SKJ CV - PROJEKTPORTEFØLGE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKJ CV - PROJEKTPORTEFØLGE"

Transkript

1 Kunde Projekter: Firma TV 2 Periode Juni 2014 Januar 2015 Projekt Projektledelse af projekt til udvikling af TV 2 PLAY apps til Smart TV Management under UX og design af Front-end Leverandørstyring i forbindelse med udvikling af front-end delen hos Franske DOTSCREEN Koordinering af ændringer til CMS indhold håndtering Styrring af intern Beta og Regressions test Gennemfør UAT test for hver af de 4 apps sammen med Produkt Manageren. QA process til godkendelse hos TV producenterne Samsung, LG, Sony og Phillips Samsung app gik live i december 2014 menst resten først var klar i januar. Firma Region Midt Periode November 2013 Juni 2014 Projekt Test Management af User Acceptance Test (UAT) af applikationer i nyt fælles IT plaform (Citrix Windows7 miljø). Definer test metoder og processer Analyser test kritikalitet (sandsynlighed og konsekvens ved fejl) for de tildelte applikationer Definer og planlæg test (design test) i samarbejde med brugerne af de enkelte applikationer Gennemfør og dokumenter test pr. applikation UAT Test af applikationer udvalgt til pilotdrift gennemført. Firma Norsk Elkraft Danmark A/S Periode August 2013 August 2013 Projekt Beskriv forretningsprocesser efter SIPOC modelen og beskriv best praxis tastevejledninger til det nyligt implementerede Dynamics AX Xellent system og den nye nationale leverandørskifte løsning (Datahub). Skan overblik og fremdrift i det igangværende projekt til levering af rapporter fra Dynamics AX Xellent. Udarbejd forbedrings og udviklings forslag til kritiske processer og IT løsninger samt til de manglende fleksible og brugbare standard rapporter i Xellent. Analyser og dokumenter de mest kritiske forretningsprocesser 1

2 For disse processer, foreslå best praxis brug af Xellent Udarbejd detaljeret Xellent tastevejledninger i henhold til valgt best praxis og instruer medarbejderne I brugen af Xellent. Skab overblik over status og afhjælp de blokkerende problemer så fremdrift på levering af Xellent rapporter sikres. Analyser og kom med løsningsforslag de mangler/problemer, der er ved den aftalte projektleverance i forhold til det forventede resultat. Instruer brugerne i at bruge de muligheder, der er ved definering af individuelle rapporter, som findes i Dynamics AX Xellent De mest kritiske forretningsprocesser med tilhørende tastevejledninger er udarbejdet og godkendt. Udviklings/effektiviseringsforslag med mest/åbenlys potentiale foreslået beskrevet. Status rapport for færdiggørelse af det igangværende Xellent rapport projekt udfærdiget og forslag til fremtidig brug/udvikling af rapporter beskrevet og den første rapport er implementeret. Historiske Projekter Nr.: 1/17 Firma Sydfyns Elforsyning (SEF) Periode September 2010 Oktober 2012 Projekt Implementering af standard systemet Xellent CRM samt udvikling og implementering af nyt interface mellem MS Dynamics AX Xellent (DAX) og Netadmin. Inden implementering af de to systemer ønskede kunden, at deres ERP system skulle opgraderes til MS Dynamics AX Xellent version Opsætning af plan for gennemførelse af de 3 delprojekter (opgradering, CRM og interface). Behovsafdækning for de tre delprojekter samt konvertering af data fra et eksternt system. Design af overordnet løsningsbeskrivelser. Udarbejdelse af teststrategi og testplan. Udarbejdelse af implementeringsplan (datakonvertering, levering af løsning, accept test, idriftsættelse). Udarbejdelse af brugervejledninger og undervisningsmateriale. Koordinering af leverancerne fra de to eksterne leverandører (EGU og Code3). Koordinering af gennemførelse af testaktiviteter. Opfølgning på projektøkonomi. Undervisning af brugerne. Koordinering af support efter idriftsættelse. Opgradering af systemet samt implementering af standard Xellent blev gennemført som aftalt til årsskiftet 2010/2011. Kundetilpasninger til CRM og det nye interface implementeret og taget i brug i september Herefter er der løbende suppleringer til 2

3 datavask/konvertering samt levering af fejlrettelser og udbedring af mangler frem til oktober 2012, hvor projektet endelig lukkes. Nr.: 2/17 Firma Sydfyns Elforsyning (SEF) Periode Juni 2011 Juni 2012 Projekt Beskrivelse af forretningsprocesser for Kunde & Marked områdets funktioner (den kommercielle del af SEF) efter SIPOC modelen. Kunden ønsker at disse forretningsprocesser kan registreres i kundens nuværende QA system, SEFKISS. Derudover skulle projektet undersøge, om SEFs SharePoint platform skulle opgraderes fra 2007 versionen til 2010 versionen. Facilitering af udarbejdelse af SIPOC beskrivelser af alle kundevendte funktioner. Analyse af nødvendighed og ressourcebehov ved evt. opgradering af SharePoint. Afdækning af behov til ændring af SEFKISS så de nye forretningsprocesser kunne registreres og vedligeholdes her. Gennemførelse af implementering af ny SEFKISS. Opfølgning i de enkelte afdelinger på udarbejdelse af SIPOC beskrivelserne. Alle kundevendte funktioner var beskrevet inden udgangen af SEF besluttede i midlertidig, at udvide projektet til, at omfatte hele organisationen. Projektvarigheden blev derefter forlænget til sommeren SEFs SharePoint miljø opgraderet til Ny SEFKISS implementeret. Alle forretningsprocesser beskrevet efter SIPOC modelen og registreret i ny SEFKISS. Forretningsprocesser godkendt af Danske Standard ved fornyelse af ISO9001 certifikat i juni Nr.: 3/17 Firma Sydfyns Elforsyning (SEF) Periode Oktober 2008 April 2010 Projekt Analyse og Implementering af de nødvendige tiltag for at SEF kunne blive certificeret efter DS484. Certificeringen skulle indarbejdes i SEFs QA håndbog og denne håndbog skulle gøres elektronisk. De områder Projekt, Fiber drift og support, Kundeservice, salg og marketing), som endnu ikke var ISO9001 certificerede, skulle forberedes til certificering ved en senere lejlighed. Certificeringen skulle dække både Sefs interne IT net og dets brugere samt Fibernetværket som bruges af SEFs kunder. Derudover skulle anti- terror logning samt alle tekniske ændringer, som forudsatte certificeringen, implementeres. Fortolkning af standarden og beskrivelse af retningslinjer for overholdelse af informationssikkerhed. Afdækning af behov til elektronisk QA system. Afdækning af svagheder i nuværende IT og fiber netværk og systemer og iværksætte relevante forbedrings projekter til afhjælpning. Afdækning af behov til Anti-terror logningssystem. 3

4 Gennemføre implementering af Anti-terror logningssystem og diverse tekniske ændringer i IT og Fibernetværket. Gennemfører udvikling og implementering af elektronisk system til registrering, vedligeholdelse og opfølgning på informationssikkerheds og kvalitetssystemet (DS484, ISO9001). Gennemfører konvertering af gamle QA dokumenter til det nye elektroniske system samt registrering af de nye "dokumenter" og øvrige data. Udarbejdelse af ibrugtagnings og uddannelsesplan. Opfølgning på projektøkonomi. Godkendelse af alle eksterne leverancer. Idriftsættelse af tekniske forbedringer. Idriftsættelse af nyt elektronisk QA system. Gennemføre uddannelse af alle medarbejdere og ledere i SEF. Gennemføre risikovurdering i samarbejde med KPMG. Udarbejdelse og afprøvning af IT og Fiber beredskabsplaner. Gennemfører endelig Certificering med Dansk Standard. Nyt elektronisk QA system kaldet SEFKISS blev implementeret i december Gamle og nye data blev konverteret ind i det nye system, og systemet blev taget i brug i takt med, at alle medarbejdere blev undervist. Pre-audit blev gennemført i december Tekniske forbedringer og anti-terror løsning blev implementeret løbende i 2009 og Q1 af Risikoanalyse gennemført i januar Beredskabsplaner godkendt i marts SEF blev endelig certificeret i april Nr.: 4/17 Firma Sydfyns Elforsyning (SEF) Periode Oktober 2009 August 2010 Projekt Implementering af standard projekt model for SEFs projekter samt udvikling og implementering af løsning til registrering og opfølgning på igangværende projekter. Kunden ønsker en standardiseret metode for gennemførelse af alle typer projekter herunder anlæg af fibernetværk til SEFs kunder. Afdækning af de aktiviteter der indgår de forskellige typer projekter. Afdækning af behov/ønsker til et fælles projekt styringsværktøj. Indhentning af tilbud fra to forskellige leverandører. Indgå aftale med valgte leverandør. Gennemførelse af udvikling og implementering af nyt projektstyringsværktøj. Opfølgning og godkendelse af leverancer - herunder opfølgning på projektøkonomi. Beskrivelse af ny projektproces for IT, EL og Fiber projekter. Udarbejdelse af elektroniske projekt håndbøger og standard skabeloner til projektdokumentation. Afprøvning og evaluering af de nye projektprocesser, skabeloner og håndbøger. Gennemførelse af anlæg af 4 fibernetværks projekter samt aktivering af nye fiberkunder. Nye projektprocesser, håndbøger og skabeloner beskrevet og taget i brug. 4

5 Nyt fælles projektstyringsværktøj implementeret. Mere end 300 nye fiberkunder. Nr.: 5/17 Firma Cap Gemini Kunde TDC Mobil Periode Januar 2008 August 2008 Projekt Nummerportering: Automatisering af godkendelse flow ved afgivelse af nummer til anden operatør/service provider. Planlægning og opfølgning på projekt i både DK og Indien. Afdækning af behov/ønsker sammen med kunden. Udarbejdelse overordnet løsningsdesign og estimering af projektet. Godkendelse af teststrategi og testplan. Præsentation af løsningsforslag, estimat og plan med henblik på godkendelse fra kunden. Godkendelse af detaljeret design og testcases fra Indien. Godkendelse af udviklings og test leverancer fra Indien. Præsentation af løsning og testresultatet med henblik på godkendelse fra kunden. Gennemførelse af idriftsættelse i kundens produktionsmiljø. Evaluering af projektet sammen med repræsentanter for projektgruppen og kunden. Automatiseret godkendelses flow ved afgivelse af numre til andre operatører og service providere. Nr.: 6/17 Nr.: 7/17 Firma Cap Gemini Kunde TDC Periode September 2006 September 2007 Projekt Implementering af løsning til logning af kunders brug af teletjenester og internet i henhold til Telestyrelsens bekendtgørelse af 28. september 2006 vedr. anti-terror logning. Fortolkning af teksten i bekendtgørelsen i samarbejde med TDC Mobil Politi Gruppe og IT Drift ansvarlige. Projektledelse og planlægning af den del der vedrører logning og søgning/udtræk af logoplysninger vedr. mobil telefoni. Afdækning af behov/ønsker i samarbejde med TDC Mobil. Løsningsdesign. Implementering. Løsning indeholdende logning af mobil telefoni data, on-line søgefunktion til Politigruppen samt elektronisk levering af de udtrukne og krypterede logdata til Politiets system implementeret inden 15. september 2007, hvor bekendtgørelsen trådte i kraft. 5

6 Firma Cap Gemini Kunde TDC Periode Januar 2006 Juni 2007 Projekt MVNO projektet (TDC's Nordiske satsning): Implementering af nummerporteringsløsning med integration mellem MVNO Amdocs løsning og Norsk OCH system (POLKA). Kunden ønsker, at der tages udgangspunkt i den danske nummer porteringsløsning, så denne udvides til at kunne skelne mellem danske og norske porteringsflows og håndtere disse korrekt i henhold til Dansk og Norsk lovgivning. Planlægning og opfølgning på projekt i både DK, Norge og Indien. Tolkning af norsk porteringslovgivning og udarbejdelse af GAB analyse i forhold til den kørende danske løsning. Afdækning af behov/ønsker sammen med kunden og den norske leverandør af porteringsløsningen POLKA. Udarbejdelse overordnet løsningsdesign og estimering af projektet. Godkendelse af teststrategi og testplan. Præsentation af løsningsforslag, estimat og plan med henblik på godkendelse fra kunden. Godkendelse af detaljeret design og testcases fra Indien. Godkendelse af udviklings og test leverancer fra Indien. Præsentation af løsning og testresultat med henblik på godkendelse fra kunden. Gennemførelse af idriftsættelse i kundens produktionsmiljø. Evaluering af projektet sammen med repræsentanter for projektgruppen og kunden. TDCs eksisterende nummerporteringsløsning blev udvidet med funktionalitet, så både dansk og norsk lovgivning overholdes. Porteringerne kan gennemføres via den samme løsning og med fuld og automatisk integration til begge landes Operatør Clearing huse. Nr.: 8/17 Firma Cap Gemini Kunde TDC Periode November 2006 Maj 2007 Projekt Udvid TDC Mobils Forhandler system (KVIK) og selvbetjeningsportal (VAKS) med funktionalitet til bestilling af flytning af nummer. Kunden ønsker en fuldautomatisk løsning så der ikke skal ske nogen efterbehandling af disse ordre hvis alle oplysninger vedr. nummeret og den afgivende operatør er korrekte. Afdækning af behov/ønsker i samarbejde med TDC Mobil. Løsningsdesign og estimering (overordnet løsning). Overdragelse af udviklings og test opgave til outsourcede afdelinger i Indien. Opfølgning og godkendelse af leverancer fra Indien. Indhentning af juridisk og sikkerhedsgodkendelse af de nye flows. Gennemførelse af idriftsættelse i kundens produktionsmiljø. 6

7 Nummerporteringsfunktionalitet implementeret i TDC Mobil eksisterende løsning til Forhandlersalg og selvbetjening. Implementeret automatisk behandling af de bestilte porteringer. Nr.: 9/17 Periode Januar 2005 November 2005 Projekt Implementering af web portal og services til provisionering af mobile tjenester til Service Providernes kunder. Løsningen skulle tilgodese både store og små Service Providere således, at de, der ønskede det, kunne integrere deres systemer med TDC Mobil's system vha. Web services, mens de mindre Service Providere kunne vælge at bruge portalen til manuel provisionering af tjenester til deres kunder. Løsningen skulle desuden indeholde funktioner til brugeradministration, support (aktiveringsstatus, tyverispærring m.v.), nummer historik, nummerportering, statistikker og rapportbestillinger). Projektledelse og styring. Afdækning af behov/ønsker. Design af overordnet løsning og estimering. Udarbejdelse af teststrategi. Koordinering mellem 3 udviklingsafdelinger, testafdelingen samt rekvirenterne(tdc Wholesale, TDC Mobil, Telmore og Debitel). Gennemførelse af idriftsættelse samt gennemførelse af stres test. Sikre sikkerhedsgodkendelse af løsning. Gennemfører uddannelse, overdragelse og evaluering. Løsning bestående af webportal og bagved liggende webservices implementeret og ibrugtaget for samtlige af TDC Mobil's service providere Nr.: 10/17 Periode August 2004 Juni 2005 Projekt Implementering af løsning til salg af branded taletidskort så virksomheder som f.eks. Dans Supermarked og Coop kan udgive og sælge taletidskort under deres eget brand. Afdækning af behov/ønsker i samarbejde med TDC Mobil og TDC Wholesale, SIM Kort producenter m.fl. Løsningsdesign. Implementering. Accept test i samarbejde med Dansk Supermarked. Løsningen implementeret med Dansk Supermarked som første kunde. Hurtigt efter Coop Danmark. 7

8 Nr.: 11/17 Periode November 2003 Juni 2004 Projekt Implementering af en prepaid løsning til TDC Mobils Service Providere (SP). TDC ønsker en løsning hvor IN centralen ikke bruges men at transaktioner til afregning af de gennemførte kald sendes til SP en gang i timen. SP er derefter selv ansvarlig for at tælle ned på kundernes taletidskort. Afdækning af behov/ønsker i samarbejde med TDC Mobil og TDC Wholesale. Løsningsdesign. Implementering. Accept test i samarbejde med 3 udvalgte Service Providere. Prepaid løsning til Service Providerne implementeret som aftalt Nr.: 12/17 Periode November 2003 Maj 2004 Projekt Implementering af flows til håndtering af import af numre fra andre teleudbydere. Kunden ønsker af løsning også skal tillade import af numre til brug for TDC Mobils Service Providere. Afdækning af behov/ønsker. Design og estimering af overordnet løsning. Udarbejdelse af Teststrategi. Godkendelse af test cases samt detaljeret løsningsbeskrivelse og estimat. Implementering af løsning i produktionsmiljø. Aflevering og evaluering i samarbejde med TDC. Løsning implementeret Nr.: 13/17 Periode August 2003 Maj 2004 Projekt Implementering af løsningen til håndtering af intern flytning (Gensalg) af numre mellem TDC Mobil, TDC Fastnet(Duet) og TDC Mobils Service Providere. Afdækning af behov/ønsker. Design og estimering af overordnet løsning. Udarbejdelse af Teststrategi. 8

9 Godkendelse af test cases samt detaljeret løsningsbeskrivelse og estimat. Implementering af løsning i produktionsmiljø. Aflevering og evaluering i samarbejde med kunden. Løsning til håndtering af Gensalgs ordre er implementeret så disse porteringsflows behandles af brugerne på samme måde som ind- og eksport mellem udbyderne. Nr.: 14/17 Periode November 2003 Juni 2004 Projekt Implementering af taletidskort (prepaid) til TDC Mobils kunder. Kunden ønsker en løsning hvor prepaid SIM kort kan præaktiveres parret til et nummer samt oprettelse af en prepaid account på IN Centralen. Kaldet skal afregnes strakt efter gennemførelse og kunden skal have mulighed for at indsætte penge på deres prepaid account. Afdækning af behov/ønsker i samarbejde med udviklingsingeniører fra TDC Mobil. Design og estimering af overordnet løsning.. Implementering i produktionsmiljø. Accept test i produktions miljø inden lancering. IT løsning idriftsat til tiden så TDC Mobils lanceringskampagne kunne afvikles som planlagt Nr.: 15/17 Periode November 2001 November 2002 Projekt Til TDC Mobils nye Billing system fra Amdocs er funktionalitet til eksport af numre til anden operatør udviklet af Amdocs konsulenter parallelt med udviklingen af løsningen til TDC Mobils gamle billingsystem. Efter overgangene fra gammel til nyt billingsystem fungerer håndtering af eksport ordre ikke korrekt. Kunden ønsker nedsat en Task Force gruppe til afdækning af fejl så disse kan blive rettet. Samtidig hermed skal gruppen sikre at kundernes bestilte eksport ordre gennemført manuelt om nødvendigt indtil problemerne i systemet bliver løst. Afdækning af fejl i det nye Amdocs Billing system. Udvikling af Excel/SQL hjælpeværktøj til overvågning og fejl retning af porteringsflows. Beskrivelse af løsningsforslag til rettelse af fejl i systemet. Prioritering af fejl til rettelse. Implementering og verificering af effekten af fejlrettelserne i produktionsmiljø. Problemerne med eksport flows blev løst og bestille porteringer blev gennemført med hjælp fra Task-Force gruppen 9

10 Nr.: 16/17 Periode Februar 2001 Oktober 2001 Projekt Implementering af Nummerportering til TDC Mobil og TDC Mobils Service Providere. Efter vedtagelse af nummerporteringsloven ønsker kunden en teknisk projektleder til deltagelse i arbejdsgruppen for teknikere fra alle teleoperatører. Den tekniske projektleder skal varetage TDC Mobils interesser i valg af løsningsmodel i samarbejde med de øvrige teleudbyders teknikere samt gennemføre implementering af eksport funktionalitet kun. Design af porteringsflows fælles for alle teleudbyder i DK. Ledelse af teknisk implementeringsprojekt. Definition af løsnings arkitektur for TDC Mobil. Implementering af nummerporteringsløsning i produktionsmiljø. Support og overvågning efter idriftsættelse. TDC Mobils nummerporteringsløsning implementeret og ibrugtaget i henhold til den af Telestyrelsen fastsatte dato. Nr.: 17/17 Periode Januar 2000 Maj 2000 Projekt Implementering af løsning så TDC Mobils kunder kan søge efter, købe og downloade en ringetone til deres mobiltelefon via SMS. Teknisk IT projektledelse. Afdækning af behov/ønsker til den it tekniske løsning. Design af den it tekniske løsning i samarbejde med TDC mobil udviklingsingeniører. Implementering af IT løsningen i produktionsmiljø. Implementeret løsning som kan registre bestilling og betaling af SMS ringetoner. 10

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Når forandring skal baseres på erfaring

Når forandring skal baseres på erfaring Når forandring skal baseres på erfaring IT konsulentvirksomhed ChangeGroup blev etableret i 1995, og ejes af en større kreds af partnere, der er aktive i virksomheden Erfarne konsulenter mere end 15 års

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Konsignationslager & ordreproces

Konsignationslager & ordreproces Microsoft Dynamics AX Fall Konsignationslager & ordreproces 16. 1 Generelle fordele ved at bruge AX Kongsignationslager: - Lagerprocessen er ens for lagermedarbejdere - Kontrol og opfølgning er ensrettet

Læs mere

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976 Jakob Niemann IT Konsulent Født: 24/02 1976 Rosendalsgade 11, 2. TV. 2100 København Ø Tlf: +45 2859 9808 JakobNiemann@gmail.com Resumé: Test og Quality Manager med mere end 15 års IT erfaring. Har stor

Læs mere

Manual: Henvendelser til Wholesale Kundeog Fejlservice samt SP Mobil Support

Manual: Henvendelser til Wholesale Kundeog Fejlservice samt SP Mobil Support Manual: Henvendelser til Wholesale Kundeog Fejlservice samt SP Mobil Support TDC Wholesale 70 10 14 20 Teglholmsgade 3 Danmark Side 1 Indhold FORORD... 2 GENERELT... 3 HENVENDELSER TIL BREDBÅND & TELEFONI...

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Udvalgte projekterfaringer

Udvalgte projekterfaringer Navn: Fødselsår: 1972 Adresse: Nymarks Allé 302, 8320 Mårslet Mobil: +45 3069 8626 Business Intelligence og rapporteringsløsning Periode: 2014/06-2015/01 Proces AS3 Companies, Danmark Projektleder på etablering

Læs mere

CRM. v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG

CRM. v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG CRM v. Philip Riis, CRM Team-Lead, EG Hvad er CRM, og hvorfor er det vigtigt? Hvordan implementerer man CRM? Hvad kan Microsoft Dynamics CRM? Agenda En CRM-kundecase fra forsyningsbranchen CRM i kontekst

Læs mere

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder.

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. .NET UDVIKLER NATIONALITET: DANSK PROFIL Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. Stor erfaring omkring databasedesign, datahåndtering og MS

Læs mere

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1 PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects Sid 1 PostNord er Førende aktør inden for erhvervskommunikation i Norden. Hele Danmarks og Sveriges postvirksomhed. Blandt de største

Læs mere

NetNordic 365. Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT At være kundens «Best Companion» forpligter Det indebærer blandt andet at vi tilbyder «best-of-breed» løsninger

Læs mere

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation ProConsulting A/S - en præsentation Indhold ProConsultings ydelser Et udsnit af ProConsultings kundereferencer Gode grunde til at samarbejde med ProConsulting Et udsnit af opgaver vi har løst for vores

Læs mere

Curriculum Vitae PETER VILLADSEN MOBIL: +45 5080 1010 E-MAIL: PVILLADSEN@GMAIL.COM RAVNSBORGVEJ 91 DK-4600 KØGE WWW.PVILLADSEN.DK

Curriculum Vitae PETER VILLADSEN MOBIL: +45 5080 1010 E-MAIL: PVILLADSEN@GMAIL.COM RAVNSBORGVEJ 91 DK-4600 KØGE WWW.PVILLADSEN.DK Curriculum Vitae PETER VILLADSEN MOBIL: +45 5080 1010 E-MAIL: PVILLADSEN@GMAIL.COM RAVNSBORGVEJ 91 DK-4600 KØGE WWW.PVILLADSEN.DK Profil Erfaren udvikler med teknisk indsigt. Arbejder pt. meget med udvikling

Læs mere

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

Case Center For Ledelse

Case Center For Ledelse Case Center For Ledelse Fantastisk projektledelse Fantastisk projektledelse og virkelig godt gået er nogle af de meget positive meldinger, som CfL havde om samarbejdet med Illumi, efter at landets førende

Læs mere

at bestyrelsen tager status for anvendelsen af de 5 mio.kr. afsat i 2012 til tværgående trafikinformation til efterretning.

at bestyrelsen tager status for anvendelsen af de 5 mio.kr. afsat i 2012 til tværgående trafikinformation til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer ThecaSag-107178 Movit-2507809 Bestyrelsen 6. december 2012 Pernille Jørgensen 14 Status vedr. pulje på 5 mio.kr. til trafikinformation Indstilling: Administrationen

Læs mere

Case: EDC MOBIL. EDC er Danmarks største kæde af ejendomsmæglere. 240 butikker 1.400 ansatte. Ca. 16 mill. PI/mdr.

Case: EDC MOBIL. EDC er Danmarks største kæde af ejendomsmæglere. 240 butikker 1.400 ansatte. Ca. 16 mill. PI/mdr. Case: EDC MOBIL EDC er Danmarks største kæde af ejendomsmæglere 240 butikker 1.400 ansatte Ca. 16 mill. PI/mdr. For EDC er mobilen strategisk vigtig! Manuel søgning I nærheden (positionering) Login til

Læs mere

VISMA DOCUMENTCENTER Kompetansedag ed e ag ne 2011

VISMA DOCUMENTCENTER Kompetansedag ed e ag ne 2011 VISMA DOCUMENTCENTER Agenda Maventa Hvordan påvirker det Visma Document Center? Status Nyhedsoversigt Konvertering Eksternt arkiv Gennemgang af ny funktionalitet Hvad kommer? Frem mod næste version Page

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant Modtagelseserklæring Modtagelseserklæring for AAU ITS Infrastruktur version 4. Anvendelse Modtagelseserklæringen skal anvendes i forbindelse med projekter drevet af PMO, AIU eller IFS. Projektlederen er

Læs mere

DGI og Microsoft xrm

DGI og Microsoft xrm DGI og Microsoft xrm DGI 1 landsforening 16 landsdelsforeninger 350 ansatte 5.400 idrætsforeninger 90.000 frivillige 1,4 mil. medlemmer Strategi DGIs vision Den foretrukne samarbejdspartner for idrætsforeningen

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Sikkerhedsanbefaling Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Juli 2014 Indledning Microsoft har annonceret, at selskabet den 31. december 2016 frigiver den sidste serviceopdatering

Læs mere

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT DYNATEAM COURSE MANAGEMENT Dynateam Course Management CRM 2013 løsning Course Management Course Management Dynateam tilbyder virksomheder der sælger kurser, uddannelser og events en overskuelig, brugervenlig

Læs mere

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System KURSUSLØSNING Kursusadministration og seminarhåndtering Dynateam A/S Customer Relationship Management System Kursusløsning til dit overblik over alle processer og aktiviteter! er alle processer Hvem er

Læs mere

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - mellemlederens ansvar og rolle (II)

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - mellemlederens ansvar og rolle (II) DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - mellemlederens ansvar og rolle (II) 1 Udgivet af: DI ITEK Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-951-4 0.05.12

Læs mere

Uddannelse: Født: 1973

Uddannelse: Født: 1973 Uddannelse: Bopæl: HD Smørum Født: 1973 Civilstand: Sprog: Gift, 2 børn Dansk, engelsk, svensk og norsk Introduktion: NJ er certificeret projektleder med fokus på infrastruktur-, implementerings-, migrerings-,

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

Fælles Bibliotekssystem

Fælles Bibliotekssystem Fælles Bibliotekssystem Møder med leverandører af 3. partssystemer, der integrerer til FBS Afholdt d. 22. og 23. oktober 2014 Spørgsmål til organisation, rammeplan og tilslutningsforløb: 1. Hvem leverer

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

Innovation og porteføljestyring 6. november 2006

Innovation og porteføljestyring 6. november 2006 Innovation og porteføljestyring 6. november 2006 Mere værdi for forretningen Styring af Projektporteføljen i TDC Totalløsninger v. Peter Funch, Planlægningschef "Projekt rush hour" i TDC Totalløsninger

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5 Cloud Cloud Hosted IP telefoni Cloud Hosted IP telefoni ConnectionCloud Produktvejledning Version 1.5 Produktvejledning Her finder du en oversigt over allerede introducerede samt planlagte kommende funktioner

Læs mere

IBM IT Manager Konference 2006. John Leadbetter

IBM IT Manager Konference 2006. John Leadbetter John Leadbetter Soft Design A/S Soft Design kunder på IBM konferencer: Fra 2001-2006: SGS (nu DHL pioner i mobilløsninger) Dansk Shell (self service) Nomeco (Online apoteker) Sanistaal (Shop & varekatalog)

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Henrik Sværke Markedschef henrik.svaerke@cgi.com CGI Group Inc. 2013 24. oktober 2013 Case KSTR A/S er en dansk ejet international rådgivende ingeniørvirksomhed

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

Den forretningsorienterede mobile IT strategi

Den forretningsorienterede mobile IT strategi Den forretningsorienterede mobile IT strategi v/ Bo Snitkjær Nielsen bsn@globeteam.com 5. Oktober 2011 Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Indhold Den forretningsorienterede mobile IT strategi Hvorfor

Læs mere

Kundecase Region Syddanmark. Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013

Kundecase Region Syddanmark. Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013 Kundecase Region Syddanmark Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2013 Agenda Hvorfor mobility hos Region Syddanmark Behov og forventede gevinster Udvælgelsesprocessen

Læs mere

Standard er godt: Hør om vores add-ons til Dynamics NAV

Standard er godt: Hør om vores add-ons til Dynamics NAV INDLÆG 06: DYNAMICS NAV Standard er godt: Hør om vores add-ons til Dynamics NAV Jens Bakke 6. og 11. november 2014 Jens Bakke Uddannelse Rolle Certificeringer Nationaløkonomi - Odense Universitet Senior

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

UVNEWS. Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte. Praktiksedler digitaliseres. Kompetenceløft i Horsens-Hedensted SKAT

UVNEWS. Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte. Praktiksedler digitaliseres. Kompetenceløft i Horsens-Hedensted SKAT UVNEWS NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte Gentofte Kommune har afviklet et udbud med henblik på at anskaffe og få udviklet et produkt, der kunne understøtte

Læs mere

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER 1 DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER John T. Hummelgaard, Salgs- & Marketingdirektør Maj 2013 AGENDA FORMIDDAG VELKOMST INTRODUKTION TIL COLUMBUS OG DAGENS AGENDA 9.00 NYHEDER OG EFFEKTIVISERING

Læs mere

Velkommen til - Alle gode gange tre

Velkommen til - Alle gode gange tre Velkommen til - Alle gode gange tre Der er mange virksomheder som igen overvejer nye systemer Give mulighed for at kunder og leverandører kan møde hinanden på en ny måde Skabe en større grad af gennemsigtighed

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog IT-Ydelseskatalog April 2011 /PEM pem@itcsyd.dk Side 1/14 - Deres ref.: Vores ref.: Indholdsfortegnelse IT-Ydelseskatalog... 1 Indledning... 3 IT organisation... 3 Afdelingstruktur... 3 Adgang/Licenser

Læs mere

Hvad efterspørges? Fra opgavestillelse, over besvarelse til bedømmelse og til og med klagemuligheden er udløbet.

Hvad efterspørges? Fra opgavestillelse, over besvarelse til bedømmelse og til og med klagemuligheden er udløbet. Præsentation af UNIwise og WISEflow - 2014 Hvad efterspørges? En fælles løsning til digital eksamen Fra opgavestillelse, over besvarelse til bedømmelse og til og med klagemuligheden er udløbet. En løsning

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

En helt ny verden? Søren Meyer somey@hydrotexaco.dk Produktchef, ErhvervsNet. Den 24. Januar 2003. 1: E-business i Hydro Texaco/ErhvervsNet casen

En helt ny verden? Søren Meyer somey@hydrotexaco.dk Produktchef, ErhvervsNet. Den 24. Januar 2003. 1: E-business i Hydro Texaco/ErhvervsNet casen En helt ny verden? Søren Meyer somey@hydrotexaco.dk Produktchef, ErhvervsNet Den 24. Januar 2003 Agenda 1: E-business i Hydro Texaco/ErhvervsNet casen 2: Projektprocessen 3: Gearing af organisationen 4:

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 11.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

360 Digital Styringsreol

360 Digital Styringsreol 360 Digital Styringsreol OPNÅ BEDRE STYRING, OPFØLGNING, OVERBLIK SAMT DOKUMENTATION AF ORGANISATIONENS PROCESSER Mange organisationer oplever et voksende pres for på samme tid at skulle levere højere

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

Rey Consulting - Konsulent CV

Rey Consulting - Konsulent CV Personlige oplysninger: Maria Rey Jacobsen Hagbardsvej 37, 3650 Ølstykke Mobil: 5240 3904 Profil: Jeg er en forretnings- og løsningsorientret konsulent med fokus på optimering af brugernes anvendelse af

Læs mere

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Interessentanalyse

Læs mere

Mobile Engagement Platforms

Mobile Engagement Platforms KUPONER, VOUCHERS Mobile Engagement Platforms Brand Video Mobil kupon Tip en ven via sms Tilmeld nyhedsbrev Desktop ikon Nærmeste forhandler Del på Facebook Database Social & Mobile Coupons MOBIL INTERNET

Læs mere

Martin Larsen Lyneborggade 31, 3. Th. 2300 Kbh. S tlf.: 25286953 mail@martinlarsen.dk. :: Stilling Projektleder og forretningskonsulent

Martin Larsen Lyneborggade 31, 3. Th. 2300 Kbh. S tlf.: 25286953 mail@martinlarsen.dk. :: Stilling Projektleder og forretningskonsulent CV - Martin Larsen Personlige data :: Stilling Projektleder og forretningskonsulent :: Uddannelse Cand.merc. i Strategi, organisation og ledelse fra CBS :: Alder 36 :: Nationalitet Dansk :: Sprog Dansk,

Læs mere

Curriculum Vitae. Hanne Brandt Fjordager 9, Gevninge 4000 Roskilde. Nuværende & Testleder hos FDC (Forsikringens Data Center)

Curriculum Vitae. Hanne Brandt Fjordager 9, Gevninge 4000 Roskilde. Nuværende & Testleder hos FDC (Forsikringens Data Center) Curriculum Vitae Hanne Brandt Fjordager 9, Gevninge 4000 Roskilde Mobil: +45 20 70 00 98 E-mail: habra40@yahoo.dk Resumè Den røde tråd i mit arbejdsliv har helt givet været mine jobs indenfor test og kvalitetssikring,

Læs mere

EazyProject Projektstyring

EazyProject Projektstyring EazyProject Projektstyring EazyProject sikrer, at vi har det fulde overblik over kommunens udbud også i forhold til tids- og ressourceforbrug. Derfor kan vi nemt planlægge os ud af spidsbelastninger. Controller

Læs mere

Erfaringer fra Danmark om innføring av standard efaktura til det offentlige,

Erfaringer fra Danmark om innføring av standard efaktura til det offentlige, Erfaringer fra Danmark om innføring av standard efaktura til det offentlige, PM_11002_DK Page 1 Agenda Evenex Citater fra verden Erfaring med OIOXML i Danmark Nye offentlige krav 1. maj 2011 NemHandel

Læs mere

Generelt deler vi visionen om elektronisk handel, også til offentlige virksomheder.

Generelt deler vi visionen om elektronisk handel, også til offentlige virksomheder. Helle Schade-Sørensen IT - og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø hss@itst.dk Hellerup, den 12. september 2007 Høringssvar til Høring af Revisions- og opdateringsstrategi for OIOUBL Med økonomistyringssystemerne

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Den finansielle sektor er i dag 100% afhængig af, at it-løsninger er kørende og herudover er sikret i tilfælde af, at noget

Læs mere

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007.

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007. Bilag 8 Prisplan 2 Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007. Denne prisliste er indgået under forbehold for eventuelle ændringer som følge

Læs mere

Oplev det nye i den nyeste Dynamics NAV

Oplev det nye i den nyeste Dynamics NAV INDLÆG 02 : DYNAMICS NAV Oplev det nye i den nyeste Dynamics NAV Ralf Daugbjerg 6. og 11. november 2014 CGI Group Inc. Ralf Daugbjerg Rolle Overordnet produktchef, Dynamics NAV hos CGI Danmark A/S Uddannelse

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

NemID DataHub adgang. morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk. Doc. 25538-12, sag 10/3365

NemID DataHub adgang. morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk. Doc. 25538-12, sag 10/3365 NemID DataHub adgang morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk Agenda Funktionaliteten og brugeroplevelsen Arkitekturen og komponenterne bag NemID og digital signatur Datahub token Pause Udvikling

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Facilia a-kasse seminar

Facilia a-kasse seminar Facilia a-kasse seminar 25. november 2013 www.facilia.dk Dagsorden som udsendt 12.30 Velkomst 12.40 Live præsentation af tre kunder 3F, DSA og DANA 13.55 Live præsentation af Facilia selvbetjening og Joblog

Læs mere

IndFak Indkøbs- og Fakturasystem. Implementering

IndFak Indkøbs- og Fakturasystem. Implementering IndFak Indkøbs- og Fakturasystem Implementering Formål og baggrund med IndFak Ét system til håndtering af indkøb og fakturaer i staten Referencegruppe været med til at kravspecificere Anskaffet ved udbud

Læs mere

Fujitsu Siemens Computer

Fujitsu Siemens Computer Ivan Warrer Kongsager 12 2620 Albertslund Tlf. 43 64 44 13 Erhvervserfaring genereret indenfor IT over 20 år. Profilresume: Jeg har mere end 20 års erhvervs erfaring indenfor IT som havde sin begyndelse

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Markedet for HR-systemer i Danmark. Forretningssystemer 2013 Ib Pedersen

Markedet for HR-systemer i Danmark. Forretningssystemer 2013 Ib Pedersen Markedet for HR-systemer i Danmark Forretningssystemer 2013 Ib Pedersen Kært barn har mange navne! HR-system Talent Management system HRMS Worksforce Management HRM system Personale system HCM system Human

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

Bilag H - Besvarelse af kravspecifikationen

Bilag H - Besvarelse af kravspecifikationen Bilag H - Besvarelse af specifikationen I tilbudsbesvarelsen redegøres for ene i specifikationen i bilag 2. Tabellernes nummer og overskrift refererer til numre og overskrifter i bilag 2. 5.1. Den tekniske

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1

Engrosmodellen. Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1 Engrosmodellen Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status projektet i almindelighed 3. Tilbagemelding fra den koordinerende styregruppe 4. Opfølgning på

Læs mere

Succes med intranet til Office 365

Succes med intranet til Office 365 Succes med intranet til Office 365 Agenda 8.30 9.00 Morgenmad og registrering 9.00 9.10 Præsentation af Webtop 9.10 9.45 Hvad er Office 365? 9.45 10.15 Hvad skal et moderne intranet kunne? 10.15 10.30

Læs mere

Job-vision/profil Jeg trives godt i et miljø med udfordringer og udvikling, og sætter stor pris på at levere kvalitet til tiden.

Job-vision/profil Jeg trives godt i et miljø med udfordringer og udvikling, og sætter stor pris på at levere kvalitet til tiden. CV Personlige data Navn: Mikael Bæk Jensen Adresse: Holger Danskes Vej 86 3. th. By: 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 19 92 62 Mobil: +45 58 98 29 E-mail: mikael@lahoz.dk Født: 25. August 1971 Civilstand: Gift

Læs mere

Wizdom med forretningsapplikation. Wizdom Business Apps

Wizdom med forretningsapplikation. Wizdom Business Apps Wizdom med forretningsapplikation 1 Wizdom Business Apps Dan Thomsen 1 Dan Thomsen Har arbejdet med forretnings applikationer til SharePoint med store danske og internationale virksomheder Har arbejdet

Læs mere

Implementering af Prophix budgetsystem

Implementering af Prophix budgetsystem Implementering af Prophix budgetsystem 1 Indhold Introduktion... 3 Aktiviteter... 3 IT-miljø... 5 Forudsætninger... 5 2 Introduktion NaturErhvervstyrelsen skal have implementeret Prophix budgetsystem.

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Profil for Jørgen Soetmann

Profil for Jørgen Soetmann Profil for Jørgen Soetmann Navn Jørgen Soetmann Titel Seniorprojektleder Født 1959 Civilstand Ugift, 1 barn It-erfaring siden 1980 Personlig profil Jørgen er en yderst erfaren og kompetent PMI og PRINCE

Læs mere

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl VisitDenmark har indgået aftale med det norske firma tellus om en ny platform for GuideDanmark. tellus skal levere et nyt online opdateringssystem til

Læs mere

Velkommen til. Brugerdag 2014

Velkommen til. Brugerdag 2014 Velkommen til Brugerdag 2014 Dagens program 09.00 09.15 Velkomst og opstart 09.15 09.45 Dynamics NAV & C5 v/thomas Halse, Microsoft - Produktstrategi & nyhederc5 2 NAV - 5 forslag til hvordan Dynamics

Læs mere

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur Cloud i brug Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur 02 Indhold > Executive Summary............................................................... 03 Digitaliser.dk.....................................................................

Læs mere

Er du på ret kurs? - Lad os hjælpe dig sikkert i mål. Dit valg af konsulenter er afgørende for succes. Kort & Godt. April 2013. 4.

Er du på ret kurs? - Lad os hjælpe dig sikkert i mål. Dit valg af konsulenter er afgørende for succes. Kort & Godt. April 2013. 4. April 2013 4. årgang, nummer 4 Er du på ret kurs? - Lad os hjælpe dig sikkert i mål Dit valg af konsulenter er afgørende for succes Hovedfokus i Saphira Consulting er, at vores kunder skal lykkes med SAP.

Læs mere

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål Bilag 5 Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål 1. Drift Leverandøren skal levere driftsafvikling af webstatistikløsningen (systemet) i produktionsmiljøet, herunder sikre korrekt eksekvering

Læs mere

DataHub - efter Prince2_2009 principper

DataHub - efter Prince2_2009 principper Til Hvem det måtte interessere 12. november 2009 JDP / JHH DataHub - efter Prince2_2009 principper www.datahub.dk 65410-09_v1_Prince2 notat til DH-hjemmesiden 1/5 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Baggrund...

Læs mere