Vejledning til statusrapportering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til statusrapportering"

Transkript

1 Vejledning til statusrapportering

2 INDHOLD FORORD INDLEDNING PROCES FOR STATUSRAPPORTERING PROCES FOR ANALYSE OG SAGSBEHANDLING PROCES FOR DEN POLITISKE BEHANDLING PROJEKTAFSLUTNING OG GEVINSTREALISERING TIDLIGERE UDGIVNE STATUSRAPPORTER BILAG....15

3 1. FORORD Vejledning til statusrapportering er udarbejdet af sekretariatet for It-projektrådet. Den henvender sig primært til projektledere, men også koordinatorer, og orienterer dels om processen for statusrapporteringen og statusrapporten, og dels om den tekniske anvendelse af it-systemet Focal Point, der anvendes i forbindelse med statusrapporteringen. Vejledningen er udarbejdet og testet i samarbejde med projektledere og koordinatorer. Formålet med denne vejledning er at hjælpe projektledere og koordinatorer i statslige institutioner med at forstå processen for statusrapporteringen og statusrapportens tilblivelse, så de ved, hvad der forventes af dem under statusrapporteringen. I forbindelse med statusrapporteringen vil projektledere (og koordinatorer) kunne tilgå følgende to hjemmesider for videre afklaringer: It-projektrådets hjemmeside ( It-projektrådets hjemmeside giver projektledere og koordinatorer et overordnet overblik samt indsigt i processen for statusrapporteringen. Herudover giver hjemmesiden et overblik over et it-projekts levetid hos It-projektrådet. Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside ( Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside giver projektledere og koordinatorer et detaljeret overblik og viden over metode og produkter i forbindelse med fx risikovurdering, projektafslutning og gevinstrealisering. 3

4 2. INDLEDNING Når et it-projekt er blevet risikovurderet af It-projektrådet, har fået sit anbefalingsbrev og indsendt baseline, indgår it-projektet i statusrapportering. Formålet med statusrapporteringen er, at skabe et overblik på tværs af statens it-projekter, kunne belyse situationen så tidligt i forløbet som muligt og give Regeringens økonomiudvalg (ØU) en status for statens store it-projekter. Figur 1 illustrerer, den overordnede proces fra en myndighed indmelder sit it-projekt til risikovurdering og til myndigheden indsender gevinstrealiseringsrapport. Denne vejledning beskæftiger sig med processen for statusrapporteringen. For information om risikovurderingen henvises til It-projektrådets Vejledning til risikovurdering, der kan hentes på hjemmesiden Figur 1 Et it-projekts levetid hos It-projektrådet Før statusrapportering Primo januar Efter statusrapportering Risikovurdering Baseline Status-rapportering Projektafslutning Gevinstrealisering Primo august Risikovurdering afsluttes med anbefalingsbrev Baseline indmeldes senest 4 uger efter risikovurdering To gange årlig statusrapportering Data om projektafslutning indsendes med sidste statusrapportering Data om gevinster indsendes et år efter projektafslutning Figur 2 illustrerer den overordnede proces for statusrapporteringen, samt hvor i vejledningen man kan læse nærmere om de enkelte processer. Figur 2 Sekretariatets proces for statusrapporten Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Statusrapportering Analyse og sagsbehandling Den politiske behandling Primo jan./aug. Ultimo jan./aug. Medio feb./sep. Medio mar./ okt. Statusrapporteringen indkaldes af It-projektrådet to gange årligt for alle risikovurderede it-projekter og programmer igangsat efter 2011 med samlede projektudgifter på 10 mio. kr. eller derover. Processen involverer flere aktører både i institution og departement og varer ca. tre uger fra bestillingen udsendes primo januar og primo august. Processen er beskrevet i kap 3. Proces for statusrapportering. 4

5 Når alle it-projekter og programmer har indrapporteret deres status, konsoliderer sekretariatet for It-projektrådet de indrapporterede projektdata, der bruges til trafiklysvurdering af It-projektrådet. Når trafiklysene er vurderet udarbejder sekretariatet for It-projektrådet statusrapporten. Processen er beskrevet i kap. 4 Proces for analyse og sagsbehandling. Herefter igangsættes den politiske proces, der indeholder orientering af ØU, samt den endelige offentliggørelse af statusrapporten. Denne proces er beskrevet i kap. 5 Proces for den politiske behandling. 5

6 3. PROCES FOR STATUSRAPPORTERING Bestillingen til statusrapporteringen udsendes hvert år primo januar og primo august. Myndigheden og ministeriet har fra bestillingen udsendes ca. tre uger til at indsende statusrapporteringen til rådet. Figur 3 illustrerer statusrapporteringsprocessen, herunder hvilke aktører der er involveret. Figur 3 Proces for statusrapportering Udsender bestilling om statusrapportering Modtager bestillingen. Videresender bestillingen til projektleder via Focal Point Udfylder statusrapporteringen i Focal Point og får den godkendt internt i styrelsen Modtager statusrapporteringen. Ansvarlig for at validere, at statusrapporteringen er godkendt i styrelsen. Indsender statusrapporten til It-projektrådet Trafiklysvurdering og udarbejdelse af statusrapport It-projektrådet Koordinator for ministerområdet Projektleder i myndighed 3.1. Roller og ansvar Processen for statusrapporteringen har tre centrale aktører: Projektlederen hos myndigheden, Koordinatoren for ministerområdet og It-projektrådet. Herunder er skitseret hvilke roller og ansvar de tre aktører har jf. figur 3 i forbindelse med statusrapporteringen. It-projektrådet It-projektrådet har ansvar for trafiklysvurdering og for halvårligt at levere et statusoverblik over it-projekter og programmer til ØU. Sekretariatet for It-projektrådet udsender bestillingen om statusrapporteringen til koordinatorerne i ministerierne og står til rådighed for spørgsmål og teknisk bistand under hele rapporteringsprocessen. Koordinatoren Hvert ministerområde har udpeget en it-koordinator, der skal sikre, at deadlines overholdes og validere, at projektlederen har fået godkendt statusrapporteringerne af de ansvarlige direktører i styrelserne. Koordinatoren er typisk placeret i departementet. Koordinatoren modtager bestillingen fra sekretariatet fra It-projektrådet og har ansvar for at videresende bestillingen til projektlederen, samt at statusrapporteringerne indsendes rettidigt til It-projektrådet. Det er også koordinatorens opgave i forbindelse med statusrapporteringen at oplyse, når der skiftes projektleder eller ansvarlig direktør, så bestillingen af statusrapporteringen tilgår de rigtige personer. 6

7 Projektlederen Projektlederen i myndigheden modtager bestillingen fra koordinatoren og har ansvar for at levere data om it-projektet gennem it-systemet Focal Point, sikre at oplysningerne i Focal Point er internt godkendt af den ansvarlige direktør i styrelsen, samt sende statusrapporteringen retur til koordinatoren inden for den aftalte deadline. 7

8 4. PROCES FOR ANALYSE OG SAGSBEHANDLING Når statusrapporteringen er indhentet ultimo januar/august, begynder sekretariatet for It-projektrådet at behandle og analysere de indhentede oplysninger om it-projekterne og programmerne. Trafiklyset gives ud fra It-projektrådets helhedsvurdering af det konkrete it-projekt eller program og nogle grundlæggende retningslinjer, som It-projektrådet har vedtaget og som følger kriterierne ved forelæggelser for Finansudvalget. Retningslinjer for trafiklysvurdering Fire målbare parametre er interessante i forbindelse med trafiklysvurderingen: forventede samlede projektudgifter; forventet tidsplan; forventet realisering af effektiviserings - og kvalitetsløftsgevinster. Disse fire parametre vurderes for hvert enkelt projekt på baggrund af nedenstående kriterier. Figur 4 Retningslinjer for trafiklysvurdering SAMLEDE PROJEKTUDGIFTER mere end 10 % eller 6 mio. kr. højere end baseline. op til 10 % og 6 mio. kr. højere end baseline. ingen overskridelser. TIDSPLAN forsinket mere end 3 måneder ift. baseline. forsinket 1 til 3 måneder ift. baseline. forsinket op til 1 måned ift. baseline. EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER 1 plansættes til at blive mindre end 90 % af baseline. plansættes til at blive % af baseline. plansættes til at blive mindst 95 % af baseline. KVALITETSLØFTSGEVINSTER en eller flere af de primære gevinster plansættes til at blive mindre end 90 % af baseline. en eller flere af de primære gevinster plansættes til at blive % af baseline, og ingen primære gevinster plansættes til at blive mindre end 90 % af baseline. alle primære gevinster plansættes til at blive mindst 95 % af baseline. Det understreges, at den samlede status for it-projektet, som indikeret i rapporten, er en faglig vurdering fra It-projektrådet, der bygger på flere faktorer. 1 Beregnes som it-projektets nettonutidsværdi, dvs. it-projektets fremtidige udgifter og økonomiske gevinster tilbagediskonteret til nutidsværdien. It-projektet er økonomisk rentabelt ved en nettonutidsværdi over 0. 8

9 Rådet anvender trafiklysvurderingen til at orientere ØU om status på statens it-projekter og til at udvælge, hvilke it-projekter, som har behov for sparring fra It-projektrådet. Myndigheder med gule trafiklys modtager en fra It-projektrådet med oplysninger omkring, hvorfor it-projektet er vurderet i gult og tilbydes i samme forbindelse sparring fra It-projektrådet. Myndigheder med et rødt trafiklys får et genbesøg af det rådsmedlem, der var ansvarlig for risikovurderingen. Genbesøg Formålet med genbesøget er at støtte myndigheden i at beslutte, hvilke korrigerende handlinger, der skal foretages. Der er tre mulige udfald for et it-projekt ved et genbesøg: 1) tilbage på sporet, 2) replanlægning eller 3) lukning. I overordnede træk kan handlemuligheder og udfaldsrum ved et genbesøg forstås ud fra figur 5: Figur 5 Handlingsmuligheder og udfaldsrum ved et genbesøg Et genbesøg indledes Lukning Vurderer direktionen, at it-projektet stadig er fornuftigt? Nej It-projektet lukkes. It-projektet får ingen baseline Ja Replanlægning Vurderer direktionen, at det er nødvendigt, at ændre it-projektets scope? Ja It-projektet replanlægges i regi af It-projektrådet. It-projektet får ny baseline Nej Tilbage på sporet It-projektet bringes tilbage på sporet. It-projektet fortsætter med den oprindelige baseline 1) Tilbage på sporet It-projektrådet vil drøfte med den ansvarlige direktør, om det er muligt at omprioritere inden for it-projektet, så der eventuelt prioriteres anderledes i leverancerne inden for den aftalte økonomi og tidsplan. Årsagerne til overskridelserne drøftes og der træffes beslutning om korrigerende handlinger. Et it-projekt kan godt fortsætte med tidsmæssige 9

10 overskridelser mellem faseovergange, hvis årsagen er kendt, og der samtidigt omprioriteres, så tidsplanen kan indhentes. Den oprindelige baseline fastholdes. 2) Replanlægning Der kan ske større ændringer undervejs i et it-projekt. Det kan medføre, at scopet ikke længere er det samme, som da it-projektet blev risikovurderet og baseline fastlåst. I de tilfælde kan rådsmedlemmet og direktøren drøfte, om it-projektet bør replanlægges, så It-projektrådet får kendskab til de nye projektplaner og den nye risikoprofil. Gennemføres en replanlægning i regi af It-projektrådet, vil der blive fastlagt en ny baseline, som vil danne grundlaget for de efterfølgende statusrapporteringer. Den første baseline vil følge it-projektets historik, så det er synligt, hvornår og hvorfor it-projektet er replanlagt. 3) Lukning Har et it-projekt massive udfordringer, og har eksterne forhold eller it-projektet fjernet sig markant fra udgangspunktet, kan det i nogen tilfælde være bedst at lukke it-projektet. Det er direktørens beslutning, men It-projektrådet bidrager gerne til direktørens afvejning af fordele og ulemper. Det betyder, at it-projektet lukkes uden realisering, til gengæld kan omkostningerne begrænses, og en potentiel it-skandale bremses i god tid. 10

11 5. PROCES FOR DEN POLITISKE BEHANDLING Efter indhentning af data og vurdering af trafiklys udarbejdes statusrapporten. ØU bliver orienteret før statusrapporten kan offentliggøres Regeringsorientering Statusrapporten forelægges ØU. På vej til forelæggelsen behandles statusrapporten af styregruppen til ØU (STG-møde). Her har finansministeriets departementschef bestemt, at departementschefer med it-projekter vurderet til et rødt trafiklys inviteres med til styregruppens behandling af statusrapporten, se figur 6. Hensigten med at invitere departementscheferne med til drøftelsen er, at sikre forankring af problemerne hos topledelsen og dermed styrke muligheden for at der handles i tide. Efter STG har behandlet statusrapporten forelægges den ØU. Figur 6 Proces for regeringsorientering af statusrapport Orienterer koordinatoren om at ØU-sagen sendes til Finansministeriet. Udarbejder en samlet statusrapport inkl. trafiklys til ØU. Sender til styregruppen/øu. Modtager statusrapporten. Inviterer departementschefer med røde projekter til STG-møde. Koordinator modtager oversigt med trafiklys indenfor eget ministerområde. Departementschefer med røde trafiklys klædes på til STG-mødet. STG-møde Forelæggelse af statusrapport. Departementschefer med røde trafiklys forklarer baggrunden for det røde trafiklys. It-projektrådet Koordinator for ministerområdet Styregruppe/ØU 5.2. Offentliggørelse Efter ØU-behandlingen er statusrapporten klar til offentliggørelse. Sekretariatet for It-projektrådet orienterer projektledere og koordinatorerne, om tidspunktet for offentliggørelsen og om, at de er ansvarlige for at udarbejde beredskab til brug for presseomtale. Det er i den forbindelse vigtigt, at koordinatoren også orienterer sin departementschef om it-projekter, der har fået grønt trafiklys. Herefter bliver statusrapporten lagt på It-projektrådets hjemmeside, se figur 7. Hvis der er taget initiativ til presseomtale, så vil sekretariatet for It-projektrådet oplyse det til både projektledere og koordinatorer. 11

12 Figur 7 Proces for offentliggørelse af statusrapport STG-møde Forelæggelse af statusrapport. Departementschefer med røde trafiklys forklarer baggrunden for det røde trafiklys. ØU-møde. Forelæggelse af statusrapport. Orientering af relevante parter om offentliggørelse af statusrapport. Statusrapport og trafiklys offentliggøres på It-projektrådets hjemmeside. It-projektrådet Styregruppe/ØU Der går typisk to uger med regeringsorientering og offentliggørelse. 12

13 6. PROJEKTAFSLUTNING OG GEVINSTREALISERING Projektafslutning Når et it-projekt eller program afsluttes, sker det i forbindelse med statusrapporteringen, hvor myndigheden indsender en projektafslutningsrapport til It-projektrådet som led i it-projektets eller programmets sidste statusrapportering. Når projektafslutningsrapporten er modtaget i sekretariatet for It-projektrådet inviteres projektleder, det ansvarlige direktionsmedlem og koordinatoren til en evaluering af projektafslutning med det rådsmedlem, som risikovurderede it-projektet Læs mere om projektafslutning eller programevaluering på It-projektrådets hjemmeside. Gevinstrealisering Et år efter projektafslutning skal myndigheden indsende gevinstrealiseringsrapport. It-projektrådet indkalder status på gevinstrealiseringen og processen involverer gevinstejere. Læs mere om gevinstrealisering på It-projektrådets hjemmeside. 13

14 7. TIDLIGERE UDGIVNE STATUSRAPPORTER It-projektrådet har udgivet tre statusrapporter. De seneste statusrapporter kan hentes på It-projektrådets hjemmeside. Statusrapport 2. halvår 2013 Statusrapport 1. halvår 2013 Statusrapport 2. halvår

15 Bilag vejledning til statusrapportering

16 BILAG BILAG 1: STATUSRAPPORTERING I FOCAL POINT BILAG 2: OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL....25

17 BILAG 1: STATUSRAPPORTERING I FOCAL POINT Statusrapporteringen foregår i it-systemet Focal Point fra IBM rational, som er det system sekretariatet for It-projektrådet anvender til porteføljestyring af myndighedernes it-projekter. Link til login til it-systemet Focal Point: Ved login-problemer eller andre tekniske udfordringer, se Bilag 2: Ofte stillede spørgsmål. Både koordinatoren og projektlederen skal gennemgå enkelte dele af statusrapporteringen, som angivet i figur 3 i kap. 3. En opdeling for hhv. koordinator og projektleder, følger i de to næstfølgende afsnit. Koordinator Det statusrapporterende it-projekt vil fremgå af forsiden under Igangværende statusrapporteringer under departementet (Ny proces), som koordinatoren kan tilgå (se figur 1). Koordinatoren skal klikke på hvert it-projekt for at igangsætte statusrapporteringen. Dette gøres ved at klikke på den statusrapporterende periode under Bestilling udsendt, fx 1. halvår Figur 8 Forsidebilledet i Focal Point koordinatorens visning It-projekter vises under Igangværende statusrapporteringer under departementet (Ny proces) Koordinatoren skal klikke på hvert it-projekt her. Et nyt vindue åbnes og koordinatoren skal trykke på knappen Send statusrapporteringen til projektleder (figur 2). Focal Point sender herefter en til projektlederen, at denne nu kan gå i gang med statusrapporteringen på sit it-projekt. 17

18 Figur 9 Statusrapportering sendes til projektlederen Koordinatoren skal trykke på knappen Send statusrapporteringen til projektleder Når koordinatoren har sendt statusrapporteringen videre til projektlederen, vises figur 3. Koordinatoren skal nu lukke billedet, medmindre der er flere nye it-projekter, der skal statusrapportere og dermed sendes til de respektive projektledere. I så fald gentages processen jf. figur 1-3. Herefter bør koordinatoren logge ud af Focal Point. Figur 10 Statusrapporteringen er sendt til projektlederen Når koordinatoren har sendt statusrapporteringen til projektlederen, vises dette vindue. Koordinatoren skal nu lukke vinduet og logge ud af Focal Point, medmindre der er flere NYE projekter der skal statusrapportere og dermed sendes til de respektive projektledere Så snart statusrapporteringen er sendt til projektlederen, modtager projektlederen en , at denne nu kan statusrapportere. Når alle it-projekter er sendt videre til projektlederne, skal koordinatoren ikke foretage sig yderligere, før projektlederen sender statusrapporteringen retur til koordinatoren. Koordinatoren får automatisk en herom. Når statusrapporteringen er sendt retur til koordinatoren, skal denne nu godkende den eller de udfyldte statusrapporteringer, som nu ligger klar under Statusrapporteringer til godkendelse og indsendelse til It-projektrådet (Ny proces) (figur 4). 18

19 Ved at trykke på linket for den pågældende rapporteringsperiode, kan koordinatoren godkende og indsende statusrapporteringen til It-projektrådet. Figur 11 Forsidebilledet i Focal Point koordinatorens visning efter at projektleder har sendt statusrapporteringen retur Den udfyldte statusrapportering ligger nu under Statusrapporteringer til godkendelse og indsendelse til It-projektrådet (Ny proces) Ved at trykke på linket, kan koordinatoren godkende og indsende statusrapporteringerne til It-projektrådet Et nyt vindue åbnes, og koordinatoren ser nu det samlede overblik over statusrapporteringen, som projektlederen har udfyldt (figur 5), og skal nu trykke på Indsend statusrapporteringen til It-projektrådet for endelig godkendelse. 19

20 Figur 12 Koordinatoren godkender statusrapporteringen og indsender den til It-projektrådet Koordinatoren trykker her for at godkende og indsende til It-projektrådet Koordinatoren validerer, at projektlederen har fået godkendt statusrapporteringen af den ansvarlige direktør i styrelsen og godkender dernæst selv statusrapporteringen, se figur 6. Herefter klikkes OK. Så snart dette er gjort, er statusrapporteringen sendt retur til It-projektrådet. 20

21 Figur 13 Selve godkendelsessiden som koordinatoren ser den Koordinatoren validerer at direktionen har godkendt og godkender i departementet. Herefter trykkes på OK. Projektleder Når projektlederen logger ind i Focal Point vil de it-projekter, der skal statusrapportere fremgå af forsiden under Mine igangværende statusrapporteringer (Ny proces), som projektlederen kan tilgå (se figur 7). Figur 13 Forsidebilledet i Focal Point projektlederens visning Statusrapporteringerne vises hos projektlederen under Mine igangværende statusrapporteringer (Ny proces) 21

22 Projektlederen skal klikke på hvert it-projekt for at igangsætte statusrapporteringen. Dette gøres ved at klikke på den statusrapporterende periode under Bestilling udsendt, fx 1. halvår Selve statusrapporteringen består af otte dele, som følger (figur 8): 1. Stamdata 2. Tidsplan 3. Økonomiske nøgletal 4. Faseopdelte udgifter 5. Ikke-økonomiske gevinster 6. Anbefalinger 7. Aktuelle risici 8. Leverandører Ved at klikke på Transitions kommer projektlederen videre til næste skridt. Figur 14 Startsiden for en statusrapportering. Herfra skal projektlederen udfylde de otte skridt Hvert state gennemgås ved at trykke sig videre i Transitions. De otte states som projektlederen skal igennem og udfylde Efter skridt otte om Leverandører skal projektlederen få godkendt de indberettede data hos den ansvarlige direktør i styrelsen (figur 9). Herefter kan projektlederen sende den udfyldte statusrapportering tilbage til koordinatoren, ved at klikke på OK. 22

23 Figur 15 Den sidste side i statusrapporteringen når projektlederen skal godkende statusrapporteringen Til sidst skal projektlederen sende statusrapporteringen tilbage til koordinatoren. Når projektlederen har sendt statusrapporteringen til koordinatoren, skal projektlederen lukke billedet og logge ud af Focal Point, medmindre der er flere it-projekter, der skal statusrapportere (figur 10). I så fald gentages processen jf. figur

24 Figur 16 Projektlederen har sendt statusrapporteringen retur til koordinatoren Når projektlederen har sendt statusrapporteringen til koordinatoren, vises dette billede. Projektlederen skal nu lukke billedet og logge ud af Focal Point, medmindre der er flere gamle projekter der skal statusrapportere. Så snart statusrapporteringen er sendt tilbage til koordinatoren, modtager koordinatoren en herom. Så snart statusrapporteringen er sendt tilbage til koordinatoren, modtager koordinatoren automatisk en herom. 24

25 BILAG 2: OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL Her finder du typiske spørgsmål, som sekretariatet for It-projektrådet modtager. A. Oplysninger i baseline er ukorrekte eller mangler. Hvad gør jeg? I. Hvis oplysninger i den indmeldte baseline er ukorrekte eller mangler i Focal Point, bedes rette henvendelse til Marie Folke Bruun i sekretariatet for It-projektrådet på eller tlf B. Jeg kan ikke logge ind i Focal Point. Hvad gør jeg? I. Hvis du har glemt dit password til Focal Point, kan du klikke på linket Lost your password? og derefter følge vejledningen i skærmbilledet, der dukker op (se figur 11). II. Hvis du har glemt dit brugernavn (login name), bedes du rette henvendelse til Philip Rohrhuber i sekretariatet for It-projektrådet på eller tlf III. Hvis det er første gang, du anvender Focal Point, er du højst sandsynligt ikke oprettet som bruger endnu. Du bedes derfor rette henvendelse til Philip Rohrhuber i sekretariatet for It-projektrådet på eller tlf Figur 17 Focal Point login C. Jeg har spørgsmål til statusrapporteringen. Hvad gør jeg? Hvis du har spørgsmål, kommentarer, ris/ros vedr. statusrapporteringen, bedes du rette henvendelse til Philip Rohrhuber i sekretariatet for It-projektrådet på eller tlf

26 D. Vi har skiftet projektleder og/eller koordinator. Hvad gør jeg? Du bedes derfor rette henvendelse til Philip Rohrhuber i sekretariatet for It-projektrådet på eller tlf og informere om ændringen. E. Jeg har behov for at printe statusrapporteringen eller gemme den som PDF til fx journalisering. Hvad gør jeg? Du kan printe opsummeringen af statusrapporteringen eller gemme den som PDF ved at klikke på et af de to ikoner som vist i figur 12. Figur 18 Gem eller print opsummeringen af statusrapporteringen Tryk her for at printe opsummeringen af statusrapporteringen Tryk her for at gemme opsummeringen af statusrapporteringen som PDF 26

ROLLEBESKRIVELSER I FORBINDELSE MED RISIKOVURDERINGER

ROLLEBESKRIVELSER I FORBINDELSE MED RISIKOVURDERINGER ROLLEBESKRIVELSER I FORBINDELSE MED ER PROJEKTEJER/-LEDER (FORVALTNING) INDLEDENDE AKTIVITETER Det er forvaltningernes ansvar at sikre, at IT-projektrådet i god tid bliver informeret om nye it-projekter.

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Ministeriernes projektkontor - rådgivning, modeller og myndighedernes samarbejde med It-projektrådet

Ministeriernes projektkontor - rådgivning, modeller og myndighedernes samarbejde med It-projektrådet Ministeriernes projektkontor - rådgivning, modeller og myndighedernes samarbejde med It-projektrådet Morten Ellegaard, Kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet 24. 1 PROFESSIONALISERING

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Professionalisering af itprojektarbejdet

Professionalisering af itprojektarbejdet Professionalisering af itprojektarbejdet i staten Ministeriernes projektkontor 1 HVEM ER VI? 2 1 MINISTERIERNES PROJEKTKONTOR 1. Modelområdet - Modeller (projekt, program, business case) - Netværk - Kompetencer

Læs mere

Om Statens It-projektråd. Version 1.3

Om Statens It-projektråd. Version 1.3 Om Statens It-projektråd Version 1.3 Januar 2016 Læsevejledning 4. januar 2016 Version 1.3 Hvem henvender vejledningen sig til? Vejledningen henvender sig til statslige myndigheder, der skal gennemføre

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Statens IT-projektråd. Eventdag for it-projektledere d. 3. oktober 2013

Statens IT-projektråd. Eventdag for it-projektledere d. 3. oktober 2013 Statens IT-projektråd Eventdag for it-projektledere d. 3. oktober 2013 1 Krav til statslige it-projekter Alle it-projekter skal følge den fælles it-projektmodel, itprojekter over 10 mio. skal endvidere

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Vejledning om risikovurdering af programmer 1 Indhold 2 BAGGRUND FOR IT-PROJEKTRÅDETS RISIKOVURDERING AF PROGRAMMER 3 HVILKE PROGRAMMER SKAL

Læs mere

Hvad gør Danmark for at lykkes med it-projekter og hvilken betydning har kompetencer? Ministeriernes projektkontor Christian Schade juni 2015

Hvad gør Danmark for at lykkes med it-projekter og hvilken betydning har kompetencer? Ministeriernes projektkontor Christian Schade juni 2015 Hvad gør Danmark for at lykkes med it-projekter og hvilken betydning har kompetencer? Ministeriernes projektkontor Christian Schade juni 2015 HVEM ER VI? PROFESSIONALISERING AF IT-PROJEKTER Fokus på risikofyldte

Læs mere

STATUS. Statens it-projekter

STATUS. Statens it-projekter STATUS 02 2013 Statens it-projekter statens it-projekter 2/201 3 indhold 1. IT-projektrådets vurdering.... 3 2. Statusoverblik...6 It-projekter vurderet til rødt trafiklys.... 7 It-projekter vurderet til

Læs mere

Inspiration fra Danmark: Erfaringer

Inspiration fra Danmark: Erfaringer Den fællesstatslige Business casemodel Inspiration fra Danmark: Erfaringer Maj 2011 med obligatorisk statslig itprojektmodel Storsamling Oslo, d. 29. januar 2013 Specialkonsulent Peter Jynberg Haas 1 Statens

Læs mere

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT [SKRIV PROJEKTETS NAVN] Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Stamdata... 2 2 Forretningens

Læs mere

STATUS. Statens it-projekter

STATUS. Statens it-projekter STATUS 01 2013 Statens it-projekter indhold 1. IT-projektrådets vurdering.... 3 2. Statslige myndigheders it-projekter.... 7 Udviklingen siden sidste rapportering..................................................................................................................10

Læs mere

Om Rådets arbejde og erfaringer fra gode projekter (hvad kendetegner disse) Konferencen Gode offentlige it-projekter

Om Rådets arbejde og erfaringer fra gode projekter (hvad kendetegner disse) Konferencen Gode offentlige it-projekter Om Rådets arbejde og erfaringer fra gode projekter (hvad kendetegner disse) Konferencen Gode offentlige it-projekter August 2017 Erik Andreasen It-projektrådets arbejde - Vurdere risikoprofilen for statslige

Læs mere

BEVILINGSPROCES FOR PROJEKT/PROGRAMMER - NYT PROJEKTSTYRINGSREGIME. Stinne Henriksen, Kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen 1.

BEVILINGSPROCES FOR PROJEKT/PROGRAMMER - NYT PROJEKTSTYRINGSREGIME. Stinne Henriksen, Kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen 1. BEVILINGSPROCES FOR PROJEKT/PROGRAMMER - NYT PROJEKTSTYRINGSREGIME Stinne Henriksen, Kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen 1. december 2011 1 PROGRAM 1. Præsentation af digitaliseringsstyrelsen/ministeriernes

Læs mere

MUS - MEDARBEJDER AUHRA-VEJLEDNING

MUS - MEDARBEJDER AUHRA-VEJLEDNING AUH RA MUS - MEDARBEJDER AUHRA-VEJLEDNING Denne it-vejledning indeholder både en kvikguide og en udvidet it-vejledning til AU s MUS-koncept i AUHRA til medarbejdere, der skal til MUS. KVIKGUIDE TIL MUS

Læs mere

[Skriv projektets navn]

[Skriv projektets navn] 1.1 Projektafslutningsrapport [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold 1 STAMDATA...2 2 FORRETNINGENS FORMÅL MED PROJEKTET...2 3 AFGRÆNSNING...2 4 MÅL OG SUCCESKRITERIER...2 5 ØKONOMISKE HOVEDTAL OG

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Gevinstrealisering for projekter og programmer

Gevinstrealisering for projekter og programmer Gevinstrealisering for projekter og programmer 18. december 2013 Morten Ellegaard, kontorchef Ministeriernes Projektkontor, Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet 1 MINISTERIERNES PROJEKTKONTOR 2

Læs mere

STATUS. Statens it-projekter

STATUS. Statens it-projekter STATUS 01 Statens it-projekter STATENS IT-PROJEKTER 1/ Indhold 1. IT-projektrådets vurdering...4 Fortsat projekter i rødt...4 5 principper for statslige it-projekter...4 Effektiviseringsgevinster...5 Mange

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

MUS - LEDER AUHRA-VEJLEDNING

MUS - LEDER AUHRA-VEJLEDNING UH R MUS - LEDER UHR-VEJLEDNING Denne it-vejledning indeholder både en kvikguide og en udvidet it-vejledning til U s MUS-koncept i UHR til ledere, der skal afholde MUS. RHUS UNIVERSITET 1 KVIKGUIDE TIL

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel Oktober 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets procedurer for anskaffelse

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

STATUS. Statens it-projekter

STATUS. Statens it-projekter STATUS 02 2012 Statens it-projekter indhold 1. IT-projektrådets vurdering.... 3 It-projekter genovervejes og genplanlægges.... 3 Forsinkelser... 4 Usikkert om business cases opdateres.... 4 Få effektiviseringsprojekter....

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel April 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2013 om

Læs mere

Retningslinjer for udformningen af it aktstykker

Retningslinjer for udformningen af it aktstykker Retningslinjer for udformningen af it aktstykker September 2012 Retningslinjer for udformningen af it-aktstykker Nyt kapitel 1. Formål Med Budgetvejledning 2011 punkt 2.2.18 It-projekter er der indført

Læs mere

Evaluering af Itprojektrådet. Ministeriernes projektkontor

Evaluering af Itprojektrådet. Ministeriernes projektkontor Evaluering af Itprojektrådet og Ministeriernes projektkontor 2016 Indhold 1. Indledning 4 2. Øget ledelsesfokus 7 3. Øget fokus på risikovurdering 9 4. Udbredelse af den fællesstatslige it-projektmodel

Læs mere

STATUS. Statens itprojekter

STATUS. Statens itprojekter STATUS 2 214 Statens itprojekter INDHOLD 1. It-projektrådets vurdering... 3 Mange projekter går efter planen... 3 Rescoping...3 Indsatser i den kommende rådsperiode... 4 215 bliver et travlt år... 5 2.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

STATENS IT-PROJEKTER 2/2016 INDHOLD

STATENS IT-PROJEKTER 2/2016 INDHOLD 2 6 INDHOLD 1. It-projektrådets vurdering... 2 It-strategi... 2 Kodeks for det gode kunde-leverandørsamarbejde... 3 It-projekterne i rådets portefølje... 3 Røde og gule trafiklys... 4 Replanlægninger og

Læs mere

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

Retningslinjer for udformning af it-aktstykker. Juli 2017

Retningslinjer for udformning af it-aktstykker. Juli 2017 Retningslinjer for udformning af it-aktstykker Juli 2017 Retningslinjer for udformningen af it-aktstykker Budgetvejledningen fastsætter i pkt. 2.2.18 regler for håndtering af statslige it-projekter. Denne

Læs mere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Version 1.05 juli 2010 1 Velkommen til Tilskudsportalen Energistyrelsens tilskudsportal giver mulighed for oprettelse af en elektronisk ansøgning

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Case: Danmarks statslige it- projektmodel

Case: Danmarks statslige it- projektmodel Case: Danmarks statslige it- projektmodel Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen, Danmark Præsentation for NOKIOS, Trondheim, 21. september 2011 1 AGENDA 1. Hvorfor professionalisere it-projekter

Læs mere

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide C2IT s opgavestyringssystem Quick Guide Forfatter: Kent Tranberg Pedersen / Michael Bo Larsen Dato: 12. juli 2016 C2IT A/S Birkemosevej 7 DK-6000 Kolding T.: +45 7216 0777 M.: info@c2it.dk www.c2it.dk

Læs mere

Den fællesstatslige it-projektmodel

Den fællesstatslige it-projektmodel Den fællesstatslige it-projektmodel Den fællesstatslige it-projektmodel består af: En model for faseopdeling af projektforløbet Principper for overgang fra en fase til næste fase Et antal ledelsesprodukter

Læs mere

Fakturaen vil blive sendt til dig fra en Rekvirent og du vil modtage en mail med et link til IndFak.

Fakturaen vil blive sendt til dig fra en Rekvirent og du vil modtage en mail med et link til IndFak. 1. ens arbejdsopgaver Som disponent består din primære arbejdsopgave i at godkende fakturaer inden de sendes videre til betaling i Navision. 2. Fakturagodkendelse Fakturaen vil blive sendt til dig fra

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

Kontaktpersoner. Indhold

Kontaktpersoner. Indhold Kontaktpersoner Alle, der skal have adgang til lederportalen, skal oprettes som kontaktpersoner. Dvs. ledere, institutledere og andre, der skal have adgang til at logge ind på lederportalen og tilgå relevante

Læs mere

Det talte ord gælder

Det talte ord gælder Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt T A L E Tale ved samråd om PROASK den 8. april 2014 Det talte ord gælder 8. april 2014 J.nr. 2014-2704 CAAU/cso Samrådsspørgsmål

Læs mere

Brugervejledning. Aftalesystemet

Brugervejledning. Aftalesystemet Brugervejledning Aftalesystemet Revideret den 01.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan logger jeg på?... 2 1.1 Login... 2 1.2 Startside... 2 1.3 Brugernavn og Kodeord... 2 1.4 Glemt kodeord... 2 1.5 Skift

Læs mere

Københavns Kommunes erfaringer med IT-projektråd

Københavns Kommunes erfaringer med IT-projektråd Københavns Kommunes erfaringer med IT-projektråd / Stig Lundbech Direktør i Koncern IT og Rådsmedlem 24.08.2017 Hvad laver IT-projektrådet? Københavns Kommunes IT-projektråd blev etableret i 2014. Formålet

Læs mere

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017 Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0 Maj 2017 Indhold Indhold... 2 Introduktion til retningslinjerne... 3 Hvilke projekter skal have foretaget arkitektur-reviews?... 3 Tre trin for arkitekturreviews...

Læs mere

IT vejledning i MUS for medarbejdere

IT vejledning i MUS for medarbejdere IT vejledning i MUS for medarbejdere Indhold 1 Indledning... 2 2 MUS processen... 2 3 AUHRA pålogning og startside... 2 4 Medarbejder modtager invitation til MUS... 5 5 Medarbejderens forberedelse til

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

STATENS IT-PROJEKTER 2/2015 INDHOLD

STATENS IT-PROJEKTER 2/2015 INDHOLD 2 5 INDHOLD 1. It-projektrådets vurdering... 2 Styring og planlægning kræver gode kompetencer... 2 Rekruttering og fastholdelse af projektmedarbejdere... 3 Mere situationsbestemt rådgivning... 3 Dialog

Læs mere

Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskportalen hos EG Data Inform A/S

Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskportalen hos EG Data Inform A/S Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskportalen hos Dusager 4 8200 Århus N Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskPortalen hos INDHOLD Login på ServiceDeskPortalen...

Læs mere

KUNSTEN AT UDVIKLE OG STYRE IT-PROJEKTER HVOR ER STATEN BLEVET BEDRE OG HVOR ER DER FORTSAT PLADS TIL FORBEDRING?

KUNSTEN AT UDVIKLE OG STYRE IT-PROJEKTER HVOR ER STATEN BLEVET BEDRE OG HVOR ER DER FORTSAT PLADS TIL FORBEDRING? KUNSTEN AT UDVIKLE OG STYRE IT-PROJEKTER HVOR ER STATEN BLEVET BEDRE OG HVOR ER DER FORTSAT PLADS TIL FORBEDRING? Lars Mathiesen, Professionelt bestyrelsesmedlem og executive advisor (Tidl. Direktør i

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Brugervejledning. Aftalesystemet

Brugervejledning. Aftalesystemet Brugervejledning Aftalesystemet Revideret den 01.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan logger jeg på?... 2 1.1 Login... 2 1.2 Startside... 2 1.3 Brugernavn og Kodeord... 2 1.4 Glemt kodeord... 2 1.5 Skift

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

ESS Portal. Brugermanual Klager

ESS Portal. Brugermanual Klager ESS Portal Brugermanual Klager 27. oktober 2016 Version 4 Indhold Indledning...3 Login Klager...4 Login med NemID... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Login med brugernavn/password... Fejl! Bogmærke er

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Leder

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Leder KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Leder KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Indholdsfortegnelse Vejledning til ledersiderne i Kursusportalen... 3 Medarbejdere - Validering af medarbejdere... 4 Aktivitetsoverblik...

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014.

Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Regnskabsmæssige principper Generelt er

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Vejledning til brug af PwC-Portalen

Vejledning til brug af PwC-Portalen Vejledning til brug af PwC-Portalen Denne vejledninger gennemgår de enkelte funktioner i PwC-Portalen og forklarer hvordan de bruges. Indhold Log på PwC-Portalen... 2 Brugernavn og Password... 2 Skift

Læs mere

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes... 2 2 Undersøgelsen oprettes i SX... 4 3.

Læs mere

Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1. Ledelsesintroduktion til programmodellen

Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1. Ledelsesintroduktion til programmodellen Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1 Ledelsesintroduktion til programmodellen Januar 2014 Ledelsesintroduktion til programmodellen Formålet med den fællesstatslige programmodel er at

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Disponent Godkend faktura

Disponent Godkend faktura Disponent Godkend faktura V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Godkend en faktura... 4 2.1 Gennemgå faktura... 4 2.1.1 Faktura hoved... 5 2.1.2 Fakturalinjer... 6 2.1.3 Forsendelses muligheder...

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Kvikmanual til FacilityNet

Kvikmanual til FacilityNet Kvikmanual til FacilityNet Om FacilityNet?... 2 Trin 1 - Aktiver din brugerprofil... 3 Trin 2: Opret ny bestilling... 4 Trin 3: Vælg varer... 5 Trin 4: Indtast ordreinformationer... 6 Trin 5: Indtast mødedeltagere...

Læs mere

Tender Management Quick Guide. For Leverandør

Tender Management Quick Guide. For Leverandør Tender Management Quick Guide For Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar på en offentlig

Læs mere

Portal ledige boliger manual omkring indtastning.

Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Den 22. juni 2005 Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Der er lanceret en portal med ledige almene boliger på BL s hjemmeside, hvor boligsøgende let skal kunne finde ledige boliger ud fra

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

Manual til E-shoppen. Hvordan bruger jeg E-shoppen

Manual til E-shoppen. Hvordan bruger jeg E-shoppen Manual til E-shoppen Hvordan bruger jeg E-shoppen Version 3 - Oktober 2015 Indholdsfortegnelse Velkommen til E-shoppen... 3 Funktionerne i E-shoppen... 3 Søg varer... 4 Søgeresultat og yderligere filtrering/sortering...

Læs mere

IT vejledning i MUS for ledere

IT vejledning i MUS for ledere IT vejledning i MUS for ledere Indhold 1. Indledning... 1 2. MUS processen... 1 3. AUHRA pålogning og startside... 2 4. Lederens invitation til MUS... 5 5. Lederens forberedelse til MUS... 7 6. Lederens

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

Brugervejledning Digital Post

Brugervejledning Digital Post Brugervejledning Digital Post 1. Forsiden Forsiden af Digital Post er det centrale billede i systemet. Her listes brevene efterhånden som de modtages. De fleste relevante oplysninger vises her. 1.2. Kolonner

Læs mere

APV Transport quick-guide

APV Transport quick-guide APV Transport quick-guide Arbejder du indenfor transport- og engrosbranchen, og skal du i gang med APV? APV Transport hjælper dig gennem hele APV-arbejdet i 4 enkle skridt Inden du går i gang med arbejdet

Læs mere

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger 1. Adgang til kemidatabasen Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Marts 2014 Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Her kan du skrive dit brugernavn og adgangskode Brugernavn: Adgangskode: Kemidatabasen finder

Læs mere

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater Dette dokument er en introduktion til Dansk Industris online løsning til oprettelse og bestilling af oprindelsescertifikater. Dokumentet

Læs mere

ESS Portal. Brugermanual Klager

ESS Portal. Brugermanual Klager ESS Portal Brugermanual Klager 22. februar 2016 Version 3 Indhold Indledning...3 Login Klager...4 Login med NemID... 4 Login med brugernavn/password... 4 Sagsoversigt...5 Sagsbilledet...5 Upload dokumenter...

Læs mere

Spørgsmål og svar af 25. februar 2013

Spørgsmål og svar af 25. februar 2013 Spørgsmål og svar af 25. februar 2013 Af nedenstående fremgår spørgsmål og svar, der har været stillet i forbindelse med prækvalifikation, og som kan have relevans for fortolkningen af Udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Gode råd til brug af Min Side

Gode råd til brug af Min Side Side 1 Gode råd til brug af Min Side Nappedam Kajak Indholdsfortegnelse Login til Min Side... 1 Brugernavn til Min Side... 1 Glemt password... 2 Hjælp til login til Min Side... 2 Sådan deler du dine kontaktoplysninger

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner?

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner? Kaj Heydt 18-09- INDHOLDSFORTEGNELSE LOG IND I CONVENTUS... 3 TRÆNEREN ER OPRETTET I CONVENTUS MEN HAR INGEN RETTIGHEDER... 4 TRÆNEREN ER IKKE OPRETTET I CONVENTUS... 10 TRÆNEREN KNYTTES / FJERNES FRA

Læs mere

Afgjort den 13. marts 2014. Tidligere fortroligt aktstykke H (2013-14). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse den 12.

Afgjort den 13. marts 2014. Tidligere fortroligt aktstykke H (2013-14). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse den 12. Aktstykke nr. 53 Folketinget 2014-15 Afgjort den 13. marts 2014 Tidligere fortroligt aktstykke H (2013-14). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse den 12. november 2014. 53 Finansministeriet.

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner for Forvaltning. Tabulex Daginstitution Børn

Individuelle pædagogiske handleplaner for Forvaltning. Tabulex Daginstitution Børn Individuelle pædagogiske handleplaner for Forvaltning Tabulex Daginstitution Børn Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Skabeloner... 4 Opret skabelon... 5 Stamkort...

Læs mere

STATENS IT-PROJEKTER 1/2017. Indholdsfortegnelse

STATENS IT-PROJEKTER 1/2017. Indholdsfortegnelse 1 7 Indholdsfortegnelse 1. It-projektrådets vurdering... 2 Tendenser på tværs af projekterne... 2 It-projekterne i rådets portefølje... 3 Røde og gule trafiklys... 3 2. Statusoverblik... 4 Status 1. halvår

Læs mere

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Tilbudsgiver

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Tilbudsgiver Elektronisk udbudssystem Quick Guide Tilbudsgiver Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en invitation... 3 2. Afgiv tilbud... 5 2.1

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Pilotprojekt på SCIENCE vedr. ITunderstøttelse. administration

Pilotprojekt på SCIENCE vedr. ITunderstøttelse. administration Pilotprojekt på SCIENCE vedr. ITunderstøttelse af ph.d. administration Tidsplan og rammer for forhandling med IT-leverandør Talentsoft frem mod forventet indgåelse af kontrakt ultimo juni 2017 Status per

Læs mere

RiskMinder APV-vejledning til butikschefer og arbejdsmiljøkoordinatorer

RiskMinder APV-vejledning til butikschefer og arbejdsmiljøkoordinatorer RiskMinder APV-vejledning til butikschefer og arbejdsmiljøkoordinatorer Indhold Indledning... 2 Spørgsmål og svar... 2 Trin 1. Opstart af APV... 2 Start APV-periode... 6 Indtast antal medarbejdere... 9

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Læreradgang til Trio Web... Login... Trio Web, administratorrettigheder... 2 Forbindelse mellem Trio og Trio Web... Storskærmsvisning... Åbn/luk

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

VEJLEDNING TIL MØDEBOOKING PÅ WWW.AGROPARK.DK

VEJLEDNING TIL MØDEBOOKING PÅ WWW.AGROPARK.DK Kære lejere. Som I nok alle ved, har vi - efter lejernes ønske om at kunne se, hvilke mødelokaler der er ledige - fået udviklet et booking-modul til Intranettet, hvorfra al booking af mødelokaler fremover

Læs mere

Ledelse og styregruppe

Ledelse og styregruppe Ledelse og styregruppe It-projektlederdag 3. oktober 2013 niels.zachariassen@skat.dk Metodekontoret Styregrupper på fem kvarter Hvad er designprincipperne bag den professionelle styregruppe? -------------------------------------------------

Læs mere

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner LANDSBYGGEFONDEN 26. februar 2014 Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner (Dokumentationspakker 2014) 3. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DIAGRAM OVER PROCESSEN... 4 3.

Læs mere