Referat af REUs Møde nr. 107 Fredag den 14. oktober 2016 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af REUs Møde nr. 107 Fredag den 14. oktober 2016 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling"

Transkript

1 Referat af REUs Møde nr. 107 Fredag den 14. oktober 2016 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 106 den 23. september 2016 Formanden bød velkommen til møde nr. 107 i REU og informerede om, at REU på dette møde skal behandle både temadrøftelse om forberedende tilbud, resultater for klare mål i forbindelse med eudreformen og årsstatistikken for praktikpladsområdet Derfor modtog REUs medlemmer supplerende mødemateriale forud for mødet. På den baggrund blev dagsordenen samt referatet fra REUs møde nr. 106 den 23. september 2016 godkendt. Ad dagsordenens pkt. 2 Meddelelser fra formanden Formanden orienterede om, at der siden sidste møde er kommet nye tal for tilgangen til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommer. De nye opgørelser fra ministeriet pr. medio september er vedlagt mødematerialet, og selv om tallene ikke er prangende ser det ud til, at udviklingen går i den rigtige retning med 3 pct. større tilgang til grundforløbene i 2016 sammenlignet med Formanden orienterede yderligere om, at siden sidste møde er resultatet af udbudsrunden 2017 blevet udmeldt, og at ministeren i sit brev til REU kvitterer for REUs rådgivning og for rådets store og grundige arbejde med indstillinger om de knap ansøgninger, hvor der er enighed om langt de fleste. Ministeren peger på, at for de ansøgninger, hvor der ikke er enighed, da er det oftest begrundet i, at ministeren har vægtet kriteriet om geografisk spredning højt. Formanden informerede om, at formandskabet har været i dialog med ministeriet om mulighederne for en evaluering af erfaringerne fra udbudsrunden bl.a. i relation til geografi, datagrundlag bl.a. i forhold til klare mål osv. Det er aftalt med ministeriet, at dialogen fortsætter, idet der er enighed om, at det i givet fald vil være vigtigt at følge op, mens sagen stadig er i frisk erindring. Formanden informerede yderligere om, at formandskabet, på baggrund af den bemyndigelse REU gav på sidste rådsmøde, har afgivet udtalelse i forhold til den reviderede proces vedrørende udbud af den pædagogiske assistentuddannelse (PAU). Udtalelsen blev sendt til ministeriet i tirsdags, hvor REUs medlemmer også fik kopi af udtalelsen. Som det fremgår af udtalelsen afholdt REUs formandskab og formandskabet for PASS møde i sagen fredag den 7. oktober, og på den baggrund fremsendte PASS mandag eftermiddag udvalgets begrundede udtalelse. Da fristen af ministeriet var blevet udsat til tirsdag valgte formandskabet på dette grundlag at sende REUs udtalelse til ministeriet. 1

2 Morten Smistrup, LO, tilføjede, at der var stor uenighed omkring den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) i det faglige udvalg, og der var delt indstilling angående både udbudsansøgningerne og dimensioneringens størrelse. På den baggrund indbød formandskabet det faglige udvalg til møde for afsøge mulighederne for et kompromis, men det viste sig at være umuligt angående udbud. Parterne lå for langt fra hinanden. Angående dimensioneringen nåede parterne til enighed. Derfor er resultatet, at rådet til ministeriet måtte fremsende en delt indstilling omkring udbuddet men en fælles indstilling omkring dimensioneringen. Ejner K. Holst, LO, bemærkede, at REU skal glæde sig over den lille stigning i tilgangen til erhvervsuddannelserne, men fokus skal også være på hovedforløbet, og om eleverne får en praktikplads. Angående udbudsrunden bør REU give ministerens ros videre til de faglige udvalg. Vedrørende den pædagogiske assistentuddannelser har været en tumultarisk proces, og det havde været ønskeligt, at der var nået større enighed. Jannik Bay, DA, bemærkede, at stigningen i tilgangen til erhvervsuddannelsen er positiv, og at den skal opretholdes. Angående udbud er der nået en positiv løsning i fællesskab, og der bør kvitteres for de faglige udvalgs store arbejde, og de svære diskussioner, som udvalgene har taget lokalt. Det er positivt, at ministeriet vil følge kvaliteten på institutionerne, idet det er en af de ting, som har fyldt meget i diskussionerne i de faglige udvalg. I den evaluering, som skal laves, er det vigtigt at se på data omkring bl.a. geografi, hvor der ikke er blevet kommunikeret helt tydeligt. I næste udbudsrunde er trepartsaftalen trådt i kraft, og det er vigtigt at reflektere over betydningen af rækkefølgen i beslutningerne omkring udbud, dimensionering og udpegning af fordelsuddannelser, som er svære at håndtere. Joan Prahl, FOA, påpegede, at opgaven vedrørende den pædagogiske assistentuddannelse har været en meget svær, men den er blevet løst med fokus på geografisk dækning, og hvor der kan være fagligt bæredygtige miljøer. Det faglige udvalg har indstillet på baggrund af den viden, der har været til rådighed. Der kom ny information og viden i går aftes, som ikke har været inkorporeret i indstillingen. Dette er beklageligt. Den indstillede dimensioneringen var det bedst opnåelige resultat, og det er positivt med flere oprettede pladser end forventet. Det er ærgerligt, at der i fællesskab ikke kunne afgives en fælles indstilling til REU. Jeppe Rosengård Poulsen, SOSU Nykøbing Falster, bemærkede, at man fra skolernes side havde haft svært ved at forestille sig, at indstillingen vedrørende udbud af den pædagogiske assistentuddannelse skulle ende, som den gjorde, hvilket også er forklaring på det brev som Danske SOSU-skoler har fremsendt i sagen. Der bør gælde et generelt princip om, at erhvervsuddannelser placeres på institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Pia Maul Andersen, 3F, tilsluttede sig de positive tilkendegivelser omkring øget tilgang til erhvervsuddannelserne men påpegede, at der for euv stadig er tale om alarmerende negative tal. Euv skal følges tæt, og der er behov for en drøftelse af, hvad REU kan gøre i den forbindelse. Michael Boas Pedersen, Dansk Industri, påpegede, at Dansk Industri ikke er enig med ministeren vedrørende hensynet til bæredygtighed men respekterer beslutningen. Dog opfordres der til, at bæredygtigheden i de enkelte godkendte udbud følges tæt. Lars Kunov, Danske Erhvervsskoler og Gymnasier - Bestyrelserne, tilsluttede sig Danske SOSUskolers betragtninger om princip for udbudsplacering af erhvervsuddannelser og påpegede endvidere, at tallene for tilgangen til erhvervsuddannelserne ligger langt under, hvad man forventede på dette tidspunkt, da reformen blev udarbejdet. Der var en forventning om, at tilgangen til euv ville falde, men 2

3 at udviklingen ville vende tilbage til udgangspunktet. Dette er ikke sket. På euv er udviklingen en katastrofe, mens der på resten af erhvervsuddannelsesområdet skal være en markant større stigning i tilgangen, hvorfor næste år skal dedikeres til at skaffe flere elever. Christoffer Jørgensen, Handelsskolernes Lærerforening, tilsluttede sig Lars Kunovs udtalelser og bemærkede, at der allerede inden reglerne trådte i kraft var advaret mod, at forholdene kunne ende i den situation, som euv er i nu. Aftalekredsen har fundet anledning til at forslå ændringer angående eux, selvom der løbende har været dokumenteret problemet angående euv. Fra flere skoler forlyder det, at der ikke går lang tid før, at de vil lukke voksenafdelinger især på det merkantile område. Handelsskolernes Lærerforening har peget på helt konkrete tiltag, som ikke er blevet taget i betragtning. Der skal ske noget nu. Fjernelse af tvangsmeritten er et godt sted at starte. Jeppe Rosengård Poulsen, SOSU Nykøbing Falster, bemærkede, at når man indfører en reform, der laver særforanstaltninger for den enkelte elev, bliver det svært at lave kvalitetsmæssig undervisning, fordi der er forskellige elevtyper. Jonas Thisted, Landssammenslutningen af Handelsskoleelever, bemærkede, at man fra elevside på det merkantile område er tilfreds med den geografiske spredning som følge af udbudsrunden. På det tekniske område er der utilfredshed med den geografiske spredning, da man, på nogle af de uddannelser hvor der mangler elever, har valgt alligevel ikke at godkende udbudssteder, hvilket er ærgerligt. Jannik Bay, DA, erklærede sig enig i, at der fortsat skal være fokus på, hvordan antallet af elever kan øges. Der er behov for et øget fokus på euv, hvilket DA forslog i trepartsforhandlinger i samarbejde med LO, og det kom der en formulering ud af om i aftaleteksten. På den baggrund opfordres der til, at der snarest følges op, og det rent faktisk undersøges, hvordan der kan tages hånd om euv området, herunder evt. via forenklinger og nye tiltag.. Formanden konkluderede, at søgning til erhvervsuddannelserne og euv området er vigtige emner i forhold til mulige fremtidige temadrøftelser i REU, som formandskabet er opmærksom på. Angående udbudsrunden har de faglige udvalg løftet mange svære opgaver, og rosen til REU skal også tilkomme de faglige udvalg og formidles videre. Vedrørende den pædagogiske assistentuddannelse må det anerkendes, at det har været tale om en svær proces. Endelig er det vigtigt, at kvalitet og bæredygtighed følges løbende også i forhold til fremtidige udbudsrunder. Ad dagsordenens pkt. 3 Meddelelser fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, orienterede omkring processen for trepart og oplyste, at ministeriet er opmærksom på det store informationsbehov. Ejner K. Holst, LO, bemærkede at det er positivt, at REU skal høres vedrørende bilag 4 i trepartsaftalen. Det er vigtigt, at REU tænker sig godt om, og at der fås så valide tal som muligt, men samtidig skal man være opmærksom på, at tallene skal kunne bruges i virkeligheden. Men det er samtidig klart, at trepartsaftalen ikke bliver åbnet igen. REU får i arbejdet med bilag 4 behov for at læne sig op ad de faglige udvalg. Ole Heinager, Danske Erhvervsskoler, påpegede 0-kvote uddannelserne, at det for skolerne kommer til at betyde, at uddannelserne lukker, og man bør i den forbindelse se på mulighederne for at slå nogle grundforløb sammen og lave bredere grundforløb, så det er muligt at drive uddannelserne bæredygtigt. Angående tidsplanen for afgørelse af dimensioneringen i 2018 skal man være opmærksom på, at 3

4 skolerne har behov for en hurtig udmelding af hensyn til både vejledning af eleverne og kapacitetstilpasning af uddannelserne. Med udmeldingen, som den ligger nu, er der ikke mange af skolerne, som har lyst til at investere i uddannelser med en 0-kvote i bilag 4. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, informerede yderligere angående trepartsaftalen om, at af hensyn til information specielt til skolerne afholdes der møder i november, hvor skolerne og andre kan komme og blive informeret omkring trepartsaftalen, herunder dimensionering. Dette bliver der informeret om i næste nyhedsbrev fra ministeriet. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, orienterede om det seneste aftalekredsmøde. Aftalekredsen fik en gennemgang af trepartsaftalen og hvilke lovændringer, som vurderes at følge af trepartsaftalen. Den udarbejdede oversigt sendes ud til REU til orientering. Et andet stort punkt på mødet var udmelding af kvalitetsmidler og udstyrsmidler. Der var mange kvalitetsmidler afsat i forbindelse med eud-reformen, som skulle udmøntes nu, og der etableres i alt otte videnscentre, hvor pengene gives til drift og udstyr. Angående de 80 millioner kr. til udstyr vil et krav til skolerne være 25 pct. medfinansiering. Der gives også midler til udstyr generelt, som fordeles efter en objektiv nøgle. Der gives 132 millioner til digitalisering, som kommer ud til skolerne i år. Skolerne skal sende en redegørelse til ministeriet om, hvilke initiativer det har givet anledning til. Vedrørende videnscentrene fastsættes i november en ansøgningsfrist for skolerne, og REU informeres om kriterierne. I april høres REU, og der meldes ud inden næste sommerferie hvilke skoler, som bliver videnscentre. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, informerede om, at Arne Eggert, som er afdelingschef i ministeriet, har fået nyt job i Kommunernes Landsforening (KL). Der afholdes afskedsreception den 26. oktober. Ejner K. Holst, LO, kvitterede for udmøntningen af udstyrspuljen og de øvrige midler og bemærkede, at der på aftalekredsmødet også var en drøftelse af, at erhvervsuddannelsesområdet har særligt behov for en flerårsaftale. Det bliver spændende at se videnscentrene, og hvordan de kan blive til virkelighed indenfor de rammer, der er aftalt. Det er et væsentligt redskab til at sikre kvaliteten på erhvervsuddannelserne. Jannik Bay, DA, kvitterede for orienteringen om kvalitetsmidlerne og påpegede, at selvom der er tale om ganske mange penge, så opvejer disse ikke besparelserne, og der er behov for en længerevarende aftale og stabilitet i økonomien på erhvervsskoleområdet. Derfor bakker DA op om en flerårig økonomisk aftale. Angående tidsplanen for trepartsaftalens initiativer er denne positiv, idet der er mange initiativer på både den tekniske del, men også mange andre initiativer, som ikke er specifikke i aftaleteksten. Derfor opfordres til en god høringsproces og reel inddragelse af høringsparterne. DA vil selv deltage aktivt i denne del og opfordrer andre høringsparter til at bidrage med input. Morten Smistrup, LO, påpegede, at en tidsplan for trepartsaftaleprocessen skal meldes ud hurtigst muligt, da der er behov for klarhed omkring processen. Lars Kunov, Danske Erhvervsskoler og Gymnasier - Bestyrelserne, bemærkede at det er vigtigt, at REU er tydelig om, at det ikke er driftsmidler, og at midlerne skal bruges til nye opgaver. Yderligere spurgte Lars Kunov, om skolerne kan gå sammen om at etablere videnscentre, og hvilke kriterier og temaer ministeriet har udvalgt videnscentrene på baggrund af? Claus Rosenkrands Olsen, Dansk Erhverv Arbejdsgiver, påpegede, at der etableres otte videnscentre, som skal understøtte reformens kvalitetsmål, men hele serviceområdet er forbigået. Dette undrer rigtig 4

5 meget. Angående videnscentrenes opgaver bemærkes, at det ikke kun handler om at købe maskinel ind, men om at understøtte reformmålene og understøtte kvaliteten. Gert Møller, Produktionsskoleforeningen, bemærkede, at erhvervsgrunduddannelsen og bonusordningen også er en udløbere af aftalen, og i forbindelse med udmøntningen og information om ordningerne opfordres ministeriet til at indtænke bonusordningen på erhvervsgrunduddannelsesområdet. Angående IT løsninger opfordres ministeriet til at se på de IT løsninger, som er stillet til rådighed, da de endnu ikke fungerer på bonusordningen. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, svarede at der er en klar intention om at lave en tidsplan for hele trepartsprocessen, som justeres løbende på nettet. Angående hvad, der ligger bag de enkelte temaer og videnscentre, er der tale om en politisk aftale, og det har været et politisk valg, at det er de teknologiske uddannelser, som fokus er på. Beslutningen følger af en analyse, som er lavet omhandlende det generelle udstyrsniveau, hvor de fleste skoler vurderer, at niveauet er nogenlunde tilfredsstillende. Kriterierne for videnscentrene er endnu ikke udarbejdet, og det kan endnu ikke siges, om skolerne kan gå sammen, men ministeriet vil være opmærksom herpå. Angående IT løsninger på bonusordningen vil ministeriet se nærmere herpå. Formanden konkluderede, at der kommer en tidsplan fra ministeriet omkring forventede lovændringer senere samme dag. Der er en ambition om en tidsplan for trepartsaftalen på nettet forinden næste møde. Vedrørende erhvervsuddannelsernes økonomiske rammer er meldingen fra REU er, at sigtemålet er en flerårsaftale. Endvidere mener REU, at det er vigtigt, at kriterierne for videnscentrene meldes ud hurtigt. Ad dagsordenens pkt. 4 Temadrøftelse vedrørende de forberedende tilbud i overgangen mellem grundskole og erhvervsuddannelser, erhvervsgrunduddannelsen (egu) samt kombineret ungdomsuddannelse (KUU) Formanden orienterede om baggrunden for temadrøftelsen. REU besluttede på sit møde den 20. november 2015 at nedsætte en arbejdsgruppe vedrørende de forberedende tilbud i overgangen mellem grundskole og erhvervsuddannelser, erhvervsgrunduddannelsen (egu) samt kombineret ungdomsuddannelse (KUU). Undervejs er rådets formand også blevet formand for arbejdsgruppen, som har afholdt 5 møder her i Formanden oplyste, at der i arbejdsgruppen har været arbejdet for at formulere et udkast til overordnede principper for elevernes overgang fra grundskole til eud, egu eller KUU for at være på forkant med de kommende anbefalinger fra regeringens ekspertgruppe til, hvordan flere unge kommer godt igennem uddannelsessystemet. Ekspertgruppens anbefalinger forventes at foreligge ved årsskiftet. Resultatet af arbejdsgruppens arbejde er det udsendte papir med et sæt af overordnede principper for målsætninger på udvalgte centrale temaområder. Dette papir skal REU have en temadrøftelse om ved dette dagsordenens punkt, idet formandskabet har aftalt at sætte emnet på dagordenen til rådets kommende møde med henblik på, at rådet kan træffe beslutning i forhold til princippapiret. Formanden orienterede yderligere om, at temadrøftelsen indledes med to indlæg. Først gav specialkonsulent Stig Nielsen fra ministeriet en kort præsentation om målgruppen for de forberedende tilbud. Derefter holdt administrerende direktør i Arkil Holding, Jesper Arkil, et indlæg om 5

6 det samme emne - men set fra en virksomhedsvinkel. Jesper Arkil er medlem af regeringens ekspertgruppe. Ejner K. Holst, LO, takkede for begge oplæg. Der er en bred vifte af forberedende tilbud, hvilket skyldes den heterogene gruppe tilbuddene er rettet mod. Eud-reformen synliggjorde udfordringerne omkring de forberedende tilbud, og REU har et ansvar sammen med en række andre aktører for at løse udfordringerne. Udfordringen for de forberedende tilbud er blevet større med den gruppe af unge, som ikke af forskellige grunde går i gymnasiet eller ind i erhvervsuddannelserne. Der er ikke tale om en rest gruppe, men om en tredje gruppe, som der skal udformes tilbud til. Det at have job med et uddannelsessigte kan være et fornuftigt tilbud, men der skal være et uddannelsesperspektiv. At have en uddannelse giver større sandsynlighed for beskæftigelse, og derfor skal der være et beskæftigelsessigte, når man taler uddannelse. På mange parametre er uddannelse en vigtig drivkraft, og derfor er LO skeptisk omkring at slække på 95 pct. målsætningen. Målsætningen har en trækkraft politisk, idet politikerne skalforholde sig til denne målsætning. Hvordan det skal udmøntes kan diskuteres, men man skal holde fast i ikke at slippe de unge mennesker. LO er enig i, at eleverne skal have præsenteret mulighederne og se, hvad uddannelserne kan bruge til. Derfor bør virksomhederne gribe chancen og italesætte ønsket om en åben folkeskole. De forberedende tilbud er ofte båret af ildsjæle, men det er tilfældigt, om de unge mennesker møder de rigtige ildsjæle. Der er generelt behov for en overskuelighed i tilbuddene. Arbejdsmarkedets parter skal tage ansvar og involvere sig, sådan at det ikke bliver et løsrevet behandlersystem, men at der gives et tilbud, hvor det er muligt med henblik på, at så mange unge som muligt bliver beskæftiget. Til orientering har Beskæftigelsesministeriet igangsat et forsøg omkring brobygning, hvor unge mennesker bliver præsenteret for erhvervsuddannelsessystemet, og målinger viser, at 20 pct. flere af disse kommer ind på erhvervsuddannelserne, efter de er blevet præsenteret for dem. Endelig er der stor ros til arbejdet i REUs arbejdsgruppe. Jannik Bay, DA, takkede for begge oplæg og til arbejdsgruppen for bidraget. Det er positivt, at REU behandler dette emne, og det kan konstateres, at erhvervsuddannelserne kan spille en stor rolle med deres særlige praktiske tilgang, som kan inspirere unge mennesker. Det er dog vigtigt at huske, at de unge selvfølgelig skal være uddannelsesparate og have de basale faglige kompetencer, når de begynder på erhvervsskolerne. Det betyder ikke, at de ikke skal ind på en erhvervsuddannelse, der kan blot være behov for at gå en af de mange veje for at blive uddannelsesparat. Det er en god overvejelse, at undersøge om 95 pct. målsætningen skævvrider vores fokus i visse tilfælde, fordi den har særlig fokus på uddannelse. Det er godt med uddannelse med jobsigte, men det er også godt med job med uddannelsessigte. Nogle gange kan det fremfor at tage et nyt uddannelsestilbud direkte efter folkeskolen - være klogt at tage et job og blive selvforsørgende og bidrage til samfundet, hvilket 95 pct. målsætningen ikke helt indfanger. Udfordringen handler dog ikke kun om overgangstilbuddene men også om tiltag i 10. klasse og folkeskolen. I folkeskolen skal man få et øget kendskab til erhvervslivet, hvilke kan fås gennem åben skole og ved at bruge erhvervspraktik i større omfang. Endvidere bør der være fokus på, at folkeskolernes lærere informeres bedre, da de ikke har stor viden omkring erhvervsuddannelser. 10.klasse er et vigtigt sted at sætte ind, da halvdelen af de unge går i 10. klasse eller tilsvarende tilbud. Derfor må det være et sted, hvor kontakten til virkeligheden og erhvervsskolerne skal øges. Efter DA s mening burde 10. klasse altid have et perspektiv på erhvervsuddannelserne, og således alene udbydes f.eks. som EUD10 eller efter 20/20-ordningen. Hanne Pontoppidan, Uddannelsesforbundet, takkede for oplæggene og for arbejdet i REUs arbejdsgruppe og påpegede, at indholdsdiskussionen er svær, da det er en forskelligartet gruppe og derfor forskellige tilbud, der skal gives i overgangsforløbet. Eleverne er skoletrætte, men at de ikke vil have en uddannelse, er forkert. Eleverne ved, at uddannelsen er vejen frem, og de vil gerne have en uddannelse, de vil bare ikke tage en uddannelse. Derfor skal der være fokus på, hvordan man giver eleverne den uddannelse, som de ikke vil tage. Der er mange positive effekter af at have en uddannelse 6

7 f.eks. også livskvalitet, og derfor er det vigtigt at hjælpe de unge til en uddannelse. Der kan dog være andre veje til at løse uddannelsesopgaven end den traditionelle, men kan ufaglært en karrierevej, og skal man oprette job og efterfølgende se, om der er et uddannelsesperspektiv? Det er farligt. Det er en svær opgave fortsat at sikre uddannelsesopgaven, hvis fokus sættes på job med uddannelsesperspektiv, og der må stilles spørgsmålstegn ved, om erhvervslivet har job til alle? Overgangsforløbene og antallet af dem gøres ofte mere uoverskueligt, end hvad egentlig er tilfældet. Det uoverskuelige er finansieringen af overgangsforløbene. Der skal stilles krav til, at de uddannelser, de unge møder, skal være praksisnære, have et erhvervsperspektiv, og det skal sikres, at der er et fungerende samarbejde mellem alle de relevante uddannelsesinstitutioner, som har tilbuddene. Afsluttende vil det være nødvendig at stille krav til ensartet finansieringsform af uddannelsestilbud. Gert Møller, Produktionsskoleforeningen, bemærkede, at jo flere, der får en praktikplads og en uddannelse, jo bedre. Derfor skal de gode eksempler fra virksomhederne fremhæves, f.eks. Arkil Holding. Der er faktisk succeshistorier på det forberedende område, som peger i den retning, REU ønsker. Dette skal medtages i konklusionerne. Gert Møller bemærkede yderligere, at målet selvfølgelig er, at flere unge mennesker skal søge ind i uddannelsessystemet, men det skal være de, som rent faktisk kan gennemføre den pågældende uddannelse. Arbejdsgruppens principper flugter med kommissoriet fra ekspertgruppen, og den debat der er. Det vil være forkert på nuværende tidspunkt at være mere præcis i sin udtalelse fra REU, men REU skal være med til at pege på principper, som kan arbejdes efter. De forberedende tilbud skal inkorporeres i informationsindsatsen i folkeskolen til lærere, elever og forældre, sådan at det forberedende ikke først bliver præsenteret for sent i vejledningsforløbet. Ole Heinager, Danske Erhvervsskoler, påpegede, at italesættelsen af den manglende søgning til erhvervsuddannelser er misvisende, idet 30 pct. af eleverne i år er blevet afvist på grund af minimumskarakteren 02 og fastsatte kvoter. Der er altså mange, der gerne vil starte på en erhvervsuddannelse. Der er endvidere behov for et GF1 (grundforløbets 1. del) for elever over 18 år, da det er en illusion, at unge er mere afklaret som 18 årige end som 16 årige. Frafaldet i overgangen fra GF1 til GF2 (grundforløbets 2. del) er langt mindre for de 16 årige, og dermed hjælper GF1 åbenbart med denne afklaring. Yderligere er det en oplagt mulighed at lægge de forberedende forløb på erhvervsskolerne, da de også kan hjælpe til denne afklaring. Endelig skal man angående kvoterne tidligt afgøre hvilke uddannelser, som skal dimensioneres, så det kan indgå i vejledningen af de unge i deres uddannelsesvalg. Pia Maul Andersen, 3F, påpegede, at der bestemt ikke skal slækkes på 95 pct. målsætningen. Der er intet, som tyder på, at man i fremtiden vil være bedre rustet med færre kompetencer. Størstedelen af erhvervsuddannelserne foregår ude i virksomhederne, og derfor bør der være fokus på, hvordan den del af uddannelserne italesættes. Inden for erhvervsuddannelserne der en hel palet af muligheder, som åbner sig, når man først er kommet inden for, og man skal være opmærksomme på, hvordan mulighederne for at navigere horisontalt italesættes. Lars Kunov, Danske Erhvervsskoler og Gymnasier - Bestyrelserne, bemærkede, at det er positivt med et overblik over området, og forsøget på at opregne disse tilbud efter deres formål. Der savnes dog tal på, hvor de unge kommer hen efterfølgende, specielt i overgangen til erhvervsuddannelserne. Forberedende tilbud skal være rettet mod den enkelte, og man kan ikke sætte disse unge i kasser. Det er vigtigt at diskutere, om det er et ønske, at så mange som muligt fuldfører en uddannelse, eller om der i virkeligheden er en tredje vej. Det er godt, at dette emne behandles, men det rejser nogle svære spørgsmål, og derfor skal diskussionen ikke stoppe her. Formanden konkluderede, at beslutningen omkring arbejdsgruppens princippapir kommer på dagsordenen til næste REU møde. Der er forskellige overvejelser i REU omkring 95 pc. målsætningen, 7

8 og formandskabet vil nærmere overveje planlægning af temadrøftelser omsøgning til erhvervsuddannelser og om udskolingen med henblik på REUs årshjul. Ad dagsordenens pkt. 5 Præsentation af resultater for klare mål Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling præsenterede resultater for klare mål. Ejner K. Holst, LO, kvitterede for spændende nøgletal, som REU skal sørge for at få ind i REUs årshjul. Det er vigtigt, at man også kan se progressionen, og det er et fint redskab. Kasper Munk Rasmussen, Danske Regioner, bemærkede at den socioøkonomiske reference er et rigtig godt værktøj til at sammenligne institutionerne. Det ville have været godt at knytte til udbudsrunden og bruge det mere aktivt. Formanden konkluderede, at emnet sættes på REUs årshjul fremadrettet. Ad dagsordenens pkt. 6 Årsstatistik for praktikpladsområdet 2015 Formanden orienterede om, at der i årsstatistikken for praktikpladsområdet er fokus på den langsigtede udvikling på praktikpladsområdet. Godt elever var i gang med et hovedforløb på en erhvervsuddannelse ved udgangen af 2015, hvilket er et fald på godt fem procent i perioden 2012 til Dette viser udfordringen for hele systemet. Antallet af elever, der er begyndt i skolepraktik, har været stigende de seneste år, men langt de fleste elever gennemfører fortsat deres erhvervsuddannelse i en virksomhed. 87 procent af de godt elever, der fuldførte deres erhvervsuddannelse i 2015, var i løbet af deres uddannelse udelukkende i uddannelsesaftale i en virksomhed, mens kun 2 procent af eleverne var i skolepraktik under hele forløbet. Ejner K. Holst, LO, bemærkede, at en del af de problemer, som adresseres i årsstatistikken er behandlet i forbindelse med trepartsaftalen, men tendensen er bekymrende. Det giver anledning til at tænke sig om angående straf og belønning, når det ses, at antallet af elever, der går på praktikcentre er stigende. Joan Prahl, FOA, påpegede, at der i årsstatistikken for praktikpladsområdet (i note på side 8) står, at der for social og sundhedsområdet kun laves opgørelse af det praktikpladssøgende arbejde i begrænset omfang. Dette ønskes ændret. Der er de samme krav på alle erhvervsuddannelser angående registrering af praktikforløb, så det må kunne lade sig gøre at få eleverne til at registrere. Jeppe Rosengård Poulsen, SOSU Nykøbing Falster, påpegede at eleverne ikke kan tvinges til at registrere, når de har gennemført et praktikforløb. Skolerne både opfordrer, vejleder og hjælper, men eleverne kan ikke se pointen i at medvirke til registreringen. Formanden konkluderede, at der er en udfordring i at få registreret, så ministeriet får de nødvendige tal. SOSU skolerne har oplyst, at de gør, hvad de kan. Ad dagsordenens pkt. 7 Evt. 8

Referat af REUs Møde nr. 100 Fredag den 11. december 2015 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Referat af REUs Møde nr. 100 Fredag den 11. december 2015 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Referat af REUs Møde nr. 100 Fredag den 11. december 2015 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden. Ejner K. Holst, LO, bød velkommen

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 88 Fredag den 29. august 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet

Referat af REUs Møde nr. 88 Fredag den 29. august 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Referat af REUs Møde nr. 88 Fredag den 29. august 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 80 den 20. september 2013. Formanden

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet

Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Referat af REUs Møde nr. 84 Fredag den 14. marts 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 83 den 31. januar 2014 Formanden bød

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 106 Fredag den 23. september 2016 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Referat af REUs Møde nr. 106 Fredag den 23. september 2016 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Referat af REUs Møde nr. 106 Fredag den 23. september 2016 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 105

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 90 Fredag den 10. oktober 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet

Referat af REUs Møde nr. 90 Fredag den 10. oktober 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Referat af REUs Møde nr. 90 Fredag den 10. oktober 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 89 den 19. september 2014. Formanden

Læs mere

28. september Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL) har ved brev af 28. juni 2016 anmodet REU om indstilling om ovenstående.

28. september Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL) har ved brev af 28. juni 2016 anmodet REU om indstilling om ovenstående. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K (Sendt pr. e-mail til stukeko@stukuvm.dk ) Rådet for de Grundlæggende

Læs mere

Til ansøgere om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden

Til ansøgere om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden Til ansøgere om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden 2017 Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: Regionsrådene Kopi: Det faglige udvalg Udbudsrunden 2017:

Læs mere

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Udbydere af erhvervsuddannelser Praktikcentre Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms

Læs mere

Sammenhænge mellem godkendelser til at udbyde grundforløbets 1. del og grundforløbets 2. del.

Sammenhænge mellem godkendelser til at udbyde grundforløbets 1. del og grundforløbets 2. del. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 26 1220 København K (Sendt pr. e-mail til: John.Torben.Larsen@stukuvm.dk Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers

Læs mere

Som følge af aftalen er der gennemført en supplerende proces for udbud af PAU.

Som følge af aftalen er der gennemført en supplerende proces for udbud af PAU. Til EUC Nordvestsjælland og Professionshøjskolen UCC om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden 2017 Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: Regionsrådene Kopi:

Læs mere

Notat 19. august 2016 J-nr.: /

Notat 19. august 2016 J-nr.: / Notat 19. august 2016 J-nr.: 82579 / 2324233 Orientering om: Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og om praktikpladser Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i

Læs mere

Udbudsrunden Udbudsrunden 2017

Udbudsrunden Udbudsrunden 2017 Udbudsrunden 2017 Udbudsrunden 2017 Udbudsrunden 2017 De nuværende godkendelser til at udbyde erhvervsuddannelsernes grundog hovedforløb samt godkendelser til at være praktikcenter har virkning frem til

Læs mere

Flere unge i erhvervsuddannelse

Flere unge i erhvervsuddannelse Flere unge i erhvervsuddannelse Nærværende debatoplæg er struktureret i syv emner som alle omhandler, hvordan man fra kommunal side kan arbejde med eller påvirke til at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse

Læs mere

Egu - Årsmøde januar 2016

Egu - Årsmøde januar 2016 Egu - Årsmøde 12. 13. januar 2016 Stig Nielsen Stig.Nielsen@uvm.dk Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Kontor for Forberedende Uddannelsestilbud og Almen Efteruddannelse Side 1 Nyt fra ministeriet

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 83 Fredag den 31. januar 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet

Referat af REUs Møde nr. 83 Fredag den 31. januar 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Referat af REUs Møde nr. 83 Fredag den 31. januar 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 82 den 13. december 2013 Formanden

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 81 Fredag den 11. oktober 2013 Afholdt i Undervisningsministeriet

Referat af REUs Møde nr. 81 Fredag den 11. oktober 2013 Afholdt i Undervisningsministeriet Referat af REUs Møde nr. 81 Fredag den 11. oktober 2013 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 80 den 20. september 2013. Formanden

Læs mere

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl 5.december 2017 Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl. 15.00 17.00 Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Damian Eis, elevrepræsentant 1. Godkendelse af

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 79 Fredag den 23. august 2013 Afholdt i Undervisningsministeriet

Referat af REUs Møde nr. 79 Fredag den 23. august 2013 Afholdt i Undervisningsministeriet Referat af REUs Møde nr. 79 Fredag den 23. august 2013 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 77 den 20. juni 2013 og møde nr.

Læs mere

EUD- og EUV-reformen. løser vi fremtidens efterspørgsel på faglært arbejdskraft?

EUD- og EUV-reformen. løser vi fremtidens efterspørgsel på faglært arbejdskraft? EUD- og EUV-reformen løser vi fremtidens efterspørgsel på faglært arbejdskraft? Status: EUD-reformen Der er defineret fire klare mål: 1. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse svært at sige endnu, meget

Læs mere

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00 Bilag 2.2, Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl. 10.00 til 12.00 Tilstede: Joan Prahl, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Jette Hovedskov,

Læs mere

Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser

Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Referat af REUs Møde nr. 53 Fredag den 21. maj 2010 Afholdt i Undervisningsministeriet Deltagelse i og afbud til mødet fremgår af vedhæftede afkrydsningsliste.

Læs mere

Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Anmodning om regionsrådenes

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 82 Fredag den 13. december 2013 Afholdt i Undervisningsministeriet

Referat af REUs Møde nr. 82 Fredag den 13. december 2013 Afholdt i Undervisningsministeriet Referat af REUs Møde nr. 82 Fredag den 13. december 2013 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 81 den 11. oktober 2013 Formanden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 104 Fredag den 20. juni 2016 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Referat af REUs Møde nr. 104 Fredag den 20. juni 2016 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Referat af REUs Møde nr. 104 Fredag den 20. juni 2016 Afholdt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Formanden bød velkommen til mødet, og

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU Punkt 2. Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU 2016-002127 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat Tilstede Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle Stang Traasdahl, KL Lotte

Læs mere

NOTAT. Orientering om aftale om reform af erhvervsuddanne l- serne. Den 26. februar 2014. Sags ID: SAG-2013-05765 Dok.ID: 1822010

NOTAT. Orientering om aftale om reform af erhvervsuddanne l- serne. Den 26. februar 2014. Sags ID: SAG-2013-05765 Dok.ID: 1822010 NOTAT Orientering om aftale om reform af erhvervsuddanne l- serne Den 26. februar 2014 Sags ID: SAG-2013-05765 Dok.ID: 1822010 Indhold Orientering om aftale om reform af erhvervsuddannelserne... 1 Aftalens

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Bedre Copyright og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne Aftale om reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Referat fra møde i LUU - PA

Referat fra møde i LUU - PA Referat fra møde i LUU - PA Dato: Onsdag den 21. oktober 2015 Kl. 10.00 14.00 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Medlemmer: Formand; Kim Henriksen, FOA Herning (KH) Jens Ole Koch,

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017

Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017 Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017 Færre elever er startet på en erhvervsuddannelse efter reformen trådte i kraft, men flere kommer videre til uddannelsens hovedforløb. Det

Læs mere

Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014

Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014 Notat vedr. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser af 19. marts 2014 Social- og Sundhedsskolerne i Region Syddanmark samt Region Syddanmark og kommuner i Region Syddanmark har med interesse modtaget

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Implementering Offentliggjort udfoldet tidsplan på uvm.dk

Læs mere

Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen

Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen Til erhvervsuddannelsesordførerne 4. december 2015 Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen Forligskredsen om erhvervsuddannelsesreformen mødes den 8. december for bl.a. at drøfte status på

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område Tid 18. marts 2015 kl. 14.30 16.00 Sted SOSU Nord, På Sporet 8, 9000 Aalborg, lokale 1.046 (henv. i informationen) Mødedeltagere:

Læs mere

Til udbydere af erhvervsuddannelser. 1. oktober 2014 Sags nr.: 067.76S.541. godkendelser til at udbyde erhvervsuddannelsers grund- og hovedforløb

Til udbydere af erhvervsuddannelser. 1. oktober 2014 Sags nr.: 067.76S.541. godkendelser til at udbyde erhvervsuddannelsers grund- og hovedforløb Til udbydere af erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Godkendelser

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for det merkantile område

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for det merkantile område 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for det merkantile område 04-02-2014, kl. 08:30 10:00 Bredahlsgade 3A, Handelsskolen Merete Christoffersen Til stede / afbud / fraværende uden afbud

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse

Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse Spørgsmål og svar fra spørgerunde om Kombineret Ungdomsuddannelse Nummereringerne svarer til afsnit i ansøgningsmateriale/slides. 1.1: Hvis der ikke er indgået bindende aftaler med bidragsydere til undervisningen

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Dok. nr. 340-2014-138447 PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde med fokus

Læs mere

EUD-aftalen. Åbent medlemsmøde den 2.-3 maj I sydregionen

EUD-aftalen. Åbent medlemsmøde den 2.-3 maj I sydregionen EUD-aftalen Åbent medlemsmøde den 2.-3 maj I sydregionen Overordet På plus-siden Mere rum til generelle og almene kompetencer i grundforløbet, højniveau fag = fremmer erhvervsuddannelsernes ungdomsuddannelsesperspektiv

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Anbefalinger fra Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse Side 1

Anbefalinger fra Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse Side 1 Anbefalinger fra Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse 05-05-2017 Side 1 Ekspertgruppen Marianne Simonsen Noemi Katznelson Stefan Hermann Jesper H. Arkil Else Sommer Gert Møller Torben

Læs mere

Foreløbig tidsplan for implementering af erhvervsuddannelsesreformen. Opdateret 30. oktober 2014

Foreløbig tidsplan for implementering af erhvervsuddannelsesreformen. Opdateret 30. oktober 2014 Foreløbig tidsplan for implementering af erhvervsuddannelsesreformen Opdateret 30. oktober 2014 Side 1 Foreløbig tidsplan EUD-reform (1/5) 1. Klare mål 2. Ungdomsuddannelsesmiljø, herunder regler om motion

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Jan Ole Jakobsen, Inger-Marie Albertsen, Pia Dam, Karina Jørgensen,

Læs mere

Erhvervsskoler: Reform har løftet niveauet

Erhvervsskoler: Reform har løftet niveauet 19. maj 217 ARTIKEL Af Kristian Stokholm Erhvervsskoler: Reform har løftet niveauet Dygtigere, mere motiverede elever, der møder op til undervisningen, og som ikke falder fra. Det er ifølge skolerne den

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl til Emne: Referat fra mødet

Referat. Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl til Emne: Referat fra mødet Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede: Nanna Højlund, FOA, formand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Jette Hovedskov, Danske regioner

Læs mere

Forslag til EUD-reform fra Danske SOSU-skoler

Forslag til EUD-reform fra Danske SOSU-skoler (for elever med praktikplads) (for elever med praktikplads) (for elever med praktikplads) Forslag til EUD-reform fra Danske SOSU-skoler Meriteres inden for indgangen. Meriteres inden for indgangen. Meriteres

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl. 10-14 - Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Kurt Pedersen, Finn Stengel Pedersen, Lasse Breddam, Helle

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid 18. marts 2015 kl. 12.30 14.00 Sted Aalborg Kommune, ældre- og sundhed, Storemosevej 17-21, Mødelokale 5 (kælderen

Læs mere

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland Program for dagen Velkomst vicedirektør Anders Sevelsted Oplæg om EUD-reformen samt fremtidig optag og ansættelse ved Projektleder Ditte Grostøl

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING Torsdag den 18. januar kl. 10-12 Dansk Mode & Textil Birk Centerpark 38 7400 Herning Deltagere Formand Jannie Andersen, 3F Næstformand Jette Lindgaard, DMT Benedikte

Læs mere

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler Punkt 3. Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler 2016-055595 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaet, "Målsætning og

Læs mere

Referat af Danske SOSU-skolers bestyrelsesmøde d kl

Referat af Danske SOSU-skolers bestyrelsesmøde d kl Referat af Danske SOSU-skolers bestyrelsesmøde d. 24.10.2013 kl. 8.30-14.00 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Opfølgning på seneste referat På det seneste bestyrelsesmøde blev foreningens

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.10.2011 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/9 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. oktober 2011 1. Godkendelse

Læs mere

DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015

DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015 Rådet for Ungdomsuddannelser - unge, der ikke tager den lige vej til uddannelse DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015 18. juni 2015 BTF Dok ID: 61587 Dagsorden 1. Velkomst ved formanden

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg PKRI/17-06-2014 Disposition Indledning Lovgrundlaget Den kommunale synsvinkel: mål for opgaveløsningen o Forberede til EGU og derefter EUD o Erhvervstræning med henblik

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 1 Indhold Indledning... 3 Flere skal vælge en erhvervsuddannelse... 4 Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse... 5 Afsluttede Grundforløb fra 01.01-16 30.06.16...

Læs mere

Regeringsudspillet Tro på dig selv det gør vi

Regeringsudspillet Tro på dig selv det gør vi Regeringsudspillet Tro på dig selv det gør vi Produktionsskoleforeningens anbefalinger Regeringen har nu fremlagt deres udspil, Tro på dig selv det gør vi, hvor de lægger op til at etablere en ny Forberedende

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Referat fra møde i lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsområdet Randers Social og Sundhedsskole.

Referat fra møde i lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsområdet Randers Social og Sundhedsskole. fra møde i lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsområdet Randers Social og Sundhedsskole. Mødet afholdes på Randers Social- og sundhedsskole. Mandag d.28.september 2015 fra 12.00 til 15.00 i lokale

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Statistik og dokumentation

Statistik og dokumentation Statistik og dokumentation Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis, Odense 2. marts 2015 Laura Girotti Program : Orientering om foreløbige planer med DVH for erhvervsuddannelserne Statistik

Læs mere

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse torsdag den 16.juni 2016 kl

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse torsdag den 16.juni 2016 kl Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse torsdag den 16.juni 2016 kl. 13.15 14.45 1. Godkendelse af dagsorden Indstilling: Det indstilles at dagsorden godkendes 8.juni 2016 2. Godkendelse

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den Kl. 15:30 Faaborg Gymnasium

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den Kl. 15:30 Faaborg Gymnasium Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 10-12-2014 Kl. 15:30 Faaborg Gymnasium Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Søren Sønderlund Hansen, Carl Jørgen Heide, Pia Dam Afbud: Lisa

Læs mere

Produktionsskoleforeningens høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om kombineret ungdomsuddannelse

Produktionsskoleforeningens høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om kombineret ungdomsuddannelse Vejle, den 4. april 2014 Til Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Produktionsskoleforeningens høringssvar vedr. udkast til forslag

Læs mere

Status og videre perspektiver for arbejdet i ekspertgruppen

Status og videre perspektiver for arbejdet i ekspertgruppen Status og videre perspektiver for arbejdet i ekspertgruppen v / Stefan Hermann, formand for Uddannelsesforbundet Bedre overgange til ungdomsuddannelser Torsdag den 13. oktober 2016, 14.45-15.45, Fællessalen

Læs mere

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014 Eud-reformen og produktionsskolerne Vissenbjerg 9. december 2014 Stig Nielsen Kontor for Vejledning og Overgange 3392 5450 stnie1@uvm.dk Side 1 Produktionsskolernes styrkede rolle Side 2 Aftale om: Bedre

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse Den 30. marts kl i EPOS

Referat af møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse Den 30. marts kl i EPOS Dato: 4. april 2006 J. nr.: 7.01.02 Sagsbehandler: kol Referat af møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse Den 30. marts kl. 10 12. i EPOS Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2.

Læs mere

om udbudsrunden 2017 for erhvervsuddannelserne og praktikcentre en guide til bestyrelserne

om udbudsrunden 2017 for erhvervsuddannelserne og praktikcentre en guide til bestyrelserne DANSKE KORT ERHVERVSSKOLER OG GODT DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT om udbudsrunden 2017 for erhvervsuddannelserne og praktikcentre en guide til bestyrelserne

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Næste møde i fagligt udvalg er den 18. september. Bemærk temamøde fra kl. 10-14. Deltagere: Peder Ring,

Læs mere

Aftale om flere praktikpladser i 2011

Aftale om flere praktikpladser i 2011 Aftale om flere praktikpladser i 2011 I 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en række praktikpladspakker om særlige indsatser på praktikpladsområdet med henblik

Læs mere

PRODUKTIONSSKOLEN ER EN ANDEN VEJ TIL UNGDOMSUDDANNELSE

PRODUKTIONSSKOLEN ER EN ANDEN VEJ TIL UNGDOMSUDDANNELSE PRODUKTIONSSKOLEN ER EN ANDEN VEJ TIL UNGDOMSUDDANNELSE Forslag til hvordan produktionsskolerne kan medvirke til at flere får en ungdomsuddannelse, og hvordan en ændret lovgivning kan understøtte dette.

Læs mere

Praktikpladssøgende elever

Praktikpladssøgende elever Praktikpladssøgende elever Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Med vækstpakken 2014 blev der stillet forslag om en mere aktiv indsats over for de praktikpladssøgende elever,

Læs mere

Referat fra møde i LUU onsdag den 21.05.15, kl. 09.00 12.00, lokale 240 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F.

Referat fra møde i LUU onsdag den 21.05.15, kl. 09.00 12.00, lokale 240 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F. Tilstede: Kjeld Saul, Pia Lindquist Nielsen, Christina Graungaard, Birgit Hansen, Birte Engen, Lise Rasmussen, Jørgen Lücking Houmøller, Ulla Mikkelsen, Anne Bjerregaard, Kirsten Velschow, Hanne Stilling,

Læs mere

Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald.

Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald. Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald. Grundforløb 2006$07 2007$08 2008$09 2009$10 2010$11 2011$12 2012$13 2013$14 2014$15 Antal elever (k/m) 127 (86/41) 142 (108/34)190 (143/47)167 (109/58)

Læs mere

Møde 2/ maj 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - FUTKA

Møde 2/ maj 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - FUTKA Møde 2/2017 17. maj 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - FUTKA Tilstede: Afbud: Dagsorden: Per Gaunø Jensen, Kirsten Møller Christensen, Anna Anholm Egeberg, Bente

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning

Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Deltagelse i og afbud til mødet fremgår af vedhæftede afkrydsningsliste. Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse

Læs mere

Flere unge i erhvervsuddannelse udkast til rammepapir

Flere unge i erhvervsuddannelse udkast til rammepapir Til kommunerne i KKR Hovedstaden Flere unge i erhvervsuddannelse uast til rammepapir Baggrund og formål I de kommende år står kommunerne i hovedstaden over for en stor fælles udfordring. Antallet af faglærte

Læs mere

Referat fra møde i LUU - PA

Referat fra møde i LUU - PA Referat fra møde i LUU - PA Dato: Fredag den 16. september 2016 Kl. 08.30 11.30 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Medlemmer: Formand; Kim Henriksen, FOA Herning (KH) Jens Ole

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget L 85 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget L 85 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 L 85 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Sagsnr.: 025.013.351 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling November 2016 Høringsnotat om Forslag til lov

Læs mere

Møde i SOSU-udvalgsmødet den 7. juni 2007 kl. 13:00 15:30 I Danske Regioner, Dampfærgevej København

Møde i SOSU-udvalgsmødet den 7. juni 2007 kl. 13:00 15:30 I Danske Regioner, Dampfærgevej København Bilag 2.1 Møde i SOSU-udvalgsmødet kl. 13:00 15:30 I Danske Regioner, Dampfærgevej 22 2100 København Ø. Tilstede John Hyrup Jensen, Epos Nanna Højlund, FOA - Fag og Arbejde, formand John Skonberg, Danske

Læs mere

Hvad karakteriserer de gode skoler?

Hvad karakteriserer de gode skoler? Hvad karakteriserer de gode skoler? Oplæg på Børnerådet og Dansk Erhvervs konference Unge på tværs i uddannelsesuniverset 25. november 2010 v. Torben Pilegaard Jensen, AKF Hvad karakteriserer den gode

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: Oktober 2017 Udviklingsredegørelse

Læs mere