TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET"

Transkript

1 TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET Speditøren og forældelse Philip Graff, advokat Dette indlæg omhandler ikke de materielle regler omkring forældelse, da disse forudsættes bekendt, men om de praktiske problemer, der opstår hos speditøren i forbindelse med behandling af krav, umiddelbart inden forældelse. Juridisk afdeling i Danske Speditører har igennem den senere tid modtaget adskillige hastesager, hvor speditøren er blevet mødt af krav fra vareinteressen, typisk vareforsikringsselskabet, kort tid inden forældelse indtræder. I flere tilfælde har speditøren i direkte forlængelse af den aktuelle transport modtaget et krav fra vareejer og tillige korresponderet med næste led i transportkæden, som enten kan være en mellemkontraherende fragtfører eller den udførende. Typisk er der tale om 1-årig forældelse og de konkrete tilfælde, vi har fået forelagt, vedrører enten søtransport eller CMR. Ved hastebehandling af sådanne indkommende krav trænger følgende spørgsmål sig på: forældelsesdato. Dette kan undertiden være usikkert, idet ikke alle faktuelle omstændigheder omkring transporten foreligger. transportkæden og de enkelte aktørers involvering i transporten. Hvem har udstedt transportdokumenter? Hvorledes hænger transportkæden sammen; er der tale om agent forhold ( as agent only )? værneting for det tilfælde, at forlængelse af forældelsesfrist ikke opnås frivilligt. Dette er som nævnt et andet sted i dette nummer af Speditionsret ikke altid enkelt Efter fastlæggelse af værneting er der da lokale processuelle ophold, der skal tages højde for? Der er i visse jurisdiktioner krav om rettergangsfuldmagt, at original dokumentation skal være vedlagt stævning m.v. ansvarsgrundlag. Er der lov, konvention eller kontraktuelle begrænsninger? Da der endvidere spekuleres i, at kravet fra speditører forælder, vil opnåelse af forlængelse af forældelsesfrist ofte være forbundet med ganske store vanskeligheder, lange diskussioner, omkostninger eller total tavshed fra modpartens side. En eventuel forlængelse af forældelsesfristen vil ofte også blive givet under forudsætning af, at kravet ikke allerede er forældet, dvs. at status quo bevares. Dette er relevant, da disse rederier og andre transportører opererer med B/L er, som indeholder forældelsesfrister, som er kortere end 12 måneder (f.eks. 9 eller 10 måneder). Fastsatte kortere forældelsesfrister er ofte ikke gyldige, men vil spille forstyrrende ind ved forsøg på at opnå forlængelse af forældelsesfrist hos transportøren eller den mellemkontraherende fragtfører. I sig selv er sådan kortere forældelsesfrister begrundet i, at den mellemkontraherende transportør ønsker at være sikker på ikke at blive fanget i, at han selv modtager et krav på den sidste dag, inden kravet forælder med deraf manglende praktisk mulighed for at viderefører dette krav over for sin medkontrahent/udførende fragtfører. Ovenstående problemstillinger fører til, at hastebehandling af krav, der er tæt på at forælde, ofte bliver mere bekostelig, end hvis behandling af kravet var påbegyndt i god tid forinden udløbet af forældelsesfristen. Dette er også bemærket af SAF-forsikringsselskaber, som i stigende grad påberåber sig forsikringens ordlyd om, at forsikringsmodtageren uden unødigt ophold skal give selskabet meddelelse om enhver skade eller hændelse, der kan formodes at medføre erstatningskrav, og det påhviler forsikringstager at sikre et retskrav mod tredjemand. Der er således anledning til, at speditører, for at undgå tab internt, sørger for en procedure, der tilsikrer, at krav behandles i ordentlig tid, inden forældelse indtræder. De er velkommen til at kontakte juridisk afdeling for idéer og forslag til sådan en procedure og mere generelt om claimshandling i praksis. NUMMER 23 FEBRUAR 2007 I DETTE NUMMER: Speditøren og forældelse Side 1 Erstatningspligt ved forsinkelse Danske Speditørers responsumudvalg Side 2 Side 3 Værneting i henhold til søloven for retssag om godsskade opstået under multimodal transport Side 4

2 Erstatningspligt ved forsinkelse 2 Patrick Dabrowski, advokatfuldmægtig Godset er forsinket. Jeg holder dig ansvarlig for den tabte tid og sender dig i øvrigt en faktura på mistet avance, produktionstab m.m.. Sådanne krav er ikke ukendte for langt de fleste medlemmer af Danske Speditører. Men hvad siger transportlovgivningen om den skadelidtes erstatningskrav i anledning af forsinket levering? I det følgende belyses, hvornår transportøren er forpligtet til at betale erstatning for forsinkelse og i givet fald, hvor stor erstatning, der skal betales ved luftfragt, søtransport af stykgods, international og national landevejstransport (NSAB 2000) og jernbanetransport. Indledningsvist skal man som speditør ikke påtage sig et ansvar for en forsinkelse, før man har overvejet disse fire punkter: 1) Er der tale om en forsinkelse af godset. 2) Er der reklameret rettidigt over forsinkelsen. 3) Har forsinkelsen medført et tab for ordregiveren. 4) Er der forhold, hvorefter transportøren kan siges at være ansvarsfri i forhold til forsinkelsen. Forsinkelsen Grundlæggende bruger transportretten to forskellige målestokke til at fastslå, om der er sket forsinkelse med leveringen. Den ene er ved et aftalt leveringstidspunkt (terminstransporter), og den anden er uden et aftalt leveringstidspunkt. Sondringen er væsentlig, idet der selv ved den mindste overskridelse af leveringstidspunktet ved terminstransporter vil være tale om forsinkelse, som medfører et ansvar for transportøren. Om der foreligger forsinkelse, når der ikke er aftalt et fast leveringstidspunkt, afgøres i de forskellige regelsæt ud fra en rimelighedsvurdering, baseret på transportform, afsenderdestination, modtagerdestination, godstype og så videre. Dette giver god mening, da man ikke kan sammenligne en national vejtransport fra København til Odense med en søtransport fra Hong Kong til Rotterdam. Dog kan det konkluderes, at der ved transporter uden et fast leveringstidspunkt er vide grænser for, hvornår transporttiden har været rimelig, og derfor en begrænset adgang for ordregiveren til at komme igennem med et krav på grund af forsinkelse. Bliver transportøren således mødt med et krav om erstatning for forsinkelse, må det indledningsvis afgøres, om transportøren har påtaget sig en terminstransport eller ej. Kravet om reklamation Modtagers/ordregivers rettidige reklamation er lige så væsentlig, som konstateringen af, om der foreligger forsinkelse. Den skadelidtes ret til erstatning forudsætter nemlig en rettidig reklamation, der i visse tilfælde endog skal afgives skriftligt. Såvel Søloven, CMR-loven, Luftfragtsloven, NSAB 2000 og den internationale jernbanekonvention (COTIF-CIM) indeholder bestemmelser, hvorefter den skadelidte fortaber sin ret til at gøre et krav gældende for forsinkelse, hvis reklamationsfristen overskrides. Erstatningskravet kan i disse tilfælde afvises af transportøren. Forskellene på fristernes længde og deres begyndelse i de forskellige regelsæt fremgår af skemaet sidst i denne artikel. Skadelidte skal have lidt et økonomisk tab i anledning af forsinkelsen - ansvarsbegrænsning Foreligger der forsinkelse, og har den skadelidte reklameret rettidigt, kan den skadelidte som udgangspunkt kræve sit økonomiske tab i anledning af forsinkelsen erstattet af transportøren. Dansk rets almindelige bestemmelser om erstatning giver adgang til erstatning af direkte tab og til en vis grad indirekte tab, hvis disse er påregnelige for transportøren ved indgåelse af transportaftalen. Dog indeholder transportretten grundlæggende en ret til ansvarsbegrænsning, jf. nedenfor. Som udgangspunkt skal skadelidte bevise omfanget af det økonomiske tab. Som eksempel kan nævnes, at forsinkelsen har bevirket et produktionsstop, som ifølge den skadelidte har medført tab af kunde og avance. Sådanne tab er dog vanskelige for den skadelidte at dokumentere. En modifikation hertil er de tilfælde, hvor transporten alene udføres i henhold til NSAB 2000 (primært nationalt danske landvejstransporter), og hvor anden transportlovgivning ikke finder anvendelse. I NSAB 2000 forudsættes den skadelidte ved terminstransporter nemlig at have lidt et tab svarende til fragtbeløbet, medmindre speditøren godtgør, at tabet udgør et mindre beløb. Denne regel er særegen for NSAB 2000 og kan formentligt ikke overføres til at gælde ved CMR-transporter eller jernbanetransporter, hvor lovgivningen er absolut ufravigelig. I Søloven og Luftfartsloven er der dog åbnet op for, at transportøren kan påtage sig et strengere ansvar, hvorfor en lignende regel formentligt vil kunne aftales anvendt i disse tilfælde. Derudover skal transportøren huske på, at erstatningskravet for forsinkelse som udgangspunkt kan begrænses i større eller mindre omfang, alt efter hvilket regelsæt den konkrete transport er underlagt. I CMR-loven og NSAB gives den skadelidte ret til en erstatning svarende til fragtbeløbet, mens Søloven og Jernbaneloven giver den skadelidte ret til en erstatning svarende til hhv. 2½ og 4 gange fragtbeløbet, uanset hvor stort et tab, den skadelidte måtte have lidt. I Luftfartsloven (Montreal-konventionen) er erstatningskravet for forsinkelse begrænset til SDR 17 per kilo forsinket gods. Visse af regelsættene, såsom NSAB 2000, Søloven og CMR-loven, giver den skadelidte ret til at kræve erstatning for bortkomst, hvis forsinkelsen af godset har varet i mere end 30 eller 60 dage, afhængig af transportform, og om der var aftalt terminstransport. Erstatningen beregnes i disse tilfælde ud fra godsets vægt, som sædvanligt ved bortkomst. Retten til ansvarsbegrænsning bortfalder hovedsageligt, hvis forsinkelsen skyldes transportørens grove uagtsomhed eller forsæt. Ved NSAB 2000 kræves som noget særligt forsæt. Muligheder for ansvarsfrihed Selv hvor transportøren er blevet forsinket med leveringen af godset, kan man stå i en situation, hvor transportøren reelt er uden skyld i den skete forsinkelse, og hvor transportøren derfor bliver fri for ansvar. Alle fem regelsæt indeholder bestemmelser om tilfælde, hvor transportøren bliver ansvarsfri for forsinkelse. Ordlyden er ikke helt ens i de fem regelsæt, men grundlæggende kan ansvarsfrihedsgrundene deles op i to hovedkategorier: 1) Afsender/ modtagers egne fejl og forsømmelser, og 2) forhold, som transportøren ikke kunne undgå, og hvis følger, man ikke kunne afværge.

3 Afsenders fejl og forsømmelser kan føre til forsinkelse, for eksempel hvis afsender har udarbejdet forkerte tolddokumenter, eller der foreligger forkert eller mangelfuld mærkning af godset. Som eksempel på forhold, som leder til forsinkelse, men som transportøren ikke kunne undgå, og hvis følger ikke kunne afværges, kan nævnes, at transportøren bliver forhindret i at krydse Storebæltsbroen. Såfremt hindringen skyldes kraftig blæst eller snefald, vil der næppe kunne blive tale om en fritagelse fra ansvar, da sådanne forhold kunne være forudset ud fra vejrudsigten. Hvis der derimod er tale om en pludselig ulykke på broen, hvor transportøren allerede er på broen og er forhindret i at komme udenom, vil der formentligt være tale om forhold, der begrunder ansvarsfrihed. Konklusion Bliver man som transportør bekendt med forhold, som kan hindre transportens rettidige udførsel, bør transportøren så hurtig som muligt informere sin ordregiver og evt. indhente nye instruktioner, f.eks. om alternativ rute etc., for at undgå, at forsinkelse opstår. 3 Opstår der imidlertid forsinkelse, bør transportøren først overveje, om der er reklameret rettidigt; hvis ja, om der foreligger forhold, som begrunder ansvarsfrihed, hvis ikke, om ansvaret kan begrænses, førend den skadelidtes erstatningskrav accepteres. Skulle man befinde sig i en situation, hvor man er i tvivl om, hvorvidt et erstatningskrav er berettiget, opfordres medlemmer af Danske Speditører til at kontakte Danske Speditørers juridiske afdeling. Reklamationsfristen Erstatning ved forsinkelse CMR-loven 21 dage Maksimalt fragtbeløbet Søloven 60 dage Maksimalt 2½ gange fragtbeløbet Jernbaneloven Nationale transporter 7 dage/ Internationale transporter 60 dage Maksimalt 4 gange fragtbeløbet Luftfartsloven 14 dage Maksimalt SDR 17 pr. kg. NSAB dage Maksimalt fragtbeløbet Danske Speditørers responsumudvalg Enkel og omkostningsbesparende tvistløsning mellem medlemsvirksomheder Rasmus Køie, juridisk konsulent Som en naturlig følge af speditionsvirksomheders evne til at konsolidere og organisere godstransporter optimalt og som en konsekvens af Danmarks i international sammenhæng beskedne størrelse handler speditører løbende med hinanden. Det sker derfor også fra tid til anden, at to eller flere medlemsvirksomheder af Danske Speditører indgår som hvert sit led af speditører i en transportkæde fx fordi transportordren viderekontraheres, eller fordi den ene speditør er specialiseret, fx i told- og afgiftsforhold. Når juridiske problemstillinger opstår, vil de fleste medlemsvirksomheder henvende sig til Danske Speditørers juridiske afdeling for assistance, og det skal her tilføjes, at Juridisk Afdeling værdsætter de mange henvendelser, som herigennem giver anledning til hurtigt at yde brugbar rådgivning for kontingentkronerne. Rådgivning mellem medlemmer Er henvendelsen en konsekvens af en aktuel eller potentiel konflikt mellem to (eller flere) medlemmer af Danske Speditører, må spørgsmålet om rådgiverens interessekonflikt imidlertid håndteres. Dette såvel af hensyn til almindelige advokatetiske regler, som af politiske årsager Juridisk Afdeling skal af åbenlyse årsager fortsat kunne være på god fod med alle involverede medlemsvirksomheder efter rådgivningen og dette kan i nogle tilfælde være svært at opnå, når medlemsvirksomheder har modstridende interesser. Danske Speditørers responsumudvalg er et oplagt valg netop til brug for løsning af konflikter mellem medlemmer. Herudover varetager Responsumudvalget også andre opgaver, som i det følgende vil blive nærmere beskrevet. Responsumudvalget Danske Speditørers responsumudvalg er indstiftet og fungerer i henhold til Danske Speditørers vedtægter, men herudover er Responsumudvalget ikke på nogen måde identificerbart med foreningen, da Responsumudvalget opererer fuldstændig selvstændigt og uafhængigt af Danske Speditører. Responsumudvalget fastsætter selv sin forretningsorden. Danske Speditørers sekretariat fungerer som sekretariat for Responsumudvalget og bistår således udvalget med den rent praktiske håndtering af sager, som forelægges og behandles i Responsumudvalget. Responsumudvalgets sammensætning I henhold til Danske Speditørers vedtægter 18 skal udvalget bestå af tre til fem medlemmer, hvoraf to skal være

4 speditører med erfaring fra mangeårig virksomhed i branchen. Herudover skal et af medlemmerne opfylde betingelserne for udnævnelse til dommer ved de almindelige domstole. I praksis beklædes den juridiske funktion af foreningens fast tilknyttede advokat, som først og fremmest tilser, at gældende ret overholdes under Responsumudvalgets virke. Responsumudvalgets sammensætning modsvarer således Sø- og Handelsrettens og byretters sammensætning, hvor der medvirker fagligt kompetente dommere. Responsumudvalgets funktioner Responsumudvalget har grundlæggende to forskellige funktioner: Som voldgift eller ved afgivelse af udtalelser om god speditørskik og om sædvaner på speditions- og transportområdet. Udtalelser I sidstnævnte tilfælde vil udtalelserne typisk blive afgivet på baggrund af et spørgetema, som modtages fra parterne i en verserende eller kommende retssag til brug for afklaring af særlige forhold vedrørende branchen, hvor Responsumudvalget besidder den fornødne kompetence til at vurdere, om forholdet stemmer overens med branchekutyme eller god speditørskik. Anmodning om en responsumudvalgsudtalelse kan dog også komme fra parter med en konkret tvist, som alene vil have en vejledende udtalelse, men som ikke dermed ønsker en egentlig og endelig afgørelse af deres mellemværende. Når Responsumudvalget afgiver denne type udtalelser, er disse da også alene en rettesnor, som ikke er bindende for hverken parterne eller retten. Voldgift Såfremt parterne ønsker en aktualiseret tvist løst ved voldgift frem for ved de almindelige domstole, kan Responsumudvalget tillige løse denne opgave. Til forskel fra de oven for beskrevne udtalelser, afgør Responsumudvalget som voldgiftsinstitut mellemværendet fuldt og endeligt, hvorved parterne opnår samme resultat, som hvis de havde sat hinanden stævne i retten. Responsumudvalget fungerer i denne funktion i henhold til gældende lovgivning for voldgift. Der er gode grunde til at løse konflikter mellem erhvervsdrivende ved voldgift frem for ved retssagsførelse, men der er også forskelle fra en almindelig retssag, som man ved valget af voldgift skal være sig bevidst. På fordelssiden tæller blandt andet, at omkostningerne ved voldgift er lave i forhold til retssagsbehandling, at man hurtigt får en endelig afgørelse af tvisten, at man får sin sag afgjort af en institution, som har et indgående branchekendskab, og ikke mindst ved valget af Danske Speditørers responsumudvalg som voldgift i sager mellem speditionsvirksomheder, at man bliver dømt af sine ligemænd, idet udvalget som nævnt ovenfor består af minimum to speditører med en mangeårig erfaring fra branchen. Samtidig er udvalgets juridiske medlem garant for, at processen og de øvrige juridiske aspekter håndteres i henhold til gældende ret. Til gengæld for ovenstående fordele må parterne acceptere, at afgørelsen er endelig og som udgangspunkt ikke kan ankes til højere instans. 4 Forudsætninger for at anvende Responsumudvalget Uanset om parterne ønsker en udtalelse om god speditørskik eller branchekutyme eller en endelig afgørelse af deres tvist, er det en forudsætning for Responsumudvalgets virke, at parterne over for udvalget har erklæret sig enige i, at Responsumudvalget behandler sagen. Ved voldgift skal parterne tillige acceptere, at afgørelsen er endelig. Da Danske Speditørers sekretariat tillige fungerer som sekretariat for Responsumudvalget, sendes forespørgslen eller voldgiftsagen til Danske Speditører, som overbringer denne til udvalget. I Responsumudvalget findes et velfungerende organ til tvistløsning af sager mellem medlemsvirksomheder og i øvrigt en god adgang til fagspecifik kompetence på speditions- og transportområdet samt vedrørende god speditørskik, sædvaner og kutymer. Særligt er det en fornøjelse for Danske Speditører at kunne medvirke til løsning af tvister mellem medlemsvirksomheder i situationer, hvor forholdene gør det vanskeligt eller umuligt for foreningens juridiske afdeling at rådgive medlemmerne. For nærmere information om Danske Speditørers responsumudvalg står Juridisk Afdelings hotline som altid til disposition på direkte telefon Værneting i henhold til søloven for retssag om godsskade opstået under multimodal transport Lissi Andersen, advokat Den 4. januar 2007 afsagde Sø- og Handelsretten kendelse om anvendelsen af den ufravigelige værnetingsregel i Sølovens 310 på en multimodal transport. Kendelsen er bemærkelsesværdig, fordi der blandt teoretikere har været en opfattelse af, at Søloven alene fandt anvendelse ved aftaler om stykgodstransport til søs og ikke ved aftaler om multimodal transport. Kendelsen giver dog intet svar på om Sølovens øvrige regler - herunder reglerne om ansvar - også finder ufravigeligt anvendelse på de multimodale transporter. I november 2004 udtog Vestas Wind Systems A/S og Vestas American Wind Technology Inc. ( Vestas ) stævning ved Sø- og Handelsretten mod rederiet Hyundai Merchant Marine Co. ( Hyundai ). Retssagen handlede om, hvorvidt Hyundai var ansvarlig for beskadigelse af fire vindmøllegearkasser, som Hyundai havde påtaget sig at transportere for Vestas fra Danmark til USA. Hyundai havde for transporten udstedt et Bill of Lading ( B/L ), hvori det var angivet, at der skulle ske fortransport med truck, hvor Place of Receipt var Århus. Ud for Place of Receipt var med

5 en markering med * henvist til følgende note nederst på dokumentet: *Applicable only when this document is used as an intermodal transport Bill of Lading. Port of loading var Bremerhaven i Tyskland, mens Port of Discharge var San Pedro i Californien. Reelt var der således tale om, at Hyundai ifølge det udstedte B/L havde påtaget sig en international landevejstransport fra Århus til Bremerhaven, efterfulgt af en international søtransport fra Bremerhaven til San Pedro af det samme gods, hvorfor der ikke forelå en søtransport, men en multimodal/intermodal transport. Skaden skete ved losningen af vindmøllegearkasserne i havnen i San Pedro. så vidt den begrænser sagsøgerens ret til efter eget valg at rejse sag ved domstol på det sted, hvor 1) sagsøgte har sit hovedkontor eller i mangel heraf dér, hvor denne har sit almindelige opholdssted, 2) transportaftalen blev indgået, forudsat at sagsøgte dér har et forretningssted, en filial eller et agentur, hvorigennem aftalen er indgået, 3) det aftalte leveringssted efter transportaftalen ligger eller 4) det aftalte eller faktiske udleveringssted efter transportaftalen ligger. Da leveringssted Place of Recipt ifølge B/L var Århus, var der værneting for sagen i Danmark. 5 Om kendelsen i det modsatte tilfælde, hvor parterne har aftalt multimodal transport, er juridisk korrekt kan diskuteres, fordi Sølovens anvendelse forudsætter en aftale om søtransport. Det er endvidere uklart, om kendelsen skal ses som udtryk for, at danske domstole også vil komme til, at Sølovens øvrige regler skal finde anvendelse på multimodale transporter - og i givet fald i hvilken udstrækning. Tanken ved multimodale transporter, der ikke er reguleret i dansk lovgivning og kun i begrænset omfang i andre landes lovgivning, er blandt andet, at den multimodale transportørs ansvar skal reguleres af reglerne i det udstedte multimodale B/L og ikke af de konventioner, der dækker de enkelte transportstrækninger. På B/L ets forside stod blandt andet: 30. Governing Law and Jurisdiction The claims arising from or in connection with or relating to this Bill of Lading shall be exclusively governed by the law of Korea except otherwise provided in this Bill of Lading. Any and all action concerning custody or carriage under this Bill of Lading whether based on breach of contract, tort or otherwise shall be brought before the Seoul Civil District Court in Korea. Under henvisning til blandt andet værnetingsbestemmelsen i B/L til fordel for Seoul Civil District Court i Korea, påstod Hyundai retssagen afvist fra Sø- og Handelsretten. Sø- og Handelsretten kom imidlertid til, at der i henhold til Søloven var værneting for sagen og Hyundai i Danmark. I sølovens værnetingsbestemmelse 310 står blandt andet: 310. Enhver forhåndsaftale, som indskrænker sagsøgerens ret til at få tvist vedrørende transport af stykgods ifølge dette kapitel afgjort ved søgsmål, er ugyldig, for Hyundai havde under sin procedure anført, at Sølovens 310 slet ikke kunne finde anvendelse, fordi bestemmelsen forudsætter en aftale om søtransport, hvilket ifølge Hyundai ikke forelå, og at en anvendelse af Søloven derudover måtte være i strid med CMR-loven, som jo regulerede fortransporten fra Århus til Bremerhaven. Retten bemærkede hertil, at det af forarbejderne til Søloven fremgår, at man med formuleringen leveringssted frem for lastehavn har ønsket at sikre ladningsejer en ret til at få værneting i Norden i de tilfælde, hvor der er tale om gennemgangskonnossementer eller kombinerede transportdokumenter vedrørende transport til og fra Norden. Sker der ifølge forarbejderne i sådanne tilfælde omlastning i en havn uden for Norden f.eks. Rotterdam eller Hamburg, kan der anlægges sag i Norden, uanset om det første led af transporten (ved eksport) eller det sidste led af transporten (ved import) sker med skib eller andet transportmiddel f.eks. jernbane, forudsat at der er tale om én samlet transportaftale og ikke et tilfælde, hvor im- eller eksportøren selv har truffet aftale med de forskellige transportører. Argumentet om, at anvendelsen af Søloven på den foreliggende transport måtte være i strid med CMR-loven, tog Sø- og Handelsretten ikke stilling til. Det fremgår ikke, om Vestas før Hyundais udstedelse af B/L var bekendt med, at godset ikke ville blive sejlet ud af Århus, men derimod kørt på lastbil til Bremerhaven. Er kendelsen udtryk for, at Sø- og Handelsretten tilsidesætter et forsøg fra Hyundais side på omgåelse af de søretlige regler, i et tilfælde hvor Vestas har troet at have indgået en aftale om søtransport, er kendelsen forståelig. De multimodale transportdokumenter indeholder ligesom NSAB 2000 ofte en netværksregel, der medfører, at skade, bortkomst og forsinkelse, der beviseligt er opstået under en bestemt transportstrækning, reguleres af de konventioner, der gælder for den pågældende transportstrækning. Normalt networkes der dog ikke også til værnetingsreglerne i de konventioner, der gælder for den pågældende transportstrækning. Kendelsen er ikke blevet kæret til Højesteret af Hyundai, hvorfor den foreløbigt står uimodsagt. For så vidt angår kendelsens konkrete betydning for medlemmerne af Danske Speditører, kan det formentligt lægges til grund, at speditøren i Danmark vil kunne stævne rederier, der som underleverandører har udstedt multimodalt B/L til speditøren, ifølge hvilket godset modtages eller afleveres i Danmark, uanset om fortransporten i eksport- eller eftertransporten i importtilfælde udføres med andet transportmiddel end skib. Dette selvom rederiet i sit multimodale B/L har henvist til et udenlandsk værneting. Danske Speditørers juridiske afdeling står naturligvis til Deres rådighed, såfremt De har spørgsmål i anledning af ovenstående.

6 6 Medarbejderne i Juridisk Afdeling Philip Graff Advokat Lissi Andersen Advokat dk.maqs. David Rubin Advokat Marie Jacob Overskov Strandgaard DamAndersen Advokatfuldmægtig dk.maqs.(barsel) Rasnus Rasmus Køie Juridisk konsulent Patrick Dabrowski Advokatfuldmægtig dk.maqs. Uffe Anders Egedal Wahl Inkassosagsbehandler Stud.jur. Anders Wahl Stud.jur. Fotografen er på vej Marie Louise Fritz Stud.merc.jur. dk.maqs. Julie Top Christensen Stud.jur.

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET NSAB 10 hvem er ordregiver? Philip Graff, advokat philip.graff@dk.maqs. NSAB 10, stk. 1, indeholder bestemmelse om, at ordregiveren

Læs mere

Transportretligvoldgift

Transportretligvoldgift Transportretligvoldgift Voldgiftens dag den 28. november 2013 ved advokat Jes Anker Mikkelsen 2 Facts Voldgiftsinstituttet: Omkring 4 transportretlige sager om året (ca. 3 % af alle sager) Oslo: Størstedelen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012 Sag 36/2009 (1. afdeling) DHL Global Forwarding (Denmark) A/S (advokat Philip Graff) mod If Skadeforsikring filial af If Skadesförsäkring AB (advokat

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING,DANSKE SPEDITØRE/HTS SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING,DANSKE SPEDITØRE/HTS SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING,DANSKE SPEDITØRE/HTS SPEDITIONSRET Ansvar og forsikring Philip Graff, advokat philip.graff@dk.maqs. Vi har igennem den senere tid modtaget adskillige forespørgsler og sager vedrørende

Læs mere

Transport- og logistikkontrakter. Ved advokat Louise Lundsby Wessel

Transport- og logistikkontrakter. Ved advokat Louise Lundsby Wessel Transport- og logistikkontrakter Ved advokat Louise Lundsby Wessel 2 Samspillet mellem handelskæden og transportkæden Sælger Køber Transportkunde Transportør (kontraherende/udførende) Transportør (kontraherende/udførende)

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Transportørens ansvar ved offshore projekter

Transportørens ansvar ved offshore projekter Anholt Havvindmøllepark Transportørens ansvar ved offshore projekter Rune Aagaard 0o. Agenda Transportørens ansvar ved offshore projekter Transportkæden Transportøransvarets omfang Netværksreglen og konflikt

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTSI SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTSI SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTSI SPEDITIONSRET Gode tider, men Philip Graff, advokat philip.graff@dk.maqs. I disse år er der generelt en god udvikling i firmaer i transportbranchen, men

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET Transport- og logistikaftaler Philip Graff, advokat philip.graff@dk.maqs. I forbindelse med den stadigt stigende konkurrence, både nationalt

Læs mere

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1 Indledning FairKurers almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af FairKurer, uanset om disse udføres af FairKurer eller af en tredjepart på vegne af FairKurer.

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRETSRET. Højesteretsdom om multimodalt transportforløb

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRETSRET. Højesteretsdom om multimodalt transportforløb TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRETSRET Højesteretsdom om multimodalt transportforløb Lavtgående fly Højesteret har i en nylig dom behandlet retsstillingen for skade

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET. Siden den 1. januar 2008 er det blevet lidt nemmere at være kreditor

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET. Siden den 1. januar 2008 er det blevet lidt nemmere at være kreditor TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET Siden den 1. januar 2008 er det blevet lidt nemmere at være kreditor Philip Graff, advokat philip.graff@ Fra denne dag er der indført

Læs mere

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET Debitoropfølgning Philip Graff, advokat philip.graff@dk.maqs. Det er gode tider i dansk erhvervsliv i øjeblikket, men på trods

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Østudvidelsen undgå faldgruberne v/advokat Anders Hedetoft

Østudvidelsen undgå faldgruberne v/advokat Anders Hedetoft Østudvidelsen undgå faldgruberne v/advokat Anders Hedetoft Kromann Reumert Advokatfirma Rådhuspladsen 3 8100 Århus C Tlf.: 70 12 12 11 05-11-2003 2 Relevante problemstillinger Gælder CMR-loven? Øgede krav

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven NFT 4/2007 Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven af Jens Teilberg Søndergaard og Gitte Danelund I artiklen gennemgås hovedtrækkene i den nye danske forældelseslov og de nyaffattede bestemmelser

Læs mere

Fælles spilleregler fra dør til dør - nye multimodale transportregler

Fælles spilleregler fra dør til dør - nye multimodale transportregler Fælles spilleregler fra dør til dør - nye multimodale transportregler Advokat Per Vestergaard Pedersen Bech-Bruun Dragsted Langelinie Allé 35 2100 København Ø Tlf. 72 27 00 00 Fax 72 27 00 27 www.bechbruundragsted.com

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 35 NOVEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Networking, elektroniske fragtbreve og køre-/hviletidsregler.

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 35 NOVEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Networking, elektroniske fragtbreve og køre-/hviletidsregler. VELKOMMEN TIL Networking, elektroniske fragtbreve og køre-/hviletidsregler. Som speditør er der nok at se til i hverdagen: transporter skal organiseres, og logistik skal implementeres. I den forbindelse

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED 14. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED Østre Landsret har netop afgjort et principielt spørgsmål, der gennem nogen tid har været omtvistet: Kan

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 36 DECEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Martin Aabak

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 36 DECEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Martin Aabak VELKOMMEN TIL Det er svært at forestille sig, hvordan man kan bedrive spedition uden at skulle forholde sig til claims og skader. Claims kan ikke undgås, men skadevirkningerne kan minimeres. Det er udgangspunktet,

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Den nye Domsforordning

Den nye Domsforordning Den nye Domsforordning Domskonventionen 1968 Domsforordningen 2000 Domsforordningen Baggrund og historik Den nye Domsforordning 2012 Dobbelte instrumenter Kompetencereglerne Sagsøgte med bopæl i EU Sagsøgte

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING 17. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING Højesteret har ved dom af 10. juni 2010 fastslået, at en advokat ikke kan kræve betaling af klientens forsikringsselskab

Læs mere

C-19/13, Fastweb - fra et tilbudsgiverperspektiv Dansk Forening for Udbudsret, 30. september 2014

C-19/13, Fastweb - fra et tilbudsgiverperspektiv Dansk Forening for Udbudsret, 30. september 2014 C-19/13, Fastweb - fra et tilbudsgiverperspektiv Dansk Forening for Udbudsret, 30. september 2014 Anders Birkelund Nielsen, Partner abn@bechbruun.com 2 Fortolkning af betingelsen om, at ordregiveren finder

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 39 NOVEMBER 2013 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 39 NOVEMBER 2013 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL I denne udgave af redegøres for række nyere domme fra Sø- og Handelsretten med relevans for speditører. Advokatfuldmægtig Søren Møller Ejegod har kigget nærmere på en dom, der tager stilling

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

16. JULI A og F anlagde sag mod B, montøren af gearet, C, og producenten af gearet, D.

16. JULI A og F anlagde sag mod B, montøren af gearet, C, og producenten af gearet, D. 16. JULI 2015 PRODUCENT AF GEARKASSE ANSVARLIG FOR SKADER OPSTÅET VED ET SKIBS PÅSEJLING - MELLEMHANDLER- HÆFTELSE ANSVARSFRASKRIVELSE I STANDARDLEVE- RINGSBETINGELSER I en ny byretsdom fandtes en producent

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak

Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Sagsnummer: 1-32-76-4-14-1 - Indkøb & Medicoteknik Rettelser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER 19. FEBRUAR 2015 RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER I visse retssager kan det have betydning at få afklaret, hvad der er forsikringsmæssig praksis, eller få forklaret særlige forsikringstekniske

Læs mere

Tvistløsning i internationalt regi

Tvistløsning i internationalt regi Tvistløsning i internationalt regi København, den 26. maj 2016 2 Tvistløsningsmuligheder Retssagsførelse ved de almindelige domstole Voldgift Mediation 1 3 Forskellige typer af voldgift Ad hoc (baseret

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

DSV Incoterms Seminar. DSV Horsens November 2010

DSV Incoterms Seminar. DSV Horsens November 2010 DSV Incoterms Seminar DSV Horsens November 2010 Incoterms 2010 Dus med DAT og DAP og i øvrigt også med de andre klausuler! 2 DSV Incoterms Seminar November 2010 Kenneth Melancton Nielsen Og hvad er så

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 37 MAJ 2013 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Martin Aabak

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 37 MAJ 2013 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Martin Aabak VELKOMMEN TIL Djævelen ligger som bekendt i detaljen hvem siger hvad, hvornår og hvorfor? Det søger advokater at fastslå, når tingene er gået galt. Der er dog ingen grund til først at kontakte advokaterne,

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ]

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] 2011 Kolonihavernes Fælles Rådgivning FLEBO [RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] Jeg skal opfylde de krav som domstolene kræver som det fremgår af denne vejledning som jeg har hentet via internettet på domstole.dk

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. december 2012 Sag 37/2011 (2. afdeling) Rederiet for Sea Endeavour I c/o Saga Shipping & Trading Corporation Limited (advokat Jes Anker Mikkelsen) mod Assens Havn

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

ROTTERDAMREGLERNE - fra et redersynspunkt. Kaare Christoffersen Maersk Line

ROTTERDAMREGLERNE - fra et redersynspunkt. Kaare Christoffersen Maersk Line ROTTERDAMREGLERNE - fra et redersynspunkt Kaare Christoffersen Maersk Line Oversigt I. Maersk Line II. Maersk Line s virkeområde De gældende regler for transport af gods til søs De gældende søretlige regelregimer

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

DSV Incoterms Seminar. DSV Brøndby November 2010

DSV Incoterms Seminar. DSV Brøndby November 2010 DSV Incoterms Seminar DSV Brøndby November 2010 HVAD ER INCOTERMS? OPRINDELSE OG HISTORIK Udarbejdet af Det Internationale Handelskammer - ICC Udarbejdet første gang i 1936 Siden revideret 7 gange 2 DSV

Læs mere

CMR-Loven. Bekendtgørelse af lov om internationale fragtaftaler

CMR-Loven. Bekendtgørelse af lov om internationale fragtaftaler CMR-Loven Bekendtgørelse af lov om internationale fragtaftaler Herved bekendtgøres lov nr. 47 af 10. marts 1965 om fragtaftaler ved international vejtransport med de ændringer, der følger af 3 i lov nr.

Læs mere

Rettelsesblad 2 pr. 2. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak

Rettelsesblad 2 pr. 2. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Rettelsesblad 2 pr. 2. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Sagsnummer: 1-32-76-4-14-1 - Indkøb & Medicoteknik Rettelser

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT LETT Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT lett@lett.dk www.lett.dk Disse forretningsbetingelser gælder

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016 Sag 32/2016 Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas AS (advokat David Rubin for begge) mod Thyborøn Skibs & Motor A/S (advokat Michael S. Wiisbye) I

Læs mere

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet.

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser pr. 1/9-03 finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne. Betingelserne er

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE 6. MAJ 2015 VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE En ny dom illustrerer, at såfremt en voldgiftsret behandler og afgør en sag på en anden måde

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for lagerhotel

Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for lagerhotel Danske Fragtmænd Forretningsbetingelser for lagerhotel 2 Indledning Danske Fragtmænds almindelige forretningsbetingelser for lagerhotel gælder for alle lagerhotelopgaver, hvor der er indgået en selvstændig

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

NORDISK SPEDITØRFORBUNDS ALMINDELIGE BESTEMMELSER

NORDISK SPEDITØRFORBUNDS ALMINDELIGE BESTEMMELSER NORDISK SPEDITØRFORBUNDS ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 IKRAFTTRÆDEN PR.1. JANUAR 2016 Note: Originaltekst på engelsk. Disse bestemmelser, som træder i kraft den 1. januar 2016, er resultatet af forhandlinger

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere