: Josephine Schneiders Hus, Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ": Josephine Schneiders Hus, Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg"

Transkript

1 Institution Forstander Tilsyn afholdt med deltagelse af : Josephine Schneiders Hus, Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg : Annette Olsen : Forstander Annette Olsen og Stedfortræder Susanne Bülow. Dato for tilsynet : 30. oktober 2013 Tilsyn udført af : Sektionsleder Merete Bonne, Frederiksberg Kommune Opsamling på tilsynet: Josephine Schneider Hus er en selvejende døgninstitutionen under Josephine Schneider Fonden med driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune. Alle pladser benyttes af Frederiksberg Kommune. Det er tilsynets vurdering, at der er tale om en veldrevet institution, hvor børnene og de unges behov er i centrum for institutionens tilrettelæggelse af den individuelle og samlede pædagogiske indsats. De anbragte børn og unge opholder sig gennemsnitligt meget lang tid på institutionen, hvorfor der lægges vægt på at skabe tilbagevendende aktiviteter og begivenheder. Forældrene inviteres ca. en gang månedligt til et fast arrangement med forskelligt indhold. Der har siden sidste planlagte tilsyn i 2012 været fokus på: At etablere kontaktpædagogteam for hvert barn, for at understøtte barnets og familiens mulighed for kontinuitet og kontakt med personale med særligt kendskab og kompetencer til barnets / familiens situation og for at skabe større mulighed for kollegial sparring og pædagogisk udvikling i barnet/den unges ophold til institutionen at arbejde med at udvikle et nyt koncept for udviklingsplaner hvor statusplaner, indberetninger omkring ICS er blevet implementeret - Barnets Udviklingsplan, hvor barnets behov og inddragelse er i fokus. Samtlige politikker er gennemgået og revideret. Alle politikker er godkendt og underskrevet af det samlede personale. Institutionens fysiske rammer fremstår nedslidt, men det fremgår, at Frederiksberg Kommune har afsat 6 mill. over der kommende 2 år (2014 og 2015) til renovering. 1. Institutionens nøgletal 1a. Antal børn/unge: 12 pladser

2 1b. Alder/køn: 1c. Målgruppebeskrivelse: 1d. Institutionens kerneydelser: Institutionen modtager både drenge og piger i alderen fra 8 til 15 år på anbringelsestidspunktet. Josephine Schneiders Hus modtager fortrinsvis børn der skal være anbragt i en længere periode, hvor alle forhold herunder familiemæssige relationer og skolegang er grundigt undersøgt og afklaret. At skabe et trygt og forudsigeligt miljø, der åbner mulighed for, at det enkelte barn kan udvikle egne ressourcer, ved at tage udgangspunkt i det enkelte barns særlige situation udvikling og behov. Unge der har haft et længerevarende ophold i Josephine Schneiders Hus tilbydes en fortsat tilknytning til huset, som deltagere i institutionens efterværn/netværk. Efterværnets omfang består aktuelt af 1 gruppe på Fysiske rammer 2a. Indretning: afdelingerne skolen administrationen 2b. Rengøring: Hvem gør rent på værelser/fællesarealer Hvor ofte 2c. Kost: tilberedning centralt/lokalt kostplan (økologi o.a.) hvem bestemmer kostplan 2d. Vedligeholdelse: sidste bygningssyn 2e. Brandsikring: sikring af døre/flugtveje etc. alarmer (røg, brand) 2f. Inventar: Stueetagen indeholder 2 kontorer, 1 spisekøkken, 1 toilet, 1 spisestue, 1 opholdsstue, samt kombineret møde og lektierum Første salen indeholder 8 værelser, 1 vagtværelse og 1 badeværelse (bebos primært af børn) Anden salen indeholder 4 værelser, 1 køkken, 1 stue og 1 badeværelse (bebos primært af unge) Der er ansat en 20 timers rengøringsassistent som har ansvaret for daglig rengøring af køkken, fælles opholdsrum, 1. salen, toilet og baderum. 1 gang om ugen rengøres værelserne på første salen af rengøringsassistenten, derudover rengøres de af medarbejdere og børn i fællesskab. Værelserne på anden sal rengøres af de unge selv og medarbejderne i fællesskab min. en gang ugentligt. Der er (central)køkken på institutionen og ansat en køkkenleder 31½ time ugentligt, der dagligt tilbereder eller forbereder alle måltider. De unge på 2. sal laver mad 1 gang om ugen i samarbejde med 1 medarbejder i deres eget køkken. Køkkenlederen er ansvarlig for kostplanens sammensætning, som udarbejdelse i samarbejde med ledelsen og børnenes ønsker. Der er udarbejdet en 10 årig tilstandsrapport i år 2002 og foråret Fra maj oktober 2013 har JSH fået skiftet vand- og varmeforsyningen i hele huset. Der aflægges af brandvæsnet et årligt uanmeldt besøg, senest d. 11. juni 2013, hvor der intet uregelmæssigt var at bemærke. Der er installeret brandalarmer, der sikrer at alle døre til trapper o. lign. automatisk lukkes ved brand og at brandvæsnet automatisk alarmeres ved brand. Alle rum har røgalarmer / røgfølere. Alt brandmateriel er undersøgt den 3. maj Alle rum er velindrettede til deres formål og standarden på inventar forekommer god. Siden sidste tilsynsbesøg, er flere børneværelser

3 generel tilstand 2g. Udendørsfaciliteter: legeplads parkeringsforhold andet 2h. blevet malet og nyindrettet. Institutionen har egen have på ca kvadrat meter, der blandt andet indeholder gynger, bålplads og et shelter/ legehus. Højbede og kompost/skovareal er ryddet og der er sået græs, således at haven fremstår som en helhed og noget pænere. Der er gratis parkering på den private vej lige udenfor institutionen. Jf. den nyeste tilstandsrapport fra 2011, er der behov for en række istandsættelser af presserende karakter institutionen er bevilliget 6 millioner fordelt over 2014 og 2015 til renovering. 3. Generelt: 3a. Information/journaler: hvordan føres interne journaler/dagbøger (opbevaring, registrering) 3b. Læge-/tandlæge- og sundhedsplejerske: 3c. Agenda 21, særlige miljømæssige tiltag Alt internt og eksternt journalmateriale opbevares i et aflåst journalskab. Institutionen benytter dagbogssystemet BB-journal, som efterlever div. lovgivninger og regler på området. Børnene har hver deres egen praktiserende læge. Alle børn er tilknyttet den kommunale skoletandpleje indtil det fyldte 18. år, derefter har de egen tandlæge. Alt affald sorteres. Der anvendes sparepærer i al belysning, hvor det er muligt. Der anvendes udelukkende miljøvenlige rengøringsmidler. Der er opsat battericontainer og senest blød plast beholder. I det pædagogiske arbejde med børnene og de unge lægges der vægt på at skabe en bevidsthed om miljøet. Andet 4. Personale: 4a. Personalesammensætning: uddannede ikke-uddannede vikarer andet 4b. Arbejdstidstilrettelæggelse: arbejdsplaner lokalaftaler 4c. Uddelegering af administrative og praktiske opgaver: 1 Forstander 1 Stedfortræder 7 fuldtidsansatte uddannede pædagoger 1 28 timers ugentlig pædagog 1 30 timers pædagogstuderende 1 31½ times ugentlig køkkenleder 1 20 timers ugentlig rengøringsassistent 1 12 timers ugentlig altmuligmand 3 tilkalde vikarer Det pædagogiske personale arbejder efter et 4 ugers rulleskema i faste dag -, aften - og nattevagter fordelt over ugens 7 dage. Øvrigt personale arbejder fortrinsvis i dagtimerne. Institutionen har dispensation for 11 timers reglen Tilsyn og administration af flg. opgaver er uddelegeret til konkrete medarbejdere: IT, vagtplaner, tøj og lommepenge, fællesarealer, foto til børnene og de unges fotoalbum, introduktion af nye medarbejdere, ansvaret for

4 4d. Personalemøder/anden mødevirksomhed: 4e. Personaleflow: 4f. Medarbejderudvikling: MUS kurser supervision 4g. Alkoholpolitik: 4h. Rygepolitik: 4i. Sygefraværspolitik: 4j. Personalepolitik: 4k. Politik for udlevering og opbevaring af medicin 4l. Arbejdsmiljø: brug af hjælp og hjælpemidler fysisk/psykisk førstehjælp brandkurser, evakueringsplan, andet beredskab, opgaveløsning 4m. Tillidsrepræsentant: 4n. Arbejdmiljørepræsentant 4.o Andet praktikanterne/studerende. Der afholdes møde for den samlede medarbejdergruppe hver anden uge. Der er tiltrådt ny havemand den 1. marts 2012 Personalet har været på to dages internatkursus i marts, omhandlende institutionens værdigrundlag og pædagogisk tilgang. Der modtages supervision 1x månedligt Forstander, stedfortræder og en medarbejder har deltaget i Danske Døgninstitutioners årsmøde i 2012 To medarbejdere har i 2013 fået praktikvejlederkursus To medarbejdere har deltaget i kursus om overgreb Der er generelt forbud mod at indtage alkohol på institutionen for børn og voksne. Der kan i forbindelse med eksempelvis afholdelse af en reception undtagelsesvist gives dispensation af ledelsen. Der er udarbejdet en rygepolitik inden for rammen af Lov om røgfri miljøer samt Frederiksberg Kommunes politik for rygning. Der er givet dispensation fra rygeloven af 15. august 2012, således at medarbejdere må ryge udendørs grunden når der ikke er børn tilstede. Der er udarbejdet en sygefraværspolitik i forbindelse med langtidssygdom. Der er på institutionen udarbejdet en mappe indeholdende politikker inden for flg. områder. Ferie, koloni, traditioner, brug af internet, efteruddannelse, orlov, medarbejders brug af personlig mobiltelefon, arbejdstidstilrettelæggelse på helligdage. Al receptpligtig- og håndkøbsmedicin opbevares i et aflåst medicinskab. Der føres lister over det enkelte barns/unges medicin forbrug. Der er udarbejdet en instruks til brug ved psykisk førstehjælp. Der er udarbejdet en evakueringsplan ved brand Der er gennemført APV i sommeren 2013 Der er valgt en tillidsrepræsentant inden for SL området Der er valgt en AMR repræsentant. Institutionen har gennemgået og opdateret alle institutionens politikker senest i oktober 2013 Feriepolitik Politik vedrørende deltagelse i feriekoloni med børnene Alkoholpolitik Politik vedrørende frihed med godtgørelse Politik vedrørende deltagelse i fællesarrangementer med mødepligt Politik vedrørende personalets kontakt med børnene på de sociale medier Rygepolitik

5 Politik vedrørende personalets brug af privat mobiltelefon i arbejdstiden Politik vedrørende arbejde jul / nytår og andre helligdage Krise- og voldspolitik/magtanvendelse (er under udarbejdelse). 5. Magtanvendelse: 5a. Brug af magtanvendelse: 5b. Indberetninger: Der anvendes yderst sjældent magtanvendelser over for børnene og de unge. Husets pædagogisk tilrettelægges individuelt, så det i videst muligt omfang undgås at skulle fastholde børnene eller de unge. Der arbejdes således med fokus på konfliktnedtrapning, samt altid at være på forkant med situationen. Institutionen har ikke haft nogen magtanvendelser siden sidste tilsyn. 5c. Opfølgning på magtanvendelse: 5d. 6. Forældresamarbejdet: 6a. Modtagelse af nye børn og forældre: 6b. Det daglige samarbejde: 6c. Forældreindflydelse: 6d. Forældremøder: forældreråd informationsmøder temamøder/foredrag 6e. Der afholdes altid et forbesøg for barnet og forældrene på institutionen med kontaktpædagogen og forstanderen/stedfortræderen før barnet flytter ind. Det er primært kontaktpædagogen der varetager det daglige samarbejde med forældrene, med mindre andet er aftalt med forældrene. Forældrene er involveret i alle afgørende beslutninger vedr. deres barn og inviteres til at deltage i møder vedr. deres barn. Eksempelvis skolekonsultationer, lægebesøg. Minimum hver 3. måned afholdes der faste møder med forældrene vedr. deres barns ophold på institutionen. Der afholdes 8 gange om året et fælles arrangement for forældre og børn på institutionen med spisning og div. aktiviteter. Det har ikke været muligt at motivere forældrene til at indgå i et forældreråd. Vi forsøger på det igen inden jul Børnene/de unge

6 7a. Behandlingsplaner: 7b. Intern visitation: 7c. Skole: Intern eller ekstern skolegang 7d. Generelt om dagligdagen: tilrettelæggelse af aktiviteter børnenes deltagelse i ovenst. 7e. Børnemøder: 7f. Pligter: 7g. Tøj og lommepenge: 7k. Ferieture 7l Der arbejdes ud fra en individuelt tilrettelagt udviklingsplan vedr. barnet - indeholdende konkrete mål og tidshorisonter. Udviklingsplanen har sit afsæt i den af sagsbehandleren udfærdigede handleplan. Kontaktpædagogerne har det primære pædagogiske ansvar for det enkelte barn og kontakten til samarbejdspartnere, hvilket konkret udøves i samarbejdet med øvrige medarbejdere og ledelsen. Institutionen har ikke egen skole. Børnene og de unge benytter sig primært af Frederiksberg Kommunes skoletilbud, herunder også de særligt tilrettelagte skoletilbud. En benytter dog et privat skoletilbud og en anden benytter et specialtilbud beliggende udenfor kommunen De børn, som er til stede i huset, samles hver dag efter endt skolegang til eftermiddagste. Alle børn har individuelt tilrettelagt lektielæsningstid hver dag. 7 ud af de 16 børn der har boet på institutionen fra januar 2012 til oktober 2013 har haft en fast ekstern fritidsaktivitet. Alle har tilbud om svømning/boldspil et par gange om måneden. 2. salen (de ældste)holder fast husmøde 1 gang om ugen. 1. salen (de yngste) holder fast børnemøde i gang om måneden. Disse møder udgør det for institutionens børneråd. Alle børnene deltager fast i borddækning og opvask. De unge på 2. salen deltager i madlavningen på deres etage og står for rengøring af fælleslokaler og værelser samt tøjvask i samarbejde med medarbejderne. Børnene på 1. salen får vasket deres tøj og deltager ikke fast i madlavning, men skal på skift hjælpe til med borddækning og afrydning. De unge på 2. salen administrerer som udgangspunkt selv deres tøj og lommepenge med mindre de har særlige vanskeligheder ved dette. Børnene på 1. salen administrer selv deres lommepenge med støtte. Tøjpengene administreres sammen med deres kontaktpædagog eller forældrene efter konkrete aftaler. Der er afholdt en sommerferie tur til Nice for ungegruppen og sommerferie i Rom for børnegruppen i Der afholdes 1 gang årligt karneval, julefest og skovtur for børn og personale. 8. Bestyrelsen 8.a Bestyrelsesmedlemmer i år 2011/12: 8.b Bestyrelsens arbejde Rovig Mastrup Carsten Bøtker Susanne Frikke Anne Eskildsen Forretningsfører: Advokat Bjarne Johnsen Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder i 2012 og 3 bestyrelsesmøder i 2013 (pr ) Bestyrelsen er i skrivende stund i gang med at revidere vedtægterne.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Stokrosevej 9-11 Stokrosevej 9-11 8800 Viborg Botilbuddet Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 2 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

Personale håndbog og Lokal overenskomst

Personale håndbog og Lokal overenskomst Personale håndbog og Lokal overenskomst For Vividus Fonden Hos Hanne og Kim Revideret udgave, januar 2009. Indholdsfortegnelse Indledning...3 Affald...4 Alkohol...5 Arbejdstider... 7 Bad...8 Beklædning...8

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 17-01-2011 Tilstede fra opholdsstedet: Forstander Malene Ploug Tilsynsførende: Torben Jørgensen Tilsynet foregik i dialog med forstander Tilsynet

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Afdelingsledere. Hans Jørgen Vognsen. Kurt Oddershede Lene Schurmann Birgit Larsen. Hans Henrik Brandt

Afdelingsledere. Hans Jørgen Vognsen. Kurt Oddershede Lene Schurmann Birgit Larsen. Hans Henrik Brandt Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Oustruplund, Projektafafdelingen, projektet i Trustrup, Petersborgvej 40, 8570 Trustrup Udført den 24. oktober 2012 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 1 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værestedet 12 eren Anmeldt tilsyn Den 05. april 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værestedet 12 eren Anmeldt tilsyn Den 05. april 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værestedet 12 eren Anmeldt tilsyn Den 05. april 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug Det har gjort en forskel en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug 1 Indhold Forord 3 1 Boform for hjemløse med misbrug 4 2 Lærkehøjs formål 5 3 Beboerne på Lærkehøj 6 4 Hverdagen

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie. Uanmeldt tilsyn 12. november 2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Lykke Marie. Uanmeldt tilsyn 12. november 2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Lykke Marie Uanmeldt tilsyn 12. november 2013 Fysiske rammer Bofællesskabet er nyindrettet og fremtræder som sådan. Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer og indretningen

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop Ud Voksentilbud Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2014 Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 09-04-2014 Tilsyn med behandlingstilbud for alkoholmisbrug; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG Januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER... 1 Familieplejekonsulentens opgaver...

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde 2011 Studiehåndbog - klinisk undervisning modul 8 sbscer Botilbudet Skovsbovej Skovsbovej 111, 5700 Svendborg Tlf: 63236700 Hjemmeside: www.skovsbovej.dk Lavet af: Charlotte Rohde 10-02-2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Samarbejde med erhvervsskolerne... 3 Værdigrundlag:... 4 Skolesyn... 4 Målsætninger for 2012: bestyrelsens nye mål indsættes.... 4 2. Målgrupper... 6

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE Indhold Velkommen i Dagplejen i Haderslev... 6 Dagplejens organisationsopbygning... 7 Organisationsplan for Dagplejen Nord... 8 Organisationsplan for Dagplejen Syd... 9 Organisationsplan

Læs mere

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG Rev. februar 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ROSENBORGCENTRET...4 PRÆSENTATION...5 Kollegialt

Læs mere

Det er mit bedste sted!

Det er mit bedste sted! Det er mit bedste sted! (Udpluk fra citat fra et barn i Børnehuset) En evaluering af Børnehuset Buen i Hillerød Kommune Første statusrapport Familier og Sundhed Maj 2008 Af Nina Hannemann Forord Hillerød

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere