Bilag 1 Tidsplan Version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0"

Transkript

1 Bilag 1 Tidsplan Version

2 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER INDLEDNING ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET ETAPE I - AFKLARING ETAPE II ANALYSE, DESIGN, UDVIKLING OG IMPLEMENTERING ETAPE III - AFSLUTNING OG GODKENDELSE S TIDMÆSSIGE RAMMER FOR UDVIKLINGSPROJEKTET TIDSMÆSSIGE AFHÆNGIGHEDER IFT. EKSTERNE SYSTEMER OMFANG AF S DELTAGELSE HOVEDTIDSPLAN OG DETALJERET TIDSPLAN HOVEDTIDSPLAN FOR UDVIKLINGSPROJEKTET DETALJERET TIDSPLAN FOR ETAPE I DETALJERET TIDSPLAN FOR ETAPE II OG III SKABELON FOR DETALJERET TIDSPLAN GRAFISKE ILLUSTRATIONER AF TIDSPLANER VILKÅR FOR TIDSPLANEN ÆNDRING AF HOVEDTIDSPLANEN RAPPORTERING BETALINGSMILEPÆLE I HOVEDTIDSPLANEN Bilag 1 Tidsplan Side 1 af 19

3 1 Vejledning til Tilbudsgiver Nærværende bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående retningslinjer. Tilbudsgiverens eventuelle forbehold anføres i forbeholdslisten og skrives ind med ændringsmarkeringer i selve bilaget i overensstemmelse med udbudsbetingelserne. Tilbudsgiver skal som del af sit tilbud følge og besvare instruktioner, som er markeret med [Tilbudsgiver ]. For nærværende bilag betyder det, at Tilbudsgiver skal: Udfylde Tabel 4 der angiver Udviklingsprojektets hovedtidsplan Udfylde Tabel 5 som angiver en detaljeret tidsplan over Afklaringsetapen, Som bilag 1A vedlægge en grafisk illustration af Udviklingsprojektets hovedtidsplan samt en grafisk illustration af detaljeret plan for Afklaringsetapen. Tilbudsgiver bedes være opmærksom på, at antallet af rækkerne i Tabel 5 og Tabel 4 ikke udgør en egentlig afgrænsning, og Tilbudsgiveren kan således tilpasse tabellerne efter behov. Tabel 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 1 Tidsplan Side 2 af 19

4 2 Indledning Dette bilag indeholder ved kontraktindgåelsen hovedtidsplanen for gennemførelse af Udviklingsprojektet med levering af Systemet, hvor samtlige relevante milepæle, aktiviteter mv. er afspejlet, samt den detaljerede tidsplan for Afklaringsetapen. Udviklingsprojektet inddeles i tre hovedetaper: Etape I Afklaring, Etape II Analyse, Design, Udvikling og Implementering og Etape III Afslutning og Godkendelse. Udviklingsprojektet udføres endvidere som et faseopdelt projekt, hvor Leverancen opdeles i et antal Delleverancer, der hver især afsluttes med en Delleveranceprøve. Delleveranceprøverne har til formål, at man kan monitorere Udviklingsprojektets fremdrift efter fast to failure-princippet, dvs. give mulighed for at konstatere eventuelle leveringsproblemer hos en så tidligt som muligt i Udviklingsprojektet. Overtagelse af Systemet sker samlet ved Kundens godkendelse af Overtagelsesprøven for den samlede Leverance, og der sker således hverken løbende ibrugtagning af Delleverancerne eller overtagelse af Systemet ved Delleveranceprøverne. Ibrugtagning af Systemet skal gennemføres som en samlet idriftsættelse, hvilket er afspejlet i hovedtidsplanen og den detaljerede tidsplan. 2.1 Etaper i Udviklingsprojektet Systemet skal udvikles efter ens udviklingsmetode og projektledelsesmetode, jf. bilag 8 (Samarbejdsorganisation og Rapportering). Disse skal understøtte s krav om medvirken under Udviklingsprojektet. De enkelte Etaper i Udviklingsprojektet beskrives i de følgende punkter Etape I - Afklaring Formålet med Etape I er at afstemme s krav og ens Løsningsbeskrivelse med henblik på at opnå en fælles forståelse af den kommende løsning. Etape I benyttes endvidere til at opbygge projektorganisationen og sikre, at den fornødne viden er til stede. Den skal skabe et godt fundament for det fremtidige samarbejde. Etape I skal som minimum indeholde følgende aktiviteter Bilag 1 Tidsplan Side 3 af 19

5 præsenteres for ens metoder, og nøgleressourcer hos skal sættes ind i ens udviklingsmetode. s projektteam uddannes jf. bilag 3A (Behovsopgørelse) en får indsigt i og forståelse for de forretningsmæssige mål og behov der er udtrykt i bilag 3 (Leverancebeskrivelse) og bilag 3A (Behovsopgørelse) en skal ved inddragelse af sikre alle nødvendige afklaringer i forhold til det samlede kontraktgrundlag. Resultatet af Etape I er følgende leverancer fra en: Opdateret Leverancebeskrivelse Detaljeret tidsplan for de kommende 3 måneder Opdateret Teststrategi Opdateret Konverteringsstrategi Plan for udarbejdelse af Driftsaftalehåndbog Godkendt, klikbar prototype for brugergrænseflader Godkendt arkitekturbeskrivelse Afklaringsrapport, der dokumenterer væsentlige beslutninger med begrundelser etc Kendte afklaringer i Etape I [Tilbudsgiver skal supplere nedenstående liste af afklaringspunkter med de evt. yderligere afklaringer i Etape I Tilbudsgiver er bekendt med ved tilbudsafgivelsen.] Ved kontraktindgåelse eksisterer følgende, kendte afklaringspunkter, der skal afklares som en del af Etape I. Listen i Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. er kke udtømmende og udgør således ikke en begrænsning af ens ansvar: *Liste indsættes før udsendelse af endeligt materiale Etape II Analyse, design, udvikling og implementering Det er et krav at gennemførelsen af Etape II opdeles i et antal delleverancer. Hver delleverance har følgende forløb: Bilag 1 Tidsplan Side 4 af 19

6 Figur 1 Delleverancernes forløb Ved Delleverancens start skal en ved inddragelse af sikre alle nødvendige afklaringer i forhold til Delleverancen Kendte afklaringer for delleverancer i Etape II [Tilbudsgiver skal supplere nedenstående liste af afklaringspunkter med de evt. yderligere afklaringer for én eller flere af delleverancerne i Etape II Tilbudsgiver er bekendt med ved tilbudsafgivelsen.] Ved kontraktindgåelse eksisterer følgende, kendte afklaringspunkter, der skal afklares som en del af afklaringerne for én eller flere af delleverancerne i Etape II. Listen i Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. er ikke udtømmende og udgør åledes ikke en begrænsning af ens ansvar: *Liste indsættes før udsendelse af endeligt materiale Etape III - Afslutning og godkendelse Udviklingsprojektet afsluttes ved gennemførelse af følgende Prøver: Overtagelsesprøve efterfølgende Idriftsættelsesprøve samt afsluttende Driftsprøve Endvidere gennemføres idriftsættelse til produktion herunder gennemførsel af endelig datakonvertering. 2.2 s tidmæssige rammer for Udviklingsprojektet ønsker at Udviklingsprojektet gennemføres på hensigtsmæssig vis under hensyntagen til omfanget og kompleksiteten af opgaverne i Udviklingsprojektet, Bilag 1 Tidsplan Side 5 af 19

7 interne forhold hos og afhængighederne til eksterne parter og systemer, som Systemet skal integrere med. Af hensyn til koordinationen med eksterne systemer lægger op til følgende længder for Udviklingsprojektets Etaper. Etape Navn Tidsmæssig udstrækning Etape I Afklaring 3 kalendermåneder Etape II Design, udvikling og test 14 kalendermåneder Etape III Afslutning og godkendelse 3 kalendermåneder Tabel 2 Længde af Udviklingsprojektets Etaper Med udgangspunkt i den tidsmæssige udstrækning af Etaperne anført i den ovenstående tabel, betyder det, at s oplæg til rammerne for hovedtidsplanen ser ud som illustreret i nedenstående figur: Figur 2: s oplæg til rammerne for hovedtidsplanen ens hovedtidsplan i afsnit 3.1 og detaljerede tidsplaner i afsnit 3.2 og afsnit 3.3 er udarbejdet på baggrund af s rammer for Udviklingsprojektet som anført i dette afsnit og på baggrund af ens erfaringer fra tidligere gennemførte projekter og ens kompetencer. 2.3 Tidsmæssige afhængigheder ift. eksterne systemer En række af de eksterne systemer, som Systemet jf. bilag 3A (Behovsopgørelse) skal integrere med, er under udarbejdelse eller videreudvikling på Ikrafttrædelsesdagen. Dette betyder bl.a., at kravene til integrationerne mellem Systemet og visse eksterne systemer først vil blive Bilag 1 Tidsplan Side 6 af 19

8 konkretiseret i Udviklingsprojektet, hvilket skal være afspejlet i ens hovedtidsplan i afsnit 3.1 og detaljerede tidsplaner i afsnit 3.2 og afsnit 3.3. Af den nedenstående tabel fremgår Systemets tidmæssige afhængigheder ift. eksterne systemer: Beskrivelse Tidspunkt Detaljeret snitfladebeskrivelse for integration til Dato for fastlæggelse af snitflader Beriget Grunddata tilgængelig. tilgår i Afklaringsetapen. Snitfladebeskrivelse for integration til Dato for snitfladebeskrivelse tilgår i Ydelsesindeks, Sags- og dokumentindeks og Afklaringsetapen. Beskedfordeler er tilgængelig. Snitfladespecifikation for integration til Dato for snitfladespecifikation tilgår Ydelsesindeks, Sags- og dokumentindeks og i Afklaringsetapen. Beskedfordeler er tilgængelig. Teststub og kodeeksempler for Ydelsesindeks, Dato for levering af teststub og Sags- og dokumentindeks og Beskedfordeler er kodeeksempler tilgår i tilgængelig. Afklaringsetapen. Testmiljø for Ydelsesindeks, Sags- og Dato for oprettelse af testmiljø dokumentindeks og Beskedfordeler er tilgængelig. tilgår i Afklaringsetapen. Detaljeret Snitfladebeskrivelse for integration til Dato for fastlæggelse af snitflader Posthåndteringsleverandøren tilgængelig. tilgår i Afklaringsetapen. Snitfladespecifikation for integration til Dato for snitfladespecifikation tilgår Posthåndteringsleverandøren er tilgængelig. i Afklaringsetapen. Bevarings- og kassationsbestemmelser i Dato for bestemmelser tilgår i forbindelse med aflevering til Statens Arkiver er Afklaringsetapen. tilgængelig Detaljeret snitfladebeskrivelse for integration 1. januar 2015 mellem BarselUdligning for Selvstændinge (BUS) og Eksisterende Løsning tilgængelig. Detaljeret snitfladebeskrivelse for integration til Dato for fastlæggelse af snitflader KMD Indkomst tilgængelig. tilgår i Afklaringsetapen. Detaljeret snitfladebeskrivelse for integration til Dato for fastlæggelse af snitflader KMD KMF tilgængelig. tilgår i Afklaringsetapen. Snitflade til KMD KMF etableret hos KMD 1. juni 2015 Detaljeret tidsplan for samarbejde med leverandør Udarbejdes i Afklaringsetapen af Eksisterende Løsning fastlagt. Design af dataudtræk fra leverandør af 1. marts 2015 Eksisterende Løsning fastlagt. Bilag 1 Tidsplan Side 7 af 19

9 Beskrivelse Første prøveudtræk af data fra leverandør af Eksisterende Løsning foreligger. Andet prøveudtræk af data fra leverandør af Eksisterende Løsning foreligger. Endeligt udtræk af data fra leverandør af Eksisterende Løsning foreligger. Tidspunkt Estimeret 31. marts 2016 Estimeret 13. maj 2016 Estimeret 24. juni 2016 Tabel 3 Systemets tidmæssige afhængigheder ift. eksterne systemer 2.4 Omfang af s deltagelse ens estimater vedrørende omfanget af s deltagelse i forbindelse med Kontraktens gennemførelse fremgår af bilag 9 ( s medvirken). Bilag 1 Tidsplan Side 8 af 19

10 3 Hovedtidsplan og detaljeret tidsplan en har ved Kontraktens indgåelse udarbejdet en hovedtidsplan for samtlige Etaper i Udviklingsprojektet, jf. afsnit 3.1, samt en detaljeret tidsplan for Udviklingsprojektets Etape I, Afklaringsetapen, jf. afsnit 3. Hovedtidsplanen og den detaljerede tidsplan er udarbejdet under hensyntagen til, at der udover Systemets implementering også skal integreres til en række eksterne systemer samt foretages konvertering og indlæsning af data fra s tidligere barselløsning, jævnfør bilag 3A (Behovsopgørelse). 3.1 Hovedtidsplan for Udviklingsprojektet Kontraktens kapitel IV beskriver de generelle principper for Leverancen samt formål og aktiviteter i de enkelte Etaper. Den overordnede tidsplan for Udviklingsprojektet med relevante milepæle, aktiviteter mv. fremgår af Tabel 4. [Tilbudsgiver skal i nedenstående Tabel 4 angive en hovedtidsplan for alle relevante aktiviteter og leverancer i Udviklingsprojektet, herunder det der er aftalt i Kontrakten. Nedenstående aktiviteter er således vejledende og er ikke et udtryk for en udtømmende liste over aktiviteter. Tilbudsgiver skal derfor i henhold til Kontrakten supplere med yderligere aktiviteter. De milepæle, der ved afkrydsning i Tabel 4 er markeret som Betalingsmilepæle udløser betaling i overensstemmelse med bilag 5 (Priser og betalingsplan). Det er et mindstekrav at Tilbudsgiver ikke sletter disse milepæle. Det er ligeledes at mindstekrav at Tilbudsgiver udelukkende tilføjer yderligere betalingsmilepæle i forbindelse med beståelsen af Delleveranceprøver i Etape II. Tilbudsgiver skal i hovedtidsplanen komme med forslag til hvordan Leverancen mest hensigtsmæssigt opdeles i Delleverancer, samt hvilke leverancer, der knytter sig til Delleverancerne. Det vil være muligt at gennemføre flere Delleverancer parallelt, dog under hensyntagen til s bemanding af Udviklingsprojektet, jf. bilag 9 ( s medvirken). Tilbudsgiver skal tage udgangspunkt i det tilbudte System og s løsningsflows i forbindelse med opdelingen i Delleverancer: Vedrørende prøvekonverteringer skal Tilbudsgiver i hovedtidsplanen angive hvor mange prøvekonverteringer, der påtænkes gennemført udover de 2 prøvekonverteringer, som allerede er inkluderet i tabellen herunder Bilag 1 Tidsplan Side 9 af 19

11 Hovedtidsplanen skal endvidere udarbejdes med udgangspunkt i angivelserne i Tabel 2 og under hensyntagen til angivelserne i Tabel 3.] Tidspunkt regnet fra Betalings- Kontraktens milepæl? underskrift Aktivitet/milepæl Ansvarlig Bemærkninger Etape I Brugervenlighedstest bestået s godkendelse af X tilrettet Leverancebeskrivelse samt øvrige leverancer i Etape I Etape II 1. møde i Etapen mellem og [Antal uger] Evt. workshops med og dennes samarbejdspartnere Etablering af internt testmiljø, jf. bilag 6 (Afprøvning). [Antal uger] [Yderligere aktiviteter, [ herunder beskrivelse af / delleverancer] ] Udvikling Delleverance System klar til systemintegrationstest. Eksternt testmiljø med adgang til eksterne systemer tilgængeligt. modtager Testplan, Testscenarier og Testcases Delleveranceprøve s godkendelse af Testplan, Testscenarier og Testcases for Delleveranceprøve Bilag 1 Tidsplan Side 10 af 19

12 Tidspunkt regnet fra Kontraktens Betalingsmilepæl? underskrift Aktivitet/milepæl Ansvarlig Delleveranceprøve X [Yderligere delleverancer] X [Yderligere aktiviteter, ] Prøveindkonverteringsgrundlag leveret. Teknisk connectivity for grænsesnit opnået Dataudtræk til s datawarehouse/bicc leveret dog senest 6 måneder før Overtagelsesprøvens start modtager Testplan, Testscenarier og Testcases for Konverteringsprøve s godkendelse af Testplan, Testscenarier og Testcases for Konverteringsprøve Konverteringsprøve bestået modtager Testplan, Testscenarier og Testcases Systemintegrationstest s godkendelse af Testplan, Testscenarier og Testcases for Systemintegrationstest Systemintegrationstest bestået modtager brugervejledning jf. bilag 4 (Dokumentation) dog senest 3 måneder før Overtagelsesprøvens start s godkendelse af brugervejledning Bemærkninger Bilag 1 Tidsplan Side 11 af 19

13 Tidspunkt regnet fra Kontraktens Betalingsmilepæl? underskrift Aktivitet/milepæl Ansvarlig modtager vejledning til administratorer jf. bilag 4 (Dokumentation) dog senest 3 måneder før Overtagelsesprøvens start s godkendelse af Brugervejledning modtager undervisningsmateriale jf. bilag 4 (Dokumentation) dog senest 3 måneder før Overtagelsesprøvens start s godkendelse af Brugervejledning Etape III Prøver i præproduktionsmiljø Etablering af præproduktionsmiljø, jf. bilag 6 (Afprøvning) gennemført. Prøveindkonverteringgrundlag leveret. modtager Testplan, Testscenarier og Testcases for Installationsprøve 1 s godkendelse af Testplan, Testscenarier og Testcases for Installationsprøve 1 Installationsprøve 1 bestået X Endeligt konverteringsgrundlag leveret. modtager Testplan, Testscenarier og Testcases for Konverteringsprøve 1 Bemærkninger Bilag 1 Tidsplan Side 12 af 19

14 Tidspunkt regnet fra Kontraktens Betalingsmilepæl? underskrift Aktivitet/milepæl Ansvarlig s godkendelse af Testplan, Testscenarier og Testcases for Konverteringsprøve 1 Konverteringsprøve 1 X bestået s modtagelse af Driftsaftalehåndbog s godkendelse af Driftsaftalehåndbog modtager Testplan, Testscenarier og Testcases for Overtagelsesprøve s godkendelse af Testplan, Testscenarier og Testcases for Overtagelsesprøve Overtagelsesprøve s modtagelse af rapport for Overtagelsesprøve s godkendelse af X Overtagelsesprøven Etablering produktionsmiljø, jf. bilag 6 (Afprøvning), gennemført. modtager Testplan, Testscenarier og Testcases for Idriftsættelsesprøve 2 s godkendelse af Testplan, Testscenarier og Testcases for Idriftsættelsesprøve 2 [Uge] Idriftsættelsesprøve 2 Bemærkninger Bilag 1 Tidsplan Side 13 af 19

15 Tidspunkt regnet fra Kontraktens Betalingsmilepæl? underskrift Aktivitet/milepæl Ansvarlig s modtagelse af rapport for Idriftsættelsesprøve 2 s godkendelse af X Idriftsættelsesprøve 2. modtager Testplan, Testscenarier og Testcases for Konverteringsprøve 2 s godkendelse af Testplan, Testscenarier og Testcases for Konverteringsprøve 2 [Uge] Idriftsættelsesprøve 2 modtager Testplan, Testscenarier og Testcases for Driftsprøve s godkendelse af Testplan, Testscenarier og Testcases for Driftsprøve Prøver i Produktionsmiljø Bemærkninger Idriftsættelse X [Uge] Driftsprøve s modtagelse af rapport for Driftsprøven s godkendelse af X Driftsprøven s godkendelse af revisionserklæring s godkendelse af X Ophørsplanen Garantiperiodens udløb Tabel 4 Hovedtidsplan for Udviklingsprojektet 3.2 Detaljeret tidsplan for Etape I Tabellen nedenfor angiver den detaljerede tidsplan for Etape I, jf. Kontraktens punkt 14: Bilag 1 Tidsplan Side 14 af 19

16 Etape I [Tilbudsgiver skal i nedenstående Tabel 5 angive en detaljeret tidsplan for alle relevante aktiviteter i Etape I, herunder det der er aftalt i Kontrakten. Nedenstående aktiviteter er således vejledende og er ikke et udtryk for en udtømmende liste over aktiviteterne i Etape I. Tilbudsgiver skal derfor i henhold til Kontrakten supplere med yderligere aktiviteter]. Tidspunkt regnet fra Kontraktens underskrift Aktivitet Ansvarlig Bemærkninger Dag 0 Kontraktens indgåelse en/ 1. møde i Etape I mellem en en skal i rimelig og tid forud for mødet fremsende dagsorden Kick-off med deltagelse af en en skal i rimelig ens og s tid forud for mødet projektdeltagere med henblik fremsende dagsorden på gennemgang af udviklingsmetode, fremgangsmåde, tidsplan og samarbejdsorganisation mv. [Antal Workshops med og en uger] dennes samarbejdspartnere en modtager opdateret dokumentation vedrørende snitflader samt relevante tidsplaner Gennemgang og opdatering i nødvendigt omfang af hovedtidsplan. Detailplanlægning af det første kvartal af Etape II. Detailplanlægning af udarbejdelse af Driftsaftalehåndbogen. Godkendelse af den detaljerede tidsplan for første kvartal af Etape II en en/ en/ Bilag 1 Tidsplan Side 15 af 19

17 Tidspunkt regnet fra Kontraktens underskrift [Antal uger]/ Aktivitet Ansvarlig Bemærkninger [Yderligere aktiviteter] [en / ] modtager ens en forslag til tilrettet Leverancebeskrivelse s sidste dag for udtrædelse jf. punkt 17 i Kontrakten. s godkendelse af tilrettet Senest ti (10) Arbejdsdage Leverancebeskrivelse samt efter modtagelsen af endeligt øvrige leverancer i Etape I udkast til revideret Leverancebeskrivelse og eventuelle øvrige Ændringer til Kontrakten. Tabel 5 Tidsplan for afklaringsetapen 3.3 Detaljeret tidsplan for Etape II og III en er under Udviklingsprojektet ansvarlig for løbende udarbejdelse af detaljeret tidsplan for Etape II og III indenfor rammerne af hovedtidsplanen. Detaljeret tidsplan udarbejdes med 3 måneders intervaller og skal omfatte de kommende 3 måneder af Udviklingsprojektet. Senest 10 Arbejdsdage inden den kommende 3 måneders periodes start skal en fremsende den detaljerede tidsplan for de kommende 3 måneder til. en skal benytte skabelonen, der fremgår af punkt 3.3, til brug for den detaljerede tidsplan samt vedlægge en grafisk illustration af tidsplanen i bilag 1A (Hovedtidsplan og detaljerede tidsplaner) Skabelon for detaljeret tidsplan [en skal til brug for den detaljerede planlægning af de enkelte Delleverancer i løbet af Udviklingsprojektet anvende nedenstående skabelon til udarbejdelse af detaljeret tidsplan.] De detaljerede tidsplaner skal indeholde samtlige aktiviteter og opgaver, som Parterne skal udføre. Bilag 1 Tidsplan Side 16 af 19

18 Indsæt Periode Tidspunkt regnet fra Kontraktens underskrift [Antal uger] Aktivitet Ansvarlig Bemærkninger [Antal uger]/ Tabel 6 Skabelon for detaljeret tidsplan. Bilag 1 Tidsplan Side 17 af 19

19 4 Grafiske illustrationer af tidsplaner en har i bilag 1A (Hovedtidsplan og detaljerede tidsplaner) vedlagt en samlet grafisk illustration af hovedtidsplanen for Udviklingsprojektet, jf. Tabel 4, samt en grafisk illustration af den detaljerede tidsplan jf. Tabel 6. Den grafiske illustration af den detaljerede tidsplan skal med 3 måneders intervaller løbende opdateres for den kommende 3 måneders periode. De grafiske illustrationer skal vise aktiviteternes varighed, indbyrdes afhængigheder og indhold. [Tilbudsgiver bedes vedlægge et underbilag 1A, der indeholder: en samlet grafisk illustration af hovedtidsplanens aktiviteter og milepæle fra Tabel 4 herunder aktiviteternes varighed, relationer og indhold. en redegørelse for hovedtidsplanens opbygning, dens forudsætninger, begrunde inddeling i delleverancer samt redegøre for planens robusthed en grafisk illustration af den detaljerede tidsplan for Afklaringstetapen]. Bilag 1 Tidsplan Side 18 af 19

20 5 Vilkår for tidsplanen 5.1 Ændring af hovedtidsplanen Ændring af hovedtidsplanen kan kun ske i overensstemmelse med Kontraktens kapitel IX (Ændringer) og bilag 11(Ændringshåndtering). Ved ændringer, som påvirker tidsplanen, opdaterer en nærværende bilag samt bilag 1A (Hovedtidsplan og detaljerede tidsplaner). 5.2 Rapportering Kravene til rapportering vedrørende fremdrift samt risiko for forsinkelser til tidsplanen mv., fremgår af bilag 8 (Samarbejdsorganisation og Rapportering). 5.3 Betalingsmilepæle i hovedtidsplanen en er berettiget til betaling for rettidig overholdelse af de milepæle, der i hovedtidsplanen, jf. Tabel 4, er markeret som Betalingsmilepæle. Betalingen for overholdelsen fremgår af bilag 5 (Priser og betalingsplan). Såfremt de milepæle, der i hovedtidsplanen, jf. Tabel 4, er markeret som Betalingsmilepæle overskrides som følge af ens forhold, foretages der fra tidsfristens overskridelse en bodspålæggelse af en i overensstemmelse med Kontraktens punkt Bilag 1 Tidsplan Side 19 af 19

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version

Bilag 1 Tidsplan Version Bilag 1 Tidsplan Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version

Bilag 1 Tidsplan Version Bilag 1 Tidsplan Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II - ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5

BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5 BILAG 1: TIDSPLAN Version 0.5 18-11-2016 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende Bilag indeholder tidsplanen for gennemførelse af Projektet. Nærværende Bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående

Læs mere

Bilag 11 Ændringshåndtering

Bilag 11 Ændringshåndtering Bilag 11 Ændringshåndtering Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 TYPER AF ÆNDRINGER... 3 4 GENERELT... 3 5 ATP S FREMSÆTTELSE AF ÆNDRINGSANMODNINGER...

Læs mere

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af løn- og personalesystem

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af løn- og personalesystem Bilag 1: Tidsplan Udbud af løn- og personalesystem Indhold Bilag 1 Tidsplan... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den overordnede tidsplan... 3 1.3 Krav til detaljeret tidsplan... 5 Side 2 af 6 Bilag 1 Tidsplan

Læs mere

BILAG 5 HOVEDTIDSPLAN OG DETALJEREDE TIDS- PLANER

BILAG 5 HOVEDTIDSPLAN OG DETALJEREDE TIDS- PLANER BILAG 5 HOVEDTIDSPLAN OG DETALJEREDE TIDS- PLANER VEJLEDNING Tilbudsgiver skal på baggrund af kravene hertil i kontrakten med bilag, herunder bilag 1, udarbejde en hovedtidsplan, der omfatter implementering

Læs mere

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner BILAG 7 AFPRØVNING VEJLEDNING Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner Beskrivelse af tilbudsgivers metoder og processer til intern test forud for overtagelses- og driftsprøverne,

Læs mere

BILAG 1 TIDS- OG AKTIVITETSPLAN

BILAG 1 TIDS- OG AKTIVITETSPLAN BIAG 1 TIDS- OG AKTIVITETSPAN INDHODSFORTEGNESE 1. Hovedtidsplan... 5 1.1 Ændring af tidsplanen... 6 2. Underbilag 1.a Milepæle for levering af licenser og evt. hardware... 6 3. Underbilag 1.b Detailplan

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver tests Udbud om levering, installation, implementering, support, drift vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Indhold underbilag 14 C Afprøvningsforskrifter

Læs mere

1. Revideret tidsplan for udvikling af Nyt BBR

1. Revideret tidsplan for udvikling af Nyt BBR 1. Revideret tidsplan for udvikling af Nyt BBR Nedenstående er en revideret tidsplan, der efterfølgende skal indarbejdes i en revideret kontrakt. Der mangler en detailplanlægning af uddannelsesaktiviteterne.

Læs mere

Bilag 18 Projektaftale Skabelon

Bilag 18 Projektaftale Skabelon Bilag 18 Projektaftale Skabelon Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 PROJEKTBESTILLING... 4 3 FORMÅL... 5 4 FRAVIGELSER FRA PROJEKTVILKÅRENE... 6 5 PRIS... 7 5.1 BEREGNINGSMODEL...

Læs mere

Bilag 9 ATP s medvirken

Bilag 9 ATP s medvirken Bilag 9 ATP s medvirken Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 RAMMER FOR MEDVIRKEN... 5 3.1 ATP S PROJEKTORGANISATION... 5 3.1.1 LEVERANCESPOR: LØSNINGSUDVIKLING...

Læs mere

Bilag 5 - Priser og betalingsplan

Bilag 5 - Priser og betalingsplan Bilag 5 - Priser og betalingsplan Genudbud INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående retningslinjer. Tilbudsgiver skal som del af sit tilbud følge

Læs mere

Informations- og spørgemøde d. 26. maj

Informations- og spørgemøde d. 26. maj Informations- og spørgemøde d. 26. maj EU-udbud 2014/S 096-167854 Kontrakt om levering, drift, vedligehold og support af infrastruktur service (»Infrastructure as a Service«)(IaaS)) til servere og storage

Læs mere

BILAG 6 TEST OG PRØVER

BILAG 6 TEST OG PRØVER BILAG 6 TEST OG PRØVER Vers. 2.0 3.09.2013 (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver. Bilaget

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

KONTRAKT MELLEM ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION [LEVERANDØRENS NAVN]

KONTRAKT MELLEM ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION [LEVERANDØRENS NAVN] KONTRAKT MELLEM ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nr.: 43 40 58 10 (herefter ATP eller Kunden ) og [LEVERANDØRENS NAVN] [Leverandørens adresse1] [Leverandørens adresse2]

Læs mere

Bilag 18 Projektaftale Skabelon

Bilag 18 Projektaftale Skabelon Version 0.9 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 PROJEKTBESTILLING... 3 3 FORMÅL... 4 4 FRAVIGELSER FRA PROJEKTVILKÅRENE... 5 5 PRIS... 6 5.1 BEREGNINGSMODEL... 6 6 DATO FOR FÆRDIGGØRELSE...

Læs mere

Hovedtidsplan og betalingsplan

Hovedtidsplan og betalingsplan SORØD KOMMUNE ESDH Hovedtidsplan og betalingsplan Bilag 1 April 2007 SORØD KOMMUNE Vejledning Hovedtidsplan everandøren skal kvalificere hovedtidsplanen inden for de angivne tidsmæssige rammer ved at indføje

Læs mere

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Version Ændringer Dato 2.1 Rettet i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 17.1 - Krav 17.2 - Krav 17.3 - Krav 17.5 - Krav 17.6 - Krav 17.7 - Krav 17.8 - Krav 17.11 -

Læs mere

Bilag 19 Projektvilkår

Bilag 19 Projektvilkår Bilag 19 Projektvilkår Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDHOLD... 4 3 PROJEKTAFTALER... 5 3.10 LEVERANDØRENS ADMINISTRATION AF PROJEKTER... 6 4 LEVERINGSFORPLIGTELSER...

Læs mere

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Bilag 5A Standardserviceydelser

Bilag 5A Standardserviceydelser Bilag 5A Standardserviceydelser Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 STANDARDSERVICEYDELSER... 4 3.1 BESTILLING AF STANDARDSERVICEYDELSER... 4 3.2 TILFØJELSE

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5 SOLRØD KOMMUNE ESDH Projektorganisation Bilag 5 April 2007 Vejledning Dette bilag beskriver projektorganisationen og skal suppleres af leverandøren på basis af nedenstående: 1.1 Projektorganisation Bilaget

Læs mere

KONTRAKT MELLEM ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION [LEVERANDØRENS NAVN]

KONTRAKT MELLEM ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION [LEVERANDØRENS NAVN] KONTRAKT MELLEM ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nr.: 43 40 58 10 (herefter ATP eller Kunden ) og [LEVERANDØRENS NAVN] [Leverandørens adresse1] [Leverandørens adresse2]

Læs mere

Bilag 9, Kvalitetssikring

Bilag 9, Kvalitetssikring Bilag 9, Kvalitetssikring Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 9.1 - Krav 9.2 - Krav 9.3 - Krav 9.5 - Krav 9.6 - Krav 9.7 - Krav 9.8 - Tilføjet krav 9.14 - Tilføjet

Læs mere

Prisberegningsark for bilag 5

Prisberegningsark for bilag 5 Prisberegningsark for bilag 5 Version 1.0 27042015 Vejledning Nærværende regneark indeholder Leverandørens prisfastsættelse af Leverancen og Ydelserne omfattet af Kontrakten. Regnearket er opbygget efter

Læs mere

BILAG 14 LICENSBETINGELSER

BILAG 14 LICENSBETINGELSER BILAG 14 LICENSBETINGELSER (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer med hvide felter udfyldes af Tilbudsgiver. De økonomiske

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vi det være tilladeligt at udarbejde

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 13 Vederlag 08.06.2016 Version 1.1 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget udgør i sin helhed mindstekrav, jf. udbudsbetingelsernes

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af E-rekrutteringssystem Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og Bilag 7 Aftale om drift 3 7.1 Indledning

Læs mere

Underbilag C.1 Skabelon for Snitfladeaftale UNDERBILAG C.1 VEJLEDENDE SKABELON FOR SNITFLADEAFTALE

Underbilag C.1 Skabelon for Snitfladeaftale UNDERBILAG C.1 VEJLEDENDE SKABELON FOR SNITFLADEAFTALE Underbilag C.1 Skabelon for Snitfladeaftale UNDERBILAG C.1 VEJLEDENDE SKABELON FOR SNITFLADEAFTALE 4. marts 2014 Vejledning til brug af skabelon: Aftalen skal tilpasses den konkrete snitflade. Som minimum

Læs mere

ÅBENT UDBUD Kompetenceudvikling supplerende læringsforløb og aktiviteter

ÅBENT UDBUD Kompetenceudvikling supplerende læringsforløb og aktiviteter Dato Nummer Spørgsmål Svar 16.02.2015 1 Hvor mange læringsforløb forventer I cirka, at det skal afholdes? Hvor langt tid skal de cirka strække sig over? Og hvor mange personer forventer I cirka, at der

Læs mere

Bilag 14 Prøver INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER:

Bilag 14 Prøver INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Bilag 14 Prøver INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Bilag 14 skal udfyldes af tilbudsgiver som del af tilbuddet. Udfyldelse skal ske i overensstemmelse med nedenstående retningslinjer. 2 14. INDLEDNING... 3

Læs mere

Spørgsmål til udbudsdokumenterne

Spørgsmål til udbudsdokumenterne Spørgsmål til udbudsdokumenterne I tabellen nedenfor er listet spørgsmål fra tilbudsgivere til udbudsdokumenterne og svar herpå. Listen opdateres løbende. 15.03.2016: Besvarelse af spørgsmål 7-28. Nr.

Læs mere

Passager med grøn tekst vil blive tilrettet / slettet i forbindelse med kontraktindgåelsen. Udkast til K O N T R A K T

Passager med grøn tekst vil blive tilrettet / slettet i forbindelse med kontraktindgåelsen. Udkast til K O N T R A K T Kontraktudkastet skal ikke udfyldes i forbindelse med tilbudsgivningen Udkastet er alene medtaget for, at tilbudsgiver i forbindelse med tilbudsafgivelsen er bekendt med det kontraktlige rammer for den

Læs mere

UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE

UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE V/ Hans Christian Jelstrup, UDK KOMBIT Kommunedage 1.-3. juni 2015 Udbetaling Danmarks Konkurrenceudsættelsesprogram Kommunedagene 1. - 3. juni 2015 1. juni 2015

Læs mere

IT-LØSNING FOR DAGTILBUD DAGINSTITIONSOMRÅDET

IT-LØSNING FOR DAGTILBUD DAGINSTITIONSOMRÅDET IT-LØSNING FOR DAGTILBUD DAGINSTITIONSOMRÅDET PROGRAM Velkomst Den udbudte ydelse Gennemgang af udbudsmaterialet Opmærksomhedspunkter Afrunding og spørgsmål 2 DEN UDBUDTE YDELSE Udbuddet vedrører en kontrakt

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER

Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER Version 29.04.2014 BILAG 13 PRISER VEJLEDNING Bilaget udfyldes på baggrund af de af tilbudsgiver tilbudte priser i bilag 13.1. Tilbudsgiverne skal udfylde bilag 13.1 med henblik på en beregning af den

Læs mere

Bilag 18 Projektaftale Skabelon

Bilag 18 Projektaftale Skabelon Version 0.9 05-05-204 Indhold VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 PROJEKTBESTILLING... 4 3 FORMÅL... 5 4 FRAVIGELSER FRA PROJEKTVILKÅRENE... 6 5 PRIS... 7 5. BEREGNINGSMODEL... 7 6 DATO FOR FÆRDIGGØRELSE...

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE

STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Kontrakt om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [ ] (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] (i det følgende

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

Kontraktbilag 05 - Prøver og Dokumentation

Kontraktbilag 05 - Prøver og Dokumentation Udbud nr. 2016/S 199-358626 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontraktbilag 05 - Prøver og Dokumentation Kontraktbilag 05 Prøver og Dokumentation Side 1/6 Indholdsfortegnelse 1. OVERTAGELSESPRØVEN...3

Læs mere

Bilag 12 Leverancevederlag og betalingsplan samt øvrige priser

Bilag 12 Leverancevederlag og betalingsplan samt øvrige priser Bilag 12 Leverancevederlag og betalingsplan samt øvrige priser INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Bilag 12 angiver krav til leverancevederlag, betalingsplan m.v. Udfyldelse skal ske i overensstemmelse med nedenstående

Læs mere

Underbilag 14 B: Oversigt over prøve- og testtyper. Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af BAS

Underbilag 14 B: Oversigt over prøve- og testtyper. Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af BAS Underbilag 14 B: Oversigt over prøve- og testtyper Udbud om levering, installation, implementering, support, drift og vedligehold af BAS Indhold underbilag 14 B Oversigt over prøve- og testtyper 14 B Oversigt

Læs mere

Udbudsbetingelser Begrænset EU-udbud 2015/S 040-068738. Kontrakt om udvikling, drift og vedligehold af et IT-system til håndtering af Familieydelser

Udbudsbetingelser Begrænset EU-udbud 2015/S 040-068738. Kontrakt om udvikling, drift og vedligehold af et IT-system til håndtering af Familieydelser Udbudsbetingelser Begrænset EU-udbud 2015/S 040-068738 Kontrakt om udvikling, drift og vedligehold af et IT-system til håndtering af Familieydelser Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1

Læs mere

Bilag 6 Afprøvninger Version 1.0 23-02-2015

Bilag 6 Afprøvninger Version 1.0 23-02-2015 Bilag 6 Afprøvninger Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 7 2 INDLEDNING... 8 2.1 TERMINOLOGI... 8 2.2 TESTOMFANG... 8 2.3 TESTORGANISATION... 10 2.4 ANSVARSFORDELING (ROLLER

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

DataHub 31572-10. Bilag 01 - Tidsplan. 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010. EU-udbud 2010/S 97-149624

DataHub 31572-10. Bilag 01 - Tidsplan. 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010. EU-udbud 2010/S 97-149624 DataHub Bilag 01 - Tidsplan 1.0 Udbudsmateriale til udsendelse d. 5. juli 2010 30-06-2010 01-07-2010 DATE XRDA ADA NAME DATE REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED EU-udbud 2010/S 97-149624

Læs mere

Introduktion til K03. Jesper Langemark, Bird & Bird Claus F. Sørensen, Dahl

Introduktion til K03. Jesper Langemark, Bird & Bird Claus F. Sørensen, Dahl Introduktion til K03 Jesper Langemark, Bird & Bird Claus F. Sørensen, Dahl Agenda 1. Gennemgang af K03 udvalgte emner 2. Særlige leverandørfaldgruber 3. Introduktion til "BBD 2013" (light version af K03)

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

Bilag 18, Revisionsstandard og audit

Bilag 18, Revisionsstandard og audit Bilag 18, Revisionsstandard og audit Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Krav 18.3 - Krav 18.5 - Krav 18.6 - Krav 18.9 - Krav 18.10 - Krav 18.11 - Krav 18.12 - Krav 18.14 - Krav 18.16 tilføjet

Læs mere

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. BILAG 10 PRØVER Indholdsfortegnelse 1. Prøver... 4 2. Fælles regler for afprøvning... 4 2.1 Afklaringsproces og udarbejdelse af test cases... 4 2.2 Beskrivelse af afklaringsproces og udarbejdelse af test

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

BILAG B VEJLEDENDE SKABELON TIL LEVERANCEAFTALE

BILAG B VEJLEDENDE SKABELON TIL LEVERANCEAFTALE Rammeaftale vedrørende udfasning af Kritiske IT-løsninger Bilag B Vejledende skabelon til leveranceaftale BILAG B VEJLEDENDE SKABELON TIL LEVERANCEAFTALE 4. marts 2014 Vejledning til brug af skabelonen:

Læs mere

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er:

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er: Notat J.nr. 14-4989032 Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af konsulentbistand til beregningsmotor, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 231-407652 opdateret 7. januar 2015 ICE, Jura og stab MTG Nr.

Læs mere

It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge.

It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge. It-løsning til administration og udbetaling af Barseldagpenge. Resumé markedsdialog (november 2013 til januar 2014). Dette notat indeholder en anonymiseret sammenfatning af de væsentligste kommentarer

Læs mere

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Bilag

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Bilag K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT INTRODUKTION TIL MODELBILAGENE Bilag Der er i starten af hvert bilag givet en vejledning. Denne vejledning fungerer som en kort praktisk indføring i kontraktens

Læs mere

Kontrakt K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE. udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem

Kontrakt K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE. udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Kontrakt om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [ ] (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] (i det følgende

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 156 Offentligt Notat Skatteministeren Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret Dato 25. maj J. nr. 07-061430 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

Bilag 13, Incitamenter

Bilag 13, Incitamenter Bilag 13, Incitamenter Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i: 06-02-2014 - Krav 13.4 fjernet - Krav 13.5 fjernet - Vejledning til udfyldelse - Complianceliste 3.0 Ophøjet til version 3.0 10-02-2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 11/16249 7244 3652 Hans-Carl Nielsen h UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING BESTEMMELSER

Læs mere

KONTRAKT FOR IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE

KONTRAKT FOR IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Disclaimer: Nærværende dokument er udarbejdet på privat initiativ af advokat Jesper Langemark, Bird&Bird og advokat Claus F. Sørensen, DAHL. Der er tale om en forkortet og forenklet kontrakt i forhold

Læs mere

Bilag 3 - Leverancer

Bilag 3 - Leverancer Bilag 3 - Leverancer 1 Leverancen... 2 2 Leverancens omfang... 3 3 Rederileverancer... 3 4 Tidsplan... 4 5 Samarbejde... 4 6 Underskrifter... 5 Underbilag 3.1 Ekstraarbejder... 6 Underbilag 3.2 Afleveringsprotokol...

Læs mere

Udbudsplan og betingelser

Udbudsplan og betingelser Projektnavn ESDH Sidst redigeret af Tina Malene Ørsted Sidst redigeret den 6. april 2010 Udbudsplan og betingelser SKI miniudbud i tre trin ESDH- system I dette materiale præsenteres de konkrete tildelingskriterier

Læs mere

Kontraktbilag 18 Rettelsesblade samt spørgsmål & Svar

Kontraktbilag 18 Rettelsesblade samt spørgsmål & Svar 1 Kontraktbilag 18 Rettelsesblade samt spørgsmål & Svar Udbud af borgeradministrativt system til socialområdet i Region Syddanmark (EU-udbud 2015/S 038935) Region Syddanmark har pr. dags dato modtaget

Læs mere

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem J.nr. 46-0360 SOF/MLB/mar/mw Udkast af 7. september 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT Kontrakt om levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem (i det følgende

Læs mere

BILAG 11 SAMARBEJDS- ORGANISATION

BILAG 11 SAMARBEJDS- ORGANISATION BILAG 11 SAMARBEJDS- ORGANISATION VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver. Tilbudsgivers samarbejdsorganisation bør bestå af personer med følgende kvalifikationer og kompetencer: Kompetence til

Læs mere

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet.

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet. 1 /bilag Justitsministeriet. København, den 18. maj 2009. 149 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen, idet der er indgået en tillægsaftale

Læs mere

Specifikation af leverancen med priser

Specifikation af leverancen med priser SOLRØD KOMMUNE ESDH Specifikation af leverancen med priser Bilag 4 April 2007 Vejledning Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver, således at bilaget indeholder priser for alle leverandørens ydelser under

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Spørgsmål og svar. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4

Spørgsmål og svar. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Spørgsmål og svar 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Er det muligt at ændre tilbudsfristen evt. så der gives 14 dage længere? Tilbudsfristen ændres

Læs mere

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 1 Informationsmøde vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 18. december 2015 Dagsorden

Læs mere

Præsentation af K03. Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode. v/ advokat Tom Holsøe og advokat Claus F.

Præsentation af K03. Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode. v/ advokat Tom Holsøe og advokat Claus F. Præsentation af K03 Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode v/ advokat Tom Holsøe og advokat Claus F. Sørensen Hvad er en agil metode? Side 2 Agil er ikke en fast defineret

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Konsekvenser ved forbrænding af shredderaffald Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Thilde Fruergaard Astrup 6. juli 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2

Læs mere

KONTRAKT MELLEM. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR. nr.: (herefter KOMBIT )

KONTRAKT MELLEM. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR. nr.: (herefter KOMBIT ) KONTRAKT MELLEM KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S CVR. nr.: 19 43 50 75 (herefter KOMBIT ) og [LEVERANDØRENS NAVN] [Leverandørens adresse1] [Leverandørens adresse2] CVR. nr.: [Leverandørens CVR

Læs mere

Prøverne gennemføres som henholdsvis en Idriftsættelsesprøve, en Driftovertagelsesprøve og en. Prøve Delprøve Delprøve

Prøverne gennemføres som henholdsvis en Idriftsættelsesprøve, en Driftovertagelsesprøve og en. Prøve Delprøve Delprøve Bilag 12 Afprøvning Side 1 af 9 Bilag 12 Afprøvning I forbindelse med etablering af EPJ skal der gennemføres kvalitetsstyringsaktiviteter jf. bilag 10, herunder afprøvning og evaluering af den samlede

Læs mere

EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDH-system Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Kommune UDBUDSBETINGELSER

EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDH-system Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Kommune UDBUDSBETINGELSER EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDH-system Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Kommune UDBUDSBETINGELSER EU-udbud nr.: 2015/S 071-125985 Offentliggjort i EU-tidende den 9. april

Læs mere

Udbudsbetingelser for indkøb af system til forbrugsafregning (FAS):

Udbudsbetingelser for indkøb af system til forbrugsafregning (FAS): Udbudsbetingelser for indkøb af system til forbrugsafregning (FAS): Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre 4646 4040 www.lejreforsyning.dk Bjørn M. Nielsen Tlf.: 46464041 bjni@lejreforsyning.dk Dato: 11-09-2013

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite Devoteam Consulting A/S Lautrupsgade 13 DK-2100 Copenhagen Copenhagen, Denmark Tel +45 20 45 07 00 Fax +45 39 43 07 77 E-mail info@devoteam.dk www.devoteam.dk Udbudsbetingelser for Etablering, udvikling

Læs mere

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer UdbudsVejledning Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog,

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

MØDE OM JOBCENTER- RELATEREDE SNITFLADER

MØDE OM JOBCENTER- RELATEREDE SNITFLADER MØDE OM JOBCENTER- RELATEREDE SNITFLADER 20. og 21. maj 2014 Dagsorden 1. Præsentation af deltagerne Jesper Bo Seidler 2. Formaliteter omkring indgåelse af aftaler Iver Winther 3. Præsentation af Jobcenter

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmateriale om levering af videreudvikling af porteføljestyringssystem, annonceret via udbud.dk d. 8. oktober 2014.

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmateriale om levering af videreudvikling af porteføljestyringssystem, annonceret via udbud.dk d. 8. oktober 2014. Spørgsmål og svar Besvarelse af spørgsmål til udbudsmateriale om levering af videreudvikling af porteføljestyringssystem, annonceret via udbud.dk d. 8. oktober 2014. Spg. 1 Bilag 3: Bilag 3 skal i flg.

Læs mere

J.nr SOF/MLB/mw 29. august 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Bilag

J.nr SOF/MLB/mw 29. august 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Bilag J.nr. 46-0360 SOF/MLB/mw 29. august 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT Bilag 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1 Bilag 1 Tidsplan... 5 1. Indledning... 5 2. Frist for bevillingsmæssig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Dansk Scanning A/S (selv) mod Helsingør Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 131-217701 af 7. juli 2011 udbød indklagede,

Læs mere

Udfasning KMD Sygedagpenge. Svarbilag. 13. marts 2013, version 1.3. Side 1/17

Udfasning KMD Sygedagpenge. Svarbilag. 13. marts 2013, version 1.3. Side 1/17 Udfasning KMD Sygedagpenge Svarbilag 13. marts 2013, version 1.3 Side 1/17 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESVARELSE KRAV OG TILBUDSPROCES... 4 3 BESVARELSE RAMMERNE FOR UDFASNINGEN... 4 3.1 UDFASNINGSSCENARIE

Læs mere

Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation

Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan it-systemer afsender og/eller modtager beskeder fra Støttesystemet Organisation,

Læs mere

Spørgsmål og svar. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4

Spørgsmål og svar. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Spørgsmål og svar 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Er det muligt at ændre tilbudsfristen evt. så der gives 14 dage længere? Tilbudsfristen ændres

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Bilag 8 Samarbejde og rapportering

Bilag 8 Samarbejde og rapportering Bilag 8 Samarbejde og rapportering Version 0.9 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 3 PROJEKTLEDELSESMETODE OG UDVIKLINGSMETODE... 6 4 SAMARBEJDET GENERELT... 7 5 SAMARBEJDET

Læs mere

Vejledning Iterative forløb

Vejledning Iterative forløb Vejledning Iterative forløb Til 02.18 Systemløsninger, Projekter samt Vedligehold Baggrund for valg af iterativ model Side Hvilke ydelser leveres Har du spørgsmål til i et iterativt projekt vejledningen?

Læs mere