Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet"

Transkript

1 Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet

2 Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne. Selv om der er kommet flere hjælpemidler til, er der ikke sket en væsentlig reduktion i antal af arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser for vore medlemmer i Blik- og Rørarbejderforbundet. Forbundet har derfor revideret og genoptrykt denne lille sikkerhedspjece, hvor vi giver dig korte svar på nogle af de spørgsmål, som du måske har i hverdagen ude på arbejdspladsen. Det betyder selvfølgelig ikke, at du er overladt til dig selv. Det er fortsat din arbejdsgiver, der har ansvaret for, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt korrekt. Men hvis du har spørgsmål vedrørende din sikkerhed kan du altid hente hjælp og råd hos din arbejdsmiljørepræsentant eller i din kreds. Men selv om der er hjælp at hente, så er du jo stadig den nærmeste til at passe på dig selv. Du har med andre ord også selv et ansvar for, at du kommer hel hjem til din familie. Tænk dig om og lad være med at spille Tarzan. Anvend de bedst egnede hjælpemidler. Og sidst, men ikke mindst: Sig fra, hvis arbejdsgiveren ikke opfylder de gældende arbejdsmiljøregler og vil have arbejdet udført i strid med reglerne. Tag pjecen med på arbejde og pas på dig selv - du er trods alt den nærmeste! 2 Max Meyer Forbundsformand Blik- og Rørarbejderforbundet

3 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet

4 Indhold Forord Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljøgruppens arbejdsområde Arbejdspladsvurdering Årlig arbejdsmiljødrøftelse i alle virksomheder Supplerende arbejdsmiljøuddannelse til alle i arbejdsmiljøorganisationen Opstart på byggepladsen Stiger Stilladser Personløftere Tagarbejde Krybekældre Byggepladsstøv Forholdsregler ved asbestarbejde Udendørs asbestarbejde Kulde og træk Løft, skub og arbejdsstillinger Sikkerhedsfodtøj EL-værktøjer og kabler Støj Stoffer og materialer Sikkerhed ved alle former for svejsning og skæring mv. i metal Skur og velfærd Branchearbejdsmiljørådet for Bygge- og Anlæg Velfærd ved skiftende arbejdssteder Arbejdsulykker Sygedagpenge Forbundets og kredsenes adresser Arbejdstilsynets adresse Udgivet af Blik- og Rørarbejderforbundet januar 2012 Illustrationer: Lars-Ole Nejstgaard Grafisk design: Susanne Hamilton Tryk: Lasertryk

5 Arbejdsmiljørepræsentant I virksomheden Når en virksomhed har 10 ansatte eller derover inkl. lærlinge, arbejdsdrenge, arbejdsmænd og kontorpersonale, skal der vælges en arbejdsmiljørepræsentant blandt de ansatte. Arbejdsmiljørepræsentanten skal senest 3 måneder efter valget have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse består af 3 dages obligatorisk uddannelse, suppleret med tilbud om yderligere 2 dages uddannelse, der skal kunne være gennemført senest 12 måneder efter valget, På byggepladsen Når den samme arbejdsgiver har 5 ansatte eller derover i beskæftigelse, i mindst 14 dage på den samme byggeplads, skal I vælge en arbejdsmiljørepræsentant. Arbejdsmiljørepræsentanten skal deltage i byggepladsens sikkerhedsmøder og være med til at opdatere Plan for Sikkerhed og Sundhed. I firmaer under VVS-overenskomsten: Valg af arbejdsmiljø - HUSK! repræsentanter skal straks anmeldes til arbejdsgiveren og din kreds. I firmaer under DS Håndværk & Industri overenskomsten: Valg af arbejdsmiljø - repræsentanter skal anmeldes til forbundet via kredsen. I firmaer under Dansk Industri overenskomsten: Valg af arbejdsmiljørepræsentanter skal anmeldes til forbundet via kredsen. Ved deltagelse i arbejdsmiljøkursus betales fuld løn af arbejdsgiveren. Det er altid arbejdsgiverens pligt, at der bliver valgt arbejdsmiljørepræsentant. Er du valgt til arbejdsmiljørepræsentant og har været på 9-kursus før 1991, skal du gennemgå den nye arbejdsmiljøuddannelse. 5

6 Arbejdsmiljøgruppens arbejdsområde Arbejdsmiljøgruppen består af mester, (eller en anden af ham udpeget) og arbejds - miljørepræsentanten. Arbejdsmiljøgruppen har følgende arbejdsopgaver: Kontrol af arbejdsforhold og sikkerheds- og sundhedsforholdene. Kontrol af maskiner, redskaber og tekniske hjælpemidlers korrekte anvendelse. Kontrol af at der gives en effektiv instruktion og oplæring. Påvirke den enkelte medarbejders adfærd. Deltage i undersøgelse af ulykkestilfælde og eventuelle forebyggende aktiviteter. Deltage i udarbejdelsen af APV. Styr på farlige stoffer. Der skal laves brugsanvisninger for alle farlige stoffer, som anvendes. Opsamling af erfaringer. Indflydelse på firmaets indkøb. arbejdsmiljørepræsentanten skal tages med på råd, når der indkøbes f.eks. værktøj, maskiner, servicebiler og andet udstyr. Også når der skal købes arbejdstøj og sikkerhedsfodtøj. Indflydelse på firmaets holdning til arbejdsmiljøet. Indflydelse på valg af arbejdsmiljørådgiver. Deltage i de årlige arbejdsmiljødrøftelser I de firmaer, hvor der er over 34 ansatte skal der oprettes et arbejdsmiljøudvalg. Arbejdsmiljøgrupperne skal underrette arbejdsmiljøudvalget om deres arbejde. Det kan ske ved f.eks. at fremsende skriftlige referater fra de aktiviteter, som arbejdsmiljøgruppen har igangsat. 6

7 Arbejdspladsvurdering Alle firmaer skal lave en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). Det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at arbejdspladsvurderingen bliver udarbejdet. De ansatte skal inddrages, enten gennem arbejdsmiljørepræsentanten eller hvor en sådan ikke findes, den enkelte medarbejder. Arbejdsmiljørepræsentanten og/eller medarbejderen skal underskrive arbejdspladsvurderingen, når den er færdig. Der er frihed til selv at vælge metode, dog er det vigtigt, at arbejdspladsvurderingen er skræddersyet til den enkelte virksomhed og dennes arbejdsopgaver. Arbejdspladsvurderingen skal som minimum indeholde: Kortlægning/identifikation af virksomhedens forskellige arbejdsopgaver. Beskrivelse og vurdering af de forskellige arbejdsprocesser. Analyse af sygefravær i firmaet. Årsagsanalyse/prioritering. Udførelse af forbedringer samt kommende vedligeholdelser. Handlingsplan for, hvem der er ansvarlig for gennemførelsen af de forskellige aktiviteter med tidsplaner. Beskrivelse og vurdering af det psykiske arbejdsmiljø. Arbejdspladsvurderingen skal løbende revideres, når der sker ændringer i arbejdet/ - materialer, der kan have betydning for sikkerheden og sundheden på virksomheden og arbejdspladserne. Arbejdspladsvurderingen skal dog under alle omstændigheder mindst revideres hvert 3. år. Virksomhedens APV skal desuden justeres, hvis der er særlige forhold ude på den enkelte byggeplads. Der skal aftales retningslinjer i virksomheden for, hvordan man vil justere APV en til de særlige forhold. 7

8 Årlig arbejdsmiljø drøftelse i alle virksomheder Arbejdsgiveren skal i alle virksomheder med ansatte, hvert år i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen eller de ansatte og eventuelle arbejdsledere gennemføre en arbejdsmiljødrøftelse, hvor deltagerne: 1. tilrettelægger indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år, 2. fastlægger, hvordan samarbejdet skal foregå, 3. vurderer, om det foregående års mål er nået, 4. fastlægger mål for det kommende års samarbejde og 5. drøfter, om der er den nødvendige sagkundskab om arbejdsmiljø til stede i virksomheden. Arbejdsgiveren skal over for Arbejdstilsynet skriftligt kunne dokumentere, at den årlige arbejdsmiljødrøftelse har fundet sted. Arbejdsgiveren i virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation skal sørge for, at de ansatte får alle nødvendige oplysninger af betydning for sikkerhed og sundhed og sikre, at de ansatte får adgang til at fremsætte forslag vedrørende sikkerhed og sundhed. Arbejdsgiveren skal sørge for, at de ansatte høres ved planlægning og indførelse af ny teknologi, herunder om konsekvenser for sikkerhed og sundhed ved valg af udstyr, personlige værnemidler og tekniske hjælpemidler m.v. 8

9 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse til alle i arbejdsmiljøorganisationen Hvert år i funktionsperioden som arbejdsmiljørepræsentant skal virksomheden tilbyde dig 1½ dags supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Dette med fuld løn samt dækning af evt. omkostninger. Blik og Rør anbefaler at du gør brug af denne mulighed for en opkvalificering til gavn for dig, dine kolleger og virksomheden. Gør brug af din ret til supplerende arbejdsmiljøuddannelse og få ny viden om: Konflikthåndtering, psykisk arbejdsmiljø, den årlige arbejdsmiljødrøftelse, vinterforanstaltninger, APV- arbejdet, tekniske hjælpemidler, arbejdsskader, sygefravær, tunge løft, eftersyn af el-værktøjer, stiger, lifte og meget mere. Henvend dig evt. i din kreds for hjælp med at finde et relevant kursus. 9

10 Opstart på byggepladsen På enhver byggeplads skal der være en byggepladsplan, og denne skal være i overensstemmelse med bekendtgørelsen. Det er bygherren, der skal sørge for, at der er en byggepladsplan. Planen skal omhandle alt, hvad der foregår på byggepladsens fællesområder, bl.a. en byggepladstegning, en tidsplan og en beskrivelse af farligt arbejde. Skurvogn og velfærdsforanstaltninger skal være på plads og i orden. På pladser med 5 eller flere ansatte fra samme firma skal der vælges en arbejdsmiljørepræsentant. Husk at anmelde arbejdsmiljørepræsentantens navn til firma og kredsen. Der skal afholdes sikkerhedsmøde mindst 1 gang hver 14. dag på pladser, hvor mindst 2 firmaer tilsammen har over 10 ansatte. Der skal skrives referat fra møderne. Husk det er arbejdsgiverens pligt at instruere i brugen af maskiner og værnemidler. Alle tekniske hjælpemidler skal være forsynet med dansk brugsanvisning. 10

11 Stiger Arbejde fra stiger skal begrænses mest muligt og helst erstattes med stilladser eller lifte. Stiger må kun benyttes til følgende: Arbejde af kortere varighed. Må ikke overstige l 3 af den daglige arbejdstid, den enkelte arbejdsperiode må ikke overstige 30 minutter. Kun til arbejde der kan udføres med én hånd. Stiger må kun anvendes til transport af materialer og værktøj, der er lette og lethåndterlige, og kan bæres med én hånd. Bruges stiger over 5 m skal der være fodmand, hvis stigen ikke fastgøres foroven. Anvendes stiger som adgangsvej, skal de fastgøres. Anvendes stiger som adgangsvej, skal der være håndfæstning ca. 1 m over øverste niveau. Ved arbejde på tage med en hældning på 34 grader eller mere skal der anvendes tagstiger. Tagstiger skal være forsynet med en rygnings bøjle. Stiger må kun bruges til det brugsanvisningen og leverandør oplysningerne angiver på stigen, og skal opfylde kravene i DS/INSTA 650 m.v. 11

12 Stilladser Stilladser skal anvendes til alt arbejde over gulv, hvor varigheden af arbejdet er over l 3 af en arbejdsdag eller hvis arbejdet kræver brug af begge hænder. Stilladser skal overholde følgende grundregler: Stilladser over 2 meters højde skal forsynes med rækværk. (Hånd-, knæ- og fod - liste). Ved stilladser under 2 meter kan der ved særlig risiko kræves rækværk Facadestilladser skal fastgøres. Et fast monteret stillads over 2 meters højde skal af opstilleren forsynes med skilte, der oplyser, hvad stilladset er beregnet til samt dato for dets opstilling. Stilladser, der er højere end 5 meter og længere end 10 meter, og som skal benyttes af flere end 2 personer samtidigt, skal have separate opgangsfelter. Stilladser må ikke have en afstand på over 30 cm ind til væggen. Stigestilladser af 60 cm bredde må ikke bruges ved tagarbejde eller ved arbejde, hvor der arbejdes med tunge materialer. Personer, der opstiller, ændrer opstilling af, eller nedtager stilladser over 3 meter, skal have gennemgået en særlig uddannelse, der gør dem kvalificeret til at arbejde med den pågældende stilladstype. Ved stilladsarbejde skal manuel håndtering af materialet i videst muligt omfang undgås, og der skal benyttes egnede tekniske hjælpemidler. Ovenstående grund regler gælder både facade- og rullestilladser. 12

13 13

14 Personløftere 14 Personløftere/lifte anvendes i stor udstrækning inden for vort fag. Personløftere kan være en god erstatning for stiger, og i visse situationer erstatte brugen af stilladser. En række uheld viser, at personløftere kan være farlige, hvis de ikke betjenes eller vedligeholdes rigtigt. Følgende skal være overholdt før brugen af personløftere: Dansk brugervejledning skal være til stede. Der skal foretages instruktion inden brug. Personer under 18 år må ikke betjene personløftere. Mindst hver 12. måned skal personløftere til eftersyn, mærkat for sidste eftersyn skal forefindes. Der skal være en journal sammen med personløfteren, som bl.a. oplyser lasten og det antal personer, personløfteren må bære. Bruges personløftere i trafikerede områder, skal der etableres effektiv afspærring. Der skal være en person til stede, der ved driftstop kan sænke platformen fra terræn. Det er forbudt at bruge stige eller lignende fra personløfteren. Hvis der er tale om en knækarmslift, skal der anvendes sele. Der må ikke foretages udstigning fra liften, f.eks. til et tag, når liften er oppe.

15 Tagarbejde Taghældning under 15 grader Hvor tagkanten er mere end 3,5 m over terræn skal der opsættes rækværk. Ved arbejde ved gavl og 2 m inde på taget skal der altid opsættes gelænder ved tagkant. Taghældning over 15 grader Når tagkanten er mere end 2 m over terræn skal der opsættes fald sikring ved tagfoden, enten skærm på mindst 1 m i højden eller stillads ved tagfoden. På glatte tage skal der altid anvendes tagstiger. Taghældning over 34 grader Hvis taget er mere end 5 meter fra terræn til kip, skal der yderligere etableres en skærm pr. påbegyndt 5 m. Taghældning over 60 grader Stilladset ved tagfoden skal føres med op. Kvisttage Når der udføres arbejde på kvisttage mere end 3,4 m over terræn, skal der etableres sikkerhedsforanstaltninger. 15

16 Krybekældre Når der udføres arbejde i trange rum som krybekældre, skunkrum eller på lofter, udsættes man for meget kraftige ergonomiske belastninger. Endvidere kan arbejde under disse forhold være psykisk belastende. Derfor skal arbejdet planlægges, og planen skal forefindes i skriftlig form på byggepladsen. Nybyggeri Man må ikke etablere en krybekælder i nybyggeri, som har tekniske installationer m.v. der kræver betjening, eftersyn eller vedligeholdelse, med mindre der er en fri passagehøjde på mindst 1,9 m og en fri bredde på mindst 0,7 m. Man kan dog etablere en ingeniørgang, hvor installationerne kan betjenes ovenfra, f.eks. via aftagelige dæk. Reparations- og vedligeholdelsesarbejde Der skal altid laves en arbejdspladsvurdering, inden arbejdet påbegyndes. APV en skal tage højde for alle de risici, der findes ved arbejdet i krybekælderen, herunder en beredskabs- og evakueringsplan. Den daglige arbejdstid i eksisterende krybekældre skal begrænses. Vurdering heraf foretages i forhold til de faktiske forhold, men der er følgende retningslinjer: Der må ikke arbejdes alene. Der skal udleveres særligt arbejdstøj. Orienterings- og arbejdslys skal være i orden. Der anvendes små vogne til transport af værktøj og materialer samt skammel til egen transport. Der skal være mulighed for at tilkalde hjælp fra telefon eller walkietalkie. Afstanden til adgangssted/flugtvej må ikke overstige 15 meter. Adgangshul skal være mindst 60 x 80 cm. I henhold til Arbejdstilsynets praksis må der ikke arbejdes i krybekælder med lofthøjde under 60 cm. 16

17 17

18 Byggepladsstøv Byggepladsstøv, der stammer fra beton, mursten, træ, gips, mineraluld mm. er så fint, at det kan trænge ud i lungernes yderste forgreninger med det resultat, at der kan udvikle sig stenlunger, kronisk bronkitis eller lungekræft. Følgende forholdsregler skal iagttages: Støvudvikling skal modvirkes f.eks. ved anvendelse af centralsug eller oversprøjtning med vand. Der skal monteres afsugning på bore- og skæremaskiner. Al rengøring skal foretages med støvsuger med de rigtige mikrofiltre. Almindelige husholdningsstøvsugere må ikke benyttes. Ved anvendelse af støvmasker skal anvendes P2 filtre. Der anbefales P2 filtre med udluftningsventil. Støvfiltermasker må kun anvendes i 3 timer pr. arbejdsdag. Friskluftmasker må kun anvendes i 6 timer pr. arbejdsdag. 18

19 Forholdsregler ved asbestarbejde Personer beskæftiget med indvendigt nedrivningsarbejde skal have gennemgået en særlig uddannelse på 4 dage. Der skal altid udarbejdes en særlig APV for asbestarbejde, hvis den ikke er en del af en arbejdsplan og hvis I er i tvivl, om der er asbest, skal asbest reglerne følges. Indendørs asbestarbejde Ved indendørs asbestarbejde og vedligeholdelse af asbestholdige materialer skal der udarbejdes en arbejdsplan, som skal indeholde: Virksomhedens navn, adresse og telefonnummer. Arbejdsstedets adresse. Arbejdsstedets forventede begyndelsestidspunkt og sluttidspunkt. Beskrivelse af arbejdets omfang og arbejdsmetoder. Antal personer beskæftiget med arbejdet, herunder oplysning om uddannelse i nedrivning af asbestholdigt materiale. Kortfattet beskrivelse af sikkerhedsforanstaltninger, herunder personlige værne - midler og hvorledes det sikres, at asbeststøv fjernes fra de beskæftigede, samt hvorledes andre personer tæt ved arbejdsstedet beskyttes. Beskrivelse af rengøringsarbejdet, herunder hvem der udfører dette. Angivelse af asbesttype (hvis kendt). Arbejdstilsynet skal have planen, inden arbejdet igangsættes. Følgende sikkerhedsforhold skal overholdes: Der skal bruges åndedrætsværn, minimum halvmaske med filter. Beskyttelsesdragt med hætte og arbejdshandsker. Arbejdsområdet skal afspærres. Skurvogn med adskilt omklædnings- og spiserum. Skiltning med advarsel: "Pas på. Asbestarbejde. Ingen adgang for uvedkommende". Efter arbejdet er udført: Nødvendig rengøring af arbejdsområdet. Støvende asbestaffald inkl. arbejdsdragt indpakkes i svær plastik, der lukkes med tape og markeres med gult bånd mærket asbest. Asbestaffaldet fjernes og afleveres på den plads, der er godkendt af kommunen til at modtage asbestaffald. 19

20 Udendørs asbestarbejde Ved udendørs asbestarbejde og vedligeholdelse af asbestholdige mate rialer skal der udarbejdes en arbejdsplan, så arbejdet kan tilrettelægges og udføres således, at personer på arbejdspladsen og i omgivelserne ikke udsættes for asbestholdigt støv. Ved udendørs arbejde, hvor der er risiko for asbeststøv, f.eks. oprydning efter brand og storm, skal der gives særlig instruktion og oplæring. Ved både ude- og indendørs arbejde har arbejdsgiveren pligt til: At føre en asbestprotokol over arbejdets størrelse og antal personer med navn og cpr. nr. At tilbyde en frivillig helbredsundersøgelse inden arbejdet starter. Personer, der er blevet eksponeret for asbest, skal registreres, og protokol skal opbevares i mindst 40 år af virksomheden. Ved virksomhedsophør skal listen sendes til det stedlige Arbejdstilsyn. 20

21 Kulde og træk Kulde og træk er medvirkende årsag til mange ødelagte rygge mv. For at forhindre skader er der følgende regler: Temperaturen skal ved udførelsen af arbejdet være tilpasset den menneskelige organisme under hensyntagen til de anvendte arbejdsmetoder og den fysiske belastning, som de beskæftigede udsættes for. Hvis arbejdet ikke på anden måde kan planlægges, tilrettelægges eller udføres således, at temperaturen kan tilpasses den menneskelige organisme, kan kravet helt eller delvist opfyldes ved, at arbejdsgiveren sørger for, at de beskæftigede anvender passende arbejdsbeklædning. Tilpasning af temperaturen kan om vinteren fx ske ved, at arbejdssteder i bygninger varmes op. Normalt vil en temperatur omkring 10 grader være passende ved aktivt fysisk arbejde. Ved stillestående fin - motorisk arbejde vil en temperatur omkring 15 grader være passende. Hvis temperaturen ikke kan reguleres, fx fordi arbejdet foregår udendørs eller i hal uden mulighed for lokal opvarmning, kan kravet helt eller delvist opfyldes ved, at arbejdsgiveren sørger for, at de beskæftigede anvender passende arbejdsbeklædning, jf. bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler. Altså særlig vinterbeklædning der har status af personligt værnemiddel, hvilket der skal indkøbes og vedligeholdes af virksomheden. Arbejdsgiveren har ansvaret for, at sikkerhedsforanstaltningerne bliver udført. Se mere om vinterforanstaltninger på forbundets hjemmeside. 21

22 Løft, skub og arbejdsstillinger Tunge løft og ubekvemme arbejdsstillinger er årsag til mange varige rygskader. Det er dog ikke kun løft, der forårsager skader, men også skub, træk og tipning af materialer, når disse udføres med muskelkraft. Sundhedsskadelige løft kan undgås ved en fornuftig planlægning og tilrettelæggelse samt ved brug af egnede hjælpemidler. Rygskader som følge af tunge løft kan nedsættes: Hvis énhåndsløft og løft fra siden undgås. Hvis der er gode pladsforhold til såvel arbejderen som de tekniske hjælpemiddel. Hvis der anvendes egnede tekniske hjælpemidler. Hvis underlaget er jævnt, ryddeligt, stabilt og skridsikkert. Hvis der er god belysning. Hvis løft i kulde og træk undgås. Hvis tunge løft af materialer undgås ved vandret transport. Hvis materialetransport til etager foregår med hjælp af tekniske hjælpemidler. HUSK! Tunge byggekomponenter skal forsynes med en brugsanvisning fra leverandørens side. 22

23 Sikkerhedsfodtøj Fodskader er meget udbredt blandt Blik- og Rørs medlemmer på grund af, at vi færdes på byggepladser og håndterer genstande, som ved uheld kan skade foden. Der er også risiko for at træde på skarpe genstande som f.eks. søm. Husk ved valg af sikkerhedssko også at tage ergonomiske hensyn, da du ofte har de samme sko på op til 8 timer pr. dag. Dårligt fodtøj kan give varige rygsmerter. Sikkerhedsfodtøj skal leveres og betales af arbejdsgiveren: Sikkerhedsfodtøj skal være forsynet med beskyttelseståhætte, værnesål og være skridsikre. Sikkerhedsfodtøj skal passe til brugeren. Sikkerhedsfodtøjet skal passe til arbejdets art: Blød og våd bund: Sikkerhedsgummistøvler. Tagarbejde: Sikkerhedsgummisko/sikkerhedssko. Tørt og hårdt terræn: Sikkerhedssko, sikkerhedstræsko eller sikkerhedsstøvler. I DS Håndværk & Industri-overenskomsten samt i Industri-overenskomsten er der fastsat max. priser på sikkerhedsfodtøj. 23

24 EL-værktøjer og kabel Elektrisk håndværktøj, der benyttes jævnligt, skal underkastes et kyndigt eftersyn med jævne mellemrum. Såfremt personen, der udfører eftersynet, ikke er el-uddannet, skal vedkommende være "instrueret" i opgaven af arbejdsgiveren. For dobbelt isolerede håndværktøjer må der højst gå 6 måneder. Værktøjer, der viser fejl, må ikke bruges. Skal efterses. Værktøjer, der bruges under ugunstige arbejdsforhold, som i våde områder eller under vinterforhold, kan kræves hyppigere efterset. Værktøjet skal mærkes med, hvornår det sidst er blevet efterset. Mærkningen kan være med forskellige farvebrikker, hvor datoen fremgår for sidste eftersyn. Hånd-arm vibrationer Ved udsættelse for kraftige vibrationer i længere tid risikerer man at få "hvide fingre". Hvide fingre viser sig i anfald, når det er koldt, som hvide, kolde og følelsesløse fingre. Snurrende eller følelsesløse fingre er det første tegn på skadelig påvirkning fra vibrationer. Hvis der er tegn herpå, bør man gøre ophold i arbejdet med det vibrerende værktøj, og der bør tages skridt til at dæmpe påvirkningen. Vibrationsbelastningen bør under alle omstændigheder holdes under 2,5 m/s 2. Det kan ske ved tekniske foranstaltninger eller ved at begrænse eksponeringstiden. Tabellen viser, hvor lang tid man dagligt må udsættes for vibrationer, hvis vibrationsbelastningen på 2,5 m/s 2 ikke skal overskrides. I leverandørens brugsanvisning skal det være oplyst, hvor mange m/s 2 maskinen har. Vibrationsbelastning 2,5 m/s 2 8 timer 3,5 m/s 2 4 timer 5 m/s 2 2 timer 7 m/s 2 1 time 10 m/s 2 30 minutter 24

25 Kabler på byggepladsen skal ophænges: Ved el-installationer på byggepladser over 3 måneders varighed, skal kabler hver 3. måned efterses af en autoriseret EL-installatør. Kabler skal ophænges. Ved ophængning i master skal der være mindst 3 m under kablerne. I bygninger ophænges kabler, så de ikke udsættes for skader og fugt. Der, hvor kabler under vanskelige forhold ikke kan ophænges, skal de afskærmes med kasser eller lignende mod kørende trafik. EL-installationer på byggepladser Byggepladstavler skal placeres så tæt ved arbejdspladsen som muligt. Ved etagebyggeri skal der være tavler på hver etage. Pladsen foran tavleanlæg skal holdes ryddet. Midlertidige el-installationer skal efterses hver 3. måned. Der må kun anvendes kabeltromler/forlængerledninger med jordforbindelse. 25

26 Støj Kraftig støj ødelægger hørecellerne, og skaderne er uoprettelige. Risikoen for høre - skader afhænger af støjens styrke og varighed. Støj skal reduceres, hvor den opstår. Høreværn er kun en midlertidig løsning på støjproblemet. Grænseværdien for støj på en arbejdsplads er 85 db(a) målt som et gennemsnit på en arbejdsdag. Arbejdsgiveren skal stille høreværn til rådighed ved støjbelastning over 80 db(a) eller ved kraftig impulsstøj. Det gælder også, når andre bygningsarbejdere er støjkilden. Hvilke skader kan støj medføre? Hvornår høreskader opstår er forskelligt fra person til person. Da man ikke på forhånd kan afgøre, hvem der er disponeret for høreskader, er det meget vigtigt at passe på sin hørelse. Ved kraftig støj, hvis spidsværdi overstiger db(a) kan hørelsen tage skade selv ved ganske få korte varige påvirkninger og kan bl.a. resultere i tinnitus. Høreskader kan ikke helbredes I tabellen til højre kan du se eksempler på risikoen for høreskader, når en person 80 db(a) 0% får en høreskade gennem 10 år har være udsat for en 85 db(a) 4% får en høreskade støjbelastning på: Risikoen for høreskader er størst de første år, man udsættes for støj. 90 db(a) 11% får en høreskade 95 db(a) 24% får en høreskade 100 db(a) 42% får en høreskade 26

27 Stoffer og materialer Brugen af opløsningsmidler og hermed muligheden for forgiftning fra stoffer og materialer gennem indånding eller optagelse gennem huden kan give akutte og varige skader, f.eks.: Hjerneskader. Skader på nervesystemet. Leverskader. Nedsat evne til at få børn. Kræft. Der er følgende forholdsregler: Der skal altid bruges det mindst farlige produkt. Arbejdsgiveren har ansvaret for, at der udarbejdes en APV, når der arbejdes med farlige stoffer og materialer. Opløsningsmidler skal være forsynet med brugsanvisninger på dansk. Brugsanvisningen skal også indeholde beskyttelsesforanstaltninger, og den skal være på dansk. Opløsningsmidler skal være kodemærket. Arbejdsgiveren skal levere personlige værnemidler. 27

28 Sikkerhed ved alle former for svejsning og skæring mv. i metal Svejsning og skæring i stål samt slibning i tilknytning hertil må kun udføres af personer, der har gennemgået en særlig uddannelse godkendt af Arbejdstilsynet. Det samme gælder for svejsning og skæring i metal, som indebærer udsættelse for røg samt slibning i tilknytning hertil. Uddannelsen skal sikre, at svejserne ikke bliver udsat for den sundhedsrisiko, blandt andet kræft, astma og allergi, som arbejdet kan medføre, hvis de korrekte sikkerhedsforanstaltninger ikke bliver anvendt. Det er videnskabeligt dokumenteret, at de dampe, som udvikles ved bearbejdning af rustfrit stål samt fra svejsning i sort stål, kan være kræftfremkaldende. Det er virksomheden selv, der skal henvende sig til uddannelsesstederne for at melde medarbejderen til uddannelsen. Ved kontakt til skolerne kan man få oplyst, hvor og hvornår kurserne bliver afholdt. 28

29 Skur og velfærd Når en byggeplads varer mere end 3 dage eller 6 mandedage, skal der være følgende faciliteter: Ét toilet for hver 15 personer. Ét brusebad for hver 10 personer. Én håndvask for hver 5 personer. Der skal være varmt og koldt vand. To skabe pr. mand. Adskilt spise- og omklædningsrum. Omklædnings- og baderum skal være sammenhængende. Rummet skal kunne opvarmes til 18 grader. Køleskab og mulighed for opvarmning af mad og drikke. Ikke brandbar affaldsspand. 29

30 Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg I samarbejde med arbejdsgiverne i Branchearbejdsmiljørådet for Bygge- og Anlæg, medvirker vi til kortlægning af branchernes særlige arbejsmiljøproblemer og udgiver branchevejledninger, faktablade og uddannelsesmaterialer om god arbejdsmiljø - praksis. Alle udgivelserne er lovgivning på arbejdsmiljøområdet, hvor denne er udformet mere forståeligt. Alle vejledninger er lavet i samarbejde med arbejdsgiverne, og er derfor også en fælles forståelse af gældende lovgivning. Få mere viden på Udover vejledninger, fakta blade m.m. der kan hentes på BAR s hjemmeside, er der også udviklet hjemmesider med: viser tekniske hjælpemidler viser alle faser i byggeriet undervisningsmateriale kemi i byggeriet psykisk arbejdsmiljø download af håndbog for Bygge- og Anlæg - både til PC og smart-phone. 30

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET Tekniske hjælpemidler i brolæggerfaget Brolæggerhåndværket er et herligt fag med en stor grad af frihed for den enkelte til at forme sin egen

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ

MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ MILJØ-OG SOCIALSEKRETARIATET DIT ARBEJDSMILJØ Udgivet af: Dansk Metal Miljø- og Socialsekretariatet April 2008, 1. oplag Redaktion: Jan Toft Rasmussen Design og tryk: Schultz Grafisk / 568174 Foto: Harry

Læs mere

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Indhold InDhold 4 Indledning 5 Særlige risici ved arbejdet i krybekældre 7 Generelle krav, når der skal udføres arbejde i krybekældre Nybyggeri... 7 Eksisterende

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold Arbejdspladsvurdering for enerelle forhold Samarbejde om sikkerhed og sundhed, Lovpligtige uddannelser, Sygefravær, Velfærdsforanstaltninger, Unges arbejde, ravides arbejde Hvordan bruges APV skemaerne

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 1 af 8 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 2 af 8 Forord Nærværende håndbog er en beskrivelse af NHH A/S s håndtering af firmaets arbejdsmiljø. Virksomheden har adresse på Charlottenlundvej 4, 2900 Hellerup.

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Bilag 4.19 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EN KORT INTRODUKTION Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten Generelt Arbejdet med oplægning af tagsten kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr.

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. Branchevejledning om forebyggelse af HØRESKADER Forsvar og politi 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. 162033 Layout: www.zenario.com Tryk: PrintDivision Vejledningen henvender sig til

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar.

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. DIT HVERV SOM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANT Arbejdsmiljøarbejdet giver resultater, når både ledelsen og dine kolleger

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Koordinators opgaver når der er flere kulturer og sprog

Koordinators opgaver når der er flere kulturer og sprog Koordinators opgaver når der er flere kulturer og sprog Ester Jensen 1 Ester Jensen Cand. Techn. Soc. fra RUC 1995- COWI a/s. Autoriseret arbejdsmiljørådgiver Sikkerhedskoordinator rådgiver ved byggeopgaver

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE DECEMBER 2014 REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Tid og sted Onsdag den 18/12-2014 kl. 13:30-15:30 Ladegårdsvej 16, Vejle Deltagere Henrik Jensen HJ Ejlif Jensen EJ Keld Rasmussen KR Judith Kristensen

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37

5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37 5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37 Opmærksomhedspunkter En arbejdsskade er en samlet betegnelse for helbredsmæssige følger af skadelige påvirkninger på arbejdspladsen. Der skelnes mellem: Arbejdsulykke:

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Velfærd for buschauffører

Velfærd for buschauffører Velfærd for buschauffører Jan Aage Hansen Forhandlingssekretær 3F Transportgruppen Kampmannsgade 4 DK-1790 København V jan.aage.hansen@3f.dk 2 Aalborg rutebilstation 3 Velfærd for buschauffører Ved indgang

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE 2. udgave Indhold 3 Indledning 4 Projektering og planlægning Bygherren Projekterende Entreprenøren De ansatte Projektgennemgangsmøde Opstartsfasen 7 Indretning af

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Gravid bygningsmaler

Gravid bygningsmaler Gravid bygningsmaler Forord Denne pjece giver anbefalinger til et godt arbejdsmiljø for den gravide. Pjecen skal anvendes sammen med den produktliste, som ARBEJDSMILJØHUSET tilbyder at udarbejde individuelt

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt Støj Forord Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt os. Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

Arbejdsmiljø 1. Forebyggelse er bedre end helbredelse. unges arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø 1. Forebyggelse er bedre end helbredelse. unges arbejdsmiljø Arbejdsmiljø 1 Forebyggelse er bedre end helbredelse unges arbejdsmiljø - unges arbejde (13-25 år) juli 2011 unges arbejdsmiljø - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S ønsker et højt niveau af sikkerhed

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Gode råd om Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Læs i denne pjece om: Arbejdsgiverens pligter Arbejdsopgaver Arbejdstid Alene-arbejde Maskiner og tekniske hjælpemidler Tunge løft Farlige stoffer

Læs mere

APV - arbejdspladsvurdering. Mogens V. Zeltner A/S. Fris BYGGEDOKUMENTATION

APV - arbejdspladsvurdering. Mogens V. Zeltner A/S. Fris BYGGEDOKUMENTATION 1 APV - arbejdspladsvurdering Mogens V. Zeltner A/S Udarbejdet den: 17.09.2007 i samarbejde med Fris Byggedokumentation Senest revideret den: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning / politik / instruktioner

Læs mere

Bliv arbejdsmiljørepræsentant. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Bliv arbejdsmiljørepræsentant. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Bliv arbejdsmiljørepræsentant Et sikkert og sundt arbejdsmiljø VIL DU VÆRE ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT? Det giver bedre arbejdsmiljø! På virksomheder med 10 ansatte og derover har arbejdsgiveren pligt til

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Vurdering af arbejdsmiljørisici

Vurdering af arbejdsmiljørisici Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.11 Side 1 af 6 Vurdering af arbejdsmiljørisici Vejledning til udfyldelse af skema Risikoen vurderes ud fra sårbarhedsanalysediagrammet ud fra hvor hyppigt risikoen er til

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Oticon høreapparater gennem tiden

Oticon høreapparater gennem tiden Oticon høreapparater gennem tiden 1 Mechanical hearing trumpets Multi Acousticon from 1910 Acousticon model 30 from 1933 Oticon T3 from 1953 Oticons Grundlægger William Demant 1904 Over 2000 højt uddannede

Læs mere