SKJ CV - PROJEKTPORTEFØLGE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKJ CV - PROJEKTPORTEFØLGE"

Transkript

1 Kunde Projekter: Firma TV 2 Periode Juni 2014 Januar 2015 Projekt Projektledelse af projekt til udvikling af TV 2 PLAY apps til Smart TV Management under UX og design af Front-end Leverandørstyring i forbindelse med udvikling af front-end delen hos Franske DOTSCREEN Koordinering af ændringer til CMS indhold håndtering Styrring af intern Beta og Regressions test Gennemfør UAT test for hver af de 4 apps sammen med Produkt Manageren. QA process til godkendelse hos TV producenterne Samsung, LG, Sony og Phillips Samsung app gik live i december 2014 menst resten først var klar i januar. Firma Region Midt Periode November 2013 Juni 2014 Projekt Test Management af User Acceptance Test (UAT) af applikationer i nyt fælles IT plaform (Citrix Windows7 miljø). Definer test metoder og processer Analyser test kritikalitet (sandsynlighed og konsekvens ved fejl) for de tildelte applikationer Definer og planlæg test (design test) i samarbejde med brugerne af de enkelte applikationer Gennemfør og dokumenter test pr. applikation UAT Test af applikationer udvalgt til pilotdrift gennemført. Firma Norsk Elkraft Danmark A/S Periode August 2013 August 2013 Projekt Beskriv forretningsprocesser efter SIPOC modelen og beskriv best praxis tastevejledninger til det nyligt implementerede Dynamics AX Xellent system og den nye nationale leverandørskifte løsning (Datahub). Skan overblik og fremdrift i det igangværende projekt til levering af rapporter fra Dynamics AX Xellent. Udarbejd forbedrings og udviklings forslag til kritiske processer og IT løsninger samt til de manglende fleksible og brugbare standard rapporter i Xellent. Analyser og dokumenter de mest kritiske forretningsprocesser 1

2 For disse processer, foreslå best praxis brug af Xellent Udarbejd detaljeret Xellent tastevejledninger i henhold til valgt best praxis og instruer medarbejderne I brugen af Xellent. Skab overblik over status og afhjælp de blokkerende problemer så fremdrift på levering af Xellent rapporter sikres. Analyser og kom med løsningsforslag de mangler/problemer, der er ved den aftalte projektleverance i forhold til det forventede resultat. Instruer brugerne i at bruge de muligheder, der er ved definering af individuelle rapporter, som findes i Dynamics AX Xellent De mest kritiske forretningsprocesser med tilhørende tastevejledninger er udarbejdet og godkendt. Udviklings/effektiviseringsforslag med mest/åbenlys potentiale foreslået beskrevet. Status rapport for færdiggørelse af det igangværende Xellent rapport projekt udfærdiget og forslag til fremtidig brug/udvikling af rapporter beskrevet og den første rapport er implementeret. Historiske Projekter Nr.: 1/17 Firma Sydfyns Elforsyning (SEF) Periode September 2010 Oktober 2012 Projekt Implementering af standard systemet Xellent CRM samt udvikling og implementering af nyt interface mellem MS Dynamics AX Xellent (DAX) og Netadmin. Inden implementering af de to systemer ønskede kunden, at deres ERP system skulle opgraderes til MS Dynamics AX Xellent version Opsætning af plan for gennemførelse af de 3 delprojekter (opgradering, CRM og interface). Behovsafdækning for de tre delprojekter samt konvertering af data fra et eksternt system. Design af overordnet løsningsbeskrivelser. Udarbejdelse af teststrategi og testplan. Udarbejdelse af implementeringsplan (datakonvertering, levering af løsning, accept test, idriftsættelse). Udarbejdelse af brugervejledninger og undervisningsmateriale. Koordinering af leverancerne fra de to eksterne leverandører (EGU og Code3). Koordinering af gennemførelse af testaktiviteter. Opfølgning på projektøkonomi. Undervisning af brugerne. Koordinering af support efter idriftsættelse. Opgradering af systemet samt implementering af standard Xellent blev gennemført som aftalt til årsskiftet 2010/2011. Kundetilpasninger til CRM og det nye interface implementeret og taget i brug i september Herefter er der løbende suppleringer til 2

3 datavask/konvertering samt levering af fejlrettelser og udbedring af mangler frem til oktober 2012, hvor projektet endelig lukkes. Nr.: 2/17 Firma Sydfyns Elforsyning (SEF) Periode Juni 2011 Juni 2012 Projekt Beskrivelse af forretningsprocesser for Kunde & Marked områdets funktioner (den kommercielle del af SEF) efter SIPOC modelen. Kunden ønsker at disse forretningsprocesser kan registreres i kundens nuværende QA system, SEFKISS. Derudover skulle projektet undersøge, om SEFs SharePoint platform skulle opgraderes fra 2007 versionen til 2010 versionen. Facilitering af udarbejdelse af SIPOC beskrivelser af alle kundevendte funktioner. Analyse af nødvendighed og ressourcebehov ved evt. opgradering af SharePoint. Afdækning af behov til ændring af SEFKISS så de nye forretningsprocesser kunne registreres og vedligeholdes her. Gennemførelse af implementering af ny SEFKISS. Opfølgning i de enkelte afdelinger på udarbejdelse af SIPOC beskrivelserne. Alle kundevendte funktioner var beskrevet inden udgangen af SEF besluttede i midlertidig, at udvide projektet til, at omfatte hele organisationen. Projektvarigheden blev derefter forlænget til sommeren SEFs SharePoint miljø opgraderet til Ny SEFKISS implementeret. Alle forretningsprocesser beskrevet efter SIPOC modelen og registreret i ny SEFKISS. Forretningsprocesser godkendt af Danske Standard ved fornyelse af ISO9001 certifikat i juni Nr.: 3/17 Firma Sydfyns Elforsyning (SEF) Periode Oktober 2008 April 2010 Projekt Analyse og Implementering af de nødvendige tiltag for at SEF kunne blive certificeret efter DS484. Certificeringen skulle indarbejdes i SEFs QA håndbog og denne håndbog skulle gøres elektronisk. De områder Projekt, Fiber drift og support, Kundeservice, salg og marketing), som endnu ikke var ISO9001 certificerede, skulle forberedes til certificering ved en senere lejlighed. Certificeringen skulle dække både Sefs interne IT net og dets brugere samt Fibernetværket som bruges af SEFs kunder. Derudover skulle anti- terror logning samt alle tekniske ændringer, som forudsatte certificeringen, implementeres. Fortolkning af standarden og beskrivelse af retningslinjer for overholdelse af informationssikkerhed. Afdækning af behov til elektronisk QA system. Afdækning af svagheder i nuværende IT og fiber netværk og systemer og iværksætte relevante forbedrings projekter til afhjælpning. Afdækning af behov til Anti-terror logningssystem. 3

4 Gennemføre implementering af Anti-terror logningssystem og diverse tekniske ændringer i IT og Fibernetværket. Gennemfører udvikling og implementering af elektronisk system til registrering, vedligeholdelse og opfølgning på informationssikkerheds og kvalitetssystemet (DS484, ISO9001). Gennemfører konvertering af gamle QA dokumenter til det nye elektroniske system samt registrering af de nye "dokumenter" og øvrige data. Udarbejdelse af ibrugtagnings og uddannelsesplan. Opfølgning på projektøkonomi. Godkendelse af alle eksterne leverancer. Idriftsættelse af tekniske forbedringer. Idriftsættelse af nyt elektronisk QA system. Gennemføre uddannelse af alle medarbejdere og ledere i SEF. Gennemføre risikovurdering i samarbejde med KPMG. Udarbejdelse og afprøvning af IT og Fiber beredskabsplaner. Gennemfører endelig Certificering med Dansk Standard. Nyt elektronisk QA system kaldet SEFKISS blev implementeret i december Gamle og nye data blev konverteret ind i det nye system, og systemet blev taget i brug i takt med, at alle medarbejdere blev undervist. Pre-audit blev gennemført i december Tekniske forbedringer og anti-terror løsning blev implementeret løbende i 2009 og Q1 af Risikoanalyse gennemført i januar Beredskabsplaner godkendt i marts SEF blev endelig certificeret i april Nr.: 4/17 Firma Sydfyns Elforsyning (SEF) Periode Oktober 2009 August 2010 Projekt Implementering af standard projekt model for SEFs projekter samt udvikling og implementering af løsning til registrering og opfølgning på igangværende projekter. Kunden ønsker en standardiseret metode for gennemførelse af alle typer projekter herunder anlæg af fibernetværk til SEFs kunder. Afdækning af de aktiviteter der indgår de forskellige typer projekter. Afdækning af behov/ønsker til et fælles projekt styringsværktøj. Indhentning af tilbud fra to forskellige leverandører. Indgå aftale med valgte leverandør. Gennemførelse af udvikling og implementering af nyt projektstyringsværktøj. Opfølgning og godkendelse af leverancer - herunder opfølgning på projektøkonomi. Beskrivelse af ny projektproces for IT, EL og Fiber projekter. Udarbejdelse af elektroniske projekt håndbøger og standard skabeloner til projektdokumentation. Afprøvning og evaluering af de nye projektprocesser, skabeloner og håndbøger. Gennemførelse af anlæg af 4 fibernetværks projekter samt aktivering af nye fiberkunder. Nye projektprocesser, håndbøger og skabeloner beskrevet og taget i brug. 4

5 Nyt fælles projektstyringsværktøj implementeret. Mere end 300 nye fiberkunder. Nr.: 5/17 Firma Cap Gemini Kunde TDC Mobil Periode Januar 2008 August 2008 Projekt Nummerportering: Automatisering af godkendelse flow ved afgivelse af nummer til anden operatør/service provider. Planlægning og opfølgning på projekt i både DK og Indien. Afdækning af behov/ønsker sammen med kunden. Udarbejdelse overordnet løsningsdesign og estimering af projektet. Godkendelse af teststrategi og testplan. Præsentation af løsningsforslag, estimat og plan med henblik på godkendelse fra kunden. Godkendelse af detaljeret design og testcases fra Indien. Godkendelse af udviklings og test leverancer fra Indien. Præsentation af løsning og testresultatet med henblik på godkendelse fra kunden. Gennemførelse af idriftsættelse i kundens produktionsmiljø. Evaluering af projektet sammen med repræsentanter for projektgruppen og kunden. Automatiseret godkendelses flow ved afgivelse af numre til andre operatører og service providere. Nr.: 6/17 Nr.: 7/17 Firma Cap Gemini Kunde TDC Periode September 2006 September 2007 Projekt Implementering af løsning til logning af kunders brug af teletjenester og internet i henhold til Telestyrelsens bekendtgørelse af 28. september 2006 vedr. anti-terror logning. Fortolkning af teksten i bekendtgørelsen i samarbejde med TDC Mobil Politi Gruppe og IT Drift ansvarlige. Projektledelse og planlægning af den del der vedrører logning og søgning/udtræk af logoplysninger vedr. mobil telefoni. Afdækning af behov/ønsker i samarbejde med TDC Mobil. Løsningsdesign. Implementering. Løsning indeholdende logning af mobil telefoni data, on-line søgefunktion til Politigruppen samt elektronisk levering af de udtrukne og krypterede logdata til Politiets system implementeret inden 15. september 2007, hvor bekendtgørelsen trådte i kraft. 5

6 Firma Cap Gemini Kunde TDC Periode Januar 2006 Juni 2007 Projekt MVNO projektet (TDC's Nordiske satsning): Implementering af nummerporteringsløsning med integration mellem MVNO Amdocs løsning og Norsk OCH system (POLKA). Kunden ønsker, at der tages udgangspunkt i den danske nummer porteringsløsning, så denne udvides til at kunne skelne mellem danske og norske porteringsflows og håndtere disse korrekt i henhold til Dansk og Norsk lovgivning. Planlægning og opfølgning på projekt i både DK, Norge og Indien. Tolkning af norsk porteringslovgivning og udarbejdelse af GAB analyse i forhold til den kørende danske løsning. Afdækning af behov/ønsker sammen med kunden og den norske leverandør af porteringsløsningen POLKA. Udarbejdelse overordnet løsningsdesign og estimering af projektet. Godkendelse af teststrategi og testplan. Præsentation af løsningsforslag, estimat og plan med henblik på godkendelse fra kunden. Godkendelse af detaljeret design og testcases fra Indien. Godkendelse af udviklings og test leverancer fra Indien. Præsentation af løsning og testresultat med henblik på godkendelse fra kunden. Gennemførelse af idriftsættelse i kundens produktionsmiljø. Evaluering af projektet sammen med repræsentanter for projektgruppen og kunden. TDCs eksisterende nummerporteringsløsning blev udvidet med funktionalitet, så både dansk og norsk lovgivning overholdes. Porteringerne kan gennemføres via den samme løsning og med fuld og automatisk integration til begge landes Operatør Clearing huse. Nr.: 8/17 Firma Cap Gemini Kunde TDC Periode November 2006 Maj 2007 Projekt Udvid TDC Mobils Forhandler system (KVIK) og selvbetjeningsportal (VAKS) med funktionalitet til bestilling af flytning af nummer. Kunden ønsker en fuldautomatisk løsning så der ikke skal ske nogen efterbehandling af disse ordre hvis alle oplysninger vedr. nummeret og den afgivende operatør er korrekte. Afdækning af behov/ønsker i samarbejde med TDC Mobil. Løsningsdesign og estimering (overordnet løsning). Overdragelse af udviklings og test opgave til outsourcede afdelinger i Indien. Opfølgning og godkendelse af leverancer fra Indien. Indhentning af juridisk og sikkerhedsgodkendelse af de nye flows. Gennemførelse af idriftsættelse i kundens produktionsmiljø. 6

7 Nummerporteringsfunktionalitet implementeret i TDC Mobil eksisterende løsning til Forhandlersalg og selvbetjening. Implementeret automatisk behandling af de bestilte porteringer. Nr.: 9/17 Periode Januar 2005 November 2005 Projekt Implementering af web portal og services til provisionering af mobile tjenester til Service Providernes kunder. Løsningen skulle tilgodese både store og små Service Providere således, at de, der ønskede det, kunne integrere deres systemer med TDC Mobil's system vha. Web services, mens de mindre Service Providere kunne vælge at bruge portalen til manuel provisionering af tjenester til deres kunder. Løsningen skulle desuden indeholde funktioner til brugeradministration, support (aktiveringsstatus, tyverispærring m.v.), nummer historik, nummerportering, statistikker og rapportbestillinger). Projektledelse og styring. Afdækning af behov/ønsker. Design af overordnet løsning og estimering. Udarbejdelse af teststrategi. Koordinering mellem 3 udviklingsafdelinger, testafdelingen samt rekvirenterne(tdc Wholesale, TDC Mobil, Telmore og Debitel). Gennemførelse af idriftsættelse samt gennemførelse af stres test. Sikre sikkerhedsgodkendelse af løsning. Gennemfører uddannelse, overdragelse og evaluering. Løsning bestående af webportal og bagved liggende webservices implementeret og ibrugtaget for samtlige af TDC Mobil's service providere Nr.: 10/17 Periode August 2004 Juni 2005 Projekt Implementering af løsning til salg af branded taletidskort så virksomheder som f.eks. Dans Supermarked og Coop kan udgive og sælge taletidskort under deres eget brand. Afdækning af behov/ønsker i samarbejde med TDC Mobil og TDC Wholesale, SIM Kort producenter m.fl. Løsningsdesign. Implementering. Accept test i samarbejde med Dansk Supermarked. Løsningen implementeret med Dansk Supermarked som første kunde. Hurtigt efter Coop Danmark. 7

8 Nr.: 11/17 Periode November 2003 Juni 2004 Projekt Implementering af en prepaid løsning til TDC Mobils Service Providere (SP). TDC ønsker en løsning hvor IN centralen ikke bruges men at transaktioner til afregning af de gennemførte kald sendes til SP en gang i timen. SP er derefter selv ansvarlig for at tælle ned på kundernes taletidskort. Afdækning af behov/ønsker i samarbejde med TDC Mobil og TDC Wholesale. Løsningsdesign. Implementering. Accept test i samarbejde med 3 udvalgte Service Providere. Prepaid løsning til Service Providerne implementeret som aftalt Nr.: 12/17 Periode November 2003 Maj 2004 Projekt Implementering af flows til håndtering af import af numre fra andre teleudbydere. Kunden ønsker af løsning også skal tillade import af numre til brug for TDC Mobils Service Providere. Afdækning af behov/ønsker. Design og estimering af overordnet løsning. Udarbejdelse af Teststrategi. Godkendelse af test cases samt detaljeret løsningsbeskrivelse og estimat. Implementering af løsning i produktionsmiljø. Aflevering og evaluering i samarbejde med TDC. Løsning implementeret Nr.: 13/17 Periode August 2003 Maj 2004 Projekt Implementering af løsningen til håndtering af intern flytning (Gensalg) af numre mellem TDC Mobil, TDC Fastnet(Duet) og TDC Mobils Service Providere. Afdækning af behov/ønsker. Design og estimering af overordnet løsning. Udarbejdelse af Teststrategi. 8

9 Godkendelse af test cases samt detaljeret løsningsbeskrivelse og estimat. Implementering af løsning i produktionsmiljø. Aflevering og evaluering i samarbejde med kunden. Løsning til håndtering af Gensalgs ordre er implementeret så disse porteringsflows behandles af brugerne på samme måde som ind- og eksport mellem udbyderne. Nr.: 14/17 Periode November 2003 Juni 2004 Projekt Implementering af taletidskort (prepaid) til TDC Mobils kunder. Kunden ønsker en løsning hvor prepaid SIM kort kan præaktiveres parret til et nummer samt oprettelse af en prepaid account på IN Centralen. Kaldet skal afregnes strakt efter gennemførelse og kunden skal have mulighed for at indsætte penge på deres prepaid account. Afdækning af behov/ønsker i samarbejde med udviklingsingeniører fra TDC Mobil. Design og estimering af overordnet løsning.. Implementering i produktionsmiljø. Accept test i produktions miljø inden lancering. IT løsning idriftsat til tiden så TDC Mobils lanceringskampagne kunne afvikles som planlagt Nr.: 15/17 Periode November 2001 November 2002 Projekt Til TDC Mobils nye Billing system fra Amdocs er funktionalitet til eksport af numre til anden operatør udviklet af Amdocs konsulenter parallelt med udviklingen af løsningen til TDC Mobils gamle billingsystem. Efter overgangene fra gammel til nyt billingsystem fungerer håndtering af eksport ordre ikke korrekt. Kunden ønsker nedsat en Task Force gruppe til afdækning af fejl så disse kan blive rettet. Samtidig hermed skal gruppen sikre at kundernes bestilte eksport ordre gennemført manuelt om nødvendigt indtil problemerne i systemet bliver løst. Afdækning af fejl i det nye Amdocs Billing system. Udvikling af Excel/SQL hjælpeværktøj til overvågning og fejl retning af porteringsflows. Beskrivelse af løsningsforslag til rettelse af fejl i systemet. Prioritering af fejl til rettelse. Implementering og verificering af effekten af fejlrettelserne i produktionsmiljø. Problemerne med eksport flows blev løst og bestille porteringer blev gennemført med hjælp fra Task-Force gruppen 9

10 Nr.: 16/17 Periode Februar 2001 Oktober 2001 Projekt Implementering af Nummerportering til TDC Mobil og TDC Mobils Service Providere. Efter vedtagelse af nummerporteringsloven ønsker kunden en teknisk projektleder til deltagelse i arbejdsgruppen for teknikere fra alle teleoperatører. Den tekniske projektleder skal varetage TDC Mobils interesser i valg af løsningsmodel i samarbejde med de øvrige teleudbyders teknikere samt gennemføre implementering af eksport funktionalitet kun. Design af porteringsflows fælles for alle teleudbyder i DK. Ledelse af teknisk implementeringsprojekt. Definition af løsnings arkitektur for TDC Mobil. Implementering af nummerporteringsløsning i produktionsmiljø. Support og overvågning efter idriftsættelse. TDC Mobils nummerporteringsløsning implementeret og ibrugtaget i henhold til den af Telestyrelsen fastsatte dato. Nr.: 17/17 Periode Januar 2000 Maj 2000 Projekt Implementering af løsning så TDC Mobils kunder kan søge efter, købe og downloade en ringetone til deres mobiltelefon via SMS. Teknisk IT projektledelse. Afdækning af behov/ønsker til den it tekniske løsning. Design af den it tekniske løsning i samarbejde med TDC mobil udviklingsingeniører. Implementering af IT løsningen i produktionsmiljø. Implementeret løsning som kan registre bestilling og betaling af SMS ringetoner. 10

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD

Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD Danske Baptisters Spejderkorps IT-udvalget Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD Udarbejdet af IT-udvalget i Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Whitepaper. IT Quality A/S. IAM Beskrivelse

Whitepaper. IT Quality A/S. IAM Beskrivelse Whitepaper IT Quality A/S IAM Beskrivelse IAM Identity og Access Management... 4 1.1 Projektmodel... 4 1.2 Fleksible løsninger... 4 2 IDM Identity Manager... 5 2.1 IDM forenkler og automatiserer... 5 2.2

Læs mere

CV for Jens Bay Clausen

CV for Jens Bay Clausen CV for Jens Bay Clausen Stilling: Arkitekt / Teknisk projektleder Fødselsår: 1960 Ledelseserfaring: Siden 1996 Uddannelse: 2005-2009 HD i Økonomistyring og Procesledelse 1977-1982 Elektroniktekniker Kontakt:

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

A-2 Intranet og projekthåndtering - Stephen Sarquah - IMM-B.Eng-2010-27

A-2 Intranet og projekthåndtering - Stephen Sarquah - IMM-B.Eng-2010-27 Side 2 af 73 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematik Modellering Bygning 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Danmark Telefon +45 45253351, Fax +45 45882673 reception@imm.dtu.dk www.imm.dtu.dk

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Leverancebeskrivelse. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leverancebeskrivelse. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leverancebeskrivelse Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 17-07-2008 Kontor: Udviklingsenhed J.nr.: I4148 Sagsbeh.: CHS Fil-navn: Leverancebeskrivelse Leverancebeskrivelse

Læs mere

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/S ScanNet ISAE 3402 Type

Læs mere

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/S ScanNet ISAE 3402 Type

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Mission og it-vision...3 Forretningsmæssige krav, herunder kompetencer...4 It-styring og -organisering...6

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Bilag 8 Samarbejde og rapportering

Bilag 8 Samarbejde og rapportering Bilag 8 Samarbejde og rapportering Version 0.9 05-05-2014 Indhold VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 1 INDLEDNING... 5 2 PROJEKTLEDELSESMETODE OG UDVIKLINGSMETODE... 6 2.1 UDVIKLING AF PROTOTYPE FOR SYSTEMETS

Læs mere

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Miracle Hosting A/S ISAE 3402

Læs mere

PROJEKTOPGAVE. MPF Hold 6 - Modul 1. Aflevering d. 15. november 2013 Anslag: 110.455

PROJEKTOPGAVE. MPF Hold 6 - Modul 1. Aflevering d. 15. november 2013 Anslag: 110.455 PROJEKTOPGAVE MPF Hold 6 - Modul 1 Aflevering d. 15. november 2013 Anslag: 110.455 Opgaven er udarbejdet af: Jens Have Maiken Leger Andersen Troels Royster Olsen Linda Faurskov Britt Lind Myrup Indholdsfortegnelse

Læs mere

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger.

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger. It-sikkerhed International standard Datasikkerhed Outsourcing Årsregnskab Sikkerhedsforanstaltninger It Regnskabsdata Data Hosting type 1 - type 2 Persondataloven Revision Hostingløsning Hostingcenter

Læs mere

Introduktion til PRINCE2

Introduktion til PRINCE2 logo er et varemærke tilhørende OGC. Introduktion til PRINCE2 Særtryk af de to første kapitler i PRINCE2 manualen Kopiering er ikke tilladt 1 INTRODUKTION PRINCE (PRojects IN Controlled Environments) er

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Informationsteknokogi

Informationsteknokogi Informationsteknokogi Artikel trykt i Informationsteknologi. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING FEBRUAR 2015 MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af MultiHouses hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede

Læs mere

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 1. maj til 30. november 2013 ISAE 3402, type II any.cloud

Læs mere

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse Høringsudkast til DAK 15. januar 2014 På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse 1 1. Forord It-strategien til understøttelse

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus.

Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus. Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus. 1. Kravspecifikationen: Funktionalitet 1.1 Bedst mulig brugerfunktionalitet for online kunder 6 Ø Systemet skal kunne

Læs mere

Vejledning til IT-forretningsanalyse

Vejledning til IT-forretningsanalyse Vejledning til IT-forretningsanalyse Denne vejledning hjælper med at få stillet de nødvendige spørgsmål om kundens IT-løsning, så du efterfølgende kan rådgive om forbedringer, sikkerhed og nye måder at

Læs mere