Bilag om infrastruktur for iværksættere 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag om infrastruktur for iværksættere 1"

Transkript

1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon Fax Dato: 12. januar 2006 Bilag om infrastruktur for iværksættere 1 1. Infrastrukturen for iværksættere i Danmark Både stat, amter og kommuner medvirker til finansiering af vejledning og rådgivning af iværksættere. Indsatsen er fokuseret inden for følgende tre aktivitetsområder: 1. Kapital og rådgivning. 2. Generel vejledning, rådgivning, netværk og sparring. 3. Uddannelse og kultur. I tabel 1 gives en oversigt over offentlige initiativer for iværksættere og private institutioner, som modtager støtte fra det offentlige. Der henvises til bilag 1 for en nærmere beskrivelse af initiativerne. Tabel 1: Offentlige initiativer for iværksættere og private institutioner, som modtager støtte fra det offentlige. Initiativ Indsats 1. Kapital og rådgivning Vækstfondens direkte og Vækstfondens formål er at styrke innovation og udvikling i dansk indirekte investeringer, låne- og erhvervsliv ved at stille risikovillig låne- og udviklingskapital til garantiprodukter rådighed for især små og mellemstore virksomheder. Innovationsmiljøer Iværksætterfonden Seed Capital Denmark 2. Generel vejledning, rådgivning, netværk og sparring Erhvervsservice Startguiden Kommunale udviklingsparker Innovationsmiljøerne er private aktieselskaber, som hjælper forskere og andre med at kommercialisere højteknologiske og videntunge ideer i den meget tidlige fase. SeedCapital Denmark er en offentlig-privat fond, der investerer i nye virksomheder inden for de allertidligste faser. Erhvervsservice yder uvildig indledende information og vejledning samt henvisning til private rådgivere. Desuden kan der tilbydes kurser og netværksarrangementer samt sparring med erfarne erhvervsfolk. Startguiden er en internetportal, som samler og formidler skriftlig information og vejledning om opstart, drift og udvikling af virksomheder på tværs af myndigheder og institutioner. Udviklingsparkerne skal bidrage til at accelerere virksomheders forretningsudvikling via udlejning af lokaler med tilhørende rådgivning. Forskerparker De private forskerparker udlejer lokaler og tilbyder salg af serviceydelser til højteknologiske og videnbaserede virksomheder. 1 Dette bilag er udarbejdet af Sekretariatet for ministerudvalget for Danmark i den globale økonomi. Bilaget er sendt til Globaliseringsrådet som faktuel baggrund for rådets drøftelser. Globaliseringsrådet kan ikke tages til indtægt for bilaget.

2 - 2 - Connect Denmark Erhvervssparring 3. Uddannelse og kultur Iværksætterakademiet IDEA Væksthuse Venture Cup Selvstændighedsfonden Connect er en privat non-profit organisation, som har til formål at hjælpe vækstiværksættere med at realisere deres ideer ved at give adgang til et netværk af videnspersoner. Erhvervssparring er et landsdækkende netværk af klubber, hvor iværksættere kan få sparring fra erfarne erhvervsfolk, deltage i netværksarrangementer, virksomhedsbesøg mv. Drives fra 2007 i privat regi. IDEA er en landsdækkende privat/offentlig organisation, som arbejder på at øge antallet af kompetente iværksættere med en videregående uddannelse. Væksthuse skal give studerende ved videregående uddannelsesinstitutioner mulighed for at afprøve og udvikle gode idéer, bl.a. med sparring fra erfarne erhvervsfolk. Venture Cup er en non-profit fond, som har til formål at motivere studerende, nye kandidater samt forskningsrelaterede ansatte ved de videregående uddannelsesinstitutioner til at kommercialisere forskningsresultater mv. via start af egen virksomhed. Selvstændighedsfonden er en offentlig-privat fond, der har til formål at støtte og fremme selvstændigheds- og iværksætterkulturen i Danmark, at fremme de unges kompetence inden for selvstændighed, innovation og iværksætteri på alle uddannelsesniveauer samt at deltage i og gennemføre kampagner, konkurrencer og prisuddelinger. Derudover findes der en række initiativer på regionalt og lokalt niveau. I forbindelse med kommunalreformen blev der foretaget en gennemgang af kommunernes og amternes erhvervsserviceaktiviteter. Der viste sig at være ca. 75 institutioner med varierende aktiviteter. Desuden findes der ca. 150 projekter, som er finansieret via EU's Socialfond. Disse initiativer er ikke medtaget i oversigten nedenfor. 2. Erfaringer med Business Link i Storbritannien I debatoplægget henvises bl.a. til Business Link i Storbritannien. Business Link er et program under det engelske Erhvervsministerium, hvor 45 lokalt placerede Business Link operatører udbyder en række rådgivningsservices til iværksættere og små og mellemstore virksomheder (herunder nye virksomheder) 2. 3 Formålet med Business Link er at øge små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne ved at stimulere virksomhedernes efterspørgsel efter rådgivningsydelser. Business Link skal hjælpe iværksættere og virksomheder til at forstå værdien af ekstern rådgivning. 2 OECD (2005): OECD SME and Entrepreneurship Outlook ; Preliminary Edition 2005, p og Mole, Kevin F. (2004): International Review of Business Support and Brokerage ; A report to the Small Business Service. 3 Her ud over findes rådgivning på mange forskningsinstitutioner, hvor der gives forskellige former for offentligt støtte rådgivning til de videntunge iværksættere.

3 - 3 - Business Link operatørerne har til opgave at skabe én indgang til den offentlige service for iværksættere og SMV er. Den koordinerende funktion omfatter en koordination af forskellige offentlige (nationale, regionale og lokale) aktørers services såvel som en koordination af offentlige og private aktørers iværksættertilbud. Business Link operatørerne er baseret på et partnerskab mellem en række lokale offentlige og private aktører, der hver især er involveret i at understøtte udviklingen af erhvervslivet. Partnerskabet inkluderer typisk de lokale offentlige myndigheder og erhvervskontorer såvel som private udbydere af rådgivningsservices (advokater, revisorer, netværksorganisationer, mv.). Business Link operatørerne koordinerer de forskellige partneres services og overvåger leveringen og udbuddet af en række offentligt subsidierede services. Samtidig kan operatørerne designe og udbyde specielle services som møder lokale behov. Selv om Business Link operatørerne udbyder services for alle SMV er, fokuserer de specielt på services rettet mod voksende virksomheder og virksomheder med et vækstpotentiale. Evalueringer har vist, at Business Link operatørerne i høj grad har opfyldt deres formål. For det første har Business Link øget koordinationen og samarbejdet mellem de forskellige aktører, som er involveret i rådgivning af iværksættere og SMV er, og dermed været med til at skabe et sammenhængende rådgivningssystem. For det andet har Business Link stimuleret udviklingen af den private rådgivningssektor. Det har stimuleret den generelle efterspørgsel efter rådgivningsydelser 4. For evt. faktuelle spørgsmål: Kontorchef Bent Lindhardt Andersen, Erhvervs- og Byggestyrelsen, tlf Department of Trade & Industry (1999): Business Link Value for Money Study ; PACEC, Jan

4 - 4 - Bilag 1 Oversigt: Offentlige initiativer for iværksættere og private institutioner, som modtager støtte fra det offentlige. Kapital og rådgivning Vækstfonden: Vækstfondens formål er at styrke innovation og udvikling i dansk erhvervsliv ved at stille risikovillig låne- og egenkapital til rådighed for især små og mellemstore virksomheder. Vækstfonden løfter sine opgaver gennem nedenstående aktiviteter: Direkte investeringer med egenkapital: Vækstfonden investerer direkte i virksomheder ved indskud af egenkapital og kan maksimalt eje 25 pct. af en virksomhed. Fonden har i dag direkte ejerandele i ca. 70 enkeltvirksomheder primært inden for områderne Tech (Informations- og Kommunikationsteknologi (IKT), software, produktionsudstyr m.v.) og Biotek/Life Sciences. Dertil kommer enkelte investeringer inden for miljø/energi og oplevelsesøkonomi. I 2005 har 35 virksomheder fået investeringstilsagn for i alt 389 mio. kr., hvoraf der blev givet nye tilsagn for 107 mio. kr. i 10 virksomheder og foretaget opfølgningsinvesteringer i 25 virksomheder for 282 mio. kr. Indirekte investeringer i venturefonde: Vækstfonden investerer desuden indirekte via fonde sammen med private investorer, fx Iværksætterfonden, Nordic Biotech mv. Vækstfonden har investeret i 13 venturefonde med et kapitalgrundlag på gennemsnitligt 410 mio. kr. og en samlet underliggende portefølje på over 100 selskaber. De venturefonde, som Vækstfonden har investeret i, har primært fokus på de tidlige faser inden for Biotek/Life Sciences og Tech. Fondene havde ultimo 2004 investeret lidt over 1 mia. kr., svarende til en gennemsnitlig investeringsstørrelse på 10 mio. kr. I 2005 har 3 fonde fået tilsagn om kapitalindskud for i alt 230 mio. kr., hvoraf 30 mio. kr. var opfølgningsinvesteringer. Låne- og garantiprodukter bl.a. i samarbejde med banker: Vækstfonden tilbyder tre låneog garantiprodukter. Det drejer sig dels om Vækstkautioner, kom-i-gang-lån samt lån fra Vækstfonden direkte til virksomheder (mezzaninlån). Vækstkaution er en statslig lånegaranti, der ydes til banker i forbindelse med udlån til udviklingsaktiviteter, herunder generationsskifter og start af virksomhed. Vækstfonden kan i dag garantere op til 3/4 af risikoen for lån op til 5 mio. kr. Ordningen indgår på finansloven med en årlig bevilling på 23,6 mio. kr. i 2005 og i de følgende år. Der er i 2005 givet tilsagn om Vækstkaution for 238 mio. kr. til 211 virksomheder, og ultimo 2005 havde fonden dermed stillet Vækstkautioner til en værdi af 1,6 mia. kr. Kom-i-gang-lån er rettet imod iværksættere med kapitalbehov på op til kr., der gerne vil låne til at starte egen virksomhed. Lånene formidles af banker, men staten stiller en delvis kaution for lånene. Der er indtil 3. kvartal 2005 givet Kom-i-gang-lån til 109 virksomheder med et samlet lånebeløb på 36 mio. kr. Kom-i-gang-lån udbydes fra 1. januar 2006 over hele landet. Mezzaninlån ydes på resultatafhængige vilkår direkte til virksomhederne. I 2005

5 - 5 - blev der givet tilsagn om mezzaninfinansiering for 30 mio. kr. til 12 virksomheder. Dermed har Vækstfonden i alt ydet mezzaninlån for 60 mio. kr. til 28 virksomheder i 2004 og 2005, hvor mezzaninlånene har eksisteret på de nuværende vilkår. Vækstfonden har siden oprettelsen i 1992 ydet medfinansiering til mere end enkeltvirksomheder i form af lån, garantier og direkte investeringer og 13 ventureselskaber med et samlet kapitalgrundlag på i alt 5,3 mia. kr., hvoraf Vækstfonden har forpligtet 1,3 mia. kr. De seneste år har Vækstfondens investeringsaktiviteter i alt omfattet i gennemsnit 500 virksomheder årligt. Iværksætterfond: Iværksætterfonden SeedCapital Denmark skal styrke adgangen til kapital for nye og mindre virksomheder i de allertidligste faser og fungere som bindeled til det etablerede kapitalmarked. Iværksætterfonden investerer i nye virksomheder med stort vækstpotentiale inden for Tech og Life Science. Fonden er etableret i 2004 med et samlet kapitalgrundlag på ½ mia. kr., hvoraf staten og Vækstfonden tilsammen har indskudt 150 mio. kr. Innovationsmiljøer: Innovationsmiljøerne er private aktieselskaber, som hjælper forskere og andre med at kommercialisere højteknologiske og videntunge ideer i den meget tidlige fase. Hvis innovationsmiljøet vurderer, at et projekt har et kommercielt potentiale, kan innovationsmiljøet bistå med finansiering kombineret med rådgivning. En stor del af rådgivningen er fokuseret på at fremskaffe privat finansiering til de nystartede virksomheder. Der er 7 innovationsmiljøer, hvoraf de 5 forskningsbaserede er geografisk er placeret i nærheden af universiteter og forskningsinstitutioner. De to forretningsbaserede er beliggende henholdsvis i Jylland (Herning) og på Sjælland (Tåstrup). Innovationsmiljøerne foretager årligt knap 300 forundersøgelser af det mulige kommercielle potentiale i nye opfindelser. På baggrund heraf er der basis for start af ca. 60 nye videnintensive virksomheder om året. Den årlige bevilling til innovationsmiljøerne er på ca. 120 mio. kr. Generel vejledning, rådgivning, netværk og sparring Erhvervsservice: Der findes 15 erhvervsservicecentre i hele landet, ét i hver amt. Erhvervsservice yder uvildig indledende information og vejledning samt henvisning til private rådgivere til iværksættere og virksomheder med under 50 ansatte. Desuden kan erhvervsservicecentrene tilbyde kurser og netværksarrangementer samt sparring med erfarne erhvervsfolk. Erhvervsservice blev etableret i Der er afsat 48,7 mio. kr. kroner i 2004, 49,4 mio. kr. for 2005 og 49,6 mio. kr. i Erhvervsservicecentrene finansieres med 50 pct. statslige midler og 50 pct. amtslige og kommunale midler. Fra 2007 overgår ansvaret for erhvervsservice til kommunerne. Staten vil i en overgangsperiode fra oppebære både den statslige og amtslige andel af finansieringen med henblik på at der skabes en landsdækkende erhvervsservice af samme

6 - 6 - kvalitet og volumen som i dag. Erhvervssparring: Erhvervssparring skal medvirke til at give nystartede virksomheder den nødvendige kompetente rådgivning, som skal sikre, at de overlever de første år. Erhvervssparring består af et landsdækkende netværk af klubber, hvor iværksættere kan få sparring fra erfarne erhvervsfolk, deltage i netværksarrangementer, virksomhedsbesøg mv. Erhvervssparring blev ved etableringen tildelt en engangsbevilling for på 4 mio. kr., men skal fra 2007 drives for private midler i privat regi. Startguiden: Startguiden er en internetportal, som samler og formidler skriftlig information og vejledning om opstart, drift og udvikling af virksomheder på tværs af myndigheder og institutioner. Startguiden har ca unikke besøgende pr. måned, ca har gemt en forretningsplan online, over 4000 har foretaget en Kom godt i gang test og ca har gemt en tjekliste online. Der er afsat 2,5 mio. kroner til udvikling af Startguiden i 2005 og Kommunale udviklingsparker: Udviklingsparkerne skal bidrage til at accelerere virksomheders forretningsudvikling via udlejning af lokaler med tilhørende rådgivning. Der findes mere end 20 udviklingsparker i hele landet. Udviklingsparkerne drives typisk på lokalt/kommunalt initiativ og modtager ikke statslige midler. Forskerparker: Forskerparker udlejer lokaler og tilbyder salg af serviceydelser til højteknologiske og videnbaserede virksomheder. I flere af forskerparkerne har rådgivere som fx revisorer, patentbureauer, finansieringsinstitutter adgang til lokaler, som er bemandet afhængig af behovet. Forskerparkerne er beliggende sammen med eller i nærheden af universiteter og forskningsinstitutioner. Der er syv forskerparker i Danmark. Ifølge Forskerparkforeningen bor der knap 500 højteknologiske og videnbaserede virksomheder i forskerparkerne. Forskerparkerne modtager ikke offentligt driftstilskud. Det offentlige engagement består typisk i støtte til etablering. Connect Danmark: Connect er en privat non-profit organisation, som har til formål at hjælpe vækstiværksættere med at realisere deres ideer ved at give adgang til et netværk af investorer, industrieksperter, tekniske rådgivere, finansielle rådgivere og andre forretningsmæssige rådgivere samt at hjælpe private investorer og rådgivere med at få kontakt til og viden om iværksættere og nye virksomheder. Ud af 600 vækstiværksættere har 200 kvalificeret sig til at gennemføre springboard processen. Connect Denmark modtog i 2004 et sponsorat på fra Videnskabsministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet. Uddannelse og kultur Iværksætterakademiet IDEA: IDEA er en landsdækkende organisation, som arbejder på at øge antallet af kompetente

7 - 7 - iværksættere med en videregående uddannelse. En af IDEAs primære opgaver er at udvide mængden af iværksætterrelateret undervisningstilbud på de videregående uddannelser. I forlængelse heraf etablerer IDEA studentervæksthuse i de fem regioner og arrangerer sommerskoler for vækstiværksættere. Endelig vil IDEA etablere videregående uddannelser for entreprenante medarbejdere ved eksempelvis de videregående uddannelsesinstitutioner og eksisterende virksomheder. IDEA har, ud over hovedsekretariatet ved Syddansk Universitet i Kolding, 4 regionale IDEA-centre, der er etablerede i Nykøbing Falster, Århus, København og Ålborg. Som netværksorganisation har IDEA pt. 60 partnerinstitutioner. Ud over statsfinansiering, har IDEA medfinansiering fra private virksomheder, kommuner og uddannelsesinstitutioner. Da IDEA startede i 2005 opererede IDEA med et samlet budget på 80 millioner kr. over 4 år. Den statslige bevilling til IDEA er årligt 10 mio. kr. i perioden IDEA søger at få yderligere privat og lokal medfinansiering. Væksthuse: Væksthuse skal give studerende ved videregående uddannelsesinstitutioner mulighed for at afprøve og udvikle gode idéer, bl.a. med sparring fra erfarne erhvervsfolk. Der er etableret væksthuse på Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning, DTU og Aalborg Universitet. De første væksthuse blev etableret i december Finanslovsbevillingen til initiativet er i 2005 på 3,6 mio. kr. Venture Cup: Venture Cup Danmark er en non-profit organisation (forening), som har til formål at motivere studerende, nye kandidater samt forskningsrelaterede ansatte ved de videregående uddannelsesinstitutioner til at kommercialisere forskningsresultater mv. via start af egen virksomhed. Ifølge Venture Cups egne registreringer har der i perioden været over deltagere i den danske Venture Cup. Venture Cup modtog i 2005 sponsorat fra Videnskabsministeriet på kr. Selvstændighedsfonden: Selvstændighedsfonden er en offentlig-privat fond, der blev etableret i oktober 2004 i samarbejde med Young Enterprise. Selvstændighedsfonden har til formål at støtte og fremme selvstændigheds- og iværksætterkulturen i Danmark, at fremme de unges kompetence inden for selvstændighed, innovation og iværksætteri på alle uddannelsesniveauer samt at deltage i og gennemføre kampagner, konkurrencer og prisuddelinger. Fonden fungerer som serviceorganisation for uddannelsessteder og regionale støtteforeninger, som hjælper unge under uddannelse med etablering og drift af selvstændig virksomhed eller gennemfører andre kompetenceformidlende aktiviteter. Det sker gennem udvikling og salg af undervisningsmaterialer, tilrettelæggelse af aktiviteter og efteruddannelse af undervisere. Selvstændighedsfonden har en statslig bevilling på i alt 30 mio. kr. fra Derudover har Selvstændighedsfonden en række sponsorer fra organisationer og private virksomheder, som er repræsenteret i bestyrelsen sammen med repræsentanter for uddannelsesinstitutioner. De private sponsorater går til drift af aktiviteter i regi af Young Enterprise.

8 - 8 - Selvstændighedsfondens aktiviteter Selvstændighedsfonden har siden etableringen iværksat en række aktiviteter: Egne projekter, fx etablering af et korps af Iværksætterambassadører og Iværksættersøjlen om iværksætteri i hele uddannelsessystemet. Medfinansiering af en række projekter (har modtaget og behandlet mere end 40 ansøgninger siden foråret 2005). Sponsorater fx en skoleklasses deltagelse i den internationale del af First Lego League - konkurrencen. Udviklingsaktiviteter, fx netværk mellem projektejere og andre aktører. Regionale og kommunale initiativer: På regionalt og lokalt niveau findes også en række initiativer målrettet iværksættere og små og mellemstore virksomheder. I forbindelse med kommunalreformen blev der foretaget en gennemgang af kommunernes og amternes erhvervsserviceaktiviteter. Der viste sig at være ca. 75 institutioner med varierende aktiviteter. Desuden findes der ca. 150 projekter, som er finansieret via EU's Socialfond. Projekterne igangsættes af et bredt spektrum af private, kommunale og andre aktører, som ansøger om midler fra EU's socialfond. Initiativerne er typisk af begrænset størrelse og varighed. Med få undtagelser er fokus primært på enten at sikre iværksættere den samme form for vejledning, som erhvervsservicecentrene gennemfører (begrænset rådgivning), eller også har aktiviteten et beskæftigelsesfremmende fokus ikke sjældent for marginaliserede grupper på kanten af arbejdsmarkedet.

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 26 Bilag om markedet for risikovillig kapital

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Direktør Lars Stigel CAPNOVA A/S Formand for FOIN, Forskerparker og Innovationsmiljøer i Danmark Kort om innova+onsmiljøerne Risikovillig statslig

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture 20. juni 2012 / side 1 Jakob Fuhr Hansen - bio Jakob Fuhr Hansen Karriere 2011- Vækstfonden, Investment Director 2009-2011 Go

Læs mere

Kapitalformidlingslandskabet

Kapitalformidlingslandskabet Kapitalformidlingslandskabet Dette notat er en kortlægning af initiativer og aktører på kapitalformidlingsområdet i Region Midtjylland. Kortlægningen er udarbejdet i juli 2007 af Arbejdsgruppen vedr. kapitalformidling,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6.

Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6. Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6. November 2014 Innovationsmiljøer giver biotek den kolde skulder. Medwatch 3.11.2014

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012 Finansiering med Vækstfonden Stig Poulsen 29. november 2012 Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 4.100 danske virksomheder Samlet tilsagn på 11,4 mia. kr. Direkte

Læs mere

Flere vækstiværksættere

Flere vækstiværksættere Januar 2006 Flere vækstiværksættere - vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 19. og 20. januar 2006 1 Strategi for Danmark som førende iværksættersamfund Iværksættere

Læs mere

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden skaber vækstvirksomheder Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i mere end 4.200 danske virksomheder

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Henrik Holst Elstrøm & Michael Eg Vejle, den 18. december 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan gør vi Sådan kommer

Læs mere

Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem 1

Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård, 8 København K Telefon 9 - Fax 6 65 Dato:. januar 6 Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem.

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Erhvervskundechef Peter Bo Byggeri og Anlæg Holbæk 2015+ Holbæk 3. februar 2015 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringsfond, der medvirker

Læs mere

Ingeniørforeningen i Danmarks plan for Flere vækstiværksættere

Ingeniørforeningen i Danmarks plan for Flere vækstiværksættere Ingeniørforeningen i Danmarks plan for Flere vækstiværksættere November 2006 Forord Ingeniørforeningen i Danmark udarbejdede i 2003 sammen med en kreds af højteknologiske iværksættere og rådgivere en plan

Læs mere

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf?

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? EU kommissionen har afsat penge til risikovillige lån og egenkapital for ialt 187 mia. DKK til vækst og innovation i erhvervslivet. Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? Egil Rindorf Specialkonsulent

Læs mere

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi.

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi. 25 1-33-76-24-07 8. Kapitalformidling - reservation af midler. Resumé Som led i realiseringen af Vækstforums handlingsplan indstilles det, at der reserveres midler til initiativet Kapitalformidling. Projektet

Læs mere

Til bestyrelsen. 12. august 2005 CBJ/kfm. Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt 7. Sag:

Til bestyrelsen. 12. august 2005 CBJ/kfm. Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt 7. Sag: Til bestyrelsen Ledelsessekretariatet Campusvej 55 5230 Odense M Tlf. 6550 1000 Fax 6550 1090 www.sdu.dk 12. august 2005 CBJ/kfm Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt

Læs mere

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet Bjarne Henning Jensen, partner, Vækstfonden has been challenged on following issues: a. Vækstfonden: a top-down presentation: Who are we? Why are we around? What kind of values do we create? For whom are

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 18 Kapitalformidling Resume Det fremgår af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner November, 2010 10. november 2010 / side 1 Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden er etableret

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Kapitaltilførsel til landbruget fremadrettet. Økonomiens dag 5. maj 2011 V. Niels Jørgen Pedersen

Kapitaltilførsel til landbruget fremadrettet. Økonomiens dag 5. maj 2011 V. Niels Jørgen Pedersen Kapitaltilførsel til landbruget fremadrettet Økonomiens dag 5. maj 2011 V. Niels Jørgen Pedersen Mangfoldig udvikling i Danmark Danmark som videnslaboratorium Made in Denmark 2.0 Vi gør Danmark større

Læs mere

Kapitalformidling. I forprojektet var følgende indsatser udgangspunktet:

Kapitalformidling. I forprojektet var følgende indsatser udgangspunktet: Kapitalformidling Resume Vækstforum Midtjylland understøtter initiativer, der sikrer gode rammer for udvikling af vækstiværksættere og virksomheder. Vækst og udvikling hænger tæt sammen med tilførsel af

Læs mere

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringssfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Vækstfonden Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan kan ejerskifter finansieres Sådan kommer du i gang 7. maj 2014

Læs mere

Bilag om det forskningsfinansierende system 1

Bilag om det forskningsfinansierende system 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 3 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om det forskningsfinansierende

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Bilag om de administrative omkostninger i forbindelse 1

Bilag om de administrative omkostninger i forbindelse 1 1PT Dette PT DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 6 Dato: 12. januar 6 Bilag om de administrative omkostninger

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV)

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) Ansøgningsskema til: Etablering af studentervæksthuse 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) The Animation Workshop Kasernevej

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovations- og iværksætterområdet September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Innovationsmiljø & Spinoff. Oktober 2011

Innovationsmiljø & Spinoff. Oktober 2011 Innovationsmiljø & Spinoff Oktober 2011 Præsentation af Innovation MidtVest A/S (IMV) 2 Innovationsmiljøordningen ordningen Formål at skabe og udvikle flere videnstunge iværksættervirksomheder med unikke

Læs mere

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Fremtidens kapitalbehov Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Finanskrisen har ændret mulighederne for finansiering Spillet har ændret sig Rekordlavt antal venture

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

Dansk erhvervslivs størrelsesstrukturtpf FPT

Dansk erhvervslivs størrelsesstrukturtpf FPT TP1PT Arbejdspapiret TP PT Virksomheder DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 11 København K Telefon 33 9 33 - Fax 33 11 1 5 Dato: 31. oktober 5 Sagsbeh.:

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Kapital til innovation, vækst og jobskabelse i Nordjylland. Thy Erhvervsforum 23. maj 2013

Kapital til innovation, vækst og jobskabelse i Nordjylland. Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 Kapital til innovation, vækst og jobskabelse i Nordjylland Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 Præsentation LIVA consult Konsulentfirma med fokus på forretningsudvikling, salg og kundehåndtering, finansieringsløsninger.

Læs mere

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn ABR@VF.DK Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 3.700 danske

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om undersøgelse af erhvervsfremmeordningernes. områder. Oktober 2009

Notat til Statsrevisorerne om undersøgelse af erhvervsfremmeordningernes. områder. Oktober 2009 Notat til Statsrevisorerne om undersøgelse af erhvervsfremmeordningernes fordeling på udvalgte områder Oktober 2009 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Undersøgelse af erhvervsfremmeordningernes

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent Stålcentrum-RTC Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent anne.boye-moller@teknologisk.dk info@staalcentrum.dk Stålcentrums åbningskonference Kolding,

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån

Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån Antal Vækstkautions-tilsagn i forhold til regionernes aktive virksomheder Nordjylland 19 pct. af VK-tilsagn 9 pct. af virksomhederne (11%) Midtjylland

Læs mere

Strukturreform, spørgsmål vedr. erhvervsområdet

Strukturreform, spørgsmål vedr. erhvervsområdet Økonomi- og Erhvervsministeriet Dato: 2. maj 2004 Strukturreform, spørgsmål vedr. erhvervsområdet Spr 1_ØEM_S Hvordan sikres den tilstrækkelige faglighed i hver enkelt kommune til at yde en kompetent og

Læs mere

Vækst i nye og eksisterende virksomheder

Vækst i nye og eksisterende virksomheder Vækst i nye og eksisterende virksomheder Anbefalinger fra Tænketanken om iværksætteri mv. Sammenfatning Vækstforum i Region Midtjylland har nedsat tænketanken for iværksætteri mv., som har haft til opgave

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

COSME. Programme for Competitiveness of Enterprises and SME s (2014-2020)

COSME. Programme for Competitiveness of Enterprises and SME s (2014-2020) COSME Programme for Competitiveness of Enterprises and SME s (2014-2020) Agenda Erhvervsstyrelsens rolle Historikken Målgruppe og budget Mere om indsatsområder Spørgsmål Erhvervsstyrelsen Sikre gode rammebetingelser

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

DI præsentation 04.05.2010

DI præsentation 04.05.2010 DI præsentation 04.05.2010 Præsentation af Universal Robots Vækst hvilken slags vækst ønsker vi Generelle forhold SWOT Konklusion Idégrundlag Idegrundlaget er at udvikle robotter der er: Fleksible Lette

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen Ansvarlig lån - initieret af Danske koncernen Risikovillig kapital V/Direktør Erhverv Søren Jan Nielsen 08-06-2015 Nogle Fortsat virksomheder lav vækst har - SMV erne behov for mere vigtige kapital for

Læs mere

BAGGRUND. ü I 2015 besluttes at generationsskifte og refokusere kapital fundet blandt foreningens medlemmer. ü Startede som det offentlige TIC netværk

BAGGRUND. ü I 2015 besluttes at generationsskifte og refokusere kapital fundet blandt foreningens medlemmer. ü Startede som det offentlige TIC netværk OM MATCH-ONLINE BAGGRUND Startede som det offentlige TIC netværk I 1999 stifter Deloitte, Danske Bank og en række virksomhedsmæglere Foreningen match-online.dk Topper i 2006-07 med mere end 700 emner I

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

innovationsfonden.dk

innovationsfonden.dk VÆR NYSGERRIG innovationsfonden.dk DANMARKS UDFORDRINGER Innovationsfonden investerer i iværksættere, forskere og virksomheder, der har viden og idéer til at løse samfundsudfordringer og skabe vækst og

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme

Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme Oplæg på workshop d. 31. maj 2011 ved Integrationsprisforum i Vejle Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme v/ centerleder Mette Boel Hvad er visionerne? Flere nydanske iværksættere og virksomheder overlever

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

Hvordan finder man den rigtige hjælp?

Hvordan finder man den rigtige hjælp? Hvordan finder man den rigtige hjælp? Hvor kan jeg henvende mig? Hvad kan jeg få hjælp til? Opfinderværkstedets tilbud er lige som alle tilbud til iværksættere og erhvervsfremme i Region Sjælland samlet

Læs mere