Referat af REUs Møde nr. 106 Fredag den 23. september 2016 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af REUs Møde nr. 106 Fredag den 23. september 2016 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling"

Transkript

1 Referat af REUs Møde nr. 106 Fredag den 23. september 2016 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 105 den 26. august 2016 Formanden bød velkommen til møde nr. 106 i REU og informerede om, at REU på dette møde skal behandle finanslovforslaget 2017 og lovforslagene, der skal implementere gymnasieaftalen. Derfor modtog REUs medlemmer forud for mødet formandskabets forslag til en udtalelse om finanslovsforslaget 2017 og til REUs høringssvar vedrørende de to lovforslag som supplerende mødemateriale. På den baggrund blev dagsordenen samt referatet fra REUs møde nr. 105 den 26. august 2016 godkendt. Ad dagsordenens pkt. 2 Meddelelser fra formanden Formanden informerede om, at næstformand Simon Neergaard-Holm har fået nyt job efter en overordentlig stor og væsentlig arbejdsindsats i REU lige siden rådets allerførste møde i Formandskabet har derfor aftalt, at Jannik Bay, Dansk Arbejdsgiverforening, varetager funktionen som næstformand indtil videre. Formanden orienterede yderligere om at der siden sidste REU-møde er indkommet en enkelt indstilling om ændring i repræsentationen i REU, og selvom den formelle beskikkelse ikke er på plads endnu, har formanden godkendt, at Elizabeth Nina Petersen fra Malerforbundet deltager i mødet. Elizabeth er indstillet af LO som nyt medlem af REU i stedet for Søren Kjærsgaard. Formanden bød velkommen. Formanden informerede endvidere om, at formandskabet har været i en ny dialog med ministeriet om REUs indstillinger i forbindelse med udbudsrunden. Som bekendt blev formandskabet på sidste rådsmøde bemyndiget til at gå i dialog med ministeriet med henblik på eventuelt at justere REUs indstillinger på rådets vegne. Der er på den baggrund blevet afholdt to møder med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling den 8. og den 15. september På det første møde præsenterede ministeriet sine overvejelser vedrørende en række konkrete uddannelser og uddannelsesdele, og på det andet møde gav formandskabet efter inddragelse af de faglige udvalg en række tilbagemeldinger, som blev konkretiseret i REUs brev af 19. september med tilhørende bilag, som rådet har fået kopi af. Morten Smistrup, LO, orienterede som formand for REUs økonomi- og udbudsgruppe om overvejelserne i forbindelse med de justerede indstillinger. Ejner K. Holst, LO, påpegede at det ikke er uventet, at ministeren stiller spørgsmål til indstillingerne fra REU, og at det er positivt, at ministeren dermed tager ansvar i forhold til en geografisk spredning af 1

2 uddannelserne. Der er fundet fornuftige kompromisser for indstillingerne, og REU har til formål at rådgive ministeren herom. Det gode råd er, at det er vigtigt at tænke fremadrettet, idet dette ikke er den sidste udbudsrunde på erhvervsuddannelsesområdet, og man skal være opmærksom på, at der ikke tilrettelægges en proces, som umuliggør fremtidige udbudsrunder, hvor de, som sidder med viden om den konkrete uddannelse, føler, at deres viden ikke anerkendes. De faglige udvalg skal respekteres, for den viden de har. Jannik Bay, DA, erklærede sig enig i, at der var blevet etableret et fornuftigt oplæg til kompromis og bemærkede yderligere, at det er vigtigt at sikre en god dialog, og at der fortsat bygges på parternes indspil på dette felt. Fra DAs side har man forsøgt at udarbejde et godt svar på det, som er kommet fra ministeriet. REU har givet et godt bud på, hvordan udbudsrunden kan afrundes, og DA ser frem til at få afsluttet processen. Det skal understreges, at der er lagt et stort arbejde i de faglige udvalg, og der er sket en række svære prioriteringer. Det skal man huske og bevare respekten for. Peter Amstrup, Danske Erhvervsskoler og Gymnasier - Lederne, anerkendte, at det på sidste møde blev besluttet, at formandskabet tager ansvar for dialogen med ministeriet, hvilket selvfølgelig respekteres. Danske Erhvervsskoler og Gymnasier Lederne var lige så overrasket, som parterne giver udtryk for, over de mange ændringsforslag, som er kommet. Foreningens position i denne sag er imidlertid alene at medvirke til, at der tages beslutninger på det mest fagligt oplyste grundlag. På grund af overraskelse over ministeriets forslag til ændringer i indstillingerne blev materialet sendt ud til skolerne for at få deres reaktioner. En del af reaktionerne omhandler misforståelser. Materialet eftersendes til REU og til ministeriet. Formanden pointerede, at REU har modtaget orientering fra ministeriet om en revideret proces for godkendelse af ansøgninger om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse (PAU). Formandskabet har aftalt med ministeriet, at ministeriet vil orientere nærmere herom under mødets punkt 3, men det fremgår af ministeriets brev, at REU i løbet af i dag vil modtage anmodning om ny indstilling for denne uddannelse med frist mandag den 10. oktober, som ligger før næste rådsmøde. På den baggrund foreslås det, at formandskabet bemyndiges til at afgive indstillinger herom på rådets vegne efter høring af det faglige udvalg. Formanden konkluderede, at formandskabet bemyndiges som foreslået, men noterede samtidig en bemærkning fra Peter Amstrup, Danske Erhvervsskoler og Gymnasier Lederne, om, at formandskabet kunne overveje ved væsentlige ændringer fra de faglige udvalg, at materialet udsendes i hele REU kredsen også i fremtiden. Formanden orienterede yderligere om, at bogen 25 år med Struktøruddannelsen er fremsendt til REUs medlemmer fra det faglige udvalg, og alle er velkomne til at sikre sig et af de eksemplarer, som er fordelt på bordene. Ad dagsordenens pkt. 3 Meddelelser fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Ministeret for Børn, Undervisning og Ligestilling orienterede om, at der er sendt brev til REU om en supplerende proces angående udbud af den pædagogiske assistentuddannelse (PAU). Med dimensioneringsaftalen, hvor der er aftalt en dimensionering på 700 inkl. euv 1 på PAU,, samt set i lyset af, at der er lagt op til adgangsbegrænsning på grundforløbets anden del, mener ministeriet, at det samlet set ændrer billedet i forhold til de aktivitetsforudsætninger, som var lagt til grund i udbudsrunden. Ministeriet har på den baggrund spurgt skolerne, om de ønsker at opretholde deres ansøgninger, og dette har skolerne svaret på. Derfor er sagen nu sendt i høring til REU og 2

3 regionsrådene i dag med frist den 10. oktober. Målet er, at ministeren kan træffe afgørelse i sagen ved udgangen af oktober. Ministeret for Børn, Undervisning og Ligestilling, orienterede yderligere om, at der senere samme dag sendes et lovforslag i høring omkring ændring af produktionsskoleydelsen, som er en opfølgning på forslaget til finansloven for Der er tale om en kort høringsfrist, som forventes at blive den 5. oktober. Forslaget omhandler en harmonisering af skoleydelsen for produktionsskolerne til samme niveau som SU. Ejner K. Holst, LO, påpegede, at LO tager meget stærk afstand fra dette forslag. Kasper Munk Rasmussen, Danske Regioner, spurgte, hvorfor der ikke er lavet en ny udbudsrunde for SOSU dimensioneringen, når det er gjort på PAU? Ministeret for Børn, Undervisning og Ligestilling svarede, at ministeriet har vurderet, at den nye dimensionering på de to SOSU uddannelser ikke er væsentligt forandret i forhold til tidligere, og der derfor ikke er behov for en supplerende proces i forhold til SOSU uddannelserne. Gert Møller, Produktionsskoleforeningen, påpegede, at i forbindelse med høringen over lovforslaget står Produktionsskoleforeningen til rådighed med information til formandskabet og andre interesserede organisationer og foreninger. Formanden påpegede, at da der er høringsfrist den 5. oktober sendes lovforslaget i skriftlig høring blandt REUs medlemmer med frist den 3. oktober, hvor der afholdes formandsskabsmøde. Ministeret for Børn, Undervisning og Ligestilling, orienterede yderlige om, at der i trepartsaftalen står, at positivlisten over mulige fordelsuddannelser skal sendes i høring i de faglige udvalg og dette forventes gjort i starten af oktober. Ministeriet afventer de endelige tilgangstal som en del af datagrundlaget. Angående dimensioneringsdelen i aftalen træder det først i kraft fra 2018, og der er dermed noget tid til. Lars Kunov, Danske Erhvervsskoler og Gymnasier - Bestyrelserne, bemærkede, at der er behov for en drøftelse af processen omkring de dimensionerede uddannelser, fordi det også handler om, hvornår de unge søger optagelse på uddannelserne, og ikke kun om hvornår det træder i kraft. Det skal være sådan, at der er afklaring, når de unge begynder at søge uddannelse og modtager vejledning, og ikke først når de starter på uddannelserne. Yderligere vækker det en vis uro, at listen åbenlyst indeholder uddannelser, som ikke bør dimensioneres. Derfor skal der ske en grundig revision af listen. Formanden konkluderede, at rådet ønsker, at ministeriet vender tilbage vedrørende status på opfølgningen i forhold til trepartsaftalen på næste rådsmøde. Ad dagsordenens pkt. 4 Demonstration af ny RKV-løsning Formanden bød velkommen til Kristian Bülck, Signe Rønn Sørensen og Claus Meyer - alle fra Styrelsen for IT og Læring (STIL), som præsenterede en ny løsning i relation til realkompetencevurdering (RKV). STIL er ved at udvikle et borgerrettet RKV-selvbetjeningsværktøj, der skal give borgeren en let adgang til at få vurderet sine muligheder for merit på en ønsket erhvervsuddannelse ud fra borgens kompetencer og erfaringer. Den endelige RKV-vurdering foregår fortsat på en erhvervsskole, men 3

4 borgeren kan med dette værktøj ud fra uddannelsens meritbilag, borgerens indhentede beviser og en egenvurdering få et skøn over, hvor meget merit der kan gives. Løsningen giver samtidig borgeren mulighed for at dele baggrundsmateriale med en ønsket skole i et ensartet format, hvilket flere skoler vurderer, vil give en hurtigere og mere ensartet vurdering af realkompetencerne. STIL præsenterede herefter en prototype, hvor det er muligt at se og forholde sig til, hvordan den nye løsning kommer til at fungere. Prototypen er udviklet i tæt dialog med flere faglige udvalg og repræsentanter for brugere på skoler og på jobcentre. Ejner K. Holst, LO, kvitterede for oplægget og påpegede at det er positivt at arbejdet er igangsat. Det er positivt, at STIL har været i kontakt med de faglige udvalg. Alt i alt ser projektet fornuftigt ud, og det er et redskab, som kan få betydning i det fremadrettede arbejde på erhvervsuddannelsesområdet. Tina Voldby, TEKNIQ, påpegede at der ikke har været taget kontakt til TEKNIQs to faglige udvalg. Dette ønskes gjort, fordi TEKNIQ har seks systemer, som RKV-løsningen skal spille sammen med. Der opfordres til bedre information til de faglige udvalg, som selv udvikler digitale systemer og derfor risikerer at komme på bagkant i forhold til integrationsmulighederne af systemerne. Martin Liebing Madsen, FTF, bemærkede, at der er en historik for de enkelte uddannelser, som der bør tages højde for i relation til uddannelsesbetegnelser m.v. Peter Amstrup, Danske Erhvervsskoler og Gymnasier Lederne, påpegede, at DEG-L er begejstret for at få skabt en platform, som for skolerne er en kæmpe hjælp. Dette skal bestemt markedsføres. Ronald Karlsen, Gymnasieskolernes Lærerforening, bemærkede, at værktøjerne har været savnet på skolerne. Kasper Munk Rasmussen, Danske Regioner, pegede på, at det kunne være hensigtsmæssigt, hvis det var teknisk muligt at få en liste over skoler, som udbyder uddannelsen i lokalområdet. Per Påskesen, Dansk Metal, kvitterede for RKV-værktøjet. Det har været rigtig positivt for Dansk Metal at få denne dimension med. Det er vigtigt, at der bliver skabt nogle muligheder, som også kan udnyttes i vejledningsmæssig sammenhæng. Sissel Kondrup, Uddannelsesforbundet, påpegede, at det er et fornuftigt værktøj til at få afdækket hvilke kompetencer, der kan bruges på de forskellige områder. Der er rigtig mange i den gruppe værktøjet henvender sig til, som har brug for bredere vejledning. Er der gjort sig tanker om, hvilke uddannelser man laver realkompetencevurdering op i mod? Man kunne overveje at lave det bredere og vælge fagområder ud. Ministeret for Børn, Undervisning og Ligestilling, bemærkede, at hvorvidt information er kommet godt nok ud kan altid overvejes. Der er nogle faglige udvalg, som har været en tæt del af dette arbejde, og dermed er der mere kvalitetssikring. Lige præcis dette RKV-værktøj har været et stort projekt siden reformen i 2014, og det er et emne, som har været i alle afrapporteringer af reformen. Formanden takkede for oplægget og konkluderede at der er en positiv tilgang til værktøjet, men at der er opmærksomhedspunkter. STIL er altid velkommen til at invitere rådet til at være med til at udvikle 4

5 dette værktøj. Yderligere kan der være en god eksportmulighed, idet f.eks. Norge har problemer med deres RKV-værktøj. Ad dagsordenens pkt. 5 Finanslovforslaget for 2017 Formanden bemærkede indledningsvis, at formandskabet til dette punkt har udsendt et forslag til fælles udtalelse fra REU, men inden dette skal drøftes, vil kontorchef Kasper Warrer fra Økonomi- og Koncernafdelingen præsentere finanslovsforslaget. Kasper Warrer præsenterede herefter finanslovforslag for Ejner K. Holst, LO, bemærkede, at LO ikke forstår den strategi, som ligger i finanslovforslaget for Der er et fælles ønske om at få flere igennem uddannelsessystemet, og på den baggrund mener LO, at besparelser er en tåbelig retning at gå. LO kan tilslutte sig udtalelsen, som er udarbejdet af formandskabet. Jannik Bay, DA, takkede for oplægget og bemærkede, at det er pudsigt, at man laver denne barbering af erhvervsuddannelsesområdet i finanslovforslaget for 2017, når der samtidigt er indgået en trepartsaftale, som fremmer det. Per Påskesen, Dansk Metal, gav udtryk for ønske om, at de 150 mio.kr., som tilbageføres til sektoren i forbindelse med trepartsaftalen, tilbageføres efter samme model som i forbindelse med finansloven for Gert Møller, Produktionsskoleforeningen, bemærkede, at man fra produktionsskolernes side vil kvittere for, at REUs formandskab medtænker produktionsskolerne i den samlede indsats for at få flere elever gennem en erhvervsuddannelse. Endvidere gjorde Gert Møller opmærksom på et styresignal for moms, som er drøftet tidligere i REU, og det vil få stor betydning for erhvervs- og produktionsskoler, hvis styringssignalet bliver opretholdt. Angående forslaget vedrørende produktionsskoleydelsen er dette et kæmpe beløb, og man skal være opmærksom på, at der er tale om unge under 18 år. Martin Liebing Madsen, FTF, bemærkede i forhold til REUs udtalelse, at den almene voksenuddannelse (AVU)også bør medtages i udtalelsen i relation til at fungere som forberedende forløb til erhvervsuddannelserne. Peter Amstrup, Danske Erhvervsskoler og Gymnasier Lederne, stillede spørgsmål vedrørende indkøbsfase 10 og 11. I forbindelse med de indkøbsprogrammer, som blev fastlagt, blev der også stillet betingelser til, hvad staten skulle gøre for, at dette kunne realiseres, men er dette rent faktisk sket? Lars Kunov, Danske Erhvervsskoler og Gymnasier Bestyrelserne, spurgte til omfordeling mellem store og små skoler. Yderligere blev det påpeget, at når der kommer besparelser på htx, så har det også konsekvens for erhvervsuddannelsesområdet. Lone Folmer Berthelsen, Dansk Industri, bemærkede angående omprioriteringsbidraget, at man skal passe på ikke at lave samme fejl som for ti år siden, hvor det blev sagt, at alle skal have en ungdomsuddannelse uanset hvilken en, der er tale om. Alle er enige om, at man skal have gang i erhvervsuddannelsesområdet, men der er ingen sammenhæng til, at man rent faktisk prioriterer det økonomisk. Det er dybt beklageligt, at der ikke er politisk mod til at prioritere det, som prioriteres i ord i mange andre sammenhænge. Sissel Kondrup, Uddannelsesforbundet, bemærkede, at mange ikke umiddelbart kan komme ind på en erhvervsuddannelse, og de skal dermed omkring et AVU-forløb, som kan supplere deres kompetencer. 5

6 Derfor opfordrer Uddannelsesforbundet REU til i udtalelsen vedrørende finanslovforslag for 2017 også at pege på tilbuddet til de, som har brug for det boglige løft. Formanden kvitterede for kommentarerne og konkluderede, at der er opbakning, til den udtalelse formandskabet har udarbejdet. Formandskabet skal se på en mulig formulering vedrørende AVUområdet, men at der samtidig skal være opmærksomhed på, at det er VEU rådet, som rådgiver ministeren på dette område. Ad dagsordenens pkt. 6 Høring over udkast til to lovforslag som opfølgning på aftale om styrkede gymnasiale uddannelser Formanden orienterede indledningsvis om, at høringsfristen for så vidt er overskredet, men REU har på grund af mødet i dag fået en særegen undtagelse fra høringsfristen, som dog betyder, at høringssvaret skal afgives umiddelbart efter mødet. Formandskabet har udarbejdet et forslag til høringssvar fra REU, som samtidig henviser til organisationernes selvstændige høringssvar. I forhold til udkastet har Danske Erhvervsskoler og Gymnasier - Lederne givet udtryk for, at foreningen ikke tilslutter sig opfordringen om navneændring til erhvervsuddannelse med studiekompetence (eux). Og HL har oplyst, at HL ikke kan støtte en tilslutning til forslaget vedrørende studiekompetence på den merkantile eux. Martin Liebing Madsen, FTF, påpegede, at FTF tislutter sig HLs bemærkninger. Morten Smistrup, LO, foreslog en skærpet formulering omkring eux navnet fra at REU udtrykker tvivl i forhold til om navnet er velvalgt til REU mener ikke, at navnet er velvalgt. Formanden konkluderede, at LOs forslag til skærpelse af høringssvaret samt de to mindretalsudtalelser fra DEG-L og HL/FTF indarbejdes i REUs høringsvar, og i øvrigt vedlægges REUs høringssvar de to fremsendte dokumenter. Ad dagsordenens pkt. 7 REUs indstilling om adgangsbegrænsning til erhvervsuddannelsernes grundforløb, fastsættelse af kvoter samt fastsættelse af uddannelser, der skal udbydes med skolepraktik i 2017 (positivlisten) Formanden orienterede indledningsvis om, at som besluttet på REUs møde den 26. august har ministeriets anmodning i denne sag været sendt i høring i de faglige udvalg. På denne baggrund har REU modtaget høringssvar for en række erhvervsuddannelser, og REUs medlemmer har modtaget kopi af de samlede høringssvar fra de faglige udvalg, inkl. tilhørende oversigt. For så vidt angår det Faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS) har udvalget oplyst, at udvalget ikke har set sig i stand til at svare REU inden for tidsfristen i lyset af den nye dimensioneringsaftale. Udvalget vil orientere REU om en mulige dato for PASS svar, så snart der er overblik over processen. Den 22. september modtog REU endvidere mail fra Faglig udvalg på Oplevelsesområdet om, at udvalget ønsker at vende tilbage med en konkret kvotestørrelse, når udvalget har været i fornyet kontakt med grundforløbsskoler og branchen i forhold til behovet for faglærte fitnessinstruktører. 6

7 Formanden spurgte på denne baggrund, om der er bemærkninger til det modtagne høringsmateriale, idet formanden går ud fra, at REU indstiller videreførelse af eksisterende vilkår for de uddannelser, hvor REU ikke har modtaget udtalelse fra et fagligt udvalg. Morten Smistrup, LO, bemærkede, at LO står fast på, at det er beskæftigelsen, som er det eneste saglige kriterium for at indføre dimensioneringer. Det er ikke et sagligt kriterium, at der er for mange elever på grundforløbet. LO kan støtte, at der indføres adgangsbegrænsninger på webintegrator, grafisk tekniker, mediegrafiker, ernæringsassistent, veterinærsygeplejerske og fotograf. Der kan ikke støttes adgangsbegrænsning på uddannelsen digital media, og på fitnessinstruktør kan adgangsbegrænsning støttes, men der skal muligvis ses på kvotetallene, idet disse muligvis skal reguleres. LO kan dermed støtte de fleste indstillinger fra de faglige udvalg bortset fra digital media. Yderligere er en vigtig sag produktøruddannelsen, som er en meget lille uddannelse. REUs formandskab har tidligere haft drøftelser med det faglige udvalg og har indgået en aftale med udvalget om, at REU som udgangspunkt indstiller, at dimensioneringen ophæves i tre år. Dette skyldes, at der skal være mulighed for at trække andre grupper - for eksempel uddannede flygtninge - ind i industrien. Formandskabet har aftalt, at hvis det ikke lykkedes for det faglige udvalg over de tre år, skal der ske drastiske ændringer. Joan Prahl, FOA, påpegede. at der er kommet en ny dimensioneringsaftale på den pædagogiske assistentuddannelse (PAU), og det aftalte minimumsantal omfatter både unge og voksne. Når PASS skal komme med et tal for adgangsbegrænsning på grundforløbets 2. del, kan det være svært at gætte på, hvor mange af de ansatte pædagogmedhjælpere, der ønsker at søge ind på den pædagogiske assistentuddannelse. FOA har ikke et ønske om at gøre uddannelsen helt umulig at komme ind på for de mange unge. Derfor er det vigtigt, at der kommer et kvalificeret bud på adgangsbegrænsningen fra PASS. FOA er netop blevet informeret omkring den nye udbudsrunde, herunder datoer og proces for denne, men for FOA er det vigtigt, at der hurtigt skabes et godt overblik over, hvor PAU skal udbydes. Jannik Bay, DA, påpegede, at DA er enig med LO undtagen på et punkt. Det skal pointeres, at der er indkommet en række fornuftige og relevante bemærkninger fra de faglige udvalg, som der skal lyttes til, og ikke kun beskæftigelsesfrekvenserne som kriterium. DA støtter indstillingerne fra de faglige udvalg på produktør, webintegrator og mediegrafiker. Angående digital media er DA ikke enige med LO. Der skal være en kvote ift. digital media, som også angivet af de faglige udvalg. DA støtter yderligere de faglige udvalgs indstillinger angående film - og tv-produktionstekniker, fotograf, veterinærsygeplejerske og fitnessinstruktør. Martin Liebing Madsen, FTF, bemærkede, at indstillingen angående ernæringsassistent går på, at uddannelsen fortsætter som i dag, hvor der ikke er adgangsbegrænsninger. Formanden konkluderede, at REUs indstilling afgives med enighed med undtagelse af digital media, hvor der afgives en delt indstilling. Yderligere er fristen for at komme med en kvote for fitnessinstruktør til ministeriet den 3. oktober. Ad dagsordenens pkt. 8 Evt. Kasper Munk Rasmussen, Danske Regioner, orienterede om at de fem regioner har lanceret en hjemmeside kaldet Dit barns fremtid, som er rettet mod forældres information omkring erhvervsuddannelser. 7

28. september Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL) har ved brev af 28. juni 2016 anmodet REU om indstilling om ovenstående.

28. september Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL) har ved brev af 28. juni 2016 anmodet REU om indstilling om ovenstående. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K (Sendt pr. e-mail til stukeko@stukuvm.dk ) Rådet for de Grundlæggende

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 100 Fredag den 11. december 2015 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Referat af REUs Møde nr. 100 Fredag den 11. december 2015 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Referat af REUs Møde nr. 100 Fredag den 11. december 2015 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden. Ejner K. Holst, LO, bød velkommen

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 90 Fredag den 10. oktober 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet

Referat af REUs Møde nr. 90 Fredag den 10. oktober 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Referat af REUs Møde nr. 90 Fredag den 10. oktober 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 89 den 19. september 2014. Formanden

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 88 Fredag den 29. august 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet

Referat af REUs Møde nr. 88 Fredag den 29. august 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Referat af REUs Møde nr. 88 Fredag den 29. august 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 80 den 20. september 2013. Formanden

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet

Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 83 den 31. januar 2014 Formanden bød

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat Tilstede Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle Stang Traasdahl, KL Lotte

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 104 Fredag den 20. juni 2016 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Referat af REUs Møde nr. 104 Fredag den 20. juni 2016 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Referat af REUs Møde nr. 104 Fredag den 20. juni 2016 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Formanden bød velkommen til mødet, og

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 79 Fredag den 23. august 2013 Afholdt i Undervisningsministeriet

Referat af REUs Møde nr. 79 Fredag den 23. august 2013 Afholdt i Undervisningsministeriet Referat af REUs Møde nr. 79 Fredag den 23. august 2013 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 77 den 20. juni 2013 og møde nr.

Læs mere

Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser

Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Referat af REUs Møde nr. 53 Fredag den 21. maj 2010 Afholdt i Undervisningsministeriet Deltagelse i og afbud til mødet fremgår af vedhæftede afkrydsningsliste.

Læs mere

Til ansøgere om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden

Til ansøgere om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden Til ansøgere om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden 2017 Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: Regionsrådene Kopi: Det faglige udvalg Udbudsrunden 2017:

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 81 Fredag den 11. oktober 2013 Afholdt i Undervisningsministeriet

Referat af REUs Møde nr. 81 Fredag den 11. oktober 2013 Afholdt i Undervisningsministeriet Referat af REUs Møde nr. 81 Fredag den 11. oktober 2013 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 80 den 20. september 2013. Formanden

Læs mere

Som følge af aftalen er der gennemført en supplerende proces for udbud af PAU.

Som følge af aftalen er der gennemført en supplerende proces for udbud af PAU. Til EUC Nordvestsjælland og Professionshøjskolen UCC om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden 2017 Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: Regionsrådene Kopi:

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 82 Fredag den 13. december 2013 Afholdt i Undervisningsministeriet

Referat af REUs Møde nr. 82 Fredag den 13. december 2013 Afholdt i Undervisningsministeriet Referat af REUs Møde nr. 82 Fredag den 13. december 2013 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 81 den 11. oktober 2013 Formanden

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 83 Fredag den 31. januar 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet

Referat af REUs Møde nr. 83 Fredag den 31. januar 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Referat af REUs Møde nr. 83 Fredag den 31. januar 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 82 den 13. december 2013 Formanden

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 107 Fredag den 14. oktober 2016 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Referat af REUs Møde nr. 107 Fredag den 14. oktober 2016 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Referat af REUs Møde nr. 107 Fredag den 14. oktober 2016 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 106 den

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 102 Fredag den 18. marts 2016 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Referat af REUs Møde nr. 102 Fredag den 18. marts 2016 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Referat af REUs Møde nr. 102 Fredag den 18. marts 2016 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden. Formanden bød velkommen til mødet, og

Læs mere

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00 Bilag 2.2, Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl. 10.00 til 12.00 Tilstede: Joan Prahl, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Jette Hovedskov,

Læs mere

Referat fra møde i LUU - PA

Referat fra møde i LUU - PA Referat fra møde i LUU - PA Dato: Onsdag den 21. oktober 2015 Kl. 10.00 14.00 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Medlemmer: Formand; Kim Henriksen, FOA Herning (KH) Jens Ole Koch,

Læs mere

Udbudsrunden Udbudsrunden 2017

Udbudsrunden Udbudsrunden 2017 Udbudsrunden 2017 Udbudsrunden 2017 Udbudsrunden 2017 De nuværende godkendelser til at udbyde erhvervsuddannelsernes grundog hovedforløb samt godkendelser til at være praktikcenter har virkning frem til

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 93 Fredag den 23. januar 2015 Afholdt i Undervisningsministeriet

Referat af REUs Møde nr. 93 Fredag den 23. januar 2015 Afholdt i Undervisningsministeriet Referat af REUs Møde nr. 93 Fredag den 23. januar 2015 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 92 den 12. december 2014 Formanden

Læs mere

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014

Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014 Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014 Social- og Sundhedsskolerne i Region Syddanmark samt Region Syddanmark og kommuner i Region Syddanmark har med interesse modtaget

Læs mere

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl 5.december 2017 Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl. 15.00 17.00 Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Damian Eis, elevrepræsentant 1. Godkendelse af

Læs mere

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Udbydere af erhvervsuddannelser Praktikcentre Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010 Mødedeltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jens Kronborg, Martin Taarup, Oluf Brandt, André Gremaud og Verner Ljung. Afbud: Anne Knudsen, Fritze Tillisch og Stig Samson Naur Referat 1. Godkendelse

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl til Emne: Referat fra mødet

Referat. Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl til Emne: Referat fra mødet Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede: Nanna Højlund, FOA, formand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Jette Hovedskov, Danske regioner

Læs mere

Konkrete bemærkninger:

Konkrete bemærkninger: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Departementet Vedrørende sags.nr.: 16/09939 Den 23. september 2016 Høring over udkast til lov om de gymnasiale uddannelser Ministeriet har med brev af

Læs mere

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 20. juni 2012 kl. 16-18 Adresse: FOA, Fuglebakken 2, Himmelev, 4000 Roskilde Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne

Læs mere

Sammenhænge mellem godkendelser til at udbyde grundforløbets 1. del og grundforløbets 2. del.

Sammenhænge mellem godkendelser til at udbyde grundforløbets 1. del og grundforløbets 2. del. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 26 1220 København K (Sendt pr. e-mail til: John.Torben.Larsen@stukuvm.dk Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

6. Drøftelse af indstillinger i forbindelse med sagsfremstillinger til RAR

6. Drøftelse af indstillinger i forbindelse med sagsfremstillinger til RAR 10. marts 2016 Deltagere: Flemming Kronsten, formand Gert Jørgensen, næstformand Carsten Bloch Nielsen, næstformand Marianne Sumborg, arbejdsmarkedsdirektør AMK Øst Helle Klein, AMK Øst (referent) Dagsorden

Læs mere

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love Undervisningsministeriet Simon Kjølby Larsen Vester Voldgade 123 1552 København V efu-vej@uvm.dk DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Møde 2/ maj 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - FUTKA

Møde 2/ maj 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - FUTKA Møde 2/2017 17. maj 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - FUTKA Tilstede: Afbud: Dagsorden: Per Gaunø Jensen, Kirsten Møller Christensen, Anna Anholm Egeberg, Bente

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Søren Skriver Johnny Wichmann København den 18. oktober 2016 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen Tilforordnede:

Læs mere

Notat. EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag

Notat. EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag Regionshuset Viborg Notat Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag Forretningsudvalget

Læs mere

Ministeriet beder om rådets indstillinger senest tirsdag den 13. juni 2017.

Ministeriet beder om rådets indstillinger senest tirsdag den 13. juni 2017. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K (Sendt pr. e-mail til: euteko@stukuvm.dk) ) Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA Jette Hovedskov,

Læs mere

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Irene Winter, Bente Juulsgaard, Kasper Soelberg, Ilse Rasmussen Fra skolen: Else Ravn Rasmussen, Lotte Herskind, Lonnie

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Lasse Breddam, Kurt Pedersen og Anne Wieth-Knudsen (referent) Afbud: Per Fruerled, Finn Pedersen

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

Ordinært bestyrelsesmøde

Ordinært bestyrelsesmøde Referat 52. bestyrelsesmøde DE-B 10. februar 2016 Ny Vestergade 17, 2. sal Ordinært bestyrelsesmøde Onsdag den 10. februar 2016 kl. 10.00-12.00 Referat Deltagere: Per Påskesen (TEC), formand Søren Pagh

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Referat af Danske SOSU-skolers bestyrelsesmøde d kl

Referat af Danske SOSU-skolers bestyrelsesmøde d kl Referat af Danske SOSU-skolers bestyrelsesmøde d. 24.10.2013 kl. 8.30-14.00 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Opfølgning på seneste referat På det seneste bestyrelsesmøde blev foreningens

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 13. december 2011 Referatet blev godkendt og underskrevet. 3. Orientering siden sidst

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 13. december 2011 Referatet blev godkendt og underskrevet. 3. Orientering siden sidst Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med et ekstra punkt. Det blev pkt. 10: Forslag om ændring af lov om produktionsskoler (kompetencebeviser m. m.) 2. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Møde i SOSU-udvalgsmødet den 7. juni 2007 kl. 13:00 15:30 I Danske Regioner, Dampfærgevej København

Møde i SOSU-udvalgsmødet den 7. juni 2007 kl. 13:00 15:30 I Danske Regioner, Dampfærgevej København Bilag 2.1 Møde i SOSU-udvalgsmødet kl. 13:00 15:30 I Danske Regioner, Dampfærgevej 22 2100 København Ø. Tilstede John Hyrup Jensen, Epos Nanna Højlund, FOA - Fag og Arbejde, formand John Skonberg, Danske

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser

Udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser Til adressater på vedlagte høringsliste (bilag B) Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 22.02.2016 Høring over udkast til bekendtgørelse

Læs mere

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM 2015/164 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Overordnet baggrund for forslaget Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut LBK nr 782 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 002.96Q.541 Senere ændringer til

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreform

Erhvervsuddannelsesreform Erhvervsuddannelsesreform 2014-2015 Ursula Dybmose, KL Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner, PASS 1. september 2014 Indhold Reformens mål Grundforløbet Flytning af 7 uger Adgangskrav til hovedforløbet

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Produktionsskoleforeningen (PSF) har d. 11. februar 2010 modtaget undervisningsministeriets udsendelse af ovennævnte lovforslag til høring.

Produktionsskoleforeningen (PSF) har d. 11. februar 2010 modtaget undervisningsministeriets udsendelse af ovennævnte lovforslag til høring. Vejle, d. 26. februar 2010 Til Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Høring over forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser,

Læs mere

Referat fra møde i LUU - PA

Referat fra møde i LUU - PA Referat fra møde i LUU - PA Dato: Fredag den 16. september 2016 Kl. 08.30 11.30 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Medlemmer: Formand; Kim Henriksen, FOA Herning (KH) Jens Ole

Læs mere

Notat 19. august 2016 J-nr.: /

Notat 19. august 2016 J-nr.: / Notat 19. august 2016 J-nr.: 82579 / 2324233 Orientering om: Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og om praktikpladser Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse og erhverv

Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse og erhverv Uddannelsesudvalget L 112 - Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Januar 2009 Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE 21. juni 2016

REFERAT BESTYRELSESMØDE 21. juni 2016 REFERAT BESTYRELSESMØDE 21. juni 2016 Tidspunkt: Tirsdag den 21. juni 2016 kl. 9.00 12.00 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ulla Møller Thomsen, Susanne

Læs mere

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Til stede: Peder Ring, Danske Regioner Per Hvenegaard, TL Birgit Andersen, H:S

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 på Ledernes Konferencecenter i Odense. REFERAT

Bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 på Ledernes Konferencecenter i Odense. REFERAT Bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 på Ledernes Konferencecenter i Odense. REFERAT Mødedeltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Oluf Brandt, John Rundstrøm, Jens Kronborg, Martin Taarup og André

Læs mere

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk 10-11-2014 Side 1 Baggrund Finansieringen af Ungepakke 2 udløb med udgangen af 2013 I Aftalen om et fagligt løft af

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Anmodning om regionsrådenes

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2017

Udviklingsredegørelse for 2017 Udviklingsredegørelse for 2017 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til mediegrafiker 1. Redegørelsen Redegørelsens

Læs mere

Adgangsbegrænsning til grundforløb for elever optaget i grundforløb fra og med 1. august 2015

Adgangsbegrænsning til grundforløb for elever optaget i grundforløb fra og med 1. august 2015 Til skoler der udbyder erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 000 Fax 3392 302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-4-30-44

Læs mere

4) Forretningsorden Bilag 4.1 Notat om ajourføring af forretningsorden Bilag 4.2 Ny forretningsorden med ændringer

4) Forretningsorden Bilag 4.1 Notat om ajourføring af forretningsorden Bilag 4.2 Ny forretningsorden med ændringer Referat fra møde i Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen torsdag den 28. jan. 2010 kl. 9 11 i SEVU, Ny Vestergade 17, 3. th., 1471 Kbh. K Tilstede: Nanna

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 77 Torsdag den 20. juni 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning

Referat af REUs Møde nr. 77 Torsdag den 20. juni 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Referat af REUs Møde nr. 77 Torsdag den 20. juni 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Deltagelse i og afbud til mødet fremgår af vedhæftede afkrydsningsliste. Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland Arbejdsmarkedsudvalget L 79 - Bilag 7 Offentlig Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 15. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Undervisningsministeren præsenterede 2. oktober regeringens udspil til en kommende erhvervsuddannelsesreform.

Læs mere

NB! Ved afholdelse af nærværende oplæg ved

NB! Ved afholdelse af nærværende oplæg ved 1 NB! Ved afholdelse af nærværende oplæg ved konferencen d. 28. og 29. september 2015 blev det tydeligt, at navnet RKV giver anledning til misforståelser og forvirring. Systemet der orienteres om her vedr.

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 2. oktober 2014 kl

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 2. oktober 2014 kl Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Christian Jørgensen Angela Kühl Jensen Anne-Mette Holm Sørensen Karsten Uno Petersen Anette Byriel Andersen

Læs mere

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1)

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Etablering af praktikcentre Praktikcentre er koordinerende enheder på erhvervsskoler. Centrene får ansvar for at sikre den samlede uddannelse for elever,

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område Tid 18. marts 2015 kl. 14.30 16.00 Sted SOSU Nord, På Sporet 8, 9000 Aalborg, lokale 1.046 (henv. i informationen) Mødedeltagere:

Læs mere

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT Til stede: Afbud: Claus Agø Hansen, Jannie Arge, Søren Bach-Petersen, Bonnie Blirup, Kirsten Møller Christensen, Henrik Lytsen,

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 25. marts 2015 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 23. september 2015 kl

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 23. september 2015 kl Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Maiken Haugaard Villadsen Carsten Ohrt Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Anette

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. den 30. marts 2016 kl på Thise Mejeri

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. den 30. marts 2016 kl på Thise Mejeri R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 30. marts 2016 kl. 13.00 på Thise Mejeri Tilstede var: Lars Gram Nils Juhl Andreasen Finn Ladegaard Peter K. Holm Lars Kaae Maria-Christina Sørensen

Læs mere

Referat. Fraværende: Lennart Damsbo-Andersen. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Referat. Fraværende: Lennart Damsbo-Andersen. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 1. juni 2016 Referat fra både bestyrelsesmødet den 1. juni samt 2. september blev godkendt 3. Orientering

Læs mere

Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg

Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: Forretningsorden for SOSU Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg:... Baggrund... 2 Formål... 2 Sammensætning,

Læs mere

REFERAT af LUU på ZBC - 3. møde. Torsdag den 7. februar 2013, kl. 8.00 til 11.00

REFERAT af LUU på ZBC - 3. møde. Torsdag den 7. februar 2013, kl. 8.00 til 11.00 Deltagere: Lotte Høgh, HK/Handel Benedicte Drejer, HK/Privat REFERAT af LUU på ZBC - 3. møde Torsdag den 7. februar 2013, kl. 8.00 til 11.00 Michael Rosenberg Hansen, HK/Kommunal Benjamin Rasmussen, BILKA

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Referat. Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11. Referat fra mødet

Referat. Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11. Referat fra mødet Referat Udvalg: PASS Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11 Emne: Referat fra mødet Til stede: Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl. 10-14 - Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Kurt Pedersen, Finn Stengel Pedersen, Lasse Breddam, Helle

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge Mødetidspunkt 02-03-2016 19:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse A & B Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 21:00 Tilstede:

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 3 Referat 2.10.2014 Kl. 16:00-19:00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Afbud: Deltagere: Carlsbergvej 34, Hillerød, Mødelokale,

Læs mere

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik 21. oktober 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg

Læs mere

Finanslov 2017 Opmærksomhedspunkter

Finanslov 2017 Opmærksomhedspunkter Finanslov 2017 Opmærksomhedspunkter Konference for økonomi- og administrationschefer Danske Erhvervsskoler og Gymnasier 29. november 2016 Side 1 Agenda Finanslovsforslag 2017 Finanslov 2017 Investeringsrammer

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 839 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 032.42S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1173 af

Læs mere

Dorte Würtz REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Dorte Würtz REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 9. december 2010 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Claus Henriksen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Kurt Mikkelsen Helle Ankersen 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen

Læs mere

Referat af møde i Det Nationale Dialogforum den 27. marts 2015

Referat af møde i Det Nationale Dialogforum den 27. marts 2015 Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Referat af møde i Det Nationale Dialogforum

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 71 Fredag den 14. september 2012 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning

Referat af REUs Møde nr. 71 Fredag den 14. september 2012 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning UDKAST Referat af REUs Møde nr. 71 Fredag den 14. september 2012 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Deltagelse i og afbud til mødet fremgår af vedhæftede afkrydsningsliste. Ad dagsordenens

Læs mere

Efter høringsfristens udløb den 27. januar 2014 er der indkommet 46 høringssvar.

Efter høringsfristens udløb den 27. januar 2014 er der indkommet 46 høringssvar. Bilag 7 Modtager(e): Kopi: Kommenteret høringsnotat om forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske

Læs mere

Referat fra 3. møde i bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 14. august 2007 kl. 9-14, FOA, Vesterbro 120, 5000 Odense C.

Referat fra 3. møde i bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 14. august 2007 kl. 9-14, FOA, Vesterbro 120, 5000 Odense C. Social- og Sundhedsskolen Fyn Referat fra 3. møde i bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 14. august 2007 kl. 9-14, FOA, Vesterbro 120, 5000 Odense C. Til stede: Direktør Erik Knudsen,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 09.08.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatgsområder, -projekter og - aktiviteter

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2013-14 L 17 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2013-14 L 17 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Forskning, 2013-14 L 17 Bilag 1 Offentligt Notat Kommenteret høringsoversigt til lovforslag om ændring af lov om onshøjskoler for videregående uddannelser og lov om Danmarks institut og om

Læs mere