TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTSI SPEDITIONSRET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTSI SPEDITIONSRET"

Transkript

1 TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTSI SPEDITIONSRET Gode tider, men Philip Graff, advokat I disse år er der generelt en god udvikling i firmaer i transportbranchen, men det ses desværre jævnligt alligevel, at firmaer sommetider med lang historie går i betalingsstandsning eller konkurs. I disse situationer er det ofte afgørende med kvalificeret og hurtig indgriben til beskyttelse af speditøren eller dennes kunde. Det er især problemer omkring ejendomsret til godset, fakturabelåning, pante- og tilbageholdsret, modregning, toldberigtigelse og videre udførelse af opgaven, herunder betaling til rette modtager, der aktualiseres ved en parts betalingsstandsning eller konkurs. Hos Danske Speditører er der stor erfaring med de nævnte problemstillinger og ofte yderligere viden omkring den betalingsstandsningsramte eller konkursramte virksomhed qua informationer fra andre medlemmer af Danske Speditører. Derfor vil det være hensigtsmæssigt, såfremt medlemmerne, så snart de får kendskab til sådanne forhold, orienterer Danske Speditører herom, som herefter vil tage passende forholdsregler, hvilket kan være orientering til alle medlemmer og/eller varetagelse af den eller de enkelte medlemmers interesser i løsning af konkrete problemstillinger. Herudover har vi i dette nummer af Speditionsret valgt at fokusere på forhold, som vi igennem vor daglige kontakt med medlemmerne ser, at der er interesse i. Arbejdsskader er desværre stadig forekommende i transportbranchen, hvor der naturligt forekommer mange uforudsete og pludselige arbejdsopgaver. Det er således svært fuldstændig at systematisere arbejdsprocesserne med henblik på helt at undgå arbejdsulykker. Agentaftaler og transportydelser Serviceydelser er ikke det samme som varer Michael H. Svendsen, advokat Når det gælder køb og salg af varer (rørligt gods) er der tale om et retsområde, som er reguleret af et omfattende sæt af retsregler, både nationalt og internationalt. Service er ikke det samme som traditionelle varer, og retsreglerne for køb og salg af serviceydelser er da også vidt forskellige fra de retsregler, der regulerer køb og salg af varer. Salg af transportydelser er salg af serviceydelser. Den retlige regulering af salg af serviceydelser er yderst sparsom og det på trods af, at der verden over dagligt bliver indgået tusindvis af aftaler om køb og salg af transportydelser. De fleste speditører er tillige agenter eller har agenter i udlandet, og det er af væsentlige betydning at kende sin retlige position. Artiklen beskriver blandt andet betydningen af at vælge retssystem i aftaler, da dette kan have afgørende betydning for den efterfølgende fortolkning af aftalen. Der kommer jævnligt forespørgsler omkring privatkunder, og de specielle og strenge regler herom gennemgås. Endelig gør vi opmærksom på en speciel og vidtrækkende ansvarsfritagelse i luftfartsloven. God fornøjelse! I transportsektoren er anvendelsen af mellemmænd (agenter) meget udbredt. Alligevel er området karakteriseret af en udtalt mangel på udfyldende retsregler. Parterne er derfor henvist til at formulere deres egen lov, når agentaftalen skrives. Agentaftaler inden for transportsektoren I 1986 vedtog Ministerrådet i EU (dengang EØF) et direktiv NUMMER 20 MAJ 2006 I DETTE NUMMER: Gode tider, men... Side 1 Agentaftaler og transportydelser Side 1 Transport- og arbejdsskader - arbejdsskadeforsikring Side 2 David og Goliat - spedition for privatkunder Side 3 Ændring i luftfartslovens bestemmelser om grov uagtsomhed Virksomhedspant Side 4 Side 4

2 om samordning og harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om selvstændige handelsagenter (agentdirektivet). Siden hen er dette direktiv blevet implementeret i medlemsstaternes nationale lovgivning (i Danmark: Lov om handelsagenter og handelsrejsende, lov nr. 272 af 2. maj1990). Tilbage i 1986 udviste national lovgivning meget store forskelle fra land til land, hvorfor man fra politisk hold fandt det formålstjenligt at skabe større ensartethed i retsstillingen på et område, der havde og har stor betydning for salg og markedsføring på tværs af landegrænserne. Selv om lovgivningen om handelsagenter i visse lande (f.eks. Tyskland) ud over vareagenter også omfatter agenter, som er beskæftiget med salg og markedsføring af serviceydelser, er direktivet efter sit indhold begrænset til at omfatte handelsagenter, som er beskæftiget med køb eller salg af varer (rørligt gods). For dansk rets vedkommende gælder, at agentloven, ligesom direktivet, er begrænset til agenter, der fungerer som mellemmænd ved køb eller salg af varer. Direktivet, og dermed også dansk lovgivning, indeholder bestemmelser, der giver handelsagenten visse rettigheder, som ikke kan fraviges, heller ikke gennem parternes aftale. I denne forbindelse fremhæves særligt, at handelsagenten efter loven har krav på et nærmere reguleret korteste opsigelsesvarsel og i visse situationer tillige har krav på en godtgørelse for den tilførte kundekreds. En sådan godtgørelse kan beløbe sig helt op til et års provisionsindtægt. Spørgsmålet, om agentlovens regler også Transport- og arbejdsskader - arbejdsskadeforsikring Jacob Strandgaard Andersen, advokat Hvert år sker der adskillige arbejdsulykker, også i transport- og speditionsbranchen. Når en chauffør eller andre ansatte kommer til skade, opstår der ofte en konflikt mellem den ansatte og arbejdsgiveren om, hvorvidt arbejdsgiveren er ansvarlig for de skader, den ansatte har fået. Denne artikel beskriver, hvor strengt en arbejdsgivers ansvar er, samt ting man som arbejdsgiver skal overveje nøje, hvis der sker en skade i virksomheden. kan anvendes på agenter, der arbejder i servicesektoren (herunder transportsektoren), har været rejst med mellemrum. Efter sin ordlyd kan agentloven ikke anvendes direkte, hvorfor en eventuel anvendelse i givet fald skal ske ved en udvidet fortolkning af agentloven. De danske domstole er veget tilbage herfor. Argumentet har været, at en lov, der som agentloven på afgørende vis griber ind og sætter begrænsninger i den frie aftaleret mellem selvstændige erhvervsdrivende, nødvendigvis skal fortolkes indskrænkende og snævert. Ikke desto mindre er transportagentaftaler under for eksempel tysk ret omfattet af beskyttende retsregler på helt samme måde som vareagenter. Konkurrenceret og lovvalg Når det gælder retsstillingen mellem udbydere af transportydelser og deres agenter, gælder derfor som udgangspunkt, at parterne skriver deres egen lov, når de formulerer mellemmandsaftalen. Ved fortolkningstvivl er der ingen hjælp at hente i agentloven. I tilfælde af tvivl angående aftalens rette forståelse og fortolkning gælder alene de almindelige aftaleretlige grundsætninger. Også på konkurrencerettens område er der aftalefrihed i relation til agentaftaler. I alle normaltilfælde, hvor den medvirkende agent ikke har noget selvstændigt økonomisk ansvar for transaktionerne mellem transportøren og kunden, gælder der ingen konkurrenceretlige begrænsninger. Hovedmanden (opdragsgiveren) og dennes agent kan aftale spillereglerne for samarbejdet. Dette følger direkte af EU-kommissionens vejledning til forordningen om vertikale aftaler. Man vil af vejledningen kunne se, at der inden for konkurrenceretten gælder de Hvor strengt ansvar pålægges arbejdsgiver? Det ansvar, der pålægges en arbejdsgiver af domstolene i arbejdsskader, er ofte meget strengt. Det betyder, at selv små fejl ved tekniske installationer eller manglende instruktion og tilsyn kan medføre, at arbejdsgiveren er ansvarlig for de økonomiske konsekvenser af en ansats skader. I en nylig dom skulle en chauffør med 40 års erfaring aflæsse ruller med stof, der vejede op til 350 kg pr. stk. Ved leveringen hos kunden skar chaufføren tovene, der bandt rullerne sammen, over, mens han stod på ladkanten. Hele læsset af ruller forskubbede sig, og chaufføren mistede balancen. Han faldt ned fra laddet og pådrog sig alvorlige skader. Arbejdsgiveren gjorde blandt andet gældende, at losning var kundens ansvar, og at chaufføren burde have overladt hele losningsopgaven til kunden. Endvidere blev 2 samme regler for agenter, uanset om der er tale om formidling af varer eller af tjenesteydelser. Graden af aftalefrihed er imidlertid stærkt afhængig af parternes lovvalg. Som udgangspunkt har parterne i kommercielle aftaleforhold fri adgang til at aftale, hvilket retssystem aftalen skal være underlagt. I mangel af lovvalgsaftale vil lovvalget blive fastlagt efter de internationalt privatretlige regler, der gælder på det sted, hvor en retssag eventuelt måtte blive anlagt. Såfremt det heraf følgende lovvalg fører til anvendelse af nationale retsregler, der indeholder ufravigelige retsregler, vil parternes aftale i givet fald kunne blive underkendt. Det vil konkret sige, at aftale om anvendelse af f.eks. tysk ret betyder, at den tyske agentlovgivning finder anvendelse. Der er således al anledning til at kontrollere, hvilket lovvalg man aftaler, da fortolkningen af aftalen afhænger af lovvalget. det gjort gældende, at chaufføren havde valgt en uhensigtsmæssig måde at frigøre stofrullerne på, hvilket arbejdsgiveren ikke kunne forudse, især henset til de 40 år chaufføren havde været i branchen. Arbejdsgiveren havde ikke givet instruktion i, hvordan denne konkrete opgave skulle udføres, herunder om evt. faremomenter ved opgavens udførelse, eller at det var kundens ansvar at losse godset. Der var derfor ingen grund til at kritisere den måde, chaufføren havde udført sin arbejdsopgave på, herunder at han havde bistået med losningen. Arbejdsgiveren blev dømt som ansvarlig og måtte betale erstatning til chaufføren. Dommen viser med tydelighed, at der stil-

3 les store krav til arbejdsgiveren med hensyn til vurdering af sikkerhed og instruktion. Dette gælder både vedrørende den specifikke type gods, og fordelingen af opgaver mellem speditøren og kunden. At chauffører har mange års erfaring, er ikke afgørende, hvis de konkrete opgaver er nye og ukendte. Afgørelserne i disse sager er meget konkrete og typisk begrundet med henvisninger til helt specielle forhold i den konkrete situation. Derfor ser vi ofte, at ansvaret, der pålægges arbejdsgiveren, bl.a. også afhænger af, hvor simpel eller rutinepræget en arbejdsopgave er. Er arbejdet ufarligt og rutinepræget, vil domstolene være mindre tilbøjelige til at pålægge arbejdsgiveren ansvaret, hvis en medarbejder kommer til skade. Eksempelvis er en arbejdsgiver blevet frifundet for et krav rejst af en chauffør, der faldt, da han gik ned af en trappe med tre trin. Trappen var monteret på en mindre kassevogn uden gelænder. Retten mente, at opgaven var så simpel og rutinepræget, at det ikke var nødvendigt specifikt at instruere om, hvordan man skulle komme op og ned fra kassevognen. Dommen viser, at der David og Goliat spedition for privatkunder Marie Louise Fritz, stud.merc.jur. Affødt af en konkret sag i Forbrugerklagenævnet mellem en speditør og en forbruger erindres hermed om, at speditører, der indgår aftaler med privatkunder, ofte risikerer at blive David i forhold til Goliat, fordi de forbrugerretlige regler i vidt omfang beskytter privatkunden. Mange speditører accepterer i en eller anden udstrækning at fragte gods for privatpersoner. I den forbindelse er der mange faktorer, der skal overvejes og gennemtænkes, idet de retslige forhold ændrer sig væsentligt, når der i juridisk forstand er tale om en forbruger. Den første og nok største udfordring er selve aftalen om transport, som indgås med en privatperson. Som kutyme er i speditionsbranchen, aftales den enkelte transport oftest over telefonen, og der udarbejdes kun sjældent en skriftlig aftale. Dette er imidlertid ikke hensigtsmæssigt, og især ikke når kunden er en privat person. For at sikre den bedst mulige retstilling for speditøren - herunder at NSAB 2000 regulerer transportaftalen - er det af stor betydning, at der udarbejdes en skriftlig selvfølgelig er grænser for, hvor detaljeret man skal instruere sine medarbejdere. Sagsbehandling Erstatningsansvarsloven, der bl.a. regulerer den erstatning, en tilskadekommen person er berettiget til, er senest blevet ændret i Ændringerne i loven betyder, at en skadelidt kan få en væsentlig større erstatning end tidligere. En af konsekvenserne er, at betalinger under ansvarsforsikring pga. arbejdsskader i fremtiden vil medføre stigende præmier. Når uheldet er ude, er det vigtigt, at omstændighederne omkring uheldet afklares aftale om transporten, der underskrives af begge parter eller bekræftes per . I tilbudet og aftalen skal reglerne om ansvarsbegrænsning, pant mv. i NSAB 2000 gengives, fordi de anses for at være særligt byrdefulde. Endvidere er det klogt at fremsende en fuldstændig udgave af NSAB 2000 sammen med tilbudet om transport og skrive i den endelige aftale, at et sådant eksemplar er blevet udleveret til og accepteret af forbrugeren. Dette har særligt betydning i de tilfælde, hvor de ufravigelige love, som f.eks. CMR-loven eller luftfartsloven ikke finder automatisk anvendelse. Eksempler herpå er internationale flyttetransporter ad landevej og multimodale transporter, hvor det ikke kan konstateres, under hvilken transportstrækning skaden er sket. I disse tilfælde vil speditøren nemlig sjældent kunne begrænse sit ansvar, medmindre NSAB 2000 er aftalt, eller andre ansvarsbegrænsninger fremgår af det konkrete transportdokument, som forbrugeren har modtaget et eksemplar af inden transportens begyndelse. 3 med det samme. De faktiske omstændigheder skal beskrives, og evt. vidner skal kontaktes. Dermed sikrer man sig, at man som arbejdsgiver er forberedt, hvis der måtte blive rejst et krav om erstatning pga. en ulykke. Vi ser desværre alt for tit, at et krav rejses flere år efter en ulykke. På det tidspunkt har de fleste glemt, hvad der egentligt skete, fx forholdene omkring ulykken, herunder godsets beskaffenhed, vidner, osv., hvorfor man står meget dårligt som arbejdsgiver i en evt. retssag. Juridisk Afdeling kan løbende hjælpe med bevissikring og klarlæggelse af de faktiske omstændigheder, vurdere arbejdsgiverens eventuelle erstatningsansvar, gennemgå erstatningsopgørelse for at sikre, at denne er korrekt, samt i øvrigt varetage medlemmets interesser i erstatningssagen. Også i forbindelse med indfortoldning af privat gods er det essentielt, at der tages kontakt til kunden, og der indgås en skriftlig aftale om opgaven, inden indfortoldning finder sted. Privatpersoner har sjældent momsnummer og en importgodkendelse, og derfor er mulighederne for indfortoldning reelt begrænset til enten at indfortolde som privat gods og betale kontant hos toldvæsnet inden frigivelse eller at indfortolde til speditøren selv som en midlertidig oplæggelse. Begge fremgangsmåder kan

4 være forbundet med en ikke uvæsentlig økonomisk risiko, hvis ikke kunden betaler for fortoldningen på forhånd. Sammenfattende kan det konkluderes, at øjne og ører skal holdes særligt åbne, når der indgås transportaftaler med forbrugere, I forlængelse af indlægget i Speditionsret nr. 19 om danske speditørers ret til begrænsning af ansvaret ved grov uagtsomhed skal her som en tilføjelse gøres opmærksom på en særlig regel i luftfartsloven. Ifølge denne kan lufttransportøren påberåbe sig ansvarsbegrænsning - selv hvis skaden på det transporterede gods er forvoldt forsætligt. Som nævnt i Speditionsret nr. 19 udgør 5 i NSAB 2000 en usædvanlig undtagelse, fordi det i dansk ret generelt antages, at aftalte klausuler, der begrænser en skadevolders ansvar, ikke er gyldige i tilfælde, hvor skadevolder har handlet groft uagtsomt eller forsætligt. En sådan klausul bliver i givet fald derfor jævnt hen tilsidesat af domstolene som værende et urimeligt kontraktvilkår. Efter Danmarks tiltrædelse af Montrealkonventionen, der blev indarbejdet i den danske luftfartslov ved en lovændring med ikrafttræden i juni 2004, kan spørgsmålet opstå, om en lovbestemmelse med et videregående indhold til fordel for lufttransportøren vil blive accepteret af de danske domstole. Ændringen har betydning for speditører, fordi NSAB 2000 i 23 henviser til luftfartsloven, hvis der enten er aftalt luftfragt med kunden, eller det for eksempel kan konstateres, at en godsskade opstod, mens godset blev transporteret med fly. Ifølge de nye regler, der gælder for transporter aftalt og foretaget efter den 28. juni 2004 blandt andet mellem Danmark og idet de helt specielle beskyttelsesregler for forbrugere kan ændre speditørens retstilling dramatisk set i forhold til kunder, der er erhvervsdrivende. Danske Speditørers juridiske afdeling står naturligvis til Deres rådighed, såfremt De lande, der har tiltrådt Montreal-konventionen, kan en lufttransportør påberåbe sig ansvarsbegrænsningen på SDR 17 per kilo beskadiget, tabt eller forsinket gods, selvom skaden, tabet eller forsinkelsen skyldes lufttransportørens eller dennes ansattes grove uagtsomhed eller endog forsæt. Dette er ganske nyt og i stærk kontrast til reglerne om godstransport i søloven, CMR og COTIF-CIM, der regulerer transport af gods ad jernbane, og de regler i luftfartsloven, som fortsat gælder ved transport til lande, der ikke har tiltrådt Montreal-konventionen. Ifølge Statens Luftfartsvæsen er ændringen foretaget bevidst. Dog var der stater, der i forbindelse med udarbejdelse af Montrealkonventionen gav udtryk for, at ændringen var så fundamentalt i strid med de pågældende landes retsopfattelse, at de ville have svært ved at håndhæve bestemmelsen. Så vidt vides er bestemmelsen endnu ikke blevet udfordret ved de danske domstole, men dette må formodes alene at være et spørgsmål om tid. Under alle omstændigheder bør speditører, der beskæftiger sig med luftfragt, anbefale deres kunder at tegne vareforsikring for varer af større værdi end SDR 17 per kilo, idet hverken speditøren eller den udførende lufttransportør ifølge lovens ordlyd er forpligtet til at erstatte mere end begrænsningsbeløbet, selvom skaden, tabet eller forsinkelsen af godset er forvoldt ved grov uagtsomhed eller forsæt. har spørgsmål i anledning af ovenstående. Ændring i luftfartslovens bestemmelser om grov uagtsomhed Lissi Andersen, advokat Virksomhedspant Patrick Dabrowski, advokatfuldmægtig og Rasmus Køie, juridisk konsulent De nye regler om virksomheds- og fordringspants indvirkning på speditørers panteret. Den 1. januar 2006 trådte en ordning om virksomheds- og fordringspant i kraft. Ordningen er ny i dansk ret, men er kendt fra andre lande, hvor tilsvarende regler finder anvendelse. Som nævnt er det ikke alle lande, der har tilsluttet sig Montreal-konventionen. Der er således mange stater, der fortsat kun har tiltrådt Warszawa-konventionen fra 1929 med efterfølgende ændringsprotokoller. Ifølge disse gamle regler, der også er en del af den gældende luftfartslov, kan lufttransportøren ikke begrænse sit ansvar, hvis skaden er forårsaget ved grov uagtsomhed eller forsæt. Disse regler gælder som nævnt parallelt med de nye regler. Om den ovenfor beskrevne nye regel om grov uagtsomhed og forsæt derfor finder anvendelse ved en konkret skade, afhænger blandt andet af, imellem hvilke lande transporten foretoges. Danske Speditørers juridiske afdeling står selvfølgelig til Deres rådighed, såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål. Nærværende artikel har til formål at afklare de nye reglers indvirkning på speditørens retsstilling, når speditøren kommer i situationer, hvor pante- og tilbageholdsret ønskes udøvet over for debitorer, som har givet tredjemand sikkerhed i form af virksomhedspant. Dette er typisk tilfældet, når speditørens kunde ikke betaler. Virksomheds- og fordringspant Ved virksomhedspant forstås, at indehaveren af en erhvervsvirksomhed underpantsætter alle virksomhedens nuværende og fremtidige aktiver. Virksomheden får 4

5 6 dermed en adgang til at pantsætte blandt andet varelager, råvarer, driftsmateriel og fordringer, som løbende til- og fragår lageret, hvilket hidtil ikke har været muligt. Virksomhedspantet stilles typisk som sikkerhed for virksomhedens kreditorer i forbindelse med virksomhedens finansiering. Ved fordringspant forstås, at indehaveren af en erhvervsvirksomhed alene underpantsætter virksomhedens løbende fordringer. Begge pantetyper benævnes derfor flydende pant, idet de enkelte fordringer løbende gribes og slippes af pantet i takt med, at aktiverne/fordringerne fra- eller tilgår virksomheden. Idet fordringer i sagens natur ikke fysisk kan transporteres, vil speditørens retsstilling i forbindelse med fordringspant ikke blive behandlet i nærværende artikel, da reglerne om fordringspant således ikke i praksis indvirker på panteretten i NSAB Panteretten i NSAB 14 Panteretten i NSAB er en aftalt håndpanteret, som speditøren kan anvende til i yderste konsekvens at lade bortsælge det transporterede gods til dækning af ubetalte tilgodehavender. For anvendelse af panteretten skal flere faktorer være opfyldt. For en nærmere gennemgang heraf henvises til artikel i Speditionsret nr. 18, december Det særegne ved panteretten i NSAB 2000 er, at denne kan anvendes også for fragtkrav, som er opstået i forbindelse med udførslen af tidligere transporter, der ikke nødvendigvis har sammenhæng med den forsendelse, der aktuelt udøves panteret i. Udgangspunktet for anvendelse af panteretten er herudover bl.a., at panteretten skal respektere tidligere stiftede rettigheder over samme aktiv den almindelige grundsætning om først i tid, bedst i ret er med andre ord også gældende for panteretten i NSAB I forhold til virksomhedspantet kan netop dette byde på vanskeligheder, som i noget omfang udhuler anvendelsesområdet for panteretten i NSAB 2000, idet virksomhedspantet typisk vil være stiftet, allerede forinden speditørens panteret kan finde anvendelse. Som vi nedenfor vil gennemgå, at der dog fortsat muligheder for speditøren for at foretage udlæg i det transporterede gods, på hvilket der hviler en (virksomheds-) panteretlig hæftelse. Ud over panteretten i NSAB 2000 har speditøren imidlertid også adgang til at tilbageholde godset i tilfælde af misligholdelse hos fragtdebitor. Tilbageholdsretten medfører i modsætning til panteretten ikke ret til at lade godset bortsælge, men alene nægtelse af udlevering. Herudover kan tilbageholdsretten alene udøves til sikring af betaling af den aktuelle fragt. Til gengæld kan tilbageholdsretten, i modsætning til panteretten, udøves selv i tilfælde, hvor fragtdebitor ikke (længere) er ejer af godset. Erfaringsmæssigt er tilbageholdsretten dog det mest anvendte og effektive pressionsmiddel, idet tilbageholdsretten ofte kan udøves forholdsvist omkostningsfrit. Tilbageholdsrettens effektivitet som pressionsmiddel forudsætter dog selvsagt, at betalingsevnen er til stede hos debitor eller ejer. Speditørens gennembrydelse af virksomhedspant Idet speditørens panteret i medfør af NSAB 2000, som nævnt ovenfor, skal respektere allerede stiftede panterettigheder herunder virksomhedspant må andre veje søges for effektiv fyldestgørelse af speditørens tilgodehavende i tilfælde af manglende betaling. Særligt er dette vigtigt i tilfælde af manglende betalingsevne. Hvor panteretten således ikke finder anvendelse, må tilbageholdsretten foreløbigt udøves. For dernæst at søge sig fyldestgjort i godset skal der imidlertid noget mere til, da tilbageholdsretten som nævnt ikke giver hjemmel til tvangsbortsalg. Reglerne om virksomhedspant adskiller sig på netop dette punkt til speditørens fordel fra andre panterettigheder, idet der specifikt er hjemlet mulighed for, at speditøren ved at erhverve et fundament kan opnå en retsstilling, som går forud for virksomhedspantet. Begrebet fundament defineres i denne sammenhæng i overensstemmelse med de almindelige regler herom i retsplejeloven; altså som dom, kendelse, indenretligt eller udenretligt forlig mv. For opnåelse heraf, må speditøren mens godset tilbageholdes således enten indgå aftale om frivilligt forlig eller indlede retssag. Når fundamentet foreligger (aftale sluttet eller dom afsagt), foretages ved fogedrettens mellemkomst udlæg i det pågældende aktiv (godset). Det er herefter bydende nødvendigt, at virksomhedspanthaveren underrettes om, at der er foretaget udlæg, senest tre hverdage efter, at udlægget er foretaget. Når dette er gjort, vil speditøren have prioritet forud for virksomhedspanthaveren, og speditøren kan herefter tvangsbortsælge godset til dækning af sit tilgodehavende. Erfaringsmæssigt volder udøvelse af panteog/eller tilbageholdsret i henhold til NSAB 2000 vanskeligheder i praksis, og det anbefales derfor, at speditøren straks og før udøvelsen søger kvalificeret juridisk rådgivning, da fejlagtig anvendelse potentielt er erstatningspådragende. Danske Speditørers juridiske afdeling står naturligvis også i disse situationer til rådighed for medlemsvirksomhederne. Som altid kan Juridisk Afdeling træffes direkte på telefon

6 5 Medarbejderne i Juridisk Afdeling Philip Graff Advokat Lissi Andersen Advokat dk.maqs. David Rubin Advokat Marie Overskov Dam Advokatfuldmægtig dk.maqs. (barsel) Rasmus Køie Juridisk konsulent Patrick Dabrowski Advokatfuldmægtig dk.maqs. Uffe Egedal Inkassosagsbehandler Anders Wahl Stud.jur. Fotografen er på vej Marie Agerlin Petersen Stud. jur. Marie Louise Fritz Stud.merc.jur. dk.maqs. Julie Top Christensen Stud. jur.

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET NSAB 10 hvem er ordregiver? Philip Graff, advokat philip.graff@dk.maqs. NSAB 10, stk. 1, indeholder bestemmelse om, at ordregiveren

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET Transport- og logistikaftaler Philip Graff, advokat philip.graff@dk.maqs. I forbindelse med den stadigt stigende konkurrence, både nationalt

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 41 April 2014 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Speditionsret behandler denne gang to særdeles relevante domme for speditører.

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 41 April 2014 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Speditionsret behandler denne gang to særdeles relevante domme for speditører. VELKOMMEN TIL Speditionsret behandler denne gang to særdeles relevante domme for speditører. Advokat Rasmus Køie og advokatfuldmægtig Rasmus Schultz Holbæk ser nærmere på problemstillingen vedrørende kreditsikring

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG?

HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG? HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG? Det kræver ikke meget at nedsætte sig som handelsagent. Som regel kan man klare sig med en telefon, en computer, et skrivebord og måske en bil til at besøge kunderne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRETSRET. Højesteretsdom om multimodalt transportforløb

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRETSRET. Højesteretsdom om multimodalt transportforløb TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRETSRET Højesteretsdom om multimodalt transportforløb Lavtgående fly Højesteret har i en nylig dom behandlet retsstillingen for skade

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Notat om. Skoleledernes

Notat om. Skoleledernes Notat om Skoleledernes tilsyns ansvar 2013 tilsynsansvar Skolelederforeningen har udarbejdet et notat som en hjælp for medlemmerne til at få afklaret skoleledernes tilsynsansvar over for eleverne ved skolerejser

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 35 NOVEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Networking, elektroniske fragtbreve og køre-/hviletidsregler.

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 35 NOVEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Networking, elektroniske fragtbreve og køre-/hviletidsregler. VELKOMMEN TIL Networking, elektroniske fragtbreve og køre-/hviletidsregler. Som speditør er der nok at se til i hverdagen: transporter skal organiseres, og logistik skal implementeres. I den forbindelse

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Forhandleraftaler på det tyske marked

Forhandleraftaler på det tyske marked Forhandleraftaler på det tyske marked Forhandleren som selvstændig erhvervsdrivende Forhandleren betegnes jævnligt også distributør. Har han fået tildelt et forhandlerområde eksklusivt, bliver han også

Læs mere

Hvornår bortfalder handelsagentens krav på provision?

Hvornår bortfalder handelsagentens krav på provision? Hvornår bortfalder handelsagentens krav på provision? I krisetider kæmpes der af naturlige årsager lidt mere om pengene, og spørgsmålet om hvorvidt en provision kan inddrages er et væsentligt emne mellem

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Horsens største advokatvirksomhed

Horsens største advokatvirksomhed Horsens største advokatvirksomhed Aftaleindgåelse, helt overordnet Den teoretiske juridiske virkelighed Tilbud og accept. En aftale er et løfte der er accepteret af den løftet af rettet til Uoverensstemmende

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Læs mere

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 DANSKE HAVNEVIRKSOMHEDER H.C Andersens Boulevard 18 DK - 1787 København V www.dkhv.dk Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 Afsnit 1 Generelle bestemmelser 1 Definitioner Når nedenstående

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET. Danske Speditører og MAQS Law Firm indgår

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET. Danske Speditører og MAQS Law Firm indgår TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET Danske Speditører og MAQS Law Firm indgår samarbejde Philip Graff, advokat philip.graff@ Danske Speditører og MAQS Law Firm (MAQS) har med

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Transportørens ansvar ved offshore projekter

Transportørens ansvar ved offshore projekter Anholt Havvindmøllepark Transportørens ansvar ved offshore projekter Rune Aagaard 0o. Agenda Transportørens ansvar ved offshore projekter Transportkæden Transportøransvarets omfang Netværksreglen og konflikt

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68509815 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING?

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG HVORDAN MED FORSIKRING? Det er vigtigt indledningsvis at slå fast, at Hillerød Kommune er afskåret fra at kunne tegne forsikringsdækning for personer, der

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar Bilag 1: Erstatningsansvarsloven LBK nr. 750 af 04/09/2002 (Historisk) LOV Nr. 35 af 21/01/2003 LOV Nr. 434 af 10/06/2003 LBK Nr. 885 af 20/09/2005 Forskriftens fulde tekst Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser Indhold 1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser og nødvendige foranstaltninger 2 Konsignation og virksomhedspant i fabriksnye biler - kolliderende rettigheder og

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for køb af tjenesteydelse forestået af ved indehaver, cand.jur., Johan Lisberg Jensen. Nærværende aftale regulerer aftaleforholdet

Læs mere

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab Dato: 3. februar 2009 J. nr.: 100569 ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret INDLEDNING Bygherrernes og entreprenørernes mulighed

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING,DANSKE SPEDITØRE/HTS SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING,DANSKE SPEDITØRE/HTS SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING,DANSKE SPEDITØRE/HTS SPEDITIONSRET Speditionsret på banen igen Stine Monefeldt Holm smh@hts Meget er sket siden sidste udgivelse af Speditionsret. Danske Speditørers indtræden

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

JURIDISK NYT SIDE 2: NY FORBRUGERAFTALELOV SKÆRPER KRAV TIL ERHVERVSDRIVENDE

JURIDISK NYT SIDE 2: NY FORBRUGERAFTALELOV SKÆRPER KRAV TIL ERHVERVSDRIVENDE JURIDISK NYT JANUAR 2014 SIDE 2: NY FORBRUGERAFTALELOV SKÆRPER KRAV TIL ERHVERVSDRIVENDE SIDE 4: Rettighed, som kunne påberåbes af lejer over for auktionskøber SIDE 5: Skadelidte har krav på fuld erstatning

Læs mere

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag MEDIATIONSPROCEDURE 1. Formål Denne mediationsprocedure er udarbejdet af Danske IT-advokater ( DITA ) og udgør det regelsæt, som regulerer gennemførelsen af en mediation mellem to eller flere parter, hvor

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Dette notat skal afdække de problemstillinger, som findes vedrørende universitetets erstatningsansvar og forsikringsforhold. Der er tre overordnede problemstillinger.

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse:

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse: REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011 Indholdsfortegnelse: Side Regresfrafaldsaftalen på bygningsbrandforsikringsområdet 2011 2 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definition af regres

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Fælles ansvar - fælles pligt

Fælles ansvar - fælles pligt UNDERVISNINGSMATERIALER Fælles ansvar - fælles pligt SYDDJURS SKOLEVÆSEN Indledning I skolen benyttes en lang række undervisningsmaterialer. Der bruges bøger, hefter, computere, kridt osv. ipaden er i

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 33 MAJ 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Hvem skal have godset udleveret?

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 33 MAJ 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Hvem skal have godset udleveret? VELKOMMEN TIL Hvem skal have godset udleveret? Det ser ud som et enkelt spørgsmål, som der kan gives et enkelt svar på, men så let slipper man ikke altid. Speditørens ansvar over for kunden er mangesidet

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

Gode råd om Forældelse

Gode råd om Forældelse Gode råd om Forældelse Fra den 1. januar 2008 gælder helt nye forældelsesregler dette notat hjælper dig med at få overblik over reglerne! Læs om: 1. Hvorfor er forældelsesregler relevante? 2. Forældelsesfrister

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for lagerhotel

Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for lagerhotel Danske Fragtmænd Forretningsbetingelser for lagerhotel 2 Indledning Danske Fragtmænds almindelige forretningsbetingelser for lagerhotel gælder for alle lagerhotelopgaver, hvor der er indgået en selvstændig

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 28 MAJ 2010 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 28 MAJ 2010 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET NR. 28 MAJ 2010 VELKOMMEN TIL udgives af SPEDITØRERNES RETSVÆRN, som oprettet med henblik på at levere de juridiske ydelser, som speditionsbranchen efterspørger og behøver, og som indgår som en direkte

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. februar 2014 Sag 46/2012 (1. afdeling) DSV Air & Sea A/S (tidligere Baltship A/S og før det Seatainers A/S) (advokat Philip Graff) mod Spar Nord Bank A/S (advokat

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

ER DU KOMMET TIL SKADE?

ER DU KOMMET TIL SKADE? ER DU KOMMET TIL SKADE? DAHL ADVOKATFIRMA ER SPECIALISTER I PERSONSKADEERSTATNING OG TILBYDER EN GRATIS VURDERING AF DIN SAG 1 LIGE TIL SAGEN Advokatfirma VI ER KLAR TIL AT HJÆLPE DIG! Dit valg af advokat

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

1.1.2 skibets eller fartøjets stranding, grundstødning, synken eller kæntring,

1.1.2 skibets eller fartøjets stranding, grundstødning, synken eller kæntring, Vareforsikring - Begrænsede danske betingelser 2010 21.04.2010 skal gøre opmærksom på, at disse betingelser er vejledende. Der er således ikke noget til hinder for, at forsikringsselskabet og forsikringstageren

Læs mere

NSAB 2000. b) når han gennem et udtrykkeligt transportløfte eller på anden måde har påtaget sig et transportøransvar (kontraherend transportør).

NSAB 2000. b) når han gennem et udtrykkeligt transportløfte eller på anden måde har påtaget sig et transportøransvar (kontraherend transportør). NSAB 2000 Overenskomst om disse bestemmelser til ikrafttræden den 1. juni 1998 er truffet efter forhandlinger mellem Nordisk Speditørforbund på den ene side og nedenstående organisationer: Danmark: Erhvervenes

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 37 MAJ 2013 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Martin Aabak

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 37 MAJ 2013 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Martin Aabak VELKOMMEN TIL Djævelen ligger som bekendt i detaljen hvem siger hvad, hvornår og hvorfor? Det søger advokater at fastslå, når tingene er gået galt. Der er dog ingen grund til først at kontakte advokaterne,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 45 Juli 2015 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 45 Juli 2015 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL I denne udgave af ser advokat Rasmus Køie på problemstillingen vedrørende dokumentationskravene i forbindelse med cabotagekørsel, idet der er kommet en ny afgørelse fra Vestre Landsret. Herefter

Læs mere