TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTSI SPEDITIONSRET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTSI SPEDITIONSRET"

Transkript

1 TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTSI SPEDITIONSRET Gode tider, men Philip Graff, advokat I disse år er der generelt en god udvikling i firmaer i transportbranchen, men det ses desværre jævnligt alligevel, at firmaer sommetider med lang historie går i betalingsstandsning eller konkurs. I disse situationer er det ofte afgørende med kvalificeret og hurtig indgriben til beskyttelse af speditøren eller dennes kunde. Det er især problemer omkring ejendomsret til godset, fakturabelåning, pante- og tilbageholdsret, modregning, toldberigtigelse og videre udførelse af opgaven, herunder betaling til rette modtager, der aktualiseres ved en parts betalingsstandsning eller konkurs. Hos Danske Speditører er der stor erfaring med de nævnte problemstillinger og ofte yderligere viden omkring den betalingsstandsningsramte eller konkursramte virksomhed qua informationer fra andre medlemmer af Danske Speditører. Derfor vil det være hensigtsmæssigt, såfremt medlemmerne, så snart de får kendskab til sådanne forhold, orienterer Danske Speditører herom, som herefter vil tage passende forholdsregler, hvilket kan være orientering til alle medlemmer og/eller varetagelse af den eller de enkelte medlemmers interesser i løsning af konkrete problemstillinger. Herudover har vi i dette nummer af Speditionsret valgt at fokusere på forhold, som vi igennem vor daglige kontakt med medlemmerne ser, at der er interesse i. Arbejdsskader er desværre stadig forekommende i transportbranchen, hvor der naturligt forekommer mange uforudsete og pludselige arbejdsopgaver. Det er således svært fuldstændig at systematisere arbejdsprocesserne med henblik på helt at undgå arbejdsulykker. Agentaftaler og transportydelser Serviceydelser er ikke det samme som varer Michael H. Svendsen, advokat Når det gælder køb og salg af varer (rørligt gods) er der tale om et retsområde, som er reguleret af et omfattende sæt af retsregler, både nationalt og internationalt. Service er ikke det samme som traditionelle varer, og retsreglerne for køb og salg af serviceydelser er da også vidt forskellige fra de retsregler, der regulerer køb og salg af varer. Salg af transportydelser er salg af serviceydelser. Den retlige regulering af salg af serviceydelser er yderst sparsom og det på trods af, at der verden over dagligt bliver indgået tusindvis af aftaler om køb og salg af transportydelser. De fleste speditører er tillige agenter eller har agenter i udlandet, og det er af væsentlige betydning at kende sin retlige position. Artiklen beskriver blandt andet betydningen af at vælge retssystem i aftaler, da dette kan have afgørende betydning for den efterfølgende fortolkning af aftalen. Der kommer jævnligt forespørgsler omkring privatkunder, og de specielle og strenge regler herom gennemgås. Endelig gør vi opmærksom på en speciel og vidtrækkende ansvarsfritagelse i luftfartsloven. God fornøjelse! I transportsektoren er anvendelsen af mellemmænd (agenter) meget udbredt. Alligevel er området karakteriseret af en udtalt mangel på udfyldende retsregler. Parterne er derfor henvist til at formulere deres egen lov, når agentaftalen skrives. Agentaftaler inden for transportsektoren I 1986 vedtog Ministerrådet i EU (dengang EØF) et direktiv NUMMER 20 MAJ 2006 I DETTE NUMMER: Gode tider, men... Side 1 Agentaftaler og transportydelser Side 1 Transport- og arbejdsskader - arbejdsskadeforsikring Side 2 David og Goliat - spedition for privatkunder Side 3 Ændring i luftfartslovens bestemmelser om grov uagtsomhed Virksomhedspant Side 4 Side 4

2 om samordning og harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om selvstændige handelsagenter (agentdirektivet). Siden hen er dette direktiv blevet implementeret i medlemsstaternes nationale lovgivning (i Danmark: Lov om handelsagenter og handelsrejsende, lov nr. 272 af 2. maj1990). Tilbage i 1986 udviste national lovgivning meget store forskelle fra land til land, hvorfor man fra politisk hold fandt det formålstjenligt at skabe større ensartethed i retsstillingen på et område, der havde og har stor betydning for salg og markedsføring på tværs af landegrænserne. Selv om lovgivningen om handelsagenter i visse lande (f.eks. Tyskland) ud over vareagenter også omfatter agenter, som er beskæftiget med salg og markedsføring af serviceydelser, er direktivet efter sit indhold begrænset til at omfatte handelsagenter, som er beskæftiget med køb eller salg af varer (rørligt gods). For dansk rets vedkommende gælder, at agentloven, ligesom direktivet, er begrænset til agenter, der fungerer som mellemmænd ved køb eller salg af varer. Direktivet, og dermed også dansk lovgivning, indeholder bestemmelser, der giver handelsagenten visse rettigheder, som ikke kan fraviges, heller ikke gennem parternes aftale. I denne forbindelse fremhæves særligt, at handelsagenten efter loven har krav på et nærmere reguleret korteste opsigelsesvarsel og i visse situationer tillige har krav på en godtgørelse for den tilførte kundekreds. En sådan godtgørelse kan beløbe sig helt op til et års provisionsindtægt. Spørgsmålet, om agentlovens regler også Transport- og arbejdsskader - arbejdsskadeforsikring Jacob Strandgaard Andersen, advokat Hvert år sker der adskillige arbejdsulykker, også i transport- og speditionsbranchen. Når en chauffør eller andre ansatte kommer til skade, opstår der ofte en konflikt mellem den ansatte og arbejdsgiveren om, hvorvidt arbejdsgiveren er ansvarlig for de skader, den ansatte har fået. Denne artikel beskriver, hvor strengt en arbejdsgivers ansvar er, samt ting man som arbejdsgiver skal overveje nøje, hvis der sker en skade i virksomheden. kan anvendes på agenter, der arbejder i servicesektoren (herunder transportsektoren), har været rejst med mellemrum. Efter sin ordlyd kan agentloven ikke anvendes direkte, hvorfor en eventuel anvendelse i givet fald skal ske ved en udvidet fortolkning af agentloven. De danske domstole er veget tilbage herfor. Argumentet har været, at en lov, der som agentloven på afgørende vis griber ind og sætter begrænsninger i den frie aftaleret mellem selvstændige erhvervsdrivende, nødvendigvis skal fortolkes indskrænkende og snævert. Ikke desto mindre er transportagentaftaler under for eksempel tysk ret omfattet af beskyttende retsregler på helt samme måde som vareagenter. Konkurrenceret og lovvalg Når det gælder retsstillingen mellem udbydere af transportydelser og deres agenter, gælder derfor som udgangspunkt, at parterne skriver deres egen lov, når de formulerer mellemmandsaftalen. Ved fortolkningstvivl er der ingen hjælp at hente i agentloven. I tilfælde af tvivl angående aftalens rette forståelse og fortolkning gælder alene de almindelige aftaleretlige grundsætninger. Også på konkurrencerettens område er der aftalefrihed i relation til agentaftaler. I alle normaltilfælde, hvor den medvirkende agent ikke har noget selvstændigt økonomisk ansvar for transaktionerne mellem transportøren og kunden, gælder der ingen konkurrenceretlige begrænsninger. Hovedmanden (opdragsgiveren) og dennes agent kan aftale spillereglerne for samarbejdet. Dette følger direkte af EU-kommissionens vejledning til forordningen om vertikale aftaler. Man vil af vejledningen kunne se, at der inden for konkurrenceretten gælder de Hvor strengt ansvar pålægges arbejdsgiver? Det ansvar, der pålægges en arbejdsgiver af domstolene i arbejdsskader, er ofte meget strengt. Det betyder, at selv små fejl ved tekniske installationer eller manglende instruktion og tilsyn kan medføre, at arbejdsgiveren er ansvarlig for de økonomiske konsekvenser af en ansats skader. I en nylig dom skulle en chauffør med 40 års erfaring aflæsse ruller med stof, der vejede op til 350 kg pr. stk. Ved leveringen hos kunden skar chaufføren tovene, der bandt rullerne sammen, over, mens han stod på ladkanten. Hele læsset af ruller forskubbede sig, og chaufføren mistede balancen. Han faldt ned fra laddet og pådrog sig alvorlige skader. Arbejdsgiveren gjorde blandt andet gældende, at losning var kundens ansvar, og at chaufføren burde have overladt hele losningsopgaven til kunden. Endvidere blev 2 samme regler for agenter, uanset om der er tale om formidling af varer eller af tjenesteydelser. Graden af aftalefrihed er imidlertid stærkt afhængig af parternes lovvalg. Som udgangspunkt har parterne i kommercielle aftaleforhold fri adgang til at aftale, hvilket retssystem aftalen skal være underlagt. I mangel af lovvalgsaftale vil lovvalget blive fastlagt efter de internationalt privatretlige regler, der gælder på det sted, hvor en retssag eventuelt måtte blive anlagt. Såfremt det heraf følgende lovvalg fører til anvendelse af nationale retsregler, der indeholder ufravigelige retsregler, vil parternes aftale i givet fald kunne blive underkendt. Det vil konkret sige, at aftale om anvendelse af f.eks. tysk ret betyder, at den tyske agentlovgivning finder anvendelse. Der er således al anledning til at kontrollere, hvilket lovvalg man aftaler, da fortolkningen af aftalen afhænger af lovvalget. det gjort gældende, at chaufføren havde valgt en uhensigtsmæssig måde at frigøre stofrullerne på, hvilket arbejdsgiveren ikke kunne forudse, især henset til de 40 år chaufføren havde været i branchen. Arbejdsgiveren havde ikke givet instruktion i, hvordan denne konkrete opgave skulle udføres, herunder om evt. faremomenter ved opgavens udførelse, eller at det var kundens ansvar at losse godset. Der var derfor ingen grund til at kritisere den måde, chaufføren havde udført sin arbejdsopgave på, herunder at han havde bistået med losningen. Arbejdsgiveren blev dømt som ansvarlig og måtte betale erstatning til chaufføren. Dommen viser med tydelighed, at der stil-

3 les store krav til arbejdsgiveren med hensyn til vurdering af sikkerhed og instruktion. Dette gælder både vedrørende den specifikke type gods, og fordelingen af opgaver mellem speditøren og kunden. At chauffører har mange års erfaring, er ikke afgørende, hvis de konkrete opgaver er nye og ukendte. Afgørelserne i disse sager er meget konkrete og typisk begrundet med henvisninger til helt specielle forhold i den konkrete situation. Derfor ser vi ofte, at ansvaret, der pålægges arbejdsgiveren, bl.a. også afhænger af, hvor simpel eller rutinepræget en arbejdsopgave er. Er arbejdet ufarligt og rutinepræget, vil domstolene være mindre tilbøjelige til at pålægge arbejdsgiveren ansvaret, hvis en medarbejder kommer til skade. Eksempelvis er en arbejdsgiver blevet frifundet for et krav rejst af en chauffør, der faldt, da han gik ned af en trappe med tre trin. Trappen var monteret på en mindre kassevogn uden gelænder. Retten mente, at opgaven var så simpel og rutinepræget, at det ikke var nødvendigt specifikt at instruere om, hvordan man skulle komme op og ned fra kassevognen. Dommen viser, at der David og Goliat spedition for privatkunder Marie Louise Fritz, stud.merc.jur. Affødt af en konkret sag i Forbrugerklagenævnet mellem en speditør og en forbruger erindres hermed om, at speditører, der indgår aftaler med privatkunder, ofte risikerer at blive David i forhold til Goliat, fordi de forbrugerretlige regler i vidt omfang beskytter privatkunden. Mange speditører accepterer i en eller anden udstrækning at fragte gods for privatpersoner. I den forbindelse er der mange faktorer, der skal overvejes og gennemtænkes, idet de retslige forhold ændrer sig væsentligt, når der i juridisk forstand er tale om en forbruger. Den første og nok største udfordring er selve aftalen om transport, som indgås med en privatperson. Som kutyme er i speditionsbranchen, aftales den enkelte transport oftest over telefonen, og der udarbejdes kun sjældent en skriftlig aftale. Dette er imidlertid ikke hensigtsmæssigt, og især ikke når kunden er en privat person. For at sikre den bedst mulige retstilling for speditøren - herunder at NSAB 2000 regulerer transportaftalen - er det af stor betydning, at der udarbejdes en skriftlig selvfølgelig er grænser for, hvor detaljeret man skal instruere sine medarbejdere. Sagsbehandling Erstatningsansvarsloven, der bl.a. regulerer den erstatning, en tilskadekommen person er berettiget til, er senest blevet ændret i Ændringerne i loven betyder, at en skadelidt kan få en væsentlig større erstatning end tidligere. En af konsekvenserne er, at betalinger under ansvarsforsikring pga. arbejdsskader i fremtiden vil medføre stigende præmier. Når uheldet er ude, er det vigtigt, at omstændighederne omkring uheldet afklares aftale om transporten, der underskrives af begge parter eller bekræftes per . I tilbudet og aftalen skal reglerne om ansvarsbegrænsning, pant mv. i NSAB 2000 gengives, fordi de anses for at være særligt byrdefulde. Endvidere er det klogt at fremsende en fuldstændig udgave af NSAB 2000 sammen med tilbudet om transport og skrive i den endelige aftale, at et sådant eksemplar er blevet udleveret til og accepteret af forbrugeren. Dette har særligt betydning i de tilfælde, hvor de ufravigelige love, som f.eks. CMR-loven eller luftfartsloven ikke finder automatisk anvendelse. Eksempler herpå er internationale flyttetransporter ad landevej og multimodale transporter, hvor det ikke kan konstateres, under hvilken transportstrækning skaden er sket. I disse tilfælde vil speditøren nemlig sjældent kunne begrænse sit ansvar, medmindre NSAB 2000 er aftalt, eller andre ansvarsbegrænsninger fremgår af det konkrete transportdokument, som forbrugeren har modtaget et eksemplar af inden transportens begyndelse. 3 med det samme. De faktiske omstændigheder skal beskrives, og evt. vidner skal kontaktes. Dermed sikrer man sig, at man som arbejdsgiver er forberedt, hvis der måtte blive rejst et krav om erstatning pga. en ulykke. Vi ser desværre alt for tit, at et krav rejses flere år efter en ulykke. På det tidspunkt har de fleste glemt, hvad der egentligt skete, fx forholdene omkring ulykken, herunder godsets beskaffenhed, vidner, osv., hvorfor man står meget dårligt som arbejdsgiver i en evt. retssag. Juridisk Afdeling kan løbende hjælpe med bevissikring og klarlæggelse af de faktiske omstændigheder, vurdere arbejdsgiverens eventuelle erstatningsansvar, gennemgå erstatningsopgørelse for at sikre, at denne er korrekt, samt i øvrigt varetage medlemmets interesser i erstatningssagen. Også i forbindelse med indfortoldning af privat gods er det essentielt, at der tages kontakt til kunden, og der indgås en skriftlig aftale om opgaven, inden indfortoldning finder sted. Privatpersoner har sjældent momsnummer og en importgodkendelse, og derfor er mulighederne for indfortoldning reelt begrænset til enten at indfortolde som privat gods og betale kontant hos toldvæsnet inden frigivelse eller at indfortolde til speditøren selv som en midlertidig oplæggelse. Begge fremgangsmåder kan

4 være forbundet med en ikke uvæsentlig økonomisk risiko, hvis ikke kunden betaler for fortoldningen på forhånd. Sammenfattende kan det konkluderes, at øjne og ører skal holdes særligt åbne, når der indgås transportaftaler med forbrugere, I forlængelse af indlægget i Speditionsret nr. 19 om danske speditørers ret til begrænsning af ansvaret ved grov uagtsomhed skal her som en tilføjelse gøres opmærksom på en særlig regel i luftfartsloven. Ifølge denne kan lufttransportøren påberåbe sig ansvarsbegrænsning - selv hvis skaden på det transporterede gods er forvoldt forsætligt. Som nævnt i Speditionsret nr. 19 udgør 5 i NSAB 2000 en usædvanlig undtagelse, fordi det i dansk ret generelt antages, at aftalte klausuler, der begrænser en skadevolders ansvar, ikke er gyldige i tilfælde, hvor skadevolder har handlet groft uagtsomt eller forsætligt. En sådan klausul bliver i givet fald derfor jævnt hen tilsidesat af domstolene som værende et urimeligt kontraktvilkår. Efter Danmarks tiltrædelse af Montrealkonventionen, der blev indarbejdet i den danske luftfartslov ved en lovændring med ikrafttræden i juni 2004, kan spørgsmålet opstå, om en lovbestemmelse med et videregående indhold til fordel for lufttransportøren vil blive accepteret af de danske domstole. Ændringen har betydning for speditører, fordi NSAB 2000 i 23 henviser til luftfartsloven, hvis der enten er aftalt luftfragt med kunden, eller det for eksempel kan konstateres, at en godsskade opstod, mens godset blev transporteret med fly. Ifølge de nye regler, der gælder for transporter aftalt og foretaget efter den 28. juni 2004 blandt andet mellem Danmark og idet de helt specielle beskyttelsesregler for forbrugere kan ændre speditørens retstilling dramatisk set i forhold til kunder, der er erhvervsdrivende. Danske Speditørers juridiske afdeling står naturligvis til Deres rådighed, såfremt De lande, der har tiltrådt Montreal-konventionen, kan en lufttransportør påberåbe sig ansvarsbegrænsningen på SDR 17 per kilo beskadiget, tabt eller forsinket gods, selvom skaden, tabet eller forsinkelsen skyldes lufttransportørens eller dennes ansattes grove uagtsomhed eller endog forsæt. Dette er ganske nyt og i stærk kontrast til reglerne om godstransport i søloven, CMR og COTIF-CIM, der regulerer transport af gods ad jernbane, og de regler i luftfartsloven, som fortsat gælder ved transport til lande, der ikke har tiltrådt Montreal-konventionen. Ifølge Statens Luftfartsvæsen er ændringen foretaget bevidst. Dog var der stater, der i forbindelse med udarbejdelse af Montrealkonventionen gav udtryk for, at ændringen var så fundamentalt i strid med de pågældende landes retsopfattelse, at de ville have svært ved at håndhæve bestemmelsen. Så vidt vides er bestemmelsen endnu ikke blevet udfordret ved de danske domstole, men dette må formodes alene at være et spørgsmål om tid. Under alle omstændigheder bør speditører, der beskæftiger sig med luftfragt, anbefale deres kunder at tegne vareforsikring for varer af større værdi end SDR 17 per kilo, idet hverken speditøren eller den udførende lufttransportør ifølge lovens ordlyd er forpligtet til at erstatte mere end begrænsningsbeløbet, selvom skaden, tabet eller forsinkelsen af godset er forvoldt ved grov uagtsomhed eller forsæt. har spørgsmål i anledning af ovenstående. Ændring i luftfartslovens bestemmelser om grov uagtsomhed Lissi Andersen, advokat Virksomhedspant Patrick Dabrowski, advokatfuldmægtig og Rasmus Køie, juridisk konsulent De nye regler om virksomheds- og fordringspants indvirkning på speditørers panteret. Den 1. januar 2006 trådte en ordning om virksomheds- og fordringspant i kraft. Ordningen er ny i dansk ret, men er kendt fra andre lande, hvor tilsvarende regler finder anvendelse. Som nævnt er det ikke alle lande, der har tilsluttet sig Montreal-konventionen. Der er således mange stater, der fortsat kun har tiltrådt Warszawa-konventionen fra 1929 med efterfølgende ændringsprotokoller. Ifølge disse gamle regler, der også er en del af den gældende luftfartslov, kan lufttransportøren ikke begrænse sit ansvar, hvis skaden er forårsaget ved grov uagtsomhed eller forsæt. Disse regler gælder som nævnt parallelt med de nye regler. Om den ovenfor beskrevne nye regel om grov uagtsomhed og forsæt derfor finder anvendelse ved en konkret skade, afhænger blandt andet af, imellem hvilke lande transporten foretoges. Danske Speditørers juridiske afdeling står selvfølgelig til Deres rådighed, såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål. Nærværende artikel har til formål at afklare de nye reglers indvirkning på speditørens retsstilling, når speditøren kommer i situationer, hvor pante- og tilbageholdsret ønskes udøvet over for debitorer, som har givet tredjemand sikkerhed i form af virksomhedspant. Dette er typisk tilfældet, når speditørens kunde ikke betaler. Virksomheds- og fordringspant Ved virksomhedspant forstås, at indehaveren af en erhvervsvirksomhed underpantsætter alle virksomhedens nuværende og fremtidige aktiver. Virksomheden får 4

5 6 dermed en adgang til at pantsætte blandt andet varelager, råvarer, driftsmateriel og fordringer, som løbende til- og fragår lageret, hvilket hidtil ikke har været muligt. Virksomhedspantet stilles typisk som sikkerhed for virksomhedens kreditorer i forbindelse med virksomhedens finansiering. Ved fordringspant forstås, at indehaveren af en erhvervsvirksomhed alene underpantsætter virksomhedens løbende fordringer. Begge pantetyper benævnes derfor flydende pant, idet de enkelte fordringer løbende gribes og slippes af pantet i takt med, at aktiverne/fordringerne fra- eller tilgår virksomheden. Idet fordringer i sagens natur ikke fysisk kan transporteres, vil speditørens retsstilling i forbindelse med fordringspant ikke blive behandlet i nærværende artikel, da reglerne om fordringspant således ikke i praksis indvirker på panteretten i NSAB Panteretten i NSAB 14 Panteretten i NSAB er en aftalt håndpanteret, som speditøren kan anvende til i yderste konsekvens at lade bortsælge det transporterede gods til dækning af ubetalte tilgodehavender. For anvendelse af panteretten skal flere faktorer være opfyldt. For en nærmere gennemgang heraf henvises til artikel i Speditionsret nr. 18, december Det særegne ved panteretten i NSAB 2000 er, at denne kan anvendes også for fragtkrav, som er opstået i forbindelse med udførslen af tidligere transporter, der ikke nødvendigvis har sammenhæng med den forsendelse, der aktuelt udøves panteret i. Udgangspunktet for anvendelse af panteretten er herudover bl.a., at panteretten skal respektere tidligere stiftede rettigheder over samme aktiv den almindelige grundsætning om først i tid, bedst i ret er med andre ord også gældende for panteretten i NSAB I forhold til virksomhedspantet kan netop dette byde på vanskeligheder, som i noget omfang udhuler anvendelsesområdet for panteretten i NSAB 2000, idet virksomhedspantet typisk vil være stiftet, allerede forinden speditørens panteret kan finde anvendelse. Som vi nedenfor vil gennemgå, at der dog fortsat muligheder for speditøren for at foretage udlæg i det transporterede gods, på hvilket der hviler en (virksomheds-) panteretlig hæftelse. Ud over panteretten i NSAB 2000 har speditøren imidlertid også adgang til at tilbageholde godset i tilfælde af misligholdelse hos fragtdebitor. Tilbageholdsretten medfører i modsætning til panteretten ikke ret til at lade godset bortsælge, men alene nægtelse af udlevering. Herudover kan tilbageholdsretten alene udøves til sikring af betaling af den aktuelle fragt. Til gengæld kan tilbageholdsretten, i modsætning til panteretten, udøves selv i tilfælde, hvor fragtdebitor ikke (længere) er ejer af godset. Erfaringsmæssigt er tilbageholdsretten dog det mest anvendte og effektive pressionsmiddel, idet tilbageholdsretten ofte kan udøves forholdsvist omkostningsfrit. Tilbageholdsrettens effektivitet som pressionsmiddel forudsætter dog selvsagt, at betalingsevnen er til stede hos debitor eller ejer. Speditørens gennembrydelse af virksomhedspant Idet speditørens panteret i medfør af NSAB 2000, som nævnt ovenfor, skal respektere allerede stiftede panterettigheder herunder virksomhedspant må andre veje søges for effektiv fyldestgørelse af speditørens tilgodehavende i tilfælde af manglende betaling. Særligt er dette vigtigt i tilfælde af manglende betalingsevne. Hvor panteretten således ikke finder anvendelse, må tilbageholdsretten foreløbigt udøves. For dernæst at søge sig fyldestgjort i godset skal der imidlertid noget mere til, da tilbageholdsretten som nævnt ikke giver hjemmel til tvangsbortsalg. Reglerne om virksomhedspant adskiller sig på netop dette punkt til speditørens fordel fra andre panterettigheder, idet der specifikt er hjemlet mulighed for, at speditøren ved at erhverve et fundament kan opnå en retsstilling, som går forud for virksomhedspantet. Begrebet fundament defineres i denne sammenhæng i overensstemmelse med de almindelige regler herom i retsplejeloven; altså som dom, kendelse, indenretligt eller udenretligt forlig mv. For opnåelse heraf, må speditøren mens godset tilbageholdes således enten indgå aftale om frivilligt forlig eller indlede retssag. Når fundamentet foreligger (aftale sluttet eller dom afsagt), foretages ved fogedrettens mellemkomst udlæg i det pågældende aktiv (godset). Det er herefter bydende nødvendigt, at virksomhedspanthaveren underrettes om, at der er foretaget udlæg, senest tre hverdage efter, at udlægget er foretaget. Når dette er gjort, vil speditøren have prioritet forud for virksomhedspanthaveren, og speditøren kan herefter tvangsbortsælge godset til dækning af sit tilgodehavende. Erfaringsmæssigt volder udøvelse af panteog/eller tilbageholdsret i henhold til NSAB 2000 vanskeligheder i praksis, og det anbefales derfor, at speditøren straks og før udøvelsen søger kvalificeret juridisk rådgivning, da fejlagtig anvendelse potentielt er erstatningspådragende. Danske Speditørers juridiske afdeling står naturligvis også i disse situationer til rådighed for medlemsvirksomhederne. Som altid kan Juridisk Afdeling træffes direkte på telefon

6 5 Medarbejderne i Juridisk Afdeling Philip Graff Advokat Lissi Andersen Advokat dk.maqs. David Rubin Advokat Marie Overskov Dam Advokatfuldmægtig dk.maqs. (barsel) Rasmus Køie Juridisk konsulent Patrick Dabrowski Advokatfuldmægtig dk.maqs. Uffe Egedal Inkassosagsbehandler Anders Wahl Stud.jur. Fotografen er på vej Marie Agerlin Petersen Stud. jur. Marie Louise Fritz Stud.merc.jur. dk.maqs. Julie Top Christensen Stud. jur.

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRETSRET. Højesteretsdom om multimodalt transportforløb

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRETSRET. Højesteretsdom om multimodalt transportforløb TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRETSRET Højesteretsdom om multimodalt transportforløb Lavtgående fly Højesteret har i en nylig dom behandlet retsstillingen for skade

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET Transport- og logistikaftaler Philip Graff, advokat philip.graff@dk.maqs. I forbindelse med den stadigt stigende konkurrence, både nationalt

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET NSAB 10 hvem er ordregiver? Philip Graff, advokat philip.graff@dk.maqs. NSAB 10, stk. 1, indeholder bestemmelse om, at ordregiveren

Læs mere

JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 01/2014 CORPORATE

JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 01/2014 CORPORATE JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 01/2014 CORPORATE NEWSLETTER HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL VIRKSOMHEDER I DET PRIVATE ERHVERVSLIV OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR HVORDAN BEGRÆNSER VIRKSOMHEDEN SIT

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET. Danske Speditører og MAQS Law Firm indgår

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET. Danske Speditører og MAQS Law Firm indgår TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET Danske Speditører og MAQS Law Firm indgår samarbejde Philip Graff, advokat philip.graff@ Danske Speditører og MAQS Law Firm (MAQS) har med

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 36 DECEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Martin Aabak

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 36 DECEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Martin Aabak VELKOMMEN TIL Det er svært at forestille sig, hvordan man kan bedrive spedition uden at skulle forholde sig til claims og skader. Claims kan ikke undgås, men skadevirkningerne kan minimeres. Det er udgangspunktet,

Læs mere

Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere

Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere 1. Introduktion Danske små og mellemstore virksomheder, som allerede har opnået en vis eksportaktivitet, står jævnligt foran spørgsmålet,

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 1/2014. Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie. Tilbagekaldelse af spanske oliven

Nordisk Forsikringstidskrift 1/2014. Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie. Tilbagekaldelse af spanske oliven Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie Tilbagekaldelse af spanske oliven I forbindelse med produktionen af nogle sorte oliven i Spanien sker der en fejl i produktionsprocessen. Fejlen indebærer,

Læs mere

AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil

AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil Advokatrådets Almindelige bemærkninger Advokatnævnets og domstolenes praksis har været et solidt fundament for arbejdet,

Læs mere

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Forord Med denne bog præsenterer

Læs mere

http://www.djoef.dk/online/print_tekst?id=10992&type=artikel&navn=er+det+tillad...

http://www.djoef.dk/online/print_tekst?id=10992&type=artikel&navn=er+det+tillad... Side 1 af 15 14.12.2006 Er det tilladt at pantsætte sin fremtid? Af: Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen En økonomisk og retspolitisk analyse af virksomhedspant og andre former for flydende pant. Adgangen til

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 1. Hvad er regres? 1 2. EAL 22.. 2 2.1. Betingelserne for anvendelse af EAL 22. 2 2.1.1. Der skal foreligge et erstatningsansvar

Læs mere

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Skrevet af Søren Gang Seldrup Indledning.... 2 Vindikation og ekstinktion... 2 Ejendomsforbeholdet... 4 Forhandlergrundsætningen... 7 Hans Willumsen

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

Tilsidesættelse af kautionsforpligtelser i medfør af AFTL 36

Tilsidesættelse af kautionsforpligtelser i medfør af AFTL 36 Tilsidesættelse af kautionsforpligtelser i medfør af AFTL 36 Setting aside suretyship obligations in accordance with 36 CA Speciale 2011 Camilla Louise Mørup Årskortnummer: 20082664 Anslag: 143.484 Vejleder:

Læs mere

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut Cand.merc. jur Forfatter Louise Christensen Vejleder Martin Gräs Lind Jobklausuler Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen i Århus 2009 1. Indledning:... 3 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode...

Læs mere

Forbrugerens retstilling ved køb af nybyggeri

Forbrugerens retstilling ved køb af nybyggeri Kandidatafhandling Forfattere: Anders Lauvring Hansen Juridisk Institut Jeppe Bruhn Pedersen Cand.Merc.Jur Vejleder: Hans Henrik Edlund Forbrugerens retstilling ved køb af nybyggeri - herunder retsstillingen

Læs mere

Når virksomhedens løsørekøb internationaliseres - en sammenligning af købeloven og CISG

Når virksomhedens løsørekøb internationaliseres - en sammenligning af købeloven og CISG Når virksomhedens løsørekøb internationaliseres - en sammenligning af købeloven og CISG Cand. jur. Kirsten Surlykke Lund, TREFOR A/S Advokat, cand. jur. Pernille Johannessen, TREFOR A/S Postdoc, ph.d.,

Læs mere

Bonusordninger til bestyrelse og direktion ved virksomhedsoverdragelser. Corporate Fokus. Tinglysningen bliver digital

Bonusordninger til bestyrelse og direktion ved virksomhedsoverdragelser. Corporate Fokus. Tinglysningen bliver digital JURIDISK NyhedsbreV Nr. 03/2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus Erstatningsansvar for

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 38 SEPTEMBER 2013 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 38 SEPTEMBER 2013 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL Trods væsentlige teknologiske landvindinger inden for skibsfarten, sker der fortsat med mellemrum store transportmæssige ulykker. I nærværende nummer af SPEDITI- ONSRET ser vi nærmere på

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser.

Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser. 2012-1. Udlevering af skolebøger ved manglende aflevering. Erstatning for bortkomne skolebøger En forælder klagede til ombudsmanden over at hans søns skole havde nægtet at udlevere nye skolebøger til elever

Læs mere

Konkursens ABC for kreditorer. Corporate Fokus: SALG af virksomheder i krise. Reaktionsmønstre, muligheder og risici: Kreditors strategi i krisetider

Konkursens ABC for kreditorer. Corporate Fokus: SALG af virksomheder i krise. Reaktionsmønstre, muligheder og risici: Kreditors strategi i krisetider JURIDISK NyhedsbreV Nr. 04/2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus: SALG af virksomheder

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

Ketilbjørn Hertz. Forbrugerens stilling inden for ehandel særligt med hensyn til lovvalg og værneting

Ketilbjørn Hertz. Forbrugerens stilling inden for ehandel særligt med hensyn til lovvalg og værneting 297 Ketilbjørn Hertz Forbrugerens stilling inden for ehandel særligt med hensyn til lovvalg og værneting 298 299 Forbrugerens stilling inden for ehandel særligt med hensyn til lovvalg og værneting Af fuldmægtig,

Læs mere

VEJLEDNING VEDRØRENDE ANVENDELSE AF DIGITALT SIGNEREDE DOKUMENTER I RETSPLEJEN M.V.

VEJLEDNING VEDRØRENDE ANVENDELSE AF DIGITALT SIGNEREDE DOKUMENTER I RETSPLEJEN M.V. Sagsnr. 26014-0 VEJLEDNING VEDRØRENDE ANVENDELSE AF DIGITALT SIGNEREDE DOKUMENTER I RETSPLEJEN M.V. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Grundlæggende om den relevante jura... 3 2.1. Viljeserklæringer...

Læs mere

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET OKTOBER 2002

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET OKTOBER 2002 AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET OKTOBER 2002 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET TOTALHARMONISERING AF PRODUKTANSVAR PRODUKTANSVARSLOVENS 10 - EN BESTEMMELSE

Læs mere

Betænkning. fra. Udvalget til revision af»almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed af 1972 (AB72)«

Betænkning. fra. Udvalget til revision af»almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed af 1972 (AB72)« Betænkning fra Udvalget til revision af»almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed af 1972 (AB72)«indeholdende AB 92 (revideret udgave af AB 72) Betænkning nr. 1246

Læs mere