Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009"

Transkript

1 Praktik håndbog - International Linje

2 Praktikadministrationen for uddannelsespraktikken International koordinator Anke Beuck dir.tlf.: Praktikleder Ulla Ravn dir.tlf.: Administrativ medarbejder Mona Preetzmann dir.tlf.: Socialrådgiveruddannelsen i Århus VIA University College Jens Chr. Skous Vej Århus C Tlf.: Fax.: Web sites: og

3 Socialrådgiveruddannelsen i Århus Januar 2009 Kære praktikanter og praktikvejledere Praktikhåndbogen for International Linje ved Socialrådgiveruddannelsen i Århus er udarbejdet på grundlag af Bekendtgørelsen om socialrådgiveruddannelsen fra 2002 og studieordningen for Socialrådgiveruddannelserne i Århus. Det anbefales at man så tidligt som muligt gennemlæser håndbogens afsnit om "Uddannelsespraktikkens regler og rammer" med henblik på at få overblik over bedømmelseskriterier og de overordnede elementer i forløbet. Resten af håndbogen er udformet som et opslagsværk, dvs. at man kan orientere sig i de enkelte afsnit, efterhånden som man når til et nyt element i praktikforløbet. En håndbog kan selvfølgelig ikke give svar på alle spørgsmål. Den kan heller ikke erstatte den personlige kontakt, hvis der skulle opstå tvivl eller vanskeligheder i praktikforløbet. Skulle der opstå spørgsmål, står Socialrådgiveruddannelsens dertil udpegede underviser og undertegnede til rådighed. Ulla Ravn kan kontaktes vedr. praktikanter i Danmark, medens Anke Beuck kan kontaktes vedr. praktikanter i udlandet. Vi vil meget gerne involveres i både små og store spørgsmål vedr. praktikken. Med ønsker om en udbytterig praktik og venlige hilsener Ulla Ravn Anke Beuck Praktikleder International koordinator dir.tlf: dir.tlf.:

4

5 INDHOLD Side TIDSOVERSIGT FOR FORÅRSSEMESTRET UDDANNELSESPRAKTIKKENS REGLER OG RAMMER... 2 UDDANNELSESPLAN... 7 MIDTVEJSSTATUS PRAKTIKOPGAVEN BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKBEDØMMELSE STUDIEPAKKE STUDIEFORLØBET PÅ INTERNATIONAL LINJE BILAGSOVERSIGT...25 BILAG: Bilag 1. Forside til uddannelsesplan 27 Bilag 2. Skema til midtvejsstatus 29 Bilag 3. Blanket til afsluttende bedømmelse 31 Bilag 4. Før praktikken begynder (i Danmark) 33 Bilag 5. Praktikfagudvalget, medlemmer og vedtægter 35 Bilag 6. Bekendtgørelsen om socialrådgiveruddannelsen 38 Bilag 7. Transportudgifter 46 Bilag 8. Vedrørende forsikring (i Danmark) 51

6

7 TIDSOVERSIGT FOR FORÅRSSEMESTRET 2009 Praktikforberedelse for studerende 22. og 23. januar Informationsdag for førstegangsvejledere i Danmark 22. januar kl Praktikintroduktion for vejledere og studerende i Danmark 29. januar kl Første dag på praktikstedet Aflevering af uddannelsesplan Tilbagemelding på uddannelsesplan Midtvejsstatus Aflevering af praktikopgave Aflevering af beskrivelse af institutionen 5. februar 26. februar kl dansk tid senest 12. marts april/maj 26. maj kl dansk tid 29. maj Slutmøde for vejledere i Danmark 18. juni kl Frist for bedømmelse af praktikopgaven Sidste dag i praktikken Aflevering af godkendelsesblanket Praktikopsamling 23. juni 30. juni 7. juli Primo september på hold 07 II INT Tidsplan for midtvejsstatus lægges i holdets dokumenter på Studweb, hvor praktikanten kan hente den. 1

8 UDDANNELSESPRAKTIKKENS REGLER OG RAMMER I det følgende præsenteres en oversigt over de vigtigste regler og rammer for uddannelsespraktikken. Formål - uddannelsespraktikken I uddannelsespraktikken skal den studerende omsætte teoretisk viden til praktisk udøvelse i en institution inden for det sociale område med henblik på udvikling af professionel kompetence. Den studerende skal under vejledning og supervision opnå at gøre egne erfaringer som selvstændigt udøvende socialrådgiver. Praktikforløbet tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og selvstændigt udøvende. Det sker i forbindelse med refleksion over og afprøvning af grundlæggende kompetencer inden for eksempelvis rådgivning, vejledning, koordinering, analyse, forhandling, udvikling, formidling og myndighedsudøvelse, således at den enkelte studerende arbejder med at omsætte teoretisk viden til praktisk udøvelse af socialt arbejde samt at udvikle og afprøve færdigheder i socialrådgivning. Den studerende skal endvidere kunne vurdere sine forudsætninger for at arbejde som socialrådgiver. Mål / bedømmelseskriterier Med udgangspunkt i praktikinstitutionens arbejdsområde skal den studerende: Besidde en velfunderet viden om teorigrundlag, herunder teorier om sociale problemer, individer, familier, lokale fællesskaber, organisationer og samfund. Besidde viden om betydningen af kontekstuelle forhold, og inddrage nationale og internationale rammers betydning. Besidde en velfunderet viden om metoder og indsatsmuligheder. Kunne beskrive de politiske, organisatoriske og retlige rammer og praktikinstitutionens sociale indsatser. Kunne beskrive og analysere sociale problemer i forhold til praktikinstitutionens målgruppe(r) som de fremstår i kontekst med inddragelse af de internationale og nationale rammers betydning. Kunne beskrive og analysere det metodiske grundlag for praktikinstitutionens sociale indsatser, herunder inddrage teoretiske perspektiver og overvejelser om menneske- og samfundssyn. Kunne handle eller anvise handlemuligheder med udgangspunkt i faglige kompetencer samt kunne agere formålsbestemt og med sigte på udvikling/forandring i forhold til brugere. Den studerende skal ud fra en analyse af problemstillinger kunne udvælge metoder og indsatser i socialt arbejde, samt reflektere over valgets mulige konsekvenser. Kunne etablere en både indlevende og rollesikker professionel relation til brugere. Kunne samarbejde med brugere og samarbejdspartnere internt og eksternt. 2

9 Kunne reflektere kritisk over praktikinstitutionens sociale indsatser samt perspektivere og/eller generalisere disse gennem fagligt overblik. Med udgangspunkt i konkrete brugerkontakter skal den studerende kunne reflektere over betydningen af egen professionel funktion samt kunne reflektere over betydningen af egne holdninger, etik og værdigrundlag, herunder sætte disse refleksioner i relation til professionens etiske værdier. Kunne kommunikere på en klar og forståelig måde Skriftligt og mundtligt kunne formidle socialfagligt materiale og problemstillinger - herunder redegørelser, indstillinger og afgørelser - på en præcis og systematisk måde. Kunne arbejde refleksivt med egen læring med henblik på løbende personlig og faglig kompetenceudvikling gennem praktikforløbet i progression fra det observerende over det deltagende til det selvstændigt udøvende niveau. Den studerende skal herunder reflektere over egen læring i forbindelse med afprøvning af grundlæggende kompetencer, der er knyttet til praktikinstitutionens arbejdsområde. Kunne reflektere over egen læring i relation til vejledning og supervision, og over egne faglige og personlige forudsætninger for at kunne arbejde som socialrådgiver. De overordnede elementer i semestret Semestret består dels af undervisning, som understøtter at uddannelsespraktikken kan føre til en reflekteret kobling mellem praksiserfaring og teoretisk indsigt, dels af uddannelsespraktikken. Undervisning udgøres dels af den undervisning der er blevet gennemført i 3. semester som oplæg til uddannelsespraktikken og af en studiepakke (6 ECTS = 4 ugers arbejde), som den studerende arbejder med i løbet af uddannelsespraktikken. I selve uddannelsespraktikken (24 ECTS = 16 ugers arbejde = 80 dage) er der flg. elementer som lægger op til den afsluttende bedømmelse af praktikken: Uddannelsesplan Midtvejsstatus Praktikopgave Godkendelse/ikke-godkendelse af praktikopgaven Vurdering af forløbet Afsluttende bedømmelse af uddannelsespraktikken 3

10 Uddannelsespraktikkens form Uddannelsespraktikken foregår individuelt på en praktikinstitution under tæt faglig opfølgning og supervision fra praktikvejleder. Uddannelsespraktikken tilrettelægges således, at den studerende arbejder i en progression fra en observerende rolle, over en deltagende til en reflekterende og selvstændigt udøvende rolle, således at praktikanten opnår erfaringer med at udøve socialt arbejde under vejledning og supervision af praktikvejleder. Ved tilrettelæggelsen tages højde for de faglige og personlige uddannelsesmål som fremgår af den studerendes uddannelsesplan. Praktikaftale Socialrådgiveruddannelsen indgår indledningsvis en aftale med praktikinstitutionen. De studerende og praktikvejlederne indgår en skriftlig praktikaftale ved praktikantens forbesøg på institutionen. I forbindelse med praktik i udlandet indgås aftalen enten via Socialrådgiveruddannelsens partnerskoler/-universiteter eller som en skriftlig kontrakt mellem Socialrådgiveruddannelsen, praktikvejlederen og den studerende forud for praktikken. Opgaver og ansvar Praktikinstitutionen praktikinstitutionen udarbejder i samråd med Socialrådgiveruddannelsen en beskrivelse af praktikpladsen og det enkelte praktiktilbud. Beskrivelsen skal godkendes af Socialrådgiveruddannelsen praktikinstitutionen er ansvarlig for, at den studerende får mulighed for at arbejde med opgaver gennem praktikken som bevirker, at praktikforløbet kan leve op til kravene til uddannelsespraktikken praktikinstitutionens ledelse har det overordnede ansvar for praktikforløbet og stiller en ansvarlig praktikvejleder til rådighed. Den ansvarlige vejleder skal være en fagligt kvalificeret medarbejder med erfaring fra socialt arbejde, som varetages af socialrådgivere/socialformidlere/social workers. Praktikvejlederen er bindeled til Socialrådgiveruddannelsen og ansvarlig for, at den studerende har adgang til socialrådgiverfaglig vejledning og supervision skal i samarbejde med praktikanten udarbejde en individuel uddannelsesplan, der tilgodeser uddannelsespraktikkens mål medvirker ved midtvejsstatus, vurdering og bedømmelse af praktikforløbet er ansvarlig for at registrere den studerendes fravær skal kontakte Socialrådgiveruddannelsen ved problemer i praktikforløbet 4

11 Socialrådgiveruddannelsen yder information om gældende regler til praktikinstitutionen udpeger en socialrådgiveruddannet eller socialformidleruddannet underviser (skolens repræsentant) som skal følge den enkelte studerende og yde vejledning til praktikanter og praktikvejlederne efter aftale skolerepræsentanten godkender uddannelsesplan, medvirker ved midtvejsstatus, bedømmer praktikopgaven og forestår bedømmelse af praktikken i samarbejde med praktikvejlederen. Hvis den studerende har faglige vanskeligheder, kan praktikvejlederen bede Socialrådgiveruddannelsen om særlig bistand med henblik på at supplere, justere eller ændre den individuelle udannelsesplan for at støtte den studerendes faglige og personlige udvikling af teoretisk og praksisbaseret professionel kompetence. Der kan indgås aftale om, at der tilbydes særlig støtte til den studerende i den resterende del af uddannelsespraktikken. Praktikanten skal i samarbejde med praktikvejlederen udarbejde en individuel uddannelsesplan, der tilgodeser uddannelsespraktikkens mål. Uddannelsesplanen skal godkendes af skolens repræsentant skal foretage en midtvejsstatus på baggrund af den individuelle uddannelsesplan skal udarbejde en praktikopgave, som analyserer praktikinstitutionens sociale arbejde har mødepligt og tavshedspligt. Tavshedspligten vedvarer efter praktikkens ophør skal kontakte uddannelsen, hvis der opstår problemer i praktikforløbet. Uddannelsesplan Inden for de første tre uger af uddannelsespraktikken udarbejder den studerende i samarbejde med praktikvejlederen en faglig og personlig plan for praktikperioden. Uddannelsesplanen skal beskrive det planlagte forløb for uddannelsespraktikken på baggrund af formålet med uddannelsespraktikken og bedømmelseskriterierne. Der tages så vidt muligt hensyn til den studerendes faglige og personlige uddannelsesmål. Uddannelsesplanen skal godkendes af skolens repræsentant. (Datoer for studiedage aftales mellem vejleder og praktikant senest i forbindelse med udarbejdelse af uddannelsesplanen. Studiedage kan ikke anvendes til afkortelse af praktikperioden.) Midtvejsstatus Ca. midt i praktikforløbet foretager praktikant, praktikvejleder og skolens repræsentant en midtvejsstatus. Den afvikles som en samtale med udgangspunkt i de faglige og personlige uddannelsesmål der fremgår af praktikantens uddannelsesplan. I de tilfælde hvor skolerepræsentanten medvirker long-distance, gennemføres samtalen telefonisk. 5

12 Praktikopgave Praktikanten udarbejder en praktikopgave. I opgaven analyseres praktikinstitutionens sociale arbejde og arbejdets metodiske grundlag, som forbindes med dets teoretiske grundlag og perspektiv. Samtidig analyseres indflydelsen fra de organisatoriske, samfundsmæssige og lovgivningsmæssige rammer på det konkrete, sociale arbejde. Desuden reflekteres over rammer og metoder i forhold til praktikinstitutionens målgrupper samt praktikantens eget udøvende sociale arbejde i praktikinstitutionen. Praktikvejleder har ret til at gennemlæse opgaven med det formål at sikre sig, at oplysninger er tilstrækkeligt anonymiseret. Praktikvejleder har ikke ansvar for rapportens udarbejdelse. Praktikopgaven indgår i grundlaget for praktikbedømmelsen Godkendelse/ikke godkendelse af praktikopgaven Praktikanten indsender forud for den afsluttende bedømmelse af uddannelsespraktikken sin praktikopgave til bedømmelse ved skolens repræsentant. Praktikopgaven bedømmes godkendt/ikke godkendt. Vurdering af forløbet Forud for den afsluttende bedømmelse vurderes det samlede forløb ved en samtale mellem praktikant og praktikvejleder efter aftale med skolens repræsentant. Såfremt der vurderes at være tvivlsspørgsmål fra enten praktikants, praktikvejleders eller skolerepræsentants side medvirker skolens repræsentant i samtalen. Afsluttende bedømmelse Uddannelsespraktikken bedømmes af skolens repræsentant og praktikvejlederen. Bedømmelsen af uddannelsespraktikken tager udgangspunkt i uddannelsesplanen, midtvejsstatus, den godkendte praktikopgave samt praktikants og praktikvejleders vurdering af forløbet. Hvis praktikken bedømmes "ikke godkendt" skal praktikanten have en kort skriftlig begrundelse. Ved uenighed om bedømmelsen Er der ikke enighed mellem bedømmerne, medvirker en ekstern censor fra uddannelsens censorkorps ved fornyet bedømmelse. Den fornyede bedømmelse tager udgangspunkt i praktikantens uddannelsesplan, midtvejsstatus samt praktikforløb. Lærer og censor afgør på samme måde som ved en mundtlig prøve, om praktikken skal godkendes. Praktikken skal være godkendt for at den studerende kan fortsætte på 5. semester. Fravær Har en praktikant været fraværende i mere end 15 % (= 12 dage) af den samlede praktiktid, kan der ikke tages stilling til, om uddannelsespraktikken kan godkendes. Hvis et fravær på mere end 15 % af den samlede praktiktid skyldes sygdom og/eller anden hindring, der kan sidestilles med sygdom, kan Socialrådgiveruddannelsen tillade forlængelse af praktikken, hvis praktikinstitutionen er enig heri. 6

13 Skift af praktikinstitution i uddannelsespraktikken Inden for de første 3 uger af praktikperioden kan en studerende skifte praktikinstitution, hvis det skønnes hensigtsmæssigt. Dette regnes i så fald ikke for påbegyndelse af en ny praktikperiode. Påbegyndelse af ny praktikperiode En studerende kan højst 2 gange påbegynde en uddannelsespraktik. Socialrådgiveruddannelsen kan dog tillade en studerende at begynde uddannelsespraktikken en 3. gang, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold. Hvis den første praktikperiode er bedømt "ikke-godkendt" eller er afbrudt på grund af vanskeligheder eller uoverensstemmelser, skal den kommende praktikinstitution orienteres herom. Behandling af uoverensstemmelser i praktikforløbet Hvis der opstår uoverensstemmelser mellem den studerende og praktikinstitutionen, skal den ansvarlige vejleder og/eller underviser sørge for, at problemet drøftes med den studerende med henblik på en løsning. Kan der ikke opnås enighed om afhjælpning af problemerne, eller kan den studerende ikke acceptere resultatet, indberettes sagen til praktikinstitutionens ledelse og til Socialrådgiveruddannelsens ledelse med praktikvejlederens og lærerens vurdering af, om problemet kan løses, således at uddannelsespraktikken kan fuldføres i praktikinstitutionen. Socialrådgiveruddannelsen kontakter praktikinstitutionens ledelse. Det drøftes mellem ledelsen, Socialrådgiveruddannelsens ledelse og den studerende, hvorvidt uddannelsespraktikken skal fortsætte. UDDANNELSESPLAN Uddannelsesplan Inden for de første tre uger af uddannelsespraktikken udarbejder den studerende i samarbejde med praktikvejlederen en faglig og personlig plan for praktikperioden. Uddannelsesplanen skal beskrive det planlagte forløb for uddannelsespraktikken på baggrund af målene for uddannelsespraktikken. Uddannelsesplanen skal godkendes af skolens repræsentant. Formål med uddannelsesplanen at tilrettelægge en plan for praktikforløbet at give skolerepræsentanten mulighed for at vurdere, om rammerne og opgaverne i praktikperioden muliggør opfyldelsen af uddannelsespraktikkens mål for evt. at kunne medvirke til en justering af uddannelsespraktikken. at praktikant og praktikvejleder under forløbet har overblik over, hvilke mål der er nået, og hvilke mål der mangler at indgå som et centralt element i midtvejsstatus og i den afsluttende bedømmelse at danne grundlag for konkret eksamination med ekstern censor, såfremt dette skulle blive aktuelt. 7

14 Uddannelsesplanen skal indeholde en beskrivelse af praktikantens personlige og faglige udviklingsmål og den skal udarbejdes med udgangspunkt i målene for uddannelsesprak-tikken. Ved udarbejdelsen af dispositionen for uddannelsesplanen er der taget udgangspunkt i, at uddannelsesplanen skal opfylde de formelle krav og være et praktisk brugbart redskab i tilrettelæggelse af praktikforløbet og i samarbejdet mellem praktikant og praktikvejleder. Uddannelsesplanen skal beskrive praktikforløbet så konkret, detaljeret og systematisk som muligt. Den skal også give praktikant og praktikvejleder mulighed for løbende at vurdere og evt. justere på de forskellige elementer i praktikforløbet. Disposition Forside: Se bilag 1. Der indledes med en kort beskrivelse af praktikinstitutionens organisatoriske rammer. Derefter beskrives hvilken viden, hvilke færdigheder og kompetencer praktikanten skal arbejde med i praktikstedets praksis: 1. Læringsmål - viden: - Praktikstedets organisatoriske, juridiske, politiske og økonomiske rammer og praktikstedets sociale indsatser. - Praktikstedets mål for det sociale arbejde og dets målgruppe(r). - Metodiske overvejelser, beskriv hvilke der forventes anvendt. - Teoretiske kundskaber, beskriv hvilke der forventes anvendt. 2. Læringsmål - færdigheder: - Socialrådgiverfunktioner som fx rådgivning, vejledning, koordinering, analyse, udvikling mm. - Samarbejde med borgere og samarbejdspartnere internt og eksternt. - Skriftlig og mundtlig formidling af socialfagligt materiale og problemstillinger. - Kommunikere på en klar og forståelig måde. 3. Læringsmål - kompetencer: - Kunne udvælge de metoder og indsatser i det sociale arbejde som er velegnede til de konkrete opgaver samt reflektere over valgets mulige konsekvenser. - Handle og anvise handlemuligheder med inddragelse af faglig viden og kunne agere formålsbestemt og med sigte på udvikling/forandring i forhold til borgere med inddragelse af kontekstens betydning. - Etablere en både indlevende og rollesikker professionel relation til borgere og andre. - Arbejde refleksivt med egen læring med henblik på løbende personlig og faglig kompetenceudvikling gennem praktikforløbet i progression fra det observerende over til det deltagende til det selvstændigt udøvende niveau. - Reflektere over egen læring i forhold til vejledning og supervision, og over egne faglige og personlige forudsætninger for at kunne arbejde som socialrådgiver. - Tilegne sig ny viden og nye færdigheder og kunne identificere yderligere læringsbehov. - Reflektere over egne holdninger, etik og værdigrundlag og sætte disse refleksioner i relation til professionens etiske værdier. 8

15 Hvordan kan praktikanten lære dette? (opgaver og metoder) Eksempelvis: Læse og bruge faglitteratur. Læse og skrive i dokumenter på arbejdspladsen. Observation. Gennem vejledning og på møder. Reflektere alene og sammen med andre. Ved feedback. Øvelse gennem borgerkontakt, med egen faggruppe og andre faggrupper. Skrive dagbog. Hvornår kan praktikanten lære dette? (tidsplan/prioritering) Tidsplan for praktikforløbet. Løbende prioritering. Hvordan og hvornår kan praktikanten undersøge hvad hun/han har lært? (evaluering) Selvevaluering. Evaluering i møde med vejleder. Evaluering fra andre på arbejdspladsen. Evt. evaluering fra borgere. Midtvejsstatus. Praktikopgaven. Slutevaluering på praktikstedet. Kort beskrivelse og overvejelser over: - Samarbejdet med praktikvejleder, aftaler og tidspunkter for vejledning og supervision, andet. - Hvem der er ansvarlig for praktikanten i tilfælde af vejleders fravær. - Andet, f.eks. aftaler om kortere udstationering på anden institution. Formål, indhold og tidspunkt. Aflevering Uddannelsesplanen underskrives af praktikant og praktikvejleder. Den sendes eller faxes, således at uddannelsesplanen er skolerepræsentanten i hænde på den dato der fremgår af tidsoversigten på side 1. Godkendelse/respons Skolerepræsentanten giver skriftlig tilbagemelding på uddannelsesplanen med den deadline der fremgår af tidsoversigten. 9

16 MIDTVEJSSTATUS Ca. midt i praktikforløbet foretager praktikant, praktikvejleder og skolens repræsentant en midtvejsstatus. Den afvikles som en samtale med udgangspunkt i de faglige og personlige uddannelsesmål der fremgår af praktikantens uddannelsesplan. I de tilfælde hvor skolerepræsentanten medvirker long-distance, gennemføres samtalen telefonisk. Der afsættes to timer til samtalen. Tidspunktet foreslås af skolerepræsentanten. Praktikanten udarbejder et dagsordensforslag som sendes til vejlederen og skolerepræsentanten før mødet. Til referatet af midtvejsstatus anvendes et skema (bilag 2). Det omfatter en kort status over praktikforløbet og beslutninger om fremtidige fokus- eller arbejdspunkter. Skemaet udfyldes under samtalen af skolerepræsentanten. Det skrives i enighed og godkendes af alle tre parter. Er der usikkerheder eller problemer skriver skolerepræsentanten supplerende notater vedrørende det fremtidige samarbejde. Indholdet i midtvejsstatus Arbejdsopgaver - hvilke arbejdsopgaver har og har praktikanten haft? - i hvilke arbejdsopgaver er praktikanten henholdsvis observerende og/eller udøvende i forhold til arbejdsområder og målgrupper? - hvilke opgaver er gået godt hvorfor? - hvilke opgaver har der været vanskeligheder med? Hvorfor? Hvordan blev der handlet på dette? Borgerkontakt Beskriv praktikantens kontakt til borgerne herunder: - hvordan skaber og fastholder praktikanten kontakten? - har der været vanskeligheder? Hvis ja, hvordan blev der handlet i forhold til dette? Socialfaglige metoder - hvilke socialfaglige metoder arbejdes der med i praktikinstitutionen? - har praktikanten kunnet omsætte/koble metodernes teoretiske grundlag med praksis? - hvordan arbejder praktikanten med socialfaglige beskrivelser, analyser og vurderinger i forhold til praktikinstitutionens arbejdsområder og målgrupper? Skriftlighed - hvordan er praktikantens skriftlige arbejde, journalskrivning, breve, mødereferater o. lign.? - hvordan arbejder praktikanten med praktikinstitutionens IT-systemer? 10

17 Samarbejde - hvordan er praktikantens samarbejde med andre internt og eksternt? Herunder kommende kolleger og andre faggrupper? Faglig vejledning - hvordan er den faglige vejledning forløbet? - har der været vanskeligheder? - er der brug for støtte? Supervision - har praktikanten modtaget supervision? - form og udvikling? - hvad har supervisionen betydet for praktikanten? Holdninger, værdier og etik - hvilke overvejelser gør praktikanten sig i forhold til socialrådgiverarbejdet og dets relationer til holdninger, værdier og professionens etikvejledning? Praktikantens samlede udviklingsmål og forudsætninger - hvad har indtil nu været væsentlig læring i forhold til de faglige og personlige udviklingsmål? - hvilke læringsmål skal sættes frem til praktikkens afslutning? - redegør for egne faglige og personlige forudsætninger for at kunne arbejde som socialrådgiver. - hvad har det betydet for praktikanten at være praktikant i denne institution? Vurdering/opfølgning - er der på nuværende tidspunkt forhold, der gør det tvivlsomt, om praktikken kan godkendes? - er der behov/ønsker om opfølgning fra skolerepræsentanten? Den samlede praktikbedømmelse finder først sted i slutningen af praktikforløbet. Den samlede praktik kan først godkendes, når både praktikforløbet og praktikopgaven er godkendt. 11

18 PRAKTIKOPGAVEN Praktikanten udarbejder en praktikopgave. Opgaven indgår i den samlede bedømmelse af praktikken, hvilket vil sige, at den samlede praktik først kan godkendes, når praktikopgaven er godkendt. Derudover udarbejder praktikanten en beskrivelse af praktikstedet. I praktikopgaven tager praktikanten udgangspunkt i en konkret målgruppekontakt. Den konkrete sag/det konkrete sociale arbejde danner grundlag for beskrivelser, analyser, refleksioner og overvejelser som anført nedenfor. Mål for og bedømmelseskriterier for praktikopgaven Udgangspunktet for praktikopgaven er en konkret brugerkontakt som den studerende har haft i praktikinstitutionen. Den studerende skal kort beskrive den konkrete problemstilling i den valgte brugerkontakt. Med udgangspunkt i den valgte brugerkontakt/problemstilling skal den studerende: besidde en velfunderet viden om relevant teorigrundlag, metoder og indsatsmuligheder samt betydningen af kontekstuelle forhold med inddragelse af de internationale og nationale rammers betydning. med udgangspunkt i ovenstående teorigrundlag kunne beskrive og analysere sociale problemstillinger, som de viser sig i den valgte brugerkontakt, samt analysere det metodiske grundlag for relevante sociale indsatser med inddragelse af overvejelser om menneske- og samfundssyn. De internationale og nationale rammers betydning inddrages i analysen. kunne reflektere kritisk over praktikinstitutionens sociale indsatser samt perspektivere og/eller generalisere disse. Den studerende skal kunne reflektere over betydningen af egen professionel funktion samt over betydningen af egne holdninger, etik og værdigrundlag, herunder sætte disse i relation til professionens etiske værdier. kunne anvise handlemuligheder med sigte på udvikling/forandring. Den studerende skal ud fra en analyse af problemstillingen kunne udvælge metoder og indsatser i socialt arbejde samt reflektere over valgets mulige konsekvenser. Endvidere skal den studerende kunne anvise handlemuligheder i relevante samarbejdsrelationer med brugere og samarbejdspartnere, internt og eksternt. kunne formidle problemstillingerne skriftligt på en præcis, systematisk og læsevenlig måde. kunne arbejde refleksivt med egen læring i forbindelse med arbejdet med den valgte brugerkontakt. Den studerende skal kunne redegøre for sine refleksioner over, hvilke faglige og personlig forudsætninger, hun/han har for at kunne arbejde som socialrådgiver og sine egne målsætninger for fortsat udvikling af kompetence som kommende socialrådgiver. 12

19 Bedømmelse Opgaven bedømmes af skolerepræsentanten, som bedømmer opgaven godkendt/ikke godkendt. Opgaven indgår i den samlede bedømmelse af praktikken. Den samlede praktik kan således først godkendes, når praktikopgaven er godkendt. Praktikvejlederen medvirker ikke i bedømmelsen, men har ret til at gennemlæse opgaven med det formål at sikre sig, at oplysninger er tilstrækkeligt anonymiseret. Omfang Opgaven må max. fylde tegn inkl. mellemrum. Det svarer til ca. 12 sider. Noter, forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, eventuel bilagsliste og eventuelle bilag medregnes ikke. Aflevering Dato for aflevering fremgår af tidsoversigten på side 1. Opgaven afleveres senest kl dansk tid, uanset hvor den studerende er i praktik. Opgaven afleveres/ es til eksamensadministrationen ved Mona Preetzmann som fordeler opgaverne til skolerepræsentanterne. Til Mona Preetzmann afleveres/ es samtidigt et print af optælling (se venligst Studweb / Om studiet / 4. semester / Praktikopgaven). 13

20 BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET Til brug for kommende praktikanter udarbejdes en beskrivelse af praktikstedet efter følgende disposition: Praktikinstitutions navn: Vejleders navn: Adresse: Tlf.nr.: Praktikantens navn: Praktikperiode: Hold: Praktikantens arbejdstider: Hjemmeside: Beskrivelse af institutionen: Politiske og organisatoriske rammer (kommune, region, stat, NGO, andet): Retlige rammer: Institutionens/afdelingens formål: Målgruppe(r): Metoder: Personale: Socialrådgiver/praktikvejleders funktion og arbejdsområde: Praktikantens funktion og arbejdsområde (hvis forskelligt fra vejleders): Samarbejdspartnere (interne og eksternt): Ved praktik i udlandet: Gode råd til kommende praktikanter på samme destination om f.eks.: Visum Vaccinationer Billige billetter Boligsøgning Ting som er nødvendige eller unødvendige at tage med Kulturelle do's and don'ts Må kommende praktikanter kontakte dig når du kommer hjem. Hvis ja, hvordan? Beskrivelsen es til Anke Beuck 14

21 PRAKTIKBEDØMMELSE Samlet bedømmelse af uddannelsespraktikken Bedømmelsen tager udgangspunkt i uddannelsesplan, midtvejsstatus, praktikopgave og praktikforløbet. Der henvises til målene for praktikken i afsnittet om praktikkens regler og rammer. I praksis foregår det på følgende måde: 1. Godkendelse af uddannelsesplanen er en forudsætning for den afsluttende bedømmelse. 2. Praktikopgaven bedømmes godkendt/ikke godkendt af skolens repræsentant. Hvis opgaven ikke godkendes, ledsages afgørelsen af vejledning til omskrivning af opgaven med henblik på godkendelse. 3. Når praktikforløbet umiddelbart kan godkendes, og der ikke har været væsentlige vanskeligheder i forløbet, vil den afsluttende vurdering være en drøftelse mellem praktikant og praktikvejleder. 4. Når der er tvivl om godkendelse/ikke godkendelse af praktikken, eller hvis der har været væsentlige vanskeligheder i forløbet, vil den afsluttende vurdering være en drøftelse mellem praktikant, praktikvejleder og skolerepræsentanten. 5. Den samlede praktik kan først endeligt godkendes, når såvel praktikforløbet som praktikopgaven er godkendt. 6. Den formelle godkendelse sker først ved vejlederens udfyldelse og stempel på blanketten "Afsluttende bedømmelse" (se bilag 3). Den underskrevne og stemplede blanket sendes eller bringes af den studerende til Mona Preetzmann i Socialrådgiveruddannelsens administration. Derefter udfyldes blanketten af skolens repræsentant i forhold til både praktikforløbet og praktikopgaven. I tilfælde af vanskeligheder I tilfælde af vanskeligheder i forløbet, som skaber tvivl hos praktikant eller praktikvejleder skal Socialrådgiveruddannelsen inddrages. Det kan ske på alle tidspunkter i praktikforløbet. Såfremt der er behov for/ønske om en tættere opfølgning af praktikforløbet, eller ønske om at skolerepræsentanten skal deltage i den afsluttende vurdering, træffes der så vidt muligt aftale herom ved midtvejsstatus. Der kan dog i nogle tilfælde opstå vanskeligheder efter midtvejsstatus og i sådanne tilfælde skal skolerepræsentanten inddrages hurtigst muligt. 15

Praktik håndbog. International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Efterår 2010

Praktik håndbog. International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Efterår 2010 Praktik håndbog International Linje Praktikadministrationen for uddannelsespraktikken International koordinator Anke Beuck dir.tlf.: +45 8755 3306 e-mail: anbe@viauc.dk Praktikleder Ulla Ravn dir.tlf.:

Læs mere

Praktik håndbog. Praktik i Danmark - International Linje

Praktik håndbog. Praktik i Danmark - International Linje Praktik håndbog - International Linje Praktikadministrationen for uddannelsespraktikken International koordinator Anke Beuck dir.tlf.: 8736 9654 e-mail: ab@dsh-aa.dk Praktikleder Ulla Ravn dir.tlf.: 8736

Læs mere

Praktik håndbog - Almen Linje forår 2009

Praktik håndbog - Almen Linje forår 2009 Praktik håndbog - Almen Linje forår 2009 Praktikadministrationen for uddannelsespraktikken Praktikleder Ulla Ravn dir.tlf.: 8736 9683 e-mail: ur@viauc.dk Administrativ medarbejder Anne Mette Brønnum dir.tlf.:

Læs mere

Skema til udarbejdelse af praktikplan

Skema til udarbejdelse af praktikplan Bilag 2 Navn Tlf. nr.: VIA mail: Skema til udarbejdelse af praktikplan Hold: Praktikperiode: Praktikinstitution: Afdeling: Adresse: Tlf. nr.: Mail: Afdelingsleder: E-mail: Praktikvejleder: E-mail: Underviser:

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni.

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni. Praktikuddannelse o Organisering og indhold Praktikkoordinator Ole Tophøj Bork oltb@ucl.dk Praktikkoordinator Lone Tang Jørgensen lotj@ucl.dk Praktikuddannelsen tilrettelægges med ulønnet praktik i 1.

Læs mere

Temadag for praktikvejledere

Temadag for praktikvejledere Temadag for praktikvejledere 11. Feb. 2013. V/Gina Søndergaard Lydersen Hvad er vejledning? Ingen fast definition Få forventningsafstemt med praktikanten Socialrådgiverfaglig vejleding (novice/ekspert)

Læs mere

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen Page 1 of 5 BEK nr 536 af 28/06/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 09-07-2002 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Uddannelsens formål

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Studieordning for. Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet semester med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012

Studieordning for. Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet semester med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012 Studieordning for Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet 2. - 7. semester 2002 med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 3 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...

Læs mere

Praktikhåndbog Forår 2014 Socialrådgiveruddannelsen I Aarhus

Praktikhåndbog Forår 2014 Socialrådgiveruddannelsen I Aarhus Praktikhåndbog Forår 2014 Socialrådgiveruddannelsen I Aarhus Via Unirversity College Socialrådgiveruddannelsens praktikadministrationen i Holstebro: Praktikkoordinator Trine Glasgaard Glassow Gl. Struervej

Læs mere

BILAGSOVERSIGT... 27 UDDANNELSESPLAN... 29 MIDTVEJSVURDERING... 31 AFSLUTTENDE BEDØMMELSE... 33 PRAKTIKFAGUDVALGET... 35. Vedtægter...

BILAGSOVERSIGT... 27 UDDANNELSESPLAN... 29 MIDTVEJSVURDERING... 31 AFSLUTTENDE BEDØMMELSE... 33 PRAKTIKFAGUDVALGET... 35. Vedtægter... SOVERSIGT Side BILAGSOVERSIGT... 27 UDDANNELSESPLAN... 29 MIDTVEJSVURDERING... 31 AFSLUTTENDE BEDØMMELSE... 33 PRAKTIKFAGUDVALGET... 35 Praktikfagudvalgets sammensætning...36 Vedtægter...37 BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

Ny pædagoguddannelse

Ny pædagoguddannelse Ny pædagoguddannelse Generel introduktion til den ny uddannelse Generel introduktion til praktikstedernes nye opgaver 2007 loven Formål m.v. 1. Formålet med uddannelsen til pædagog er, at den studerende

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 5. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Praktikhåndbog Efterår 2015 Socialrådgiveruddannelsen I Aarhus

Praktikhåndbog Efterår 2015 Socialrådgiveruddannelsen I Aarhus Praktikhåndbog Efterår 2015 Socialrådgiveruddannelsen I Aarhus VIA University College, Socialrådgiveruddannelsens praktikadministration i Aarhus: OBS adresserne herunder er gældende pr. 1. august 2015

Læs mere

Prøveform og prøvebestemmelse

Prøveform og prøvebestemmelse Modul 2 Prøveform og prøvebestemmelse Generelle Informationer til modulprøven De studerende skal i øvrigt orientere sig og læse: Informationer om elektronisk aflevering. Afleveres opgaven ikke rettidig,

Læs mere

SOCIALRÅDGIVER. Almen Linje. Den 3½-årige socialrådgiveruddannelse for dig, der har lyst til at arbejde med mennesker i en samfundsmæssig sammenhæng

SOCIALRÅDGIVER. Almen Linje. Den 3½-årige socialrådgiveruddannelse for dig, der har lyst til at arbejde med mennesker i en samfundsmæssig sammenhæng SOCIALRÅDGIVER Almen Linje www.viauc.dk Den 3½-årige socialrådgiveruddannelse for dig, der har lyst til at arbejde med mennesker i en samfundsmæssig sammenhæng Socialrådgiveruddannelsen i Århus Jens Chr.

Læs mere

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Leder: Jørgen Madsen Institutionsbeskrivelse: Vi er en spændende, aldersintegreret

Læs mere

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Ifølge uddannelsesbekendtgørelsen skal praktikstedet udarbejde en praktikbeskrivelse og uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet modtager studerende (BEK

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. Organisationen for voksne

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER Praktik Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College Horsens, Holstebro, Aarhus Efteråret 2014 VIA University

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet

A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

BYTOFTEN AKTIVITETSCENTRET Uddannelsesplan. 2. Praktikperiode Den pædagogiske institution (3. semester) Uddannelsesmål:

BYTOFTEN AKTIVITETSCENTRET Uddannelsesplan. 2. Praktikperiode Den pædagogiske institution (3. semester) Uddannelsesmål: BYTOFTEN AKTIVITETSCENTRET Uddannelsesplan 2. Praktikperiode Den pædagogiske institution (3. semester) Faglige kompetencemål for 2. praktikperiode, jf. bilag 7: Uddannelsesmål: Målet for 2. praktikperiode

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Praktikhåndbog Efterår 2015. Socialrådgiveruddannelsen Aalborg Universitet. Fibigerstræde 13, 9220 Aalborg Ø

Praktikhåndbog Efterår 2015. Socialrådgiveruddannelsen Aalborg Universitet. Fibigerstræde 13, 9220 Aalborg Ø Praktikhåndbog Efterår 2015 Socialrådgiveruddannelsen Aalborg Universitet Fibigerstræde 13, 9220 Aalborg Ø Indhold Velkommen til modul 7, praktik.... 5 Tidsplan Modul 7/praktik efterår 2015... 6 Kontaktpersoner

Læs mere

Opbygning af praktikken

Opbygning af praktikken Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen Bilag til Studieordning for energiteknologuddannelsen Energiteknologuddannelsen www.eal.dk Nov. 2011 Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 2. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Alle diplomingeniørstuderende skal som et led i uddannelsen gennemføre et praktikophold af en varighed på 30 ECTS. Praktikken er placeret på den sidste del af 6.

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Viden og vidensformer i det sociale arbejde og den beskæftigelsesrettede indsats

Viden og vidensformer i det sociale arbejde og den beskæftigelsesrettede indsats Modulprøver og eksamen Modul 12 Bedømmelse Læringsmål Viden og vidensformer i det sociale arbejde og den beskæftigelsesrettede indsats Ekstern: 7-trinskala Den studerende har viden om: Praksis og anvendt

Læs mere

Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar. Temadag om praktikken Den 20. juni 2011

Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar. Temadag om praktikken Den 20. juni 2011 Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar Temadag om praktikken Den 20. juni 2011 Den organisatoriske ramme Uddannelsesbekendtgørelsen 13: Praktikkens omfang og længde 14: Praktikstedets

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Praktikopgave for første praktikperiode - Iagttagelse og fortælling

Praktikopgave for første praktikperiode - Iagttagelse og fortælling Praktikopgave for første praktikperiode - Iagttagelse og fortælling Formålet med opgaven er, at den studerende får erfaring med og færdigheder i at anvende fortælling som metode for dokumentation af pædagogisk

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

MODUL 2 Prøvebestemmelse

MODUL 2 Prøvebestemmelse MODUL 2 Prøvebestemmelse Tema Bedømmelse Læringsmål Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis Intern Bestået/ikke bestået Viden: Professionens historiske udvikling, vidensgrundlag, værdier og etik

Læs mere

Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo

Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo Dato: 27/11 2013 Ref. Lars Haase Indhold Indledning... 1 Fordeling af de studerende i CenterCampo... 2 Forbesøget... 2 Roller og ansvar... 3 Vejledning...

Læs mere

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 2. års praktik... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 5 Foreløbige

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Håndbog til praktikvejledere PA elever

Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013 Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Speciale 2013 Septemberoptag 2011 1 Specialebeskrivelsen gælder for studerende med studiestart pr. september 2011 og er fælles for følgende

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver Studieordning Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver 16. januar 2012 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledende bemærkninger til studieordningens fællesdel... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Uddannelsens

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

Praktikhåndbog 3. års praktik pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 3. års praktik pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 3. års praktik ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse. ECTS-point: 13,5 (fordelt på 9 uger) heraf 2 ECTS-point til tværprofessionelt element

Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse. ECTS-point: 13,5 (fordelt på 9 uger) heraf 2 ECTS-point til tværprofessionelt element 1 Klinisk undervisning/praktik 5. Semester SO16 overgang Efterår 2017 Hold 15 CDEF Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N University College Syddanmark Degnevej 16, 6705

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Rammer Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf. bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser - Fagbeskrivelse Den sundhedsfaglige Efter- og videreuddannelse, Vejle. Februar 2009 1 Fagbeskrivelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Læs mere

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere.

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere. Modul 3c - Praktik Formål Målet med praktikken er at give dig mulighed for at udbygge og afprøve din viden og kompetence i det sociale arbejdes praksis i institutionelle omgivelser på et tidspunkt, hvor

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Praktikmappe for socialrådgiverpraktikanter ved Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik

Praktikmappe for socialrådgiverpraktikanter ved Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik Praktikmappe for socialrådgiverpraktikanter ved Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Krav og formål 3 2.

Læs mere

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet FAGBESKRIVELSE Praktik Bilag 1 Praktik Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet Fagets identitet Faget praktik har en grundlæggende betydning

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO Generelle informationer: Skovsgård SFO Hovedgaden 71, Skovsgård 9460 Brovst Tlf. 72 57 81 55 Mobil : 41 91 31 55 Hjemmeside:

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

Praktikhåndbog 1. års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ.

Praktikhåndbog 1. års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ. Indholdsfortegnelse: Praktikdokument 1. års praktik. ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål

Læs mere

Ingeniørpraktik på E, IKT, EP og ST studierne Organisering og gennemførelse Bilag 4

Ingeniørpraktik på E, IKT, EP og ST studierne Organisering og gennemførelse Bilag 4 IPR marts 2013 Ingeniørpraktik på E, IKT, EP og ST studierne Organisering og gennemførelse Bilag 4 (Denne oversigt supplerer notatet Vilkår for ingeniørpraktik på IHA ) Aktivitet Tilhørende dokumenter

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

Praktikmappe. For Pæd. Stud. Socialrådgiver stud. SSA elever

Praktikmappe. For Pæd. Stud. Socialrådgiver stud. SSA elever Praktikmappe For Pæd. Stud. Socialrådgiver stud. SSA elever Indledning Kraftcentrets vision, mission og formål Denne praktikmappe er et redskab for studerende, elever og de daglige praktikvejledere I Kraftcentret.

Læs mere

Organisation C. 1. Fagets rolle

Organisation C. 1. Fagets rolle Organisation C 1. Fagets rolle Organisation omfatter viden om organisatoriske strukturer og processer, herunder ledelse i organisationer. Faget giver viden om ledelsens og de ansattes muligheder for at

Læs mere

Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015

Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015 Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder/Broparken: Daglig

Læs mere

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Retningslinjer for ekstern prøve i klinisk undervisning i modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis University College Lillebælt

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i DUS en v/ Vejgaard Østre skole

Uddannelsesplan for studerende i DUS en v/ Vejgaard Østre skole 1 Uddannelsesplan for studerende i DUS en ved Vejgaard Østre Skole. Denne folder skal læses som et supplement af den studerende i forhold til vores velkomstfolder, hvor der forefindes en generel beskrivelse

Læs mere

Information om 2. praktik juni Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC

Information om 2. praktik juni Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC Information om 2. praktik juni 2014 Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC Arbejdsvilkår mv. i 2. og 3. praktik I 2.- og 3. praktikperiode har de studerende et gennemsnitligt timetal på 32,5 timer om

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Odense

Ergoterapeutuddannelsen i Odense Logbog for personlige læringsmål gennem Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning august 2008 Rev. juni 2010 Ankp University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Denne logbog tilhører: Hold nr.:

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser - Fagbeskrivelse Efter- og videreuddannelsesenheden December 2007 1 Fagbeskrivelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Modul Omfang

Læs mere

Formål med uddannelsen:

Formål med uddannelsen: Formål med uddannelsen: Formålet med uddannelsen er, at den studerende erhverver sig professionsrelevante kompetencer, viden og færdigheder til selvstændigt og i samarbejde at udøve, udvikle og formidle

Læs mere

Praktikguide Professionsbachelor i Optometri

Praktikguide Professionsbachelor i Optometri Praktikguide Professionsbachelor i Optometri Indholdsfortegnelse Generelt Introduktion... 3 Praktikperioden... 3 Praktikvirksomheden... 3 Økonomi... 3 Forsikring... 4 Kontaktinfo på praktikkoordinatoren:...

Læs mere

Prøveform og prøvebestemmelse

Prøveform og prøvebestemmelse Modul 11D Generelle Informationer til modulprøven De studerende skal i øvrigt orientere sig og læse: Informationer om elektronisk aflevering. Afleveres opgaven ikke rettidig, ukorrekt eller mangelfuld

Læs mere

Praktikhåndbog Efterår 2016 Socialrådgiveruddannelsen I Aarhus

Praktikhåndbog Efterår 2016 Socialrådgiveruddannelsen I Aarhus Praktikhåndbog Efterår 2016 Socialrådgiveruddannelsen I Aarhus VIA University College, Socialrådgiveruddannelsens praktikadministration i Aarhus: Praktikkoordinator for praktik i Danmark Ulla Ravn Campus

Læs mere

Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder

Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen 14.stk. 2 formulerer en uddannelsesplan for de 3 praktikperioder i overensstemmelse med bilag 7 og 8 i bekendtgørelsen. Bilag

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

1. Titel: (Emne/overskrift til elektronisk tilmelding) - indsendes senest 12. marts kl. 10.00 til anha21@ucl.dk og c.c. til hems@ucl.

1. Titel: (Emne/overskrift til elektronisk tilmelding) - indsendes senest 12. marts kl. 10.00 til anha21@ucl.dk og c.c. til hems@ucl. Projektskabelon Afdeling/enhed: Blangstedgårdsvej Oprettelsesdato: 07.02.2012 Udarbejdet af: anha21 Journalnummer: 1900.1960-408-2011 Dokumentnavn: Dokumentnummer: Skabelon Beskrivelse af emne til Tværprofessionelt

Læs mere

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Temadag Onsdag d. 10.11.2010 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 1 Praktikordning for Pædagogisk Assistent Uddannelse Denne lokale praktikordning omhandler praktikken i den Pædagogiske Assistent Uddannelse (PAU)

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

MODUL 6 Prøvebestemmelse

MODUL 6 Prøvebestemmelse MODUL 6 Prøvebestemmelse Tema Bedømmelse Læringsmål Socialt arbejdes organisering og praksis Intern Bestået/ikke bestået Viden: Teoretisk og empirisk viden om den politiske og administrative opbygning

Læs mere

Praktik. Generelt om din praktik

Praktik. Generelt om din praktik Praktik Praktik udgør en væsentlig del af læreruddannelsen, og for mange studerende medfører den en masse spørgsmål. For at du kan være godt rustet og blive klogere på din forestående praktik, har Lærerstuderendes

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Trækronerne Vejledalen 3-5 2635

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere