL s politiske organer: bestyrelsen, formandskabet, udvalg og repræsentantskabet

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Næstved d. 2. december 2015 Velkommen 2 December 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder Skattefrie

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen N O T A T Regler for honorering, mødediæter mm. 2014-2018 Honorering, ydelse af mødediæter, tabt arbejdsfortjeneste og andre godtgørelser til medlemmer af Danske Regioners bestyrelse og udvalg for perioden

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat Tax

Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat Tax Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2017 Tax 2 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Indhold 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere

Læs mere

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande. (Lempelse af dobbeltbeskatning for danske søfolk på skibe indregistreret i Finland, Island,

Læs mere

Små skattefri personalegoder

Små skattefri personalegoder - 1 Små skattefri personalegoder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen og Socialdemokratiet blev i marts enige om at indføre en skattefri bagatelgrænse for personalegoder. Tanken er,

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Velkommen. Beierholms Faglige Dage København, den 2. december 2016

Velkommen. Beierholms Faglige Dage København, den 2. december 2016 Velkommen Beierholms Faglige Dage 2016 København, den 2. december 2016 Nyheder Gunstige regler for medarbejderaktier Muligheden for tildeling af medarbejderaktier, købe- eller tegningsretter er blevet

Læs mere

Rejseudgifter. Skat 2016

Rejseudgifter. Skat 2016 Rejseudgifter Skat 2016 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

(herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 2 AFTALE (ulønnet medhjælper) Ved underskrivelsen af denne aftale har bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: og Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: indgået aftale

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2016

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2016 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2016 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008. tax

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008. tax Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 tax Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 tax a m e m b e r f i r m o f t h e K P M G n e t w o r k o f i n d e p e n d e n t m e m b e r f i

Læs mere

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter?

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Når vi er på rejse Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Kan jeg tage bilen eller toget? Er der regler for udgifter til overnatning? Se svarene i denne

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

GUIDE. Skat og moms for frivillige og

GUIDE. Skat og moms for frivillige og GUIDE Skat og moms for frivillige og foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Skat og moms for frivillige og foreninger............................................. 3 Foreninger og moms..............................................................

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere