Status CUPP november 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status CUPP november 2011"

Transkript

1 Status CUPP november 2011 Medarbejdere som er fast tilknyttet CUPP: VIdencenterleder Randi Andersen (fuld tid), projektleder Jimmy Krab (fuld tid), projektleder Jan Frederiksen (50 %). Indledning Praktik og samspil uddannelse - arbejde CUPP understøtter den interne udvikling af viden om praktik og samspil mellem uddannelse og arbejde. UCSJ og har gennem sit kontinuerlige satsning på praktikken som vidensområde haft et velfungerende forskningsværksted i samarbejde med RUC med 5-7 fou-udviklingsprojekter om praktik og har etableret vedholdende samarbejder med undervisere fra UCC samt VIA. Undervisere har indgået i samarbejdsrelationer og udvekslet viden om udviklingsprojekter om praktik. CUPP publicerer materiale om praktik (jf. publikationsliste) og understøtter aftagerfeltets viden om praktik gennem fagligt netværk for vejledere samt årlig konference for vejledere på tværs af professioner. Ud over praktikken understøtter CUPP intern udvikling af samspillet mellem uddannelse og arbejde. En række undervisere deltager i forskningsværkstedet Bachelor og praksisviden og er i samarbejde med RUC ved at lave en antologi om hvordan professionssrettethed tolkes indenfor de forskellige professioner i UCSJ. Arbejdet skal indgå som et metareflekterende niveau ift den kommende indsats Bachelor og udviklingsarbejde, hvor alle uddannelser i stigende grad kommer til at forholde sig til og håndtere kravet om professionsrettethed. Rekruttering og fastholdelse af mænd Ud over de interne projekter indgår CUPP i flere eksterne projekter med fokus på rekruttering og optag på tværs af professioner. Projekter om den indre tilpasning af uddannelserne til de optagne. CUPP varetager projektledelsen af IMODUS projektet om inklusion af mænd og drenge gennem uddannelse med sit budget på 22. mill. kr. og vil sammen med Educationlab og RUC producere viden om og metoder til at forstå og kvalificere rekruttering og fastholdelse med særlig fokus på mænd. Denne faglige fokus går igen i projektet DUR (Drenge, Uddannelse Roskilde) som Roskilde kommune er projektleder på hvor CUPP, Educationlab og CUPP kvalificerer projektet med viden og metodeudvikling. Viden fra det interne forsknings / udviklingssprojekt: Læringskulturer og deltagerperspektiver indgår i videnssporet. Gennem en undersøgelse af UCSJ-studerendes søgemønstre, uddannelsesmotivation og forestillinger om uddannelse og job, søges det afdækket, hvilke overordnede udfordringer professionsuddannelserne står overfor, Forskning på det pædagogiske område Endelig indgår CUPP i flere eksterne projekter som er særligt rettet mod det pædagogiske område. CUPP og RUC samarbejder pt om to projekter: 1) Professionsbacheloriseringsprojektet, som er en undersøgelse af hvordan de færdiguddannede pædagoger trækker på viden fra uddannelsen ind i arbejdet. 2) Et strategisk bupl-projekt, som handler om efteruddannelse. Begge projekter er støttet af pædagogernes fagforening

2 BUPL. CUPP understøtter desuden det pædagogiske område ved at bidrage til etablering af faglige netværk på tværs af professionshøjskolerne ( det specialiserede voksenområde samt praktik på tværs ) Se CUPPs hjemmeside:

3 Interne projekter CUPP-praktik CUPP-praktik er et Forskningsværksted for UCSJ undervisere på tværs af professioner som arbejder med udfordringer og vidensproduktion ift. praktik. Forskningsværkstedet er et samarbejde med VelPro, RUC (Sten Baagøe Nielsen og Annegrethe Ahrenkiel). Der er pt. 23. undervisere med i værkstedet fordelt på 7 udviklingsprojekter. Deltagerne kommer følgende professioner: Pædagoger, lærere, sygeplejersker, socialrådgivere, ernæring og sundhed. CUPP-praktik koordinerer et fagligt netværk for praktikvejledere / undervisere i klinisk uddannelse tilknyttet til uddannelser i UCSJ. Der er ca. 240 med i netværket. Der laves formidling til det faglige netværk gennem elektronisk nyhedsbrev, en årlig konference med ca. 150 deltagere samt en skriftserie: Profession og praktik. Nyhedsbrevet, skriftserien og den årlige konference kan ses på CUPPs hjemmeside. ucsj.cupp.dk. CUPP-praktik har fungeret i en årrække og har bl.a. forfattet bogen: Profession og praktik (Randi Andersen og Kirsten Weber, 2009) som benyttes som grundbog på praktikvejlederuddannelser samt masteruddannelser flere steder i landet. Forskning og formidling af viden om tavs viden i praktik er en af sideeffekterne i CUPP praktik. I forlængelse af Randi Andersens phd afhandling, som blev forsvaret i januar 2011 er der afholdt foredrag og oplæg på konferencer og masterforløb om tavs viden og praktik (UC Lillebælt, det nationale praktikkoordinatornetværk, UCSJ konference, på master: Danmarks pædagogiske Univeritetscenter) samt publiceret om tavs viden (Andersen og Weber, 2009, Andersen, 2011a samt Andersen 2011b) Bachelor og praksisviden Bachelor og praksisviden er et forskningsværksted som metareflekterer over den aktuelle udvikling med at professionsrette professionsuddannelserne. Værksteder består af en repræsentant fra hver uddannelse (i praksis er der repræsentanter fra: lærer, socialrådgiver, sygeplejerske, bioanalytiker, pædagog, ernæring og sundhed). Deltagerne har undersøgt og analyseret hvad professionsrettethed betyder i de forskellige professioner de repræsenterer og er ved at lave en antologi som illustrerer hvordan de professionerne placerer sig afhængig af kultur etc ift professionsrettethed. Ud over underviserne deltager følgende forskere med bidrag i antologien; Finn Sommer (RUC), Jacob Bøje (RUC), Jan Frederiksen (CUPP) og Randi Andersen (CUPP). Bogen skal være færdig senest sommer 2012 og præsenteres på en konference om professionsrettethed. Bachelor og udviklingsarbejde: CUPP har været konsulent for et projektet under 8-punktsprogrammet: Bachelor og udviklingsarbejde, ledet af Karen-Lisbeth Jacobsen. CUPP indgår fortsat som konsulent og koordinator mellem videncentrene og grunduddannelsen i den fremtidige implementering af programmet. Læringskulturer og deltagerperspektiver Gennem en undersøgelse af UCSJ-studerendes søgemønstre, uddannelsesmotivation og forestillinger om uddannelse og job, søges det afdækket, hvilke overordnede udfordringer professionsuddannelserne står overfor, når man gennem uddannelse kvalificerer de studerende til et, på en måde givet og på samme tid foranderligt, arbejdsfelt. Projektet afdækker de studerendes deltagerforudsætninger, deres forestillinger om studiet inden optagelse, samt mødet med læringskulturen. Projektet skal belyse forestillinger,

4 erfaringer og praksis i forhold til uddannelsesdeltagelse blandt (særligt unge) studerende på pædagog, socialrådgiver og sygeplejerskeuddannelsen. Projektet ledes fra CUPP af Jan Frederiksen. Projektet udføres i samarbejde med RUC, lektor Annegrethe Ahrenkiel.

5 Eksterne projekter: IMODUS (Inklusion af mænd og drenge gennem uddannelsesudviking på Sjælland) Projektet vil udvikle og afprøve nye tilrettelæggelser af undervisningen i alle typer af videregående uddannelser i Region Sjælland samt de uddannelsesveje som fører hertil med henblik på at flere drenge og mænd begynder på og gennemfører en videregående uddannelse i regionen. Projektets kortsigtede effekt vi være udbredelse og forankring af de i projektet udviklede læringsformer og uddannelsestoninger til alle uddannelsessteder i Regionen. En forventet langsigtet effekt af bredt forankret inkluderende læringsformer i alle typer af uddannelser vil være flere drenge og mænd, som søger og gennemfører en uddannelse i Region Sjælland. Det forventes, at de i projektet udviklede inkluderende tilrettelæggelsesformer også vil øge gennemførelsen for piger og kvinder. Projektet samler et bredt udsnit af uddannelsesinstitutioner på Sjælland. I projektet deltager: University College Sjælland (leadpartner), Roskilde Universitet, EUC Nordvestsjælland, Erhvervsakademi Sjælland, Roskilde Katedralskole, Roskilde Handelsskole, Næstved Gymnasium og Ingeniørhøjskolen i København. Projektet organiseres i en række uddannelsespakker som skal eksperimentere med nye tilrettelæggelsesformer. I projektet inddrages uddannelserne til: El-installatør, autoteknolog, bygningskonstruktør, datamatiker, jordbrugsteknolog, VVS-installatør, tømrer, elektriker, evt. industrioperatør, lærer, ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejerske, bioanalytiker, pædagog, ernæring og sundhed, ingeniøruddannelserne: stærkstrøm og bæredygtig energiteknik samt byggeri og infrastruktur, adgangsgivende kursus til ingeniøruddannelsen, kandidatuddannelserne i psykologi, pædagogik og uddannelsesstudier samt masteruddannelsen i uddannelse og læring. Endvidere inddrages STX og HHX i projektet. UCSJs videncentre CUPP (Center for Udvikling af Praktik og Professionsuddannelser) og Educationlab varetager sammen med RUCs forskningscenter VELPRO forskningsaktiviteterne i projektet. Det samlede budget er 22 mil. kr. Projektet er støttet af EU's socialfond og løber fra 1/ / Projektet ledes af Randi Andersen DUR (drenge Uddannelse Roskilde) Projektledelse Roskilde kommune. Det overordnede formål med DUR er at styrke Roskildes drenge og unge mænds muligheder og forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse - gennem udviklingen af en helhedsindsats funderet i et bredt samarbejde mellem aktører fra uddannelsessektoren, myndigheder, erhvervsliv og relevante organisationer. UCSJ (CUPP og Educationslab) giver sparring til udvikling af projektet og indgår i ansøgningsarbejdet i samarbejde med RUC. Muligheder og barrierer på erhvervsuddannede unges vej til videregående uddannelse

6 Projektets formål er at bidrage til at udvikle de grundlæggende erhvervsrettede uddannelsers muligheder for at give adgang til videregående uddannelse. Den eksisterende forskning giver ikke indsigt i hvilke erhvervsuddannelsesstuderende der videreuddanner sig, hvilke forudsætninger de har, og hvad de uddanner sig til. Det er derfor hverken klart hvilke dele af erhvervslivets kvalifikationsbehov, der opfyldes, eller hvad der kunne gøres for at støtte og øge overgangen til videregående uddannelse, og om der er behov, der ikke bliver opfyldt. Hensigten med dette analyseprojekt er således: 1. At få en bedre viden om hvilke forbindelsesveje mellem erhvervsuddannelse og videregående uddannelse der eksisterer, og hvilke veje der mangler 2. At klarlægge hvilke forudsætninger støtter erhvervsuddannedes valg og gennemførsel af videregående uddannelse 3. At bidrage til at støtte og udvikle erhvervsuddannelsesudbuddets forbindelser til de videregående uddannelser. Projektet er fuldt finansieret af Undervisniningsministeriets Centrale pulje for analyse og prognose virksomhed, og har et samlet budget på kr. Det afvikles i samarbejde med RUCs forskningscenter VELPRO, og løber fra 1/ til 1/ Professionsbachelorisering i et vadested en kritisk men kærlig undersøgelse af pædagoguddannelsernes kvalificering til arbejdet Forskningsprojekt omkring betydningen for praksis af de nyuddannede pædagogers viden- og kompetenceudvikling siden professionsbachelorreformen. Ved at følge nyuddannede pædagoger i deres arbejde vil projektet undersøge, hvordan nyuddannede pædagoger skaber sammenhænge mellem den viden, de tilegner sig gennem pædagoguddannelsen, og de videns- og kompetencebehov, som er aktuelle i den daglige pædagogiske praksis. I samarbejdsprojektet indgår Roskilde Universitet, University College Sjælland (UCSJ) og University College Capital (UCC). Projektet er finansieret med bevilling fra BUPL s forskningspulje. Studievejledning og rekruttering Projektet er et samarbejde mellem University College Sjælland og regionens gymnasier. Studievalg Sjælland har en rolle som sparringspartner i projektet. Projektet har som mål at udvikle og intensivere vejledningen af gymnasieelever mhp. valg af videregående uddannelse. Metoden hertil har baggrund i det personlige møde mellem gymnasieelever og undervisere/studerende fra University College Sjælland. Dette møde foregår både på gymnasielevernes hjemmebane ude på gymnasierne samt på UCSJ's forskellige campusser. Derudover vil flere af UCSJ's undervisere stå til rådighed med supervision på 3.g'ernes større skriftlige opgave, hvorved gymnasieleverne kan få en forsmag på sprog, niveau og faglighed på en professionshøjskole. Projektet har et budget på 1,4 mill kr og varer fra 1. august 2010 til 31. december Det er støttet med midler fra Region Sjælland (50 %). Projektet har sin egen hjemmeside, hvor du kan finde flere oplysninger om projektet. Projektleder Jimmy Krab Strategisk forskningsprojekt om pædagogernes muligheder og strategier for efter- og videreuddannelse

7 Projektet tager udgangspunkt i et ønske fra BUPL om at få afdækket og analyseret årsager til, at en relativ stor del af pædagogprofessionen tilsyneladende ikke deltager i formel kompetencegivende efter/videreuddannelse igennem hele deres karriere. Projektet tager udgangspunkt i to overordnede forskningsspørgsmål: På hvilke måder kan det forklares at relativt få pædagoger deltager i formel kompetencegivende efter/videreuddannelse? Hvilke former for uddannelse ville kunne vedligeholde og udvikle disse pædagogers kompetencer? I UCSJ vil CUPP særligt diskutere projektet med efter/videreuddannelses afdelingen og se på om der er særlige regionale forhold, der gør sig gældende. Videnscenteret CUPP samarbejder med videnscenteret VELPRO på RUC om projektet. Det samlede budget er på , hvor UCSJ s andel udgør 40 % af arbejdet og løber frem til 1 marts 2012.

8 Etablering af faglige netværk: Praktik-på-tværs: Netværk for praktikvejledere / undervisere i klinisk uddannelser tilknyttet UCSJ. CUPP praktik har etableret og vedligeholder et fagligt netværk for vejledere i praktikinstitutioner på tværs af professioner i UCSJ. Der er ca. 250 vejledere i netværket. Vi producerer nyhedsbrev om udfordringer i praktik og laver årlig konference for netværket (netværket indgår i cupp-praktik). UC-netværk for innovation og entreprenørskab CUPP deltager i et operationelt netværk på tværs af alle landets professionshøjskoler. I foråret 2011 har netværket haft som opgave at tydeliggøre professionshøjskolesektorens behov og ønsker til udvikling af entreprenørskab i uddannelserne over for Fonden for Entreprenørskab (FFE). Der er nu skabt en konstruktiv og fremadrettet dialog, som netværket ønsker at videreføre sammen med FFE. I netværket er der i efteråret 2011 blevet udarbejdet et arbejdspapir med en række anbefalinger til et tættere samarbejde med professionshøjskolerne om udvikling af entreprenørskab i uddannelserne henvendt til rektorkollegiet. Målet med arbejdet i 2011 er således at skabe et grundlag for at fremme samarbejdet på tværs af UC-erne, fremme UC-ernes samarbejde med Fonden for Entreprenørskab, og fremme hele uddannelsessektorens udvikling af innovation og entreprenørskab i forhold til eksterne samarbejdsflader. Netværket er gået sammen med FFE om at planlægge en konference for underviserne i professionshøjskolerne i efteråret 2011 med fokus på, at skabe interesse for innovation og entreprenørskab i professionsuddannelserne, hvor UCSJ også deltager med en workshop omkring udviklingen af et tværprofessionelt valgmodul i Campus Næstved omkring sundhedsinnovation. CUPP deltager i netværket som repræsentant for UCSJ, både med henblik på at bringe UCSJ aktiviteter og visioner ind i diskussioner om professionshøjskolernes indsatser på området og for at kunne formidle viden fra de andre professionshøjskoler tilbage til UCSJ s uddannelser. Endvidere har CUPP også en interesse i at diskutere innovations- og entreprenørskabs dagordenen med en kritisk eftertænksomhed ift. overvejelser om, hvad udviklingen betyder for velfærdsprofessionerne og deres arbejde. UC netværket på Udsatte Voksen Området (UC-Nuvo) CUPP deltager i etableringen af et netværk på tværs af profesionshøjeskolerne, som skal rette sig mod undervisere, konsulenter og forskere fra UC ernes Sociale-, Sundheds- og Pædagogiske - områder. Netværkets formål er at have fokus på udsatte voksen området og medvirke til at skabe rum for videndeling og udvikling på tværs af landets UC er, med henblik på den fortsatte kvalificering af grundefter- og videre-uddannelserne på området og i denne sammenhæng specielt Netværket har i opstartsfasen 2011/12 etableret sig med en koordinations-gruppe, med deltagere fra alle landets UC ere. CUPP s repræsentant i netværket: Jimmy Krab Professionsforskningsnetværk - Danmark I samarbejde med alle landets øvrige professionshøjskoler, sam SDU, RUC og DPU deltager CUPP i opstartsarbejdet for et dansk netværk for professionsforskning. Netværkets aktiviteter begrænser sig foreløbig til at afholde møder, og at orientere om aktiviteter og forskning, men der planlægges både danske

9 professionsforskningskonferencer, og en professionsforskningssommerskole. Deltagelse i netværket er centralt for CUPP, da det både fungerer som en anledening til at videreformidle CUPPs arbejde, og en måde at holde sig orienteret om aktuel professionsforskning i Danmark. Herudover giver samarbejdet mulighed for at videreudvikle CUPP projekter, og for at indgå i projekt-, ansøgnings- og publikationsrelationer på sigt. I dette netværksarbejde indgår Jan Frederiksen på vegne af CUPP. Professionsforskningsnetværk - Norden I forlængelse af et svensk professionsforskningsnetværk, hvis bevilling nu udløber, er CUPP sammen med en række dansk, svenske og norske professionshøjskoler og universiteter begyndt froarbejdet til et egentligt nordisk professionsforskningsnetværk. Dette arbejde har indtilo videre ført til CUPPs deltagelse i en konference i Växjö, med to papers, hvor det svenske netværk afsluttede sit arbejde, og det nordiske netværk annonceredes. Netværkets aktiviteter planlægges henimod en opstartskonference efteråret 2012, i Århus. Netværket ahr allerede igangsat publikation af en international open-access journal, Professions and Professionalism, som udkommer med første nummer i Deltagelse i dette netværk har også som formål på den ene side at holde CUPP orienteret og deltagende i aktuel nordisk professionsforsknings udvikling og på den anden side at give CUPP adgang til kanaler for publicering, ansøgningsudvikling i nordisk og EU-sammenhæng, og potentielle samarbejdesmuligheder og forskningsalliancer. Aktionsforskningsnetværk CUPP er med i et nystartet netværk for aktionsforskning, som er under etablering her i efteråret 2011 under Center for aktionsforskning på RUC. Netværkets formål er opstarte projekter sammen, udveksle viden om aktionsforskning og afholde arrangementer med fokus på aktionforskning. CONCRIT CUPP er med i det internationale netværk Concrit, som er et netværk af pædagoger, lærere, undervisere, forskere og andre, som beskæftiger sig med pædagogik og uddannelsespolitik, særligt relateret til daginstitutioner og grundskole. Netværket arrangerede hvert år en konference, hvor deltagerne diskutere konsekvenser af og mulige alternativer til de aktuelle neoliberale og neokonservative tendenser. CUPP var med til at planlægge sidste års konference i Berlin og havde en workshop om neoliberale styreformers betydning for SFO-pædagogernes arbejde. CUPP deltager i planlægningsgruppen til næste års konference i Barcelona, hvor temaet bliver Nye modstandsformer blandt unge, hvor konferencen vil sætte fokus på analyser på forskellige modstandsformer blandt unge i hele verden og diskutere de pædagogiske konsekvenser heraf.

10 Publikationer under CUPP CUPP startede skriftserien Profession og praktik i 2010 som formidler forskning og udvikling på tværs af professioner. Skriftserien anvendes især på praktikvejlederuddannelser samt på grunduddannelserne ifm forberedelse og bearbejdning af praktikforløb. Nr. 1: Skriftlighed i praktik Nr. 2: Det tværfaglige blik Nr. 3: Praktikken og klinikken som formaliseret fag Andersen Randi (2011b) : Praktik mellem tavs viden og detaljerede mål i Professionsdidaktik - om didaktisk teoriudvikling på tværs af professioner, Hedegaard og Krogh-Jespersen (red). Andersen Randi (2011a), Tavs viden og praktik, ph.d. afhandling udgivet under forskerskolen for livslang læring, Roskilde Universitet. Andersen Randi, Nielsen Baagøe Steen, Krab Jimmy (2011): Praktikken og klinikken som formaliseret fag i Profession og praktik n. 3 Arnskov Helle, Torp Lene, Hansen Riis Gitte (2011) Så er der ingen lal, det står dér, sort på hvidt en undersøgelse af praktikdokumentet i et vejlederperspektiv dokumentation, refleksion og læringsredskab i Professino og praktik nr. 3 Andersen Anne-Grethe, Sørensen Finn, Vestsergaard Breüner Ninna (2011) Trepartsamtalen er positiv og sammenbindende men kompleks, i Profession og praktik nr. 3 Bille Thomas, Nielsen Jane og Nielsen Steen Baagøe (2010) Tværprofessionelle og tværfaglige udfordringer i uddannelseslandskabe, i Profession og praktik nr. 2 Hansen Kern Lisbeth, Tønneskov Susanne, Nielsen Paaske Liselotte, Preis Tove (2010), Sundhedspædagogik på tværs, i Profession og praktik nr. 2 Bisgaard Sys, Bjerregaard Karen og Thomsen Ole (2010), Det nødvendige samarbejde mellem tyendet, degnen og stodderkongen, i Profession og praktik nr. 2

11 Andersen Randi og Weber Kirsten (2010), Mål og skriftlighed - aktuelle tendenser i professionbachelor uddannelsernes udvikling, i Profession og praktik, nr. 1 Gjerulff Else Færch, Jahn Hanne, Nielsen Jane (2010), Log dig på din logbog! I Profession og praktik, nr. 1 Arnskov Helle, Gjerulff Else Færch, Torp Lene (2010), Mål og skriftlighed som styrings - og læringsredskaber i pædagoguddannelsens i Profession og praktik, nr. 1 Når pædagoger opgraderes, Børn og Unge - Forskning, nr. 8, Interview med Steen Baagøe Nielsen om professionsbacheloriseringsprojektet Elley Tina og Eriksen Kathrine (2010), Bioanalytikere i krydsild, i Bionyt Frederiksen, Jan(in.prep.): Myndiggørelse og kontrol, magt eller mulighed In: Andersen, Peter Ø.; Ellegaard, Tomas og Mushinsky, Lars Jacob(red): Klassisk og Moderne Pædagogisk teori, anden udgave, Hans Reitzels Forlag, København. 31s. Frederiksen, J.T. (In. prep.): Pædagog-undervisningen - Intim og intimiderende? In DPT #4, 2011 Frederiksen, J.T. & Guindy, N.(In. prep.): Professionshøjskoler og imperibyggerier? In DPT #4, 2011 Frederiksen, J.T., Holgersen, M., Jacobsen, S.R. og Sørensen, M.T.(2011d): Hvilke former for viden har betydning for sygeplejerskernes professionelle arbejde? In: Uddannelsesnyt, Fagligt selskab for sygeplejersker, #3, Vol.22, s. Frederiksen, J. T.(2011c): Nested professions, Paper presented at Svenska netvärket for professionsforskning: Kunskap, profession och expertis, Linné Universitet, 7s. Frederiksen, J. T.(2011b): Trawling for students, Paper presented at ICC 2011, University of St. Andrews, 21s. Frederiksen, J.T.(2011a): Cross-over Methodology. Paper præsenteret ved CARME 2001 conference in Rennes. 16s. Frederiksen, J.T. (2010b): Korrespondanceanalysen i dag og i nærmeste fremtid. In Høyen, M.(ed.) Introduktion til Korrespondanceanalyse, Odense, Syddansk Universitetsforlag. 4s. Frederiksen, J. T.(2010a): Between Practice and Profession. Ph.D. afhandling forsvaret 16/12/2010, 354s. Roskilde University.

Hvornår Hvad Delperioder

Hvornår Hvad Delperioder Bachelor & Professionsudvikling 2011-2013 Projektleder Minna Therkildsen FORSKNING UCSJ Slagelsevej 7 4180 Sorø Mth@ucsj.dk Januar 2013 HFI, RAA, MTH, Intro Rektor og direktion har via 8. punktsprogrammet

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT God sommer lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE Den uddannelsespolitiske dagsorden og de institutionelle relationer l Overordnede målsætninger og det nye uddannelseslandskab

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE NETVÆRKET FOR NETBASEREDE PROFESSIONS- UDDANNELSER I UCC, UC SYDDANMARK OG VIA UC Inviterer til konferencen RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE 1. DECEMBER 2011 Some rights reserved by magical-world http://www.flickr.com/photos/magical-world/

Læs mere

Vejledning og rekruttering til videregående uddannelser i Region Sjælland

Vejledning og rekruttering til videregående uddannelser i Region Sjælland Vejledning og rekruttering til videregående uddannelser i Region Sjælland Rev. 26. januar 2011 Projektansøger: University College Sjælland, i samarbejde med Studievalg Sjælland og ungdomsuddannelserne

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg.

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg. Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I ESBJERG FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR aabenthus.studiebyenesbjerg.dk 2 Uddannelsen er der tjek på K OVERSIGT: INTERESSEOMRÅDER

Læs mere

Velkommen til. Onsdag d. 22. april

Velkommen til. Onsdag d. 22. april Velkommen til Onsdag d. 22. april Oplæg 1 kl. 12.05-12.50 Oplæg 2 kl. 12.55-13.40 Uddannelsesmesse kl. 13.45-14.30 Evt. fremmøderegistrering fra kl. 14.25 Arrangementet er slut kl. 14.30 Skal du med bus,

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af UC Syddanmarks ansøgning om godkendelse af nyt udbud,

Læs mere

Afrapportering pr. 061113 i forhold til projektansøgningen

Afrapportering pr. 061113 i forhold til projektansøgningen Afrapportering pr. 061113 i forhold til projektansøgningen Projekttitel: Mænds kønsutraditionelle valg af professionsuddannelse på Sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse. Uddannelsessted: UCSJ, Campus Slagelse,

Læs mere

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus Notat om e på Pædagoguddannelsen Århus VIA University College Gældende fra maj 2015 STUDIEDAGE enes formål er at understøtte den studerendes tilegnelse af praktikkens kompetencemål. Professionshøjskolen

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

Professionshøjskolerne i tal

Professionshøjskolerne i tal Professionshøjskolerne i tal 2011 Indhold Side 1. PræSentation af ProfeSSionShøjSkoleSektoren.... 4. 1.1. Institutioner.... 4. 1.2. Professionshøjskolerne.set.i.et.videregående.uddannelsesbillede.... 5

Læs mere

Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne

Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne U N V E R S T Y C O L L E G E LLLEBÆLT Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne Oplæg temadag klinisk undervisning 22.08.2012 Jette Rasmussen UNVERSTY

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Studievejledning, faglig vejledning og rekruttering til professionsbacheloruddannelser i Region Sjælland

Studievejledning, faglig vejledning og rekruttering til professionsbacheloruddannelser i Region Sjælland Studievejledning, faglig vejledning og rekruttering til professionsbacheloruddannelser i Region Sjælland Projektbeskrivelse Oplysninger om projektet Studievejledning, faglig vejledning og rekruttering

Læs mere

Antal studerende på e-læring

Antal studerende på e-læring Antal studerende på e-læring Opgørelse over antal e-læringsstuderende oktober 2012 - oktober 2013 på otte professionsbacheloruddannelser på UCSJ Fakta om e-læringsuddannelser UCSJ har i de senere år udbredt

Læs mere

a) Borger- og medarbejdernære hverdagsteknologier b) Stedfortræderteknologier c) Synkrone online læringsmiljøer

a) Borger- og medarbejdernære hverdagsteknologier b) Stedfortræderteknologier c) Synkrone online læringsmiljøer LUG: Læring Uden Grænser - nye koblinger mellem velfærdsuddannelser, virksomheder, borgere og myndigheder i Region Sjælland (LUG-projektet i daglig tale) Generelt om projektet: Projektet er et partnerskab

Læs mere

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv Velkommen til CSA s Ledelse og velfærdsprofessioner Faglighed ved en skillevej årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup Center for Studier i Arbejdsliv inviterer til Årsmøde 2014 Torsdag d. 27. marts

Læs mere

Professionslæring i praksis

Professionslæring i praksis Martin Bayer Ulf Brinkkjær Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers møde med praksis Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 134 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt

Læs mere

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Ingen faglært håndværker vil mene, at han kan bygge et parcelhus effektivt alene, hjemme på eget værksted. Det

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Tværprofessionel undervisning

Tværprofessionel undervisning Tværprofessionel undervisning - erfaringer og læringspointer Kirsten Falk Leder af det tværprofessionelle modul 5 Professionshøjskolen Metropol Side 1 Refleksioner over tværprofessionel læring og samarbejde

Læs mere

It-understøttelse af den kliniske undervisning

It-understøttelse af den kliniske undervisning Undervisningsmiddelprisen 2009 It-understøttelse af den kliniske undervisning Lise Marie Steinmüller, afdelingsleder list@aabc.dk Partnere i Det Nationale Videncenter for e-læring: VIA University College

Læs mere

Nye tider nye pædagoger. Anbefalinger fra Tænketank om Fremtidens Pædagoguddannelse

Nye tider nye pædagoger. Anbefalinger fra Tænketank om Fremtidens Pædagoguddannelse Nye tider nye pædagoger Anbefalinger fra Tænketank om Fremtidens Pædagoguddannelse Uddannelse der forpligter Den pædagogiske profession er rygraden i den danske velfærdsmodel. Pædagoger repræsenterer viden,

Læs mere

BILAG 1: VIDENSCENTRETS VIDENSBEGREB

BILAG 1: VIDENSCENTRETS VIDENSBEGREB Videnscenter for udsatte børn og unge Juni 2010 BILAG 1: VIDENSCENTRETS VIDENSBEGREB TRE BØLGER AF VIDENSCENTRE Videnscenter for socialt udsatte børn og unge er led i den tredje bølge af videnscentre.

Læs mere

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse

Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse ... Den femte vej EUD-vejen til videregående uddannelse Konference med fokus på mulighederne for videregående uddannelse efter en erhvervsuddannelse at synliggøre vejene fra EUD til videreuddannelse Tid:

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring

25. marts 2010. Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC. Indbyder til Konference om e-læring Professionshøjskolerne UCC, UC Syddanmark og VIA UC Indbyder til Konference om e-læring juridiske, didaktiske og teknologiske udfordringer 25. marts 2010 Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80

Læs mere

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland Gør ventetiden aktiv 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland 1 6 ugers selvvalgt kompetenceudvikling der virker UCSJ udbyder

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Skriftlige produktioner

Skriftlige produktioner Skriftlige produktioner René Kristensen, MSc, Lektor UC Lillebælt AKT- og inklusionsarbejde i et University College. / I: Kognition og Pædagogik, Nr. 81, 2011. Anerkendelse i undervisningen: Interview

Læs mere

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Rigets tilstand Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Efterår 2013 Om evalueringen Undersøgelsen er blevet gennemført af 248 respondenter ud af et samlet optag på 1158 (baseret på optagsindberetning

Læs mere

DEN STORE MOTIVATIONSKRISE

DEN STORE MOTIVATIONSKRISE DEN STORE MOTIVATIONSKRISE Hvordan styrker vi de unges lyst til uddannelse og læring? 2012 Foto Penny Mathews, layout Line Krogh KONFERENCE DEN 22. MAJ DEN STORE MOTIVATIONSKRISE Hvordan styrker vi unges

Læs mere

Workshop C. Praktikdokumentet i pædagoguddannelsen om diskrepansen mellem det, der forberedes, og det der sker i praktikken.

Workshop C. Praktikdokumentet i pædagoguddannelsen om diskrepansen mellem det, der forberedes, og det der sker i praktikken. Workshop C. Praktikdokumentet i pædagoguddannelsen om diskrepansen mellem det, der forberedes, og det der sker i praktikken. I denne workshop inviteres du til at arbejde med og diskutere overvejelser,

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober

Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober VUC Videnscenter og Center for Forskning i Skoleudvikling (CFS), Syddansk Universitet inviterer hermed til idékonference om forskningstilknyttet

Læs mere

NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017

NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017 NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017 Naturfag skal være lige så basalt som læsning Mission Derfor vil NTS-centeret med sin indsats de kommende år arbejde for at styrke naturfagenes almendannende betydning

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Brobygningsprojektet Kvalitativ afrapportering til Det Strategiske Forskningsråd

Brobygningsprojektet Kvalitativ afrapportering til Det Strategiske Forskningsråd Brobygningsprojektet Per Fibæk Laursen 30. september 2013 Brobygningsprojektet Kvalitativ afrapportering til Det Strategiske Forskningsråd Forskningsmæssige resultater Udgangspunktet for Brobygningsprojektet

Læs mere

VEJE TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VIL SKABE BEDRE BROBYGNING OG VEJLEDNING

VEJE TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VIL SKABE BEDRE BROBYGNING OG VEJLEDNING VEJE TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VIL SKABE BEDRE BROBYGNING OG VEJLEDNING Veje til videregående uddannelser tager udgangspunkt i den del af DUR-programmet, der beskæftiger sig med de senere etaper i drengenes

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

De videregående uddannelser Institut for læring

De videregående uddannelser Institut for læring De videregående uddannelser Institut for læring Baggrunden for videreuddannelserne Tager udgangspunkt i Landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen Formålet er at forbinde teori og praksis

Læs mere

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Præsentation på workshop om uddannelse på Bornholm Bornholms Akademi 23. april 2014 Agenda

Læs mere

FSUS konference den 5. og 6. oktober 2015

FSUS konference den 5. og 6. oktober 2015 Fagligt selskab for undervisende sygeplejersker FSUS konference den 5. og 6. oktober 2015 Konferencen afholdes på Comwell Roskilde Vestre Kirkevej 12, Himmelev 4000 Roskilde Hvis digital læring er svaret,

Læs mere

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015 Administrationsbachelor - katalog over valgmoduler september 2015 Professionshøjskolen Metropol VIA University College (VIA UC) University College Lillebælt (UCL) University College Sjælland (UCSJ) University

Læs mere

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Sorø, den 7. januar 2011 Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Formål og baggrund Greve kommune ønsker i de kommende år at sætte fokus på inklusion. Dette

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Lone Kristensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Copenhagen Business School,

Læs mere

Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11.

Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11. Dimittend F06 A/D 11 august 2009 Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Søren Ebsen Futtrup

Læs mere

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014 Generalforsamling RCE Formandens beretning 13. Marts 2014 Indgang RCE Danmark er et bud på, hvordan der kan netværkes i forhold El forankring, udvikling og forskning om uddannelse for bæredygeg udvikling

Læs mere

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB 2013 Professionshøjskolerne modtog i 2013 for første

Læs mere

Administrationsbacheloruddannelsen

Administrationsbacheloruddannelsen Mission, Vision og uddannelsesfaglig strategi for Administrationsbacheloruddannelsen University College Lillebælt - Den sociale Højskole Mission At uddanne kommende administrationsbachelorer til at udføre

Læs mere

Hvad er fremtidens efter- og videreuddannelsesbehov for eud- og AMUlærere?

Hvad er fremtidens efter- og videreuddannelsesbehov for eud- og AMUlærere? Hvad er fremtidens efter- og videreuddannelsesbehov for eud- og AMUlærere? Indfrier diplom i erhvervspædagogik fremtidens lærerkvalifikationer på eud/amu? NCE / Metropol Side 1 Hvad er fremtidens efter-

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it

Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it Mikala Hansbøl, Ph.d., Forsker tilknyttet Education Lab Forskningsprogram for teknologi og uddannelsesdesign, Forskning og Innovation, UCSJ

Læs mere

Indledning. Tværprofessionelt samarbejde hvad er det?

Indledning. Tværprofessionelt samarbejde hvad er det? Indhold Indledning... 9 Tværprofessionelt samarbejde hvad er det?... 9 Bogens videnssyn... 11 De tværprofessionelle udfordringer på mange felter... 12 Tværprofessionelt samarbejde og grunduddannelserne...

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College 1. Partnerskabets parter: Erhvervsakademi Dania Cvr-nr. 31 56 51 62 Minervavej 63 8960 Randers SØ Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Sprogpakken praksis der gør en forskel Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Hvad er sprogpakken? Sprogpakken er et initiativ iværksat

Læs mere

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013 STUDIEBESKRIVELSE 1 Bredgade 66, stuen DK 1260 København K designtoimprovelifeeducation.dk The project is co-financed by: The European Regional Development Fund (ERDF) through the EU project Interreg IV

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Delpolitik for universitetspædagogik

Delpolitik for universitetspædagogik Godkendt i direktionen: 5. marts 2009 Senest opdateret: 25. marts 2011 Delpolitik for universitetspædagogik 1.0 Formål Formålet med denne delpolitik er at stimulere en professionalisering af uddannelsernes

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Velkommen til Campus Roskilde. Nye rammer for uddannelse

Velkommen til Campus Roskilde. Nye rammer for uddannelse Velkommen til Campus Roskilde Nye rammer for uddannelse Tillykke til alle studerende og medarbejdere, der får deres daglige gang her på Campus Roskilde og til alle andre, der i fremtiden vil bruge huset.

Læs mere

UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN

UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN KORT OG GODT OM UCC ucc.dk UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN Hos UCC ved vi, at det BÅDE kræver mod og faglighed at arbejde med læring, pædagogik OG sundhed Indhold PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC I 4 professionsbacheloruddannelser

Læs mere

Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse

Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse PROJEKTBESKRIVELSE NOV. 2013 Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse Forskningsprogram Satsning Kontakt Diversitet og Social Innovation Unges sociale fællesskaber (Inklusions-

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

Frafald, overgange og inklusion - enkle svar eller svære spørgsmål?

Frafald, overgange og inklusion - enkle svar eller svære spørgsmål? IMODUS konference 19. jan 2012 Frafald, overgange og inklusion - enkle svar eller svære spørgsmål? Hvad er problemet med unges overgange? Restgruppen og indsatsen mod frafald : - når problemets løsning

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: SOSU-Uddannelsen som e-læring 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Poul M. Christensen E-mail: poc@aarhus.dk Telefon: 51186460

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013

Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013 Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013 Uddannelse til Professionsbachelor i Radiografi Radiografuddannelsen i Danmark varetages af tre uddannelser ved henholdsvis Professionshøjskolen

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Dagtilbuds kerneopgaver generelt og specifikt i forhold til at skabe lige muligheder for alle børn - hvad betyder synet på børn?

Dagtilbuds kerneopgaver generelt og specifikt i forhold til at skabe lige muligheder for alle børn - hvad betyder synet på børn? Dagtilbuds kerneopgaver generelt og specifikt i forhold til at skabe lige muligheder for alle børn - hvad betyder synet på børn? v/, lektor, Ph.D. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Temaer

Læs mere

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken Uddannelsesveje i Specialpædagogikken AKT Vejleder Specialpædagogisk vejleder ( det almene område ) Specialpædagogisk vejleder ( det specialiserede område ) Inklusionsvejleder Pædagogisk diplomuddannelse

Læs mere