Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 31

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: Bostedet Rymarksvej Rymarksvej Hellerup Tlf.: Hjemmeside: (midlertidigt botilbud til voksne) ABL 105, stk. 2 (almen ældrebolig/handicapvenlig bolig) *Målgrupper: 18 til 40 år (autismespektrum) Pladser i alt: 23 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Marianne Grube (Socialtilsyn Hovedstaden) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) Rymarkvej 3 & 3b, er 107 Bo - og træningstilbud for 23 unge med diagnose Aspergers syndrom og andre ASFvarianter med sammenlignelig adfærd og støttebehov.tilbudet består af to bygninger og er renoveret i henholdsvis 2010 Side 2 af 31

3 *Samlet vurdering: og Beboerne har hver en 2-rums bolig med eget bad og toilet. Tilbuddet er en del af Aspect, der indgår i Center for Selvstændige Boformer (CSB). Det er Socialtilsynets overodnet konklussion, at borgerne på Rymarkvej 3 & 3b, trives og modtager den hjælp og støtte de har behov for. Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet arbejder målrettet med uddannelse og beskæftigelse. Dette arbejde foregår med udgangspunkt i borgernes ønsker og behov, samt med et relevant fokus på de udfordringer borgerne måtte have. Videre er det Socialtilsynet konklusion, at tilbuddet har fokus på metoder, der fremmer borgernes selvstændighed. Der arbejdes udviklingsorienteret, alt efter hvad der giver bedst mening for den enkelte borger. Tilbuddet tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov og ønsker for sociale relationer, og tilrettelægger støtte efter dette. Jf. borgernes handicap er der flere borgere som har omfattende udfordringer i relation til det sociale og der stilles derfor ikke krav om deltagelse i fællesskabet. Tilbuddet har en klar målgruppebeskrivelse og socialtilsynets konklussion er, at medarbejdere og ledelse redegør for relevante metoder som sikrer en udvikling for borgeren. Der sætter mål for den enkelte borger, som bliver fulgt op og evalueret løbende. Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet har en aktiv og kompetent leder, som både har fokus på det ledelsesfaglige, samt den strategiske del af tilbuddet. Socialtilsynet konstanterer, at medarbejderne til tider har manglet en faglig ledelses sparring, hvilket er blevet imødekommet og der er nu ansat en faglig leder. Tilbuddets medarbejdere fremstår som kompetente og vidende omkring det faglig arbejde. Dette viser sig blandt andet via refleksion og høj etik i beskrivelse af deres arbejde. Det er socialtilsynets konklusion, at medarbejdere og ledelse udviser stor viden om, og respekt for, de enkelte borgeres behov. Til sidst er det socialtisynets konklusion, at tilbuddets fysiske rammer er tilpasset målgrupppen. Dette kommer til udtryk i tilbuddets faciliteter, hvor der er lagt vægt på borgernes varierende behov for eksempelvis udsmykning og indretning. Der er også bevidsthed om, at de fysiske rammer både skal rumme borgere der ønsker socialt samvær og borgere der i mindre grad har behov for dette. *Afgørelse: Godkendt Side 3 af 31

4 Påbud: Borgerne er visiteret til ydelser efter SEL 108. Tilbuddet er oprettet efter almenboliglovngningen 105 og borgerne har individuelle huslejekontrakter. Jf. SEL 111, kan borgere der er visiteret efter , ikke være omfattet af lejelovgivning. Vilkåret omhandler derfor, at der skal tages stilling til, hvordan botilbuddet skal organiseres så det efterlever den gældende lovgivning. Socialtilsynet henviser her til, at problematikken er rejst i departementet med henblik på en landsdækkende afklaring. (frist: :00:00) Opmærksomhedspunkter: Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med fordel kan overveje, hvilke konsekvenser det kan have for tilbuddet, at der ikke er tilknyttet en direkte leder. Tilbuddets fokus på at give den enkelte borger redskaber til socialt samvær, anser socialtilsynet som et positivt tiltag, der med henblik på målgruppen kontinuerlig skal fokuseres på. 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Ansøgning modtaget i forbindelse med Re-godkendelses. CSBs hjemmeside. Værdigrundlag Beskrivelse af målgruppe, metode og tilgange. Div. økonomiske dokumenter. Oversigt over kompetene, kurser & uddannelse. APV & APV handleplan. Oversigt over borgere. Dokumenter vedr. to borgere på Rymarkvej & Rymarksvej 3b. CSB - koncept "et center for medstyre". Tilsynsrapport Side 4 af 31

5 Observation Interview Interviewkilder Rundvisning i tilbuddet, herunder de fysiske rammer. Relation og kommunikation borger/ medarbejder, medarbejder/ medarbejder, leder/ konsulent, leder/medarbejder Div. dokumenation. En borgers lejlighed Rymarksvej. To ubeboede lejligheder Rymarksvej 3b. Fælles interview med leder Jacob Andersen & udviklingskonsulent Jette Kristoffersen. Fæller interview med to medarbejder fra Rymarkvej 3 & en medarbejder fra Rymarksvej 3b. Alle er pædagoger, og ansat henholdsvis fire, fire & to år. En borger fra Rymarksvej i formelt interview En borger fra Rymarkvej i uformel samtale En pårørende for borger Rymarksvej. Borger har boet i tilbud i fire år. Beboere Ledelse Medarbejdere Pårørende Side 5 af 31

6 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Rymarksvej 3, 2900 Hellerup Marianne Grube Nina Andreassen Afdelinger Besøgstype Anmeldt Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Side 6 af 31

7 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 7 af 31

8 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet støtter borgernes inklusion i samfundslivet ved at understøtte den enkelte borgers kommunikation med jobcentret. Tilbuddet opstiller, i samarbejde med borgerne, mål for uddannelse eller beskæftigelse og har i den forbindelse både fokus på de udfordringer den enkelte borger kan have, samt læringsperspektiv for at sikre borgerens udvikling. Socialtilsynet vurderer, at både ledelse og medarbejdere indgår i et relevant samarbejde med de enkelte jobcentre, for at sikre borgernes tilknytning til beskæftigelsesområde. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Socialtilsynets bedømmelse er, at tilbuddet i høj grad støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Der er indarbejdet en procedure, hvor medarbejderne er inddraget i at sikre borgernes tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse. Der bliver i mindre grad arbejdet med indhold og opfølgning. Side 8 af 31

9 Socialtilsynets bedømmelse er, at borgerne er udfordret af systemet i jobcentret, men får relevant og kompetent støtte af medarbejderne i denne kommunikation. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse Socialtilsynet informeres om, at tilbuddet arbejder på at støtte borgerne i, at være tilknyttet uddannelse eller beskæftigelse og der sættes i enkelte tilfælde konkrete mål for, hvad det skal indeholde. Socialtilsynet har udført nedslag i dokumentationen omkring to borgere, og kan derigennem bekræfte, at beskæftigelse og uddannelse er et tema i baggrundsbeskrivelsen og praktisk/pædagogisk plan. Socialtilsynet informeres videre om, at enkelte borgere er tilknyttet jobcentre er udfordret af, at tilbuddet fra jobcentret ikke nædvendigvis er målrettet målgruppen, hvorfor medarbejderne med samtykke fra borgerne har overtaget kontakten til jobcentret. Medarbejderne støtter borgerne i at læse breve fra jobcentret, for at sikre, at borgerne ikke falder ud af systemet. Opfølgningen foregår uformaliseret løbende og formaliseret årligt. Socialtilsynet informeres om, at borgerne kan være udfordret af, at være tilknyttet jobcenter, som ikke nødvendigvis er målrettet målgruppen. Dette har været en af årsagerne til, at enkelte borgere ikke har tilbud. Lederen har derfor indgået samarbejde med jobcentret, for at understøtte borgerne i at informere medarbejderne på jobcentret, om de udfordringer borgerne møder. Medarbejderne oplever ikke, at samarbejde med jobcentret har givet effekt. De tænker ikke jobcentret som relevant, da de er udfordret af sagsbehandlere der ikke kender borgergruppen. Medarbejderne erkender at systemet efterhånden har opnået en større forståelse for målgruppen. Der er på nuværende tidspunkt en borger der ikke har tilbud, men er tilknyttet en mentorordning, hvor der er taget hensyn til vedkommendes handicap. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder på borgernes mulighed for at leve et selvstændig liv i På baggrund af denne vurdering, kan et øget fokus på at dokumentere og systematisere arbejdet med borgernes Side 9 af 31

10 overensstemmelse med egne ønsker og behov. Der er sociale kompetencer være udviklende for den enkelte fokus på at tage udgangspunkt i den enkelte borger, og borger. derigennem komme frem til faglige metoder, der kan understøtte dette. Der arbejdes både på det individuelle og det kollektive niveau og herigennem arbejdes det også med borgernes sociale kompetencer. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes relationer, samtidig med at der undersøges mulighed for, at borgerne kan opmuntres til at indgå i nye relationer. Eksempelvis arbejder tilbuddet med at afdække eventuelle fælles interesser mellem borgere og arrangere aktiviteter med dette som omdrejningspunkt. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet arbejder aktivt og kompetent med borgernes selvstændighed. Temaet har overordnet et fokus, hvilket viser sig i de dokumentationsredskaber tilbuddet benytter, samt i den pædagogik, der bliver beskrevet. Der arbejdes på samme måde kompetent med borgernes sociale kompetencer, men dette bliver ikke i samme grad dokumenteret og systematisk fulgt op på alle borgere, da enkelte borger jf. deres handicap har store udfordringer heraf. Socialtilsynet bliver dog informeret om et enkelte tiltag, hvor formålet er, at borgerne får redskaber til at håndtere deres venskab. Borgerne er jf. deres handicap udfordret i sociale relationer, hvilket viser sig i, at mange borgere har begrænset socialt netværk. Det er socialtilsynets bedømmelse, at medarbejderne støtter borgerne, både til at opretholde relationer samt at sætte grænser. De pårørende bliver inddraget, i det omfang borgerne ønsker dette. Side 10 af 31

11 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen 3 (i middel grad 5 (i meget høj grad Ledelsen informerer om, at Aspect er en del af CSB, hvor der er udarbejdet et fælles værdigrundlag. Her fremgår fastholdelse og vedligeholdelse af borgernes selvstændighed som et overordnet mål. Socialtilsynet kan, i de handleplaner der er læst, konstantere at selvstændighed er et aktuelt tema. Ledelsen fortæller, at den overordnet retningslinket på Rymarksvej 3 er, at borgernes maksimum skal bo i tilbuddet i fem år, hvor fokus er at udvikle selvstændighed. I følge medarbejderne er borgerne ofte udfordret af de sociale kompetencer. Der arbejdes derfor individuelt med den enkelte borger, og socialtilsynet kan konstatere, at opfølgning af mål indskrives i baggrundsbeskrivelsen og i praktisk/pædagogisk plan. Socialtilsynet har ikke set eksempler på, hvordan der bliver arbejdet med mål og opfølgning i relation til de sociale kompetencer. I faktuel høring oplyser leder, at årsagen til at socialtilsynet i enkelte stikprøver ikke fandt eksempler på dette er, at enkelte borgere jf. deres handicap, ikke arbejder med mål for deres sociale kompetencer. Det oplyses, at der findes borgere der har dette mål. Medarbejderne fortæller at enkelte borgere har venner som kommer på besøg og også overnatter i tilbuddet. Det har været nødvendig at støtte borgerne i at sige fra og sætte grænser, da borgerne jf. deres handicap kan have svært ved at håndterer sådanne situationer. Socialtilsynet bliver på rundvisningen fortalt, at der flere gange ugentlig serveres aftensmad i fælleskøkkenet, som borgerne kan vælge til. Fællesspisning indgår som en del af den pædagogiske indsats, og borgerne betaler ikke for deltagelse. Samtidig er der aftalt faste tidspunkter, hvor medarbejderne sidder i fællesstuen for på den at måde signalisere ovenfor borgerne, at der er et fællesskab, hvis de ønsker dette. Ledelsen tilkendegiver at den første kontakt med de pårørende er vigtigt. Der er i tilbuddet fokus på, at pårørendes viden og erfaring kan være relevant i forhold til den pædagogiske indsats der skal ydes. Medarbejderne beskriver hvordan de støtter borgerne i de relationer de kan magte. Socialtilsynet taler med en pårørende, som udtrykker, at der er et tæt og relevant samarbejde med Side 11 af 31

12 Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse tilbuddet. Vedkommende føler sig altid velkommen på tilbuddet. Medarbejderne fortæller om tiltag, hvor borgerne har fået redskaber til, hvordan de skal omgås hinanden i tilbuddet. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,3 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en klar målgruppe og kan redegøre for relevante metoder som sikrer udvikling for borgerne. Tilbuddet beskriver, hvordan der arbejdes med at sætte mål for borgerne og det pædagogiske arbejde. Dette dokumenteres og evalueres, alt for at sikre en positiv udvikling for borgerne. Socialtilsynets vurdering er, at borgerne er i fokus og de valgte metoder sikrer borgerne medinddragelse og medbestemmelse, både på det kollektive og individuelle niveau. Borgerne oplever at have stor indflydelse på beslutninger vedrørende dem selv og deres hverdag i tilbuddet. Der er fra tilbuddets side fokus på borgernes mentale og fysiske sundhed. Der arbejdes aktivt med temaet, hvor udgangspunktet er den enkelte borgers mulighed og ønsker. Der forekommer sjældent magtanvendelser og overgreb i tilbuddet, og der er tydelige retningslinjer for, hvordan det eventuelt skal håndteres. Tilbuddet er udfordret af, at borgernes forskellige Side 12 af 31

13 funktionsniveau er forskellig, samt at enkelte borgere har udfordringer der ikke nødvendigvis er relateret til deres handicap. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Socialtsilynet bedømmer, at tilbuddet har en klar målgruppebeskrivelse, faglige tilgange og metoder der fører til positive resultater for borgerne. Selvstændighed er et prioriteret tema og der arbejdes aktivt med dette. I samtale med medarbejdere, ledelse og pædagogisk konsulent er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet er i besiddelse af en bred faglig viden om borgergruppen. Denne danner grundlag for de faglige tilgange og metoder, der benyttes. Det er socialtilsynets bedømmelse, at der generelt arbejdes systematisk med dokumentation af faglige tilgange og metoder. Side 13 af 31

14 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen Ledelsen beskriver, at der arbejdes med en praktisk/pædagogisk plan, der sikrer en fælles faglig tilgang til borgerne. Videre arbejdes der med CSC social, som er tilbuddets dokumentationssystem. Tilbuddet benytter neuropædagogik som en faglig ramme, og alle medarbejdere tilbydes tre dages undervisning, hvor der blandt andet er fokus på at være observerende i stedet for tolkende. Medarbejderne beskriver, at der arbejdes med sagssupervision på udvalgte borgere, hvilket giver mulighed for at forstå borgernes handlemønstre og blive udfordret i tilgangen til borgerne. Tilbuddet har fokus på, at borgerne skal mødes individuelt, alt efter deres interesser og udfordringer. Socialtilsynet kan ikke observere, at eksempelvis neuropædagogikken er fremtrædende i dokumentationen, men adspurgt i interview, bekræfter medarbejderne den overordnede beskrivelse af, hvordan der arbejdes med denne tilgang. Socialtilsynet bliver på rundvisningen gjort opmærksom på, at borgernes behov for detaljekendskab har medført, at der i fælleskøkkenet er nedskrevet, hvad der bliver serveret af mad de enkelte dage, med henvisning til kogebog og sidetal, så borgerne konkret kan læse, hvilke ingredienser der bliver brugt. Ledelsen har i den faktuelle høring gjort socialtilsynet opmærksomme på, at enkelte borgere har misbrugsudfordringer. Ledelsen beskriver, at det pædagogiske ansvar er at sikre, hvorvidt de faglige metoder fremmer de udviklingsmål som borgerne har sat i samarbejde med medarbejderne. Medarbejderne fortæller, at det enkelte team aftaler, hvornår borgernes mål skal gennemgåes. Hver enkelte borgers mål og tilgange bliver diskuteret og revurderet mindst to gange pr. år. Det lægges der vægt på, at den daglige dokumentationen er et redskab til videnopsamlin, og skal være i relation til borgerns mål. Der blivr sat max 2-3 mål for den enkelte borger og disse evaluerres hvert halve år. Efter behov kan målet justeres oftere, hvilket også dokumenteres. Socialtilsynet har udført nedslag i en pædagogisk plan, hvor der fremgår konkret mål, der er sat i samarbejde med borgeren. Der er delmål, samt opfølgning på hvorvidt målet er opfyldt. Der fremgår Side 14 af 31

15 Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold ikke hvordan medarbejderne benytter denne viden, til forbedre indsatsen ovenfor borgeren. I høringsvaret får socialtilsynet oplyst, at dette udføres i praktisk /pædagogisk plan. Medarbejdere fortæller videre, at enkelte borgere ikke ønsker pædagogiske mål,og de har derfor aftalt med borgerne at kalde det noget andet, men i tilbuddets systemet bliver der stadigt dokumenteret som pædagogiske mål. I det materiale socialtilsynet har læst, opstilles mål for borgerne gennem VUM udredning og senere i handleplanen. De positive resultater dokumenteres i baggrundsbeskrivelsen samt i den pædagogiske handleplan. Ledelsen fortæller, at der I de tilfælde, hvor borgerne ikke opnår de fastsatte mål, evalueres der på hvorfor, for senere at sætte realistiske mål. Et overordnet mål for alle borgere er øget selvstændighed og dette lykkes for enkelte borgere. Andre borgere vurderes til, ikke på nuværende tidspunkt, at have relevante kompetencer til at bo i selvstændig bolig. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv. Der er fokus på at borgerne skal høres, respekteres og anerkendes. Der er indført metoder og faglige tilgange for at sikre dette i hensynstagen til tilbuddets målgruppe. Side 15 af 31

16 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 5 (i meget høj grad Indikator 04.b: Borgerne har 5 (i meget indflydelse på beslutninger høj grad vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Socialtilsynet læser i fremsendte materiale, at selv- og medbestemmelse vægtes højt. Dette bliver bekræftet i samtale med ledelse, medarbejdere, borger og pårørende, som henviser til, at borgernes valg er noget, de som udgangspunkt ikke må blande sig i. Overordnet beskrives den pædagogiske opgave som "at gå med borgerne". I tilbuddet bor en borger, der gerne vil være tømrer. Borgeren bliver mødt i dette og får hjælp til at afdække, hvad der kræves og dele dette op til realistiske delmål. Personalemøderne ses som et forum, hvor dilemmaer diskuteres. Eksempelvis er der fokus på, hvor meget og hvad der skal skrives om den enkelte borger. Socialtilsynet kan konstantere, at den omtalte metodik kommer til udtryk i de udarbejdede handleplaner. Ledelsen fortæller, at borgerne træffer beslutninger vedrørende sig selv og den pædagogiske opgave er, at guide i forhold til dette. På nuværende tidspunkt er tilbuddet udfordret af enkelte borgere, der ikke følger boligselskabet husreglementet. Det fremhæves at tilbuddets udgangspunktet er, at være undersøgende på borgernes drømme og ønsker samt lave en struktur på disse for at sikre borgernes indflydelse. Borgerne beslutter selv, hvorvidt de vil spise i egen lejlighed eller i fællesskab. I samtale med to borgere fortæller de, at have selv- og medbestemmelse. Medarbejderne fortæller, at der er relationer, som medarbejdere og pårørende vurderer som ikke at være hensigtsmæssige for borgerne, men der er respekt for, at der kun skal interveneres, hvis borgeren ønsker det. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet arbejder aktivt med at understøtte borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Tilbuddet er udfordret af borgere som, ikke altid, har overskud eller kompetence til at arbejde med egen sundhed, derfor ser socialtilsynet det som positivt, at tilbuddet arbejder individuelt med borgernes Side 16 af 31

17 sundhed ud fra den enkelte borgers position Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed Medarbejderne fortæller om en borger, hvis mål er at flytte ud af tilbuddet. Medarbejderne og ledelse mener at borgerne derudover, trives i tilbuddet. Dette bliver bekræftet af pårørende og borgere i samtale med socialtilsynet. Medarbejderne fortæller, at de hjælper de borgere der ønsker det med kontakt og adgang til relevante sundhedsydelser. Der har været en tradition for et årlig sundhedstjek, men borgerne ønsker sjældent at komme til lægen, hvis de skal betale for det. Tilbuddet oplever det som et dilemma, hvornår grænsen for selv og medbestemmelse skal tilgodeses. I baggrundsbeskrivelsen dokumenteres det hvis borgeren ikke ønsker at komme til lægen. Ledelsen tilkendegiver, at tilbuddet fokuserer på sundhed. Den overordnede retningslinje danner rammen, men det understreges, at det skal det give mening for den enkelte borger. Blandt andet har tilbuddet søgt om midler til at oprette et fitnessrum, da mange af borgerne ikke har psykisk og/ eller økonomisk overskud til at benytte et motionscentre. Ledelsen fortæller, at der er aftalt procedure for at kontakte psykiatriske skadestue, hvis der er borgere, der opleves som psykisk ustabile. Tilbuddet oplever samtidig, at de er blevet skarpere på, hvornår borgerne eventuelt skal tilbydes p.n. medicin. Socialtilsynet kan konstaterer at emnet indgår i baggrundsbekrivelsen. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddets pædagogiske indsats er med til at forebygge magtanvendelser. Procedurer og retningslinjer er kendt af medarbejderne, og der er stort fokus på at sikre, at der ikke bruges unødvendig magt. Side 17 af 31

18 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad Ledelsen redegør for hvordan de skærmer borgere, samt trækker sig fra konflikter, for at forhindre eventuelle magtanvendelser. Medarbejderne opfordres til at kontakte politiet hvis de vurderer der er behov for at bruge magt. Medarbejderne fortæller, at de er opmærksomme på, hvornår de overtræder borgernes grænser og skriver dette ned som en del af dokumentationen. De magtanvendelser der eventuelt foretages, bliver dokumenteret og efterfølgende diskuteret på personalemøde, for at skabe refleksion og læring. Ligesom der altid bliver foretaget en opsamling med den involverede borger. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet ikke oplever overgreb, men episoder, hvor borgerne kan blive udnyttet eller presset ud i situationer de ikke magter. I praktisk/ pædagogisk plan, er der beskrivelser af hvordan borgeren bedst kan støttes i disse situationer. Socialtilsynet konstaterer, at der ikke er udarbejdet en plan for beredskab i relation til overgreb. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet Ledelsen fortæller, at tilbuddet til tider er udfordret af borgernes forskellige funktionsniveau. Det kan derfor forekomme, at borgere bliver udnyttet økonomisk. En pårørende oplever, at der er borgere, hvis adfærd er negativt for andre borgere, da flere af borgerne kan have svært ved at sige fra i situationen. Ledelsen og medarbejderne er opmærksomme på problematikken og er i proces med at finde en løsning. I de nuværende rammer arbejdes der med at give borgerne redskaber til selv at kunne sige fra, eller give samtykke til at medarbejderne kan sige fra på vegne af borgeren. Side 18 af 31

19 Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse 3 (i middel grad Ledelsen oplyser, at tilbuddet på nuværende tidspunkt ikke har et beredskab for at forhindre overgreb, men de forskellige faglige tilgange og metoder benyttes, hvis der er borgere, der oplever sig som forulempet. Dette bliver beskrevet i praktisk/pædagogisk plan. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,7 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er hensigtsmæssigt Socialtilsynet vurderer, at medarbejdernes refleksion organiseret og har en faglig kompetent og ansvarlig omkring deres daglige ansvar kan være et relevant fælles ledelse. Socialtilsynet erfarer, at der har manglet en faglig tema for ledelse og medarbejdere leder, hvilket har vist sig i, at medarbejderne har savnet faglig sparring og forståelse for de faglige udfordringer de har stået i. Ledelsen arbejder aktivt for at implementere selvledelse og socialtilsynet erfarer at medarbejderne, til tider, oplever selvledelse som et stort ansvar. Socialtilsynets videre vurdering er, at ledelsen har fokus på faglighed og strategisk udvikling. Dette viser sig blandt andet ved, at kompetenceudviklingen er målrettet de metoder og faglige tilgange, som tilbuddet benytter. Medarbejderne fremstår som kompetente, og den erfaring socialtilsynet har gjort sig er, at borgerne har kontakt med kompetente medarbejdere. Der er mulighed for supervision, dog er der hos medarbejderne usikkerhed om omfanget af denne. Tilbuddet har været udfordret af forholdsvis stor Side 19 af 31

20 medarbejder udskiftning og noget sygefravær. Ledelsen har derfor valgt at fokusere på temaet i 2014, og har blandt andet igangsat projekt tryghed. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Det er socialtilsynets bedømmelde, at ilbuddet har en faglig kompetent ledelse, men perioden uden faglig leder har givet udfordringer for medarbejderne. Medarbejderne fremhæver specifikt savnet af en daglig leder, som har fokus på personale, samt besidder større viden om, hvad der faglige foregår i tilbuddet. Dette gør sig specielt gældende for 3B. Ledelse og konsulent beskriver medledelse som den valgte ledelsesform, medarbejderne fremstår som kompetente til at udleve medledelse, men der er delte meninger om, hvorvidt det altid er den mest optimale måde at lede på. Det fremhæves at ledelsen ikke nædvendigvis bliver informeret om, at medarbejderne føler sig presset og der kan være barrierer i forhold til at gøre ledelsen opmærksom på dette. Socialtilsynet bedømmer, at implementeringen af medledelse stadigt er i proces, hvilket kan beskrive de forskellige holdninger og oplevelser. Socialtilsynet erfarer, at medarbejderne har mulighed for supervision og det bliver benyttet hvis behov. Der er dog en usikkerhed hos medarbejderne omkring mulighed for videre supervision. Ledelsen deltager i relevante faglige netværk. Side 20 af 31

21 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere Af det udleverede materiale og ledelsens information fremgår det, at Aspect skolegade er en del af en større organisation med fælles ledelse. Den består af daglig leder, som har været leder af Aspect siden , samt en nytiltrådt faglig leder. Den stilling har været ubesat i otte måneder, da de ikke kunnet finde den rette kandidat. I forbindelse med fakuelhøring, gør leder socialtilsynet opmærksom på, at medarbejderne har været med i hele ansættelsesprocessen og deraf også beslutningen om, at vente på den rette kandidat. Faglig leder er ikke tilstedet under re godkendelses besøget. Ledelse og konsulent fremhæver medstyre som den bedste måde at organiserer tilbuddet på. Medarbejderne skal acceptere, at være ansvarlige i hverdagen, da der ikke er ledelse tæt på. Blandt medarbejderne er der delte meninger om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt med distance ledelse. Medarbejderne beskriver at medstyrende teams opleves som positivt, men også udfordrende. Medarbejderne fortæller videre, at lederen kan tage kritik og lytter. Medarbejderne i 3B udtrykker behov for periodevis tættere ledelse, og referer til ønsket om, at ledelsen havde større viden om, eksempelvis en borger der i en periode bodde i tilbuddet, uden at være tilbuddets målgruppe. Medarbejderne oplever, at det har været en kompetent driftsledelse, men at der har manglet fokus på, hvad medarbejderne har behov for. Lederen informerer om udfordringer på Rymarksvej da ledelsen besluttede, at der skulle være mere samarbejde på tværs af de tidligere teams. Dette medførte, at enkelte medarbejdere stoppede. Tilbuddet har benyttet ekstern konsulent for at fokusere på, hvordan samarbejde skal fungerer fremadrettet. På grund af faglige udfordringer i 3B, har der været benyttet supervision fire gange, medarbejderne udtrykker usikkerhed om, hvorvidt de har mulighed for yderligere supervision. Lederen beskriver, at der er mulighed for supervision, men der skal være et tydeligt beskrevet formål med denne. Side 21 af 31

22 Lederen deltager i et overordnet ledernetværk samt har mulighed for supervision ved behov. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Socialtilsynets bedømmelse er, at tilbuddets drift varetages kompetent. Tilbuddet har det sidste år været påvirket af, at flere medarbejdere er stoppet, samt to langtidsygmeldinger grundet arbejdsbelastning. Ledelsen har i den forbindelse, igangsat "projekt tryghed for at arbejde med medarbejdernes arbejdsforhold. Socialtilsynet bedømmer dette til at være et relevant tiltag, i forhold til de oplysninger der er modtaget. Borgerne bliver overodnet mødt af kompetente medarbejdere, som tager hensyn til de individuelle udfordringer den enkelte måtte have. Socialtilsynet erfarer videre, at der kan være udfordringer med at få ordnet praktiske forhold i den enkelte borgers lejlighed. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen 3 (i middel grad Ledelsen fortæller, at der i 2013 har været flere medarbejdere, der er stoppet. Grundet udfordringer med at finde kompetente medarbejdere, har der været vakante stillinger. En borger beskriver, at tilbuddet periodevis kan være underbemandet, og det kan tage en halv til en hel time, før der er hjælp. For enkelte borgere betyder det meget at blive mødt af den samme medarbejder, hvorfor dette i disse tilfælde efterstræbes. Hos andre borgere er fokus på at få hjælp, når det er behov, og de borgere har i mindre grad behov for trygheden i faste medarbejdere. I samtale med pårørende bekræftes det, at borgerne blive mødt af kompetente medarbejdere, men at der i perioder har været pres på tilbuddet. Det bliver af borger og pårørende påpeget, at det tager lang tid at få praktiske ting ordnet, eksempelvis har der været radiator, der har været i stykker, og der gik tre måneder, før den blev repareret. Borger præciserer i samtale med socialtilsynet, at personlige udfordringer bliver imødekommet. Alle medarbejdere er uddannet pædagoger. Ledelsen oplyser, at der sidste år stoppede fire medarbejdere ud af en medarbejdergruppe på 18. Lederen beskriver dette som højt, grundet samarbejdsproblemer, samt at 3B har været udfordret af Side 22 af 31

23 på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser Tema Gns. bedømmelse 3 (i middel grad en borger med udadreagerende adfærd, som har slidt på medarbejderne. Der er på baggrund af dette, samt et forholdsvis højt sygefravær, igangsat projekt tryghed. Sygefraværet er 7,2 %, hvilket opgives som værende højere end de andre tilbud i CSB. Lederen fortæller, at der i 3B er to sygemeldinger af arbejdsrelaterede forhold. Medarbejderne beskriver årsagen som, at det var at nyt tilbud som ønskede at præstere højt. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 4 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer og at de valgte metoder understøtter tilbuddets målsætning og målgruppe. Borgerne bliver i dagligdagen mødt af kompetente medarbejdere, som løbende kompetenceudvikles. Dette viser sig i medarbejdernes arbejde med borgerne, som, ud fra socialtilsynets kendskab til tilbuddet, bærer præg af at have respekt for den enkelte borger og tage hensyn til borgernes forskellige behov. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Tilbuddet har fokus på at målrette kompetenceudviklingen i forhold til målgruppens behov. Medarbejderne deltager i relevante kurser som underbygger den enkeltes faglighed. Dette fører til, at borgerne mødes af kompetente medarbejdere i dagligdagen. Side 23 af 31

24 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer Tema Gns. bedømmelse I det udleverede materiale, har Socialtilsynet fået oplyst, at alle medarbejdere har deltaget på kursus i forbindelse med selvledelse samt førstehjælp. Udover dette har blandt andet en medarbejder deltaget i en længerevarende neuropædagogisk uddannelse, og flere medarbejdere har været på neuropædagogiske kursus. Medarbejdere og ledelse beretter om brug af metoder, der fordrer opdateret viden og erfaring med målgruppen. Tilbuddet har ansat 14 pædagoger og 1 pædagogmedhjælper. Socialtilsynet observerer, at der i løbet af rundvisningen kommer en borger som hurtigt trækker sig væk. Den ene pædagog forlader diskret socialtilsynet og går over og snakker med borgeren. Socialtilsynet får desuden mulighed for at snakke med to borgere, som begge udtrykker, at få den hjælp de har behov for. Den ene borger beskriver selv, at hvis der er problematikker omkring autismediagnosen, får han hurtigt hjælp. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Økonomi 3,5 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi er bæredygtigt, set i relation til målgruppens behov. Tilbuddet har økonomiske forudsætninger, som giver mulighed for, faglige kvalitetsudvikling. Da socialtilsynet ikke har fået fremsendt fuldt budget og regnskab, er vurderingen udført på baggrund af samtale med ledelsen, samt enkelte økonomi oplysninger socialtilsynet har modtaget. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 11: Tilbuddet er Ude fra de oplysninger Socialtilsynet har modtaget, er der fuld belægning i tilbuddet og vores bedømmelse er Side 24 af 31

25 økonomisk bæredygtigt derfor, at tilbuddet er økonomiske bæredygtigt. Socialtsilynet har ikke modtaget budget og regnskab som bekræfter denne information. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget 3 (i middel grad Socialtilsynet har ikke modtaget regnskab for 2013, og har derfor ikke materiale til at bedømme denne indikator. Ledelsen har ikke under tilsynsbesøget, informeret om planlagte investeringer. Der var under tilsynsbesøget fuld belægning. Socialtilsynet har ikke modtaget budget og regnskab som bekræfter denne information. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe Det er socialtilsynets bedømmelse, at økonomien på tilbuddet giver mulighed for, at sikre den fornødne kvalitet af indsatsen, ovenfor den enkelte borger i tilbuddet. Socialtilsynets bedømmelse er, at fælles betalt måltid er et fornuftigt pædagogiske redskab i relation til målgruppen. Side 25 af 31

26 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer Af det fremsendt materiale kan socialtilsynet konstantere, at der er afsat økonomiske midler til kompetenceudvikling. Dertil kan der tiløjes, at medarbejdere og ledelse har mulighed for yderligere kompetenceudvikling i centerregi. I budgettet fremgår der en post,"fødevarer, pædagogisk indkøb". I samtale med medarbejderne, beskrives der, at tilbuddet har valgt, at betale aftensmad to gange pr. uge. Det beskrives som en pædagogiske opgave i henhold til borgernes sociale kompetence, samt understøttelse af borgernes indtag af sund kost. I samtale med ledelsen fremgår der, at tilbuddet står ovenfor besparelser der kan medføre, at dette pædagogiske måltid bortfalder. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 13: Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner Socialtilsynet har ikke modtaget budget og regnskab som giver grundlag for, at bedømme dette kriterium. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 13.a: Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet Tema Gns. bedømmelse Da der er tale om et kommunalt tilbud, er der ikke beregnet nøgletal for Kravet om nøgletal, gælder for budgetåret 2015, og den årsrapport, som der skal afleveres af tilbuddet, 1. maj 2015, for året * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 4,3 Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer på Rymarksvej 3 & 3 B fremstår som være tilpasset til Side 26 af 31

27 målgruppen og er med til at understøtte borgernes udvikling og trivsel. Tilbuddet fremstår overordnet som pænt og holdt i enkle linjer, hvilket socialtilsynet vurderer hensigtsmæssigt i relation til tilbuddets målgruppe. Socialtilsynet vurderer videre, at tilbuddets fysiske rammer genspejler borgernes alder, hvilket blandt andet kommer til udtryk i den æstetiske indrætning. Borgernes private lejligheder, vurderes af socialtilsynet, at have individuelle udtryk. Fællesarealerne er indrettet med henblik på at borgerne kan være sammen, i større eller mindre grupper. De fysiske rammer tager tilgodeser også enkelte borgeres behov for at skærmes. Dog bemærker Socialtilsynet, at indgangspartiet på Rymarkvej 3B fremstår som slidt, og akustikken i gangarealet er dårligt. Socialtisynet fik ingen indikationer fra borgerne om, at dette havde indflydelse på deres trivsel. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Socialtilsynet erfarer, at de fysiske rammer på Aspect Rymarksvej understøtter borgernes udvikling og trivsel. Ud fra socialtilsynets informationer og observationer trives borgerne på Rymarksvej 3 & 3B. Medarbejdere og ledelse er opmærksomme på borgergruppens behov i forhold til indretning og udsmykning af tilbuddet. Dog blev det bemærket, at akustikken i gangen på Rymarksvej 3B er dårlig, og dette kan påvirke borgerne negativt. Side 27 af 31

28 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem 5 (i meget høj grad Socialtilsynet inviteres ind i en borgers lejlighed. Vedkommende udtrykker tilfredshed med at bo i tilbuddet og er glad for sin lejlighed. Udover denne lejlighed ses to andre lejligheder, der p.t. er ubeboet. Under tilsynet er der ingen borgere i fælleslokale, men forespurgt fortæller medarbejderne, at borgerne benytter fællesarealerne, primært når der er aktiviteter af forskellig karakter. En borger fortæller, at vedkommende er meget tilfreds med sin lejlighed, men at der er problemer med utætte vinduer hos borgerne i stueetagen. Socialtilsynet bemærker, at tilbuddet bærer præg af at være for unge, og der er eksempelvis kunstnerisk graffiti på væggene. Leder og medarbejdere fortæller, at der til tider kan være forskellig holdning til udsmykning. Tilbuddet er opmærksom på, at borgerne grundet deres handicap kan have svært ved sansestimuli, hvilket har medført, at billeder er blevet flyttet eller taget ned. I fællesarealerne er der mulighed for at sidde i mindre grupper. Ligeledes er der flere kontorer, som både bruges af medarbejderne og ledelse i forbindelse med dokumentation. Lokalerne bruges også til møder med borgere, da store rum kan være forstyrrende for enkelte borgere. Ledelsen gør under rundvisningen opmærksom på, at den dårlige akustik på gangen på Rymarksvej 3b kan være uhensigtsmæssig for borgergruppen, da mange borgere, jf. deres handicap, er sensitive ovenfor lyde. Socialtilsynet fik mulighed for at se en borger lejlighed og denne var personlig indrettet og fremstod som borgerens hjem. Side 28 af 31

29 Side 29 af 31

30 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse *Budgetforudsætninger Årlig omsætning kr ,00 Soliditetsgrad Overskud 4,15 Ejendomsudgifter 1,28 Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning 81,47 Lønomkostninger, fast personale - 6,50 Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer 33,30 Sygefravær 71,16 0,82-10,90 Revisionspåtegning Nej Dato for revisionspåtegning Tilbudstype: 107. Takster Side 30 af 31

31 Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Niveau 1 socialpædagogisk støtte Tilbudstype: ABL 105, stk. 2. Side 31 af 31

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere