Budgetforlig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetforlig 2015-2018"

Transkript

1 7. september 2014 Budgetforlig Rettidig omhu og borgernære hensyn Budgetforliget er indgået af: A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative D: Borgernes Stemme F: SF O: Dansk Folkeparti Ø: Enhedslisten

2 Budgetforlig Med budgetforliget for 2015 fastholdes den politiske ansvarlighed for Fredensborg Kommune. Partierne bag budgetforliget er således enige om, at en fortsat stram økonomisk styring og en bæredygtig udvikling for kommunens borgere og erhvervsliv går hånd i hånd. Rettidig omhu og borgernære hensyn har derfor været de bærende principper i forhandlingerne om dette års budgetaftale. Kokkedal den 7. september 2014 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative D: Borgernes Stemme F: SF O: Dansk Folkeparti Ø: Enhedslisten Side 2

3 Budget : Rettidig omhu og borgernære hensyn Ligesom i de øvrige nordsjællandske kommuner er økonomien i Fredensborg Kommune udfordret i Forligspartierne er derfor enige om et fladt budget 2015, hvilket vil sige en videreførelse af det budget, der blev vedtaget for Med budgetforliget for skabes derfor alene finansiering til de udfordringer kommunen aktuelt står over for. Budget 2015 vil være med til at sikre et bedre økonomisk fundament i 2016 som grundlag for udmøntningen af Byrådets strategi for en langsigtet udvikling af kommunen. Kommunens vision frem mod 2020 vil blive konkretiseret i tæt samarbejde med borgere, erhvervsliv og foreninger i løbet af Med budgetforliget fastholdes ambitionen om en hurtig gældsnedbringelse og en genopbygning af kassebeholdningen således, at kommunen står bedst muligt rustet til de fremtidige udfordringer. Partierne er enige om, at den lave kassebeholdning forudsætter en skærpet økonomisk styring i 2015 og Der er med budget 2015 afsat reserver til såvel drift som anlæg, for at kunne imødegå de kendte usikkerheder. Men nye større udfordringer kan nødvendiggøre, at budgettet må genåbnes i løbet af året. Med budget , jf. den vedhæftede totaloversigt: Skabes et driftsoverskud på over 170 mio. kr. i 2015, der blandt andet jf. budget sikrer finansiering af anlægsinvesteringer og afdrag på gælden. Findes finansiering til udfordringerne på 20 mio. kr. årligt. Fastholdes ambitionen om at kommunens ordinære gæld skal være afviklet i I alt afdrages netto 250 mio. kr. over den fireårige budgetperiode. Genopbygges kassebeholdningen til 60 mio. kr. ultimo Afsættes reserver på 16 mio. kr. i 2015 og samlet 90 mio. kr. over budgetperioden på drift og anlæg. Tilføres 32 mio. kr. Handicap og Socialpsykiatri over perioden samtidig med, at der etableres en binding mellem afdragsprofilen og udgiftsudviklingen på det samlede specialiserede område på yderligere 32 mio. kr. Afsættes de nødvendige driftsmidler til implementering af de mange reformer på beskæftigelsesområdet. Tilvejebringes det økonomiske grundlag for at fastholde fritidshjem og fritidsklubber samt etablering af et nyt aktivitetssted for unge i Kokkedal. Hertil kommer en række mindre initiativer. Tabel 1 giver et overblik over finansiering og nye initiativer i budget Grundlaget er budgetvurderingen fra august, og en imødegåelse af de udfordringer, der er medtaget i budgetvurderingens tabel 3. Med budgetforliget er endvidere enighed om en række mere langsigtede initiativer jf. nedenfor. Side 3

4 Tabel 1. Budgetreduktioner og nye initiativer i budget Finansiering Drift Reduceret P/L - Handicap og socialpsykiatri, 1. udsatte børn og beskæftigelse friholdes -13,00-13,00-13,00-13,00-52,00 2. Effektivisering af administrationen -1,00-1,00-1,00-1,00-4,00 Nedlæggelse af konkrete projekter og 3. effektivisering på beskæftigelsesområdet -2,00-2,00-2,00-2,00-8,00 4. Kunstgræsbaner, teknisk korrektion i ,40-0,40 5. Effektivisering af ejendomsdriften 0,00-0,50-0,70-1,00-2,20 6. Pulje til særligt vanskeligt stillede kommuner -3,00-3,00 Anlæg 7. Byudviklingspulje reduceres i ,00 0,00-7,00 0,00-7,00 8. Én pulje til fritidsfaciliteter 0,00-4,50-7,50-7,50-19,50 9. Gymnastikkens Hus 0,00-11,50 11,50 0,00 0, Tilrettet betalingsplan Byens Hus -4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 Budgetreduktioner i alt -23,4-28,5-19,7-24,5-96,1 Nye initiativer Aktivitetssted i Kokkedal (inkl. 11. istandsættelse og husleje) finansieres v. tryghedsmidler & særtilskud -2,50 1,00 1,00 1,00 0, Visit Nordsjælland - fastholdt udviklingsbidrag 0,40 0,40 0,40 0,40 1, Fritidshjem opretholdes efter 1. aug ,00 2,50 2,50 2,50 8, Projektering og afhjælpning af trafikale problemer ved Louisiana 0,20 0, Forsøg m. flextrafik i Kokkedal, Sørup,Endrup 0,20 0,20 0, Sidestille ungdomsklubtilbud 0,30 0,65 0,65 0,65 2, Pulje til usikkerhed ved salg af kommunal jord og ejendomme 3,00 3, Byggesagsgebyrer sættes til nul 0,50 0,50 0,50 0,50 2, Rundkørsel i Humlebæk 3,40 4,60 8, Finansiering ikke udmøntede anlægsmidler -3,40-4,60-8,00 Nye initiativer i alt 2,9 5,5 5,1 5,1 18,5 Samlet budgetpåvirkning -20,5-23,1-14,7-19,5-77,7 Anm.: + er merudgift/kassetræk, - er budgetforbedring/kasseopbygning Den samlede budgetpåvirkning på knap 78 mio. kr. skal dække et samlet finansieringsbehov på 20 mio. kr. årligt. Side 4

5 Finansiering via driftsbesparelser 1. Den reducerede prisfremskrivning, som udløb i 2014, forlænges til og med 2015, dog således, at de indsatsstyrede områder (udsatte børn og unge, handicap og socialpsykiatri og beskæftigelse) friholdes (dog ikke administrationen, jf.pkt.2). Dermed sikrer reduktionen finansiering på 13 mio. kr. årligt. Reduktionen vil med de gældende styringsprincipper svare til en almindelig rammebesparelse på de ramte politikområder på knap 0,9 pct. og udmøntes som sådan (dvs. som en generel reduktion af P/Lfremskrivningen). Besparelsen er varig. Fra 2016 vil der igen være fuld pris og lønfremskrivning. 2. Der gennemføres en yderligere effektivisering af administrationen bredt i kommunen (administration såvel på rådhuset som på institutioner mv.). 3. Der nedlægges konkrete projekter og gennemføres effektiviseringer på beskæftigelsesområdet svarende til 2 mio. kr. årligt. Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget står for udmøntning. Konkrete projekter kunne f.eks. være Supertanker. 4. Der etableres, jf. budget 2014, to kunstgræsbaner i Banerne ventes færdige i sommeren 2015 og der skal derfor alene afsættes driftsmidler til ½ år. Besparelse på 0,4 mio. kr. 5. Der er i 2014 gennemført en analyse af brugen af de kommunale bygninger. Partierne er enige om, med udgangspunkt i analysen og med inddragelse af brugerne, at der skal findes effektiviseringer af driften gennem en bedre tilrettelagt brug af bygningerne. De relevante fagudvalg forelægges sag herom i starten af Der indarbejdes forlods en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2016, 0,7 mio. kr. i 2017 og 1 mio. kr. fra 2018 og frem. 6. Der er opnået 3 mio. kr. fra puljen til særligt vanskeligt stilede kommuner i hovedstadsområdet. Tilskuddet indgår som finansiering på balancen. Udskydelse af anlægsprojekter 7. Byudviklingspuljen reduceres med 7 mio. kr. i Det betyder, at puljen opbygges gradvist til 5 mio. i 2016, 10 mio. kr. i 2017 og 17 mio. kr. fra 2018 og frem. 8. Der er i budgettet afsat to puljer. En til anlæg af nye idrætsfaciliteter og en til istandsættelse og øget vedligehold. De to puljer slås sammen og reduceres til 5 mio. kr. i 2016 og 10 mio. kr. fremadrettet. 9. Anlægsbevillingen til Gymnastikkens Hus i Kokkedal forskydes 1 år. I 2015 er afsat 0,5 mio. kr. til en nærmere afklaring af projektet og finansieringsbehov. Eventuelt udgiftsbehov ud over de i forvejen afsatte 12 mio. kr. kan tilvejebringes af den afsatte fælles pulje til fritidsfaciliteter (jf. punkt 5 i anlægsoversigten). 10. Planerne for Byens Hus fastholdes som hidtil. Der er alene tale om teknisk tilretning af betalingsplanen. Side 5

6 Nye initiativer 11. Der etableres et aktivitetssted i Kokkedal med en bevilling på 2,5 mio. kr. årligt. Det finansieres dels af de afsatte tryghedsmidler og dels af kommunens andel af den sociale særtilskudspulje. Puljen på 4 mio. kr. går til finansiering af merbevillingen på 4,5 mio. kr. over budgetperioden. 12. Det eksisterende udviklingsbidrag til Visit Nordsjælland på 0,4 mio. kr. i 2014 forlænges for resten af budgetperioden. 13. Der er enighed om at fastholde en struktur med fritidshjem/klub efter 1. august Der er med budgetforliget fundet finansiering af de udestående 1 mio. kr. i 2015 og 2,5 mio. kr. fra 2016 og frem. 14. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2016 i tilskud til projektering og afhjælpning af trafikale problemer ved Louisiana. Udmøntningen af bevillingen forudsætter, at Louisiana selv skaber finansiering til resten af udgifterne. 15. Der afsættes 0,2 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til forsøg med flextrafik i Kokkedal og evt. Fredensborg. Med forsøget fritages borgere med periodekort, der bor langt fra et stoppested/station for betaling. Den konkrete udmøntning sker i Plan, Klima og Miljøudvalget inden for den afsatte budgetramme. Forsøget evalueres i 2016 inden budgetforhandlingerne. 16. Blandt andet for at sidestille Bøgegården med de øvrige ungdomsklubber, pågår p.t. et arbejde med at harmonisere tildelingen af midler til ungdomsklubber (14-17 årige i kommunen) efter en model med grundtilskud og aktivitetsbaseret afregning. Den samlede ramme udvides med 0,3 mio. kr. i 2015 og 0,65 mio. kr. fra 2016 og frem. Forligspartierne er enige om at drøfte finansieringsbehovet i 2015, såfremt det bliver nødvendigt. 17. Der afsættes en pulje på 3 mio. kr. til at imødegå usikkerhed ved salg af kommunale grunde og ejendomme. 18. Der afsættes 0,5 mio.kr. årligt så gebyrer på byggesager helt fjernes. Den konkrete udmøntning sker i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget. 19. Af hensyn til trafiksikkerheden anlægges i 2017 og 2018 en rundkørsel ved Hørsholmvej/Fredensborgvej i Humlebæk finansieret af de ikke udmøntede anlægsmidler. 20. Puljen til ikke udmøntede anlægsmidler, jf. punkt 25 i anlægsoversigten reduceres for at finansiere ny rundkørsel Side 6

7 I tillæg til de konkrete nye initiativer og finansieringsforslag er forligspartierne enige om: En ny 2020 strategi for den fortsatte udvikling af kommunen Partierne er med budgetforliget enige om, at der i samarbejde med borgere, medarbejdere og andre interessenter i løbet af 2015 fastlægges en 2020 strategi, der udstikker retning og rammer for en fortsat målrettet og ambitiøs udvikling af kommunen. Der er i budget afsat i alt godt 65 mio. kr. til byudvikling og øvrige ikke disponerede anlægsmidler til understøttelse af 2020 planen. Borgerinddragelsesprocessen i forbindelse med 2020 planen skal bidrage til at fastlægge, hvordan midlerne endelig udmøntes. Forligspartierne vil imidlertid allerede med budget 2015 tilkendegive, at investeringer i udviklingen af Nivå Havn og Fredensborg by vil indgå i prioriteringen, ligesom udmøntningen af midlerne i budget 2016 bør tilgodese kulturen og en modernisering af kommunens biblioteker, jf. sidste års budgetforlig for Også infrastrukturen skal forbedres, herunder en ny rundkørsel på Hørsholmvej/Fredensborgvej i Humlebæk til fremme af trafiksikkerheden og bedre kollektive transportmuligheder til og fra Hillerød. Salg af ejendomme og forbedringer af infrastruktur og trafiksikkerhed. Den nuværende liste over grunde og ejendomme til salg opdateres. Der er enighed om, at provenuet fra salg op til 10 mio. kr. går til investeringer i kommunen, herunder forbedret infrastruktur og trafiksikkerhed. Provenu herudover anvendes til at styrke kassebeholdningen. Der afsættes særskilt 8 mio. kr. til en rundkørsel ved Hørsholmvej/Fredensborgvej i Humlebæk fordelt over perioden 2017 og Fortsat gældfri i 2022 Der er fortsat enighed om, at den ordinære gæld skal være afviklet senest i Bindingerne på gældsafviklingen jf. nedenfor ændrer ikke herpå. Handicap og udsatte børn Forligspartierne er enige om, at der med ekstern bistand tilvejebringes gennemsigtighed og klarhed om den fremadrettede model for styring af politikområdet for handicap og socialpsykiatri. Af de ekstraordinære afdrag (på 8 mio. kr. i 2015 og 18 mio. kr. fremadrettet) bindes 8 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 2016 op på udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde, dvs. på politikområderne Handicap og Socialpsykiatri samt Udsatte Børn og Unge. Såfremt der ikke kan findes de nødvendige initiativer til nedbringelse af udgifterne på de to politikområder eller der kommer nye udfordringer til, så vil finansieringen heraf i 2015 og på op til 8 mio. kr. årligt efter nærmere aftale mellem forligspartierne - ske gennem lavere ekstraordinære afdrag. Side 7

8 Evt. finansiering via de ekstraordinære afdrag må ikke påvirke målet om, at gælden er afviklet senest i Lavere afdrag i 2015 og 2016 modsvares automatisk i budgettet af øgede afdrag i perioden Varige udgiftsforøgelser på de specialiserede områder i 2015 og 2016 forudsætter endvidere, at der senest med budget 2017 findes finansiering af merudgifterne. Budgetansvaret påhviler fortsat fagudvalget, men finansiering af merudgifter via bindingen på de ekstraordinære afdrag kræver beslutning af forligspartierne og skal vedtages i Byrådet, jf. særskilt aftaletekst. Tabel 2. nedenfor viser eksempler på ændringerne i gældsprofilen, såfremt det bliver nødvendigt at trække på de ekstraordinære afdrag i 2015 og Tabel 2. Ekstraordinære afdrag i forskellige situationer. Fastholdt gældfri i Fastholdt profil Træk på 2 mio. i 2015 & Træk på 4 mio. i 2015 & Træk på 8 mio. i 2015 & Anm.: I alle scenarier afdrages ekstraordinært 156 mio. kr. fra Hjemløse Der er blandt forligspartierne enighed om, at der vil være en særlig opmærksomhed på indsatsen for gruppen af hjemløse. Forebyggende indsats for børn og unge Forligspartierne betoner nødvendigheden af, at kommunens dagtilbud og skoler er kompetente med ressourcer og rammer, der kan understøtte det enkelte barn, de unge og deres familier. En status på den tidlige indsats find barnet forelægges politisk primo Gadebelysning Der er enighed om at undersøge mulighederne for en mere effektiv drift af gadebelysningen, herunder potentialer ved et tværkommunalt samarbejde. Udbud/udlicitering Mens der for blot få år siden var budgetteret med gevinster ved udbud og udlicitering på 3,5 mio. kr. er budgettet i 2014 på 7,4 mio. kr. og de realiserede gevinster ventes at overstige 8 mio. kr. Yderligere 7-8 mio. kr. i gevinster er potentielt forblevet i organisationen til imødegåelse af prioriteringsbidrag og/eller anvendt til serviceløft. Der er blandt partierne enighed om, at potentialet ved effektive indkøb fortsat skal udnyttes fuldt ud med fortsat respekt for kommunens målsætninger om økologi mv. Partierne er enige om, at der til budgetseminaret i april 2015 skal ligge en oversigt over nye udbudsmuligheder. Side 8

9 Skolereformen Forligspartierne er enige om, at følge implementeringen af skolereformen tæt i valgperioden. Forligspartierne har et højt ambitionsniveau i forhold til, at skolereformens positive mål skal lykkes i vore skoler. Børne og Skoleudvalget forelægges en status for implementeringen i foråret 2016, hvor der vil være opmærksomhed på ressourcer, arbejdsmiljø og læringsmiljøer inde som ude. Områdeledelse på daginstitutionsområdet Med budgetforliget er der skabt det økonomiske grundlag for at fortsætte med fritidshjem og fritidsklub efter 1. august Der er enighed om igen at se på strukturen på daginstitutionsområdet med henblik på at afklare hensigtsmæssigheden i fortsat at have to områdeledelser i to af kommunens bysamfund. Brugere og medarbejdere inddrages i processen. Partierne er enige om, at formålet er en effektiv drift, færre midler til administration og mere tid med børnene. Lånetilsagn fra staten Fredensborg Kommune har modtaget et lånetilsagn på 31,5 mio. kr. for 2015 fra lånepuljen til kommuner med lav likviditet. Forligspartierne er enige om, at kommunen ikke udnytter lånemuligheden med baggrund i budgetforligets forudsætninger. Udviklingen i kassebeholdningen Med det vedtagne budget genopbygges kommunens likviditet opgjort efter Økonomi- og Indenrigsministeriets kassekreditregel (365 dages glidende gennemsnit). Ultimo 2016 ventes likviditeten igen at overstige målsætningen om en kassebeholdning på minimum 60 mio. kr. svarende til godt kr. pr. indbygger Side 9

10 Anlægsoversigt Af tabellen nedenfor fremgår den samlede anlægsoversigt for budgetperioden Nr Projekt Udgifter i alt Modernisering af Fiberring Bygningsvedligeholdelse ABA automatisk brandsikringsanlæg Modernisering af skoler Fælles pulje for fritidsfaciliteter Bygningsvedligehold Udlejning Bygningsvedligehold Legepladser Opførsel af Byens Hus Vedligeholdelse af vejkapitalen Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltning Fejlkoblinger kloak - opspor. og genop Klimatilpasning i Kokkedal (hovedproj.) Genopretning af flisebelagte stier Byudviklingspulje Svømmefaciliteter 1) Stier Gymnastikkens Hus Kunstgræs Karsemosegård og Fredensborg Idrætsfac. i Humlebæk (Hovedprojekt) Atletikanlæg på Fredensborg Stadion Biografen til kulturformål Faglokaler i skolerne Udvidelse af plejeboligkapacitet Anlægsreserven Ikke disponerede anlægsmidler Rundkørsel Fredensborgvej/Hørsholmvej Humlebæk Pulje til usikkerhed ved salg af kommunale grunde og ejendomme ) Indgår formelt i driftsbudgettet, jf. budgetforliget fra Side 10

11 Totaloversigt Totaloversigten viser udviklingen i hovedposter og det samlede resultat for årene med det indgåede budgetforlig. Totaloversigt Nettotal i millioner kr. Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget Driftsvirksomhed Driftsindtægter: Skatter , , , , ,857 Tilskud og udligning -137, ,568-98,270-99, ,519 Driftsindtægter i alt , , , , ,376 Driftsudgifter: Driftsudgifter, konto , , , , ,852 Pris- og lønfremskrivning ( ) 45,123 89, , ,179 Driftsudgifter i alt 2.307, , , , ,031 Resultat af driftsvirksomhed -175, , , , ,345 Anlæg Anlægsindtægter -12,720 0,000 0,000 0,000-12,720 Anlægsudgifter 93,576 80, ,400 91, ,376 Resultat af anlæg 80,856 80, ,400 91, ,656 Lån, renter og balanceforskydninger Renter, netto 20,302 21,366 21,317 21,206 84,191 Optagne lån -10,000-10,000-10,000-10,000-40,000 Afdrag på lån 65,691 75,791 75,791 75, ,064 Balanceforskydning 2,217-2,951-2,950-2,950-6,634 Resultat af lån, renter og balanceforskydninger78,210 84,206 84,158 84, ,621 Ændringer af de likvide aktiver * -16,850-10,180-8,961-30,077-66,068 *) + forbrug af likvide midler, - forøgelse af likvide midler Side 11

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

BUDGETFORLIG 2014-2017

BUDGETFORLIG 2014-2017 Den 24/9-2013 endelig BUDGETFORLIG 2014-2017 Mellem følgende lister og partier er der dags dato indgået aftale om budget 2014-17: - Fælleslisten - Venstre - Socialdemokraterne - De konservative - Dansk

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Gentofte Kommune 21. september 2014

Gentofte Kommune 21. september 2014 Gentofte Kommune 21. september 2014 Budgetaftale Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre har den 21. september 2014 indgået en aftale om budgettet for Gentofte

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Indgået mellem: Socialdemokraterne Venstre Liberal Alliance Borgerlisten Dansk Folkeparti Helle Plougmann (uden for partierne) Socialistisk Folkeparti Oktober 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september Forslag til Gentofte-Plan 2015 1. behandling KB 15. september Indledning 3 Vision, tværgående politikker og strategier 8 Generelle forudsætninger og rammer 28 Kommunens økonomi, 30 Budgetforudsætninger,

Læs mere

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2015 2016 - i overblik Forord Alle partier i Silkeborg Byråd står bag Silkeborg Kommunes budget for 2013 og overslagsårene 2014 til 2016, som blev endeligt vedtaget den

Læs mere

Politisk- og administrativ ledelse

Politisk- og administrativ ledelse Budget 2015 Politisk- og administrativ ledelse KOMMUNALBESTYRELSEN 2014-2017: Mogens Haugaard Nielsen (V) Borgmester Varly Jensen (O) 1. viceborgmester Steen S. Hansen (A) 2. viceborgmester Bjarne Østergaard

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet:

Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet: Indledning Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet: Nye vækstinitiativer i lyset af krisen Afbureaukratisering

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark GENTOFTE-PLAN 215 Titel: Gentofte-Plan 215 Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 215 Foto: Gentofte Sportspark Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 214 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag:

Læs mere

SF S BUDGETKATALOG 2015-2018

SF S BUDGETKATALOG 2015-2018 SF S BUDGETKATALOG 2015-2018 I SF har vi i tråd med intentionerne i den nye budgetprocedure valgt at være fuldt åbne om vores budgetforslag. I kataloget er der en uprioriteret beskrivelse af de forslag,

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere