SKATM Driftsmidler. Afskrivningsgrundlag. Forhøjet med

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKATM-2012-00-09. Driftsmidler. Afskrivningsgrundlag. Forhøjet med"

Transkript

1 Page 1 of 8 Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Skat > Skattemeddelelser > 00 Ændringer til love og forskrifter > SKATM Driftsmidler. Afskrivningsgrundlag. Forhøjet med 15 pct. Skattemeddelelse Oprettet: SKATM Driftsmidler. Afskrivningsgrundlag. Forhøjet med 15 pct. Efter vedtagelsen af L 192 får virksomhederne mulighed for at afskrive 115 pct. af investeringer i visse nye driftsmidler, som foretages i resten af 2012 og frem til udgangen af kalenderåret Afgørelse: Notat af 2. juli 2012, udarbejdet af Skatteafdelingen, Videncentret. Bemærkninger fra Videncentret for Landbrug: Folketinget vedtog den 13. juni 2012 lovforslag L 192 af 30. maj 2012 om forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for investeringer i nye driftsmidler, hvorved der er indsat en ny 5 D i afskrivningsloven. 1. Den nye driftsmiddelsaldo i 5 D Driftsmidler, der udelukkende er erhvervsmæssigt benyttet, afskrives efter de hidtil gældende regler i AFL 5 på en samlet saldo for den enkelte virksomhed. De nye regler er indsat i en ny 5 D i afskrivningsloven. Reglerne gælder for driftsmidler, der udelukkende er erhvervsmæssigt benyttet, idet visse driftsmidler ikke er omfattet, jf. nærmere under punkt 2. Efter de nye regler får erhvervsdrivende personer og selskaber mulighed for at vælge at afskrive 115 pct. af anskaffelsessummen for fabriksnye driftsmidler, som er anskaffet i perioden fra og med den 30. maj 2012 og indtil udgangen af kalenderåret Investeres der i denne periode i en ny maskine til 1 mio. kr., vil man kunne afskrive på kr Afskrivningerne foretages på en særskilt saldo. Det forhøjede afskrivningsgrundlag afskrives med op til 25 pct. om året svarende til den gældende afskrivningssats for saldoafskrivning af driftsmidler. Ved salg af driftsmidler, der indgår på saldoen, skal salgssummen fragå den særskilte saldo. Ifølge regelsættet skal salgssummen forhøjes med 15 pct. for driftsmidler, hvor der ved købet er lagt 15 pct. til anskaffelsessummen. Muligheden for at anvende et forhøjet afskrivningsgrundlag skal kun gælde for driftsmidler anskaffet senest den 31. december Ved udgangen af indkomståret 2017 skal den afskrivningsberettigede saldoværdi for driftsmidler, hvis afskrivningsgrundlag er blevet forhøjet, lægges sammen med saldoværdien for driftsmidler, der er afskrevet på den gældende 5-saldo. Den derved fremkomne samlede saldoværdi skal fra og med indkomståret 2018 indgå på den almindelige 5-driftsmiddelsaldo. Sammenlægningen indebærer, at afståelsessummen for driftsmidler med et forhøjet afskrivningsgrundlag omfattet af den særlige saldo ikke længere skal fragå med 115 pct., men med 100 pct. som normalt. Det vil klart være en fordel at benytte den nye 5 D-saldo vedrørende nyanskaffede driftsmidler, der kan indgå på saldoen, idet man får et yderligere afskrivningsgrundlag på 15 pct. For den enkelte virksomhed har der hidtil alene været én samlet 5-saldo for driftsmidler, der udelukkende er erhvervsmæssigt benyttet. I perioden kan der være to saldi for den enkelte virksomhed, hvis man vælger at benytte 5 D-saldoen. Opdelingen i de to saldi medfører, at man kan vælge forskellig afskrivningsprocent vedrørende de to saldi, hvilket er bekræftet af Skatteministeriet. Systemet for den hidtil gældende saldoafskrivning af driftsmidler, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt, er reguleret i 5, 5 A (tabsfradrag, den kompletterende regel), 7 (reparationsudgifter samt udbetalt erstatning ved skade), 8 (negativ saldo) samt 9 (salg eller ophør af virksomhed). Derudover findes der særlige regler i 5 B og 5 C. I det fremsatte lovforslag af 30. maj 2012 var de nye regler i 5 D ikke relateret til reglerne i 5 A (tabsfradrag, den kompletterende regel), 7 (reparationsudgifter samt udbetalt erstatning ved skade), 8 (negativ saldo) samt 9 (salg eller ophør af virksomhed). Videncentret gjorde opmærksom på dette i forbindelse med høringen. Skatteministeren stillede derfor ændringsforslag til L 192, som blev vedtaget af Folketinget den 13. juni Efter den vedtagne lovændring udgøres afskrivningssystemet for den nye 5 D-saldoafskrivning af reglerne i 5 D, 5 A (tabsfradrag, den kompletterende regel), 8 (negativ saldo) samt 9 (salg eller ophør af

2 Page 2 of 8 virksomhed), men ikke med relation til 7 (reparationsudgifter samt udbetalt erstatning ved skade) og heller ikke i relation til forbedringer vedrørende driftsmidler, der indgår på den nye 5 D-saldo. De enkelte paragraffers relation til 5 D-saldoen (og 5-saldoen) er nærmere omtalt nedenfor under punkt 3, 4 og 5. Reparationsudgifter og udbetalt forsikring/erstatning ved skade vedrørende driftsmidler, der indgår på den nye 5 D-saldo, er nærmere omtalt nedenfor under punkt 6. Forbedringsudgifter vedrørende driftsmidler, der indgår på den nye 5 D-saldo, er ligeledes nærmere omtalt nedenfor under punkt 6. Efter 5, stk. 3 er der adgang til at fradrage en restsaldo, når den er nedbragt til kr (2012-niveau) eller derunder. En tilsvarende hjemmel findes ikke i 5 D, hvorfor der ikke er adgang til at fradrage en restsaldo vedrørende 5 D-saldoen. Etablerings- og iværksætterkontoordningerne kan anvendes i forbindelse med anskaffelse af driftsmidler, der indgår på den særskilte saldo efter 5 D, hvilket er bekræftet af Skatteministeriet i forbindelse med høringen. 2. Afgrænsning hvilke driftsmidler er omfattet? Efter 5 D, stk. 1 kan den skattepligtige i stedet for at afskrive efter 5 vælge at afskrive udgifter til anskaffelse af nye driftsmidler, som udelukkende benyttes erhvervsmæssigt på en særskilt saldo efter reglerne i 5 D. Af bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser fremgår det af bemærkningerne til 1, stk. 1, at det er en forudsætning for at kunne vælge at anvende den foreslåede regel om et forhøjet afskrivningsgrundlag med 15 pct. ud over det almindelige afskrivningsgrundlag, at aktivet ville kunne afskrives efter 5. Udgangspunktet er således, at nye driftsmidler, der ville kunne indgå på 5-saldo, kan indgå på 5 D-saldoen, medmindre de er udtrykkeligt nævnt i 5 D, som værende ikke omfattede af 5 D. Reglerne i 5 D omfatter ikke: Investeringer, der straksafskrives efter gældende regler i 6, stk. 1, (jf. 5 D, stk. 2). Hvis den skattepligtige vælger ikke at straksafskrive driftsmidlerne, kan anskaffelsessummen tilgå saldo for den almindelige 5-saldo eller den nye 5 D-saldo. Dette gælder efter lovens ordlyd som udgangspunkt for alle nye driftsmidler omfattet af 6, stk. 1, dvs. småaktiver under beløbsgrænsen på kr (2012-niveau), edb-software mv. Se nedenfor vedrørende staldinventar mv. Af lovforslagets almindelige bemærkninger fremgik, at investeringer, der kan straksafskrives efter 6, stk. 1, ikke kan indgå på 5 D-saldo, hvilket var i modstrid med lovforslagets ordlyd i 5 D, stk. 2, hvorefter Det er en betingelse for afskrivning efter stk. 1, at anskaffelsessummen som nævnt i stk. 1 ikke fradrages (straksafskrives) efter 6, stk. 1. Skatteministeren har i forbindelse med høringen bekræftet, at det er lovforslagets (lovens) ordlyd, der er afgørende. Investeringer i personbiler og skibe (jf. 5 D, stk. 3). Investeringer i infrastrukturanlæg og andre driftsmidler med lang levetid, herunder aktiver i forbindelse med udvindingsvirksomhed (jf. 5 D, stk. 1). De nævnte anlæg mv. afskrives på særskilt saldo efter 5 C og er dermed hverken omfattet af den almindelige 5-saldo eller af den nye 5 D-saldo. Blandet anvendte driftsmidler, idet det alene er udelukkende erhvervsmæssige driftsmidler, der er omfattet. Skatteministeren har foranlediget af Videncentrets spørgsmål bekræftet, at VE-anlæg er omfattet af 5 D- saldoafskrivningsreglerne i det omfang, de er afskrivningsberettigede efter afskrivningsloven 5. Fysiske personer, der anskaffer vedvarende energianlæg (VE-anlæg) på op til 6 kw, kan vælge at afskrive VEanlægget efter den nugældende 5, hvis personen vælger erhvervsmæssig opgørelse for anlægget efter ligningslovens 8 P, stk. 5. Afskrivningsadgangen efter 5 er betinget af at VE-anlægget (solcelleanlæg mv.) skattemæssigt anses for et driftsmiddel samt at VE-anlægget er tilsluttet elektricitetsnettet mv. 2.1 Fabriksnye driftsmidler Af 5 D, stk. 1, 2. pkt. fremgår, at der ved nye driftsmidler forstås driftsmidler, der anskaffes af den skattepligtige som fabriksnye. Af lovforslagets almindelige bemærkninger fremgår, at baggrunden for at indføre kravet om, at driftsmidlerne skal være fabriksnye for at kunne indgå på 5 D-saldoen, er, at man ønsker at undgå misbrug bl.a. ved

3 Page 3 of 8 koncerninterne overdragelser (bytte) af brugte driftsmidler. Skatteministeren har i høringssvar endvidere tilføjet, at en ordning med forhøjet afskrivningsgrundlag ved overdragelse af brugte driftsmidler ikke alene ville kunne misbruges ved koncerninterne overdragelser, men også ved overdragelser mellem parter i almindelighed. Lovforslaget indeholder ikke nogen definition af, hvad der skal forstås ved nye driftsmidler og fabriksnye driftsmidler. Såvel Videncentret som andre høringsparter bad derfor om en mere detaljeret afgrænsning af, hvad der skal forstås ved nye driftsmidler og fabriksnye driftsmidler. Videncentret bad endvidere om svar på følgende konkrete spørgsmål/områder: Skal et driftsmiddel være fremstillet på en fabrik for at være fabriksnyt og omfattet af reglerne? Eller kan egne fremstillede driftsmidler være omfattet? Vil aktiver i samlesæt mv. efter AFL 6, stk. 1, nr. 2, punktum være omfattet af reglerne? Reglerne i AFL 6, stk. 1, nr. 2, punktum har blandt andet betydning for staldinventar indenfor landbruget. I den forbindelse har det betydning at få afklaret om staldinventar mv., der udskiftes, vil være omfattet af den foreslåede 5 D. Dette gælder både i forhold til en fuldstændig udskiftning af staldinventar og i forhold til en delvis udskiftning, hvor driftsmidlerne efter renoveringen vil bestå dels af fabriksnye dele og dels gamle dele. Kan demo-modeller i form af f. eks. en traktor eller en maskine indgå på saldoen? Skatteministeren svarede ikke på Videncentrets konkrete spørgsmål ovenfor. Vedrørende forståelsen af nye driftsmidler og fabriksnye driftsmidler svarede ministeren følgende: Til illustration af, hvad der forstås ved fabriksnye driftsmidler kan nævnes et grænsetilfælde, hvor en virksomhed selv har produceret driftsmidlet og derpå anvender det i egen produktion. Et sådant driftsmiddel vil være omfattet af 115 pct.s muligheden, men en eventuel senere køber af driftsmidlet vil ikke kunne opnå et 115 pct. afskrivningsgrundlag på grundlag af dette driftsmiddel. Ud fra skatteministerens svar kan egne fremstillede driftsmidler være omfattet af 5 D-saldoen. Ud fra svaret stilles der ikke krav om, at driftsmidlet skal være fremstillet på fabrik. Nye driftsmidler må således bestå af såvel fabriksnye driftsmidler og nye egne fremstillede driftsmidler. Nedenfor er nævnt en række ikke-afklarede forhold, hvor der kan tilrådes at anmode om bindende svar. Det er uvist, om det er et krav, at et fabriksnyt driftsmiddel skal leveres til en maskinhandler direkte fra fabrikken for, at driftsmidlet kan være omfattet af køberens (landmandens) 5 D-saldo. Det må formodes, at en maskinhandler, der har modtaget en fabriksny traktor eller maskine til sit lager, vil kunne sælge traktoren eller maskinen til en landmand mv. som et nyt driftsmiddel eller fabriksnyt driftsmiddel. Der foreligger dog ikke nogen positive tilkendegivelser herom fra Skatteministeren. Det er ikke afklaret, om en maskinhandlers demo-modeller i form af f. eks. en traktor eller en maskine kan sælges til eksempelvis en landmand og indgå på 5 D-saldoen. Hvis der sker fuldstændig udskiftning af staldinventaret i f.eks. en svinestald, må det formodes, at hele investeringen kan indgå på 5 D-saldoen. Der tilrådes dog at anmode om bindende svar. Det er ikke afklaret om staldinventar mv., der deludskiftes, vil være omfattet af den foreslåede 5 D. Ved delvis udskiftning vil driftsmidlerne efter renoveringen bestå dels af fabriksnye dele og dels gamle dele. Efter praksis, jf. blandt andet SKATM (deludskiftning minkbure) og SKATM (deludskiftning farestier), kan der ved deludskiftning tages fradrag for vedligeholdelsesudgifter. Det må formodes, at forbedringsudgifter skal tillægges den almindelige 5-saldo, idet Skatteministeren har udtalt, at forbedringsudgifter ikke kan indgå på den særskilte 5 D-saldo med 115 pct., men skal indgå på den almindelige 5-driftsmiddelsaldo, jf. punkt 6 nedenfor. 3. Tabsfradrag (den kompletterende regel) Efter 5 A kan skattepligtige, der har solgt et driftsmiddel (eller skib), der indgår på den almindelige 5-saldo benytte tabsreglen (den kompletterende regel) i 5 A. Videncentret påpegede under høringen, at det i lovforslaget var det uklart om tabsreglen også gælder for driftsmidler, der vælges afskrevet efter 5 D.

4 Page 4 of 8 Skatteministeren stillede derfor ændringsforslag til L 192, hvor der blev indsat en klar hjemmel til, at reglen om tabsfradrag også gælder for driftsmidler, der vælges afskrevet efter 5 D. Reglerne om tabsfradrag i AFL 5 A gælder således også for driftsmidler, der indgår på den nye 5 D-saldo, jf. den nye affattelse af 5 D, stk. 6. Tabsfradragsreglen i forhold til 5 D-saldoen er illustreret i nedenstående eksempel. Eksempel I juni 2012 købes to maskiner for kr pr. styk. Der købes ikke andre driftsmidler i 2012 og 2013 ligesom der ikke afholdes forbedringsudgifter i 2012 eller 2013 vedrørende de købte maskiner. Maskinerne vælges afskrevet efter 5 D. Tilgangen i 2012 på 5 D-saldoen er kr Der afskrives maksimalt på 5 D-saldoen i alle år. I december 2014 sælges en af maskinerne for kr D-afskrivningssaldoen ved udgangen af 2014 kan opgøres således, hvis man ikke anvender tabsreglen i 5 A: Tilgang pr. juni 2012, kr x 1, Afskrivning 2012, 25 pct. af kr Saldo pr. 1. januar Afskrivning 2013, 25 pct. af kr Saldo pr. 1. januar Salg i 2014, kr x 1, Afskrivning 2014, 25 pct. af kr ( ) Saldo pr. 31/ /1. januar Såfremt den erhvervsdrivende person vælger at anvende den kompletterende regel i AFL 5 A kan tabsfradraget i 2014 opgøres således: Tilgang pr. juni 2012, kr x 1, Afskrivning 2012, 25 pct. af kr Saldo pr. 1. januar Afskrivning 2013, 25 pct. af kr Saldo pr. 1. januar Salg i 2014, kr x 1, Tab i 2014 vedrørende solgt maskine Hvis der tages tabsfradrag efter 5A på kr i 2014 vil dette medføre, at der skal ske regulering af afskrivningssaldoen efter 5 D pr. 31. december Hvis der afskrives maksimalt i 2014 på den sidste maskine vil 5 D-saldoen ved udgangen af 2014 udgøre kr , i stedet for kr Negativ saldo Efter afskrivningslovens 8 skal en negativ 5-saldo for driftsmidler udlignes ved anskaffelser eller medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det følgende år. Lovforslaget indeholdt ikke nogen angivelse af, hvorledes man skulle forholde sig, hvis der opstod en negativ 5 D-saldo, hvilket blev påpeget af Videncentret under høringen. Skatteministeren stillede derfor ændringsforslag til L 192, hvorefter der i AFL 8 blev indsat en henvisning til 5 D samt skabt mulighed for at sammenlægge den almindelige 5-saldo og 5 D-saldoen ved opgørelse af negativ saldo. Reglen i afskrivningslovens 8 finder således også anvendelse for driftsmidler, der vælges afskrevet efter 5 D. Den skattepligtige kan endvidere ved opgørelsen af, om der foreligger en negativ saldo, vælge at foretage opgørelsen på grundlag af summen af saldiene efter 5 og 5 D. Dette indebærer, at en positiv saldo efter 5 D kan anvendes til at udligne en negativ saldo efter 5 eller vice versa. Reglerne kan illustreres ved følgende eksempel: Eksempel I juni 2012 købes en maskine for kr Der købes ikke andre driftsmidler og der afholdes ikke forbedringsudgifter i 2012 eller 2013 vedrørende den købte maskine. Maskinen vælges afskrevet efter 5 D. Der afskrives maksimalt på 5 D-saldoen i 2012 og I december 2014 sælges maskinen for kr Virksomheden, der er i fortsat drift, har en positiv 5-saldo pr. 1. januar 2015 på kr På 5-saldoen

5 Page 5 of 8 er der ingen tilgang eller afgang i løbet Virksomhedens 5 D-saldo kan ved udgangen af 2014 opgøres således: Tilgang pr. juni 2012, kr x 1, Afskrivning 2012, 25 pct. af kr Saldo pr. 1. januar Afskrivning 2013, 25 pct. af kr Saldo pr. 1. januar Salg i 2014, kr x 1, Negativ saldo pr. 31/ Som følge af, at salget sker i 2014 vil der ikke være mulighed for at udligne den negative 5 D-saldo med nyanskaffelser, idet det alene er anskaffelser fra 30. maj 2012 og frem til 31/ , der kan indgå på 5 D- saldoen. Den positive saldo efter 5 kan dog anvendes til at udligne den negative saldo efter 5 D således: 5-saldo pr. 1. januar Udligning af negativ 5 D-saldo i saldo, afskrivningsgrundlag 2015 ( ) saldo, afskrivning 2015, 25 pct. af saldo pr. 31. december I stedet for udligning af den negative saldo efter 5 D via 5-saldoen kunne den skattepligtige vælge at indtægtsføre den negative 5 D-saldo i 2014 eller Ophør Ved salg eller ophør af virksomheden skal fortjeneste eller tab opgøres efter afskrivningslovens 9. Lovforslaget indeholdt ikke nogen angivelse af, hvorledes man skulle forholde sig i forhold til 5 D-saldoen, hvis virksomheden blev solgt eller ophørte, hvilket blev påpeget af blandt andet Videncentret under høringen. Skatteministeren stillede derfor ændringsforslag til L 192, hvorefter der i AFL 9 blev indsat en henvisning til 5 D samt skabt mulighed for at sammenlægge den almindelige 5-saldo og 5 D-saldoen ved opgørelse af fortjeneste eller tab ved ophør af virksomhed. Indførelsen af den nye 5 D-saldo medfører, at der i årene kan være to driftsmiddelsaldi: den almindelige 5-saldo og den nye 5 D-saldo. I forbindelse med salg eller ophør medfører dette, at der foretages to selvstændige opgørelser efter henholdsvis den særskilte 5 D-saldo og den almindelige driftsmiddelsaldo. Hvis den ene saldo udviser tab, mens den anden saldo udviser en fortjeneste påvirker dette ikke umiddelbart den samlede fortjeneste eller det samlede tab. Det har imidlertid betydning, hvis der ønskes succession i forbindelse med salget, idet dette forudsætter, at der er en fortjeneste at succedere i. Hvis den ene saldo overdrages med tab, er konsekvensen således, at succession i denne saldo er udelukket, selv om der samlet set er tale om en fortjeneste. For at undgå, at en sådan teknikalitet skal stå hindrende i vejen for succession, er der indført en regel i 9 om, at den skattepligtige kan vælge at foretage opgørelsen af, om der foreligger fortjeneste eller tab, på grundlag af summen af de to saldi. 6. Forbedringsudgifter samt erstatninger ved skade Af den nugældende AFL 5, stk. 2, 3. punktum fremgår, at udgifter til forbedring behandles på samme måde som anskaffelsessummer. Denne bestemmelse har betydning for 5-saldoen. Af den nugældende AFL 7 fremgår reglerne for behandling af reparationsudgifter og udbetalt forsikring/erstatning i forbindelse med skade. Efter reglerne i 7 fradrages en udgift til reparationsudgift i den skattepligtige indkomst, i det indkomstår, hvori reparationen foretages. Hvis der udbetales forsikring/erstatning i anledning af skaden, udgør fradraget dog kun det beløb, som reparationsudgiften overstiger forsikrings- eller erstatningssummen. Hvis forsikrings- eller erstatningssummen er større end reparationsudgiften skal det overskydende beløb fradrages i saldoværdien efter 5.

6 Page 6 of 8 Lovforslaget indeholdt ikke nogen regler om behandlingen af forbedringsudgifter vedrørende driftsmidler, der indgår på 5 D-saldoen. Lovforslaget indeholdt heller ikke nogen regler om behandlingen af reparationsudgifter og udbetalt forsikring/erstatning i forbindelse med skade vedrørende driftsmidler, der indgår på 5 D-saldoen. Videncentret påpegede under høringen, at der skulle ske afklaring af dette. Skatteministeren angav i sit svar herpå, at de omhandlede udgifter (forbedringsudgifter, reparationsudgifter og udbetalt forsikring/erstatning) ikke kan indgå på den særskilte 5 D-saldo med 115 pct., men skal indgå på den almindelige 5-driftsmiddelsaldo. Skatteministerens svar vedrørende behandlingen af ovennævnte udgifter mv. virker mildest talt ikke hensigtsmæssig. Videncentret har efterfølgende overfor Skatteministeriet påpeget, at det kan være uhensigtsmæssigt, at forbedringsudgifter vedrørende et 5 D-aktiv skal indgå på den almindelige driftsmiddelsaldo. Dette vil f.eks. gøre sig gældende i forbindelse med salg (ikke ophørssituation) af 5-D-aktivet, hvorpå der er afholdt forbedringsudgifter og hvor sælger vel skal foretage en skønsmæssig fordeling af salgssummen i forhold til dels 5-saldoen og 5 D-saldoen. Dette kan eventuelt være en unødig kilde til skattesager mellem SKAT og skatteyderen. Noget tilsvarende gør sig gældende i forhold til udbetalt forsikring/erstatning. Udbetalingen skal efter de almindelige regler i AFL behandles som en salgssum. Det synes uhensigtsmæssigt, at en forsikringsudbetaling skal påvirke den almindelige 5-saldo i et tilfælde, hvor anskaffelsessummen for det beskadigede aktiv indgår på 5 D-saldoen. Der kan endvidere være usikkerhed om, hvordan Skatteministerens svar skal forstås. Svaret skal formentlig forstås således, at forbedringsudgifter, reparationsudgifter og udbetalt forsikring/erstatning vedrørende driftsmidler, der indgår på den særskilte 5 D-saldo, slet ikke i nogen af årene kan indgå på den særskilte 5 D-saldo, men altid skal indgå på den almindelige 5-driftsmiddelsaldo. Det er dog muligt, at svaret skal forstås således, at forbedringsudgifter, reparationsudgifter og udbetalt forsikring/erstatning vedrørende driftsmidler, der indgår på den særskilte 5 D-saldo, ikke kan indgå på den særskilte 5 D-saldo for årene 2012 og 2013, hvor der er forhøjelse af afskrivningsgrundlag med 15 pct., men for 2012 og 2013 skal indgå på den almindelige 5-driftsmiddelsaldo. For årene kan de nævnte udgifter derimod indgå på 5 D-saldoen. Usikkerheden vedrørende ovenstående bør afklares ved et bindende svar. 7. Forskudte indkomstår Efter de nye regler er der mulighed for at vælge at lade anskaffelsessummen for fabriksnye driftsmidler, som er anskaffet i perioden fra og med den 30. maj 2012 og indtil udgangen af kalenderåret 2013, indgå på den nye 5 D-saldo. Personer med kalenderårsregnskab vil dermed have mulighed for at have tilgang på 5 D-saldoen i regnskabet og i 2013-regnskabet. Personer med forskudt indkomstår vil kunne have tilgang i 2012-regnskabet, i 2013-regnskabet og i regnskabet. Perioden, hvor køb af driftsmidler kan indgå på 5 D-saldo, vil for en erhvervsdrivende, der eksempelvis anvender et forskudt indkomstår med perioden 1. juli - 30/6, se således ud: Selvangivelse for Indkomstperiode Periode, hvor køb af driftsmidler kan indgå på 5 D-saldo / / / / / / / / / / / / Etablerings- og iværksætterkonto Videncentret spurgte i forbindelse med høringen, om det kunne bekræftes, at etableringsordningens og iværksætterordningens regler kunne anvendes i forbindelse med anskaffelse af driftsmidler, der indgår i det forhøjede afskrivningsgrundlag efter 5 D. Skatteministeren svarede, at det kunne bekræftes. Nedenfor vises et eksempel, hvor der hæves etableringskontomidler samt iværksætterkontomidler i forbindelse

7 Page 7 of 8 med et køb af driftsmidler, der indgår på 5 D-saldoen. Eksempel I oktober 2012 købes der to maskiner á kr , dvs. i alt kr I forbindelse med købet hæves der kr af etableringskontomidler, der er indskudt i 2010 samt kr af iværksætterkontomidler, der er indskudt i D-saldoen ved udgangen af 2012 kan opgøres således: Tilgang pr. oktober 2012, kr x 1, Forlods afskrivning med etableringskontomidler for 2010, 50 % af kr Forlods afskrivning med iværksætterkontomidler for 2011, 100 % af kr Afskrivning i 2012, 25 % af ( ( )) Saldo pr. 31/ Eksempel, sammenlægning af saldi i 2018 Nedenfor er vist et eksempel på afskrivning på 5 D-saldoen i perioden 2012 og frem til udgangen af indkomståret Der vises endvidere et eksempel på sammenlægningen af 5 D-saldoen og den almindelige 5-saldo fra og med indkomståret Eksempel I juni 2012 købes to maskiner for kr pr. styk. Der købes ikke andre driftsmidler i 2012 og I december 2014 sælges en af maskinerne for kr Maskinerne vælges afskrevet på den særskilte 5 D-saldo, hvor der afskrives maksimalt med 25 pct. på saldoen i alle år. Afskrivningerne i og den særskilte 5 D-saldo ved udgangen af 2017 kan opgøres således: Tilgang pr. juni 2012, kr x 1, Afskrivning 2012, 25 pct. af kr Saldo pr. 1. januar Afskrivning 2013, 25 pct. af kr Saldo pr. 1. januar Salg i 2014, kr x 1, Afskrivning 2014, 25 pct. af kr ( ) Saldo pr. 1. januar Afskrivning 2015, 25 pct. af kr Saldo pr. 1. januar Afskrivning 2016, 25 pct. af kr Saldo pr. 1. januar Afskrivning 2017, 25 pct. af kr Saldo pr. 31. december Ved udgangen af indkomståret 2017 skal den særkilte saldoværdi på kr lægges sammen med saldoværdien for driftsmidler, der er afskrevet efter den almindelige 5-saldo. Hvis den almindelige 5-saldo ved udgangen af indkomståret 2017 udgør kr , vil sammenlægningen af de to saldi og maksimal afskrivning i 2018 medføre følgende saldo pr. 31. december 2018: 5-saldo pr. 31. december D-saldo pr. 31. december 2017, jf. ovenfor Afskrivning 2018, 25 pct. af kr saldo pr. 31. december Fra og med indkomståret 2018 vil der således igen være én driftsmiddelsaldo, der afskrives på. Reference: Afskrivningsloven (AFL) 5 D, 8, 9

8 Page 8 of 8 Kildehenvisning: Lovforslag L 192 ( ) af 30. maj 2012, vedtaget den 13. juni 2012 som lov nr. 592 af 18. juni Det er kun ansatte i DLBR, der har adgang til at kommentere og læse kommentarer. Når du har skrevet en kommentar får artiklens forfatter automatisk besked og du kan vælge om du vil have besked, hvis andre kommenterer på artiklen. Skriv dit fulde navn og adresse når du kommenterer blog comments powered by Disqus Læs regler og betingelser for kommentarer Sidst bekræftet: Oprettet: Revideret: Forfatter Økonomi & Virksomhedsledelse Specialkonsulent Jørn Christiansen Økonomi & Virksomhedsledelse, Skat

Afskrivnings loven. Sol og vind:

Afskrivnings loven. Sol og vind: Afskrivnings loven Sol og vind: Der er på sol anlæg mulighed for at afskrive hele 25% pr år efter saldo metoden hvis anlægget er under 1 MW, det er op til den enkelte investere om denne vil/kan udnytte

Læs mere

Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013

Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013 Vejledning vedrørende afskrivningsregler for selvstændige erhvervsdrivende fra og med indkomståret 2013 Ændring af skattelovgivningen Afskrivningsreglerne for selvstændig erhvervsdrivende bliver fra og

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 1. december 2006 om skattemæssige afskrivninger med videre I henhold til 24, stk. 1, nr. 1, i landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat fastsættes:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af afskrivningsloven

Forslag. Lov om ændring af afskrivningsloven Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. maj 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven (Forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for investeringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af afskrivningsloven

Forslag. Lov om ændring af afskrivningsloven 2011/1 LSF 192 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2012-311-0083 Fremsat den 30. maj 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Det er centralt for beskatningen af et VE-anlæg, om anlægget er tilsluttet et kollektivt forsyningsnet.

Det er centralt for beskatningen af et VE-anlæg, om anlægget er tilsluttet et kollektivt forsyningsnet. - 1 Ligningslovens 8 P - vedvarende energianlæg (VE-anlæg) jordvarmeanlæg, der forsynes fra solcelleanlæg VE-anlæg på blandet benyttede ejendomme SKM2011.344.SR, SKM2011.560.SR, SKM2011.566.SR, SKM2011.619.SR

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Kapitel 3 Bygninger, installationer og drænings- og markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter Bygninger og installationer 14. Erhvervsmæssigt

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 6 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven)

Bekendtgørelse af lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven) LBK nr 1106 af 09/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0249619 Senere ændringer til forskriften LOV nr 202 af 27/02/2015 LBK

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2011-12 L 29 Bilag 8 Offentligt J.nr. 2011-411-0043 Dato: 12-12-2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 29 Forslag til lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-311-0078 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-311-0078 Den Skatteudvalget L 67 - Bilag 8 O Skatteministeriet J.nr. 2005-311-0078 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 125- Forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven, ejendomsvancebeskatningsloven og tonnageskatteloven

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 30. november 2012 stillet mig følgende spørgsmål 38 vedr. L 86, som jeg hermed skal besvare.

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 30. november 2012 stillet mig følgende spørgsmål 38 vedr. L 86, som jeg hermed skal besvare. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 157 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.157

Læs mere

Høringssvar fra SEGES

Høringssvar fra SEGES Skatteministeriet Jura og Samfundsøkonomi Jeres J.nr. 15-1386553 4. marts 2016 Høringssvar fra SEGES SEGES takker for at have modtaget lovforslaget i høring. Der henvises til selvstændigt høringssvar af

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Skatteudvalget L 28 - Bilag 8 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 28- forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og andre skattelove

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter - 1 Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter SKM2012.634. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 23/10 2012, at et selskab,

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 34 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 34 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 34 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København 14. maj 2009 Supplerende bemærkninger til lovforslag L 202 Nedenfor anføres enkelte kommentarer til 5

Læs mere

Temamøde Nyt vindmølleprojekt

Temamøde Nyt vindmølleprojekt Temamøde Nyt vindmølleprojekt Daniel Vang Søndergaard Økonomirådgiver Birk Centerpark 24 7400 Herning Tlf.: 9629 6662 E-mail: dvs@hflc.dk 3. marts 2014 Indkomst andele i vindmøller (I/S og K/S) - Skematisk

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-118-0063 Den Spørgsmål 98 og 99

Skatteministeriet J.nr. 2005-118-0063 Den Spørgsmål 98 og 99 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 98 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-118-0063 Den Spørgsmål 98 og 99 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål

Læs mere

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt 16. maj 2017 J.nr. 2017-208 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 183 - Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Avanceopgørelse ved afståelse af udviklingsprojekt - ligningslovens 8 B tilsidesættelse af Juridisk Vejledning begunstigende forvaltningsakt - Skatterådets bindende svar af 24/3 2015, jr. nr. 14-1269602

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring.

Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring. Skatteministeriet 22. november 2011 Høring over L 31 2011-12 Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring. Telefon, computer med tilbehør og datakommunikation Computer

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Virksomhedsskatteordningen beskatning ved sikkerhedsstillelse i virksomhedsaktiver for privat gæld - SKM2015.745.SR, samt ministerbesvarelse til Folketingets Skatteudvalg af 22. december 2015 afskaffelse

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0038 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0038 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0038 Den Til Folketingets Skatteudvalg L Fejl! Intet bogmærkenavn opgivet.2929 29- forslag til lov om ændring af afskrivningsloven og virksomhedsskatteloven (Justeringer

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag.

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag. Skatteministeriet Att.: SkatErhverv Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk 14. november 2006 KKo Deres sagsnr.: 2006-411-006464 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast (1) 5. november 2010. Forslag. til. (Forbedring af etablerings- og iværksætterkontoordningerne)

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast (1) 5. november 2010. Forslag. til. (Forbedring af etablerings- og iværksætterkontoordningerne) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 46 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast (1) 5. november 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 17. marts 2015 Henvendelse vedr. virksomhedsordningen Der er fortsat en del usikkerheder

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2007-311-0003 Dato: 17. oktober 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. 27. februar 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: HJEMME-PC-ORDNINGEN Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Folketinget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 183/2012 Henning Bredahl Thomsen (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det?

Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det? Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det? Af advokat Mette Rude Clemmensen, DRACHMANN ADVOKATER I/S Den 1. januar 2007 blev der foretaget ændringer i reglerne om deling af pensioner ved skifte

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg. Vedr. Husstandsmøller L 86

Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg. Vedr. Husstandsmøller L 86 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg 10. december 2012 Vedr. Husstandsmøller L 86 Som opfølgning

Læs mere

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejledning og nøgletal for kommanditister med individuelle afskrivninger og/eller "brugte" anparter. Indledning I dette vejlednings-

Læs mere

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre

Læs mere

SKAT: Andelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt. 27 okt 2010 11:21. SKM2010.692.SR Skatterådet

SKAT: Andelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt. 27 okt 2010 11:21. SKM2010.692.SR Skatterådet Dokumentets dato 19 okt 2010 Dato for offentliggørelse SKM-nummer Myndighed 27 okt 2010 11:21 SKM2010.692.SR Skatterådet Sagsnummer 09-169879 Dokumenttype Overordnede emner Emneord Resumé Bindende svar

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 78 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 22. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S

PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Den 30.8. 2012 afsagde Landsskatteretten en kendelse (offentliggjort som SKM2012.524),

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 74 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-311-0056 Dato: 17. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes kommentar til henvendelsen af 14. december 2005 fra Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen

Læs mere

Supplerende høringssvar; L 86 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet

Supplerende høringssvar; L 86 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 21 Offentligt Folketinget, Christiansborg Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 1240 København K 6. december 2012 Supplerende høringssvar; L 86 Forslag

Læs mere

Mere om skat af solcelleanlæg

Mere om skat af solcelleanlæg - 1 Mere om skat af solcelleanlæg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattemyndighederne har gennem de senere måneder offentliggjort flere afgørelser om skattereglerne for solcelleanlæg. De

Læs mere

Afskrivning på erhvervsejendom erhvervsmæssig anvendelse intensitetskrav - SKM VLR

Afskrivning på erhvervsejendom erhvervsmæssig anvendelse intensitetskrav - SKM VLR 1 Afskrivning på erhvervsejendom erhvervsmæssig anvendelse intensitetskrav - SKM2009.721VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret afviste ved en dom af 16/11 2009 afskrivningsadgang

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2010 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Bilag Beregninger af økonomi i husstandsvindmøller i forlængelse af høringsnotatet af 28. november 2012, L 86 I svarene (i ovennævnte

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 8 sider SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2009 Videregående skatteret Mandag den 5. januar 2009 Kl. 9.00-13.00 Alle

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Bilag 24 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove

Læs mere

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringen har netop præsenteret sin skattelypakke, der indeholder forslag til nye regler om udenlandske

Læs mere

Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter

Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter - 1 Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I denne artikel omtales en ny lov om skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Læs mere

Viden, værdi og samspil

Viden, værdi og samspil Viden, værdi og samspil Husstandsmøller - moms og skat Afdelingsleder, cand.merc.-jur. Kirsten Cato Jensen Historik vindmøller - 1983: Ingen særlige regler eller anvisninger 1984: Anvisning om skattemæssig

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt 15. december 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Når virksomhedsejeren går på pension

Når virksomhedsejeren går på pension - 1 Når virksomhedsejeren går på pension Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selvstændige erhvervsdrivende har ofte søgt at sikre deres pensionisttilværelse ved opsparing i virksomhedsskatteordningen,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21).

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21). J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning af personalegoder, befordringsfradrag,

Læs mere

Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM

Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM 1 Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM2008.682 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af

Læs mere

Optimering af skat ved salget

Optimering af skat ved salget Optimering af skat ved salget Tidspunktet for salget Dyr på ejendommen uden beholdningsregnskab Fordeling af overdragelsessummen Skattefri del Personlig indkomst Kapitalindkomst Flere ejendomme rækkefølge

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere