Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige"

Transkript

1 Justitsministeriet Sendt på mail og 14. august 2015 Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Tak for muligheden for at afgive svar på ovennævnte høring. De nuværende regler om forholdet mellem de professionelle parter i huseftersynsordningen fungerer ikke i praksis efter hensigten. Vi er derfor meget enige i behovet for at se isoleret på det spørgsmål, før hele ordningen skal evalueres i Statistikken Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har i perioden oktober 2013 til maj 2015 udgivet fire statistikker over fordelingen af tilstandsrapporter på forskellige størrelser bygningssagkyndigevirksomheder. Tre af statistikkerne indeholdt desuden tal på, hvordan forbrugeren har fundet frem til den bygningssagkyndige. I perioden har der kun været små bevægelser, så statistikkerne kan nogenlunde præcist sammenfattes til, at 48 pct. af forbrugerne beder ejendomsmægleren finde den bygningssagkyndige, 21 til 23 pct. finder selv en bygningssagkyndig og 28 til 30 pct. har enten fundet en bygningssagkyndig på anden vis eller ikke oplyst bestillingskanalen. De tal er alarmerende, fordi de viser, at intentionen med lovgivningen vedr. bestillingskanalen ikke fungerer. Intentionen er, at forbrugeren selv skal finde en bygningssagkyndig eventuelt på en liste udleveret af ejendomsmægleren. Men det gør som nævnt kun 21 til 23 pct. af forbrugerne. Muligheden for at finde en bygningssagkyndig med hjælp fra et forsikringsselskab fundet af ejendomsmægleren blev indført med henblik på de særlige situationer, hvor forbrugeren ikke selv kan overskue at finde den bygningssagkyndige. Eksemplet var her især ældre borgere, som ikke er vante med internettet, og som var i risiko for at fravælge huseftersynsordningen og den

2 forbrugerbeskyttelse, den indebærer, hvis ikke muligheden for hjælp til at benytte ordningen bevares. Vi mener, at dette argument faldt væk på det tidspunkt, hvor det blev lovpligtigt at få udarbejdet energimærke, før ejendommen annonceres til salg. Når sælger tvinges til at finde en energikonsulent, finder sælger samtidig en bygningssagkyndig, som i næsten alle tilfælde er den samme person. Skyggerapporter Det er ikke fuldstændig klart for os, hvad der menes med ordet skyggerapporter i høringsbrevet. Fra Danske Bygningskonsulenter og Fube kender vi til to typer af supplerende ydelser, bygningssagkyndige pålægges at udføre i forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapporter. Det drejer sig om tillæg til tilstandsrapporterne og om supplerende oplysninger til brug for beregning af forsikringstilbud. Tillæg til tilstandsrapporter er udmærket eksemplificeret med ejendomsmæglerkæden homes såkaldte SundhedsAttest, som er beskrevet på kædens hjemmeside under oplysningerne om salg af bolig (bilag 1). Der er tale om et dokument, som indeholder supplerende oplysninger om den pågældende ejendom, og som er gratis for sælger at få udarbejdet så vidt det er Fube og Danske Bygningskonsulenter bekendt. Vi mener ikke, sådanne attester er i købers interesse, fordi køber dermed får vanskeligere ved at få ejerskifteforsikringsdækning for forhold, som er omtalt i den pågældende attest men ikke i tilstandsrapporten. Dermed tjener attesten som et værktøj for forsikringsselskaberne til at afvise dækning. Supplerende oplysninger til brug for beregning af ejerskifteforsikringstilbud er fortsat en fast praksis i dele af branchen. Vi kender ikke den præcise udbredelse, men med bilagene 2 (HOTskema fra home og Topdanmark), 3 (Beskrivelse til indtegningsskemaet (HOT-skemaet)) og 4 (mail til medarbejdere og samarbejdsparter hos EBAS) kan vi dokumentere, at HOT-skemaet fortsat anvendes til trods for at netop dette skema ligger til grund for følgende formulering i By- og Boligudvalgets beretning af 7. juni 2012: Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af Liberal Alliance) pålægger erhvervs- og vækstministeren at indskærpe over for forsikringsbranchen, at forsikringsselskabernes praksis med skyggerapporter og ekstra omkostninger for forbrugerne er i strid med lovens intentioner og bør stoppes. HOT-skemaet i bilag 2 er dateret i maj 2013, beskrivelsen til indtegningsskemaet i bilag 3 er dateret i maj 2014 (men redigeret i september 2014), og mailen med instruktioner til EBAS ansatte og samarbejdspartnere i bilag 4 er dateret 26. maj Alle disse datoer ligger efter tidspunktet for beretningen i juni 2012, hvor man bad branchen ophøre med denne praksis. Tillæg og indsamling af oplysninger til beregning af forsikringstilbud sker uden meromkostning for sælger. Vi mener dog ikke, at noget er gratis, og at udgiften til at tilvejebringe disse ydelser

3 derfor må være integreret i prisen for tilstandsrapporten. Det står klart, at begge ydelser kan være til ulempe for enten køber eller sælger, og at de to parter ikke har mulighed for at frasige sig ydelserne. Det er i strid med huseftersynsbekendtgørelsens 11 nr. 12, som siger, at man ikke må betinge sit huseftersyn af, at der aftages andre ydelser end eftersynet. Anden interessekonflikt Såfremt forsikringsselskaberne alene har en interesse i, at tilstandsrapporten i bedst muligt omfang lever op til intentionerne med tilstandsrapporten, er det set med forbrugerøjne acceptabelt, at selskaberne udfylder rollen med både at tilvejebringe tilstandsrapporten og efterfølgende at tilbyde ejerskifteforsikring. Forsikringsselskaberne har imidlertid en interesse i, at tilstandsrapporten i videst muligt omfang leverer grundlag for at afvise skadesudbetalinger. I praksis er det lettere for et forsikringsselskab at afvise skader, når tilstandsrapporten er upræcis, teksttung og indeholdende mange generelle beskrivelser, end når den er præcis og konkret. Efter Danske Bygningskonsulenters og Fubes opfattelse, er forbrugernes interesse, at tilstandsrapporten netop er præcis og konkret. Dermed mener vi, at forsikringsselskabernes tilstedeværelse i processen med at finde en bygningssagkyndig til opgaven indebærer en interessekonflikt i forhold til forbrugeren. Forsikringsselskabet og selskabets kunde har hver sin interesse i tilstandsrapportens kvalitet. Mindst 48 pct. af alle tilstandsrapporter er bestilt gennem et forsikringsselskab. Dertil kommer en antageligt høj andel af de pct. af rapporten, som enten er bestilt på anden vis eller er uoplyst. Dermed er forsikringsselskabernes tilstedeværelse i bestillingskanalen alt for omfattende og med stor risiko for at føre til generel udvanding af tilstandsrapporterne til skade for forbrugeren. Betydningen for branchen for bygningssagkyndige At mindst 48 pct. - men sandsynligvis en betydeligt større andel af tilstandsrapporterne formidles til bygningssagkyndige gennem et lukket kredsløb bestående af i al væsentlighed fem ejerskifteforsikringsselskaber 1 og fire bygningssagkyndigevirksomheder 2 har naturligvis store konsekvenser for konkurrencemulighederne for resten af branchen for bygningssagkyndige. 1 Fem selskaber udfylder 92,5 pct. af markedet i 2. kvartal Kilde: F&P. 2 Ifølge Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har fire virksomheder 10 eller flere bygningssagkyndige ansat. Disse virksomheder har efter Danske Bygningskonsulenters oplysninger alle forsyningsaftaler med forsikringsselskaber. Det kan også gælde for enkelte mindre virksomheder, hvilket vi dog ikke har konkret viden om.

4 Branchens mindre virksomheder oplever, at de alene kan overleve i branchen som underleverandører til de fire store bygningssagkyndigevirksomheder, når disse midlertidigt har flere opgaver, end de selv kan håndtere. Det afhængighedsforhold skaber fordyrende ekstra led i værdikæden og begrænser de mindre virksomheders konkurrencemuligheder. Der er en række barrierer for iværksættere blandt bygningssagkyndige, man ikke ser i andre brancher. Det gælder især ordningens optagelseskurser, som afholdes med for stor tidsmæssig afstand, men også kravene om mindst fem års relevant erhvervserfaring og om sidemandsoplæring. Vi erkender, at disse regler tjener et formål, men når man dertil lægger, at markedet efterfølgende viser sig at være lukket om en håndfuld forsikringsselskaber og deres få udvalgte leverandører, da virker det ikke attraktivt at starte egen virksomhed som bygningssagkyndig. Vi oplever, at antallet af nye virksomheder i branchen er faldende, og at de nye virksomheder for en relativt stor andels vedkommende hurtigt forsvinder fra markedet igen. Forsikringsselskabernes rolle som formidlere af tilstandsrapporter er efter vores erfaring den væsentligste årsag hertil. Anbefaling Vi har dokumenteret, at en af branchens største aktører på forsikringssiden (Topdanmark) i samarbejde med en af de største aktører på bygningssagkyndigesiden (EBAS) og en af de største aktører blandt ejendomsmæglerne (home) helt uforstyrret har fortsat den praksis, By- og Boligudvalget bad dem indstille i juni At vi ikke har flere dokumenterede eksempler skyldes alene, at vi er afhængige af at modtage dokumentationen fra personer, der er i et afhængighedsforhold til de virksomheder, der begår regelbrudene. Der er i branchen en udbredt nervøsitet for konsekvenserne af at blive udelukket fra at kunne få opgaver gennem de beskrevne lukkede kredsløb. Vi har dog kendskab til flere involverede virksomheder, hvor vi desværre ikke kan løfte dokumentationsopgaven. Vi har desuden argumenteret, at forsikringsselskaberne befinder sig i en uheldig interessekonflikt i huseftersynsordningen. Forsikringsselskaberne og forbrugerne har forskellige interesser i tilstandsrapporternes kvalitet, hvorfor det er forkert, at forsikringsselskabet kan udvælge den bygningssagkyndige og i et vist omfang udøve indflydelse på den bygningssagkyndiges arbejdsmetoder. Endelig viser ordningens statistik for formidling af opgaver, at vi er meget langt fra en situation, hvor sælgere af ejendomme som hovedregel kontakter en bygningssagkyndig med henblik på at få udarbejdet tilstandsrapport m.v., sådan som det er intentionen med reglerne. Det har ikke skortet på politisk interesse og løftede pegefingre i tilknytning til de omhandlede problemstillinger. Set i det lys er der ikke grund til at tro, at endnu en indskærpelse eller løftet

5 pegefinger vil skabe adfærdsændringer blandt især forsikringsselskaberne men også de øvrige parter. Vi kan ikke få øje på begrundelsen for i en digital tidsalder at opretholde muligheden for at hjælpe forbrugere til at finde en bygningssagkyndig. Eventuelle fordele ved at opretholde den mulighed står i lyset af ovenstående ikke mål med ulemperne i form af forringet forbrugersikkerhed og et skævvredet og lukket marked, hvor aktørerne ikke evner at følge lovens intentioner og ord. Vi vil derfor anbefale, at man allerede nu forholder sig til huseftersynsordningens bestillingsregler med henblik på at opnå en fremtidig tilstand uden uvildigheds- og konkurrenceproblemer. En lukning af mulighederne for at formidle opgaver gennem ejerskifteforsikringsselskaber (og ejendomsmæglere) kan være en løsning på problemet. På vegne af Fube og Danske Bygningskonsulenter Med venlig hilsen Torben Kaas Bilag 1: homes egen beskrivelse af deres SundhedsAttest Bilag 2: homes og Topdanmarks HOT-skema, maj 2013 Bilag 3: Bilag 4: Beskrivelse til indtegningsskemaet (HOT-skemaet), maj 2014 (opdateret september 2014) Mail fra EBAS til medarbejdere og samarbejdsparter, hvor de får udleveret HOTskema og beskrivelse til indtegningsskema, maj 2013

Tak for det fremsendte høringsmateriale vedr. betænkning nr. 1520 om huseftersynsordningen.

Tak for det fremsendte høringsmateriale vedr. betænkning nr. 1520 om huseftersynsordningen. Justitsministeriet 20. august 2010 Høring af betænkning om huseftersynsordningen Tak for det fremsendte høringsmateriale vedr. betænkning nr. 1520 om huseftersynsordningen. BfBE har været medlem af Justitsministeriets

Læs mere

ANBEFALINGER TIL AT ØGE KENDSKABET TIL ORDNINGEN OG SIKRE EN HØJERE TEGNINGSPROCENT

ANBEFALINGER TIL AT ØGE KENDSKABET TIL ORDNINGEN OG SIKRE EN HØJERE TEGNINGSPROCENT BYGGESKADEFORSIKRINGSORDNINGEN ANBEFALINGER TIL AT ØGE KENDSKABET TIL ORDNINGEN OG SIKRE EN HØJERE TEGNINGSPROCENT Afgivet af en arbejdsgruppe under Energistyrelsen med repræsentanter fra Brancheforeningen

Læs mere

Åbent brev til folketingets Boligudvalg. Fakta og kommentarer vedr. Huseftersyns - og Energimærkningsordningerne.

Åbent brev til folketingets Boligudvalg. Fakta og kommentarer vedr. Huseftersyns - og Energimærkningsordningerne. Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 103 Offentligt 1 Åbent brev til folketingets Boligudvalg Slagelse september 2010 Vedr.: Fakta og kommentarer vedr. Huseftersyns - og Energimærkningsordningerne.

Læs mere

Solgte ejendomme. Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Okt. Jan. Jan. Apr. Juli

Solgte ejendomme. Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Okt. Jan. Jan. Apr. Juli 3/1 fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige nyt fra sekretariatet Forbrugernes tillid? Forbrugerne skal kunne have tillid til tilstandsrapporten, de bygningssagkyndige

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Side 1 af 48 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt NOTAT Dato: 6. maj 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-1207 Sagsbehandler: eta Dok id: 578839 Notat om statistik over rekvisition af

Læs mere

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning afgivet af By- og Boligudvalget den 7. juni 2012 Beretning om bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed 1. Indledning Folketingets By-

Læs mere

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013.

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013. Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013 Side 1 af 63 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 2012 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence-

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 33 Offentligt NOVEMBER 2013 MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige ENDELIG

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold

Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold Rapport Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom 15. september 2006 Sag D-4202-5 /ulr+ ke Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 5 3. Det nuværende forretningsflow...

Læs mere

Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven)

Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven) Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven) 19. november 2013 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 6 1.1 BAGGRUND FOR ANALYSEN... 6 1.1.1 Gældende lovgivning... 6 1.2 ANALYSENS

Læs mere

Formandens beretning 3

Formandens beretning 3 Indholdsfortegnelse Side Formandens beretning 3 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 5 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets medlemmer 1.3. Sekretariatets ansatte 1.4. Sekretariatets

Læs mere

Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 3 2. JUNI 2014

Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 3 2. JUNI 2014 Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 3 2. JUNI 2014 Indhold Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

Formandens beretning 3

Formandens beretning 3 Indholdsfortegnelse Side Formandens beretning 3 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 4 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets medlemmer 1.3. Sekretariatet 1.4. Ankenævnets hjemmeside

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 24 Offentlig Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom (Bedre og billigere bolighandel) Udkast 28. februar 2005 1 I lov om omsætning af fast ejendom,

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Forslag. Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. 1)

Forslag. Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. 1) Lovforslag nr. L 29 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. 1) Kapitel 1 Erhvervet som

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011 Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning 2/14 1. Baggrunden for evalueringen Den obligatoriske byggeskadeforsikring blev indført ved lov nr.

Læs mere

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter 15/2009 Beretning om statens anvendelse

Læs mere

Notat om problemer ved BPA. Notat om problemer vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 21-01-2010 Notat om problemer ved BPA Dans

Notat om problemer ved BPA. Notat om problemer vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 21-01-2010 Notat om problemer ved BPA Dans Notat om problemer ved BPA Dokument oprettet 20-01-2010 Sag 10/54 - Dok. 803/10 /LFH Notat om problemer vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Indledning - formålet med notatet I dette notat

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Manual. om vurderinger af administrative konsekvenser for erhvervslivet

Manual. om vurderinger af administrative konsekvenser for erhvervslivet Manual Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Manual om vurderinger af administrative konsekvenser for erhvervslivet AUGUST 2000 Indhold Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse................. 2 KAPITEL 1: Introduktion...........

Læs mere