Status CUPP november 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status CUPP november 2011"

Transkript

1 Status CUPP november 2011 Medarbejdere som er fast tilknyttet CUPP: VIdencenterleder Randi Andersen (fuld tid), projektleder Jimmy Krab (fuld tid), projektleder Jan Frederiksen (50 %). Indledning Praktik og samspil uddannelse - arbejde CUPP understøtter den interne udvikling af viden om praktik og samspil mellem uddannelse og arbejde. UCSJ og har gennem sit kontinuerlige satsning på praktikken som vidensområde haft et velfungerende forskningsværksted i samarbejde med RUC med 5-7 fou-udviklingsprojekter om praktik og har etableret vedholdende samarbejder med undervisere fra UCC samt VIA. Undervisere har indgået i samarbejdsrelationer og udvekslet viden om udviklingsprojekter om praktik. CUPP publicerer materiale om praktik (jf. publikationsliste) og understøtter aftagerfeltets viden om praktik gennem fagligt netværk for vejledere samt årlig konference for vejledere på tværs af professioner. Ud over praktikken understøtter CUPP intern udvikling af samspillet mellem uddannelse og arbejde. En række undervisere deltager i forskningsværkstedet Bachelor og praksisviden og er i samarbejde med RUC ved at lave en antologi om hvordan professionssrettethed tolkes indenfor de forskellige professioner i UCSJ. Arbejdet skal indgå som et metareflekterende niveau ift den kommende indsats Bachelor og udviklingsarbejde, hvor alle uddannelser i stigende grad kommer til at forholde sig til og håndtere kravet om professionsrettethed. Rekruttering og fastholdelse af mænd Ud over de interne projekter indgår CUPP i flere eksterne projekter med fokus på rekruttering og optag på tværs af professioner. Projekter om den indre tilpasning af uddannelserne til de optagne. CUPP varetager projektledelsen af IMODUS projektet om inklusion af mænd og drenge gennem uddannelse med sit budget på 22. mill. kr. og vil sammen med Educationlab og RUC producere viden om og metoder til at forstå og kvalificere rekruttering og fastholdelse med særlig fokus på mænd. Denne faglige fokus går igen i projektet DUR (Drenge, Uddannelse Roskilde) som Roskilde kommune er projektleder på hvor CUPP, Educationlab og CUPP kvalificerer projektet med viden og metodeudvikling. Viden fra det interne forsknings / udviklingssprojekt: Læringskulturer og deltagerperspektiver indgår i videnssporet. Gennem en undersøgelse af UCSJ-studerendes søgemønstre, uddannelsesmotivation og forestillinger om uddannelse og job, søges det afdækket, hvilke overordnede udfordringer professionsuddannelserne står overfor, Forskning på det pædagogiske område Endelig indgår CUPP i flere eksterne projekter som er særligt rettet mod det pædagogiske område. CUPP og RUC samarbejder pt om to projekter: 1) Professionsbacheloriseringsprojektet, som er en undersøgelse af hvordan de færdiguddannede pædagoger trækker på viden fra uddannelsen ind i arbejdet. 2) Et strategisk bupl-projekt, som handler om efteruddannelse. Begge projekter er støttet af pædagogernes fagforening

2 BUPL. CUPP understøtter desuden det pædagogiske område ved at bidrage til etablering af faglige netværk på tværs af professionshøjskolerne ( det specialiserede voksenområde samt praktik på tværs ) Se CUPPs hjemmeside:

3 Interne projekter CUPP-praktik CUPP-praktik er et Forskningsværksted for UCSJ undervisere på tværs af professioner som arbejder med udfordringer og vidensproduktion ift. praktik. Forskningsværkstedet er et samarbejde med VelPro, RUC (Sten Baagøe Nielsen og Annegrethe Ahrenkiel). Der er pt. 23. undervisere med i værkstedet fordelt på 7 udviklingsprojekter. Deltagerne kommer følgende professioner: Pædagoger, lærere, sygeplejersker, socialrådgivere, ernæring og sundhed. CUPP-praktik koordinerer et fagligt netværk for praktikvejledere / undervisere i klinisk uddannelse tilknyttet til uddannelser i UCSJ. Der er ca. 240 med i netværket. Der laves formidling til det faglige netværk gennem elektronisk nyhedsbrev, en årlig konference med ca. 150 deltagere samt en skriftserie: Profession og praktik. Nyhedsbrevet, skriftserien og den årlige konference kan ses på CUPPs hjemmeside. ucsj.cupp.dk. CUPP-praktik har fungeret i en årrække og har bl.a. forfattet bogen: Profession og praktik (Randi Andersen og Kirsten Weber, 2009) som benyttes som grundbog på praktikvejlederuddannelser samt masteruddannelser flere steder i landet. Forskning og formidling af viden om tavs viden i praktik er en af sideeffekterne i CUPP praktik. I forlængelse af Randi Andersens phd afhandling, som blev forsvaret i januar 2011 er der afholdt foredrag og oplæg på konferencer og masterforløb om tavs viden og praktik (UC Lillebælt, det nationale praktikkoordinatornetværk, UCSJ konference, på master: Danmarks pædagogiske Univeritetscenter) samt publiceret om tavs viden (Andersen og Weber, 2009, Andersen, 2011a samt Andersen 2011b) Bachelor og praksisviden Bachelor og praksisviden er et forskningsværksted som metareflekterer over den aktuelle udvikling med at professionsrette professionsuddannelserne. Værksteder består af en repræsentant fra hver uddannelse (i praksis er der repræsentanter fra: lærer, socialrådgiver, sygeplejerske, bioanalytiker, pædagog, ernæring og sundhed). Deltagerne har undersøgt og analyseret hvad professionsrettethed betyder i de forskellige professioner de repræsenterer og er ved at lave en antologi som illustrerer hvordan de professionerne placerer sig afhængig af kultur etc ift professionsrettethed. Ud over underviserne deltager følgende forskere med bidrag i antologien; Finn Sommer (RUC), Jacob Bøje (RUC), Jan Frederiksen (CUPP) og Randi Andersen (CUPP). Bogen skal være færdig senest sommer 2012 og præsenteres på en konference om professionsrettethed. Bachelor og udviklingsarbejde: CUPP har været konsulent for et projektet under 8-punktsprogrammet: Bachelor og udviklingsarbejde, ledet af Karen-Lisbeth Jacobsen. CUPP indgår fortsat som konsulent og koordinator mellem videncentrene og grunduddannelsen i den fremtidige implementering af programmet. Læringskulturer og deltagerperspektiver Gennem en undersøgelse af UCSJ-studerendes søgemønstre, uddannelsesmotivation og forestillinger om uddannelse og job, søges det afdækket, hvilke overordnede udfordringer professionsuddannelserne står overfor, når man gennem uddannelse kvalificerer de studerende til et, på en måde givet og på samme tid foranderligt, arbejdsfelt. Projektet afdækker de studerendes deltagerforudsætninger, deres forestillinger om studiet inden optagelse, samt mødet med læringskulturen. Projektet skal belyse forestillinger,

4 erfaringer og praksis i forhold til uddannelsesdeltagelse blandt (særligt unge) studerende på pædagog, socialrådgiver og sygeplejerskeuddannelsen. Projektet ledes fra CUPP af Jan Frederiksen. Projektet udføres i samarbejde med RUC, lektor Annegrethe Ahrenkiel.

5 Eksterne projekter: IMODUS (Inklusion af mænd og drenge gennem uddannelsesudviking på Sjælland) Projektet vil udvikle og afprøve nye tilrettelæggelser af undervisningen i alle typer af videregående uddannelser i Region Sjælland samt de uddannelsesveje som fører hertil med henblik på at flere drenge og mænd begynder på og gennemfører en videregående uddannelse i regionen. Projektets kortsigtede effekt vi være udbredelse og forankring af de i projektet udviklede læringsformer og uddannelsestoninger til alle uddannelsessteder i Regionen. En forventet langsigtet effekt af bredt forankret inkluderende læringsformer i alle typer af uddannelser vil være flere drenge og mænd, som søger og gennemfører en uddannelse i Region Sjælland. Det forventes, at de i projektet udviklede inkluderende tilrettelæggelsesformer også vil øge gennemførelsen for piger og kvinder. Projektet samler et bredt udsnit af uddannelsesinstitutioner på Sjælland. I projektet deltager: University College Sjælland (leadpartner), Roskilde Universitet, EUC Nordvestsjælland, Erhvervsakademi Sjælland, Roskilde Katedralskole, Roskilde Handelsskole, Næstved Gymnasium og Ingeniørhøjskolen i København. Projektet organiseres i en række uddannelsespakker som skal eksperimentere med nye tilrettelæggelsesformer. I projektet inddrages uddannelserne til: El-installatør, autoteknolog, bygningskonstruktør, datamatiker, jordbrugsteknolog, VVS-installatør, tømrer, elektriker, evt. industrioperatør, lærer, ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejerske, bioanalytiker, pædagog, ernæring og sundhed, ingeniøruddannelserne: stærkstrøm og bæredygtig energiteknik samt byggeri og infrastruktur, adgangsgivende kursus til ingeniøruddannelsen, kandidatuddannelserne i psykologi, pædagogik og uddannelsesstudier samt masteruddannelsen i uddannelse og læring. Endvidere inddrages STX og HHX i projektet. UCSJs videncentre CUPP (Center for Udvikling af Praktik og Professionsuddannelser) og Educationlab varetager sammen med RUCs forskningscenter VELPRO forskningsaktiviteterne i projektet. Det samlede budget er 22 mil. kr. Projektet er støttet af EU's socialfond og løber fra 1/ / Projektet ledes af Randi Andersen DUR (drenge Uddannelse Roskilde) Projektledelse Roskilde kommune. Det overordnede formål med DUR er at styrke Roskildes drenge og unge mænds muligheder og forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse - gennem udviklingen af en helhedsindsats funderet i et bredt samarbejde mellem aktører fra uddannelsessektoren, myndigheder, erhvervsliv og relevante organisationer. UCSJ (CUPP og Educationslab) giver sparring til udvikling af projektet og indgår i ansøgningsarbejdet i samarbejde med RUC. Muligheder og barrierer på erhvervsuddannede unges vej til videregående uddannelse

6 Projektets formål er at bidrage til at udvikle de grundlæggende erhvervsrettede uddannelsers muligheder for at give adgang til videregående uddannelse. Den eksisterende forskning giver ikke indsigt i hvilke erhvervsuddannelsesstuderende der videreuddanner sig, hvilke forudsætninger de har, og hvad de uddanner sig til. Det er derfor hverken klart hvilke dele af erhvervslivets kvalifikationsbehov, der opfyldes, eller hvad der kunne gøres for at støtte og øge overgangen til videregående uddannelse, og om der er behov, der ikke bliver opfyldt. Hensigten med dette analyseprojekt er således: 1. At få en bedre viden om hvilke forbindelsesveje mellem erhvervsuddannelse og videregående uddannelse der eksisterer, og hvilke veje der mangler 2. At klarlægge hvilke forudsætninger støtter erhvervsuddannedes valg og gennemførsel af videregående uddannelse 3. At bidrage til at støtte og udvikle erhvervsuddannelsesudbuddets forbindelser til de videregående uddannelser. Projektet er fuldt finansieret af Undervisniningsministeriets Centrale pulje for analyse og prognose virksomhed, og har et samlet budget på kr. Det afvikles i samarbejde med RUCs forskningscenter VELPRO, og løber fra 1/ til 1/ Professionsbachelorisering i et vadested en kritisk men kærlig undersøgelse af pædagoguddannelsernes kvalificering til arbejdet Forskningsprojekt omkring betydningen for praksis af de nyuddannede pædagogers viden- og kompetenceudvikling siden professionsbachelorreformen. Ved at følge nyuddannede pædagoger i deres arbejde vil projektet undersøge, hvordan nyuddannede pædagoger skaber sammenhænge mellem den viden, de tilegner sig gennem pædagoguddannelsen, og de videns- og kompetencebehov, som er aktuelle i den daglige pædagogiske praksis. I samarbejdsprojektet indgår Roskilde Universitet, University College Sjælland (UCSJ) og University College Capital (UCC). Projektet er finansieret med bevilling fra BUPL s forskningspulje. Studievejledning og rekruttering Projektet er et samarbejde mellem University College Sjælland og regionens gymnasier. Studievalg Sjælland har en rolle som sparringspartner i projektet. Projektet har som mål at udvikle og intensivere vejledningen af gymnasieelever mhp. valg af videregående uddannelse. Metoden hertil har baggrund i det personlige møde mellem gymnasieelever og undervisere/studerende fra University College Sjælland. Dette møde foregår både på gymnasielevernes hjemmebane ude på gymnasierne samt på UCSJ's forskellige campusser. Derudover vil flere af UCSJ's undervisere stå til rådighed med supervision på 3.g'ernes større skriftlige opgave, hvorved gymnasieleverne kan få en forsmag på sprog, niveau og faglighed på en professionshøjskole. Projektet har et budget på 1,4 mill kr og varer fra 1. august 2010 til 31. december Det er støttet med midler fra Region Sjælland (50 %). Projektet har sin egen hjemmeside, hvor du kan finde flere oplysninger om projektet. Projektleder Jimmy Krab Strategisk forskningsprojekt om pædagogernes muligheder og strategier for efter- og videreuddannelse

7 Projektet tager udgangspunkt i et ønske fra BUPL om at få afdækket og analyseret årsager til, at en relativ stor del af pædagogprofessionen tilsyneladende ikke deltager i formel kompetencegivende efter/videreuddannelse igennem hele deres karriere. Projektet tager udgangspunkt i to overordnede forskningsspørgsmål: På hvilke måder kan det forklares at relativt få pædagoger deltager i formel kompetencegivende efter/videreuddannelse? Hvilke former for uddannelse ville kunne vedligeholde og udvikle disse pædagogers kompetencer? I UCSJ vil CUPP særligt diskutere projektet med efter/videreuddannelses afdelingen og se på om der er særlige regionale forhold, der gør sig gældende. Videnscenteret CUPP samarbejder med videnscenteret VELPRO på RUC om projektet. Det samlede budget er på , hvor UCSJ s andel udgør 40 % af arbejdet og løber frem til 1 marts 2012.

8 Etablering af faglige netværk: Praktik-på-tværs: Netværk for praktikvejledere / undervisere i klinisk uddannelser tilknyttet UCSJ. CUPP praktik har etableret og vedligeholder et fagligt netværk for vejledere i praktikinstitutioner på tværs af professioner i UCSJ. Der er ca. 250 vejledere i netværket. Vi producerer nyhedsbrev om udfordringer i praktik og laver årlig konference for netværket (netværket indgår i cupp-praktik). UC-netværk for innovation og entreprenørskab CUPP deltager i et operationelt netværk på tværs af alle landets professionshøjskoler. I foråret 2011 har netværket haft som opgave at tydeliggøre professionshøjskolesektorens behov og ønsker til udvikling af entreprenørskab i uddannelserne over for Fonden for Entreprenørskab (FFE). Der er nu skabt en konstruktiv og fremadrettet dialog, som netværket ønsker at videreføre sammen med FFE. I netværket er der i efteråret 2011 blevet udarbejdet et arbejdspapir med en række anbefalinger til et tættere samarbejde med professionshøjskolerne om udvikling af entreprenørskab i uddannelserne henvendt til rektorkollegiet. Målet med arbejdet i 2011 er således at skabe et grundlag for at fremme samarbejdet på tværs af UC-erne, fremme UC-ernes samarbejde med Fonden for Entreprenørskab, og fremme hele uddannelsessektorens udvikling af innovation og entreprenørskab i forhold til eksterne samarbejdsflader. Netværket er gået sammen med FFE om at planlægge en konference for underviserne i professionshøjskolerne i efteråret 2011 med fokus på, at skabe interesse for innovation og entreprenørskab i professionsuddannelserne, hvor UCSJ også deltager med en workshop omkring udviklingen af et tværprofessionelt valgmodul i Campus Næstved omkring sundhedsinnovation. CUPP deltager i netværket som repræsentant for UCSJ, både med henblik på at bringe UCSJ aktiviteter og visioner ind i diskussioner om professionshøjskolernes indsatser på området og for at kunne formidle viden fra de andre professionshøjskoler tilbage til UCSJ s uddannelser. Endvidere har CUPP også en interesse i at diskutere innovations- og entreprenørskabs dagordenen med en kritisk eftertænksomhed ift. overvejelser om, hvad udviklingen betyder for velfærdsprofessionerne og deres arbejde. UC netværket på Udsatte Voksen Området (UC-Nuvo) CUPP deltager i etableringen af et netværk på tværs af profesionshøjeskolerne, som skal rette sig mod undervisere, konsulenter og forskere fra UC ernes Sociale-, Sundheds- og Pædagogiske - områder. Netværkets formål er at have fokus på udsatte voksen området og medvirke til at skabe rum for videndeling og udvikling på tværs af landets UC er, med henblik på den fortsatte kvalificering af grundefter- og videre-uddannelserne på området og i denne sammenhæng specielt Netværket har i opstartsfasen 2011/12 etableret sig med en koordinations-gruppe, med deltagere fra alle landets UC ere. CUPP s repræsentant i netværket: Jimmy Krab Professionsforskningsnetværk - Danmark I samarbejde med alle landets øvrige professionshøjskoler, sam SDU, RUC og DPU deltager CUPP i opstartsarbejdet for et dansk netværk for professionsforskning. Netværkets aktiviteter begrænser sig foreløbig til at afholde møder, og at orientere om aktiviteter og forskning, men der planlægges både danske

9 professionsforskningskonferencer, og en professionsforskningssommerskole. Deltagelse i netværket er centralt for CUPP, da det både fungerer som en anledening til at videreformidle CUPPs arbejde, og en måde at holde sig orienteret om aktuel professionsforskning i Danmark. Herudover giver samarbejdet mulighed for at videreudvikle CUPP projekter, og for at indgå i projekt-, ansøgnings- og publikationsrelationer på sigt. I dette netværksarbejde indgår Jan Frederiksen på vegne af CUPP. Professionsforskningsnetværk - Norden I forlængelse af et svensk professionsforskningsnetværk, hvis bevilling nu udløber, er CUPP sammen med en række dansk, svenske og norske professionshøjskoler og universiteter begyndt froarbejdet til et egentligt nordisk professionsforskningsnetværk. Dette arbejde har indtilo videre ført til CUPPs deltagelse i en konference i Växjö, med to papers, hvor det svenske netværk afsluttede sit arbejde, og det nordiske netværk annonceredes. Netværkets aktiviteter planlægges henimod en opstartskonference efteråret 2012, i Århus. Netværket ahr allerede igangsat publikation af en international open-access journal, Professions and Professionalism, som udkommer med første nummer i Deltagelse i dette netværk har også som formål på den ene side at holde CUPP orienteret og deltagende i aktuel nordisk professionsforsknings udvikling og på den anden side at give CUPP adgang til kanaler for publicering, ansøgningsudvikling i nordisk og EU-sammenhæng, og potentielle samarbejdesmuligheder og forskningsalliancer. Aktionsforskningsnetværk CUPP er med i et nystartet netværk for aktionsforskning, som er under etablering her i efteråret 2011 under Center for aktionsforskning på RUC. Netværkets formål er opstarte projekter sammen, udveksle viden om aktionsforskning og afholde arrangementer med fokus på aktionforskning. CONCRIT CUPP er med i det internationale netværk Concrit, som er et netværk af pædagoger, lærere, undervisere, forskere og andre, som beskæftiger sig med pædagogik og uddannelsespolitik, særligt relateret til daginstitutioner og grundskole. Netværket arrangerede hvert år en konference, hvor deltagerne diskutere konsekvenser af og mulige alternativer til de aktuelle neoliberale og neokonservative tendenser. CUPP var med til at planlægge sidste års konference i Berlin og havde en workshop om neoliberale styreformers betydning for SFO-pædagogernes arbejde. CUPP deltager i planlægningsgruppen til næste års konference i Barcelona, hvor temaet bliver Nye modstandsformer blandt unge, hvor konferencen vil sætte fokus på analyser på forskellige modstandsformer blandt unge i hele verden og diskutere de pædagogiske konsekvenser heraf.

10 Publikationer under CUPP CUPP startede skriftserien Profession og praktik i 2010 som formidler forskning og udvikling på tværs af professioner. Skriftserien anvendes især på praktikvejlederuddannelser samt på grunduddannelserne ifm forberedelse og bearbejdning af praktikforløb. Nr. 1: Skriftlighed i praktik Nr. 2: Det tværfaglige blik Nr. 3: Praktikken og klinikken som formaliseret fag Andersen Randi (2011b) : Praktik mellem tavs viden og detaljerede mål i Professionsdidaktik - om didaktisk teoriudvikling på tværs af professioner, Hedegaard og Krogh-Jespersen (red). Andersen Randi (2011a), Tavs viden og praktik, ph.d. afhandling udgivet under forskerskolen for livslang læring, Roskilde Universitet. Andersen Randi, Nielsen Baagøe Steen, Krab Jimmy (2011): Praktikken og klinikken som formaliseret fag i Profession og praktik n. 3 Arnskov Helle, Torp Lene, Hansen Riis Gitte (2011) Så er der ingen lal, det står dér, sort på hvidt en undersøgelse af praktikdokumentet i et vejlederperspektiv dokumentation, refleksion og læringsredskab i Professino og praktik nr. 3 Andersen Anne-Grethe, Sørensen Finn, Vestsergaard Breüner Ninna (2011) Trepartsamtalen er positiv og sammenbindende men kompleks, i Profession og praktik nr. 3 Bille Thomas, Nielsen Jane og Nielsen Steen Baagøe (2010) Tværprofessionelle og tværfaglige udfordringer i uddannelseslandskabe, i Profession og praktik nr. 2 Hansen Kern Lisbeth, Tønneskov Susanne, Nielsen Paaske Liselotte, Preis Tove (2010), Sundhedspædagogik på tværs, i Profession og praktik nr. 2 Bisgaard Sys, Bjerregaard Karen og Thomsen Ole (2010), Det nødvendige samarbejde mellem tyendet, degnen og stodderkongen, i Profession og praktik nr. 2

11 Andersen Randi og Weber Kirsten (2010), Mål og skriftlighed - aktuelle tendenser i professionbachelor uddannelsernes udvikling, i Profession og praktik, nr. 1 Gjerulff Else Færch, Jahn Hanne, Nielsen Jane (2010), Log dig på din logbog! I Profession og praktik, nr. 1 Arnskov Helle, Gjerulff Else Færch, Torp Lene (2010), Mål og skriftlighed som styrings - og læringsredskaber i pædagoguddannelsens i Profession og praktik, nr. 1 Når pædagoger opgraderes, Børn og Unge - Forskning, nr. 8, Interview med Steen Baagøe Nielsen om professionsbacheloriseringsprojektet Elley Tina og Eriksen Kathrine (2010), Bioanalytikere i krydsild, i Bionyt Frederiksen, Jan(in.prep.): Myndiggørelse og kontrol, magt eller mulighed In: Andersen, Peter Ø.; Ellegaard, Tomas og Mushinsky, Lars Jacob(red): Klassisk og Moderne Pædagogisk teori, anden udgave, Hans Reitzels Forlag, København. 31s. Frederiksen, J.T. (In. prep.): Pædagog-undervisningen - Intim og intimiderende? In DPT #4, 2011 Frederiksen, J.T. & Guindy, N.(In. prep.): Professionshøjskoler og imperibyggerier? In DPT #4, 2011 Frederiksen, J.T., Holgersen, M., Jacobsen, S.R. og Sørensen, M.T.(2011d): Hvilke former for viden har betydning for sygeplejerskernes professionelle arbejde? In: Uddannelsesnyt, Fagligt selskab for sygeplejersker, #3, Vol.22, s. Frederiksen, J. T.(2011c): Nested professions, Paper presented at Svenska netvärket for professionsforskning: Kunskap, profession och expertis, Linné Universitet, 7s. Frederiksen, J. T.(2011b): Trawling for students, Paper presented at ICC 2011, University of St. Andrews, 21s. Frederiksen, J.T.(2011a): Cross-over Methodology. Paper præsenteret ved CARME 2001 conference in Rennes. 16s. Frederiksen, J.T. (2010b): Korrespondanceanalysen i dag og i nærmeste fremtid. In Høyen, M.(ed.) Introduktion til Korrespondanceanalyse, Odense, Syddansk Universitetsforlag. 4s. Frederiksen, J. T.(2010a): Between Practice and Profession. Ph.D. afhandling forsvaret 16/12/2010, 354s. Roskilde University.

Hvornår Hvad Delperioder

Hvornår Hvad Delperioder Bachelor & Professionsudvikling 2011-2013 Projektleder Minna Therkildsen FORSKNING UCSJ Slagelsevej 7 4180 Sorø Mth@ucsj.dk Januar 2013 HFI, RAA, MTH, Intro Rektor og direktion har via 8. punktsprogrammet

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Torben Pilegaard Jensen, Lene Sønderup Olesen & Jens Olav Dahlgaard Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Kortlægning og kvalitative studier Publikationen

Læs mere

Nye tider nye pædagoger. Anbefalinger fra Tænketank om Fremtidens Pædagoguddannelse

Nye tider nye pædagoger. Anbefalinger fra Tænketank om Fremtidens Pædagoguddannelse Nye tider nye pædagoger Anbefalinger fra Tænketank om Fremtidens Pædagoguddannelse Uddannelse der forpligter Den pædagogiske profession er rygraden i den danske velfærdsmodel. Pædagoger repræsenterer viden,

Læs mere

Forsknings- og vidensopsamling Pædagogen som myndighedsperson.

Forsknings- og vidensopsamling Pædagogen som myndighedsperson. Forsknings- og vidensopsamling Pædagogen som myndighedsperson. Kirsten Elisa Petersen, Unni Lind, Jonna Larni Nøttrup, Bent Juhl Knudsen, Martha Møller, Helle Anette Koldegaard, Lars Ladefoged. Titel:

Læs mere

NIRAS Analyse & Strategi UdviklingsForum. Kortlægning og analyse af efteruddannelses- og kompetenceudviklingsmuligheder HOVEDRAPPORT.

NIRAS Analyse & Strategi UdviklingsForum. Kortlægning og analyse af efteruddannelses- og kompetenceudviklingsmuligheder HOVEDRAPPORT. Kortlægning og analyse af efteruddannelses- og kompetenceudviklingsmuligheder på dagtilbudsområdet HOVEDRAPPORT Maj 2010 SERVICESTYRELSEN NIRAS Analyse & Strategi UdviklingsForum Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

10 eksempler på udvikling af ny viden til gavn for borgere og uddannelser

10 eksempler på udvikling af ny viden til gavn for borgere og uddannelser 10 eksempler på udvikling af ny viden til gavn for borgere og uddannelser Oktober 2010 Udgivet i fællesskab af: KL, FTF, Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Regioner Ansvarshavende udgiver:

Læs mere

Fag og faglighed i bevægelse

Fag og faglighed i bevægelse Fag og faglighed i bevægelse Bennyé D. Austring og Jimmy Krab (red.) Forskning og Innovation University College Sjælland Copyright: University College Sjælland 2013 Udgiver: University College Sjælland

Læs mere

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis Bibi Hølge-Hazelton (red.) Forsknings- og udviklingskultur i klinisk

Læs mere

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser

Undervisningsministeriets FoU-konference i København. 23.-24. februar 2015. Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriets FoU-konference i København 23.-24. februar 2015 Program og workshopbeskrivelser Undervisningsministeriet, december 2014 FoU-konferencen 2015 I dagene den 23. og 24. februar 2015

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL 2013 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL Udgivet af Danske Professionshøjskoler 2013 Oplag: 300 Ansvarshavende redaktør: Marianne la Cour Sonne, direktør Redaktion & produktion: David Erichsen, kommunikationschef

Læs mere

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085 BILAG: Udviklingsprojekter om uddannelse 1.1 Fleksibel undervisning på modtagernes præmisser - Projekttitel: ELYK-projektet Indsatsområde: Udvikling og udbredelse af mere fleksible undervisningsformer

Læs mere

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen.

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen. Motivation i erhvervsuddannelserne Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen Anden delrapport Rikke Brown Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

RESULTAT- OG ERFARINGS- OPSAMLING

RESULTAT- OG ERFARINGS- OPSAMLING Til Ligestillingsafdelingen Dokumenttype Notat Dato Juni, 2014 RESULTAT- OG ERFARINGS- OPSAMLING PROJEKTER I PULJEN TIL FREMME AF LIGESTILLING RESULTAT- OG RESULTAT- OG ERFARINGSOPSAMLING PROJEKTER I PULJEN

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Evalueringsrapport Projektet har været en klar grobund for, at der overhovedet eksisterer et kvalitativt samarbejde på skolen. Det har været med til

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Undervisningsministeriets projektnummer: 126281 Metropols projektnummer: 3000018 Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Ungdom på erhvervsuddannelserne Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Rikke Brown Arnt Louw Vestergaard Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Erhvervsskolernes

Læs mere

Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv

Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv Forord Dette er første udgave af beskrivelsen af interventionsdesignet i demonstrationsskoleprojektet

Læs mere

projektkatalog Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm

projektkatalog Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm projektkatalog Uddannelse til alle En bevægelse der rykker Bornholm Dette projektkatalog er produceret af UTA projektkontoret april 2013 UTA en bevægelse Projekt Uddannelse til Alle Bornholm er i fuld

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

Hvilken forskel gør helhedsorienteret tværprofessionel indsats for udsatte børn og familier?

Hvilken forskel gør helhedsorienteret tværprofessionel indsats for udsatte børn og familier? Hvilken forskel gør helhedsorienteret tværprofessionel indsats for udsatte børn og familier? Introduktion, formål og relevans for uddannelserne Introduktion Hvorfor og hvordan gør tværprofessionelt samarbejde

Læs mere

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt Det bliver aldrig det samme igen Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt 3 University College Sjælland University College Sjælland er professionshøjskolen

Læs mere

Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde

Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde af Janne Hedegaard Hansen Bente Bro Andersen Andy Højholdt Anne Morin Januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER Anbefalinger til Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser fra Danske Professionshøjskoler

Læs mere

Brobygning mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne

Brobygning mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne Lisbeth Haastrup, Cathrine Hasse, Torben Pilegaard Jensen, Lars Emmerik Damgaard Knudsen, Per Fibæk Laursen og Trine Kløveager Nielsen Brobygning mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Nyhedsbrev. Videncenter for. kommunikation og læring i sundhedssektoren. Indhold:

Nyhedsbrev. Videncenter for. kommunikation og læring i sundhedssektoren. Indhold: Nyhedsbrev Videncenter for Kommunikation og Læring i sundhedssektoren Indhold: Side 1: Om videncenteret. Hvad kan videncenteret tilbyde? Etablering af netværk. Side 2: Anerkendelsesfokuseret ledelse af

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere