Kapitalformidlingslandskabet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitalformidlingslandskabet"

Transkript

1 Kapitalformidlingslandskabet Dette notat er en kortlægning af initiativer og aktører på kapitalformidlingsområdet i Region Midtjylland. Kortlægningen er udarbejdet i juli 2007 af Arbejdsgruppen vedr. kapitalformidling, nedsat af Vækstforum for region Midtjylland. Status Generelt omhandler kapitalformidling både kapital og kompetence, hvilket illustreres i nedenstående figur. Figuren giver en simplificeret fremstilling af sammenhængen mellem behovet for kapital og behovet for kompetence. I virkeligheden vil der være udsving i de to grafer. Hver gang virksomheden har behov for kapital til vækst, er der typisk også behov for flere og nye kompetencer. Dertil kommer, at virksomhederne har forskellige behov for kapital til vækst, afhængigt af branchetilhørsforhold. Kilde: Økonomi - og Erhvervsministeriet Figuren viser, at i de tidligste faser af virksomhedens udvikling vil det primært være tilførsel af kompetence, der vil være nødvendig for vækst, men at kapitalbehovet stiger jo længere iværksætteren kommer med sin produkt- og forretningsudvikling. Arbejdsgruppen har identificeret følgende aktørtyper og deres produkter i kapitalforsyningskæden, jf. nedenstående figur på side 2. Det bemærkes, at figuren kun medtager de aktører, der udbyder kapital og for eksempelvis ikke diverse netværk, som samler iværksættere og kapitaludbydere (eks. ConnectDenmark og Business Angels Netværk). Nedenstående forsimplede figur illustrerer hvilke aktører, der typisk investerer i hvilke udviklingsfaser og hvor store kapitalbehov, der typisk er tale om i de forskellige udviklingsfaser. 1

2 Private Equity Business Angels Venture VækstFonden Penge- og realkreditinstitutter Proof of concept Innovationsmiljøer Proof of Business Udviklingsfaser Seed Start-up Ekspansion Vedvarende vækst Nyorientering Aktører/Produkter/Koncepter: Proof-of-Concept Fremkomsten af nye højteknologiske virksomheder kan betragtes som et led i en fødekæde, der tager sit udspring i forskningsmiljøerne. Rundt omkring på danske universiteter sker forskning af høj international klasse, men der er behov for at gøre en ekstraordinær indsats, hvis det kommercielle potentiale skal udnyttes. Indsatsen skal især rette sig mod de vilkår og aktører, som har indflydelse på pre-seed og seed-faserne i iværksætternes udvikling. Det er nemlig mange gange i disse kritiske faser, at projekternes teknologiske og kommercielle levedygtighed bliver afgjort. Proof-of-Concept omfatter test af, hvorvidt en ny teknologi overhovedet giver basis for kommerciel udnyttelse. Risikoen ved Proof-of-Concept-projekter er høj, ligesom ressourceindsatsen er omfattende, hvilket betyder, at private investorer typisk ikke tør binde an med at finansiere sådanne projekter. Specielt på universiteter, andre højere læreanstalter, forskningsinstitutioner og hospitaler genereres der forskningsresultater og opfindelser, som er på et så tidligt stadie, at det er svært at vurdere, om disse er teknologisk bæredygtige og har et kommercielt potentiale. Der er derfor i relation til disse forskningsresultater og opfindelser brug for midler, der kan bruges til i udvalgte tilfælde at gennemføre en målrettet indsats med henblik på at skabe et teknologisk og forretningsmæssigt Proof-of-Concept, således at perspektivrige projekter får en chance til at bevise deres teknologiske og kommercielle potentiale. Målet er at gennemføre Proof-of- Concept, således at projektet kan sælges på licensbasis eller kan tiltrække investeringsmidler fra f.eks. innovationsmiljøer og ventureselskaber. I de fleste tilfælde vil disse projekter ikke kunne finansieres af offentlige forskningsmidler, ligesom de ikke er tilstrækkeligt teknologisk og markedsmæssigt dokumenteret til, at f.eks. et innovationsmiljø vil investere i projektet. 2

3 Det er en statslig pulje med henblik på at fremme antallet af kommercialiserbare ideer fra forskningsverdenen. Udgangspunktet er dermed forskning og formålet er, at forskningen bliver udmøntet i konkrete produkter/projekter. Den centrale pulje er geografisk opsplittet: en i Vestdanmark og en i Østdanmark. Midlerne til Proof-of-Concept bevilges af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Patent- og Kontraktenheden administrerer de to forskellige puljer, der kan yde økonomisk støtte til Proof-of- Concept projekter i forlængelse af indberetning af en opfindelse. Den vestdanske pulje er et projekt med deltagelse af Aarhus Universitet, Ålborg Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet og Syddansk Universitet med støtte fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Projektet løber frem til 31. december 2009 (i alt har de fået 13 mio. kr.). Hvert enkelt projekt kan maksimalt tildeles kr. i støtte. Det er Patent- og Kontraktenheden, der indstiller ansøgere til Ministeriets Proof-of-Concept projekt. Beslutning om støtte træffes af et Proof-of-Concept Board med eksternt flertal, der er godkendt af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Yderligere er der en intern Proof-of-Concept pulje bevilget af Aarhus Universitets Forskningsfond. Patent- og Kontraktenheden administrerer ligeledes denne pulje. Tildeling sker ligeledes efter ansøgning og beslutning om tildeling af midler træffes af Patentudvalget. Ansøgningen sendes til Patent- og Kontraktenheden. Projekterne tildeles typisk mellem og kr., og der er ingen krav til ansøgningens form. Innovationsmiljøer Et godkendt innovationsmiljø er et innovationsmiljø, som Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har udpeget for at skabe flere nye innovative virksomheder i Danmark. Det er p.t. udpeget syv innovationsmiljøer (godkendt indtil 31/ ): Novi Innovation A/S InnovationMidtVest A/S (tidl. HIH development) Østjysk Innovation A/S Teknologisk Innovation A/S CAT-Symbion Innovation A/S DTU-Innovation A/S Syddansk Innovation A/S Innovationsmiljøerne er for innovative iværksættere, som har en vidensbaseret idé med et kommercielt potentiale. Innovationsmiljøerne laver en forundersøgelse af et projekt, inden der træffes beslutning om investering. Et forprojekt er betegnelsen for et projekt, som innovationsmiljøet har investeret i. Innovationsmiljøerne tilbyder således viden, rådgivning og udviklingskapital i den første fase af virksomhedens udvikling (forprojektet). Det vil sige, før virksomheden selv har udviklet et egentligt koncept, produkt eller serviceydelse. Innovationsmiljøerne kan investere op til 1,5 mio. kr. i udviklingen af projekter i første runde. I anden runde kan Innovationsmiljøerne komme med 40% af kapitalen dog max. 2,5 mio kr. (afhængigt af hvilket innovationsmiljø, der er tale om). Statens årlige bevilling til innovationsmiljøerne er på ca. 120 mio. kr. I Region Midtjylland er der 2 innovationsmiljøer, nemlig Østjysk Innovation A/S og InnovationMidtvest A/S. Østjysk Innovation A/S Østjysk Innovation A/S er ejet af Incuba A/S, Forskerpark Aarhus, Aarhus Universitetsfond, Aarhus Kommune samt Aarhus Amt. Østjysk Innovation investerer bredt i nye videntunge virksomheder, der enten har potentiale til at blive nye vækstvirksomheder eller har et profitabelt 3

4 teknologisalg eller trade sale som perspektiv. Størsteparten af investeringerne ligger inden for: IKT, Bioteknologi, Lægemidler, Medikoteknik, Energi og miljø Mange af porteføljeselskaberne udspringer fra forskningsmiljøer som fx Aarhus Universitet, Århus Universitetshospital og Ingeniørhøjskolen samt fra virksomheder i den midtjyske region. InnovationMidtVest A/S InnovationMidtVest A/S er etableret af en kreds af erhvervsledere og politikere i Midt- og Vestjylland. Fokusområdet er innovative teknologier og koncepter fra private og mindre virksomheder, der kan markedsføres internationalt med højt værdi- og vækst potentiale inden for 1 til 4 år. Dækker hele Danmark, dog primært Jylland og Fyn. Proof of Business: I forbindelse med udmøntningen af globaliseringspuljen fra efteråret 2006 afsatte regeringen sammen med et bredt flertal af Folketinget 40 mio. kr. årligt til en ordning med tidlig forretningsudvikling (Proof-of-Business) til iværksættere og mindre virksomheder med vækstambitioner. Hensigten er at styrke udviklings- og finansieringsmulighederne for iværksættere og mindre virksomheder gennem et forløb, hvor de får adgang til sparring fra erfarne erhvervsfolk. Vækstfonden har netop udvalgt ConnectDanmark til at varetage opgaven med screening og sparring. Til dette er der afsat samlet 12 mio. kr. over de næste 3 år. Der forventes at blive gennemført i alt 300 screeninger og sparringer i perioden. Sparringsforløbet skal implementeres i alle landets regioner, således at der opnås en lokal og geografisk bred rekruttering af iværksættere og mindre virksomheder. Ordningen skal således ses i relation til den generelle styrkelse af indsatsen overfor nye og mindre virksomheder med vækstambitioner, som skal ske gennem de nye regionale væksthuse. Ordningen består af et sparringsforløb, hvor udvalgte iværksættere og mindre virksomheder med vækstambitioner kan få afprøvet deres forretningsidé og strategi. Vækstfonden vil, som en del af ordningen, tilbyde finansiering til en del af de virksomheder, som gennemfører sparringsforløbet. Formålet med finansieringen er at understøtte virksomhedernes vækstambitioner med de finansieringsinstrumenter Vækstfonden har til rådighed. Screening af iværksættere og mindre virksomheder omfatter følgende: Udvælgelse af iværksættere og mindre virksomheder, der er egnede til at deltage i sparringsforløbet. Sparringsforløbet omfatter: sparring fra personer med stor praktisk indsigt i forhold, der er vigtige for at udvikle vækstvirksomheder, bl.a. på områderne strategi, markedsforhold, markedsføring, afsætning, jura og patentret, økonomi, finansiering og tekniske forhold. udvikling af en forretningsplan for, hvordan iværksætteren eller den mindre virksomhed selv kan omsætte forretningsmuligheder til en strategi for udvikling og vækst, herunder hvilke eksterne kompetencer det vil være nødvendigt at tilføre. at gøre iværksætteren eller den mindre virksomhed i stand til selv at forestå kapitalrejsning til at realisere forretningsplanen. For at sikre en optimal regional forankring af initiativet skal screenings-/sparringsforløbet foregå i tilknytning til de regionale væksthuse. Business Angels Begrebet Business Angel dækker over individuelle, private investorer, der går ind med kapital men først og fremmest viden og erfaring i virksomhedens tidlige udviklingsfaser. 4

5 Man kan generelt opdele Business Angels i 3 grupper: 1. Den første gruppe er de Business Angels, der har valgt aktivt at stå frem eksempelvis er de med i et regionalt Business Angels Netværk. 2. Den anden gruppe dækker over dem, der har tilkendegivet over for en snæver skare (eksempelvis deres rådgivere), at hvis der kommer et godt projekt, så må man henvise til dem. 3. Den tredje gruppe er de potentielle fremtidige Business Angels de har eksempelvis penge fra virksomhedssalg eller lignende men de er ikke trådt ind på kapitalformidlingsmarkedet. Kendetegn for den typiske Business Angel er, - at de er lokalt forankrede og investerer typisk i kendte brancher (ex. i den branche de selv har været i). - at de kan være vigtige samarbejdspartnere for såvel innovationsmiljøer som innovative iværksættere. Deres kombination af forretningsmæssig kompetence, kapital samt overskud til et relativt tidskrævende bestyrelsesarbejde gør dem til en ideel medinvestor. - at der er nok virksomheder, der er interesserede i deres kapital, hvorfor de kan fravælge de ikke oplagte succesvirksomheder eller hvis der er for stor risiko i investeringen. - at de kan fremme bankernes medvirken. - at de har begrænsede ressourcer (både tid og kapital). De regionale Business Angels netværk Formålet med netværket er at styrke mulighederne for at innovative iværksættere kan møde private kompetencegivende investorer. Der er 2 regionale Business Angels Netværk i Region Midtjylland. Det regionale Business Angels netværk i Østjylland afholder 6-8 møder årligt. På hvert møde præsenteres 2-3 iværksætterprojekter, hvor der forinden er udsendt en forretningsplan til Business Angels. Den personlige præsentation på selve mødet og den efterfølgende dialog mellem iværksætter og Business Angel har stor betydning for det videre forløb. Netværket har medlemmer fra hele Regionen Der eksisterer også et netværk for midt- og vestjylland (RBAN Midtvest), men der er ikke nogle aktiviteter i netværket. Vækstfonden Vækstfonden er Danmarks største investor inden for de tidligere faser i en virksomheds udvikling. Vækstfonden har forskellige produkter til de forskellige faser. Kom-i gang-lån: Lån op til ½ mio. kr.. Målgruppen er iværksættere inden for service og mindre produktion med begrænset mulighed for sikkerhedsstillelse. Vækstkaution: Kaution for 75 % af kreditrisikoen på lån op til 5 mio. kr. Traditionelle iværksættere, etablerede virksomheder og ejerskifter med omsætningspotentiale op til 10 mio. kr. Regionale investeringsselskaber: Vækstfonden vil arbejde for at etablere regionale investeringsselskaber, gerne i samarbejde med regionale vækstfora. Partnerkapital: Business Angels Match (Krone-til-krone matching af business angels investeringer). Mindre, innovative virksomheder med kapitalbehov op til 25 mio. kr. Vækstkapital: Nystartede og etablerede virksomheder med vækstpotentiale og kapitalbehov på mio. kr. Målgruppe: IT, medicoteknik, materialer, energi, design mv. Need Driven Ventures: Behovsdrevet udvikling af nye tekniske løsninger kombineret med professionel projektledelse i tidlig fase. Frem til selskabsdannelse bærer Vækstfonden omkostninger til projektmodning. Finansiering og projektledelse i Vækstfonden. Fund of funds: Fund of Funds investerer i ventureselskaber med et investeringsfokus rettet mod perspektivrige små og mellemstore virksomheder. 5

6 I nedenstående figur er produkterne indtegnet i forhold til virksomhedernes omsætningspotentiale og kapitalbehov. Kilde: Vækstfondens årsrapport 2006 Pengeinstitutter Penge- og realkreditinstitutter har som hovedydelse lån og kreditter. Enkelte pengeinstitutter har i mindre omfang egne ventureselskaber eller er medejer af større ventureselskaber /fonde. Rådgivning ydes omkring virksomhedernes drifts- og anlægsfinansiering samt tilknyttede forretningsområder, eksempelvis cash management, leasing, udenlandske dokumentforretninger og lign. Pengeinstitutterne yder også finansiel rådgivning i forbindelse med opstart af virksomheder. Rådgivning om forretningsplan, herunder strukturering af virksomhedens produktion, salg og organisation m.v. sker ofte i samarbejde med etableringsvejledere, revisorer og advokater. Endvidere er der lavet aftaler om strukturerede rådgivningsforløb mellem virksomheden, pengeinstituttet og etableringsvejlederen i tilknytning til Kom-i-gang-lån, som ydes af Vækstfonden og visse pengeinstitutter i forening. Opstart af virksomheder i forbindelse med generationsskifter, outsourching og andre events, sker i høj grad via finansiering af pengeinstitutter, ejere og ansvarlig kapital fra ventureselskaber og lign. til sikring af fornødent kapitalgrundlag. 6

7 Venturefonde I Danmark er der 51 1 venturefonde og fælles for de fleste er, at de er geografisk placeret i og omkring hovedstadsområdet, hvilket betyder, at deres investeringer typisk er gået til virksomheder i dette område. Nærhed til kapitalen er vigtig. En af tendenserne for venturefondene er, at de vil lave større og færre investeringer. Baggrunden for dette er, at de generelt har investeret et mindre beløb i mange virksomheder og dermed har det ikke givet et attraktivt afkast. Venturefondenes fokus er ofte på hurtigere og højere afkast/exit, hvilket primært sker i virksomheder inden for lifescience 2, bio-medico 3 og it. Dermed bevæger venturefondene sig væk fra de virksomheder, der befinder sig i Region Midtjylland, da disse kommer fra mere traditionelle brancher og ikke har samme behov for større kapitalindskud. At de kommer fra de traditionelle brancher og ikke har behov for større kapitalindskud og typisk heller ikke kan præstere de krævede afkast har gjort det svært for virksomhederne at kunne tiltrække venturekapital. Venturefonde bidrager med både kapital og kompetence. Det risikovillige kapitalindskud skal modsvares optioner, ejerandele osv. Der er dog mindre, lokalt baserede venturefonde, som kan være attraktive for den type af virksomheder, der findes i Region Midtjylland. Et par eksempler på venturefonde generelt nævnes nedenunder: Agro Business Innovation Agro Business Innovation er et privat kapitalselskab, der har midler til risikovillige investeringer i nye vidensbaserede virksomheder indenfor jordbrug, fødevarer og miljøområdet Agro Business Innovation A/S skal investere i nye videnbaserede virksomheder i den helt tidligere fase på samme stadie, som innovationsmiljøerne med offentlig kapital kan indskyde opstartskapital. VentureMidtVest VentureMidtVest er etableret af 5 syndikerede Business Angels med henblik på at investere i traditionelle brancher i størrelsesordenen 2-7 mio. kr.. I alt har fonden ca. 50 mio. kr. under forvaltning. VentureMidtVest amarbejder med InnovationMidtVest. Inventure Capital (vestdansk iværksætterefond) Inventure Capital er en samling af 3 fonde (Innfond Aalborg, Incuba Aarhus og Syddansk Kapital Kolding)med henblik på at få tilstrækkelig kapital (i alt 100 mio. EUR). Den skal ses som det vestdanske modstykke til SEED Capital, som har stor succes med at hjælpe vækstiværksættere i Østdanmark primært iværksættere fra CAT-Symbion. Den nye fond Inventure Capital har fokus på iværksættere inden for IT, biotek, medico og traditionel industri. Det er dog uklart, hvorvidt fonden vil indplacere sig på kapitalforsyningskæden efter innovationsmiljøerne eller om den vil ligge senere, da den ikke har eksisteret ret lang tid og er i færd med at rejse kapital. Det forventes, at den vil være klar til at foretage sin første investering i første kvartal af Jf. Opgørelse fra DVCA Hertil kommer 12 buy-out-selskaber. Venturefonde og buy-outselskaber havde i den samme opgørelse ca. 35 mia. kr. under forvaltning med en ligelig fordeling til hver. 2 Life Science-området kobler veterinærmedicin, plante- og jordbrugsvidenskab, fødevarer og ernæring - med fagområder som bl.a. bioteknologi, medicin, farmaci, biologi, folkesundhed, miljø og kemi 3 Bio-medico er en samlet betegnelse for Bioteknologi (lægemidler) og Medicoteknik (apparater til sundhedsområdet). Dertil kommer også emner som functional foods (fødevarer tilført specielle egenskaber) og bioinformatics (databehandling af sundhedsinformationer). 7

8 Hertil kommer muligheder for corporate venture-investeringer. Corporate Venture er etablerede virksomheders investeringer i iværksættere mm. Fænomenet er ikke særlig udbredt heller ikke på nationalt plan. 8

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 18 Kapitalformidling Resume Det fremgår af

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi.

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi. 25 1-33-76-24-07 8. Kapitalformidling - reservation af midler. Resumé Som led i realiseringen af Vækstforums handlingsplan indstilles det, at der reserveres midler til initiativet Kapitalformidling. Projektet

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

finansiering af iværksættere

finansiering af iværksættere Vækstfonden finansiering af iværksættere Væksthus Midtjylland Onsdag 9. december v/ Rolf Kjærgaard Vækstfonden Vi er en statslig investeringsfond Vi er med til at skabe flere nye vækstvirksomheder gennem

Læs mere

Kapitalformidling. I forprojektet var følgende indsatser udgangspunktet:

Kapitalformidling. I forprojektet var følgende indsatser udgangspunktet: Kapitalformidling Resume Vækstforum Midtjylland understøtter initiativer, der sikrer gode rammer for udvikling af vækstiværksættere og virksomheder. Vækst og udvikling hænger tæt sammen med tilførsel af

Læs mere

Vejen til kapital og kompetencer gennem CAT. Fra idé til virksomhed

Vejen til kapital og kompetencer gennem CAT. Fra idé til virksomhed Vejen til kapital og kompetencer gennem Fra idé til virksomhed Et unikt brand Forskerpark Innovationsmiljø Investeringsselskab Selvstændigt aktieselskab Rådgivning og kapital fra fire kilder Innovationsmiljø

Læs mere

Kapitalformidling Resume Baggrund

Kapitalformidling Resume Baggrund Kapitalformidling Resume Det fremgår af Vækstforums handlingsplan, at der skal udvikles og igangsættes initiativer, som skal forbedre kapitalformidling til vækstiværksættere og vækstvirksomheder. Vækst

Læs mere

Det danske marked for venturekapital

Det danske marked for venturekapital 21 Det danske marked for venturekapital UDVIKLINGEN PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Venturekapital er risikovillige og langsigtede investeringer i unoterede virksomheder med et betydeligt udviklingspotentiale.

Læs mere

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Fremtidens kapitalbehov Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Finanskrisen har ændret mulighederne for finansiering Spillet har ændret sig Rekordlavt antal venture

Læs mere

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen Kapitalindeks 2017 - Risikovillig kommerciel finansiering Ole Bruun Jensen Danske SMV er hentede ca. 2,5 mia. kr. i risikovillig kommerciel finansiering i 2015 Risikovillig kommerciel finansiering i 2015

Læs mere

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture 20. juni 2012 / side 1 Jakob Fuhr Hansen - bio Jakob Fuhr Hansen Karriere 2011- Vækstfonden, Investment Director 2009-2011 Go

Læs mere

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 26 Bilag om markedet for risikovillig kapital

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Direktør Lars Stigel CAPNOVA A/S Formand for FOIN, Forskerparker og Innovationsmiljøer i Danmark Kort om innova+onsmiljøerne Risikovillig statslig

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6.

Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6. Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6. November 2014 Innovationsmiljøer giver biotek den kolde skulder. Medwatch 3.11.2014

Læs mere

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner November, 2010 10. november 2010 / side 1 Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden er etableret

Læs mere

Kapital møder Vækst. d. 16. november Væksthus Sjælland 1

Kapital møder Vækst. d. 16. november Væksthus Sjælland 1 Kapital møder Vækst d. 16. november 2011 Væksthus Sjælland 1 Dagens program 12.00 ANKOMST OG REGISTRERING 12.45 VELKOMST OG INTRODUKTION v. Kim Linnemann, Væksthus Sjælland 13.00 SÅDAN FINDES EKSTERN EGENKAPITAL

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

MEA kursus Virksomhedernes investeringsstrategi behov for kapital. Kenneth Larsen * Horsens d. 27. februar 2014

MEA kursus Virksomhedernes investeringsstrategi behov for kapital. Kenneth Larsen * Horsens d. 27. februar 2014 MEA kursus Virksomhedernes investeringsstrategi behov for kapital Kenneth Larsen * Horsens d. 27. februar 2014 MEA kursus: Virksomhedernes investeringsstrategi behov for kapital Formålet er at skærpe konsulenter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

BAGGRUND. ü I 2015 besluttes at generationsskifte og refokusere kapital fundet blandt foreningens medlemmer. ü Startede som det offentlige TIC netværk

BAGGRUND. ü I 2015 besluttes at generationsskifte og refokusere kapital fundet blandt foreningens medlemmer. ü Startede som det offentlige TIC netværk OM MATCH-ONLINE BAGGRUND Startede som det offentlige TIC netværk I 1999 stifter Deloitte, Danske Bank og en række virksomhedsmæglere Foreningen match-online.dk Topper i 2006-07 med mere end 700 emner I

Læs mere

Det danske marked for venturekapital. Vækstfonden, september 2015

Det danske marked for venturekapital. Vækstfonden, september 2015 Det danske marked for venturekapital Vækstfonden, september 215 Færre forvaltere på det danske marked for venturekapital men mere kapital under forvaltning 25. 2. 15. 1. 3 25 2 15 1 Antal forvaltere To

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012 Finansiering med Vækstfonden Stig Poulsen 29. november 2012 Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 4.100 danske virksomheder Samlet tilsagn på 11,4 mia. kr. Direkte

Læs mere

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden skaber vækstvirksomheder Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i mere end 4.200 danske virksomheder

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

Folketingets Erhvervsudvalg

Folketingets Erhvervsudvalg Erhvervsudvalget 2010-11 L 181 Bilag 1 Offentligt Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 30. marts 2011 ØKONOMI- OG Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering høringsnotat samt

Læs mere

Kapitalcoach hvad er det?

Kapitalcoach hvad er det? Kapitalcoach hvad er det? Et kapitalcoachforløb er et tilbud om, at ejeren af eller ledende medarbejdere i en vækstvirksomhed, som har behov for at få tilført yderligere kapital i form af typisk ekstern

Læs mere

Innovationsmiljø & Spinoff. Oktober 2011

Innovationsmiljø & Spinoff. Oktober 2011 Innovationsmiljø & Spinoff Oktober 2011 Præsentation af Innovation MidtVest A/S (IMV) 2 Innovationsmiljøordningen ordningen Formål at skabe og udvikle flere videnstunge iværksættervirksomheder med unikke

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Bilag om infrastruktur for iværksættere 1

Bilag om infrastruktur for iværksættere 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 2006 Bilag om infrastruktur for iværksættere

Læs mere

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger

dvca Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 3. KVARTAL 2012: Det danske venturemarked investeringer og forventninger MED CASE OM DEN DEN DANSKE AUDIO- VIRKSOMHED LIRATONE, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA VENTURE- FONDEN SEED CAPITAL

Læs mere

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2015. Det danske venturemarked investeringer og forventninger

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2015. Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2015 Det danske venturemarked investeringer og forventninger Kvartalsopgørelse det danske venturemarked DVCA og Vækstfonden samarbejder om at lave kvartalsvise opgørelser af det

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet Bjarne Henning Jensen, partner, Vækstfonden has been challenged on following issues: a. Vækstfonden: a top-down presentation: Who are we? Why are we around? What kind of values do we create? For whom are

Læs mere

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast INDLÆG TIL DVCAS NYHEDSBREV Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast Ditte Rude Moncur, analysechef Et langt sejt træk For dansk økonomi var 2014 en blanding af gode

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Business Angels - Vestor Skanderborg, 29. april 2015

Business Angels - Vestor Skanderborg, 29. april 2015 Business Angels - Vestor Skanderborg, 29. april 2015 Introduktion Investorready Strategi Pitch CEO match Partners Investor match Forhandling Matchmaking 1 2 3 4 5 6 MÅNED Deal! BA-sekretariat og samarbejdspartner

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Det danske marked for venture- og buyout-kapital. Kvartalsopgørelse Q4 2015

Det danske marked for venture- og buyout-kapital. Kvartalsopgørelse Q4 2015 Det danske marked for venture- og buyout-kapital Kvartalsopgørelse Q4 2015 Hovedkonklusioner: Det danske marked for buyout- og venturekapital Markedet for venturekapital Samlet set er de danske venturefondes

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Bilag om Teknologioverførselsenheder og Innovationsmiljøer 1

Bilag om Teknologioverførselsenheder og Innovationsmiljøer 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om Teknologioverførselsenheder og Innovationsmiljøer

Læs mere

DI præsentation 04.05.2010

DI præsentation 04.05.2010 DI præsentation 04.05.2010 Præsentation af Universal Robots Vækst hvilken slags vækst ønsker vi Generelle forhold SWOT Konklusion Idégrundlag Idegrundlaget er at udvikle robotter der er: Fleksible Lette

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Kapital til vækst Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Take-away fra de kommende minutter Et par tanker om: 1. Eksterne investorer er det en god idé, og hvordan har finanskrisen ændret spillereglerne?

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Syddansk Innovation. Lenna Broberg Investeringschef

Syddansk Innovation. Lenna Broberg Investeringschef Syddansk Innovation Lenna Broberg Investeringschef ODENSE COPENHAGEN SØNDERBORG Cortex Park 26, 2 Gregersensvej 1F Alsion 2 5230 Odense M 2630 Taastrup 6400 Sønderborg Om mig Lenna Maria Boe Broberg Investeringschef

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 141 Offentlig. Handlingsplan for risikovillig kapital

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 141 Offentlig. Handlingsplan for risikovillig kapital Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 141 Offentlig Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12 DK-2620 Albertslund Telefon: 43 63 23 00 E-mail: Schultz@schultz.dk Publikationen

Læs mere

Finansiering efter EUDP - med Vækstfonden. Stig Poulsen, Vækstfonden 19. Januar 2011

Finansiering efter EUDP - med Vækstfonden. Stig Poulsen, Vækstfonden 19. Januar 2011 Finansiering efter EUDP - med Vækstfonden Stig Poulsen, Vækstfonden 19. Januar 2011 Agenda Hvad er Vækstfonden? Finansieringsmuligheder Hvad ser investorer på - hvordan ser forretningsplanen ud? 18. januar

Læs mere

Det danske marked for venturekapital. Vækstfonden September 2016

Det danske marked for venturekapital. Vækstfonden September 2016 Det danske marked for venturekapital Vækstfonden September 2016 Mio. kr. Antal forvaltere Mere kapital under forvaltning 25.000 20.000 30 25 Kapitalen under forvaltning er steget fra 16,9 mia. kr. ultimo

Læs mere

Nye muligheder for dine pensionsmidler

Nye muligheder for dine pensionsmidler Nye muligheder for dine pensionsmidler Kapital- og ratepensionsmidler kan nu investeres i unoterede aktier. FÅ UNDERSKOVEN AF DANSKE VIRKSOMHEDER TIL AT BLOMSTRE Skatteminister Kristian Jensen Har du viden

Læs mere

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Væksthus Midtjyllands bestyrelsesmøde, Hadsten, den 26. august 2015. v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk

Læs mere

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger

OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014. Det danske venturemarked investeringer og forventninger OPGØRELSE AF 1. KVARTAL 2014 Det danske venturemarked investeringer og forventninger Kvartalsopgørelse det danske venturemarked DVCA og Vækstfonden samarbejder om at lave kvartalsvise opgørelser af det

Læs mere

Likviditetskrisen set fra en seedinvestor

Likviditetskrisen set fra en seedinvestor Kloge penge til kloge hoveder Likviditetskrisen set fra en seedinvestor Væksthus Midtjylland, 10.03 2009 Hvad er et innovationsmiljø? Vi kommer med den nødvendige startkapital Vi hjælper iværksætterne

Læs mere

Risikovillig kapital til vækstvirksomheder. Erhvervsudviklingsdøgnet 14 maj 2014 Henning Klausen

Risikovillig kapital til vækstvirksomheder. Erhvervsudviklingsdøgnet 14 maj 2014 Henning Klausen Risikovillig kapital til vækstvirksomheder Erhvervsudviklingsdøgnet 14 maj 2014 Henning Klausen Dagsorden Innovationsmiljøernes formål BOREAN Innovation Arbejdsmetode og proces Hvordan kan vi hjælpe? Erfaringer

Læs mere

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

Business angel survey 2015

Business angel survey 2015 Business angel survey 2015 Introduktion Baggrund og formål: Vækstfonden har i samarbejde med Keystones gennemført en større spørgeskemaundersøgelse blandt danske business angels i juni 2015. Der skal lyde

Læs mere

APRIL 2015. Evaluering af Syndikeringslånsordningen

APRIL 2015. Evaluering af Syndikeringslånsordningen APRIL 2015 Evaluering af Syndikeringslånsordningen INDHOLD Indledning... 2 Formål, målepunkter og succeskriterier... 3 Formålet med Syndikeringslån... 5 Sådan fungerer Syndikeringslån... 6 Status på ordningen

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

Future Greenland Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør

Future Greenland Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør Velkommen Future Greenland 2017 Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør Agenda Hvorfor Vækstfonden? Hvem kan vi finansiere? Hvad kan vi finansiere? Hvad lægger vi vægt på?

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Perspektiver for fødevareerhvervet i Region Midtjylland Djursland Udviklingsråd, 13. maj 2016

Perspektiver for fødevareerhvervet i Region Midtjylland Djursland Udviklingsråd, 13. maj 2016 Perspektiver for fødevareerhvervet i Region Midtjylland Djursland Udviklingsråd, 13. maj 2016 Chefkonsulent Lars Haahr Jensen www.regionmidtjylland.dk Menu Lidt fra den store verden Fødevareerhvervet i

Læs mere

dvca MED CASE OM REAPPLIX, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA SEED CAPITAL, NOVO SEEDS OG VÆKSTFONDEN

dvca MED CASE OM REAPPLIX, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA SEED CAPITAL, NOVO SEEDS OG VÆKSTFONDEN OPGØRELSE AF 4. KVARTAL 2012: Det danske venturemarked investeringer og forventninger MED CASE OM REAPPLIX, SOM HAR FÅET KAPITALINDSKUD FRA SEED CAPITAL, NOVO SEEDS OG VÆKSTFONDEN dvca DVCA Danish Venture

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovations- og iværksætterområdet September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen

Læs mere

NOTAT. Økonomi- og Erhvervsministeriet har pr. 21. marts 2011 modtaget 33 høringssvar, hvoraf 8 har haft bemærkninger til forslaget.

NOTAT. Økonomi- og Erhvervsministeriet har pr. 21. marts 2011 modtaget 33 høringssvar, hvoraf 8 har haft bemærkninger til forslaget. NOTAT 23. marts 2011 11/00060-20 /cni-dep Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen) 1. Indledning

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

2013: Det danske marked for venturekapital

2013: Det danske marked for venturekapital 2013: Det danske marked for venturekapital Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringssfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar juni Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar juni Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 2012-30. juni 2015 Journalnummer: 1-33-70-7-12 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Maritime Forretningsmuligheder AKKC Torsdag d

Maritime Forretningsmuligheder AKKC Torsdag d Maritime Forretningsmuligheder AKKC Torsdag d. 28-04-2016 Offentlige tilbud til iværksættere i Danmark (med fokus på Nordjylland) NewBizz 16-18 Vækst 2015 Next Step (Fødevarer) Opmærksom på Primære erhverv

Læs mere

Vækstfonden. Thomas Stendys Hoffmann

Vækstfonden. Thomas Stendys Hoffmann Vækstfonden Thomas Stendys Hoffmann Vækstfonden bidrager til vækst Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i 3.700 danske virksomheder for et samlet tilsagn

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Ingeniørforeningen i Danmarks plan for Flere vækstiværksættere

Ingeniørforeningen i Danmarks plan for Flere vækstiværksættere Ingeniørforeningen i Danmarks plan for Flere vækstiværksættere November 2006 Forord Ingeniørforeningen i Danmark udarbejdede i 2003 sammen med en kreds af højteknologiske iværksættere og rådgivere en plan

Læs mere

Vækst Jammerbugt Invest A/S

Vækst Jammerbugt Invest A/S Vækst Jammerbugt Invest A/S Forretningsbeskrivelse (Selskabets navn forventes at blive Vækst Jammerbugt Invest A/S. Indtil registrering m.v. vil navnet i denne forretningsbeskrivelse fortsat være Fonden

Læs mere

Klædt på til KAPITAL. MEA modul, Graceland Randers, 7. juni 2012 v/ Kenneth Larsen Jan Rosenbom

Klædt på til KAPITAL. MEA modul, Graceland Randers, 7. juni 2012 v/ Kenneth Larsen Jan Rosenbom Klædt på til KAPITAL MEA modul, Graceland Randers, 7. juni 2012 v/ Kenneth Larsen Jan Rosenbom Program 09.00 Velkomst og præsentation af dagens program 09.10 Fra overblik til mødet med investor Introduktion

Læs mere

Kapital til Medicovirksomheder

Kapital til Medicovirksomheder Kapital til Medicovirksomheder Nicolaj Højer Nielsen nhn@nhn.dk +45 25 46 25 80 www.linkedin.com/in/nicolajnielsen DET ER IKKE HELT SÅ SLEMT SOM RYGTERNE SIGER Min baggrund Medarbejder Iværksætter Konsulent

Læs mere

Vækstlagsanalysen. Vækstforum. Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen,

Vækstlagsanalysen. Vækstforum. Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen, Vækstlagsanalysen Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen, www.vaekstforum.rm.dk Behovet for et stærkere regionalt analyseværktøj Hvad har vi? Omfattende og solid viden fra mange evalueringer

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Innovationsdag torsdag den 29. november 2012 fra kl. 09:00-16:00 Sted: NOVI bygningen, Niels Jernes Vej 14, 9220 Aalborg Øst FUNDING

Innovationsdag torsdag den 29. november 2012 fra kl. 09:00-16:00 Sted: NOVI bygningen, Niels Jernes Vej 14, 9220 Aalborg Øst FUNDING Innovationsdag torsdag den 29. november 2012 fra kl. 09:00-16:00 Sted: NOVI bygningen, Niels Jernes Vej 14, 9220 Aalborg Øst FUNDING Gå fra at være en fladfisk til at være en finansieringshaj Når det handler

Læs mere

René L. Damkjer Regional Program Manager Region Midtjylland (m.m.) 17/

René L. Damkjer Regional Program Manager Region Midtjylland (m.m.) 17/ InnoBooster: Vi i n v e s t e r e r i i n n o v a t i v e o g f l y v e d y g t i g e i d e e r m e d e n i n v e s t e r i n g p å m l. 5 0. 0 0 0 o g 5 m i o. k r o n e r i d i t i n n o v a t i v e

Læs mere

Om undersøgelsen fra Match-online.dk

Om undersøgelsen fra Match-online.dk Køberanalyse Introduktion Med en baggrund som HD i regnskabsvæsen og afsætningsøkonomi etableredes CBN Finance & Consult as i 1990. Siden har vi medvirket ved næsten 500 opgaver inden for formidling af

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig Finansudvalget 2010-11 Aktstk. 76 Svar på 8 Spørgsmål 1 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 7. februar 2011 Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig kapital Inspirationspunkter Jeg vil

Læs mere

Regional Kapitalfond i Hovedstaden

Regional Kapitalfond i Hovedstaden Regional Kapitalfond i Hovedstaden Oplæg til Vækstforum Hovedstadens møde den 25. juni 2009 v/ Koncerndirektør Jens Chr. Sørensen Vækstforum Hovedstadens beslutning 30. april 2009 Der skal udarbejdes et

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Alternativ finansiering med Vækstfonden. v/erhvervschef Anders Chr. Andersen Børssalen den 12. november 2012

Alternativ finansiering med Vækstfonden. v/erhvervschef Anders Chr. Andersen Børssalen den 12. november 2012 Alternativ finansiering med Vækstfonden v/erhvervschef Anders Chr. Andersen Børssalen den 12. november 2012 Agenda Om Vækstfonden Aktivitetsniveau i VF Lån og kautioner Målgrupper for finansiering med

Læs mere

Nordic Startup Manager Skanderborg, 29. april 2015

Nordic Startup Manager Skanderborg, 29. april 2015 Nordic Startup Manager Skanderborg, 29. april 2015 En af de store dealbreakers i screening processen er når teamet er ufuldstændigt Introduction Initial Screening Due Diligence Negotiating Screening kriterier

Læs mere

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringssfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere