Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009"

Transkript

1 Praktik håndbog - International Linje

2 Praktikadministrationen for uddannelsespraktikken International koordinator Anke Beuck dir.tlf.: Praktikleder Ulla Ravn dir.tlf.: Administrativ medarbejder Mona Preetzmann dir.tlf.: Socialrådgiveruddannelsen i Århus VIA University College Jens Chr. Skous Vej Århus C Tlf.: Fax.: Web sites: og

3 Socialrådgiveruddannelsen i Århus Januar 2009 Kære praktikanter og praktikvejledere Praktikhåndbogen for International Linje ved Socialrådgiveruddannelsen i Århus er udarbejdet på grundlag af Bekendtgørelsen om socialrådgiveruddannelsen fra 2002 og studieordningen for Socialrådgiveruddannelserne i Århus. Det anbefales at man så tidligt som muligt gennemlæser håndbogens afsnit om "Uddannelsespraktikkens regler og rammer" med henblik på at få overblik over bedømmelseskriterier og de overordnede elementer i forløbet. Resten af håndbogen er udformet som et opslagsværk, dvs. at man kan orientere sig i de enkelte afsnit, efterhånden som man når til et nyt element i praktikforløbet. En håndbog kan selvfølgelig ikke give svar på alle spørgsmål. Den kan heller ikke erstatte den personlige kontakt, hvis der skulle opstå tvivl eller vanskeligheder i praktikforløbet. Skulle der opstå spørgsmål, står Socialrådgiveruddannelsens dertil udpegede underviser og undertegnede til rådighed. Ulla Ravn kan kontaktes vedr. praktikanter i Danmark, medens Anke Beuck kan kontaktes vedr. praktikanter i udlandet. Vi vil meget gerne involveres i både små og store spørgsmål vedr. praktikken. Med ønsker om en udbytterig praktik og venlige hilsener Ulla Ravn Anke Beuck Praktikleder International koordinator dir.tlf: dir.tlf.:

4

5 INDHOLD Side TIDSOVERSIGT FOR FORÅRSSEMESTRET UDDANNELSESPRAKTIKKENS REGLER OG RAMMER... 2 UDDANNELSESPLAN... 7 MIDTVEJSSTATUS PRAKTIKOPGAVEN BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKBEDØMMELSE STUDIEPAKKE STUDIEFORLØBET PÅ INTERNATIONAL LINJE BILAGSOVERSIGT...25 BILAG: Bilag 1. Forside til uddannelsesplan 27 Bilag 2. Skema til midtvejsstatus 29 Bilag 3. Blanket til afsluttende bedømmelse 31 Bilag 4. Før praktikken begynder (i Danmark) 33 Bilag 5. Praktikfagudvalget, medlemmer og vedtægter 35 Bilag 6. Bekendtgørelsen om socialrådgiveruddannelsen 38 Bilag 7. Transportudgifter 46 Bilag 8. Vedrørende forsikring (i Danmark) 51

6

7 TIDSOVERSIGT FOR FORÅRSSEMESTRET 2009 Praktikforberedelse for studerende 22. og 23. januar Informationsdag for førstegangsvejledere i Danmark 22. januar kl Praktikintroduktion for vejledere og studerende i Danmark 29. januar kl Første dag på praktikstedet Aflevering af uddannelsesplan Tilbagemelding på uddannelsesplan Midtvejsstatus Aflevering af praktikopgave Aflevering af beskrivelse af institutionen 5. februar 26. februar kl dansk tid senest 12. marts april/maj 26. maj kl dansk tid 29. maj Slutmøde for vejledere i Danmark 18. juni kl Frist for bedømmelse af praktikopgaven Sidste dag i praktikken Aflevering af godkendelsesblanket Praktikopsamling 23. juni 30. juni 7. juli Primo september på hold 07 II INT Tidsplan for midtvejsstatus lægges i holdets dokumenter på Studweb, hvor praktikanten kan hente den. 1

8 UDDANNELSESPRAKTIKKENS REGLER OG RAMMER I det følgende præsenteres en oversigt over de vigtigste regler og rammer for uddannelsespraktikken. Formål - uddannelsespraktikken I uddannelsespraktikken skal den studerende omsætte teoretisk viden til praktisk udøvelse i en institution inden for det sociale område med henblik på udvikling af professionel kompetence. Den studerende skal under vejledning og supervision opnå at gøre egne erfaringer som selvstændigt udøvende socialrådgiver. Praktikforløbet tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og selvstændigt udøvende. Det sker i forbindelse med refleksion over og afprøvning af grundlæggende kompetencer inden for eksempelvis rådgivning, vejledning, koordinering, analyse, forhandling, udvikling, formidling og myndighedsudøvelse, således at den enkelte studerende arbejder med at omsætte teoretisk viden til praktisk udøvelse af socialt arbejde samt at udvikle og afprøve færdigheder i socialrådgivning. Den studerende skal endvidere kunne vurdere sine forudsætninger for at arbejde som socialrådgiver. Mål / bedømmelseskriterier Med udgangspunkt i praktikinstitutionens arbejdsområde skal den studerende: Besidde en velfunderet viden om teorigrundlag, herunder teorier om sociale problemer, individer, familier, lokale fællesskaber, organisationer og samfund. Besidde viden om betydningen af kontekstuelle forhold, og inddrage nationale og internationale rammers betydning. Besidde en velfunderet viden om metoder og indsatsmuligheder. Kunne beskrive de politiske, organisatoriske og retlige rammer og praktikinstitutionens sociale indsatser. Kunne beskrive og analysere sociale problemer i forhold til praktikinstitutionens målgruppe(r) som de fremstår i kontekst med inddragelse af de internationale og nationale rammers betydning. Kunne beskrive og analysere det metodiske grundlag for praktikinstitutionens sociale indsatser, herunder inddrage teoretiske perspektiver og overvejelser om menneske- og samfundssyn. Kunne handle eller anvise handlemuligheder med udgangspunkt i faglige kompetencer samt kunne agere formålsbestemt og med sigte på udvikling/forandring i forhold til brugere. Den studerende skal ud fra en analyse af problemstillinger kunne udvælge metoder og indsatser i socialt arbejde, samt reflektere over valgets mulige konsekvenser. Kunne etablere en både indlevende og rollesikker professionel relation til brugere. Kunne samarbejde med brugere og samarbejdspartnere internt og eksternt. 2

9 Kunne reflektere kritisk over praktikinstitutionens sociale indsatser samt perspektivere og/eller generalisere disse gennem fagligt overblik. Med udgangspunkt i konkrete brugerkontakter skal den studerende kunne reflektere over betydningen af egen professionel funktion samt kunne reflektere over betydningen af egne holdninger, etik og værdigrundlag, herunder sætte disse refleksioner i relation til professionens etiske værdier. Kunne kommunikere på en klar og forståelig måde Skriftligt og mundtligt kunne formidle socialfagligt materiale og problemstillinger - herunder redegørelser, indstillinger og afgørelser - på en præcis og systematisk måde. Kunne arbejde refleksivt med egen læring med henblik på løbende personlig og faglig kompetenceudvikling gennem praktikforløbet i progression fra det observerende over det deltagende til det selvstændigt udøvende niveau. Den studerende skal herunder reflektere over egen læring i forbindelse med afprøvning af grundlæggende kompetencer, der er knyttet til praktikinstitutionens arbejdsområde. Kunne reflektere over egen læring i relation til vejledning og supervision, og over egne faglige og personlige forudsætninger for at kunne arbejde som socialrådgiver. De overordnede elementer i semestret Semestret består dels af undervisning, som understøtter at uddannelsespraktikken kan føre til en reflekteret kobling mellem praksiserfaring og teoretisk indsigt, dels af uddannelsespraktikken. Undervisning udgøres dels af den undervisning der er blevet gennemført i 3. semester som oplæg til uddannelsespraktikken og af en studiepakke (6 ECTS = 4 ugers arbejde), som den studerende arbejder med i løbet af uddannelsespraktikken. I selve uddannelsespraktikken (24 ECTS = 16 ugers arbejde = 80 dage) er der flg. elementer som lægger op til den afsluttende bedømmelse af praktikken: Uddannelsesplan Midtvejsstatus Praktikopgave Godkendelse/ikke-godkendelse af praktikopgaven Vurdering af forløbet Afsluttende bedømmelse af uddannelsespraktikken 3

10 Uddannelsespraktikkens form Uddannelsespraktikken foregår individuelt på en praktikinstitution under tæt faglig opfølgning og supervision fra praktikvejleder. Uddannelsespraktikken tilrettelægges således, at den studerende arbejder i en progression fra en observerende rolle, over en deltagende til en reflekterende og selvstændigt udøvende rolle, således at praktikanten opnår erfaringer med at udøve socialt arbejde under vejledning og supervision af praktikvejleder. Ved tilrettelæggelsen tages højde for de faglige og personlige uddannelsesmål som fremgår af den studerendes uddannelsesplan. Praktikaftale Socialrådgiveruddannelsen indgår indledningsvis en aftale med praktikinstitutionen. De studerende og praktikvejlederne indgår en skriftlig praktikaftale ved praktikantens forbesøg på institutionen. I forbindelse med praktik i udlandet indgås aftalen enten via Socialrådgiveruddannelsens partnerskoler/-universiteter eller som en skriftlig kontrakt mellem Socialrådgiveruddannelsen, praktikvejlederen og den studerende forud for praktikken. Opgaver og ansvar Praktikinstitutionen praktikinstitutionen udarbejder i samråd med Socialrådgiveruddannelsen en beskrivelse af praktikpladsen og det enkelte praktiktilbud. Beskrivelsen skal godkendes af Socialrådgiveruddannelsen praktikinstitutionen er ansvarlig for, at den studerende får mulighed for at arbejde med opgaver gennem praktikken som bevirker, at praktikforløbet kan leve op til kravene til uddannelsespraktikken praktikinstitutionens ledelse har det overordnede ansvar for praktikforløbet og stiller en ansvarlig praktikvejleder til rådighed. Den ansvarlige vejleder skal være en fagligt kvalificeret medarbejder med erfaring fra socialt arbejde, som varetages af socialrådgivere/socialformidlere/social workers. Praktikvejlederen er bindeled til Socialrådgiveruddannelsen og ansvarlig for, at den studerende har adgang til socialrådgiverfaglig vejledning og supervision skal i samarbejde med praktikanten udarbejde en individuel uddannelsesplan, der tilgodeser uddannelsespraktikkens mål medvirker ved midtvejsstatus, vurdering og bedømmelse af praktikforløbet er ansvarlig for at registrere den studerendes fravær skal kontakte Socialrådgiveruddannelsen ved problemer i praktikforløbet 4

11 Socialrådgiveruddannelsen yder information om gældende regler til praktikinstitutionen udpeger en socialrådgiveruddannet eller socialformidleruddannet underviser (skolens repræsentant) som skal følge den enkelte studerende og yde vejledning til praktikanter og praktikvejlederne efter aftale skolerepræsentanten godkender uddannelsesplan, medvirker ved midtvejsstatus, bedømmer praktikopgaven og forestår bedømmelse af praktikken i samarbejde med praktikvejlederen. Hvis den studerende har faglige vanskeligheder, kan praktikvejlederen bede Socialrådgiveruddannelsen om særlig bistand med henblik på at supplere, justere eller ændre den individuelle udannelsesplan for at støtte den studerendes faglige og personlige udvikling af teoretisk og praksisbaseret professionel kompetence. Der kan indgås aftale om, at der tilbydes særlig støtte til den studerende i den resterende del af uddannelsespraktikken. Praktikanten skal i samarbejde med praktikvejlederen udarbejde en individuel uddannelsesplan, der tilgodeser uddannelsespraktikkens mål. Uddannelsesplanen skal godkendes af skolens repræsentant skal foretage en midtvejsstatus på baggrund af den individuelle uddannelsesplan skal udarbejde en praktikopgave, som analyserer praktikinstitutionens sociale arbejde har mødepligt og tavshedspligt. Tavshedspligten vedvarer efter praktikkens ophør skal kontakte uddannelsen, hvis der opstår problemer i praktikforløbet. Uddannelsesplan Inden for de første tre uger af uddannelsespraktikken udarbejder den studerende i samarbejde med praktikvejlederen en faglig og personlig plan for praktikperioden. Uddannelsesplanen skal beskrive det planlagte forløb for uddannelsespraktikken på baggrund af formålet med uddannelsespraktikken og bedømmelseskriterierne. Der tages så vidt muligt hensyn til den studerendes faglige og personlige uddannelsesmål. Uddannelsesplanen skal godkendes af skolens repræsentant. (Datoer for studiedage aftales mellem vejleder og praktikant senest i forbindelse med udarbejdelse af uddannelsesplanen. Studiedage kan ikke anvendes til afkortelse af praktikperioden.) Midtvejsstatus Ca. midt i praktikforløbet foretager praktikant, praktikvejleder og skolens repræsentant en midtvejsstatus. Den afvikles som en samtale med udgangspunkt i de faglige og personlige uddannelsesmål der fremgår af praktikantens uddannelsesplan. I de tilfælde hvor skolerepræsentanten medvirker long-distance, gennemføres samtalen telefonisk. 5

12 Praktikopgave Praktikanten udarbejder en praktikopgave. I opgaven analyseres praktikinstitutionens sociale arbejde og arbejdets metodiske grundlag, som forbindes med dets teoretiske grundlag og perspektiv. Samtidig analyseres indflydelsen fra de organisatoriske, samfundsmæssige og lovgivningsmæssige rammer på det konkrete, sociale arbejde. Desuden reflekteres over rammer og metoder i forhold til praktikinstitutionens målgrupper samt praktikantens eget udøvende sociale arbejde i praktikinstitutionen. Praktikvejleder har ret til at gennemlæse opgaven med det formål at sikre sig, at oplysninger er tilstrækkeligt anonymiseret. Praktikvejleder har ikke ansvar for rapportens udarbejdelse. Praktikopgaven indgår i grundlaget for praktikbedømmelsen Godkendelse/ikke godkendelse af praktikopgaven Praktikanten indsender forud for den afsluttende bedømmelse af uddannelsespraktikken sin praktikopgave til bedømmelse ved skolens repræsentant. Praktikopgaven bedømmes godkendt/ikke godkendt. Vurdering af forløbet Forud for den afsluttende bedømmelse vurderes det samlede forløb ved en samtale mellem praktikant og praktikvejleder efter aftale med skolens repræsentant. Såfremt der vurderes at være tvivlsspørgsmål fra enten praktikants, praktikvejleders eller skolerepræsentants side medvirker skolens repræsentant i samtalen. Afsluttende bedømmelse Uddannelsespraktikken bedømmes af skolens repræsentant og praktikvejlederen. Bedømmelsen af uddannelsespraktikken tager udgangspunkt i uddannelsesplanen, midtvejsstatus, den godkendte praktikopgave samt praktikants og praktikvejleders vurdering af forløbet. Hvis praktikken bedømmes "ikke godkendt" skal praktikanten have en kort skriftlig begrundelse. Ved uenighed om bedømmelsen Er der ikke enighed mellem bedømmerne, medvirker en ekstern censor fra uddannelsens censorkorps ved fornyet bedømmelse. Den fornyede bedømmelse tager udgangspunkt i praktikantens uddannelsesplan, midtvejsstatus samt praktikforløb. Lærer og censor afgør på samme måde som ved en mundtlig prøve, om praktikken skal godkendes. Praktikken skal være godkendt for at den studerende kan fortsætte på 5. semester. Fravær Har en praktikant været fraværende i mere end 15 % (= 12 dage) af den samlede praktiktid, kan der ikke tages stilling til, om uddannelsespraktikken kan godkendes. Hvis et fravær på mere end 15 % af den samlede praktiktid skyldes sygdom og/eller anden hindring, der kan sidestilles med sygdom, kan Socialrådgiveruddannelsen tillade forlængelse af praktikken, hvis praktikinstitutionen er enig heri. 6

13 Skift af praktikinstitution i uddannelsespraktikken Inden for de første 3 uger af praktikperioden kan en studerende skifte praktikinstitution, hvis det skønnes hensigtsmæssigt. Dette regnes i så fald ikke for påbegyndelse af en ny praktikperiode. Påbegyndelse af ny praktikperiode En studerende kan højst 2 gange påbegynde en uddannelsespraktik. Socialrådgiveruddannelsen kan dog tillade en studerende at begynde uddannelsespraktikken en 3. gang, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold. Hvis den første praktikperiode er bedømt "ikke-godkendt" eller er afbrudt på grund af vanskeligheder eller uoverensstemmelser, skal den kommende praktikinstitution orienteres herom. Behandling af uoverensstemmelser i praktikforløbet Hvis der opstår uoverensstemmelser mellem den studerende og praktikinstitutionen, skal den ansvarlige vejleder og/eller underviser sørge for, at problemet drøftes med den studerende med henblik på en løsning. Kan der ikke opnås enighed om afhjælpning af problemerne, eller kan den studerende ikke acceptere resultatet, indberettes sagen til praktikinstitutionens ledelse og til Socialrådgiveruddannelsens ledelse med praktikvejlederens og lærerens vurdering af, om problemet kan løses, således at uddannelsespraktikken kan fuldføres i praktikinstitutionen. Socialrådgiveruddannelsen kontakter praktikinstitutionens ledelse. Det drøftes mellem ledelsen, Socialrådgiveruddannelsens ledelse og den studerende, hvorvidt uddannelsespraktikken skal fortsætte. UDDANNELSESPLAN Uddannelsesplan Inden for de første tre uger af uddannelsespraktikken udarbejder den studerende i samarbejde med praktikvejlederen en faglig og personlig plan for praktikperioden. Uddannelsesplanen skal beskrive det planlagte forløb for uddannelsespraktikken på baggrund af målene for uddannelsespraktikken. Uddannelsesplanen skal godkendes af skolens repræsentant. Formål med uddannelsesplanen at tilrettelægge en plan for praktikforløbet at give skolerepræsentanten mulighed for at vurdere, om rammerne og opgaverne i praktikperioden muliggør opfyldelsen af uddannelsespraktikkens mål for evt. at kunne medvirke til en justering af uddannelsespraktikken. at praktikant og praktikvejleder under forløbet har overblik over, hvilke mål der er nået, og hvilke mål der mangler at indgå som et centralt element i midtvejsstatus og i den afsluttende bedømmelse at danne grundlag for konkret eksamination med ekstern censor, såfremt dette skulle blive aktuelt. 7

14 Uddannelsesplanen skal indeholde en beskrivelse af praktikantens personlige og faglige udviklingsmål og den skal udarbejdes med udgangspunkt i målene for uddannelsesprak-tikken. Ved udarbejdelsen af dispositionen for uddannelsesplanen er der taget udgangspunkt i, at uddannelsesplanen skal opfylde de formelle krav og være et praktisk brugbart redskab i tilrettelæggelse af praktikforløbet og i samarbejdet mellem praktikant og praktikvejleder. Uddannelsesplanen skal beskrive praktikforløbet så konkret, detaljeret og systematisk som muligt. Den skal også give praktikant og praktikvejleder mulighed for løbende at vurdere og evt. justere på de forskellige elementer i praktikforløbet. Disposition Forside: Se bilag 1. Der indledes med en kort beskrivelse af praktikinstitutionens organisatoriske rammer. Derefter beskrives hvilken viden, hvilke færdigheder og kompetencer praktikanten skal arbejde med i praktikstedets praksis: 1. Læringsmål - viden: - Praktikstedets organisatoriske, juridiske, politiske og økonomiske rammer og praktikstedets sociale indsatser. - Praktikstedets mål for det sociale arbejde og dets målgruppe(r). - Metodiske overvejelser, beskriv hvilke der forventes anvendt. - Teoretiske kundskaber, beskriv hvilke der forventes anvendt. 2. Læringsmål - færdigheder: - Socialrådgiverfunktioner som fx rådgivning, vejledning, koordinering, analyse, udvikling mm. - Samarbejde med borgere og samarbejdspartnere internt og eksternt. - Skriftlig og mundtlig formidling af socialfagligt materiale og problemstillinger. - Kommunikere på en klar og forståelig måde. 3. Læringsmål - kompetencer: - Kunne udvælge de metoder og indsatser i det sociale arbejde som er velegnede til de konkrete opgaver samt reflektere over valgets mulige konsekvenser. - Handle og anvise handlemuligheder med inddragelse af faglig viden og kunne agere formålsbestemt og med sigte på udvikling/forandring i forhold til borgere med inddragelse af kontekstens betydning. - Etablere en både indlevende og rollesikker professionel relation til borgere og andre. - Arbejde refleksivt med egen læring med henblik på løbende personlig og faglig kompetenceudvikling gennem praktikforløbet i progression fra det observerende over til det deltagende til det selvstændigt udøvende niveau. - Reflektere over egen læring i forhold til vejledning og supervision, og over egne faglige og personlige forudsætninger for at kunne arbejde som socialrådgiver. - Tilegne sig ny viden og nye færdigheder og kunne identificere yderligere læringsbehov. - Reflektere over egne holdninger, etik og værdigrundlag og sætte disse refleksioner i relation til professionens etiske værdier. 8

15 Hvordan kan praktikanten lære dette? (opgaver og metoder) Eksempelvis: Læse og bruge faglitteratur. Læse og skrive i dokumenter på arbejdspladsen. Observation. Gennem vejledning og på møder. Reflektere alene og sammen med andre. Ved feedback. Øvelse gennem borgerkontakt, med egen faggruppe og andre faggrupper. Skrive dagbog. Hvornår kan praktikanten lære dette? (tidsplan/prioritering) Tidsplan for praktikforløbet. Løbende prioritering. Hvordan og hvornår kan praktikanten undersøge hvad hun/han har lært? (evaluering) Selvevaluering. Evaluering i møde med vejleder. Evaluering fra andre på arbejdspladsen. Evt. evaluering fra borgere. Midtvejsstatus. Praktikopgaven. Slutevaluering på praktikstedet. Kort beskrivelse og overvejelser over: - Samarbejdet med praktikvejleder, aftaler og tidspunkter for vejledning og supervision, andet. - Hvem der er ansvarlig for praktikanten i tilfælde af vejleders fravær. - Andet, f.eks. aftaler om kortere udstationering på anden institution. Formål, indhold og tidspunkt. Aflevering Uddannelsesplanen underskrives af praktikant og praktikvejleder. Den sendes eller faxes, således at uddannelsesplanen er skolerepræsentanten i hænde på den dato der fremgår af tidsoversigten på side 1. Godkendelse/respons Skolerepræsentanten giver skriftlig tilbagemelding på uddannelsesplanen med den deadline der fremgår af tidsoversigten. 9

16 MIDTVEJSSTATUS Ca. midt i praktikforløbet foretager praktikant, praktikvejleder og skolens repræsentant en midtvejsstatus. Den afvikles som en samtale med udgangspunkt i de faglige og personlige uddannelsesmål der fremgår af praktikantens uddannelsesplan. I de tilfælde hvor skolerepræsentanten medvirker long-distance, gennemføres samtalen telefonisk. Der afsættes to timer til samtalen. Tidspunktet foreslås af skolerepræsentanten. Praktikanten udarbejder et dagsordensforslag som sendes til vejlederen og skolerepræsentanten før mødet. Til referatet af midtvejsstatus anvendes et skema (bilag 2). Det omfatter en kort status over praktikforløbet og beslutninger om fremtidige fokus- eller arbejdspunkter. Skemaet udfyldes under samtalen af skolerepræsentanten. Det skrives i enighed og godkendes af alle tre parter. Er der usikkerheder eller problemer skriver skolerepræsentanten supplerende notater vedrørende det fremtidige samarbejde. Indholdet i midtvejsstatus Arbejdsopgaver - hvilke arbejdsopgaver har og har praktikanten haft? - i hvilke arbejdsopgaver er praktikanten henholdsvis observerende og/eller udøvende i forhold til arbejdsområder og målgrupper? - hvilke opgaver er gået godt hvorfor? - hvilke opgaver har der været vanskeligheder med? Hvorfor? Hvordan blev der handlet på dette? Borgerkontakt Beskriv praktikantens kontakt til borgerne herunder: - hvordan skaber og fastholder praktikanten kontakten? - har der været vanskeligheder? Hvis ja, hvordan blev der handlet i forhold til dette? Socialfaglige metoder - hvilke socialfaglige metoder arbejdes der med i praktikinstitutionen? - har praktikanten kunnet omsætte/koble metodernes teoretiske grundlag med praksis? - hvordan arbejder praktikanten med socialfaglige beskrivelser, analyser og vurderinger i forhold til praktikinstitutionens arbejdsområder og målgrupper? Skriftlighed - hvordan er praktikantens skriftlige arbejde, journalskrivning, breve, mødereferater o. lign.? - hvordan arbejder praktikanten med praktikinstitutionens IT-systemer? 10

17 Samarbejde - hvordan er praktikantens samarbejde med andre internt og eksternt? Herunder kommende kolleger og andre faggrupper? Faglig vejledning - hvordan er den faglige vejledning forløbet? - har der været vanskeligheder? - er der brug for støtte? Supervision - har praktikanten modtaget supervision? - form og udvikling? - hvad har supervisionen betydet for praktikanten? Holdninger, værdier og etik - hvilke overvejelser gør praktikanten sig i forhold til socialrådgiverarbejdet og dets relationer til holdninger, værdier og professionens etikvejledning? Praktikantens samlede udviklingsmål og forudsætninger - hvad har indtil nu været væsentlig læring i forhold til de faglige og personlige udviklingsmål? - hvilke læringsmål skal sættes frem til praktikkens afslutning? - redegør for egne faglige og personlige forudsætninger for at kunne arbejde som socialrådgiver. - hvad har det betydet for praktikanten at være praktikant i denne institution? Vurdering/opfølgning - er der på nuværende tidspunkt forhold, der gør det tvivlsomt, om praktikken kan godkendes? - er der behov/ønsker om opfølgning fra skolerepræsentanten? Den samlede praktikbedømmelse finder først sted i slutningen af praktikforløbet. Den samlede praktik kan først godkendes, når både praktikforløbet og praktikopgaven er godkendt. 11

18 PRAKTIKOPGAVEN Praktikanten udarbejder en praktikopgave. Opgaven indgår i den samlede bedømmelse af praktikken, hvilket vil sige, at den samlede praktik først kan godkendes, når praktikopgaven er godkendt. Derudover udarbejder praktikanten en beskrivelse af praktikstedet. I praktikopgaven tager praktikanten udgangspunkt i en konkret målgruppekontakt. Den konkrete sag/det konkrete sociale arbejde danner grundlag for beskrivelser, analyser, refleksioner og overvejelser som anført nedenfor. Mål for og bedømmelseskriterier for praktikopgaven Udgangspunktet for praktikopgaven er en konkret brugerkontakt som den studerende har haft i praktikinstitutionen. Den studerende skal kort beskrive den konkrete problemstilling i den valgte brugerkontakt. Med udgangspunkt i den valgte brugerkontakt/problemstilling skal den studerende: besidde en velfunderet viden om relevant teorigrundlag, metoder og indsatsmuligheder samt betydningen af kontekstuelle forhold med inddragelse af de internationale og nationale rammers betydning. med udgangspunkt i ovenstående teorigrundlag kunne beskrive og analysere sociale problemstillinger, som de viser sig i den valgte brugerkontakt, samt analysere det metodiske grundlag for relevante sociale indsatser med inddragelse af overvejelser om menneske- og samfundssyn. De internationale og nationale rammers betydning inddrages i analysen. kunne reflektere kritisk over praktikinstitutionens sociale indsatser samt perspektivere og/eller generalisere disse. Den studerende skal kunne reflektere over betydningen af egen professionel funktion samt over betydningen af egne holdninger, etik og værdigrundlag, herunder sætte disse i relation til professionens etiske værdier. kunne anvise handlemuligheder med sigte på udvikling/forandring. Den studerende skal ud fra en analyse af problemstillingen kunne udvælge metoder og indsatser i socialt arbejde samt reflektere over valgets mulige konsekvenser. Endvidere skal den studerende kunne anvise handlemuligheder i relevante samarbejdsrelationer med brugere og samarbejdspartnere, internt og eksternt. kunne formidle problemstillingerne skriftligt på en præcis, systematisk og læsevenlig måde. kunne arbejde refleksivt med egen læring i forbindelse med arbejdet med den valgte brugerkontakt. Den studerende skal kunne redegøre for sine refleksioner over, hvilke faglige og personlig forudsætninger, hun/han har for at kunne arbejde som socialrådgiver og sine egne målsætninger for fortsat udvikling af kompetence som kommende socialrådgiver. 12

19 Bedømmelse Opgaven bedømmes af skolerepræsentanten, som bedømmer opgaven godkendt/ikke godkendt. Opgaven indgår i den samlede bedømmelse af praktikken. Den samlede praktik kan således først godkendes, når praktikopgaven er godkendt. Praktikvejlederen medvirker ikke i bedømmelsen, men har ret til at gennemlæse opgaven med det formål at sikre sig, at oplysninger er tilstrækkeligt anonymiseret. Omfang Opgaven må max. fylde tegn inkl. mellemrum. Det svarer til ca. 12 sider. Noter, forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, eventuel bilagsliste og eventuelle bilag medregnes ikke. Aflevering Dato for aflevering fremgår af tidsoversigten på side 1. Opgaven afleveres senest kl dansk tid, uanset hvor den studerende er i praktik. Opgaven afleveres/ es til eksamensadministrationen ved Mona Preetzmann som fordeler opgaverne til skolerepræsentanterne. Til Mona Preetzmann afleveres/ es samtidigt et print af optælling (se venligst Studweb / Om studiet / 4. semester / Praktikopgaven). 13

20 BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET Til brug for kommende praktikanter udarbejdes en beskrivelse af praktikstedet efter følgende disposition: Praktikinstitutions navn: Vejleders navn: Adresse: Tlf.nr.: Praktikantens navn: Praktikperiode: Hold: Praktikantens arbejdstider: Hjemmeside: Beskrivelse af institutionen: Politiske og organisatoriske rammer (kommune, region, stat, NGO, andet): Retlige rammer: Institutionens/afdelingens formål: Målgruppe(r): Metoder: Personale: Socialrådgiver/praktikvejleders funktion og arbejdsområde: Praktikantens funktion og arbejdsområde (hvis forskelligt fra vejleders): Samarbejdspartnere (interne og eksternt): Ved praktik i udlandet: Gode råd til kommende praktikanter på samme destination om f.eks.: Visum Vaccinationer Billige billetter Boligsøgning Ting som er nødvendige eller unødvendige at tage med Kulturelle do's and don'ts Må kommende praktikanter kontakte dig når du kommer hjem. Hvis ja, hvordan? Beskrivelsen es til Anke Beuck 14

21 PRAKTIKBEDØMMELSE Samlet bedømmelse af uddannelsespraktikken Bedømmelsen tager udgangspunkt i uddannelsesplan, midtvejsstatus, praktikopgave og praktikforløbet. Der henvises til målene for praktikken i afsnittet om praktikkens regler og rammer. I praksis foregår det på følgende måde: 1. Godkendelse af uddannelsesplanen er en forudsætning for den afsluttende bedømmelse. 2. Praktikopgaven bedømmes godkendt/ikke godkendt af skolens repræsentant. Hvis opgaven ikke godkendes, ledsages afgørelsen af vejledning til omskrivning af opgaven med henblik på godkendelse. 3. Når praktikforløbet umiddelbart kan godkendes, og der ikke har været væsentlige vanskeligheder i forløbet, vil den afsluttende vurdering være en drøftelse mellem praktikant og praktikvejleder. 4. Når der er tvivl om godkendelse/ikke godkendelse af praktikken, eller hvis der har været væsentlige vanskeligheder i forløbet, vil den afsluttende vurdering være en drøftelse mellem praktikant, praktikvejleder og skolerepræsentanten. 5. Den samlede praktik kan først endeligt godkendes, når såvel praktikforløbet som praktikopgaven er godkendt. 6. Den formelle godkendelse sker først ved vejlederens udfyldelse og stempel på blanketten "Afsluttende bedømmelse" (se bilag 3). Den underskrevne og stemplede blanket sendes eller bringes af den studerende til Mona Preetzmann i Socialrådgiveruddannelsens administration. Derefter udfyldes blanketten af skolens repræsentant i forhold til både praktikforløbet og praktikopgaven. I tilfælde af vanskeligheder I tilfælde af vanskeligheder i forløbet, som skaber tvivl hos praktikant eller praktikvejleder skal Socialrådgiveruddannelsen inddrages. Det kan ske på alle tidspunkter i praktikforløbet. Såfremt der er behov for/ønske om en tættere opfølgning af praktikforløbet, eller ønske om at skolerepræsentanten skal deltage i den afsluttende vurdering, træffes der så vidt muligt aftale herom ved midtvejsstatus. Der kan dog i nogle tilfælde opstå vanskeligheder efter midtvejsstatus og i sådanne tilfælde skal skolerepræsentanten inddrages hurtigst muligt. 15

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Praktikpjece Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Indhold Praktik i uddannelsen... 1 Praktikinstitutioner... 1 Praktik i udlandet... 2 Læring i professionsbacheloruddannelser... 2 Læring og

Læs mere

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden...

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse

Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse Studieordning Decentral Socialrådgiveruddannelse Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik Ilisimatusarfik Grønlands Universitet

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Udviklingshæmmede unge, 107 ( midlertidig tilbud)

Udviklingshæmmede unge, 107 ( midlertidig tilbud) PRAKTIKBESKRIVELSE Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde 2011 Studiehåndbog - klinisk undervisning modul 8 sbscer Botilbudet Skovsbovej Skovsbovej 111, 5700 Svendborg Tlf: 63236700 Hjemmeside: www.skovsbovej.dk Lavet af: Charlotte Rohde 10-02-2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Godkendt af professionshøjskolernes rektorkollegium d. 29. januar 2014 Indhold 1. Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse...

Læs mere

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Titel: Udgiver: Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Socialministeriet Kontoret

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere