Fornyelse af samarbejdsgrundlaget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fornyelse af samarbejdsgrundlaget"

Transkript

1 DLF kreds 45 Solrød Lærerforening Egeparken 31 B, 3.tv 2680 Solrød Strand Tlf Kredskontorets åbningstider: Mandag kl Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Kredsstyrelsen: Formand: Hanne Rothausen Faurfelt Næstformand: Tanja Siiger Kasserer: Helle Loch Nyboe TR Havdrup skole: Anne-Mette Olsen TR Uglegårdsskolen: Else Pedersen TR Munkekærskolen: Louise Rasmussen HUSK!! at din fagforening deltager i debatten i samfundet og arbejder for dig. Gå ind på Læs blandt andet om: - Fornyelse af samarbejdsgrundlaget - OK 15 - Generalforsamling - Ferieregler/manglende optjening af ferie - Sygdom under ferie - Seniordage - Pensionsarrangement til november - Pensionisttur til synagogen i Krystalgade Fornyelse af samarbejdsgrundlaget På baggrund af den positive evaluering af samarbejdsgrundlaget har Solrød Lærerforening og Solrød Kommune valgt at forny samarbejdsgrundlaget med mindre justeringer. Det er blandt andet fastsat en dato for, hvornår drøftelserne i MED forud for skoleåret skal være afsluttede, og så er det understreget, at skolerne skal samarbejde om en fælles håndtering af opgaver, der involverer lærere på tværs af kommunen. Dette er fx praktik vedrørende lærerstuderende, prøveafvikling og censur, tværkommunale fagudvalg mv. Sideløbende med drøftelserne om samarbejdsgrundlaget lokalt kørte forhandlingerne om OK 15 centralt. Et af resultaterne af OK 15 blev 15 punkter om arbejdstid. I samarbejdsgrundlaget er der taget højde for de 15 punkter, hvilket vi er meget tilfredse med. OK 15 D trådte overenskomst 2015 i kraft. Overenskomsten er 3-årig denne gang, og gælder derfor til Overenskomsten er resultatet af forlig mellem KL og Forhandlingsfællesskabet (de generelle forhandlinger) og mellem KL og Lærernes Centralorganisation (de specielle forhandlinger) Overenskomsten indebærer følgende lønstigninger inkl. forventet udmøntning fra reguleringsordning (lønudviklingen på den offentlige arbejdsmarked følger det private arbejdsmarked): Pr. 1. april 2015 stiger lønnen med 0,96 % Pr. 1. oktober 2015 stiger lønnen med 0,64 % Pr. 1. januar 2016 stiger lønnen med 0,5 % 1

2 Pr. 1. oktober 2016 stiger lønnen med 1,0 Centralt lærertillæg bortfalder. % Pr. 1. januar 2017 stiger lønnen med 1,2 % Pr. 1. oktober 2017 stiger lønnen med 1, 12 % Pr. 1. april 2016 stiger lønnen 1 løntrin for lærere, børnehaveklasseledere, skolekonsulenter og LC psykologer, der p.t. aflønnes på løntrin 44 eller derunder. Pr. 1. april 2016 stiger lønnen 7000 kr. = kr. i 2015 niveau for lærere og børnehaveklasseledere, der p.t. aflønnes på løntrin 45 eller derover. Pr. 1. april 2016 stiger lønnen kr. = kr. for skolekonsulenter og LC skolepsykologer, der p.t. aflønnes på løntrin 45 eller derover. Pr. 1. august 2015 bortfalder undervisningstillæg under 750 timer for lærere og 835 timer for børnehaveklasseledere. I stedet får man Undervisertillæg. OK ansatte lærere: kr. = kr. Tjenestemænd og lærere på personlig ordning: kr. = kr. OK ansatte børnehaveklasseledere: kr. = kr. Tjenestemandsansatte bh. kl. ledere og bh. kl. ledere på personlig ordning: kr. = kr. Undervisningstillæg for timer over 750 (lærere) og 835 (bh. kl. ledere) stiger fra 84,05 90 kr. = 117,50 kr. Fritvalgstillægget stiger fra 0,60 % til 0,65 % Tillæg for specialundervisning i særlige klasser eller hold bortfalder. Tillægget bevares som en personlig ordning for de lærere, der i skoleåret 2014/2015 har varetaget specialundervisning i særlige klasser eller hold. Den personlige ordning bevares så længe, man har specialundervisningen. Tillæg for specialundervisning i forhold til enkeltelever med støtte bortfalder. 6. ferieuge Som udgangspunkt bestemmer man helt selv, hvornår feriedagene fra 6. ferieuge afvikles. Det forudsættes dog, at medarbejderen giver besked til lederen så tidligt som muligt i ferieåret, det vil sige, lige så snart medarbejderen ved, hvornår feriedagene ønskes afholdt. Lederen kan ikke varsle, hvornår 6. ferieuge skal afholdes. Hensynet til arbejdets udførelse kan hindre afviklingen af feriedagene. Har en meget stor del af medarbejderne på arbejdspladsen eksempelvis valgt den samme dag til afvikling af en feriedag, kan hensynet til arbejdets udførelse hindre, at alles ønsker om afvikling på denne dag kan opfyldes. Hvis en medarbejder er syg før afholdelse af 6. ferieuge, har den ansatte ret til at få ferien suspenderet. At ferien er suspenderet betyder, at ferien i stedet skal afholdes på et andet tidspunkt. Hvis medarbejderen bliver syg under afholdelse af 6. ferieuge, gives der ikke erstatningsferie, medmindre arbejdsgiveren skønner, at der foreligger 2

3 særlige omstændigheder for, at ferien helt eller delvist suspenderes. Ønsker man 6. ferieuge afviklet som en generel lettelse i det daglige arbejde, som det kendes fra de tidligere regler, er dette også muligt. Placerer man feriefridagene på dage, hvor der er planlagt med 0 timers arbejdstid (de såkaldte 0-dage ) og aftaler, at de tæller som 37 timer, skal der arbejdes 37 timer mindre på de øvrige arbejdsdage. Man kan også vælge at få 6. ferieuge udbetalt. Udvidelse af øremærket forældreorlov med løn til fædre. Faderens nuværende ret til 6 ugers forældreorlov udvides med én uge, så faderen får ret til 7 ugers øremærket forældreorlov med løn. Bestemmelsen omfatter også medmødre og mandlige adoptanter. Børns hospitalsindlæggelse. Den nuværende ret til frihed ved børns hospitalsindlæggelse udvides med 5 dage således, at den ansatte har ret til frihed med løn i op til 10 arbejdsdage pr. år ved hospitalsindlæggelse. Uenighed mellem KL og Danmarks Lærerforening 2 måneder efter ikrafttrædelse af Overenskomst 15 er der uenighed mellem KL og Danmarks Lærerforening (LC) om tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid. Ved OK 15 lykkedes det ikke at blive enige om en ny arbejdstidsaftale, så arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere m. fl. følger stadig Lov 409. I stedet blev der vedtaget 15 punkter vedr. arbejdstid, som skal bidrage til, at lærere og ledere får en arbejdssituation, der gør, at de kan lykkes med deres vigtige opgave. Uenigheden drejer sig om punkt 3 i arbejdstidsbilaget. Der står i punkt 3: I drøftelserne af opgaveoversigten indgår en drøftelse af det forventede tidforbrug til forberedelsen og de øvrige opgaver. Opgaveoversigterne skal være udtryk for retfærdighed og udarbejdet ud fra forståelige, gennemskuelige og saglige kriterier. Det er udtrykket drøftelse af det forventede tidsforbrug, der giver problemer. KL mener ikke, at der skal sættes et konkret timetal på forberedelsesopgaven, hverken dele af denne eller den samlede opgave. Det er opgaven, der er i fokus ikke tiden. Der skal selvfølgelig være tid til at løse opgaverne, og det skal være muligt for læreren at løse de opgaver, der er i forbindelse med undervisningen, herunder også, at læreren skal have mulighed for at forberede sig. Men der må ikke sættes et konkret timetal på! Danmarks Lærerforening mener, at skolelederen skal oplyse læreren om, hvor meget tid skolelederen forventer, at læreren bruger på forberedelsesopgaven, og at dette kan gøres til genstand for en drøftelse. DLF s fortolkning betyder ikke indførelse af en faktor som i den tidligere arbejdstidsaftale A 08, men skolelederen skal efter DLF s opfattelse melde et konkret tal på forberedelsesopgaven ud til lærerne. Hvordan skal læreren ellers kunne vurdere, om den afsatte tid er tilstrækkelig til at kunne løse opgaven? 3

4 Kredsformændene i foreningen har sendt et brev til KL s bestyrelse, hvori der stærkt beklages den situation, vi er havnet i, og hvor vi nu bliver nødt til at forberede en fagretslig sag mod KL. Brevet kan læses her: https://www.folkeskolen.dk/~/7/2/brevtilkl.pdf Overnævnte strid kommer ikke til at berøre lærerne i Solrød i kommende skoleår, da vi har fornyet Samarbejdsgrundlaget mellem Solrød Lærerforening og Solrød Kommune, og de overfor nævnte 15 punkter om arbejdstid er indeholdt i Samarbejdsgrundlaget. Generalforsamling 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt d på Uglegårdsskolen. 35 medlemmer deltog. Henrik Bådum blev valgt som dirigent og ledte os med sædvanlig myndighed igennem generalforsamlingen. Efter formandens aflæggelse af mundtlig beretning, var der mulighed for at stille spørgsmål og rejse punkter i beretningen til debat. Kredsstyrelsen havde foreslået, at politikken vedr. samarbejde mellem pædagoger og lærere blev fjernet, da den er lavet for en del år siden og ikke i sin nuværende udformning er relevant længere. Debatlysten var ikke stor, så efter besvarelse af nogle få spørgsmål, blev beretningen vedtaget. Formanden fremlagde regnskabet for 2014, da kassereren var sygemeldt. På trods af et budgetteret underskud, kom vi ud af 2014 med et mindre overskud. Det blev vedtaget at hensætte 5000 kr. til et evt. medlemsarrangement. Budgettet for 2015 blev ligeledes vedtaget. Kredsstyrelsen foreslog at fastholde det nuværende frikøb, men da nye overenskomstansatte kredsstyrelsesmedlemmer 4 er dyrere at frikøbe end tjenestemænd, og vi ikke må hæve kontingentet før tidligst i 2017 (eftervirkning fra lockouten i 2013), blev vi nødt til også at budgettere med et underskud i Kredsstyrelsen tilkendegav, at det budgetterede underskud er forsvarligt. Det gav anledning til en kort debat om kredsens bæredygtighed i fremtiden, men vi blev enige om at se tiden an, da ingen ved, hvordan Solrøds fremtid som selvstændig kommune ser ud. Ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til rengøringshjælp blev vedtaget. Der var ingen punkter til eventuelt. Mundtlig og skriftlig beretning samt regnskab og budget kan ses på den nye hjemmeside Ferieregler En fuldtidsbeskæftiget optjener 18,5 ferietimer pr. måned. Optjeningen opgøres pr. kalenderår (optjeningsåret), og afviklingen finder sted i det følgende ferieår, der går fra 1. maj i det følgende kalenderår til næste 30. april. Et års fuldtidsbeskæftigelse giver 222 ferietimer, hvilket svarer til 6 uger. Har du været ansat samme sted i hele kalenderåret, vil du i ferien få udbetalt sædvanlig løn, dvs. samme løn som før ferien. Har du ikke været ansat samme sted i hele optjeningsåret og derfor ikke har optjent ret til ferie med løn i 222 timer, bliver der fratrukket løn for den del af perioden, der ikke kan dækkes af lønnede ferietimer. Du vil sædvanligvis medbringe feriepenge fra den tidligere arbejdsplads, og disse vil kunne dække hele eller en del af den manglende løn.

5 Hvis du ikke har ferieoptjening og feriepenge fra en tidligere arbejdsplads, vil der blive trukket i din løn. Har du fået udbetalt dagpenge i fx en periode af optjeningsåret, vil du kunne få feriedagpenge i den periode, der svarer til perioden på dagpenge, såfremt du er dagpengeberettiget i ferieperioden. Kontakt DLF-A for nærmere oplysninger. Det er vigtigt, at man melder sig syg med det samme. Melder man sig fx først syg på den 3. sygedag, tæller de første 2 sygedage som udgangspunkt ikke med. Er man syg før tidspunktet for den aftalte feries begyndelse og stadig sygemeldt, når ferien begynder, vil man være berettiget til at få ferien i sygdomsperioden suspenderet og udskudt til senere afholdelse. Nyuddannede Hvis du er blevet ansat den 1. august, vil du efter det første skoleår have optjent ret til 5/12 ferie, idet du har været ansat i 5 ud af de 12 måneder i optjeningsåret, som svarer til kalenderåret. I den første sommerferie efter du er startet som lærer, får du derfor kun 5/12 løn i sommerferien. Du kan få supplerende dagpenge, hvis du er medlem af dlf/a. Du skal melde dig ledig på jobcentret og gøre opmærksom på, at du er ramt af en kollektiv ferielukning så er du uforskyldt arbejdsløs og vil kunne få arbejdsløshedsdagpenge. Du kan først få dagpenge fra det tidspunkt, hvor du melder dig ledig. Husk derfor at gå i jobcentret den første feriedag, hvis du ikke har ferie/feriepenge til gode. Kontakt DLF-A for nærmere oplysninger. Sygdom under ferie Man har ret giver til erstatningsferie, hvis man bliver syg i ferien. Man har dog først ret til erstatningsferie fra den 6. sygedag under ferie. Sygdommen skal dokumenteres ved en lægeerklæring, og udgiften til fremskaffelse af lægeerklæringen skal den ansatte selv betale. 5 Seniordage Ret til seniordage? Hvis du er månedslønnet ansat, har du ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i: 2 dage i det kalenderår du fylder 60 år 3 dage i det kalenderår du fylder 61 år 4 dage fra det kalenderår du fylder 62 år Seniordagene skal afvikles inden for kalenderåret. Hvornår? Du skal tidligst muligt varsle, på hvilket tidspunkt du ønsker at holde dine seniordage. Dit ønske skal imødekommes, medmindre arbejdets udførelse hindrer dette. Hvordan kan seniordage afvikles? Seniordage kan afholdes som hele eller halve dage. Seniordage kan afvikles i timer, såfremt der indgås aftale herom. Ikke afholdte seniordage bortfalder ved kalenderårets udløb, medmindre de aftales overført til det efterfølgende kalenderår. Seniordage eller penge? Ikke afholdte seniordage i et kalenderår udbetales ved ansættelsesforholdets ophør.

6 Du kan 'veksle' din ret til seniordage til en bonus Lærerkalender eller til et ekstraordinært pensionsbidrag. Hvis du ønsker det, så skal du give din arbejdsgiver besked herom senest den 1. oktober i kalenderåret, inden seniordagene skal bruges. Hvis du vælger en bonus udbetales der pr. seniordag 0,47 % af din løn og særydelser, der er pensionsgivende, ved den førstkommende lønudbetaling efter kalenderårets udløb. Hvis du vælger pension, indbetales der løbende et ekstraordinært pensionsbidrag svarende til en procentvis forhøjelse af pensionsprocenten med 0,4 procentpoint pr. seniordag, ved den førstkommende pensionsindbetaling efter kalenderårets udløb. Pensionsarrangement for alle i alle aldre Solrød Lærerforening holder i samarbejde med Greve Lærerforening et pensionsarrangement den 17. november i Greve fra til Program: Jesper Skjødt fra Lærernes A-kasse fortæller om A-kasse og efterløn Annelise Rosenberg fra Lærernes Pension fortæller om pensionsordningen. Som led i besparelser i DLF besluttede man fra centralt hold at spare lærerkalenderen væk. Mange lærere er glade for kalenderen, så vi bestemte os for at undersøge behovet blandt medlemmerne i Solrød. Det viste sig, at der var et behov, og derfor slog vi os sammen med en del andre kredse og fik fremstillet en kalender i stil med kalenderen fra DLF. Vi er rigtig tilfredse med resultatet, og som noget nyt er der et indstik med oplysninger om Solrød Lærerforening. Du får kalenderen hos din TR, hvis du har bestilt. Pensionister kan afhente kalenderen på kredskontoret. Tur til Synagogen i Krystalgade Den 2.marts Vores besøg i Synagogen fandt sted dagen før blomsterhavet i Krystalgade blev fjernet. De inderste og dermed nu visne buketter var blevet lagt den 15/2 lige efter terrormordet på Dan Uzan. Inde i den smukke bygning fortalte vores guide, som er praktiserende ortodoks jøde, om sit liv privat og som folkeskolelærer og lærer i den jødiske skole på Østerbro, Karolineskolen. Arrangementet er både for tjenestemænd og Okansatte, sidste del er dog mest for OK-ansatte. Vi kommer over emner som efterløn, pensionssystemet, hvor længe man skal arbejde, hvor meget man får udbetalt, hvad sker der ved sygdom og arbejdsløshed og meget mere. Rådgivning om tjenestemandspension gives ikke denne dag. Henvendelse om dette skal som sædvanlig ske til kredsen. Vi beså en Tora-rulle og hørte om fremstilling af den. Det meget givende besøg sluttede med et kik ind i det rituelle baderum, Mikvah'en. Turen sluttede med lidt frokost i den græske restaurant Ellos i Fiolstræde. Stig Rhode Du tilmelder dig hos din TR, når vi nærmer os. 6

7 Pensionisterne har desuden været på tur til Assistents Kirkegård i foråret. Ny hjemmeside Vi har gennem en længere periode arbejdet på en ny hjemmeside, der både er mere moderne og overskuelig. Vi havde et ønske om en mere levende og anvendelig hjemmeside, hvor medlemmerne dels kunne læse nyt fra Solrød Lærerforening, DLF og Folkeskolen. Dels kunne orientere sig i forhold til samarbejdsgrundlag, løn, pension, barsel, sygdom og meget andet. Hjemmesiden er allerede i luften og kan ses her: Endelig ønskes I alle en god sommer. Vi håber, vejret bliver noget bedre, end det er i skrivende stund. Kredsstyrelsen i Solrød Lærerforening 7

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler Friskolernes Hus Juni 2015 Indhold Ferieloven og ferieaftalen 3 Optjening af ferie 4 Afvikling af ferie 4 Feriepenge eller løn i ferien? 5 Fastpåregnelige løndele 5 Ferie

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Nyuddannet og ferie! Hvad så?

Nyuddannet og ferie! Hvad så? 14. oktober 2010 Nyuddannet og ferie! Hvad så? Feriepenge m.v.: Timenede: af sagsbehandler Svend Hviid Ferie med 12½ % feriegodtgørelse i den del, der er optjent "ferieret" i kalenderåret forud. Resten

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning Staten. Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN!

Løn- og ansættelsesvejledning Staten. Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 Foto: Lizette Kabré Layout:

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011 Marts 2011 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ferietid Undgå utilfredshed blandt medarbejderne. Læs hvordan ferie varsles korrekt på side 6. Krav fra 3F Krav om overenskomster fra 3F og forhandling

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler

OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler OVERENSKOMST- HÅNDBOG OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie grundskoler BUPL s og Frie Grundskolers Fællesråds overenskomsthåndbog OK 05-08 for pædagoger og pædagogisk personale ved frie

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning?

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning? Sæt ny løn på dagsordenen Få indflydelse på budgettet Diskuter råderummet til ny løn Det kan du få inspiration til i denne vejledning Penge til ny løn Løngangstræde 25, 1 1468 København K e-mail: kto@kto.dk

Læs mere

Midlertidige ansættelser

Midlertidige ansættelser Midlertidige ansættelser Dansk Magisterforening Magistrenes Hus Lyngbyvej 32 F 2100 København Ø Telefon: 39 15 30 45 Telefax: 39 15 30 55 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Arkæolog Hanne Dahlerup

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår kommunalt/ regionalt ansattes smuligheder

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 Overenskomst Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere Lilleskolerne Private Gymnasier og Studenterkurser

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere