NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002"

Transkript

1 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet

2 Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2002 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne Bondo-Andersen, afsnit 1.1, 1.4, 1.5 og 1.7 Jacob Jensen, afsnit 1.3 og 1.6 Mette Åskov Knudsen, afsnit 1.2 Databehandling og grafik: Adam Conradi Forsidetegning: Andris Somme Tryk: Skov- og Naturstyrelsen Udgiver: Skov- og Naturstyrelsen Udgivelsesår: Oplag: 500 stk. ISBN: Årsrapport 2002 kan fås hos: Frontlinien Miljøministeriet Strandgade København K Telefon: samt på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside:

3 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet

4 Forord Naturvejlederordningens Årsrapport 2002 beskriver med ord, tal og grafik naturvejlederarbejdet i Danmark i Fra 14 naturvejledere i 1987 var ordningen i 2002 vokset til at omfatte ca. 250 naturvejledere. De har gennemført ca naturvejlederaktiviteter i 2002 med i alt ca deltagere. 8 naturvejledere har bidraget til årsrapporten med spændende beretninger fra naturen. For Fællessekretariatet var 2002 bl.a. præget af arbejdet med den planlagte internationale naturvejlederkonference i Danmark i september 2002 om at fremme inddragelsen af bæredygtighedsaspektet i naturvejledningen. Konferencen måtte aflyses på grund af for få udenlandske tilmeldte. Skov- og Naturstyrelsen og Friluftsrådet fandt ikke, at antallet af udenlandske deltagere var højt nok til at sikre den kreative og mangesidige proces, der skulle føre frem til et resultat af høj international standard. Friluftsrådet og Skov- og Naturstyrelsen vurderede herefter, hvorledes det forarbejde, der var gjort til konferencen, kunne nyttiggøres bedst mulig, f.eks. i kommende beslægtede internationale konferencer. Vi tilbød International Ranger Federation (IRF) at præsentere materialet på IRFs 4. Verdenskongres i Australien i marts Dette forslag sagde IRF ja tak til. Det 3-årige forsøg med at styrke de regionale naturvejledernetværk er afsluttet sommeren Der blev udarbejdet en evaluering, som danner grundlag for at planlægge og træffe beslutning for fremtidens udviklingsarbejde via netværk. På baggrund af forsøget har Fællessekretariatet besluttet, at det fremover skal være muligt at frikøbe deltidskonsulenter som tovholdere på udviklingsprojekter. Økonomisk støtte vil blive tildelt projektorienterede - tematiserede netværk, hvor projekter har veldefinerede mål, aktiviteter og resultater. Resultaterne af netværksprojekterne skal kunne danne baggrund for efteruddannelse, temaarrangementer m.v., så naturvejlederne bredt delagtiggøres i de opnåede resultater. I efteråret 2002 påbegyndte Fællessekretariatet forberedelserne af en konference i 2003 om fremtidens naturvejledning. Emner som øget sundhed og livskvalitet gennem gode naturoplevelser, borgerindragelse i naturforvaltningen og bevarelse af biologisk mangfoldighed er centrale emner for fremtidens naturvejledning. Fællessekretariatet fandt det af afgørende betydning, at en udvikling af naturvejledningens mål og metoder i relation til disse nye opgaver skete under aktiv inddragelse af såvel brugere som de lokale myndigheder og organisationerne og valgte en konference som første led i dette arbejde. Friluftsrådet og Skov- og Naturstyrelsen er nemlig indstillet på at tage udfordringerne i samfundsudviklingen op og sikre, at Naturvejlederordningen fortsat viser samme evner til dynamik, tilpasning og nytænkning som i de første 16 år. Naturvejlederne skal fortsat bidrage til at give naturoplevelser, naturforståelse, sundhed og velvære, som er væsentlige elementer i velfærdssamfundet. Friluftsrådet Henning Enemark Skov- og Naturstyrelsen Lars Gudmand Pedersen

5 Indholdsfortegnelse Side Forord Naturvejlederordningen i Ordningen i ord og hovedtal i Naturvejlederuddannelsen og efteruddannelse for naturvejledere Udvikling af naturvejledning via Netværk Verdenskonferencen NaturvejlederNet Tips- og Lottomidler til Naturvejledning i Naturvejlederprojekter med løntilskud fra Friluftsrådet i Fællessekretariatet 30 Det skete i 2002 Beretninger fra naturen 2.1 Pygmæer i Vestskoven! Af naturvejleder Tina Nyrop-Larsen, Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 2.2 Grænseoverskridende naturvejledning Af naturvejleder John Holst, Kongskilde Friluftsgård 2.3 På opdagelse med eller uden naturvejleder Af naturvejleder Marianne Kragh Larsen, Danmarks Naturfredningsforening, Skovsgaard 2.4 Naturvejleder i et turistområde i udvikling Af Kari Hald, naturvejleder ved Præstø Fjord 2.5 Tro, viden og naturvejledning Af Naturvejleder Morten D. D. Hansen, Naturhistorisk Museum, Molslaboratoriet 2.6 Kampen om pladsen Af etnograf og Ph. D-studerende Klaus Heine Jensen og naturvejleder Terkel Christensen, Odder Museum

6 2.7 Historien om et Smakkecenter i medvind Af Naturvejleder Torben Bürgel Nielsen, Øhavets Smakkecenter 2.8 Ekspedition Hyllekrog Naturvejleder Allan Gudio Nielsen, DOF/Fugleværnsfonden Bilag 3.1 Samlet antal arrangementer og antal deltager pr. amt 45

7 Naturvejlederordningen i Ordningen i ord og hovedtal 2002 Igen et aktivt år De ca. 250 naturvejledere tilknyttet Naturvejlederordningen gennemførte i 2002 ca arrangementer med ca deltagere. Dette er samme høje niveau som de foregående år. Naturvejledernes arbejde Naturvejlederordningen skal sikre kvalificeret naturvejledning i Danmark. De 253 naturvejledere, der var tilknyttet ordningen i 2002, arbejdede for mange forskellige typer af arbejdsgivere, men alle ud fra samme formål. Naturvejlederordningens definition og formålsbeskrivelse af naturvejledningsarbejdet er: Naturvejledning er en helhedsbeskrivelse og en forklaring af et landskabs eller et områdes karakteristiske elementer og sammenhænge, der gennem direkte oplevelser fører til opdagelse af, kendskab til, viden om, respekt og omsorg for naturen og miljøet. Formålet er at formidle: at naturen både er en helhed af landskab, hav, klima, planter, dyr, historie og kultur, som mennesket indgår i, er afhængig af og påvirker, at naturen både skal beskyttes og benyttes, om naturgrundlaget, om erhvervene og friluftslivet i området, om de skrevne, og uskrevne regler for færdsel og ophold i det åbne land, om danske og globale miljøforhold og medvirke til en bæredygtig livsstil, om naturen i byen og sammenhænge mellem bylivet og miljøet. Naturvejledernes ansættelsesområder I 2002 var der 253 naturvejledere tilknyttet ordningen som hel- eller deltidsnaturvejledere. Deres ansættelsessteder vises i nedenstående oversigt: Ansættelsessted Skov- og Naturstyrelsen Amter Kommuner Museer, organisationer m.v Freelance I alt

8 Naturvejlederne tilknyttet ordningen omfatter skønsmæssigt ca.150 heltidsansatte og ca. 100 deltidsnaturvejledere. Men selv om naturvejlederne er heltidsansatte som naturvejledere, lægges der fra Naturvejlederordningens side vægt på, at de ikke kun arbejder med formidling, men også gennem andre opgaver er integreret i det område, de formidler. Skov- og Naturstyrelsen har 61 uddannede naturvejledere på statsskovdistrikterne. Mange af disse er skovfogeder, vildtkonsulenter og skovløbere, der har naturvejledning som en del af deres arbejde på statsskovdistriktet. Yderligere 4 uddannede naturvejledere arbejdede i 2002 med naturvejledning som en del af deres arbejde i styrelsens Frilufts- og Råstofkontor, på Skovskolen og i Friluftsrådet. Naturvejledernes aktiviteter 2002 Naturvejledere tilknyttet ordningen modtager fra Fællessekretariatet et skema med en opfordring til at indberette omfanget af deres naturvejledningsaktiviteter. Det er en betingelse for at være med i ordningen, at naturvejlederne indsender skemaet. I alt 224 naturvejledere ud af de 253, der var under Naturvejlederordningen i 2002, har indsendt statistikskema. De har tilsammen gennemført ca naturvejlederaktiviter med ca deltagere. Det var samme aktivitetsniveau som i De resterende naturvejledere tilknyttet Naturvejlederordningen har meddelt Fællessekretariatet, at de ikke har haft naturvejlederaktiviteter i 2002, da de har skiftet til andet arbejde - ofte til undervisning - men de ønsker at bevare tilknytningen til Naturvejlederordningen. Naturvejlederarrangementernes fordeling på arrangementstyper viser en interessant udvikling, som vist i den grafiske fremstilling af fordelingen i 1995 og Det ses at antallet af åbne arrangementer er faldet fra 29% i 1995 til 16% i Naturligvis er tallene behæftet med en vis usikkerhed, da 1995-tallene er baseret på 57 naturvejledere eller ca. halvdelen af de dengang aktive naturvejledere. Men det viser dog en klar tendens: Prioriteringen af offentlige arrangementer er fortsat faldende. Til gengæld er antallet af både skoleklasser, bestilte arrangementer og kursusvirksomhed steget. Denne tendens er i overensstemmelse med de anbefalinger, Naturvejlederordningen har givet naturvejlederne de senere år om at nedprioritere offentlige ture til fordel for bestilte arrangementer og kursusvirksomhed. Mange naturvejledere har nemlig konstateret et betydeligt antal gengangere på deres arrangementer - og det er naturligvis dejligt - men måske er den samlede nyttevirkning af naturvejledningen større ved at komme i kontakt med nye målgrupper - og det sker bl.a. gennem arrangementer for foreninger mv. Ligeledes er der sket en spændende udvikling med hensyn til kursusvirksomhed. I 2002 var ca deltagere på kurser hos naturvejlederne. Mange af disse kurser har været afholdt for f.eks. lokale lærere og pædagoger, idet naturvejlederne har prioriteret dette som en god måde at få naturforståelse til at sprede sig som ringe i vandet. 4

9 Hvad kostede naturvejledningen 2002? Den danske naturvejlederordning er en netværksordning, hvor de enkelte naturvejledere er finansieret lokalt - både lønninger og følgeudgifter i form af kontor, kørsel, telefon, pc'er, trykning af foldere etc. Derfor eksisterer der i sagens natur ingen central oversigt over hvad naturvejledning i Danmark koster - men der kan opstilles et groft skøn over hvad det kostede i 2002 og hvor pengene kom fra. Lønudgifterne til naturvejledere under ordningen for deres naturvejledningsarbejde kan groft anslås til ca. 55 mio. kr. i Heraf kom ca. 7 mio. kr. fra tips- og lottomidler og i alt ca. 6 mio. kr. fra naturforvaltningsmidler. Af disse sidstnævnte 6 mio. kr. anvendes ca. 3 mio. kr. til naturvejledere ansat på statsskovdistrikter, og amterne anvender skønsmæssig ca. 3 mio. kr. til naturvejledning af deres årlige bloktilskud af naturforvaltningsmidler på 35 mio. kr Til uddannelse, kurser og projekter blev der i 2002 anvendt ca. 1.2 mio. kr. af dels naturforvaltningsmidler, dels tips- og lottomidler. Det regionale netværksarbejde med netværkskoordinator og netværkskonsulenter kostede ca. 1.0 mio. kr. af tips- og lottomidler. Til drift af Fællessekretariatet blev der anvendt ca. 2.0 mio. kr. i Dette beløb dækker lønninger til ordningens administration, herunder administration af kursusvirksomheden, samt porto, møder og EDB-udgifter. Sammenfattende kan det konkluderes, at Naturvejledning i Danmark kostede omkring 60 mio. kr. i Herfra kom ca. 17 mio. kr. fra centrale fonde, nemlig naturforvaltningsmidler og Tips- og Lottomidler, medens de resterende ca. 43 mio. kr. kom fra de mange forskellige myndigheder, institutioner og foreningers driftsmidler, hvor naturvejlederne er ansat. Naturvejlederordningen er overvejende lokalt forankret og lokalt finansieret. 5

10 Figur 1 Antal arrangementer i hele landet Åbne arrangementer Skoleklasser m.v. Grønne foreninger/organisationer Andre foreninger Familiegrupper Kurser for voksne Figur 2 Fordeling af deltagere i hele landet Antal børn Antal voksne Ialt Åbne arrangementer Skoleklasser m.v. Grønne foreninger/organisationer Andre foreninger Familiegrupper Kurser for voksne 6

11 Figur 3a - Fordeling af arrangementer i hele landet 2002 Kurser for voksne 4% Familiegrupper 15% Skoleklasser 42% Andre foreninger 9% Grønne foreninger/organisationer 4% Åbne arrangementer 26% Figur 3b - Fordeling af arrangementer i hele landet 1995 Kurser for voksne 1% Erhvervsorganisationer 3% Andre foreninger 9% Grønne foreninger/organisationer 4% Skoleklasser 54% Åbne arrangementer 29% 7

12 1.2 - Naturvejlederuddannelse og efteruddannelse for naturvejledere Naturvejlederuddannelse Det er marts måned, solen står bleg og kold over trætoppene, og ude på åsen går 24 personer, godt og varmt klædt på. De småsnakker men er pludselig stille, da en person stiller sig frem og fortæller om landet for længe siden. Dengang isen lå tykt over dette sted. For at mærke kulden fra isen, sender hun en isterning rundt blandt gruppen. En af personerne i gruppen filmer hende, mens hun er ved at sende gruppen i gåsegang op over åsen, så de kan mærke landskabet i benene. Filmen danner senere på dagen udgangspunkt for en snak om god og dårlig formidling, opmærksomhed og brug af alle sanser. Det er første kursus på naturvejlederuddannelsen, der er godt i gang. Naturvejlederne har med hensyn til uddannelse en meget blandet baggrund, og desuden har de forskellige arbejdsbeskrivelser, derfor er det også nogle gange en stor udfordring at skulle udbyde en uddannelse, som kan rumme alle og give alle noget med hjem. Uddannelsen er bygget op omkring emner, som er centrale i dansk naturvejledning. Disse emner dækker fra pædagogik og refleksion over formidlingsteknik, kildeindsamling og planlægning til lovgivning, landskabsforståelse, miljø og ressourceforbrug. Aktiviteter og praktiske øvelser er en stor bestanddel af kurserne, da den praktiske indgangsvinkel til emnerne ofte har den bedste virkning, når kursusstof skal omsættes til praksis derhjemme på jobbet. Formålet med uddannelsen er at gøre de professionelle naturvejledere mere kompetente inden for formidling. Da deltagerne på uddannelsen har vidt forskellig baggrund og arbejdsforhold, må uddannelsen struktureres, så der tages højde for dette. De enkelte kurser under uddannelsen fokuserer således på de fælles problemstillinger og formidlingsområder, der udgør kernen i naturvejledningen, hvorimod der i uddannelsens 3 studieperioder arbejdes med individuelle studieopgaver, der styrker og udvikler den enkelte naturvejleders daglige praksis. I 2002 startede det 15. hold naturvejledere på naturvejlederuddannelsen. Det betyder at ca. 300 personer nu har gennemgået uddannelsen, siden den startede i Da sammensætningen af kursister ændres fra hold til hold, vil en fortsat justering af uddannelsen finde sted løbende, så den tilpasses kursisternes behov. Evaluering og konstruktiv kritik fra kursister, kursusledere og projektvejledere er med til at sikre en fortsat udvikling og kvalitetssikring af naturvejlederuddannelsen. Efteruddannelse og korte kurser for naturvejledere og andre interesserede i naturformidling I 2002 er der blevet afholdt 6 korte kurser i forskellige faglige temaer med naturformidling som gennemgående indgangsvinkel. De korte kurser var følgende: Formidling der virker Brug af insekter i formidlingen Naturlege Naturtegning Landskaber, sten og tid Naturvejledningsteknik 8

13 I alt 110 personer deltog i de korte kurser. Deltagerne er en blandet flok af naturvejledere og andre, der af interesse eller gennem deres arbejde beskæftiger sig med naturformidling. For anden gang i løbet af 7 år lykkedes det at skaffe Joseph Cornell til Danmark. Joseph Cornell er amerikaner og forfatter til en hel stribe bøger om naturlege og hvordan naturlegene kan give gode naturoplevelser og en bedre forståelse af vores natur. Han er en meget intens kursusleder og alle kursisterne blev meget inspireret og engageret i legene og hans måde at undervise på. Naturlege kan benyttes til alle aldersklasser og er en god metode til at skabe rum for mange og fine naturoplevelser. Gennem nogle år har Howard Gardner og hans teorier om de mange intelligenser været inspirationskilde for mange naturvejledere. Formidling der virker var en temadag, der tog udgangspunkt i, hvordan man kan tilrettelægge sin formidling ved at tage højde for, at vi hver især lærer nyt på mange forskellige måder. Kurset Naturtegning foregik på Ulvshale på Møn. Dette kursus handlede ikke så meget om selve tegnekunsten, men mere om at bruge naturtegning som en anderledes dvælende metode i naturvejledningen. Der blev tegnet på livet løs, og kursisterne tog hjem med mod på at bruge naturtegning i deres formidling fremover. 9

14 1.3 - Udvikling af naturvejledning via netværk Det 3-årige forsøg med at styrke de regionale naturvejledernetværk blev afsluttet sommeren Afsnittet her er et resumé af evalueringen. Den samlede evaluering kan rekvireres i Friluftsrådet. Baggrund - Kort om forsøget med de regionale netværk På baggrund af evalueringen af Udviklingsværkstedet besluttede Naturvejlederudvalget at støtte naturvejledernes arbejde i de regionale netværk. I foråret 1999 blev der således ansat en landsdækkende koordinator. Efterfølgende udpegede naturvejlederne i de regionale netværk konsulenter, der blev frikøbt en dag per uge. De 6 netværkskonsulenters opgaver var at koordinere, inspirere og støtte aktiviteterne i netværkene at viderebringe idéer og tanker til konkrete aktiviteter i netværkene Den landsdækkende koordinators opgaver var at holde kontakt med de regionale konsulenter at styrke de enkelte netværksfunktioner og indhold på tværs af regioner at være bindeled og budbringer mellem de regionale netværk og Fællessekretariat. Status - Sådan gik det. Mødeaktivitet Intentionen med at frikøbe en konsulent til hvert netværk har været at forbedre og styrke udviklingsarbejdet regionalt. I flere netværk konstateres en stigning i antallet af afholdte aktiviteter. I nogle netværk har der desuden været tydelig opblomstring af aktiviteter i mindre arbejdsgrupper/ studiekredse/erfa-grupper. I enkelte netværk med lavt aktivitetsniveau, har der været udført flere initiativer for at øge aktivitetsniveauet og styrke samarbejdet. Disse forskellige forsøg har dog vist, at der ikke var interesse for at øge det regionale samarbejde. Emner i netværk Der har været arbejdet med mangfoldige emner, som har afsæt i naturvejleder-hverdagen, som er relevante for det daglige arbejde og for fornyelsen. Blandt emnerne er der også nogle som Naturvejlederudvalget har prioriteret som indsatsområder (jf. Udvalgets handleplan fra Kolle Kolle 1999). Deltagelse Tilslutningen til de egentlige regionale netværksmøder vurderes generelt at have været den samme gennem hele perioden, oftest møder 50-80% af potentielle deltagere op. I flere tilfælde dog tæt ved 100 %. Kun få arrangementer er blevet aflyst. Det har ikke været muligt at opgøre hvilke grupper af naturvejledere, der deltager mindst eller mest i de regionale aktiviteter. 10

15 Aktiviteter med økonomisk støtte fra Fællessekretariatet Samtlige netværk har opnået økonomisk støtte til én eller flere aktiviteter efter ansøgning i Fællessekretariatet. Det er konsulentgruppens erfaring, at flere og flere naturvejledere er blevet opmærksomme på mulighederne for at ansøge og opnå økonomisk støtte til at afholde forskellige aktiviteter, temadage, mv. Synliggørelse af aktiviteter Der er sket en klar udvikling fra at alle aktiviteter synliggøres via brevpost til en elektronisk form i dag. Nu benyttes enten personlig e-post eller diverse konferencer på NaturvejlederNet. Magasinet Naturvejleder anvendes til at rapportere om erfaringer, mv. Innovation Som noget nyt har der i to forskellige netværk været afholdt arrangementer med overnatning, hvor der er blevet arbejdet mere detaljeret med forskellige emner. Begge arrangementer havde stor tilslutning og betegnes som succeser. Et netværk har afholdt en studietur til Tyskland. En anden gruppe, med interesse for naturskoler, har deltaget i et Nordisk-Baltisk seminar i Sverige. Endvidere har flere egentlige regionale netværksmøder affødt erfa-grupper, der har arbejdet videre med specifikke udviklingstemaer. Netværkskonsulenternes opgaver Ved årsskiftet 2001/2002 havde alle konsulenter vurderet hvilke opgaver de anvendte arbejdstiden på. Registreringen er foretaget over en periode på 3 måneder. Opgørelsen fremgår af nedenstående figur, der viser et gennemsnit af de 6 konsulenters tidsforbrug på forskellige opgaver. Tværgående projekter 19% Møder i netværkene 21% Interne konsulentmøder 13% Sekretærfunktioner 9% Personlig kontakt 17% Planlægning og opfølgning 21% Figur4: Et gennemsnit af de 6 konsulenters tidsforbrug på forskellige opgaver Interne konsulentmøder er møder som Fællessekretariatet indkalder til, samt interne møder i konsulentgruppen. Gennem projektets 3-årige forløb har det været intentionen at begrænse antallet af interne møder for at sikre mest muligt tid til arbejdet i netværkene. 11

16 Fra projektets begyndelse har det været idéen, at konsulenterne skulle deltage i så mange møder og aktiviteter i netværkene som muligt, og det har konsulenterne også praktiseret. Samlet anvendes ca. 60% af konsulenternes arbejdstid på planlægning og opfølgning af forskellige aktiviteter i forskellige netværk. Fællessekretariatets vurdering af status Det vurderes at de væsentlige elementer i de regionale netværk er: erfaringsudveksling nabo-kendskab, at kende hinandens styrker og arbejds-felter socialt samvær nye faglige input fra kollegaer kontinuitet rugekasse for studiekredse/erfa-grupper De regionale netværk fungerer godt og de vil de sandsynligvis blive ved med også uden en frikøbt konsulent. Samarbejdet vedligeholdes ved gensidige kollegiale møder. Det er positivt, at alle netværk har opnået støtte til afholdelse af en eller flere regionale aktiviteter. Det vurderes, at regionale bestyrelsesmedlemmer for Naturvejlederforeningen vil kunne støtte kontinuiteten i de regionale netværk på sigt. Via elektronisk netværk/e-post er det blevet mindre arbejdskrævende at opretholde og drive den regionale sekretærfunktion. Arbejdet i de regionale netværk er nu formaliseret i en grad, der gør at ressourcerne i form af konsulent-timer kan bruges mere rationelt i andre netværksformer og mere veldefinerede udviklingsprojekter. Fremtidens netværk Nogle naturvejledere nævner, at to forhold er vigtige for det kommende netværksprojekt: Kontinuitet og fleksibilitet. Kontinuitet, fordi det kræver tid at starte forfra med jævne mellemrum. Fleksibilitet, fordi naturvejledere er ansat i mange forskellige jobs, har forskellige arbejdsgivere, etc. Det betyder, at der skal være fleksible forhold vedrørende valg af udviklingstemaer, tidsplaner, arbejdsrytme og -konstellationer. Der kan være store forskelle på behov, fx hvad angår nye og gamle ugler. Fællessekretariatets vurdering Det er oplagt, at støtten til fremtidens netværk må udformes, så der både gives muligheder for fleksibilitet og kontinuitet. Endvidere vil det fortsat blive prioriteret højt, at alle interesserede skal kunne få oplysninger om, hvad der sker af udviklingsaktiviteter rundt om i landet. Hvordan skal de kommende konsulenter være? Konsulenter skal bruges til at starte netværk op, som en katalysator. Det kan tage op til 2 år, og siden må det køre eller dø. Eller som en anden naturvejleder udtrykker det Drop "barnepigefunktionen" som vi kender den fra forsøget med de regionale netværkskonsulenter. 12

17 Flere naturvejledere fremhæver, at kommende konsulenter, næsten uanset opgaven bør være naturvejledere. Det er ofte blevet understreget, at de også bør arbejde som naturvejledere og være ansat i marken. Uanset hvordan konsulenterne kommer til at arbejde, er det en fordel, at der er et sted eller en person, man kan henvende sig til, hvis man ønsker at vide mere eller vil deltage. Nogle naturvejledere fremhæver, at alle naturvejledere det sidste par år har fået bedre muligheder for at vide, hvad der sker rundt om i landet, hvilke aktiviteter der arbejdes med, og hvad der optager forskellige regionale netværk. Det skyldes måske både NaturvejlederNet og ordningen med regionale netværkskonsulenter. Forslag til indhold og design i fremtidigt udviklingsarbejde Under diskussionerne af fremtidens netværk er der kommet nogle idéer til konkret indhold i fremtidigt udviklingsarbejde. De er fx: Naturskoler IT og hjemmesider Supervision og coaching Sejlads og naturvejledning Markedsføring Pressekontakt/mediekontakt Kontakt til arbejdsgiver Storyline Rollespil Historiefortælling På et møde med gruppen af naturvejledere, der er ansat med løntilskud fra Friluftsrådet, kom forskellige forslag til Indhold og design i fremtidigt udviklingsarbejde Indhold Mulighed for samarbejde Socialt samvær med islæt af faglighed Mini-kurser og efteruddannelse Supervision mhb. på søsætning af nye projekter Fælles ekskursioner Grupper hvor der kan udveksles erfaringer Fundraising Fokus på fagspecifikke emner/temaer Konkret og faktuel viden om Kulturmiljø, Wilhjemudvalg, Adgangsudvalg, mv. Projektstyring og bedste-praksis-eksempler Behov for nye tanker og inspiration (bredt) Bedre internetbaseret kommunikationssystem Synlighed/ PR-projekt på regionplan Det Sker (fælles annoncering af netværk- Design Nabobesøg med udbytte, gerne på tværs af regioner Regionale netværk Gerne på tværs af regioner + eksperthjælp Mindre grupper Økonomisk støtte Landsdækkende med faglig og lønnet konsulent Konsulent Temadage Temadage Tematisk netværk Netværk, der involvere andre end blot naturvejledere Andet end SkoleKom, der er for langsomt og usmidigt Brochure, annoncer, mv. Skal gøres mere synlig, ikke tilstrækkeligt 13

18 saktiviteter og andre ordnings udbud) Idé-bank/vidensbank/ hvad laver hvem?/ lister over konkrete aktiviteter Behov for klare signaler fra Naturvejlederudvalget: Hvor skal vi hen du? og hvorfor? med opslagstavle på Naturvejl.net Ansæt indtaster og opret database hvor der kan søges på nøgleord Styrk dialogen med Fællessekretariatets mange interesseparter På møder med naturvejledere, som er ansat med løntilskud fra Friluftsrådet, nævnte flere, at Fællessekretariatet burde forpligte naturvejledere på løntilskud til at være tovholdere/konsulenter for netværk omkring specifikke faglige projekter/temaer. Både med fundament i det projekt de er ansat i og i rådighedsforpligtigelsen over for naturvejlederordningen (10 dage/år). Det blev fremført, at naturvejlederordningen herved ville vinde på to måder: dels ville der være en stribe konsulenter til rådighed, dels vil værnepligten være med til et fællesansvar for ordningen. Derfor skal dens anvendelse udbredes. Fællessekretariatets vurdering Det fremgår tydeligt af de mange forskellige svar, at der fortsat er behov for - og potentiale i fortsat at arbejde i netværk. Der er anført idéer til både uforpligtende mindre aktiviteter og initiativer og til egentlige udviklingsprojekter af mere forpligtende karakter og af længere varighed. Det vurderes at der fortsat er ønske om at kunne opnå tilskud til aktiviteter, der kunne afholdes i de regionale netværk. Der er både anført konkrete udviklingsområder/problemfelter og forslag til løsninger. Det vil være oplagt at nye projekter, hvor en naturvejleder ansættes med løntilskud fra Friluftsrådet i et vist omfang anvendes som udviklingskonsulenter for naturvejlederordningen. Fællessekretariatets konklusion Fællessekretariatet har på baggrund af evalueringen af det 3-årige forsøg med netværkskonsulenter konkluderet, at tilbud og organisering af netværk må være fleksible, og at behovene hos både den enkelte naturvejleder og hos -ordningen som helhed (politisk) skal understøttes. Fællessekretariatet har derfor følgende intentioner om organiseringen af og rammerne for fremtidens netværk: 1. Netværk skal bidrage til at styrke naturvejledernes og ordningens identitet indadtil og udadtil 2. Netværk skal støtte og styrke decentral udvikling 3. Netværk skal bidrage til at erfaringer fastholdes og deles. I det følgende beskrives de enkelte punkter. Ad 1. Netværk skal bidrage til at styrke naturvejledernes og ordningens identitet indadtil og udadtil En af fordelene ved at være én naturvejlederordning er, at de økonomiske ressourcer der investeres (fra Friluftsrådet og Skov- og Naturstyrelsen) bruges bedst muligt. Arbejdet i netværk er, 14

19 som uddannelse og efteruddannelse af naturvejledere, elementer der samler naturvejlederne i en ordning og styrker identiteten både for den enkelte og for ordningen. Uanset ansættelsessted og forhold kan naturvejledere fortsat drage nytte af at lære af hinanden. Både hvad angår formidlingsmetode og indhold. Naturvejlederordningen er ikke større, end at fx ansatte på naturskoler kan lære noget af ansatte i fx grønne organisationer og omvendt. Tilhørsforholdet til naturvejlederordningen vil styrkes via vidensdeling, samt muligheden for at tage konkrete udviklingsprojekter op. Ad 2. Netværk skal støtte og styrke decentral udvikling Via naturvejlederuddannelsen (og via efteruddannelse) trænes naturvejledere i at afdække egne udviklingsområder, fx via supervision. Der må skabes mulighed for, at naturvejledere kan stille ønske om at få udviklet praksis inden for et givet fagligt område. Udvikling dækker her over en erkendelsesproces, der skaber ny viden og forandrer praksis. Det vurderes, at forandringer bedst opnås gennem direkte og aktiv deltagelse og kun i mindre omfang opnås via information. Decentral udvikling støttes via muligheden for at frikøbe konsulenter eller på anden måde stille konsulenter til rådighed. Endvidere kan der ydes støtte til afholdelse af praktiske aktiviteter og arrangementer. Ansatte med løntilskud fra Friluftsrådet og ansatte i Skov- og Naturstyrelsen har 10 dage/år som værnepligt overfor naturvejlederordningen. De naturvejledere, der er ansat med løntilskud fra Friluftsrådet, vil i fremtiden kunne anvendes som konsulenter for specifikke udviklingsområder. Der er tale om i størrelsesordenen stillinger fordelt over hele landet. Endvidere kunne Fællessekretariatet afholde koordinerende møder, fx i samarbejde med Naturvejlederforeningen og/eller andre interessenter. De kunne fungere som fællesforum for udvikling på lang sigt, der drøfter behov, rammer, mv. og mødes efter behov. Ad 3. Netværk skal bidrage til at erfaringer fastholdes og deles Hvordan søges overblik over erfaringer og viden der rummes i naturvejlederordningen? Viden om kollegaers arbejde og erfaringer kan søges via møder i regionale netværk, elektronisk netværk, database eller via Fællessekretariatet, hvor en eller flere personer typisk har overblik. Viden fastholdes via publikationer over resultater fra udviklingsprojekter. Fx artikler i Naturvejleder, eller egentlige rapporter, eller via erfaringsopsamlinger i naturvejlederordningens årsberetning. I netværk deles erfaringer ved at afholde temadage, seminarer, mv. Fællessekretariatets forslag til støtte af nye og eksisterende netværk På baggrund af evalueringen af forsøget og med udgangspunkt i ovenstående intentioner har Fællessekretariatet besluttet, at det fremover skal være muligt at frikøbe deltidskonsulenter, som tovholdere på udviklingsprojekter. Støtten kan søges af naturvejledere, herunder regionale netværk eller andre grupper af naturvejledere ved at sende Fællessekretariatet en ansøgning. Rammerne for støtten til kommende udviklingsprojekte er: 15

20 Økonomisk støtte vil blive tildelt projektorienterede - tematiserede netværk, hvor projekter har veldefinerede mål, aktiviteter og resultater. Økonomisk støtte gives til vejledere, der har idéer, energi og motivation. Det er muligt at frikøbe deltidskonsulenter. Resultaterne af netværksprojekterne skal kunne danne baggrund for efteruddannelse, temaarrangementer mv., så naturvejlederne bredt delagtiggøres i de opnåede resultater. Fællessekretariatet står for central koordination til gavn for naturvejlederordningen. Der er ansat en udviklingskoordinator (Jacob Jensen) i Friluftsrådet. Både grupper af naturvejledere og Fællessekretariat kan foreslå temaer. Afholdelse af ekskursioner, temadage, oplæg, og andre aktiviteter fx i de regionale netværk, vil fortsat kunne opnå økonomisk støtte. 16

Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen. Friluftsrådet

Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen. Friluftsrådet NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2003 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2003 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere

Ny Naturvejlederordning fra 2016

Ny Naturvejlederordning fra 2016 Ny Naturvejlederordning fra 2016 Samarbejdspartnere Center for Børn og Undervisning Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice Center for Teknik og Miljø Østsjællands Museum Stillingen er normeret

Læs mere

Naturvejleder Naturstyrelsen 15 år I Dyrehaven og på Vestamager

Naturvejleder Naturstyrelsen 15 år I Dyrehaven og på Vestamager Præsentation Jes Aagaard Naturvejleder Naturstyrelsen 15 år I Dyrehaven og på Vestamager Hvad er Naturvejledning (Asta) Hvorfor Naturvejledning en visionær miljøminister Hvem er den typiske nordmand? Mange

Læs mere

Skov- og Naturstyrelsen

Skov- og Naturstyrelsen NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2001 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2001 Redaktion: Arne Bondo-Andersen, Stig Overby og Grethe Povlsen

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Ref. nr. 23006 Navn naturvejleder: Den koordinerende naturvejleder for Fredensborg Kommune og Haver til Maver Navn naturvejleder: Stillingen og

Læs mere

Destination Djursland Destination Djursland er etableret for at medvirke aktivt til at fremme og udvikle turis-

Destination Djursland Destination Djursland er etableret for at medvirke aktivt til at fremme og udvikle turis- Partnerskabsaftale mellem Danmarks Jægerforbund, Destination Djursland, DGI Karpenhøj, Friluftsrådet, Skov- og Naturstyrelsen Kronylland, Naturhistorisk Museum, og Syddjurs Kommune om fælles, koordinerende

Læs mere

2.1 Nutidens børn er fremtidens voksne Af naturvejleder Trine Hyllested, Holbæk Seminarium

2.1 Nutidens børn er fremtidens voksne Af naturvejleder Trine Hyllested, Holbæk Seminarium Indholdsfortegnelse. Forord 1 Side 1 Naturvejlederordningen i 2000 1.1 Ordningen i ord og hovedtal i 2000 3 1.2 Naturvejlederuddannelse og efteruddannelse for naturvejledere 8 1.3 Netværk og Naturvejledere

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2013

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2013 Naturvejlederløntilskud Årsplan 2013 Referencenummer: 20667 Navn naturvejleder: Sara Gelskov Navn arbejdsgiver: Tove Damholt Arbejdssted: Østsjællands Museum Adresse: Højerup Bygade 38 Postnummer/By: 4660

Læs mere

Årsrapport 2010: AQUA Sø- og Naturcenter

Årsrapport 2010: AQUA Sø- og Naturcenter Årsrapport 2010: AQUA Sø- og Naturcenter Vandhulsundersøgelse ved Skovens Dag på Klostermølle Naturvejleder Lars Nygaard AQUA Sø- og Naturcenter Vejlsøvej 55 8600 Silkeborg For AQUA Sø- og Naturcenter

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Naturvejlederordningen. Årsrapport 2004

Naturvejlederordningen. Årsrapport 2004 Naturvejlederordningen Årsrapport 2004 Forord Naturvejlederordningens Årsrapport 2004 beskriver med ord, tal og grafik naturvejlederarbejdet i Danmark i 2004. 2004 var et dynamisk år for Naturvejlederordningen,

Læs mere

Samarbejdsprojekt mellem Bikubenfonden og KL/kommunerne om tidlig opsporing og støtte til udsatte børn og familier i dagtilbud

Samarbejdsprojekt mellem Bikubenfonden og KL/kommunerne om tidlig opsporing og støtte til udsatte børn og familier i dagtilbud P R O J EKTBESKRIVELSE Samarbejdsprojekt mellem Bikubenfonden og KL/kommunerne om tidlig opsporing og støtte til udsatte børn og familier i dagtilbud Baggrund Dagtilbuddene spiller en afgørende rolle i

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF

IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF - et natur & kulturformidlingscenter - INTRODUKTION Vadehavets Formidlerforum blev dannet under Nationalpark Vadehavets pilotprojektfase og har siden

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner

Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner 94 Kommentarer Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner Lene Beck Mikkelsen, NTS-centeret, Alsion, Marianne Hald, NTS-centeret Nordjylland Artiklen Hvad kan vi lære af Science-kommune-projektet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2014

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2014 Naturvejlederløntilskud Årsplan 2014 Referencenummer: 20667 Navn naturvejleder: Sara Gelskov Navn arbejdsgiver: Tove Damholt Arbejdssted: Østsjællands Museum Adresse: Højerup Bygade 38 Postnummer/By: 4660

Læs mere

Nationalpark Skjern Å formidlingsforum

Nationalpark Skjern Å formidlingsforum Returadresse Kjærgaardsvej 8 6950 Ringkøbing _ Miljø og Natur miljo.natur@rksk.dk Sagsbehandler Jakob Bisgaard 99741546 jakob.bisgaard@rksk.dk Dato 25. februar 2009 Sagsnummer 2007023795A Nationalpark

Læs mere

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Danske Naturparker - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Syv pilotprojekter fra 2009-2012 Naturpark Vesterhavet Naturpark Åmosen Naturpark Randers Fjord Naturpark Præstø Fjord Naturpark

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

International strategi for Det Danske Spejderkorps

International strategi for Det Danske Spejderkorps International strategi for Det Danske Spejderkorps Strategien skal give et overblik over de prioriteter, DDS har som del af den globale spejderbevægelse og som medlemmer af de internationale spejderorganisationer

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Evaluering af Naturvejlderordningen Høring af Friluftsrådets medlemsorganisationer i forbindelse med evaluering af Naturvejlederordning

Evaluering af Naturvejlderordningen Høring af Friluftsrådets medlemsorganisationer i forbindelse med evaluering af Naturvejlederordning Evaluering af Naturvejlderordningen Høring af Friluftsrådets medlemsorganisationer i forbindelse med evaluering af Naturvejlederordning Kære medlem af Friluftsrådet Ineva og Alexandra Instituttet varetager

Læs mere

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Friluftsrådet kort Oprettet af statsministeren i 1942 Paraply for 90 organisationer indenfor

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan

Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Forslag Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Agenda 21 handlingsplan 2009 for Furesø Kommune omfatter 34 initiativer inden for områderne klima, ressourcer, invasive arter og natur samt

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Naturvejledning i det 21. århundrede

Naturvejledning i det 21. århundrede 1 Naturvejledning i det 21. århundrede Handlingsplan 2005 2 Titel: Naturvejledning i det 21. århundrede. Handlingsplan Tekst: Fællessekretariatet for Naturvejlederordningen i samarbejde med Naturvejlederforeningen

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

4. NYTTIGE ADRESSER. Nyttige adresser

4. NYTTIGE ADRESSER. Nyttige adresser 4. NYTTIGE ADRESSER Børn og sundhed www.altomkost.dk www.boernemad og bevaegelse.dk www.doktorskrump.dk www.dgi.dk www.eventyrvaerkstedet.dk www.folkesundhed.dk www.folkesundhed.kk.dk www.frugtkvarteret.dk

Læs mere

Børn med særlige behov

Børn med særlige behov Formål og baggrund Børn med særlige behov Ramme for indsats og ekstra ressourcer Med afsæt i sloven 4, stk. 2 og Esbjerg Kommunes Børn og Ungepolitik arbejder ud fra en inkluderende tilgang. kan efter

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier Uddrag af Referat fra Middelfart Kommunes Byrådsmøde d. 24. juni 2014 om Naturpark Lillebælt. 835. Etablering af Naturpark Lillebælt. Ansøgning til Friluftsrådet. Sagsnr.: 2013-007244 Sagsbehandler: Præsentation:

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Masterkurser i Friluftsliv

Masterkurser i Friluftsliv det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Masterkurser i Friluftsliv Forskningsbaseret efteruddannelse Derfor master Det er en naturlig, akademisk forlængelse af min hidtidige erfaring.

Læs mere

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE Indhold Vadehavet / Nationalpark Vadehavet? Historien Loven Geografien Organisationen Økonomien Nationalparkplanen, vision og målsætninger Aktiviteterne

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Opsummering af ekspert- workshop: Evaluering af Naturvejlederordningen

Opsummering af ekspert- workshop: Evaluering af Naturvejlederordningen Opsummering af ekspert- workshop: Evaluering af Naturvejlederordningen Onsdag d. 31.8.2016, kl. 14.30-17.30, Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København Følgende opsummering er en oversigt over synspunkter

Læs mere

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge 13. august 2008 Program 10.00 10.15 Velkommen ved direktør Kjeld Kristensen Myter, vi har om hinanden, fire mindre oplæg ved repræsentanter for børnefamilierådgivningen,

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: Naturvejleder: Peder Flansmose Arbejdssted: Kystcentret Thyborøn Adresse: Kystcentervej 3 Postnummer/By: 7680 Thyborøn (Se vejledningen bagerst

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Kære Naturvejleder i Danmark D. 1. marts 2012

Kære Naturvejleder i Danmark D. 1. marts 2012 Kære Naturvejleder i Danmark D. 1. marts 2012 Til fælles orientering og måske et særligt tilbud til dig. De nordiske lande har sammen fået godkendt et spændende projekt fra Nordisk Ministerråd, der skal

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune » Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune Baggrund Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune godkendte den 19. december 2013 en revideret idrætspolitik. Idrætspolitikken præciserer hvilke fokusområder

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Navn naturvejleder: Thor Hjarsen Navn arbejdsgiver: Red Barnet Arbejdssted: Red Barnet (landsdækkende) Adresse: Rosenørns Alle 12 Postnummer/By:

Læs mere

Friluftsliv i Skolen. Medlemsmøde om Friluftsrådets nye projekt for at bringe mere Friluftsliv ind i skolen

Friluftsliv i Skolen. Medlemsmøde om Friluftsrådets nye projekt for at bringe mere Friluftsliv ind i skolen Friluftsliv i Skolen Medlemsmøde om Friluftsrådets nye projekt for at bringe mere Friluftsliv ind i skolen Program for mødet 1. Velkomst 2. Præsentation af deltagerne 3. Information om projektet 4. Pause

Læs mere

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND. en mulighed for dig som lodsejer

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND. en mulighed for dig som lodsejer NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND en mulighed for dig som lodsejer NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND Hillerød, Gribskov, Fredensborg, Halsnæs og Helsingør Kommuner og Naturstyrelsen har i de sidste

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV 2016-2020 21 April 2017 BAGGRUND Med optagelsen af den danske del af Vadehavet på UNESCOs verdensarvsliste i 2014 og etableringen af Nationalpark Vadehavet i 2010

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion handler om at høre til, og om at de enkelte børn er del af

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Årsrapport for AQUA Sø-og Naturcenter Silkeborg Naturfagscenter

Årsrapport for AQUA Sø-og Naturcenter Silkeborg Naturfagscenter Årsrapport for AQUA Sø-og Naturcenter Silkeborg Naturfagscenter 2012 Dagens fangst studeres nøje! Redigeret af Lars Nygaard 1 Generelt: Kan gode naturoplevelser, spændende formidling og kvalificeret naturfagsundervisning

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Undervisning i danske naturparker

Undervisning i danske naturparker Undervisning i danske naturparker Tirsdag den 19. maj 2015 Nyborg Strand Ved projektleder i Friluftsrådet: Jannik Tovgaard-Olsen Program for inspirationsdagen 10.00-10.15 Velkomst og præsentationsrunde

Læs mere

KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole

KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole Indledning KL inviterede i foråret 2014 alle kommuner til et samarbejde om at realisere en ny folkeskole. Formålet med samarbejdet er at udvikle politisk og

Læs mere

S T R AT E G I 2016-2019

S T R AT E G I 2016-2019 STRATEGI 2016-2019 INDHOLD 03 HVEM ER VI? HVAD VIL VI? 04 STRATEGI LANGSIGTEDE SIGTELINJER 06 STRATEGI PRIORITERINGER FOR 2016-2019 08 ÅBENHED. SAMARBEJDE. DIALOG 10 NATURFONDEN OM 10 ÅR 12 FAKTA 14 FONDENS

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Danske Naturparker - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Friluftsrådet - paraply for friluftslivet Friluftsrådet er en selvstændig, ikke-statslig paraplyorganisation, der samler over 90

Læs mere

Naturvejlederløntilskud

Naturvejlederløntilskud Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 20661 Navn naturvejleder: Navn arbejdsgiver: Arbejdssted: Rikke Skriver Vesterlund Middelfart Museum Middelfart Museum Adresse: Algade 8 Postnummer/By:

Læs mere

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 1 Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: 22.000 aktører, 10 styrker, 4 handlinger - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 Baggrund Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse afholdt den 17.

Læs mere

Koordinator for sorggrupper Kræftens Bekæmpelse. Koordinator for sorggrupper for børn og unge

Koordinator for sorggrupper Kræftens Bekæmpelse. Koordinator for sorggrupper for børn og unge Koordinator for sorggrupper Kræftens Bekæmpelse d Koordinator for sorggrupper for børn og unge Børn og unge, som mister, har brug for sorggrupper Hvert år mister 4.000 danske børn og unge én af deres forældre.

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Nyhedsbrev fra Friluftsrådets naturvejlederteam

Nyhedsbrev fra Friluftsrådets naturvejlederteam Nyhedsbrev fra Friluftsrådets naturvejlederteam Netværksudvikling for de regionale netværk Der er i dag kommet et øget fokus på naturen og aktiviteter i naturen. Naturen er med andre ord efterspurgt og

Læs mere

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen.

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. Punkt 9. Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. 2014-12345. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget, orientering om de centrale udviklingspuljer Fælles Skoleudvikling

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Undersøgelse af udbredelsen af udeskole i 2014

Undersøgelse af udbredelsen af udeskole i 2014 Undersøgelse af udbredelsen af udeskole i 2014 Niels Ejbye-Ernst, VIAUC & Peter Bentsen, Steno Diabetes Center (2015) Udarbejdet i forbindelse med projekt Udvikling af udeskole Artiklen præsenterer kort

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq Frivillighedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 4 Frivilligt socialt arbejde... 4 Mål for Kommuneqarfik Sermersooqs Frivillighedspolitik... 5 Strategi for Frivillighedspolitikken...

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013

Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013 Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013 Forord Powerjobsøgerne er en nonprofit-netværksgruppe for aktive og engagerede jobsøgere og er åbent for alle jobsøgere, som har lyst til at deltage aktivt og

Læs mere