Budgetforlig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetforlig 2015-2018"

Transkript

1 7. september 2014 Budgetforlig Rettidig omhu og borgernære hensyn Budgetforliget er indgået af: A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative D: Borgernes Stemme F: SF O: Dansk Folkeparti Ø: Enhedslisten

2 Budgetforlig Med budgetforliget for 2015 fastholdes den politiske ansvarlighed for Fredensborg Kommune. Partierne bag budgetforliget er således enige om, at en fortsat stram økonomisk styring og en bæredygtig udvikling for kommunens borgere og erhvervsliv går hånd i hånd. Rettidig omhu og borgernære hensyn har derfor været de bærende principper i forhandlingerne om dette års budgetaftale. Kokkedal den 7. september 2014 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative D: Borgernes Stemme F: SF O: Dansk Folkeparti Ø: Enhedslisten Side 2

3 Budget : Rettidig omhu og borgernære hensyn Ligesom i de øvrige nordsjællandske kommuner er økonomien i Fredensborg Kommune udfordret i Forligspartierne er derfor enige om et fladt budget 2015, hvilket vil sige en videreførelse af det budget, der blev vedtaget for Med budgetforliget for skabes derfor alene finansiering til de udfordringer kommunen aktuelt står over for. Budget 2015 vil være med til at sikre et bedre økonomisk fundament i 2016 som grundlag for udmøntningen af Byrådets strategi for en langsigtet udvikling af kommunen. Kommunens vision frem mod 2020 vil blive konkretiseret i tæt samarbejde med borgere, erhvervsliv og foreninger i løbet af Med budgetforliget fastholdes ambitionen om en hurtig gældsnedbringelse og en genopbygning af kassebeholdningen således, at kommunen står bedst muligt rustet til de fremtidige udfordringer. Partierne er enige om, at den lave kassebeholdning forudsætter en skærpet økonomisk styring i 2015 og Der er med budget 2015 afsat reserver til såvel drift som anlæg, for at kunne imødegå de kendte usikkerheder. Men nye større udfordringer kan nødvendiggøre, at budgettet må genåbnes i løbet af året. Med budget , jf. den vedhæftede totaloversigt: Skabes et driftsoverskud på over 170 mio. kr. i 2015, der blandt andet jf. budget sikrer finansiering af anlægsinvesteringer og afdrag på gælden. Findes finansiering til udfordringerne på 20 mio. kr. årligt. Fastholdes ambitionen om at kommunens ordinære gæld skal være afviklet i I alt afdrages netto 250 mio. kr. over den fireårige budgetperiode. Genopbygges kassebeholdningen til 60 mio. kr. ultimo Afsættes reserver på 16 mio. kr. i 2015 og samlet 90 mio. kr. over budgetperioden på drift og anlæg. Tilføres 32 mio. kr. Handicap og Socialpsykiatri over perioden samtidig med, at der etableres en binding mellem afdragsprofilen og udgiftsudviklingen på det samlede specialiserede område på yderligere 32 mio. kr. Afsættes de nødvendige driftsmidler til implementering af de mange reformer på beskæftigelsesområdet. Tilvejebringes det økonomiske grundlag for at fastholde fritidshjem og fritidsklubber samt etablering af et nyt aktivitetssted for unge i Kokkedal. Hertil kommer en række mindre initiativer. Tabel 1 giver et overblik over finansiering og nye initiativer i budget Grundlaget er budgetvurderingen fra august, og en imødegåelse af de udfordringer, der er medtaget i budgetvurderingens tabel 3. Med budgetforliget er endvidere enighed om en række mere langsigtede initiativer jf. nedenfor. Side 3

4 Tabel 1. Budgetreduktioner og nye initiativer i budget Finansiering Drift Reduceret P/L - Handicap og socialpsykiatri, 1. udsatte børn og beskæftigelse friholdes -13,00-13,00-13,00-13,00-52,00 2. Effektivisering af administrationen -1,00-1,00-1,00-1,00-4,00 Nedlæggelse af konkrete projekter og 3. effektivisering på beskæftigelsesområdet -2,00-2,00-2,00-2,00-8,00 4. Kunstgræsbaner, teknisk korrektion i ,40-0,40 5. Effektivisering af ejendomsdriften 0,00-0,50-0,70-1,00-2,20 6. Pulje til særligt vanskeligt stillede kommuner -3,00-3,00 Anlæg 7. Byudviklingspulje reduceres i ,00 0,00-7,00 0,00-7,00 8. Én pulje til fritidsfaciliteter 0,00-4,50-7,50-7,50-19,50 9. Gymnastikkens Hus 0,00-11,50 11,50 0,00 0, Tilrettet betalingsplan Byens Hus -4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 Budgetreduktioner i alt -23,4-28,5-19,7-24,5-96,1 Nye initiativer Aktivitetssted i Kokkedal (inkl. 11. istandsættelse og husleje) finansieres v. tryghedsmidler & særtilskud -2,50 1,00 1,00 1,00 0, Visit Nordsjælland - fastholdt udviklingsbidrag 0,40 0,40 0,40 0,40 1, Fritidshjem opretholdes efter 1. aug ,00 2,50 2,50 2,50 8, Projektering og afhjælpning af trafikale problemer ved Louisiana 0,20 0, Forsøg m. flextrafik i Kokkedal, Sørup,Endrup 0,20 0,20 0, Sidestille ungdomsklubtilbud 0,30 0,65 0,65 0,65 2, Pulje til usikkerhed ved salg af kommunal jord og ejendomme 3,00 3, Byggesagsgebyrer sættes til nul 0,50 0,50 0,50 0,50 2, Rundkørsel i Humlebæk 3,40 4,60 8, Finansiering ikke udmøntede anlægsmidler -3,40-4,60-8,00 Nye initiativer i alt 2,9 5,5 5,1 5,1 18,5 Samlet budgetpåvirkning -20,5-23,1-14,7-19,5-77,7 Anm.: + er merudgift/kassetræk, - er budgetforbedring/kasseopbygning Den samlede budgetpåvirkning på knap 78 mio. kr. skal dække et samlet finansieringsbehov på 20 mio. kr. årligt. Side 4

5 Finansiering via driftsbesparelser 1. Den reducerede prisfremskrivning, som udløb i 2014, forlænges til og med 2015, dog således, at de indsatsstyrede områder (udsatte børn og unge, handicap og socialpsykiatri og beskæftigelse) friholdes (dog ikke administrationen, jf.pkt.2). Dermed sikrer reduktionen finansiering på 13 mio. kr. årligt. Reduktionen vil med de gældende styringsprincipper svare til en almindelig rammebesparelse på de ramte politikområder på knap 0,9 pct. og udmøntes som sådan (dvs. som en generel reduktion af P/Lfremskrivningen). Besparelsen er varig. Fra 2016 vil der igen være fuld pris og lønfremskrivning. 2. Der gennemføres en yderligere effektivisering af administrationen bredt i kommunen (administration såvel på rådhuset som på institutioner mv.). 3. Der nedlægges konkrete projekter og gennemføres effektiviseringer på beskæftigelsesområdet svarende til 2 mio. kr. årligt. Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget står for udmøntning. Konkrete projekter kunne f.eks. være Supertanker. 4. Der etableres, jf. budget 2014, to kunstgræsbaner i Banerne ventes færdige i sommeren 2015 og der skal derfor alene afsættes driftsmidler til ½ år. Besparelse på 0,4 mio. kr. 5. Der er i 2014 gennemført en analyse af brugen af de kommunale bygninger. Partierne er enige om, med udgangspunkt i analysen og med inddragelse af brugerne, at der skal findes effektiviseringer af driften gennem en bedre tilrettelagt brug af bygningerne. De relevante fagudvalg forelægges sag herom i starten af Der indarbejdes forlods en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2016, 0,7 mio. kr. i 2017 og 1 mio. kr. fra 2018 og frem. 6. Der er opnået 3 mio. kr. fra puljen til særligt vanskeligt stilede kommuner i hovedstadsområdet. Tilskuddet indgår som finansiering på balancen. Udskydelse af anlægsprojekter 7. Byudviklingspuljen reduceres med 7 mio. kr. i Det betyder, at puljen opbygges gradvist til 5 mio. i 2016, 10 mio. kr. i 2017 og 17 mio. kr. fra 2018 og frem. 8. Der er i budgettet afsat to puljer. En til anlæg af nye idrætsfaciliteter og en til istandsættelse og øget vedligehold. De to puljer slås sammen og reduceres til 5 mio. kr. i 2016 og 10 mio. kr. fremadrettet. 9. Anlægsbevillingen til Gymnastikkens Hus i Kokkedal forskydes 1 år. I 2015 er afsat 0,5 mio. kr. til en nærmere afklaring af projektet og finansieringsbehov. Eventuelt udgiftsbehov ud over de i forvejen afsatte 12 mio. kr. kan tilvejebringes af den afsatte fælles pulje til fritidsfaciliteter (jf. punkt 5 i anlægsoversigten). 10. Planerne for Byens Hus fastholdes som hidtil. Der er alene tale om teknisk tilretning af betalingsplanen. Side 5

6 Nye initiativer 11. Der etableres et aktivitetssted i Kokkedal med en bevilling på 2,5 mio. kr. årligt. Det finansieres dels af de afsatte tryghedsmidler og dels af kommunens andel af den sociale særtilskudspulje. Puljen på 4 mio. kr. går til finansiering af merbevillingen på 4,5 mio. kr. over budgetperioden. 12. Det eksisterende udviklingsbidrag til Visit Nordsjælland på 0,4 mio. kr. i 2014 forlænges for resten af budgetperioden. 13. Der er enighed om at fastholde en struktur med fritidshjem/klub efter 1. august Der er med budgetforliget fundet finansiering af de udestående 1 mio. kr. i 2015 og 2,5 mio. kr. fra 2016 og frem. 14. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2016 i tilskud til projektering og afhjælpning af trafikale problemer ved Louisiana. Udmøntningen af bevillingen forudsætter, at Louisiana selv skaber finansiering til resten af udgifterne. 15. Der afsættes 0,2 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til forsøg med flextrafik i Kokkedal og evt. Fredensborg. Med forsøget fritages borgere med periodekort, der bor langt fra et stoppested/station for betaling. Den konkrete udmøntning sker i Plan, Klima og Miljøudvalget inden for den afsatte budgetramme. Forsøget evalueres i 2016 inden budgetforhandlingerne. 16. Blandt andet for at sidestille Bøgegården med de øvrige ungdomsklubber, pågår p.t. et arbejde med at harmonisere tildelingen af midler til ungdomsklubber (14-17 årige i kommunen) efter en model med grundtilskud og aktivitetsbaseret afregning. Den samlede ramme udvides med 0,3 mio. kr. i 2015 og 0,65 mio. kr. fra 2016 og frem. Forligspartierne er enige om at drøfte finansieringsbehovet i 2015, såfremt det bliver nødvendigt. 17. Der afsættes en pulje på 3 mio. kr. til at imødegå usikkerhed ved salg af kommunale grunde og ejendomme. 18. Der afsættes 0,5 mio.kr. årligt så gebyrer på byggesager helt fjernes. Den konkrete udmøntning sker i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget. 19. Af hensyn til trafiksikkerheden anlægges i 2017 og 2018 en rundkørsel ved Hørsholmvej/Fredensborgvej i Humlebæk finansieret af de ikke udmøntede anlægsmidler. 20. Puljen til ikke udmøntede anlægsmidler, jf. punkt 25 i anlægsoversigten reduceres for at finansiere ny rundkørsel Side 6

7 I tillæg til de konkrete nye initiativer og finansieringsforslag er forligspartierne enige om: En ny 2020 strategi for den fortsatte udvikling af kommunen Partierne er med budgetforliget enige om, at der i samarbejde med borgere, medarbejdere og andre interessenter i løbet af 2015 fastlægges en 2020 strategi, der udstikker retning og rammer for en fortsat målrettet og ambitiøs udvikling af kommunen. Der er i budget afsat i alt godt 65 mio. kr. til byudvikling og øvrige ikke disponerede anlægsmidler til understøttelse af 2020 planen. Borgerinddragelsesprocessen i forbindelse med 2020 planen skal bidrage til at fastlægge, hvordan midlerne endelig udmøntes. Forligspartierne vil imidlertid allerede med budget 2015 tilkendegive, at investeringer i udviklingen af Nivå Havn og Fredensborg by vil indgå i prioriteringen, ligesom udmøntningen af midlerne i budget 2016 bør tilgodese kulturen og en modernisering af kommunens biblioteker, jf. sidste års budgetforlig for Også infrastrukturen skal forbedres, herunder en ny rundkørsel på Hørsholmvej/Fredensborgvej i Humlebæk til fremme af trafiksikkerheden og bedre kollektive transportmuligheder til og fra Hillerød. Salg af ejendomme og forbedringer af infrastruktur og trafiksikkerhed. Den nuværende liste over grunde og ejendomme til salg opdateres. Der er enighed om, at provenuet fra salg op til 10 mio. kr. går til investeringer i kommunen, herunder forbedret infrastruktur og trafiksikkerhed. Provenu herudover anvendes til at styrke kassebeholdningen. Der afsættes særskilt 8 mio. kr. til en rundkørsel ved Hørsholmvej/Fredensborgvej i Humlebæk fordelt over perioden 2017 og Fortsat gældfri i 2022 Der er fortsat enighed om, at den ordinære gæld skal være afviklet senest i Bindingerne på gældsafviklingen jf. nedenfor ændrer ikke herpå. Handicap og udsatte børn Forligspartierne er enige om, at der med ekstern bistand tilvejebringes gennemsigtighed og klarhed om den fremadrettede model for styring af politikområdet for handicap og socialpsykiatri. Af de ekstraordinære afdrag (på 8 mio. kr. i 2015 og 18 mio. kr. fremadrettet) bindes 8 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 2016 op på udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde, dvs. på politikområderne Handicap og Socialpsykiatri samt Udsatte Børn og Unge. Såfremt der ikke kan findes de nødvendige initiativer til nedbringelse af udgifterne på de to politikområder eller der kommer nye udfordringer til, så vil finansieringen heraf i 2015 og på op til 8 mio. kr. årligt efter nærmere aftale mellem forligspartierne - ske gennem lavere ekstraordinære afdrag. Side 7

8 Evt. finansiering via de ekstraordinære afdrag må ikke påvirke målet om, at gælden er afviklet senest i Lavere afdrag i 2015 og 2016 modsvares automatisk i budgettet af øgede afdrag i perioden Varige udgiftsforøgelser på de specialiserede områder i 2015 og 2016 forudsætter endvidere, at der senest med budget 2017 findes finansiering af merudgifterne. Budgetansvaret påhviler fortsat fagudvalget, men finansiering af merudgifter via bindingen på de ekstraordinære afdrag kræver beslutning af forligspartierne og skal vedtages i Byrådet, jf. særskilt aftaletekst. Tabel 2. nedenfor viser eksempler på ændringerne i gældsprofilen, såfremt det bliver nødvendigt at trække på de ekstraordinære afdrag i 2015 og Tabel 2. Ekstraordinære afdrag i forskellige situationer. Fastholdt gældfri i Fastholdt profil Træk på 2 mio. i 2015 & Træk på 4 mio. i 2015 & Træk på 8 mio. i 2015 & Anm.: I alle scenarier afdrages ekstraordinært 156 mio. kr. fra Hjemløse Der er blandt forligspartierne enighed om, at der vil være en særlig opmærksomhed på indsatsen for gruppen af hjemløse. Forebyggende indsats for børn og unge Forligspartierne betoner nødvendigheden af, at kommunens dagtilbud og skoler er kompetente med ressourcer og rammer, der kan understøtte det enkelte barn, de unge og deres familier. En status på den tidlige indsats find barnet forelægges politisk primo Gadebelysning Der er enighed om at undersøge mulighederne for en mere effektiv drift af gadebelysningen, herunder potentialer ved et tværkommunalt samarbejde. Udbud/udlicitering Mens der for blot få år siden var budgetteret med gevinster ved udbud og udlicitering på 3,5 mio. kr. er budgettet i 2014 på 7,4 mio. kr. og de realiserede gevinster ventes at overstige 8 mio. kr. Yderligere 7-8 mio. kr. i gevinster er potentielt forblevet i organisationen til imødegåelse af prioriteringsbidrag og/eller anvendt til serviceløft. Der er blandt partierne enighed om, at potentialet ved effektive indkøb fortsat skal udnyttes fuldt ud med fortsat respekt for kommunens målsætninger om økologi mv. Partierne er enige om, at der til budgetseminaret i april 2015 skal ligge en oversigt over nye udbudsmuligheder. Side 8

9 Skolereformen Forligspartierne er enige om, at følge implementeringen af skolereformen tæt i valgperioden. Forligspartierne har et højt ambitionsniveau i forhold til, at skolereformens positive mål skal lykkes i vore skoler. Børne og Skoleudvalget forelægges en status for implementeringen i foråret 2016, hvor der vil være opmærksomhed på ressourcer, arbejdsmiljø og læringsmiljøer inde som ude. Områdeledelse på daginstitutionsområdet Med budgetforliget er der skabt det økonomiske grundlag for at fortsætte med fritidshjem og fritidsklub efter 1. august Der er enighed om igen at se på strukturen på daginstitutionsområdet med henblik på at afklare hensigtsmæssigheden i fortsat at have to områdeledelser i to af kommunens bysamfund. Brugere og medarbejdere inddrages i processen. Partierne er enige om, at formålet er en effektiv drift, færre midler til administration og mere tid med børnene. Lånetilsagn fra staten Fredensborg Kommune har modtaget et lånetilsagn på 31,5 mio. kr. for 2015 fra lånepuljen til kommuner med lav likviditet. Forligspartierne er enige om, at kommunen ikke udnytter lånemuligheden med baggrund i budgetforligets forudsætninger. Udviklingen i kassebeholdningen Med det vedtagne budget genopbygges kommunens likviditet opgjort efter Økonomi- og Indenrigsministeriets kassekreditregel (365 dages glidende gennemsnit). Ultimo 2016 ventes likviditeten igen at overstige målsætningen om en kassebeholdning på minimum 60 mio. kr. svarende til godt kr. pr. indbygger Side 9

10 Anlægsoversigt Af tabellen nedenfor fremgår den samlede anlægsoversigt for budgetperioden Nr Projekt Udgifter i alt Modernisering af Fiberring Bygningsvedligeholdelse ABA automatisk brandsikringsanlæg Modernisering af skoler Fælles pulje for fritidsfaciliteter Bygningsvedligehold Udlejning Bygningsvedligehold Legepladser Opførsel af Byens Hus Vedligeholdelse af vejkapitalen Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltning Fejlkoblinger kloak - opspor. og genop Klimatilpasning i Kokkedal (hovedproj.) Genopretning af flisebelagte stier Byudviklingspulje Svømmefaciliteter 1) Stier Gymnastikkens Hus Kunstgræs Karsemosegård og Fredensborg Idrætsfac. i Humlebæk (Hovedprojekt) Atletikanlæg på Fredensborg Stadion Biografen til kulturformål Faglokaler i skolerne Udvidelse af plejeboligkapacitet Anlægsreserven Ikke disponerede anlægsmidler Rundkørsel Fredensborgvej/Hørsholmvej Humlebæk Pulje til usikkerhed ved salg af kommunale grunde og ejendomme ) Indgår formelt i driftsbudgettet, jf. budgetforliget fra Side 10

11 Totaloversigt Totaloversigten viser udviklingen i hovedposter og det samlede resultat for årene med det indgåede budgetforlig. Totaloversigt Nettotal i millioner kr. Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget Driftsvirksomhed Driftsindtægter: Skatter , , , , ,857 Tilskud og udligning -137, ,568-98,270-99, ,519 Driftsindtægter i alt , , , , ,376 Driftsudgifter: Driftsudgifter, konto , , , , ,852 Pris- og lønfremskrivning ( ) 45,123 89, , ,179 Driftsudgifter i alt 2.307, , , , ,031 Resultat af driftsvirksomhed -175, , , , ,345 Anlæg Anlægsindtægter -12,720 0,000 0,000 0,000-12,720 Anlægsudgifter 93,576 80, ,400 91, ,376 Resultat af anlæg 80,856 80, ,400 91, ,656 Lån, renter og balanceforskydninger Renter, netto 20,302 21,366 21,317 21,206 84,191 Optagne lån -10,000-10,000-10,000-10,000-40,000 Afdrag på lån 65,691 75,791 75,791 75, ,064 Balanceforskydning 2,217-2,951-2,950-2,950-6,634 Resultat af lån, renter og balanceforskydninger78,210 84,206 84,158 84, ,621 Ændringer af de likvide aktiver * -16,850-10,180-8,961-30,077-66,068 *) + forbrug af likvide midler, - forøgelse af likvide midler Side 11

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Administrationens 1. budgetvurdering 2016-19

Administrationens 1. budgetvurdering 2016-19 Administrationens 1. budgetvurdering 2016-19 Administrationens 1. budgetvurdering April 2015 Administrationens 1. budgetvurdering 2016-19 Administrationens 1. budgetvurdering for 2016-2019 danner grundlag

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

genn Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Bilag

genn Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Bilag genn Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Bilag Administrationens 2. budgetvurdering Bilag September 2015 Administrationens budgetvurdering, september 2015 Bilag I bilaget gennemgås budgetvurderingens

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Administrationens 2. budgetvurdering August 2013 Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Budgetvurderingen giver Byrådet administrationens vurdering af de økonomiske udfordringer og perspektiver for

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Forligsaftale af 2. oktober 2013 Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Følgende budgetaftale for budget 2014 og overslagsårene 2015-2017, er indgået mellem følgende partier og lister

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune

Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Politisk parti: Forligspartierne Dato: 23. september 2014 Tusinde 1.000 kr. Oversigt over kassetræk pba. budgetforslag 2015 2016 2017 2018 Kassepåvirkning

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 NOTAT Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Udarbejdet af økonomi den 19. juni 2014 Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2015... 4 Indledning... 4 De overordnede økonomiske

Læs mere

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder Læring, udvikling og trivsel i fokus Flere plejeboliger Fodboldbaner og atletikanlæg Fredensborg Kommune Budget 2014 2017 Nye læringsmuligheder Nyt idrætscenter i Humlebæk Indholdsfortegnelse Præsentation

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten.

Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten. Forligstekst i forbindelse med aftale om budget for perioden 2015-2018 Indledning Baggrunden for denne forligstekst er forligspartiernes ønske om at ledsage budgetaftalen med en tekst, der beskriver vilkår

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Teknisk budget 2015-2018 Økonomiudvalgets

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Besparelser 2010 2014

Besparelser 2010 2014 Besparelser 2010 2014 Besluttet på byrådsmødet den 17. maj 2010 Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative og Borgergruppen Forlig om besparelser 2010-2014 Venstre, Dansk Folkeparti, De konservative og

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Indstilling. Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet. 1. Resume. Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 20.

Indstilling. Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet. 1. Resume. Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 20. Indstilling Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 20. januar 2010 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2010-13 lagde forligspartierne vægt på: at kommunens økonomi

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Hillerød Kommunes budget bestemmes af Byrådets beslutning om serviceniveau og skatter for budgetperioden 2015 2018. En lang række andre faktorer har også betydning

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Budget 2013-2016. Fredensborg Kommune. Budget med plads til udvikling og nye initiativer. Elbiler, klimainvesteringer.

Budget 2013-2016. Fredensborg Kommune. Budget med plads til udvikling og nye initiativer. Elbiler, klimainvesteringer. Elbiler, klimainvesteringer og energicenter Fredensborg Kommune - med plads til udvikling og nye initiativer Fremtidens dagtilbud og folkeskole Foreningsog fritidstilbud for alle Livskvalitet i højsæde

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere