Retningslinjer for udformningen af it aktstykker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for udformningen af it aktstykker"

Transkript

1 Retningslinjer for udformningen af it aktstykker September 2012

2 Retningslinjer for udformningen af it-aktstykker Nyt kapitel 1. Formål Med Budgetvejledning 2011 punkt It-projekter er der indført nye regler for håndtering af statslige it-projekter. It-projekter i pkt er defineret som investeringsprojekter, der omfatter nyudvikling eller væsentlig tilpasning af standard it-løsninger eller omfatter væsentlig tilpasning af allerede eksisterende it-løsninger. Med reglerne er det bl.a. et krav, at den fællesstatslige projektmodel skal anvendes ved gennemførelse af alle it-projekter i staten, og at alle ledelsesprodukter skal anvendes på alle itprojekter over 10 mio. kr. Dette bidrager til at sikre en ensartet praksis omkring it-projekter. Modellen findes på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside Projektmodellen indeholder 5 obligatoriske faser: Idéfase, hvor idéen kvalificeres og udmøntes i et projektoplæg Analysefase, hvor projektet defineres og udmøntes i et projektinitieringsdokument mv. Anskaffelsesfase, hvor der foretages kravspecificering og eventuelle udbud Gennemførelsesfase, hvor projektets leverancer udvikles Realiseringsfase, hvor projektet sættes i drift og business casen realiseres Det er herudover i punkt fastsat, at alle it-projekter med samlede udgifter til anskaffelse og udvikling på 10 mio. kr. eller derover skal indsendes til Statens IT-projektråd. Dette skal ske efter analysefasen, men inden anskaffelsesfasen påbegyndes. I lighed med tidligere gælder herudover, at it-projekter med samlede udgifter til anskaffelse og udvikling på 60 mio. kr. eller derover skal forelægges Folketingets Finansudvalg inden iværksættelse. Forelæggelsen skal ske efter analysefasen, og inden et udbud offentliggøres. Inden forelæggelsen for Finansudvalget skal it-projektet være behandlet i Statens ITprojektråd. Nærværende vejledning indeholder en gennemgang af de oplysninger, der typisk skal medtages i et aktstykke til Finansudvalget, hvori der søges om tilslutning til, at et givent it-projekt iværksættes. Retningslinjer for udformningen af it aktstykker 1

3 Det skal bemærkes, at tærskelværdierne på 10 mio. kr. og 60 mio. kr. vedrører de samlede udgifter til anskaffelse og udvikling opgjort udgiftsbaseret og dermed uden medregning af de renter, der tilkommer pga. finansiering indenfor den statslige likviditetsordning. Dette skyldes, at renterne ikke isoleret set har betydning for beslutningen at igangsætte et it-projekt, jf. også den udgiftsbaserede business case. Renterne kan derimod være et incitament til at gennemføre besluttede projekter effektivt og hurtigt. Som det fremgår nedenfor skal der, jf. Budgetvejledning 2011 punkt , forelægges efterfølgende orienterende aktstykker for Finansudvalget i overensstemmelse med en fastlagt tidsplan. Opbygningen af disse er ikke omfattet af nærværende vejledning, men det vurderes hensigtsmæssigt at tage udgangspunkt i relevant information fra aktstykket om iværksættelse, som er omfattet af denne vejledning. Nærværende vejledning skal ses som et supplement til Budgetvejledning 2011 punkt 3.5 Udarbejdelsen af aktstykker, hvori de generelle krav til aktstykker er fastlagt. Budgetvejledningens bestemmelser om udformning af aktstykker er således nærmere uddybet i relation til de særlige oversigter og oplysninger, der typisk skal medtages i et it-aktstykke. Dette drejer sig navnlig om aktstykkets b-stykke. Det bemærkes, at nærværende vejledning ikke indeholder egentlige retningslinjer for afklaring af spørgsmål af finansieringsmæssig karakter, herunder hvis der samtidig ønskes søgt om tilslutning til en bestemt finansiering af det pågældende it-projekt, som beskrives i budgetvejledningen punkt 3.5. Vejledningen er som udgangspunkt derfor rettet mod it-projekter med en positiv business case som finansieres inden for ministeriets egne rammer. Skal der i aktstykket endvidere tages stilling til finansiering mv. rettes henvendelse om projektet tidligst muligt til Finansministeriet. Vejledningen skal dog også anvendes ved udarbejdelse af aktstykker om iværksættelse af it-projekter, hvor der samtidig søges om tilslutning til en bestemt finansiering. Spørgsmål vedrørende vejledningen generelt kan rettes til Finansministeriets departement. Spørgsmål særligt vedrørende business casens tabeller og øvrigt materiale i relation til business casen kan rettes til Sekretariatet for Statens IT-projektråd i Digitaliseringsstyrelsen Særligt om it-programmer Retningslinierne i nærværende vejledning og budgetvejledningens punkt gælder for itprojekter, der har en selvstændig business case og dermed har en selvstændig værdi og kan tages i brug uafhængigt af eventuel gennemførelse af senere projekter. Der er ligeledes tale om et selvstændigt it-projekt i det tilfælde, hvor gevinstrealiseringen kan øges ved gennemførelse af senere it-projekter. Hvis ibrugtagning af ét it-projekt derimod fuldt afhænger af gennemførelse af et andet itprojekt, og derfor indgår i et it-program med en samlet business case, skal disse to projekter behandles samtidigt, og de samlede udgifter til anskaffelse og udvikling af it-programmet, som består af de to projekter, vurderes i forhold til ovennævnte grænser på 10 mio. kr. og 60 mio. kr. 2 Retningslinjer for udformningen af it aktstykker

4 Såvel it-program som de enkelte it-projekter i et program behandles i Statens IT-projektråd, hvis der er samlede udgifter til anskaffelse og udvikling i it-programmet eller det enkelte itprojekt på 10 mio. kr. eller derover. 2. Oplysninger der typisk skal medtages i It-aktstykker Udformningen af et it-aktstykke skal følge de generelle retningslinjer i Budgetvejledning 2011 punkt 3.5 og skal derfor opbygges omkring følgende punkter: a. Indledning b. Sagsfremstilling c. Motivering for forelæggelsen d. Tilslutning fra andre myndigheder e. Forslaget f. Finansministeriets tilslutning Nedenfor gennemgås de enkelte punkter, idet det bemærkes, at særligt b-stykket afviger fra normale aktstykker. 2.1 Indledning (punkt a) Indledningen skal i kortfattet form indeholde oplysninger om, hvilket ministerium der stiller forslaget, hvad der konkret søges om tilslutning til, de samlede udgifter ved forslaget samt den eventuelle udgift i finansåret, jf. BV pkt Der søges typisk om tilslutning til igangsættelse af projektet ved offentliggørelse af udbud, dvs. efter kravspecificering er foretaget. I de sjældne tilfælde hvor der endnu ikke er udarbejdet kravspecifikation, og projektet dermed ikke er klar til udbud, søges blot om tilslutning til igangsættelse. De samlede udgifter ved forslaget angives som de totale risikojusterede projektudgifter inkl. renter. For it-aktstykker fremhæves endvidere, om projektets primære formål er effektivisering, kvalitetsløft eller implementering af international lovgivning, jf. oplysningerne i projektets business case. Såfremt det undtagelsesvis er påkrævet, at aktstykket ikke offentliggøres, kan aktstykket betegnes som fortroligt. Det kan i aktstykket angives enten, at såvel eksistensen som indholdet af aktstykket er fortroligt, eller at eksistensen af aktstykket er offentlig, mens indholdet er fortroligt. Baggrunden for fortroligheden bør angives i aktstykket, ligesom det så vidt muligt bør angives hvornår fortroligheden kan ophæves. Dette kan særligt i relation til it-aktstykker være relevant, da disse forelægges inden et udbud offentliggøres. Fortrolighed kan i denne sammenhæng være begrundet i hensyn til statens forhandlingsposition ved udbud og kontrahering af projektet. Denne fortrolighed vil typisk kunne ophæves efter kontraktindgåelse, dvs. når udbudsprocessen er tilendebragt. Der kan Retningslinjer for udformningen af it aktstykker 3

5 som udgangspunkt kun i helt særlige tilfælde være tale om længerevarende fortrolighed. Aktstykkets oplysninger om risikoprofil udgør som udgangspunkt ikke en sådan begrundelse, idet oplysninger om risikoprofilen mv. endvidere kan findes andet steds Sagsfremstilling (punkt b) Sagsfremstillingen skal i kortfattet form indeholde en redegørelse for (i) projektets formål, organisering mv,(ii) udgifter ved projektet, (iii) projektets gevinster, (iv) risikoprofil, (v) behandling i Statens IT-projektråd, (vi) en specifikation af udgifter og indtægter i indeværende finansår samt (vii) tidsplan for fremtidige orienteringer. Emnerne (i)-(vii) gennemgås under hver sin overskrift i aktstykket. Redegørelsen skal baseres på projektets business case, risikotjekliste og projektinitieringsdokument samt evt. andet materiale, der har indgået i forbindelse med behandlingen af projektet i Statens IT-projektråd, jf. BV pkt Sagsfremstillingen skal ligeledes inddrage udtalelser og anbefalinger fra Statens IT-projektråd samt eventuelle handlingsplaner indsendt til rådet Projektets formål, organisering mv. Sagsfremstillingen indledes med en kortfattet beskrivelse af den forretningsmæssige begrundelse og formål med projektet. Beskrivelsen vil typisk omfatte følgende emneområder: Den nuværende situation Formål med projektets løsning Situationen efter indførelse af løsningen Situationen hvis ikke projektet gennemføres Beskrivelsen udarbejdes på baggrund af redegørelsen i pkt. 2 i det projektinitieringsdokument, der er udarbejdet i forbindelse med projektet. Beskrivelsen suppleres med en kort beskrivelse af organiseringen af projektet Udgifter ved projektet Udgifterne ved projektet udspecificeres på projektets enkelte faser og på fordelingen over år. De udgifter, der skal indgå under dette punkt, er de samlede udgifter til anskaffelse og udvikling af projektet (som udgør den relevante definition ifht. forelæggelsesgrænsen på 60 mio. kr.), jf. BV pkt , plus de totale renteudgifter. Der redegøres eksplicit for hvilken dato for ibrugtagning samt hvilken økonomisk levetid (længde af afskrivningsperioden), der er anvendt i det følgende. Informationerne herom findes i business casens stamdata. Udgiftsfordelingen vil typisk kunne opstilles ved anvendelse af nedenstående tabel 1, der kan hentes fra business casen tabel 1.3.a. Det bemærkes, at opgørelsen er udgiftsbaseret og dermed ikke afspejler det tidsmæssige udgiftstræk på omkostningsbaserede bevillinger af typen driftsbevilling og statsvirksomhed. Det bemærkes særligt, at i forhold til business casen er tabel 1 udvidet med renteomkostninger for at sikre overensstemmelse mellem de totale udgifter opgjort udgiftsbaseret og omkostningsbaseret. 4 Retningslinjer for udformningen af it aktstykker

6 Det bemærkes endvidere, at der tages udgangspunkt i de risikojusterede udgifter, som er estimeret på baggrund af usikkerheder knyttet til projektets enkelte forudsætninger. De risikojusterede udgifter beregnes via to metoder afhængigt af projektets risiko; simpel sandsynlighed (vægtet sandsynlighed) eller Monte Carlo-simulering: For it-projekter, der af Sekretariatet for Statens IT-projektråd vurderes til at være normalrisikoprojekter, fastlægges den risikojusterede business case via vægtet sandsynlighed omkring spredningen. (Se vejledning til statens business case model) For it-projekter, der af Sekretariatet for Statens IT-projektråd vurderes at være højrisikoprojekter, fastlægges den risikojusterede udgifter via Monte Carlo-simulering.(Se vejledning til staten business case-model) Aktstykker vil ofte men ikke altid omhandle højrisikoprojekter med samlede udgifter til anskaffelse og udvikling på 60 mio. kr. og derover, og dermed er de risikojusterede udgifter fastlagt ved Monte Carlo-simulering. I aktstykket omtales risikopuljen, dvs. forskellen mellem risikojusterede og ikke-risikojusterede udgifter, i afsnittet om risikoprofil, jf. afsnit i nærværende vejledning. Tabel 1 Faseopdelte projektudgifter i mio. kr. (risikojusteret) (20xx-pl) Total Tot. % 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 1. Ide - 0% Analyse - 0% Anskaffelse - 0% Specificering - 0% Udbud - 0% Gennemførsel - 0% Realisering - 0% Total ekskl. renter - 100% Renter, jf. tabel 2 - n.a Total inkl. renter - n.a Med udgangspunkt i tabellen foretages en kort beskrivelse af de enkelte faser og udgifterne knyttet til disse. Herefter foretages i tabel 2 en kort gennemgang af udgiftspåvirkningen på den omkostningsbaserede bevilling hvorunder projektet gennemføres. I denne gennemgang skal der tages højde for såvel opdeling af udgifter på aktivérbare og ikke-aktivérbare udgifter samt afskrivningsperiodens længde og tidspunktet for ibrugtagning. Retningslinjer for udformningen af it aktstykker 5

7 Projektudgifterne, dvs. de samlede udgifter til anskaffelse og udvikling af projektet, fordeles i nedenstående tabel 2. Sidste år i tabellen er det sidste afskrivningsår. Tabellen kan underopdeles efter behov. Opgørelsen kan med fordel udarbejdes med baggrund af tabel 1.4 i projektets business case, hvor udgifter opgøres i driftsudgifter (ikke-aktivérbare udgifter) og udgifter til aktiver (kan aktiveres). Driftsudgifterne kan opdeles i renter samt øvrige ikke-aktivérbare udgifter, der påvirker driften. Udgifter, der påvirker institutionens resultatopgørelse inden ibrugtagning, er de udgifter, der i henhold til Moderniseringsstyrelsens regnskabsregler, ikke kan indregnes på balancen, jf. ØAV. Dette vil typisk være udgifter i opstarts- og planlægningsfasen (stort set frem til og med kravspecifikation og gennemført udbud, dvs. til og med anskaffelsesfasen) samt udgifter i forbindelse med ibrugtagningen. Udgifter, der afholdes efter ibrugtagning vil primært afspejle afskrivninger og renter i tilknytning til aktivering af de på balancen indregnede udgifter til bl.a. udviklingsfasen. Tabel 2 Omkostningsbaserede projektudgifter, mio. kr. Total Ibrugtagning 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx Udgifter til aktiver: afskrivninger Driftsudgifter Heraf - øvrige udg renter Total inkl. renter - 20xx I tillæg til gennemgangen af den omkostningsbaserede udgiftsfordeling beskrives påvirkningen af institutionens låneramme, og hvorvidt den omkostningsbaserede udgiftsfordeling kan holdes inden for institutionens bevillingsmæssige ramme. Projektets påvirkning af lånerammen vil per definition være størst umiddelbart i forbindelse med ibrugtagning. Det bemærkes i den sammenhæng, at eventuelle ansøgninger om merbevilling skal tage udgangspunkt i den omkostningsbaserede udgiftsfordeling, dvs. at bevillinger på finansloven afsættes til renter og afskrivninger i overensstemmelse med den tidsmæssige afholdelse af disse samt evt. til de ikke-aktivérbare udgifter, der påvirker resultatopgørelsen direkte. Det bemærkes endvidere, at i de tilfælde hvor der gives merbevilling til projektet (med aktstykket eller på bevillingslov), vil ministeriet som udgangspunkt ikke fra starten få adgang til den fulde risikopulje, som udgøres af forskellen mellem de risikojusterede projektudgifter og de ikke-risikojusterede projektudgifter, jf. også afsnit i nærværende vejledning. 6 Retningslinjer for udformningen af it aktstykker

8 2.2.3 Gevinster ved projektet Gevinsterne ved projektet er i projektets business case opdelt på effektiviseringsgevinster (økonomiske gevinster) og kvantitative gevinster (ikke-økonomiske gevinster). Effektiviseringsgevinster opgøres som forskellen mellem to fremtidige driftsudgiftsscenarier henholdsvis med og uden projektets gennemførelse. Effektiveringsgevinsterne er de gevinster som har en direkte effekt på institutionens budget og som derfor kan indbudgetteres på finansloven eller i institutionens budget. I aktstykket medtages en oversigt over effektiviseringsgevinster. Hvorvidt effektiviseringsgevinster er risikojusteret ved vægtet gennemsnit eller Monte Carlo simulering bør fremgå. Effektiviseringsgevinster vil typisk kunne opstilles ved anvendelse af nedenstående tabel 3, der sammensættes af tabel 1.4. og 1.5. i business casen. Tabellen, og dermed oplysningerne om driftsudgifter afledt af projektet, skal afspejle den fulde afskrivningsperiode fra ibrugtagning af projektet til afskrivningerne er afsluttet. Effektiviseringsgevinsterne opgøres i tabellen både brutto, dvs. som forskellen mellem driftsudgifter med og uden projektet, og netto, hvor der endvidere er taget højde for de samlede projektudgifter, inkl. renter. Tabel 3 Effektiviseringsgevinster, mio. kr. (pl. 20xx) Total Tot. % 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 1. Driftsudgifter, hvis ikke projektet gennemføres Driftsudgifter, hvis projektet gennemføres Bruttogevinster/reducerede udgifter (1-2) Heraf personaleomkostninger Projektudgifter (total inkl. renter), ref. tabel Nettogevinster (3-4) Med udgangspunkt i tabellen fortages en kort beskrivelse af effektiviseringsgevinsterne, herunder konsekvenser for personaleomkostninger. Såfremt der er tale om et projekt som implementerer international lovgivning, og der af denne grund ikke er effektiviseringsgevinster ved projektet, kan tabel 3 i særlige tilfælde overvejes udeladt og manglen på effektiviseringsgevinster blot berøres kort i teksten. Efter gennemgangen effektiviseringsgevinsterne angives de ikke-økonomiske gevinster, dvs. gevinster ved projektet der generelt forbedrer mulighederne og økonomien for erhvervslivet, borgerne, etc. Retningslinjer for udformningen af it aktstykker 7

9 Med udgangspunkt i tabel 1.6 i business casen angives som udgangspunkt de fem vigtigste kvalitative gevinster (ikke-økonomiske gevinster), jf. tabel 4, som beskrives kort. Tabel 4 Ikke-økonomiske gevinster Gevinst nr. Beskrivelse 1 Fx Borgertilfredshed Risikoprofil Efter gennemgangen af projektets udgifter og gevinster angives projektets risikoprofil. Risikoprofilen vil typisk kunne opstilles ved anvendelse af nedenstående tabel 5, hvor projektets økonomiske konsekvenser opgøres ud fra en risikojusteret og en ikke-risikojusteret business case, hvor den risikojusterede business case tager højde for usikkerheden og risikoen i projektets forudsætninger. Oplysninger er hentet fra business casens tabel 1.2 Tallene kommenteres kort. Kommentarerne kan med fordel tage udgangspunkt tabel 1.8 i business casen. Tabel 5 Risikoprofil for Økonomiske nøgletal (20xx-pl) Beskrivelse Risikojusteret Ikke risiko-justeret Nettonutidsværdi, mio. kr. - - Intern rente - - Samlede projektudgifter inkl. renter, mio. kr., jf. tabel Samlet bruttogevinst, mio. kr. - - Samlet nettogevinst, mio. kr. - - Bruttogevinsten afspejler forskellen mellem driftsudgifter med og uden projektet, og nettogevinsten afspejler bruttogevinsten fratrukket de samlede projektudgifter inkl. renter, jf. også tabel 3. 8 Retningslinjer for udformningen af it aktstykker

10 I sammenhæng hermed kommenteres på risikopuljen og dens størrelse og fordeling. Om risikopuljen gælder følgende, jf. også Indbudgettering af risikopulje ifm. nye it-projekter, Finansministeriet, september 2012: De risikojusterede samlede projektudgifter er det Monte Carlo simulerede udgiftsskøn, der er 70 pct. sandsynligt. Den samlede risikopulje udgør forskellen mellem dette skøn og det ikkerisikojusterede udgiftsskøn. Som udgangspunkt vil det gælde, at for projekter som ministeriet selv finansierer, indbudgetteres risikopuljen efter eget ønske uanset om der er tale om projekter med normal eller høj risiko. Herudover gælder som udgangspunkt med mindre andet aftales konkret, at for projekter, der finansieres af merbevilling, og hvor den samlede risikopulje er under 10 mio. kr., sker indbudgettering af den fulde risikopulje på det pågældende ministerområde efter aftale med Finansministeriet. Dette gælder endvidere for projekter med normal risiko, der finansieres af merbevilling, og hvor den samlede risikopulje er 10 mio. kr. eller derover. Endelig gælder som udgangspunkt med mindre andet aftales konkret, at for projekter med høj risiko, der finansieres af merbevilling, er det det Monte Carlo-simulerede gennemsnitlige udgiftsskøn, der indbudgetteres på finansloven på det pågældende ministerområde. Den ekstra risikopulje, som kan beregnes som forskellen mellem det Monte Carlo-simulerede gennemsnitlige udgiftsskøn og udgiftsskønnet med 70 pct. sandsynlighed, indbudgetteres på Reserve vedr. gennemførelse af højrisiko it-projekter og frigives kun efter aftale mellem Finansministeriet og det pågældende ministerium. Fordelingen af risikopuljen kan findes i business casens tabel Til slut gennemgås projektets 5 væsentligst risici og hvorledes disse forventes håndteret. Det bemærkes særligt, om der er tale om risici på udgiftssiden eller gevinstsiden af projektet. Risiko elementerne gennemgås med udgangspunkt i projektinitieringsdokumentet og tabel 1.8 i business casen hvor risikoelementernes økonomiske effekt er opgjort Behandling i Statens IT-projektråd Inden aktstykket forelægges for Folketingets Finansudvalget er it-projektet blevet risikovurderet og behandlet i Statens IT-projektråd og kan have været genstand for et eksternt review. Resultatet af både risikovurderingen og review i IT-projektrådet er en række anbefalinger til projektet. Ved et review udarbejder projektet en handlingsplan på baggrund af anbefalingerne fra IT-projektrådet. Kopi af IT-projektrådets rådsudtalelse inkl. anbefalinger samt anbefalinger fra evt. eksternt review vedlægges som obligatorisk bilag til aktstykket sammen med myndighedens handlingsplaner. I aktstykket opsummeres kort anbefalinger fra IT-projektrådets risikovurdering eller review og ministeriet kommenterer på håndteringen af anbefalingerne. Der kan evt. citeres direkte fra anbefalingerne og IT-projektrådets øvrige bemærkninger. Der vil typisk være flere måneder mellem behandlingen i IT-projektrådet og forelæggelsen for Finansudvalget, idet kravspecificeringen er foretaget i mellemtiden. Det kan således eksem- Retningslinjer for udformningen af it aktstykker 9

11 pelvis bemærkes, såfremt der i kravspecificeringen eller genberegning af business casen er taget højde for punkter rejst af IT-projektrådet. Har projektet ændret sig betydeligt siden første behandling i IT-projektrådet skal institution indlede en dialog med IT-projektrådet om evt. genbehandling. I forbindelse med de fremadrettede halvårlige statusrapporteringer til Digitaliseringsstyrelsen bemærkes, at 0-punktet for projekter over 60 mio. kr. er den business case, der ligger til grund for aktstykket Specifikation af udgifter og indtægter i indeværende finansår Redegørelsen for projektet, omkostninger og risikoprofil afsluttes med en specifikation af udgifter og indtægter i indeværende finansår på under- og standardkonti, herunder om der er konsekvenser for forslag til lov om tillægsbevilling Tidsplan for fremtidige orienteringer Det følger af Budgetvejledning 2011 punkt , at Finansudvalget som minimum skal orienteres på følgende tidspunkter: Orientering om resultatet af det gennemførte udbud samt projektstatus i øvrigt. Orientering i forbindelse med overgang til drift og om den afsluttende implementering samt projektstatus i øvrigt. Orientering om projektets drift og effekter ca. ét år efter overgang til drift. Herudover kan tidsplanen evt. udvides med et orienterende aktstykke under gennemførelsesfasen ved større og meget komplicerede projekter. I aktstykket udarbejdes en konkret tidsplan for ovenstående 3 orienteringer som er bindende, idet det af Budgetvejledning 2011 punkt fremgår, at Såfremt der påregnes forsinkelser i forhold til ovennævnte tidsplan på 3 måneder eller mere, orienteres Finansudvalget. Er der tale om forelæggelse af et it-projekt, som indgår i et it-program, fremlægges herudover en tidsplan for forelæggelse af de resterende dele af programmet. 2.3 Motivering for forelæggelse (punkt c) Det anføres, at aktstykket fremlægges med henblik på at projektet igangsættes og typisk at opgaven kan udbydes. Der anvendes følgende formulering: Aktstykket forelægges Finansudvalget med henblik på, at projektet igangsættes og det forberedte udbud kan offentliggøres. Finansudvalget vil blive orienteret når udbuddet er gennemført, såfremt dette ligger inden for rammerne af aktstykket. Alternativt forelægges et søgende aktstykke. 10 Retningslinjer for udformningen af it aktstykker

12 2.4. Tilslutning fra andre myndigheder (punkt d) Tilslutning mv. fra andre myndigheder skal indeholde oplysninger om foreskrevne godkendelser fra andre myndigheder. Det er ikke nødvendigt at anføre, at ministeriet som led i en almindelig koordinationsproces har hørt et eller flere andre ministerier om forslaget. Det anføres eksplicit, at aktstykket har været forelagt Statens IT-projektråd. Der anvendes følgende formulering: Projektet har været forelagt Statens IT-projektråd, hvis udtalelse vedlægges som bilag til dette aktstykke. Selve udtalelsen fra Statens IT-projektråd samt øvrigt materiale vedlægges aktstykket, jf. b- stykket. Dokumenterne scannes og oversendes til Finansudvalget som en pdf-fil. 2.5 Forslaget (punkt e) Forslaget skal angive den bevillingsmæssige formalisering af den disposition, der søges tilslutning til. Se Budgetvejledning 2011 punkt og bilag 3 for eksempler på udformningen af punkt e i aktstykker til Finansudvalget. I det typiske it-aktstykke søges om tilslutning til igangsættelse af projektet og offentliggørelse af udbud. Følgende formulering kan anvendes: Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til at xxx-projekt igangsættes og udbud offentliggøres. Det samlede økonomiske ramme for projektet er xxx mio. kr. svarende til de totale risikojusterede projektudgifter inkl. renter. Der skal ligeledes eventuelt søges om tilslutning til at optage konsekvenser af aktstykket på forslag til lov om tillægsbevilling eller hvis projektets gennemførelse forudsætter en forhøjelse af lånerammen i det aktuelle finansår. Hvor den disposition, der søges om tilslutning til, ikke skal optages som en udgift på tillægsbevillingsloven, angives, at dette er en følge af: At udgiften afholdes af en given bevilling At udgifterne/indtægterne vil blive søgt på senere bevillingslov eller At dispositionen ikke medfører udgifter. Retningslinjer for udformningen af it aktstykker 11

13 2.6 Finansministeriets tilslutning (punkt f) Det angives at Finansministeriets tilslutning foreligger. Der anvendes følgende formulering: Finansministeriets tilslutning foreligger. 3. Oversendelse af aktstykke Der henvises til Budgetvejledning 2011 punkt 3.4 om fremgangsmåden ved forelæggelse af aktstykker for Finansudvalget. 12 Retningslinjer for udformningen af it aktstykker

14

Retningslinjer for udformning af it-aktstykker. Juli 2017

Retningslinjer for udformning af it-aktstykker. Juli 2017 Retningslinjer for udformning af it-aktstykker Juli 2017 Retningslinjer for udformningen af it-aktstykker Budgetvejledningen fastsætter i pkt. 2.2.18 regler for håndtering af statslige it-projekter. Denne

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL

Læs mere

Fra udgift til omkostning. Vejledning til omregning af udgiftsbaserede tal fra statens business case-model til omkostningsbaseret

Fra udgift til omkostning. Vejledning til omregning af udgiftsbaserede tal fra statens business case-model til omkostningsbaseret Fra udgift til omkostning Vejledning til omregning af udgiftsbaserede tal fra statens business case-model til omkostningsbaseret bevilling September 2012 Introduktion Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

Indbudgettering af risikopulje ifm. nye itprojekter

Indbudgettering af risikopulje ifm. nye itprojekter Indbudgettering af risikopulje ifm. nye itprojekter September 2012 Indbudgettering af risikopulje ifm. nye it-projekter Nyt kapitel 1. Indledning Nedenfor opstilles principper for indbudgettering af risikopuljen

Læs mere

Afgjort den 13. marts 2014. Tidligere fortroligt aktstykke H (2013-14). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse den 12.

Afgjort den 13. marts 2014. Tidligere fortroligt aktstykke H (2013-14). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse den 12. Aktstykke nr. 53 Folketinget 2014-15 Afgjort den 13. marts 2014 Tidligere fortroligt aktstykke H (2013-14). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse den 12. november 2014. 53 Finansministeriet.

Læs mere

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fødevareministeriet, den 3. december 2013.

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fødevareministeriet, den 3. december 2013. Aktstykke nr. 56 Folketinget 2013-14 Afgjort den 12. december 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fødevareministeriet, den 3. december 2013. 56 a. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

Om Statens It-projektråd. Version 1.3

Om Statens It-projektråd. Version 1.3 Om Statens It-projektråd Version 1.3 Januar 2016 Læsevejledning 4. januar 2016 Version 1.3 Hvem henvender vejledningen sig til? Vejledningen henvender sig til statslige myndigheder, der skal gennemføre

Læs mere

Afgjort den 18. september 2014

Afgjort den 18. september 2014 Aktstykke nr. 93 Folketinget 2015-16 Afgjort den 18. september 2014 Tidligere fortroligt aktstykke Q af 18. september 2014. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 2. maj 2016. 93 Skatteministeriet.

Læs mere

Afgjort den 7. juni Tidligere fortroligt aktstykke N af 7. juni Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 2. maj 2016.

Afgjort den 7. juni Tidligere fortroligt aktstykke N af 7. juni Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 2. maj 2016. Aktstykke nr. 95 Folketinget 2015-16 Afgjort den 7. juni 2012 Tidligere fortroligt aktstykke N af 7. juni 2012. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 2. maj 2016. 95 Skatteministeriet.

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Aktstykke nr. 132 Folketinget Skatteministeriet. København, den 15. juni 2016.

Aktstykke nr. 132 Folketinget Skatteministeriet. København, den 15. juni 2016. Aktstykke nr. 132 Folketinget 2015-16 132 Skatteministeriet. København, den 15. juni 2016. a. Skatteministeriet søger hermed om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte projektet vedrørende udviklingen

Læs mere

Business case, Ledelsesresumé

Business case, Ledelsesresumé PROJEKTNUMMER: 20123566 SENEST OPDATERET: 13.05.2013 Business, Ledelsesresumé Tabel 1.1: Projektets primære formål Projektets formål Effektivisering Kvalitetsløft Implementering af international lovgivning

Læs mere

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2011-12. Afgjort den 13. juni 2012. Justitsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2011-12. Afgjort den 13. juni 2012. Justitsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 110 Folketinget 2011-12 Afgjort den 13. juni 2012 110 Justitsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Indledning Justitsministeriet anmoder Finansudvalget om tilslutning til at igangsætte

Læs mere

Afgjort den 26. marts Tidligere fortroligt aktstykke H af 26. marts Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 4. maj 2016.

Afgjort den 26. marts Tidligere fortroligt aktstykke H af 26. marts Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 4. maj 2016. Aktstykke nr. 98 Folketinget 2015-16 Afgjort den 26. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke H af 26. marts 2015. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 4. maj 2016. 98 Skatteministeriet.

Læs mere

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT [SKRIV PROJEKTETS NAVN] Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Stamdata... 2 2 Forretningens

Læs mere

Afgjort den 15. maj 2014

Afgjort den 15. maj 2014 Aktstykke nr. 168 Folketinget 2014-15 (2. samling) Afgjort den 15. maj 2014 Tidligere fortroligt aktstykke K af 30. april 2014. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25. september 2015.

Læs mere

Aktstykke nr. 109 Folketinget Skatteministeriet. København, den 30. maj 2017.

Aktstykke nr. 109 Folketinget Skatteministeriet. København, den 30. maj 2017. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2016-17 109 Skatteministeriet. København, den 30. maj 2017. a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at it-projektet ekapital fortsættes med

Læs mere

[Skriv projektets navn]

[Skriv projektets navn] 1.1 Projektafslutningsrapport [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold 1 STAMDATA...2 2 FORRETNINGENS FORMÅL MED PROJEKTET...2 3 AFGRÆNSNING...2 4 MÅL OG SUCCESKRITERIER...2 5 ØKONOMISKE HOVEDTAL OG

Læs mere

Aktstykke nr. 74 Folketinget Afgjort den 31. marts Skatteministeriet. København, den 16. marts 2016.

Aktstykke nr. 74 Folketinget Afgjort den 31. marts Skatteministeriet. København, den 16. marts 2016. Aktstykke nr. 74 Folketinget 2015-16 Afgjort den 31. marts 2016 74 Skatteministeriet. København, den 16. marts 2016. a. Skatteministeriet skal hermed anmode om Finansudvalgets tilslutning til, at den totaløkonomiske

Læs mere

BEVILINGSPROCES FOR PROJEKT/PROGRAMMER - NYT PROJEKTSTYRINGSREGIME. Stinne Henriksen, Kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen 1.

BEVILINGSPROCES FOR PROJEKT/PROGRAMMER - NYT PROJEKTSTYRINGSREGIME. Stinne Henriksen, Kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen 1. BEVILINGSPROCES FOR PROJEKT/PROGRAMMER - NYT PROJEKTSTYRINGSREGIME Stinne Henriksen, Kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen 1. december 2011 1 PROGRAM 1. Præsentation af digitaliseringsstyrelsen/ministeriernes

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Statens IT-projektråd. Eventdag for it-projektledere d. 3. oktober 2013

Statens IT-projektråd. Eventdag for it-projektledere d. 3. oktober 2013 Statens IT-projektråd Eventdag for it-projektledere d. 3. oktober 2013 1 Krav til statslige it-projekter Alle it-projekter skal følge den fælles it-projektmodel, itprojekter over 10 mio. skal endvidere

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 15 Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 15 Offentligt Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 15 Offentligt Aktstykke nr. 15 Folketinget 2017-18 15 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 17. oktober 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet orienterer hermed Finansudvalget

Læs mere

Afgjort den 22. august Tidligere fortroligt aktstykke R af 22. august Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 2. maj 2016.

Afgjort den 22. august Tidligere fortroligt aktstykke R af 22. august Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 2. maj 2016. Aktstykke nr. 90 Folketinget 2015-16 Afgjort den 22. august 2013 Tidligere fortroligt aktstykke R af 22. august 2013. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 2. maj 2016. 90 Skatteministeriet.

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Afgjort den 17. september Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 7. september 2015.

Afgjort den 17. september Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 7. september 2015. Aktstykke nr. 162 Folketinget 2014-15 (2. samling) Afgjort den 17. september 2015 162 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 7. september 2015. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 40 Offentligt Aktstykke nr. 40 Folketinget 2017-18 40 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 29. november 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om

Læs mere

Aktstykke nr. 136 Folketinget 2012-13. Afgjort den 4. september 2013. Forsvarsministeriet. København, den 26. august 2013.

Aktstykke nr. 136 Folketinget 2012-13. Afgjort den 4. september 2013. Forsvarsministeriet. København, den 26. august 2013. Aktstykke nr. 136 Folketinget 2012-13 Afgjort den 4. september 2013 136 Forsvarsministeriet. København, den 26. august 2013. a. Forsvarsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Inspiration fra Danmark: Erfaringer

Inspiration fra Danmark: Erfaringer Den fællesstatslige Business casemodel Inspiration fra Danmark: Erfaringer Maj 2011 med obligatorisk statslig itprojektmodel Storsamling Oslo, d. 29. januar 2013 Specialkonsulent Peter Jynberg Haas 1 Statens

Læs mere

Vejledning til statens business case-model v 1.2

Vejledning til statens business case-model v 1.2 Vejledning til statens business case-model v 1.2 Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 E digst@digst.dk www.digst.dk CVR-nr. 10213231 EAN-nr. 5798000015005 Indhold 1 Introduktion til

Læs mere

Vejledning til statusrapportering

Vejledning til statusrapportering Vejledning til statusrapportering INDHOLD FORORD.... 3 INDLEDNING.... 4 PROCES FOR STATUSRAPPORTERING.... 6 PROCES FOR ANALYSE OG SAGSBEHANDLING.... 8 PROCES FOR DEN POLITISKE BEHANDLING....11 PROJEKTAFSLUTNING

Læs mere

Afgjort den 2. marts Tidligere fortroligt aktstykke I af 2. marts Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 30.

Afgjort den 2. marts Tidligere fortroligt aktstykke I af 2. marts Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 30. Aktstykke nr. 111 Folketinget 2016-17 Afgjort den 2. marts 2017 Tidligere fortroligt aktstykke I af 2. marts 2017. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 30. maj 2017 111 Skatteministeriet.

Læs mere

AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej Aalborg Ø. Afvigelsesanmodning. [Skriv projektets navn] [Skriv dato]

AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej Aalborg Ø. Afvigelsesanmodning. [Skriv projektets navn] [Skriv dato] AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø Afvigelsesanmodning [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold INTRODUKTION TIL AFVIGELSESANMODNINGER... 2 1 STAMDATA... 3 2 ANMODNING... 3 3 KONSEKVENSER

Læs mere

Vejledning til statens business case-model v 1.3

Vejledning til statens business case-model v 1.3 Vejledning til statens business casemodel v 1.3 Opdateret 21. september 2012 Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 E digst@digst.dk www.digst.dk CVRnr. 10213231 EANnr. 5798000015005 Indhold

Læs mere

Afgjort den 3. juni Tidligere fortroligt aktstykke I ( ). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af

Afgjort den 3. juni Tidligere fortroligt aktstykke I ( ). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af Aktstykke nr. 69 Folketinget 2012-13 Afgjort den 3. juni 2010 Tidligere fortroligt aktstykke I (2009-10). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25.02.2013. Transportministeriet. København,

Læs mere

Aktstykke nr. 2 Folketinget 2013-14. Bilag Afgjort den 3. oktober 2013. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 11. september 2013.

Aktstykke nr. 2 Folketinget 2013-14. Bilag Afgjort den 3. oktober 2013. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 11. september 2013. Aktstykke nr. 2 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 3. oktober 2013 2 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 11. september 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder hermed Finansudvalget

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Kulturministeriets forvaltning af

Læs mere

a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at afholde merudgifter i forhold til det fortrolige

a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at afholde merudgifter i forhold til det fortrolige Aktstykke nr. 64 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 9. december 2010 Skatteministeriet. København, den 30. november 2010. 64 a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 18. juni 2009. Skatteministeriet. Skatteministeriet, den 8. juni 2009.

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 18. juni 2009. Skatteministeriet. Skatteministeriet, den 8. juni 2009. Aktstykke nr. 110 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 18. juni 2009 Skatteministeriet. Skatteministeriet, den 8. juni 2009. 110 a. Skatteministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at igangsætte

Læs mere

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles Microsoft aftale 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Fælles Microsoft aftale Mads Konge Nielsen, VIA Effektivisering,

Læs mere

Vejledning til statens business casemodel

Vejledning til statens business casemodel Vejledning til statens business casemodel Januar 2014 Den fællesstatslige it-projekt-/programmodel, Digitaliseringsstyrelsen Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 HVAD ER STATENS BUSINESS CASE-MODEL?...

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt Bilag Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

ROLLEBESKRIVELSER I FORBINDELSE MED RISIKOVURDERINGER

ROLLEBESKRIVELSER I FORBINDELSE MED RISIKOVURDERINGER ROLLEBESKRIVELSER I FORBINDELSE MED ER PROJEKTEJER/-LEDER (FORVALTNING) INDLEDENDE AKTIVITETER Det er forvaltningernes ansvar at sikre, at IT-projektrådet i god tid bliver informeret om nye it-projekter.

Læs mere

Vejledning til statens business case- model

Vejledning til statens business case- model Vejledning til statens business case- model August 2013 Den fællesstatslige it-projekt-/programmodel, model, Digitaliseringsstyrelsen Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 HVAD ER EN BUSINESS CASE?...

Læs mere

Case: Danmarks statslige it- projektmodel

Case: Danmarks statslige it- projektmodel Case: Danmarks statslige it- projektmodel Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen, Danmark Præsentation for NOKIOS, Trondheim, 21. september 2011 1 AGENDA 1. Hvorfor professionalisere it-projekter

Læs mere

Aktstykke nr. 118 Folketinget Bilag. Justitsministeriet. København, den 13. juni 2017.

Aktstykke nr. 118 Folketinget Bilag. Justitsministeriet. København, den 13. juni 2017. Aktstykke nr. 118 Folketinget 2016-17 Bilag 118 Justitsministeriet. København, den 13. juni 2017. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte udviklingen af et nyt it-system

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Projektkatalog (Project Dossier) - Vejledning

Projektkatalog (Project Dossier) - Vejledning Projektkatalog (Project Dossier) - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. HVAD ER PROJEKTKATALOGET (PROJECT DOSSIER)?... 1 2. FORMÅLET MED PROJEKTKATALOGET... 1 3. HVEM MODTAGER PROJEKTKATALOGET?... 1 4. UDARBEJDELSE

Læs mere

Gevinstrealisering for projekter og programmer

Gevinstrealisering for projekter og programmer Gevinstrealisering for projekter og programmer 18. december 2013 Morten Ellegaard, kontorchef Ministeriernes Projektkontor, Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet 1 MINISTERIERNES PROJEKTKONTOR 2

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Aktstykke nr. 109 Folketinget Afgjort den 17. december Skatteministeriet. København, den 1. december 2009.

Aktstykke nr. 109 Folketinget Afgjort den 17. december Skatteministeriet. København, den 1. december 2009. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2010-11 Afgjort den 17. december 2009 Skatteministeriet. København, den 1. december 2009. 109 a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til afholde

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Vejledning om risikovurdering af programmer 1 Indhold 2 BAGGRUND FOR IT-PROJEKTRÅDETS RISIKOVURDERING AF PROGRAMMER 3 HVILKE PROGRAMMER SKAL

Læs mere

Ministeriernes projektkontor - rådgivning, modeller og myndighedernes samarbejde med It-projektrådet

Ministeriernes projektkontor - rådgivning, modeller og myndighedernes samarbejde med It-projektrådet Ministeriernes projektkontor - rådgivning, modeller og myndighedernes samarbejde med It-projektrådet Morten Ellegaard, Kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet 24. 1 PROFESSIONALISERING

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel April 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2013 om

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Aktstykke nr. 164 Folketinget 2009-10. Afgjort den 10. december 2009. Skatteministeriet. København, den 2. december 2009.

Aktstykke nr. 164 Folketinget 2009-10. Afgjort den 10. december 2009. Skatteministeriet. København, den 2. december 2009. Aktstykke nr. 164 Folketinget 2009-10 Afgjort den 10. december 2009 164 Skatteministeriet. København, den 2. december 2009. a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at igangsætte

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003.

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 1 Bilag Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 97 a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at gennemføre en forsøgsordning for indførelse af omkostningsregnskaber i ca.

Læs mere

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz 1 Kulturministeriet. København, den 12. juni 2007. 162 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at overføre 11 mio. kr. fra det overskydende licensprovenu fra 2006 til 21.11.01 Kulturministeriets

Læs mere

Ny anlægsbudgettering. Af Peter Jonasson

Ny anlægsbudgettering. Af Peter Jonasson Ny anlægsbudgettering Af Peter Jonasson Baggrund Gentagende kritik at budgetteringen af større statslige anlægsprojekter. Både nyere dansk forskning og internationale erfaringer (f.eks. Norge og England)

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Aktstykke nr. 114 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 27. maj 2014.

Aktstykke nr. 114 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 27. maj 2014. Aktstykke nr. 114 Folketinget 2013-14 Afgjort den 4. juni 2014 114 Beskæftigelsesministeriet. København, den 27. maj 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at afholde

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel Oktober 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets procedurer for anskaffelse

Læs mere

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning

Læs mere

STATUS. Statens it-projekter

STATUS. Statens it-projekter STATUS 02 2012 Statens it-projekter indhold 1. IT-projektrådets vurdering.... 3 It-projekter genovervejes og genplanlægges.... 3 Forsinkelser... 4 Usikkert om business cases opdateres.... 4 Få effektiviseringsprojekter....

Læs mere

Aktstykke nr. 10 Folketinget Forsvarsministeriet. København, den 2. maj 2016.

Aktstykke nr. 10 Folketinget Forsvarsministeriet. København, den 2. maj 2016. Aktstykke nr. 10 Folketinget 2016-17 10 Forsvarsministeriet. København, den 2. maj 2016. a. Forsvarsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til afhændelse af Kuglegården, matr.nr. 592

Læs mere

Afgjort den 26. februar 2009. Tidligere fortroligt aktstykke F (2008-09). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25.02.2013.

Afgjort den 26. februar 2009. Tidligere fortroligt aktstykke F (2008-09). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25.02.2013. Aktstykke nr. 70 Folketinget 2012-13 Afgjort den 26. februar 2009 Tidligere fortroligt aktstykke F (2008-09). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25.02.2013. Transportministeriet. København,

Læs mere

Den fællesstatslige it-projektmodel

Den fællesstatslige it-projektmodel Den fællesstatslige it-projektmodel Den fællesstatslige it-projektmodel består af: En model for faseopdeling af projektforløbet Principper for overgang fra en fase til næste fase Et antal ledelsesprodukter

Læs mere

ny natur, friluftsliv og kvælstofreducerende tiltag.

ny natur, friluftsliv og kvælstofreducerende tiltag. Aktstykke nr. 119 Folketinget 2015-16 Afgjort den 23. juni 2016 119 Miljø- og Fødevareministeriet. København, den 7. juni 2016. a. Miljø- og Fødevareministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning 2015

Vejledning om bevillingsafregning 2015 Vejledning om bevillingsafregning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153 Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 66 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. a. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afgiver ved dette orienterende aktstykke

Læs mere

Vejledning til statens business casemodel

Vejledning til statens business casemodel Vejledning til statens business casemodel Januar 2014 Den fællesstatslige it-projekt-/programmodel, Digitaliseringsstyrelsen Indhold 1 INDLEDNING...1 1.1 FORMÅL...1 1.2 HVAD ER STATENS BUSINESS CASE-MODEL?...1

Læs mere

Vejledning til den fællesstatslige itprojektmodel

Vejledning til den fællesstatslige itprojektmodel Vejledning til den fællesstatslige itprojektmodel December 2015 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 6 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 8 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Kommentar til lovforslag om udgiftslofter

Kommentar til lovforslag om udgiftslofter d. 22.10.2014 Kommentar til lovforslag om udgiftslofter Formandsskabets bemærkninger til lovforslagene indgår i Dansk Økonomi, efterår 2014. Dette notat opsummerer disse bemærkninger. Finansministeren

Læs mere

Professionalisering af itprojektarbejdet

Professionalisering af itprojektarbejdet Professionalisering af itprojektarbejdet i staten Ministeriernes projektkontor 1 HVEM ER VI? 2 1 MINISTERIERNES PROJEKTKONTOR 1. Modelområdet - Modeller (projekt, program, business case) - Netværk - Kompetencer

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Det talte ord gælder

Det talte ord gælder Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt T A L E Tale ved samråd om PROASK den 8. april 2014 Det talte ord gælder 8. april 2014 J.nr. 2014-2704 CAAU/cso Samrådsspørgsmål

Læs mere

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering.

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering. Aktstykke nr. 120 Folketinget 2016-17 120 Børne- og Socialministeriet. København, den 14. juni 2017. a. Børne- og Socialministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der som følge af Aftale

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

PROJEKTINITIERINGSDOKUMENTATION (PID)

PROJEKTINITIERINGSDOKUMENTATION (PID) AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø (PID) [SKRIV PROJEKTETS NAVN] Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Indhold... 1 2 Stamdata... 3 3 Projektbeskrivelse...

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Dato 6. februar 2008 J. nr. 013-000062 Deres ref. 07-001318-11 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon

Læs mere

Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten.

Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten. Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten December 2016 Indhold 1. Indledning 3 2. Interne statslige overførsler

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

Aktstykke nr. 125 Folketinget Undervisningsministeriet. København, den 19. juni 2017.

Aktstykke nr. 125 Folketinget Undervisningsministeriet. København, den 19. juni 2017. Aktstykke nr. 125 Folketinget 2016-17 125 Undervisningsministeriet. København, den 19. juni. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at HF og VUC Fyn opfører en ny undervisningsbygning

Læs mere

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen.

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen. Aktstykke nr. 82 Folketinget 2015-16 Afgjort den 4. maj 2016 82 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 12. april 2016. a. Udlændinge-, Integrations-

Læs mere

Retningslinjer for udformning af byggeog anlægsaktstykker. December 2015

Retningslinjer for udformning af byggeog anlægsaktstykker. December 2015 Retningslinjer for udformning af byggeog anlægsaktstykker December 2015 Retningslinjer for udformningen af byggeog anlægsaktstykker Denne vejledning indeholder retningslinjer for udformningen af aktstykker

Læs mere

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Januar 2016 Indhold 0 Indledning... 1 0.1 Baggrund... 1 0.2 Formål... 1 0.3 Målgruppe... 1 0.4 Opbygningen af vejledningen... 1 0.5 Datagrundlag... 1 0.6 Systemunderstøttelse...

Læs mere

Rettet 9. september 2005

Rettet 9. september 2005 1. Indledning Dette supplement er udarbejdet som et bilag til PV6 Overgang til drift og har til formål at konkretisere og beskrive de forhold, som en institution skal være opmærksom på ved tilpasning af

Læs mere

Afgjort den 23. juni 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11

Afgjort den 23. juni 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11 Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11 Afgjort den 23. juni 2011 155 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Læs mere

Vejledning om risikovurdering af IT-projekter

Vejledning om risikovurdering af IT-projekter Vejledning om risikovurdering af IT-projekter 1. Indledning Gennemførelsen af IT-projekter er forbundet med risiko. Nogle risici har institutionerne selv indflydelse på. Andre risici er det ikke muligt

Læs mere

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet.

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet. 1 /bilag Justitsministeriet. København, den 18. maj 2009. 149 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen, idet der er indgået en tillægsaftale

Læs mere