Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer"

Transkript

1 Folketingets Ombudsmand 1 Den 18. maj 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om nærmere angivne for hold. Jeg modtog herefter udtalelser af 18. juni 2001 med bilag og 17. august 2001 fra henholdsvis Politimesteren i Thisted og Direktoratet for Kriminalforsorgen. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer Direktoratet oplyste i et brev af 3. maj 2001 at direktoratet ud fra en samlet ressourcemæssig betragtning fandt det forkert at gennemføre de oprindelige planer med hensyn til om- og tilbygning af Arresthuset i Nykøbing Mors. Inden for de nuværende rammer var det muligt at gennemføre en ombygning der inkluderede nedlæggelse af tremandscellerne, etablering af AUF-faciliteter og forbedrede personale- og besøgsfaciliteter. Jeg anmodede arresthuset/direktoratet om at underrette mig når ombygningsarbejderne blev iværksat eller forventedes iværksat. Direktoratet har oplyst at ombygningsarbejderne forventes at gå i gang i begyndelsen af oktober måned 2001 og være afsluttet inden årets udgang. Jeg tager det oplyste til efterretning.

2 Folketingets Ombudsmand 2 Ad punkt 2.2. Cellerne Jeg anmodede arresthuset om at oplyse om der havde været klager fra de indsatte over sengene som er gamle jernsenge der er fastboltede til væggen i en lav højde. Jeg bad endvidere arresthuset om at oplyse om udskiftning af sengene indgår i eventuelle planer for almindelig istandsættelse af cellerne. Arresthuset har oplyst at arresthuset ikke har modtaget klager over sengene, og at udskiftning af sengene ikke umiddelbart indgår i arresthusets planer for almindelig istandsættelse af cellerne. Begrundelsen herfor er arresthusets økonomiske situation. Udgifter til udskiftning af celleinventar skal afholdes inden for arresthusets almindelige driftsbevilling, og arresthuset prioriterer andre ting højere. Direktoratet har oplyst at der vil blive indsat nyt celleinventar i de to nye celler som bliver indrettet i forbindelse med nedlæggelsen af tremandscellerne. Hvis der kan afsættes de fornødne midler hertil, vil celleinventaret i de øvrige celler tillige blive udskiftet i forbindelse med den forestående ombygning af arresthuset. Jeg tager til efterretning at der i forbindelse med ombygningen vil blive indsat bl.a. nye senge også i de gamle celler hvis det er muligt at afsætte midler hertil. Jeg beder om til sin tid at modtage underretning om hvorvidt der vil ske en sådan udskiftning af sengene. Jeg bad under dette punkt tillige arresthuset om at overveje at anskaffe lænestole. Jeg henviste i den forbindelse også til at sengene ikke uden videre kan bruges som sofa fordi de er meget lave. Jeg anmodede arresthuset om at oplyse om resultatet af disse overvejelser. Arresthuset har bl.a. oplyst at arresthusets økonomiske situation ikke giver arresthuset mulighed for at afholde udgifter til anskaffelse af lænestole til alle cellerne.

3 Folketingets Ombudsmand 3 Direktoratet har anført følgende: Direktoratet kan oplyse, at lænestole ikke indgår i almindeligt standardudstyr. Direktoratet overvejer aktuelt, hvorvidt der er mulighed for at lade en lænestol indgå i standardudstyret, hvilket ikke umiddelbart vurderes realistisk på grund af pladsforholdene. Det vil som alternativ blive overvejet at udvikle en sengemodel, der kan anvendes som sofa. Jeg anmoder direktoratet om at underrette mig om resultatet af direktoratets overvejelser med hensyn til dels at lade lænestole indgå i standardudstyret, dels at udvikle en sengemodel der kan anvendes som sofa. Ad punkt Toilet- og badeforhold Jeg henstillede til arresthuset at opsætte en afskærmning, f.eks. et badeforhæng, foran bruserne på badeværelset. Jeg bad arresthuset om at underrette mig når det var sket. Arresthuset har oplyst at der nu er opsat badeforhæng. Jeg tager det oplyste til efterretning. Ad punkt Gårdtursarealer Jeg bad arresthuset om at overveje mulighederne for at friske den store gård op så den ikke fremtræder så trist. Jeg anmodede endvidere om oplysning om hvorvidt spørgsmålet om forbedring af gårdtursforholdene havde været overvejet nærmere og i givet fald med hvilket resultat. Arresthuset har bl.a. oplyst at man vil undersøge mulighederne for at male muren i nogle mere indbydende farver.

4 Folketingets Ombudsmand 4 Direktoratet har henholdt sig hertil og i øvrigt oplyst at direktoratet i forbindelse med det forestående ombygningsprojekt har anmodet om at der indarbejdes en forbedring af gårdtursarealet. Jeg tager det oplyste til efterretning. Jeg anmoder om underretning om hvad der videre sker med hensyn til spørgsmålet om maling af murene og forbedring i øvrigt af gårdtursarealet. Ad punkt Vaskefaciliteter Jeg bad om at få be- eller afkræftet min antagelse om at installation af vaskemaskine og tørretumbler skal ske på badeværelset i forbindelse med ombygningen. Hvis spørgsmålet blev besvaret bekræftende, bad jeg om en udtalelse vedrørende mulighederne for allerede nu at installere vaskemaskine og tørretumbler på badeværelset. Direktoratet har bekræftet at vaskemaskine og tørretumbler skal installeres i det eksisterende badeværelse. Direktoratet har yderligere oplyst at direktoratet den 13. august 2001 telefonisk har aftalt med arresthuset at vaskemaskine og tørretumbler allerede nu kan indkøbes og installeres på badeværelset. Jeg tager det oplyste til efterretning og går ud fra at vaskemaskine og tørretumbler nu er opsat eller snart kan forventes at blive det. Ad punkt 3.1. Arbejde Jeg anmodede arresthuset om at oplyse hvad der videre måtte være sket med hensyn til spørgsmålet om udarbejdelse af en handleplan som arrestforvareren havde drøftet med regionsværkmesteren senest ca. 14 dage før inspektionen fandt sted.

5 Folketingets Ombudsmand 5 Arresthuset har oplyst at der er rettet henvendelse til 83 virksomheder. Af disse virksomheder har 20 udtrykt interesse for henvendelsen. Efter at have afholdt møde med 12 af disse virksomheder har arresthuset imidlertid måtte konstatere at det ikke har været muligt at etablere en produktion, idet arresthuset ikke har værkstedsfaciliteter. Direktoratet har henvist til at der i forbindelse med det forestående ombygningsprojekt vil blive etableret et mindre værksted og lagerrum. Jeg anmoder om oplysning om den beskæftigelse som de indsatte vil have mulighed for at udføre i værkstedet når de fornødne værkstedsfaciliteter er etableret, og oplysning om hvor mange indsatte der vil kunne arbejde på værkstedet ad gangen. Ad punkt 3.2. Fritid Jeg anmodede arresthuset om at oplyse resultatet af arresthusets undersøgelser med hensyn til at imødekomme en anmodning fra de indsatte om tilladelse til at have PlayStations. Jeg oplyste i den forbindelse at jeg fra mine inspektioner af andre arresthuse var bekendt med at de indsatte flere steder har tilladelse til at have en PlayStation på cellerne. Arresthuset har oplyst at anmodningen fra de indsatte vedrørte medbringelse af egne PlayStations. Arresthuset har endvidere oplyst at det har besluttet at de indsatte ikke kan få udleveret egne PlayStations. Beslutningen er begrundet i ordensog sikkerhedsmæssige hensyn, herunder risikoen for indsmugling. Arresthuset har den 15. august 2001 supplerende over for direktoratet oplyst, at en PlayStation er vanskelig at visitere, idet den består af mange komponenter, der skal skilles ad. Yderligere er det vanskeligt at undersøge samtlige oplysninger, som måtte være lagret på de tilhørende cd-rommer.

6 Folketingets Ombudsmand 6 Direktoratet har henholdt sig hertil. Fra min inspektion af andre arresthuse er jeg som nævnt i rapporten bekendt med at de indsatte i andre arresthuse har tilladelse til at have PlayStations på cellerne (dog ikke PlayStation 2). Arresthuset i Nykøbing Mors har i sin udtalelse anført at arresthuset (også) er bekendt hermed, men at der er tale om PlayStations som arresthusene ejer og som kun lånes ud til indsatte der er isolerede efter rettens bestemmelse. Jeg har ikke i forbindelse med min inspektion de steder hvor de indsatte har haft PlayStations (f.eks. i Arresthuset i Frederikssund), spurgt om der er tale om PlayStations som de indsatte selv medbringer, eller PlayStations som arresthuset ejer og låner ud til de indsatte. Jeg har umiddelbart haft det indtryk at der var tale om de indsattes egne PlayStations, og at det ikke kun var isolerede der havde tilladelse hertil. Jeg anmoder direktoratet om at oplyse om direktoratet har undersøgt hvordan det forholder sig i andre arresthuse med hensyn til tilladelse til PlayStations, herunder om der er tale om spillemaskiner som de indsatte selv medbringer, eller som de låner af arresthuset. Såfremt direktoratet ikke har undersøgt dette forhold, anmoder jeg direktoratet om at undersøge det og fremkomme med en ny udtalelse på baggrund af de oplysninger som direktoratet modtager fra arresthusene. Jeg anmodede under dette punkt endvidere arresthuset og direktoratet om en udtalelse om hvorvidt det anførte i arresthusets husorden af 1. maj 1997 om afvikling af gårdtur var i overensstemmelse med direktoratets tilkendegivelse under direktoratets inspektion den 13. marts Direktoratet havde under denne inspektion tilkendegivet at arresthuset i sin husorden burde oplyse om arresthusets fleksibilitet med hensyn til bl.a. gårdtursforhold, men i husordenen er det (alene) anført at der er gårdtur i forbindelse med morgen- og middagsmaden, og at disse gårdture normalt vil være på en halv time hver. Under inspektionen havde arresthuset op-

7 Folketingets Ombudsmand 7 lyst over for mig at arresthuset var meget fleksibel med hensyn til at lade de indsatte benytte gården i længere tid end de har krav på. Arresthuset har oplyst at det som blev oplyst under min inspektion vedrørende afvikling af gårdtur, ikke længere er gældende. Ændringen er sket på baggrund af en skrivelse af 20. december 2000 fra direktoratets sikkerhedsenhed hvoraf fremgår at der ved afvikling af gårdtur skal være personale til stede på gårdtursarealet. Arresthuset har ikke personalemæssige ressourcer til afvikling af mere end en times gårdtur om dagen. Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg har noteret mig at det siden udsendelsen af direktoratets skrivelse af 20. december 2000 ikke har været muligt for arresthuset at opretholde den tidligere praktiserede fleksibilitet med hensyn til at tillade de indsatte at benytte gården i længere tid end de har krav på. Ad punkt 5.4. Udlændinge Jeg anmodede arresthuset om at oplyse om arresthusets husorden og øvrige informationsmateriale var blevet oversat til engelsk som forudsat i direktoratets inspektionsrapport (af oktober 1997). Arresthuset har oplyst at husordenen og øvrigt informationsmateriale ikke foreligger på engelsk, men at arresthuset vil foranledige materialet oversat. Direktoratet har henholdt sig hertil. Det er efter min opfattelse beklageligt at arresthuset endnu ikke mere end 3½ år efter direktoratets rapport om sin inspektion og mere end 4 år efter at inspektionen fandt sted har foranlediget

8 Folketingets Ombudsmand 8 en oversættelse som forudsat af direktoratet. Idet jeg går ud fra at arresthuset i lyset heraf vil søge at fremskynde oversættelserne, foretager jeg mig ikke mere vedrørende dette forhold. Ad punkt 6.5. Tv-ordning Jeg henstillede til arresthuset at ændre husordenen så det kom til at fremgår at de indsatte kan leje tv uden samtidig at skulle leje kaffemaskine og radio. Jeg bad arresthuset om at underrette mig når det var sket. Arresthuset har oplyst at ordningen er ændret således at de pågældende genstande nu kan lejes hver for sig. Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg tager det oplyste til efterretning. Ad punkt 6.7. Besøg Jeg anmodede arresthuset om at uddybe fleksibiliteten med hensyn til at tillade besøg, herunder oplyse om besøg kan ske i arbejdstiden (på tidspunkter hvor besøgslokalet ikke anvendes til undervisning). Jeg anmodede endvidere arresthuset om at oplyse om besøg kan strækkes ud over det angivne tidsrum hvis besøgslokalet ikke er optaget. Endelig anmodede jeg arresthuset og direktoratet om en udtalelse om hvorvidt omtalen af besøgsordningen i arresthusets husorden er i overensstemmelse med direktoratets tilkendegivelse i forbindelse med direktoratets inspektion om orientering om den fleksibilitet som arresthuset havde oplyst at det praktiserede med hensyn til besøg. Arresthuset har indledningsvis oplyst at den halvanden times besøg som de indsatte ifølge husordenen har ret til, kan afvikles alle ugens dage fra kl til

9 Folketingets Ombudsmand 9 Besøgstiden er opdelt i tre moduler af 45 minutters varighed med 15 minutter imellem hvert besøg. De indsatte kan højst bestille halvanden times besøg om ugen. Som eksempel på arresthusets fleksibilitet har arresthuset nævnt at en indsat som har bestilt besøg fra kl til kl , får lov til at fortsætte besøget til kl hvis der den pågældende dag ikke er yderligere besøg. Besøg der afvikles fra kl til kl , får ofte også lov at fortsætte til kl Hvis de besøgende kommer langvejs fra, aftales der en besøgstid der passer med den offentlige transport eller de pågældendes muligheder for at komme på besøg. Der vil konkret være mulighed for at forlænge besøgstiden. Arresthuset har endvidere oplyst at der kan bevilges ekstrabesøg såfremt en indsat har et særligt behov for hyppige besøg. Med hensyn til spørgsmålet om hvorvidt omtalen af besøgsordningen i arresthusets husorden er i overensstemmelse med det anførte under direktoratets inspektion om orientering om fleksibiliteten, har arresthuset den 14. august 2001 telefonisk over for direktoratet oplyst at det vil blive indføjet i husordenen at besøg afvikles alle ugens dage og normalt inden for tidsrummet Yderligere vil det blive indføjet i husordenen at besøgstiden er opdelt i tre moduler af 45 minutter med 15 minutter imellem hvert besøg, og at der i særlige tilfælde kan aftales andre besøgstider med kontaktperson/arrestforvarer. Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg har noteret mig det oplyste om arresthusets fleksibilitet med hensyn til afvikling af besøg, herunder at der for så vidt angår besøgende der kommer langvejs fra, aftales en besøgstid der passer med den offentlige transport eller de pågældendes muligheder for at komme på besøg. Dette sidste forstår jeg sådan at besøg i disse tilfælde vil kunne finde sted i arbejdstiden også før kl (når besøgslokalet ikke er optaget af undervisning).

10 Folketingets Ombudsmand 10 Jeg går ud fra at der også med besøgende der (f.eks.) på grund af arbejde ikke har mulighed for at komme inden for det angivne besøgstidsrum, vil kunne aftales en besøgstid der ligger uden for dette tidspunkt. Jeg tager til efterretning at besøgstiderne mv. nu vil blive indføjet i husordenen, og at det samtidig vil blive anført at der i særlige tilfælde vil kunne aftales andre besøgstider. Det er beklageligt at arresthuset først nu så lang tid efter direktoratets inspektion tager initiativ til disse indføjelser i husordenen. Ad punkt 6.8. Talsmandsordning Jeg anmodede arresthuset om en udtalelse om hvordan arresthuset lever op til kravet i det dagældende cirkulære (af 15. marts 1978) om organisatoriske drøftelser med de indsatte om at formen for drøftelser med de indsatte skal være fastlagt. (Regler om medindflydelse for de indsatte findes nu i bekendtgørelse nr. 369 af 17. maj 2001 (talsmandsbekendtgørelsen) hvortil knytter sig en skrivelse nr. 74 af 16. maj 2001.) Endvidere bad jeg arresthuset om at oplyse hvad direktoratets anmodning af 29. januar 2000 til arresthusene om orientering af de indsatte om hvordan de organisatoriske former for drøftelser med de indsatte administreres i arresthuset, havde giver anledning til. Arresthuset har oplyst at der ikke er fastlagt nogle regler for drøftelser med de indsatte. De indsatte som ønsker at drøfte forslag eller har spørgsmål, henvender sig direkte til personalet eller arrestforvareren. Arresthuset har endvidere oplyst at der ikke ses foretaget noget i anledning af direktoratets anmodning om orientering af de indsatte om hvorledes de organisatoriske former for drøftelser med de indsatte administreres i arresthuset. Arresthuset vil sørge for at der i forbindelse med den igangværende revision af husordenen vil blive oplyst om de organisatoriske drøftelser med de indsatte.

11 Folketingets Ombudsmand 11 Direktoratet har anført følgende: Direktoratet finder det beklageligt, at de indsatte ikke har været orienteret om, hvorledes de organisatoriske former for drøftelser med de indsatte administreres i arresthuset. Direktoratet har gjort arresthuset bekendt hermed. Direktoratet kan i øvrigt henholde sig til arresthusets udtalelse om, at man nu i forbindelse med straffuldbyrdelseslovens ikrafttræden vil sørge for, at der i husordenen vil blive oplyst om de organisatoriske drøftelser med de indsatte. Jeg er enig med direktoratet i at det er beklageligt at arresthuset ikke har orienteret de indsatte om hvorledes de organisatoriske former for drøftelser med de indsatte administreres i arresthuset. Da der vil blive oplyst herom i husordenen, jf. nu også talsmandsbekendtgørelsens 8, stk. 1, hvorefter institutionens leder skal fastsætte regler (som direktoratet i ovennævnte følgeskrivelse forudsatte var udfærdiget inden bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. juli 2001) om de indsattes medindflydelse, foretager jeg mig ikke mere vedrørende dette forhold. Ad punkt Elartikler Jeg anmodede arresthuset om at oplyse om der tillades andre effekter end kaffemaskine, radio og hårtørrer. Jeg anmodede endvidere arresthuset om at oplyse om de indsatte i stedet for kaffemaskine vil kunne få tilladelse til at have/medbringe en el-kedel. Arresthuset har anført at de indsatte kan få indleveret deres egne radioer, og at de har mulighed for at leje en el-kedel. Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg har noteret mig det oplyste.

12 Folketingets Ombudsmand 12 Ad punkt 7.1. Badetider Jeg anmodede arresthuset om at oplyse hvad arresthusets overvejelser med hensyn til ændring af badetiderne mundede ud i. Arresthuset har oplyst at der er indført en ordning hvor alle indsatte spørges om de ønsker at bade den pågældende dag. Personalet sørger herefter for at de indsatte der har ønsket bad, tilbydes dette. Badningen indpasses i dagens andre gøremål. Direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad punkt 7.2. Telefonordning for afsonere Jeg anmodede arresthuset om at oplyse om spørgsmålet om etablering af en telefonordning for afsonere havde været overvejet, og da med hvilket resultat. Arresthuset har oplyst at arresthuset har anskaffet en trådløs telefon, og at det lokalnummer, som telefonen er tilkoblet, er kodet, således at der ikke kan ringes op fra telefonen. Den indsatte kan herefter tage telefonen med på cellen. Jeg tager det oplyste til efterretning. Efter 57, stk. 1, i straffuldbyrdelsesloven der trådte i kraft den 1. juli 2001, har afsonere, herunder afsonere i arresthusene, ret til at føre telefonsamtaler i det omfang det er praktisk muligt. Adgangen til at føre telefonsamtaler kan dog nægtes under nærmere angivne betingelser, jf. 57, stk. 2. Nærmere regler om ordningen er fastsat i bekendtgørelse nr. 378 af 17. maj 2001 om adgangen til at telefonere for indsatte der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutio-

13 Folketingets Ombudsmand 13 ner (telefonbekendtgørelsen). I lukkede institutioner påhøres eller aflyttes telefonsamtalen af personalet uden retskendelse medmindre dette ikke findes nødvendigt af de i stk. 2 nævnte grunde. Jeg anmoder arresthuset om at oplyse nærmere om hvordan bestemmelsen i straffuldbyrdelseslovens 57, stk. 1, administreres i praksis. Jeg beder herunder arresthuset om at oplyse om arresthuset for den indsatte kan foretage opkald fra den trådløse telefon eller kan foretage opkald der kan omstilles til denne telefon. Ad punkt Såfremt det var muligt for arresthuset at oplyse årsagen til at forhøret i en konkret sag hvor forhøret blev afholdt af den tidligere arrestforvarer, først blev genoptaget fem dage efter at svaret fra Vestre Fængsel forelå, anmodede jeg om oplysning herom. Det drejer sig om et forhør der blev udsat indtil resultatet af en urinprøve forelå. Det blev sendt pr. fax fra laboratoriet i Vestre Fængsel den 7. oktober 1999 hvorefter forhøret blev genoptaget den 12. oktober Arresthuset har oplyst at det ikke er muligt at oplyse årsagen til at forhøret først blev genoptaget fem dage efter, at svaret fra Vestre Fængsel forelå. Politimesteren i Thisted har oplyst at han har overvejet at indhente en udtalelse fra den tidligere arrestforvarer vedrørende dette og de nedenfor under pkt og nævnte forhold, men var afstået herfra. Direktoratet har i øvrigt henvist til sin udtalelse under punkt Det fremgår heraf bl.a. at arresthuset den 4. juli 2001 telefonisk overfor direktoratet beklagede at forhøret i denne sag først blev genoptaget fem dage efter at svaret på prøven fra Vestre Fængsel forelå. Direktoratet har

14 Folketingets Ombudsmand 14 henholdt sig til det som arresthuset har oplyst, herunder beklagelsen, hvilket direktoratet har meddelt arresthuset. Jeg tager arresthusets beklagelse og direktoratets meddelelse til arresthuset til efterretning og foretager mig ikke mere vedrørende sagsbehandlingstiden i denne sag. Ad punkt For så vidt angår to sager fra den 25. januar 2000 der ligeledes var behandlet af den forhenværende arrestforvarer, og hvor det fremgik at sagerne var behandlet under den indsattes tilstedeværelse, anmodede jeg om muligt arresthuset om en udtalelse om hvorfor der ikke blev afholdt et egentligt forhør i sagerne. Arresthuset har oplyst at det ikke er muligt at oplyse hvorfor der ikke blev afholdt et egentligt forhør i sagerne. Direktoratet har også hér henvist til pkt i sin udtalelse. Det fremgår heraf at arresthuset under telefonsamtalen den 4. juli 2001 med direktoratet beklagede at der ikke blev afholdt et egentligt disciplinært forhør i overensstemmelse med disciplinærstrafcirkulærets 9 i de to sager fra den 25. januar Direktoratet har henholdt sig til det som arresthuset har oplyst, herunder beklagelsen, hvilket direktoratet har meddelt arresthuset. Jeg tager arresthusets beklagelse og direktoratets meddelelse til arresthuset til efterretning. Bortset fra min behandling af disse to sager nedenfor under pkt , foretager jeg mig ikke mere vedrørende disse sager.

15 Folketingets Ombudsmand 15 Ad punkt Jeg anmodede arresthuset om en udtalelse om hvad der skete med de inddragne hashpiber i sagerne fra den 25. januar Såfremt der var tale om konfiskation over for varetægtsarrestanter, bad jeg endvidere om oplysning om hvorvidt de(n) pågældende vedtog konfiskationen. Arresthuset har oplyst, at der var tale om konfiskation overfor fængselsafsonere. Arresthuset har endvidere oplyst at arresthuset i det pågældende tidsrum ikke førte konfiskationslister, hvorfor det ikke er muligt at oplyse hvad der skete med de inddragne hashpiber. Arresthuset har under telefonsamtalen den 4. juli 2001 med direktoratet beklaget at der ikke i de to sager er gjort notat om, hvad der skete med de inddragne effekter. Direktoratet har henholdt sig til det som arresthuset har oplyst, herunder beklagelsen, hvilket direktoratet har meddelt arresthuset. Jeg tager til efterretning at det ikke er muligt at oplyse hvad der skete med de inddragne hashpiber. Jeg tager endvidere til efterretning at arresthuset over for direktoratet har beklaget de manglende notater om hvad der skete med piberne, og at direktoratet har gjort arresthuset bekendt med sin opfattelse. Direktoratet har i øvrigt oplyst at arresthuset under telefonsamtalen den 4. juli 2001 oplyste at arresthuset fremover vil være opmærksom på at behandle disciplinærsager i overensstemmelse med de gældende regler herom. Jeg har noteret mig denne oplysning.

16 Folketingets Ombudsmand 16 Ad punkt Jeg anmodede arresthuset om at oplyse om der er sket delegation af kompetencen til at behandle disciplinærsager, og i bekræftende fald om der internt er fastsat retningslinier for overvagtmesterens udøvelse af denne myndighed. Jeg omtalte i den forbindelse en konkret sag som overvagtmesteren havde behandlet, men hvor det ikke fremgik om det skete på grundlag af delegation eller i egenskab af fungerende arrestforvarer. Arresthuset har oplyst at overvagtmesteren behandlede den konkrete sag som fungerende arrestforvarer. Direktoratet har henholdt sig hertil. Min anmodning om oplysninger vedrørte ikke specielt den konkrete sag, men spørgsmålet om hvorvidt der er sket en generel delegation af kompetencen til at behandle disciplinærsager, jf. den udtrykkelige hjemmel hertil i den dagældende fuldbyrdelsesbekendtgørelses 34, stk. 1, og varetægtsbekendtgørelsens 36, stk. 1 (og nu straffuldbyrdelseslovens 67). Jeg har noteret mig at der sådan som jeg forstår arresthusets udtalelse ikke er sket delegation af kompetencen til at behandle disciplinærsager. 9. Opfølgning Jeg beder om at arresthuset sender de oplysninger som jeg har bedt om, tilbage gennem Direktoratet for Kriminalforsorgen med henblik på direktoratets bemærkninger hertil.

17 Folketingets Ombudsmand Underretning Denne opfølgningsrapport sendes til Arresthuset i Nykøbing Mors, Politimesteren i Thisted, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Folketingets Retsudvalg og de indsatte i arresthuset. Inspektionschef Lennart Frandsen

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. juni 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. juni 2002 af Arresthuset i Maribo. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. september 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten bad jeg arresthuset og direktoratet om oplysninger

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler.

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 8. oktober 2003 af Arresthuset i Hjørring. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 13. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2001 af Arresthuset i Kolding. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ad punkt Almindelige celler

Ad punkt Almindelige celler FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. april 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 26. februar 2003 af Arresthuset i Aalborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. marts 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne Folketingets Ombudsmand 1 Den 23. januar 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal.

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. oktober 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 18. april 2002 af Fængselsafdelingen Kærshovedgård. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt.

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. august 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende inspektionen af Anstalten for domfældte i Aasiaat den 19. maj 2003. I rapporten anmodede jeg den ledende anstaltsleder,

Læs mere

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. Den 7. juli 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af Arresthuset i Esbjerg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. december 2001 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne:

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne: 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning mv. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. august 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Statsfængslet på Søbysøgård den 9. februar 2000. I rapporten bad jeg statsfængslet om udtalelser mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. april 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Cellerne

Ad pkt. 2.2. Cellerne 1 Den 13. september 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Holstebro den 15. januar 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 499 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00123-1/LBI 2/11 Den 23. juni 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten.

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten. 1/9 Den 14. januar 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. august 2006 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008

Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008 22. juli 2011 Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2726-628/CBR 1/15 Indholdsfortegnelse Ad 2.1. Bygningen mv.... 2 Ad 2.2. Celler... 3 Ad 2.3.1. Toilet og bad...

Læs mere

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Ad punkt 2.2 Cellerne

Ad punkt 2.2 Cellerne 1/6 Den 27. december 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. oktober 2007 af Arresthuset i Ringkøbing. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog

Læs mere

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer Folketingets Ombudsmand 1 Den 6. december 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af Arresthuset i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg arresthuset og Direktoratet for

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt:

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 11. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. december 2000 af Pensionen Brøndbyhus. I rapporten bad jeg pensionen og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende:

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende: Folketingets Ombudsmand 1 Den 9. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 1. marts 1999 af Pensionen Skejby. I rapporten bad jeg pensionen om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 11. juli og 3. oktober 2003 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 11. juli og 3. oktober 2003 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 3) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede (fortsat)

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00085-2/PH 2/7 Den 20. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en opfølgningsrapport om inspektion den 24. februar

Læs mere

Direktoratet har henholdt sig hertil og oplyst at jeg vil blive orienteret når renoveringen af muren er tilendebragt.

Direktoratet har henholdt sig hertil og oplyst at jeg vil blive orienteret når renoveringen af muren er tilendebragt. 1/5 Den 23. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008 af Arresthuset i Holstebro. Den 24. februar 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport hvori jeg anmodede om oplysninger

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Arresten/detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00200-1/PLS 2/11 Den 7. november 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en endelig rapport om inspektionen den 16. marts 2011 af

Læs mere

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere

Inspektion af Blegdamsvejens Fængsel den 15. december 2011

Inspektion af Blegdamsvejens Fængsel den 15. december 2011 Inspektion af Blegdamsvejens Fængsel den 15. december 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00461-21/PH 2/10 Indholdsfortegnelse Ad 3.2. Observationscelle... 3 Ad 3.5. Gårdtursareal... 4 Ad 5. Fritid og fællesskab...

Læs mere

Jeg nævnte at jeg går ud fra at personalet fører kontrol med gangmændenes rengøring

Jeg nævnte at jeg går ud fra at personalet fører kontrol med gangmændenes rengøring FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Københavns Fængsler Vigerslev Allé 1 Postboks 701 2450 København SV Dato: 4.

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. november 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 13. oktober 2005 af Arrestafdelingen i Statsfængslet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. juni 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. om nærmere angivne

Læs mere

Pensionen har oplyst at det er korrekt at pensionen ikke modtager aktive narkomaner. Pensionen optager dog beboere som er i metadonbehandling.

Pensionen har oplyst at det er korrekt at pensionen ikke modtager aktive narkomaner. Pensionen optager dog beboere som er i metadonbehandling. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 19. august 2002 af Pensionen på Fanø. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. juli 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at jeg

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Den 3. maj 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 3. maj 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. november 2001 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 429 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00073-2/PH 2/7 Den 9. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Arresthuset har oplyst at facaderenoveringen er igangsat og forventedes færdig i foråret

Arresthuset har oplyst at facaderenoveringen er igangsat og forventedes færdig i foråret FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 13. september 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg ventede svar/underretning

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 3. september 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 25. og 26. april 2001 af Statsfængslet i Nyborg. I rapporten bad jeg fængslet og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. november 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Undervisning m. v. i arresthuse

Undervisning m. v. i arresthuse Undervisning m. v. i arresthuse Anmodet direktoratet for kriminalforsorgen om en nærmere redegørelse vedrørende udviklingen af undervisningsvirksomheden i arresthusene og om de planer for denne virksomheds

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum 1 Den 29. oktober 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Vejle den 8. juni 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige forhold.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: 1/7 Den 22. maj 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 22. og 23. marts 2007 af Statsfængslet på Kragskovhede. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade København K

Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade København K Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. december 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. april 2006 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 25. januar 2006 af Arresthuset i Herning. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere

Læs mere

Jeg modtog endvidere en udtalelse af 12. januar 2001 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen om gårdtursarealet. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg modtog endvidere en udtalelse af 12. januar 2001 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen om gårdtursarealet. Jeg skal herefter meddele følgende: Folketingets Ombudsmand 1 Den 28. april 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Køge den 7. december 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om udtalelser og om underretning mv.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 2. april 2001 af detentionen i Ringsted. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 114 Offentligt 29. november 2010 Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-2096-628/ATG 1/11 Indholdsfortegnelse Ad pkt.

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Åbenrå den 23. oktober 2009

Inspektion af Arresthuset i Åbenrå den 23. oktober 2009 Den 25. august 2011 Inspektion af Arresthuset i Åbenrå den 23. oktober 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-2925-628/PH 1/18 Indholdsfortegnelse Ad 2.1.3. Beskæftigelsessituationen i Arresthuset i Åbenrå... 2 Ad

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri.

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 8. december 2004 af Hvidovre Hospital, Psykiatrisk Afdeling. Jeg har i den anledning modtaget

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 17. august 1999 af Anstalten for domfældte i Qaqortoq.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 17. august 1999 af Anstalten for domfældte i Qaqortoq. Folketingets Ombudsmand 1 Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 17. august 1999 af Anstalten for domfældte i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra lederen

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. august 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af venterum på Politistationen i Holbæk. I rapporten bad jeg Politimesteren i Holbæk om oplysninger

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Kalundborg den 26. august 2010

Inspektion af Arresthuset i Kalundborg den 26. august 2010 Inspektion af Arresthuset i Kalundborg den 26. august 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00122-1/LBI 2/15 Den 23. juni 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en endelig rapport om inspektionen den 26. august 2010

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 25. og 26. april 2001 af Statsfængslet i Nyborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede endeligt

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. november 2000 af Arresthuset i Kalundborg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017 BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. marts 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 10. august 2001 af Arresthuset i Tórshavn. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i

Læs mere

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 24. maj 2011 Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2005-3035-628/PK3 1/7 Den 8. september 2010 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 3 om inspektionen

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015 BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr.13-122-0008 Senere ændringer til

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. september 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten anmodede jeg om bemærkninger

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere