Budgetforlig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetforlig 2015-2018"

Transkript

1 7. september 2014 Budgetforlig Rettidig omhu og borgernære hensyn Budgetforliget er indgået af: A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative D: Borgernes Stemme F: SF O: Dansk Folkeparti Ø: Enhedslisten

2 Budgetforlig Med budgetforliget for 2015 fastholdes den politiske ansvarlighed for Fredensborg Kommune. Partierne bag budgetforliget er således enige om, at en fortsat stram økonomisk styring og en bæredygtig udvikling for kommunens borgere og erhvervsliv går hånd i hånd. Rettidig omhu og borgernære hensyn har derfor været de bærende principper i forhandlingerne om dette års budgetaftale. Kokkedal den 7. september 2014 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative D: Borgernes Stemme F: SF O: Dansk Folkeparti Ø: Enhedslisten Side 2

3 Budget : Rettidig omhu og borgernære hensyn Ligesom i de øvrige nordsjællandske kommuner er økonomien i Fredensborg Kommune udfordret i Forligspartierne er derfor enige om et fladt budget 2015, hvilket vil sige en videreførelse af det budget, der blev vedtaget for Med budgetforliget for skabes derfor alene finansiering til de udfordringer kommunen aktuelt står over for. Budget 2015 vil være med til at sikre et bedre økonomisk fundament i 2016 som grundlag for udmøntningen af Byrådets strategi for en langsigtet udvikling af kommunen. Kommunens vision frem mod 2020 vil blive konkretiseret i tæt samarbejde med borgere, erhvervsliv og foreninger i løbet af Med budgetforliget fastholdes ambitionen om en hurtig gældsnedbringelse og en genopbygning af kassebeholdningen således, at kommunen står bedst muligt rustet til de fremtidige udfordringer. Partierne er enige om, at den lave kassebeholdning forudsætter en skærpet økonomisk styring i 2015 og Der er med budget 2015 afsat reserver til såvel drift som anlæg, for at kunne imødegå de kendte usikkerheder. Men nye større udfordringer kan nødvendiggøre, at budgettet må genåbnes i løbet af året. Med budget , jf. den vedhæftede totaloversigt: Skabes et driftsoverskud på over 170 mio. kr. i 2015, der blandt andet jf. budget sikrer finansiering af anlægsinvesteringer og afdrag på gælden. Findes finansiering til udfordringerne på 20 mio. kr. årligt. Fastholdes ambitionen om at kommunens ordinære gæld skal være afviklet i I alt afdrages netto 250 mio. kr. over den fireårige budgetperiode. Genopbygges kassebeholdningen til 60 mio. kr. ultimo Afsættes reserver på 16 mio. kr. i 2015 og samlet 90 mio. kr. over budgetperioden på drift og anlæg. Tilføres 32 mio. kr. Handicap og Socialpsykiatri over perioden samtidig med, at der etableres en binding mellem afdragsprofilen og udgiftsudviklingen på det samlede specialiserede område på yderligere 32 mio. kr. Afsættes de nødvendige driftsmidler til implementering af de mange reformer på beskæftigelsesområdet. Tilvejebringes det økonomiske grundlag for at fastholde fritidshjem og fritidsklubber samt etablering af et nyt aktivitetssted for unge i Kokkedal. Hertil kommer en række mindre initiativer. Tabel 1 giver et overblik over finansiering og nye initiativer i budget Grundlaget er budgetvurderingen fra august, og en imødegåelse af de udfordringer, der er medtaget i budgetvurderingens tabel 3. Med budgetforliget er endvidere enighed om en række mere langsigtede initiativer jf. nedenfor. Side 3

4 Tabel 1. Budgetreduktioner og nye initiativer i budget Finansiering Drift Reduceret P/L - Handicap og socialpsykiatri, 1. udsatte børn og beskæftigelse friholdes -13,00-13,00-13,00-13,00-52,00 2. Effektivisering af administrationen -1,00-1,00-1,00-1,00-4,00 Nedlæggelse af konkrete projekter og 3. effektivisering på beskæftigelsesområdet -2,00-2,00-2,00-2,00-8,00 4. Kunstgræsbaner, teknisk korrektion i ,40-0,40 5. Effektivisering af ejendomsdriften 0,00-0,50-0,70-1,00-2,20 6. Pulje til særligt vanskeligt stillede kommuner -3,00-3,00 Anlæg 7. Byudviklingspulje reduceres i ,00 0,00-7,00 0,00-7,00 8. Én pulje til fritidsfaciliteter 0,00-4,50-7,50-7,50-19,50 9. Gymnastikkens Hus 0,00-11,50 11,50 0,00 0, Tilrettet betalingsplan Byens Hus -4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 Budgetreduktioner i alt -23,4-28,5-19,7-24,5-96,1 Nye initiativer Aktivitetssted i Kokkedal (inkl. 11. istandsættelse og husleje) finansieres v. tryghedsmidler & særtilskud -2,50 1,00 1,00 1,00 0, Visit Nordsjælland - fastholdt udviklingsbidrag 0,40 0,40 0,40 0,40 1, Fritidshjem opretholdes efter 1. aug ,00 2,50 2,50 2,50 8, Projektering og afhjælpning af trafikale problemer ved Louisiana 0,20 0, Forsøg m. flextrafik i Kokkedal, Sørup,Endrup 0,20 0,20 0, Sidestille ungdomsklubtilbud 0,30 0,65 0,65 0,65 2, Pulje til usikkerhed ved salg af kommunal jord og ejendomme 3,00 3, Byggesagsgebyrer sættes til nul 0,50 0,50 0,50 0,50 2, Rundkørsel i Humlebæk 3,40 4,60 8, Finansiering ikke udmøntede anlægsmidler -3,40-4,60-8,00 Nye initiativer i alt 2,9 5,5 5,1 5,1 18,5 Samlet budgetpåvirkning -20,5-23,1-14,7-19,5-77,7 Anm.: + er merudgift/kassetræk, - er budgetforbedring/kasseopbygning Den samlede budgetpåvirkning på knap 78 mio. kr. skal dække et samlet finansieringsbehov på 20 mio. kr. årligt. Side 4

5 Finansiering via driftsbesparelser 1. Den reducerede prisfremskrivning, som udløb i 2014, forlænges til og med 2015, dog således, at de indsatsstyrede områder (udsatte børn og unge, handicap og socialpsykiatri og beskæftigelse) friholdes (dog ikke administrationen, jf.pkt.2). Dermed sikrer reduktionen finansiering på 13 mio. kr. årligt. Reduktionen vil med de gældende styringsprincipper svare til en almindelig rammebesparelse på de ramte politikområder på knap 0,9 pct. og udmøntes som sådan (dvs. som en generel reduktion af P/Lfremskrivningen). Besparelsen er varig. Fra 2016 vil der igen være fuld pris og lønfremskrivning. 2. Der gennemføres en yderligere effektivisering af administrationen bredt i kommunen (administration såvel på rådhuset som på institutioner mv.). 3. Der nedlægges konkrete projekter og gennemføres effektiviseringer på beskæftigelsesområdet svarende til 2 mio. kr. årligt. Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget står for udmøntning. Konkrete projekter kunne f.eks. være Supertanker. 4. Der etableres, jf. budget 2014, to kunstgræsbaner i Banerne ventes færdige i sommeren 2015 og der skal derfor alene afsættes driftsmidler til ½ år. Besparelse på 0,4 mio. kr. 5. Der er i 2014 gennemført en analyse af brugen af de kommunale bygninger. Partierne er enige om, med udgangspunkt i analysen og med inddragelse af brugerne, at der skal findes effektiviseringer af driften gennem en bedre tilrettelagt brug af bygningerne. De relevante fagudvalg forelægges sag herom i starten af Der indarbejdes forlods en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2016, 0,7 mio. kr. i 2017 og 1 mio. kr. fra 2018 og frem. 6. Der er opnået 3 mio. kr. fra puljen til særligt vanskeligt stilede kommuner i hovedstadsområdet. Tilskuddet indgår som finansiering på balancen. Udskydelse af anlægsprojekter 7. Byudviklingspuljen reduceres med 7 mio. kr. i Det betyder, at puljen opbygges gradvist til 5 mio. i 2016, 10 mio. kr. i 2017 og 17 mio. kr. fra 2018 og frem. 8. Der er i budgettet afsat to puljer. En til anlæg af nye idrætsfaciliteter og en til istandsættelse og øget vedligehold. De to puljer slås sammen og reduceres til 5 mio. kr. i 2016 og 10 mio. kr. fremadrettet. 9. Anlægsbevillingen til Gymnastikkens Hus i Kokkedal forskydes 1 år. I 2015 er afsat 0,5 mio. kr. til en nærmere afklaring af projektet og finansieringsbehov. Eventuelt udgiftsbehov ud over de i forvejen afsatte 12 mio. kr. kan tilvejebringes af den afsatte fælles pulje til fritidsfaciliteter (jf. punkt 5 i anlægsoversigten). 10. Planerne for Byens Hus fastholdes som hidtil. Der er alene tale om teknisk tilretning af betalingsplanen. Side 5

6 Nye initiativer 11. Der etableres et aktivitetssted i Kokkedal med en bevilling på 2,5 mio. kr. årligt. Det finansieres dels af de afsatte tryghedsmidler og dels af kommunens andel af den sociale særtilskudspulje. Puljen på 4 mio. kr. går til finansiering af merbevillingen på 4,5 mio. kr. over budgetperioden. 12. Det eksisterende udviklingsbidrag til Visit Nordsjælland på 0,4 mio. kr. i 2014 forlænges for resten af budgetperioden. 13. Der er enighed om at fastholde en struktur med fritidshjem/klub efter 1. august Der er med budgetforliget fundet finansiering af de udestående 1 mio. kr. i 2015 og 2,5 mio. kr. fra 2016 og frem. 14. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2016 i tilskud til projektering og afhjælpning af trafikale problemer ved Louisiana. Udmøntningen af bevillingen forudsætter, at Louisiana selv skaber finansiering til resten af udgifterne. 15. Der afsættes 0,2 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til forsøg med flextrafik i Kokkedal og evt. Fredensborg. Med forsøget fritages borgere med periodekort, der bor langt fra et stoppested/station for betaling. Den konkrete udmøntning sker i Plan, Klima og Miljøudvalget inden for den afsatte budgetramme. Forsøget evalueres i 2016 inden budgetforhandlingerne. 16. Blandt andet for at sidestille Bøgegården med de øvrige ungdomsklubber, pågår p.t. et arbejde med at harmonisere tildelingen af midler til ungdomsklubber (14-17 årige i kommunen) efter en model med grundtilskud og aktivitetsbaseret afregning. Den samlede ramme udvides med 0,3 mio. kr. i 2015 og 0,65 mio. kr. fra 2016 og frem. Forligspartierne er enige om at drøfte finansieringsbehovet i 2015, såfremt det bliver nødvendigt. 17. Der afsættes en pulje på 3 mio. kr. til at imødegå usikkerhed ved salg af kommunale grunde og ejendomme. 18. Der afsættes 0,5 mio.kr. årligt så gebyrer på byggesager helt fjernes. Den konkrete udmøntning sker i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget. 19. Af hensyn til trafiksikkerheden anlægges i 2017 og 2018 en rundkørsel ved Hørsholmvej/Fredensborgvej i Humlebæk finansieret af de ikke udmøntede anlægsmidler. 20. Puljen til ikke udmøntede anlægsmidler, jf. punkt 25 i anlægsoversigten reduceres for at finansiere ny rundkørsel Side 6

7 I tillæg til de konkrete nye initiativer og finansieringsforslag er forligspartierne enige om: En ny 2020 strategi for den fortsatte udvikling af kommunen Partierne er med budgetforliget enige om, at der i samarbejde med borgere, medarbejdere og andre interessenter i løbet af 2015 fastlægges en 2020 strategi, der udstikker retning og rammer for en fortsat målrettet og ambitiøs udvikling af kommunen. Der er i budget afsat i alt godt 65 mio. kr. til byudvikling og øvrige ikke disponerede anlægsmidler til understøttelse af 2020 planen. Borgerinddragelsesprocessen i forbindelse med 2020 planen skal bidrage til at fastlægge, hvordan midlerne endelig udmøntes. Forligspartierne vil imidlertid allerede med budget 2015 tilkendegive, at investeringer i udviklingen af Nivå Havn og Fredensborg by vil indgå i prioriteringen, ligesom udmøntningen af midlerne i budget 2016 bør tilgodese kulturen og en modernisering af kommunens biblioteker, jf. sidste års budgetforlig for Også infrastrukturen skal forbedres, herunder en ny rundkørsel på Hørsholmvej/Fredensborgvej i Humlebæk til fremme af trafiksikkerheden og bedre kollektive transportmuligheder til og fra Hillerød. Salg af ejendomme og forbedringer af infrastruktur og trafiksikkerhed. Den nuværende liste over grunde og ejendomme til salg opdateres. Der er enighed om, at provenuet fra salg op til 10 mio. kr. går til investeringer i kommunen, herunder forbedret infrastruktur og trafiksikkerhed. Provenu herudover anvendes til at styrke kassebeholdningen. Der afsættes særskilt 8 mio. kr. til en rundkørsel ved Hørsholmvej/Fredensborgvej i Humlebæk fordelt over perioden 2017 og Fortsat gældfri i 2022 Der er fortsat enighed om, at den ordinære gæld skal være afviklet senest i Bindingerne på gældsafviklingen jf. nedenfor ændrer ikke herpå. Handicap og udsatte børn Forligspartierne er enige om, at der med ekstern bistand tilvejebringes gennemsigtighed og klarhed om den fremadrettede model for styring af politikområdet for handicap og socialpsykiatri. Af de ekstraordinære afdrag (på 8 mio. kr. i 2015 og 18 mio. kr. fremadrettet) bindes 8 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 2016 op på udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde, dvs. på politikområderne Handicap og Socialpsykiatri samt Udsatte Børn og Unge. Såfremt der ikke kan findes de nødvendige initiativer til nedbringelse af udgifterne på de to politikområder eller der kommer nye udfordringer til, så vil finansieringen heraf i 2015 og på op til 8 mio. kr. årligt efter nærmere aftale mellem forligspartierne - ske gennem lavere ekstraordinære afdrag. Side 7

8 Evt. finansiering via de ekstraordinære afdrag må ikke påvirke målet om, at gælden er afviklet senest i Lavere afdrag i 2015 og 2016 modsvares automatisk i budgettet af øgede afdrag i perioden Varige udgiftsforøgelser på de specialiserede områder i 2015 og 2016 forudsætter endvidere, at der senest med budget 2017 findes finansiering af merudgifterne. Budgetansvaret påhviler fortsat fagudvalget, men finansiering af merudgifter via bindingen på de ekstraordinære afdrag kræver beslutning af forligspartierne og skal vedtages i Byrådet, jf. særskilt aftaletekst. Tabel 2. nedenfor viser eksempler på ændringerne i gældsprofilen, såfremt det bliver nødvendigt at trække på de ekstraordinære afdrag i 2015 og Tabel 2. Ekstraordinære afdrag i forskellige situationer. Fastholdt gældfri i Fastholdt profil Træk på 2 mio. i 2015 & Træk på 4 mio. i 2015 & Træk på 8 mio. i 2015 & Anm.: I alle scenarier afdrages ekstraordinært 156 mio. kr. fra Hjemløse Der er blandt forligspartierne enighed om, at der vil være en særlig opmærksomhed på indsatsen for gruppen af hjemløse. Forebyggende indsats for børn og unge Forligspartierne betoner nødvendigheden af, at kommunens dagtilbud og skoler er kompetente med ressourcer og rammer, der kan understøtte det enkelte barn, de unge og deres familier. En status på den tidlige indsats find barnet forelægges politisk primo Gadebelysning Der er enighed om at undersøge mulighederne for en mere effektiv drift af gadebelysningen, herunder potentialer ved et tværkommunalt samarbejde. Udbud/udlicitering Mens der for blot få år siden var budgetteret med gevinster ved udbud og udlicitering på 3,5 mio. kr. er budgettet i 2014 på 7,4 mio. kr. og de realiserede gevinster ventes at overstige 8 mio. kr. Yderligere 7-8 mio. kr. i gevinster er potentielt forblevet i organisationen til imødegåelse af prioriteringsbidrag og/eller anvendt til serviceløft. Der er blandt partierne enighed om, at potentialet ved effektive indkøb fortsat skal udnyttes fuldt ud med fortsat respekt for kommunens målsætninger om økologi mv. Partierne er enige om, at der til budgetseminaret i april 2015 skal ligge en oversigt over nye udbudsmuligheder. Side 8

9 Skolereformen Forligspartierne er enige om, at følge implementeringen af skolereformen tæt i valgperioden. Forligspartierne har et højt ambitionsniveau i forhold til, at skolereformens positive mål skal lykkes i vore skoler. Børne og Skoleudvalget forelægges en status for implementeringen i foråret 2016, hvor der vil være opmærksomhed på ressourcer, arbejdsmiljø og læringsmiljøer inde som ude. Områdeledelse på daginstitutionsområdet Med budgetforliget er der skabt det økonomiske grundlag for at fortsætte med fritidshjem og fritidsklub efter 1. august Der er enighed om igen at se på strukturen på daginstitutionsområdet med henblik på at afklare hensigtsmæssigheden i fortsat at have to områdeledelser i to af kommunens bysamfund. Brugere og medarbejdere inddrages i processen. Partierne er enige om, at formålet er en effektiv drift, færre midler til administration og mere tid med børnene. Lånetilsagn fra staten Fredensborg Kommune har modtaget et lånetilsagn på 31,5 mio. kr. for 2015 fra lånepuljen til kommuner med lav likviditet. Forligspartierne er enige om, at kommunen ikke udnytter lånemuligheden med baggrund i budgetforligets forudsætninger. Udviklingen i kassebeholdningen Med det vedtagne budget genopbygges kommunens likviditet opgjort efter Økonomi- og Indenrigsministeriets kassekreditregel (365 dages glidende gennemsnit). Ultimo 2016 ventes likviditeten igen at overstige målsætningen om en kassebeholdning på minimum 60 mio. kr. svarende til godt kr. pr. indbygger Side 9

10 Anlægsoversigt Af tabellen nedenfor fremgår den samlede anlægsoversigt for budgetperioden Nr Projekt Udgifter i alt Modernisering af Fiberring Bygningsvedligeholdelse ABA automatisk brandsikringsanlæg Modernisering af skoler Fælles pulje for fritidsfaciliteter Bygningsvedligehold Udlejning Bygningsvedligehold Legepladser Opførsel af Byens Hus Vedligeholdelse af vejkapitalen Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltning Fejlkoblinger kloak - opspor. og genop Klimatilpasning i Kokkedal (hovedproj.) Genopretning af flisebelagte stier Byudviklingspulje Svømmefaciliteter 1) Stier Gymnastikkens Hus Kunstgræs Karsemosegård og Fredensborg Idrætsfac. i Humlebæk (Hovedprojekt) Atletikanlæg på Fredensborg Stadion Biografen til kulturformål Faglokaler i skolerne Udvidelse af plejeboligkapacitet Anlægsreserven Ikke disponerede anlægsmidler Rundkørsel Fredensborgvej/Hørsholmvej Humlebæk Pulje til usikkerhed ved salg af kommunale grunde og ejendomme ) Indgår formelt i driftsbudgettet, jf. budgetforliget fra Side 10

11 Totaloversigt Totaloversigten viser udviklingen i hovedposter og det samlede resultat for årene med det indgåede budgetforlig. Totaloversigt Nettotal i millioner kr. Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget Driftsvirksomhed Driftsindtægter: Skatter , , , , ,857 Tilskud og udligning -137, ,568-98,270-99, ,519 Driftsindtægter i alt , , , , ,376 Driftsudgifter: Driftsudgifter, konto , , , , ,852 Pris- og lønfremskrivning ( ) 45,123 89, , ,179 Driftsudgifter i alt 2.307, , , , ,031 Resultat af driftsvirksomhed -175, , , , ,345 Anlæg Anlægsindtægter -12,720 0,000 0,000 0,000-12,720 Anlægsudgifter 93,576 80, ,400 91, ,376 Resultat af anlæg 80,856 80, ,400 91, ,656 Lån, renter og balanceforskydninger Renter, netto 20,302 21,366 21,317 21,206 84,191 Optagne lån -10,000-10,000-10,000-10,000-40,000 Afdrag på lån 65,691 75,791 75,791 75, ,064 Balanceforskydning 2,217-2,951-2,950-2,950-6,634 Resultat af lån, renter og balanceforskydninger78,210 84,206 84,158 84, ,621 Ændringer af de likvide aktiver * -16,850-10,180-8,961-30,077-66,068 *) + forbrug af likvide midler, - forøgelse af likvide midler Side 11

Budget 2012 med stabilitet og investeringer

Budget 2012 med stabilitet og investeringer Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet

Læs mere

Budgetforlig 2016-2019

Budgetforlig 2016-2019 Budgetforlig 2016-2019 Investeringer for fremtiden Budgetforliget er indgået af: A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative D: Borgernes Stemme O: Dansk Folkeparti V: Venstre Side 2 Budget

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Partierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Antal borgere som får glæde af anlægget Brugere af kommmunens 1 Bygningsvedligeholdelse U

Antal borgere som får glæde af anlægget Brugere af kommmunens 1 Bygningsvedligeholdelse U Alle beløb Alle beløb er i 1.000 kr. Nr. Budgetlagte anlægsprojekter I/U 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017-22 Antal borgere som får glæde af anlægget Brugere af kommmunens 1 Bygningsvedligeholdelse U

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Administrationens 1. budgetvurdering 2016-19

Administrationens 1. budgetvurdering 2016-19 Administrationens 1. budgetvurdering 2016-19 Administrationens 1. budgetvurdering April 2015 Administrationens 1. budgetvurdering 2016-19 Administrationens 1. budgetvurdering for 2016-2019 danner grundlag

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Borgermøde om budget 2015 2018. Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich

Borgermøde om budget 2015 2018. Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich Borgermøde om budget 2015 2018 Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich Dagsorden 1. Velkomst og oplæg ved Borgmester Benedikte Kiær 2. Direktør Lars Rich orienterer om budgettet for 2015 2018 og serviceniveauer

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Behandles i Økonomiudvalg december 2014.

Behandles i Økonomiudvalg december 2014. NOTAT Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 Opfølgning på Forlig om budgettet for Allerød 2015-2018 Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2015 2018 har Borgmesteren anmodet

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre.

Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre. Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre. 1. Indledning Administrationens budgetforslag blev offentliggjort den 23. august

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere

genn Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Bilag

genn Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Bilag genn Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Bilag Administrationens 2. budgetvurdering Bilag September 2015 Administrationens budgetvurdering, september 2015 Bilag I bilaget gennemgås budgetvurderingens

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

genn Notat om tilpasning af budget til lån, afdrag og renter

genn Notat om tilpasning af budget til lån, afdrag og renter genn Notat om tilpasning af budget til lån, afdrag og renter Administrationens forslag Tilpasninger af budget til lån, afdrag og renter 1. Orientering og anbefaling Med budget 2016 2019 blev vedtaget en

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Orientering om budget

Orientering om budget Orientering om budget Rammen Aftale om kommunernes økonomi De brændende platforme Ny økonomisk politik Samfundsøkonomien Økonomiaftalen 2016 Omprioriteringsbidrag 1% Netto forværres servicedriftsramme

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Administrationens 2. budgetvurdering August 2013 Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Budgetvurderingen giver Byrådet administrationens vurdering af de økonomiske udfordringer og perspektiver for

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti

Budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti Den 21. september 2015 Budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Forlig vedrørende budget 2008 - Et budget i balance

Forlig vedrørende budget 2008 - Et budget i balance Forlig vedrørende budget 2008 - Et budget i balance Mellem følgende partier i Allerød Byråd: Det konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Blovstrødlisten,

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2016 og overslagsårene 2017-19

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2016 og overslagsårene 2017-19 Budgetforlig Budgetforlig vedr. budget 2016 og overslagsårene 2017-19 Partierne Venstre, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti har den 10. september 2015 indgået et budgetforlig for budget 2016 samt overslagsårene

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Budget spørgsmål og svar

Budget spørgsmål og svar 11. februar 2016 Budget 2017 - spørgsmål og svar Den økonomiske situation Hvorfor skal vi spare? Hvor meget skal vi spare? Hvordan ser vores økonomiske situation ud? Hvad betyder det, at vi skal finde

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Administrationens 1. budgetvurdering

Administrationens 1. budgetvurdering Administrationens 1. budgetvurdering 2017-2020 Administrationens 1. budgetvurdering April 2016 Administrationens 1. budgetvurdering 2017-2020 Administrationens 1. budgetvurdering danner grundlag for byrådets

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune

Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Politisk parti: Forligspartierne Dato: 23. september 2014 Tusinde 1.000 kr. Oversigt over kassetræk pba. budgetforslag 2015 2016 2017 2018 Kassepåvirkning

Læs mere