Kontraktudkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar december 2014 i kommunerne:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontraktudkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2013 31. december 2014 i kommunerne:"

Transkript

1 2. oktober 2012 Kontraktudkast om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar december 2014 i kommunerne: Allerød Egedal Fredensborg Frederikssund Furesø Gribskov Hillerød Helsingør Hørsholm mellem ovenstående kommuner og Væksthus Hovedstadsregionen Gribskovvej København Ø

2 0. Indledning Kontrakten omfatter aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Hillerød, Helsingør og Hørsholm kommuner (Kommunerne) om etablering og drift af Iværksætterhuset. Lovgrundlaget er Lov om erhvervsfremme af 24. juni 2005, som beskriver rammerne for lokal erhvervsservice og Væksthusene. 1. Baggrund Kontrakten er udarbejdet på baggrund af de medvirkende kommuners intentioner om at sikre: en generelt styrket erhvervsfremmeindsats den fornødne kritiske masse i forhold til opgavevaretagelsen et enstrenget erhvervsfremmesystem som tilstræber sammenhæng mellem opstart, drift og udvikling af virksomheder et samlet fokus og lokal forankring med udgangspunkt i Nordsjælland 2. Formål Iværksætterhuset skal stimulere til og støtte iværksætteri og vækst gennem generel oplysning og kompetent og relevant vejledning. Iværksætterhuset medvirker til at sikre at flest mulige iværksættere kommer godt fra start, at den generelle overlevelsesgrad blandt iværksættere i kommunerne øges samt at iværksættere med vækstpotentiale identificeres og henvises til Væksthuset og andre relevante aktører, der kan optimere deres muligheder for vækst. Væksthus Hovedstadsregionen etablerer Iværksætterhuset, der får ét samlet brand med tæt kobling til Væksthusets eksisterende brand, fokus på lokal synlighed, kvalitet i opgaveløsningen samt synergi og kobling til andre erhvervsfremmetilbud. Succeskriterier for Iværksætterhuset er at: sikre et enstrenget og ensartet erhvervsfremmetilbud for kommunernes iværksættere og nystartede virksomheder sikre at iværksættere med vækstpotentiale identificeres og henvises til Væksthuset eller andre relevante aktører sikre at kommunernes iværksættere og nystartede virksomheder får information om relevante erhvervsfremmetilbud skabe kendskab til Iværksætterhuset hos kommunernes iværksættere og nystartede virksomheder sikre lokal forankring af Iværksætterhuset i kommunerne herunder at inddrage lokale rådgivere 3. Målgruppe Målgruppen for Iværksætterhuset er potentielle iværksættere og nyetablerede virksomheder i de medvirkende kommuner. 4. Kontraktens indhold Kontrakten omfatter følgende årlige aktivitetsmål, der er uddybet i pkt : - Alle nystartede virksomheder modtager informationsbrev. - Iværksætterhusets tilbud markedsføres online og på print. - Der holdes 18 Startupmøder. - Der holdes 4 Startupkurser. 2/8

3 - Der holdes 18 Startupcaféer. - Der gennemføres 400 vejledninger af iværksættere og nystartede virksomheder % af kunderne henvises til relevante private rådgivere, offentlige aktører og andre erhvervsfremmetilbud. 4.1 Kommunikation og markedsføring Iværksætterhuset får egen hjemmeside med tæt kobling til Væksthus Hovedstadsregionens eksisterende eget profileringsmateriale samt Iværksætterhusskilt til at skabe lokal synlighed. Væksthuset ejer brandet Iværksætterhuset. Iværksætterhuset udsender kvartalsvist informationsbreve til alle nystartede virksomheder i de kommuner, hvor kontrakten gælder, forestår annoncering (print eller online) i regionale medier i forbindelse med kollektive arrangementer samt presse på events, sparringstilbud m.v. Sociale medier inddrages, hvor det er relevant enten via Facebook eller Linkedin. Kommunerne skal supplere med omtale på eget website, på relevante websites i regi af lokale erhvervskontorer, hvor de findes, og det anbefales at supplere med annoncer i fx det sker i lokalaviser. Der udarbejdes en årlig aktivitets- og markedsføringsplan. 4.2 Startupmøder Startupmødet er Iværksætterhusets grundpuls, der skal sikre at information om opstart og andre tilbud kommer ud til så mange som muligt. Der holdes mindst to Startupmøder i hver kommune pr. år svarende til et Startupmøde ca. hver 3. uge i Nordsjælland. Startupmødet er målrettet alle, der overvejer at etablere egen virksomhed eller nyetablerede virksomheder. Startupmødet omfatter: Velkomst ved eller anden lokal repræsentant. En 360 graders introduktion til arbejdet som selvstændig Evt. en iværksætter, der fortæller om egne erfaringer Information om erhvervsfremmetilbud Introduktion til Iværksætterhuset. Den kommune, hvor Startupmødet holdes, sørger for lokale med det nødvendige AV-udstyr og bestiller fortæring, som bliver finansieret af Iværksætterhuset. Koordinering foregår i tæt samarbejde med Iværksættehusets Startupkonsulenter. Alle ni kommuner skal synliggøre Startupmødet på egne websites, og det anbefales at annoncere i fx det sker i lokalaviser. Iværksætterhuset supplerer med markedsføring, bannerannoncering, weboptimering og presse. Iværksætterhuset forestår al administration af tilmeldinger, betaling samt evaluering. 4.3 Startupkurser Iværksætterhuset holder fire Startupkurser pr. år to om foråret og to om efteråret. Kurserne holdes i samarbejde med kommuner, der grænser op til hinanden for at sikre den fornødne kritiske masse. Kurserne vil være åbne for borgere uden for de ni kommuner. Borgerne i de ni kommuner vil tilsvarende have adgang til kurser, som gennemføres af den lokale erhvervsservice andre steder i regionen. På den måde sikres, at der altid står et tilbud klar for kommunernes borgere. Egenbetaling for iværksætterkurset er 1000,- kr. inkl. moms. Undervisningen varetages af Væksthusets egne konsulenter, der alle har flere års undervisningserfaring inden for de specifikke områder, og som kender iværksætternes udfordringer. Gennem kurserne sikres, at iværksætterne bliver klædt på til at etablere egen virksomhed. Den kommune, hvor Startupkurset holdes, sørger for lokale med det nødvendige AV-udstyr og bestiller fortæring, som bliver finansieret af deltagergebyret. Koordinering foregår i tæt samarbejde med Iværksættehusets Startupkonsulenter. Alle ni kommuner skal synliggøre Startupkurset på egne 3/8

4 websites, og det anbefales at annonce i fx det sker i lokalaviser. Iværksætterhuset supplerer med markedsføring, bannerannoncering, weboptimering og presse. Iværksætterhuset forestår al administration af tilmeldinger, betaling samt evaluering. 4.4 Startupcafé Iværksætterhuset gennemfører Startupcaféer to gange årligt i hver kommune. Caféen er et tilbud om individuel rådgivning af en revisor, advokat, marketingrådgiver og Startupkonsulent til alle, der påtænker at etablere egen virksomhed eller lige er startet op. Rådgiverne på den enkelte café er i udgangspunktet lokale rådgivere, som er erfarne på området. Startupkonsulenten tager initiativ til at involvere og samle lokale rådgivere til caféen i tæt samarbejde med lokale erhvervskonsulenter, hvor sådanne findes. Den kommune, hvor Startupcaféen holdes, sørger for mødefaciliteter og bestiller fortæring, som bliver finansieret af Iværksætterhuset. Koordinering foregår i tæt samarbejde med Iværksættehusets Startupkonsulenter. Alle ni kommuner skal synliggøre Startupcaféen på egne websites, og det anbefales at annonce i fx det sker i lokalaviser. Iværksætterhuset supplerer med markedsføring, bannerannoncering, weboptimering og presse. Iværksætterhuset forestår al administration, herunder registrering af deltagere, kontakt til rådgivere m.v. 4.5 Startupservice Iværksætterhusets Startupkonsulenter udfører basisvejledning af iværksættere og virksomheder. Vejledningen aftales individuelt og bliver enten gennemført hos kunden eller i lokaler, der er stillet til rådighed af kommunerne gerne på Rådhuset eller i det lokale erhvervskontor, hvor et sådant findes. Et vejledningsforløb omfatter typisk 1-2 møder af ca. 2 timer og vil ofte tage udgangspunkt i dialogog analyseværktøjet Væksthjulet. Under forløbet eller umiddelbart efter, afhængigt af kundens parathed, henviser Startupkonsulenten til private rådgivere, offentlige aktører og erhvervsfremmetilbud. Startupkonsulentens fysiske tilstedeværelse følger en løbende rotation, der planlægges ud fra et nærhedsprincip for kunderne. Den enkelte kommune kan dog forvente lokal tilstedeværelse min. hver 14. dag men i flere tilfælde hyppigere. Dagene forsøges planlagt som hele eller halve dage for at undgå ineffektiv køretid. Dog vægtes fleksibilitet i fht. kundernes behov og minimal ventetid højt, så det kan forekomme, at en kunde, der fx har virksomhed i en kommune, men bor i en anden, kan modtage vejledning, hvor det passer denne bedst. I Iværksætterhuset forventes et aktivitetsniveau på 400 årlige vejledninger. Det er et mål at 80 % af kunderne skal henvises til private rådgivere, offentlige aktører og andre erhvervsfremmetilbud. Der henvises så vidt muligt til lokale rådgivere. Alle ni kommuner skal synliggøre Startupservice på egne websites, og det anbefales at annoncere i fx det sker i lokalaviser. Iværksætterhuset supplerer med markedsføring, bannerannoncering, weboptimering og presse. Iværksætterhuset forestår al administration, herunder registrering af kunder i CRM og elektronisk evaluering af 1:1 forløbene, henvisning til private rådgivere, offentlige aktører og erhvervsfremmetilbud m.v. 5.0 Rapportering For at sikre et relevant tilbud evalueres aktiviteter løbende. Evalueringer inddrages i udvikling og tilpasning af tilbud og drøftes med styregruppen. Øvrig statistik og målopfyldelse rapporteres en gang årligt efter 4. kvartal med vejledningsstatistik, aktivitetsniveau inden for de fem ydelsesområder samt 4/8

5 henvisningsgrad. Evalueringsrapporten godkendes af styregruppen, fremsendes til kommunerne og kan efter behov suppleres med en mundtlig rapportering i den enkelte kommune. Endelig vil rapporteringen have fokus på, at der er en velfungerende værdikæde til Væksthuset, som indebærer at alle vækstorienterede iværksættere bliver formidlet til den udvidede service som Væksthuset stiller til rådighed. Rapporten vil derfor indeholde observationer om formidling og overgang til Væksthuset og/eller relevante projekter. Synergien mellem den lokale erhvervsservice og Væksthuset har i andre kommuner bidraget til, at virksomheder og iværksættere fra den enkelte kommune er overrepræsenteret blandt Væksthusets kunder, hvilket vil være et mål. Iværksætterhusets aktiviteter og lokale synlighed evalueres i 2. kvartal 2014 og forelægges styregruppen. Indhold og dokumentation af evalueringen drøftes med styregruppen, men kan indeholde aktivitetsniveau pr. kommune, tilfredshedsgrad, henvisningsprocent, presseklip, kundeoplevelser, telefonisk opfølgning på kunder og lign. 6. Organisering Enheden Iværksætterhuset placeres organisatorisk hos Væksthus Hovedstadsregionen og bemandes med to Startupkonsulenter, en deltids kommunikationskonsulent, en deltids økonomi- og administrationsmedarbejder og trækker desuden på Væksthusets øvrige medarbejdere og ledelse. Der nedsættes en styregruppe der mødes min. to gange årligt. Forud for etableringen af Iværksætterhuset aftales et ekstraordinært opstartsmøde. Styregruppen består af et medlem udpeget af hver kommune, direktøren for Væksthus Hovedstadsregionen samt den leder, hvortil Iværksætterhuset til dagligt refererer. Kommunerne udpeger hver sit styregruppemedlem. Styregruppen bør rumme et kompetencemix så som et unikt kendskab til det lokale erhvervsliv, særlige erhvervs- og branchemæssige styrker, markedsførings- og kommunikationskompetencer m.m. Hvert medlem er forpligtet til at orientere eget bagland og sikre administrativ forankring i kommunen. Væksthus Hovedstadsregionen har som projektejer det endelige ansvar for de kontraktlige forpligtelser vedr. Iværksætterhuset. Formanden udpeges blandt styregruppens medlemmer, og styregruppen konstituerer sig på første styregruppemøde. Udover de faste styregruppemøder, kan projektejer indkalde til styregruppemøde, hvis der er behov for det eller hvis to eller flere medlemmer ønsker det. Projektejer koordinerer møder, skriver referat og sikrer relevant materiale til styregruppens medlemmer. Styregruppens opgaver er at: Medvirke til at sikre udbredelse og kendskab til Iværksætterhuset over for interne og eksterne interessenter. Orientere eget bagland og sikre administrativ forankring i kommunen. Godkende den årlige aktivitets- og markedsføringsplan. Efterspørge og godkende delresultater undervejs. Levere overordnede beslutninger vedrørende ressourcer og leverancer. Medvirke til faglig kvalitetssikring af resultaterne. Medvirke til realiseringen af Iværksætterhusets mål. Medvirke til realisering af et enstrenget erhvervsfremmetilbud. Projektejers opgaver er at: Realisere de kontraktlige forpligtelser. Sikre fremdrift i Iværksætterhuset. Øge det enstrengede erhvervsfremmetilbud ved en no wrong door tilgang. Sikre ledelsesmæssig opbakning, så Iværksætterhuset får succes. 5/8

6 Styre Iværksætterhusets kvalitet og ressourcer. Styre Iværksætterhusets økonomi. Sikre at målsætning og økonomi i Iværksætterhuset nås. Fungere som sekretariat for styregruppen. 7. Ikrafttræden og periode Aftalen træder i kraft den 1. januar 2013 og udløber den 31. december Begge parter med de ni kommuner som kollektivt udgør den ene part og Væksthuset som den anden part kan ophæve kontrakten med 6 måneders varsel. 8. Betaling Prisen er 6,- kr. årligt pr. borger. ekskl. moms. Af bilag 1 fremgår fordeling af befolkningstal pr. kommune og en beregning af den samlede pris pr. kommune. Prisen løn- og pristalsreguleres fra 1. januar 2014 iht. den kommunale pris- og lønudvikling beregnet af KL. Betaling sker halvårligt forud. Betalingsbetingelserne er 30 dage netto fra modtagelse af faktura fra Væksthus Hovedstadsregionen. 6/8

7 Underskrifter For Væksthus Hovedstadsregionen Marlene Haugaard Direktør For Allerød Kommune Erik Lund For Egedal Kommune Willy R. Eliasen For Frederikssund Kommune Ole Find Jensen For Fredensborg Kommune Thomas Lykke Pedersen For Furesø Kommune Ole Bondo Christensen For Gribskov Kommune Jan Ferdinandsen For Hillerød Kommune Kirsten Jensen For Helsingør Kommune Johannes Hecht-Nielsen For Hørsholm Kommune Morten Slotved 7/8

8 Bilag 1. Fordeling af befolkningstal og pris ved 6,- pr. borger. Tal fra Danmarks Statistik 1. maj Befolkningstal reguleres årligt pr. 1. maj og anvendes for beregning af betaling for det efterfølgende kalenderår. Kommune Befolkningstal Pris v. 6,- pr. borger Allerød Egedal Fredensborg Frederikssund Furesø Gribskov Hillerød Helsingør Hørsholm

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Én indgang for erhvervslivet. - Opskriften på tilfredse virksomheder

Én indgang for erhvervslivet. - Opskriften på tilfredse virksomheder Én indgang for erhvervslivet - Opskriften på tilfredse virksomheder Indhold 3 Forord: Her er opskriften på glade virksomheder 4 Konceptet 5 Byrådets beslutning 5 Hvordan kommer man i gang? 6 De strukturelle

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere