Foreningsdanmark - 8a godkendte Opdatering på nye love og bekendtgørelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningsdanmark - 8a godkendte Opdatering på nye love og bekendtgørelser"

Transkript

1 Foreningsdanmark - 8a godkendte Opdatering på nye love og bekendtgørelser ISOBRO 15. april 2015 Wifi Konference_AP - 1Avocado Generalsekretær Robert Hinnerskov Sekretariatschef Mette Grovermann

2 ISOBRO Hvad kan vi bruge ISOBRO til? Rådgivning Indflydelse Overblik Kontrol Mærkesager

3 Dagsorden Indsamlingsloven, hvad må man og hvordan fungerer Indsamlingsnævnet? Udlodningsmidlerne, hvad sker der på tips- og lottoområdet? 8a godkendelse hos SKAT. Hvordan berører SKATs præciseringer foreningernes hverdag Momskompensation. Hvilken effekt vil de nye stramninger få på kompensationsbeløbet? Hvordan tegner de politiske muligheder sig fremover? Almennyttige lotterier. Hvad kan vi med den nye bekendtgørelse som er undervejs? Er der nye indtægter at hente her? Forbrug til administration. Frivillighed. Hvad sker der med det nye frivilligcharter? Bedre indsamlinger. Hvordan kan jeg forbedre resultatet mine indsamlinger?

4 Indsamlingslov Indsamlingsnævnet ISOBROs organisering Indsamlingsloven Afgrænsingsproblematikker

5 Indsamlingsnævnet Indsamlingsnævnet er et uafhængigt kollegialt forvaltningsorgan, som er oprettet af Folketinget ved lov nr. 511 af 26. maj Alle myndighedsopgaver på indsamlingsområdet varetages fremover af Indsamlingsnævnet.

6 Indsamlingsnævnet Indsamlingsnævnet fører tilsyn med, at indsamlinger foretages i overensstemmelse med indsamlingsloven. Herudover føres en offentlig tilgængelig fortegnelse over indsamlinger, samt offentliggører regnskaber for indsamlinger på nævnets hjemmeside.

7 Indsamlingsnævnet Indsamlingsnævnet træffer endvidere afgørelse i sager om ansøgning om tilladelse til foretagelse af hus- og gadeindsamlinger, samt tilladelse til at anvende indsamlede midler til andre formål end oplyst ved anmeldelsen af indsamlingen. Indsamlingsnævnet behandler herudover klager over indsamlingsorganisationernes overtrædelse af god indsamlingsskik.

8 Nævnsmedlemmer Formand Christian Lundblad (Retspræsident ved Aalborg Byret) Suppleant: Hanne Rahbæk (Advokat) Udpeget efter indstilling fra ISOBRO Robert Hinnerskov (Generalsekretær, ISOBRO) Suppelant: Mette Grovermann (Sekretariatschef, ISOBRO) Tina Donnerborg (Bestyrelsesformand og chef for kommercielle aktiviteter hos Røde Kors) Suppelant: Torben Schack (Næstformand for bestyrelsen og afdelingschef hos Ældre Sagen) Udpeget efter indstilling fra Dansk Erhverv Rasmus Larsen Lindblom (Velfærdpolitisk chefkonsulent) Suppleant: Louise Høegh (Advokat) Udpeget efter indstilling fra Forbrugerrådet TÆNK Benedicte Federspiel (Chefkonsulent) Suppleant: Tina Dhanda Kalsi (Seniorjurist)

9 Sekretariatet Justitsministeriet stiller sekretariatsbetjening til rådighed for Indsamlingsnævnet. Indsamlingsnævnets sekretariat er organisatorisk placeret som en enhed i Civilstyrelsen. Sekretariatet består pt. af sekretariatsleder Jeanette Wulf Andersern og nogle fuldmægtige. Sekretariatet bistår Indsamlingsnævnet med administrationen af indsamlingsreglerne, så som at modtage anmeldelser om indsamlinger og regnskaber samt føre tilsyn med, at de indsamlede midler er anvendt i overensstemmelse med det formål, der er angivet i anmeldelsen, og at formålet er lovligt. forbereder sager til nævnet, herunder ansøgninger om tilladelse til at foretage hus- og gadeindsamlinger, og klager om overtrædelse af god indsamlingsskik. bistår nævnet i forbindelse med varetagelsen af en række generelle opgaver, blandt andet den løbende opdatering af nævnets praksis og undersøgelse af juridiske problemstillinger varetager driften af nævnets hjemmeside.

10 ISOBROs organisering - indsamlingsloven Arbejdsgruppe nedsat af sekretariatet Arbejder med fortolkning af indsamlingsloven Etik- og lovudvalg nedsat af bestyrelsen Lov og etik Indstiller til bestyrelsen Bestyrelsen Beslutning om afgrænsningsproblematikker Koordinationsmøder H & G i 2015 Godkendte mødtes 6. januar og 23. februar Indsamlingsnævnet mødes 24. april

11 ISOBRO til Nævnet En kontakt mellem en forening og et medlem af foreningen om et bidrag til foreningsformålet vil, som oftest, være at anse for en privat indsamling, og dermed udenfor Indsamlingslovens regi. I den gældende Indsamlingslov har man valgt at anføre, at loven ikke gælder for private indsamlinger, og private indsamlinger er herefter, i 2, stk. 1,nr. 1, defineret på følgende vis: Private indsamlinger, hvorved forstås indsamlinger, hvor opfordringen rettes til indsamlerens bekendte, eller til personer, som har særlig tilknytning til indsamlingsformålet.

12 Retsudvalget 1971 Retsudvalget stillede under behandlingen af lovforslaget i 1971 en række spørgsmål til justitsministeren, der, vedrørende definitionen af en offentlig indsamling, bl.a. svarede følgende: Som et typisk eksempel på indsamlinger, der ikke kan anses for offentlige, kan nævnes indsamlinger, der iværksættes af foreninger blandt foreningens medlemmer til fordel for et foreningsformål. Selv om der rettes henvendelse til andre end medlemmer, er det imidlertid ikke sikkert, at indsamlingen bliver offentlig. Det kan meget vel tænkes, at også andre medlemmer kan have en sådan tilknytning til indsamlingsformålet, at indsamlingen må anses som privat, selv om den sker uden for medlemskredsen.

13 En sag fra 2008 Justitsministeriet i sagen : Justitsministeriet vejledte om indsamlingsloven og oplyste, at såfremt der foranstaltes en indsamling blandt en forenings medlemmer til fordel for et foreningsformål, vil denne indsamling efter Justitsministeriets opfattelse ikke være offentlig. For så vidt angår henvendelse til tidligere bidragydere oplyste Justitsministeriet, at hvis en sådan indsamling skal betragtes som ikke-offentlig, må det efter Justitsministeriets opfattelse kræve en fast støtte, og at det ved vurderingen heraf vil være relevant at inddrage den tidligere støttes varighed, støtteformen samt, hvor lang tid der er gået, siden støtte ophørte. For så vidt angår henvendelse til tidligere indsamlere oplyste Justitsministeriet, at tilsvarende gør sig gældende her, og at der må kræves en vis fasthed i tilknytningen til organisationen. Det kan i den forbindelse inddrages, i hvor lang tid de pågældende har samlet ind for organisationen, og hvor lang tid det er siden samarbejdsforholdet ophørte samt samarbejdsforholdets karakter og årsagen til dets afbrydelse.

14 Bemærkninger til lovforslaget Hvervning af medlemmer af eller donorer til en forening eller en organisation anses ikke for at være en indsamling i lovens forstand. En forudsætning herfor er dog, at der er tale om et reelt medlemskab eller lignende, hvor den pågældende modtager en modydelse fra organisationen, f.eks. i form af adgang til organisationens generalforsamling eller andre medlems- eller donorydelser

15 ISOBROs oplæg om Donoren Donoren ønsker en (tæt) relation til organisationen og ønsker at engagere sig for den opgave, organisationen løser. Donoren er ikke bare lejlighedsvis bidragyder, men indgår en aftale om et fast beløb, typisk administreret af Nets (PBS). Det faste beløb betales for de flestes vedkommende månedligt. Donoren tilbydes at spille en aktiv rolle, der kan bestå af en bred pallette af handlingsmuligheder, som svarer til den strategi, organisation har lagt for inddragelse at støtter og frivillige. eksempelvis en løbende informationsindsats for at engagere og dygtiggøre Donoren på det område, vedkommende støtter og som skal sikre Donorens incitament til holdningsdannelse og opbygning af demokratiforståelse, som især for yngre donorer kan være frugtbart, da disse ikke i samme omfang som tidligere opnår en sådan forståelse gennem deltagelse i klassiske medlemsbårne foreninger. Donorens position tydeliggøres i hver enkelt af de organisationer, vedkommende støtter, så der sikres gennemskuelighed på de områder, hvor organisationen giver Donoren en særlig indsigt og dermed mulighed for også at få indflydelse.

16 Donor eller medlem eller fast bidragyder? Det bør diskuteres, hvorvidt de forskelle, der eksisterer i forhold til medlemsbegrebet, kan bidrage til en større bredde for folkelig deltagelse, så organisationerne undgår at udvande den folkelige forankring. Der er imidlertid ikke ønske om at ødelægge den klassiske foreningsmodel, i de mange tilfælde hvor den giver god mening og er fundamentet for måden hvorpå organisationen arbejder. Det må samtidig konstateres, at den klassiske foreningsmodel ikke rækker til at beskrive den folkelige forankrings fulde potentiale ej heller det donorideal, mange moderne indsamlingsorganisation visualiserer.

17 Donor eller medlem eller fast bidragyder? For så vidt angår de unge, synes de i mindre grad interesseret i det klassiske medlemsbegreb, men de vil gerne støtte det gode arbejde. Afstanden mellem indsamlingsorganisation og bidragyder bliver mindre ved at indføre et begreb, der simpelthen matcher den måde, hvorpå de unges forholder sig til det velgørende arbejde og til det at støtte økonomisk. Det bør være muligt at hverve en borger, som gerne vil hjælpe en indsamlingsorganisation økonomisk på et mere forpligtende grundlag end via engangsbeløb, men som ikke ønsker at blive egentligt medlem.

18 Relationen Hver dag kontakter indsamlingsorganisationerne mange danskere i telefonen og på gaden, og det er en forsvindende lille del, der klager. Det tryk mod borgeren, som blev drøftet under arbejdet med betænkningen.. Opleves det reelt på samme måde om det er lovgiver, foreningsdanmark eller civilsamfundet selv, der skal besvare spørgsmålet?

19 Relationen Hvornår opstår relationen? Hvis mødet mellem borger og organisation sker med henblik på medlemshvervning og borgeren på eget initiativ bringer ønsket om støtte på banen, må relationen set med borgerens øjne være opstået i kontaktøjeblikket. Hvis det er hensynet til trykket mod borgeren man ønsker at værne om, giver det ikke mening, at borgeren i dette øjeblik ikke må få sit ønske om at støtte indfriet.

20 Relationen Det må være organisationernes egen definition af, hvornår en relation opstår, der skal være bærende for adgangen til at engagere borgere i civilsamfundet og dermed bærende for indsamling af penge. Organisationernes har gennem en lang årrække vist, at de godt kan håndtere den afgørende relation til deres bagland, så der er ingen grund til at bureaukratisere her.

21 Dynamisk ramme Den nye indsamlingslov må danne en tidssvarende og dynamisk ramme om indsamlingsarbejdet, så organisationerne ikke hænger fast i halvfjerdsernes jomfruelige medlemstænkning. Loven skal formå at skabe tidssvarende rammer for det helt afgørende relationsbårne møde mellem organisation og borger. Det er i dét møde afsættet tages for fremtidens udvikling af relationen, den relation som indsamlingsorganisationerne er professionelle i at håndtere, for ellers kan der ikke samles 5 mia. kr. ind hvert år.

22 Eksempler eksempler på forskellige kontaktsituationer, hvor den nuværende fortolkning af indsamlingsloven efterlader en uforløst situation til ulempe for begge parter

23 8a godkendelse BEK nr. 837 af 6. august er stattet af BEK n af 26. marts Godkendelse efter ligningslovens 8 A af almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stiftelser, institutioner mv. forudsætter, at følgende grundlæggende betingelser alle er opfyldt:

24 SEPARAT OPLÆG FRA SKAT

25 Udlodningsmidler Historik Grundfinansiering under pres Fremtidens udlodningsmidler Det igangværende politiske arbejde

26 Baggrund Udredning af idrættens økonomi og struktur i forbindelse med en evaluering af udlodningsmodellen Ønske om almennyttige lotterier Udviklingen i Danske Spils omsætning ikke til gavn for lotto

27 Vitalisering af lotto Mere synliggørelse af vindere Tydeligere kobling til velgørenhed og gode formål Spillerne selv med til at bestemme formål Sociale netværk omkring at spille monopolspil. Særlige spil og events

28 Udlodningsloftet fastsættes i 2013 Fra 2014 reguleres udlodningsloftet med prisudviklingen, mod tidligere PSL 20 (lønudviklingen)

29 Lotteriernes udfordringer Demografien Ændrede butiksvaner Ændrede spillevaner Intern konkurrence Ét spillemarked Gratis Bingo Kannibalisering Barrierer for produktudvikling Øget liberalisering Branding-udfordring

30 Mind the gap Udlodning Fremskrivning 1,5% Forskel

31 Momskompensation Ordningen på finansloven siden 2007 Beregning som følge af puljeordning Væsentlige faktorer Egenfinansiering Momsudgifter Prognose for 2015 Politiske udsigter

32 Finanslovændringer for 2013 Udgifterne til ordningen har været stærkt stigende i forhold til det oprindeligt forudsatte (fra 28 mio. kr. i 2007 til 203 mio. kr. i 2013) Finansloven for 2014 (udgifter vedrørende 2013) 1) Ordningen omdannes til en puljeordning med et uændret bevillingsniveau (niveau 2013) 2) Beregningen af stigningen i udgiften til købsmoms i forhold til basisåret 2004 ophæves Konsekvens: De kompensationsberettigede foreninger, der ansøger om midler fra ordningen, vil modtage en delvis kompensation for købsmoms baseret på den enkelte forenings relative momsudgifter i forhold til summen af ansøgte beløb fra alle de støtteberettigede foreninger, der ansøger om kompensation Reelt lovgivning med tilbagevirkende kraft effekt for regnskab 2013 og budgetter 2014

33 Hvordan beregnes momskompensationen Momsudgifter x Egenfinansieringsgrad = Beløb til ansøgning Beløb til ansøgning Samlet ansøgt beløb Samlet puljebeløb Samlet ansøgt beløb x Samlet puljebeløb x Beløb til ansøgning = Udbetalt beløb = Udbetalt beløb Usikkert hvor stort det samlede ansøgte beløb bliver, hvorfor det ikke er muligt at beregne det udbetalte beløb

34 Faktorer der påvirker udbetalte beløb Faktorer, der øger momsudgifterne Alle 8a-organisationer kan nu søge uanset størrelsen af 2004 grundlaget. Hvor stort er feltet? Nuværende ansøgere stiller med et væsentligt større grundlag, da stigningsbegrænsningen afskaffes Nytilkomne 8a-godkendte organisationer (skoler) Faktorer, der mindsker momsudgifterne SKAT Bornholms nyfortolkning af taxametertilskud m.m. kan reducere egenfinansieringsgraden Usikkerhed om ændringen kan have reduceret afholdelsen af større omkostninger, som f.eks. byggeprojekter

35 Momskompensationsordningen Godkendelse efter LL 8 A dækker foreningens formål ifølge vedtægterne Alle momsfrie indtægter skal medregnes Moms af alle omkostninger, som ikke er godtgjort på anden måde, kan medregnes Momsfrie velgørende aktiviteter Aktiviteter udenfor formålet Omkostninger, hvor momsen er dækket Momspligtige aktiviteter Private udgifter

36 Egenfinansieringsgrad Brutto- eller nettoindtægt medregnes som privat indtægt? Bekendtgørelsestekst: overskud ved indsamlinger samt ved salg af diverse artikler Indsamlinger Afgørende om der er tale om et indsamlingsarrangement eller en aktivitet, hvor man modtager en modydelse for sit bidrag Kun direkte omkostninger skal modregnes Underskud skal ikke modregnes men sættes til nul Salg af handelsartikler Brutto/netto er uafklaret! Tidligere begrænset anvendelse af netto-princip Særligt relevant for genbrugsbutikker Kun direkte omkostninger skal medregnes

37 Egenfinansieringsgrad Bekendtgørelsestekst: Private indtægter omfatter ikke beløb modtaget fra stat, regioner, offentlige institutioner, offentlige fonde, EU eller tilsvarende internationale organisationer Tilskud fra internationale private organisationer m.m. betragtes som private indtægter. Bekendtgørelsestekst: Såfremt en anden privat organisation yder et bidrag, tilskud eller andet fragår sådanne beløb i den ydende organisations opgørelse og indgår i den modtagende organisations opgørelse... Gælder kun hvis den modtagende organisation er godkendt Ydede bidrag skal altid fragå i private indtægter, uanset om bidraget er modtaget som et offentligt middel

38 Momsomkostninger Hvilke momsomkostninger kan medregnes? Moms af omkostninger, der vedrører de momsfrie velgørende aktiviteter

39 Almennyttige lotterier Rammer til nye regler for almennyttige lotterier - version 2.0 Omsætningsloft Overskudsgrad 35 % / 40 % Loft over gevinstsummer Salgsperiode 6 mdr. Indfasningsmuligheder Elektronisk og onlineudbud Fremtidssikrede betalingsmuligheder Gode rammer for lotterier fremover

40 Indhold Beskrivelse ISOBRO 2 Definitioner Ikke-forhåndstrukkent lotteri Forhåndstrukkent lotteri Afviklingsperioden 2 definitioner: 1. Første til sidste salgsdag 2. Første salgsdag til lodtrækning har fundet sted Spilsystem Trækningssystem Selvbetjeningsterminal 3 Hvem En forening, institution, fond eller komité kan udbyde et lotteri til fordel for velgørenhed efter 4-9. Hvornår anvendes hvilken definition af afviklingsperioden? Tydeliggørelse af forskel mellem spilsystem og trækningssystem ønskelig Selvbetjeningsterminal en definition, der ikke findes i spilleloven. Hvad omfatter dette? Hvis der er tale om gevinstgivende spilleautomater, bør spillelovens definition anvendes. Mangler definition af onlinespil 15, stk. 3, 19, 21 og 25 definition findes i spilleloven: Onlinespil : Spil der indgås mellem en spiller og en spiludbyder ved brug af fjernkommunikation. Fonde Dog udfordring iht. 9: En fond må ikke være erhvervsdrivende Ny bekendtgørelse om offentlige almennyttige lotterier sendt i høring af Spillemyndigheden februar 2015

41 Indhold Beskrivelse ISOBRO 4-6 Hvem 4 lotterier må ikke udbydes i et fællesskab af foreninger, institutioner, fonde eller komitéer 5 Spillemyndigheden kan i et kalenderår højst meddele 2 tilladelser til udbud af flere selvstændige lotterier til en forening, institution, fond eller komité eller et fællesskab heraf, når.. Begrundelse for, at det kun kan ske i henhold til 5 og 6? 6 Spillemyndigheden kan i et kalenderår højst meddele 2 tilladelser til udbud af flere selvstændige lotterier til en forening, institution, fond eller komité eller et fællesskab heraf, når.. 4, stk. 2 Lotteri uden tilladelse En forening, institution, fond eller komité eller et fælleskab heraf kan udbyde lotteri uden tilladelse, hvis salgssummen for lotterier, udbudt alene eller i fællesskab, tilsammen ikke overstiger 30 t.kr. i et kalenderår Ny bekendtgørelse om offentlige almennyttige lotterier sendt i høring af Spillemyndigheden februar 2015

42 Indhold Beskrivelse ISOBRO 4, stk. 3 Andre betingelser for opnåelse af tilladelse Øvrige formelle krav til ansøger 7-10 En forening, institution, fond eller komité, der har tilladelse til at udbyde lotteri efter 4, stk. 1, skal i regnskabsåret have indtægter, der overstiger indtægterne fra lotterierne udbudt i regnskabsåret med en tilladelse efter stk. 1. (Samme betingelse gælder i forhold til lotterier som ikke kræver tilladelse jf. 4, stk. 2) Generelt: Ansøgers formål må ikke hverken helt eller delvist være at udbyde spil 7 Om foreninger (skal have vedtægter, afholde en ordinær årlig generalforsamling, medlemmer skal have medbestemmelsesret) Problematisk for visse ISOBRO medlemsorganisationer Ny bekendtgørelse om offentlige almennyttige lotterier sendt i høring af Spillemyndigheden februar 2015

43 Indhold Beskrivelse ISOBRO Øvrige formelle krav til ansøger Om institutioner (skal have vedtægter, aktiver til at varetage vedtægtsmæssige formål, aktiver udskilt fra stifterens formue og en ledelse, der er uafhængig af stifteren) 9 Om fonde (må ikke være erhvervsdrivende, skal opfylde kravene i lov om fonde og visse foreninger) Problematik omkring fonde og krav om, at de ikke må være erhvervsdrivende 10 Om komitéer (skal bestå af mindst 3 personer, have til formål at udbyde lotteri til fordel for et konkret, veldefineret velgørende eller almennyttigt formål. Komitéens medlemmer hæfter solidarisk for salgssummen i et lotteri) Ny bekendtgørelse om offentlige almennyttige lotterier sendt i høring af Spillemyndigheden februar 2015

44 Indhold Beskrivelse ISOBRO 4-6 Tilladelsesperioder Antal lotterier i tilladelsesperioden Omsætning i tilladelsesperioden 4: 1 årlig tilladelse på 12 mdr. ad gangen 5: 2 årlige tilladelser (ved ét arrangement á max. 7 dages varighed i forbindelse med landsdækkende radio- eller TV program med indsamling til formål) 6: 2 årlige tilladelser (ved ét arrangement á max. 2 dages varighed) 4: 10 selvstændige lotterier pr. tilladelse 5: Ubegrænset antal lotterier pr. tilladelse 6: Ubegrænset antal lotterier pr. tilladelse 4: Den samlede omsætning for lotterierne må være max. 125 mio. kr. pr. år 5: Ubegrænset omsætning for lotterierne tilknyttet arrangementet 6: Den samlede omsætning for lotterierne tilknyttet arrangementet må være max. 250 t.kr. Samme ansøger kan søge om og få tilladelse til at udbyde lotterier efter 4, 5 og 6 indenfor samme år Der må gerne udbydes parallelle/samtidige lotterier Et enkelt ord bør udelades i 4, stk. 1, da det kan give anledning til forskellige fortolkninger. Det drejer sig om ordet udbudt Samlet salgssum = realiseret omsætning Ny bekendtgørelse om offentlige almennyttige lotterier sendt i høring af Spillemyndigheden februar 2015

45 Indhold Beskrivelse ISOBRO 4 Gevinstsum 24 Overskudskrav 4, stk. 1 Den samlede gevinstsum må ikke overstige 25 pct. af salgssummen i et lotteri 4, stk. 4 Den samlede gevinstsum i et lotteri må højst udgøre 1) 1 mio. kr. ved et ikke-forhåndstrukkent lotteri (jf. dog stk. 5) 2) 0,5 mio.kr. ved et forhåndstrukkent lotteri 4, stk. 5 En udbyder med en samlet indtægt i hver af de seneste tre regnskabsår, der overstiger 500 mio.kr., kan udbyde et ikke-forhåndstrukkent lotteri med en samlet gevinstsum på højst 2,5 mio. kr. Overskuddet, dog mindst 35 pct. af salgssummen, af hvert lotteri skal gå til velgørenhed eller andre almennyttige formål = 25 pct. af den realiserede omsætning (samlet = realiseret) Alle de nævnte gevinstsummer gælder pr. lotteri Ønske om 1 mio. kr. for begge lotterityper Hvorfor både indføre en fast procent og en def. max. gevinstsum? Gælder ikke 5 lotterier Hvorfor både overskudskrav og en max. gevinstsum? = 35 pct. af (den realiserede) salgssum Ny bekendtgørelse om offentlige almennyttige lotterier sendt i høring af Spillemyndigheden februar 2015

46 Forbrug til administration?

47 Bedre indsamlinger Database Kommunikation ad flere kanaler Lavthængende frugter Betalingsservice Hvem er vi som forening?

48 Databasen foreningens egentlige aktiv Medlemmer gavegivere Hvor længe, hvad giver de til, hvordan kom de ind etc. Gaveskema / Effektmåling af kampagner!

49 Kommuniker ad flere kanaler Telefon Møder Breve Blade WEB Blanketter/foldere

50 Lavt hængende frugter Hold databasen opdateret Ring til jeres kontakter opgrader dem: du har været medlem siden Betalingsservice Sikrer pengeflowet Øger sikkerhed for betaling Mindsker administration Adviserer medlemmet

51 Betalingsservice eller Manuel behandling af: Indbetalingskort Bankoverførsel Opdatering af database

52 Jeres indstilling er afgørende for succes Er I en lille svag forening, der kæmper for jeres overlevelse?.. eller Har I en stærk sag, I brænder for og tror på, er værd at støtte?

Formiddagsmøde om momskompensationsordningen

Formiddagsmøde om momskompensationsordningen Formiddagsmøde om momskompensationsordningen Robert Hinnerskov, Isobro Morten Espenhain Bunch, Deloitte Jesper Rasmussen, Deloitte Christian Dalmose Pedersen, Deloitte 20. maj 2014 Program 9:00-9:30 Morgenmad

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om 8 A, momskompensation og indsamlingslov. Pinsekirken, Vejle 22. maj 2014

Velkommen til informationsmøde om 8 A, momskompensation og indsamlingslov. Pinsekirken, Vejle 22. maj 2014 Velkommen til informationsmøde om 8 A, momskompensation og indsamlingslov Pinsekirken, Vejle 22. maj 2014 Program 14.00 14.10 Velkomst ved Robert Hinnerskov (RH), ISOBRO 14.10 14.40 Gennemgang af 8 A bekendtgørelsen

Læs mere

Medlemsmøde 12. januar 2015 på Diakonissestiftelsen. Indsamlingsloven

Medlemsmøde 12. januar 2015 på Diakonissestiftelsen. Indsamlingsloven Medlemsmøde 12. januar 2015 på Diakonissestiftelsen Indsamlingsloven Program Indsamlingsnævnet Kort om Nævnets arbejde Periodens møder ISOBROs oplæg til Indsamlingsnævnet 15. december 2014 Drøftelse af

Læs mere

KØBSMOMSKOMPENSATION. Omdannelse til puljeordning fra Wifi: Konference_AP // 1Avocado. Mødet for 8 A godkendte organisationer 6 maj 2014

KØBSMOMSKOMPENSATION. Omdannelse til puljeordning fra Wifi: Konference_AP // 1Avocado. Mødet for 8 A godkendte organisationer 6 maj 2014 KØBSMOMSKOMPENSATION Omdannelse til puljeordning fra 2014 Mødet for 8 A godkendte organisationer 6 maj 2014 Wifi: Konference_AP // 1Avocado DAGSORDEN 1. Den nugældende ordning og dens økonomiske betydning

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

Medlemsmøde om indsamlingsloven

Medlemsmøde om indsamlingsloven Medlemsmøde om indsamlingsloven - Opdatering på aktuelle forhold - Information om indsamlingsrelevant lovgivning i øvrigt København Vineyard 13. november 2015 Program Indledning de første 500 dage med

Læs mere

Bekendtgørelse nr. [Klik og indtast nummer] af [Klik og indtast dato] 2015. Bekendtgørelse om almennyttige foreningslotterier 1)

Bekendtgørelse nr. [Klik og indtast nummer] af [Klik og indtast dato] 2015. Bekendtgørelse om almennyttige foreningslotterier 1) Skatteministeriet J. nr. 13-5457626 Bekendtgørelse nr. [Klik og indtast nummer] af [Klik og indtast dato] 2015 Bekendtgørelse om almennyttige foreningslotterier 1) I medfør af 10, stk. 2, 36, stk. 2, 41,

Læs mere

Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier

Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier 1. Indledning Denne vejledning beskriver de betingelser, der følger af bekendtgørelse nr. 1301 af 15. december 2011 om almennyttige lotterier. I nogle

Læs mere

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti December 2014 Den 1. januar 2012 trådte en ny spillelovgivning

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

ISOBRO Betænkning om Indsamlingslov Moms

ISOBRO Betænkning om Indsamlingslov Moms ISOBRO Betænkning om Indsamlingslov Moms Informationsmøde 11. april 2012 Diakonissestiftelsen Generalsekretær Robert Hinnerskov Sekretariatschef Mette Holm Program Kort om ISOBRO Indsamlingslov Indsamlingsnævn

Læs mere

Forslag. Lov om indsamling m.v.

Forslag. Lov om indsamling m.v. 2013/1 LSF 142 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-520-0015 Fremsat den 26. februar 2014 af justitsministeren (Karen Hækkerup)

Læs mere

Den danske Fundraisinganalyse 2015

Den danske Fundraisinganalyse 2015 Den danske Fundraisinganalyse 2015 Definitioner og forklaring på spørgeskemaet Generelle definitioner Årstal Spørgeskemaet omhandler regnskabsårene 2013 og 2014. De fleste organisationer anvender kalenderåret

Læs mere

Momskompensation 2016

Momskompensation 2016 Vejledning til ansøgning om Momskompensation 2016 Ansøgningen sendes til Indre Missions Hus senest den 15. marts 2017 HUSK At medsende kopi af regnskabet Baggrund Folketinget har indført en kompensation

Læs mere

ALMENNYTTIGE LOTTERIER EFTER DEN NYE SPILLELOV

ALMENNYTTIGE LOTTERIER EFTER DEN NYE SPILLELOV ALMENNYTTIGE LOTTERIER EFTER DEN NYE SPILLELOV Denne vejledning henvender sig til foreninger, organisationer, institutioner og komitéer, der ønsker at afholde lotterier til fordel for velgørenhed eller

Læs mere

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier 1)

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier 1) BEK nr 1301 af 15/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-236448 Senere ændringer til forskriften BEK nr 48 af 23/01/2012 BEK

Læs mere

Danske NGO er bløder - og det er deres egen skyld

Danske NGO er bløder - og det er deres egen skyld Danske NGO er bløder - og det er deres egen skyld 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Hver fjerde af os siger Nej tak til velgørenhed. Danskerne vil egentlig gerne hjælpe, men er blevet så trætte af NGO ernes aggressive

Læs mere

1. Skriv det officielle navn på din organisation. (Det vil ikke fremgå af rapporten udover en liste over de deltagende organisationer)

1. Skriv det officielle navn på din organisation. (Det vil ikke fremgå af rapporten udover en liste over de deltagende organisationer) 1. Grundoplysninger På denne side skal du indtaste grundoplysninger om din organisation. 1. Skriv det officielle navn på din organisation. (Det vil ikke fremgå af rapporten udover en liste over de deltagende

Læs mere

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier Bekendtgørelse om almennyttige lotterier I medfør af 10, stk. 2 og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Tilladelse 1. Tilladelse til almennyttige lotterier kan meddeles af spillemyndigheden

Læs mere

Vejledning for afholdelse af almennyttigt lotteri...

Vejledning for afholdelse af almennyttigt lotteri... Vejledning for afholdelse af almennyttigt lotteri... Side 2 Vejledning om afholdelse af almennyttigt lotteri. Side 3-4 Vejledning om anmeldelse af almennyttigt lotteri. Under kr. 20.000,- Side 5-7 Vejledning

Læs mere

Vejledning om momskompensationsordningen

Vejledning om momskompensationsordningen Vejledning om momskompensationsordningen. Version 3.0 Udarbejdet af: ISOBRO v/ Deloitte v/ Robert Hinnerskov Christian Dalmose Pedersen Lars Loftager Jørgensen Morten Espenhain Bunch Jesper Rasmussen 18.

Læs mere

Vedtægter for Frørup Andelskasse

Vedtægter for Frørup Andelskasse Vedtægter for Frørup Andelskasse 1 Navn, hjemsted og formål Andelskassens navn er Frørup Andelskasse. Dens hjemsted er Nyborg Kommune. Det er Andelskassens formål at drive virksomhed som pengeinstitut,

Læs mere

SKAT Juridisk Administration Munch Petersens Vej 8 3700 Rønne. Tlf. 72 22 18 18 Fax 72 22 19 19

SKAT Juridisk Administration Munch Petersens Vej 8 3700 Rønne. Tlf. 72 22 18 18 Fax 72 22 19 19 SKAT Juridisk Administration Munch Petersens Vej 8 3700 Rønne Tlf. 72 22 18 18 Fax 72 22 19 19 E-mail via www.http:///skat.dk/kontakt Hjemmeside www.skat.dk BEK nr. 837 af 6. august 2008 1. Godkendelse

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

GUIDE. Moms og foreninger

GUIDE. Moms og foreninger GUIDE Moms og foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Moms og foreninger.............................................................. 3 2 Guide Moms og foreninger Dette er en guide om de regler for moms, vi

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Vejledning om momskompensationsordningen version 2.0

Vejledning om momskompensationsordningen version 2.0 Vejledning om momskompensationsordningen version 2.0. Udarbejdet af: ISOBRO v/ Deloitte v/ Robert Hinnerskov Christian Dalmose Pedersen Lars Loftager Jørgensen Mai Harsem 22. juni 2010 Deloitte ISOBRO

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

L 121- Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Enklere forskuds- og selvangivelsesprocedure samt frivillig indberetning af gaver m.v.).

L 121- Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Enklere forskuds- og selvangivelsesprocedure samt frivillig indberetning af gaver m.v.). Skatteudvalget L 121 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt J.nr. 2005-711-0050 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 121- Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Enklere forskuds- og selvangivelsesprocedure

Læs mere

Vejledning om momskompensationsordningen.

Vejledning om momskompensationsordningen. Vejledning om momskompensationsordningen. Udarbejdet af: v/ Robert Hinnerskov Deloitte v/ Christian Dalmose Pedersen Lars Loftager Jørgensen Mai Harsem 3. juni 2008 Grundlæggende om momskompensationsordningen

Læs mere

Ligningslovens 8 A - Godkendelse fra 1. januar 2017

Ligningslovens 8 A - Godkendelse fra 1. januar 2017 Returadresse: SKAT, Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing LYLE- Patientforeningen for LYMFEKRÆFT, LEUKÆMI og MDS Rita O. Christensen Banetoften 26 4700 Næstved HR og Stab Omkostningsgodtgørelse Munch Petersens

Læs mere

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater Bestyrelsesadvokater Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater En professional, kompetent og velfungerende bestyrelse er vigtig for ethvert selskab uanset størrelse og branche. Danske Bestyrelsesadvokater

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Betænkning om indsamlinger. Betænkning nr. 1532

Betænkning om indsamlinger. Betænkning nr. 1532 Betænkning om indsamlinger Betænkning nr. 1532 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager 1514 Betænkning om farlige hunde 1515

Læs mere

GUIDE. Hvad skal der til for at stifte en

GUIDE. Hvad skal der til for at stifte en GUIDE Hvad skal der til for at stifte en forening? Udskrevet: 2016 Indhold Hvad skal der til for at stifte en forening?............................................ 3 2 Guide Hvad skal der til for at stifte

Læs mere

Del A Indsamlingsetiske retningslinjer

Del A Indsamlingsetiske retningslinjer Del A Indsamlingsetiske retningslinjer De indsamlingsetiske retningslinjer, del A, beskriver de indsamlingsetiske grundprincipper, som er gældende for alle former for indsamlingsaktiviteter, der udføres

Læs mere

Dagsorden for repræsentantskabsmødet, onsdag den 20. august 2014 kl. 13.00.

Dagsorden for repræsentantskabsmødet, onsdag den 20. august 2014 kl. 13.00. Repræsentantskabsmøde Dagsorden for repræsentantskabsmødet, onsdag den kl. 13.00. 1. Valg af dirigent 1.a Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet (Bilag udsendt ca. 20. juli) 1.b Valg af

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster,

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, 19.12.2016 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sammen om Lolland-Falster. Foreningens hjemsted er Lolland og Guldborgsund Kommuner. 2 Formål 2.1 Foreningen

Læs mere

N Y E R E G L E R I S P I L L E L O V G I V N I N G E N E R U N D E R B E H A N D L I N G

N Y E R E G L E R I S P I L L E L O V G I V N I N G E N E R U N D E R B E H A N D L I N G 13. maj 2015 N Y E R E G L E R I S P I L L E L O V G I V N I N G E N E R U N D E R B E H A N D L I N G Indledning Folketinget har den 21. april 2015 haft et lovforslag gennem 1. behandling. Indtil videre

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 10. april 2007 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Orientering

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Indgivelse af ansøgning om tilladelse til hus- og/eller gadeindsamlinger

Indgivelse af ansøgning om tilladelse til hus- og/eller gadeindsamlinger Retningslinjer for Indgivelse af ansøgning om tilladelse til hus- og/eller gadeindsamlinger 1. Generelt Man skal som indsamler have en tilladelse til at foretage en hus- eller gadeindsamling, jf. indsamlingslovens

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 8. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse

Læs mere

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi Sidst revideret den 22. februar 2001 Vedtægter for Lykeion - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi 2 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Foreningens navn er: Lykeion tværfaglig begrebsdannelse og terminologi.

Læs mere

Vejledning om udbud af gættekonkurrencer. Denne vejledning henvender sig til personer og selskaber mv., der ønsker at udbyde gættekonkurrencer

Vejledning om udbud af gættekonkurrencer. Denne vejledning henvender sig til personer og selskaber mv., der ønsker at udbyde gættekonkurrencer om udbud af gættekonkurrencer Denne vejledning henvender sig til personer og selskaber mv., der ønsker at udbyde gættekonkurrencer i Danmark Vejledning 30. oktober 2014 Vejledning om udbud af gættekonkurrencer

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR.

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Forkortet DMR. Vedtægter for Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Foreningens formål

Læs mere

Hvad bliver der af spillemidlerne?

Hvad bliver der af spillemidlerne? - 1 Hvad bliver der af spillemidlerne? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Velgørende og almennyttige foreninger m.v., f.eks. idrætsforeninger, der hidtil har modtaget tilskud fra spillehaller,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING 2014 2015 BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO April 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Ny indsamlingslov vedtaget... 4 Hus- og gadeindsamlinger...

Læs mere

Vedtægter for Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO

Vedtægter for Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO Vedtægter for Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO Navn og hjemsted 1 Stk. 1 Organisationens navn er ISOBRO (Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation) og har hjemsted i København.

Læs mere

ADGANGSKRAV FOR INDSAMLINGSORGANISATIONER VED AKUTINDSAMLINGER I DR

ADGANGSKRAV FOR INDSAMLINGSORGANISATIONER VED AKUTINDSAMLINGER I DR DR Medier DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040 www.dr.dk Underdirektør Maria Hald Dato 21. august 2013 ADGANGSKRAV FOR INDSAMLINGSORGANISATIONER VED AKUTINDSAMLINGER I DR For

Læs mere

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Vedtægter for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn er Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn. Dens formål er at virke

Læs mere

Dette notat beskriver de mulige konsekvenser for ISOBRO s medlemmer som følge af en ændring i lønsumsafgiftsloven pr. 1. januar 2009.

Dette notat beskriver de mulige konsekvenser for ISOBRO s medlemmer som følge af en ændring i lønsumsafgiftsloven pr. 1. januar 2009. Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Notat Ændring af lønsumsafgiftsloven

Læs mere

Indgivelse af ansøgning om tilladelse til hus- og/eller gadeindsamlinger

Indgivelse af ansøgning om tilladelse til hus- og/eller gadeindsamlinger Retningslinjer for Indgivelse af ansøgning om tilladelse til hus- og/eller gadeindsamlinger 1. Generelt Man skal som indsamler have en tilladelse til at foretage en hus- eller gadeindsamling, jf. indsamlingslovens

Læs mere

Regnskab for landsdækkende indsamling (hus- og gadeindsamling) i perioden januar 31. december 20XX

Regnskab for landsdækkende indsamling (hus- og gadeindsamling) i perioden januar 31. december 20XX CVR-nr. 00 00 00 00 Regnskab for landsdækkende indsamling (hus- og gadeindsamling) i perioden januar 31. december 20XX Koncept for særskilt regnskab i henhold til 8, stk. 2 i bekendtgørelse om indsamling

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Skal I være en forening, fond eller selvejende institution? Udskrevet: 2016 Indhold Skal I være en forening, fond eller selvejende institution?............................... 3 2 Guide Skal I være

Læs mere

Interessenterne skal opfylde gældende lovgivning for etablering og drift af vindmøller.

Interessenterne skal opfylde gældende lovgivning for etablering og drift af vindmøller. 1 Interessentskabets navn er UHRE WINDPOWER I/S Interessentskabets hjemsted er IKAST-BRANDE KOMMUNE Interessentskabets formål er at producere elektricitet ved hjælp af vindkraft og sælge elektriciteten

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Forslag. Lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri

Forslag. Lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri Til lovforslag nr. L 45 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 7. december 2017 Forslag til Lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri Kapitel 1 Definitioner 1. I denne

Læs mere

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1/6 Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1 Navn Partnerskabets navn er Partnerskab for Termisk Forgasning. Partnerskabet er stiftet som en forening i 2014 og er hjemmehørende i Danmark. 2 Formål

Læs mere

Forslag. Lov om indsamling m.v.

Forslag. Lov om indsamling m.v. Lovforslag nr. L 142 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af justitsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om indsamling m.v. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse

Læs mere

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse.

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse. Vedtægter for foreningen Danske Naturister 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Naturister i daglig tale forkortet til DN. Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til

Læs mere

L 142. Indsamlingsloven for 8 A 6 maj betænkning 1532

L 142. Indsamlingsloven for 8 A 6 maj betænkning 1532 L 142 Indsamlingsloven for 8 A 6 maj 2014 - betænkning 1532 Program Processen Folketingsdrøftelsen 14 marts 2014 Lovforslaget i lyset af gældende lov Tidsplan Public Affairs Processen ISOBRO Arbejdsgrupper

Læs mere

NYE VEDTÆGTER TIL BEHANDLING PÅ EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER DEN 8. OG 15. DECEMBER 2015

NYE VEDTÆGTER TIL BEHANDLING PÅ EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER DEN 8. OG 15. DECEMBER 2015 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BJERRINGBRO ELVÆRK Paragraf 1: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Foreningen Bjerringbro Elværk. Foreningens hjemsted er 8850 Bjerringbro, Viborg kommune. Paragraf 2: 1.

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC).

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC). HENRIK WEDELLWEDELLSBORG ADVOKAT HJEJLE GERSTED MOGENSEN AMAGERTORV 24 DK1160 KØBENHAVN K 10. april 2008 VEDTÆGTER for foreningen United World Colleges Danmark Den Danske Nationalkomité for United World

Læs mere

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens SKAT Jura, Afgifter og Lovkoordinering Østbanegade 123 2100 København Ø Pr. mail: juraskat@skat.dk 17. januar 2017 Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens aktiver

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER

FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER VEDTÆGTER 1 Navn og organisation Foreningens navn er: Kulturhavn Gillelejes Venner. Foreningen er stiftet af en kreds af frivillige og er en almennyttig forening

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten BEK nr 725 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. FS500-000023 Senere ændringer til

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk amkh@sum.dk Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker for muligheden for at

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Vedtægter. Andelsgarant a.m.b.a.

Vedtægter. Andelsgarant a.m.b.a. Vedtægter Andelsgarant a.m.b.a. Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Andelsgarant a.m.b.a. Selskabets binavn er Andelsselskabet af 15. maj 2013 A.M.B.A. 1.2. Selskabets hjemsted er Storkøbenhavn.

Læs mere

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING

BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING 2015 2016 BESTYRELSES- OG UDVALGSBERETNING Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation ISOBRO April 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Indsamlingsloven... 5 Indsamlingsetik...

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden BEK nr 1494 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05102 Senere ændringer

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. [Udeladt] 14. januar 2016 Ref. J.nr. Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. I brev af 24. april 2015 har (herefter ) redegjort for, om aktiviteter

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Muslimsk Kulturcenter MKC

Vedtægter for Muslimsk Kulturcenter MKC Vedtægter for Muslimsk Kulturcenter MKC 1 Foreningens navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Muslimsk Kultur Center - Vestegnen (herefter benævnt MKC) Stk. 2. MKC er en almenvelgørende forening og

Læs mere

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015.

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen i Syddanmark Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. 1. Navn Foreningens navn er Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen

Læs mere

Guide til gaver BASAL INFORMATION OM REGLER FOR GAVER TIL INDRE MISSION

Guide til gaver BASAL INFORMATION OM REGLER FOR GAVER TIL INDRE MISSION Guide til gaver BASAL INFORMATION OM REGLER FOR GAVER TIL INDRE MISSION Kære IM-bestyrelse Tak for jeres engagement i bestyrelsesarbejdet. Og mange tak for det arbejde, I gør, med at sætte fokus på indsamling

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Revisions rapport. fra

Revisions rapport. fra DRsU s kritiske revisor Den 7. marts 2014 Revisions rapport fra DRsU s kritiske revisor DRsU s ledelse har ikke besvaret henvendelser fra revisor DRsU s formand og kasserer fik via mail til DRsU@DRsU.dk

Læs mere

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486 Vedtægter for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Fondsregister nummer 1486 1. Navn og hjemsted 1. Fondens navn er Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. 2. Fonden er en selvejende institution undergivet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Indsamlingsnævnets årsberetning 2015

Indsamlingsnævnets årsberetning 2015 UDKUDKASTS Uus Indsamlingsnævnets årsberetning 2015 Årsberetning 2015 fra Indsamlingsnævnet Juni 2016 Kun i elektronisk form ISBN- nummer: 978-87-998315-1-7 EAN- nummer: 9788799831517 Internetadresse:

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere