Stillings- og funktionsbeskrivelse. Filadelfia fællesadministrative stab Økonomi, Løn og Personale, IT og Udvikling. Afdelingschef- Stabschef

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stillings- og funktionsbeskrivelse. Filadelfia fællesadministrative stab Økonomi, Løn og Personale, IT og Udvikling. Afdelingschef- Stabschef"

Transkript

1 6. december 2013 Stillings- og funktionsbeskrivelse Filadelfia fællesadministrative stab Økonomi, Løn og Personale, IT og Udvikling Afdelingschef- Stabschef

2 Chef til Filadelfias fælles administrative stab Filadelfia er med specialhospitalet i front inde i en større fornyelses-, omstillings- og effektiviseringsproces. Målet er at synliggøre og fremtidssikre denne vigtige landsdækkende selvejende sundheds- og socialorganisation med højt specialiserede og specialiserede behandlinger til patienter og borgere med epilepsi og erhvervet hjerneskade på internationalt anerkendt niveau med høj forskningsaktivitet. Fornyelsen og omstillingen har målrettet været rettet mod en 2 styrket dialog med de 5 regioner og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om Filadelfias specialiserede hospitalsydelser, kvalitet og økonomi på overordnet ledelses- og sundhedsfagligt niveau styrket dialog med de nærliggende sjællandske og østjyske kommuner om sociale døgn- og dagtilbud og evt rehabilitering til mennesker med fysisk og psykisk udviklingshæmning fælles vision med ledsagende strategier for de nærmeste år skal gøre ledere og medarbejdere til et endnu stærkere, kompetent og udadvendt hold der kan levere ydelser til tilfredse brugere og opdragsgivere Filadelfias bestyrelsen og den ny direktion (administrerende direktør og direktør med sundhedsfaglig baggrund) besluttede medio 2012 At Filadelfia i 2014 skal udgøre - Et Center of execellence for patienter med epilepsi eller erhvervet hjerneskade med dokumenteret højeste kvalitet, økonomisk effektivitet, forskning i topklasse og tæt dialog ked patienter, pårørende og samarbejdspartnere. Et vigtigt skridt for den nye direktion har været at samle kræfterne indenfor det administrative område - for at sikre de nødvendige kompetencer til at bistå og løse opgaver ift direktion og den samlede organisation med høj kvalitet og effektivitet. Resultatet er blevet en samlet fælles administrativ stab under en fælles stabschef (afdelingschef) for funktionsledere og medarbejdere indenfor økonomi, løn og personale og IT. Senest er også uddannelseskoordinatoren og innovationskonsulenten blevet en del af den fælles administrative stab. Fusionen af disse tidligere søjleopdelte funktioner er forløbet godt - med en stadigt større forståelse og udvikling frem mod en betydningen af en fælles kultur og betydningen af stabsrollen som direktionens rådgiver og forlængede arm og med særskilte administrative kompetencer. Direktion og afdelingschefer (22 i alt) har parallelt med denne udvikling også forstået betydningen af den administrative stabs betydning og kvaliteter. Stillingen som afdelingschef stabschef er en spændende stilling med ansvar, bredde og kompetencer i hele det administrative felt og samtidigt med forventninger og muligheder ift såvel drift som udvikling.

3 En række udfordringer af mere grundlæggende karakter indenfor det økonomiske og styringsmæssige felt for hospitalsområdet er ved at være bragt i god gænge. 3 Der resterer dog stadigt at få udformet og virkeliggjort et ledelsesinformations-system indenfor Filadelfias samlede områder Specialhospitalet, Specialskole og specialrådgivning samt sociale døgn- og dagtilbud. Den nye afdelingschef stabschef har tætte daglige relationer til direktionen med såvel driftsmæssige, økonomiske, styringsmæssige men også strategiske opgaver. Hertil kommer efterhånden stærke bånd og faglig brobygning til Filadelfias centrale samarbejdspartnere. Den nye chef refererer til direktionen ved den adm direktør, og har foruden god ledelseserfaring især stærke økonomiske og planlægningsmæssige kompetencer erhvervet i sygehusvæsenet og gerne også med kendskab til socialområdet. Lidt baggrund Filadelfia har 116 års kompetenceopbygning, er placeret geografisk i Dianalund med rigtigt gode bus- og togforbindelse til Slagelse og i nogen grad også til Sorø. Filadelfias hovedaktiviter er beliggende i Dianalund og dertil kommer de sociale døgntilbud i Sorø Kommune og i Juelsminde Kommune (Østjylland). Filadelfia er en non-profit institution med egen bestyrelse, et landsdækkende specialhospital med forskning og udvikling og kompetencer på internationalt niveau, en specialskole og sociale døgn- og dagtilbud. Det er en stolt organisation med ca 750 ledere og medarbejdere - og et budget på omkring 350 mio kr - som er optaget af at levere høj kvalitet til tilfredse patienter og borgere indenfor svær epilepsi og erhvervet hjerneskade med tilgrænsende lidelser i landet. Den offentlige sektor er nu og de nærmeste år stillet over for en periode med 0- vækst - efter ti år med betydelig vækst ikke mindst på sundhedsområdet. Det betyder øget fokus på prioritering af aktivitet, økonomi, produktivitet og effektivitet i regionerne kort sagt fortsat fortsat omstilling og forandring. Filadelfia har været under pres i efteråret 2011, men har netop indgået en 4-årig driftsoverenskomst med regionerne med Region Sjælland som driftsoverenskomstpart. Specialhospitalet består af Epilepsihospitalet og dertil Center for neurorehabilitering. Specialhospitalet bidrager til det danske sundhedsvæsen med højt specialiseret og specialiseret udredning og behandling (godkendt af Sundhedsstyrelsen i Specialeplanen i hhv 2010 og 2012, og revideret i 2013). Hospitalet er indenfor epilepsi med tilgrænsende lidelser indskrevet i Sundhedsloven i 79 med statslig bevilling og med mulighed for yderligere bevillinger ved bilateralt indgåede aftaler med de enkelte regioner. Specialhospitalet er desuden godkendt i 2012 af Sundhedsstyrelsen til udredning og behandling på specialiseret niveau indenfor neurorehabilitering.

4 4 Specialhospitalet har på de sidste 1½ år været igennem en økonomisk tilpasning og omstilling samt dertil en fornyelse indenfor det sundhedsfaglige områdeudformning af 23 patientforløbspakker, indførelse af effektmål og en styrkelse af fokus på kvalitet i hospitalets ydelser. Specialhospitalet leverer desuden også specialiseret udredning og behandling indenfor søvn og neurofysiologi - med aftaler indenfor den sjællandske og syddanske geografi. En væsentlig del af tilpasningen har været i de kliniske afdelinger og også Filadelfias fælles afdelinger administration, teknisk og serviceafdelinger. Foruden specialhospitalet har Filadelfia også en specialskole, så børn med epilepsi under indlæggelse og børn med ADHD kan undervises iht loven om folkeskole. Filadelfia har særlige kompetencer indenfor børne-neuropsykologi, og tilbyder test og observation af børn. Selv om mange borgere/patienter med kroniske lidelser indenfor epilepsi kan mestre deres eget liv, så kan en del ikke. Det kræver professionel støtte for denne gruppe af patienter og borgere med epilepsi og andre samtidige lidelser at kunne mestre deres liv. Filadelfia tilbyder sociale døgn- og dagtilbud til disse patient-/borgergrupper. Evalueringen af kommunalreformen i 2007 har vist, at der ikke på alle måder tages hånd om særligt udsatte borgere i de nuværende kommunale tilbud. Filadelfia kan bekræfte at der for særlige grupper bl.a. dem med epilepsi og erhvervet hjerneskade er behov for at styrke de offentlige tilbud. Aktuelt er Filadelfia ved at videreudvikle og styrke disse de social- døgn- og dagtilbud. Endvidere har Filadelfia også indledt et udviklingssamarbejde med de vestsjællandske kommuner mhp at kunne støtte deres opgaver indenfor neurorehabilitering. Samlet er Filadelfia på vej langs en fornyet kurs, som skal tydeliggøre for omverdenen, at en sammenhængende værdikæde for patienter med svær epilepsi. erhvervet hjerneskade og tilgrænsende giver rigtig god mening for patienter- og borgergrupper med særlige behov. Filadelfia vil gøre en forskel som en vigtig brik i dansk sundheds- og socialvæsen for patient- og borgergrupper med særlige behov. Alle områder og afdelinger har været involveret i Filadelfias fornyede kurs. Filadelfia er allerede nået langt, og der er parathed og vilje til de næste skridt for at nå i mål virkeliggørelsen af visionen og de 4 strategier. Dette udviklingsarbejde vil den nye chef også være involveret aktivt i. I løbet af 2014 vil ledere og medarbejdere igen skulle pejle omverdenens tendenser og udfordringer for at sætte den videre kurs og nye milepæle. Et udviklingssamarbejde der skal finde sted i tæt parløb med bestyrelsen.

5 5 Ansvarsområde Den nye afdelingschef- stabschef får ansvaret for ledere og medarbejdere i den nu fusionerede fælles administrative stab Overordnet ledelsesansvar for stabens ledere og medarbejdere Fagligt ansvarlig for økonomi- og planlægning indenfor hele Filadelfias virke og ansvarsområde Ansvar for effektiv og kvalitet i administration, styrings og ledelsesinformation samt HR under de fastlagte økonomiske og øvrige rammer Dertil kommer ansvar for Staben og dens virke indenfor egne servicefunktioner for Filadelfia som helhed Strategiske oplæg til direktionen Dedikeret ansvar på vegne af direktionen efter delegation. Deltagelse i forhandlinger m vift regioner og kommuner Deltagelse i bestyrelsens møder Arbejdsopgaver I overensstemmelse med dette ansvarsområde er de overordnede opgaver pt : at lede og udvikle opgaver og det interne samspil i den fælles administrative stab med dens faglige ledere og medarbejdere, herunder bl.a. Stimulere til fortsat videreudvikling og sammentømring af en professionel, flexibel og serviceorienteret kultur i den fælles administrative stab Ansvarlig for udvikling og trivsel, samarbejde, arbejdsmiljø, herunder afvikling af årlige MUS-samtaler med faglige ledere og medarbejdere. Ledelsesrepræsentant i det lokale kvalitetsudvalg. Formand for stabenes fælles MED-udvalg (Den administrative stab og Forskningsstaben) at have fokus på og udvikling af drifts- og økonomistyring for hospitalet (DRG-/DRGlignende takster) og økonomimodellen for specialhospitalet og dets afdelinger. Herunder at udvikle ledelsesinformation internt i Filadelfia og eksternt ift regioner (og kommuner) at budgetter indenfor aktivitet og indtægter/udgifter følges, rapporteres løbende og rettidigt overfor Filadelfias budgetansvarlige og i sidste instans direktionen at bistå direktionen i strategiske og centrale opgaver og medvirke i faste interne og eksterne ledelsesfora, herunder deltagelse i bestyrelsens møder at samarbejde med ministerier, regioner og kommuner som helt centrale partnere indenfor sundheds- og socialområdet Kompetencer Som chef kan du sige ja til langt de fleste af nedennævnte kompetencer Relevant akademisk uddannelse cand.oecon, cand. scient. pol., cand. polit., cand. merc. eller tilsvarende uddannelsesniveau

6 6 Ledelseserfaring fra en administrativ stab indenfor økonomi- og planlægning indenfor sygehus- og evt også socialområdet - gerne også med indsigt og erfaring for ledelsesopgaver indenfor IT og HR Evne og vilje til ledelse for at fremme et resultat i et fællesskab Motiverende og nærværende ledelsesstil Arbejder systematisk, analytisk og skaber dermed overblik. Har gode kommunikative og formidlingsmæssige evner. Forhandlingsevner Har personlig gennemslagskraft. Løn og ansættelsesvilkår Løn og ansættelsesvilkår forhandles med pågældendes faglige organisation på et niveau, der modsvarer de stillede forventninger Tiltrædelse Snarest muligt. Ansættelsesforløb Ansøgning fremsendes senest den 10.januar Vi ser gerne, at du søger online via Alternativt kan ansøgningen, vedlagt oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse og med relevant dokumentation, sendes til personalekonsulent Charlotte Bertelsen, Filadelfia, Kolonivej 1, 4293 Dianalund. Efter ansøgningsfristens udløb er forløbet planlagt således : - ansættelsesudvalg gennemgår ansøgningerne - 1. ansættelsessamtale den 20.januar indhentning af referencer og evt. test (vil blive oplyst) - 2.ansættelsessamtale den 23. januar 2014 (evt tests vil nærmere blive oplyst) - Forhandling og indgåelse af ansættelse i stillingen Du er velkommen til at ringe om stillingen Kontakt administrerende direktør Jens-Otto Skovgaard Jeppesen, tlf og mobil eller direktør Helle Hjalgrim tlf og mobil Supplerende materiale Du kan nedenfor orientere dig om - funktionsområderne i den fælles administrative stab - øvrige tætte medarbejdere i det administrative område - Filadelfias organisation og den ændrede administrative organisation - Filadelfias vision og strategier Endeligt er du velkommen til at gå på Filadelfias hjemmeside :

7 7 Supplerende materiale

8 A. Den fælles administrative stab (funktioner) : 8 Økonomifunktionen december Medarbejdere: 1 Chefkonsulent 2 akademiske økonomikonsulenter 2 økonomimedarbejdere Opgaver: Budget Epilepsihospital/Specialhospitalet og institutioner (drift og investeringer/anlæg) Budget for 4 særskilte juridiske enheder heraf 2 med tilknytning til Filadelfia Årsaftaler med Filadelfias områder og afdelinger DRG-/DRG-lignende takster for hospitalet Samarbejde med SSI (DRG-enheden) og Region Sjælland og regionernes afregningsdatabank (CSC) Løbende aktivitets- og økonomiprognoser, styring og opfølgning ift Filadelfias bestyrelse, direktion og afdelinger Regnskaber i henhold til årsregnskabsloven for ovenstående Løbende betalinger og bogføring Kreditor- og debitorbogholderi Afstemning af bankkonti Fakturering for hospitals- og institutionspladser Diverse faktureringer Konsulentfunktion vedrørende brug af økonomisystemet (NASA, Region Sjællands) Konsulentfunktion ift budget- og bevillingsspørgsmål Afregning af moms og lønsumsafgift Administration af forsikringer Administration af Filadelfias fonde Kontakt med Region Sjælland, Region Midtjylland og Sorø Kommune vedrørende bevillingsspørgsmål Ansvar for struktur og kontoplan for Filadelfia og tilknyttede institutioner Principper for intern afregning mellem Epilepsihospitalet, Filadelfias institutioner og tilknyttede institutioner Baggrundsmateriale til fakturering Takststruktur og takster Fordelingsregnskaber Statistik, analyse og prognoser Leder : Afdelingschefen-Stabschefen (og chefkonsulent Lis Damm Golumbek) Løn og Personalefunktionen december 2013 Medarbejdere: 1 Leder for Løn og Personalefunktionen/afdelingen 3 personalekonsulenter Løn- og personaleadministration herunder tidsadministration og vagtplan Lønforhandlinger og konkrete forhandlinger.

9 Personalepolitik, retningslinjer og opfølgning heraf. Introduktion af nyt personale. Beregninger/opfølgning lønbudget/forbrug. Ledelsesinformation/HR portalen. E-Rekruttering. Leder : Gitte Fiirgaard IT-funktionen december Medarbejdere: 1 Leder for IT-funktionen/afdelingen 1 projekt- og supportmedarbejder kliniske systemer 1 projekt og kommunikationsmedarbejder (delt 50% med direktionen) 2 IT-konsulenter 1 IT-medarbejder Drift, support, vedligeholdelse af IT installation med ca. 650 pc ere, 10 servere, 100 printere, videokonferenceudstyr og 800 brugere Drift og support af EPJ (OPUS nyt på vej sammen med Region Sjææland/Region Hovedstaden) Drift, support, vedligeholdelse af medicoteknik primært inden for neurofysiologien/søvn Drift, support, vedligeholdelse af Videoovervågning af patienter Ca 100 kameraer. Drift, support, vedligeholdelse af ca 120 systemer Varetagelse af opsætning af kliniske systemer Datatræk til forskning, ledelsesinformation og planlægning mm. Hotline i forhold til alt ovenstående. Projektledelse i forhold til IT-projekter Udvikling/programmering af kliniske databaser, systemintegration, internet/intranet og ledelsesinformation mm. AV-udstyr Diverse stabsopgaver Tætte samarbejdsrelationer med Region Sjællands IT-systemer Leder : Jens Glad Uddannelseskoordinatorfunktionen december 2013 Medarbejder : Uddannelseskoordinator Introduktion af nye medarbejdere Arrangere Kursus- og uddannelsesvirksomhed, obligatoriske og andet Evt. HR-området Sekretær for Filadelfias tværgående Uddannelsesråd vedr formaliseret videreuddannelse og anden uddannelse Koordinator : Anne Birgitte Møller Rolex

10 Innovation og omstillingsfunktionen december Medarbejder : Innovationskonsulent o.a. internt tilknyttede LEAN-konsulenter LEAN-strategi Innovation og ide-portal Sekretær for Styregruppen for et fornyet Filadefia, LEAN-delstrategien Koordinator : Innovationskonsulent Louise Sjøberg B. Øvrige tætte medarbejdere i det administrative område Direktionssekretariat - direktionssekretær Lis Moretto - sekretær Kirsten Inge Hansen Kommunikation og web-området - specialkonsulent i kommunikation oa Anders Frederik Madsen - projektleder i IT og webansvarlig Pernille Worm Kvalitet og akkreditering - kvalitetskoordinator Tina Fredsø Andersen - Conny Olsen (leder af fysio-/ergoterapien) De nævnte refererer direkte til direktionen C. Filadelfias organisation Filadelfia omfatter 3 hovedområder: Specialhospitalet Skole og Rådgivning Social døgn- og dagtilbud De 3 områder udgør tilsammen en sammenhængende kæde af ydelser for patienter og borgere med svær epilepsi og erhvervet hjerneskade :

11 11 Organisationen fremgår nedenfor Filadelfias vision, strategier og organisation samt ydelser 2013 kan findes på hjemmesiden dk

Stabschef Den Administrative Stab

Stabschef Den Administrative Stab December 2016 Supplerende materiale Stabschef Den Administrative Stab Stabschefens afsæt Filadelfia har med det landsdækkende Epilepsihospital i front og med tilhørende specialskole, Specialrådgivning

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for nyoprettet chefstilling for. Filadelfia fællesadministrative stab Økonomi, Løn/Personale samt IT

Stillings- og funktionsbeskrivelse for nyoprettet chefstilling for. Filadelfia fællesadministrative stab Økonomi, Løn/Personale samt IT 10.maj 2012 Stillings- og funktionsbeskrivelse for nyoprettet chefstilling for Filadelfia fællesadministrative stab Økonomi, Løn/Personale samt IT Afdelingschef - (evt. vicedirektør) 2 Nyoprettet stilling

Læs mere

Direktør med sundhedsfaglig profil. 10.juni 2013

Direktør med sundhedsfaglig profil. 10.juni 2013 Direktør med sundhedsfaglig profil 10.juni 2013 Baggrund Filadelfia er en selvejende sundheds- og socialorganisation med specialiseret behandling for patienter med epilepsi eller erhvervet hjerneskade

Læs mere

Fire veje til. Vi er alle ambassadører for et kendt og anerkendt. fordi vi er fagligt stærke, i dialog, effektive og på alle måder økonomiske.

Fire veje til. Vi er alle ambassadører for et kendt og anerkendt. fordi vi er fagligt stærke, i dialog, effektive og på alle måder økonomiske. FILADELFIA SEPTEMBER 2012 Fire veje til et fornyet Filadelfia I 2014 er vi Center of Excellence for patienter med epilepsi eller erhvervet hjerneskade med dokumenteret højeste kvalitet, økonomisk effektivitet,

Læs mere

Rekruttering af Chef til. Sundhed og Ældre. Social, Sundhed og Beskæftigelse Herning Kommune. Job- og stillingsprofil

Rekruttering af Chef til. Sundhed og Ældre. Social, Sundhed og Beskæftigelse Herning Kommune. Job- og stillingsprofil Rekruttering af Chef til Social, Sundhed og Beskæftigelse Herning Kommune Job- og stillingsprofil - 1 - Baggrund Herning Kommune søger ny chef til. Organisation, vision og værdigrundlag Herning Kommune

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Driftsoverenskomst 2014-2017

Driftsoverenskomst 2014-2017 Driftsoverenskomst 2014-2017 mellem Region Sjælland (på vegne af alle regioner i Danmark) og Den selvejende institution Filadelfia vedrørende Epilepsihospitalet November 2013 Side 1 1 Aftalens parter Denne

Læs mere

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør 17.06.2015. Morsø Kommune Vicekommunaldirektør Job- og personprofil Baggrund Morsø Kommune har gennemført en evaluering og udvikling af den eksisterende organisations- og ledelsesstruktur. Dette har medført,

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015 Stillings- og personprofil Lægelig direktør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark April 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Stilling

Læs mere

Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Rekruttering af sekretariatschef

Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Rekruttering af sekretariatschef 11.11.2014. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Rekruttering af sekretariatschef Job- og personprofil Baggrund Vi søger sekretariatschef i Teknik og Miljø til landets 5. største kommune og Danmarks EnergiMetropol.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Økonomichef Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

Stillings- og personprofil. Økonomichef Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Stillings- og personprofil Økonomichef Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Maj 2016 Opdragsgiver Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Adresse Herlufsvænge 14A 4700 Næstved (arbejdssted) Stilling Økonomichef

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

Administrerende sygehusdirektør

Administrerende sygehusdirektør Stillings- og personprofil Administrerende sygehusdirektør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark Februar 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Enhedschef, Planlægning Sundhedsstyrelsen

Stillings- og personprofil. Enhedschef, Planlægning Sundhedsstyrelsen Stillings- og personprofil Enhedschef, Planlægning Sundhedsstyrelsen September 2016 Opdragsgiver Sundhedsstyrelsen Adresse Islands Brygge 67 2300 Københavns S (arbejdssted) Stilling Refererer til Ansættelsesforhold

Læs mere

Servicedeklaration for Børneskolen, Filadelfia 2015

Servicedeklaration for Børneskolen, Filadelfia 2015 Praktiske oplysninger Dr. Sellsvej 23, 4293 Dianalund Tlf.: 58 27 12 30 Daglig leder: Jesper Thor Olsen Hjemmeside: www.boerneskolen.dk E-mail: boerneskolen@filadelfia.dk Servicedeklaration for Børneskolen,

Læs mere

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted.

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted. Job- og personprofil for Leder af UU-Nordvestjylland Indledning Vores UU-leder har besluttet at gå på pension efter et markant virke som leder af UU-Nordvestjylland. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse

Læs mere

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger.

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger. l Koncern HR Koncern HR ledes af to afdelingschefer samt en sekretariatschef, der alle har reference til direktionen. Afdelingen er organiseret med en overordnet strategisk og koordinerende enhed i Regionshuset

Læs mere

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Hanebjerg Skole ligger naturskønt i Hillerød Kommune, har ca. 550 elever og har undervisning på tre matrikler i: Brødeskov, Gørløse og Uvelse. Skolen

Læs mere

Læsø Forsyning Rekruttering af Forsyningsdirektør

Læsø Forsyning Rekruttering af Forsyningsdirektør 26.09.2014. Læsø Forsyning Rekruttering af Forsyningsdirektør Job- og personprofil Læsø Forsyning A/S Læsø Forsyning A/S og de 5 datterselskaber Læsø Elnet A/S, Læsø Vand A/S, Læsø Varme A/S, Læsø Spildevand

Læs mere

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

Jobbeskrivelse for afdelingsledelsen

Jobbeskrivelse for afdelingsledelsen Jobbeskrivelse for afdelingsledelsen Jobbetegnelse Ledende overlæge/ledende bioanalytiker Sted Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Stillingsindehaver Ledende overlæge, Inge Panum Ledende bioanalytiker Organisatorisk

Læs mere

Jobprofil. Chef for sekretariats- og kommunikationsafdelingen - Region Hovedstadens Psykiatri

Jobprofil. Chef for sekretariats- og kommunikationsafdelingen - Region Hovedstadens Psykiatri Jobprofil Chef for sekretariats- og kommunikationsafdelingen - Region Hovedstadens Psykiatri 1. Indledning Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) ønsker at ansætte en ny chef for Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen.

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil 14.11.14/vers. 2/MACBL-HAHN 2014/0010593 Stillings- og personprofil for Leder af Økonomi 1 Ny organisation Halsnæs Kommunes organisation er ændret pr. 22. september 2014 med henblik på et øget fokus på

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Læreruddannelsen og Pædagoguddannelsen i Jelling 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse af, at ledelsesopgaven er forskellig

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Rådhus-sektionen. Centerchef. Stabschef. Leder for: Leder for: Team. Udviklingskonsulenter Sundhedskonsulenter. Visitationen Hjælpemidler.

Rådhus-sektionen. Centerchef. Stabschef. Leder for: Leder for: Team. Udviklingskonsulenter Sundhedskonsulenter. Visitationen Hjælpemidler. Rådhus-sektionen Centerchef Stabschef Løn og personale Økonomi Leder for: Visitationen Hjælpemidler Leder for: Udviklingskonsulenter Sundhedskonsulenter Sekretariat 1 Udviklingssektionen Tværgående projektorganisation

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

JOB OG KRAVPROFIL. Tværgående koordinator og projektmedarbejder til det tekniske område

JOB OG KRAVPROFIL. Tværgående koordinator og projektmedarbejder til det tekniske område JOB OG KRAVPROFIL Tværgående koordinator og projektmedarbejder til det tekniske område 1. Det tekniske område Det tekniske område er en del af direktørområdet for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik. Det

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale 4. september 2013. Baggrund Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale Job- og personprofil Slagelse Kommune har besluttet af sammenlægge de to eksisterende afdelinger Løn og

Læs mere

vi bygger på faglighed & fællesskab

vi bygger på faglighed & fællesskab Strategiske mål 2011 sygehus sønderjylland vi bygger på faglighed & fællesskab Sygehus Sønderjylland vil i alle sammenhænge levere kvalitet døgnet rundt. Sygehuset har derfor udarbejdet en strategiplan

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Slagelse Kommune Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Februar 2016 1. Baggrund I juni 2015 godkendte Økonomiudvalget direktionens oplæg om en ændret administrativ organisering.

Læs mere

Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed?

Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed? Ambitiøs økonomichef til Greve Kommune Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed? Kan du svare ja hertil, og kan du også omsætte disse centrale

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

ROLLE- OG ANSVARSBESKRIVELSE FORLØBSLEDERE I DEN NYE ORGANISATION

ROLLE- OG ANSVARSBESKRIVELSE FORLØBSLEDERE I DEN NYE ORGANISATION ROLLE- OG ANSVARSBESKRIVELSE FORLØBSLEDERE I DEN NYE ORGANISATION INDLEDNING Rolle- og ansvarsbeskrivelserne og ledelsesfora er designet, så de forskellige ledelsesniveauer leder forvaltningen mod omkostningseffektiv

Læs mere

Ledelse i. Region Midtjylland. Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet. Region Midtjylland

Ledelse i. Region Midtjylland. Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet. Region Midtjylland Ledelse i Region Midtjylland Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere på hospitaler og psykiatri- og socialområdet Region Midtjylland September 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge Stillingsbetegnelse Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Hospitalsenheden Vest Uddannelseskoordinerende

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil 09.09.14/PEAP-HAHN 2014/0008668 Stillings- og personprofil for Leder af Ledelsesbetjening og Kommunikation 1 Ny organisation Halsnæs Kommunes organisation er ændret pr. 22. september 2014 med henblik på

Læs mere

Skoleleder distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil

Skoleleder distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil Skoleleder distrikt Kystskolen Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Skoleleder

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet Stillings- og personprofil Ret- og administrationschef Energitilsynet Marts 2013 Opdragsgiver Sekretariatet for Energitilsynet. Adresse Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 4171 5400 www.energitilsynet.dk

Læs mere

Økonomi- og indkøbschef

Økonomi- og indkøbschef Stillings- og personprofil Økonomi- og indkøbschef Norddjurs Kommune Opdragsgiver Norddjurs Kommune Adresse Torvet 3 8500 Grenaa Telefon 89 59 10 00 Stilling Økonomi- og indkøbschef Refererer til Afdelingen

Læs mere

Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor

Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor Syddansk Musikkonservatorium (SDMK) søger en vicerektor med stort kendskab til videregående uddannelser samt ledelse og organisation inden for det kunstneriske

Læs mere

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, Hanne Petersen StyringsAgenda 2014 18. september 1 DAGSORDEN 1. Styringsmæssige udfordringer 2. Den samlede styringsdagsorden

Læs mere

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov 5. maj 2015. Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov Job- og personprofil Organisationen Skanderborg Kommune I Skanderborg Kommune tror vi på, at tillid betaler

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Forslag til organisering af Trafikselskabet

Bilag. Region Midtjylland. Forslag til organisering af Trafikselskabet Region Midtjylland Forslag til organisering af Trafikselskabet Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 31. august 2006 Punkt nr. 2 1. Indledning Der er udarbejdet en overordnet

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Skanderborg Kommune søger ny leder for Bostederne

Skanderborg Kommune søger ny leder for Bostederne Skanderborg Kommune søger ny leder for Bostederne Job- og personprofil Organisationen Skanderborg Kommune I Skanderborg Kommune tror vi på, at tillid betaler sig. Denne og andre stærke værdier er styrende

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Job- og personprofil for stillingen som centerchef for Dagtilbud og Skole i Furesø Kommune

Job- og personprofil for stillingen som centerchef for Dagtilbud og Skole i Furesø Kommune Job- og personprofil for stillingen som centerchef for Dagtilbud og Skole i Furesø Kommune 1 Indledning Stillingen som Centerchef for det nyoprettede Center for Dagtilbud og Skole er ledig til besættelse

Læs mere

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune 1 1. Baggrund Sekretariatet for Job og Økonomi søger en udbudsjurist/-konsulent til et 1-årigt vikariat.

Læs mere

Stillingsprofil for leder af Dagplejen i Favrskov Kommune

Stillingsprofil for leder af Dagplejen i Favrskov Kommune Stillingsprofil for leder af Dagplejen i Favrskov Kommune 1 Introduktion Favrskov Kommune ligger centralt placeret midt i Østjylland som nabo til både Aarhus, Randers, Viborg og Silkeborg - og tæt på jernbane

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Planlæggere Nordfyns Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Planlæggere Nordfyns Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Planlæggere Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDLEDNING... 3 2. KORT OM NORDFYNS KOMMUNE... 3 3. STILLINGERNE... 4 4. PROFIL... 5 5. ANSÆTTELSESVILKÅR...

Læs mere

Solrød Kommune Job- og personprofil

Solrød Kommune Job- og personprofil Solrød Kommune Job- og personprofil Leder af Ungdomsskolen februar 2013 1 1. Baggrund Solrød Kommune med ca. 1500 ansatte søger en ny leder af Ungdomsskolen, idet den nuværende leder har valgt at gå på

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL. Områdeleder til dagtilbudsområdet Område 2

JOB- OG KRAVPROFIL. Områdeleder til dagtilbudsområdet Område 2 JOB- OG KRAVPROFIL Områdeleder til dagtilbudsområdet Område 2 1. Indledning Områdelederen for område 2 på dagtilbudsområdet har pr. 31. oktober 2016 valgt at søge nye udfordringer andetsteds. Dagtilbudsafdelingen

Læs mere

ROLLE- OG ANSVARSBESKRIVELSE MYNDIGHEDSLEDERE I DEN NYE ORGANISATION

ROLLE- OG ANSVARSBESKRIVELSE MYNDIGHEDSLEDERE I DEN NYE ORGANISATION ROLLE- OG ANSVARSBESKRIVELSE MYNDIGHEDSLEDERE I DEN NYE ORGANISATION INDLEDNING Rolle- og ansvarsbeskrivelserne og ledelsesfora er designet, så de forskellige ledelsesniveauer leder forvaltningen mod omkostningseffektiv

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør PLO. Praktiserende Lægers Organisation

Stillings- og personprofil. Direktør PLO. Praktiserende Lægers Organisation Stillings- og personprofil Direktør PLO Praktiserende Lægers Organisation Oktober 2015 Opdragsgiver PLO s bestyrelse Adresse Praktiserende Lægers Organisation PLO Kristianiagade 12 2100 København Ø Tlf.

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

HR-Centret 30-04-2013

HR-Centret 30-04-2013 NOTAT HR-Centret 30-04-2013 Genopslag - job- og personprofil - FKC Job- og personprofil Centerchef for Fritid og Kultur Høje-Taastrup Kommune 1. Stillingen og organisationen Den tidligere centerchef for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af Erhvervs- og udviklingschef

Rekruttering og udvælgelse af Erhvervs- og udviklingschef JOB- OG KRAVPROFIL John Reynolds Hellerup, den 13. november 2013 Rekruttering og udvælgelse af Erhvervs- og udviklingschef AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Klinikchef til regionstandplejen i Den Regionale Tandpleje

Klinikchef til regionstandplejen i Den Regionale Tandpleje Stillings- og personprofil Klinikchef til regionstandplejen i Den Regionale Tandpleje Region Syddanmark Juni 2016 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon:

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde 25. november 2015 Beretning Margit Roed dasys@dasys.dk dasys.dk 2015 et år med sygeplejefaglighed Stabilt og godt grundlag administrativt og økonomisk De planlagte 4 bestyrelsesmøder

Læs mere

Adjunktansættelser og lektorkvalificeringicering

Adjunktansættelser og lektorkvalificeringicering SEPTEMBER 2014 Adjunktansættelser og lektorkvalificeringicering Ny stillingsstruktur Tværgående Uddannelsesudvikling, Kirsten Larsen HR og Kommunikation, jura&forhandling Adjunktansættelser i UCL Adjunktansættelser

Læs mere

Jobprofil for sektionsleder for JobService på Jobcenter Thisted

Jobprofil for sektionsleder for JobService på Jobcenter Thisted Jobprofil for sektionsleder for JobService på Jobcenter Thisted Jobprofil for Område Refererer til Ansvarsområde Sektionsleder for JobService Beskæftigelsesafdelingen, Beskæftigelses- Social- og Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Kontorelev med speciale i offentlig administration

Kontorelev med speciale i offentlig administration Kontorelev med speciale i offentlig administration Kontorelev med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administration Indhold Hospitalsenhed Midt...3 Antal ansatte...3 Administration...3 Antal elever...4

Læs mere

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og

Læs mere

Social- og Sundhedsforvaltningen. Virksomhedsplan 2015

Social- og Sundhedsforvaltningen. Virksomhedsplan 2015 Social- og Sundhedsforvaltningen Virksomhedsplan 2015 INDHOLD Forord 3 Indsatsområder 5 Direktionens indsatsområder 5 Social- og Sundhedsforvaltningens indsatsområder 6 2 FORORD Social- og Sundhedsområdets

Læs mere

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem 04-07-2013 Samarbejdsaftale om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning imellem Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 1. Baggrund og formål

Læs mere

Vicedirektør med ansvar for Det Arbejdsmiljøfaglige Center, Nanna Møller

Vicedirektør med ansvar for Det Arbejdsmiljøfaglige Center, Nanna Møller NOTAT 14. januar 2016 Stillingsbeskrivelse for Tilsynsdirektør til Tilsynscenter øst DIS/car Stillingsbetegnelse: Tilsynsdirektør Organisatorisk placering: Tilsynsdirektøren indgår i Arbejdstilsynets direktion,

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil Sygeplejeprofilen er udarbejdet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne oplevelser og hverdagsfortællinger, den gældende lovgivning omkring hjemmesygeplejen,

Læs mere

Forstanderens funktioner er blandt andet:

Forstanderens funktioner er blandt andet: Stillingsbetegnelse Forstander Navn Organisatorisk placering Forstanderen refererer direkte til bestyrelsen for Den selvejende Institution Pensionatet Mette Marie. Forstanderen har desuden et forpligtende

Læs mere

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR.

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR. Job- og personprofil Fagchef Sekretariat, IT og HR Baggrund Tønder Kommune gennemfører i øjeblikket en organisationsændring i forbindelse med at fagchefen for IT går på pension. Ændringen betyder at Sekretariat,

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Kompetencefordelingsplan for ansættelse og afskedigelse mv. i Assens Kommune

Kompetencefordelingsplan for ansættelse og afskedigelse mv. i Assens Kommune Juni 2014 Kompetencefordelingsplan for ansættelse og afskedigelse mv. i Assens Kommune 1. Formål Kompetenceplanen har til formål at tydeliggøre den overordnede kompetencefordeling mellem det politiske

Læs mere

Baggrund Den tidligere skoleleder er gået på pension, efter at have været skoleleder på Skovbrynet Skole i 16 år.

Baggrund Den tidligere skoleleder er gået på pension, efter at have været skoleleder på Skovbrynet Skole i 16 år. Job- og kravprofil Skoleleder til Skovbrynet Skole, Gladsaxe Kommune Baggrund Den tidligere skoleleder er gået på pension, efter at have været skoleleder på Skovbrynet Skole i 16 år. Skolen Skovbrynet

Læs mere

Region Syddanmark. It-strategi for Socialområdet. April 20089

Region Syddanmark. It-strategi for Socialområdet. April 20089 Region Syddanmark It-strategi for Socialområdet April 20089 Region Syddanmark It-strategi for Socialområdet April 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Det strategiske udgangspunkt 1 3. It-anvendelsen

Læs mere