CEMSKUM ANVENDELIGHED SOM ISOLERINGSMATERIALE I BYGNINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CEMSKUM ANVENDELIGHED SOM ISOLERINGSMATERIALE I BYGNINGER"

Transkript

1 CEMSKUM ANVENDELIGHED SOM ISOLERINGSMATERIALE I BYGNINGER Udarbejdet med støtte fra Energistyrelsens udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering af Cemsystems I/S, Præstegaardsvænget 30 B, DK-5210 Odense NV, Tlf.: (+45) Maj 2002 Fax: (+45) Cemsys003 Energistyrelsens Projekt, J. nr /

2 Side 2 af 17

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit vedrørende side 1 Resume og diskussion 3 2 Undersøgelsens baggrund og formål 4 3 Varmetekniske egenskaber λ 10 konditioneret λ 10 fugtafhængig vurdering af varmetekniske egenskaber 5 4 Brandtekniske egenskaber ubrændbarhed varmekapacitet brandmodstandsbidrag m.v vurdering af brandtekniske egenskaber 6 5 Fugttekniske egenskaber sorptionskurve vanddamppermeabilitet/fugtmodstandstal kapillarsugende egenskaber fugtbuffervirkning vurdering af fugttekniske egenskaber 8 6 Lydtekniske egenskaber lydabsorptionskoefficient luftlydisolering vurdering af lydtekniske egenskaber 9 7 Styrkemæssige egenskaber trykstyrke bøjningstrækstyrke E-modul vurdering af styrketal 10 8 Miljømæssige forhold livscyklusvurdering 11 9 Arbejdsmiljømæssige forhold cementgener vurdering af miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold Forsøg med kombinationsprodukter forsøg med armerende tilslag forsøg med isolerende tilslag vurdering af forsøg med armerende og isolerende tilslag Litteraturliste 14 Bilag 1 Forslag til plan for en opfølgende fase 2 15 Side 3 af 17

4 1 Resumé og diskussion Cemskum er et letbetonprodukt, der kan minde om gasbeton, men det har helt andre unikke egenskaber og anvendelsesmuligheder. Det fremstilles ved en blandeproces, hvor vand blandes med en mikser 1, som i stor udstrækning består af Portland cement og efterfølgende tilsættes en såkaldt "mikser 2". Denne mikser 2 får blandingen til at skumme op. Opskumningen, der varer få minutter, kan foregå mod det fri, og afbindingen sker typisk umiddelbart efter opskumningen. Der kan foregå færdsel direkte på Cemskum dagen efter udstøbningen (dog afhængigt af densiteten). Under opskumningen afgives der brint og vanddamp, og opskumningen stoppes let af konstruktive begrænsninger og midlertidige skot. Produktet er derfor velegnet til udfyldning i såvel regulære som komplicerede hulrum. Den tekniske nyhedsværdi ved Cemskum er, at det er det eneste kendte isolerende byggemateriale, som, udover at det er ubrændbart, har relativ høj styrke og kan udstøbes på stedet i valgfrie former. Desuden kan det naturligvis også anvendes ved fabriksfremstilling af blokke og elementer i storformat. Sammenfatningsvis peger resultaterne af de gennemførte forsøg, beregninger og vurderinger af Cemskums produktegenskaber på følgende anvendelsesmuligheder: - Det forventes, at Cemskum kan anvendes som primært isoleringsmateriale i ydervægge, og at det kan anvendes til at reducere andre konstruktioners samlede tykkelse, for eksempel anvendt som isolerende bagmur, som lastfordelende lag i terrændæk eller som lastbærende tagunderlag, idet det dog er nødvendigt at forhindre direkte fugttilgang. Den praktiske varmeisoleringsevnes (λ p ) fugtafhængighed skønnes ved forhindret fugttilgang ikke at være af praktisk betydning. - Det forventes, at Cemskum kan klassificeres som et ubrændbart materiale efter DS , og at Cemskum kan anvendes til klasse 1 beklædninger såvel som til fremstilling af BSkonstruktioner, f.eks. til brandsikring af stålkonstruktioner. - Målinger af Cemskums lydabsorberende egenskaber antyder, at produktet ikke er anvendeligt som egentlig lydabsorbent med den ved målingerne anvendte overflade. - Beregning af Cemskums lydreduktionstal viser, at en 250 mm tyk væg er tæt på at kunne leve op til Bygningsreglementets krav til et lejlighedsskel. - Cemskum synes særdeles anvendeligt som fugtbuffer til indvendig brug, for eksempel i køkkener og baderum. Den høje fugtbufferevne forventes tillige at kunne udnyttes i form af indvendig beklædninger i for eksempel biblioteker, museer, arkiver, laboratorier og edb lokaler. - Sorptionskurven i sig selv forventes ikke at begrænse produktets anvendelsesmuligheder. Cemskums fugtmodstandstal (Z) ligger på et niveau, som gør materialet anvendeligt som dampbremse. - Kapillarsugningen er relativ høj og forløber relativt hurtigt. Cemskums anvendelighed i fugtigt miljø, for eksempel i terrændæk og i hule ydermure, som ikke er afskærmet mod opstigende fugt eller andre direkte fugtpåvirkninger, f.eks. fra nedbør eller fra terrænet, er derfor tvivlsom, men ikke udelukket. - Trykstyrken, bøjningstrækstyrken og elasticitetsmodulet for Cemskum antyder, at produktet kan anvendes på linie med porebeton (400 kg/m 3 ), det vil sige som bagmur i ydervægge og indvendig som byggeblokke, dog kun med lav last, samt som dæk- og tagelementer med armering. - Miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold forventes ikke at begrænse anvendelsen af Cemskum. Gennemførte undersøgelser viser, at Cemskum efter ½ år er fuldt hydratiseret, og at det miljømæssigt er at sammenligne med andre materialer, baseret på Portland cement uden indhold af kvarts. D.v.s., at materialet vil støve ved bearbejdning og nedrivning, men at støvet ikke giver anledning til miljømæssige problemer. Nedbrudt materiale kan bortskaffes på normale deponier eller som komponenter i mørtel og/eller beton. - Orienterende forsøg med kombinationsprodukter viser at Cemskums styrkeegenskaber og varmeisoleringsevne kan forbedres ved iblanding af forskellige tilslagsmaterialer. Et forslag til en plan for en opfølgende fase fremgår af bilag 1. Side 4 af 17

5 2 Undersøgelsens baggrund og formål Projektets formål har været at kortlægge og vurdere mulighederne for at anvende Cemskum som isoleringsmateriale i bygningskonstruktioner ved gennem prøvninger at dokumentere relevante grundlæggende fysiske egenskaber såvel som miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold. Materialet forventes umiddelbart at kunne anvendes til varme-, lyd- og brandisolering udstøbt såvel in-situ, f.eks. i gulve, fundamenter og kældervægge, såvel som i industriel produktion af bærende og ikke-bærende byggekomponenter, såsom søjler, bjælker, etagedæk, skillevægge og ydervægge. Desuden forventes materialet at kunne anvendes som isoleringsmateriale og brandbeskyttelse i integrerede stålbyggesystemer. Rapporten tilstilles relevante producenter, importører, organisationer og myndigheder. 3 Varmetekniske egenskaber 3.1 λ 10 konditioneret Cemskums varmeledningsevne er på Teknologisk Institut fastlagt ved målinger af basisvarmeledningsevnen λ 10 efter ISO 8302 [1 3]. Der er målt på 3 densiteter med følgende resultater: Målerapport nr. Gennemsnitlig densitet kg/m 3 λ 10 W/mK ,85 0, ,00 0, ,35 0,06728 De 2 af densiteterne ligger så tæt på hinanden, at det ikke er muligt at fastlægge et egentligt forløb af sammenhængen mellem densiteter og afledte λ 10 -værdier. Antages en retliniet afhængighed, falder λ 10 i gennemsnit med knap 0,002 W/mK for hver en reduktion af densiteten med 10 kg/m 3. Relationen mellem densitet og λ 10 -værdier skal formentlig have et svagt nedadbuet forløb, jævnfør kurverne i DS 418 fig. 7.7 [4]. Det er ikke muligt ud fra foreliggende forsøg at vurdere ved hvilken densitet λ 10 er minimum, men denne densitet ligger formentlig et stykke nede ad skalaen. For den laveste densitet på ca. 275 kg/m 3 kan den praktiske varmeledningsevne λ p regnes til følgende for indvendig (tør) anvendelse [5]: Basisvarmeledningsevne 0,068 W/mK Tillæg for spredning 10% + 0,007 W/mK Generelt tillæg + 0,005 W/mK λ p for indvendig (tør) anvendelse 0,080 W/mK For udvendig (fugtig) anvendelse yderligere Generelt tillæg + 0,010 W/mK λ p for udvendig (fugtig) anvendelse 0,090 W/mK Tillægget for spredning er skønnet. De målte værdier tyder på en lav spredning, men det må forventes at der er en vis spredning på udstøbt densitet, især i tilfælde af in-situ støbninger. Generelle tillæg er baseret på VIK-meddelelse nr. 27 [6]. Sammenlignet med VIK kontrollerede værdier [7], er λ p -værdierne for Cemskum med densiteten ca. 275 kg/m 3 ca. det dobbelte af λ p for mineraluldsprodukter og ca. 40 % af λ p for H+H Multiele- Side 5 af 17

6 ment (VIK kontrol nr. 002), hvilket i praksis betyder at 100 mm Cemskum isolerer lige så meget som 50 mm mineraluld eller som 250 mm gasbeton. Den relativt høje λ p -værdi betyder, at produktet, anvendt som primært isoleringsmateriale, skal anvendes i relativt store tykkelser for at overholde Bygningsreglementets krav til U-værdier. Dette forventes dog ikke at give praktiske problemer for eksempel i en ydervæg, hvor Cemskum samtidig kan indgå som bærende konstruktionsdel. Desuden kan produktet anvendes til at reducere andre konstruktioners samlede tykkelse, for eksempel anvendt som isolerende bagmur, som lastfordelende lag i terrændæk og som lastbærende tagunderlag. Endelige vurderinger af Cemskums anvendelighed som isoleringsmateriale kan først foretages, når en konstruktions relaterede λ p -værdier er fastlagt af VIK under hensyntagen til eventuelle valg af densiteter og armeringer. 3.2 λ 10 -fugtafhængig Den planlagte måling på IBE af fugtafhængigheden af λ 10 har vist sig at være væsentligt dyrere end budgetteret. Det er derfor valgt at foretage en vurdering af afhængigheden ud fra eksisterende litteratur og kendt viden for porebeton [8], blandt andet med basis i bogen "Byggematerialer, Grundlæggende egenskaber, redigeret af Finn R. Gottfredsen og Anders Nielsen, udgivet på Polyteknisk forlag 1997 [9]. Ifølge [9], fig. 4.20, antages det, at λ 10 -værdien vil stige med ca. 0,01 W/mK for 1 % stigning i fugtindholdet, lidt kraftigere ved fugtindhold under 5 vol. %, og med en svagt faldende tendens ved faldende densitet. Figuren er egentlig fra 1952 og faktuelle værdier repræsenterer dermed ikke nødvendigvis nutidens produkter, men variationsmønsteret, som betragtes her, forventes at være uændret. Cemskum forventes kun anvendt i konstruktioner, hvor det ikke udsættes for direkte påvirkning af fugt fra nedbør eller fra terrænet. Fugtindholdet i produktet forventes derfor ikke at blive så højt, at der bliver behov for at korrigere λ p -værdien med et fugttillæg. 3.3 vurdering af varmetekniske egenskaber For den lavest målte densitet på ca. 275 kg/m 3 kan den praktiske varmeledningsevne λ p for Cemskum regnes til følgende for indvendig (tør) anvendelse: λ p for indvendig (tør) anvendelse 0,080 W/mK λ p for udvendig (fugtig) anvendelse 0,090 W/mK De relativt gode λ p -værdier forventes at kunne udnyttes i kombination med styrkeegenskaberne i hvert fald på linie med og formentlig bedre end for sædvanlig porebeton. Fugtafhængigheden af λ p skønnes ikke at være af praktisk betydning, idet Cemskum kun forventes anvendt i konstruktioner, hvor det ikke udsættes for direkte påvirkning af fugt fra nedbør eller fra terrænet. 4 Brandtekniske egenskaber 4.1 ubrændbarhed Cemskum er ved orienterende prøvninger hos DBI blevet prøvet for ubrændbarhed efter ISO 1182: 1990 [10]. Resultaterne heraf er følgende: a) Ovntemperaturen steg 4 C i gennemsnit. (Krav: Max. 75 C i gennemsnit.) b) Temperaturen på prøvens overflade steg 2 C i gennemsnit. (Krav: Max. 75 C i gennemsnit.) c) Vedvarende flamning blev målt i 0 s. (Krav: Må ikke overstige 20 s i gennemsnit.) Side 6 af 17

7 d) Prøvernes vægttab var 24,9 % i gennemsnit. (Krav: Må ikke overstige 50 % i gennemsnit.) Udover de krævede resultater blev stigningen i prøvernes centertemperatur målt til 4 C i gennemsnit. Det relativt store vægttab skyldes formentligt, at Cemskum indeholder meget bundet krystalvand, hvilket i øvrigt er en fordel ved anvendelse af produktet til brandbeskyttelse af andre byggematerialer, for eksempel stål. 4.2 varmekapacitet Cemskums forventede varmekapacitet kan beregnes efter data i rapport nr. 140, "Betonkonstruktioners brandtekniske egenskaber", udarbejdet af Civilingeniør Kristian Hertz, udgivet af DTU, Institut For Husbygning, 1980 [11]. Ifølge rapportens afsnit om betons varmekapacitet, side til 1-158, kan tør betons varmekapacitet med god tilnærmelse sættes til 1,0 kj/kg C, hvilket for 1 m 3 Cemskum med densiteten 275 kg/m 3 giver en varmekapacitet på ca. 275 kj/ C. For sammenlignende værdier henvises til [11]. 4.3 brandmodstandsbidrag m.v. Målinger til vurdering af Cemskums brandmodstandsbidrag m.v. er udført på Aalborg Universitet, [12]. Der er prøvet 2 fliser af Cemskum i formatet mm i tykkelserne 60 mm og 120 mm. Prøvningerne blev udført med brandlast efter standardbrandkurven, og temperaturforløb blev i princippet registreret som anført i DS [13]. Vurderinger er foretaget i.h.t. [14] og [15]. Overfladetemperaturerne på den upåvirkede side af Cemskumsfliserne holdt sig i middel under 100 C i ca. 80 minutter for den tynde flise og i hele prøveperioden på 137 minutter for den tykke flise. Dette indikerer et usædvanlig højt brandmodstandsbidrag på mindst 13 minutter pr cm. tykkelse. Det registrerede forløb af overfladetemperaturen tyder på, at Cemskumsfliserne har indeholdt bundet og/eller frit vand. I den udstrækning der har været tale om frit vand, vil temperaturstigningerne ved prøvning af udtørrede prøvestykker forventeligt udvise et højere niveau. Prøverne var dog forud konditioneret til ligevægt ved rumtemperatur og normal laboratoriefugtighed. Tilsvarende fremstillede og konditionerede emner blev senere fremsendt til Teknologisk Institut, Murværk for miljømæssig vurdering. I rapporten fra Teknologisk Institut, Murværk [16], fandtes der for fremsendt typisk emne et vandindhold på 6,4 % af tørvægt (fugtkvotient på 6,4 %) og et glødetab på 32,6 %. Der vil derfor være behov for at gennemføre supplerende prøvninger til fastsættelse af betydningen af indhold af frit og bundet vand. Resultaterne heraf forventes at kunne danne grundlag for en vurdering af materialets anvendelighed som beklædningsmateriale, som del af brandsikre konstruktioner og til brandisolering af stålkonstruktioner m.v. Prøvningsresultaterne indikerer endvidere, at Cemskum i en lille tykkelse vil kunne klassificeres som klasse 1 beklædning, og at produktet vil være velegnet til brandbeskyttelse af bærende konstruktionsdele, for eksempel af stål. En specifik belysning heraf kræver supplerende prøvninger. 4.4 vurdering af brandtekniske egenskaber På baggrund af gennemførte forsøg må det forventes, at Cemskum vil kunne klassificeres som et ubrændbart materiale efter DS , samt at Cemskum vil være velegnet til beklædninger af klasse 1 såvel som til anvendelse i BS-konstruktioner, f.eks. af bærende stålkonstruktioner. De gennemførte forsøg kan dog ikke anvendes til myndighedsgodkendelser eller egentlig klassifikation, da der ikke er udført det for myndighedsgodkendelse nødvendige antal prøvninger af egentlige konstruktioner. Side 7 af 17

8 5 Fugttekniske egenskaber 5.1 sorptionskurve Bestemmelse af sorptionsisotermer er sket i BKM s klimakamre, der er specielt udviklet til porøse og hygroskopisk set meget hurtigt reagerende materialer. Resultaterne er rapporterede af Tim Padfield [17]. Selve målemetoden er standardiseret i pren ISO [18]. Resultaterne af adsorptions målingerne er følgende: - ved 25 % RF optages 2,6 vægt % vand - ved 55 % RF optages 10,4 vægt % vand - ved 85 % RF optages 22,2 vægt % vand - ved 96 % RF optages 28,6 vægt % vand Cemskum har tilsyneladende en meget stor sorptionshysterese, idet desorptionsisotermen ligger langt over adsorptionsisotermen, specielt ved 0 % RF, hvor prøvens masse ved desorption ligger ca. 15 % over massen ved adsorption. De gennemførte forsøg giver ikke tilstrækkeligt grundlag for en entydig forklaring på denne forskel, men en fortsat hydratisering af materialet ved RF højere end 90 % kunne dog tænkes at have betydning. Herved bindes noget af det absorberede vand kemisk til materialet, vand som kun kan fjernes ved opvarmning til langt over 105 C. Andre faktorer som indsvingningskurven og prøveemnets tykkelse kan have en mindre betydningsfuld effekt. Sorptionskurven for Cemskum vurderes ikke i sig selv at have nogen indflydelse på anvendeligheden af produktet, men sorptionsegenskaberne kan være medvirkende til den nedenfor beskrevne fugtbuffereffekt. 5.2 vanddamppermeabilitet/ fugtmodstandstal Bestemmelse af Cemskums vanddamppermeabilitetskoefficient er sket i BKM s såkaldte kopudstyr. Prøvningen er udført med 30 mm tykt Cemskum i henhold til pren ISO [19]. Baseret på prøvningens resultater kan der beregnes middel fugtmodstandstal: Z p på 0,54 (GPa s m 3 /kg) såvel ved tørkop (1/50 % RF) som ved vådkop (50/94 % RF). Dette er på niveau med en 13 mm tyk gipskartonplade. Spredningen på resultaterne er lille (under 5%). Z p -værdien for Cemskum vurderes ikke i sig selv at have nogen indflydelse på anvendeligheden af produktet, men fugtmodstandstallet kan være medvirkende til den nedenfor beskrevne fugtbuffereffekt. 5.3 kapillarsugende egenskaber Prøvningen for kapillarsugning er udført på BKM i henhold til pren ISO 15148:1998 [20]. Resultatet af prøvningerne viser, at kapillaritetstallet (begyndelseshældningen bestemt som opsuget vandmængde i forhold til kvadratroden af tid siden opsugningsstart) i middel er 0,64 kg/(m 2 s), og efter 9 døgns opsugning var der akkumuleret en gennemsnitlig fugtmængde på 19 kg/m 2 svarende til 63,9 vægt %. Spredningen var højst 3,5 %. Kapillaritetstallet er forholdsvist højt, 2 3 gange højere end for teglsten og 6 gange højere end for porebeton. Til gengæld er den akkumulerede fugtmængde (kg/m 2 ), korrigeret for prøvehøjde, kun ca. 2/3 af, hvad teglsten typisk optager. Cemskum synes altså at reagere forholdsvist hurtigt på fugteksponering, men det kan ikke indeholde samme fugtmængde pr. m 2 når fugtmætning er (næsten) nået. Det relativt høje kapillaritetstal betyder, at Cemskum må anses for at være uegnet til isolering af hule mure og terrændæk samt andre konstruktioner med høj fugtbelastning, medmindre der træffes særlige foranstaltninger, for eksempel i form af ventilation eller fugtspærrer. Effekten af sådanne løsninger bør eftervises nærmere. Side 8 af 17

9 Det er usandsynligt, at et højt fugtindhold vil nedbryde Cemskum, men det vil betyde at λ 10 vil blive fordoblet eller tredoblet, jævnfør afsnit fugtbuffervirkning Cemskums fugtbuffervirkning er bestemt på BKM [17], dels ved en statisk beregning ud fra permeabilitet og vandabsorption, dels ved en procedure, hvor materialet påvirkes af cyklisk ændrede relative luftfugtigheder samtidig med, at ændringerne i vandindholdet måles. Resultaterne af de to metoder sammenlignes derefter. Sammenligningen vanskeliggøres af, at der er observeret nogle uventede tilsyneladende uforklarlige fænomener/mekanismer og sammenhænge, som kun kan kvantificeres ved yderligere forsøg. Alligevel konkluderes det, at Cemskum er en excellent fugtbuffer, der anvendt som indvendig puds i en tykkelse på ca. 5 cm, vil forbedre RF stabiliteten i et hus væsentligt, forudsat et luftskifte på 0,5 gange i timen og en porøs overflade (f. eks. gipsspartling eller tapet). Cemskum med højere densitet ville være endnu bedre og kunne være tyndere. I forbindelse med yderligere forsøg kunne der afprøves/udvikles porøse dekorative overflader. Cemskum er således en lovende fugtbuffer til indvendig brug, for eksempel i køkkener og baderum, hvor pludselig produktion af vanddamp efterfølges af længerevarende udluftning. Den daglige stabilisering af RF er den bedste blandt alle de hidtil testede materialer. Den høje fugtbufferevne forventes tillige at kunne udnyttes i form af indvendig beklædninger i lokaler/bygninger, hvor det er væsentligt at holde den relative fugtighed på et kontrolleret konstant niveau, for eksempel i biblioteker, museer, arkiver, laboratorier og edb-lokaler. En videre udvikling af et produkt til de nævnte formål skal omfatte blandt andet: - Fastsættelse af optimal densitet, som formentlig skal være relativ høj. - Fastlæggelse af åbne overfladebelægninger, som kunne være kalkning, hessian eller glasvæv. - Fastlæggelse af opsætningsmetode, som kunne være mekanisk og/eller klæbning. - Opstilling af regneregler for fastlæggelse af en ønsket effekt, såsom nødvendig tykkelse og areal. - Fastlæggelse af økonomi. Sådan videreudvikling vil hensigtsmæssigt kunne gennemføres i et nært samarbejde med BKM. 5.5 vurdering af fugttekniske egenskaber Den rapport, som vi har modtaget fra BKM [17], ser lovende ud, især med hensyn til fugtbuffereffekten. Det må forventes, at Cemskum vil være særdeles effektiv som regulator for den relative fugtighed i indeklimaet, såvel i almindelige boliger som i specielle bygningstyper. En relativ høj pris for Cemskumsfliser eller lignende vil helt eller delvist kunne opvejes af besparelser i udgifter til ventilationsanlæg, driftsomkostninger og vedligeholdelsesomkostninger, eller vil kunne accepteres for at opnå en højere komfort. Den praktiske udnyttelse af Cemskums fugtbuffereffekt kræver supplerende forsøg, som hensigtsmæssigt kan udføres i samarbejde med BKM, der i øvrigt har udtrykt interesse herfor og som har tilknyttet specialister på området samt råder over nødvendigt prøvningsudstyr Vedrørende de øvrige egenskaber for Cemskum, som er undersøgt hos BKM, kan der anlægges følgende vurdering: Sorptionskurven ligger, umiddelbart vurderet, på niveau med træ og træbaserede plader, 1,5 2 gange højere end sædvanlig porebeton og noget højere end teglsten og gipsplader, men der er ikke noget, der tyder på, at denne egenskab i sig selv vil begrænse anvendelsesmulighederne for Cemskum. Side 9 af 17

10 Fugtmodstandstallet (Z) for Cemskum er lav med en Z p -værdi i størrelsesordenen 0,6, hvilket heller ikke forventes at begrænse anvendelsesmulighederne for Cemskum. Værdien ligger på et niveau, som gør materialet anvendeligt som dampbremse. Kapillarsugningen for Cemskum er forholdsvis høj, sammenlignet med andre porøse bygningsmaterialer, (2-3 gange tegl og ca 6 gange sædvanlig porebeton), og den forløber relativ hurtig. Det er ikke disse 3 egenskaber i sig selv, der giver den nævnte høje fugtbuffereffekt, men en kombination. Og yderligere prøvninger eller forsøg med disse egenskaber vil formentlig ikke være nødvendige. Derimod vil der være behov for supplerende fugttekniske forsøg for vurdering af anvendeligheden af Cemskum som isoleringsmateriale i konstruktioner, hvori der er risiko for fugtigt miljø, dette gælder for eksempel terrændæk og hule ydermure. 6 Lydtekniske egenskaber 6.1 lydabsorptionskoefficient Lydabsorptionskoefficient for Cemskum er målt hos DELTA Akustik & Vibration [21], ved anvendelse af den såkaldte transfermålemetode. I frekvensområdet Hz ligger absorptionskoefficienten i middel på 0,07 0,30, hvilket gør produktet uinteressant som lydabsorbent. Dette er ikke overraskende, og formålet med målingerne har også primært været at fremskaffe datagrundlag for vurdering af lydisoleringen, f. eks af skillevægge, udført helt eller delvist af Cemskum. 6.2 lydisolering Luftlydisolationen af konstruktioner med Cemskum vil forventelig være stigende med stigende fladevægt. Da densiteten for Cemskum til anvendelse i bygningskonstruktioner endnu ikke er endelig fastlagt, er der ikke gennemført måling af luftlydisolationen af specifikke konstruktioner. Baseret på eksisterende litteratur er luftlydreduktionstallet beregnet for en 250 mm tyk væg af Cemskum med tørdensitet på 325 kg/m 3 [22]. Beregningerne, som er gennemført i.h.t. [23], indikerer, at det ved 55 % RF kan forventes, at middelreduktionstal vil blive ca. 51 db. Det beregnede reduktionstal kan være i overkanten af det reelle, jfr. [24]. Det beregnede reduktionstal ligger lidt lavere end kravet til et lejlighedsskel iflg. Bygningsreglementets kap Der er derfor behov for at supplere beregningerne med laboratoriemålinger og eventuelt også behov for at måle effekten af større vægtykkelser og/eller højere densitet. Der er ikke gennemført beregninger eller målinger af trinlyddæmpning, idet det forventes at der skal udvikles specielle dækkonstruktioner, for at disse kan leve op til Bygningsrelementets krav. 6.3 vurdering af lydtekniske egenskaber Målinger af Cemskums lydabsorberende egenskaber viser, at produktet ikke er anvendeligt som egentlig lydabsorbent med den ved målingerne anvendte overflade. Beregning af Cemskums lydreduktionstal antyder, at en 250 mm tyk væg er tæt på at kunne leve op til Bygningsreglementets krav til et lejlighedsskel. Udvikling og målinger forventes at kunne resultere i konstruktioner, som kan leve op til kravet. Side 10 af 17

11 7 Styrkemæssige egenskaber CEMSKUM anvendelighed som isoleringsmateriale i bygninger 7.1 trykstyrke Prøvninger af trykstyrken er udført på BKM [25], som et enakset trykforsøg på mm prøveemner i henhold til EN 679:1993 [26]. Middeltrykstyrken blev målt til 0,56 MPa ved et aktuelt gennemsnitligt fugtindhold på 15,8 vægt % og en middel tørdensitet på 330 kg/m 3. Spredningen var stor (20-25%). Det aktuelle fugtindhold lå langt over kravet på max. 8 vægt %, hvilket muligvis kan forklare den store spredning. På den anden side har der ikke kunnet eftervises nogen sammenhæng mellem trykstyrken og fugtindholdet. Resultaterne vurderes ikke til at være specielt pålidelige, se nærmere herom i afsnit bøjningstrækstyrke Prøvning for bøjningstrækstyrke er udført på BKM [25], som et 4-punkts bøjningsforsøg med prøveemnestørrelse mm i henhold til EN 1351:1996 [27]. Middelbøjningstrækstyrken blev målt til 0,49 MPa ved et aktuelt middel fugtindhold på 5,7 vægt % og en middel tørdensitet på 327 kg/m 3. Spredningen var stor (op til 37%). Det aktuelle fugtindhold på max. 8 vægt % var opfyldt for samtlige emner. Heller ikke her har der kunnet eftervises nogen sammenhæng mellem styrken og fugtindholdet. Den målte middelbøjningstrækstyrke ligger på linie med sædvanlig porebeton med en densitet på 400 kg/m 3, hvilket umiddelbart vurderet betyder, at Cemskum ikke kan anvendes som vandret monteret bærende materiale uden armering. 7.3 E-modul Prøvninger for elasticitetsmodul (E-modul) er udført på BKM [25], på mm prøveemner i henhold til EN 1352:1996 [28]. Efter bestemmelse af E-modulet blev emnerne belastet til brud, hvorved trykstyrken kunne bestemmes. Middelelasticitetsmodulet blev målt til 0,42 GPa, og middeltrykstyrken blev målt til 0,79 MPa ved et aktuelt middel fugtindhold på 6,4 vægt % og en middel tørdensitet på 322 kg/m 3. I modsætning til ved de egentlige trykstyrkeforsøg blev det tilladelige fugtindhold overholdt, og der kunne eftervises en vis sammenhæng mellem trykstyrken og fugtindholdet, dog med en relativ dårlig korrelationskoefficient på - 0,59. Den under disse forsøg målte middeltrykstyrke, der vurderes at være mere repræsentativ end middeltrykstyrken målt i henhold til afsnit 7.1, ligger på linie med sædvanlig porebeton med en densitet på 400 kg/m 3, hvilket umiddelbart vurderet betyder, at Cemskum kun kan anvendes uarmeret som lodret monteret bærende materiale ved lave laster (1-1½ etage). 7.4 vurdering af styrketal Trykstyrke, bøjningstrækstyrke og elasticitetsmodul for Cemskum med en densitet på omkring 325 kg/m 3 ligger i underkanten af tilsvarende egenskaber af sædvanlig porebeton med en densitet på 400 kg/m 3, hvilket umiddelbart vurderet betyder, at Cemskum kan anvendes på linie med porebeton, det vil sige som bagmur i ydervægge og indvendigt i form af byggeblokke, dog kun med lav last, samt som dæk- og tagelementer med armering. Der er relativt store spredninger på de målte resultater, hvilket tilskrives at prøveemnerne ikke har været helt regelmæssige i formen. Resultaterne vil ikke alene kunne danne grundlag for fastsættelse af regningsmæssige styrkeværdier. Hertil kræves en større prøvningsserie, som kan behandles statistisk. Desuden skal der foretages statiske beregninger af typiske konstruktioner, formentlig både med og uden armering, til eftervisning af nødvendige dimensioner. Side 11 af 17

12 8 Miljømæssige forhold 8.1 livscyklusvurdering Cemskum tærer på råstof- og energiressourcer ved udvinding, transport, fremstilling, udstøbning, nedrivning og genanvendelse/bortskaffelse og påvirker derigennem såvel det ydre miljø som arbejdsmiljøet og sandsynligvis indeklimaet. Produktet er imidlertid så nyt, at det vil være problematisk at udarbejde en livscyklusvurdering (LCV), som vil være repræsentativ over en længere periode. Det må blandt andet forventes, at der over de nærmeste 1 2 år sker en radikal ændring og udvikling såvel af selve produktet som af produktionsudstyr, montagegrej og anvendelsesområder. Det er derfor valgt at anvende resultaterne for Cemskum i rapporten: Life-Cycle Analysis of the total Danish energy system, udarbejdet af Bernd Kuemmel og Bent Sørensen, udgivet af Roskilde Universitetscenter som Tekst nr [29]. Heri er der på siderne anført miljømæssige data og vurderinger for en række isoleringsmaterialer, blandt andet for Cemskum. Rapporten anses for velegnet til en foreløbig vurdering, idet produktet, produktionsudstyr, montagegrej og anvendelsesområder på tidspunktet for rapportens udarbejdelse stort set var identiske med de nuværende forhold. Af rapporten fremgår blandt andet følgende beregnede miljømæssige data og vurderinger for Cemskum: Energiforbrug total v. 230 kg/m MJ/m 3 Emission til luften pr 1000 m 3 : SO 2 52,3 kg NO x 588,0 kg Partikler 287,9 kg Drivhusgasser pr m 3 : CO 2 -ekvivalent kg Det anførte energiforbrug og de anførte emissioner er i overvejende grad en følge af anvendelsen af Portland cement, der er en hovedbestanddel af Cemskum. I rapport fra Teknologisk Institut, Murværk [16], anføres, at Cemskums levetid i kraftværksanlæg er mindst 5 år, og det forventes, at materialets levetid i almindeligt byggeri vil svare til levetiden for de øvrige konstruktionsmaterialer. Endvidere anføres, at reparation af eksisterende isoleringer med Cemskum foretages relativt let uden ergonomiske problemer. Cemskums indflydelse på indeklimaet er ikke undersøgt. I.h.t. [16] udviser Cemskum ingen afgasninger efter afhærdning, og det udviser beskeden ophvirvlende støvudvikling ved bearbejdning, og i.h.t. [17] udviser det stor udveksling af vanddamp med omgivelserne. Disse forhold i forening indikerer, at Cemskum ikke kan forventes at give indeklimaproblemer måske snarere vil medvirke til mindskning af nogle sådanne. Side 12 af 17

13 9 Arbejdsmiljømæssige forhold CEMSKUM anvendelighed som isoleringsmateriale i bygninger 9.1 cementgener Cemskums generelle økobæredygtighed hænger nøje sammen med produktionen af Portland cement. Forbedringer heraf er uden for Cemsystems indflydelse, men der kan satses på forbedringer ved transport, fremstilling, udstøbning, nedrivning og genanvendelse/bortskaffelse. I rapport fra Teknologisk Institut, Murværk anføres, at den for fremstilling af Cemskum anvendte cement m.h.t. arbejdshygiejne er at betragte helt analogt med Portland cement, og der henvises til arbejdshygiejniske retningslinier for dette materiale [16]. I rapporten anføres endvidere, at det anvendte opskumningsmiddel er et aluminiumspulver, som er brandfarligt, reagerer med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser, og derfor skal emballagen holdes tæt lukket og opbevares tørt såvel som holdes væk fra antændelseskilder. Rygning forbudt. Der skal træffes foranstaltninger mod statisk elektricitet. I tilfælde af brand skal bruges sand, mineraluld eller specialpulver til metalbrænde ikke vand, haloner, skum eller kulsyre. Såvel ved udvikling af selve produktet som ved udvikling af produktionsudstyr, montagegrej og anvendelsesområder skal der fokuseres på arbejdsmiljømæssige forhold. Især på mulighederne for at begrænse støvning fra selve materialet og fra eventuel tildannelse, såvel ved fabriksfremstilling som ved fremstilling in-situ. 9.2 vurdering af miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold I rapport fra Teknologisk Institut, Murværk anføres, at der ved fremstillingen af Cemskum er en risiko m.h.t. hudkontakt analog med risikoen ved anvendelse af beton og mørtel, og der gælder de samme forholdsregler, som ved disse materialer. Ved manuel håndtering skal der tages hensyn til støvudvikling [16]. Endvidere anføres, at opskumningsprocessen kemisk set er helt analog med den tilsvarende delproces ved fremstilling af porebeton. D.v.s., at de eneste gasarter, som udvikles ved opskumningen er brint og vanddamp. P.gr.a. brintudviklingen er der fare for brand og eksplosion, hvorfor der skal træffes foranstaltninger mod rygning og brug af åben ild. I rapporten anføres endvidere, at der i forbindelse med vedligehold og renovering eller reparation kan blive tale om støvudviklende processer som boring og skæring. Forsøg med boring og skæring i Cemskum er gennemført. Der blev ikke konstateret nævneværdige mængder af ophvirvlende støv. Det støv, som hvirvlede op, lagde sig omkring arbejdsstedet. De udførte analyser viste, at materialet efter ca. ½ år stort set er færdighærdnet. Støvet giver derfor ikke anledning til irritation eller ætsning p.gr.a. hydratiserende cement (høj ph-værdi). Miljø- og arbejdsmiljømæssige problemer forventes ikke at forekomme ved anvendelsen af Cemskum. Dog skal man ved støvudvikling på et tidspunkt, hvor materialet ikke er færdighærdnet, være opmærksom på, at indhold af ikke hydratiseret cement (og evt. CaO) i støvet kan virke ætsende på hud og øjne i lighed med frisk blanding af cement og vand. Da Cemskum ikke indeholder kvarts (eller anden form for krystallinsk kisel), er der ingen risiko for udvikling af silikose. Dette er til dels i modsætning til andre cementbaserede isoleringsmaterialer, jfr. [30]. Støvudvikling ved nedrivning og genanvendelse af Cemskum vil næppe være til at skelne fra støvudvikling fra andre cementbaserede materialer som beton og mørtel. Nedrevet Cemskum vil kunne genanvendes på linje med f.eks. beton. Materialet vil lettere kunne knuses, men eventuelle arbejdsmiljøproblemer vil principielt være de samme og formentligt være koncentreret om generering og kontrol af støv. Side 13 af 17

14 Der skal muligvis på et senere tidspunkt udarbejdes Livscyklusanalyser og opstilles data for miljørigtig projektering, men dette bør ikke igangsættes før produktets specifikationer og dets anvendelsesområder er endelig fastlagt. 10 Forsøg med kombinationsprodukter Der vil forventeligt opstå behov for at anvende Cemskum med forøgede styrkeegenskaber og med forøget isoleringsevne, hvilket kan ske ved at tilføre armerende eller isolerende tilslag. Sådanne kombinationsprodukter skal imidlertid kunne fremstilles i en homogen form, enten ved tør indblanding af tilslag i grundmaterialerne før opskumning, eller ved at få Cemskum til at trænge ind i hulrummene i tilslagsmaterialet under opskumningen. Orienterende forsøg hermed er udført i nedenfor anførte omfang forsøg med armerende tilslag Forsøg er udført med 2 armerende fiberprodukter, i begge tilfælde efter tør metoden. Resultaterne heraf er, at et af produkterne uden problemer lader sig opskumme sammen med Cemskum, medens det andet produkt i et vist omfang dannede større ansamlinger af fibre. Det forventes at dette problem kan løses ved ændret produktionsteknik. Der er hverken udført styrkemålinger eller λ-målinger på disse kombinationsprodukter forsøg med isolerende tilslag Forsøg med at blande isolerende tilslag i Cemskum er udført med 6 forskellige produkter i form af kugler, smuld eller granulat. I 2 af tilfældene efter tør metoden og i 4 af tilfældene efter indtrængningsmetoden. Resultaterne heraf er, at alle produkterne vurderes som egnede til fremstilling af kombinationsprodukter. Dog er der, for nogles vedkommende, behov for at videreudvikle produktionsteknikken, f.eks. i form af supplerende vibrering. Der er hverken udført styrkemålinger eller λ-målinger på disse kombinationsprodukter vurdering af forsøg med armerende og isolerende tilslag Vurderingen af de orienterende forsøg med kombinationsprodukter er, at det anses for muligt at forbedre såvel styrkeegenskaber som varmeisoleringsevnen af Cemskum ved forskellige modifikationer, f.eks. gennem tilførsel af forskellige tilslagsmaterialer. Side 14 af 17

15 11 Litteraturliste CEMSKUM anvendelighed som isoleringsmateriale i bygninger 1 Porebeton, Prototype A. Prøvningsrapport nr af 20. maj 1999 vedr. CEM- SKUM, Teknologisk Institut, Tåstrup. 2 Porebeton, Prototype C. Prøvningsrapport nr af 10. maj 1999 vedr. CEM- SKUM, Teknologisk Institut, Tåstrup. 3 Porebeton, Prototype D. Prøvningsrapport nr af 10. maj 1999 vedr. CEM- SKUM, Teknologisk Institut, Tåstrup. 4 Beregning af bygningers varmetab. DS 418, 5. udgave, Praktisk varmetab ved almindelige isoleringsmetoder. Kurt Stokbæk, KS Byggeteknisk Service, rapport udarbejdet med støtte fra Energistyrelsens UdviklingsProgram for miljøog arbejdsmiljøvenlig isolering, November Generelle λ-tillæg. VIK meddelelse nr. 27, gældende fra Produktoversigt over VIK kontrollerede isoleringsprodukter, marts 1999 april Hygrotermisk variation af termisk isoleringsevne i CEMSKUM. Thorkild Bach, Aalborg, notat, december Byggematerialer, Grundlæggende egenskaber. Redigeret af Finn R. Gottfredsen og Anders Nielsen, lærebog, udgivet på Polyteknisk Forlag, Brandprøvning i.h.t. ISO 1182, 1992, af plader af CEMSKUM. Prøvningsrapport, Dansk Brandteknisk Institut, Hvidovre, 28. juli Betonkonstruktioners brandtekniske egenskaber. Kristian Hertz, Rapport nr. 140, Institut For Husbygning, Danmarks Tekniske Universitet, Brandprøvning af CEMSKUM. Thorkild Bach, Aalborg, 31. januar DS : Brandprøvning. Bygningsdeles modstandsevne mod brand. Dansk Standardiseringsråd, 1. udg., juni PrEN : Fire Classification of Construction Products and Building Elements. Part 2: Classification using test data from fire resistance tests (excluding products for use in ventilation systems). Proposal, prepared by Technical Committee CEN/TC 127 Fire safety in buildings. 15 Beregningsmæssig bestemmelse af lette, ikke-bærende pladebeklædte skillevægges brandmodstandsevne, 3. del. TeknologiRåds-projekt 133/ Dansk Brandværns-Komité, januar Arbejdsmiljøforhold ved anvendelse af CEMSKUM som isoleringsmateriale. Teknologisk Institut, Murværk, Hasselager, Århus, rapport nr , hlh/chk/gn. 17 The moisture buffering properties of CEMSKUM. Tim Padfield, BKM, DTU, 15. november Egentligt en delrapport af ref. 25, men senere rettet og afslutningsvist en selvstændig rapport. 18 PrEN ISO 12571:1999. Hygrothermal performance of building materials Determination of hygroscopic sorption properties. CEN European Committee for Standardization, Jan PrEN ISO 12572:1998. Hygrothermal performance of building materials Determination of water vapour transmission properties. CEN European Committee for Standardization, Dec Side 15 af 17

16 20 PrEN ISO 15148:1998. Hygrothermal performance of building materials Determination of water absorption coefficient by partial immersion. CEN European Committee for Standardization, Feb Lydabsorptionskoefficient af CEMSKUM. Birger Bech Jessen, DELTA Akustik & Vibration, Lyngby, teknisk notat nr. AV 1981/99, 26. november Vurdering af lydisolation af væg af CEMSKUM. Thorkild Bach, Aalborg, notat, 6. februar : Elementær Bygningsfysik. Frits B. Olesen, Danmarks Ingeniørakademi, Husbygning, udgivet af Den Private Ingeniørfond, Danmarks Tekniske Universitet, : Vægkonstruktioner. 2. udgave, Frits B. Olesen, Danmarks Ingeniørakademi, Husbygning, udgivet af Den Private Ingeniørfond, Danmarks Tekniske Universitet, CEMSKUM. Måling af produktegenskaber. Ernst Jan de Place Hansen, Tim Padfield og Kurt Kielsgaard Hansen, Institut for Bærende Konstruktioner og Materialer (BKM), Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Lyngby, december EN 679:1993. Determination of the compressive strength of autoclaved aerated concrete. CEN European Committee for Standardization, Dec EN 1351:1996. Determination of flexural strength of autoclaved aerated concrete. CEN European Committee for Standardization, Jan EN 1352:1996. Determination of static modulus of elasticity under compression of autoclaved aerated concrete or lightweight aggregate concrete with open structure. CEN European Committee for Standardization, Dec Life-Cycle Analysis of the total Danish Energy System. Bernd Keummel, Bent Sørensen og Stefan Krüger Nielsen, Roskilde UniversitetsCenter, rapport udarbejdet for Energiministeriet, 31. januar Foamed Concrete Technology. Possibilities for Thermal Insulation at High Temperatures. J. Sach, H. Seifert, Bericht der Deutsche Keramische Gesselschaft, 76 (1999), No. 9. Side 16 af 17

17 Bilag 1 CEMSKUM ANVENDELIGHED SOM ISOLERINGSMATERIALE I BYGNINGER Forslag til plan for en opfølgende fase Baseret på de fremkomne resultater af fase 1 såvel som på en generel vurdering af Cemskums egenskaber og anvendelighed skønnes det, at en opfølgende fase 2 vil omfatte følgende delprojekter: 1 måling af fugtbuffer effekt for forskellige densiteter. Planlægningen heraf skal ske i samarbejde med BKM, ud fra Tim Padfield s vurdering af anvendelsesområder og skøn over volumen. 2 fastlæggelse af konstruktive løsninger for anvendelse af Cemskum i hule ydervægge i samarbejde med Murværkscentret på Teknologisk Institut. Der skal blandt andet tages stilling til behovet for ventilation og til antal/type af murbindere, samt måles fugtforhold. 3 fastlæggelse af konstruktive løsninger for anvendelse af Cemskum i terrændæk formentlig i samarbejde med fugtspecialister fra SBI i givet fald ved at få udarbejdet dimensioneringstabeller for betondæklag/armering hos et rådgivende ingeniørfirma. 4 fastlæggelse af generelt anvendelige styrkeegenskaber, i samarbejde med BKM, blandt andet omfattende fastlæggelse og gennemførelse af et måleprogram, som kan danne grundlag for statistisk bearbejdning og fastsættelse af styrketal. 5 fastsættelse af praktisk λ-værdi for Cemskum i tørt og muligvis i fugtigt miljø, formentlig i form af VIK kontrollerede værdier. 6 fastlæggelse af generelt anvendelige værdier for lydisolationsevnen af konstruktioner isoleret med eller udført af Cemskum i samarbejde med DELTA Akustik & Vibration. Der skal formentlig udføres målinger på såvel vertikale som på horisontale konstruktioner. 7 fastlæggelse af brandtekniske egenskaber i samarbejde med DBI blandt andet omfattende brandmodstandsevne og dimensioneringsregler for brandbeskyttelse af stålkonstruktioner. Baseret på serier af prøvninger med vertikale og horisontale konstruktioner. 8 eventuel udarbejdelse af en livscyklusanalyse hos SBI eller et rådgivende firma. 9 udarbejdelse af informationsdatablade for Cemskum og dettes egenskaber. Hovedparten (evt. alle) delprojekter i fase 2 skønnes at ligge inden for Energistyrelsens program for miljø- og miljøvenlige isoleringsmaterialer. Der bør derfor søges om tilskud herfra. Det bør desuden undersøges/overvejes, om der skal søges tilskud fra andre programmer, eventuelt i EU-regi. Såfremt det viser sig relevant/ønskeligt at koble nogle af de anførte delprojekter på specifikke byggeprojekter, kan dette gennemføres enten som en del af delprojektet eller som en del af konkret(e) demobyggeri(er). Side 17 af 17

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Længde cm. Højde cm 24,8 24,8 24,8 24,8 49,8 49,8 49,8 99,8 99,8 12,3 24,8 49,8 62,3 24,8 49,8 62,3 49,8 62,3

Længde cm. Højde cm 24,8 24,8 24,8 24,8 49,8 49,8 49,8 99,8 99,8 12,3 24,8 49,8 62,3 24,8 49,8 62,3 49,8 62,3 SILKA XL SILKA XL er kalksandstens blokke med høj densitet og trykstyrke, som anvendes til indvendige, bærende vægge. Blokkene er ubrændbare og angribes ikke af råd og svamp. Pga. den høje densitet har

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014 Tagdækninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger... 3

Læs mere

Fugtkursus 2015. Introduktion (BR10, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Opgaver og beregning Afleveringsopgave og opfølgning

Fugtkursus 2015. Introduktion (BR10, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Opgaver og beregning Afleveringsopgave og opfølgning Fugtkursus 2015 Introduktion (BR10, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Opgaver og beregning Afleveringsopgave og opfølgning Side 1 2015 Kursets mål og evaluering Mål: Opnå fortrolighed med grundlæggende

Læs mere

Anvendelses-teknisk-datablad

Anvendelses-teknisk-datablad Drænpuds Anvendelses-teknisk-datablad KEFA Drænpuds-System - multifunktionspuds Anvendelse Som puds ind og udvendigt. Beboelse, trapperum, kældre, på enhver form for murværk og beton. Velegnet til anvendelse

Læs mere

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 Tung ydervæg/hulmur... 3 Let ydervæg... 18 Tungt erhverv... 22 Dør/vindue... 27 Kældervægge... 30 1 Vejledning Forudsætninger linjetab

Læs mere

Teknisk isolering. Udgave 7 / 2014. & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld

Teknisk isolering. Udgave 7 / 2014. & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld Teknisk isolering Udgave 7 / 2014 & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld Moderne isolering har et navn Historien bag det succesfulde foretagende, Sager AG, er tæt forbundet med nutiden. Det hele

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen effektivt kan absorbere lydenergi. Den

Læs mere

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Visualisering: Kærsgaard & Andersen A/S Briiso facadesystem Bæredygtigt og rationelt facadesystem i tegl til energirenovering og nybyggeri. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Briiso ApS Stejlhøj

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD CO2-udslip under produktion Brug af dampspærre Isoleringsevne/lambdaværdi Lydisolerende egenskaber Borsaltes påvirkning af murbindere Brandhæmmende egenskaber Papiruld er

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter EPS holder på varmen I vores moderne samfund nyder vi hver dag godt af isolering, men vi tænker sjældent

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Fugt i bygninger. Steffen Vissing Andersen. VIA University College Campus Horsens

Fugt i bygninger. Steffen Vissing Andersen. VIA University College Campus Horsens Steffen Vissing Andersen VIA University College Campus Horsens 2009 Indholdsfortegnelse 1. Fugt i luft... 3 1.1. Vanddampdiagram... 3 1.2. Damptryksdiagram... 5 1.3. Dugpunktstemperatur... 5 2. Temperatur

Læs mere

Fugtkursus 2014. Kursets mål og evaluering. Fugtkursus Webside

Fugtkursus 2014. Kursets mål og evaluering. Fugtkursus Webside Fugtkursus 2014 Introduktion (BR10, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Opgaver og beregning Afleveringsopgave og opfølgning Side 1 2014 Kursets mål og evaluering Mål: Opnå fortrolighed med grundlæggende

Læs mere

Sundolitt Funderingssystem

Sundolitt Funderingssystem Sundolitt Funderingssystem Sundolitt reducerer CO 2 -udledning oktober 2008 Effektivt Miljørigtigt Økonomisk System til såvel let som tungt byggeri En del af Sunde-gruppen - i Danmark, Norge, Sverige,

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere

Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995

Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 1 Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 Erhvervs- og Boligstyrelsen Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 3 I Bygningsreglementet, der trådte i kraft den 1. april 1995, med tillæg 1, der trådte i kraft den

Læs mere

Silka Vægsystem Et fleksibelt byggesystem

Silka Vægsystem Et fleksibelt byggesystem Silka Vægsystem Et fleksibelt byggesystem Udfordringer i byggeriet Forandring i projektering og byggefasen har påvirket vores byggeri på flere måder. Byggeriet er blevet mere komplekst, og har skabt kortere

Læs mere

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn N En skimmelsag fra Hillerød Frødalen Anmeldte forhold i 2007: Vand på indersiden af vægge Mug på indersiden af vægge Opstuvning

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

Ammoniak i flyveaske Bestemmelse af afdampningshastigheden

Ammoniak i flyveaske Bestemmelse af afdampningshastigheden Ammoniak i flyveaske Bestemmelse af afdampningshastigheden Udført for: Emineral A/S Nefovej 50 9310 Vodskov Udført af: Jørn Bødker Claus Pade Taastrup, 30. juni 2006 Byggeri Titel: Forfatter: Ammoniak

Læs mere

Bygningsreglementets funktionskrav

Bygningsreglementets funktionskrav Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger,

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Niels Hørby Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten 26.11.2008 Program for dagen 9.30 Velkomst og morgenbrød

Læs mere

VARMELEDNINGSEVNE VED FORSKELLIGE FUGTFORHOLD. Del af Varme- og fugttekniske undersøgelser af alternative isoleringsmaterialer

VARMELEDNINGSEVNE VED FORSKELLIGE FUGTFORHOLD. Del af Varme- og fugttekniske undersøgelser af alternative isoleringsmaterialer VARMELEDNINGSEVNE VED FORSKELLIGE FUGTFORHOLD Del af Varme- og fugttekniske undersøgelser af alternative isoleringsmaterialer SAGSRAPPORT SR-0004 FINN KRISTIANSEN CARSTEN RODE 1999 ISSN 1396-402x INSTITUT

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Enfamiliehuse. Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11

Enfamiliehuse. Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11 Ansøgningsprøve til beskikkelse som energikonsulent Enfamiliehuse Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11 Opgave nummer Vægtet % point pr. spørgsmål. % point pr. gruppe af spørgsmål

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

PRISBOG. Ytong Prisbog til facader, skillevægge, lejlighedsskel, brandvægge og meget mere

PRISBOG. Ytong Prisbog til facader, skillevægge, lejlighedsskel, brandvægge og meget mere 2015 PRISBOG Ytong Prisbog til facader, skillevægge, lejlighedsskel, brandvægge og meget mere Vær med i en verdensomspændende succes og oplev forskellen VELKOMMEN TIL YTONG Vi håber, at du vil bruge lidt

Læs mere

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner Brandisolering Af bærende stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Flot og brandsikker beklædning af stålkonstruktioner Glasroc F Firecase er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse

Læs mere

afsnit 15 Kvalitet, sikkerhed og miljø

afsnit 15 Kvalitet, sikkerhed og miljø 244 afsnit 15 Kvalitet, sikkerhed og miljø Indhold: 15.1 Kvalitet, sikkerhed og miljø...246 15.2 Politikker og mål...247 15.3 Miljøklasser og -påvirkninger..248-249 15.4 Sikkerhedsanvisninger...250-251

Læs mere

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC Løsuld August 2011 ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC BLT 7 Disse anvisninger vedrører løsuldsisolering i hulrum, primært i forbindelse med renovering

Læs mere

Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Specialrådgiver indenfor bygningsfysik Har ændret alle design regler Bygge- og Miljøteknik A/S 26-11-2010 1 De sidste 15 års udvikling inden for fugtteknik

Læs mere

Element til randfundering opbygget af EPS og fibercement.

Element til randfundering opbygget af EPS og fibercement. Prøvningsrapport Sag nr. 7-115 Afprøvning af element til randfundament opbygget af EPS og fibercement egnet til lette ydervægge For: Jackon AS, Sørkilen 3, Gressvik, Postboks 11, N-1 Fredrikstad, Norge

Læs mere

Valg af isoleringsmaterialer

Valg af isoleringsmaterialer Produktguide Produktguide: Valg af isoleringsmaterialer NOVEMBER 2011 - REVIDERET juni 2012 Valg af isoleringsmaterialer Når du skal vælge isoleringsmateriale til et projekt, er der en række vigtige faktorer

Læs mere

GLUNZ SCANDINAVIA A/S

GLUNZ SCANDINAVIA A/S Produktbeskrivelse CEMSPÅN er cementbundne spånplader, et pladeprodukt til brug i byggeindustrien. Pladerne fremstilles ved presning af træspåner med tilsætning af Portland cement - og kemiske tilsætningsstoffer.

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand

Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand Rekvirent: EF Engdalsvej 75-79A Engdalsvej 79, 2 th 8220 Brabrand Att.: Peter Pedersen Udført af bygningsingeniør Jørgen Nymark Klavsen

Læs mere

4. Lidt om vækst af skimmel og årsagen dertil illustreret ved lidt teori og praktiske exempler

4. Lidt om vækst af skimmel og årsagen dertil illustreret ved lidt teori og praktiske exempler 4. Lidt om vækst af skimmel og årsagen dertil illustreret ved lidt teori og praktiske exempler 2012.11.20 v/ Peter F. Collet Hvis vi når det kommer der også lidt om forsknings- og udviklingsprægede produkter

Læs mere

Sammenligning mellem ekstra let og middeltungt boligbyggeri

Sammenligning mellem ekstra let og middeltungt boligbyggeri Sammenligning mellem ekstra let og middeltungt boligbyggeri 1. Introduktion Dette notat indeholder en sammenligning, hvor CO 2 -regnskabet for to byggematerialer sammenlignes igennem hele byggeriets livscyklus.

Læs mere

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor.

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Indledning En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Skallen, der foruden lukker (døre, vinduer m.v.) kan bestå af ydervægge,

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

Innovation til energi-rigtige facadelementer Schöck ComBAR Thermoanker

Innovation til energi-rigtige facadelementer Schöck ComBAR Thermoanker Innovation til energi-rigtige facadelementer Schöck ComBAR Thermoanker Den prisbelønnede Schöck ComBAR Thermoanker Økonomisk fordelagtig og nem at installere En økonomisk god løsning til elementfabrikker

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

OVERSÆTTELSE. Beregninger af termisk transmission via refleksion ved brug af isoleringsmåtte Aluthermo Quattro

OVERSÆTTELSE. Beregninger af termisk transmission via refleksion ved brug af isoleringsmåtte Aluthermo Quattro OVERSÆTTELSE WLiK Professor i overførsel af varme og stoffer ved Rheinisch-Westfälische techniche Hochschule Aachen, professor Dr. Ing. R. Kneer Beregninger af termisk transmission via refleksion ved brug

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA

BYG-ERFA tema Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt Michael Vesterløkke 1 Fugtkilder eliminering Kilde: 3. JUNI SBS/GI, 2014 Martin L. B. Schulze 2 Fugtmønster 3 Målemetoder

Læs mere

C Grafer fra WUFI. Indhold. C.1 Grafer for ydervægs simulering eksisterende ydervæg. C.2 Grafer for ydervægs simulering- løsningsforslag A

C Grafer fra WUFI. Indhold. C.1 Grafer for ydervægs simulering eksisterende ydervæg. C.2 Grafer for ydervægs simulering- løsningsforslag A C Grafer fra WUFI Indhold C.1 Grafer for ydervægs simulering eksisterende ydervæg C.2 Grafer for ydervægs simulering- løsningsforslag A C.3 Grafer for ydervægs simulering- løsningsforslag B C.4 Grafer

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50%

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% systemet - med energieffektivitet i fokus Mindste varmetab Laveste CO 2 udslip Betydelige besparelser på driftsomkostningerne Betydelige

Læs mere

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne 4. april 2006 kde/sol Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com SKAMO PLUS www.skamol.com Egenskaber Diffusionsåben og kapillaraktiv Skimmelhæmmende Isolerende Ubrandbar Høj trykstyrke Fri for sundhedsskadelige stoffer Nem at forarbejde med alm. håndværktøjer Fakta

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Udførelsesstandard for betonarbejder

Udførelsesstandard for betonarbejder Byggelovgivning (Byggeloven + BR 10) DS/ Nationalt anneks EN 1990 DK NA DS 409 DS/ Nationalt anneks EN 1992 DK NA DS 411 Udførelsesstandard for betonarbejder DS/EN 13670 og DS 2427 DS 2426 DS481 DS/ DS/

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Facade mod Vest IR000911.IS2 På billet ses Murværket med en ensartet isoleringsværdi. Vinduerne i stue plan ses med normalt varmetab for denne type vinduer. Kældervinduet ses med et større varmetab. Taget

Læs mere

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1.

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk. System Gyproc TCA Etagedæk 2.3.1. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Etagedæk og Lofter / System Gyproc TCA Etagedæk System Gyproc TCA Etagedæk 63 Systembeskrivelse System TCA-Etagedæk omfatter etagedæk med C-profiler i stål som de

Læs mere

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked.

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. November 2014 Nutidens isolering der findes andet end mineraluld. er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. Kort fortalt: Fugtbestandigt materiale fugt

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker.

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Leverandør: Autoriserede CBI Danmark isolatører Isolatørerne Dagens aviser Morgendagens isolering Klimatopmøde: fokus på CO₂ Klimatopmødet i 2009:

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

Grenaa Andelsboligforening Afd. 2.1 og 2 - Fuglevænget

Grenaa Andelsboligforening Afd. 2.1 og 2 - Fuglevænget Grenaa Andelsboligforening Beregning af energibesparelse Udført af: Jeppe Harck VIGGO MADSEN A/S Stenvej 19 - Postboks 1922 8270 Højbjerg Tlf. 86 27 39 44 Fax 86 27 67 24 vm@vming.dk Udført af: JH 1 af

Læs mere

Finnforest Spruce den stærke allround plade

Finnforest Spruce den stærke allround plade Finnforest Spruce den stærke allround plade Finnforest Spruce allround pladen til dansk byggeri Finnforest Spruce er en krydsfinerplade af høj kvalitet til indvendig og udvendig anvendelse i byggeriet.

Læs mere

- Byg højt, byg lavt byg stort, byg småt byg rundt, byg sundt byg ude, byg inde. - er det fremtidens byggemateriale?

- Byg højt, byg lavt byg stort, byg småt byg rundt, byg sundt byg ude, byg inde. - er det fremtidens byggemateriale? 11/5/2008 - Byg højt, byg lavt byg stort, byg småt byg rundt, byg sundt byg ude, byg inde. SPECIALE POREBETON - er det fremtidens byggemateriale? 08bt24: 4. semester byggetekniker Mads Sørensen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beregning af bygningers varmetab Del 1: Beregning af kuldebroer med detaljerede beregningsprogrammer

Beregning af bygningers varmetab Del 1: Beregning af kuldebroer med detaljerede beregningsprogrammer DS-information DS/INF 418-1 1. udgave 2013-09-27 Beregning af bygningers varmetab Del 1: Beregning af kuldebroer med detaljerede beregningsprogrammer Calculation of heat loss from buildings Part 1: Calculation

Læs mere

Nedstyrtning af gavl Gennemgang af skadesårsag

Nedstyrtning af gavl Gennemgang af skadesårsag , Frederikshavn Nedstyrtning af gavl 2014-11-28, Rambøll & John D. Sørensen, Aalborg Universitet 1/10 1. Afgrænsning Søndag d. 9/11 mellem kl. 11 og 12 styrtede en gavl ned i Mølleparken i Frederikshavn.

Læs mere

HolzFlex standard. Universelt anvendelig isoleringsmåtte af træfiber

HolzFlex standard. Universelt anvendelig isoleringsmåtte af træfiber HolzFlex standard Universelt anvendelig isoleringsmåtte af træfiber Isoler omkostningsvenligt og let med træfiber. HolzFlex standard har fremragende isoleringsevne og høj varmekapacitet. Anvendes med fordel

Læs mere

Sundolitt Gulvisolering

Sundolitt Gulvisolering Gulvisolering - d e n s t æ r k e h v i d e i s o l e r i n g Maj 2005 Styrke Fleksibilitet Kvalitet Nye krav Nye tykkelser Gulvisolering til ethvert formål En del af Sunde-gruppen - i Norge, Sverige,

Læs mere

JACKON DE LETTE LØSNINGER

JACKON DE LETTE LØSNINGER JACKON DE LETTE LØSNINGER Ì BYGNINGSREGLEMENT 2010 OG LØSNINGER VED U-VÆRDIER NED TIL 0,06W/M 2 K 01-2014 www.jackon.dk Lette løsninger for et bedre miljø! Nybyggeri - Opvarmet til over 15ºC 280mm 60 350mm

Læs mere

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt FERMACELL fibergips Konstruktionsoversigt Fastgørelse af genstande af genstande på væg og loft på væg og loft Fastgørelse af af genstande på på væg og og loft Enkeltgenstande på væg Enkeltgenstande på

Læs mere