ACE REJSEFORSIKRING - SANTANDER CONSUMER BANK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ACE REJSEFORSIKRING - SANTANDER CONSUMER BANK"

Transkript

1 ACE REJSEFORSIKRING - SANTANDER CONSUMER BANK 1.0 Fællesbetingelser Fællesbetingelser Forsikringen består af: Forsikringspolice Forsikringsvilkår Lov om forsikringsaftaler Forsikringen gælder for den/de forsikrede som er nævnt i policen. 2.0 Hvem gælder rejseforsikringen for Forsikringen kan tegnes af Santander Consumer Bank kunder. Det et krav, at du har et Sundhedskort (er berettiget til ydelser i henhold til Lov om offentlig sygesikring, herunder den offentlige rejsesygesikring), der er gyldigt i rejseperioden, eller indtil dækning på Sunhedskortet ophører ved lov. Hvis forsikrede ikke opfylder ovennævnte krav, dækker rejseforsikringen ikke, og du vil få præmien, fratrukket et administrationsgebyr, refunderet på begæring. 3.0 Aldersgrænse Forsikringen gælder ikke for personer efter de er fyldt 70 år, og evt. forhåndsbetalt præmie vil blive refunderet frem til forsikringens forfaldsdato. 4.0 Hvem dækker forsikringen 4.1 Forsikringen kan opgraderes eller købes med følgende alternativer (frivillig): En person Et par En familie Definition: Person: Den person der står anført på forsikringspolicen. Par: Den person med ægtefælle/samboende/registreret partner der bor på samme folkeregisteradresse. Familie: Den person med ægtefælle/samboende/registreret partner og børn, der står registreret på samme folkeregisteradresse. 5.0 Hvor dækker forsikringen 5.1 Årsrejseforsikring hvor der kan vælges imellem 2 forskellige geografiske dækningsområder: Europa Verden Definition: Med Europa menes EU, EØS, Schweiz og følgende lande: Andorra, Færøerne, Grønland, Isle of Man, Kanaløerne, Monaco, San Marino og Vatikanstaten. For rejser til andre steder i verden må forsikring for hele verden tegnes. Det anbefales at have sit blå EU sygesikringskort med på rejse i EU/ EØS, Schweiz Grønland og Færøerne, og at dette forevises når du søger behandling. Verden: Alle lande i hele verden, med undtagelse af de lande eller områder, hvor Det Danske. Udenrigsministerium, Statens Seruminstitut eller lignende offentlig dansk myndighed fraråder personer at rejse til. Endvidere henvises til punkt 22.2 generelle undtagelser. Dækningen gælder fra det tidspunkt du forlader din bopæl/opholdssted i Danmark, for at påbegynde rejsen og ophører når du kommer hjem til din bopæl/opholdssted i Danmark. Bemærk: Dækningen gælder ikke på rejser i Danmark. Rejseforsikringen er en helårs rejseforsikring som dækker på ferie- og studierejser på op til 60 dages varighed. Forsikringsperioden er gældende i et år fra den dato, hvor rejseforsikringen trådte i kraft. 6.0 Hvad dækker forsikringen 6.1 Frivillig årsrejseforsikring, hvor der kan vælges imellem 2 forskellige typer forsikringer: Basis rejseforsikring pkt Udvidet dækning pkt Det fremgår af policen hvilke dækninger forsikringen omfatter. Hvis en dækning ikke er nævnt i policen betyder det, at dækningen ikke er omfattet. Basis rejseforsikring består af følgende dækninger: Pkt. 7: SYGDOM OG HJEMTRANSPORT Pkt. 8: INDLOGERING AF PÅRØRENDE PÅ HOSPITAL Pkt. 9: SYGELEDSAGELSE Pkt. 10: TILKALDELSE Pkt. 11: HJEMKALDELSE Pkt. 12: BAGAGEFORSINKELSE Pkt. 13: EVAKUERING Pkt. 14: PRIVATANSVAR I UDLANDET Pkt. 15: JURIDISK ASSISTANCE Udvidet dækning består af én eller flere af disse dækninger: Pkt. 16: TANDSKADER Pkt. 17: FORSINKET FREMMØDE Pkt. 18: ØDELAGTE FERIEDAGE Pkt. 19: STJÅLET/BORTKOMMET BAGAGE Pkt. 20: KRISEHJÆLP Forsikringen er sammensat af følgende: Pkt. 4: Hvem er dækket Pkt. 5: Hvornår dækker forsikringen Pkt. 6: Hvad dækker forsikringen Hvem er dækket/ hvornår Europa Verden En person Basis eller udvidet dækning Basis eller udvidet dækning Par Basis eller udvidet dækning Basis eller udvidet dækning Familie Basis eller udvidet dækning Basis eller udvidet dækning Fællesbetingelserne og de fælles undtagelser gælder både for basis og den udvidede dækning. 7.0 Sygdom og hjemtransport 7.1. Hvilke skadestilfælde dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker skadestilfælde som følge af akut sygdom eller tilskadekomst - opstået på rejsen. For rejser indenfor EU/EØS området dækker forsikringen ikke udgifter, som er dækket af Sundhedskortet. Denne undtagelse er gældende frem til dækningen på Sundhedskortet ophører ved lov Forsikringssum Maks. DKK , Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til: behandling hos læge med autorisation i det land, hvor du bliver behandlet indlæggelse på tosengsstue på hospital ( semi private ), medmindre andet er ordineret af SOS s læge eller aftalt mellem den behandlen de læge og SOS s læge, kost og logi fra det tidspunkt, hvor du bliver udskrevet fra et hospital, og indtil du kan rejse hjem eller blive transporteret hjem. Maks. DKK pr. døgn behandling i forbindelse med graviditet indtil 4 uger før forventet fødselstidspunkt behandling af et for tidligt født barn, hvis barnet er født mere end en måned før det forventede fødselstidspunkt ændring af fastlagt rejserute efter endt sygdom eller tilskadekomst, til det sted, hvor du ifølge din rejseplan skulle befinde dig Lægeordineret medicin og lægeordineret behandling Ambulancefly, hvis det skønnes lægeligt nødvendigt, og hvor rutefly ikke kan anvendes Transportomkostninger til nærmeste egnede behandlingssted Lægeordineret transport i rutefly til bopælslandet samt transport til hjemmet, eller til et behandlingssted i bopælslandet, i tilfælde, hvor transport er lægeligt forsvarlig Lægeordineret ambulancetransport til og fra hospitalet Hjemtransport med rutefly efter endt behandling, såfremt oprindeligt udstedte billetter ikke længere kan bruges Transporten gælder udelukkende den person der har været syg. Hvis den syge person ikke er fyldt 18 år, dækkes også transport for en af de voksne personer, der har været med på rejsen I tilfælde af forsikredes død på rejsen, dækkes lovbefalede foranstaltninger, f.eks. balsamering, udgifter til bedemand, transport af afdøde til

2 en bedemand i bopælslandet, samt udgifter til transportkiste. I EU/EØS lande, Grønland, Færøerne og Schweiz, hvor der ikke normalt er tilknyttet sygepleje ved indlæggelse, omfatter forsikringen sygepleje, hvor SOS læge vurderer at det er nødvendigt. Hotelophold samt fortæring efter godkendelse af SOS, når behandling, der ellers ville kræve hospitalsindlæggelse kan foregå ambulant. Ved rejser i EU/EØS lande, Grønland Færøerne og Schweiz dækkes endvidere medicinske hjælpemidler og sygepleje i det omfang at SOS læge vurderer at det er medicinsk nødvendigt. Hotelophold samt fortæring, indhentning af fastlagt rejserute eller hjemrejse som følge af, at den planlagte rejserute ikke kan gennemføres af forsikrede pga. helbredsmæssige årsager. For rejser i EU/EØS lande, Grønland, Færøerne og Schweitz vil sikredes børn under 16 år også være omfattet af ovenstående. Såfremt sikrede må rejse hjem og efterlade medforsikrede på destination pga. sygdom/hjemtransport, er medforsikrede dækket af forsikringen frem til hjemtransport eller endt behandling Hvilke udgifter dækker forsikringen ikke? For rejser indenfor EU/EØS området dækker forsikringen ikke udgifter, som er dækket af Sundhedskortet. Denne undtagelse er gældende frem til dækningen på Sundhedskortet ophører ved lov. Rejseforsikringen dækker ikke udgifter til behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme, der inden for de sidste 2 måneder før afrejsen har medført: hospitalsindlæggelse, vurdering/behandling hos læge, ændret medicinering, Udgifter til behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme, hvis du: ikke har søgt læge, har afslået eller opgivet behandling for sygdommen, selv om du burde vide eller formode, at sygdommen krævede behandling eller var væsentligt forværret, har fået afslag på behandling, er skrevet op til, henvist til eller er på venteliste til vurdering/ behandling, er udeblevet fra aftalte kontrolbesøg inden for de sidste 6 måneder der, eller på grund af tidligere udeblivelser har opgivet normale kontrolbesøg, Udgifter til kontrol og behandling, herunder medicin, til at holde en kronisk eller eksisterende sygdom stabil og velreguleret, Udgifter til et før afrejsen kendt behandlingsbehov, Udgifter til behandling af AIDS-diagnosticerede patienter, uanset årsagen til behandlingen, Udgifter til behandling eller ophold efter hjemkomst til Danmark Udgifter til rekreations-, kur- eller wellnessophold, Udgifter til behandling og hospitalsindlæggelse, når SOS s læge har vurderet, at behandlingen kan vente, til du er kommet hjem til Danmark, Udgifter til fortsat behandling og hospitalsindlæggelse, såfremt du nægter at lade dig hjemtransportere og SOS s læge har besluttet hjemtransporten, i forbindelse med en hjemtransport arrangeret af dig selv, som ACE ikke ville have haft, hvis ACE/SOS havde formidlet hjemtransporten, der påløber som følge af, at du ikke følger behandlende læges og/ eller SOS s læges anvisninger og til at erstatte, udskifte eller reparere proteser, briller, kontaktlinser, høreapparater eller andre hjælpemidler plastikkirurgiske eller kosmetiske operationer eller behandling af følgesygdomme eller komplikationer i forbindelse hermed, medmindre operationen er en direkte følge af en tilskadekomst, som har krævet hospitalsbehandling inden for 24 timer efter tilskadekomstens indtræden behandlinger udløst af flytransport imod lægens anbefaling. ambulancefly-transport i tilfælde, hvor anden transport kan finde sted på en lægelig forsvarlig måde, med mindre SOS læge har godkendt ambulancefly-transporten. anden transport til og fra behandlingssted, med mindre transporten må sidestilles med en ambulancetransport. hjemtransport eller anden transport som følge af en ikke dækningsberettiget sygdom eller tilskadekomst eller som følge af forsikredes frygt for smittefare. behandling og ophold i udlandet, når SOS læge har besluttet, og behandlende læge har godkendt, at behandling kan afvente ankomst til bopælslandet 7.5. Anmeldelse af skade Det er en betingelse for ACE s erstatningspligt: at du fra behandlende læge på stedet fremskaffer lægeerklæring med diagnose, samt at du på anmodning giver ACE s læge adgang til alle relevante sygejournaler, herunder oplysninger om tidligere sygdomsforløb, at du, såfremt du selv har afholdt udgifter i forbindelse med sygdom eller tilskadekomst, indsender skadeanmeldelse i udfyldt stand med originalbilag for de udgifter, du ønsker refunderet, samt at du oplyser, om du har forsikring i andet selskab eller er indehaver af et kreditkort 8.0 Indlogering af pårørende på hospital 8.1. Hvilke skadestilfælde dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker skadestilfælde, som er omfattet af dækningen 7: Sygdom og hjemtransport når den forsikrede bliver indlagt på hospital udenfor Danmark Hvilke udgifter dækker forsikringen? Rejseforsikringen dækker udgifter for en pårørende efter dit eget valg, som er med på rejsen 8.3. Forsikringssum Maks. DKK Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker nødvendige udgifter til værelse og kost for en pårørende der indlogerer sig på hospitalet under din indlæggelse. Dette gælder såfremt hospitalet har faciliteter til at indlogere pårørende Undtagelser Rejseforsikringen dækker ikke udgifter efter hjemkomst til Danmark. 9.0 Sygeledsagelse 9.1. Hvilke skadestilfælde dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker skadestilfælde som er omfattet af dækningen 7: Sygdom og hjemtransport når den forsikrede bliver indlagt på hospital udenfor Danmark. Forsikringen dækker ved: Akut sygdom Alvorlig skade dødsfald 9.2. Hvilke udgifter dækker forsikringen? Du kan frit vælge op til 2 personer, som allerede er med på rejsen Forsikringssum Maks. DKK , maksimalt DKK pr. person pr. dag Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen? Forsikringen dækker de ekstraudgifter som dine sygeledsagere har til kost, logi og lokaltransport, og til sygeledsagernes ekstraudgifter til transport hjem til Danmark på samme klasse som den planlagte. Forsikringen dækker også ekstraudgifter til at ændre den planlagte rejserute, hvis dine sygeledsagere fortsætter rejsen. Transporten skal ske ved først mulige afgang. Forsikringen dækker også udstedelse eller forlængelse af visum for sygeledsageren Hvad dækker forsikringen ikke? Forsikringen dækker ikke udgifter, som er dækket af Sundhedskortet Anmeldelse af skade Det er en betingelse for ACE s erstatningspligt: at du indsender original dokumentation for alle afholdte udgifter til ophold, fortæring og transport, for de personer der har været sygeledsagere kopi af journal fra lokal læge eller lokalt hospital original dokumentation for ekstraudgifterne at du oplyser, om du har forsikring i andet selskab eller er indehaver 10.0 Tilkaldelse Hvilke skadestilfælde dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker skadestilfælde, som er omfattet af dækningen 7: Sygdom og hjemtransport når den forsikrede bliver indlagt på hospital udenfor Danmark. Forsikringen dækker op til 2 personer, der bliver tilkaldt fra Danmark ved: Akut sygdom Alvorlig skade dødsfald Forsikringssum Maks. DKK , maksimalt DKK pr. person pr. dag Hvem dækkes udgifter for? Forsikringen dækker de ekstraudgifter som dine sygeledsagere har til kost, logi og lokaltransport, og til sygeledsagernes ekstraudgifter til transport hjem til Danmark på samme klasse som den planlagte Anmeldelse af skade Det er en betingelse for ACE s erstatningspligt:

3 at de personer der har været sygeledsagere indsender original doku mentation for alle afholdte udgifter til ophold, fortæring og transport at der foreligger kopi af journal fra lokal læge eller lokalt hospital at der foreligger original dokumentation for ekstraudgifterne at de personer der har været sygeledsagere oplyser, om de har forsikring i andet selskab eller er indehaver 11.0 Hjemkaldelse Hvilke skadestilfælde dækker rejseforsikringen? Forsikringen dækker, hvis du bliver kaldt hjem til Danmark, fordi: En person i din nærmeste familie Er blevet indlagt på hospitalet pga. en alvorlig, uventet og akut sygdom Er blevet indlagt på hospitalet efter at være kommet alvorlig til skade Er død Du skal være til stede fordi: Der er sket en væsentlig skade i din private bolig eller din egen virksomhed pga. brand, storm, oversvømmelser eller indbrudstyveri Der er sket en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i din egen virksomhed En medarbejder har begået bedrageri i din egen virksomhed Forsikringssum Maks. DKK Hvilke udgifter dækker forsikringen? Rejseforsikringen dækker dine ekstraudgifter, som du har til transport hjem til Danmark. Forsikringen dækker kun en hjemkaldelse pr. rejse, og det er en betingelse, at du kommer hjem mere end 12 timer før det tidspunkt, hvor du skulle have været hjemme Hvis din rejseledsager bliver kaldt hjem? Denne dækning gælder kun hvis der er købt forsikring for par eller familie hos ACE. Forsikringen dækker de ekstraudgifter, som du har til transport hjem, hvis din rejseledsager bliver kaldt hjem til Danmark og du ellers skulle have fortsat rejsen alene Hvis du genoptager din rejse Hvis du genoptager din rejse, dækker forsikringen ekstraudgifterne til rejsen tilbage til feriestedet. Det er en betingelse at der er mere end 15 dage tilbage af din ferie, når du er klar til at rejse tilbage. Hvis du rejser tilbage, kan du ikke samtidig få kompensation for ødelagte feriedage efter punkt Anmeldelse af skade at du indsender: en kopi af den lægelige dokumentation ved sygdom eller tilskadekomst en kopi af dødsattesten ved dødsfald en kopi af politianmeldelsen ved brand, tyveri og bedrageri original dokumentation for alle afholdte udgifter at du oplyser, om du har forsikring i andet selskab eller er indehaver af et kreditkort 12.0 Bagageforsinkelse Hvilke skadestilfælde dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker i tilfælde, hvor indskreven bagage er forsinket mere end 5 timer i forhold til forventet ankomst til bestemmelsessted uden for Danmark. Det er en betingelse at bagagen er indskrevet til samme transportmiddel som dig Forsikringssum DKK 500 pr. døgn, maksimalt indtil DKK 2.500, Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til erstatningskøb med op til DKK 500,- pr. døgn Hvad dækker forsikringen ikke? Erstatningskøb, der foretages efter at bagagen er kommet frem til bestemmelsesstedet, er ikke dækket af rejseforsikringen. Rejseforsikringen dækker ikke transportudgifter til erstatningskøb Anmeldelse af skade at der foreligger: original dokumentation for forsinkelsen fra det pågældende trans-portselskab/rejsebureau - ved indskreven bagage original P.I.R. (Property Irregularity Report), original billet eller indtegningsbevis original dokumentation for de afholdte rimelige erstatningskøb, oplysning om, hvorvidt du har forsikring i et andet selskab eller er indehaver 13.0 Evakuering Hvilke skadestilfælde dækker rejseforsikringen? Forsikringen dækker i tilfælde af, at: de lokale myndigheder eller Udenrigsministeriet anbefaler en evakuering eller hjemrejse ved overhængende fare for naturkatastrofer, terroraktioner, udbrud af krig eller krigslignende tilstande i det område, hvor du befinder dig. Se dette link, hvor Udenrigsministeriet løbende opdaterer sine anbefalinger: FoerdinRejse/Rejsevejledninger/ de lokale myndigheder eller Udenrigsministeriet stiller krav om evakuering ved overhængende fare for naturkatastrofer i det område, hvor du befinder dig. Statens Seruminstitut fraråder rejser eller anbefaler en evakuering/ hjemrejse ved overhængende fare for livstruende epidemier i det område, hvor du befinder dig. Se dette link for opdateret information herom: du direkte og personligt bliver udsat for en terroraktion Forsikringssum Maks. DKK , Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker ekstraudgifter til evakuering og/eller ekstraudgifter til eventuel hjemrejse til Danmark. Transporten skal finde sted ved først givne lejlighed. Forsikringen dækker også tab eller beskadigelse af den bagage, som du må efterlade ved evakueringen. Bemærk dog: ACE s mulighed for at yde assistance kan i visse tilfælde være begrænset f.eks. i områder, hvor der er krig Hvad dækker forsikringen ikke? Forsikringen dækker ikke: ved indrejse i områder, efter lokale myndigheder, Udenrigsministeriet eller Statens Seruminstitut har frarådet indrejse eller anbefalet en hjemrejse/evakuering, forhold som er almindeligt kendte på det tidspunkt, hvor du rejser til feriestedet. i forbindelse med fare for livstruende epidemier, hvor der findes en kendt og generelt anbefalet vaccine mod sygdommen. Forsikringen dækker ikke økonomisk tab eller skade, som direkte eller indirekte finder årsag i strejke, arbejdskonflikt, lockout eller konkurs Anmeldelse af skade at du indsender dokumentation for begivenhederne nævnt i pkt samt for de udgifter, som du ønsker refunderet. Du har pligt til at give ACE alle informationer, der kan belyse sagen. Samtidig er det et krav, at du oplyser, om du har forsikring i andet selskab eller er indehaver 14.0 Privatansvar i udlandet Hvilke skadestilfælde dækker forsikringen? Forsikringen dækker, såfremt sikrede pådrager sig ansvar for skade på personer eller ting efter de almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontrakt i det land, hvor skaden sker. Vejledende kan det oplyses, at man efter dansk ret er erstatningsansvarlig, når man ved fejl eller forsømmelse er skyld i en skade Forsikringssum Personskade DKK ,- Tingskade DKK ,- Udvidet dækning: Personskade: DKK ,- Tingskade: DKK , Hvilke udgifter dækker forsikringen? Forsikringen dækker: rimelige og nødvendige udgifter i forbindelse med vurdering af erstatningsansvar og udmåling af erstatning. Udgifterne afholdes efter forudgående godkendelse og i samråd med ACE, det beløb sikrede efter lokal ret bliver forpligtet til at betale. Udgiften afholdes efter forudgående godkendelse af ACE Hvad dækker forsikringen ikke? Forsikringen dækker ikke: ansvarsforsikring på bil er ikke dækket, indirekte tab; tidstab, formuetab og lignende indirekte tab af et eventuelt privat ansvar. skader forvoldt ved forsæt eller grov uagtsomhed sikredes erstatningsansvar i kontraktforhold, sikredes erstatningsansvar i erhvervs- eller arbejdsforhold, sikredes erstatningsansvar som følge af, at sikrede ved aftale eller på anden måde har pådraget sig et videregående ansvar, end hvad sikrede ville være pålagt efter de almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontrakt,

4 sikredes erstatningsansvar for skade på ting som sikrede ejer, har til låns, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller behandling, har sat sig i besiddelse af, eller har i varetægt af anden grund, sikredes erstatningsansvar for skade forvoldt af hunde, sikredes erstatningsansvar for skade som følge af, at sikrede ved smitte eller på anden måde påfører andre sygdom, for skade forvoldt ved benyttelse af motorkøretøjer, campingvogne, anhængere eller luftfartøjer, for skade forvoldt ved benyttelse af søfartøjer, som er på eller over 5 meters længde med sejl eller motor, eller søfartøjer under 3 meters længde, hvis motorkraft overstiger 5 HK, bøder eller bodslignende krav, hændelige uheld Særlig bestemmelse Sikrede kan hverken helt eller delvist anerkende erstatningspligt for forvoldt skade med bindende virkning for ACE Anmeldelse af skade at sikrede giver ACE alle informationer, der kan belyse sagen, herunder original politirapport eller kvittering for anmeldelse til politiet, nøjagtig beskrivelse af hændelsesforløbet, navn og adresse på alle implicerede personer, oplysning om anden forsikring samt vidneerklæringer, indsender specificeret opgørelse af skaden, indsender udfyldt skadeanmeldelse Juridisk assistance Der ydes juridisk assistance i forbindelse med dækningsberettigede skader opstået under rejsen Hvilke udgifter dækker forsikringen? Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til advokatbistand, forbundet med tiltale/sigtelse for et strafbart forhold. Udgifterne dækkes indtil sagen afgøres ved 1. instans. Bliver sikrede ved 1. instans dømt efter strafferetslig lovgivning, betragtes advokatomkostningerne som et rentefrit lån, der skal tilbagebetales til ACE efter påkrav. Det er en betingelse for dækningen, at forsikringstager der skriver et eksigibelt lånedokument, og hvis sikrede dømmes i første instans, så forfalder lånebeløbet til betaling. Hvis sikrede frifindes, anses omkostningerne for dækket af ACE, til rejse og hotel, såfremt sikrede indkaldes som vidne eller til afhøring ved domstol i udlandet Forsikringssum Forsikringen dækker maks. DKK for alle omkostninger tilsammen Selvrisiko Ved enhver skade under denne dækning er der en selvrisiko. Selvrisikoen udgør 10 % af de samlede omkostninger, dog mindst DKK 2.500, Særlig bestemmelse Et eventuelt valg af udenlandsk advokat skal godkendes af ACE. Forinden udgifter til en valgt advokat kan godkendes, skal ACE modtage en vurdering fra advokaten, hvori der redegøres for søgsmålsgrund og procesrisiko Hvad er ikke dækket af forsikringen? Forsikringen dækker ikke søgsmål: mellem sikrede og forsikringstageren, i forbindelse med erhvervsudøvelse, i forbindelse med familie- og arveretlige spørgsmål, mellem sikrede og ACE Anmeldelse af skade : at ACE modtager alle informationer og relevant dokumentation, der kan belyse sagen herunder angivelse af modparten, påstand (eventuelt tillige modpartens påstand), skriftlig sagsfremstilling med angivelse af de anbringender, hvorpå påstanden kan støttes samt hvilke processkridt af udgiftskrævende art, der planlægges eller måtte være indledt, og at sikrede indsender udfyldt skadeanmeldelse. Følgende dækninger gælder kun såfremt det fremgår af forsikringspolicen: Pkt. 16: TANDSKADER Pkt. 17: FORSINKET FREMMØDE Pkt. 18: ØDELAGTE FERIEDAGE Pkt. 19: STJÅLET/BORTKOMMET BAGAGE Pkt. 20: KRISEHJÆLP 16.0 Tandskader Hvilke skadestilfælde dækker forsikringen? Forsikringen dækker akut tandskade som følge af en ulykke, som defineres som en pludselig ydre omstændighed som rammer den forsikrede. Tyggeskader er ikke dækket Forsikringssum Maks. DKK Hvilke udgifter dækker forsikringen? Rejseforsikringen dækker nødvendige udgifter til behandling hos tandlæge med autorisation i det land, hvor du bliver behandlet Selvrisiko Enhver skade har en selvrisiko på DKK Begrænsninger Tyggeskader er ikke dækket. Udgifter efter hjemkomst til Danmark er ikke dækket Anmeldelse af skade 17.0 Forsinket fremmøde Hvilke skadestilfælde dækker forsikringen? Rejseforsikringen dækker i tilfælde af, at du uden egen skyld og uden at kunne forudse det, møder for sent op til offentligt eller et af rejsearrangøren arrangeret transportmiddel og af den grund efterfølgende skal indhente din rejserute Forsikringssum DKK , maksimalt DKK pr. person pr. dag Hvilke udgifter dækker forsikringen? Rejseforsikringen dækker nødvendige ekstraudgifter til transport for at kunne indhente den faslagte rejserute, maksimalt samme klasse som den oprindelige udrejse, ekstraudgifter til ophold på et af ACE s forhåndsgodkendte hoteller, maksimalt DKK pr. person pr. dag, udgifter til kost samt lokal transport, maks. DKK 250 pr. dag Begrænsninger Det er en betingelse for dækning at: ekstraudgifterne ikke er betalt af transportselskabet eller af anden part, at billetterne er bestilt og betalt senest 24 timer før afgang, Forsikringer dækker ikke: på udrejse op til 24 timer før afrejsen, hvis rejseforsikringen først er købt på afrejsedagen i forbindelse med flyskift hvor der ikke har været indlagt den officielle minimums transfertid oplyst af rejsearrangør og flyselskabet Anmeldelse af skade 18.0 Ødelagte feriedage Hvilke skadestilfælde dækker forsikringen? Rejseforsikringen dækker skadestilfælde som er omfattet af dækningen pkt. 7: Sygdom og hjemtransport ved: hospitalsindlæggelse hjemtransport hjemkaldelse Iægeordineret indendørsophold Forsikredes dødsfald, hvor der er tegnet par/familie rejseforsikring. Forsikringen udbetales til enten: dig hvis du har købt forsikringen som gælder for en person, jf. pkt. 4, dig og din partner som er med på rejsen, jf. pkt. 4. Det er en forudsætning, at I har købt forsikringen hos ACE, som gælder for par, dig og en person fra din husstand som er med på rejsen, jf. pkt. 4. Det er en forudsætning, at I har købt forsikringen hos ACE, som gælder for hele familien.

5 18.2. Forsikringssum Familie: DKK ,- pr. familie maksimalt DKK ,- pr. person Hvilke udgifter dækker forsikringen? forsikringen dækker rejsens pris pr. dag pr. person for de feriedage, der bliver ødelagt, erstatningen opgøres individuelt for persongrupperne i pkt. 4, for persongrupperne nævnt under pkt. 4 ydes der maksimalt erstatning for samme periode som for dig Begrænsninger ACE yder maksimalt erstatning én gang for ødelagt ferie pr. person pr. rejsedag. Dækningen ophører på den planlagte hjemkomstdato (det vil sige fuld dækning på hjemkomstdagen) dog senest 1 måned fra udrejse Anmeldelse af skade 19.0 Stjålet/bortkommet bagage Hvilke skadestilfælde dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker: tyveri och beskadigelse, bortkomst af indskreven bagage - bagage anses først for bortkommet, når transportøren oplyser, at eftersøgning er stoppet, og bagagen ikke er fundet, selvrisiko samt bonustab ved en dækningsberettiget skade, der ligeledes er dækket af en indboforsikring Forsikringssum Individuel: DKK ,- Familie: maksimalt ,- per haendelse. DKK ,- pr. person i familien Selvrisiko Denne dækning har en selvrisiko på DKK 1.000, Hvad dækker forsikringen ikke? Forsikringen dækker ikke: glemte, tabte eller forlagte genstande, slitage eller gradvis forringelse, ridser, skrammer, samt ramponering af kufferter eller anden emballage, hvis brugsværdien i væsentlig grad er uforandret, genstande, der sendes særskilt, idet disse ikke er dækket under transport, eller før du afhenter dem. Bagage, der sendes med tog op til 48 timer før din afrejse, betragtes ikke som bagage der sendes særskilt, og er derfor dækket af rejseforsikringen, tyveri af genstande, der er uden effektivt opsyn. Du må ikke forlade genstandene, heller ikke for kortere tid, såfremt de ikke er låst inde i feriebolig, motorkøretøj, campingvogn el. lign., beskadigelse af sportsudstyr i forbindelse med anvendelse, tyveri af sportsudstyr, med mindre sportsudstyret er låst inde i feriebolig, motorkøretøj, campingvogn el.lign., hvis dokumentation ikke fremskaffes i de tilfælde, hvor det er sædvanligt og normalt, at man kan dokumentere sit tab, beskadigelse eller bortkomst af bagage under transport, der anmeldes uden original P.I.R. (Property Irregularity Report), indirekte tab, herunder tab i forbindelse med misbrug af kredit-/ hævekort eller rejsechecks, software og tillægsforsikringer, til elektroniske genstande, at tyveri indtrådt ved grov uagtsomhed er undtaget fra dækning. skade som følge af normal brug, slitage, gradvis forringelse, dårlig vedligeholdelse, fejlbetjening, forkert strømtilslutning, mekaniske eller elektroniske forstyrrelser, fabrikations- eller materialefejl, skade opstået under reparation samt kosmetiske skader Anmeldelse af skade Hvordan beregnes erstatningen? genstande, indkøbt som nye, og som er maksimalt 2 år gamle og i øvrigt ubeskadigede, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande, for genstande, der er mere end 2 år gamle, købt som brugte eller i forvejen beskadigede, fastsættes erstatningen til genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande, med fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder, ACE kan vælge at lade beskadigede genstande reparere eller udbetale et beløb, der svarer til reparationsudgiften eller genstandens værdiforringelse, ACE er berettiget, men ikke forpligtet, til at genlevere. Hvis genlevering ikke ønskes, vil du modtage en erstatning svarende til ACE s udgift ved genlevering, film-, video-, båndoptagelser, andre digitale optagelser, manuskripter, tegninger og lign. dækkes med værdien af råmaterialet. i tilfælde af tyveri af bagage skal du anmelde skaden til nærmeste politimyndighed, og originalkvittering herfor skal sendes til ACE, såfremt du undtagelsesvis ikke kan foretage anmeldelse på stedet, f.eks. på grund af umiddelbart forestående afrejse, skal dette ske så hurtigt som muligt efter hjemkomsten, og den originale kvittering skal sendes til ACE, ved bortkomst af indskreven bagage skal du foretage anmeldelse til luftfartsselskabet eller anden transportør, kvittering herfor skal sendes til ACE i form af en original P.I.R. (Property Irregularity Report) eller anden dokumentation fra transportøren, i tilfælde af beskadigelse af effekter må disse ikke smides ud før tilladelse er givet af ACE, eller skaden er opgjort. Du skal på forlangende sende de beskadigede effekter til ACE, du skal som dokumentation for effekternes alder og værdi, sende originale kvitteringer, garantibeviser eller lignende original dokumentation til ACE. Endvidere skal det specificeres, hvilke effekter du kræver erstatning for. Du skal angive art, mærke, type, alder og købspris umiddelbart før skaden, du skal endvidere oplyse, om du har forsikring i et andet selskab eller er indehaver I tilfælde af manglende dokumentation for pris og anskaffelsestidspunkt er ACE berettiget til at reducere erstatningsudbetalingen Begrænsninger i forsikringssum rede penge, værdipapirer og rejsechecks dækkes med op til DKK 1.000,- dog kun i tilfælde af tyveri, og kun hvor genstandene bæres på/af dig eller opbevares i safety box på værelset eller i receptionen, under flytransport er mobiltelefoner, fotoudstyr, videoudstyr, pc-udstyr alene dækket, såfremt disse medtages som håndbagage Hvilke genstande er omfattet af rejseforsikringen? Rejseforsikringen omfatter de genstande, som du medbringer på rejsen eller køber på opholdsstedet Hvilke genstande er ikke omfattet af rejseforsikringen? Rejseforsikringen omfatter ikke: billetter, pas og kredit-/hævekort, genstande, der bruges i erhvervsmæssigt henseende, kontaktlinser eller proteser, motor- og påhængskøretøjer, både, udstyr til brug for windsurfing, samt tilbehør hertil Anmeldelse af skade oplyser, hvorvidt du har en forsikring i et andet selskab, eller er indehaver 20.0 Krisehjælp Hvilke skadestilfælde dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker ved større ulykker eller voldsomme traumatiske hændelser der involverer flere personer Forsikringssum DKK Hvilke udgifter dækker forsikringen? Rejseforsikringen dækker indtil 5 sessioner med psykologhjælp, som den forsikrede selv sætter op, efter at skaden er godkendt af ACE Anmeldelse af skade

6 21.0 Ordliste Bopælslandet: Land, hvor sikrede har folkeregisteradresse. Ekstraudgift: Rimelige udgifter, som du udelukkende har som følge af en skade, der er dækket under forsikringen. Hvis det er tale om udgifter, som du alligevel skulle betale - uanset skadens indtræden er det ikke en ekstraudgift. Hjemtransport: Lægeordineret transport fra skadelandet til bopælslandet som foretages enten ved ambulancefly, almindelig rute- eller charterfly efter SOS eller ACE s vurdering. Nærmeste familie: Din ægtefælle, registreret partner eller samlever, børn, børnebørn, svigerbørn, forældre, søskende, svogre, svigerinder, nevøer, niecer, bedsteforældre, svigerforældre eller samlevers børn, børnebørn, forældre og søskende. Rejseledsager: En person, som du har købt din rejse med, og som du skal på ferie sammen med. Rejseledsageren skal også have sin rejseforsikring hos ACE. Sygesikringsbevis: Et kort som i visse tilfælde giver dig dækning fra staten til læge og hospital, hvis du bliver syg under en rejse uden for Danmark. Se dette link for mere information: https://www.sundhed.dk/ Artikel.aspx?id= Generelle bestemmelser Forsikringens varighed og fornyelse Forsikringen er tegnet for etårige perioder og kan af hver af parterne skriftligt opsiges med et varsel på 30 dage til udgangen af en kalendermåned. Opsiges forsikringen ikke, fornyes den for et år ad gangen. Efter anmeldt skade er begge parter berettigede til indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller efter afvisning af skaden skriftligt at opsige forsikringen med 14 dages varsel Generelle undtagelser på forsikringen Rejser som de danske myndigheder fraråder Forsikringen dækker ikke rejser til et område, som Det Danske Udenrigsministerium, Statens Seruminstitut eller lignende offentlig dansk myndighed fraråder personer at rejse til. Forsikringen dækker ikke økonomiske tab eller skade, som direkte eller indirekte har sin årsag i strejke, arbejdskonflikt, lockout eller konkurs. Forsæt, grov uagtsomhed, selvforskyldt beruselse og lignende Forsikringen dækker ikke skade, der er en direkte eller indirekte følge af: sikredes forsæt. Dette gælder uanset sikredes sindstilstand og tilregnelighed, sikredes grove uagtsomhed, sikredes selvforskyldte beruselse, selvforskyldte påvirkning af narkotika eller andre euforiserende stoffer. Undtagelsen gælder dog ikke pkt. 9 om sygeledsagelse, pkt. 10 om tilkaldelse og pkt. 7 om sygdom og hjemtransport. Forsikringen dækker ikke skade, der en direkte eller indirekte følge af: sikredes deltagelse i slagsmål, sikredes overtrædelse af straffeloven, sikredes deltagelse eller træning i: professionel sport, det vil sige, hvis mere end 30 % af din indkomst kommer fra din sport, bjergbestigning når der kræves og benyttes klatreudstyr eller udenfor afmærkede stier, ekspeditioner, det vil sige rejser til et uberørt eller ukendt område, faldskærmsudspring. scuba diving under 30 meter, off-piste ski kørsel. ACE European Group Limited er et datterselskab til moderselskabet ACE Limited i USA, som er noteret på NYSE. Derfor er ACE European Group Limited underlagt visse amerikanske love og regler udover EU-, FN- og nationale restriktioner på grund af sanktioner, som kan forhindre selskabet i yde dækning eller betale erstatningskrav til bestemte personer eller enheder eller forsikre bestemte former for aktivitet, der er relateret til bestemte lande, f.eks. Iran, Syrien, Nordkorea, Nordsudan og Cuba Betaling af præmie og skadeforsikringsafgift Skadeforsikringsafgiften beregnes i henhold til lovens regler og opkræves sammen med præmien Ophør af forsikringsdækning Forsikringsdækningen ophører, hvis lånet/kreditten er opsagt af Santander Consumer Bank eller lånet/kreditten er misligholdt. Forsikringsdækningen ophører, når lånet er tilbagebetalt, eller kreditten er opsagt. Opsiges forsikringen indenfor det første forsikringsår opkræves et supplerende gebyr på 200 kr Databeskyttelse Vi, ACE European Group, filial af ACE European Group Ltd er dataansvarlig for alle personoplysninger, som du afgiver i forbindelse med tegning og administration af din forsikring. Vores adresse er ACE European Group Limited, Postboks 1009, 1006 København. Hovedselskabet er registreret i England med reg.nr og er autoriseret og kontrolleret af Financial Services Authority i England. Al indsamling og behandling af oplysninger sker i overensstemmelse med reglerne i lov om behandling af personoplysninger Indsamling af personoplysninger Når du tegner en forsikring hos os, afgiver du en række oplysninger, som f.eks. navn, adresse, telefonnummer m.v. Det er til enhver tid frivilligt for dig, at afgive dine personlige oplysninger, men det vil i visse tilfælde være umuligt for os at tilbyde dig en forsikring, hvis vi ikke modtager tilstrækkelig oplysninger. Tilsvarende gælder ved behandling af skadeanmeldelse, hvor du er forpligtet til at fremsende nødvendige og tilstrækkelige oplysninger og dokumentation. Hvis vi ikke modtager de ønskede oplysninger, kan det være umuligt for os at behandle din anmeldelse. Du har til enhver tid mulighed for, at få oplyst, hvilke personlige oplysninger vi har indsamlet om dig, samt anmode om at få dem rettet, opdateret eller slettet. Dette gøres ved at kontakte ACE Behandling af personoplysninger De oplysninger, du har afgivet til os vil udelukkende blive anvendt af os med henblik på at administrere vores aftale med dig. Vi vil ikke videregive nogen oplysninger om dig til nogen tredjepart uden din tilladelse. Dette gælder dog ikke hvis det ifølge loven kræves af os eller hvis vi får mistanke om svig, bedrageri eller andre ulovlige forhold i forbindelse med forsikringen. I dette tilfælde vil dine personoplysninger blive videregivet til politiet til brug for efterforskningen Indeksregulering Priserne indeksreguleres hvert år ved policens hovedforfald på grundlag af det af Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks for september måned (prisudvikling i forhold til september året før). Ophører udgivelsen af forbrugerprisindekset, eller ændres grundlaget for dets udregning, er ACE berettiget til at fastsætte nye regler for den fremtidige indeksregulering Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsansvarsloven 34 i. Fortrydelsesfristen er 30 dage, og regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor du får meddelelse om aftalens indgåelse. Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du på skrift har fået nærværende oplysning om fortrydelsesretten. Hvis du f.eks. modtager forsikringsbetingelserne mandag den 1., er du berettiget til at fortryde aftalen til og med mandag 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaften eller nytåraftensdag, forlænges fristen til den følgende hverdag Ankenævnet for forsikring ACE er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V. Telefon Lovvalg Denne forsikringsaftale er undergivet dansk ret. Forsikringstager Forsikringstager er Santander Consumer Bank. Forsikringsgiveren har indgået aftale med Santander Consumer Bank som forsikringstager om at dække kredit og lånekunder på de vilkår, der fremgår af disse forsikringsbetingelser. Forsikringsagent er GE Money Bank Danmark, filial af GE Money Bank Sverige, Park Alle 295, 2605 Brøndby, telefon , CVR nr GE Money Bank AB Sverige, registreringsnummer er registreret som forsikringsagent hos Bolagsverket, Sundsvall, telefon , og der er givet licens til at den danske filial kan drive grænseoverskridende virksomhed. Tilsynsmyndighed er Finansinspektionen i Sverige, telefon , Box 7821, SE Stockholm, Forsikringsgiver ACE European Group Danmark, filial af ACE European Postboks 1009, DK-1006 København K Besøgsadresse: Sankt Annæ Plads sal, Tel: Fax:

7 HVIS DU HAR EN SKADE Hvis du har brug for akut hjælp på ferierejsen, kan du kontakte SOS International a/s døgnet rundt. SOS International a/s Nitivej 6 DK-2000 Frederiksberg Danmark Telefon: Telfax Hvis du skal anmelde en skade Santander Consumer Bank Tlf.: Fax ACE European Group, Danmark, filial af ACE European Group Limited, England, engelsk forsikringsselskab, Postboks 1009, DK-1006 København K, Besøgsadresse; Sankt Annæ Plads 13, 2. Sal, 1250 København K, CVR Registeret i England under registreringsnummer Registreret hos Finanstilsynet og underlagt reglerne om god forsikringsskik, som kan være forskellige fra de tilsvarende regler i Storbritannien. Autoriseret og reguleret af Prudential Regulation Authority, 20 Moorgate, London EC2R 6DA, UK

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER

LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER 1 Indledende betingelser Hvem kan købe rejseforsikringen? Rejseforsikringen kan tegnes af ferie- og studierejsende, som rejser med Lisa Sprogrejser. Rejsende kan

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Lisa Sprogrejser forsikringsbetingelser

Lisa Sprogrejser forsikringsbetingelser Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 DK 1790 Copenhagen V CVR No. : 62940514 Lisa Sprogrejser forsikringsbetingelser Phone: +45 33 25 25 25 www.erv.dk Kapitel 1 Indledende betingelser Hvem

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 5108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1 INDLEDENDE

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne

Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr : 62940514 Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den

Læs mere

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende)

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende) Hjemrejseforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 85.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forhold ved skadetilfælde 2. Hvem er dækket af forsikringen 3. Hvilke rejser dækker

Læs mere

vi er med dig overalt

vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2011 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

Læs mere

Feriedækning Verden. Forsikringsbetingelser nr. 810 Ferie

Feriedækning Verden. Forsikringsbetingelser nr. 810 Ferie Feriedækning Verden Forsikringsbetingelser nr. 810 Ferie FERIEDÆKNING VERDEN Årsaftale for virksomheder FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 810-FERIE I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 1.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring DFDS Seaways Travel Guard Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring TRAVEL GUARD Afbestillingsforsikring DFDS Seaways afbestillingsforsikring, gældende fra 1.

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 2 Indholdsfortegnelse Side Hvis

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Betingelser Nr. 04101 Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker

Læs mere

Feriedækning Verden. Forsikringsbetingelser nr. 810 Ferie

Feriedækning Verden. Forsikringsbetingelser nr. 810 Ferie Feriedækning Verden Forsikringsbetingelser nr. 810 Ferie FERIEDÆKNING VERDEN Årsaftale for virksomheder FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 810-FERIE I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 1.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14 FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring Rev. 14.04.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr.

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT FORSIKRINGSBETINGELSER REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Hævning i pengeautomat 06.06.2013, 00971048 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4,

Læs mere

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R RE JSEFORSIKRING ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 er S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R der omfatter USA. Vores rejseforsikringer

Læs mere

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER årsrejseforsikring enkeltperson eller husstand Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 HVORDAN ER DU FORSIKRET?... 2 1. Hvem dækker forsikringen?... 2 2. Hvad dækkes?... 2 3. Hvordan kan forsikringen købes?... 2 4. Hvornår

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Februar 2009

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Februar 2009 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Februar 2009 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Fortrydelsesret Du har ret

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forskelsbilag - Rejseforsikring

Forskelsbilag - Rejseforsikring Forskelsbilag - Rejseforsikring Vilkår nr. RE-8 - juni 2017 Hvem dækker forsikringen Afsnit 1.B Dækning for delebørn og andre børn. Andre familiemedlemmer. Har dine og din nuværende ægtefælles/ samlevers

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden Vilkår for Årsrejse Europa Verden 01 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Bornholms Brandforsikring A/S Vilkår for årsrejseforsikring

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Januar 2011 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvemerdækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

DF20106-2 December 2013. Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden

DF20106-2 December 2013. Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden DF20106-2 December 2013 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Danske Forsikring A/S Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden DF20106-2 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser ENKELTPERSON, HUSSTAND ELLER SENIOR Hver enkelt ferierejse må maksimalt vare 1 måned Gælder i 1 år på alle ferierejser Husk skitillæg, hvis du skal på skiferie ÅRSREJSEFORSIKRING NYHED Nu også mulighed

Læs mere

Europæiske Udvekslingsforsikring

Europæiske Udvekslingsforsikring Europæiske Udvekslingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9000 Gældende fra 1. januar 2012 Dækning Beskrivelse Forsikringssum i DKK Hjemkaldelse Dækker dine udgifter til transport hjem til Danmark, Grønland

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING INCL. AFBESTILLINGSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche Rej Betingelser 010116 Side Dækningsoversigt...

Læs mere

Årsafbestillingsforsikring /

Årsafbestillingsforsikring / Årsafbestillingsforsikring 30.000 / 200.000 Årsafbestillingsforsikring 30.000 / 200.000 Årsafbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 5108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1 Indledende

Læs mere

ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Forsikringsbetingelser nr. 59 I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 01.04.07 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INDLEDENDE

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOM Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R G O U D A R E J S E F O R S I K R I N G S I K

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. F 203507 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING I EUROPA INKL. AFBESTILLING FOR PERSONER DER ER FYLDT 70 ÅR KUN GYLDIG MED HELBREDS- ERKLÆRING/HELBREDSATTEST

ÅRSREJSEFORSIKRING I EUROPA INKL. AFBESTILLING FOR PERSONER DER ER FYLDT 70 ÅR KUN GYLDIG MED HELBREDS- ERKLÆRING/HELBREDSATTEST ÅRSREJSEFORSIKRING I EUROPA INKL. AFBESTILLING FOR PERSONER DER ER FYLDT 70 ÅR KUN GYLDIG MED HELBREDS- ERKLÆRING/HELBREDSATTEST Ring 24 timer i døgnet til vores AlarmCentral: +45 70 10 90 30 eller kontakt

Læs mere

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden Vilkår for Årsrejse Europa Verden 01 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Bornholms Brandforsikring A/S Vilkår for årsrejseforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER Disse forsikringsbetingelser er gældende for tilvalg til følgende produkter : MasterCard Direct MasterCard Direct Studie MasterCard Basis MasterCard

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice.

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice. Q8 Low RisQ Forsikringsbetingelser 1. Sikrede bil 1.1 Sikrede bil er den, som fremgår af policen defineret ved registreringsnummer. Sikrede bil skal være indregistreret i Danmark, anvendes primært til

Læs mere

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt Årsrejseforsikring med afbestilling 100% tryghed året rundt 100% tryghed med en Gouda årsrejseforsikring Med en Årsrejseforsikring er du fuldt dækket i et helt år på alle ferierejser af op til en måneds

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 825 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 II. Hvad gør jeg, hvis når du får brug for din forsikring 4 III. Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 EP FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Afbestillingsforsikring Sektion A Fælles betingelser Police nr. 85.0.01.303-0000 1.0

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 BETINGELSER FOR KØB AF FORSIKRING MV.... 3 1. Hvilken aldersgruppe kan tegne denne rejseforsikring?... 3 2. Krav om det gule sundhedskort...

Læs mere

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed seniorre jseforsikring SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING

SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING 010415.RF_Single_Årsrejse SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING OG AFBESTILLINGSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Side FORSIKRINGENS

Læs mere

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring 1-2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring 1-2016 1 Dette er en forsikring lavet i Topdanmark Forsikring A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup cvr.nr. 78416114 i tilknytning

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER August 2014 Version 14:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring

ÅRSREJSEFORSIKRING. Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring ÅRSREJSEFORSIKRING Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING OG AFBESTILLINGSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Side FORSIKRINGENS OMFANG 1. Sikrede personer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet).

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30.1. Sikrede. (Gælder kun, hvis det fremgår af din police). For ferierejsedækningen

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Årsrejseforsikring Europa eller Verden Ski og anden sport Afbestilling. Den valgte dækning fremgår af policen.

Årsrejseforsikring Europa eller Verden Ski og anden sport Afbestilling. Den valgte dækning fremgår af policen. Gældende fra den 01.08.2014 Storstrøms Forsikring G/S Disse forsikringsbetingelser er tillæg til forsikringsbetingelser for Familieforsikring 6101-1 og Indboforsikring 7101-2011 og gælder kun hvis der

Læs mere

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring ungdom Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring

Læs mere

SENIORREJSEFORSIKRING

SENIORREJSEFORSIKRING SENIORREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 761 Til rejser i hele verden for rejsende, der er fyldt 70 år Forhåndstilsagn er en forudsætning for dækning Denne forsikring dækker kun, når du har fået

Læs mere

Produkt- og forsikringsoversigt

Produkt- og forsikringsoversigt Produkt- og forsikringsoversigt I samarbejde med PenSam Forsikring har PenSam Bank sammensat en række forsikringsdækninger til dit MasterCard. I denne folder kan du finde en oversigt over alle forsikringsydelser,

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr

Rejseforsikring Betingelser nr Europæiske ERV Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216302 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 1. januar 2017 Indholdsfortegnelse Del 1 Hvem,

Læs mere

REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813

REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

DF20380-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejse enkeltperson

DF20380-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejse enkeltperson DF20380-1 Juni 2014 Vilkår for Årsrejse enkeltperson Danske Forsikring A/S Vilkår for Årsrejse Enkeltperson DF20380-1 Juni 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 811 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring

Erhvervsrejseforsikring Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks

Læs mere

Tjenesterejseforsikringen

Tjenesterejseforsikringen Cirkulære om Tjenesterejseforsikringen 2015 Cirkulære af 15. april 2015 Modst. nr. 012-15 J.nr. 2015-1756-0085 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Om tjenesterejseforsikringen... 5 3.

Læs mere

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice.

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice. Q8 LowRisQ Trailer Forsikringsbetingelser 1. Sikrede Trailer 1.1 Sikrede trailer er den, som fremgår af policen defineret ved registreringsnummer. Sikrede trailer skal være indregistreret i Danmark, anvendes

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr

Rejseforsikring Betingelser nr Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ÅRSREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 721 Til ferierejser i Europa af maksimalt 1 måneds varighed For rejsende, der er dækket af det gule kort Denne forsikring er en tillægsforsikring til rejsende

Læs mere

Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Juli 2010

Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Juli 2010 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden 6633-2 Juli 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere