Integreret indsats for sindslidende med misbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integreret indsats for sindslidende med misbrug"

Transkript

1 Integreret indsats for sindslidende med misbrug oktober Et samarbejde mellem regionspsykiatrien Horsens og Hedensted Kommune - Projektopsamlings rapport

2 Indholdsfortegnelse Integreret indsats for sindslidende med misbrug Projektopsamlings rapport 0 Projektbeskrivelse 2 Projektresultater i Hedensted Kommune 2 Opsporing og identifikation af borgere 3 Målgruppen i det daglige arbejde 5 Det tværfaglige team / Fællesteam i projekt og fremadrettet 5 Borgere der har deltaget i projektet 5 Eksempel på et sagsforløb med en kernemålgruppe borger 6 Eksempel på en af dem der er udiagnosticeret og har massive komplekse sociale problemstillinger. 7 Karins historie 7 Eksempel på organisatoriske udfordringer i systemet 8 Jyttes historie 8 Vivis historie 8 Eksempel på samarbejdet med de praktiserende læger 8 Opsamlede erfaringer og anbefalinger 9 Hvad har vi lært? 9 Projektopsamling ultimo 2014 skrevet af 10 Denne rapport er en opsamling på projektarbejdet og er udarbejdet efter ønske fra styregruppen. Projektopsamling ultimo 2014 skrevet af Gitta Stege, Projektleder Hedensted Kommune Rasmus Krahn, Projektkoordinator Regionspsykiatrien Horsens Side 1 af 10

3 Projektbeskrivelse Der er forud for projektets opstart udarbejdet et omfattende overordnet projektdesign samt en metodehåndbog af Deloitte. Hver kommune har efterfølgende tilpasset dette til deres lokale forhold. I Hedensted kommune har der været sammensat et team med repræsentanter fra jobcentret, socialpsykiatrien, voksenhandicap og flere ad hoc deltagere fra eksempelvis bostøtten, misbrugscentret og andre relevante samarbejdspartnere. Fra regionspsykiatrien i Horsens har projektsygeplejerske samt projektkoordinatoren også været faste deltagere. Teamet har mødtes hver anden uge og arbejdet med Voksen Udrednings Metoden som udredningsmetode. På alle møderne har borgeren været inviteret til at være en aktiv part i egen sag. Der er i projektperioden udarbejdet to statusrapporter af Deloitte. De beskriver den grundlæggende organisation samt de nationale resultaterne fra de fire projekter i hhv. Ballerup, Egedal, Syddjurs og Hedensted. Efter projektets afslutning vil der i første kvartal 2015 komme en endelig evalueringsrapport. Der er udarbejdet lokale forandringsteorier som både beskriver langsigtede samt kortsigtede mål for borgere samt for organisationen. Der henvises således til det supplerende materiale som er nævnt ovenfor, for en yderligere indføring i de mere grundlæggende elementer i projektet. Projektresultater i Hedensted Kommune Deloitte har valgt at måle på følgende parameter i fht. implementeringen af projektet i kommunen. I hvilket omfang anvendes der systematiske metoder i identifikationen af borgere med dobbeltdiagnose? I hvilket omfang modtager de identificerede borgere med dobbelt-diagnose støtte og/eller behandling fra teamet? I hvilket omfang får borgerne foretaget en helhedsorienteret udredning? I hvilket omfang udarbejdes der integrerede handleplaner, hvor der tages højde for begge lidelser hos borgerne? I hvilket omfang er der tilrettelagt integrerede indsatser overfor borgerne, hvor der tages højde for begge borgernes lidelser? I hvilket omfang er der udarbejdet integrerede kriseplaner for borgerne? I hvilket omfang udføres der opsøgende arbejde for at udvikle og opret- holde en relation til borgerne? I hvilket omfang modtager personer i borgernes omgangskreds netværkstilbud? I hvilket omfang er indsatserne overfor borgerne i overensstemmelse med borgernes motivationstrin? Side 2 af 10

4 Nedenfor uddybes et af disse parametre som i særdeleshed har haft relevans for projektets udvikling i Hedensted kommune. Opsporing og identifikation af borgere I regionalt regi Socialt udviklingscenter (SUS) har i 2011 udarbejdet en undersøgelse der anslår at der er ca. 0,4 % af borgerne i en kommune der er dobbeltdiagnosticerede. I alt svarer dette til 183 borgere i Hedensted Kommune. Socialpsykiatrien rapporterer, at de aktuelt har 27 borgere med en dobbelt problematik i deres tilbud. I fht. samarbejdet med regionspsykiatrien om at identificere borgere fra Hedensted kommune med sindslidelse og misbrug, har dette ligeledes budt på forskellige udfordringer. Hovedbaggrunden er, det lave antal af indlagte borgere i regionspsykiatrien fra Hedensted kommune. I før omtalte undersøgelse fra SUS 2011 (s.10) konkluderes det videre, at Små kommuner og kommuner med små andele af borgere med sindslidelse og misbrug har færre borgere i psykiatrisk behandling i den regionale psykiatri, end de større kommuner og kommuner med større andele borgere med sindslidelse og misbrug. Som figuren herunder illustrer, ligger Hedensted i den lavere ende i fht. forbrug af sengepladser i regionspsykiatrien, set i fht. indbyggertal kommunerne imellem. Dette tolkes yderligere, som endnu en bekræftende faktor i forbindelse med udfordringen omkring opsporingen af borgere med svær sindslidelse og misbrug. Procent forbrug af sengepladser i fht. indbyggertal de fire kommuner imellem Horsens Skanderborg Odder Hedensted 21% 25% 21% 33% Baseret på tal fra 2013 Det skal bemærkes, at der i optællingen ovenfor ikke er taget højde for, at nogle få indlagte personer kan dækker over mange af indlæggelsesdagene. For en yderligere uddybning henvises der til skemaet nedenfor. Side 3 af 10

5 År Antal individer Antal indlæggelser Antal sengedage Gns. sengedage pr. indlæggelse (8 mdr) Disse tal omhandler ikke en optælling af færdigbehandlede og ambulante besøg, samt skadestue. Men repræsentere blot det samlede indlæggelsestal på psykiatriske sygehuse som Hedensted Kommune betaler for. Det er interessant at bemærke, at på trods af en stigning i antallet af indlæggelser og en nedgang i sengedage per indlæggelse, har det samlede antal sengedage og antal individer kun et ganske lille udsving fra år til år. I kommunalt regi I kommunalt regi er der informeret bredt ud om projekts formål og målgruppe. Der er som start afholdt en tværfaglig temaformiddag for alle afdelinger, med oplæg omkring målgruppens kendetegn. Der er informeret ud omkring projektets tilbud til borgere med dobbeltdiagnoseproblematikker via lokalavisen. I samarbejde med Bedre Psykiatri er der afholdt et arrangement med fokus på dobbeltdiagnoser. Projektet har fysisk været placeret på rusmiddelcentret, da 75 % af dem der har et misbrug også har en psykiatrisk lidelse. Det har givet nem adgang for rusmiddelcentrets medarbejdere til drøftelse af aktuelle borgere i dagligdagen. Teamet bliver også repræsentanter ud i organisationen for at gøre opmærksom på eksistensen af dette. Side 4 af 10

6 Målgruppen i det daglige arbejde Den oprindelige målgruppe A, B, C, D har som beskrevet ovenfor været svært at identificere i et sådan omfang, at denne alene har kunnet udfylde projektet. Målgruppen har derfor også omhandlet E, F, G, H, som dog med støtte fra projektet har opnået en diagnosticering og relevant behandling. Stofmisbrug Alkoholmisbrug Svær sindslidelse A B Let sindslidelse C D Udiagnosticeret E F sindslidelse Komplekse sociale problemstillinger G H Det tværfaglige team / Fællesteam i projekt og fremadrettet Med baggrund i det lave antal borgere der har været kernemålgruppen for projektet i form af svært sindslidende med stof eller alkoholmisbrug, og den velfungerende socialpsykiatri i kommunen, er det svært at argumentere for fastholdelsen af et fællesteam i projektformen. I sundhedsaftalerne forpligtes man til at oprette et fællesteam for patienter, som både har en behandlingskrævende psykisk sygdom af en vis sværhedsgrad, og et behandlingskrævende misbrugs- problem. Teamets opgave er at lægge en fælles koordinerende handleplan for henviste dobbeltdiagnosepatienter som omfatter behandling for både den psykiske sygdom og misbruget, og tager hånd om patientens sociale situation i øvrigt. Jfr. Sundhedsaftalerne, pkt Det er i den foreliggende Lokale sundhedsaftale mellem Hedensted Kommune og region midt Jylland, ikke nærmere specificeret hvordan man vil arbejde med fællesteam eller sindslidende med misbrug. Praksis er, at sagerne drøftes i det daglige på lige fod med de almenpsykiatriske sager. Da der er en stor grad af beslutningskompetence blandt medarbejderne i kommunen, fungere dette forholdsvis gnidningsfrit. Eventuelle udfordringer og mere generelle problemstillinger drøftes i det lokale samarbejdsforum mellem regionen og kommunen. Mange af de opgaver der på nuværende tidspunkt har ligget i teamet vil i et vist omfang fremadrette, kunne koordineres med de koordinerende indsatsplaner. Borgere der har deltaget i projektet Ovenstående efterlader spørgsmålet om, hvilke problemstillinger de 30 borgere der har været en del projektet har haft, når det som udgangspunkt ikke udelukkende har handlet om svært sindslidelse med stof eller alkoholmisbrug. Dette forsøges illustreret ved hjælp af et par sagsforløb. Herunder er der oplistet tre forskellige eksempler på sagsforløb og udfordringer, på borgerniveau samt på organisatorisk niveau, der er identificeret i det daglige arbejde. Side 5 af 10

7 Eksempel på et sagsforløb med en kernemålgruppe borger Denne borger er kendetegnet ved at tilhører gruppen af svært sindslidende med misbrug, og tilhører derved projektets kernemålgruppe. I det følgende gives et eksempel på, hvorledes en borger har profiteret af hjælp fra projekt Integreret Indsats for sindslidende med Misbrug. Casen omhandler en borger, som er gået fra kriminalitet, svært misbrug og ubehandlet sindslidelse til et nyt liv uden misbrug, med en velbehandlet sindslidelse, fast arbejde og selvforsørgende. Ottos historie: Otto er en mand på 33 år, der har været udsat for negative hændelser i barndommen med en alkoholisk og voldelig far, og som pr. marts 2013 er diagnosticeret med ADHD, skizofreni og samtidig har et misbrug af både alkohol og stoffer. Otto begyndte at tage stoffer som 15-årig, amfetamin og ecstasy, dette udviklede sig til afhængighed. Kom som 16-årig ud i hårdt misbrug af heroin, hash, amfetamin, benzoediazepiner, kokain samt alkohol. På grund af tyveri kom han i fængsel. Efter opholdet der, sendte familien Otto til en pårørende i udlandet. I de følgende år kom Otto gentagne gange i fængsel for vold, sidst for drabsforsøg begået under påvirkning. Otto vendte tilbage til DK efter udstået straf. Her henviste hans læge ham til psykoseteamet i regionen grundet paranoid psykose. På trods af, at han havde haft svære psykiske symptomer de seneste 12 år, var han aldrig tidligere blevet psykiatrisk udredt. Otto startede på misbrugsbehandling i Rusmiddelcentret sidst i I marts 2013 blev han indstillet til Projekt Integreret Indsats af regionspsykiatrien grundet hans mange forskellige problemstillinger. Her er han blevet fulgt tæt i forløbet med ugentlige samtaler i projektet, hvor der er arbejdet med selverkendelse, mestringsevne og motivation samt generel sparring om de udfordringer der opstår. I den proces er der samtidigt et tæt koordineret samarbejdet med jobcentret for, at sikre en passende aktivering der tilgodeser Ottos særlige behov. Projektsygeplejersken har været sparringspartner i forhold til medicinering, helbredsspørgsmål mv. På baggrund af den tværfaglige, koordinerede og integrerede indsats og Ottos egen motivation til forandring, er han nu 100 % ude af sit misbrug og har været misbrugsfri i 1 år. Han er i forsat medicinsk behandling for sin sindslidelse. Otto kommer i jobpraktik i juni 2014, og får efter 3 uger tilbudt en fast stilling som ufaglært samme sted. Otto udtrykker stor glæde og tilfredshed med arbejdet. Efter eget ønske kommer Otto fortsat til støttende samtaler i Integreret Indsats, da han stadig har brug for guidning/sparring omkring forskellige udfordringer i dagligdagen. Side 6 af 10

8 Eksempel på et sagsforløb med udiagnosticeret sindslidelse og massive komplekse sociale problemstillinger. Fællestræk for denne målgruppe Forsørgelsesgrundlaget er kontakthjælp Diffuse psykiatriske vanskeligheder uden at være diagnosticeret Mangel på behandlingstilbud efter udredning Væsentligt nedsat funktionsniveau på mange områder Komplekse sociale problemstillinger Karins historie Kvinde på 31 år henvises til projektet via Rusmiddelcenteret, september Kvinden er i substitutionsbehandling for et pillemisbrug der ligger flere år tilbage. Der ses misbrugsadfærd og det vurderes at hun er i højrisikogruppen for et tilbagefald. Der har i rusmiddelbehandlingen været nødvendigt at kører et meget struktureret forløb omkring substitutionsmedicinen. Det har ikke været muligt at få kvinden færdigbehandlet på Rusmiddelcentret grundet hendes psykiske sårbarhed. Under afdækning af kvindens livssituation indgår kontakt til jobcentret. Jobcentret har forsøgt mange forskellige tilbud og praktikker, men på trods af flere års forsøg er det ikke lykkedes at få kvinden i en varig beskæftigelse eller uddannelse. Man har ikke haft opmærksomhed på de psykiske problemstillinger og den særlige adfærd hos kvinden, da hun opleves samarbejdsvillig i forhold til beskæftigelse. Ligeledes medvirker kvindens fortid som med knap 1 års studie som sygeplejestuderende for 8 år siden til at snyde jobcentret, der forventer flere ressourcer hos kvinden end der faktisk er til stede. Hun magter ikke, at passe sine aftaler når hun føler sig presset, hun taber nemt overblikket og bliver angst. Der ses et stort behov for planlægning, forudsigelighed og struktur. Et særligt kendetegn er forskellen mellem den facade kvinden forsøger at stille op for omverden og hendes egentlige kaotiske indre og en samtidig særdeles dårlig forståelsesramme for almindelig kommunikation. Under afdækningen af hele kvindens livssituation vha. VUM viser det sig, at problematikkerne er væsentligt mere omfattende og indgribende i hendes liv end forventet. Herunder manglende evne til, at have overblik over sin økonomiske situation samt egen formåen på arbejdsmarkedet. Denne borger har komplekse psykiske og sociale problemstillinger, og har et meget dårligt funktionsniveau på flere områder, men er ikke diagnosticeret da hun indgår i projekt Integreret Indsats. Der igangsættes udredning i samarbejde med egen læge og Regionspsykiatrien. Dette munder ud i foreløbig 3 psykiatriske diagnoser, og der er yderligere igangsat en neuropsykologisk udredning, grundet de meget omfangsrige kognitive forstyrrelser og mistanke om en udviklingsforstyrrelse. Side 7 af 10

9 På foranledning af Projekt Integreret Indsats, er kvinden henvist til socialpsykiatrien som har visiteret hende til hjælp af en bostøtte. Eksempel på organisatoriske udfordringer i systemet Her følger to eksempler på borgersager, med udfordringer i forhold til systemet. Dette blandet andet i form af ventetider såvel som manglende behandlingstilbud. Jyttes historie Jytte er en kvinde på 54 år som blev henvist til regionspsykiatrien med henblik på psykiatrisk udredning. Jytte bliver indkaldt til for-samtale maj Herefter gik der ti måneder, før hun kom til samtale hos psykologen i det affektive ambulatorium. Hun blev herefter henvist videre til psykoseambulatoriet for nærmere udredning. Jytte venter herefter på en indkaldelse til samtale i psykoseambulatoriet i en længere periode. Efter at hun havde været til samtale i psykoseambulatoriet, men blev hun igen henvist tilbage til det affektive ambulatorium. Jytte står så nu på venteliste igen for at komme til samtale. Indtil videre har forløbet varet 1 år og 5 måneder. Jytte er i september 2014 op startet i medicinsk behandling. Den lange ventetid fra vurderingssamtalen til den videre udredning, samt ventetid mellem skiftene i de enkelte pakkeforløb forekommer problematisk. Udredningen og behandlingen kommer til at tage uhensigtsmæssig lang tid, og det er vanskeligt at bibeholde borgerens motivation for behandling grundet manglende flow i systemet. Det vanskeliggør ligeledes den hjælp der tilbydes i det kommunale regi da den skal tilpasses resultatet af udredningen. Vivis historie Kvinde, 23 år. Vivi blev henvist til regionspsykiatrien med henblik på at få behandlingsforløb vedr. svær angst. Vivi bliver indkaldt til for-samtale og her vurderes det, at det er nødvendig med en egentlig psykiatrisk udredning. Hun får diagnosen personlighedsforstyrrelse, men det er stadig svær angst, der fylder mest. Vivi henvises derfor til samtale i Angstambulatoriet, her skønner man, at man ikke har noget behandlingstilbud til hende, og hun bliver afsluttet. Behandlingspsykiatrien foreslår, at kommunen kan give hende en mentor fra Jobcentret. Behandlingspsykiatrien er tilsyneladende ikke bekendt med, at kriterierne for at få tildelt en mentor. Samtidigt kan det diskuteres hvorvidt det er mentorens opgave at yde behandlingen for den psykiatriske lidelse. Vi har en forventning om et behandlingsforløb da Vivi er præget af svær angst, Vivi selv er meget motiveret for gå i behandling, men ender med blot at få en udredning. Hun afsluttes med henvisning til at hun må have en mentor fra jobcentret. Overordnet set har hvert system forskellige forventninger til hinanden og for lidt viden om hvad der er muligt inden for de rammer der er Eksempel på samarbejdet med de praktiserende læger Dette samarbejde har været meget afhængigt af hvilken læge der har været kontakt til. En læge har svaret på vores spørgeskema og givet udtryk for, at hun savner kommunikation, generelt set i kommunen. Hun mangler mere kommunikation Side 8 af 10

10 omkring, hvad der arbejdes på omkring borgere med mange problemstillinger. Det er et opmærksomhedspunkt fremover. Herudover har projektet flere gange oplevet, at skulle gå i forhandling med læger for, at borgere kan få en henvisning til udredning. F.eks. havde en læge krav om 3 mdrs. ædru periode før vedkommende ville lave en henvisning. Ærgerligt, når vi har borgere der er motiveret, men allerede ved første step bremses af et system. Det giver en stor udfordring i forhold til at bibeholde motivationen hos borgerne. Der har dog også været et meget fint og tæt samarbejde med andre læger hvor tingene har fungeret upåklageligt, både omkring en henvisning til psykiatrisk udredning men også opfølgning omkring den medicinske behandling. Opsamlede erfaringer og anbefalinger Som en opsamling blandt deltagerne i det det tværfaglig team/ fælleteamet er der udarbejdet en erfarings opsamlingsliste der beskriver hvad der virker i arbejdet. Denne liste er sammenkørt med lignende erfaringer fra de fire andre projekter og præsentere her efter. Hvad har vi lært? De enkelte fagligheder skal kunne træde ud af deres egne kasser og være fleksible og villige til at se de andres perspektiv og træde ind i de andres faglige verden. De borgere, der er med i projektet, får positiv særbehandling der gøres en ekstra indsats. Det vil blive svært at reproducere, hvis den integrerede indsats skal køre i almindelig drift, da det her vil være sværere at være fleksibel. Relationerne er meget personbårne i projektet, medarbejderne går langt for at hjælpe hinanden det er ikke sikkert, at det vil være det samme, hvis den integrerede indsats var en del af almindelig drift. Projektet fungerer blandt andet fordi, man har så meget tiltro til hinanden, at man bøjer lokale regler og normer lidt, og er villige til at tage chancer. Det kræver opbakning fra hinanden og ledelsen. Det er ressourcekrævende, men samarbejdet betyder alt andet lige, at man på tværs af sektorer bruger og bygger oven på hinandens arbejde, og dermed er også kan blive lidt mere effektive. Noget af det, der er centralt for succes med borgerne, er vedholdenhed at holde fast og blive ved med at opsøge, også selvom borgeren i perioder er uimodtagelig for hjælp. Indsatsen er derfor meget tidskrævende. Det kræves, at der er en ansvarlig som koordinerer indsatsen - altså fungere som tovholder og sikre indsatsen igennem systemet. Herunder koordination af mødeaktiviteter. Den langsigtede positive effekt for borgerne bliver en højre grad af selvhjulpne og bedre livskvalitet. Alt dette med udgangspunkt i den afgørende nødvendige udredning for at kunne give den rigtige behandling. Side 9 af 10

11 Den etablerede kontakt mellem medarbejderne i de forskellige afdelinger og med regionens medarbejdere er medvirkende til, at det er væsentlig nemmere at kontakte hinanden også omkring andre borgersager fremadrettet. Projektopsamling ultimo 2014 skrevet af Gitta Stege, Projektleder Hedensted Kommune Rasmus Krahn, Projektkoordinator Regionspsykiatrien Horsens Side 10 af 10

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KOORDINERENDE INDSATSPLANER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KOORDINERENDE INDSATSPLANER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KOORDINERENDE INDSATSPLANER 2014 Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug En tværfaglig udfordring Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug Socialt Udviklingscenter SUS 2011 En tværfaglig udfordring - Undersøgelse af kommunernes indsats for

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Indhold 1. Forord 4 2. Hovedkonklusioner 5 2.1 EFFEKTEN AF UNGEINDSATSEN PÅ OPSTILLEDE POLITISKE MÅL 5

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE EVALUERINGSRAPPORT Jeg Jeg er kommet rigtig langt. Jeg havde ingenting for et år siden (deltager) Vi lærer at håndtere denne gruppe borgere på en helt anden måde (sagsbehandler) Jeg ser virkelig en lettelse

Læs mere

Den helhedsorienterede indsats for mennesker med dobbeltdiagnoser

Den helhedsorienterede indsats for mennesker med dobbeltdiagnoser Den helhedsorienterede indsats for mennesker med dobbeltdiagnoser Den optimale helhedsorienterede indsats for mennesker med en sindslidelse og et misbrug hvem gør hvad, hvornår, og hvordan iværksættes

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Stof til eftertanke - ideer til arbejdet med unge misbrugere og deres forældre Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Manualen er udarbejdet som led

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Ungeanalyse Marts 2013 Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Udarbejdet af Center for Socialt Udsatte og Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 Kriterium 1: Forandringsmodel....3 1.1 Introduktion:...3

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Magasin om Psykiatri på tværs Alle vinder hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Inspiration og læring fra projekter på tværs af landets regioner og kommuner 1 Forord FOA Fag og

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Projekt God Løsladelse

Projekt God Løsladelse Projekt God Løsladelse Erfaringer metode og anbefalinger 1 Hanne Ramsbøl Nell Rasmussen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Bilag 1 Metoden - Køreplan for god løsladelse... 5 Bilag 2 Overordnede anbefalinger...

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Projekt PS. Et åbent og anonymt rådgivningstilbud til elever på de fire københavnske produktionsskoler. Evaluering af perioden 2008-2010

Projekt PS. Et åbent og anonymt rådgivningstilbud til elever på de fire københavnske produktionsskoler. Evaluering af perioden 2008-2010 Projekt PS Et åbent og anonymt rådgivningstilbud til elever på de fire københavnske produktionsskoler Evaluering af perioden 2008-2010 Udgivet af Produktionsskolen k u b a Indholdsfortegnelse Resumé...3

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE AUGUST 2012 Den Koordinerende Kontaktperson Den Koordinerende Kontaktperson er et treårigt udviklingsprojekt med psykisk syge borgere som målgruppe. Projektet

Læs mere

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Status for projektets 3. år marts 2010 28. februar 2011 & hele projektperioden februar 2008 februar 2011 Udarbejdet af Karen Pia Jørgensen, cand.

Læs mere