Praktik håndbog. International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Efterår 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktik håndbog. International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Efterår 2010"

Transkript

1 Praktik håndbog International Linje

2 Praktikadministrationen for uddannelsespraktikken International koordinator Anke Beuck dir.tlf.: Praktikleder Ulla Ravn dir.tlf.: Administrativ medarbejder Mona Preetzmann dir.tlf.: Socialrådgiveruddannelsen i Århus VIA University College Jens Chr. Skous Vej Århus C Tlf.: Fax.: Web site:

3 Socialrådgiveruddannelsen i Århus Kære praktikvejledere og praktikanter Praktikhåndbogen for International Linje ved Socialrådgiveruddannelsen i Århus er udarbejdet på grundlag af Bekendtgørelsen om socialrådgiveruddannelsen fra 2002 og studieordningen for Socialrådgiveruddannelserne i Århus. Med virkning fra 2010 er der to ændringer: Bedømmelseskriterierne er blevet organiseret i kategorierne "Viden og forståelse", "Færdigheder" og "Kompetencer". Der er alene tale om en ny kategorisering efter angivelser fra Undervisningsministeriet. De enkelte kriterier er ikke ændret. Efter ønske fra en del praktikvejledere er arbejdet med at skrive praktikopgave blevet flyttet til efter praktikforløbets afslutning. Der er således afsat tid til at den studerende skriver opgaven efter sidste praktikdag. Dog vil det være nødvendigt at den studerende kan kommunikere med vejlederen, som fortsat har ret til at gennemlæse opgaven med det formål at sikre sig, at oplysninger er tilstrækkeligt anonymiseret. Studerende der gennemfører praktik i udlandet forbliver på destinationen under arbejdet med praktikopgaven af hensyn til dataindsamling og kommunikation med praktikvejlederen. Det anbefales at man så tidligt som muligt gennemlæser håndbogens afsnit om "Uddannelsespraktikkens regler og rammer" med henblik på at få overblik over bedømmelseskriterier og de overordnede elementer i forløbet. Resten af håndbogen er udformet som et opslagsværk, dvs. at man kan orientere sig i de enkelte afsnit, efterhånden som man når til et nyt element i praktikforløbet. En håndbog kan selvfølgelig ikke give svar på alle spørgsmål. Den kan heller ikke erstatte den personlige kontakt, hvis der skulle opstå tvivl eller vanskeligheder i praktikforløbet. Skulle der opstå spørgsmål, står Socialrådgiveruddannelsens undervisere og undertegnede til rådighed. Ulla Ravn kan kontaktes vedr. praktikanter i Danmark, medens Anke Beuck kan kontaktes vedr. praktikanter i udlandet. Vi vil meget gerne involveres i både små og store spørgsmål vedr. praktikken. Med ønsker om en udbytterig praktik og venlige hilsener Ulla Ravn Anke Beuck Praktikleder International koordinator dir.tlf: dir.tlf.:

4

5 INDHOLD Side TIDSOVERSIGT FOR EFTERÅRSSEMESTRET UDDANNELSESPRAKTIKKENS REGLER OG RAMMER... 2 UDDANNELSESPLAN... 7 MIDTVEJSSTATUS PRAKTIKBEDØMMELSE PRAKTIKOPGAVEN BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET STUDIEPAKKE STUDIEFORLØBET PÅ INTERNATIONAL LINJE BILAGSOVERSIGT...25 Bilag 1. Forside til uddannelsesplan 27 Bilag 2. Skema til midtvejsstatus 29 Bilag 3. Blanket til afsluttende bedømmelse 31 Bilag 4. Før praktikken begynder (i Danmark) 33 Bilag 5. Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen 35 Bilag 6. Transportudgifter 43 Bilag 7. Arbejdsskadesikring (i Danmark) 47 Bilag 8. Straffeattest og børneattest 48 Bilag 9. Tavshedspligt 50 Bilag 10. Praktikvejlederuddannelse 51

6

7 TIDSOVERSIGT FOR EFTERÅRSSEMESTRET 2010 Informationsdag for førstegangsvejledere 26. august, kl v. underviser og Ulla Ravn Praktikforberedelse for studerende aftales særskilt Praktikintroduktion for vejledere og studerende 31. august, kl v. Hanne Sandahl, underviser og Ulla Ravn efterfulgt af frokost Første dag på praktikstedet Aflevering af uddannelsesplan Tilbagemelding på uddannelsesplan Midtvejsstatus Vurdering af forløbet og afsluttende bedømmelse Sidste dag i praktikken Aflevering af godkendelsesblanket Aflevering af praktikopgave Aflevering af beskrivelse af institutionen Praktikopsamling for studerende Underviserfrist for bedømmelse af praktikopgaven Bedømmelse af praktikopgaven kan ses på Studienet 2. september 27. september, kl. 12 dansk tid senest 11. oktober november/december første halvdel af januar 14. januar 21. januar 21. januar, kl. 12 dansk tid 26. januar 1. februar 14. februar 16. februar Tidsplan for midtvejsstatus lægges i holdets dokumenter på Studienet, hvor praktikanten kan hente den. 1

8 UDDANNELSESPRAKTIKKENS REGLER OG RAMMER I det følgende præsenteres en oversigt over de vigtigste regler og rammer for uddannelsespraktikken. Formål - uddannelsespraktikken I uddannelsespraktikken skal den studerende omsætte teoretisk viden til praktisk udøvelse i en institution inden for det sociale område med henblik på udvikling af professionel kompetence. Den studerende skal under vejledning og supervision opnå at gøre egne erfaringer som selvstændigt udøvende socialrådgiver. Praktikforløbet tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og selvstændigt udøvende. Det sker i forbindelse med refleksion over og afprøvning af grundlæggende kompetencer inden for eksempelvis rådgivning, vejledning, koordinering, analyse, forhandling, udvikling, formidling og myndighedsudøvelse, således at den enkelte studerende arbejder med at omsætte teoretisk viden til praktisk udøvelse af socialt arbejde samt at udvikle og afprøve færdigheder i socialrådgivning. Den studerende skal endvidere kunne vurdere sine forudsætninger for at arbejde som socialrådgiver. Mål / bedømmelseskriterier med udgangspunkt i praktikinstitutionens arbejdsområde: Viden og forståelse Færdigheder Kompetencer Den studerende skal Den studerende skal Den studerende skal besidde en velfunderet viden om teorigrundlag, herunder teorier om sociale problemer, individer, familier, lokale fællesskaber, organisationer og samfund besidde viden om betydningen af kontekstuelle forhold, med inddragelse af nationale og internationale rammers betydning besidde en velfunderet viden om metoder og indsatsmuligheder kunne beskrive de politiske, organisatoriske og retlige rammer og praktikinstitutionens sociale indsatser kunne beskrive og analysere sociale problemer i forhold til praktikinstitutionens målgruppe(r) som de fremstår i kontekst. Ved relevans inddrages ud fra en analyse af problemstillinger kunne udvælge metoder og indsatser i socialt arbejde, samt reflektere over valgets mulige konsekvenser kunne handle eller anvise handlemuligheder med udgangspunkt i faglige kompetencer samt kunne agere formålsbestemt og med sigte på udvikling/forandring i forhold til brugere kunne reflektere kritisk over praktikinstitutionens sociale indsatser samt perspektivere og/eller generalisere disse gennem fagligt overblik kunne kommunikere på en klar og forståelig måde skriftligt og mundtligt kunne formidle socialfagligt materiale og problemstillinger - herunder redegørelser, indstillinger og kunne etablere en både indlevende og rollesikker professionel relation til brugere kunne samarbejde med brugere og samarbejdspartnere internt og eksternt med udgangspunkt i konkrete brugerkontakter kunne reflektere over betydningen af egen professionel funktion samt kunne reflektere over betydningen af egne holdninger, etik og værdigrundlag, herunder sætte disse refleksioner i relation til professionens etiske værdier kunne arbejde refleksivt med egen læring med henblik på løbende personlig og faglig kompetenceudvikling gennem praktikforløbet i progression fra det observerende over det deltagende til det selvstændigt udøvende niveau. Den studerende 2

9 de internationale og nationale rammers betydning i analysen kunne beskrive og analysere det metodiske grundlag for praktikinstitutionens sociale indsatser, herunder inddrage teoretiske perspektiver og overvejelser om menneske- og samfundssyn afgørelser - på en præcis og systematisk måde skal herunder reflektere over egen læring i forbindelse med afprøvning af grundlæggende kompetencer, der er knyttet til praktikinstitutionens arbejdsområde. reflektere over egen læring i relation til vejledning og supervision, og over egne faglige og personlige forudsætninger for at kunne arbejde som socialrådgiver De overordnede elementer i semestret I selve uddannelsespraktikken (24 ECTS = 16 ugers arbejde = 80 dage) er der flg. elementer som lægger op til den afsluttende bedømmelse af praktikken: Uddannelsesplan Midtvejsstatus Vurdering af forløbet Bedømmelse af uddannelsespraktikken Semestrets øvrige studieelementer (6 ECTS) understøtter at uddannelsespraktikken kan føre til en reflekteret kobling mellem praksiserfaring og teoretisk indsigt: Studiedage (7 dage fordelt henover praktikperioden) til praktikantens arbejde med eksempelvis uddannelsesplan, forberedelse til midtvejsstatus, studiepakke og andre typer af relevant teori, dataindsamling og overvejelser om praktikopgave, mm. Disse dage fastlægges af vejleder og praktikant i forbindelse med udarbejdelsen af uddannelsesplanen. Praktikopgave (4,5 dage) efter uddannelsespraktikken. Ved praktik i udlandet forbliver praktikanten på destinationen under arbejdet med praktikopgaven af hensyn til dataindsamling og kommunikation med praktikvejlederen. Bedømmelse af praktikopgaven Derudover lægges der op til uddannelsespraktikken i form af praktikforberedende undervisning på 3. semester, ligesom der følges op på erfaringer fra uddannelsespraktikken i undervisning på 5. semester. 3

10 Uddannelsespraktikkens form Uddannelsespraktikken foregår individuelt på en praktikinstitution under tæt faglig opfølgning og supervision fra praktikvejleder. Uddannelsespraktikken tilrettelægges således, at den studerende arbejder i en progression fra en observerende rolle, over en deltagende til en reflekterende og selvstændigt udøvende rolle, således at praktikanten opnår erfaringer med at udøve socialt arbejde under vejledning og supervision af praktikvejleder. Ved tilrettelæggelsen tages højde for de faglige og personlige uddannelsesmål som fremgår af den studerendes uddannelsesplan. Praktikvejlederen og den studerende kan til enhver tid under praktikforløbet kontakte skolerepræsentanten med spørgsmål, tvivl eller ideer i forhold til forløbet. Praktikaftale Socialrådgiveruddannelsen indgår en aftale med praktikinstitutionen forud for forløbet: Den studerende og praktikvejlederen indgår en skriftlig praktikaftale ved praktikantens forbesøg på institutionen. I forbindelse med praktik i udlandet indgås aftalen enten via Socialrådgiveruddannelsens partnerskoler/-universiteter eller som en skriftlig kontrakt mellem Socialrådgiveruddannelsen, praktikvejlederen og den studerende forud for praktikken. Opgaver og ansvar Praktikinstitutionen praktikinstitutionen udarbejder i samråd med Socialrådgiveruddannelsen en beskrivelse af praktikpladsen og det enkelte praktiktilbud. Beskrivelsen skal godkendes af Socialrådgiveruddannelsen praktikinstitutionen er ansvarlig for, at den studerende får mulighed for at arbejde med opgaver gennem praktikken som bevirker, at praktikforløbet kan leve op til målene for uddannelsespraktikken praktikinstitutionens ledelse har det overordnede ansvar for praktikforløbet og stiller en ansvarlig praktikvejleder til rådighed. Den ansvarlige vejleder skal være en fagligt kvalificeret medarbejder med erfaring fra socialt arbejde, som varetages af socialrådgivere/socialformidlere/social workers. Praktikvejlederen er bindeled til Socialrådgiveruddannelsen og ansvarlig for, at den studerende har adgang til socialrådgiverfaglig vejledning og supervision skal i samarbejde med praktikanten udarbejde en individuel uddannelsesplan, der tilgodeser uddannelsespraktikkens mål medvirker ved midtvejsstatus, vurdering og bedømmelse af praktikforløbet er ansvarlig for at registrere den studerendes fravær skal kontakte Socialrådgiveruddannelsen ved problemer i praktikforløbet. 4

11 Socialrådgiveruddannelsen yder information om gældende regler til praktikinstitutionen udpeger en socialrådgiveruddannet eller socialformidleruddannet underviser (skolens repræsentant) som følger den enkelte studerende og yder vejledning til praktikant og praktikvejleder efter aftale skolerepræsentanten godkender uddannelsesplan, medvirker ved midtvejsstatus og forestår bedømmelse af praktikken i samarbejde med praktikvejlederen skolerepræsentanten bedømmer praktikopgaven. Hvis den studerende har faglige vanskeligheder, kan praktikvejlederen bede Socialrådgiveruddannelsen om særlig bistand med henblik på at supplere, justere eller ændre den individuelle udannelsesplan for at støtte den studerendes faglige og personlige udvikling af teoretisk og praksisbaseret professionel kompetence. Der kan indgås aftale om, at der tilbydes særlig støtte til den studerende i den resterende del af uddannelsespraktikken. Praktikanten skal i samarbejde med praktikvejlederen udarbejde en individuel uddannelsesplan, der tilgodeser uddannelsespraktikkens mål. Uddannelsesplanen skal godkendes af skolens repræsentant skal foretage en midtvejsstatus på baggrund af den individuelle uddannelsesplan har mødepligt og tavshedspligt. Tavshedspligten vedvarer efter praktikkens ophør skal kontakte uddannelsen, hvis der opstår problemer i praktikforløbet skal udarbejde en praktikopgave, som analyserer praktikinstitutionens sociale arbejde. Uddannelsesplan Inden for de første tre uger af uddannelsespraktikken udarbejder den studerende i samarbejde med praktikvejlederen en faglig og personlig plan for praktikperioden. Uddannelsesplanen skal beskrive det planlagte forløb for uddannelsespraktikken på baggrund af formålet med uddannelsespraktikken og bedømmelseskriterierne. Der tages så vidt muligt hensyn til den studerendes faglige og personlige uddannelsesmål. Uddannelsesplanen skal godkendes af skolens repræsentant. (Datoer for studiedage aftales mellem vejleder og praktikant senest i forbindelse med udarbejdelse af uddannelsesplanen. Studiedage kan ikke anvendes til afkortelse af praktikperioden.) Midtvejsstatus Ca. midt i praktikforløbet foretager praktikant, praktikvejleder og skolens repræsentant en midtvejsstatus. Den afvikles som en samtale med udgangspunkt i de faglige og personlige uddannelsesmål der fremgår af praktikantens uddannelsesplan. I de tilfælde hvor skolerepræsentanten medvirker long-distance, gennemføres samtalen telefonisk. 5

12 Vurdering af forløbet Forud for den afsluttende bedømmelse vurderes det samlede forløb ved en samtale mellem praktikant og praktikvejleder efter aftale med skolens repræsentant. Såfremt der vurderes at være tvivlsspørgsmål fra enten praktikants, praktikvejleders eller skolerepræsentants side medvirker skolens repræsentant i samtalen. Bedømmelse af uddannelsespraktikken Uddannelsespraktikken bedømmes af skolens repræsentant og praktikvejlederen. Bedømmelsen af uddannelsespraktikken tager udgangspunkt i uddannelsesplanen, midtvejsstatus og praktikants og praktikvejleders vurdering af forløbet. Hvis praktikken bedømmes "ikke godkendt" skal praktikanten have en kort skriftlig begrundelse. Praktikken skal være godkendt for at den studerende kan fortsætte på 5. semester. Praktikopgave Praktikanten udarbejder en praktikopgave. I opgaven analyseres praktikinstitutionens sociale arbejde og arbejdets metodiske grundlag, som forbindes med dets teoretiske grundlag og perspektiv. Samtidig analyseres indflydelsen fra de organisatoriske, samfundsmæssige og lovgivningsmæssige rammer på det konkrete, sociale arbejde. Desuden reflekteres over rammer og metoder i forhold til praktikinstitutionens målgrupper samt praktikantens egen udøvelse af socialt arbejde i praktikinstitutionen. Praktikvejleder har ret til at gennemlæse opgaven med det formål at sikre sig, at oplysninger er tilstrækkeligt anonymiseret. Praktikvejleder har ikke ansvar for opgavens udarbejdelse. Bedømmelse af praktikopgaven Praktikanten indsender forud for den afsluttende bedømmelse af uddannelsespraktikken sin praktikopgave til bedømmelse ved skolens repræsentant. Praktikopgaven bedømmes godkendt/ikke godkendt. Arbejdstid Den studerendes ugentlige arbejdstid udgør 37 timer, medmindre den studerende har fået bevilget dispensation i forhold til nedsat arbejdstid forud for praktikken. Arbejdstiden tilrettelægges efter aftale med praktikvejlederen således at den studerende gennemfører 80 fulde arbejdsdage på praktikstedet strakt over den fulde praktikperiode. I perioden indlægges 7 studiedage (fordelt henover praktikperioden) til praktikantens arbejde med eksempelvis uddannelsesplan, forberedelse til midtvejsstatus, studiepakke og andre typer af relevant teori, dataindsamling og overvejelser om praktikopgave, mm. Disse dage fastlægges af vejleder og praktikant i forbindelse med udarbejdelsen af uddannelsesplanen. Studiedage kan ikke anvendes til afkortelse af praktikperioden. Fravær Har en praktikant været fraværende i mere end 15 % (= 12 dage) af den samlede praktiktid, kan der ikke tages stilling til, om uddannelsespraktikken kan godkendes. Hvis et fravær på mere end 15 % af den samlede praktiktid skyldes sygdom og/eller anden hindring, der kan sidestilles med sygdom, kan Socialrådgiveruddannelsen tillade forlængelse af praktikken, hvis praktikinstitutionen er enig heri. 6

13 Ferie og helligdage Studerende i praktik kan ikke afholde ferie, barselsorlov og lignende. Praktikanter i Danmark har fri på helligdage og følger i øvrigt praktikinstitutionens regler vedrørende frihed på Grundlovsdag og 1. maj. Praktikanter i udlandet følger praktikinstitutionens regler vedr. det pågældende lands helligdage. Kravet om 80 praktikdage skal opfyldes. Skift af praktikinstitution i uddannelsespraktikken Inden for de første 3 uger af praktikperioden kan en studerende skifte praktikinstitution, hvis det skønnes hensigtsmæssigt. Dette regnes i så fald ikke for påbegyndelse af en ny praktikperiode. Påbegyndelse af ny praktikperiode En studerende kan højst 2 gange påbegynde en uddannelsespraktik. Socialrådgiveruddannelsen kan dog tillade en studerende at begynde uddannelsespraktikken en 3. gang, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold. Hvis den første praktikperiode er bedømt "ikke-godkendt" eller er afbrudt på grund af vanskeligheder eller uoverensstemmelser, skal den kommende praktikinstitution orienteres herom. Behandling af uoverensstemmelser i praktikforløbet Hvis der opstår uoverensstemmelser mellem den studerende og praktikinstitutionen, skal den ansvarlige vejleder og/eller underviser sørge for, at problemet drøftes med den studerende med henblik på en løsning. Kan der ikke opnås enighed om afhjælpning af problemerne, eller kan den studerende ikke acceptere resultatet, indberettes sagen til praktikinstitutionens ledelse og til Socialrådgiveruddannelsens ledelse med praktikvejlederens og lærerens vurdering af, om problemet kan løses, således at uddannelsespraktikken kan fuldføres i praktikinstitutionen. Socialrådgiveruddannelsen kontakter praktikinstitutionens ledelse. Det drøftes mellem ledelsen, Socialrådgiveruddannelsens ledelse og den studerende, hvorvidt uddannelsespraktikken skal fortsætte. UDDANNELSESPLAN Uddannelsesplan Inden for de første tre uger af uddannelsespraktikken udarbejder den studerende i samarbejde med praktikvejlederen en faglig og personlig plan for praktikperioden. Uddannelsesplanen skal beskrive det planlagte forløb for uddannelsespraktikken på baggrund af målene for uddannelsespraktikken. Uddannelsesplanen skal godkendes af skolens repræsentant. Formål med uddannelsesplanen at tilrettelægge en plan for praktikforløbet at give skolerepræsentanten mulighed for at vurdere, om rammerne og opgaverne i praktikperioden muliggør opfyldelsen af uddannelsespraktikkens mål for evt. at kunne medvirke til en justering af uddannelsespraktikken. at praktikant og praktikvejleder under forløbet har overblik over, hvilke mål der er nået, og hvilke mål der mangler at indgå som et centralt element i midtvejsstatus og i den afsluttende bedømmelse 7

14 at danne grundlag for konkret eksamination med ekstern censor, såfremt dette skulle blive aktuelt. Uddannelsesplanen skal indeholde en beskrivelse af praktikantens personlige og faglige udviklingsmål og den skal udarbejdes med udgangspunkt i målene for uddannelsespraktikken. Ved udarbejdelsen af dispositionen for uddannelsesplanen er der taget udgangspunkt i, at uddannelsesplanen skal opfylde de formelle krav og være et praktisk brugbart redskab i tilrettelæggelse af praktikforløbet og i samarbejdet mellem praktikant og praktikvejleder. Uddannelsesplanen skal beskrive praktikforløbet så konkret, detaljeret og systematisk som muligt. Den skal også give praktikant og praktikvejleder mulighed for løbende at vurdere og evt. justere på de forskellige elementer i praktikforløbet. Disposition Forside: Se bilag 1. Der indledes med en kort beskrivelse af praktikinstitutionens organisatoriske rammer. Derefter beskrives hvilken viden, hvilke færdigheder og kompetencer praktikanten skal arbejde med i praktikstedets praksis: 1. Læringsmål - viden: - Praktikstedets organisatoriske, juridiske, politiske og økonomiske rammer og praktikstedets sociale indsatser. - Praktikstedets mål for det sociale arbejde og dets målgruppe(r). - Metodiske overvejelser, beskriv hvilke der forventes anvendt. - Teoretiske kundskaber, beskriv hvilke der forventes anvendt. 2. Læringsmål - færdigheder: - Socialrådgiverfunktioner som fx rådgivning, vejledning, koordinering, analyse, udvikling, formidling og myndighedsudøvelse mm. - Kunne udvælge de metoder og indsatser i det sociale arbejde som er velegnede til de konkrete opgaver samt reflektere over valgets mulige konsekvenser. - Handle og anvise handlemuligheder med inddragelse af faglig viden og kunne agere formålsbestemt og med sigte på udvikling/forandring i forhold til borgere med inddragelse af kontekstens betydning. - Skriftlig og mundtlig formidling af socialfagligt materiale og problemstillinger. - Kommunikere på en klar og forståelig måde. 3. Læringsmål - kompetencer: - Samarbejde med borgere og samarbejdspartnere internt og eksternt. - Etablere en både indlevende og rollesikker professionel relation til borgere og andre. - Arbejde refleksivt med egen læring med henblik på løbende personlig og faglig kompetenceudvikling gennem praktikforløbet i progression fra det observerende over til det deltagende til det selvstændigt udøvende niveau. - Reflektere over egen læring i forhold til vejledning og supervision, og over egne faglige og personlige forudsætninger for at kunne arbejde som socialrådgiver. - Tilegne sig ny viden og nye færdigheder og kunne identificere yderligere læringsbehov. 8

15 - Reflektere over egne holdninger, etik og værdigrundlag og sætte disse refleksioner i relation til professionens etiske værdier. Hvordan kan praktikanten lære dette? (opgaver og metoder) Eksempelvis: Læse og bruge faglitteratur. Læse og skrive i dokumenter på arbejdspladsen. Observation. Gennem vejledning og på møder. Reflektere alene og sammen med andre. Ved feedback. Øvelse gennem borgerkontakt, med egen faggruppe og andre faggrupper. Skrive dagbog. Hvornår kan praktikanten lære dette? (tidsplan/prioritering) Tidsplan for praktikforløbet. Løbende prioritering. Hvordan og hvornår kan praktikanten undersøge hvad hun/han har lært? (evaluering) Selvevaluering. Evaluering i møde med vejleder. Evaluering fra andre på arbejdspladsen. Evt. evaluering fra borgere. Midtvejsstatus. Praktikopgaven. Slutevaluering på praktikstedet. Kort beskrivelse og overvejelser over: - Samarbejdet med praktikvejleder, aftaler og tidspunkter for vejledning og supervision, andet. - Hvem der er ansvarlig for praktikanten i tilfælde af vejleders fravær. - Andet, f.eks. aftaler om kortere udstationering på anden institution. Formål, indhold og tidspunkt. Tidsoversigt vedr. studiedage: - 7 dage fordelt henover praktikperioden efter aftale mellem vejleder og praktikant. Aflevering Uddannelsesplanen underskrives af praktikant og praktikvejleder. Den scannes/mailes eller faxes, således at uddannelsesplanen er skolerepræsentanten i hænde på den dato der fremgår af tidsoversigten på side 1. Godkendelse/respons Skolerepræsentanten giver skriftlig tilbagemelding på uddannelsesplanen med den deadline der fremgår af tidsoversigten. 9

16 MIDTVEJSSTATUS Ca. midt i praktikforløbet foretager praktikant, praktikvejleder og skolens repræsentant en midtvejsstatus. Den afvikles som en samtale med udgangspunkt i de faglige og personlige uddannelsesmål der fremgår af praktikantens uddannelsesplan. I de tilfælde hvor skolerepræsentanten medvirker long-distance, gennemføres samtalen telefonisk. Der afsættes to timer til samtalen. Tidspunktet foreslås af skolerepræsentanten. Praktikanten udarbejder et dagsordensforslag som sendes til vejlederen og skolerepræsentanten før mødet. Til referatet af midtvejsstatus anvendes et skema (bilag 2). Det omfatter en kort status over praktikforløbet og beslutninger om fremtidige fokus- eller arbejdspunkter. Skemaet udfyldes under samtalen af skolerepræsentanten. Det skrives i enighed og godkendes af alle tre parter. Er der usikkerheder eller problemer skriver skolerepræsentanten supplerende notater vedrørende det fremtidige samarbejde. Indholdet i midtvejsstatus Arbejdsopgaver - hvilke arbejdsopgaver har og har praktikanten haft? - i hvilke arbejdsopgaver er praktikanten henholdsvis observerende og/eller udøvende i forhold til arbejdsområder og målgrupper? - hvilke opgaver er gået godt hvorfor? - hvilke opgaver har der været vanskeligheder med? Hvorfor? Hvordan blev der handlet på dette? Borgerkontakt Beskriv praktikantens kontakt til borgerne herunder: - hvordan skaber og fastholder praktikanten kontakten? - har der været vanskeligheder? Hvis ja, hvordan blev der handlet i forhold til dette? Socialfaglige metoder - hvilke socialfaglige metoder arbejdes der med i praktikinstitutionen? - har praktikanten kunnet omsætte/koble metodernes teoretiske grundlag med praksis? - hvordan arbejder praktikanten med socialfaglige beskrivelser, analyser og vurderinger i forhold til praktikinstitutionens arbejdsområder og målgrupper? Skriftlighed - hvordan er praktikantens skriftlige arbejde, journalskrivning, breve, mødereferater o. lign.? - hvordan arbejder praktikanten med praktikinstitutionens IT-systemer? 10

17 Samarbejde - hvordan er praktikantens samarbejde med andre internt og eksternt? Herunder kommende kolleger og andre faggrupper? Faglig vejledning - hvordan er den faglige vejledning forløbet? - har der været vanskeligheder? - er der brug for støtte? Supervision - har praktikanten modtaget supervision? - form og udvikling? - hvad har supervisionen betydet for praktikanten? Holdninger, værdier og etik - hvilke overvejelser gør praktikanten sig i forhold til socialrådgiverarbejdet og dets relationer til holdninger, værdier og professionens etikvejledning? Praktikantens samlede udviklingsmål og forudsætninger - hvad har indtil nu været væsentlig læring i forhold til de faglige og personlige udviklingsmål? - hvilke læringsmål skal sættes frem til praktikkens afslutning? - redegør for egne faglige og personlige forudsætninger for at kunne arbejde som socialrådgiver. - hvad har det betydet for praktikanten at være praktikant i denne institution? Vurdering/opfølgning - er der på nuværende tidspunkt forhold, der gør det tvivlsomt, om praktikken kan godkendes? - er der behov/ønsker om opfølgning fra skolerepræsentanten? 11

18 PRAKTIKBEDØMMELSE Bedømmelsen tager udgangspunkt i uddannelsesplan, midtvejsstatus og praktikforløbet. Der henvises til målene for praktikken i afsnittet om praktikkens regler og rammer. I praksis foregår det på følgende måde: 1. Godkendelse af uddannelsesplanen er en forudsætning for den afsluttende bedømmelse. 2. Når praktikforløbet umiddelbart kan godkendes, og der ikke har været væsentlige vanskeligheder i forløbet, vil den afsluttende vurdering være en drøftelse mellem praktikant og praktikvejleder. 3. Når der er tvivl om godkendelse/ikke godkendelse af praktikken, eller hvis der har været væsentlige vanskeligheder i forløbet, vil den afsluttende vurdering være en drøftelse mellem praktikant, praktikvejleder og skolerepræsentant. 4. Den formelle godkendelse sker først ved vejlederens udfyldelse og stempel på blanketten "Afsluttende bedømmelse" (se bilag 3). Den underskrevne og stemplede blanket sendes eller bringes af den studerende til Mona Preetzmann i Socialrådgiveruddannelsens administration. Derefter udfyldes blanketten af skolens repræsentant i forhold til både praktikforløbet og praktikopgaven. 5. Det samlede praktiksemester er bestået, når såvel praktikforløbet som praktikopgaven er godkendt. I tilfælde af vanskeligheder I tilfælde af vanskeligheder i forløbet, som skaber tvivl hos praktikant eller praktikvejleder skal Socialrådgiveruddannelsen inddrages. Det kan ske på alle tidspunkter i praktikforløbet. Såfremt der er behov for/ønske om en tættere opfølgning af praktikforløbet, eller ønske om at skolerepræsentanten skal deltage i den afsluttende vurdering, træffes der så vidt muligt aftale herom ved midtvejsstatus. Der kan dog i nogle tilfælde opstå vanskeligheder efter midtvejsstatus og i sådanne tilfælde skal skolerepræsentanten inddrages hurtigst muligt. 12

19 Ved uenighed om bedømmelsen af praktikforløbet Hvis praktikvejleder og skolerepræsentanten ikke er enige om bedømmelsen, skal Socialrådgiveruddannelsen indkalde en ekstern censor fra uddannelsens censorkorps med henblik på en fornyet bedømmelse. Den fornyede bedømmelse tager udgangspunkt i praktikantens uddannelsesplan, midtvejsstatus samt praktikforløb. Underviser og censor afgør på samme måde som ved en mundtlig prøve, om praktikken skal godkendes. Hvis praktikken ikke godkendes Hvis praktikforløbet ikke godkendes skal den studerende have en kort skriftlig begrundelse. Den studerende skal henvende sig til praktikleder Ulla Ravn eller til international koordinator Anke Beuck med henblik på praktikplacering i det efterfølgende semester. 13

20 PRAKTIKOPGAVEN Praktikanten udarbejder en praktikopgave. Praktikvejleder har ikke ansvar for opgavens udarbejdelse, men har ret til at gennemlæse opgaven med det formål at sikre sig, at oplysninger er tilstrækkeligt anonymiseret. Det er derfor nødvendigt at praktikanten kan kontakte praktikvejlederen under arbejdet med opgaven. Udgangspunktet for praktikopgaven er en problemstilling i praktikantens relation og samarbejde med en konkret målgruppekontakt, som praktikanten har haft i praktikinstitutionen. Ved målgruppekontakt forstås målgrupper som praktikinstitutionen samarbejder med, eksempelvis enkeltpersoner, familier, grupper, lokalsamfund eller samarbejdsparter. Den konkrete problemstilling danner grundlag for beskrivelser, analyser, refleksioner og overvejelser som anført nedenfor. Mål for og bedømmelseskriterier for praktikopgaven Den studerende skal kort beskrive den konkrete problemstilling i den valgte målgruppekontakt. Viden og forståelse Færdigheder Kompetencer Den studerende skal besidde en velfunderet viden om relevant teorigrundlag, metoder og indsatsmuligheder samt betydningen af kontekstuelle forhold med inddragelse af de internationale og nationale rammers betydning med udgangspunkt i ovenstående teorigrundlag kunne beskrive og analysere sociale problemstillinger, som de viser sig i den valgte brugerkontakt, samt analysere det metodiske grundlag for relevante sociale indsatser med inddragelse af overvejelser om menneske- og samfundssyn. De internationale og nationale rammers betydning inddrages i analysen. Den studerende skal kunne reflektere kritisk over praktikinstitutionens sociale indsatser samt perspektivere og/eller generalisere disse ud fra en analyse af problemstillingen kunne udvælge metoder og indsatser i socialt arbejde samt reflektere over valgets mulige konsekvenser kunne anvise handlemuligheder med sigte på udvikling/ forandring kunne formidle problemstillingerne skriftligt på en præcis, systematisk og læsevenlig måde Den studerende skal kunne anvise handlemuligheder i relevante samarbejdsrelationer med brugere og samarbejdspartnere, internt og eksternt kunne reflektere over betydningen af egen professionel funktion samt over betydningen af egne holdninger, etik og værdigrundlag, herunder sætte disse i relation til professionens etiske værdier kunne arbejde refleksivt med egen læring i forbindelse med arbejdet med den valgte brugerkontakt kunne redegøre for sine refleksioner over, hvilke faglige og personlige forudsætninger, hun/han har for at kunne arbejde som socialrådgiver og sine egne målsætninger for fortsat udvikling af kompetence som kommende socialrådgiver 14

21 Bedømmelse Opgaven bedømmes af skolerepræsentanten, som bedømmer opgaven godkendt/ikke godkendt. Praktikvejlederen medvirker ikke i bedømmelsen, men har ret til at gennemlæse opgaven med det formål at sikre sig, at oplysninger er tilstrækkeligt anonymiseret. Dersom opgaven bedømmes ikke godkendt, ledsages afgørelsen af vejledning til omskrivning af opgaven med henblik på godkendelse. Ved omskrivning skal opgaven afleveres senest (ved praktik i foråret) 1. november og (ved praktik i efteråret) 1. maj. Opgaven indgår i den samlede bedømmelse af praktiksemestret, hvilket vil sige, at semestret først er bestået, når både praktik og opgave er godkendt. Omfang Opgaven må max. fylde tegn inkl. mellemrum. Det svarer til ca. 12 sider. Noter, forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, eventuel bilagsliste og eventuelle bilag medregnes ikke. Evt. overskydende tekst vil ikke blive inkluderet i bedømmelsen. Aflevering Dato for aflevering fremgår af tidsoversigten på side 1. Opgaven afleveres senest kl dansk tid, uanset hvor den studerende er i praktik. Opgaven afleveres/ es til eksamensadministrationen ved Mona Preetzmann som fordeler opgaverne til skolerepræsentanterne. Til Mona Preetzmann afleveres/ es samtidigt et print af optælling (se venligst Studienet/om studiet/4. semester/praktikopgave). I tilfælde hvor praktikanten pga. af særlige omstændigheder ikke kan aflevere praktikopgaven til den fastsatte dato, skal der søges dispensation fra afleveringsfristen. Den skriftlige begrundede ansøgning sendes af praktikanten til Ulla Ravn ved praktik i Danmark og til Anke Beuck ved praktik i udlandet. 15

22 BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET Til brug for kommende praktikanter udarbejdes en beskrivelse af praktikstedet efter følgende disposition: Praktikinstitutions navn: Vejleders navn: Adresse: Tlf.nr.: Praktikantens navn: Praktikperiode: Hold: Praktikantens arbejdstider: Hjemmeside: Beskrivelse af institutionen: Politiske og organisatoriske rammer (kommune, region, stat, NGO, andet): Retlige rammer: Institutionens/afdelingens formål: Målgruppe(r): Metoder: Personale: Socialrådgiver/praktikvejleders funktion og arbejdsområde: Praktikantens funktion og arbejdsområde (hvis forskelligt fra vejleders): Samarbejdspartnere (interne og eksternt): Ved praktik i udlandet: Gode råd til kommende praktikanter på samme destination om f.eks.: Visum Vaccinationer Billige billetter Boligsøgning Ting som er nødvendige eller unødvendige at tage med Kulturelle do's and don'ts Må kommende praktikanter kontakte dig når du kommer hjem. Hvis ja, hvordan? Beskrivelsen es til Anke Beuck 16

23 STUDIEPAKKE Studiepakken er en mappe med litteratur og øvelser, som studerende får med i uddannelsespraktikken. Mappen indeholder materiale fra alle fire fagområder. Hensigten med studiepakken er at styrke den studerendes forudsætninger for at kunne arbejde med reflekteret kobling mellem teori og praksis under uddannelsespraktikken arbejdes med målene for praktikken, vægtning af internationale aspekter og samspillet mellem uddannelsespraktikken og det kommende arbejde med praktikopgaven. Endvidere lægges der i studiepakken op til arbejdet med de faglige og personlige mål, der skal arbejdes med i uddannelsesplanen. 17

24 STUDIEFORLØBET PÅ INTERNATIONAL LINJE Indledning Målet med socialrådgiveruddannelsen på International Linje er at sætte studerende i stand til at arbejde med sociale problemer i såvel danske som internationale kontekster. På International Linje arbejdes med socialt arbejde på individ-, gruppe- og samfundsniveau. De studerende arbejder med at følge den globale udvikling kritisk, at formidle deres viden om menneskelige konsekvenser og at deltage i sociale forandringsprocesser. Socialrådgiverstuderende på International Linje skal opnå en bred forskningsbaseret forståelse af de menneskelige konsekvenser af den globale udvikling lokalt og internationalt, bl.a. i forhold til migration, arbejdsløshed, fattigdom og udstødelse. F.eks. lever mange mennesker i verden i dag som flygtninge og indvandrere, der er søgt til et andet land på grund af udstødelse eller forfølgelse i deres oprindelige lokalitet. De mennesker som socialrådgivere møder, finder det svært at sikre tryghed for sig selv og deres familier, og de lever derfor ofte i usikkerhed og angst. På International Linje undervises i alle de kompetenceområder, som en socialrådgiver har brug for, med særlig vægt på at tilegne sig nogle af disse kompetencer med udgangspunkt i internationale kontekster. Den Internationale Linje hører under Socialrådgiveruddannelsen i Århus og har således samme bekendtgørelse, opbygning og studieordning som socialrådgiveruddannelsen på Almen Linje. Inden for den fælles ramme er International Linjes særlige internationale dimensioner tilrettelagt så de vægter følgende fokusområder: Fokus På International Linje arbejdes der i højere grad end på Almen Linje med indsigt i: - socialt arbejde i andre lande - socialt arbejde i forbindelse med udviklingsbistand - socialt arbejde i eller organiseret af internationale organisationer - socialt arbejde uden for offentlige forvaltningsapparater og offentlige velfærdsorganisationer - internationalt hjælpearbejde - socialt arbejde med transnationale sociale problemer På International Linje er der mulighed for at betone eksempelvis: - internationale forhold og internationalisering - forhold i andre lande og andre velfærdssystemer / velfærdsregimer - den globale udvikling og konsekvenserne heraf - befolkningsforhold - miljø- og klimaproblemer - absolut fattigdom - massiv social eksklusion og segregation - børnearbejde - HIV/AIDS 18

25 - menneskehandel - human trafficking - migration - etnicitet, kultur og etniske grupper - internationale konventioner - kollektive metoder som supplement til individuelle metoder Kompetenceområder Inden for den fælles ramme for Socialrådgiveruddannelsen i Århus er International Linjes særlige internationale dimensioner tilrettelagt så de vægter følgende kompetenceområder: 1. viden om metoder og tilgange til socialt arbejde, socialt arbejde med grupper, projektorienteret socialt arbejde, lokalsamfundsarbejde og organisatorisk socialt forandringsarbejde 2. færdigheder i at udvikle nye metoder og anvende disse med henblik på at understøtte social forandring og problemløsning i Danmark og internationalt 3. færdigheder i at analysere og reflektere kritisk over valg af tilgange og metoder i socialt arbejde med anvendelse af viden om, at kontekstens betydning varierer mellem såvel lokaliteter som lande. 4. viden om sociale og psykiske konsekvenser af den globale udvikling for individer og grupper i forhold til identitet, livsstil og levevilkår. 5. viden om kulturbegrebers og forskellige kulturers betydning for individers udvikling, identitetsdannelse og selvforståelse 6. viden om internationale forhold og den globale udvikling samt konsekvenserne heraf i Danmark og andre lande 7. viden om sociale og psykiske konsekvenser af den globale udvikling i form af eksempelvis flugt, tab, fremmedgørelse, fordomme og racisme 8. færdigheder i at kommunikere og arbejde med diversitet i forhold til identitet, livsstil, levevilkår og kultur 9. færdigheder i at arbejde med mennesker der er udsat for undertrykkelse, fordomme og racisme 10. viden om internationale konventioner og betydningen af deres retlige påvirkning i Danmark 11. viden om internationale konventioners indflydelse på andre landes udvikling 12. viden om forskellige typer af retssystemer i andre lande og deres betydning for borgerens retssikkerhed 19

26 13. viden om forskellige velfærdsregimer, om hvordan disse indvirker på individer, grupper og lokalsamfund, samt om hvordan de påvirker udvikling af forskellige interventionsstrategier 14. viden om økonomiske, sociale og kulturelle tendenser i den internationale og globale udvikling samt færdigheder i at beskrive, analysere og diskutere sociale problemer, socialt arbejde og socialpolitik i lyset af disse tendenser. Gennemførelse af studieelement i udlandet Dimittender fra Den Internationale Linje skal have gennemført mindst en af følgende dele af uddannelsen i udlandet (mindst 18 ECTS point, som typisk svarer til 12 ugers studier): Uddannelsespraktikken på 4. semester (30 ECTS point). Kursusundervisning på 3. studieår ved et af Socialrådgiveruddannelsens partneruniversiteter/-skoler (op til 18 ECTS point). Feltarbejde i forbindelse med bachelorprojektet på 7. semester. 20

27 UNDERVISNINGEN PÅ 1. OG 2. ÅR I UDDRAG FRA STUDIEORDNINGEN 1. års tema Socialt arbejde, dets rammer og praksis Formål Formålet med studiets 1. år er at den studerende tilegner sig et bredt kendskab til det sociale arbejde og indsigt i nogle grundlæggende teoretiske, metodiske og praktiske krav, der stilles til den enkelte for at kunne arbejde indenfor dette særlige område. Den studerende skal i første studieår særligt beskæftige sig med socialt arbejdes praksis i en kommunal og regional forvaltningsramme. Den studerende skal opnå en begyndende indsigt i forholdet mellem teori og praksis. Formålet er endvidere, at den studerende tilegner sig færdigheder i at studere. Fagområdet socialt arbejde bidrager i 1. studieår med undervisning, der sætter fokus på socialt arbejdes oprindelse og historiske udvikling professionelt socialt arbejdes kendetegn socialt arbejde aktuelt, variationer, forståelse af metodebegrebet i socialt arbejde i tilknytning til den videnskabsteoretiske fundering samt aktuelle udviklingstendenser i socialt arbejde udvalgte, grundlæggende færdigheder: Kommunikation og systematisk sagsarbejde samt journalskrivning med vægt på både færdighed, det teoretiske grundlag og perspektiv bag færdigheden kvalitative undersøgelsesmetoder, undersøgelsers værditilgange samt etiske problemstillinger sagsarbejdet i forvaltningen. Rådgivning og vejledning. Socialrådgiverens roller, herunder samarbejde, myndighedsopgaver og den professionelle relation. Det psykologiske og psykiatriske fagområde bidrager i 1. studieår med undervisning, der sætter fokus på introduktion til psykologisk tænkning og forståelse kobling mellem psykologisk tænkning og socialt arbejde i et historisk perspektiv begyndende forståelse af menneskers samspil på forskellige niveauer, individ, gruppe og samfund med speciel fokus på grupper og organisationer introduktion til læring og refleksion og de forskellige niveauer, heri udviklingspsykologi familiens betydning i forhold til opdragelse, mestring, roller mm. 21

28 Det juridiske fagområde bidrager i 1. studieår med undervisning, der sætter fokus på: en grundlæggende indføring i retskilderne og juridisk informationssøgning de principielle inddelinger af retsstoffet, sådan som de forekommer i retsdogmatikken, og baggrunden for dem, herunder sondringen mellem offentlig ret og privat ret introduktion til og mere elementær indføring i forvaltningsarbejdet, de retlige rammer for myndighedsudøvelsen (socialretten og forvaltningsretten) og de nødvendige forudsætninger for rådgivning (herunder familieret mv.) eksemplarisk arbejde med at omsætte og bruge retsregler i praksis evt. introduktion til socialretslæren som filosofisk og grundlagsteoretisk disciplin samt til retssociologien. Det samfundsvidenskabelige fagområde bidrager i 1. studieår med undervisning, der sætter fokus på socialpolitikkens historiske udvikling politiske og organisatoriske rammer for socialt arbejde især i relation til forvaltningsarbejde aktører i det sociale arbejde klienter, problembaggrund og miljøer grundlæggende viden om samfundsforhold, herunder beskrivende statistik introduktion til begreber, teorier og perspektiver på samfundsforhold og socialt arbejde introduktion til vidensociologi og videnskabsteori undersøgelsesmetoder. 2. års tema Socialt arbejde: Forskellige tilgange til og typer af socialt arbejde set i samspil med sociale problemer og praktisk handlen Formål Formålet med studiets andet år er, at den studerende tilegner sig kompetence til at håndtere opgaver i det sociale arbejde i praksis, og at han/hun tilegner sig forudsætninger for på en række centrale områder at kunne analysere og reflektere over det sociale arbejde de udfører på forskellige niveauer. Den studerende skal tilegne sig kompetencer til at indgå i samarbejde med såvel brugere som øvrige samarbejdspartnere. Refleksionen over det sociale arbejde skal indbefatte både den konkrete praksis og eksempler på hvordan denne praksis kan belyses ud fra forskellige perspektiver på socialt arbejde og den aktuelle kontekst. 22

29 Fagområdet socialt arbejde bidrager i 2. studieår med undervisning, der sætter fokus på en begrebslig tilgang til socialt arbejde, hvor modeller i socialt arbejde ses i sammenhæng med deres bagvedliggende teoretiske grundlag og tilknyttede perspektiv, deres opfattelse af sociale problemer, deres forandringsmål og forestillinger om målets opnåelse samt konkrete redskaber den sociale analyse, en analyse og forståelse af sociale problematikker i forhold til konkrete målgrupper i deres kontekst samt forståelse for modelvalgets betydning for såvel den professionelle relation og samarbejdet med brugeren, som det konkret udførte sociale arbejde en række udvalgte modeller og tilgange omfattende både arbejdsmarkeds- og børne- /familieområdet på såvel individ-/familie- som gruppe/lokalsamfundsniveau udøvelse af socialt arbejde i samarbejde med brugere og samarbejdspartnere miljøets betydning som både ressource og problemskabende faktor, særligt med fokus på socialmedicinske problemstillinger og udsatte grupper supervision med inddragelse af såvel supervisionens teoretiske grundlag og perspektiv som praksis. Det psykologiske og psykiatriske fagområde bidrager i 2. studieår med undervisning, der sætter fokus på præsentation af forskellige interventions- og behandlingsformer psykologiske begreber, som er centrale for socialt arbejde introduktion til patologien og fejludvikling af psykodynamisk karakter eller kombinationer af disse diagnosesystemer og diskussioner af deres værdi og begrænsninger supervision som redskab til udviklings- og refleksionsprocesser som sikrer "den reflekterende praktiker" Det juridiske fagområde bidrager i 2. studieår med undervisning, der sætter fokus på socialrådgiveren som myndighedsperson, rådgiver, koordinator og social behandler (forvaltningsret mv., herunder socialrådgiverens retsstilling og forvaltningsret, socialret og familieret mv. i samspil) myndighedsudøvelse og faktisk forvaltningsvirksomhed aftalen i det sociale forvaltningsarbejde (om offentlig ret contra privatret) socialrådgiveren som skønsudøver socialretslæren (og videnskabsteorien) og de juridiske hjælpediscipliner fortsat eksemplarisk arbejde med at omsætte og bruge retsregler i praksis tværsektorielt samarbejde. Retssikkerhedsproblemer og fordele. 23

30 Det samfundsvidenskabelige fagområde bidrager i 2. studieår med undervisning, der sætter fokus på videnskabsteori med vægt på dets relevans for socialt arbejde introduktion til sociologiske grundretninger ulighed, lagdeling og klasser arbejde og forsørgelse arbejdsmiljø og sundhed livsbetingelser og sociale problemer politiske, organisatoriske og samfundsmæssige rammer og betingelser for socialt arbejde på særlige felter eller i forhold til specifikke målgrupper socialpolitik og tilgrænsende politikområder. 24

31 Bilagsoversigt Side Bilag 1. Forside til uddannelsesplan 27 Bilag 2. Skema til midtvejsstatus 29 Bilag 3. Blanket til afsluttende bedømmelse 31 Bilag 4. Før praktikken begynder (i Danmark) 33 Bilag 5. Bekendtgørelsen om socialrådgiveruddannelsen 35 Bilag 6. Transportudgifter 43 Bilag 7. Arbejdsskadesikring (i Danmark) 47 Bilag 8. Straffeattest og børneattest 48 Bilag 9. Tavshedspligt 50 Bilag 10. Praktikvejlederuddannelse 51 25

32 26

33 Bilag 1 Uddannelsesplan Navn: Hold: Tlf.: nr.: Praktikperiode: Praktikinstitution: Afdeling: Adresse: Tlf. nr.: Mail: Afdelingsleder: Praktikvejleder: Skolerepræsentant: Tlf. nr.: Tlf. nr.: Tlf. nr.: Daglige arbejdstider: Fravær meldes til: Fysisk placering: Deltagelse i styrende organer ved Socialrådgiveruddannelsen: Dato: Underskrift:. Praktikant Praktikvejleder 27

34 28

35 Bilag 2 Midtvejsstatus Praktikantens navn: Hold: Praktikinstitution: Praktikvejleder(e): Status på praktikforløbet: Aftale om fremtidige arbejdspunkter: Dato og underskrift... Praktikant Praktikvejleder Skolerepræsentant 29

36 30

37 Bilag 3 AFSLUTTENDE BEDØMMELSE Socialrådgiveruddannelsen i Århus Praktikadministrationen AFSLUTTENDE BEDØMMELSE af praktikforløbet i perioden: Praktikinstitutionens navn: Praktikantens navn: Hold: Praktikvejlederen har bedømt praktikforløbet Bestået Ikke bestået Skolerepræsentanten har bedømt praktikforløbet og praktikopgaven Bestået Ikke bestået Praktikvejlederens underskrift + dato Skolerepræsentantens underskrift + dato Praktikinstitutionens stempel: 31

38 32

39 Bilag 4 Før praktikken begynder (Gælder alene praktik i Danmark) Oplysninger om praktikpladser Socialrådgiveruddannelsen i Århus, VIA University College, anmoder kommunerne i Region Midtjylland og andre samarbejdspartnere om tilsagn om konkrete praktikpladser. Disse kan ses i databasen vedr. praktikinstitutioner på efterhånden som de indløber. Hver enkelt praktikplads præsenteres med en kort beskrivelse af arbejdsmuligheder og evt. særlige krav til praktikanten. De studerende kan supplere disse oplysninger fra Internettet og Uddannelsens Bibliotek. Praktikfordelingen Fordelingen af praktikpladser foretages af et praktikfordelingsudvalg, som består af 2 studerende fra hver seminargruppe på Almen Linje, 1 studerende fra International Linje, administrativ medarbejder og praktikleder. De studerende kan afgive 3 uprioriterede ønsker og pladserne fordeles med udgangspunkt i disse ønsker. Ved fordelingen vil der blive taget hensyn til - de studerendes ønske - de studerendes oplysninger om særlige, faglige interesseområder - oplysninger og krav fra praktikinstitutionen - hensyn til enlige forsørgere og transporttid - at studerende, som f.eks. modtager revalideringsydelse, ikke placeres i den institution, hvor de selv er klienter - andet Efter praktikfordelingen fremsender skolen brev til den kommende praktikvejleder om praktikantens navn, adresse og cpr.nr. samt en praktikaftale. Praktikanten får besked fra praktikadministrationen, når en kopi af brevet kan hentes i receptionen. Brev fra den studerende og forbesøg Umiddelbart efter praktikfordelingen skal den studerende skrive et brev til sin kommende praktikvejleder. Adressen fremgår i databasen og i kopien af skolens brev til praktikvejlederen. Brevet skal indeholde - en kort præsentation - en kort beskrivelse af praktikantens faglige og personlige mål for praktikken. Efter at praktikvejlederen har modtaget præsentationsbrevet, kontakter praktikanten vejlederen telefonisk eller pr. og aftaler tid for et forbesøg. 33

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009 Praktik håndbog - International Linje Praktikadministrationen for uddannelsespraktikken International koordinator Anke Beuck dir.tlf.: +45 8755 3306 e-mail: anbe@viauc.dk Praktikleder Ulla Ravn dir.tlf.:

Læs mere

Praktik håndbog. Praktik i Danmark - International Linje

Praktik håndbog. Praktik i Danmark - International Linje Praktik håndbog - International Linje Praktikadministrationen for uddannelsespraktikken International koordinator Anke Beuck dir.tlf.: 8736 9654 e-mail: ab@dsh-aa.dk Praktikleder Ulla Ravn dir.tlf.: 8736

Læs mere

Praktik håndbog - Almen Linje forår 2009

Praktik håndbog - Almen Linje forår 2009 Praktik håndbog - Almen Linje forår 2009 Praktikadministrationen for uddannelsespraktikken Praktikleder Ulla Ravn dir.tlf.: 8736 9683 e-mail: ur@viauc.dk Administrativ medarbejder Anne Mette Brønnum dir.tlf.:

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Skema til udarbejdelse af praktikplan

Skema til udarbejdelse af praktikplan Bilag 2 Navn Tlf. nr.: VIA mail: Skema til udarbejdelse af praktikplan Hold: Praktikperiode: Praktikinstitution: Afdeling: Adresse: Tlf. nr.: Mail: Afdelingsleder: E-mail: Praktikvejleder: E-mail: Underviser:

Læs mere

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni.

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni. Praktikuddannelse o Organisering og indhold Praktikkoordinator Ole Tophøj Bork oltb@ucl.dk Praktikkoordinator Lone Tang Jørgensen lotj@ucl.dk Praktikuddannelsen tilrettelægges med ulønnet praktik i 1.

Læs mere

Temadag for praktikvejledere

Temadag for praktikvejledere Temadag for praktikvejledere 11. Feb. 2013. V/Gina Søndergaard Lydersen Hvad er vejledning? Ingen fast definition Få forventningsafstemt med praktikanten Socialrådgiverfaglig vejleding (novice/ekspert)

Læs mere

Praktikhåndbog Forår 2014 Socialrådgiveruddannelsen I Aarhus

Praktikhåndbog Forår 2014 Socialrådgiveruddannelsen I Aarhus Praktikhåndbog Forår 2014 Socialrådgiveruddannelsen I Aarhus Via Unirversity College Socialrådgiveruddannelsens praktikadministrationen i Holstebro: Praktikkoordinator Trine Glasgaard Glassow Gl. Struervej

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen Page 1 of 5 BEK nr 536 af 28/06/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 09-07-2002 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Uddannelsens formål

Læs mere

Studieordning for. Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet semester med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012

Studieordning for. Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet semester med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012 Studieordning for Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet 2. - 7. semester 2002 med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 3 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...

Læs mere

Ny pædagoguddannelse

Ny pædagoguddannelse Ny pædagoguddannelse Generel introduktion til den ny uddannelse Generel introduktion til praktikstedernes nye opgaver 2007 loven Formål m.v. 1. Formålet med uddannelsen til pædagog er, at den studerende

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Praktikhåndbog Efterår 2015 Socialrådgiveruddannelsen I Aarhus

Praktikhåndbog Efterår 2015 Socialrådgiveruddannelsen I Aarhus Praktikhåndbog Efterår 2015 Socialrådgiveruddannelsen I Aarhus VIA University College, Socialrådgiveruddannelsens praktikadministration i Aarhus: OBS adresserne herunder er gældende pr. 1. august 2015

Læs mere

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Ifølge uddannelsesbekendtgørelsen skal praktikstedet udarbejde en praktikbeskrivelse og uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet modtager studerende (BEK

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 5. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Prøveform og prøvebestemmelse

Prøveform og prøvebestemmelse Modul 2 Prøveform og prøvebestemmelse Generelle Informationer til modulprøven De studerende skal i øvrigt orientere sig og læse: Informationer om elektronisk aflevering. Afleveres opgaven ikke rettidig,

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER Praktik Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College Horsens, Holstebro, Aarhus Efteråret 2014 VIA University

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. Organisationen for voksne

Læs mere

SOCIALRÅDGIVER. Almen Linje. Den 3½-årige socialrådgiveruddannelse for dig, der har lyst til at arbejde med mennesker i en samfundsmæssig sammenhæng

SOCIALRÅDGIVER. Almen Linje. Den 3½-årige socialrådgiveruddannelse for dig, der har lyst til at arbejde med mennesker i en samfundsmæssig sammenhæng SOCIALRÅDGIVER Almen Linje www.viauc.dk Den 3½-årige socialrådgiveruddannelse for dig, der har lyst til at arbejde med mennesker i en samfundsmæssig sammenhæng Socialrådgiveruddannelsen i Århus Jens Chr.

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

Praktikhåndbog Efterår 2015. Socialrådgiveruddannelsen Aalborg Universitet. Fibigerstræde 13, 9220 Aalborg Ø

Praktikhåndbog Efterår 2015. Socialrådgiveruddannelsen Aalborg Universitet. Fibigerstræde 13, 9220 Aalborg Ø Praktikhåndbog Efterår 2015 Socialrådgiveruddannelsen Aalborg Universitet Fibigerstræde 13, 9220 Aalborg Ø Indhold Velkommen til modul 7, praktik.... 5 Tidsplan Modul 7/praktik efterår 2015... 6 Kontaktpersoner

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet

A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Leder: Jørgen Madsen Institutionsbeskrivelse: Vi er en spændende, aldersintegreret

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

BYTOFTEN AKTIVITETSCENTRET Uddannelsesplan. 2. Praktikperiode Den pædagogiske institution (3. semester) Uddannelsesmål:

BYTOFTEN AKTIVITETSCENTRET Uddannelsesplan. 2. Praktikperiode Den pædagogiske institution (3. semester) Uddannelsesmål: BYTOFTEN AKTIVITETSCENTRET Uddannelsesplan 2. Praktikperiode Den pædagogiske institution (3. semester) Faglige kompetencemål for 2. praktikperiode, jf. bilag 7: Uddannelsesmål: Målet for 2. praktikperiode

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 2. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar. Temadag om praktikken Den 20. juni 2011

Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar. Temadag om praktikken Den 20. juni 2011 Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar Temadag om praktikken Den 20. juni 2011 Den organisatoriske ramme Uddannelsesbekendtgørelsen 13: Praktikkens omfang og længde 14: Praktikstedets

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

MODUL 2 Prøvebestemmelse

MODUL 2 Prøvebestemmelse MODUL 2 Prøvebestemmelse Tema Bedømmelse Læringsmål Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis Intern Bestået/ikke bestået Viden: Professionens historiske udvikling, vidensgrundlag, værdier og etik

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo

Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo Dato: 27/11 2013 Ref. Lars Haase Indhold Indledning... 1 Fordeling af de studerende i CenterCampo... 2 Forbesøget... 2 Roller og ansvar... 3 Vejledning...

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 2. års praktik... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 5 Foreløbige

Læs mere

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Alle diplomingeniørstuderende skal som et led i uddannelsen gennemføre et praktikophold af en varighed på 30 ECTS. Praktikken er placeret på den sidste del af 6.

Læs mere

Praktikopgave for første praktikperiode - Iagttagelse og fortælling

Praktikopgave for første praktikperiode - Iagttagelse og fortælling Praktikopgave for første praktikperiode - Iagttagelse og fortælling Formålet med opgaven er, at den studerende får erfaring med og færdigheder i at anvende fortælling som metode for dokumentation af pædagogisk

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015

Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015 Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder/Broparken: Daglig

Læs mere

Håndbog til praktikvejledere PA elever

Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Viden og vidensformer i det sociale arbejde og den beskæftigelsesrettede indsats

Viden og vidensformer i det sociale arbejde og den beskæftigelsesrettede indsats Modulprøver og eksamen Modul 12 Bedømmelse Læringsmål Viden og vidensformer i det sociale arbejde og den beskæftigelsesrettede indsats Ekstern: 7-trinskala Den studerende har viden om: Praksis og anvendt

Læs mere

Praktikdokument 1. praktik

Praktikdokument 1. praktik Praktikdokument 1. praktik Efterår 2013 Matilde Clemmensen Studerendes navn Hold I13 Efterår 2013 1 Praktikdokument 15, stk.1. Den studerende udarbejder forud for hver praktikperiode et praktikdokument.

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Praktik. Generelt om din praktik

Praktik. Generelt om din praktik Praktik Praktik udgør en væsentlig del af læreruddannelsen, og for mange studerende medfører den en masse spørgsmål. For at du kan være godt rustet og blive klogere på din forestående praktik, har Lærerstuderendes

Læs mere

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet FAGBESKRIVELSE Praktik Bilag 1 Praktik Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet Fagets identitet Faget praktik har en grundlæggende betydning

Læs mere

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver Studieordning Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver 16. januar 2012 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledende bemærkninger til studieordningens fællesdel... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Uddannelsens

Læs mere

Praktikhåndbog Efterår 2016 Socialrådgiveruddannelsen I Aarhus

Praktikhåndbog Efterår 2016 Socialrådgiveruddannelsen I Aarhus Praktikhåndbog Efterår 2016 Socialrådgiveruddannelsen I Aarhus VIA University College, Socialrådgiveruddannelsens praktikadministration i Aarhus: Praktikkoordinator for praktik i Danmark Ulla Ravn Campus

Læs mere

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere.

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere. Modul 3c - Praktik Formål Målet med praktikken er at give dig mulighed for at udbygge og afprøve din viden og kompetence i det sociale arbejdes praksis i institutionelle omgivelser på et tidspunkt, hvor

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Praktikhåndbog 3. års praktik pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 3. års praktik pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 3. års praktik ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr

Læs mere

Formål med uddannelsen:

Formål med uddannelsen: Formål med uddannelsen: Formålet med uddannelsen er, at den studerende erhverver sig professionsrelevante kompetencer, viden og færdigheder til selvstændigt og i samarbejde at udøve, udvikle og formidle

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

MODUL 6 Prøvebestemmelse

MODUL 6 Prøvebestemmelse MODUL 6 Prøvebestemmelse Tema Bedømmelse Læringsmål Socialt arbejdes organisering og praksis Intern Bestået/ikke bestået Viden: Teoretisk og empirisk viden om den politiske og administrative opbygning

Læs mere

Praktikmappe. For Pæd. Stud. Socialrådgiver stud. SSA elever

Praktikmappe. For Pæd. Stud. Socialrådgiver stud. SSA elever Praktikmappe For Pæd. Stud. Socialrådgiver stud. SSA elever Indledning Kraftcentrets vision, mission og formål Denne praktikmappe er et redskab for studerende, elever og de daglige praktikvejledere I Kraftcentret.

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013 Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Speciale 2013 Septemberoptag 2011 1 Specialebeskrivelsen gælder for studerende med studiestart pr. september 2011 og er fælles for følgende

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Odense

Ergoterapeutuddannelsen i Odense Logbog for personlige læringsmål gennem Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning august 2008 Rev. juni 2010 Ankp University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Denne logbog tilhører: Hold nr.:

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N University College Syddanmark Degnevej 16, 6705

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN Dussen Gl. Hasseris Skole ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Mester Eriks vej 57 9000 Aalborg 99824000 glhasserisskole@aalborg.dk www.gammelhasserisskole.dk

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Trækronerne Vejledalen 3-5 2635

Læs mere

Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse. ECTS-point: 13,5 (fordelt på 9 uger) heraf 2 ECTS-point til tværprofessionelt element

Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse. ECTS-point: 13,5 (fordelt på 9 uger) heraf 2 ECTS-point til tværprofessionelt element 1 Klinisk undervisning/praktik 5. Semester SO16 overgang Efterår 2017 Hold 15 CDEF Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By:

Læs mere

Opbygning af praktikken

Opbygning af praktikken Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen Bilag til Studieordning for energiteknologuddannelsen Energiteknologuddannelsen www.eal.dk Nov. 2011 Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen

Læs mere

Praktikhåndbog 1. års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ.

Praktikhåndbog 1. års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ. Indholdsfortegnelse: Praktikdokument 1. års praktik. ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

Information om 2. praktik juni Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC

Information om 2. praktik juni Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC Information om 2. praktik juni 2014 Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC Arbejdsvilkår mv. i 2. og 3. praktik I 2.- og 3. praktikperiode har de studerende et gennemsnitligt timetal på 32,5 timer om

Læs mere

Prøveform og prøvebestemmelse

Prøveform og prøvebestemmelse Modul 11D Generelle Informationer til modulprøven De studerende skal i øvrigt orientere sig og læse: Informationer om elektronisk aflevering. Afleveres opgaven ikke rettidig, ukorrekt eller mangelfuld

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO Generelle informationer: Skovsgård SFO Hovedgaden 71, Skovsgård 9460 Brovst Tlf. 72 57 81 55 Mobil : 41 91 31 55 Hjemmeside:

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i DUS en v/ Vejgaard Østre skole

Uddannelsesplan for studerende i DUS en v/ Vejgaard Østre skole 1 Uddannelsesplan for studerende i DUS en ved Vejgaard Østre Skole. Denne folder skal læses som et supplement af den studerende i forhold til vores velkomstfolder, hvor der forefindes en generel beskrivelse

Læs mere

Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder

Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen 14.stk. 2 formulerer en uddannelsesplan for de 3 praktikperioder i overensstemmelse med bilag 7 og 8 i bekendtgørelsen. Bilag

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Indhold Forord... side 2 Meritlæreruddannelsens formål og praktikken... side 2 Praktik i meritlæreruddannelsen, mål og CKF... side 2

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1.

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. August 2007 Generel info om praktikstedet/tilknytningsinstitution Beskrivelse

Læs mere

Praktikhåndbogen. Hvad er formålet med at komme i praktik?

Praktikhåndbogen. Hvad er formålet med at komme i praktik? Indhold Hvad er formålet med at komme i praktik?... 2 De overordnede regler for praktikken... 3 Bestemmelser som regulerer praktikken... 6 Læringsmål for viden... 6 Læringsmål for færdigheder... 7 Læringsmål

Læs mere

Organisation C. 1. Fagets rolle

Organisation C. 1. Fagets rolle Organisation C 1. Fagets rolle Organisation omfatter viden om organisatoriske strukturer og processer, herunder ledelse i organisationer. Faget giver viden om ledelsens og de ansattes muligheder for at

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Denne folder bygger på EVA s rapport Praktik

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af;

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af; 1 Dussen Gl. Lindholm skole Lindholmsvej 65 9400 Nørresundby Tlf 96 32 17 38 Hjemmeside gllindholm-skole@aalborg.dk Dusfællesleder Charlotte Dencker Cde-kultur@aalborg.dk Praktikstedsbeskrivelse Præsentation

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Retningslinjer for ekstern prøve i klinisk undervisning i modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis University College Lillebælt

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere