Halvårsrapport for 1. halvår Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport for 1. halvår Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr )"

Transkript

1 Halvårsrapport for 1. halvår 2007 Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr )

2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 8 Revisionspåtegning 9 Anvendt regnskabspraksis 9 Resultatopgørelse 10 Balance 11 Egenkapitalopgørelse 13 Noter 13

3 Selskabsoplysninger Bestyrelse CEO Allan Polack, formand Gårdejer Mogens Tom Jakobsen Direktør Hans Henrik Klestrup Regionalbankdirektør Sven Aage Kristensen Bankdirektør Michael Rasmussen Adm. direktør Per Skov CEO Jørund Vandvik Medarbejdervalgte: Underdirektør Jan Allingstrup Fuldmægtig Connie Morbitzer Borgen Pensionskundechef Jan Farup Direktion Cristina Lage, adm.dir. Steen Michael Erichsen Ansvarshavende aktuar Jens Lind Revision KPMG Adresse Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S Klausdalsbrovej Ballerup Telefon Telefax Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S 1

4 Ledelsesberetning Selskabsstruktur Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S (Nordea Liv) er moderselskab for de danske liv- og pensionsselskaber i Nordea Liv & Pension koncernen (Nordea Liv & Pension), som er den danske del af Nordea Life & Pensions, der ud over Danmark bl.a. opererer i Norge, Sverige, Finland og Polen. Koncernoversigt Nordea Liv & Pension (forsikringsdelen) pr. 1. januar 2007 Nordea Bank AB (publ) (Sverige) Nordea Life Holding A/S (Danmark) Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S (Nordea Liv) *) Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab III A/S (Nordea Liv III) *) *) Nordea Liv & Pension Nordea Liv varetager salg og administration af forsikringer med pensionsopsparing inden for både traditio- nelle gennemsnitsrenteprodukter og markedsrenteprodukter. Koncernregnskab I henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 134, stk. 1 udarbejdes der ikke koncernregnskab for Nordea Liv & Pension koncernen. Nordea Liv og tilknyttede datterselskaber indgår i koncernregnskabet for Nordea Bank AB (publ) Stockholm ( Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S 2

5 Nordea Liv & Pension (koncern) De vigtigste begivenheder i 1. halvår 2007 er: Præmiestigning på 25 pct. i forhold til 1. halvår 2006 Stor succes med salg af firmapension via Nordea Bank Traditionel pension får positivt afkast trods meget store kursfald Bonusgrad på 14,4 pct. - den højeste i 6 år samtidig med høj kontorente på 6,3 pct. Udvalgte hoved- og nøgletal for Nordea Liv & Pension (koncern) Mio.kr. 1. halvår halvår 2006 Hovedtal Bruttopræmier Løbende præmier Indskud Bruttopræmier i alt Heraf investeringskontrakter Forsikringsteknisk resultat livsforsikring Resultat syge- og ulykkesforsikring 5-10 Egenkapitalens investeringsafkast Andre indtægter Resultat før skat Periodens resultat efter skat Aktiver i alt Egenkapital Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter Heraf kollektivt bonuspotentiale Nøgletal Pct. Investeringsafkast før PAL (opsparing traditionel pension) 0,9-1,2 Afkast af aktiver og passiver set under ét 3,5 3,5 Omkostningsprocent af præmier 6,9 8,6 Bonusgrad 14,4 13,2 Bruttopræmier er steget 25 pct. i forhold til samme periode sidste år. Præmiestigningen er fordelt med 53 pct. for markedsrenteprodukter og 21 pct. for traditionel pension. Fremgangen er først og fremmest sket på firmapensionsområdet og skyldes især et stort salg sammen med Nordea Bank, Tryg og selskabets egne sælgere, mens mæglere tegner sig for ca. en fjerdedel af den samlede vækst. Investeringsafkastet af kundemidler i traditionel pension blev positivt på 0,9 pct. for 1. halvår 2007, på trods af meget store kursfald på obligationsmarkederne i 2. kvartal 2007 (største på 3 måneder siden juni 2003). Alternative investeringer og udenlandske aktier har især bidraget positivt til afkastet. Bonusreserven er øget med 0,7 mia.kr. i 1. halvår 2007 til 11,7 mia.kr. svarende til en bonusgrad på 14,4 pct. Risikostyringen har bidraget positivt til styrkelsen af bonusreserven. Omkostningsprocent af præmier falder fortsat og udgør nu 6,9 pct., mod 8,6 pct. i første halvår Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S 3

6 Nordea Liv (moderselskab) Udvalgte hoved- og nøgletal for Nordea Liv (moderselskab) Hovedtal M io.kr. 1. halvår halvår 2006 Året 2006 Bruttopræmier Løbende præmier Indskud Bruttopræmier i alt Forsikringsteknisk resultat livsforsikring Forsikringsteknisk resultat af syge- og ulykkesforsikring Resultat af investering, egenkapital Andre indtægter Periodens resultat før skat Periodens resultat efter skat Aktiver i alt Egenkapital Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter i alt Heraf kollektivt bonuspotentiale Nøgletal Pct. Afkast før pensionsafkastskat (1) 0,9 1) -1,2 1) 4,3 Afkast før pensionsafkastskat (1F) kundemidler 0,9 1) -1,2 1) 4,4 Afkast før pensionsafkastskat (1E) egenkapital 1,1 1) 0,2 1) 2,4 Omkostningsprocent af præmier (3) 6,9 8,5 7,6 Bonusgrad (8) 14,4 13,2 14,0 Egenkapitalforrentning efter skat (14) 6,1 1) 4,6 1) 12,7 Nøgletallene er opgjort i henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, bilag 9. 1) Bemærk at nøgletallene er opgjort på halvårsbasis. Periodens resultat Periodens resultat før skat blev et overskud på 272 mio.kr. mod 190 mio.kr. i 1. halvår Selskabets resultat før skat består af risikoforrentning samt investeringsafkastet af egenkapitalens aktiver, herunder bl.a. resultatet i Nordea Liv III, samt resultat af syge- og ulykkesforsikring. Der er indtægtsført risikoforrentning for traditionel pension på 190 mio.kr. i 1. halvår 2007 mod 192 mio.kr. i 1. halvår Der er ikke i 1. halvår 2007 indtægtsført beløb fra selskabets skyggekonto vedrørende tidligere år, idet der først i forbindelse med årsrapporten tages endelig stilling til dette. Saldo på skyggekontoen vedrørende tidligere år udgør 243 mio.kr. inkl. tilskrivning af forrentning for 1. halvår Præmier Bruttopræmieindtægter (inkl. investeringskontrakter uden ret til bonus) udgør mio.kr. i 1. halvår 2007 mod mio.kr. i 1. halvår 2006, svarende til en stigning på 25 pct. De løbende præmier er steget med 15 pct., mens indskuddene er steget med 41 pct. i forhold til 1. halvår Der henvises i øvrigt til kommentarer til bruttopræmier under hoved- og nøgletal for Nordea Liv & Pension koncernen. Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S 4

7 Investeringsafkast Det samlede investeringsafkast før pensionsafkastskat for 1. halvår 2007 udgør 0,9 pct. mod et afkast på 1,2 pct. for 1. halvår Investeringsafkastet er påvirket af den fortsatte stigning i renteniveauet, som har medført kurstab på obligationer. Investeringsafkastet har desuden været trukket ned af investeringer i solide danske selskaber, som har underperformed i årets første måneder. Investeringsafkastet af egenkapitalens aktiver (inkl. investering i livsforsikringsdatterselskaber) udgør 1,1 pct. mod 0,2 pct. i 1. halvår Egenkapitalen er hovedsagelig placeret i korte obligationer, som har oplevet mindre kurstab i 1. halvår 2007 end i 1. halvår Traditionel pension Afkast af kundemidler i traditionel pension Mio. kr. Beholdning Beholdning Afkast i pct halvår 2007 Ejendomme ,2% Aktier, danske ,1% Aktier, udenlandske ,5% Aktier i alt ,0% Obligationer, danske ,5% Obligationer, udenlandske ,1% Indeksobligationer ,6% Obligationer i alt ,9% Alternative investeringer ,9% Likvider midler, gæld mv Investeringsafkast af aktiver* ,9% Afkast af aktiver og passiver under et ** 3,5% * Inkl. gevinster/tab på renteafdækning af passiver ** Inkl. ændringer i pensionsforpligtelser som følge af stigning i opgørelserente Aktier har givet et samlet afkast på 5,0 pct. i halvåret. Afkastet af danske aktier udgør -0,1 pct. Afkastet er trukket ned af investeringer i solide selskaber som bl.a. GN Store Nord, Coloplast, ALK Abelló og Danisco, som ikke kunne følge med de kraftige stigninger i årets første måneder. Strategien er justeret, og i maj og juni har afkastet ligget på linje med markedsudviklingen. Afkastet på alternative investeringer udgør i alt 9,9 pct., som fordeler sig med 15,9 pct. på private equity, 5,8 pct. på hedgefonde, 6,6 pct. på CDO's, 4,2 pct. på ikke-ratede virksomhedsobligationer og 13,4 pct. på skovinvesteringer. Samlet udgør alternative investeringer nu knap 11 mia.kr. - eller mere end dobbelt så meget som danske aktier. Kundernes afkast for markedsrenteprodukter Opsparingen i markedsrentemiljøet bliver forrentet på basis af afkastet af de produkter og fonde, som den enkelte kunde vælger. Hvis kunden vælger Link Pension sammensatte fonde eller Vækstpension, sker forrentningen på basis af afkastet fra fonde, som udvælges og sammensættes af Nordea Liv. Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S 5

8 Link Pension Over 75 pct. af Link-kunderne i de af Nordea Liv forvaltede fonde har placeret deres opsparing i fonden "Nordea Link mellem risiko - investeringsbegrænset", som gav et afkast på 4,5 pct. i 1. halvår De øvrige sammensatte Link-fonde gav afkast på mellem 1,2 pct. og 4,6 pct. i halvåret. Afkastene er positivt påvirket af tilfredsstillende afkast i danske obligationer og europæiske aktier mens danske aktier underperformer. Afkast Link Pension sammensatte fonde 1. halvår halvår 2006 Lav 1,2% 0,8% Lav Investeringsbegrænset 2,9% 0,9% Mellem 2,2% 0,2% Mellem Investeringsbegrænset 4,5% 1,9% Høj 3,3% -0,1% Aktiefond 4,6% - I overgangen mellem 1. og 2. kvartal introducerede Nordea Liv en ny, sammensat fond: Nordea Link Ak- tiefond med 100 pct. aktier. Link-universet er i 2. kvartal yderligere udvidet med to nye fonde Nordea Invest Danmark og UBS European Small Cap. Vækstpension Vækstpension fortsætter den positive udvikling, bl.a. drevet af godt afkast på alternative investeringer. Afdækningen af US-dollar har samtidig betydet, at dollarfaldet ikke gav tab. Således blev halvårets afkast i henholdsvis den langsigtede og den kortsigtede portefølje på 5,8 pct. og 1,0 pct. Forsikringsteknisk resultat af livsforsikring er på 191 mio.kr., hvilket er på niveau med 1. halvår Resultat af syge- og ulykkesforsikring er et overskud på 5 mio.kr., hvilket især skyldes et forbedret risikoforløb i 1. halvår Skat for 1. halvår 2007 udgør 21 mio.kr. mod 22 mio.kr. i 1. halvår Nedsættelsen af selskabs- skatten fra 28 pct. til 25 pct. har formindsket udgiften til skat i 1. halvår 2007 med i alt 49 mio.kr., mens udgiften til skat for 1. halvår 2006 var påvirket af en tilbageførsel på netto 43 mio.kr. som følge af afklaring på en skatterevision vedrørende Balance, kapitalstyrke og risiko Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter i alt udgør mio.kr. pr. 30. juni 2007 mod mio.kr. pr. 31. december Som følge af det stigende renteniveau er styrkelsen af hensættelserne faldet med mio.kr. i 1. halvår 2007, og der er overført 721 mio.kr. til kollektivt bonuspotentiale, som herefter udgør mio.kr. svarende til 14,4 pct. af de retrospektive hensættelser (nøgletallet bonusgrad). Ultimo juni 2007 har Nordea Liv en egenkapital på mio.kr. suppleret med ansvarlige lån på 800 mio.kr. Solvensmargenkravet udgør mio.kr. og basiskapitalen mio.kr. svarende til en overdækning på 30 pct. Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S 6

9 Nordea Liv har gennem hele 1. halvår 2007 befundet sig i grønt lys i forhold til Finanstilsynets risiko- scenarier, hvilket betyder, at selskabet økonomisk kan modstå en negativ markedsudvikling, hvor aktierne falder 30 pct. i værdi samtidig med, at renten ændrer sig ugunstigt med 1 procentpoint, og værdien af ejendomsporteføljen falder med 12 pct. Ultimo juni 2007 ville et aktiekursfald på 30 pct. reducere kollektivt bonuspotentiale med 7,1 mia.kr., mens egenkapitalen ikke ville blive påvirket. En rentestigning på 1,0 procentpoint ville reducere kollektivt bonuspotentiale med 1,6 mia.kr. og egenkapitalen med 0,2 mia.kr. Et rentefald på 1,0 procentpoint ville reducere kollektivt bonuspotentiale med 0,6 mia.kr. og øge egenkapitalen med 0,2 mia.kr. Selskabets ledelse Steen Michael Eriksen er indtrådt i selskabets direktion den 1. maj Jens Galatius er udtrådt af sel- skabets direktion den 25. maj Jens Lyngbo er udtrådt af selskabets bestyrelse den 12. marts 2007, samme dag indtrådte Per Skov i be- styrelsen. Jørn Kristian Jensen er udtrådt af selskabets bestyrelse den 9. juli 2007, samme dag indtrådte Sven Aage Kristensen i bestyrelsen. Fremtiden Det forventede resultat efter skat for 2007 ligger på et noget højere niveau end resultatet for 2006, når der korrigeres for indtægtsførelsen fra skyggekontoen i I det forventede resultat for 2007 er der ikke indregnet eventuel indtægtsførsel fra skyggekontoen. Væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer Det forventede resultat for 2007 afhænger af muligheden for at indtægtsføre risikoforrentning i 2007, som i høj grad afhænger af udviklingen på de finansielle markeder, herunder især udviklingen i renteniveauet samt obligations- og aktiekurserne ultimo Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S 7

10 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår Halvårsrapporten er aflagt efter lov om finansiel virksomhed og Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at halvårsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2007 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar 30. juni København, den 27. august 2007 Direktion Cristina Lage Steen Michael Erichsen /Christian Kofoed Bestyrelse Allan Polack formand Jan Allingstrup Connie Morbitzer Borgen Jan Farup Mogens Tom Jakobsen Hans Henrik Klestrup Sven Aage Kristensen Michael Rasmussen Per Skov Jørund Vandvik Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S 8

11 Den uafhængige revisors påtegning Halvårsrapporten har hverken været genstand for revision eller review. Anvendt regnskabspraksis Halvårsrapporten, inkl. hovedtal for Nordea Liv & Pension koncernen, er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed samt Finanstilsynets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser (regnskabsbekendtgørelsen). Der er foretaget enkelte tilpasninger af klassificeringen af regnskabstallene. Herudover er anvendt regnskabspraksis uændret i forhold til årsrapporten for Der henvises derfor til beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis i årsrapporten for 2006, side Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S 9

12 Resultatopgørelse 1. halvår Mio.kr Note 1 Bruttopræmier Afgivne forsikringspræmier Præmier f.e.r., i alt Indtægter fra tilknyttede virksomheder Indtægter fra associerede virksomheder Indtægter af investeringsejendomme Renteindtægter og udbytter mv Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Investeringsafkast, i alt Pensionsafkastskat Investeringsafkast efter pensionsafkastskat Udbetalte ydelser Modtaget genforsikringsdækning 14 6 Ændring i erstatningshensættelser Forsikringsydelser f.e.r., i alt Ændring i livsforsikringshensættelser Ændring i genforsikringsandel 0 0 Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r., i alt Ændring i kollektivt bonuspotentiale Bonus, i alt Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Forsikringsmæssige driftsomkostninger brutto Heraf refusion fra tilknyttede virksomheder Forsikringsmæssige driftsomkostninger netto Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsvirksomheder 1 0 Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt Overført investeringsafkast FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT AF SYGE- OG ULYKKESFORSIKRING 5-10 Egenkapitalens investeringsafkast Andre indtægter RESULTAT FØR SKAT Skat PERIODENS RESULTAT Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S 10

13 Balance 30. juni 31. december Mio.kr Note AKTIVER Driftsmidler 9 9 MATERIELLE AKTIVER, I ALT 9 9 Investeringsejendomme Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Udlån til tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder, i alt Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Øvrige Andre finansielle investeringsaktiver, i alt INVESTERINGSAKTIVER, I ALT INVESTERINGSAKTIVER TILKNYTTET UNIT-LINKED KONTRAKTER Genforsikringsandele af livsforsikringshensættelser 7 7 Genforsikringsandele af erstatningshensættelser 7 7 Genforsikringsandele af hensættelser til forsikringskontrakter, i alt Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringskontrakter, i alt Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender TILGODEHAVENDER, I ALT Likvide beholdninger ANDRE AKTIVER, I ALT Tilgodehavende renter samt optjent leje Andre periodeafgrænsningsposter PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER, I ALT AKTIVER, I ALT Til dækning af "Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter i alt" er der registreret nettoaktiver til et bogført beløb af Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S 11

14 Balance 30. juni 31. december Mio.kr Note PASSIVER Aktiekapital Sikkerhedsfond Overført overskud Foreslået udbytte for regnskabsåret EGENKAPITAL, I ALT ANSVARLIG LÅNEKAPITAL Præmiehensættelser Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige præmier Bonuspotentiale på fripoliceydelser Livsforsikringshensættelser, i alt Erstatningshensættelser Kollektivt bonuspotentiale Hensættelser til bonus og præmierabatter Hensættelser til unit-linked kontrakter HENSÆTTELSER TIL FORSIKRINGS- OG INVESTERINGSKONTRAKTER, I ALT Udskudte skatteforpligtelser HENSATTE FORPLIGTELSER, I ALT Gæld i forbindelse med direkte forsikring Gæld i forbindelse med genforsikring 7 17 Gæld til kreditinstitutter Gæld til tilknyttede virksomheder Aktuelle skatteforpligtelser Uafviklede køb af investeringsaktiver Anden gæld GÆLD, I ALT PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER PASSIVER, I ALT Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 8 Eventualforpligtelser 9 Koncerninterne transaktioner Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S 12

15 Egenkapitalopgørelse Aktie- Sikker- Overført Foreslået Mio.kr. kapital hedsfond overskud udbytte I alt Note Egenkapital 1. januar Egenkapitalbevægelser i 2006 Årets resultat Totalindkomst i alt Udbetalt udbytte Egenkapitalbevægelser 2006 i alt Egenkapital 31. december Egenkapital 1. januar Egenkapitalbevægelser i 2007 Periodens resultat Totalindkomst i alt Udbetalt udbytte Egenkapitalbevægelser 1. halvår 2007 i alt Egenkapital 30. juni Noter Mio.kr Bruttopræmier, forsikringskontrakter Præmier, individuelle, ekskl. gruppeliv Præmier, firmaordninger, ekskl. gruppeliv Præmier, gruppeliv Direkte forsikring ekskl. indskud Indskud, individuelle Indskud, firmaordninger Direkte forsikring Indirekte forsikring 5 6 Bruttopræmier indregnet i resultatopgørelsen Bruttopræmier, investeringskontrakter Præmier, individuelle 5 5 Præmier, firmaordninger Direkte forsikring ekskl. indskud Indskud, individuelle 9 20 Indskud, firmaordninger Bruttopræmier i alt Præmier, individuelle, ekskl. gruppeliv Præmier, firmaordninger, ekskl. gruppeliv Præmier, gruppeliv Direkte forsikring ekskl. indskud Indskud, individuelle Indskud, firmaordninger Direkte forsikring Indirekte forsikring Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S 13

16 Noter Mio.kr Andre indtægter Provisioner fra investeringsforeninger Investeringsaktiver tilknyttet unit-linked forsikringer Investeringsejendomme Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele Investeringsforeningsandele Likvide beholdninger Saldo 30. juni / 31. december Egenkapital Aktiekapital Aktiekapitalen er opdelt i aktier á kr. eller multipla heraf. Sikkerhedsfond Sikkerhedsfonde kan i henhold til vedtægterne alene anvendes til fordel for de forsikrede. Af de 547 mio.kr. er 266 mio.kr. ubeskattede. Der henvises i øvrigt til egenkapitalopgørelsen, side 13. Udvikling i skyggekontoen: Saldo 1. januar Tilskrevet rente Anvendt/henlagt Saldo 30. juni / 31. december Ændring i livsforsikringshensættelser (brutto) Fordeling af livsforsikringshensættelserne Garanterede ydelser, 1. januar Bonuspotentiale på fremtidige præmier, 1. januar Bonuspotentiale på fripoliceydelser, 1. januar Livsforsikringshensættelser, 1. januar Garanterede ydelser, 30. juni Bonuspotentiale på fremtidige præmier, 30. juni Bonuspotentiale på fripoliceydelser, 30. juni Livsforsikringshensættelser, 30. juni Ændring i garanterede ydelser Ændring i bonuspotentiale på fremtidige præmier Ændring i bonuspotentiale på fripoliceydelser Samlet ændring i livsforsikringshensættelser Samlet ændring der indgår i resultatopgørelsen (udgift / indtægt) Heraf livsforsikringshensættelser for indirekte forsikring Saldo 1. januar Periodens ændring Saldo 30. juni / 31. december Fortsættes Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S 14

17 Noter Mio.kr Fortsat Som følge af, at bonuspotentiale på fremtidige præmier og bonuspotentiale på fripolicer ikke må være negative pr. kontrakt, er hensættelserne styrket med: Bonuspotentiale på fremtidige præmier 4 53 Bonuspotentiale på fripoliceydelser Styrkelse i alt 30. juni / 31. december Opgørelse af hensættelserne er baseret på, at kontrakterne alene indeholder ydelsesgarantier. 6 Hensættelser til unit-linked kontrakter Saldo 1. januar Periodens forøgelse indregnet i resultatopgørelsen Præmier vedrørende investeringskontrakter uden ret til bonus Ydelser vedrørende investeringskontrakter uden ret til bonus Saldo 30. juni / 31. december Hensættelser til unit-linked kontrakter med og uden garanti Hensættelser til unit-linked kontrakter med udbetalingsgaranti Hensættelser til unit-linked kontrakter uden garanti Investeringskontrakter uden ret til bonus indgår i hensættelser til unit-linked kontrakter uden garanti. Opgørelse af hensættelserne er baseret på, at kontrakterne alene indeholder ydelsesgarantier. 7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Der er stillet pant eller anden sikkerhed i følgende aktiver pr. 30. juni / 31. december: Investeringsejendomme Der er udstedt og registreret ejerpantebreve (pålydende værdi) i selskabets investeringsejendomme til dækning af hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter på i alt Prioritetsgæld i investeringsejendomme, hvis regnskabsmæssige værdi udgør Obligationer Obligationer stillet til sikkerhed for forpligtelser vedr. indirekte forsikring Obligationer stillet til sikkerhed for forpligtelser vedr. afvikling af finansielle instrumenter Anfordringstilgodehavender Indestående på deponeringskonti, stillet til sikkerhed for forpligtelser vedr. afvikling af finansielle instrumenter Eventualforpligtelser Selskabet hæfter, på grund af hidtidig frivillig sambeskatning med Nordea Life Holding A/S og de hertil knyttede danske datterselskaber, solidarisk med disse selskaber for betaling af pålignet selskabsskat til og med regnskabsåret Selskabet er fællesregistreret for moms og lønsumsafgift med hovedparten af de danske selskaber i Nordea Bank AB koncernen og hæfter solidarisk med disse selskaber for betaling af afgifter. Selskabet hæfter solidarisk med de øvrige deltagere for forsikringsmæssige forpligtelser vedrørende samtlige policer, der administreres af Forenede Gruppeliv A/S. Selskabet er frivilligt momsregistreret vedrørende udvalgte grunde og bygninger. Der påhviler selskabet en momsreguleringsforpligtelse på ikke over 64 mio.kr. Fortsættes Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S 15

18 Noter Mio.kr. 8 Fortsat Selskabet har givet tilsagn om deltagelse i alternative investeringer med et beløb på ikke over 4,6 mia.kr. Fremlejekontrakt med opsigelse tidligst medio 2012, forpligtelsen udgør ikke over 121 mio.kr. Forpligtelse vedrørende IT-kontrakter udgør ikke over 34 mio.kr. 9 Koncerninterne transaktioner Selskabet yder administration for datterselskabet Nordea Liv III og for moderselskabet Nordea Life Holding A/S. Administrationsvederlag fastsættes på omkostningsdækkende basis. I 1. halvår 2007 har selskabet modtaget refusion af administrationsomkostninger fra tilknyttede virksomheder på i alt 14 mio.kr. IT-drift, intern revision, HR administration og indkøb varetages af koncernselskaber. Vederlag herfor fastsættes på omkostningsdækkende basis og udgør i alt 33 mio.kr. for 1. halvår Porteføljeforvaltning og ejendomsadministration varetages af koncernselskaber. Afregning herfor sker på markedsbaserede vilkår og selskabet har i 1. halvår 2007 betalt i alt 70 mio.kr. i vederlag herfor. En betydelig del af handel med værdipapirer og finansielle instrumenter finder sted gennem koncernselskaber. Alle handler foretages til markedsværdi. Selskabet har med koncernselskaber indgået pensionsaftaler, genforsikringsaftaler, låneaftaler samt aftaler om forrentning af løbende mellemværender på markedsbaserede vilkår. Herudover har selskabet i 1. halvår 2007 betalt 14 mio.kr. til Nordea Bank Danmark A/S for salg af livsforsikringer og pensioner samt betjening af porteføljen. Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S 16

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr )

Halvårsrapport for 1. halvår Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr ) Halvårsrapport for 1. halvår 2008 Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 6 Revisionspåtegning

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577)

Halvårsrapport for 1. halvår 2006. Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577) Halvårsrapport for 1. halvår 2006 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr )

Halvårsrapport for 1. halvår Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr ) Halvårsrapport for 1. halvår 2009 Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 24260577) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 6 Revisionspåtegning

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 007 Danica Pension I Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 3 Resultat for 1. halvår 007... 4 Balance, kapitalstyrke og risiko... 5 Forventninger til 007... 5 LEDELSESPÅTEGNING...

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 006 Danica Pension I Indholdsfortegnelse DANICA PENSION I S HOVEDTAL 3 BERETNING.. 4 Resultat for. halvår 006.. 4 Balance. 5 FORVENTNINGER TIL 006. 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.. 6 REGNSKAB

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 DANICA Pension i Delårsrapport Indholdsfortegnelse BERETNING Hovedtal 3 Resultat for 4 Balance, kapitalstyrke og risiko 5 Forventninger til 5 REGNSKAB DANICA PENSION I 7 LEDELSESPÅTEGNING 16 2/17 DANICA

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087 Topdanmark Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 19625087 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 7 Regnskab Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 8 Aktiver 9 Passiver 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal 2 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Kapitalforhold 8

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2016 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Totalindkomstopgørelse 6 Aktiver 7 Passiver 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2014

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2014 Halvårsrapport for 1. halvår 2014 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S

ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR.NR. 64 14 57 11 ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S WWW.ALMBRAND.DK H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 0 A LM. S U N D F O R N U F

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Skandia Liv A/S. Halvårsrapport mere til di

Skandia Liv A/S. Halvårsrapport mere til di Skandia Liv A/S Halvårsrapport 2011 mere til di Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 3 Nærtstående parter 4 Begivenheder efter regnskabsperiodens

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension

Halvårsrapport Danica Pension Halvårsrapport 2006 Danica Pension Indholdsfortegnelse DANICA PENSIONS HOVEDTAL... 3 BERETNING.. 4 Resultat for 1. halvår 2006.. 4 Balance, kapitalstyrke og risiko. 6 FORVENTNINGER TIL 2006. 6 ANVENDT

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport pr. 301 juni 2017 Indhoidsfortegnelse Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Skandia Livsforsikring A/S

Halvårsrapport 2013. Skandia Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2013 Skandia Livsforsikring A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 4 Begivenheder

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Alm. Brand Liv og Pension A/S

Alm. Brand Liv og Pension A/S Alm. Brand Liv og Pension A/S halvårsrapport 1. halvår 2012 Alm. Brand Liv og Pension A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 64145711 INDHOLD Oversigter 3 Selskabsoplysninger 4 Hoved- & nøgletal Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport Forsikringsselskabet Danica

Halvårsrapport Forsikringsselskabet Danica Halvårsrapport 2006 Forsikringsselskabet Danica Indholdsfortegnelse DANICA KONCERNENS HOVEDTAL 3 BERETNING.. 4 Resultat for. halvår 2006.. 4 Balance, kapitalstyrke og risiko. 7 FORVENTNINGER TIL 2006.

Læs mere

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S

SEB PENSIONSFORSIKRING A/S SEB PENSIONSFORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2012 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Anders Mossberg, formand Mogens Andersen, næstformand Peter Høltermand Anders Kvist Alice Lykke Doris

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i slutningen af 2008 Livsforsikringsselskabet A/S. Herigennem tilbydes medlemmerne af PBU og deres familier muligheden

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog.

The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 Hovedtal for Danica koncernen (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica koncernen (Årsrapport 4) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

Halvårsrapport januar 31. juni 2017

Halvårsrapport januar 31. juni 2017 Halvårsrapport 2017 1. januar 31. juni 2017 Lille Tornbjerg Vej 30 5220 Odense SØ CVR-nr. 25 12 19 02 Hjemsted: Odense Indholdsfortegnelse Oversigt s. 3 Ledelsesberetning og -påtegning s. 4-5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Danske Fiskeres Forsikring, pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport Ind hoidsforteg ne Ise Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Basisinformation. Basisinformation 2. Selskabsoplysninger

Basisinformation. Basisinformation 2. Selskabsoplysninger Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 20 95 22 37 Hjemsted: Hvidovre Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Link halvårsrapport 2006 viser følgende: Porteføljepræmier viser en tilfredsstillende vækst

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Beretning - første

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2010 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2010 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 214 Hovedtal for Danica Pension (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica Pension (Årsrapport 214) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2013 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 4 Aftale ml. Erhvervs og Vækstministeriet og branchen ændrede

Læs mere

Halvårsrapport 2012 PFA Pension

Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport PFA Pension side 1 af 12 Halvårsrapport PFA Pension 1. halvår 2012 Hovedpunkter fra halvårsrapporten PFA Pension opnåede et af markedets højeste investeringsafkast

Læs mere

Delårsrapport. for. 1. halvår 2016

Delårsrapport. for. 1. halvår 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007.

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007. Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr. 22 07 86 15 Halvårsrapport for året 2007. Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Halvårsregnskab Regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. januar - 30.

Læs mere