Integreret indsats for sindslidende med misbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integreret indsats for sindslidende med misbrug"

Transkript

1 Integreret indsats for sindslidende med misbrug oktober Et samarbejde mellem regionspsykiatrien Horsens og Hedensted Kommune - Projektopsamlings rapport

2 Indholdsfortegnelse Integreret indsats for sindslidende med misbrug Projektopsamlings rapport 0 Projektbeskrivelse 2 Projektresultater i Hedensted Kommune 2 Opsporing og identifikation af borgere 3 Målgruppen i det daglige arbejde 5 Det tværfaglige team / Fællesteam i projekt og fremadrettet 5 Borgere der har deltaget i projektet 5 Eksempel på et sagsforløb med en kernemålgruppe borger 6 Eksempel på en af dem der er udiagnosticeret og har massive komplekse sociale problemstillinger. 7 Karins historie 7 Eksempel på organisatoriske udfordringer i systemet 8 Jyttes historie 8 Vivis historie 8 Eksempel på samarbejdet med de praktiserende læger 8 Opsamlede erfaringer og anbefalinger 9 Hvad har vi lært? 9 Projektopsamling ultimo 2014 skrevet af 10 Denne rapport er en opsamling på projektarbejdet og er udarbejdet efter ønske fra styregruppen. Projektopsamling ultimo 2014 skrevet af Gitta Stege, Projektleder Hedensted Kommune Rasmus Krahn, Projektkoordinator Regionspsykiatrien Horsens Side 1 af 10

3 Projektbeskrivelse Der er forud for projektets opstart udarbejdet et omfattende overordnet projektdesign samt en metodehåndbog af Deloitte. Hver kommune har efterfølgende tilpasset dette til deres lokale forhold. I Hedensted kommune har der været sammensat et team med repræsentanter fra jobcentret, socialpsykiatrien, voksenhandicap og flere ad hoc deltagere fra eksempelvis bostøtten, misbrugscentret og andre relevante samarbejdspartnere. Fra regionspsykiatrien i Horsens har projektsygeplejerske samt projektkoordinatoren også været faste deltagere. Teamet har mødtes hver anden uge og arbejdet med Voksen Udrednings Metoden som udredningsmetode. På alle møderne har borgeren været inviteret til at være en aktiv part i egen sag. Der er i projektperioden udarbejdet to statusrapporter af Deloitte. De beskriver den grundlæggende organisation samt de nationale resultaterne fra de fire projekter i hhv. Ballerup, Egedal, Syddjurs og Hedensted. Efter projektets afslutning vil der i første kvartal 2015 komme en endelig evalueringsrapport. Der er udarbejdet lokale forandringsteorier som både beskriver langsigtede samt kortsigtede mål for borgere samt for organisationen. Der henvises således til det supplerende materiale som er nævnt ovenfor, for en yderligere indføring i de mere grundlæggende elementer i projektet. Projektresultater i Hedensted Kommune Deloitte har valgt at måle på følgende parameter i fht. implementeringen af projektet i kommunen. I hvilket omfang anvendes der systematiske metoder i identifikationen af borgere med dobbeltdiagnose? I hvilket omfang modtager de identificerede borgere med dobbelt-diagnose støtte og/eller behandling fra teamet? I hvilket omfang får borgerne foretaget en helhedsorienteret udredning? I hvilket omfang udarbejdes der integrerede handleplaner, hvor der tages højde for begge lidelser hos borgerne? I hvilket omfang er der tilrettelagt integrerede indsatser overfor borgerne, hvor der tages højde for begge borgernes lidelser? I hvilket omfang er der udarbejdet integrerede kriseplaner for borgerne? I hvilket omfang udføres der opsøgende arbejde for at udvikle og opret- holde en relation til borgerne? I hvilket omfang modtager personer i borgernes omgangskreds netværkstilbud? I hvilket omfang er indsatserne overfor borgerne i overensstemmelse med borgernes motivationstrin? Side 2 af 10

4 Nedenfor uddybes et af disse parametre som i særdeleshed har haft relevans for projektets udvikling i Hedensted kommune. Opsporing og identifikation af borgere I regionalt regi Socialt udviklingscenter (SUS) har i 2011 udarbejdet en undersøgelse der anslår at der er ca. 0,4 % af borgerne i en kommune der er dobbeltdiagnosticerede. I alt svarer dette til 183 borgere i Hedensted Kommune. Socialpsykiatrien rapporterer, at de aktuelt har 27 borgere med en dobbelt problematik i deres tilbud. I fht. samarbejdet med regionspsykiatrien om at identificere borgere fra Hedensted kommune med sindslidelse og misbrug, har dette ligeledes budt på forskellige udfordringer. Hovedbaggrunden er, det lave antal af indlagte borgere i regionspsykiatrien fra Hedensted kommune. I før omtalte undersøgelse fra SUS 2011 (s.10) konkluderes det videre, at Små kommuner og kommuner med små andele af borgere med sindslidelse og misbrug har færre borgere i psykiatrisk behandling i den regionale psykiatri, end de større kommuner og kommuner med større andele borgere med sindslidelse og misbrug. Som figuren herunder illustrer, ligger Hedensted i den lavere ende i fht. forbrug af sengepladser i regionspsykiatrien, set i fht. indbyggertal kommunerne imellem. Dette tolkes yderligere, som endnu en bekræftende faktor i forbindelse med udfordringen omkring opsporingen af borgere med svær sindslidelse og misbrug. Procent forbrug af sengepladser i fht. indbyggertal de fire kommuner imellem Horsens Skanderborg Odder Hedensted 21% 25% 21% 33% Baseret på tal fra 2013 Det skal bemærkes, at der i optællingen ovenfor ikke er taget højde for, at nogle få indlagte personer kan dækker over mange af indlæggelsesdagene. For en yderligere uddybning henvises der til skemaet nedenfor. Side 3 af 10

5 År Antal individer Antal indlæggelser Antal sengedage Gns. sengedage pr. indlæggelse (8 mdr) Disse tal omhandler ikke en optælling af færdigbehandlede og ambulante besøg, samt skadestue. Men repræsentere blot det samlede indlæggelsestal på psykiatriske sygehuse som Hedensted Kommune betaler for. Det er interessant at bemærke, at på trods af en stigning i antallet af indlæggelser og en nedgang i sengedage per indlæggelse, har det samlede antal sengedage og antal individer kun et ganske lille udsving fra år til år. I kommunalt regi I kommunalt regi er der informeret bredt ud om projekts formål og målgruppe. Der er som start afholdt en tværfaglig temaformiddag for alle afdelinger, med oplæg omkring målgruppens kendetegn. Der er informeret ud omkring projektets tilbud til borgere med dobbeltdiagnoseproblematikker via lokalavisen. I samarbejde med Bedre Psykiatri er der afholdt et arrangement med fokus på dobbeltdiagnoser. Projektet har fysisk været placeret på rusmiddelcentret, da 75 % af dem der har et misbrug også har en psykiatrisk lidelse. Det har givet nem adgang for rusmiddelcentrets medarbejdere til drøftelse af aktuelle borgere i dagligdagen. Teamet bliver også repræsentanter ud i organisationen for at gøre opmærksom på eksistensen af dette. Side 4 af 10

6 Målgruppen i det daglige arbejde Den oprindelige målgruppe A, B, C, D har som beskrevet ovenfor været svært at identificere i et sådan omfang, at denne alene har kunnet udfylde projektet. Målgruppen har derfor også omhandlet E, F, G, H, som dog med støtte fra projektet har opnået en diagnosticering og relevant behandling. Stofmisbrug Alkoholmisbrug Svær sindslidelse A B Let sindslidelse C D Udiagnosticeret E F sindslidelse Komplekse sociale problemstillinger G H Det tværfaglige team / Fællesteam i projekt og fremadrettet Med baggrund i det lave antal borgere der har været kernemålgruppen for projektet i form af svært sindslidende med stof eller alkoholmisbrug, og den velfungerende socialpsykiatri i kommunen, er det svært at argumentere for fastholdelsen af et fællesteam i projektformen. I sundhedsaftalerne forpligtes man til at oprette et fællesteam for patienter, som både har en behandlingskrævende psykisk sygdom af en vis sværhedsgrad, og et behandlingskrævende misbrugs- problem. Teamets opgave er at lægge en fælles koordinerende handleplan for henviste dobbeltdiagnosepatienter som omfatter behandling for både den psykiske sygdom og misbruget, og tager hånd om patientens sociale situation i øvrigt. Jfr. Sundhedsaftalerne, pkt Det er i den foreliggende Lokale sundhedsaftale mellem Hedensted Kommune og region midt Jylland, ikke nærmere specificeret hvordan man vil arbejde med fællesteam eller sindslidende med misbrug. Praksis er, at sagerne drøftes i det daglige på lige fod med de almenpsykiatriske sager. Da der er en stor grad af beslutningskompetence blandt medarbejderne i kommunen, fungere dette forholdsvis gnidningsfrit. Eventuelle udfordringer og mere generelle problemstillinger drøftes i det lokale samarbejdsforum mellem regionen og kommunen. Mange af de opgaver der på nuværende tidspunkt har ligget i teamet vil i et vist omfang fremadrette, kunne koordineres med de koordinerende indsatsplaner. Borgere der har deltaget i projektet Ovenstående efterlader spørgsmålet om, hvilke problemstillinger de 30 borgere der har været en del projektet har haft, når det som udgangspunkt ikke udelukkende har handlet om svært sindslidelse med stof eller alkoholmisbrug. Dette forsøges illustreret ved hjælp af et par sagsforløb. Herunder er der oplistet tre forskellige eksempler på sagsforløb og udfordringer, på borgerniveau samt på organisatorisk niveau, der er identificeret i det daglige arbejde. Side 5 af 10

7 Eksempel på et sagsforløb med en kernemålgruppe borger Denne borger er kendetegnet ved at tilhører gruppen af svært sindslidende med misbrug, og tilhører derved projektets kernemålgruppe. I det følgende gives et eksempel på, hvorledes en borger har profiteret af hjælp fra projekt Integreret Indsats for sindslidende med Misbrug. Casen omhandler en borger, som er gået fra kriminalitet, svært misbrug og ubehandlet sindslidelse til et nyt liv uden misbrug, med en velbehandlet sindslidelse, fast arbejde og selvforsørgende. Ottos historie: Otto er en mand på 33 år, der har været udsat for negative hændelser i barndommen med en alkoholisk og voldelig far, og som pr. marts 2013 er diagnosticeret med ADHD, skizofreni og samtidig har et misbrug af både alkohol og stoffer. Otto begyndte at tage stoffer som 15-årig, amfetamin og ecstasy, dette udviklede sig til afhængighed. Kom som 16-årig ud i hårdt misbrug af heroin, hash, amfetamin, benzoediazepiner, kokain samt alkohol. På grund af tyveri kom han i fængsel. Efter opholdet der, sendte familien Otto til en pårørende i udlandet. I de følgende år kom Otto gentagne gange i fængsel for vold, sidst for drabsforsøg begået under påvirkning. Otto vendte tilbage til DK efter udstået straf. Her henviste hans læge ham til psykoseteamet i regionen grundet paranoid psykose. På trods af, at han havde haft svære psykiske symptomer de seneste 12 år, var han aldrig tidligere blevet psykiatrisk udredt. Otto startede på misbrugsbehandling i Rusmiddelcentret sidst i I marts 2013 blev han indstillet til Projekt Integreret Indsats af regionspsykiatrien grundet hans mange forskellige problemstillinger. Her er han blevet fulgt tæt i forløbet med ugentlige samtaler i projektet, hvor der er arbejdet med selverkendelse, mestringsevne og motivation samt generel sparring om de udfordringer der opstår. I den proces er der samtidigt et tæt koordineret samarbejdet med jobcentret for, at sikre en passende aktivering der tilgodeser Ottos særlige behov. Projektsygeplejersken har været sparringspartner i forhold til medicinering, helbredsspørgsmål mv. På baggrund af den tværfaglige, koordinerede og integrerede indsats og Ottos egen motivation til forandring, er han nu 100 % ude af sit misbrug og har været misbrugsfri i 1 år. Han er i forsat medicinsk behandling for sin sindslidelse. Otto kommer i jobpraktik i juni 2014, og får efter 3 uger tilbudt en fast stilling som ufaglært samme sted. Otto udtrykker stor glæde og tilfredshed med arbejdet. Efter eget ønske kommer Otto fortsat til støttende samtaler i Integreret Indsats, da han stadig har brug for guidning/sparring omkring forskellige udfordringer i dagligdagen. Side 6 af 10

8 Eksempel på et sagsforløb med udiagnosticeret sindslidelse og massive komplekse sociale problemstillinger. Fællestræk for denne målgruppe Forsørgelsesgrundlaget er kontakthjælp Diffuse psykiatriske vanskeligheder uden at være diagnosticeret Mangel på behandlingstilbud efter udredning Væsentligt nedsat funktionsniveau på mange områder Komplekse sociale problemstillinger Karins historie Kvinde på 31 år henvises til projektet via Rusmiddelcenteret, september Kvinden er i substitutionsbehandling for et pillemisbrug der ligger flere år tilbage. Der ses misbrugsadfærd og det vurderes at hun er i højrisikogruppen for et tilbagefald. Der har i rusmiddelbehandlingen været nødvendigt at kører et meget struktureret forløb omkring substitutionsmedicinen. Det har ikke været muligt at få kvinden færdigbehandlet på Rusmiddelcentret grundet hendes psykiske sårbarhed. Under afdækning af kvindens livssituation indgår kontakt til jobcentret. Jobcentret har forsøgt mange forskellige tilbud og praktikker, men på trods af flere års forsøg er det ikke lykkedes at få kvinden i en varig beskæftigelse eller uddannelse. Man har ikke haft opmærksomhed på de psykiske problemstillinger og den særlige adfærd hos kvinden, da hun opleves samarbejdsvillig i forhold til beskæftigelse. Ligeledes medvirker kvindens fortid som med knap 1 års studie som sygeplejestuderende for 8 år siden til at snyde jobcentret, der forventer flere ressourcer hos kvinden end der faktisk er til stede. Hun magter ikke, at passe sine aftaler når hun føler sig presset, hun taber nemt overblikket og bliver angst. Der ses et stort behov for planlægning, forudsigelighed og struktur. Et særligt kendetegn er forskellen mellem den facade kvinden forsøger at stille op for omverden og hendes egentlige kaotiske indre og en samtidig særdeles dårlig forståelsesramme for almindelig kommunikation. Under afdækningen af hele kvindens livssituation vha. VUM viser det sig, at problematikkerne er væsentligt mere omfattende og indgribende i hendes liv end forventet. Herunder manglende evne til, at have overblik over sin økonomiske situation samt egen formåen på arbejdsmarkedet. Denne borger har komplekse psykiske og sociale problemstillinger, og har et meget dårligt funktionsniveau på flere områder, men er ikke diagnosticeret da hun indgår i projekt Integreret Indsats. Der igangsættes udredning i samarbejde med egen læge og Regionspsykiatrien. Dette munder ud i foreløbig 3 psykiatriske diagnoser, og der er yderligere igangsat en neuropsykologisk udredning, grundet de meget omfangsrige kognitive forstyrrelser og mistanke om en udviklingsforstyrrelse. Side 7 af 10

9 På foranledning af Projekt Integreret Indsats, er kvinden henvist til socialpsykiatrien som har visiteret hende til hjælp af en bostøtte. Eksempel på organisatoriske udfordringer i systemet Her følger to eksempler på borgersager, med udfordringer i forhold til systemet. Dette blandet andet i form af ventetider såvel som manglende behandlingstilbud. Jyttes historie Jytte er en kvinde på 54 år som blev henvist til regionspsykiatrien med henblik på psykiatrisk udredning. Jytte bliver indkaldt til for-samtale maj Herefter gik der ti måneder, før hun kom til samtale hos psykologen i det affektive ambulatorium. Hun blev herefter henvist videre til psykoseambulatoriet for nærmere udredning. Jytte venter herefter på en indkaldelse til samtale i psykoseambulatoriet i en længere periode. Efter at hun havde været til samtale i psykoseambulatoriet, men blev hun igen henvist tilbage til det affektive ambulatorium. Jytte står så nu på venteliste igen for at komme til samtale. Indtil videre har forløbet varet 1 år og 5 måneder. Jytte er i september 2014 op startet i medicinsk behandling. Den lange ventetid fra vurderingssamtalen til den videre udredning, samt ventetid mellem skiftene i de enkelte pakkeforløb forekommer problematisk. Udredningen og behandlingen kommer til at tage uhensigtsmæssig lang tid, og det er vanskeligt at bibeholde borgerens motivation for behandling grundet manglende flow i systemet. Det vanskeliggør ligeledes den hjælp der tilbydes i det kommunale regi da den skal tilpasses resultatet af udredningen. Vivis historie Kvinde, 23 år. Vivi blev henvist til regionspsykiatrien med henblik på at få behandlingsforløb vedr. svær angst. Vivi bliver indkaldt til for-samtale og her vurderes det, at det er nødvendig med en egentlig psykiatrisk udredning. Hun får diagnosen personlighedsforstyrrelse, men det er stadig svær angst, der fylder mest. Vivi henvises derfor til samtale i Angstambulatoriet, her skønner man, at man ikke har noget behandlingstilbud til hende, og hun bliver afsluttet. Behandlingspsykiatrien foreslår, at kommunen kan give hende en mentor fra Jobcentret. Behandlingspsykiatrien er tilsyneladende ikke bekendt med, at kriterierne for at få tildelt en mentor. Samtidigt kan det diskuteres hvorvidt det er mentorens opgave at yde behandlingen for den psykiatriske lidelse. Vi har en forventning om et behandlingsforløb da Vivi er præget af svær angst, Vivi selv er meget motiveret for gå i behandling, men ender med blot at få en udredning. Hun afsluttes med henvisning til at hun må have en mentor fra jobcentret. Overordnet set har hvert system forskellige forventninger til hinanden og for lidt viden om hvad der er muligt inden for de rammer der er Eksempel på samarbejdet med de praktiserende læger Dette samarbejde har været meget afhængigt af hvilken læge der har været kontakt til. En læge har svaret på vores spørgeskema og givet udtryk for, at hun savner kommunikation, generelt set i kommunen. Hun mangler mere kommunikation Side 8 af 10

10 omkring, hvad der arbejdes på omkring borgere med mange problemstillinger. Det er et opmærksomhedspunkt fremover. Herudover har projektet flere gange oplevet, at skulle gå i forhandling med læger for, at borgere kan få en henvisning til udredning. F.eks. havde en læge krav om 3 mdrs. ædru periode før vedkommende ville lave en henvisning. Ærgerligt, når vi har borgere der er motiveret, men allerede ved første step bremses af et system. Det giver en stor udfordring i forhold til at bibeholde motivationen hos borgerne. Der har dog også været et meget fint og tæt samarbejde med andre læger hvor tingene har fungeret upåklageligt, både omkring en henvisning til psykiatrisk udredning men også opfølgning omkring den medicinske behandling. Opsamlede erfaringer og anbefalinger Som en opsamling blandt deltagerne i det det tværfaglig team/ fælleteamet er der udarbejdet en erfarings opsamlingsliste der beskriver hvad der virker i arbejdet. Denne liste er sammenkørt med lignende erfaringer fra de fire andre projekter og præsentere her efter. Hvad har vi lært? De enkelte fagligheder skal kunne træde ud af deres egne kasser og være fleksible og villige til at se de andres perspektiv og træde ind i de andres faglige verden. De borgere, der er med i projektet, får positiv særbehandling der gøres en ekstra indsats. Det vil blive svært at reproducere, hvis den integrerede indsats skal køre i almindelig drift, da det her vil være sværere at være fleksibel. Relationerne er meget personbårne i projektet, medarbejderne går langt for at hjælpe hinanden det er ikke sikkert, at det vil være det samme, hvis den integrerede indsats var en del af almindelig drift. Projektet fungerer blandt andet fordi, man har så meget tiltro til hinanden, at man bøjer lokale regler og normer lidt, og er villige til at tage chancer. Det kræver opbakning fra hinanden og ledelsen. Det er ressourcekrævende, men samarbejdet betyder alt andet lige, at man på tværs af sektorer bruger og bygger oven på hinandens arbejde, og dermed er også kan blive lidt mere effektive. Noget af det, der er centralt for succes med borgerne, er vedholdenhed at holde fast og blive ved med at opsøge, også selvom borgeren i perioder er uimodtagelig for hjælp. Indsatsen er derfor meget tidskrævende. Det kræves, at der er en ansvarlig som koordinerer indsatsen - altså fungere som tovholder og sikre indsatsen igennem systemet. Herunder koordination af mødeaktiviteter. Den langsigtede positive effekt for borgerne bliver en højre grad af selvhjulpne og bedre livskvalitet. Alt dette med udgangspunkt i den afgørende nødvendige udredning for at kunne give den rigtige behandling. Side 9 af 10

11 Den etablerede kontakt mellem medarbejderne i de forskellige afdelinger og med regionens medarbejdere er medvirkende til, at det er væsentlig nemmere at kontakte hinanden også omkring andre borgersager fremadrettet. Projektopsamling ultimo 2014 skrevet af Gitta Stege, Projektleder Hedensted Kommune Rasmus Krahn, Projektkoordinator Regionspsykiatrien Horsens Side 10 af 10

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Møde i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 24. februar 2016 Fakta vedrørende misbrug og psykiske

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sundhedsstrategisk Forum, Region Syddanmark 23. marts 2011 Opgaveudvikling på psykiatriområdet Marie Henriette Madsen Projektleder Cand.scient.san.publ mhm@dsi.dk 1 DSI publikation: Opgaveudvikling på

Læs mere

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Klinikchef Anne Thalsgård Jørgensen Afdeling M, PC-SHH D. 13.11.2014 Strukturen for behandlingen af

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.:

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.: - 1 - Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Sekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: oktober 2012 Udfærdiget af: Marlene Schaap-Kristensen Vedrørende: Temadrøftelse om borgere med dobbeltdiagnose Notatet

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Overblik over igangværende og afsluttede nationale og regionale initiativer ift. mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug ved Katrine Schepelern

Læs mere

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Misbrug af rusmidler og psykisk sygdom Samarbejdsformer og afklaring Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Hvad er dobbeltdiagnose? Psykisk sygdom

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner

Koordinerende indsatsplaner OVERBLIK OG SAMMENHÆNG Koordinerende indsatsplaner Planlægning på tværs af sektorer i forløb med borgere, der er udfordret af psykisk sygdom, misbrug og sociale problemer INDHOLD 1 Koordinerende indsatsplaner

Læs mere

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Ansøgningsskema for satspuljeprojekt Satspuljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark 1. Proces for udarbejdelse aftalen Det Administrative Kontaktforum besluttede den 25. september 2013, at der

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper.

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper. Psykiatrisk Center Frederiksberg Nordre Fasanvej 57 2000 Frederiksberg Direkte +45 3864 3700 Web www.psykiatri-frederiksberg.dk Dato: 18. oktober 2013 Projekt bedre udredning: Et samarbejde på tværs mellem

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Notat Sagsnr.: 2012/0004850 Dato: 2. april 2012 Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Sagsbehandler: Stein Nygård 1. Baggrund Udvalget for Voksne og Sundhed tog på mødet den

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTER. Alle er gode til noget..

SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTER. Alle er gode til noget.. Alle er gode til noget.. 1 1 time 1. Hvorfor og min organisation 2. Mødet med borgere hvad møder de hvad møder vi? 3. Sager fra rehabiliteringsteamet i tirsdags 4. Udfordringer a) De praktiserende læger

Læs mere

En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien

En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene S. Olesen, Sundhedsstyrelsen Regeringens psykiatriudvalg Vigtigt at borgere

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Beskrivelse af det/de kommunale tilbud til voksne med sindslidelse. ÆH Handicapafdelingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

for psykisk syge i Københavns kommune. Evalueringsrapport for Fremtidsfabrikken - Idrætshusets ungetilbud

for psykisk syge i Københavns kommune. Evalueringsrapport for Fremtidsfabrikken - Idrætshusets ungetilbud for psykisk syge i Københavns kommune. Evalueringsrapport for Fremtidsfabrikken - Idrætshusets ungetilbud Skrevet af Trine Sandahl Als, koordinator for Fremtidsfabrikken; Idrætshusets Ungetilbud & Irene

Læs mere

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb Samarbejdsmodel Januar 2008 Indholdsfortegnelse Baggrund og indledning...1 Baggrund...1 Hvorfor en samarbejdsmodel?...1

Læs mere

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling Q Afdeling for Depression og Angst Skovagervej 2 DK-8240 Risskov Tel. +45 784 72100 www.regionmidtjylland.dk Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Ansøgningsfrist 1. december 2008 GENERELLE OPLYSNINGER

Ansøgningsfrist 1. december 2008 GENERELLE OPLYSNINGER Velfærdsministeriet 15.75.26.50 Puljen til en socialfaglig indsats for alkoholmisbrugere (ALKOHOL) Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri. Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen

Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri. Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Regeringens psykiatriudvalg Vigtigt at borgere med psykiske lidelser får samme adgang til sundhedstilbud, motion

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud. Socialstyrelsen

Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud. Socialstyrelsen Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud Socialstyrelsen Februar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Indledning 3 02 Planlægningsfasen 3 03 Opstartsfasen 5 04 Driftsfasen 7 01 Indledning

Læs mere

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner. Jan Mainz Professor, Vicedirektør, Ph.D.

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner. Jan Mainz Professor, Vicedirektør, Ph.D. Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner Jan Mainz Professor, Vicedirektør, Ph.D. Misbrug og dobbeltdiagnoser Hvad er problemet? Alkohol Det er

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

Revideret projektbeskrivelse til puljen til styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede

Revideret projektbeskrivelse til puljen til styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/4065 Dato: 7. august 2012 Udarbejdet af: Heidi Hougaard og Jette Dalsgaard Andersen E-mail: jette.dalsgaard.andersen@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 24988027 Notat

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Case En 64-årig kvinde indlægges akut

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Psykosocialt Rådgivningsteam

Psykosocialt Rådgivningsteam Psykosocialt Rådgivningsteam for frontmedarbejdere som er i kontakt med dobbeltbelastede i KRIMINALFORSORGEN Indledning Esbjerg Kommune har i samarbejde med behandlingspsykiatrien og kriminalforsorgen

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Halvårsrapport - Straks Teamet

Halvårsrapport - Straks Teamet Halvårsrapport - Straks Teamet Straks Teamet blev etableret d. 01.01.2014, og de første unge blev henvist/henvendte sig i uge 2. De første forløb startede d. 24.01.2014. Der har været en forventning om,

Læs mere

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner 1 1. Indledning I Psykiatriudvalgets rapport fra 2013 påpeges behovet for et styrket samarbejde om indsatsen for personer med psykisk lidelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb Samarbejdsmodel Maj 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og indledning... 2 Baggrund... 2 Hvorfor en samarbejdsmodel?...

Læs mere

Projekt Psykatrisk udredning hjælper sindslidende misbrugere på rette kurs

Projekt Psykatrisk udredning hjælper sindslidende misbrugere på rette kurs STOF nr. 14, 2009 Projekt Psykatrisk udredning hjælper sindslidende misbrugere på rette kurs Misbrugere, der lider af en psykisk sygdom, svigtes ofte både af misbrugscentrene og psykiatrien. Men Projekt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Kortlægning af tilbud og behandling til patienter med dobbeltdiagnose i Skandinavien året 2006 Det svenske Netværks årsmøde 5. og 6.

Kortlægning af tilbud og behandling til patienter med dobbeltdiagnose i Skandinavien året 2006 Det svenske Netværks årsmøde 5. og 6. Kortlægning af tilbud og behandling til patienter med dobbeltdiagnose i Skandinavien året 2006 Det svenske Netværks årsmøde 5. og 6. februar 2009 Amund Aakerholt, Psykologspecialist - Østnorsk Kompetencesenter

Læs mere

Dobbeltdiagnoser. Hvordan giver koordinering bedre behandlingseffekt?

Dobbeltdiagnoser. Hvordan giver koordinering bedre behandlingseffekt? Dobbeltdiagnoser Hvordan giver koordinering bedre behandlingseffekt? Misbrug fylder mest Definition af dobbeltdiagnose Kaotisk misbrug Moderate psykiatriske lidelser, Affektive, ADHD personlighedsforstyrrelser,

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Nedenstående er en uddybende beskrivelse af forløb for de hjemløse, der har taget ophold i boliger etableret under

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser

Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Krav 1. Den nærmere arbejdsdeling mellem region og kommuner i forhold til indsatsen for mennesker med sindslidelser, herunder på børne- og ungeområdet

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Fordele ved tværfaglig udredning og genoptræningsplan. Tværfaglighed og tværsektoriel kommunikation

Fordele ved tværfaglig udredning og genoptræningsplan. Tværfaglighed og tværsektoriel kommunikation Fordele ved tværfaglig udredning og genoptræningsplan Tværfaglighed og tværsektoriel kommunikation Styrke samarbejde på tværs af sektorer Ønske om et samarbejde med kommunale samarbejdspartnere for at

Læs mere

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM FAMILIEAFDELINGERNE, KOMMUNALE DAGBEHANDLINGSTILBUD I HOLSTEBRO, STRUER OG LEMVIG KOMMUNER OG Center for Rusmiddel og Forebyggelse Formål: Formålet med at lave en samarbejdsaftale

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Det kontrollerede forsøg: På rette vej i Job Forsøgsperioden: nov til marts 2012 (indtag af borgere i perioden nov til marts 2011)

Det kontrollerede forsøg: På rette vej i Job Forsøgsperioden: nov til marts 2012 (indtag af borgere i perioden nov til marts 2011) Det kontrollerede forsøg: På rette vej i Job Forsøgsperioden: nov. 2010 til marts 2012 (indtag af borgere i perioden nov. 2010 til marts 2011) Målgruppe: matchgruppe 2, indsatsklare kontant og starthjælpsmodtagere.

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Fællesteamets konkrete formål s.3. Bilag..s.5. Bilag 1: Samtykkeerklæring..s.5. Bilag 2: Informationsskema..s.7. Bilag 3: Samarbejdsmodellen. s.

Fællesteamets konkrete formål s.3. Bilag..s.5. Bilag 1: Samtykkeerklæring..s.5. Bilag 2: Informationsskema..s.7. Bilag 3: Samarbejdsmodellen. s. Fællesteamet E t s a m a r b e j d s f o r u m i m e l l e m j o b c e n t e r, æ l d r e & h a n d i c a p, r u s m i d d e l c e n t r e t o g s o c i a l p s y k i a t r i e n Indhold Hvad er Fællesteamet?...s.3

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 Teglporten - Rusmiddelcenter Åben for alle Teglporten - Rusmiddelcenter er et gratis tilbud til borgere over 18 år, som søger behandling for at ændre på brugen af

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Et projekt under Socialstyrelsen, som er forankret i Center for Boområdet i Aarhus Kommune. Der samarbejdes med Afdeling P, AUH Risskov.

Et projekt under Socialstyrelsen, som er forankret i Center for Boområdet i Aarhus Kommune. Der samarbejdes med Afdeling P, AUH Risskov. Aarhus Universitetshospital Risskov Afdeling P Ledelsessekretariatet Skovagervej 2 DK-8240 Risskov Tel. +45 7847 1610 www.regionmidtjylland.dk Projektbeskrivelser Afdeling P Der er i Afdeling P løbende

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Center Basen

Center for Misbrugsbehandling og Center Basen Århus Kommune Center for Misbrugsbehandling og Center Basen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1!" # $"% &' ( )'"*+, " (- ' ( -.//0 2 Forord 1 )' " *+ " ( - ' ( *+ & ' 2-3 4! *+.! 1 3 - *+ & - " 2

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

Oversigt over aktiviteter i henhold til rammepapir og Frederiksberg kommunes overvejelser om

Oversigt over aktiviteter i henhold til rammepapir og Frederiksberg kommunes overvejelser om Oversigt over aktiviteter i henhold til rammepapir og Frederiksberg kommunes overvejelser om yderligere tiltag Forebyggelse og sundhed - voksne Skal/kan indsatser i henhold til rammepapir Kommunen skal

Læs mere

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 Dagsorden Hjemløsestrategien 2009-2013 v. Johnny Friis Hjemløseprojekterne v. Julie Krarup Ungekortlægningens resultater og anbefalinger v. Johnny Friis og Helle Christoffersen

Læs mere

Oplæg vedr. sundhedsaftale III - psykiatri

Oplæg vedr. sundhedsaftale III - psykiatri Det fælleskommunale sundhedssekretariat - Hovedstaden Dato: 30. september 2013 BilagKB_131217_pkt.14.02 Oplæg vedr. sundhedsaftale III - psykiatri 1. Baggrund og proces Mange borgere har sygdomsforløb,

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien.

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Ansøgning sendes til: Indenrigs- og Socialministeriet, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune Notat til drøftelse og kvalificering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Handicaprådet og FagMED HPU, marts/april 2014. Formål med kapacitetsanalysen

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsfaglig del Formålet med tillægsaftalen er at sikre en sammenhængende,

Læs mere

Opfølgning på psykiatripolitikken

Opfølgning på psykiatripolitikken Opfølgning på psykiatripolitikken Projektet er gennemført i henhold til tidsplan og milepæle. Projektet gennemføres planmæssigt og milepæle opnås - dog kan der være ikke-kritiske forskydninger i tidsplanen.

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sammenfatning af publikation fra : Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard

Læs mere

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget.

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 10.

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere