Præhospitalet et nyt hospital fra 112 til ankomst på hospitalet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præhospitalet et nyt hospital fra 112 til ankomst på hospitalet"

Transkript

1 Akutte tilstande Præhospitalet et nyt hospital fra 112 til ankomst på hospitalet Af Erika Frischknecht Christensen Biografi Forfatter er anæstesiolog med interesse for akutområdet, tidligere leder af Århus Traumecenter. Siden 2002 præhospitalsleder, 2009 lægelig chef for Præhospitalet. Tidligere kursusleder for Den akutte patient, Aarhus Universitet. Medredaktør af førsteudgaven af lærebogen Den akutte patient. Forskning inden for præhospitals-, traumeog akutområdet. Forfatters adresse Præhospitalet, Region Midtjylland, Olof Palmes Alle 34, 2., 8200 Aarhus N. Sundhedsvæsenets førstelinje er almen praksis, lægevagten, skadestuer og den præhospitale indsats under transport. Der foregår i disse år en spændende udvikling på området. I Region Midtjylland er den præhospitale indsats organiseret som et selvstændigt hospital, og dette beskrives i artiklen, som også løbende diskuterer behovet for yderligere koordination af indsatsen i sundhedsvæsenets førstelinje. Med de nye akutafdelinger som fælles indgang for akutte patienter sker der store ændringer på akutområdet med færre akuthospitaler (1-3). Der er flere behandlingstilbud for akutte tilstande, flere højtspecialiserede tilbud som f.eks. perkutan koronarintervention (PCI) til patienter med akut myokardieinfarkt, trombolyse til patienter med apopleksi og en række tilbud til patienter med svære multitraumer. Færre akuthospitaler giver længere afstande. Samlet betyder det større fokus på hele den præhospitale indsats. Det gælder både den præhospitale indsats ydet i almen praksis og præhospital indsats i form af ambulancetjeneste, akutlægebiler mv. Det er den sidstnævnte form for præhospital indsats, der er mit arbejdsområde dvs. præhospital indsats defineret i henhold til bekendtgørelsen om sundhedsberedskab og præhospital indsats (4). Hele den præhospitale indsats er nu administrativt og ledelsesmæssigt arrangeret som et selvstændigt»rullende«hospital i Region Midtjylland, og formålet med denne artikel er som eksempel på den fremtidige akutorganisering at beskrive dette»hospital«og de tilhørende ændringer i ambulancetjenesten. Området er af stor interesse for almen 209

2 Akutte tilstande praksis, dels fordi systemet servicerer praksis, og dels fordi der på sigt formentlig vil ske yderligere koordination med lægevagten. 112 er nu en del af det akutte sundhedsvæsen På det præhospitale område er der på landsplan sket tre markante ændringer: 1) Der har været udbud af selve ambulancetjenesten, idet Konkurrencestyrelsen stillede krav om, at ambulancetjenesten skulle i udbud. I den forbindelse kom der helt nye, fagligt baserede servicemål ud fra hastegrad, som er baseret på tilstandens alvorlighed. 2) Regionerne har hjemtaget visitation og disponering af ambulancer og driver nu selv AMK-vagtcentralerne. AMK står for akut medicinsk koordination, og navnet understreger, at der er tale om en fagligt baseret prioritering det er ikke blot en vagtcentral, der ekspederer køretøjer i den rækkefølge, de bestilles 3) Fra maj 2011 skete en af de største ændringer i hele det akutte sundhedsvæsen: AMK-vagtcentralernes sundhedsfaglige personale (sygeplejersker, ambulancebehandlere og superviserende AMKlæge) visiterer nu 112 opkald. Politiet overgiver nu samtalen med borgeren, så snart politiets alarmoperatør har konstateret, at det drejer sig om sygdom eller tilskadekomst, og har identificeret adressen (1). Præhospitalet i Region Midtjylland I Region Midtjylland er det præhospitale område organiseret som Præhospitalet, indplaceret organisatorisk på niveau med de andre hospitaler med egen»hospitalsledelse«. Præhospitalet har ansvaret for patienterne fra opkaldet fra 112, og indtil patienten er blevet færdigbehandlet på stedet eller indbragt til hospitalet (Figur 1). Derudover har vi ansvaret for de patienter, der er»på landevejen«i bestilt ambulance eller liggende og siddende sygebefordringer. Figur 1 / Præhospitalets patienter fra 112 til ankomst på hospitalet. 210

3 Figur 2 / Hastegrader A til E og servicemål i Region Midtjylland. Ambulance B Ambulance C Ambulance D Liggende sygebefordring»e«livstruende eller muligt livstruende 75% indenfor 10 min., 92% indenfor 15 min. 98 % indenfor 20 min. Haster, men ikke livstruende 60% indenfor 15 min. 75% indenfor 20 min. Ikke hastende, men med behov for observation/behandling 1 eller 1.5 timer Liggende, men ikke behov for observation behandling 1 eller 1.5 timer Anden hjælp eller råd eller afslutning med rådgivning Præhospitalet har ansvar for budget og kontrakter med de tre ambulancefirmaer, der driver ambulancetjenesten, nemlig Falck Redningskorps A/S, Responce A/S samt Samsø Redningskorps. Hastegrader De tidligere ambulancekontrakter med amterne var typisk baseret alene på de gennemsnitlige responstider uanset graden af alvorlighed. I de nye kontrakter er regionernes servicemål baseret på tilstandens alvorlighed efter hastegrad. Der er hastegraderne, A B C D og E A: Livstruende eller muligt livstruende tilstande. B: Hastende, men ikke livstruende tilstande. C: Ikke hastende, men med behov for observation og behandling på ambulancebehandlerniveau. D: Liggende sygebefordring, liggende befordring, men uden behov for observation og behandling svarende til ambulancebehandlerniveau. E: Anden hjælp end ambulance eller liggende befordring dvs. rådgivning, henvisning til egen læge/lægevagtsvisitation eller evt. afslutning i telefonen. Ifølge bekendtgørelsen (4) fastlægger de enkelte regioner selv servicemålene. Servicemål i Region Midtjylland ses i Figur 2. Ud over at graduere servicemålene efter alvorlighedsgrad/hastegrad, traf flere regioner beslutning om at angive servicemål i fraktiler i stedet for gennemsnit, idet det giver et billede af, hvor ofte ambulancen ankommer inden for de pågældende tidsmål. Dansk Indeks for Akuthjælp Regionerne indførte sammen Dansk Indeks for Akuthjælp (tidligere kaldet Dansk Indeks for Medicinsk Nødhjælp), oversat og bearbejdet fra norsk. I alle vore nabolande findes tilsvarende kriteriebaserede indeks, som den sundhedsfaglige medarbejder anvender i sine spørgsmål til borgeren i telefonen til vurdering af hastegrad. Dansk Indeks for 211

4 Figur 3 / Dansk Indeks for Akuthjælp opslag på symptomet vejrtrækningsproblemer. Månedsskrift for almen praksis marts Akuthjælp er stillet til rådighed af Lærdals Fond, som et nonprofitprodukt, og det må ikke kopieres og kommercialiseres. I forbindelse med indførelse af den første danske udgave blev denne sendt til høring og udtalelse i Dansk Medicinsk Selskab og Sundhedsstyrelsen. Dansk Indeks for Akuthjælp omhandler i alt 37 akutte symptomer, der naturligvis ikke kan indbefatte enhver akut tilstand, og kategorien»uafklaret«bliver brugt i disse tilfælde. Figur 3 viser opslaget»vejrtrækningsbesvær«. I Dansk Indeks for Akuthjælp er også faglige anbefalinger for, hvilken respons der skal sendes: ambulance, akutlægebil, akutbil med paramediciner/sygeplejerske. Det konkrete respons kan variere afhængig af de præhospitale resurser i de enkelte regioner, der fastlægger det præhospitale serviceniveau.

5 Figur 4 / Præhospitalets senge. 24 Almindelige senge uden overvågning = Liggende befordring 63 Flexible monitorerede behandlingssenge: fra almindelig overvågning og behandling til intensiv behandling = Ambulancer inkl. babylancen»hurtig-intensiv«1 plads i akutlægehelikopteren Til hvert kriterium er knyttet en unik identifikation i form af bogstaver efter hastegrad, nummer for symptom og nummer for hastegrad, eksempel A2801, hvor A beskriver hastegrad A, 28 angiver symptom nummer 28 (vejtrækningsbesvær), og 01 angiver det specifikke kriterium»reagerer ikke på tilråb og på at blive rusket«(figur 3). Jo lavere kriterienummer, des højere hastegrad. Dette unikke nummer udgør samtidig den første og nødvendige beskrivelse af patientens tilstand. Den oplysning vil indgå som den første patientoplysning, når den elektroniske præhospitale patientjournal næste år bliver en realitet. Det er aftalt med Sundhedsstyrelsen, at dette er den tilstrækkelige dokumentation, som de sundhedsfaglige medarbejdere skal notere. Herudover gemmes lydloggen. De sundhedsfaglige medarbejdere kan afvige fra Dansk Indeks for Akuthjælp i så fald skal overvejelserne noteres, akkurat ligesom i anden sygeplejedokumentation eller patientjournal. Præhospitalets patienter Præhospitalet har ansvaret for, at de patienter, der er mest syge, og tilskadekomne patienter får den hurtigste behandling og får højtspecialiseret behandling så tidligt som muligt, dvs. der bliver sendt speciallæge ud med akutlægebil, akutbil eller akutlægehelikopter. Præhospitalet havde i 2010 ca patienter, som blev behandlet og befordret i ambulance eller liggende sygebefordring, og ca. 213

6 Akutte tilstande af de mest syge og tilskadekomne fik yderligere behandling undervejs af læge, paramediciner eller sygeplejerske i form af akutlægebil, akutbil og siden juni 2011 akutlægehelikopter (Figur 4). Hertil kommer siddende patientbefordringer. I 2010, dvs. før vi fik alle 112-opkaldene direkte, var der indgående telefonopkald til AMK-vagtcentralen. Fra maj 2011 fik vi så alle 112-samtalerne, og indtil nu er det yderligere samtaler pr. måned. Hvor mange senge har Præhospitalet? Vi har 63 meget fleksible behandlingssenge (Figur 5) udrustet til monitorering og behandling, der omfatter alt fra behandlingen, svarende til ambulancebehandlerniveau, præhospital akutlæge (speciallæge i anæstesi) som ledsager i bårerummet. De 63 behandlingssenge svarer til det samlede antal ambulanceberedskaber i regionen inkl. en særlig ambulance til neonatal befordring: babylancen. Herudover har vi en særlig hurtig, intensiv sengeplads: akutlægehelikopteren. Det er en forsøgsordning, der startede 1. juni og fortsætter i 13 måneder. Endelig har vi på hverdage 24»ikkemonitorerede almindelige senge«og i weekender og helligdage fem af denne type. Det svarer til det antal vogne, der kører liggende sygebefordring. De er ikke udstyret som ambulancer, og der er ikke krav om ambulancebehandleruddannet personale. Præhospitalets ikkeakutte patienter Præhospitalets mest akutte patienter kommer via 112. Herudover har vi som ethvert andet hospital langt flere ikkeakutte patienter. Det drejer sig om patienter, hvortil der bestilles sygetransport eller ambulance fra hospitaler og praktiserende læger. En del af disse er naturligvis også akutte svarende til A- og B-opgaver, men langt hovedparten er C- og D-opgaver. Der er kun faste servicemål, krav til responstider for 112- ambulancerne. Der er dog i Region Midtjylland servicemål for C- og D- opgaver, således at afhentning skal ske inden for 1½ time og aflevering inden for 1 time, men der er ikke sat mål for opfyldelsen heraf. Månedsskrift for almen praksis marts 2012 Hvordan går det så? Vi opfylder næsten de regionale servicemål med ambulancerne. Vi er blevet taget godt imod af borgere og samarbejdspartere, både hospitalsvæsen og praksis. Vi har utilsigtede hændelser, men klageantallet er lille. Der er stort behov for information til befolkningen om brug af 112 og akutte ambulancer, og vi mødes af og til af borgeres (og pressens) meget store forventninger til serviceniveauet. Det overordnede billede er dog, at patienter og pårørende er tilfredse. De største problemer tematiseres nedenfor. 214

7 Figur 5 / AMK-vagtcentralen, ambulance, akutlægebil og akutlægehelikopter. 112-samtaler og patientrettigheder Siden maj gælder nu som noget nyt for 112-samtalerne de samme regler vedrørende tavshedspligt, klagemuligheder og patientsikkerhed som inden for det øvrige sundhedsvæsen. I 112-samtalerne er det vores erfaring, at politiets alarmoperatør meget ofte forbliver som lytter på samtalen. Her støder sundhedsvæsenets regelsæt og beskyttelse af patienten sammen med politiets regelsæt om efterforskning. Selvfølgelig skal vi sikre, at patienter og indsatspersonale får den nødvendige assistance fra politiet, men efterforskningen af en ulykke skal ikke ske i en samtale med sundhedsvæsenet. Politiet kan ringe op efterfølgende eller kontakte de involverede på anden måde, så det er klart for de pågældende, hvem de taler med. Vi betragter det foreløbig som en indkøringsfase, og forventer, at det løses. Pressen underholdning eller seriøs information? En særlig udfordring både for en ny organisation og for alle, der arbejder i det akutte, er pressen, ikke mindst enkeltsager i pressen. Et særligt etisk problem er det store ønske om at få patienthistorier direkte på tv og i reportager. Det er vigtigt, at vi informerer borgerne om, hvorledes det akutte sundhedsvæsen fungerer. Men kan det være rigtigt, at patienter og pårørende, der har ringet 112, skal mødes af et kamera- 215

8 Akutte tilstande hold med forespørgsel om, hvorvidt de vil medvirke i filmoptagelse samtidig med, at hjælpen kommer frem i form af ambulance, akutlægebil eller akutlægehelikopter? Lægen har i disse situationer ikke mulighed for i ro og fred at aftale med patienten på forhånd, om vedkommende ønsker at medvirke. Min holdning er klar: Nej, det ønsker jeg ikke at udsætte patienterne for. Men det et stort og stigende pres fra mange sider. Mangel på sammenhæng Når borgerne skal i kontakt med det akutte sundhedsvæsen, kan de ringe 112, til egen læge eller til lægevagtsvisitationen. I Aarhus er der også en særskilt skadestuevisitation, som borgerne i den østlige del af regionen skal ringe til, før de tager på skadestuen. Der er op til patienten selv at vælge, hvilket nummer der ringes til. Når patienten så har valgt»indgangstelefon«til akut hjælp, har vedkommende også valgt en ensrettet vej i data- og registreringssystemet. Patientdata i Præhospitalet, almen praksis/lægevagt og hospitalerne/ skadestuerne/akutafdelingerne hænger ikke sammen, og vi har ikke mulighed for gensidigt at se, om vi har været i kontakt med den samme patient. De fire områder: almen praksis-sektoren, præhospitalet, hospitalerne og den kommunale hjemmepleje, løber stadig hver for sig som isolerede spor. Der pågår dog forhandlinger om yderligere koordination mellem skadestue og lægevagt. Månedsskrift for almen praksis marts Første skridt til bedre sammenhæng Almen praksis og lægevagtsvisitationerne har langt den største mængde akutte telefonhenvendelser langt flere end 112-opkald. I Region Midtjylland arbejdes der på at samle AMK-vagtcentralen og lægevagtsvisitationen fysisk det vil betyde vidensdeling og bedre kendskab til»hinandens patienter«samt medvirke til faglig synergi. Det ser jeg som det første skridt i den rigtige retning. Det åbner samtidig mulighed for at gøre det mere enkelt for borgerne at ringe til det akutte sundhedsvæsen med ét nummer 112 i de helt akutte situationer og med et andet nummer lægevagtsvisitationens nummer til andre akutte henvendelser. Vi må arbejde på at dele patientoplysninger det kan være nyttigt for AMK-vagtcentralen at have viden om, at patienten har ringet flere gange til lægevagtsvisitationen, før vedkommende har ringet 112 og vice versa. Vi må også til fælles bedste kunne udnytte, at begge parter får adgang til overbliksbilleder over kørende enheder. Ikke fordi praktiserende læger skal til at kaldes ud som udrykningslæger det har vi de præhospitale læger på akutlægebilerne til. Men ligesom AMK-vagtcentralen sender en akutlægebil, når en praktiserende læge vurderer det nødvendigt, vil det være hensigtsmæssigt, at AMK-vagtcentralen kan bede om evt. lægevagtsbesøg til akut medicinsk syge i særlige tilfælde. Vi må sammen sikre den bedst mulige hjælp til akut syge og anvende resurserne hensigtsmæssigt.

9 Figur 6 / Præhospital ultralyd en del af fremtidens præhospitale telemedicin. Fremtidens præhospitale telemedicin Med flere ældre og flere borgere med mere end én kronisk lidelse øges også kompleksiteten af de akutte sygdomsbilleder. Samtidig betyder kravene om stram økonomistyring og det stigende behandlingstilbud, at man overalt i sundhedsvæsenet tilstræber kortest mulige indlæggelsestider og flere ambulante ydelser. Mulighederne for telemedicinsk at få overført monitorering, andre data, billede og lyd, video og ultralydsbilleder (Figur 6) stiger, og der udvikles stadig mere undersøgelses- og behandlingsudstyr i mobile udgaver. Præhospital telemedicin er i dag næsten synonymt med hjertetelemedicin, altså den kardiologiske visitation af patienter direkte til PCI baseret på telemedicinsk ekg. Det er velfungerende og har ført til hurtig og god behandling. I fremtiden vil den elektroniske præhospitale patientjournal sammen med videooptagelser fra ambulancepersonalet (på sigt fra borgerne, der ringer 112) støtte en udvikling med en langt mere omfattende telemedicinsk indsats via AMK-vagtcentralerne lige fra patienten ringer 112, og til patienten er fremme på hospitalet eller færdigbehandles på stedet. I det præhospitale telemedicinske fremtidsscenarie vil AMK-vagtcentralernes læger og de præhospitale læger i akutlægebiler rådgive ambulancepersonalet online i en bred vifte af kliniske situationer. De præhospitale læger og AMK-lægerne er fortrolige med ambulancebehandlernes kompetencer og kender de rammer, som de arbejder inden for. Samtidig vil hospitalernes akutafdelinger og specialafdelinger få mulighed for at se data og videooptagelser fra patienter i de ambulancer, der er på vej, og de kan dermed forberede modtagelse, planlægge undersøgelse og modtageteam til patienten. Så mangler vi bare endnu en gang at sikre sammenhængen med almen praksis. Lad os sammen sætte eksperimenter i gang. 217

10 Akutte tilstande Økonomiske interessekonflikter: ingen angivet. Litteratur 1. Styrket akutberedskab planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen. København: Sundhedsstyrelsen, %20akutberedskab%20-%20Planlaegning sgrundlag%20for%20det%20regionale%2 0sundhedsvaesen.aspx 2. Rapport om sundhedsfaglige opgaver i alarmeringsfasen. København: Sundhedsstyrelsen, glige%20opgaver%20i%20alameringsfase n.aspx 3. Status for udvalget om det præhospitale akutberedskabsarbejde. København: Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Publikationer/Status-udvalget-praehospitale-akutberedsk.aspx 4. Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale m.v. Bekendtgørelse R0710.aspx?id=10235&exp=1 Månedsskrift for almen praksis marts

Præ-hospital betyder før-hospital

Præ-hospital betyder før-hospital Overlevelseskæden - eller den præhospitale kæde og AMK-vagtcentralen Hospitalsudvalget 8. februar 2010 v/ Erika Frischknecht Christensen www.regionmidtjylland.dk Præ-hospital betyder før-hospital Bruges

Læs mere

Bilag 1A Terminologi og gældende lovgivning

Bilag 1A Terminologi og gældende lovgivning Bilag 1A Terminologi og gældende lovgivning 1. Gældende lovgivning 2. Terminologi 1. Gældende lovgivning Sundhedsloven (lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010) Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Læs mere

Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden

Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden Koncerndirektionen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 25. november 2008 Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden Det følgende er en kort beskrivelse af resultatet af det gennemførte

Læs mere

Dansk Indeks for Akuthjælp på regionernes AMKvagtcentraler

Dansk Indeks for Akuthjælp på regionernes AMKvagtcentraler Regionshuset Århus Præhospitalet Olof Palmes Allé 34 DK-8200 Århus N Tel. +45 7841 4848 Dansk Indeks for Akuthjælp på regionernes AMKvagtcentraler www.regionmidtjylland.dk Regionsrådsmedlem Bente Nielsen

Læs mere

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Hvad er den optimale modellen for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Freddy Lippert lippert @ regionh. dk Præhospital leder & Chef for Akut Medicin og Sundhedsberedskab

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Region Hovedstadens nye akutberedskab

Region Hovedstadens nye akutberedskab Region Hovedstadens nye akutberedskab Akutbehandling - når det gælder Den rigtige hjælp til den rigtige patient første gang Hovedpunkter Region Hovedstadens akutberedskab Det præhospitale område, herunder

Læs mere

112 dag sundhedsfaglig visitering. Poul Anders Hansen Præhospital leder, overlæge Region Nordjylland

112 dag sundhedsfaglig visitering. Poul Anders Hansen Præhospital leder, overlæge Region Nordjylland 112 dag sundhedsfaglig visitering Poul Anders Hansen Præhospital leder, overlæge Region Nordjylland Sundhedsstyrelsen nedsatte i sommeren 2008 en arbejdsgruppe med den opgave at konkretisere anbefaling

Læs mere

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012 Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget Københavns Universitet, 28. September 2012 Freddy Lippert Direktør Region Hovedstadens Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet lippert@regionh.dk

Læs mere

Der var engang. http://www.genealogy-samsoe.dk/ 2 www.regionmidtjylland.dk

Der var engang. http://www.genealogy-samsoe.dk/ 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital behandling Region Midt Ambulance, Akutlægebil, Lægehelikopter Erika Frischknecht Christensen, lægelig chef Præhospitalet www.regionmidtjylland.dk Der var engang http://www.genealogy-samsoe.dk/

Læs mere

Et nyt korps af 112-førstehjælpere

Et nyt korps af 112-førstehjælpere Et nyt korps af 112-førstehjælpere I Region Midtjylland skal der etableres et korps af frivillige 112-førstehjælpere, som kan rykke ud ved mistanke om hjertestop og sikre borgerne hurtig og relevant førstehjælp,

Læs mere

1-1-2 opkald. 2 www.regionmidtjylland.dk

1-1-2 opkald. 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital behandling Region Midt Ambulance, Akutlægebil, Lægehelikopter Troels Martin Hansen Overlæge, Akutlægebilen Århus www.regionmidtjylland.dk 1-1-2 opkald 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital

Læs mere

1. Introduktion Historik og forhenværende driftsaftale Nationale målsætninger 6

1. Introduktion Historik og forhenværende driftsaftale Nationale målsætninger 6 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 1.1. Drifts- og udviklingsaftalens formål 2 1.2. Virksomhedens rammebetingelser 2 1.2.1. Præhospitalt Centers ansvarsområder 2 1.2.2. Organisering 3 1.2.3. Økonomi

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11

Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11 Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11 Freddy Lippert Direktør, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet, København Region Hovedstaden lippert @ regionh.dk Overskrifterne

Læs mere

Digitale ambulansejournaler sammenhengende elektronisk flyt fra AMK til akuttmottaket. Hvordan fungerer dette i Danmark?

Digitale ambulansejournaler sammenhengende elektronisk flyt fra AMK til akuttmottaket. Hvordan fungerer dette i Danmark? Digitale ambulansejournaler sammenhengende elektronisk flyt fra AMK til akuttmottaket. Hvordan fungerer dette i Danmark? Poul Anders Hansen, prehospital leder og overlege Præhospital- og Beredskabsenheden,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om regionernes præhospitale indsats. Januar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om regionernes præhospitale indsats. Januar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om regionernes præhospitale indsats Januar 2014 BERETNING OM REGIONERNES PRÆHOSPITALE INDSATS Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 3 A.

Læs mere

Kvalitetsmåling. som led i opbygningen af kliniske funktioner. Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles AKUT Afdeling

Kvalitetsmåling. som led i opbygningen af kliniske funktioner. Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles AKUT Afdeling Kvalitetsmåling som led i opbygningen af kliniske funktioner Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles AKUT Afdeling Akutcenteret Fælles AKUT Afdeling Styrket akutberedskab, Sundhedsstyrelsen 2007 Planlægningsgrundlag

Læs mere

Nyt enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden Pr. 1. januar 2014

Nyt enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden Pr. 1. januar 2014 Nyt enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden Pr. 1. januar 2014 Freddy Lippert, Direktør for Den Præhospitale Virksomhed Peter Gjersøe, Enhedschef for Akuttelefonen 1813 DAGSORDEN 1. Velkommen

Læs mere

Emne: Henvendelse fra regionsrådsmedlem Henrik Thorup (O) om at ikraftsætte pulje til ambulanceberedskabet på 5 mio. kr. afsat i Budget 2010

Emne: Henvendelse fra regionsrådsmedlem Henrik Thorup (O) om at ikraftsætte pulje til ambulanceberedskabet på 5 mio. kr. afsat i Budget 2010 REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 5. januar 2010 Sag nr. 5 Emne: Henvendelse fra regionsrådsmedlem Henrik Thorup (O) om at ikraftsætte pulje til ambulanceberedskabet på 5 mio. kr. afsat i Budget

Læs mere

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst Dagsorden Forretningsudvalget 24. september 2012, Kl. 09.00 AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Orientering om akutudvalgets anbefalinger vedrørende ventetider

Læs mere

Præhospital indsats og sundhedsberedskab i Region Hovedstaden

Præhospital indsats og sundhedsberedskab i Region Hovedstaden Februar 2008 Region Hovedstaden Præhospital indsats og sundhedsberedskab i Region Hovedstaden Region Hovedstaden Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon: 48 20 50 00 E-mail: regionh@regionh.dk

Læs mere

Udkast til: Notat vedrørende den præhospitale indsatskapacitet i Region Midtjylland 2012

Udkast til: Notat vedrørende den præhospitale indsatskapacitet i Region Midtjylland 2012 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 87285000 Udkast til: Notat vedrørende den præhospitale indsatskapacitet i Region Midtjylland 2012 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Præhospital Patientjournal (PPJ) Præsentation af RSI pejlemærke P10, december 2013

Præhospital Patientjournal (PPJ) Præsentation af RSI pejlemærke P10, december 2013 Præhospital Patientjournal (PPJ) Præsentation af RSI pejlemærke P10, december 2013 PPJ RSI samarbejde Som en del af RSI samarbejdet har Regionerne besluttet at samle tre fælles udbud i P-VIT (Projekt-Vagtcentral

Læs mere

DRIFTSAFTALE 2015. Præhospitalt Center

DRIFTSAFTALE 2015. Præhospitalt Center DRIFTSAFTALE 2015 Præhospitalt Center a 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 1.0 Overordnet målsætning og rammer for driftsaftalen 2 2.0 Overordnet målsætning og rammer for Præhospitalt Center

Læs mere

Visitations- og disponeringsretningslinjer for den landsdækkende akutlægehelikopterordning i Danmark

Visitations- og disponeringsretningslinjer for den landsdækkende akutlægehelikopterordning i Danmark 20. november 2015 Visitations- og disponeringsretningslinjer for den landsdækkende akutlægehelikopterordning i Danmark Baggrund og Formål Den landsdækkende akutlægehelikopterordning med 3 beredskaber i

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

112-førstehjælper i Region Midtjylland

112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland Præhospitalet Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland... 3 Opgaven som 112-førstehjælper... 3 Uddannelse...

Læs mere

1.0 Overordnet målsætning og rammer for driftsaftalen 3. 2.0 Overordnet målsætning og rammer for Præhospitalt Center 4. 3.0 Enhedens profil 4

1.0 Overordnet målsætning og rammer for driftsaftalen 3. 2.0 Overordnet målsætning og rammer for Præhospitalt Center 4. 3.0 Enhedens profil 4 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Overordnet målsætning og rammer for driftsaftalen 3 2.0 Overordnet målsætning og rammer for Præhospitalt Center 4 3.0 Enhedens profil 4 4.0 Budget- og Aktivitetsmål 8 5.0 Service-

Læs mere

80.000 ansatte $13,2mrd 70 land

80.000 ansatte $13,2mrd 70 land 80.000 ansatte $13,2mrd 70 land 8.000 ansatte i helsevertikalen - 100 millioner journaler, 600 kunder, 1 million sluttbrukere Clinical Suite VITAE Suite LABKAII emedlink Cross sector Prehospital October

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende den akutte patient i den præhospitale indsats

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende den akutte patient i den præhospitale indsats Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende den akutte patient i den præhospitale indsats Marts 2007 Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg Resumé og anbefalinger... 3 1. Indledning...

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Vi skal være beredt!

Vi skal være beredt! Vi skal være beredt! Videndeling i sygehusbyggeri Focusområde 4: FAM s betydning for sygehusbyggeri Ole Mølgaard, Region Midtjylland Niels Erik Jørgensen, Region Hovedstaden Disposition 1. Opgaven, organisering

Læs mere

Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser

Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser N O T A T 14-05-2012 Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser 1. Indledning Regionerne indfører, på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger til et styrket akutberedskab fra 2007,

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

Akutlægehelikopter i Jylland

Akutlægehelikopter i Jylland Akutlægehelikopter i Jylland v/ Jes Søgaard Anne Brøcker Susanne Reindahl Rasmussen Marie Brandhøj Wiuff Dansk Sundhedsinstitut Pressemøde Viborg d. 16. april 2012 16. april 2012 1 Akutlægehelikoptere

Læs mere

Vejle 12. november Præhospital udbygning fra amter til region

Vejle 12. november Præhospital udbygning fra amter til region Vejle 12. november 2009 Præhospital udbygning fra amter til region Det Præhospitale område Den alarmering, disponering af ressourcer, kommunikation, behandling, visitation og transport der foregår fra

Læs mere

Konkret krisestyring med generelle kapaciteter - Akuttelefon 1813 som eksempel. Sille Arildsen Konst. Administrationschef

Konkret krisestyring med generelle kapaciteter - Akuttelefon 1813 som eksempel. Sille Arildsen Konst. Administrationschef Konkret krisestyring med generelle kapaciteter - Akuttelefon 1813 som eksempel Sille Arildsen Konst. Administrationschef Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet i dag Regionens AMK-Vagtcentral (

Læs mere

Kvalitetsudfordringerne på akutområdet.

Kvalitetsudfordringerne på akutområdet. Kvalitetsudfordringerne på akutområdet. Hvad skal der til for at sikre kvaliteten døgnet rundt for den akut syge patient? Er speciallæger i tilstedeværelsesvagt lig med kvalitet? Hvad hjælper det at vi

Læs mere

Institut for Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) foretager ekstern survey ultimo 2015.

Institut for Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) foretager ekstern survey ultimo 2015. Dato: 18. oktober 2015 Brevid: 2709091 Bilag 3 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. august 2015 for Præhospitalt Center I dette notat gives en opfølgning på driftsaftalerne for Præhospitalt Center pr. 31. august

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v.

Indkaldelse af ansøgninger om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v. Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Regionsrådet Kommunalbestyrelsen Dato: 29. september 2010 Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMLBJ Sags nr.:

Læs mere

Akutberedskabet Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Akutberedskabet Sundhedsstyrelsens anbefalinger Akutberedskabet Sundhedsstyrelsens anbefalinger Evolution eller revolution Konference, Sundhedsstyrelsen og Lægeforeningen 19. januar 2007 Lone de Neergaard Enheden for Planlægning, Sundhedsstyrelsen Disposition

Læs mere

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBERED- SKABS ARBEJDE. Bilag 1. Beskrivelse af regionernes indsats og planer på det præhospitale område

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBERED- SKABS ARBEJDE. Bilag 1. Beskrivelse af regionernes indsats og planer på det præhospitale område STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBERED- SKABS ARBEJDE Bilag 1. Beskrivelse af regionernes indsats og planer på det præhospitale område Udvalget om det præhospitale akutberedskab November 2010

Læs mere

Udkast til operationsbeskrivelse og KOOL funktionen i Region Sjælland gældende fra 1. februar 2011

Udkast til operationsbeskrivelse og KOOL funktionen i Region Sjælland gældende fra 1. februar 2011 NOTAT Udkast til operationsbeskrivelse og KOOL funktionen i Region Sjælland gældende fra 1. februar 2011 Baggrund og lovgrundlag KOOL funktionen er beskrevet i henholdsvis Beredskabsloven og Sundhedsloven/Den

Læs mere

Kørsel til og fra hospitalet

Kørsel til og fra hospitalet Kørsel til og fra hospitalet December 2016 Præhospitalet Region Midtjylland Læs om reglerne for at blive kørt til og fra hospitalet og om mulighederne for at få tilskud, hvis du kører i bil, bus eller

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007. Sag nr. 1. Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden.

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007. Sag nr. 1. Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007 Sag nr. 1 Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden 2 bilag Koncern Økonomi Indkøb Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Regionsrådet

Læs mere

Statusrapport for akutberedskabet, patientbefordring og sundhedsberedskabet i Region Sjælland

Statusrapport for akutberedskabet, patientbefordring og sundhedsberedskabet i Region Sjælland Præhospitalt Center 2015 Statusrapport for akutberedskabet, patientbefordring og sundhedsberedskabet i Region Sjælland Vinder af 2015 Udarbejdet af Præhospitalt Center, marts 2016 Forord Årsrapporten

Læs mere

DEN PRÆHOSPITALE PLAN. UDKAST den 24.11.15

DEN PRÆHOSPITALE PLAN. UDKAST den 24.11.15 DEN PRÆHOSPITALE PLAN UDKAST den 24.11.15 Indholdsfortegnelse 1. DEN PRÆHOSPITALE PLAN... 3 1.1 Sundhedsberedskabsplan og sundhedsplan... 3 Region Sjællands sundhedsberedskabsplan... 3 Region Sjællands

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

KORTLÆGNING AF BEHOV FOR FLERE AKUTBILER OG AKUT- LÆGEBILER

KORTLÆGNING AF BEHOV FOR FLERE AKUTBILER OG AKUT- LÆGEBILER KORTLÆGNING AF BEHOV FOR FLERE AKUTBILER OG AKUT- LÆGEBILER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) OKTOBER 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og sammenfatning... 4 1.1. Definition

Læs mere

Afrapportering af akut og præhospital indsats i Region Hovedstaden 2013

Afrapportering af akut og præhospital indsats i Region Hovedstaden 2013 Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet Region Hovedstaden Region Hovedstaden Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet Afrapportering af akut og præhospital indsats i Region Hovedstaden 2013

Læs mere

Det er vigtigt for udviklingen af det præhospitale område, at der forskes og videreudvikles.

Det er vigtigt for udviklingen af det præhospitale område, at der forskes og videreudvikles. 1 2 J.nr. 15-000418 Forord Årsrapporten for akutberedskabet, patienttransporter og sundhedsberedskabet beskriver aktivitet, resultater og udviklingsområder for de mange forskellige funktioner, som varetages

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Akutflow

Projektevaluering. Caretech Innovation. Akutflow 1 Projektevaluering Caretech Innovation Akutflow Deltagere/partnere: Aarhus Universitet Alexandra Instituttet Cetrea Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Herning Aarhus Universitetshospital Regionshospitalet

Læs mere

Et sammenhængende akutsystem

Et sammenhængende akutsystem N O T A T 17-12-2009 Et sammenhængende akutsystem 1. Indledning Nærværende notat beskriver regionernes forslag til et fremtidigt sammenhængende akutsystem. Forslaget koncentrerer sig om den regionale del

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB December 2015 Indhold SIDE 1. OPGAVER 3 1.1 Lovgivning 3 1.2 Opgaver 3 1.3 Den kørende lægevagt 4 2. LEDELSE 4 3. ORGANISATION 4 3.1 Snitflader

Læs mere

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.regionmidtjylland.dk Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget

Læs mere

Årsrapport 2012 for Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet i Region Hovedstaden

Årsrapport 2012 for Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet i Region Hovedstaden Årsrapport 2012 for Den Præhospitale Virksomhed, februar 2013 Region Hovedstaden Den Præhospitale Virksomhed Årsrapport 2012 for Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet i Region Hovedstaden Den Præhospitale

Læs mere

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0 Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur version 1.0 Patientens sundhedsvæsen Familielægen er din tovholder i sundhedsvæsenet Du får rådgivning over afstand eller ambulant... Vi følger dig helt

Læs mere

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Baggrund Regionsrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2010 at igangsætte en kortlægning af det samlede akutområde med henblik

Læs mere

Brugernes oplevelse af det præhospitale område i Region Nordjylland

Brugernes oplevelse af det præhospitale område i Region Nordjylland Brugernes oplevelse af det præhospitale område i Region Nordjylland Præhospitalt Beredskab Præhospital- og Beredskabsenheden Sdr. Skovvej 3E 9000 Aalborg Tlf. 9932 4449 flboj@rn.dk Maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kørsel til og fra hospitalet

Kørsel til og fra hospitalet Kørsel til og fra hospitalet Februar 2015 Præhospitalet Region Midtjylland Læs om reglerne for at blive kørt til og fra hospitalet og om mulighederne for at få tilskud, hvis du kører i bil, bus eller tog.

Læs mere

Hvilke datakilder har vi? Søren Paaske Johnsen

Hvilke datakilder har vi? Søren Paaske Johnsen Hvilke datakilder har vi? Søren Paaske Johnsen Indhold Datakilder Dansk Apopleksiregister Præhospitalsdatabasen Database for Atrieflimren Dataflow Tidsplan Dansk Apopleksiregister 16 procesindikatorer,

Læs mere

Bilag 1: Orientering til Regionsrådet vedr. Rigsrevisionens beretning på det præhospitale område

Bilag 1: Orientering til Regionsrådet vedr. Rigsrevisionens beretning på det præhospitale område Bilag 1: Orientering til Regionsrådet vedr. Rigsrevisionens beretning på det præhospitale område Fra: Peter Larsen (Dir) / Region Nordjylland Sendt: 23. januar 2014 09:48 Til: Regionsrådet 2014-2017 Emne:

Læs mere

Spørgsmål-svar og orientering om Region Hovedstadens udbud af ambulancekørsel og sygetransport, specielt med henblik på Københavns Brandvæsen

Spørgsmål-svar og orientering om Region Hovedstadens udbud af ambulancekørsel og sygetransport, specielt med henblik på Københavns Brandvæsen Koncern Plan og Udvikling Enhed for Akut Medicin og Sundhedsberedskab Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Spørgsmål-svar og orientering om Region Hovedstadens udbud af ambulancekørsel og sygetransport, specielt

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Lægelig visitation. biografi: thomas gjørups adresse:

Lægelig visitation. biografi: thomas gjørups adresse: Thomas Gjørup & Jan Værnet DEN GODE AFDELING 985 Lægelig visitation Tættere samarbejde imellem praktiserende læger og hospital om akutte medicinske patienter I Medicinsk Center, H:S Amager Hospital, er

Læs mere

3) Har man tænkt over de epidemiologiske forhold (eks influenzaborgere der blandes med syge AMA pt er)

3) Har man tænkt over de epidemiologiske forhold (eks influenzaborgere der blandes med syge AMA pt er) Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 191 Dato: 14. december 2013 Stillet af: Finn Rudaizky (O) Besvarelse udsendt den: 19. december 2013 Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning

Læs mere

Høringssvar til Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale indsats

Høringssvar til Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale indsats Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Høringssvar til Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale indsats Region Nordjylland har den 18. februar

Læs mere

Driftaftaleopfølgning pr. 31. marts for Præhospitalt Center

Driftaftaleopfølgning pr. 31. marts for Præhospitalt Center Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309479 Driftaftaleopfølgning pr. 31. marts for Præhospitalt Center Driftsaftalen er centret omkring følgende indsatser i 2014: styrkelse af paramedicinernes kompetence i interhospitale

Læs mere

Bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale m.v.

Bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale m.v. BEK nr 431 af 18/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 160757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

3. Hvorfor blev der ved primær ambulance ikke givet adrenalin under vejledning af læge fra alarmcentralen?

3. Hvorfor blev der ved primær ambulance ikke givet adrenalin under vejledning af læge fra alarmcentralen? Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang B & D Telefon 3866 6000 Mail csu@regionh.dk Journal nr.: 16049967 Sagsbeh..: nierjo Dato: 13. februar 2017

Læs mere

Søgning. Den regionale baggrundsgruppe

Søgning. Den regionale baggrundsgruppe Søgning Store databaser, med kontrollerede emneord: relevante emneord (fx emergency medical services), suppleret med fritekstsøgning (dvs. på ord forekommende i titel, abstract/den fulde tekst, fx prehospital).

Læs mere

STYRKET AKUTBEREDSKAB

STYRKET AKUTBEREDSKAB STYRKET AKUTBEREDSKAB - planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen 2007 En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.700 kvinder opereret i 2000 i Danmark Styrket akutberedskab - planlægningsgrundlag

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR Tirsdag den 27. marts 2007 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-3 Møde nr. 2 Medlemmer: Knud Andersen

Læs mere

Udkast. Præhospitale visitationsretningslinjer

Udkast. Præhospitale visitationsretningslinjer Udkast Præhospitale visitationsretningslinjer De præhospitale visitationsretningslinjer er en oversigt over hvilket sygehus en patient med et bestemt symptom eller en bestemt sygdom skal transporteres

Læs mere

Analyse af kørselsaktivitet på ambulanceområdet 2011-2014

Analyse af kørselsaktivitet på ambulanceområdet 2011-2014 Akutberedskabet Administrationen Telegrafvej 5 2750 Ballerup Opgang 2, 3. sal Telefon +45 38 69 80 00 Direkte 29997936 Mail akutberedskabet@regionh.dk Web www.regionh.dk/akut CVR/SE-nr: 29190623 Dato:.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen 18. JANUAR 2017 Styrket indsats for ældre medicinske patienter National handlingsplan

Læs mere

Temaer for mit oplæg:

Temaer for mit oplæg: Indsatser for den ældre medicinske patient Formand for Sundhedskoordinationsudvalget og regionsrådsmedlem Anders Kühnau www.regionmidtjylland.dk Temaer for mit oplæg: Hvad kendetegner sundhedsvæsenet i

Læs mere

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem 04-07-2013 Samarbejdsaftale om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning imellem Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 1. Baggrund og formål

Læs mere

Det præhospitale beredskabs funktion under redningsaktionen den 11. februar på Præstø Fjord

Det præhospitale beredskabs funktion under redningsaktionen den 11. februar på Præstø Fjord Til: Regionsrådet Dato: 3. marts 2011 Brevid: 1239846 Det præhospitale beredskabs funktion under redningsaktionen den 11. februar på Præstø Fjord Den store ulykke på Præstø Fjord og den tilhørende store

Læs mere

Hvilke krav stilles til fremtidens sygeplejersker? Dasys uddannelseskonference 8.5.14 Birgitte Rav Degenkolv Vicedirektør, Den Præhospitale

Hvilke krav stilles til fremtidens sygeplejersker? Dasys uddannelseskonference 8.5.14 Birgitte Rav Degenkolv Vicedirektør, Den Præhospitale Hvilke krav stilles til fremtidens sygeplejersker? Dasys uddannelseskonference 8.5.14 Birgitte Rav Degenkolv Vicedirektør, Den Præhospitale Virksomhed Lidt om mig Vicedirektør Den Præhospitale Virksomhed,

Læs mere

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Den 20. juli 2012 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: 0802-0152 Dansk Sygeplejeråds forslag til struktur for den præhospitale indsats

Læs mere

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Nykøbing F. Sygehus Det nye sundhedsvæsen Udviklingen går stærkt, og i

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

1) Indledning baggrunden for evalueringen og den politiske proces frem til april

1) Indledning baggrunden for evalueringen og den politiske proces frem til april Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Afrapportering vedrørende status for det præhospitale område April 2012 Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Disposition 1)

Læs mere

Proces for udvikling af ensartede beredskabsplaner i Region Hovedstaden. Nanna Grave Poulsen, konsulent, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet

Proces for udvikling af ensartede beredskabsplaner i Region Hovedstaden. Nanna Grave Poulsen, konsulent, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet Proces for udvikling af ensartede beredskabsplaner i Region Hovedstaden Nanna Grave Poulsen, konsulent, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Nanna Grave Poulsen

Læs mere

Udvalget for Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland

Udvalget for Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland april 2010 Udvalget for Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland Arbejdsgruppe 2 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Arbejdsgruppens opdrag og sammensætning...

Læs mere

BILAG 10 ORDFORKLARINGER

BILAG 10 ORDFORKLARINGER BILAG 10 December 2015 1-1-2 akuthjælpere: Frivillige fra et lokalområde, udpeget af regionen. 1-1- 2 akuthjælpere tilkaldes ved behov som supplerende præhospital ressource. For at indgå i ordningen skal

Læs mere

Sundhedsberedskab og det præhospitale beredskab Region Midtjylland

Sundhedsberedskab og det præhospitale beredskab Region Midtjylland Sundhedsberedskab og det præhospitale beredskab Region Midtjylland v/chefkonsulent Frede Dueholm Nørgaard 16.04.2015 www.regionmidtjylland.dk Lov- og plangrundlaget Ansvaret for sundhedsberedskabet ligger

Læs mere

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBE- REDSKABS ARBEJDE - SAMMENFATNING

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBE- REDSKABS ARBEJDE - SAMMENFATNING STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBE- REDSKABS ARBEJDE - SAMMENFATNING UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB NOVEMBER 2010 Kolofon Status for udvalget om det præhospitale akutberedskabs

Læs mere

ustabile hjertekramper og/eller

ustabile hjertekramper og/eller Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om ustabile hjertekramper og/eller blodprop i hjertet Pakkeforløb ustabile hjertekramper og blodprop i hjertet I denne

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse

Patienttilfredshedsundersøgelse af Flemming Bøgh Jensen og Esbern Mørck Patienttilfredshedsundersøgelse Præhospitalt Beredskab 2015 MANGE TILFREDSE PATIENTER I FORBINDELSE MED AMK-VAGTCENTRALEN, AMBULANCETJENE- STEN OG AKUTLÆGEBILERNE

Læs mere

Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland

Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Hvidbjerg d. 12. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

Tema vedrørende Førsteindsatsen

Tema vedrørende Førsteindsatsen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Notat (Perspektiveringer af den fremtidige præhospitale indsats) www.regionmidtjylland.dk Tema vedrørende Førsteindsatsen

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Indholdsfortegnelse Side

Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse Side 1.0 Indledning...3 2.0 Beskrivelse af regionen...5 3.0 Den præhospitale indsats...5 3.1 Første led i den præhospitale kæde ulykken/den akutte sygdom opstår...6 3.2 Andet led i

Læs mere

God behandling i sundhedssektoren. Erklæring om patienters rettigheder

God behandling i sundhedssektoren. Erklæring om patienters rettigheder God behandling i sundhedssektoren Erklæring om patienters rettigheder PatientLægeForum 2003 PatientLægeForum: Den Almindelige Danske Lægeforening De Samvirkende Invalideorganisationer Diabetesforeningen

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere