Status CUPP november 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status CUPP november 2011"

Transkript

1 Status CUPP november 2011 Medarbejdere som er fast tilknyttet CUPP: VIdencenterleder Randi Andersen (fuld tid), projektleder Jimmy Krab (fuld tid), projektleder Jan Frederiksen (50 %). Indledning Praktik og samspil uddannelse - arbejde CUPP understøtter den interne udvikling af viden om praktik og samspil mellem uddannelse og arbejde. UCSJ og har gennem sit kontinuerlige satsning på praktikken som vidensområde haft et velfungerende forskningsværksted i samarbejde med RUC med 5-7 fou-udviklingsprojekter om praktik og har etableret vedholdende samarbejder med undervisere fra UCC samt VIA. Undervisere har indgået i samarbejdsrelationer og udvekslet viden om udviklingsprojekter om praktik. CUPP publicerer materiale om praktik (jf. publikationsliste) og understøtter aftagerfeltets viden om praktik gennem fagligt netværk for vejledere samt årlig konference for vejledere på tværs af professioner. Ud over praktikken understøtter CUPP intern udvikling af samspillet mellem uddannelse og arbejde. En række undervisere deltager i forskningsværkstedet Bachelor og praksisviden og er i samarbejde med RUC ved at lave en antologi om hvordan professionssrettethed tolkes indenfor de forskellige professioner i UCSJ. Arbejdet skal indgå som et metareflekterende niveau ift den kommende indsats Bachelor og udviklingsarbejde, hvor alle uddannelser i stigende grad kommer til at forholde sig til og håndtere kravet om professionsrettethed. Rekruttering og fastholdelse af mænd Ud over de interne projekter indgår CUPP i flere eksterne projekter med fokus på rekruttering og optag på tværs af professioner. Projekter om den indre tilpasning af uddannelserne til de optagne. CUPP varetager projektledelsen af IMODUS projektet om inklusion af mænd og drenge gennem uddannelse med sit budget på 22. mill. kr. og vil sammen med Educationlab og RUC producere viden om og metoder til at forstå og kvalificere rekruttering og fastholdelse med særlig fokus på mænd. Denne faglige fokus går igen i projektet DUR (Drenge, Uddannelse Roskilde) som Roskilde kommune er projektleder på hvor CUPP, Educationlab og CUPP kvalificerer projektet med viden og metodeudvikling. Viden fra det interne forsknings / udviklingssprojekt: Læringskulturer og deltagerperspektiver indgår i videnssporet. Gennem en undersøgelse af UCSJ-studerendes søgemønstre, uddannelsesmotivation og forestillinger om uddannelse og job, søges det afdækket, hvilke overordnede udfordringer professionsuddannelserne står overfor, Forskning på det pædagogiske område Endelig indgår CUPP i flere eksterne projekter som er særligt rettet mod det pædagogiske område. CUPP og RUC samarbejder pt om to projekter: 1) Professionsbacheloriseringsprojektet, som er en undersøgelse af hvordan de færdiguddannede pædagoger trækker på viden fra uddannelsen ind i arbejdet. 2) Et strategisk bupl-projekt, som handler om efteruddannelse. Begge projekter er støttet af pædagogernes fagforening

2 BUPL. CUPP understøtter desuden det pædagogiske område ved at bidrage til etablering af faglige netværk på tværs af professionshøjskolerne ( det specialiserede voksenområde samt praktik på tværs ) Se CUPPs hjemmeside:

3 Interne projekter CUPP-praktik CUPP-praktik er et Forskningsværksted for UCSJ undervisere på tværs af professioner som arbejder med udfordringer og vidensproduktion ift. praktik. Forskningsværkstedet er et samarbejde med VelPro, RUC (Sten Baagøe Nielsen og Annegrethe Ahrenkiel). Der er pt. 23. undervisere med i værkstedet fordelt på 7 udviklingsprojekter. Deltagerne kommer følgende professioner: Pædagoger, lærere, sygeplejersker, socialrådgivere, ernæring og sundhed. CUPP-praktik koordinerer et fagligt netværk for praktikvejledere / undervisere i klinisk uddannelse tilknyttet til uddannelser i UCSJ. Der er ca. 240 med i netværket. Der laves formidling til det faglige netværk gennem elektronisk nyhedsbrev, en årlig konference med ca. 150 deltagere samt en skriftserie: Profession og praktik. Nyhedsbrevet, skriftserien og den årlige konference kan ses på CUPPs hjemmeside. ucsj.cupp.dk. CUPP-praktik har fungeret i en årrække og har bl.a. forfattet bogen: Profession og praktik (Randi Andersen og Kirsten Weber, 2009) som benyttes som grundbog på praktikvejlederuddannelser samt masteruddannelser flere steder i landet. Forskning og formidling af viden om tavs viden i praktik er en af sideeffekterne i CUPP praktik. I forlængelse af Randi Andersens phd afhandling, som blev forsvaret i januar 2011 er der afholdt foredrag og oplæg på konferencer og masterforløb om tavs viden og praktik (UC Lillebælt, det nationale praktikkoordinatornetværk, UCSJ konference, på master: Danmarks pædagogiske Univeritetscenter) samt publiceret om tavs viden (Andersen og Weber, 2009, Andersen, 2011a samt Andersen 2011b) Bachelor og praksisviden Bachelor og praksisviden er et forskningsværksted som metareflekterer over den aktuelle udvikling med at professionsrette professionsuddannelserne. Værksteder består af en repræsentant fra hver uddannelse (i praksis er der repræsentanter fra: lærer, socialrådgiver, sygeplejerske, bioanalytiker, pædagog, ernæring og sundhed). Deltagerne har undersøgt og analyseret hvad professionsrettethed betyder i de forskellige professioner de repræsenterer og er ved at lave en antologi som illustrerer hvordan de professionerne placerer sig afhængig af kultur etc ift professionsrettethed. Ud over underviserne deltager følgende forskere med bidrag i antologien; Finn Sommer (RUC), Jacob Bøje (RUC), Jan Frederiksen (CUPP) og Randi Andersen (CUPP). Bogen skal være færdig senest sommer 2012 og præsenteres på en konference om professionsrettethed. Bachelor og udviklingsarbejde: CUPP har været konsulent for et projektet under 8-punktsprogrammet: Bachelor og udviklingsarbejde, ledet af Karen-Lisbeth Jacobsen. CUPP indgår fortsat som konsulent og koordinator mellem videncentrene og grunduddannelsen i den fremtidige implementering af programmet. Læringskulturer og deltagerperspektiver Gennem en undersøgelse af UCSJ-studerendes søgemønstre, uddannelsesmotivation og forestillinger om uddannelse og job, søges det afdækket, hvilke overordnede udfordringer professionsuddannelserne står overfor, når man gennem uddannelse kvalificerer de studerende til et, på en måde givet og på samme tid foranderligt, arbejdsfelt. Projektet afdækker de studerendes deltagerforudsætninger, deres forestillinger om studiet inden optagelse, samt mødet med læringskulturen. Projektet skal belyse forestillinger,

4 erfaringer og praksis i forhold til uddannelsesdeltagelse blandt (særligt unge) studerende på pædagog, socialrådgiver og sygeplejerskeuddannelsen. Projektet ledes fra CUPP af Jan Frederiksen. Projektet udføres i samarbejde med RUC, lektor Annegrethe Ahrenkiel.

5 Eksterne projekter: IMODUS (Inklusion af mænd og drenge gennem uddannelsesudviking på Sjælland) Projektet vil udvikle og afprøve nye tilrettelæggelser af undervisningen i alle typer af videregående uddannelser i Region Sjælland samt de uddannelsesveje som fører hertil med henblik på at flere drenge og mænd begynder på og gennemfører en videregående uddannelse i regionen. Projektets kortsigtede effekt vi være udbredelse og forankring af de i projektet udviklede læringsformer og uddannelsestoninger til alle uddannelsessteder i Regionen. En forventet langsigtet effekt af bredt forankret inkluderende læringsformer i alle typer af uddannelser vil være flere drenge og mænd, som søger og gennemfører en uddannelse i Region Sjælland. Det forventes, at de i projektet udviklede inkluderende tilrettelæggelsesformer også vil øge gennemførelsen for piger og kvinder. Projektet samler et bredt udsnit af uddannelsesinstitutioner på Sjælland. I projektet deltager: University College Sjælland (leadpartner), Roskilde Universitet, EUC Nordvestsjælland, Erhvervsakademi Sjælland, Roskilde Katedralskole, Roskilde Handelsskole, Næstved Gymnasium og Ingeniørhøjskolen i København. Projektet organiseres i en række uddannelsespakker som skal eksperimentere med nye tilrettelæggelsesformer. I projektet inddrages uddannelserne til: El-installatør, autoteknolog, bygningskonstruktør, datamatiker, jordbrugsteknolog, VVS-installatør, tømrer, elektriker, evt. industrioperatør, lærer, ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejerske, bioanalytiker, pædagog, ernæring og sundhed, ingeniøruddannelserne: stærkstrøm og bæredygtig energiteknik samt byggeri og infrastruktur, adgangsgivende kursus til ingeniøruddannelsen, kandidatuddannelserne i psykologi, pædagogik og uddannelsesstudier samt masteruddannelsen i uddannelse og læring. Endvidere inddrages STX og HHX i projektet. UCSJs videncentre CUPP (Center for Udvikling af Praktik og Professionsuddannelser) og Educationlab varetager sammen med RUCs forskningscenter VELPRO forskningsaktiviteterne i projektet. Det samlede budget er 22 mil. kr. Projektet er støttet af EU's socialfond og løber fra 1/ / Projektet ledes af Randi Andersen DUR (drenge Uddannelse Roskilde) Projektledelse Roskilde kommune. Det overordnede formål med DUR er at styrke Roskildes drenge og unge mænds muligheder og forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse - gennem udviklingen af en helhedsindsats funderet i et bredt samarbejde mellem aktører fra uddannelsessektoren, myndigheder, erhvervsliv og relevante organisationer. UCSJ (CUPP og Educationslab) giver sparring til udvikling af projektet og indgår i ansøgningsarbejdet i samarbejde med RUC. Muligheder og barrierer på erhvervsuddannede unges vej til videregående uddannelse

6 Projektets formål er at bidrage til at udvikle de grundlæggende erhvervsrettede uddannelsers muligheder for at give adgang til videregående uddannelse. Den eksisterende forskning giver ikke indsigt i hvilke erhvervsuddannelsesstuderende der videreuddanner sig, hvilke forudsætninger de har, og hvad de uddanner sig til. Det er derfor hverken klart hvilke dele af erhvervslivets kvalifikationsbehov, der opfyldes, eller hvad der kunne gøres for at støtte og øge overgangen til videregående uddannelse, og om der er behov, der ikke bliver opfyldt. Hensigten med dette analyseprojekt er således: 1. At få en bedre viden om hvilke forbindelsesveje mellem erhvervsuddannelse og videregående uddannelse der eksisterer, og hvilke veje der mangler 2. At klarlægge hvilke forudsætninger støtter erhvervsuddannedes valg og gennemførsel af videregående uddannelse 3. At bidrage til at støtte og udvikle erhvervsuddannelsesudbuddets forbindelser til de videregående uddannelser. Projektet er fuldt finansieret af Undervisniningsministeriets Centrale pulje for analyse og prognose virksomhed, og har et samlet budget på kr. Det afvikles i samarbejde med RUCs forskningscenter VELPRO, og løber fra 1/ til 1/ Professionsbachelorisering i et vadested en kritisk men kærlig undersøgelse af pædagoguddannelsernes kvalificering til arbejdet Forskningsprojekt omkring betydningen for praksis af de nyuddannede pædagogers viden- og kompetenceudvikling siden professionsbachelorreformen. Ved at følge nyuddannede pædagoger i deres arbejde vil projektet undersøge, hvordan nyuddannede pædagoger skaber sammenhænge mellem den viden, de tilegner sig gennem pædagoguddannelsen, og de videns- og kompetencebehov, som er aktuelle i den daglige pædagogiske praksis. I samarbejdsprojektet indgår Roskilde Universitet, University College Sjælland (UCSJ) og University College Capital (UCC). Projektet er finansieret med bevilling fra BUPL s forskningspulje. Studievejledning og rekruttering Projektet er et samarbejde mellem University College Sjælland og regionens gymnasier. Studievalg Sjælland har en rolle som sparringspartner i projektet. Projektet har som mål at udvikle og intensivere vejledningen af gymnasieelever mhp. valg af videregående uddannelse. Metoden hertil har baggrund i det personlige møde mellem gymnasieelever og undervisere/studerende fra University College Sjælland. Dette møde foregår både på gymnasielevernes hjemmebane ude på gymnasierne samt på UCSJ's forskellige campusser. Derudover vil flere af UCSJ's undervisere stå til rådighed med supervision på 3.g'ernes større skriftlige opgave, hvorved gymnasieleverne kan få en forsmag på sprog, niveau og faglighed på en professionshøjskole. Projektet har et budget på 1,4 mill kr og varer fra 1. august 2010 til 31. december Det er støttet med midler fra Region Sjælland (50 %). Projektet har sin egen hjemmeside, hvor du kan finde flere oplysninger om projektet. Projektleder Jimmy Krab Strategisk forskningsprojekt om pædagogernes muligheder og strategier for efter- og videreuddannelse

7 Projektet tager udgangspunkt i et ønske fra BUPL om at få afdækket og analyseret årsager til, at en relativ stor del af pædagogprofessionen tilsyneladende ikke deltager i formel kompetencegivende efter/videreuddannelse igennem hele deres karriere. Projektet tager udgangspunkt i to overordnede forskningsspørgsmål: På hvilke måder kan det forklares at relativt få pædagoger deltager i formel kompetencegivende efter/videreuddannelse? Hvilke former for uddannelse ville kunne vedligeholde og udvikle disse pædagogers kompetencer? I UCSJ vil CUPP særligt diskutere projektet med efter/videreuddannelses afdelingen og se på om der er særlige regionale forhold, der gør sig gældende. Videnscenteret CUPP samarbejder med videnscenteret VELPRO på RUC om projektet. Det samlede budget er på , hvor UCSJ s andel udgør 40 % af arbejdet og løber frem til 1 marts 2012.

8 Etablering af faglige netværk: Praktik-på-tværs: Netværk for praktikvejledere / undervisere i klinisk uddannelser tilknyttet UCSJ. CUPP praktik har etableret og vedligeholder et fagligt netværk for vejledere i praktikinstitutioner på tværs af professioner i UCSJ. Der er ca. 250 vejledere i netværket. Vi producerer nyhedsbrev om udfordringer i praktik og laver årlig konference for netværket (netværket indgår i cupp-praktik). UC-netværk for innovation og entreprenørskab CUPP deltager i et operationelt netværk på tværs af alle landets professionshøjskoler. I foråret 2011 har netværket haft som opgave at tydeliggøre professionshøjskolesektorens behov og ønsker til udvikling af entreprenørskab i uddannelserne over for Fonden for Entreprenørskab (FFE). Der er nu skabt en konstruktiv og fremadrettet dialog, som netværket ønsker at videreføre sammen med FFE. I netværket er der i efteråret 2011 blevet udarbejdet et arbejdspapir med en række anbefalinger til et tættere samarbejde med professionshøjskolerne om udvikling af entreprenørskab i uddannelserne henvendt til rektorkollegiet. Målet med arbejdet i 2011 er således at skabe et grundlag for at fremme samarbejdet på tværs af UC-erne, fremme UC-ernes samarbejde med Fonden for Entreprenørskab, og fremme hele uddannelsessektorens udvikling af innovation og entreprenørskab i forhold til eksterne samarbejdsflader. Netværket er gået sammen med FFE om at planlægge en konference for underviserne i professionshøjskolerne i efteråret 2011 med fokus på, at skabe interesse for innovation og entreprenørskab i professionsuddannelserne, hvor UCSJ også deltager med en workshop omkring udviklingen af et tværprofessionelt valgmodul i Campus Næstved omkring sundhedsinnovation. CUPP deltager i netværket som repræsentant for UCSJ, både med henblik på at bringe UCSJ aktiviteter og visioner ind i diskussioner om professionshøjskolernes indsatser på området og for at kunne formidle viden fra de andre professionshøjskoler tilbage til UCSJ s uddannelser. Endvidere har CUPP også en interesse i at diskutere innovations- og entreprenørskabs dagordenen med en kritisk eftertænksomhed ift. overvejelser om, hvad udviklingen betyder for velfærdsprofessionerne og deres arbejde. UC netværket på Udsatte Voksen Området (UC-Nuvo) CUPP deltager i etableringen af et netværk på tværs af profesionshøjeskolerne, som skal rette sig mod undervisere, konsulenter og forskere fra UC ernes Sociale-, Sundheds- og Pædagogiske - områder. Netværkets formål er at have fokus på udsatte voksen området og medvirke til at skabe rum for videndeling og udvikling på tværs af landets UC er, med henblik på den fortsatte kvalificering af grundefter- og videre-uddannelserne på området og i denne sammenhæng specielt Netværket har i opstartsfasen 2011/12 etableret sig med en koordinations-gruppe, med deltagere fra alle landets UC ere. CUPP s repræsentant i netværket: Jimmy Krab Professionsforskningsnetværk - Danmark I samarbejde med alle landets øvrige professionshøjskoler, sam SDU, RUC og DPU deltager CUPP i opstartsarbejdet for et dansk netværk for professionsforskning. Netværkets aktiviteter begrænser sig foreløbig til at afholde møder, og at orientere om aktiviteter og forskning, men der planlægges både danske

9 professionsforskningskonferencer, og en professionsforskningssommerskole. Deltagelse i netværket er centralt for CUPP, da det både fungerer som en anledening til at videreformidle CUPPs arbejde, og en måde at holde sig orienteret om aktuel professionsforskning i Danmark. Herudover giver samarbejdet mulighed for at videreudvikle CUPP projekter, og for at indgå i projekt-, ansøgnings- og publikationsrelationer på sigt. I dette netværksarbejde indgår Jan Frederiksen på vegne af CUPP. Professionsforskningsnetværk - Norden I forlængelse af et svensk professionsforskningsnetværk, hvis bevilling nu udløber, er CUPP sammen med en række dansk, svenske og norske professionshøjskoler og universiteter begyndt froarbejdet til et egentligt nordisk professionsforskningsnetværk. Dette arbejde har indtilo videre ført til CUPPs deltagelse i en konference i Växjö, med to papers, hvor det svenske netværk afsluttede sit arbejde, og det nordiske netværk annonceredes. Netværkets aktiviteter planlægges henimod en opstartskonference efteråret 2012, i Århus. Netværket ahr allerede igangsat publikation af en international open-access journal, Professions and Professionalism, som udkommer med første nummer i Deltagelse i dette netværk har også som formål på den ene side at holde CUPP orienteret og deltagende i aktuel nordisk professionsforsknings udvikling og på den anden side at give CUPP adgang til kanaler for publicering, ansøgningsudvikling i nordisk og EU-sammenhæng, og potentielle samarbejdesmuligheder og forskningsalliancer. Aktionsforskningsnetværk CUPP er med i et nystartet netværk for aktionsforskning, som er under etablering her i efteråret 2011 under Center for aktionsforskning på RUC. Netværkets formål er opstarte projekter sammen, udveksle viden om aktionsforskning og afholde arrangementer med fokus på aktionforskning. CONCRIT CUPP er med i det internationale netværk Concrit, som er et netværk af pædagoger, lærere, undervisere, forskere og andre, som beskæftiger sig med pædagogik og uddannelsespolitik, særligt relateret til daginstitutioner og grundskole. Netværket arrangerede hvert år en konference, hvor deltagerne diskutere konsekvenser af og mulige alternativer til de aktuelle neoliberale og neokonservative tendenser. CUPP var med til at planlægge sidste års konference i Berlin og havde en workshop om neoliberale styreformers betydning for SFO-pædagogernes arbejde. CUPP deltager i planlægningsgruppen til næste års konference i Barcelona, hvor temaet bliver Nye modstandsformer blandt unge, hvor konferencen vil sætte fokus på analyser på forskellige modstandsformer blandt unge i hele verden og diskutere de pædagogiske konsekvenser heraf.

10 Publikationer under CUPP CUPP startede skriftserien Profession og praktik i 2010 som formidler forskning og udvikling på tværs af professioner. Skriftserien anvendes især på praktikvejlederuddannelser samt på grunduddannelserne ifm forberedelse og bearbejdning af praktikforløb. Nr. 1: Skriftlighed i praktik Nr. 2: Det tværfaglige blik Nr. 3: Praktikken og klinikken som formaliseret fag Andersen Randi (2011b) : Praktik mellem tavs viden og detaljerede mål i Professionsdidaktik - om didaktisk teoriudvikling på tværs af professioner, Hedegaard og Krogh-Jespersen (red). Andersen Randi (2011a), Tavs viden og praktik, ph.d. afhandling udgivet under forskerskolen for livslang læring, Roskilde Universitet. Andersen Randi, Nielsen Baagøe Steen, Krab Jimmy (2011): Praktikken og klinikken som formaliseret fag i Profession og praktik n. 3 Arnskov Helle, Torp Lene, Hansen Riis Gitte (2011) Så er der ingen lal, det står dér, sort på hvidt en undersøgelse af praktikdokumentet i et vejlederperspektiv dokumentation, refleksion og læringsredskab i Professino og praktik nr. 3 Andersen Anne-Grethe, Sørensen Finn, Vestsergaard Breüner Ninna (2011) Trepartsamtalen er positiv og sammenbindende men kompleks, i Profession og praktik nr. 3 Bille Thomas, Nielsen Jane og Nielsen Steen Baagøe (2010) Tværprofessionelle og tværfaglige udfordringer i uddannelseslandskabe, i Profession og praktik nr. 2 Hansen Kern Lisbeth, Tønneskov Susanne, Nielsen Paaske Liselotte, Preis Tove (2010), Sundhedspædagogik på tværs, i Profession og praktik nr. 2 Bisgaard Sys, Bjerregaard Karen og Thomsen Ole (2010), Det nødvendige samarbejde mellem tyendet, degnen og stodderkongen, i Profession og praktik nr. 2

11 Andersen Randi og Weber Kirsten (2010), Mål og skriftlighed - aktuelle tendenser i professionbachelor uddannelsernes udvikling, i Profession og praktik, nr. 1 Gjerulff Else Færch, Jahn Hanne, Nielsen Jane (2010), Log dig på din logbog! I Profession og praktik, nr. 1 Arnskov Helle, Gjerulff Else Færch, Torp Lene (2010), Mål og skriftlighed som styrings - og læringsredskaber i pædagoguddannelsens i Profession og praktik, nr. 1 Når pædagoger opgraderes, Børn og Unge - Forskning, nr. 8, Interview med Steen Baagøe Nielsen om professionsbacheloriseringsprojektet Elley Tina og Eriksen Kathrine (2010), Bioanalytikere i krydsild, i Bionyt Frederiksen, Jan(in.prep.): Myndiggørelse og kontrol, magt eller mulighed In: Andersen, Peter Ø.; Ellegaard, Tomas og Mushinsky, Lars Jacob(red): Klassisk og Moderne Pædagogisk teori, anden udgave, Hans Reitzels Forlag, København. 31s. Frederiksen, J.T. (In. prep.): Pædagog-undervisningen - Intim og intimiderende? In DPT #4, 2011 Frederiksen, J.T. & Guindy, N.(In. prep.): Professionshøjskoler og imperibyggerier? In DPT #4, 2011 Frederiksen, J.T., Holgersen, M., Jacobsen, S.R. og Sørensen, M.T.(2011d): Hvilke former for viden har betydning for sygeplejerskernes professionelle arbejde? In: Uddannelsesnyt, Fagligt selskab for sygeplejersker, #3, Vol.22, s. Frederiksen, J. T.(2011c): Nested professions, Paper presented at Svenska netvärket for professionsforskning: Kunskap, profession och expertis, Linné Universitet, 7s. Frederiksen, J. T.(2011b): Trawling for students, Paper presented at ICC 2011, University of St. Andrews, 21s. Frederiksen, J.T.(2011a): Cross-over Methodology. Paper præsenteret ved CARME 2001 conference in Rennes. 16s. Frederiksen, J.T. (2010b): Korrespondanceanalysen i dag og i nærmeste fremtid. In Høyen, M.(ed.) Introduktion til Korrespondanceanalyse, Odense, Syddansk Universitetsforlag. 4s. Frederiksen, J. T.(2010a): Between Practice and Profession. Ph.D. afhandling forsvaret 16/12/2010, 354s. Roskilde University.

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland Tirsdag d. 14. januar 2014 Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland I følgende notat præsenterer University College Sjælland (UCSJ) en række initiativer, der alle positivt vil bidrage

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

IMODUS. Inklusion af Mænd Og Drenge gennem Uddannelse i Region Sjælland

IMODUS. Inklusion af Mænd Og Drenge gennem Uddannelse i Region Sjælland IMODUS Inklusion af Mænd Og Drenge gennem Uddannelse i Region Sjælland Projektet vil udvikle og afprøve nye tilrettelæggelser af undervisningen i alle typer af videregående uddannelser i Region Sjælland,

Læs mere

Hvornår Hvad Delperioder

Hvornår Hvad Delperioder Bachelor & Professionsudvikling 2011-2013 Projektleder Minna Therkildsen FORSKNING UCSJ Slagelsevej 7 4180 Sorø Mth@ucsj.dk Januar 2013 HFI, RAA, MTH, Intro Rektor og direktion har via 8. punktsprogrammet

Læs mere

Adjunktprogrammet i UCL

Adjunktprogrammet i UCL Adjunktprogrammet i UCL 2016-2017 Indholdsfortegnelse Adjunktprogrammet i UCL 2016-2017... 1 1. Indledning... 3 2. Formål... 4 3. Struktur og indhold... 4 3.1 Introduktionsdag... 4 3.2 Kursusdage... 4

Læs mere

UCSJ revideret 4/11 2008.

UCSJ revideret 4/11 2008. UCSJ revideret 4/11 2008. Undervisningsministeriet Udviklingskontrakt 08-09 University College Sjælland Formelt: Periode: 1. September 2008 31.december 2009 Evaluering: juni 2009 Ressourceregnskab for

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer af Rektor Laust Joen Jakobsen Uddannelseschef Tove Hvid Persson Professionshøjskolen UCC København HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 14/6-2010 Reformer i professionshøjskolesektoren

Læs mere

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT God sommer lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE Den uddannelsespolitiske dagsorden og de institutionelle relationer l Overordnede målsætninger og det nye uddannelseslandskab

Læs mere

Veje til viden om fremtidens kompetencebehov

Veje til viden om fremtidens kompetencebehov Veje til viden om fremtidens kompetencebehov Veje til viden om fremtidens kompetencebehov_færdig.indd 1 03-06-2015 09:44:53 Veje til viden om fremtidens kompetencebehov Side 2 Hvordan arbejder uddannelsesinstitutionerne

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet September 2012 Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet Denne samarbejdsaftale er gældende mellem University College Sjælland (refereres til som UCSJ i det følgende) og

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 23. oktober 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø følger Uddannelsesudvalg

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Unga in i Norden: Referencegruppemøde

Unga in i Norden: Referencegruppemøde Unga in i Norden: Referencegruppemøde Roskilde Universitet 13. april 2015 Trine Wulf Andersen Lektor, phd Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning wulf@ruc.dk Program 11.00 11.15: Velkommen v/ Trine

Læs mere

Midtvejsseminar d.7. juni 2012

Midtvejsseminar d.7. juni 2012 Midtvejsseminar d.7. juni 2012 UCC Campus Nordsjælland Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød Program Kl.13.00-14.00: Introduktion og præsentation af projektet og de foreløbige resultater Kl.14.00-15.00: Drøftelse

Læs mere

Året 2010 - Indledning

Året 2010 - Indledning EVU 2010 (1) Året 2010 - Indledning - Resultat (Stigning i omsætning stigning i omkostninger) - Revision af diplom - Akkreditering (pilotprojekt) - Evalueringer - Administration - Større projekter EVU

Læs mere

Milepæle Her angives den eller de tilhørende. indikatorer (som det fremgår af udviklingskontrakten)

Milepæle Her angives den eller de tilhørende. indikatorer (som det fremgår af udviklingskontrakten) Afrapportering på udviklingskontrakt for 2008-2009 Professionshøjskolen University College Sjælland Sammenfatning af målopfyldelsen Med 56 % helt opfyldte, 22 % der ikke er opfyldt og 22% der er delvist

Læs mere

Børn og bevægelseskultur - tværprofessionelt samarbejde

Børn og bevægelseskultur - tværprofessionelt samarbejde NOTAT Børn og bevægelseskultur - tværprofessionelt samarbejde Vedr. delprojekt under forskningssatsningen Tværprofessionelt samarbejde om inklusion og lige muligheder Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...

Læs mere

Center for Sygeplejeforskning - Viborg

Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Oprettet pr. 1. april 2005 I et samarbejde mellem Sygehus Viborg (pr.1. jan. 07: Region Midt, Regionshospitalet Viborg, Skive,

Læs mere

Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole

Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole Kronik Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole Laust Joen Jakobsen En stærk sammenhæng mellem forskning, videreuddannelse og grunduddannelse er helt central for professionshøjskolerne.

Læs mere

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Februar 2014 FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Indledning. Regeringen nedsatte i oktober 2013 Udvalget for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser.

Læs mere

mini MASTER TværProfessionelt Lederskab Mastermodul for ledere og ressourcepersoner i dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser

mini MASTER TværProfessionelt Lederskab Mastermodul for ledere og ressourcepersoner i dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser mini MASTER TværProfessionelt Lederskab Mastermodul for ledere og ressourcepersoner i dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser Hvorfor Tværprofessionelt Lederskab? Inklusionsbestræbelser, ny skolelov

Læs mere

Notat fra uddannelsesudvalgsmøde den 5. januar 2015

Notat fra uddannelsesudvalgsmøde den 5. januar 2015 Notat fra uddannelsesudvalgsmøde den 5. januar 2015 Indledende oplæg ved rektor Ulla Koch og efterfølgende oplæg ved uddannelsesdirektør Hanne Fischer Ulla Koch indledte det fælles møde for de sundhedsfaglige

Læs mere

Beskrivelsesramme for uddannelsesfaglige medarbejderes kompetencer

Beskrivelsesramme for uddannelsesfaglige medarbejderes kompetencer Bilag 1 Beskrivelsesramme for uddannelsesfaglige medarbejderes kompetencer Indledning: University College Lillebælt nåede en vigtig milepæl, da HSU i juni 2009 vedtog Kompetencestrategi og politik og med

Læs mere

Uddannelse- og forskningssamarbejde. (SPIRs Indsatsområde 3)

Uddannelse- og forskningssamarbejde. (SPIRs Indsatsområde 3) Uddannelse- og forskningssamarbejde (SPIRs Indsatsområde 3) Nærværende dokument beskriver Udviklingsenheden SPIRs plan for etablering af et tværsektorielt samarbejde om forskningsprojekter inden for psykiatri

Læs mere

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter Karen Marie Dalgaard (f. 1954) Sygeplejerske (1977) Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse (1990) Sygeplejefaglig vejleder (1995) Cand.scient.soc. - Den Sociale Kandidatuddannelse (2002)

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Velkommen til. Onsdag d. 22. april

Velkommen til. Onsdag d. 22. april Velkommen til Onsdag d. 22. april Oplæg 1 kl. 12.05-12.50 Oplæg 2 kl. 12.55-13.40 Uddannelsesmesse kl. 13.45-14.30 Evt. fremmøderegistrering fra kl. 14.25 Arrangementet er slut kl. 14.30 Skal du med bus,

Læs mere

Ingemannsvej 17, 4200 Slagelse. Natasja Pedersen Anette Holst Marie Ebbesen (barselsorlov)

Ingemannsvej 17, 4200 Slagelse. Natasja Pedersen Anette Holst Marie Ebbesen (barselsorlov) Mødereferat Mødedato: Tirsdag den 6. september 2011 Mødested: Campus Slagelse Ingemannsvej 17, 4200 Slagelse Journalnummer: Til stede: Fraværende: Eva Pedersen Hans Høyer Berit Vilsbøl Lene Kumpel Birgitte

Læs mere

FORUM FOR KOORDINATION AF UDDANNELSESFORSKNING

FORUM FOR KOORDINATION AF UDDANNELSESFORSKNING - SAMSKABELSE OM VIDENSINFORMERET SKOLEUDVIKLING VIA University College VIA University College 1 2015 Analyse af videnspredning Spredning af forsknings- og udviklingsviden med relevans for grundskolens

Læs mere

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE NETVÆRKET FOR NETBASEREDE PROFESSIONS- UDDANNELSER I UCC, UC SYDDANMARK OG VIA UC Inviterer til konferencen RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE 1. DECEMBER 2011 Some rights reserved by magical-world http://www.flickr.com/photos/magical-world/

Læs mere

Den konkrete deltagelse i adjunktuddannelsen beskrives i adjunktplanen (se eksempler link).

Den konkrete deltagelse i adjunktuddannelsen beskrives i adjunktplanen (se eksempler link). Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 4 3. Struktur og indhold... 4 3.1 Introduktions dag... 4 3.2 Kursusdage... 4 3.3... 5 3.4 Årshjul for kursusdage og workshops... 6 3.4.1 Kursusdage...

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Strategi 2020 Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark En fælles retning mod 2020 University College Lillebælts mission, vision og strategier danner tilsammen billedet

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget Godkendt: 20-09-2016 Revision: 06-07-2017 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde?

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde? Du inviteres til konference om kvalitet i sygeplejerskeuddannelsen, som sætter fokus på de udfordringer, sygeplejerskeuddannelsen står overfor i forhold til sundhedsvæsenets udvikling og forandring. Konferencen

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV ROSKILDE UNIVERSITET Projektet handler om Projektet udforsker børns inklusionsmuligheder i folkeskolen gennem et fokus på samarbejde og konflikter mellem børn, forældre, lærere,

Læs mere

Metropols selvvurdering af faglige miljøer Skoleledelse

Metropols selvvurdering af faglige miljøer Skoleledelse Dato 27. september, 2011 avha Initialer Documents and Settings\spni\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\Content.Outlook\E9MZJU3R\Skoleledelse.docx Metropols selvvurdering af faglige miljøer Skoleledelse

Læs mere

Rammeaftale om fælles strategisk forskningsprojekt vedr. Viden I Skolen (VIS) - Flere skal lære mere og trives bedre.

Rammeaftale om fælles strategisk forskningsprojekt vedr. Viden I Skolen (VIS) - Flere skal lære mere og trives bedre. Rammeaftale om fælles strategisk forskningsprojekt vedr. Viden I Skolen (VIS) - Flere skal lære mere trives bedre. Dato: 19. januar 2016 Ref.: Henriette Frahm Direkte tlf.: 72 69 03 45 E-mail: hef@ucn.dk

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Inklusion og børns hverdagsliv

Inklusion og børns hverdagsliv Inklusion og børns hverdagsliv Udkast til aftale om forskningssamarbejde mellem Roskilde Universitet, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning og University College Lillebælt Baggrund for samarbejdet

Læs mere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Studievalg Sydjylland Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Studievalg 1.Hf okt - dec 1.hf - vinter 1.hf - forår 2.hf - efterår 2.hf - vinter Studievalg Hvem er Studievalg? Videregående

Læs mere

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af UC Syddanmarks ansøgning om godkendelse af nyt udbud,

Læs mere

Samskabelse i forpligtende samarbejder med praksis frivilligt socialt arbejde som det tredje læringsrum

Samskabelse i forpligtende samarbejder med praksis frivilligt socialt arbejde som det tredje læringsrum Samskabelse i forpligtende samarbejder med praksis frivilligt socialt arbejde som det tredje læringsrum FoU-projekt, Pædagoguddannelsen i Horsens, VIA UC Projektdeltagere Projektleder: Bodil Klausen Projektmedarbejdere:

Læs mere

Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011

Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011 BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2011/2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Uddannelseskontoret i København Tuborgvej 164, 2400

Læs mere

Introduktion til UCL Bilag A1 til Contract regarding procurement of LMS. Indhold

Introduktion til UCL Bilag A1 til Contract regarding procurement of LMS. Indhold Indhold Indhold... 1 1. Introduktion til UCL... 2 2. Forretningsområdet, som LMS skal understøtte... 4 Studieaktivitetsmodellen... 4 Side 1 af 5 1. Introduktion til UCL UCL er en selvejende institution,

Læs mere

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering Konference 19. maj 2009 Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering ARRANGERET AF CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Læs mere

Center for Sygepleje og Bioanalyse. Efterår 2016

Center for Sygepleje og Bioanalyse. Efterår 2016 Center for Sygepleje og Bioanalyse Beskrivelse af samarbejdsfora med aftagerfeltet om udvikling af grunduddannelserne For UCSJ er det er afgørende vigtigt, at vore studerende er klædt på til arbejdsmarkedet,

Læs mere

Videncentre skal udvikle velfærd

Videncentre skal udvikle velfærd Videncentre skal udvikle velfærd Undervisningsministeriets videncenterpulje har bidraget til at redefinere erhvervsakademiernes og CVU ernes rolle i forhold til det omgivende samfund. Formand for videncenterpanelet

Læs mere

Ekspert i at undervise

Ekspert i at undervise september 2008 LÆRERUDDANNELSEN I SILKEBORG Ekspert i at undervise Kære alle Hermed nogle informationer omkring projekt Ekspert i at Undervise. Dette er en pixi udgave, hvor jeg har lagt vægt på at beskrive

Læs mere

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011 Navn på ansøger: VIA University College, Ernæring- og Sundhedsuddannelsen, Sundhedsfaglig Højskole og Pædagoguddannelsen, Pædagogisk-Socialfaglig Højskole KOSMOS tema (skriv bogstav A, B, C eller D) C

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde Dagsorden Mødedato: Torsdag den 2. juni 2016 Starttidspunkt: Fællesmøde kl. 13.00 14.00 Monofagligt møde kl. 14.00 16.00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Strategi 2020 Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark En fælles retning mod 2020 University College Lillebælts mission, vision og strategier danner tilsammen billedet

Læs mere

Vejledning og rekruttering til videregående uddannelser i Region Sjælland

Vejledning og rekruttering til videregående uddannelser i Region Sjælland Vejledning og rekruttering til videregående uddannelser i Region Sjælland Rev. 26. januar 2011 Projektansøger: University College Sjælland, i samarbejde med Studievalg Sjælland og ungdomsuddannelserne

Læs mere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Studievalg Sydjylland Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Hvem er Studievalg Sydjylland? 1 af 7 vejledningscentre under Uddannelsesministeriet Specialiseret i vejledning om videregående

Læs mere

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg.

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg. Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I ESBJERG FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR aabenthus.studiebyenesbjerg.dk 2 Uddannelsen er der tjek på K OVERSIGT: INTERESSEOMRÅDER

Læs mere

Fremtidens Naturfaglige Lærere

Fremtidens Naturfaglige Lærere Efteruddannelse som bidrag til netværksudvikling blandt naturfagslærere i en kommune Tanker og erfaringer fra SDU s Masteruddannelse i Naturfagsundervisning Claus Michelsen, Syddansk Universitet Institutleder,

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Læservejledning til resultater og materiale fra

Læservejledning til resultater og materiale fra Læservejledning til resultater og materiale fra Forsknings- og udviklingsprojektet Potentielt udsatte børn en kvalificering af det forebyggende og tværfaglige samarbejde mellem daginstitution og socialforvaltning

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus Notat om e på Pædagoguddannelsen Århus VIA University College Gældende fra maj 2015 STUDIEDAGE enes formål er at understøtte den studerendes tilegnelse af praktikkens kompetencemål. Professionshøjskolen

Læs mere

Forskning og innovation

Forskning og innovation UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Forskning og innovation Ergoterapeutuddannelsens Uddannelsesudvalg 19. december 2012 UNIVERSITY COLLEGE Fra Udvikling og viden til forskning og innovation FFL 2013: Professionshøjskolerne

Læs mere

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Afrapportering for rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2011 til 31. december 2011 Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Udvikling af

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Hanne Vibeke Sørensen Specialkonsulent i VIA UC Cand.scient soc. & socialrådgiver

Hanne Vibeke Sørensen Specialkonsulent i VIA UC Cand.scient soc. & socialrådgiver Hanne Vibeke Sørensen Specialkonsulent i VIA UC Cand.scient soc. & socialrådgiver Formand for kontaktudvalget for diplomuddannelser Formand for fællesudvalget for de pædagogiske diplomuddannelser Akkrediteringsansøgninger,

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Studievalg Sydjylland Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Hvem er Studievalg Sydjylland? 1 af 7 vejledningscentre under Uddannelsesministeriet Specialiseret i vejledning om videregående

Læs mere

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Anbefaling 1 Samarbejde med erhvervslivet Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Iværksætter uddannelse i Helsingør (som skal være landsdækkede) Eventuddannelse + stillinger i kommunen, der skal

Læs mere

UC NatNet Professionhøjskolernes netværk til udvikling af naturfagsundervisning på læreruddannelsen og i folkeskolen

UC NatNet Professionhøjskolernes netværk til udvikling af naturfagsundervisning på læreruddannelsen og i folkeskolen UC NatNet Professionhøjskolernes netværk til udvikling af naturfagsundervisning på læreruddannelsen og i folkeskolen Naturfagene på landets læreruddannelser har igennem flere år været ramt af en vigende

Læs mere

Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde

Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Mødedato: Starttidspunkt: 11. april Kl. 13.30: pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere:

Læs mere

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, Region Sjælland FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, indgang E1, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk Forskning

Læs mere

Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober

Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober VUC Videnscenter og Center for Forskning i Skoleudvikling (CFS), Syddansk Universitet inviterer hermed til idékonference om forskningstilknyttet

Læs mere

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv Velkommen til CSA s Ledelse og velfærdsprofessioner Faglighed ved en skillevej årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup Center for Studier i Arbejdsliv inviterer til Årsmøde 2014 Torsdag d. 27. marts

Læs mere

KKR SJÆLL AND. Kompetenceparat 2020 Status Kommunesporet -møde i KKR Sjælland - august 2012 v/kommunaldirektør Per Røner, Stevns Kommune

KKR SJÆLL AND. Kompetenceparat 2020 Status Kommunesporet -møde i KKR Sjælland - august 2012 v/kommunaldirektør Per Røner, Stevns Kommune SJÆLL AND Kompetenceparat 2020 Status Kommunesporet -møde i Sjælland - august 2012 v/kommunaldirektør Per Røner, Stevns Kommune Organisering af Kompetenceparat 2020 - en fælles politisk satsning igangsat

Læs mere

Uddannelsesudvalg for PB i Kristendom, Kultur og Kommunikation (3K)

Uddannelsesudvalg for PB i Kristendom, Kultur og Kommunikation (3K) Referat Dato Mødeforum: Uddannelsesudvalg for PB i Kristendom, Kultur og Kommunikation (3K) Dato: 14september Tid: 12:00-15:00 Sted: Diakonhøjskolen, Aarhus Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Formand

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

Beskrivelse af aftagerkontakt

Beskrivelse af aftagerkontakt side 1/ Afdeling/enhed Oprettelsesdato Udarbejdet af Dokumentnavn Pædagoguddannelsen i UCL 20-sep-2013 ELWA 131023 Beskrivelse af praksis for aftagerkontakt K3 Beskrivelse af aftagerkontakt Indledning:

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 567 Efteråret 2015 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ, hvor intet andet er nævnt Dato Uge 34 Lokale Tidspunkt Emne Underviser

Læs mere

De tre siloer i praksis - et lokalt perspektiv

De tre siloer i praksis - et lokalt perspektiv De tre siloer i praksis - et lokalt perspektiv Steffen Lund, Direktør EUC Jens Folman, Arbejdsmarkedschef Jobcenter Kalundborg Side 1 Beskæftigelsesudviklingen Medico/sundhed 2010-2014 Side 2 Kalundborg

Læs mere

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt:

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Entreprenørskab i den ergoterapeutiske profession og uddannelse - styrkelse af entreprenante og innovative processer i grunduddannelsen.

Læs mere

a) Borger- og medarbejdernære hverdagsteknologier b) Stedfortræderteknologier c) Synkrone online læringsmiljøer

a) Borger- og medarbejdernære hverdagsteknologier b) Stedfortræderteknologier c) Synkrone online læringsmiljøer LUG: Læring Uden Grænser - nye koblinger mellem velfærdsuddannelser, virksomheder, borgere og myndigheder i Region Sjælland (LUG-projektet i daglig tale) Generelt om projektet: Projektet er et partnerskab

Læs mere

Optaget på de videregående uddannelser 2011

Optaget på de videregående uddannelser 2011 11-0731 Jørgen Pater - 10.08.2011 Kontakt: jopa@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Optaget på de videregående uddannelser 2011 Optaget på de videregående uddannelser i 2011 viser en rekordstor stigning. Gennemsnitlig

Læs mere

Christian Helms Jørgensen (red.)

Christian Helms Jørgensen (red.) Det har givet anledning til, at drenges problemer i uddannelsessystemet er kommet stærkt i fokus de seneste år, ofte med ret forenklede budskaber. ISBN 978-87-7867-397-8 Drenge og maskuliniteter i ungdomsuddannelserne

Læs mere

De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse

De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse Aftalebeskrivelse Til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Fra EVA De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse Et grundlæggende formål med de gymnasiale

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse i Specialpædagogik VIA University College Uddannelsesveje i specialpædagogikken

Pædagogisk diplomuddannelse i Specialpædagogik VIA University College Uddannelsesveje i specialpædagogikken Pædagogisk diplomuddannelse i Specialpædagogik VIA University College Uddannelsesveje i specialpædagogikken VIA University College Videreuddannelse og kompetenceudvikling www.viauc.dk Uddannelsesveje i

Læs mere

Stærke uddannelses- og praktikforløb

Stærke uddannelses- og praktikforløb Stærke uddannelses- og praktikforløb Arbejdsmarkedets parter arbejder tæt sammen med professionshøjskolerne om at skabe stærke uddannelses- og praktikforløb, der kan sikre de studerende optimalt fagligt

Læs mere

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper Optag 2015 Nr. 1 Oversigt, uddannelsesgrupper og institutioner 1. Samlet optag Det samlede optag på de videregående uddannelser er i 2015 på 65.298 studerende, hvilket er 2 pct. højere end sidste år, svarende

Læs mere

Det gode samspil med kommunerne - de kritiske faktorer

Det gode samspil med kommunerne - de kritiske faktorer Det gode samspil med kommunerne - de kritiske faktorer Professionshøjskolernes bidrag til at realisere pejle-mærkerne for kompetenceudviklingen i folkeskolen KLs konference 25.2.2014 om strategisk kompetenceudvikling

Læs mere

Uddannelsesområdet. Dato: 20. november Brevid: Ledelsessekretariatet Alléen Sorø. Tlf.:

Uddannelsesområdet. Dato: 20. november Brevid: Ledelsessekretariatet Alléen Sorø. Tlf.: Afrapportering fra Tværgående udvalg for forskning, innovation og uddannelses arbejde i 2012-2013 Region Sjælland har inden for de seneste år haft stort fokus på udvalgets fagområder. Der er blandt andet

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere