LÆGEDÆKNING - SÅDAN LØSES LOKALE UDFORDINGER. Praksisplanudvalgenes muligheder og redskaber i sundhedslover og Overenskomst for almen praksis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆGEDÆKNING - SÅDAN LØSES LOKALE UDFORDINGER. Praksisplanudvalgenes muligheder og redskaber i sundhedslover og Overenskomst for almen praksis"

Transkript

1 LÆGEDÆKNING - SÅDAN LØSES LOKALE UDFORDINGER Praksisplanudvalgenes muligheder og redskaber i sundhedslover og Overenskomst for almen praksis

2 2 Landsdækkende forum for lægedækning har besluttet at udarbejde informationsmateriale målrettet Praksisplanudvalgene om de muligheder og redskaber til at løse lokale lægedækningsudfordringer, der findes i sundhedsloven og Overenskomst om almen praksis. Materialet er bilagt en eksempelsamling, som er udarbejdet med henblik på en tværregional videndeling om initiativer, som har skabt resultater i forhold til at løse konkrete lægedækningsudfordringer.

3 Generations skifte Med et generationsskifte kan der opnås en glidende overgang fra én læge til en anden i områder, som praksisplanen udpeger som aktuelt lægedækningstruet. Her har en læge ret til at ansætte en speciallæge i almen medicin. Ansættelsen kræver ikke, at der er en ledig lægekapacitet og heller ikke Samarbejdsudvalgets godkendelse. Efter seks måneder kan lægerne indgå i kompagniskabspraksis i en varighed op til fem år. Der er intet krav om, at lægerne skal eje lige store andele. Herefter sker der en fuldstændig overdragelse, og den overdragende praktiserende læge udtræder af praksis. Der kan læses mere i overenskomstens 19 Læger, der praktiserer i områder, som ikke er lægedækningstruede, har ikke samme rettighed som nævnt ovenfor, men lægerne kan søge Samarbejdsudvalget om tilladelse til at lave en lignende generationsskiftemodel ( 19 stk. 3). Ydernummer bundet til en bestemt lokalitet Med udgangspunkt i praksisplanen og/eller hensynet til lægedækningen i et lokalområde kan tildeling af et ydernummer betinges af, at praksis ikke kan flyttes i en periode på op til 10 år. Det indebærer, at lægekapaciteten bliver koblet til en bestemt fysisk lokalitet (matrikelnummer). Praksis vil drives fra lokaler, som regionen stiller til rådighed ved udlejning. Praksis vil ikke kunne flyttes i en periode på op til 10 år. Der kan læses mere i overenskomstens 24 3

4 Ydernummer med licens For at give fleksibilitet til læger, der ikke umiddelbart ønsker at investere i egen praksis, giver overenskomsten mulighed for at tildele et ydernummer på licens. Det forudsætter, at regionen eller kommunen stiller klinik til rådighed for lægen. Ydernummeret kan ikke videresælges, og lægen driver praksis efter overenskomstens regler og honorering, men betaler et nærmere aftalt omkostningsbidrag til regionen. Lægen kan meddele ophør i praksis med et varsel på seks måneder, hvorefter ydernummeret tilfalder regionen til nybesættelse. Desuden kan lægen overtage praksis på sædvanlige ejervilkår efter nærmere aftale med regionen om værdiansættelse, overtagelse mv. Der kan læses mere i overenskomstens 25 Op til 6 ledige kapaciteter Læger kan erhverve ledige kapaciteter af regionen og dermed eje op til seks kapaciteter på seks praksisadresser. For disse kapaciteter gælder det, at en kapacitet er lig med et ydernummer. Lægen, som selv virker efter overenskomsten i et ydernummer, kan, uden at indhente godkendelse i Samarbejdsudvalget, ansætte speciallæger i almen medicin i de øvrige erhvervede ydernumre. Muligheden frigør de ansatte læger fra det økonomiske ansvar ved at blive ejer i en klinik og sikrer fleksible vilkår, hvilket kan være relevant særligt for yngre læger. At praktiserende læger kan eje flere ydernumre, åbner for, at de kan ansætte læger til ydernumrene og dermed også være progressive i forhold til organisering af klinikken Der kan læses mere i overenskomstens 16, stk. 8 4

5 Satellitpraksis Regionen kan give en praksis tilladelse til etablering af en satellitpraksis som supplement til det primære konsultationssted. Satellitpraksis udgør et ekstra konsultationssted og ikke en selvstændig praksis i forhold til overenskomsten. Der kan aftales indskrænket åbningstid i satellitpraksis afhængig af behov og tildelt lægekapacitet. Hvis satellitpraksis har lukket i dagtiden, har de tilmeldte patienter ret til almen lægehjælp fra det primære konsultationssted. Muligheden for at sikre lægedækning i et lokalområde via etablering af satellitpraksis kan indgå i praksisplanen. Der kan læses mere i overenskomstens 23 Ansatte læger En praksis har uden ansøgning til Samarbejdsudvalget ret til at ansætte en speciallæge i almen medicin i en periode på ét år, hvis praksis råder over en ledig kapacitet eller har tilladelse til delepraksis. Ønskes ansættelsesforholdet videreført efter et år, skal man ansøge Samarbejdsudvalget om tilladelse hertil. Samarbejdsudvalget imødekommer ansøgningen, medmindre væsentlige hensyn taler imod. Antallet af ansatte læger kan maksimalt udgøre halvdelen af antallet af lægekapaciteter tilknyttet en praksis. Når en ansat speciallæge udtræder, skal der ansøges om en ny tilladelse fra Samarbejdsudvalget, hvis praksis fortsat ønsker, at lægekapaciteten besættes med en ansat speciallæge. Der kan læses mere i overenskomstens 20. 5

6 Tilladelse til ekstra ansat læge Samarbejdsudvalget kan give en praksis tilladelse til ud over det antal kapaciteter praksis råder over i henhold til lægedækningsberegningen at ansætte en ekstra speciallæge i almen medicin, hvis den pågældende praksis ved siden af arbejdet i almen praksis stiller arbejdskraft til rådighed for de almenmedicinske institutter ved universiteterne, for funktionen som bedriftslæge, kommunallæge, praksiskoordinator, praksiskonsulent, kvalitetssikringskoordinator, efteruddannelsesvejleder eller tilsvarende, eller for fagpolitisk arbejde. Samarbejdsudvalget kan knytte eventuelle vilkår til tilladelsen. Rettigheden fremgår af overenskomstens 21 Delepraksis Af hensyn til læger, som har behov for nedsat arbejdsmængde i praksis, kan Samarbejdsudvalget give tilladelse til delepraksis, hvis ansøgeren på grund af kronisk sygdom eller alvorlig sygdom i nær familie har brug for aflastning. Der kan også gives tilladelse til delepraksis, hvis den praktiserende læge stiller sin arbejdskraft til rådighed for andre faglige funktioner såsom undervisning, konsulentarbejde eller fagpolitisk arbejde i minimum seks timer pr. uge. Samarbejdsudvalget kan gøre en delepraksistilladelse betinget af en mindste patientkapacitet, ligesom Samarbejdsudvalget kan pålægge praksis en lukkegrænse for det maksimale patientantal, praksis kan have tilmeldt. Tilladelse til delepraksis vil er en personlig ordning. Når den læge, hvis forhold har begrundet tilladelsen, udtræder af praksis, bortfalder delepraksistilladelsen. Tilladelsen bortfalder endvidere senest to år efter, at forholdet, som begrundede tilladelsen, ikke længere er til stede. Der kan læses mere i overenskomstens 22 6

7 Lokalaftaler om nedsat tid, færre patienter mv. Udbud af drift af praksis Regionen kan indgå lokalaftaler om lempelige vilkår for at praktisere for at fastholde praktiserende læger, hvor der mest brug for dem. Sundhedsloven giver regionen mulighed for at udbyde driften af klinikken til en ekstern leverandør. Udbuddet skal foregår på åbne, objektive og ikke diskriminerende vilkår og skal tilrettelægges, så eventuelle bud kan sammenlignes med, hvad en offentligt drevet enhed vil koste. I forhold til alternative organiseringsformer forudsættes det i sundhedsloven, at der skal være tale om en vis ensartethed i borgerens adgang til og kvaliteten i almen medicinsk lægehjælp. Der kan læses mere i sundhedslovens 227 Etablering af en midlertidig regionsklinik (op til 4 år) Hvis det ikke har været muligt at afsætte et ydernummer via udbud, kan regionsrådet selv etablere en praksis. Dette er en undtagelsesbestemmelse og gælder således kun, hvis øvrige muligheder er forsøgt anvendt. Bestemmelsen i sundhedsloven giver regionen mulighed for at tilrettelægge deres eget tilbud for at sikre forsyning af almen lægehjælp. Der kan læses mere i sundhedslovens 227 7

8 Eksempelsamling vedrørende lægedækning til Praksisplanudvalgene 1 Sociale medier I en region har rekrutteringsteamet en Facebook-side, hvor yngre læger kan stille spørgsmål om alt direkte til rekrutteringskonsulenterne, som er læger. På siden slår regionen de initiativer og kurser op, som igangsættes på området. Der er også etableret et samarbejde mellem regionen og PLO-R i forhold til rekruttering, der består af, at PLO-R lægger annoncer og andet materiale fra regionen ud på PLO s Facebook-side for køb og salg af praksis. 2 Ægtefælleunderstøttelse En region samarbejder med kommunerne (typisk bosætningskoordinatorerne, i én kommune hedder det dog Newcomer service ) i de lægedækningstruede dele af regionen omkring formidling af arbejde til evt. medrejsende/tilflyttende ægtefæller/partnere. Regionen har gennem længere tids samarbejde fået én enkelt kontaktperson i hver kommune, og regionen formidler så kontakten til kommunen. Regionen faciliterer på den måde kontakt mellem tilflyttende læger såvel udenlandske som danske og kommunen, der så hjælper den tilflyttende ægtefælle/partner videre via de forskellige aktiviteter, som de enkelte kommuner har på området. Samtidig afholder regionen en såkaldt praksismesse for tilflyttende læger, hvor de kan møde kommunen, relevante praksis og regionens rekrutteringsteam. Her holder relevante personer oplæg, fx revisorer, allerede rekrutterede læger eller WorkinDenmark. Der er også skabt et tæt samarbejde med WorkinDenmark generelt, som bistår lægen/familien med besvarelse af spørgsmål omkring anmodning om special 8

9 lægeanerkendelse, indrejsepapirer, arbejdstilladelse, levevilkår i DK, spouseprogram m.m. De bistår også regionen med promovering af ledige stillinger gennem deres hjemmesider og netværk. Samarbejdet mellem parterne har været gavnligt, idet lægen og dennes familie kan kontakte parterne i forhold til opklaring af spørgsmål vedr. det danske arbejdsmarked eller ved afklaring af personlige spørgsmål, som regionen ikke har mulighed for at hjælpe med 3 Udenlandske læger En region har omskolet 12 udenlandske praktiserende læger med speciale i almen medicin, som fortsat er ansat i praksis i regionen, heraf er 7 nedsat i praksis. 5 er i gang med omskolingen, og 4 på vej ind i forløbet. Omskolingen sker via et 14-måneders forløb, hvor de første 6 måneder går med intensiv sprogundervisning, de første 3 måneder på sprogskole, hvor lægerne undervises 4 dage om ugen og studerer hjemme den sidste dag. De næste 3 måneder er de på sprogskole 3 dage og 1-2 dage i praksis i sprogpraktik. Idet lægerne kommer forskellige steder fra er der tilbud om, hvis muligt, at få et vagtværelse stillet til rådighed mandag-torsdag. Efter de 6 måneder begynder omskolingen. Regionen har udviklet specifikke undervisningsplaner, hvor der tilrettelægges et individuelt forløb for hver enkelt læge, og hvor timerne fordeles mellem sprogundervisning og faglig omskoling. Der er udviklet en logbog, hvor den udenlandske læge og dennes mentor noterer, når et emne er afsluttet. Regionen annoncerer via WorkinDenmark og deltager i rekrutteringsmesser. Uddannelseskoordinator foretager første screening via ansøgning/cv, derefter afholdes Skype-samtaler, hvor kandidater igen screenes fagligt, sprogligt og personligt, og endelig afholdes informations-/screeningsdage/weekender, hvor kandidaterne for sidste gang screenes fagligt, sprogligt og personligt. Herefter ansættes de mest kvalificerede kandidater 9

10 4 Rekrutteringsmateriale En region udarbejder rekrutteringsfoldere for de ledige praksis, hvor der dels oplyses om praksis, dels om det område, den ligger i og de muligheder, der er lokalt, herunder også hvad kommunen kan tilbyde. Folderen udarbejdes også til udenlandske læger, og her vil der være inkluderet et bidrag fra nuværende, nedsatte udenlandske læger, som beskriver deres vej til Danmark/dansk praksis. Rekrutteringsfolderne udarbejdes i samarbejde med de lokale, kommunale bosætningskoordinatorer. 5 Licensklinikker En region har fundet læger med interesse for licensklinikker via netværk skabt af rekrutteringskonsulenten samt via PLO. Regionen annoncerer ikke vedrørende muligheden. De nuværende aftaler er indgået for en 5-årig periode af hensyn til nedskrivningen af værdien for praksis. Regionen arbejder med licensklinikker på den måde, at lægen lejer klinikken af regionen. Klinikken registrerer og afregner ydelser som i en almindelig PLO-klinik. Lægen har således den fulde indtægt, men betaler til regionen for leje af lokaler, personaleudgifter, brug og køb af klinikinventar, udgifter til forbrugsartikler mv. Personalet er ansat af regionen, men lægen har den lægefaglige instruktionsbeføjelse over for det ansatte personale. Regionen har dermed det administrative og ledelsesmæssige ansvar for klinikken og personalet, dvs. i forhold til løn, arbejdsmiljøregler, ledelsesret, medarbejderudviklingssamtaler mv., hvilket kræver ekstra ressourcer i regionen. 10

11 6 Udbudsprocessen Flere regioner har udbudt driften af almen lægepraksis. I en region er processen følgende: Udbud følger fra 1. januar 2016 reglerne om EU-light-udbud, men EU-reglerne bestemmer ikke, hvad regionen skal lægge vægt på i udbudsmaterialet, det er op til regionen selv. I regionen er det prisen samt 2 kvalitetsparametre (forsyningssikkerhed/kontinuitet samt kvalitet/nytænkning). Når udbuddet er afsluttet, nedsættes en arbejdsgruppe på 6 personer til at kigge ansøgningerne igennem. Heraf er det kun de to, der kender den pris, leverandøren har skrevet i tilbuddet, og det er alene de 4 andre personer, der vurderer kvalitetsparametrene og afgiver vurdering af disse uden at kende prisen. Efter udbud overgår al driften af klinikken til leverandøren. Regionen har alene til opgave at sikre, at leverandøren lever op til den kontrakt, der er indgået med regionen, overenskomsten, udbudsbetingelserne og det af leverandøren tilbudte sammenhold med samarbejdsaftalen. Dette sker i regionen bl.a. ved afholdelse af kvartalsvis statusmøder, også kaldet samarbejdsmøder. Der drøftes eventuelle udfordringer, ændringer i medarbejderstaben i klinikken, eventuelle klagesager, patienttal, tilgængelighed (fx i forhold til ventetid på telefonen) samt samarbejde med andre aktører, ligesom regionen kan give råd og vejledning på relevante områder i forhold til de erfaringer, regionen selv har gjort i forhold til driften af de midlertidige regions drevne tilbud. 11

12 7 Praktik for medicinstuderende En region har en ordning med sommerpraktik for medicinstuderende på semester. Hensigten med initiativet er at styrke interessen for det almenmedicinske speciale hos de kommende læger og samtidig fremme interessen for og kendskabet til områder i regionen. Der tilbydes hver sommer tyve sommerferiepraktikophold á to uger i lægepraksis. Det er hensigten, at opholdet skal give den studerende indblik i hele praksisarbejdet, dvs. både det lægelige såvel som de øvrige faggruppers arbejde. Men det er også væsentligt med dette initiativ at fremme kendskabet til det lokalområde, som den givne lægepraksis befinder sig i. Initiativet bliver bl.a. eksponeret via forskellige sider og grupper på Facebook, hvor regionens brand således også vil figurere. I en anden region har medicinstuderende under studiet haft mulighed for praktikophold i almen praksis. 8 Uddannelse I en region er der udviklet en bred vifte af ydelser, som har til formål at styrke den enkelte praksis i ledelse og organisationsudvikling. Planen er at tilbyde almen praksis værktøjer til sikring af rationel praksisdrift fra medio Det kan være emner som Tag temperaturen på praksis, Sæt mål og få hjælp til at holde fast i dem, Etablering af kompagniskabspraksis, Forløb ved flytning eller ombygning, Ledelse i praksis, netværk og mentorordninger. I regionen er der en forventning om, at flere almene praksis og yngre læger er interesserede i disse tilbud i forbindelse med det arbejde, som foregår i den enkelte praksis under arbejdet med DDKM og akkrediteringsprocessen. I regionen arbejdes der desuden med at udbyde forskellige andrekurser: 12

13 Kursus i etablering af almen praksis I samarbejde med tillidsmandssystemet for yngre læger i almen praksis i regionen blev der i 2010 oprettet et kursus i etablering/praksisovertagelse, som læger under uddannelse i almen medicin gratis kan deltage på. Kurset har en varighed på to dage og bliver hvert år afholdt i starten af oktober måned. Kurset er bygget op, så deltagerne får konkret viden om praksisetablering fra revisor, advokat, bank og andre rådgivere. Ud over de to kursusdage bliver deltagerne tilbudt mulighed for individuel, opfølgende sparring i to timer med revisor eller advokat. Kurset er et supplement til de kursusdage omkring juridiske forhold ved praksis-køb, som er en del af de obligatoriske kurser under uddannelsen. Alle læger i hoveduddannelse i almen medicin i regionen bliver automatisk inviteret til kurset, som er blevet tildelt meget positive evalueringer hver eneste gang, det har været afviklet. Lederudviklingsforløb for nyuddannede almen medicinere Overgangen fra at være uddannelsestagende læge, det vil sige medarbejder, til at blive ejer af en praksis og dermed leder af en virksomhed, herunder af en personalegruppe, er oftest ganske omvæltende og udfordrende. Det er derfor vigtigt, at de nyuddannede læger har mulighed for at blive støttet i udviklingen af det personlige lederskab, så de både får et sprog for og nogle værktøjer til at håndtere denne forandring og de øvrige udfordringer, de hver især gennemgår. Lederudviklingsforløbet består af en gruppe af både nyuddannede og næsten nyuddannede almenmedicinere. Der startes et forløb pr. år. I forløbet, som facili- 13

14 teres af to erfarne konsulenter, bliver der arbejdet med at undersøge og besvare de spørgsmål, som deltagerne bringer med. Målet med forløbet er at integrere såvel en række konkrete handleredskaber som en række analytiske planlægnings- og analysemodeller, der alle sigter mod at give lægerne indsigt i og kompetence til at handle kvalificeret, strategisk og hensigtsmæssigt som ledere i deres kommende praksis. Forløbet består af et opstartsinternat på to døgn fulgt af fem enkeltstående kursusdage fordelt over otte måneder. Imellem kursusdagene mødes deltagerne i alt fem gange i mindre læringsnetværk. 9 Busture En region har i 2016 haft ca. 40 lægestuderende på besøg i en specifik by til en temadag om Videreuddannelsen i perfekte rammer, hvor både sygehuse og almen praksis kunne promovere sig og ikke mindst sparre med de lægestuderende. De lægestuderende blev hentet i bus. 14

15 10 Håndtering af praksisophør Ved varsling af praksisophør i situationer, hvor ophør af praksis vil give anledning til problemer med lægedækning, indkalder regionen til møde i det lokale lægelaug. På mødet fortæller regionen dels hvordan de planlægger at håndtere ophør af praksis, dels at praksis i lægedækningstruede områder vil blive udbudt med det samme, hvis ikke det lykkes den afgående læge at afhænde inden for fristen. Noget af det, det har vist sig relevant at orientere om, er, at regionen ikke uden videre kan oprette en regionsklinik. Også PLO indbydes til at deltage i møderne, ligesom også kommunen deltager, idet kommunen i visse situationer kan have mulighed for at udleje lokaler eller lignende og på den måde bidrage til at sikre lægedækning. Resultatet har været, at møderne som regel sætter gang i enten en afhændelsesproces, eller at de omkringliggende læger overvejer muligheden for at optage ekstra patienter mv. Regionen går også i dialog med den afgående læge og skitserer de forskellige trin ved et praksisophør, herunder fx at ydernummeret skal tilbage til regionen, forinden modellen om at eje seks ydernumre kan anvendes. I særlige tilfælde har regionen i forbindelse med annonceringen bekendtgjort, at kliniklokaler og udstyr kan stilles til rådighed på markedsvilkår. Gennem denne dialog har regionen oplevet en meget større forståelse fra lægernes side, når det gælder regionens og deres egne handlemuligheder. Der er generelt en tæt dialog mellem regionen og PLO-R, såvel formelt som uformelt, herunder sker der en gensidig orientering, når der opstår nye rekrutteringsudfordringer. 15

16 praktiserende lægers organisation Foto: Lars Just

Annonceringsmateriale for lægekapacitet i Ringkøbing by med klinikopstart 1. januar 2017

Annonceringsmateriale for lægekapacitet i Ringkøbing by med klinikopstart 1. januar 2017 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Økonomi & Analyse Lægedækning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Annonceringsmateriale for lægekapacitet i Ringkøbing

Læs mere

Annonceringsmateriale for lægepraksis med to ydernumre/lægekapaciteter i sundhedshus i Skjern by. Klinikopstart 1. maj 2017

Annonceringsmateriale for lægepraksis med to ydernumre/lægekapaciteter i sundhedshus i Skjern by. Klinikopstart 1. maj 2017 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Økonomi & Analyse Lægedækning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Annonceringsmateriale for lægepraksis med to ydernumre/lægekapaciteter

Læs mere

Annonceringsmateriale Annoncering af ydernummer i Grenå by med klinikopstart 1. februar 2016

Annonceringsmateriale Annoncering af ydernummer i Grenå by med klinikopstart 1. februar 2016 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Annonceringsmateriale Annoncering af ydernummer i Grenå by med klinikopstart

Læs mere

Delepraksis er med den seneste overenskomst blevet personlig, hvilket vil sige at tilladelsen til delepraksis følger en bestemt

Delepraksis er med den seneste overenskomst blevet personlig, hvilket vil sige at tilladelsen til delepraksis følger en bestemt Bilag: Tiltag der allerede anvendes eller er blevet anvendt til sikring lægedækning i Region Sjælland Tiltag indenfor Sundhedslovens rammer Ejerskab af flere ydernumre Sundhedsloven giver mulighed for

Læs mere

Annonceringsmateriale for lægepraksis. Tre separate klinikker. Balling, Lemvig og Sunds. Klinikopstart 1. januar 2018

Annonceringsmateriale for lægepraksis. Tre separate klinikker. Balling, Lemvig og Sunds. Klinikopstart 1. januar 2018 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Strategis Styring & analyse Lægedækning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Annonceringsmateriale for lægepraksis. Tre

Læs mere

Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark.

Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark. Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark. Praksisplanlægning og bæredygtige lægepraksis I Landsoverenskomsten mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg

Læs mere

Annonceringsmateriale for 0- ydernumre i Horsens med klinikopstart seneste pr. 1. september 2016

Annonceringsmateriale for 0- ydernumre i Horsens med klinikopstart seneste pr. 1. september 2016 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Annonceringsmateriale for 0- ydernumre i Horsens med klinikopstart seneste pr.

Læs mere

Annonceringsmateriale for 0- ydernumre i Skive med klinikopstart seneste pr. 1. februar 2017

Annonceringsmateriale for 0- ydernumre i Skive med klinikopstart seneste pr. 1. februar 2017 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Annonceringsmateriale for 0- ydernumre i Skive med klinikopstart seneste pr. 1. februar

Læs mere

Lægedækningshøring 2016

Lægedækningshøring 2016 Dato: 7. december 2015 Brevid: 2847996 Lægedækningshøring 2016 Baggrund Af Overenskomst om almen praksis 3, stk. 2, fremgår det, at lægedækningen fastsættes med udgangspunkt i en høring af eksisterende

Læs mere

Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger.

Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger. N O T A T 10-05-2013 Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger. Regionernes Lønnings- og Takstnævn har den 3. maj 2013 opsagt aftalen med

Læs mere

UDKAST 2 aftale vedrørende rekruttering og fastholdelse af alment praktiserende læger

UDKAST 2 aftale vedrørende rekruttering og fastholdelse af alment praktiserende læger UDKAST 2 aftale vedrørende rekruttering og fastholdelse af alment praktiserende læger 1 Aftalens parter Denne aftale er indgået mellem Region Syddanmark og Praksisudvalget i Region Syddanmark. 2 Formål

Læs mere

I dette notat gennemgås aftale om nye overenskomst for almen praksis i hovedtræk med fokus på udvalgte emner.

I dette notat gennemgås aftale om nye overenskomst for almen praksis i hovedtræk med fokus på udvalgte emner. Dato: 6. december 2017 Brevid: 3439158 Orientering om ny overenskomst for almen praksis I dette notat gennemgås aftale om nye overenskomst for almen praksis i hovedtræk med fokus på udvalgte emner. Program

Læs mere

Status på indsatser i forhold til rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger i Region Nordjylland

Status på indsatser i forhold til rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger i Region Nordjylland Status på indsatser i forhold til rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger i Region Nordjylland 1. Opfølgning på indsatser I de senere år har der været en stigning i såvel opslåede som besatte

Læs mere

Strategi for sikringen af lægedækningen i Region Midtjylland

Strategi for sikringen af lægedækningen i Region Midtjylland Dato 04-06-2015 Kristoffer Wittrup M Stegeager Kristoffer.stenager@stab.rm.dk Daniel M. Simonsen daniel.simonsen@rm.dk Peter Sander PESAND@rm.dk 1-30-72-130-15 Strategi for sikringen af lægedækningen i

Læs mere

Samarbejdsudvalget for almen lægers strategi for rekruttering

Samarbejdsudvalget for almen lægers strategi for rekruttering Tillæg til Praksisudviklingsplanen Samarbejdsudvalget for almen lægers strategi for rekruttering 1 Samarbejdsudvalget for almen læger har udarbejdet en praksisudviklingsplan for perioden 2012-2015. I planen

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET ALMEN PRAKSIS

SAMARBEJDSUDVALGET ALMEN PRAKSIS Den 26. november 2013 SAMARBEJDSUDVALGET ALMEN PRAKSIS SAG NR. 3 Årlig fastsættelse af lægedækningen 2014 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at lægekapaciteten udvides med 1 pr. 1.4.2014. 2. at kapaciteten

Læs mere

D A T A R A P P O R T

D A T A R A P P O R T D A T A R A P P O R T Almen Praksis 2016 I N D H O L D 1 Kapacitet i Almen Praksis... 3 Antal ydernumre... 3 Befolkningsudvikling... 4 Lægedækningsberegning... 5 Læger fordelt på personrolle... 6 2 Lægedækning...

Læs mere

L L

L L L 227 Bilag 17 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 L 227 endeligt svar på spørgsmål 81 Dok nr.: 1236363 har den 10. juni 2013 stillet følgende spørgsmål nr. 81 (L 227 forslag til lov om ændring

Læs mere

Børn med særlige behov

Børn med særlige behov Formål og baggrund Børn med særlige behov Ramme for indsats og ekstra ressourcer Med afsæt i sloven 4, stk. 2 og Esbjerg Kommunes Børn og Ungepolitik arbejder ud fra en inkluderende tilgang. kan efter

Læs mere

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge.

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årlig lægedækningshøring 2016 Der skal ifølge overenskomsten om almen praksis foretages

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. til. Lov om ændring af sundhedsloven Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Udvidelse af perioden for regioners drift af alment medicinske klinikker samt forenklet overdragelse af ydernumre mellem læger) I sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

1. INDLEDNING Baggrund og arbejdsgruppens opgave NATIONAL UDVIKLING OG FORDELING AF SPECIALLÆGER I ALMEN MEDICIN...

1. INDLEDNING Baggrund og arbejdsgruppens opgave NATIONAL UDVIKLING OG FORDELING AF SPECIALLÆGER I ALMEN MEDICIN... Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1. Baggrund og arbejdsgruppens opgave... 3 2. NATIONAL UDVIKLING OG FORDELING AF SPECIALLÆGER I ALMEN MEDICIN... 5 2.1. Rekrutteringsgrundlag til almen praksis... 5 2.2. Fordeling

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

PLO faktaark 2017 Region Midtjylland

PLO faktaark 2017 Region Midtjylland PLO faktaark 2017 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter

Læs mere

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion)

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) 1 Indholdsfortegnelse Ordforklaringsliste... 5 Særlige opmærksomhedspunkter... 7 Region Hovedstadens geografiske

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis

Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis 07-11-2012 Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis I sommerferien 2012 blev der udvekslet ønsker til de kommende overenskomstforhandlinger mellem Praktiserende

Læs mere

Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune

Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune 1 Aftalens parter Hermed indgår [navn] kommune konsulentkontrakt med praktiserende læge [navn] om at være fast tilknyttet læge

Læs mere

Aalborg Kommunes høringssvar til Praksisplan

Aalborg Kommunes høringssvar til Praksisplan Punkt 6. Aalborg Kommunes høringssvar til Praksisplan 2014-2017. 2014-876. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturforvaltningen godkender høringssvar for Høring af de nordjyske

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstande: - Jeg har stor forståelse for lægernes utilfredshed

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstande: - Jeg har stor forståelse for lægernes utilfredshed Rundspørge til landets medlemmer af regionsrådene i de fem regioner 121 ud af 204 har gennemført hele rundspørgen Hvor positiv eller negativ er du over for lovforslaget? Meget positiv 51,1% Delvist positiv

Læs mere

Samarbejdsudvalget for almen lægers strategi for rekruttering

Samarbejdsudvalget for almen lægers strategi for rekruttering Samarbejdsudvalget for almen lægers strategi for rekruttering Samarbejdsudvalget for almen læger består i 2012 af: Regionsrådsmedlem Pernille Buhelt Regionsrådsmedlem Gunhild Olesen Møller Regionsrådsmedlem

Læs mere

Forretningsorden for samarbejdsudvalget vedr. almen praksis i Region Hovedstaden

Forretningsorden for samarbejdsudvalget vedr. almen praksis i Region Hovedstaden Forretningsorden for samarbejdsudvalget vedr. almen praksis i Region Hovedstaden 2. december 2014 1 Samarbejdsudvalgets nedsættelse Side 2 Samarbejdsudvalget er nedsat i henhold til Overenskomst om almen

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2017 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

Nyhedsbrev December 2013 PLO-Nordjylland

Nyhedsbrev December 2013 PLO-Nordjylland December 2013 PLO-Nordjylland PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Nordjylland Lægernes Hus, Rømersvej 10, 9000 Aalborg, tlf. 35448189, lfnord@dadl.dk, www.lfnord.dk Medlemsmøder i 2014 PLO-Nordjylland har

Læs mere

Sagsnr.: 16/31069 Kontraktbilag 1 KONTRAKTBILAG 1 KUNDENS KRAVSPECIFIKATION

Sagsnr.: 16/31069 Kontraktbilag 1 KONTRAKTBILAG 1 KUNDENS KRAVSPECIFIKATION KONTRAKTBILAG 1 KUNDENS KRAVSPECIFIKATION Nærværende dokument indeholder Kundens krav i forhold til Leverandørens levering af Drift af almen lægepraksis i Hjerting, Esbjerg. Følgende bedes bemærket, herunder

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

Modeller til sikring af lægedækning i hele Danmark i almen praksis

Modeller til sikring af lægedækning i hele Danmark i almen praksis Modeller til sikring af lægedækning i hele Danmark i almen praksis December 2016 Indledning Dansk Erhverv arbejder for en mere effektiv offentlig sektor, hvor private kan tilbyde alternative løsninger

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser NOTAT Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser De praktiserende lægers sygebesøg hos borgeren er som led i den nye overenskomst

Læs mere

VELKOMST KKR. v/ Henning Sørensen, Morsø Kommune medlem af Praksisplanudvalget NORDJYLLAND

VELKOMST KKR. v/ Henning Sørensen, Morsø Kommune medlem af Praksisplanudvalget NORDJYLLAND VELKOMST v/ Henning Sørensen, Morsø Kommune medlem af Praksisplanudvalget PRAKSISPLANUDVALGET Borgmester Birgit Hansen Frederikshavn Kommune Rådmand Mads Duedahl Aalborg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007.

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. Nye annonceringsregler Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. De nye udbudsregler De nye regler om offentliggørelse og udbud

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger INDHOLD Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse Nøglebegreber Kurser - Obligatoriske

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

96 Lov om social service

96 Lov om social service Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse får

Læs mere

UDKAST: Plan for implementering af praksisplan for fysioterapi Seneste statusopdatering: 21. februar 2016

UDKAST: Plan for implementering af praksisplan for fysioterapi Seneste statusopdatering: 21. februar 2016 UDKAST: Plan for implementering af praksisplan for fysioterapi 2016-18 Seneste statusopdatering: 21. februar 2016 Økonomi og kapacitet Hvad Hvornår og status Hvem (tovholder / ansvarlig) Analyse af praktiserende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Til lovforslag nr. L 227 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Til lovforslag nr. L 227 Folketinget Til lovforslag nr. L 227 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Læs mere

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing?

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? For dermed at forebygge indlæggelser, nedbringe antal genindlæggelser samt akutte korttidsindlæggelser. Center for Sundhed og Omsorg søger en kommunal

Læs mere

Høring af praksisplanen for almen praksis i Region Midtjylland. September - november 2016

Høring af praksisplanen for almen praksis i Region Midtjylland. September - november 2016 Høring af praksisplanen for almen praksis i Region Midtjylland September - november 2016 Baggrund Praksisplanudvalget i Region Midtjylland har sendt udkast til praksisplan i høring frem til den 8. november

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 67460 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel: It for alle Ansøgers navn: NETOP København Navn på ansvarlig:

Læs mere

Høringssvar fra praktiserende læger

Høringssvar fra praktiserende læger Høringssvar fra praktiserende læger Høringspart: Niels Svensson 1. Formål og rammer for Praksisplanen Jeg er ø-læge på Femø. Min hverdag er meget forskellig fra almen praksis i dag, idet jeg fungerer som

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

Praksishandler - regler og fremgangsmåde

Praksishandler - regler og fremgangsmåde PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Praksishandler - regler og fremgangsmåde Kristianiagade 12 2100 København Ø Tlf +45 3544 8500 Fax +45 3544 8599 Dato maj 2011 Praksishandler skal så vidt muligt finde

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

2-aftale (030308) Rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger

2-aftale (030308) Rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger 2-aftale (030308) Rekruttering og fastholdelse af praktiserende læger 1 Aftalens parter Denne aftale er indgået mellem Region Syddanmark og Praksisudvalget i Region Syddanmark. 2 Formål med aftalen Aftalen

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Udbud af det samlede beredskab på Djursland

Udbud af det samlede beredskab på Djursland Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Udbud af det samlede beredskab på Djursland Tilbud Januar 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU AU s personalepolitik og den tilknyttede delpolitik for løn, som er vedtaget af HSU den 18. januar 2011, fastlægger de overordnede rammer for afvikling

Læs mere

Brug for en ny medarbejder her og nu?

Brug for en ny medarbejder her og nu? København Brug for en ny medarbejder her og nu? Få hjælp til rekruttering - spar tid og penge Jobcenter København leverer dine kommende medarbejdere - hurtigt og gratis. Vi kalder det Kvikservice. Ring

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Notat vedr. Ny Overenskomst for Fysioterapien

Notat vedr. Ny Overenskomst for Fysioterapien Område: Overenskomst Fysioterapi Afdeling: Praksisafdelingen Journal nr.: 14/28031 Dato: 2. september 2014 Udarbejdet af: Susanne Krysiak E mail: susanne.krysiak@rsyd.dk Telefon: Notat vedr. Ny Overenskomst

Læs mere

PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden

PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Forhandlingsnotat/Oplæg fra RLTN: Præmisser for genoptagelse af forhandlinger om at forny Aftalen om Almen Praksis

Forhandlingsnotat/Oplæg fra RLTN: Præmisser for genoptagelse af forhandlinger om at forny Aftalen om Almen Praksis c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø 30-04-2013 Sag.nr. RLTN5510-12/40 Dokumentnr. 19996/13 UDKAST Forhandlingsnotat/Oplæg fra RLTN: Præmisser for genoptagelse af forhandlinger

Læs mere

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Afrapporter af genopretnsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune September Mål Handl Indikatorer Status Tid/Deadline Øget faglighed og opfølgn Socialfaglig ledelse, opnormer Medio august Bedre

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Kommunale interesser i ny overenskomstaftale (OK18) mellem RLTN og PLO

Kommunale interesser i ny overenskomstaftale (OK18) mellem RLTN og PLO #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Bente Graversen Kopi til Mikkel Grimmeshave Fra Sagsnr./Dok.nr. 2017-000165 / 2017-000165-13 19-09-2017 Sundhedsstrategisk Team Sundheds-

Læs mere

Kursus for Borgere med BPA

Kursus for Borgere med BPA Kursus for Borgere med BPA Kursus om Arbejdsmiljø Kursus om Ledelse, Kommunikation og Konflikthåndtering Kursus om Personalejura Kursus om Den gode ansættelsessamtale et kursus i teori og praksis Kursus

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER NU OGSÅ FOR FASE 2 LÆGER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER DGE I REGION H DECENTRAL GRUPPEBASERET EFTERUDDANNELSE T: 3866 5299 og M: 2360

Læs mere

INITIATIV FORMÅL ØKONOMI AKTØR INDSATS I REBILD KOMMUNE Forbyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser

INITIATIV FORMÅL ØKONOMI AKTØR INDSATS I REBILD KOMMUNE Forbyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser I nedenstående er udmøntningsplanen for den ældre medicinske patient præsenteret skematisk. Ønskesuddybet viden om udmøntningsplanen henvises til Fælles udmøntningsplan for den ældre medicinske patient

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 3. april 2003 2-15-3-3-03 Jan Greve jag@ag.aaa.dk 8944 6410 Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd,

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

Praksishandler - regler og fremgangsmåde

Praksishandler - regler og fremgangsmåde PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Praksishandler - regler og fremgangsmåde Kristianiagade 12 2100 København Ø Tlf +45 3544 8500 Fax +45 3544 8599 Dato maj 2012 Praksishandler skal så vidt muligt finde

Læs mere

Praksisplan på almenlægeområdet - herunder rekruttering og fastholdelse

Praksisplan på almenlægeområdet - herunder rekruttering og fastholdelse Område: Praksisafdelingen Udarbejdet af: Tine Canvin Afdeling: E-mail: tine.canvin@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/4276 Telefon: 76631409 Dato: 1. maj 2007 Notat Praksisplan på almenlægeområdet - herunder

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til at etablere forsøg med nye organisationsformer efter Sundhedslovens 233, stk. 2

Ansøgning om tilladelse til at etablere forsøg med nye organisationsformer efter Sundhedslovens 233, stk. 2 Patientforløb Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst Journalnummer: 2017-006303 Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K 29. marts

Læs mere

3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger

3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger Møde i Samarbejdsudvalget for Kiropraktik Torsdag den 26. marts 2015 kl. 16:00 Regionshuset Journalnummer: 14-000411 3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger Resume

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

TAG PULSEN PÅ ESBJERG DET GODE LIV SOM LÆGE I ESBJERG

TAG PULSEN PÅ ESBJERG DET GODE LIV SOM LÆGE I ESBJERG TAG PULSEN PÅ ESBJERG DET GODE LIV SOM LÆGE I ESBJERG 2 PRAKTISERENDE LÆGE I ESBJERG Der er gode muligheder for at slå sig ned som praktiserende læge i Esbjerg Kommune. I Esbjerg by findes mange af byens

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-12 Standardaftale for tutorlæger Som følge af protokollat

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

RLTN. OK-Nyt Praksis nr REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis

RLTN. OK-Nyt Praksis nr REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 002-14 Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis

Læs mere

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget NOTAT KKR MIDTJYLLAND Emner til drøftelse Praksisplanudvalget Formålet med denne henvendelse er at indlede en drøftelse i kommunerne om hvilke emner, kommunerne ønsker drøftet i Praksisplanudvalget. Praksisplanudvalgene

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden VEJLEDNING FOR EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER AT VÆRE

Læs mere

Puljeopslag: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (200 mio. kr. i 2018)

Puljeopslag: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (200 mio. kr. i 2018) Sundheds- og Ældreministeriet 5. januar 2018 Puljeopslag: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (200 mio. kr. i 2018) Ansøgningsfrist: 5. marts 2018 kl. 12 1. Formål Regeringen ønsker at investere

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Indhold 1. Formål og mål... 3 2. Målgruppe... 3 3. Løndannelsen... 3 3.1 Ny løn... 4 3.2 Pulje... 4 4. Forhandling... 4 4.1 Lønaftale...

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere