Bilag 1 Tidsplan Version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0"

Transkript

1 Bilag 1 Tidsplan Version

2 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER INDLEDNING ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET ETAPE I - AFKLARING ETAPE II ANALYSE, DESIGN, UDVIKLING OG IMPLEMENTERING ETAPE III - AFSLUTNING OG GODKENDELSE S TIDMÆSSIGE RAMMER FOR UDVIKLINGSPROJEKTET TIDSMÆSSIGE AFHÆNGIGHEDER IFT. EKSTERNE SYSTEMER OMFANG AF S DELTAGELSE HOVEDTIDSPLAN OG DETALJERET TIDSPLAN HOVEDTIDSPLAN FOR UDVIKLINGSPROJEKTET DETALJERET TIDSPLAN FOR ETAPE I DETALJERET TIDSPLAN FOR ETAPE II OG III SKABELON FOR DETALJERET TIDSPLAN GRAFISKE ILLUSTRATIONER AF TIDSPLANER VILKÅR FOR TIDSPLANEN ÆNDRING AF HOVEDTIDSPLANEN RAPPORTERING BETALINGSMILEPÆLE I HOVEDTIDSPLANEN Bilag 1 Tidsplan Side 1 af 19

3 1 Vejledning til Tilbudsgiver Nærværende bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående retningslinjer. Tilbudsgiverens eventuelle forbehold anføres i forbeholdslisten og skrives ind med ændringsmarkeringer i selve bilaget i overensstemmelse med udbudsbetingelserne. Tilbudsgiver skal som del af sit tilbud følge og besvare instruktioner, som er markeret med [Tilbudsgiver ]. For nærværende bilag betyder det, at Tilbudsgiver skal: Udfylde Tabel 4 der angiver Udviklingsprojektets hovedtidsplan Udfylde Tabel 5 som angiver en detaljeret tidsplan over Afklaringsetapen, Som bilag 1A vedlægge en grafisk illustration af Udviklingsprojektets hovedtidsplan samt en grafisk illustration af detaljeret plan for Afklaringsetapen. Tilbudsgiver bedes være opmærksom på, at antallet af rækkerne i Tabel 5 og Tabel 4 ikke udgør en egentlig afgrænsning, og Tilbudsgiveren kan således tilpasse tabellerne efter behov. Tabel 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 1 Tidsplan Side 2 af 19

4 2 Indledning Dette bilag indeholder ved kontraktindgåelsen hovedtidsplanen for gennemførelse af Udviklingsprojektet med levering af Systemet, hvor samtlige relevante milepæle, aktiviteter mv. er afspejlet, samt den detaljerede tidsplan for Afklaringsetapen. Udviklingsprojektet inddeles i tre hovedetaper: Etape I Afklaring, Etape II Analyse, Design, Udvikling og Implementering og Etape III Afslutning og Godkendelse. Udviklingsprojektet udføres endvidere som et faseopdelt projekt, hvor Leverancen opdeles i et antal Delleverancer, der hver især afsluttes med en Delleveranceprøve. Delleveranceprøverne har til formål, at man kan monitorere Udviklingsprojektets fremdrift efter fast to failure-princippet, dvs. give mulighed for at konstatere eventuelle leveringsproblemer hos en så tidligt som muligt i Udviklingsprojektet. Overtagelse af Systemet sker samlet ved Kundens godkendelse af Overtagelsesprøven for den samlede Leverance, og der sker således hverken løbende ibrugtagning af Delleverancerne eller overtagelse af Systemet ved Delleveranceprøverne. Ibrugtagning af Systemet skal gennemføres som en samlet idriftsættelse, hvilket er afspejlet i hovedtidsplanen og den detaljerede tidsplan. 2.1 Etaper i Udviklingsprojektet Systemet skal udvikles efter ens udviklingsmetode og projektledelsesmetode, jf. bilag 8 (Samarbejdsorganisation og Rapportering). Disse skal understøtte s krav om medvirken under Udviklingsprojektet. De enkelte Etaper i Udviklingsprojektet beskrives i de følgende punkter Etape I - Afklaring Formålet med Etape I er at afstemme s krav og ens Løsningsbeskrivelse med henblik på at opnå en fælles forståelse af den kommende løsning. Etape I benyttes endvidere til at opbygge projektorganisationen og sikre, at den fornødne viden er til stede. Den skal skabe et godt fundament for det fremtidige samarbejde. Etape I skal som minimum indeholde følgende aktiviteter Bilag 1 Tidsplan Side 3 af 19

5 præsenteres for ens metoder, og nøgleressourcer hos skal sættes ind i ens udviklingsmetode. s projektteam uddannes jf. bilag 3A (Behovsopgørelse) en får indsigt i og forståelse for de forretningsmæssige mål og behov der er udtrykt i bilag 3 (Leverancebeskrivelse) og bilag 3A (Behovsopgørelse) en skal ved inddragelse af sikre alle nødvendige afklaringer i forhold til det samlede kontraktgrundlag. Resultatet af Etape I er følgende leverancer fra en: Opdateret Leverancebeskrivelse Detaljeret tidsplan for de kommende 3 måneder Opdateret Teststrategi Opdateret Konverteringsstrategi Plan for udarbejdelse af Driftsaftalehåndbog Godkendt, klikbar prototype for brugergrænseflader Godkendt arkitekturbeskrivelse Afklaringsrapport, der dokumenterer væsentlige beslutninger med begrundelser etc Kendte afklaringer i Etape I [Tilbudsgiver skal supplere nedenstående liste af afklaringspunkter med de evt. yderligere afklaringer i Etape I Tilbudsgiver er bekendt med ved tilbudsafgivelsen.] Ved kontraktindgåelse eksisterer følgende, kendte afklaringspunkter, der skal afklares som en del af Etape I. Listen i Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. er kke udtømmende og udgør således ikke en begrænsning af ens ansvar: *Liste indsættes før udsendelse af endeligt materiale Etape II Analyse, design, udvikling og implementering Det er et krav at gennemførelsen af Etape II opdeles i et antal delleverancer. Hver delleverance har følgende forløb: Bilag 1 Tidsplan Side 4 af 19

6 Figur 1 Delleverancernes forløb Ved Delleverancens start skal en ved inddragelse af sikre alle nødvendige afklaringer i forhold til Delleverancen Kendte afklaringer for delleverancer i Etape II [Tilbudsgiver skal supplere nedenstående liste af afklaringspunkter med de evt. yderligere afklaringer for én eller flere af delleverancerne i Etape II Tilbudsgiver er bekendt med ved tilbudsafgivelsen.] Ved kontraktindgåelse eksisterer følgende, kendte afklaringspunkter, der skal afklares som en del af afklaringerne for én eller flere af delleverancerne i Etape II. Listen i Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. er ikke udtømmende og udgør åledes ikke en begrænsning af ens ansvar: *Liste indsættes før udsendelse af endeligt materiale Etape III - Afslutning og godkendelse Udviklingsprojektet afsluttes ved gennemførelse af følgende Prøver: Overtagelsesprøve efterfølgende Idriftsættelsesprøve samt afsluttende Driftsprøve Endvidere gennemføres idriftsættelse til produktion herunder gennemførsel af endelig datakonvertering. 2.2 s tidmæssige rammer for Udviklingsprojektet ønsker at Udviklingsprojektet gennemføres på hensigtsmæssig vis under hensyntagen til omfanget og kompleksiteten af opgaverne i Udviklingsprojektet, Bilag 1 Tidsplan Side 5 af 19

7 interne forhold hos og afhængighederne til eksterne parter og systemer, som Systemet skal integrere med. Af hensyn til koordinationen med eksterne systemer lægger op til følgende længder for Udviklingsprojektets Etaper. Etape Navn Tidsmæssig udstrækning Etape I Afklaring 3 kalendermåneder Etape II Design, udvikling og test 14 kalendermåneder Etape III Afslutning og godkendelse 3 kalendermåneder Tabel 2 Længde af Udviklingsprojektets Etaper Med udgangspunkt i den tidsmæssige udstrækning af Etaperne anført i den ovenstående tabel, betyder det, at s oplæg til rammerne for hovedtidsplanen ser ud som illustreret i nedenstående figur: Figur 2: s oplæg til rammerne for hovedtidsplanen ens hovedtidsplan i afsnit 3.1 og detaljerede tidsplaner i afsnit 3.2 og afsnit 3.3 er udarbejdet på baggrund af s rammer for Udviklingsprojektet som anført i dette afsnit og på baggrund af ens erfaringer fra tidligere gennemførte projekter og ens kompetencer. 2.3 Tidsmæssige afhængigheder ift. eksterne systemer En række af de eksterne systemer, som Systemet jf. bilag 3A (Behovsopgørelse) skal integrere med, er under udarbejdelse eller videreudvikling på Ikrafttrædelsesdagen. Dette betyder bl.a., at kravene til integrationerne mellem Systemet og visse eksterne systemer først vil blive Bilag 1 Tidsplan Side 6 af 19

8 konkretiseret i Udviklingsprojektet, hvilket skal være afspejlet i ens hovedtidsplan i afsnit 3.1 og detaljerede tidsplaner i afsnit 3.2 og afsnit 3.3. Af den nedenstående tabel fremgår Systemets tidmæssige afhængigheder ift. eksterne systemer: Beskrivelse Tidspunkt Detaljeret snitfladebeskrivelse for integration til Dato for fastlæggelse af snitflader Beriget Grunddata tilgængelig. tilgår i Afklaringsetapen. Snitfladebeskrivelse for integration til Dato for snitfladebeskrivelse tilgår i Ydelsesindeks, Sags- og dokumentindeks og Afklaringsetapen. Beskedfordeler er tilgængelig. Snitfladespecifikation for integration til Dato for snitfladespecifikation tilgår Ydelsesindeks, Sags- og dokumentindeks og i Afklaringsetapen. Beskedfordeler er tilgængelig. Teststub og kodeeksempler for Ydelsesindeks, Dato for levering af teststub og Sags- og dokumentindeks og Beskedfordeler er kodeeksempler tilgår i tilgængelig. Afklaringsetapen. Testmiljø for Ydelsesindeks, Sags- og Dato for oprettelse af testmiljø dokumentindeks og Beskedfordeler er tilgængelig. tilgår i Afklaringsetapen. Detaljeret Snitfladebeskrivelse for integration til Dato for fastlæggelse af snitflader Posthåndteringsleverandøren tilgængelig. tilgår i Afklaringsetapen. Snitfladespecifikation for integration til Dato for snitfladespecifikation tilgår Posthåndteringsleverandøren er tilgængelig. i Afklaringsetapen. Bevarings- og kassationsbestemmelser i Dato for bestemmelser tilgår i forbindelse med aflevering til Statens Arkiver er Afklaringsetapen. tilgængelig Detaljeret snitfladebeskrivelse for integration 1. januar 2015 mellem BarselUdligning for Selvstændinge (BUS) og Eksisterende Løsning tilgængelig. Detaljeret snitfladebeskrivelse for integration til Dato for fastlæggelse af snitflader KMD Indkomst tilgængelig. tilgår i Afklaringsetapen. Detaljeret snitfladebeskrivelse for integration til Dato for fastlæggelse af snitflader KMD KMF tilgængelig. tilgår i Afklaringsetapen. Snitflade til KMD KMF etableret hos KMD 1. juni 2015 Detaljeret tidsplan for samarbejde med leverandør Udarbejdes i Afklaringsetapen af Eksisterende Løsning fastlagt. Design af dataudtræk fra leverandør af 1. marts 2015 Eksisterende Løsning fastlagt. Bilag 1 Tidsplan Side 7 af 19

9 Beskrivelse Første prøveudtræk af data fra leverandør af Eksisterende Løsning foreligger. Andet prøveudtræk af data fra leverandør af Eksisterende Løsning foreligger. Endeligt udtræk af data fra leverandør af Eksisterende Løsning foreligger. Tidspunkt Estimeret 31. marts 2016 Estimeret 13. maj 2016 Estimeret 24. juni 2016 Tabel 3 Systemets tidmæssige afhængigheder ift. eksterne systemer 2.4 Omfang af s deltagelse ens estimater vedrørende omfanget af s deltagelse i forbindelse med Kontraktens gennemførelse fremgår af bilag 9 ( s medvirken). Bilag 1 Tidsplan Side 8 af 19

10 3 Hovedtidsplan og detaljeret tidsplan en har ved Kontraktens indgåelse udarbejdet en hovedtidsplan for samtlige Etaper i Udviklingsprojektet, jf. afsnit 3.1, samt en detaljeret tidsplan for Udviklingsprojektets Etape I, Afklaringsetapen, jf. afsnit 3. Hovedtidsplanen og den detaljerede tidsplan er udarbejdet under hensyntagen til, at der udover Systemets implementering også skal integreres til en række eksterne systemer samt foretages konvertering og indlæsning af data fra s tidligere barselløsning, jævnfør bilag 3A (Behovsopgørelse). 3.1 Hovedtidsplan for Udviklingsprojektet Kontraktens kapitel IV beskriver de generelle principper for Leverancen samt formål og aktiviteter i de enkelte Etaper. Den overordnede tidsplan for Udviklingsprojektet med relevante milepæle, aktiviteter mv. fremgår af Tabel 4. [Tilbudsgiver skal i nedenstående Tabel 4 angive en hovedtidsplan for alle relevante aktiviteter og leverancer i Udviklingsprojektet, herunder det der er aftalt i Kontrakten. Nedenstående aktiviteter er således vejledende og er ikke et udtryk for en udtømmende liste over aktiviteter. Tilbudsgiver skal derfor i henhold til Kontrakten supplere med yderligere aktiviteter. De milepæle, der ved afkrydsning i Tabel 4 er markeret som Betalingsmilepæle udløser betaling i overensstemmelse med bilag 5 (Priser og betalingsplan). Det er et mindstekrav at Tilbudsgiver ikke sletter disse milepæle. Det er ligeledes at mindstekrav at Tilbudsgiver udelukkende tilføjer yderligere betalingsmilepæle i forbindelse med beståelsen af Delleveranceprøver i Etape II. Tilbudsgiver skal i hovedtidsplanen komme med forslag til hvordan Leverancen mest hensigtsmæssigt opdeles i Delleverancer, samt hvilke leverancer, der knytter sig til Delleverancerne. Det vil være muligt at gennemføre flere Delleverancer parallelt, dog under hensyntagen til s bemanding af Udviklingsprojektet, jf. bilag 9 ( s medvirken). Tilbudsgiver skal tage udgangspunkt i det tilbudte System og s løsningsflows i forbindelse med opdelingen i Delleverancer: Vedrørende prøvekonverteringer skal Tilbudsgiver i hovedtidsplanen angive hvor mange prøvekonverteringer, der påtænkes gennemført udover de 2 prøvekonverteringer, som allerede er inkluderet i tabellen herunder Bilag 1 Tidsplan Side 9 af 19

11 Hovedtidsplanen skal endvidere udarbejdes med udgangspunkt i angivelserne i Tabel 2 og under hensyntagen til angivelserne i Tabel 3.] Tidspunkt regnet fra Betalings- Kontraktens milepæl? underskrift Aktivitet/milepæl Ansvarlig Bemærkninger Etape I Brugervenlighedstest bestået s godkendelse af X tilrettet Leverancebeskrivelse samt øvrige leverancer i Etape I Etape II 1. møde i Etapen mellem og [Antal uger] Evt. workshops med og dennes samarbejdspartnere Etablering af internt testmiljø, jf. bilag 6 (Afprøvning). [Antal uger] [Yderligere aktiviteter, [ herunder beskrivelse af / delleverancer] ] Udvikling Delleverance System klar til systemintegrationstest. Eksternt testmiljø med adgang til eksterne systemer tilgængeligt. modtager Testplan, Testscenarier og Testcases Delleveranceprøve s godkendelse af Testplan, Testscenarier og Testcases for Delleveranceprøve Bilag 1 Tidsplan Side 10 af 19

12 Tidspunkt regnet fra Kontraktens Betalingsmilepæl? underskrift Aktivitet/milepæl Ansvarlig Delleveranceprøve X [Yderligere delleverancer] X [Yderligere aktiviteter, ] Prøveindkonverteringsgrundlag leveret. Teknisk connectivity for grænsesnit opnået Dataudtræk til s datawarehouse/bicc leveret dog senest 6 måneder før Overtagelsesprøvens start modtager Testplan, Testscenarier og Testcases for Konverteringsprøve s godkendelse af Testplan, Testscenarier og Testcases for Konverteringsprøve Konverteringsprøve bestået modtager Testplan, Testscenarier og Testcases Systemintegrationstest s godkendelse af Testplan, Testscenarier og Testcases for Systemintegrationstest Systemintegrationstest bestået modtager brugervejledning jf. bilag 4 (Dokumentation) dog senest 3 måneder før Overtagelsesprøvens start s godkendelse af brugervejledning Bemærkninger Bilag 1 Tidsplan Side 11 af 19

13 Tidspunkt regnet fra Kontraktens Betalingsmilepæl? underskrift Aktivitet/milepæl Ansvarlig modtager vejledning til administratorer jf. bilag 4 (Dokumentation) dog senest 3 måneder før Overtagelsesprøvens start s godkendelse af Brugervejledning modtager undervisningsmateriale jf. bilag 4 (Dokumentation) dog senest 3 måneder før Overtagelsesprøvens start s godkendelse af Brugervejledning Etape III Prøver i præproduktionsmiljø Etablering af præproduktionsmiljø, jf. bilag 6 (Afprøvning) gennemført. Prøveindkonverteringgrundlag leveret. modtager Testplan, Testscenarier og Testcases for Installationsprøve 1 s godkendelse af Testplan, Testscenarier og Testcases for Installationsprøve 1 Installationsprøve 1 bestået X Endeligt konverteringsgrundlag leveret. modtager Testplan, Testscenarier og Testcases for Konverteringsprøve 1 Bemærkninger Bilag 1 Tidsplan Side 12 af 19

14 Tidspunkt regnet fra Kontraktens Betalingsmilepæl? underskrift Aktivitet/milepæl Ansvarlig s godkendelse af Testplan, Testscenarier og Testcases for Konverteringsprøve 1 Konverteringsprøve 1 X bestået s modtagelse af Driftsaftalehåndbog s godkendelse af Driftsaftalehåndbog modtager Testplan, Testscenarier og Testcases for Overtagelsesprøve s godkendelse af Testplan, Testscenarier og Testcases for Overtagelsesprøve Overtagelsesprøve s modtagelse af rapport for Overtagelsesprøve s godkendelse af X Overtagelsesprøven Etablering produktionsmiljø, jf. bilag 6 (Afprøvning), gennemført. modtager Testplan, Testscenarier og Testcases for Idriftsættelsesprøve 2 s godkendelse af Testplan, Testscenarier og Testcases for Idriftsættelsesprøve 2 [Uge] Idriftsættelsesprøve 2 Bemærkninger Bilag 1 Tidsplan Side 13 af 19

15 Tidspunkt regnet fra Kontraktens Betalingsmilepæl? underskrift Aktivitet/milepæl Ansvarlig s modtagelse af rapport for Idriftsættelsesprøve 2 s godkendelse af X Idriftsættelsesprøve 2. modtager Testplan, Testscenarier og Testcases for Konverteringsprøve 2 s godkendelse af Testplan, Testscenarier og Testcases for Konverteringsprøve 2 [Uge] Idriftsættelsesprøve 2 modtager Testplan, Testscenarier og Testcases for Driftsprøve s godkendelse af Testplan, Testscenarier og Testcases for Driftsprøve Prøver i Produktionsmiljø Bemærkninger Idriftsættelse X [Uge] Driftsprøve s modtagelse af rapport for Driftsprøven s godkendelse af X Driftsprøven s godkendelse af revisionserklæring s godkendelse af X Ophørsplanen Garantiperiodens udløb Tabel 4 Hovedtidsplan for Udviklingsprojektet 3.2 Detaljeret tidsplan for Etape I Tabellen nedenfor angiver den detaljerede tidsplan for Etape I, jf. Kontraktens punkt 14: Bilag 1 Tidsplan Side 14 af 19

16 Etape I [Tilbudsgiver skal i nedenstående Tabel 5 angive en detaljeret tidsplan for alle relevante aktiviteter i Etape I, herunder det der er aftalt i Kontrakten. Nedenstående aktiviteter er således vejledende og er ikke et udtryk for en udtømmende liste over aktiviteterne i Etape I. Tilbudsgiver skal derfor i henhold til Kontrakten supplere med yderligere aktiviteter]. Tidspunkt regnet fra Kontraktens underskrift Aktivitet Ansvarlig Bemærkninger Dag 0 Kontraktens indgåelse en/ 1. møde i Etape I mellem en en skal i rimelig og tid forud for mødet fremsende dagsorden Kick-off med deltagelse af en en skal i rimelig ens og s tid forud for mødet projektdeltagere med henblik fremsende dagsorden på gennemgang af udviklingsmetode, fremgangsmåde, tidsplan og samarbejdsorganisation mv. [Antal Workshops med og en uger] dennes samarbejdspartnere en modtager opdateret dokumentation vedrørende snitflader samt relevante tidsplaner Gennemgang og opdatering i nødvendigt omfang af hovedtidsplan. Detailplanlægning af det første kvartal af Etape II. Detailplanlægning af udarbejdelse af Driftsaftalehåndbogen. Godkendelse af den detaljerede tidsplan for første kvartal af Etape II en en/ en/ Bilag 1 Tidsplan Side 15 af 19

17 Tidspunkt regnet fra Kontraktens underskrift [Antal uger]/ Aktivitet Ansvarlig Bemærkninger [Yderligere aktiviteter] [en / ] modtager ens en forslag til tilrettet Leverancebeskrivelse s sidste dag for udtrædelse jf. punkt 17 i Kontrakten. s godkendelse af tilrettet Senest ti (10) Arbejdsdage Leverancebeskrivelse samt efter modtagelsen af endeligt øvrige leverancer i Etape I udkast til revideret Leverancebeskrivelse og eventuelle øvrige Ændringer til Kontrakten. Tabel 5 Tidsplan for afklaringsetapen 3.3 Detaljeret tidsplan for Etape II og III en er under Udviklingsprojektet ansvarlig for løbende udarbejdelse af detaljeret tidsplan for Etape II og III indenfor rammerne af hovedtidsplanen. Detaljeret tidsplan udarbejdes med 3 måneders intervaller og skal omfatte de kommende 3 måneder af Udviklingsprojektet. Senest 10 Arbejdsdage inden den kommende 3 måneders periodes start skal en fremsende den detaljerede tidsplan for de kommende 3 måneder til. en skal benytte skabelonen, der fremgår af punkt 3.3, til brug for den detaljerede tidsplan samt vedlægge en grafisk illustration af tidsplanen i bilag 1A (Hovedtidsplan og detaljerede tidsplaner) Skabelon for detaljeret tidsplan [en skal til brug for den detaljerede planlægning af de enkelte Delleverancer i løbet af Udviklingsprojektet anvende nedenstående skabelon til udarbejdelse af detaljeret tidsplan.] De detaljerede tidsplaner skal indeholde samtlige aktiviteter og opgaver, som Parterne skal udføre. Bilag 1 Tidsplan Side 16 af 19

18 Indsæt Periode Tidspunkt regnet fra Kontraktens underskrift [Antal uger] Aktivitet Ansvarlig Bemærkninger [Antal uger]/ Tabel 6 Skabelon for detaljeret tidsplan. Bilag 1 Tidsplan Side 17 af 19

19 4 Grafiske illustrationer af tidsplaner en har i bilag 1A (Hovedtidsplan og detaljerede tidsplaner) vedlagt en samlet grafisk illustration af hovedtidsplanen for Udviklingsprojektet, jf. Tabel 4, samt en grafisk illustration af den detaljerede tidsplan jf. Tabel 6. Den grafiske illustration af den detaljerede tidsplan skal med 3 måneders intervaller løbende opdateres for den kommende 3 måneders periode. De grafiske illustrationer skal vise aktiviteternes varighed, indbyrdes afhængigheder og indhold. [Tilbudsgiver bedes vedlægge et underbilag 1A, der indeholder: en samlet grafisk illustration af hovedtidsplanens aktiviteter og milepæle fra Tabel 4 herunder aktiviteternes varighed, relationer og indhold. en redegørelse for hovedtidsplanens opbygning, dens forudsætninger, begrunde inddeling i delleverancer samt redegøre for planens robusthed en grafisk illustration af den detaljerede tidsplan for Afklaringstetapen]. Bilag 1 Tidsplan Side 18 af 19

20 5 Vilkår for tidsplanen 5.1 Ændring af hovedtidsplanen Ændring af hovedtidsplanen kan kun ske i overensstemmelse med Kontraktens kapitel IX (Ændringer) og bilag 11(Ændringshåndtering). Ved ændringer, som påvirker tidsplanen, opdaterer en nærværende bilag samt bilag 1A (Hovedtidsplan og detaljerede tidsplaner). 5.2 Rapportering Kravene til rapportering vedrørende fremdrift samt risiko for forsinkelser til tidsplanen mv., fremgår af bilag 8 (Samarbejdsorganisation og Rapportering). 5.3 Betalingsmilepæle i hovedtidsplanen en er berettiget til betaling for rettidig overholdelse af de milepæle, der i hovedtidsplanen, jf. Tabel 4, er markeret som Betalingsmilepæle. Betalingen for overholdelsen fremgår af bilag 5 (Priser og betalingsplan). Såfremt de milepæle, der i hovedtidsplanen, jf. Tabel 4, er markeret som Betalingsmilepæle overskrides som følge af ens forhold, foretages der fra tidsfristens overskridelse en bodspålæggelse af en i overensstemmelse med Kontraktens punkt Bilag 1 Tidsplan Side 19 af 19

Bilag 8 Samarbejde og rapportering

Bilag 8 Samarbejde og rapportering Bilag 8 Samarbejde og rapportering Version 0.9 05-05-2014 Indhold VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 1 INDLEDNING... 5 2 PROJEKTLEDELSESMETODE OG UDVIKLINGSMETODE... 6 2.1 UDVIKLING AF PROTOTYPE FOR SYSTEMETS

Læs mere

Vejledning Iterative forløb

Vejledning Iterative forløb Vejledning Iterative forløb Til 02.18 Systemløsninger, Projekter samt Vedligehold Baggrund for valg af iterativ model Side Hvilke ydelser leveres Har du spørgsmål til i et iterativt projekt vejledningen?

Læs mere

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 3 OVERSIGT OVER SYSTEMETS PROGRAMMEL... 6 4 LEVERANDØRENS BESVARELSE AF FUNKTIONELLE KRAV

Læs mere

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER mellem KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S CVR. nr.: 19435075 (herefter KOMBIT ) og Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400

Læs mere

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Punkt 1.2 - Punkt 2 - Punkt 4 - Punkt 4.1 - Punkt 4.2 - Punkt 4.3 - Punkt 5 - Krav 12.2 - Krav 12.3 - Krav 12.4 - Krav

Læs mere

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Vejledning til udfyldelse - Henvisninger til underbilag - Tabel 1 - Tabel 2 - Tabel 3 - Punkt 1.1 - Punkt 3.1

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Version Ændringer Dato 2.1 Rettet i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 17.1 - Krav 17.2 - Krav 17.3 - Krav 17.5 - Krav 17.6 - Krav 17.7 - Krav 17.8 - Krav 17.11 -

Læs mere

Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel

Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel guide til valg og brug af kontrakter i it-projekter Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...1 2. Præsentation af Statens it-projektmodel...3

Læs mere

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 LÆSEVEJLEDNING... 1 1.3 SAMMENHÆNG TIL DEN FÆLLESSTATSLIGE

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Indledning...5 Baggrund for arbejdet...6 De overordnede målsætninger for kontraktarbejdet...7 Kontraktens

Læs mere

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Version Ændringer Dato 1.0 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet ved spørgemøde afholdt den 9. januar 2014.

Læs mere

Iterative projekter og kontraktgrundlaget

Iterative projekter og kontraktgrundlaget Iterative projekter og kontraktgrundlaget Claus Sørensen og Michael Lemvig AGENDA Kontraktens rolle generelt og i iterative projekter Vandfaldsmodel contra iterativ model Den generelle holdning til iterative

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere

UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål

UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Om nærværende bilag Nærværende bilag indeholder en beskrivelse af Leverandørens Ydelser, som Tilbudsgiver skal levere i henhold til Vedligeholdelsesaftalen,

Læs mere

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ejendomsdatarapporten Besvarelse af spørgsmål

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ejendomsdatarapporten Besvarelse af spørgsmål Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ejendomsdatarapporten Besvarelse af spørgsmål Version Ændringer Dato 1.0 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet ved spørgemøde afholdt den 29. august

Læs mere

Bilag 0. Terminologi og definitioner

Bilag 0. Terminologi og definitioner Bilag 0 Terminologi og definitioner Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder ingen krav eller mindstekrav, og skal ikke udfyldes ved Leverandørens afgivelse

Læs mere

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter

Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Idékatalog Planlægning og brug af test i statslige it-projekter Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. TYPER AF TEST...2 3. PLANLÆGNING AF TEST I FASERNE...6 3.1 IDÉFASEN...6 3.2 ANALYSEFASEN...7 3.3

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5 SOLRØD KOMMUNE ESDH Projektorganisation Bilag 5 April 2007 Vejledning Dette bilag beskriver projektorganisationen og skal suppleres af leverandøren på basis af nedenstående: 1.1 Projektorganisation Bilaget

Læs mere

Drejebog for implementering af bølgeplanen

Drejebog for implementering af bølgeplanen VNO Drejebog for implementering af bølgeplanen Drejebogen beskriver processen for implementering af obligatorisk digital selvbetjening. Drejebogen er udviklet sammen med ca. 45 kommuner i perioden februar-marts

Læs mere

Bilag 18, Revisionsstandard og audit

Bilag 18, Revisionsstandard og audit Bilag 18, Revisionsstandard og audit Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Krav 18.3 - Krav 18.5 - Krav 18.6 - Krav 18.9 - Krav 18.10 - Krav 18.11 - Krav 18.12 - Krav 18.14 - Krav 18.16 tilføjet

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af

Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af Aftale om levering, udrulning vedligeholdelse og drift af en XBRL-løsning

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013 Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel December 2013 BERETNING OM FORSVARETS PROCEDURER FOR ANSKAFFELSE AF STØRRE MATERIEL Indholdsfortegnelse I. Introduktion

Læs mere

SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen SET Udbud af kontrakt om udvikling, idriftsættelse, vedligehold og videreudvikling af elprisportalen Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Nr. Henvisning Spørgsmål 1 Bilag 7 Kan der fremsendes

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Bilag B - Produktbeskrivelser

Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere