Vejledning til ansættelsesbreve på friskoler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til ansættelsesbreve på friskoler"

Transkript

1 F(13) maj 2012 Vejledning til ansættelsesbreve på friskoler Vejledningen består af to dele: Den første giver oplysninger om de særlige vilkår, der er gældende for de forskellige stillingskategorier i tilsvarende stillinger på kommuneskoler med enkelte anbefalinger til brug ved friskoleansættelser. Den anden del er et leksikonafsnit, der kortfattet beskriver forskellige begreber, der indgår i ansættelsesvilkår. Vejledningen knytter sig til Ansættelsesbrev ver. F(12) FRISKOLERNES KONTOR, maj 2012, Ole Mikkelsen

2 2 stillinger Løn- og ansættelsesvilkår på friskoler Lærere, skoleledere, børnehaveklasseledere, viceskoleledere og skoleafdelingsledere er omfattet af overenskomt indgået mellem Lærernes Centralorganisation og Finansministeriet. Disse bestemmelser er indgående beskrevet i bl.a. materiale fra Frisko lernes Kontor og uddybes ikke yderligere i nærværende materiale. Alle øvrige medarbejdere er ikke omfattet af kollektive aftaler eller overenskomster, medmindre skolen selv har indgået sådanne med medarbejderne eller fagforeninger. I de fleste tilfælde er der ikke indgået overenskomster! Medarbejdere og skoler må selv aftale alle forhold vedrørende løn og arbejdsbetingelser i øvrigt, som ikke automatisk fremgår af lovgivningen. Alle er omfattet af Ferieloven og de fleste er omfattet af Funktionær loven (funktionærer). Alle ansatte med mindst 8 timers ugentlig beskæftigelse i en måned eller derover har krav på et ansættelsesbrev. Da friskolerne ikke selv er omfattet af centrale aftaler vedrørende løn mv. for øvrige medarbejdere, vil vi i det følgende parallellisere til forholdene i først og fremmest i de kommunale folkeskoler. Man kan yderligere lade sig inspirere af andre overenskomster ved søgning på internettet. I tilfælde af, at man i de nyere overenskomster opererer med grundløn og suppleringsløn, vil vi i enkelte tilfælde vælge at tage udgangspunkt i ældre overenskomster med anciennitetsløn. Den kommunale lønstatistik på forskellige områder kan ses på Her kan man bl.a. se, hvad der er aftalt som supplerende løndele. Teknisk/administrativt personale (TAP) Skolesekretær På kommuneskoler vil sekretæren være ansat på overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og HK (7. juli 2011). Faglært personale aflønnes på skalatrin efter individuel aftale. Lønnen kan suppleres med funktionstillæg og kvalifikationstillæg. Grundløn, funktionstillæg og kvalifikationstillæg er normalt pensionsgivende. Pr. 1. januar 2012 er mindstelønnen for uddannede kontorassistenter i kommuner dog skalatrin 21 tillagt et årligt tillæg, der omregnet til statens grundniveau pr udgør ca kr. Pension* ydes til kommunalt fastansatte sekretærer, der er fyldt 21 år, med 15,5% af lønnen excl. evt. ikke pensionsgivende tillæg (forhøjet pr. 1. april 2009 fra 15,1 %. Egetbidraget (1/3 af pensions indbetalingen) gives som et ikke ferieberettiget løntillæg, idet tillægget dog ved fratræden er ferieberettiget, på samme måde som for lærere medlem af Lærernes Pension. Arbejdstiden vil normalt være på skoledage foruden en rådighedstid beregnet til arbejde i skoleferier. For arbejde udenfor normal arbejdstid gives som kompensation normalt en ulempeydelse. Nettoårsnormen for kontorpersonale i kommuner er timer. På friskoler er det normalt at fastlægge en fast arbejdstid i de 40 skoleuger suppleret med et rådighedstimetal til brug ved spidsbelastning og i lærernes sommerferie. * i teksten efter et ord betyder at begrebet uddybes i leksikonafsnittet

3 stillinger Sekretærarbejdet kan bestå i: a. Ajourføring af kartoteker b. Telefonpasning og postbesørgelse c. Skemaindberetning og statistik d. Arkivering e. Bestillinger f. Lønregnskab g. Skolepengeregnskab h. Bogføring i. Adm. af elevbefordring j. Adm. af mælkeordning k. Renskrivning l. Mødereferater m. Vikaradministration n. Deltagelse i medarbejdermøder Pedel På kommuneskoler vil pedeller eller tekniske servicemedarbejdere, som er den officielle stillingsbetegnelse, være ansat på overenskomst indgået mellem Kommunernes Landsforening og 3F eller FOA. Den årlige nettoarbejdstid er på timer. Lønnen er pr. 1. april 2009 en grundløn på skalatrin 14 med stigning til skalatrin 17 efter 2 års anciennitet og for den ledende pedel på skalatrin 17, 22 eller 27 med stigning hvert 2. år og for uddannede ejendomsservicetekniker på skalatrin 22 med stigning til skalatrin 24 efter 2 års anciennitet med tillæg efter funktion og kvalifikation. Fra den 1. januar 2012 tillægges skalatrin 14 og 17 et løntillæg, der omregnet til statens grundniveau pr udgør ca kr. årligt Kommunale pedeller over 21 år med mindst 1 års kommunal beskæftigelse har en arbejdsgiverbetalt pensionsordning, hvor der indbetales 12,5% af den pensionsgivende løn (forhøjet 1. april 2009). Pedeller over 25 år med mindst 3,5 års kommunal beskæftigelse har en arbejdsgiverbetalt pensionsordning, hvor der indbetales 13,48% af den pensionsgivende løn (forhøjet 1. april 2009). 1/3 af pensionsindbetalingen regnes for den ansattes egetbidrag og tillægges lønnen som en ikke ferieberettiget løndel (ved fratræden beregnes dog feriepenge af tillægget på samme måde, som for lærere, der er medlem af Lærernes Pension). Der ydes dispositionstillæg, hvis den ansatte skal stå til disposition uden for normal arbejdstid samt for delt tjeneste. Tillæggene er normalt ikke pensionsgivende. Arbejdet kan bestå i: a. Rengøringsopmåling b. Vedligeholdelse c. Haveanlæg d. Idrætsplads e. Skolegård f. Skolebuskørsel g. Snerydning h. Oplæring af elevrengøring i. Budtjeneste j. Låse op og i k. Varmeanlæg l. Kontakte håndværkere m. Opgøre olie/elforbrug n. Ansættelse af medhjælp o. Græsarealer p. Rengøring Pedelmedhjælper Pedelmedhjælpere er som regel timelønnet* medhjælp, der ikke er omfattet af Funktionærloven*. Som regel er man beskæftiget i en kortere periode på ikke over 32 uger. Lønnen pr. time beregnes som 1/1924 af årslønnen på skalatrin 14 med tillæg efter erfaring og kvalifikation. Pensionsordning på 12,5% af den pensionsgivende løn for mindst 21-årige efter 1 års arbejde inden for området. 3

4 stillinger Ungarbejdere får i kommuner kvotaløn på skalatrin 11, dvs. 15-årige får 42%, 16-årige får 45,8% og 17-årige får 56,6% af timelønnen på skalatrin 11. Der er ingen pensionsordning og man kan afskediges og forlange sig afskediget - til fratræden ved arbejdstids ophør den pågældende dag. Efter 6 måneders beskæftigelse gælder dog et afskedigelsesvarsel på 7 dage fra kommunens side, og efter 1 års beskæftigelse er afskedigelsesvarslet 21 dage. Pedelmedhjælperen arbejder under opsyn af en (ledende) pedel. Ved sygdom oppebærer den timelønnede dagpenge efter reglerne i dagpengeloven. Rengøringsassistent På kommuneskoler er kommunalt ansatte rengøringsassistenter ansat på overenskomst indgået mellem Kommunernes Landsforening og 3F. Kommunalt ansatte rengøringsassistenter med mindst 8 timers ugl. arbejde har funktionær*lignende status. Den årlige nettoarbejdstid er på timer. Pr. 1. januar 2012 er grundlønnnen skalatrin 14 (forhøjet 1. januar 2012 fra skalatrin 13) og suppleringsløn (kvalifikationstillæg og funktionstillæg og resultatlønstillæg). Der ydes tillæg for hovedrengøring og tillæg for arbejde udenfor normal arbejdstid (forskudttidstillæg). En rengøringsassistent, der fører tilsyn med andre (tilsynsassistent) har en lidt højere indplacering end alm. assistenter. Rengøringsassistenter med funktionærlignende status med mindst 1 års kommunal beskæftigelse og som er fyldt 21 år har en arbejdsgiverbetalt pension på i alt 12,75% (forhøjet 1. januar 2012 fra 12,55%) af den pensionsgivende løn. 1/3 af indbetalingen (egetbidraget) tillægges lønnen som ikke ferieberettiget løn på tilsvarende måde som for lærere, der er medlem af Lærernes pension. Timelønnede* rengøringsassistenter i en kommune aflønnes på samme skalatrin som månedslønnede. Ungarbejdere på 16 år får 66,4% af timelønnen på skalatrin 11 og ungarbejdere på 17 år får 74%. Opsigelses varslerne fra arbejdsgiversiden er fra 1 uge op til 4 måneder ved 12 års beskæftigelse. Fra arbejds tagerside er varslerne fra 7 dage op til 4 uger ved 12 års beskæftigelse. Timelønnede med mindst 1 års anciennitet har arbejds giverbetalt pension med 12,75% fra 1. januar Forretningsfører Indimellem støder man på stillingsbetegnelsen forretningsfører. De udfører samme slags arbejde som skolesekretærer, men har nok større beføjelser og højere løn. Det nærmeste sammenligningsgrundlag er mellemlederniveau i kommuner. Disse har typisk en grundløn på skalatrin 35. Chauffør Kørsel med skolebus er som regel en del af pedellens arbejdsopgaver. Har man en person udelukkende ansat som chauffør, kan man bruge samme vilkår, som for pedeller. SFO-medarbejdere pædagogisk personale Skolepædagoger er ansat til det pædagogiske arbejde i skolens fritidsordning, men kan også være ansat i skolens børnehave eller som børnehaveklasseassistent. En børnehaveklasseassistent er underordnet børnehaveklasselederen og arbejder ikke selvstændigt med undervisning af børnehaveklassebørnene. Dansk Friskoleforening og BUPL har aftalt et grundlag for ansættelse af pædagogisk personale i friskoler. Uanset om skolen har indgået overenskomst med BUPL eller ej, er det dette aftalegrundlag, Friskolernes Kontor rådgiver ud fra. Personalet kan opdeles i flg. kategorier: afdelingsledere uddannede pædagoger anderledes uddannede pædagoger 4

5 ikke pædagogisk uddannede ikke pædagogisk uddannede med PGU eller PAU stillinger Særligt skal det bemærkes, at der efter aftalen mellem Dansk Friskoleforening og BUPL ikke kan være ansat pædagogmedhjælpere på friskoler, da alle medarbejdergrupper ansættes som pædagogisk personale med forskellig løn efter uddannelseskategorierne. En af pædagogerne kan have funktionen stedfortræder eller souschef. Man kan desuden have en struktur uden daglig ledelse. Alle de ansatte har dermed samme lønforløb. Anderledes uddannede pædagoger er ansatte, der har erhvervet sig pædagogiske kvalifikationer på anden vis, fx gennem praktisk erfaring og/eller kurser. Afdelingsledere for ordninger under 150 børn (pr. april 2012) aflønnes på skalatrinene 39 og 41 med oprykning efter 4 års lederanciennitet. Ved ordninger med mellem 30 og 150 børn er der et 3. trin efter yderligere 4 års anciennitet til skalatrin 43. Ved ordninger med 151 børn og derover er afdelingslederen aflønnet på skalatrin 47. Uddannede pædagoger aflønnes på skalatrinene: 27, 29 31, 33 og 36 med oprykning hvert andet år. Anderledes uddannede aflønnes på skalatrinene: 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33 og 36 med oprykning hvert andet år. Ikke pædagogisk uddannede aflønnes på skalatrinene: 14, 15, 16, 17 og 19 med oprykning hvert andet år. Ikke pædagogisk uddannede med PGU eller PAU ansat efter 1. april 2012, får tillagt 6 skalatrin i forhold til ikke pædagogisk uddannede uden. I ordninger uden daglig ledelse aflønnes alle pædagogiske medarbejdere på skalatrinene: 28, 32 og 37 med oprykning hvert fjerde år. Nettoarbejdstidsnormen for det pædagogiske personale er på timer. Men da alle, (bortset fra evt. midlertidigt ansatte unge, der som led i et uddannelsesforløb har op til et års ansættelse i ordningen), har minimum 223 timer til øvrigt arbejde, er normen for timer til samvær med børnene (kerneydelsen) på timer årligt (maks). Uddannede pædagoger, som er fyldt 21 år og som er ansat med mindst 8 timer ugl. samt øvrigt pæd. personale, som er fyldt 21 år og som er beskæftiget mindst 8 timer ugl. og som har mindst 1 års anciennitet, ydes pension. Afdelingsledere ydes en arbejdsgiverbetalt pension på 15,5% af den pensionsgivende løn, medens de øvrige ansatte ydes en pension på 14,0% (april 2012). En tredjedel af pensionsindbetalingerne regnes som arbejdstagerens egetbidrag. Hele pensionen er dermed en udgift for skolen. Der er regler for tillæg til støttepædagoger og integrering af handikappede samt arbejdstidsbestemte tillæg. Arbejdstidsbestemte tillæg kan konverteres til lokalaftalte faste tillæg. Der er i øvrigt mange muligheder for lokalaftalte ændringer af vilkårene herunder akkordaftaler. Pædagogmedhjælpere Hvis skolen følger aftalen om ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved friskoler mellem Dansk Friskoleforening og BUPL, findes pædagogmedhjælperbegrebet ikke! 5

6 stillinger Pædagogmedhjælpere ansættes i kommunale institutioner mv. til at assistere skolepædagogerne med de arbejdsopgaver, der ikke kræver pædagogiske forudsætninger. Pædagogmedhjælperen arbejder under opsyn af en skolepædagog, en børnehaveklasseleder eller en lærer og under dennes ansvar. I en kommunal institution er pædagogmedhjælperne ansat på funktionær*lignende status efter overenskomst indgået mellem Kommunernes Landsforening og FOA. Medhjælperne i kommunale institutioner får pr. 1. april 2009 grundløn på skalatrin 13 evt. suppleret med kvalifikationstillæg. Medhjælpere med pædagogisk grunduddannelse (PGU eller PAU) aflønnes dog på skalatrin 19. Hertil kommer funktionstillæg for arbejde i børnehaveklasser (børnehaveklassemedhjælper) eller skoler (støttemedhjælper) på ca kr. månedligt for en fuldtidsansat. Pr. 1. januar 2012 tillægges skalatrinslønnen et årlig tillæg, der omregnet til statens grundniveau pr udgør ca kr til skalatrin 19 og kr. til skalatrin 13. Årsnormen er på timer netto. Ansatte, der er fyldt 25 år og som har været beskæftiget i mindst 3 år får arbejdsgiverbetalt pension med 14,79% af den pensionsgivende løn. 1/3 af pensionsindbetalingen regnes for arbejdstagerens egetbidrag og tillægges lønnen som et ikke ferieberettiget tillæg, efter tilsvarende retningslinier, som gælder for lærere, der er medlem af Lærernes Pension. Køkkenpersonale På det statslige skoleområde, som friskolerne er en del af, findes en overenskomst for køkkenpersonale indgået mellem Økonomaforeningen og Finansministeriet, som gælder ved bl.a. landbrugsskoler. Der findes også en overenskomst i staten for køkkenmedhjælpere. Hverken højskoler, efterskoler eller frie grundskoler med kostafdelinger er dog omfattet af disse overenskomster. Økonoma og økonomassistent Økonomaers og køkkenlederes løn aftales på basisløn (niveau okt. 1997, i det følgende omregnet til niveau). Basislønnen er afhængig af institutionens stedtillægsområde og antallet af kostdage. En skole med fx. 100 på kost i 200 skoledage vil have 100 x 200 kostdage = kostdage. Vedrørende barsel, omsorgsdage, barns første og anden sygedag, gruppelivsordning, time-/dagpenge og befordringsgodtgørelse mv. er man omfattet af lignende regler som gælder for lærerpersonalet. Arbejdsbestemte tillæg ved arbejde på helligdage og søndage og lørdage efter kl. 12 samt aften og natarbejde gives med timetillæg og frihedsopsparing med forskellige satser. Omlagt tjeneste, der ikke er varslet mindst 4 dage i forvejen udløser også tillæg. Ledende økonoma med mindre end kostdage: basisløn (II - IV), (V-VI). Ledende økonoma med mindst kostdage: basisløn (II - IV), (V-VI). Økonomaer og kokke indplaceres på: basisløn (II - IV), (V-VI). Økonomaer og kokke har en arbejdsgiverbetalt pension på i alt 18% af den pensionsgivende løn. 1/3 af indbetalingen (egetbidraget) tillægges lønnen som ikke ferieberettiget løn på tilsvarende måde som for lærere, der er medlem af Lærernes pension. Køkkenleder og ernæringsassistent samt kliniske diætister Køkkenledere er naturligvis ansat til at lave mad, men herudover kan der være andre arbejdsområder fx.: a. Kostregnskab b. Indkøb c. Oplæring af elever 6

7 d. Deltagelse i medarbejdermøder e. Ansættelse af øvrigt køkkenpersonale stillinger Køkkenledere med mindre end kostdage: basisløn (II - IV), (V-VI). Køkkenledere med mindst end kostdage: basisløn (II - IV), (V-VI). Ernæringsassistenter: basisløn (II - IV), (V-VI). Kliniske diætister og instruktionsøkonomaer: basisløn (II - IV), (V-VI). Køkkenledere og ernæringsassistenter mv. som har været ansat mindst 9 måneder og er fyldt 20 år har en arbejdsgiverbetalt pension på i alt 18% af den pensionsgivende løn. 1/3 af indbetalingen (egetbidraget) tillægges lønnen som ikke ferieberettiget løn på tilsvarende måde som for lærere, der er medlem af Lærernes pension. Køkkenmedhjælpere Iflg. overenskomst for køkkenmedhjælpere i statens tjeneste (FOA) før 1. april 2007 havde køkkenmedhjælpere en anciennitetsbaseret løn på skalatrin 9, 10, 11, 12, 13, 15 og 16. Oprykning skete efter et års anciennitet på skalatrinene 9, 13 og 15, medens oprykning til næste trin skete efter to års anciennitet på skalatrinene 10, 11 og 12. Der var ikke pensionsordning og nettoårsnormen var fastsat til timer. Fra 1. april 2007 er køkkenmedhjælperne gået over til basislønsystemet, hvor grundlønnen kan suppleres af kvalifikations-, funktions- og resultatlønstillæg, alle tal er omregnet til niveau: Under 2 års anciennitet: basisløn kr. (i stedtillægsområde 6 ydes et tillæg på kr.) Mll. 2 og 6 års anciennitet: basisløn kr. (i stedtillægsområde 6 ydes et tillæg på kr.) Pension: 15% fuldt arbejdsgiverbetalt pension. Basislønnen for ungarbejdere, der er fyldt 16 år er med et tillæg på i stedområde 6. Basislønnen for ungarbejdere, der er fyldt 17 år er med et tillæg på i stedområde 6. Andre Skoleassistent Skolerne kan ansætte ekstra personale til at aflaste lærerne, men disse kan dog ikke selvstændigt planlægge og gennemføre undervisning eller selvstændigt forestå tilsyn med eleverne. Skoleassistenterne kan varetage assisterende opgaver for at understøtte lærerfunktionen. Løn og ansættelsesvilkår vil ofte være at sammenligne med pædagogisk personale med eller uden pædagogisk uddannelse. Det afhænger dog af opgavesammensætningen for skoleassistenten. Frivillige (forældre) På en friskole udføres meget arbejde på frivillig basis af forældre. Det drejer sig især om vedligeholdelse af bygninger, men det kan også være mere omfattende. Hvis forældre indgår i undervisningen, må man nøje aftale, om der er tale om frivilligt arbejde eller lønnet arbejde. I henhold til Friskolelovens 7 og overenskomsten mellem Lærernes centralorganisation og Finansministeriet skal alt undervisningsarbejde aflønnes efter de aftalte regler. Hvis forældrene yder frivilligt arbejde, vil der således være tale om arbejde, der er aftalt med skolen/lærerne og har karakter af supplerende og midlertidig hjælp. Hvis en forældre blot har tilsyn med en klasse, er det ikke undervisning. 7

8 stillinger Frivillige ulønnede medarbejdere vil være omfattet af skolens lovpligtige arbejdsskadeforsikring, forudsat at der betales præmie, og at forholdet har karakter af et arbejdstager/arbejdsgiverforhold, hvor skolen har indkaldt og beskrevet det frivillige arbejde. Hvis en forældre kommer til skade under udførelse af et arbejde, vedkommende uden aftale med skolen selv tilfældigvis tager initiativ til, vil han ikke være omfattet af arbejdsskadeforsikringen. Kun en personlig heltidsulykkes forsik ring vil kunne dække helt frivilligt arbejde. Ulønnede frivillige, der samtidig modtager understøttelse eller lignende, må undersøge om det overhovedet kan tillades uden modregning i ydelsen. 8

9 9 Leksikondel Aften og natarbejde Ved arbejde uden for normal arbejdstid gives i mange tilfælde kompensation i form af højere timeløn eller erstatningsfridage eller der ydes en særlig ulempegodtgørelse. Normal arbejdstid vil sige hverdage mellem kl. 06 og 17. Ansættelsesbrev Ansatte, hvis arbejdstid har en varighed på mindst 1 måned og hvis arbejdstid er mindst 8 timer ugentlig, har krav på et ansættelsesbrev (lovpligtigt), der minimum skal indeholde følgende bestemmelser: 1. Parternes navne 2. Arbejdsstedet 3. Stillingsbetegnelse 4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt 5. Ansættelsesforholdets forventede varighed (normalt: indtil videre) 6. Beskæftigelsesgrad* 7. Ferieaftale* 8. Opsigelsesvarsler* 9. Løn* og pension* 10. Udbetalingsterminer* 11. Arbejdstid* Herudover bør ansættelsesbrevet indeholde bestemmelser om: Forholdsregler ved sygdom* Barsel* og omsorgsdage* Feriefridage* Frihed i forb. m. barns 1. og 2. sygedag* Aften og nattjeneste* (koloni, lejrskole*) Time-/dagpenge* og befordringsgodtgørelse Overtid* og afspadsering Evt. forkortet opsigelsesvarsel v. 120 sygedage Evt. prøveansættelse* Evt. udstedelse af frigørelsesattest* ved nedsat beskæftigelse. Frihed til efter-/videreuddannelse* Forligsprocedurer (forligsnævn*) Begge parter underskriver to eksemplarer af ansættelsesbrevet, det ene til skolen og det andet til den ansatte. Arbejdstid, beskæftigelsesgrad Arbejdstid og beskæftigelsesgrad skal fremgå af det lovpligtige ansættelses brev*. Ved arbejdstid forstås den normale daglige arbejdstids begyndelses- og slut tidspunkt, hvilke dage (hverdage) der er arbejdsdage og hvilke der er fridage. Beskæftigelsesgraden angives som antallet af planlagte arbejdstimer pr. uge eller pr. år incl. eventuelle timeakkorder. Ofte opgives den som en decimal brøk (med 4 decimaler), den såkaldte lønbrøk, der beregnes som den planlagte arbejdstid i perioden divideret med periodens (netto)norm. Nettonormen* kan variere efter hvor mange helligdage, der falder på hverdage (søgnehelligdage) i perioden, eller den kan fastlægges som et gennemsnit. Nedsættelse af beskæftigelsesgraden, der ikke er ønsket af den ansatte, betragtes som afsked, og skal varsles efter de almindelige afskedigelsesvarsler. Hvis man har en timeakkord*, der er afhængig af beskæftigelsesgraden, beregnes beskæftigelses

10 Leksikondel graden som den planlagte arbejdstid excl. timeakkorden divideret med nettonormen minus timeakkorden. Fx. har pædagoger ofte en sådan timeakkord på 223 timer til øvrige opgaver udover tilsyn med børnene. Pædagogens beskæftigelsesgrad bliver da: Planlagt arbejdstid med børnene (tilsynstid) divideret med 1449, idet 1449 er pædagogens nettonorm på 1672 minus timeakkorden på 223 timer. ATP Alle ansatte får beregnet ATP efter A-satserne. Barns første og anden sygedag I ansættelsesbrevet* kan man aftale, at man har ret til frihed med løn ved et barns første og anden sygedag. Fridagene er beregnet til at få lejlighed til at sørge for alternativ pasning, hvis sygdommen udstrækker sig over flere dage. Betingelsen for imødekommelse af tjenestefriheden vil være: 1. Fraværet er nødvendigt af hensyn til barnet, og 2. tjenestefriheden er forenelig med forholdene på tjenestestedet. Retten til fravær kan i øvrigt inddrages ved misbrug. Barselsorlov Funktionærloven* indeholder bestemmelser om graviditets- og barselsorlov i 7. Efter disse er arbejdsgiveren pligtig til at yde funktionæren halv løn fra 4 uger før forventet fødsel og til 14 uger efter fødslen. Reglerne efter Funktionærloven er imidlertid ude af trit med almindelig praksis (i hvert fald på friskoler). I almindelighed aftaler man at benytte samme regler, som gælder for lærerne. I ansættelsesbrev (F12) benyttes som standard reglerne fra læreroverenskomsten, dvs. fuld løn fra 6 uger før forventet fødsel og indtil 26 uger efter fødslen. Barselsorlov / forældreorlov Graviditetsorlov med løn fra 6 uger før forventet fødsel. Dagpengerefusion fra kommunen fra 4. uger før termin og i resten af lønperioden. Under orlov uden løn betaler skolen fortsat pension. 32 uger dagpengeret i alt K / M Orlov m. løn K 6 uger Orlov m. løn K / M 6 uger I ovenstående skematiske fremstilling For børn står født K efter for kvinden 1. april og M 2008 for manden. Der kan søges refusion fra Hvis faderen (M) ikke tager lønnet orlov, kan moderen tage op til 20 ugers forældreorlov med Refusionsberettiget dagpenge efter de i 12 ugers forældreorlov med løn. Nærmere oplysninger kan (fra findes 1. januar i Personalestyrelsens 2009 også for alle og andre centralorganisationernes end lærere) publikation: Barselsvejledning, som kan downloades fra Dansk Friskoleforening Som ansat på en friskole, der er tilsluttet Dansk Friskoleforening, er man automatisk medlem heraf. Det betyder bl.a., at du kan møde op til Dansk Friskole forenings generalforsamlinger og give din mening og stemme tilkende og selv blive valgt til styrelsen. Både forældre og ansatte har mulighed for at benytte Dansk Friskoleforenings konsulenter på Friskolernes Kontor. 10

11 Leksikondel Efter-/videreuddannelse Frihed til efter- og videreuddannelse, der skønnes at være til gavn for arbejdsstedet, kan bevilges med hel eller delvis løn. Udgifter i forbindelse med uddannelsen betales af arbejdsgiveren. Se endvidere Time-/dagpenge*. Ferieaftale Ferieaftale er den konkrete aftale om feriens tilrettelæggelse, som de enkelte medarbejdere har med skolen. Iflg. Ferieloven* har alle ret til 5 ugers ferie. Hovedferien, der mindst har en varighed af 3 uger skal lægges i perioden 1. maj til 30. september som en sammen hængende periode. Ferien tilrettelægges af arbejdsgiveren efter forhandling (aftale) med arbejdstageren. Ferien skal varsles mindst 3 måneder før hovedferiens begyndelse og senest 1 måned før restferien. I mange tilfælde bestemmes det, at hovedferien er på fx 4 uger, som afholdes i elevernes sommerferie. Feriefridage og særlige feriedage I løbet af de seneste år har man på næsten alle arbejdsområder indført begrebet feriefridage og særlige feriedage. For lærere på friskoler gælder flg. regler: Siden 1. jan 2003 optjenes 5 særlige feriedage pr. kalenderår, som kan afvikles eller udbetales i det følgende ferieår (1. maj til 30. april) eller evt. skoleår (1. august til 31. juli). Den ansatte og arbejdsgiveren kan aftale om feriedagenes skal udbetales eller afvikles. Ved afvikling har skolen den afgørende ret til at fastsætte datoerne, selv om den ansattes ønsker så vidt muligt skal respekteres. Hver dag regnes til 5,4 timer for lærere, 6,4 timer for pædagogisk personale og evt. 7,4 timer for andre x beskæftigelsesgraden. Ved udbetaling udbetales 2,5% af feriepenge beregnings grund laget for det pågældende optjeningsår. Evt. ret til feriefridage og særlige feriedage samt reglerne herfor skal fremgå af ansættelsesbrevet*. Det er standard i Ansættelsesbrev (F12). Ferielov Efter ferieloven har alle ret til 5 ugers ferie om året. Feriepenge udbetales efter to forskellige principper: 1. Feriepenge, der løbende indsættes på FerieKonto. Normalt 12,5% af den ferieberettigede løn. 2. Ferie med løn. For hver måneds ansættelse i et kalenderår optjenes ret til 2,08 feriedage med løn. Holder man ferie uden at have optjent ret hertil, fradrages et beløb i lønnen. Fradraget udgør 4,8% af den normale måneds løn for hver arbejdsdag. Hvis man er omfattet af Ferieaftalen i staten, udgør fradraget dog kun 4,62% af månedslønnen. I tilknytning til ferien udbetales den særlige feriegodtgørelse på 1,5% af den A-skattepligtige løn i kalender året forud for ferien (optjeningsåret). Ved fratræden beregnes feriepenge for den ikke afholdte ferie. Disse skal altid indsættes på Ferie Konto, bortset fra tilfælde, hvor den ansatte forlader det danske arbejdsmarked. Forligsnævn Hvis der opstår tvister i afskedigelsessager, kan den forurettede part få sagen bedømt ved domstolene ved civilt søgsmål. Ofte aftaler man dog i ansættelses brevet* en procedure for forlig udenom domstolene. Friskolernes Kontor påtager sig ofte rådgivningsopgaver i afskedigelsessager såvel som sager vedrørende øvrige arbejdsvilkår både overfor skolen og den ansatte. Som en særlig service overfor både skoler og medarbejdere påtager Forligsnævnet nedsat af Dansk Friskoleforening sig at forsøge at forlige parterne uden udgift for disse. Dog refunderes ikke udgifter til parternes egne engagerede rådgivere samt rejse- og opholdsudgifter og udgifter vedrørende tabt arbejdsfortjeneste. Forudsætningen for at inddrage forligsnævnet er, at man benytter de standard ansættelsesbreve, som er udarbejdet af Friskolernes Kontor. 11

12 Leksikondel Frigørelsesattest Ved nedsat arbejdstid har den ansatte under visse omstændigheder mulighed for at få supplerende dagpenge. Skolen skal da udstede en frigørelsesattest til den ansatte. Attesten består blot af et brev, hvori skolen erklærer, at medarbejderen er fritaget for sit opsigelsesvarsel over for skolen, hvis vedkommende tilbydes et fuldtidsarbejde. Funktionærlov Funktionærer på friskoler er medarbejdere beskæftiget med kontorarbejde, bistands ydelse af teknisk, klinisk, pædagogisk karakter eller arbejdsledelse. Beskæftigelsesgraden* skal være på mindst 8 timer om ugen. Sekretærer, pedeller og skolepædagoger er dermed funktionærer, hvis de har mindst 8 timers ugentlig beskæftigelse. Deltidsansatte med under 8 timers beskæftigelse kan ved aftale (ansættelsesbrev*) tillægges funktionærlignende status. Rengøringsassistenter og pædagogmedhjælpere behøver ikke at have funktionær status, selv om beskæftigelseskravet er opfyldt. Funktionærloven indeholder bl.a. bestemmelser om: Opsigelsesvarsler* Løn under sygdom* Tjenestefrihed i øvrigt med eller uden løn (orlov*) Ret til at organisere sig Ret til at forhandle løn og arbejdsvilkår Prøveansættelse* Efterindtægt (løn til boet efter en afdød) Funktionærloven kan ikke fraviges til ugunst for den ansatte. Gruppeliv Øvrige ansatte på friskoler kan være tilmeldt gruppelivsordningen gennem forsikringsmæglerfirmaet Willis. Præmien indbetales af skolen og gives den ansatte som løntillæg, der beskattes på samme måde som øvrige løndele. (Lærerne skal tilmeldes Forenenede Gruppeliv ) Jubilæumsgratiale Man kan aftale at det øvrige personale er omfattet af statens regler for jubilæumsgratiale ved 25, 40 og 50 års tjeneste. Ledere og mellemledere Ledere og mellemledere er under alle omstændigheder omfattet af Funktionær loven*. I de fleste tilfælde, vil kun skolelederen (den øverste leder) have en ikke højeste arbejdstid, medens de øvrige ledere med mere eller mindre selvstændig ledelseskompetence vil være at betragte som mellemledere med (i princippet) optalt arbejdstid. Som regel vil mellemlederne have en timeakkord til sine ledelsesopgaver. Mellemledere, som fx ledende pedeller (der er nærmeste foresatte for rengøringsmedarbejderne), vil ofte ud over den normale stillingsløn for de menige medarbejdere få et ledertillæg, men kan også, som fx pædagogiske afdelingsledere indplaceres i særlige lønforløb. Lejrskole og anden tjeneste udenfor skolen Udgifter til befordring og forplejning (time-/dagpenge*) i forbindelse med tjeneste udenfor det normale arbejdssted betales af skolen. Tiden til arbejdet kan være aftalt som en timeakkord, idet tid til pauser (arbejdsfrit ophold) og sovetid eventuelt beregnes på særlig måde. Der kan være aftalt særligt tillæg eller erstatningsfrihed i forbindelse med sådan tjeneste. 12

Vejledning til ansættelsesbreve på friskoler

Vejledning til ansættelsesbreve på friskoler F(11) juni 2009 Vejledning til ansættelsesbreve på friskoler Vejledningen består af to dele: Den første giver oplysninger om de særlige vilkår, der er gældende for de forskellige stillingskategorier i

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES KONTOR April 2012 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES HUS Maj 2014 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler Friskolernes Hus Juni 2015 Indhold Ferieloven og ferieaftalen 3 Optjening af ferie 4 Afvikling af ferie 4 Feriepenge eller løn i ferien? 5 Fastpåregnelige løndele 5 Ferie

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFD s standardudgave af juni 2010. Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag!

Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFD s standardudgave af juni 2010. Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag! Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFD s standardudgave af juni 2010. Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag! 1. Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Højskolens

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening

Overenskomst mellem Den selvejende institution Under Kastanien og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening 1 Område Denne overenskomst omfatter personer der ansættes i lærerstillinger

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt Ansættelsesbrev For ledere, lærere og børnehaveklasseledere, der er ansat på en skole oprettet i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler m.v. Dette ansættelsesbrev anbefales af Dansk Friskoleforening

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Dagens program (fortsat)

Dagens program (fortsat) Dagens program Kl. 10.30-12 Højskolerne og de statslige regler Barsel - regler og rammer - Orlovstyper med og uden løn samt varighed - Varslingsfrister/orienteringsbreve, placering af orlov - Omsorgsdage

Læs mere

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 KAPITEL 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 Overenskomstens område Overenskomsten omfatter ledere og lærere, der underviser på Munkegaarden.

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2008 Cirkulære af 9. juni 2008 Perst. nr. 014-08 PKAT nr. J.nr. 08-524-43 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Pædagogisk personal ansat iht. overenskomst med BUPL får forhøjet deres pensionsprocent pr. 1. april 2014 med 0,3 procentpoint. Se i øvrigt side 9.

Pædagogisk personal ansat iht. overenskomst med BUPL får forhøjet deres pensionsprocent pr. 1. april 2014 med 0,3 procentpoint. Se i øvrigt side 9. Jr.nr. 206/4 Den 11.03.14 DANSK FRISKOLEFORENINGs LØNTABEL FOR LEDERE, LÆRERE og BØRNEHAVEKLASSELEDERE samt pædagogisk personale ansat iht. aftale med BUPL gældende fra 1. april 2014 Løbenr.:039 Indledning

Læs mere

Ajourføring af Ansættelsesregistret

Ajourføring af Ansættelsesregistret April 2015 Pr. 30. april 2015 Vejledning om Ajourføring af Ansættelsesregistret pr. 30. april 2015 1 0. Indledning... 3 1. Hvilke ansættelser?... 3 2. Hvor ajourføres oplysningerne?... 4 3. Ajourføring

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension Side 1 Administrationsgrundlag for pension KL Side 2 Indholdsfortegnelse Side I. Indledende bemærkninger... 3 II. Pensionsbestemmelser... 3 1) Opsamlingsordning:...3 a) Månedslønnet personale:... 3 b)

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Generelle bemærkninger Medarbejder og arbejdsgiver vil normalt have en fælles interesse i at have afklaret, hvilke vilkår der er gældende

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015 OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2013-2015 INDHOLDSOVERSIGT 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 2 AFGRÆNSNING 1 3 MÅNEDSLØNNEDE 1 4 ANCIENNITET

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Cirkulære om Ferieaftalen 2005 Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge Varigt ansatte timelønnede bliver månedslønnede Med virkning fra 1. august 2014 overgår medarbejdere med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge fra timeløn til månedsløn forudsat at de er

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt

Vejledning til ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt Når du tilbydes ansættelse hos en privat arbejdsgiver vil det som oftest være hos en arbejdsgiver, hvor Etf ikke har en overenskomst og derfor ansættes du på en individuel

Læs mere