INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2012"

Transkript

1 INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 4-årig Diplomuddannelse i Gruppeanalyse (GAU-D) 2-årig Organisationspsykologisk Uddannelse (OPU) ½-årig Videreuddannelse i Konsultation og Ledelse (K&L) 1-årig Gruppedynamisk Uddannelse (GDU) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN

2 Institut for Gruppeanalyse, København (IGA-KBH), er en forening, hvis formål er at udvikle og udbrede kendskabet til den gruppeanalytiske teori og metode og udbyde relevante uddannelser indenfor området. IGA-KBH blev etableret i 1982 og til dato har omkring 1000 personer gennemført ét eller flere af instituttets uddannelsesprogrammer. IGA Som medlemmer af IGA-KBH optages alle der har gennemført en uddannelse ved instituttet. Instituttet ledes af en bestyrelse. Uddannelserne tilrettelægges og varetages af de lærergrupper, der er tilknyttet de enkelte uddannelser. Instituttet er medlem af Fællesforeningen for Psykoanalytiske og Analytiske Psykoterapier i Danmark. Internationale referencer IGA-KBH er tilknyttet European Group Analytic Training Institutions Network (EGATIN) og sektionen for gruppeterapi ved European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP - European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in Public Center) Medlemmer af IGA-KBH er tilknyttet The Group Analytic Society (GAS), som er en bred international organisation, der blandt andet organiserer konferencer og udgiver tidsskriftet Group Analysis. Uddannelserne Institut for Gruppeanalyse i København tilbyder forskellige uddannelser indenfor gruppeanalyse og organisationspsykologi. I 2012 tilbyder vi følgende uddannelser: GAU-B Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (2-årig) GAU-D Diplomuddannelse i Gruppeanalyse (4-årig) OPU Organisationspsykologisk Uddannelse (2-årig) K&L Konsultation & Ledelse, halvårlig videreuddannelse GDU Gruppedynamisk Uddannelse (1-årig) Alle vore aktiviteter annonceres på hvor også aktuelle arrangementer, lærerstab mm kan ses. Vi glæder os til at byde mange nye deltagere velkommen på vore uddannelser og konferencer i det kommende år. Med venlig hilsen Henning Green Formand for Institut for Gruppeanalyse

3 HVAD ER GRUPPEANALYSE Det er i mødet med andre mennesker, at vores virkelighedsoplevelse skabes, bekræftes og ændres. Gruppeanalyse er en teori og metode, der tager udgangspunkt i forståelsen af individet som et socialt væsen forankret i familie, grupper, organisationer og samfund. IGA Gruppeanalyse lægger vægt på at udvikle en dynamisk forståelse af den menneskelige psyke som et socialt, multipersonelt fænomen. Den fokuserer på relationen mellem individ og gruppe, hvor den sociale karakter af det enkelte menneskes oplevelse og erfaring vægtes. Psykiske forstyrrelser opfattes som opstået i sociale sammenhænge eller sagt med andre ord i kommunikative processer mellem mennesker. Det er derfor også naturligt at behandle sådanne forstyrrelser i gruppe. Teoretisk grundlag Gruppeanalyse, der blev grundlagt af S.H.Foulkes ( ) under og efter 2. verdenskrig, bygger på forskellige teoretiske discipliner så som forskellige nyere retninger indenfor psykoanalyse, systemteori, sociologi, socialpsykologi og kommunikationsteori. Gruppeanalysens mål er at udvikle en dybere forståelse af og indsigt i samspillet mellem individ, gruppe og samfund, og den stræber efter at skabe en øget bevidsthed om og forståelse af de ubevidste processer og den måde, de udspiller sig i de menneskelige relationer. Midlet til dette er den frie diskussion og samspillet mellem gruppens medlemmer. Gruppeanalyse er analyse: af i og ved gruppen. Hvor anvendes gruppeanalyse? Gruppeanalytisk psykoterapi anvendes indenfor et bredt spektrum af tilstande fra personlige og mellemmenneskelige problemer til egentlige psykiske lidelser. Der er bred og konsistent evidens for effekten af gruppeterapi. Gruppeanalysens begreber er også anvendelige til forståelse og ændring af bevidste og ubevidste kommunikationsprocesser og samarbejdsrelationer i organisationer, i personalegrupper m.v. Metoden anvendes i sundhedssektoren, i sociale institutioner, i privat praksis og i såvel offentlige organisationer som private erhvervsvirksomheder.

4 GRUPPEANALYTISK BASIS- OG DIPLOMUDDANNELSE Uddannelsen til gruppeanalytiker er en 4-årig diplomuddannelse. Uddannelsen er opdelt i to moduler af hver to års varighed, hvoraf den første del kan udgøre en selvstændig uddannelse til gruppeterapeut. Målgruppe, optagelsesbetingelser og krav til kandidaten. Uddannelsen retter sig mod psykologer, psykiatere og andre med interesse for gruppeanalyse. Grundet særlige regler for videreuddannelse af psykologer optages kun et mindre antal ikke-akademikere med klinisk erfaring og med faglig relevant grunduddannelse som sygeplejersker, ergoterapeuter, socialrådgivere o.l. GAU-B Udover en faglig grunduddannelse forventes grundlæggende kendskab til moderne psykoanalytisk teori og mindst to års klinisk erfaring under supervision. Ved klinisk erfaring forstås arbejde med klienter der er hjælpsøgende grundet psykiske, relationelle eller eksistentielle problemstillinger. Ansøgere, som ikke fuldt ud opfylder disse betingelser, men i øvrigt er kvalificerede, kan i særlige tilfælde optages under forudsætning af, at der træffes aftale om at tilegne sig de manglende kvalifikationer, inden basisuddannelsen afsluttes. Uddannelsen er godkendt som led i specialistuddannelsen i psykoterapi af Dansk Psykologforening, Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab (BUP). Kandidaten skal i løbet af basisuddannelsen have udøvet minimum 50 timers superviseret arbejde med grupper, hvoraf mindst 30 timer har været gruppeterapi. På diplomuddannelsen skal kandidaten have udøvet minimum 80 timers gruppeanalytisk psykoterapi, som har været bragt til supervision. Der udstedes certifikat ved afslutning af basisuddannelsen og diplom ved afslutning af diplomuddannelsen. Det er en betingelse for udstedelse af certifikat/diplom, at kandidaten højest har 10 % fravær på hvert af uddannelsens elementer.

5 GRUPPEANALYTISK BASISUDDANNELSE: 1. og 2. år (GAU-B) Uddannelse til gruppeterapeut. Den første del af uddannelsen har fokus på indføring i grundlæggende begreber vedrørende gruppeprocesser og gruppeterapi. De første to år rettet mod anvendt gruppeanalyse, der kan karakteriseres som en modificeret form for gruppeanalyse, hvor gruppeanalytiske principper anvendes til at forstå, hvad der sker i en given gruppe. Gruppelederen vil i en anvendt gruppe være mere aktiv og støttende end i en såkaldt klassisk analytisk gruppe. Anvendte grupper er ofte homogene grupper, dvs. grupper sammensat af klienter/ personer med samme psykologiske problematik, og kan være tidsbegrænsede. Basisuddannelsen er også rettet mod terapeuter, der arbejder med eller ønsker at arbejde med børne- og unge grupper, hvad enten det drejer sig om korterevarende fokuserede grupper eller længerevarende grupper. Basisuddannelsen vil være et godt udgangspunkt for gruppeterapeuter, der vil inddrage et dynamisk og relationelt perspektiv i deres egen praksis. GAU-B Den teoretiske undervisning omfatter litteratur, som vægter indføring i nøglebegreber i gruppeanalytisk teori, gruppedynamisk forståelse, gruppeanalysens historie og moderne (relationel) gruppeanalyse. Der forventes aktiv deltagelse i alle uddannelsens elementer. Teoriundervisning består af deltagernes fremlæggelse af litteratur samt diskussion i gruppen. I supervisionen fremlægger deltagerne materiale fra egen praksis (etablering af gruppen, assessment af deltagerne, terapiprocessen). Uddannelsens elementer og samlede timetal er de to første år: Teoriundervisning i alt 56 timer. Supervision i alt 75 timer finder sted kontinuerligt. Egenterapi i alt 105 timer finder sted ugentligt. Deltagelse i Storgruppe i alt 17,5 timer. Plenumforelæsninger Hvert semester indledes med en fælles forelæsning for alle uddannelsens kandidater. Fredage. Der vil hvert semester være enkelte hele fredage med teoriundervisning og supervision. Første del afsluttes med et certifikat, som dokumenterer, at kandidaten har erhvervet sig et fundament til at praktisere gruppeterapi.

6 GRUPPEANALYTISK DIPLOMUDDANNELSE: 3. og 4. år (GAU-D) Uddannelse til gruppeanalytiker En forudsætning for at kunne starte på diplomuddannelsen er, at den gruppeanalytiske basisuddannelse er gennemført tilfredsstillende. Formålet med denne del er, at kandidaten udvider sit kendskab til gruppeanalytisk teori og metode. Der vil blive mulighed for at fordybe sig i teoretiske og kliniske aspekter af gruppeanalytisk praksis. Derudover vil kandidaten få et udvidet kendskab til anvendelse af gruppeanalytisk tænkning i forståelsen af organisatoriske og samfundsmæssige problemstillinger samt i supervision. I forhold til gruppeterapeuten er gruppeanalytikeren mindre aktiv og støttende og forholder sig overvejende analyserende og tolkende til det, der foregår i gruppen. Brug af overførings- og modoverføringsreaktioner indgår som centrale redskaber. Det vil være et krav til kandidaten inden start på tredie år at etablere en egentlig gruppeanalytisk gruppe, som kan bringes til supervision. Det vil sige en gruppe af klienter med blandet symptomatologi, som er tidsubestemt og langsom åben, hvor nye klienter kommer ind i takt med, at andre klienter ophører. Der vil være tale om længerevarende terapi. Teoriundervisningen vil omfatte litteratur som vægter begreberne overføring, modoverføring, matrix og gruppespecifikke faktorer som spejling og resonans. Aktuelle temaer (f.eks. begrebet det socialt ubevidste ) i gruppeanalysen, samt nyere strømninger indenfor det sociale felt vil blive inddraget i det omfang, de har implikationer for gruppeanalytisk teori og praksis. Der vil ligeledes blive lagt vægt på forskning i gruppeanalyse/gruppeterapi. GAU-D Supervisionsteori og supervisionsteknik samt supervision af supervision vil blive inddraget i undervisningen. I løbet af den samlede uddannelse skal kandidaten have haft minimum 10 timers supervision af supervision og have gennemført mindst 5 assessments med audit. Som led i diplomuddannelsen skal kandidaten i løbet af de fire år efter eget valg deltage i en international gruppeanalytisk/gruppeterapeutisk konference/symposium/workshop, som er godkendt af IGA.

7 Diplomuddannelsens elementer og samlede timetal efter 4 år er: Teoriundervisning i alt 112 timer. Supervision i alt 150 timer finder sted kontinuerligt. Egenterapi i alt 210 timer finder sted ugentligt. Deltagelse i Storgruppe i alt 35 timer. Plenumforelæsninger. Hvert semester indledes med en fælles forelæsning for alle uddannelsens kandidater. Fredage. Der vil hvert semester være enkelte hele fredage med teoriundervisning og supervision. Skriftlig opgave. I slutningen af 3. år påbegyndes udarbejdelsen af en skriftlig opgave, hvori teori og kandidatens egen praksis integreres. Emnet for denne drøftes i forbindelse med teoriundervisningen. Opgaven skal afleveres senest d.1. oktober i det 4.år. Det anbefales at man danner skrivegrupper til støtte for arbejdet. GAU-D 2. modul afsluttes med et diplom, som dokumenterer at kandidaten har erhvervet sig omfattende kendskab til gruppeanalytisk teori, metode og praksis samt erfaring med supervision af gruppeprocesser Praktiske oplysninger - tid og sted Institut for Gruppeanalyse har lokaler på Høffdingsvej 22, 2500 Valby, hvor undervisningen foregår. I 2012 finder undervisningen sted onsdag aften (ca ), ca. 19 gange i foråret og ca. 16 gange i efteråret. Der er almindeligvis teori eller supervision 1 time 50 minutter og egenterapi i gruppeanalytisk gruppe 1 time 30 minutter. Supervisions- og egenterapigrupper søges sammensat af kandidater fra forskellige årgange, mens teoriundervisning foregår årgangsopdelt. Der er indlagt en spisepause inden egenterapien. Uddannelsen har tilknyttet en studievejleder. PRIS Kr i Prisen reguleres én gang årligt. Prisen dækker undervisningsudgifter, og forplejning. Derudover må deltagere på uddannelsens 4. år påregne udgifter til deltagelse i international konference/ symposium. Tilmelding er økonomisk bindende for ét år ad gangen. Ved framelding efter optagelse på uddannelsen pålægges et administrationsgebyr på 2500 kr. Overgangsordning fra en 3-årig til 4-årig gruppeanalytisk uddannelse. Kandidater der tidligere har gennemført en 3-årig gruppeanalytisk uddannelse kan gennem en overgangsordning til og med 2013 opnå diplom som GAU-D kvalificeret ved at gennemføre et 4. overgangsår. Deltagelse forudsætter, at man har mulighed for at arbejde med en analytisk gruppe.

8 Ansøgning Ansøgningsskema findes på Ansøgningsfrist: 13. oktober Alle kvalificerede ansøgere indkaldes til interview. Efterfølgende tager uddannelsesudvalget på GAU stilling til optagelse, som meddeles skriftligt i begyndelsen af december Uddannelsesledelse GAU forestås af et uddannelsesudvalg, der i 2011 består af Anna Sillemann, Lars Bo Jørgensen, og Tove Mathiesen, GAU-D Lærerstaben Klinisk psykolog Søren Aagaard Klinisk psykolog Lisbeth Beierholm Andersen Chefpsykolog Birgitte Bechgaard Klinisk psykolog Lars Bo Jørgensen Klinisk psykolog Helene Krasnik Klinisk psykolog Hanne Larsson Klinisk psykolog Peter Lønberg Madsen Overlæge, speciallæge i psykiatri Tove Mathiesen Klinisk psykolog Anna Sillemann Organisationskonsulent, speciallæge i arbejdsmedicin Klaus Stagis Klinisk psykolog Bente Thygesen (studievejleder)

9 ORGANISATIONSPSYKOLOGISK UDDANNELSE (OPU) Den organisationspsykologiske uddannelse er 2-årig fra januar 2012 december Efteruddannelse for ledere og konsulenter Uddannelsen henvender sig til ledere og konsulenter i det private erhvervsliv og offentlige institutioner, som er interesseret i at blive bedre til at håndtere opgaver som f.eks. konfliktløsning, team-building, projektorienterede arbejdsformer, personaleudvikling, ledelsesudvikling og ændringsprocesser i organisationer. OPU Uddannelsen sigter mod at give deltagerne en øget indsigt i individers og gruppers adfærd, i de psykologiske processer mellem individ, gruppe og organisation og i de forskellige roller og rollekonflikter, der kan være i en organisation. Ud over en teoretisk tilgang og forståelse, får du som deltager en indsigt i din egen rolle og andel i de psykologiske processer og hvilke personlige vanskeligheder, der er knyttet til din rolle, og hvilke problemer der er forbundet med at udøve autoritet, delegere autoritet og respektere andres autoritet. Gennem uddannelsen kan du få en personligt integreret forståelse for, hvordan du kan bruge dine personlige ressourcer i de roller, du har i organisatoriske sammenhænge. Gennem uddannelsen kan du udvikle konkrete færdigheder i at analysere psykologiske processer og intervenere i forhold til dem. Det kan bl.a. gøre dig bedre til at bistå og lede grupper og organisationer i udvikling og forandring. Uddannelsen er godkendt af Dansk Psykologforening som led i specialiseringsmodulet på Arbejds- og Organisationspsykologisk Specialistuddannelse og søges tillige godkendt som grundstammeforløb (se OPU s hjemmeside). Teoretisk grundlag OPUs organisationspsykologiske forståelse har sit udgangspunkt i forskellige teoretiske retninger: Tavistock Institute of Human Relations sammentænkning af den åbne systemteori og psykoanalysen. Gruppeanalysen, som er en psykoanalytisk orienteret gruppeterapeutisk metode. Den systemiske og socialkonstruktionistiske tradition. I uddannelsen lægges der vægt både på de målrationelle aspekter og på de irrationelle aspekter ved organisationers virke, og specielt på det psykodynamiske samspil mellem disse to niveauer. Der arbejdes således både med opgave, produkt og effektivitet og med betydningen af bevidste og ubevidste, rationelle og irrationelle psykologiske kræfter.

10 Uddannelsens læringskoncept OPUs hovedopgave er at skabe rammer og muligheder for læring inden for det organisationspsykologiske felt. Alle - både deltagere og stab - opfordres til at forholde sig åbent for egne oplevelser, tanker og handlinger, og tage ansvaret for at bruge sig selv i læringsopgaven gennem dialog med hinanden. Læringsmetoden er en kombination af : Tilegnelse og diskussion af teori. Rolleanalyse og supervision af eget arbejde uden for OPU. Her-og-nu oplevelse og refleksion. OPU Uddannelsens opbygning Uddannelsen er 2-årig og består hvert år af et kontinuerligt program på 16 torsdage kl og tre arbejdskonferencer, der afholdes som internat over to til fire døgn. Det kontinuerlige program Hver undervisningsgang består af tre blokke: teoriseminar, supervision og erfaringsgruppe. Teoriseminarer, hvor der læses og diskuteres tekster udvalgt fra de forskellige retninger, der udgør uddannelsens teoretiske grundlag: åben systemteori, psykoanalyse, gruppeanalyse, intergruppeteori, systemisk konsultation og socialkonstruktionisme. Læsefærdighed på engelsk er en forudsætning, og der må påregnes tid til forberedelse. Supervisionsgrupper, hvor hovedopgaven er at arbejde med de enkelte deltageres arbejdsmæssige problemstillinger og med de erfaringer, der knytter sig til den enkeltes organisatoriske roller. Der veksles mellem forskellige supervisionsformer, bl.a. gruppeanalytisk supervision, reflekterende teams og rolleanalyse. Supervisionsgruppen består af 6-7 deltagere og har tilknyttet en konsulent fra lærerstaben. Erfaringsgrupper, hvor hovedopgaven er at undersøge og erfare de psykologiske processer, der foregår i gruppen både i den enkelte, mellem den enkelte og gruppen og i gruppen som helhed mens de foregår. Metoden består i, at deltagerne deler deres tanker, følelser og fantasier og i fællesskab reflekterer herover. Deltagelse i erfaringsgruppen giver den enkelte rig mulighed for at få indsigt i de roller man indgår i i gruppen her og nu såvel som i andre, tidligere og nuværende sammenhænge og udvikle sig herigennem. Erfaringsgrupperne består af 8-10 deltagere og har tilknyttet 1-2 konsulenter fra lærerstaben.

11 Storgruppen består af samtlige deltagere og to konsulenter fra lærerstaben. Opgaven i storgruppen er ligesom i den lille erfaringsgruppe at undersøge processerne i gruppen, mens de foregår, men i en stor og dermed mindre overskuelig gruppe. Arbejdskonferencerne foregår som internater og består af flere elementer. Hver enkelt konference planlægges med et specielt organisationspsykologisk tema, som der arbejdes med gennem forskellige sessionstyper og øvelser. Enkelte af disse konferencer er åbne for deltagere, som ikke deltager i uddannelsen i øvrigt. Konferencerne ledes af uddannelsens lærerstab, der undertiden suppleres med gæstekonsulenter. I arbejdskonferencerne indgår en kombination af erfaringsgrupper, storgrupper, intergruppe- og organisationsøvelser, tilbagebliks- og anvendelsesgrupper. OPU DIPLOM Forudsat at man har deltaget aktivt i uddannelsens aktiviteter og ikke har haft mere end 15% fravær på nogen af uddannelsens elementer, modtager man et diplom. TID OG STED Det kontinuerlige program foregår i IGA s lokaler i Valby Arbejdskonferencerne finder sted på Tune Kursuscenter. Det kontinuerlige program i 2012: Torsdage fra kl i ugerne: 3, 6, 9, 11, 13, 16, 19, 24, 33, 36, 38, 40, 43, 45, 47 og 49 Arbejdskonferencerne i 2012: torsdag den lørdag den 28. januar 2012 torsdag den 31. maj. - lørdag den 2. juni 2012 mandag den fredag den 24. august 2012 ANSØGNING Ansøgningsfrist 15. oktober Ansøgningsskema findes på

12 PRIS kr i Prisen reguleres én gang årligt. Uddannelsen er 2-årig, og tilmelding er økonomisk bindende for ét år ad gangen. Ved framelding efter optagelse på uddannelsen pålægges et administrationsgebyr på 2500 kr. Ophører man på uddannelsen i løbet af året, hæfter man for betaling for resten af året. Prisen dækker undervisningsudgifter, opholds- og forplejningsudgifter på arbejdskonferencerne samt aftensmad og kaffe/te om torsdagen. Betalingen sker forud, senest 7. januar Privatbetalende kan få aftale om kvartalsvis betaling. OPU Uddannelsesledelse OPUs forestås af en uddannelsesledelse som i 2011 består af: Formand Hanne Larsson, Faglig sekretær Jytte Bonde, LÆRERSTABEN Organisationskonsulent, cand. mag. Ulla Charlotte Beck Organisationskonsulent, mpo. Thomas Birkholm Organisationskonsulent, cand. psyk., ph.d. Jytte Bonde Organisationskonsulent, cand.psyk. Birgitte Bonnerup Overlæge, speciallæge i psykiatri Torben Heinskou Organisationskonsulent, cand. psyk. Peter Koefoed Privatpraktiserende psykolog, cand. psyk. Hanne Larsson Organisationskonsulent, cand.comm. og mpo. Dorte Sandager Lektor, cand. psyk., ph.d. Steen Visholm

13 KONSULTATION & LEDELSE (K&L) Videreuddannelse for ledere og konsulenter. Konsultation & Ledelse er en videreuddannelse med træning i at lede gennem konsultation og konsultere gennem lederrollen. Uddannelsen forløber over et halvt år 4 moduler af 2 dages varighed. K & L Målgruppe Uddannelsen er målrettet til ledere, konsulenter og andre, der har gennemgået organisationspsykologisk uddannelse på OPU (IGA, København), Organisationspsykologisk linje (IGA, Århus), MPO (RUC) og andre der har tilsvarende kvalifikationer. Deltagerne på Konsultation & Ledelse videreudvikler kompetencer som ledere og færdigheder som konsulenter, da uddannelsen kombinerer teori med konkrete og oplevelsesorienterede situationer. Teoretisk grundlag Uddannelsens teoretiske grundlag er den psykodynamiske system- forståelse med fokus på hovedopgave, relationer, processer, roller, udvikling og læring. Andre teoretiske perspektiver inddrages for at supplere og inspirere og udfordre deltagernes tænkning. Uddannelsens deltagere Uddannelsen har op til 20 deltagere, som vil være aktive i alle uddannelsens elementer. Udbyttet opstår gennem at formidle og anvende teori, gennem gensidig coaching og gennem oplevelser med aktiv gruppeledelse og konsulentvirksomhed. Uddannelsens opbygning Uddannelsen er ½ - årlig og består af fire moduler á to dage. Hvert modul indeholder teori, supervision/coaching og erfaringsdannelse som facilitator i arbejdsgrupper. Teori Teori-delen består af forelæsninger ved uddannelsens konsulenter og gæsteundervisere, som benytter og diskuterer teoretiske begreber til at identificere og forstå processer i organisationer. Supervision/coaching Supervisionen bruger materiale fra deltagernes eget arbejdsliv til at udvikle ny forståelse og praksis.

14 Personlig udvikling og træning som facilitator i smågrupper Deltagerne træner færdigheder i rollen som facilitator i uddannelsens refleksionsgruppe, der består af øvrige deltagere og konsulenter. Uddannelsens indhold Uddannelsen Konsultation & Ledelse berører en lang række temaer. Deltagerne arbejder sammen indbyrdes og med uddannelsens konsulenter, og deltagerne bringer erfaringer til supervision. Uddannelsen knytter sig tæt til deltagernes praksis, og deltagerne eksperimenterer med konkrete metoder til at intervenere i organisationer på et psykodynamisk grundlag. K & L De enkelte moduler vil i praksis og gennem refleksion beskæftige sig med: * indledende kontakt * teknikker til indsamling af data * hypotesedannelse * tilrettelæggelse af ledelses- og konsulentarbejde * kommunikation, form og stil * interventionsteknikker * autoritet i leder- og konsulentrolle * rolleanalyse * implementering * afvikling/afslutning UDDANNELSENS KONSULENTER Uddannelsen ledes af Henning Green, (cand. psyk., aut. Partner i konsulentfirmaet Green & Andersen Erhvervspsykologer. Formand for IGA og Konsulent i OPU) og Poula Jakobsen, (cand. psyk. Specialistgodkendt af Dansk Psykologforening i: psykoterapi, supervision og arbejds- og organisationspsykologi. Privat praksis. Tidligere formand for Uddannelsesledelsen og konsulent i OPU). Underviserne er alle erfarne konsulenter fortrinsvis rekrutteret fra OPUs stab, samt eksterne konsulenter med særlig ekspertise.

15 DATOER Uddannelsen er delt op i fire moduler af 2 dage. I hvert modul er første dag fra kl og anden dag fra Datoer i november og 1. december Datoer i januar og 13. januar 8. marts og 9. marts 26. april og 27. april K & L Pris I 2011/12 koster uddannelsen kr Sted Uddannelsen Konsultation & Ledelse finder sted i IGA s lokaler i Valby. Ansøgning Ansøgning om at deltage skal ske senest 1. Oktober Ansøgningsskema kan downloades fra vores hjemmeside dk/kl og bedes indsendt til administrator Karima Ittaouil på eller sendes med posten til Institut for Gruppeanalyse, Høffdingsvej 22, 3.sal, 2500 Valby. Mrk: Ansøgning. Yderligere oplysninger Spørgsmål kan rettes til Poula Jakobsen, og Henning Green, eller til administrator og udviklingskonsulent Karima Ittaouil på tlf (onsdage 12:00-20:00) eller

16 GRUPPEDYNAMISK UDDANNELSE (GDU) 1-årigt personligt udviklingsforløb januar 2012 december 2012 På arbejde under overfladen i gruppen Uddannelsen giver dig mulighed for en dybere forståelse af både kreative og destruktive processer i grupper. Det kan på den ene side vise sig som fællesskabsfølelse, nye ideer og spændende arbejdsresultater. På den anden side kan man opleve mobning, klikkedannelser, syndebukmentalitet og magtkampe, som hindrer en optimal løsning af den fælles opgave. GDU På uddannelsen får du mulighed for både teoretisk og oplevelsesbaseret at lære om forskellige processer, der udspiller sig i grupper. Det giver en øget forståelse af individets andel og gruppens rolle i disse processer. Du får indsigt i, hvordan du kan bruge dine personlige ressourcer i arbejdet med og i grupper. Du får færdigheder til at analysere processer i grupper og redskaber til at intervenere i gruppeprocesser. Uddannelsen sigter mod at udvikle den enkeltes kapacitet til at arbejde med grupper, der er under udvikling, i forandring, eller er præget af stilstand eller konflikter. Målgruppe Uddannelsen henvender sig til personer med en videregående uddannelse, som i det daglige arbejder med og i grupper. Det kan f.eks. dreje sig om lærere og andre uddannelsesansvarlige, pædagoger og socialarbejdere, læger, sygeplejersker, ansatte indenfor kriminalforsorgen og ansatte ved folkekirken, politiet og forsvaret. Der forudsættes mindst to års erhvervsarbejde. Tidligere deltagere Tidligere deltagere er blandt andet kommet fra hospitaler, folkeskoler og pædagogiske arbejdspladser, Københavns Universitet, kommunale institutioner, ministerier, Kriminalforsorgen, politiet, faglige organisationer og Koefoeds skole. Uddannelsens opbygning Uddannelsen er 1-årig og forløber over 18 tirsdage fra kl til Disse dage vil normalt bestå af tre blokke: teoriseminar, supervision med mulighed for at arbejde med de enkelte deltageres professionelle udfordringer med grupper, herunder deres egen rolle i disse grupper, og endelig en oplevelsesgruppe, hvor opgaven er at udforske og reflektere over forholdet mellem den enkelte og gruppen og over de forskellige processer i gruppen, mens de finder sted. På enkelte uddannelsesdage vil der også blive arbejdet i storgruppe og med særlige gruppeøvelser. Uddannelsen foregår i IGAs lokaler i Valby.

17 Uddannelsens læringskoncept Det er den gruppedynamiske uddannelses hovedopgave at skabe rammer og muligheder for teoretisk, praktisk og oplevelsesbaseret læring om processer i grupper. Alle både deltagere og lærerstab opfordres til i alle uddannelsens aspekter at forholde sig åbent til egne tanker, følelser og handlinger og til at bruge sig selv i læringsprocessen gennem dialog med hinanden. Læringsformen er en kombination af: Tilegnelse og diskussion af teori Supervision af egne arbejdserfaringer med grupper i hverdagen Her-og-nu oplevelser og refleksion i grupper GDU Afsluttende prøve og diplom Uddannelsen afsluttes med en prøve der tager udgangspunkt i en case som deltagerne gruppevist har arbejdet med. Casen fremlægges og analyseres med inddragelse af relevant teori. Ved aktiv deltagelse i uddannelsens aktiviteter og bestået prøve modtager man et diplom som bevis for gennemførelse. Ansøgning Ansøgningsfristen er 30. november Ansøgningsskema findes på Pris Kr for Prisen dækker undervisning, kompendium, aftensmad og kaffe/the på undervisningsdagene, Betaling sker forud, senest 6. januar Tilmelding til uddannelsen er bindende for hele uddannelsesforløbet. Hvis en deltager stopper uddannelsen undervejs, hæfter vedkommende dermed for resten af uddannelsen. LærerstabEn Organisationskonsulent, cand.mag. John Andersen Klinisk psykolog, cand.psyk. Christian Jacobsen Klinisk psykolog, organisationskonsulent, cand.psyk. Bent Jørgensen Adjunkt ved mpo/ruc, cand.mag. Åse Lading Klinisk psykolog og organisationskonsulent Randi Seidler Organisationskonsulent, speciallæge i arbejdsmedicin Klaus Stagis Alle lærere har en gruppeanalytisk eller organisationspsykologisk uddannelse. Mere om uddannelsen Spørgsmål kan rettes til administrator Karima Ittaouil på tlf (onsdage ) eller

18 S Kulbanevej Stadfeldtsvej Rentortvej Ole Borchs Vej Saxtorphsvej Høffdingsvej VIGERSLEV ST. Vilhelm Thornsens Allé Vigerslev Allé Panumsvej Fengersvej Eschrichtsvej Castbergsvej Steenbergsvej IGA

19 SEKRETARIAT Karima Ittaouil Administrator & Udviklingskonsulent Ansvarlig for ledelse af sekretariatet Naja Bonnevie Økonomisekretær SEKRETARIATET Der er telefontid onsdag kl på tlf og herudover kan der sendes mail til eller på medarbejdernes mail adresser. Institut for Gruppeanalyse Høffdingsvej 22, 3. sal 2500 Valby Tlf

20 Institut for gruppeanalyse afholder også åbne seminarer, workshops og kortere kurser med temaer af relevans for gruppeanalyse og gruppeanalytisk psykoterapi. Høffdingsvej 22, 3. sal 2500 Valby tlf

INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2015

INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2015 INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2015 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (-KBH), er en

Læs mere

2-årig Organisationspsykologisk Uddannelse (OPU)

2-årig Organisationspsykologisk Uddannelse (OPU) 2-årig Organisationspsykologisk Uddannelse (OPU) institut FOr gruppeanalyse københavn FORORD Om Institut for Gruppeanalyse i København (IGA-KBH) Institut for Gruppeanalyse (IGA) er en forening, hvis formål

Læs mere

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B)

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (IGA-KBH), er en forening, hvis formål er at udvikle og udbrede kendskabet

Læs mere

INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2014

INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2014 INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2014 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 4-årig Diplomuddannelse i Gruppeanalyse (GAU-D) 2-årig Organisationspsykologisk Uddannelse

Læs mere

2-årig Organisationspsykologisk Uddannelse (OPU)

2-årig Organisationspsykologisk Uddannelse (OPU) 2-årig Organisationspsykologisk Uddannelse (OPU) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (IGA-KBH), er en forening, hvis formål er at udvikle og udbrede kendskabet til

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer, hvor organisationen udvikler sig gennem udvikling

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere 1 Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling i de nye kommuner og regioner Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere i de nye kommuner og regioner Udviklingsprogrammer,

Læs mere

Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi

Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi Formål At bibringe kursusdeltagere en viden både teoretisk og praktisk om mentaliseringsbaseret (MBT) gruppeterapi; samt en forståelse for de dele af den gruppeanalytiske

Læs mere

Psykodynamisk efteruddannelse

Psykodynamisk efteruddannelse Helhedsforståelse, dybde og nærvær i den professionelle relation Institut for Relationspsykologi tilbyder i samarbejde med Vedfelt Instituttet en 2-årig Psykodynamisk / Psykoanalytisk efteruddannelse.

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi AIP udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi

Læs mere

De Gruppeanalytiske uddannelser i Århus 2009

De Gruppeanalytiske uddannelser i Århus 2009 De Gruppeanalytiske uddannelser i Århus 2009 Beskrivelse af de gruppeanalytiske uddannelser ved Institut for Gruppeanalyse i Århus fra efteråret 2009 Udarbejdet af Gunvor Brandt Birthe Johansen Kristian

Læs mere

SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL

SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL Kompetencegivende SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL To sammenhængeden diplommoduler fra Den sociale diplomuddannelse: i alt 20 ECTS points svarende til 1/3 diplomuddannelse Modtag supervision - Træn supervisorrollen

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi () 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi med

Læs mere

Uddannelsen til specialist i psykoterapi

Uddannelsen til specialist i psykoterapi Uddannelsen til specialist i psykoterapi Målsætning Målsætningen er, at speciallægen opnår psykoterapeutisk kompetence og færdighed til selvstændigt og rutineret at udføre psykoterapi. Specialisten opnår

Læs mere

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Gestalt terapi er den psykoterapeutiske tilgang, der mest omfattende integrerer aspekter fra andre terapiformer. I gestalt

Læs mere

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Psykoterapeutisk efteruddannelse indenfor den eksistentielle/humanistiske referenceramme. Uddannelsen henvender sig primært

Læs mere

INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE, ÅRHUS

INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE, ÅRHUS INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE, ÅRHUS Lystrup d. 20. marts 2013 Formandsberetning 2013/2014 1. Medlemmer Der er 57 medlemmer i instituttet. 10 af disse medlemmer er træningskandidater, som blev færdige kandidater

Læs mere

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 På LOOP arbejder vi med ledelse og konsultation ud fra psykologiske og læringsteoretiske perspektiver. Det er en humanistisk orienteret

Læs mere

Professionsprogram. Clinic Counseling Consultation Coaching. Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål

Professionsprogram. Clinic Counseling Consultation Coaching. Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål C 4 U ny KAiO Professionsprogram Clinic Counseling Consultation Coaching Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål Disclaimer: Gamle KAiO (Konsulent Arbejde i Organisationer) er en tid lang under re-organisering

Læs mere

Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision

Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision Uddannelse i systemiske - løsningsfokuserede samtaler og supervision Fra Februar 2014 til februar 2015 Uddannelsens målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer med en grunduddannelse indenfor det

Læs mere

Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE. Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage.

Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE. Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage. Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage. Pædagogkurset er det andet ud af fem moduler, som udbydes

Læs mere

Deltagere: Tid og sted:

Deltagere: Tid og sted: Der er mulighed for at gennemføre en uddannelse til ISTDP-terapeut på dansk. Undervisningsplan, øvelser og materiale er udviklet af Jon Frederickson fra ISTDP-institute i Washington efter samme pædagogiske

Læs mere

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor.

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. Supervision er et fagområde som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til udvikling af fagpersoners faglige kompetencer, behov for støtte, udfordring

Læs mere

Ansøgningsskema Inden du udfylder skemaet bør du læse om optagelseskriterierne, merit og kvoter nederst i skemaet.

Ansøgningsskema Inden du udfylder skemaet bør du læse om optagelseskriterierne, merit og kvoter nederst i skemaet. Sendes til: Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Middelfartvej 115 5200 Odense V Eller indscannet via mail: sips@sips.dk Ansøgningsskema Inden du udfylder skemaet bør du læse om optagelseskriterierne,

Læs mere

ÅBEN. 2-årig uddannelse i relations- og netværksarbejde. En uddannelse for mennesker, der arbejder med andre mennesker

ÅBEN. 2-årig uddannelse i relations- og netværksarbejde. En uddannelse for mennesker, der arbejder med andre mennesker ÅBEN 2-årig uddannelse i relations- og netværksarbejde En uddannelse for mennesker, der arbejder med andre mennesker ÅBEN DIALOG UDDANNELSEN BESTÅR AF Seks seminarer à tre dages varighed fordelt med tre

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

Basisuddannelse på Fyn

Basisuddannelse på Fyn STOF nr. 2, 2003 TEMA model; Fyns Amt Basisuddannelse på Fyn Det har været en udfordring at udvikle den nye faglige efteruddannelse i Fyns Amts Behandlingscenter. Her præsenteres de overvejelser der ligger

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Dobbeltdiagnosekursus

Dobbeltdiagnosekursus Dobbeltdiagnosekursus Kursusbeskrivelse Psykiatrisk Center Sct. Hans Hold 1 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål og mål 2 Målgruppe og adgangsbetingelser 2.1 kursistens forudsætninger 3 Kursets opbygning

Læs mere

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2017-2018 1 Konsulent Metoder og værktøjer til udvikling Hvis du deltager i denne uddannelse får du psykologisk viden og indsigt på

Læs mere

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk,

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Den lige vej til uddannelse

Den lige vej til uddannelse SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI ET SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND OG KOMMUNER PÅ SJÆLLAND OG LOLLAND FALSTER Den lige vej til uddannelse 1/8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator. Efterår 2012. Region Hovedstaden HR & Uddannelse

Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator. Efterår 2012. Region Hovedstaden HR & Uddannelse Marts 2012 HR & Uddannelse Region Hovedstaden Region Hovedstaden HR & Uddannelse Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator Efterår 2012 Samarbejdet mellem de forskellige

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Supervisoruddannelse på DFTI

Supervisoruddannelse på DFTI af Peter Mortensen Aut. cand.psych. og familieterapeut, MPF Direktør og partner, DFTI Supervisoruddannelse på DFTI Supervision er et fagområde, som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til varetagelse

Læs mere

IGA og Kompetencecenter for Psykoterapi Kursus i Mentaliseringsbaseret Gruppeterapi (MBT-G)

IGA og Kompetencecenter for Psykoterapi Kursus i Mentaliseringsbaseret Gruppeterapi (MBT-G) IGA og Kursus i Mentaliseringsbaseret Gruppeterapi (MBT-G) 017-18 Indhold Mentalisering forstås som en både implicit og eksplicit evne til at se sig selv udefra og andre indefra i interpersonelle sammenhænge.

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING PRAKTISK UDDANNELSESFORLØB TIL UDVIKLING AF DIT PERSONLIGE LEDERSKAB, TEAMS OG ORGANISATIONER AUGUST 2018 - MAJ 2019 Uddannelsen til dig, der vil have træning

Læs mere

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning Uddannelsesordning Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser Psykiatrisk Center Sct. Hans Hold 6 2014-2015 Denne uddannelsesordning er udarbejdet af sygeplejerske,

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer

2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer 2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer Baggrund Kognitiv adfærdsterapi er en evidensbaseret behandlingsmetode, som har vist sig effektiv ved en lang række psykiske lidelser som depression,

Læs mere

1-årigt uddannelsesforløb. i et systemisk og narrativt perspektiv for konsulenter & familie-behandlere

1-årigt uddannelsesforløb. i et systemisk og narrativt perspektiv for konsulenter & familie-behandlere 1-årigt uddannelsesforløb i et systemisk og narrativt perspektiv for konsulenter & familie-behandlere v / Pia Laursen Underviser: Pia Laursen, uddannet Cand. Psych. Efter-følgende uddannet på Milano-skolens

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Psykoterapeutisk efteruddannelse inden for den eksistentielle/humanistiske referenceramme. Uddannelsen henvender sig primært til psykologer,

Læs mere

1-årigt uddannelsesforløb. i systemisk teori og metode for konsulenter & familie-behandlere

1-årigt uddannelsesforløb. i systemisk teori og metode for konsulenter & familie-behandlere 1-årigt uddannelsesforløb i systemisk teori og metode for konsulenter & familie-behandlere v / Pia Laursen Underviser: Pia Laursen, uddannet Cand. Psych. Efter-følgende uddannet på Milano-skolens 3-årige

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk,

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 1, Aarhus, marts 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I takt

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER

TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER HOLD 4 - FORÅRET 2016 TRAC S INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FOR LEDERE AF PROFESSIONEL KREATIVITET 2 HVOR MEGET SKAL DU STYRE? HVAD SKAL DU STYRE? HVEM SKAL DU STYRE? LÆR

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

ÅBEN. 2-årig uddannelse i relations- og netværksarbejde. En uddannelse for mennesker, der arbejder med mennesker

ÅBEN. 2-årig uddannelse i relations- og netværksarbejde. En uddannelse for mennesker, der arbejder med mennesker ÅBEN 2-årig uddannelse i relations- og netværksarbejde En uddannelse for mennesker, der arbejder med mennesker ÅBEN DIALOG UDDANNELSEN BESTÅR AF Seks seminarer af tre dages varighed fordelt med tre seminarer

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Uddannelse / efteruddannelse - overblik

Uddannelse / efteruddannelse - overblik Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 47 Offentligt BILAG 2 Uddannelse / efteruddannelse - overblik Indholdsoversigt Uddannelse / efteruddannelse - overblik 4-årig uddannelse / efteruddannelse til

Læs mere

Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi

Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi CV Navn Vibe Strøier - født 1955 Titel Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi Karriere 2011 - Partner

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Coaching for den konsultative behandler. Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere

Coaching for den konsultative behandler. Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere Coaching for den konsultative behandler Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere v / Pia Laursen Underviser: Pia Laursen, uddannet cand. Psych. Efter-følgende uddannet på

Læs mere

1-årigt uddannelsesforløb. i systemisk teori og metode for konsulenter & familie-behandlere

1-årigt uddannelsesforløb. i systemisk teori og metode for konsulenter & familie-behandlere 1-årigt uddannelsesforløb i systemisk teori og metode for konsulenter & familie-behandlere v / Pia Laursen Underviser: Pia Laursen, uddannet cand. Psych. Efter-følgende uddannet på Milano-skolens 3-årige

Læs mere

Specialistuddannelse i KAT 2018/2019

Specialistuddannelse i KAT 2018/2019 Kompetencecenter for Psykoterapi Specialistuddannelse i KAT 2018/2019 Indhold Uddannelsen giver en grundig indføring i Kognitiv Adfærdsterapi (KAT) med henblik på at opnå specialisering. Der undervises

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Årskursus 2009 i personlig udvikling

Årskursus 2009 i personlig udvikling Årskursus 2009 i personlig udvikling 1. modul. 5 dage uge 33 fra onsdag den 12. august til søndag den 16. august 2009 2. modul. 5 dage uge 42 fra onsdag den 14. oktober til søndag den 18. oktober 2009

Læs mere

1-årigt uddannelsesforløb overbygning

1-årigt uddannelsesforløb overbygning 1-årigt uddannelsesforløb overbygning i systemisk teori og metode for konsulenter & familie-behandlere v / Pia Laursen Underviser: Pia Laursen, uddannet cand. Psych. Efter-følgende uddannet på Milano-skolens

Læs mere

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 Elbjerg Kursuscenter Undervisere Helle Jensen Cand.psych. med autorisation

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

PUP Professionshøjskolernes uddannelse for Plejefamilier

PUP Professionshøjskolernes uddannelse for Plejefamilier P L EJEFAMILIERNES ANDSFORENING 2017 PUP Professionshøjskolernes uddannelse for Plejefamilier Professionshøjskolen UC SYD, Professionshøjskolen VIA samt Professionshøjskolen UCC Plejefamiliernes Landsforening

Læs mere

Den lige vej til uddannelse

Den lige vej til uddannelse SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI ET SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND OG KOMMUNER PÅ SJÆLLAND OG LOLLAND FALSTER Den lige vej til uddannelse WWW.UCSJ.DK Socialpsykiatriens

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA Ansøgere skal benytte det elektroniske ansøgningsskema, som findes på

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA Ansøgere skal benytte det elektroniske ansøgningsskema, som findes på VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA Ansøgere skal benytte det elektroniske ansøgningsskema, som findes på www.e-fond/etf. Men man kan med fordel læse denne vejledning, fordi det er disse oplysninger, som skal

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

OPLÆG TIL EN KOMMUNES SYGEPLEJERSKER Uddannelse af sygeplejersken frem mod konsulent- og udviklerrollen

OPLÆG TIL EN KOMMUNES SYGEPLEJERSKER Uddannelse af sygeplejersken frem mod konsulent- og udviklerrollen OPLÆG TIL EN KOMMUNES SYGEPLEJERSKER Uddannelse af sygeplejersken frem mod konsulent- og udviklerrollen KORT OM BAGGRUNDEN Nuværende situation NN Kommunes ca.?? sygeplejersker har rigtig mange opgaver

Læs mere

Læringsspillet. R bust. Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust

Læringsspillet. R bust. Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust Læringsspillet R bust Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust Sikkerheds- og beredskabskultur er ikke kun inde i vores hoveder. Den består og skabes hele tiden

Læs mere

Master i. offentlig ledelse

Master i. offentlig ledelse Master i offentlig ledelse 2 En ny vej til professionel ledelse i det offentlige Hver eneste leder i den offentlige sektor står over for store strategiske udfordringer. Reformer som fx strukturreformen,

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING UDDANNELSESORDNING Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsenet og øgede krav fra patienter til informationer omkring deres sygdomsforløb stiller et større og større krav til sundhedspersonalets kommunikative

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

ÅBEN. 2-årig uddannelse i relations- og netværksarbejde. En uddannelse for mennesker, der arbejder med mennesker

ÅBEN. 2-årig uddannelse i relations- og netværksarbejde. En uddannelse for mennesker, der arbejder med mennesker ÅBEN 2-årig uddannelse i relations- og netværksarbejde En uddannelse for mennesker, der arbejder med mennesker ÅBEN DIALOG UDDANNELSEN BESTÅR AF Seks seminarer af tre dages varighed fordelt med tre seminarer

Læs mere

Coaching for behandlere og konsulenter. Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere

Coaching for behandlere og konsulenter. Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere Coaching for behandlere og konsulenter Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere v / Pia Laursen Underviser: Pia Laursen, uddannet Cand. Psych. Efter-følgende uddannet på

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

MELLEMLEDERUDDANNELSE TIL?-OMRÅDET

MELLEMLEDERUDDANNELSE TIL?-OMRÅDET MELLEMLEDERUDDANNELSE TIL?-OMRÅDET BAGGRUNDEN Der er et ønske om en kompetencegivende uddannelse for mellemlederne på?? i kommunen. Mellemlederne på de respektive afdelinger er dygtige specialister og

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind HM Psykoterapeut Heilesen & Mygind Uddannelsens formål De studerende på Heilesen & Myginds 4-årige psykoterapeutuddannelse HM Psykoterapeut undervises i Transbiologisk Psykoterapi. et med uddannelsen i

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 2, København, oktober 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014. Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014. Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014 Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen Formålet med 2. års organisationsteorikursus er at: Give kandidaterne kendskab til det

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere