Integreret indsats for sindslidende med misbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integreret indsats for sindslidende med misbrug"

Transkript

1 Integreret indsats for sindslidende med misbrug oktober Et samarbejde mellem regionspsykiatrien Horsens og Hedensted Kommune - Projektopsamlings rapport

2 Indholdsfortegnelse Integreret indsats for sindslidende med misbrug Projektopsamlings rapport 0 Projektbeskrivelse 2 Projektresultater i Hedensted Kommune 2 Opsporing og identifikation af borgere 3 Målgruppen i det daglige arbejde 5 Det tværfaglige team / Fællesteam i projekt og fremadrettet 5 Borgere der har deltaget i projektet 5 Eksempel på et sagsforløb med en kernemålgruppe borger 6 Eksempel på en af dem der er udiagnosticeret og har massive komplekse sociale problemstillinger. 7 Karins historie 7 Eksempel på organisatoriske udfordringer i systemet 8 Jyttes historie 8 Vivis historie 8 Eksempel på samarbejdet med de praktiserende læger 8 Opsamlede erfaringer og anbefalinger 9 Hvad har vi lært? 9 Projektopsamling ultimo 2014 skrevet af 10 Denne rapport er en opsamling på projektarbejdet og er udarbejdet efter ønske fra styregruppen. Projektopsamling ultimo 2014 skrevet af Gitta Stege, Projektleder Hedensted Kommune Rasmus Krahn, Projektkoordinator Regionspsykiatrien Horsens Side 1 af 10

3 Projektbeskrivelse Der er forud for projektets opstart udarbejdet et omfattende overordnet projektdesign samt en metodehåndbog af Deloitte. Hver kommune har efterfølgende tilpasset dette til deres lokale forhold. I Hedensted kommune har der været sammensat et team med repræsentanter fra jobcentret, socialpsykiatrien, voksenhandicap og flere ad hoc deltagere fra eksempelvis bostøtten, misbrugscentret og andre relevante samarbejdspartnere. Fra regionspsykiatrien i Horsens har projektsygeplejerske samt projektkoordinatoren også været faste deltagere. Teamet har mødtes hver anden uge og arbejdet med Voksen Udrednings Metoden som udredningsmetode. På alle møderne har borgeren været inviteret til at være en aktiv part i egen sag. Der er i projektperioden udarbejdet to statusrapporter af Deloitte. De beskriver den grundlæggende organisation samt de nationale resultaterne fra de fire projekter i hhv. Ballerup, Egedal, Syddjurs og Hedensted. Efter projektets afslutning vil der i første kvartal 2015 komme en endelig evalueringsrapport. Der er udarbejdet lokale forandringsteorier som både beskriver langsigtede samt kortsigtede mål for borgere samt for organisationen. Der henvises således til det supplerende materiale som er nævnt ovenfor, for en yderligere indføring i de mere grundlæggende elementer i projektet. Projektresultater i Hedensted Kommune Deloitte har valgt at måle på følgende parameter i fht. implementeringen af projektet i kommunen. I hvilket omfang anvendes der systematiske metoder i identifikationen af borgere med dobbeltdiagnose? I hvilket omfang modtager de identificerede borgere med dobbelt-diagnose støtte og/eller behandling fra teamet? I hvilket omfang får borgerne foretaget en helhedsorienteret udredning? I hvilket omfang udarbejdes der integrerede handleplaner, hvor der tages højde for begge lidelser hos borgerne? I hvilket omfang er der tilrettelagt integrerede indsatser overfor borgerne, hvor der tages højde for begge borgernes lidelser? I hvilket omfang er der udarbejdet integrerede kriseplaner for borgerne? I hvilket omfang udføres der opsøgende arbejde for at udvikle og opret- holde en relation til borgerne? I hvilket omfang modtager personer i borgernes omgangskreds netværkstilbud? I hvilket omfang er indsatserne overfor borgerne i overensstemmelse med borgernes motivationstrin? Side 2 af 10

4 Nedenfor uddybes et af disse parametre som i særdeleshed har haft relevans for projektets udvikling i Hedensted kommune. Opsporing og identifikation af borgere I regionalt regi Socialt udviklingscenter (SUS) har i 2011 udarbejdet en undersøgelse der anslår at der er ca. 0,4 % af borgerne i en kommune der er dobbeltdiagnosticerede. I alt svarer dette til 183 borgere i Hedensted Kommune. Socialpsykiatrien rapporterer, at de aktuelt har 27 borgere med en dobbelt problematik i deres tilbud. I fht. samarbejdet med regionspsykiatrien om at identificere borgere fra Hedensted kommune med sindslidelse og misbrug, har dette ligeledes budt på forskellige udfordringer. Hovedbaggrunden er, det lave antal af indlagte borgere i regionspsykiatrien fra Hedensted kommune. I før omtalte undersøgelse fra SUS 2011 (s.10) konkluderes det videre, at Små kommuner og kommuner med små andele af borgere med sindslidelse og misbrug har færre borgere i psykiatrisk behandling i den regionale psykiatri, end de større kommuner og kommuner med større andele borgere med sindslidelse og misbrug. Som figuren herunder illustrer, ligger Hedensted i den lavere ende i fht. forbrug af sengepladser i regionspsykiatrien, set i fht. indbyggertal kommunerne imellem. Dette tolkes yderligere, som endnu en bekræftende faktor i forbindelse med udfordringen omkring opsporingen af borgere med svær sindslidelse og misbrug. Procent forbrug af sengepladser i fht. indbyggertal de fire kommuner imellem Horsens Skanderborg Odder Hedensted 21% 25% 21% 33% Baseret på tal fra 2013 Det skal bemærkes, at der i optællingen ovenfor ikke er taget højde for, at nogle få indlagte personer kan dækker over mange af indlæggelsesdagene. For en yderligere uddybning henvises der til skemaet nedenfor. Side 3 af 10

5 År Antal individer Antal indlæggelser Antal sengedage Gns. sengedage pr. indlæggelse (8 mdr) Disse tal omhandler ikke en optælling af færdigbehandlede og ambulante besøg, samt skadestue. Men repræsentere blot det samlede indlæggelsestal på psykiatriske sygehuse som Hedensted Kommune betaler for. Det er interessant at bemærke, at på trods af en stigning i antallet af indlæggelser og en nedgang i sengedage per indlæggelse, har det samlede antal sengedage og antal individer kun et ganske lille udsving fra år til år. I kommunalt regi I kommunalt regi er der informeret bredt ud om projekts formål og målgruppe. Der er som start afholdt en tværfaglig temaformiddag for alle afdelinger, med oplæg omkring målgruppens kendetegn. Der er informeret ud omkring projektets tilbud til borgere med dobbeltdiagnoseproblematikker via lokalavisen. I samarbejde med Bedre Psykiatri er der afholdt et arrangement med fokus på dobbeltdiagnoser. Projektet har fysisk været placeret på rusmiddelcentret, da 75 % af dem der har et misbrug også har en psykiatrisk lidelse. Det har givet nem adgang for rusmiddelcentrets medarbejdere til drøftelse af aktuelle borgere i dagligdagen. Teamet bliver også repræsentanter ud i organisationen for at gøre opmærksom på eksistensen af dette. Side 4 af 10

6 Målgruppen i det daglige arbejde Den oprindelige målgruppe A, B, C, D har som beskrevet ovenfor været svært at identificere i et sådan omfang, at denne alene har kunnet udfylde projektet. Målgruppen har derfor også omhandlet E, F, G, H, som dog med støtte fra projektet har opnået en diagnosticering og relevant behandling. Stofmisbrug Alkoholmisbrug Svær sindslidelse A B Let sindslidelse C D Udiagnosticeret E F sindslidelse Komplekse sociale problemstillinger G H Det tværfaglige team / Fællesteam i projekt og fremadrettet Med baggrund i det lave antal borgere der har været kernemålgruppen for projektet i form af svært sindslidende med stof eller alkoholmisbrug, og den velfungerende socialpsykiatri i kommunen, er det svært at argumentere for fastholdelsen af et fællesteam i projektformen. I sundhedsaftalerne forpligtes man til at oprette et fællesteam for patienter, som både har en behandlingskrævende psykisk sygdom af en vis sværhedsgrad, og et behandlingskrævende misbrugs- problem. Teamets opgave er at lægge en fælles koordinerende handleplan for henviste dobbeltdiagnosepatienter som omfatter behandling for både den psykiske sygdom og misbruget, og tager hånd om patientens sociale situation i øvrigt. Jfr. Sundhedsaftalerne, pkt Det er i den foreliggende Lokale sundhedsaftale mellem Hedensted Kommune og region midt Jylland, ikke nærmere specificeret hvordan man vil arbejde med fællesteam eller sindslidende med misbrug. Praksis er, at sagerne drøftes i det daglige på lige fod med de almenpsykiatriske sager. Da der er en stor grad af beslutningskompetence blandt medarbejderne i kommunen, fungere dette forholdsvis gnidningsfrit. Eventuelle udfordringer og mere generelle problemstillinger drøftes i det lokale samarbejdsforum mellem regionen og kommunen. Mange af de opgaver der på nuværende tidspunkt har ligget i teamet vil i et vist omfang fremadrette, kunne koordineres med de koordinerende indsatsplaner. Borgere der har deltaget i projektet Ovenstående efterlader spørgsmålet om, hvilke problemstillinger de 30 borgere der har været en del projektet har haft, når det som udgangspunkt ikke udelukkende har handlet om svært sindslidelse med stof eller alkoholmisbrug. Dette forsøges illustreret ved hjælp af et par sagsforløb. Herunder er der oplistet tre forskellige eksempler på sagsforløb og udfordringer, på borgerniveau samt på organisatorisk niveau, der er identificeret i det daglige arbejde. Side 5 af 10

7 Eksempel på et sagsforløb med en kernemålgruppe borger Denne borger er kendetegnet ved at tilhører gruppen af svært sindslidende med misbrug, og tilhører derved projektets kernemålgruppe. I det følgende gives et eksempel på, hvorledes en borger har profiteret af hjælp fra projekt Integreret Indsats for sindslidende med Misbrug. Casen omhandler en borger, som er gået fra kriminalitet, svært misbrug og ubehandlet sindslidelse til et nyt liv uden misbrug, med en velbehandlet sindslidelse, fast arbejde og selvforsørgende. Ottos historie: Otto er en mand på 33 år, der har været udsat for negative hændelser i barndommen med en alkoholisk og voldelig far, og som pr. marts 2013 er diagnosticeret med ADHD, skizofreni og samtidig har et misbrug af både alkohol og stoffer. Otto begyndte at tage stoffer som 15-årig, amfetamin og ecstasy, dette udviklede sig til afhængighed. Kom som 16-årig ud i hårdt misbrug af heroin, hash, amfetamin, benzoediazepiner, kokain samt alkohol. På grund af tyveri kom han i fængsel. Efter opholdet der, sendte familien Otto til en pårørende i udlandet. I de følgende år kom Otto gentagne gange i fængsel for vold, sidst for drabsforsøg begået under påvirkning. Otto vendte tilbage til DK efter udstået straf. Her henviste hans læge ham til psykoseteamet i regionen grundet paranoid psykose. På trods af, at han havde haft svære psykiske symptomer de seneste 12 år, var han aldrig tidligere blevet psykiatrisk udredt. Otto startede på misbrugsbehandling i Rusmiddelcentret sidst i I marts 2013 blev han indstillet til Projekt Integreret Indsats af regionspsykiatrien grundet hans mange forskellige problemstillinger. Her er han blevet fulgt tæt i forløbet med ugentlige samtaler i projektet, hvor der er arbejdet med selverkendelse, mestringsevne og motivation samt generel sparring om de udfordringer der opstår. I den proces er der samtidigt et tæt koordineret samarbejdet med jobcentret for, at sikre en passende aktivering der tilgodeser Ottos særlige behov. Projektsygeplejersken har været sparringspartner i forhold til medicinering, helbredsspørgsmål mv. På baggrund af den tværfaglige, koordinerede og integrerede indsats og Ottos egen motivation til forandring, er han nu 100 % ude af sit misbrug og har været misbrugsfri i 1 år. Han er i forsat medicinsk behandling for sin sindslidelse. Otto kommer i jobpraktik i juni 2014, og får efter 3 uger tilbudt en fast stilling som ufaglært samme sted. Otto udtrykker stor glæde og tilfredshed med arbejdet. Efter eget ønske kommer Otto fortsat til støttende samtaler i Integreret Indsats, da han stadig har brug for guidning/sparring omkring forskellige udfordringer i dagligdagen. Side 6 af 10

8 Eksempel på et sagsforløb med udiagnosticeret sindslidelse og massive komplekse sociale problemstillinger. Fællestræk for denne målgruppe Forsørgelsesgrundlaget er kontakthjælp Diffuse psykiatriske vanskeligheder uden at være diagnosticeret Mangel på behandlingstilbud efter udredning Væsentligt nedsat funktionsniveau på mange områder Komplekse sociale problemstillinger Karins historie Kvinde på 31 år henvises til projektet via Rusmiddelcenteret, september Kvinden er i substitutionsbehandling for et pillemisbrug der ligger flere år tilbage. Der ses misbrugsadfærd og det vurderes at hun er i højrisikogruppen for et tilbagefald. Der har i rusmiddelbehandlingen været nødvendigt at kører et meget struktureret forløb omkring substitutionsmedicinen. Det har ikke været muligt at få kvinden færdigbehandlet på Rusmiddelcentret grundet hendes psykiske sårbarhed. Under afdækning af kvindens livssituation indgår kontakt til jobcentret. Jobcentret har forsøgt mange forskellige tilbud og praktikker, men på trods af flere års forsøg er det ikke lykkedes at få kvinden i en varig beskæftigelse eller uddannelse. Man har ikke haft opmærksomhed på de psykiske problemstillinger og den særlige adfærd hos kvinden, da hun opleves samarbejdsvillig i forhold til beskæftigelse. Ligeledes medvirker kvindens fortid som med knap 1 års studie som sygeplejestuderende for 8 år siden til at snyde jobcentret, der forventer flere ressourcer hos kvinden end der faktisk er til stede. Hun magter ikke, at passe sine aftaler når hun føler sig presset, hun taber nemt overblikket og bliver angst. Der ses et stort behov for planlægning, forudsigelighed og struktur. Et særligt kendetegn er forskellen mellem den facade kvinden forsøger at stille op for omverden og hendes egentlige kaotiske indre og en samtidig særdeles dårlig forståelsesramme for almindelig kommunikation. Under afdækningen af hele kvindens livssituation vha. VUM viser det sig, at problematikkerne er væsentligt mere omfattende og indgribende i hendes liv end forventet. Herunder manglende evne til, at have overblik over sin økonomiske situation samt egen formåen på arbejdsmarkedet. Denne borger har komplekse psykiske og sociale problemstillinger, og har et meget dårligt funktionsniveau på flere områder, men er ikke diagnosticeret da hun indgår i projekt Integreret Indsats. Der igangsættes udredning i samarbejde med egen læge og Regionspsykiatrien. Dette munder ud i foreløbig 3 psykiatriske diagnoser, og der er yderligere igangsat en neuropsykologisk udredning, grundet de meget omfangsrige kognitive forstyrrelser og mistanke om en udviklingsforstyrrelse. Side 7 af 10

9 På foranledning af Projekt Integreret Indsats, er kvinden henvist til socialpsykiatrien som har visiteret hende til hjælp af en bostøtte. Eksempel på organisatoriske udfordringer i systemet Her følger to eksempler på borgersager, med udfordringer i forhold til systemet. Dette blandet andet i form af ventetider såvel som manglende behandlingstilbud. Jyttes historie Jytte er en kvinde på 54 år som blev henvist til regionspsykiatrien med henblik på psykiatrisk udredning. Jytte bliver indkaldt til for-samtale maj Herefter gik der ti måneder, før hun kom til samtale hos psykologen i det affektive ambulatorium. Hun blev herefter henvist videre til psykoseambulatoriet for nærmere udredning. Jytte venter herefter på en indkaldelse til samtale i psykoseambulatoriet i en længere periode. Efter at hun havde været til samtale i psykoseambulatoriet, men blev hun igen henvist tilbage til det affektive ambulatorium. Jytte står så nu på venteliste igen for at komme til samtale. Indtil videre har forløbet varet 1 år og 5 måneder. Jytte er i september 2014 op startet i medicinsk behandling. Den lange ventetid fra vurderingssamtalen til den videre udredning, samt ventetid mellem skiftene i de enkelte pakkeforløb forekommer problematisk. Udredningen og behandlingen kommer til at tage uhensigtsmæssig lang tid, og det er vanskeligt at bibeholde borgerens motivation for behandling grundet manglende flow i systemet. Det vanskeliggør ligeledes den hjælp der tilbydes i det kommunale regi da den skal tilpasses resultatet af udredningen. Vivis historie Kvinde, 23 år. Vivi blev henvist til regionspsykiatrien med henblik på at få behandlingsforløb vedr. svær angst. Vivi bliver indkaldt til for-samtale og her vurderes det, at det er nødvendig med en egentlig psykiatrisk udredning. Hun får diagnosen personlighedsforstyrrelse, men det er stadig svær angst, der fylder mest. Vivi henvises derfor til samtale i Angstambulatoriet, her skønner man, at man ikke har noget behandlingstilbud til hende, og hun bliver afsluttet. Behandlingspsykiatrien foreslår, at kommunen kan give hende en mentor fra Jobcentret. Behandlingspsykiatrien er tilsyneladende ikke bekendt med, at kriterierne for at få tildelt en mentor. Samtidigt kan det diskuteres hvorvidt det er mentorens opgave at yde behandlingen for den psykiatriske lidelse. Vi har en forventning om et behandlingsforløb da Vivi er præget af svær angst, Vivi selv er meget motiveret for gå i behandling, men ender med blot at få en udredning. Hun afsluttes med henvisning til at hun må have en mentor fra jobcentret. Overordnet set har hvert system forskellige forventninger til hinanden og for lidt viden om hvad der er muligt inden for de rammer der er Eksempel på samarbejdet med de praktiserende læger Dette samarbejde har været meget afhængigt af hvilken læge der har været kontakt til. En læge har svaret på vores spørgeskema og givet udtryk for, at hun savner kommunikation, generelt set i kommunen. Hun mangler mere kommunikation Side 8 af 10

10 omkring, hvad der arbejdes på omkring borgere med mange problemstillinger. Det er et opmærksomhedspunkt fremover. Herudover har projektet flere gange oplevet, at skulle gå i forhandling med læger for, at borgere kan få en henvisning til udredning. F.eks. havde en læge krav om 3 mdrs. ædru periode før vedkommende ville lave en henvisning. Ærgerligt, når vi har borgere der er motiveret, men allerede ved første step bremses af et system. Det giver en stor udfordring i forhold til at bibeholde motivationen hos borgerne. Der har dog også været et meget fint og tæt samarbejde med andre læger hvor tingene har fungeret upåklageligt, både omkring en henvisning til psykiatrisk udredning men også opfølgning omkring den medicinske behandling. Opsamlede erfaringer og anbefalinger Som en opsamling blandt deltagerne i det det tværfaglig team/ fælleteamet er der udarbejdet en erfarings opsamlingsliste der beskriver hvad der virker i arbejdet. Denne liste er sammenkørt med lignende erfaringer fra de fire andre projekter og præsentere her efter. Hvad har vi lært? De enkelte fagligheder skal kunne træde ud af deres egne kasser og være fleksible og villige til at se de andres perspektiv og træde ind i de andres faglige verden. De borgere, der er med i projektet, får positiv særbehandling der gøres en ekstra indsats. Det vil blive svært at reproducere, hvis den integrerede indsats skal køre i almindelig drift, da det her vil være sværere at være fleksibel. Relationerne er meget personbårne i projektet, medarbejderne går langt for at hjælpe hinanden det er ikke sikkert, at det vil være det samme, hvis den integrerede indsats var en del af almindelig drift. Projektet fungerer blandt andet fordi, man har så meget tiltro til hinanden, at man bøjer lokale regler og normer lidt, og er villige til at tage chancer. Det kræver opbakning fra hinanden og ledelsen. Det er ressourcekrævende, men samarbejdet betyder alt andet lige, at man på tværs af sektorer bruger og bygger oven på hinandens arbejde, og dermed er også kan blive lidt mere effektive. Noget af det, der er centralt for succes med borgerne, er vedholdenhed at holde fast og blive ved med at opsøge, også selvom borgeren i perioder er uimodtagelig for hjælp. Indsatsen er derfor meget tidskrævende. Det kræves, at der er en ansvarlig som koordinerer indsatsen - altså fungere som tovholder og sikre indsatsen igennem systemet. Herunder koordination af mødeaktiviteter. Den langsigtede positive effekt for borgerne bliver en højre grad af selvhjulpne og bedre livskvalitet. Alt dette med udgangspunkt i den afgørende nødvendige udredning for at kunne give den rigtige behandling. Side 9 af 10

11 Den etablerede kontakt mellem medarbejderne i de forskellige afdelinger og med regionens medarbejdere er medvirkende til, at det er væsentlig nemmere at kontakte hinanden også omkring andre borgersager fremadrettet. Projektopsamling ultimo 2014 skrevet af Gitta Stege, Projektleder Hedensted Kommune Rasmus Krahn, Projektkoordinator Regionspsykiatrien Horsens Side 10 af 10

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Misbrug af rusmidler og psykisk sygdom Samarbejdsformer og afklaring Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Hvad er dobbeltdiagnose? Psykisk sygdom

Læs mere

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper.

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper. Psykiatrisk Center Frederiksberg Nordre Fasanvej 57 2000 Frederiksberg Direkte +45 3864 3700 Web www.psykiatri-frederiksberg.dk Dato: 18. oktober 2013 Projekt bedre udredning: Et samarbejde på tværs mellem

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner 1 1. Indledning I Psykiatriudvalgets rapport fra 2013 påpeges behovet for et styrket samarbejde om indsatsen for personer med psykisk lidelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Den samme dør Ambulant dobbeltdiagnosebehandling i hovedstadens psykiatri. Dobbeltdiagnoser

Den samme dør Ambulant dobbeltdiagnosebehandling i hovedstadens psykiatri. Dobbeltdiagnoser Dobbeltdiagnoser AF BIRGITTE VEJSTRUP I hjertet af Østerbro ligger Specialambulatoriet. Her går ca. 100 psykisk syge stofmisbrugere til behandling, fordelt på flere etager i hovedbygningen af det, nogle

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

Overblik over dobbeltdiagnoseområdet

Overblik over dobbeltdiagnoseområdet Overblik over dobbeltdiagnoseområdet Katrine Schepelern Johansen Antropolog, ph.d. Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser, Region Hovedstadens Psykiatri Formål med oplægget For 10 år siden var

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Halvårsrapport - Straks Teamet

Halvårsrapport - Straks Teamet Halvårsrapport - Straks Teamet Straks Teamet blev etableret d. 01.01.2014, og de første unge blev henvist/henvendte sig i uge 2. De første forløb startede d. 24.01.2014. Der har været en forventning om,

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR STOFRÅDGIVNINGEN TILBYDER BEHANDLINGSFORLØB TIL UNGE OP TIL 25 ÅR, DER HAR ET SKADELIGT FORBRUG AF ILLEGALE RUSMIDLER SOM HASH, KOKAIN

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Rusmiddelbehandling er relevant forankret kommunalt!

Rusmiddelbehandling er relevant forankret kommunalt! Rusmiddelbehandling er relevant forankret kommunalt! Centerlederforeningens 1 kommentarer til: Evaluering af kommunalreformen. Marts 2013. Evaluering af kommunalreformen forholder sig ikke specifikt til

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Dobbeltdiagnoseprojekt

Dobbeltdiagnoseprojekt Dobbeltdiagnoseprojekt Socialpsykiatrien 2009 Projektdobbeltdiagnose Skanderborg1 Indholdsfortegnelse Baggrund...4 Projektets formål...4 Projektets målgruppe...5 Definering af dobbeltdiagnose...6 Projektets

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Årsrapport 2011 Retspsykiatrisk OP-team Psykiatrisk Center Glostrup

Årsrapport 2011 Retspsykiatrisk OP-team Psykiatrisk Center Glostrup Årsrapport 211 Retspsykiatrisk OP-team Psykiatrisk Center Glostrup 1 Retspsykiatrisk OP team Årsrapport 211 Det retspsykiatriske OP er startet som et satspuljeprojekt i sommeren 21, teamet blev endeligt

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

STATUS I KØBENHAVSN KOMMUNE BIF BUF SUF SOF FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME. SUF tilbyder psykologsamtaler til unge henvist fra BIF (JKU)

STATUS I KØBENHAVSN KOMMUNE BIF BUF SUF SOF FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME. SUF tilbyder psykologsamtaler til unge henvist fra BIF (JKU) MÅLSÆTNING FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME STATUS I KØBENHAVSN KOMMUNE BIF BUF SUF SOF Tidlig opsporing i jobcentrene Ungecentret: 1) Samarbejde med Psykiatrisk Center Stolpegård om projekt Tidlig Opsporing

Læs mere

LIVET MED SKIZOFRENI

LIVET MED SKIZOFRENI LIVET MED SKIZOFRENI HJÆLP OG BARRIERER PSYKIATRIFONDENS SKIZOFRENI-UNDERSØGELSE 213 PSYKIATRIFONDEN.DK UNDERSØGELSENS BAGGRUND Psykiatrifonden gennemførte i foråret 213 en spørgeskema-undersøgelse blandt

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker!

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Afklaring Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Virkeligheden vi står overfor: Psykiske lidelser Psykiske lidelser Fra: rapporten: Ulighed i Sundhed: Modtagere af indkomstoverførsler

Læs mere

Allégårdens Rusmiddelpolitik

Allégårdens Rusmiddelpolitik Allégårdens Rusmiddelpolitik Ungecentret Allegården forholder sig aktivt til de anbragte unges brug af rusmidler. Det betyder, at unge, der bor på Allégården, kan forvente, at de kommer til at forholde

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

Status på døgnbehandling 2013

Status på døgnbehandling 2013 Status på døgnbehandling 2013 Centerleder Per Nielsen, ph.d. aut. psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Ringgården - Kompetencecenter for dobbeltfokuseret afhængighedsbehandling Alkoholbehandling:

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut.

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Screening i sikret regi v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Indhold Præsentation Projektet Proceduren Et udsnit af virkeligheden Præsentation Jan From Kristensen Psykolog Egely Projekt nr. 59 204 Screening

Læs mere

MOBILTEAMET. En fortælling om mennesker

MOBILTEAMET. En fortælling om mennesker MOBILTEAMET En fortælling om mennesker Etablering Foråret 2009, 5 borgere, 2,3 mill. Permanent i 2010, 8 borgere Tænkt som Længerevarende botilbud i eget hjem + døgntelefon Tværfagligt team, med erfaringer

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser!

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Behandlingsarbejdet i KRB og Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Dansk Psykologforening Tabel 411. Skøn over stofmisbrugere i Danmark, 1996-2009 1996 1998 2001 2003 2005 2009 20.284

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning..2. 2. Organisation mv... 4. 3. Behandling mv... 5. 4. Bygningsmæssige forhold mv. 10

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning..2. 2. Organisation mv... 4. 3. Behandling mv... 5. 4. Bygningsmæssige forhold mv. 10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning..2 2. Organisation mv... 4 3. Behandling mv..... 5 4. Bygningsmæssige forhold mv. 10 5. Pårørendekontakt, brugerråd mv. 11 6. Vold mv...12 7.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 18. juni 2015 Tlf. dir.: 4477 2693 E-mail: cho@balk.dk Kontakt: Camilla Hoelstad Holm Notat Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Læs mere

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien

Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Praksiserfaringer med tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Marie Løkke, udviklingskonsulent, Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup marie.loekke@regionh.dk Kort om projekt Samordningskonsulenter

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Lovgrundlag: 1. De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlings-o mrådet. 101 og 139 i Lov om Social Service. Der tilbydes hjælp til, at klare

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug En tværfaglig udfordring Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug Socialt Udviklingscenter SUS 2011 En tværfaglig udfordring - Undersøgelse af kommunernes indsats for

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål VUM superbrugerseminar Maj 2014 Formål og mål i sagsbehandlingen Formål: At give indsigt i anvendelsen af formål og mål At give gode råd til hvordan

Læs mere