Politikertemamøde - drøftelse af rammeaftale 2018 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politikertemamøde - drøftelse af rammeaftale 2018 på det specialiserede social- og undervisningsområde"

Transkript

1 Rammeaftale 2018 Hvad skal vi samarbejde om på det specialiserede social- og undervisningsområde i Region Sjælland? FREDAG D. 7. APRIL 2017 Politikertemamøde - drøftelse af rammeaftale 2018 på det specialiserede social- og undervisningsområde

2 Formål med politikertemamødet Dagen er opsamlingen og afrundingen af fokusområdet i rammeaftale 2017 Proces for fornyet politisk grundlag for rammeaftale 2018 som er besluttet og iværksat af KKR Sjælland. Fokusområdet har som mål at etablere et fornyet politisk grundlag for rammeaftalen for 2018 og et større politisk ejerskab til aftalen. Processen har været i gang siden november 2016 med bred inddragelse af politikere, fagpersoner og brugere. I dag skal vi samle op på de mange gode og konstruktive input og afstemme forventningerne til hinanden og mulighederne for at løse fælles udfordringer sammen på det specialiserede social- og undervisningsområde gennem prioritering af fokusområder for Rammeaftalen Den politiske temadags udbytte En politisk drøftelse af retningen for det specialiserede socialområde i rammeaftalen En drøftelse af muligheder og rammer for et styrket samarbejde En tydelig retning for udvikling af det tværkommunale samarbejde gennem prioritering af fokusområder 2

3 Program for dagen Velkommen og dagens program, v. formand for KKR Sjælland, Borgmester Niels Hörup, Solrød Kommune Status for fokusområdet Ny proces for rammeaftale Drøftelse af fokusområder Kaffe/The Prioritering af fokusområder til Rammeaftalen for Opsamling på prioriterede fokusområder Tak for i dag v. næstformand for KKR Sjælland, Borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune og den videre proces v. Implement Frokost 3

4 Spørgsmål til drøftelse Hvad tænker du er vigtigst, hvis næste rammeaftale skal markere et skridt fremad for kommunernes opgavevaretagelse på området? Hvad skal du have sagt i dag? Hvad kunne være fordele ved et tættere samarbejde imellem kommunerne om denne opgave? Hvad kunne være ulemperne ved at samarbejde tættere? Hvad ville du virkelig gerne kunne fortælle brugerne på området, at kommunerne vil gøre med næste rammeaftale Hvilke fokusområder skal Rammeaftale 2018 indeholde? Brug to minutter til at gøre jer klar på disse spørgsmål og del jeres overvejelser omkring bordet 4

5 FREDAG D. 7. APRIL 2017 Status for fokusområdet Ny proces for rammeaftale

6 Hvor startede vi? 1. Det er nødvendigt med et tættere og mere forpligtigende samarbejde mellem regionens kommuner om planlægning af den nødvendige kapacitet for de mest specialiserede borgere? Meget enig 21% Uenig 7% Hverken uenig eller enig 18% 75 pct. enig eller meget enig 18 pct. hverken uenig eller enig 7 pct. uenig Enig 54% 6

7 Hvor startede vi? 2. Brugerne, de pårørende og brugerorganisationerne skal i højere grad inddrages i udviklingen af tilbuddene i kommunerne i regionen? Meget enig 19% Uenig 9% 69 pct. enig eller meget enig Hverken uenig eller enig 22% 22 pct. hverken uenig eller enig 9 pct. uenig Enig 50% 7

8 Hvor startede vi? 3. I 2021 arbejder vi (kommunerne i Region Sjælland) meget tættere sammen om tilbuddene på det specialiserede socialområde end i dag både i forhold til antal pladser, målgrupper og økonomi? Meget enig 19% Uenig 16% Hverken uenig eller enig 19% 65 pct. enig eller meget enig 19 pct. hverken uenig eller enig 16 pct. uenig Enig 46% 8

9 Hvad har vi gjort? Kick-off med udvalgsmedlemmer Workshop med Handicapråd og regionens Dialogforum Workshop med kommunale fagpersoner Afsluttende politikertemamøde Formulering af rammeaftale og fokusområder 9

10 Hvad er vi nået frem til? 4 forslag til fokusområder til jeres prioritering Styrket samarbejde om udvalgte målgrupper og tilbud. Der er behov for et mere forpligtigende samarbejde om at skabe og vedligeholde fagligt attraktive og specialiserede miljøer Brugerinddragelse som et middel til at samarbejde tættere med brugerne, deres pårørende og deres interesseorganisationer for at skabe en fælles dialog om områdets udvikling og fremtid samt fokus på mål og progression i den enkelte sag Styring handler både om styringsudfordringen i forhold til overholde budgetterne på det specialiserede social- og undervisningsområde, monitorere udviklingen på området og styrke arbejdet omkring måling af effekten af det sociale arbejde. Formen for rammeaftalen er koncentreret om, at afbureaukratisere rammeaftalen. 10

11 Hvad er vi nået frem til? 4 forslag til fokusområder til jeres prioritering Styrket samarbejde Styrket samarbejde om (nye) målgrupper Samarbejdsmodeller: Fællesejede højt specialiserede tilbud for de mest specialiserede målgrupper Klyngesamarbejde imellem 3 til 4 kommuner Tilbud der (kan) drives i én kommune pa baggrund af kvalitet, driftseffektivitet og faglighed. Fælles udviklingspulje Større forståelse og samarbejde om videndeling Udvikle ramme for bedre og mere smidigt samarbejde mellem myndighed og tilbud Nyspecialisering: Nye fælles tilbud som tværkommunale matrikelløse tilbud til mindre målgrupper fx rejsende teams/konsulentbistand Brugerinddragelse Fokus på recovery og rehabilitering Fokus på øget anvendelse og fælles metodik i forhold til fastsættelse af individuelle mål, udarbejdelse af handleplaner samt opfølgning Ændre samarbejdet ved at Inddrage brugerne som en integreret del af kommende rammeaftaleprocesser Bedre samarbejde og bedre overdragelse mellem psykiatri i region og kommuner En afdækning af bruger- og pårørendesamarbejde, der allerede er i dag for identificere de steder, hvor det skal styrkes Samarbejde på tværs af kommunerne om metodeudvikling og udviklingsprojekter og inddrage brugerne i dette arbejde. 11

12 Hvad er vi nået frem til? 4 forslag til fokusområder til jeres prioritering Styring Videndeling ift. styringstiltag og styringsredskaber Fokus effekten og kvaliteten af de tilbud vi leverer fx gennem udvikling af fælles redskaber/standarder. Udvikling eller formulering af gennemsigtige forpligtende samarbejds- og styringsmodeller. Visitation og handleplaner: Styrket samarbejde mellem myndighed og drift blandt andet ift. at få visiteret korrekt og løbende, og ift. at følge op på handleplaner og progression Udgående specialistteams, hvor et matrikelbundet tilbud med høj specialistviden kan rådgive andre kommuner Oprettelse af jobsøgningsbank for medarbejdere for at øge viden om eksisterende og nødvendige kompetencer 12 Formen for rammeaftalen At rammeaftalens varighed øges fra et til to år for at sikre bedre tid til den fælles udvikling At rammeaftalen formidles i en mere overordnet politisk form som der tages politisk stilling til på samme måde som rammeaftalen i dag. Selve aftalen forkortes og fokuseres politisk Rammeaftalen opdeles derved i et politisk og i et administrativt dokument At de bagvedliggende dokumenter som styringsog udviklingsaftaler formidles gennem rammeaftalesekretariatets hjemmeside og til de relevante nøglepersoner direkte Tidlig inddragelse af politikere, fagpersoner og brugere i fremtidige rammeaftaleprocesser

13 Hvad siger brugerne og fagpersonerne? Brugerne siger Etablering af et kompetencecenter. Et kompetencecenter der fastholder, udvikler og formidler faglige metoder/redskaber til de relevante tilbud i regionen Der var særligt et udtryk om, at der for hver målgruppe skulle formuleres en mini-strategi der var baseret på en række valg omkring hvilken type af samarbejde der matchede den enkelte målgruppe samt faglighed, økonomi, udvikling mv. Brugerne siger Vi ønsker mere dialog om udviklingen og mulige løsninger gerne i dialogbaserede forpligtigende samarbejder Vi ønsker fokus på overgange mellem myndighed og tilbud og mellem fx psykiatriske afdeling og kommunale tilbud Vi ønsker mere fokus på individuelle mål, handleplaner og rehabilitering Brugerne siger Større videndeling mellem kommuner. Det blev foreslået at der skete en mere systematisk videndeling mellem kommunerne i regionen. Videndeling forstås meget bredt og kan både være fagligt eller i forhold til arbejdstilrettelæggelse mv.) Fagpersonerne siger Mere forpligtigende samarbejde om tilbud enten på tværs af alle kommuner eller i klyngesamarbejder af 3 til 4 kommuner - fx nye målgrupper borgere med dobbeltdiagnoser Samarbejde om de mest komplekse autister Der ønskes mere samarbejde om metodeudvikling og udviklingsprojekter Fagpersonerne siger Den direkte brugerinddragelse fungerer på det enkelte tilbud men skal styrkes. Der ønskes et bedre samspil mellem myndighed og udfører ny styringsdialog i rammeaftalerne, som indeholder en kontinuerlig justering af tilbud ud fra en forventning om, at borgeren har udviklet sig. Fagpersonerne siger Solidariske samarbejdsmodeller på tværs af kommuner Kigge på positive incitamenter: Tomme pladser. Jo dygtigere, jo hurtigere bliver vi arbejdsløse Kommuner kan specialisere sig inden for hver deres område, så alle har en specialistviden, hvormed kommunerne kan hente viden i deres nærområde, og rammeaftalen kan således forpligte, hvor specialiseringen sker. Brugerne siger Vi ønsker at blive inddraget tidligt i processen for at være med til at formulere indhold i rammeaftalen Fælles evaluering af udvalgte temaer/indsatser. Mål- Ressourcer-Resultater. (For at få en bedre viden om hvilke sociale indsatser der virker.) Fagpersonerne siger Flerårige rammeaftaler med faglig fleksibilitet i tilbud, som tager højde for, hvis kommunens behov ændres Politisk forpligtelse i rammeaftalerne 13

14 Aktuelle fokusområder Fokusområder i rammeaftale 2017 Proces for fornyet politisk grundlag for rammeaftale 2018 ny Kommunikationsområdet fortsat fra 2016 Økonomi fortsat fra 2016 Hjemløshed/Socialt udsatte - ny Fokusområder i rammeaftale 2018 Hvad skal være den politisk definerede retning for det specialiserede socialområde i rammeaftalen? Hvad er ambitionsniveauet for et styrket samarbejde? I har ordet! Psykiatriområdet - Bedre kvalitet i støtten til borgere i grænseområdet mellem psykiatri-, socialpsykiatrisk- og misbrugsområdet og som har voldelig risikoadfærd - ny 14

15 FREDAG D. 7. APRIL 2017 Drøftelse af fokusområder 15

16 Drøftelse af fokusområder før kaffepausen 1 I bedes bordvis diskutere de fokusområder og underliggende fokuspunkter. Prioriter mellem fokusområderne Styrket samarbejde, Brugerinddragelse og Styring. Diskutere bordvist fokuspunkterne i det højst prioriterede fokusområde(20 min). 2 Vælg de vigtigste fokuspunkter som I ønsker der skal arbejdes med i rammeaftale 2018 eller tilføj hvis der mangler de rigtige fokuspunkter. 3 Diskutere bordvist fokuspunkterne i det 2. højst prioriterede fokusområde(15 min) Vælg de vigtigste fokuspunkter som I ønsker der skal arbejdes med i rammeaftale 2018 eller tilføj hvis der mangler de rigtige fokuspunkter. 16

17 Coffee break 17

18 Drøftelse af fokusområder efter kaffepausen 1 Placer de prioriterede fokuspunkter fra den foregående diskussion i den udleverede matrix (10 min) Prioritering MÆRKBAR POSITIV FORSKEL FOR BORGERE OG PÅRØRENDE Beskriv bordets 2 til 3 prioriterede fokuspunkter på de udleverede A3 2 plakater (15 min) BEDRE RAMMER FOR DEN KOMMUNALE OPGAVELØSNING 3 Vælg en repræsentant for bordet der i plenum præsenterer det højest prioriterede fokuspunkt og begrund kort. 18

19 FREDAG D. 7. APRIL 2017 Opsamling på prioriterede fokusområder 19

20 FREDAG D. 7. APRIL Mentimeter måling GÅ TIL KODE

21 FREDAG D. 7. APRIL Mentimeter måling GÅ TIL KODE 21

22 FREDAG D. 7. APRIL 2017 Den videre proces herfra 22

23 Den videre proces herfra April 2017 Maj-juni 2017 August-oktober 2017 FASER Afholdelse af Politisk temadag Udarbejdelse af oplæg til rammeaftale 2018 Godkendelsesproces AKTIVITETER Prioritering og fokusering af fokusområder Rammeaftalen skrives Involvering af dialogforum Udkast til rammeaftale inklusiv output fra den politiske temadag behandles på administrativt og politisk niveau i K17 og KKR Sendes til godkendelse i Kommunerne og regionsråd Rammeaftalen godkendes i kommunerne Rammeaftalen for 2018 sendes til Socialstyrelsen senest 15. oktober

24 FREDAG D. 7. APRIL 2017 Afrunding 24

25 Tak for i dag 25

Politikertemamøde - drøftelse af rammeaftale 2018 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Politikertemamøde - drøftelse af rammeaftale 2018 på det specialiserede social- og undervisningsområde Rammeaftale 2018 Hvad skal vi samarbejde om på det specialiserede social- og undervisningsområde i Region Sjælland? FREDAG D. 7. APRIL 2017, SØRUP HERREGAARD, SØRUPVEJ 26, 4100 RINGSTED FRA KL. 09.30 TIL

Læs mere

Rammeaftale 2018 og 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Rammeaftale 2018 og 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde Rammeaftale 2018 og 2019 Hvad skal vi samarbejde om på det specialiserede social- og undervisningsområde i Region Sjælland? Rammeaftale 2018 og 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Læs mere

Kick-off møde for rammeaftalen 2018

Kick-off møde for rammeaftalen 2018 FREDAG D. 25 NOVEMBER 2016 Kick-off møde for rammeaftalen 2018 Dialog om udvikling af rammeaftale 2018 for det specialiserede socialområde Dagens program 08.30 VELKOMMEN OG DAGENS PROGRAM 08.45 OPLÆG FRA

Læs mere

Bilag 11: Ny proces for rammeaftale 2018

Bilag 11: Ny proces for rammeaftale 2018 Bilag 11: Ny proces for rammeaftale 2018 Politikertemamøde om rammeaftalen den 7. april 2017 side 3 Møde med fagpersoner den 17. marts 2017 side 38 Møde med det regionale dialogforum og handicapråd den

Læs mere

Bilag 11: Ny proces for rammeaftale 2018

Bilag 11: Ny proces for rammeaftale 2018 Bilag 11: Ny proces for rammeaftale 2018 Politikertemamøde om rammeaftalen den 7. april 2017 side 3 Mentimetermåling - side 38 Møde med fagpersoner den 17. marts 2017 side 41 Møde med det regionale dialogforum

Læs mere

Bord 1 Bord 2 Bord 3 Bruno Lind Charlotte Houlberg Inger Marie Vynne

Bord 1 Bord 2 Bord 3 Bruno Lind Charlotte Houlberg Inger Marie Vynne Bordplan Bord 1 Bord 2 Bord 3 Jørgen Solmose Henrik Aakast Kenneth Nielsen Kaje Brolykke Eiding Lars Kunov Peter Vonsild Arne Pedersen Dan Kiving Lene Danielsen Morten Løvschall Lars Aarøe Hansen Niels

Læs mere

DRØFTELSE OM RAMMEAFTALE PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIAL- OG UNDERVISNINGSOMRÅDE

DRØFTELSE OM RAMMEAFTALE PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIAL- OG UNDERVISNINGSOMRÅDE DRØFTELSE OM RAMMEAFTALE 2018-2020 PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIAL- OG UNDERVISNINGSOMRÅDE Scandic Roskilde Ved Ringen 2 4000 Roskilde Fredag den 26. oktober VELKOMST, PROGRAM SAMT KORT OM PROCES MED RAMMEAFTALE

Læs mere

POLITISK TEMADAG - VISIONER FOR DET FÆLLESKOMMUNALE SAMARBEJDE. 28. april 2017 kl Musikkens Hus, Aalborg

POLITISK TEMADAG - VISIONER FOR DET FÆLLESKOMMUNALE SAMARBEJDE. 28. april 2017 kl Musikkens Hus, Aalborg POLITISK TEMADAG - VISIONER FOR DET FÆLLESKOMMUNALE SAMARBEJDE Rammeaftalen 2018 Hvad skal vi samarbejde om på det specialiserede socialområde i Nordjylland? 28. april 2017 kl. 11.30-15.00 Musikkens Hus,

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

Opsamling fra kick-off mødet. Drøftelser om temaer, problemstillinger og visioner

Opsamling fra kick-off mødet. Drøftelser om temaer, problemstillinger og visioner Opsamling fra kick-off mødet Drøftelser om temaer, problemstillinger og visioner OPSAMLING Første bud på temaer og problemstillinger som kommunerne kan håndtere sammen eller hver for sig 2 Opsummering

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Rammeaftale 2018 Samarbejdet om opgaverne på det specialiserede socialområde i Region Sjælland fælles udfordringer og muligheder

Rammeaftale 2018 Samarbejdet om opgaverne på det specialiserede socialområde i Region Sjælland fælles udfordringer og muligheder Rammeaftale 2018 Samarbejdet om opgaverne på det specialiserede socialområde i Region Sjælland fælles udfordringer og muligheder Kære deltager, Onsdag den 18. januar afholdes et møde mellem det regionale

Læs mere

Fagligt symposium om rammeaftale Baggrund og formål:

Fagligt symposium om rammeaftale Baggrund og formål: Fagligt symposium om rammeaftale 2018-2019 Baggrund og formål: Involverende og engagerende proces for implementering af rammeaftale 2018-2019 Ønske om at involvere den strategiske ledelse mere og tidligere

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Rammeaftale 2017 Ledelsesresume Udviklingsstrategi og Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland 1 Resume: De 17

Læs mere

De tre faglige sessioner

De tre faglige sessioner De tre faglige sessioner 1 Specialisering afspecialisering, nyspecialisering, muligheder og problemstillinger 2 Rehabilitering og recovery 3 Kvalitet, effekt og evidens 1 2 SPECIALISERING AFSPECIALISERING,

Læs mere

Referat Regionalt Dialogforum 1. juni 2016

Referat Regionalt Dialogforum 1. juni 2016 Referat Regionalt Dialogforum 1. juni 2016 Deltagere Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Mitzi Reinau, Danske Handicaporganisationer Jens Barfoed,

Læs mere

NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR ORIENTERING OG DRØFTELSE V/ Bruno Lind, Styregruppen RS

NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR ORIENTERING OG DRØFTELSE V/ Bruno Lind, Styregruppen RS NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR ORIENTERING OG DRØFTELSE V/ Bruno Lind, Styregruppen RS National koordinationsstruktur I Regeringen vil: Etablere en ny dialogbaseret national koordinationsstruktur for den

Læs mere

Workshop om samarbejde ift. borgere med svære spiseforstyrrelser

Workshop om samarbejde ift. borgere med svære spiseforstyrrelser Workshop om samarbejde ift. borgere med svære spiseforstyrrelser INDLEDNING: FORMÅL NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR CENTRALE UDMELDINGER PROGRAM Workshoppens formål Behandling af Socialstyrelsens centrale

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland

Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland Bilag 6 til Rammeaftale 2018 Gældende pr. 1.1. 2018 Organisering af det fælleskommunale- og regionale samarbejde på det specialiserede socialområde i Midtjylland Det midtjyske samarbejde på socialområdet

Læs mere

Klyngesamarbejdet på voksenspecialundervisningsområdet Februar Årsrapport 2015

Klyngesamarbejdet på voksenspecialundervisningsområdet Februar Årsrapport 2015 Klyngesamarbejdet på voksenspecialundervisningsområdet Februar 2016 Årsrapport 2015 Udvikling, efterspørgsel og kapacitet i region Sjælland på voksenspecialundervisningsområde Resumé Klyngerne på voksenspecialundervisningsområdet

Læs mere

Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund

Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund N OTAT KKR HOVEDSTADEN Regionalt Dialogforum den 16. april 2015 Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund Deltagerliste Steen Christiansen,

Læs mere

Workshop om Rammeaftalen

Workshop om Rammeaftalen Workshop om Rammeaftalen Program 09.00 Velkommen 09.30 Session 1: Temadrøftelser om Mestring af eget liv 12.00 Frokost 12.45 Session 2: Temadrøftelser om Målgrupper konkrete udfordringer 14.20 Incitamenter

Læs mere

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2017 Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Styringsaftale 2017 Udviklingsstrategi 2017 Indhold

Læs mere

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne Januar 2011 Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne KL har udviklet et værktøj til selvanalyse af visitationsprocessen på børnefamilieområdet

Læs mere

Referat Regionalt Dialogforum 23. november 2016

Referat Regionalt Dialogforum 23. november 2016 Referat Regionalt Dialogforum 23. november 2016 Deltagere Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Mitzi Reinau, Danske Handicaporganisationer Jens

Læs mere

Sundhedspolitisk Dialogforum

Sundhedspolitisk Dialogforum Sundhedspolitisk Dialogforum D. 22. oktober 2015 Oplæg om Det psykiatriske område (kommunale og regionale snitflader) Sundhed og psykisk sygdom Mennesker, der har en alvorlig psykisk sygdom som f.eks.

Læs mere

Sundhedspolitisk Dialogforum 9. marts 2017

Sundhedspolitisk Dialogforum 9. marts 2017 Sundhedspolitisk Dialogforum 9. marts 2017 Dagens program 08.00-08.30: Fælles morgenkaffe 08.30-08.45: Velkomst og status på Sundhedsaftalen 2015-2018 v. Anders Broholm, næstformand for Sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

UDVALG Socialdirektørforum. MØDE Døgnseminar for Socialdirektørforum den oktober STED Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart (Hotel Sixtus)

UDVALG Socialdirektørforum. MØDE Døgnseminar for Socialdirektørforum den oktober STED Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart (Hotel Sixtus) UDVALG Socialdirektørforum MØDE Døgnseminar for Socialdirektørforum den 22. - 23. oktober 2015 STED Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart (Hotel Sixtus) STARTTID 22-10-2015 12:00:00 SLUTTIDSPUNKT 23-10-2015

Læs mere

Ledelse, der løfter naturfagsundervisningen

Ledelse, der løfter naturfagsundervisningen naturfagsundervisning Mål for temadagen at skabe et fælles vidensgrundlag om naturfagsundervisning blandt skoleledere, naturfagskoordinatorer og lokale ressourcepersoner. at tydeliggøre sammenhæng mellem

Læs mere

Den nære psykiatri i Midtjylland

Den nære psykiatri i Midtjylland Den nære psykiatri i Midtjylland Udspil til vision, målgrupper og handlingsrum Alliancen om den nære psykiatri 8. juni 2018 Patient- og pårørendeforeninger Praktiserende læger (PLO Midt) Region Midtjylland

Læs mere

Den nære psykiatri i Midtjylland

Den nære psykiatri i Midtjylland Den nære psykiatri i Midtjylland Udspil til vision, målgrupper og handlingsrum Alliancen om den nære psykiatri Juni 2018 godkendt af Kontaktudvalget d. 31. august 2018 Patient- og pårørendeforeninger Praktiserende

Læs mere

Mødedato: 30. august 2018 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 30. august 2018 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 30. august 2018 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Handicaprådets fokuspunkter og arbejdsplan for denne periode - Kl. 14:00-14:30 2 2

Læs mere

Chefmøde om rammeaftale / Temamøde om fokusområder, videndeling og organisering

Chefmøde om rammeaftale / Temamøde om fokusområder, videndeling og organisering Chefmøde om rammeaftale 2018-2020 -23/11-18 - Temamøde om fokusområder, videndeling og organisering Præsentation af deltagerne Baggrund og formål Involverende og engagerende proces for implementering af

Læs mere

VISION FOR FREMTIDIGT SAMARBEJDE: Tættere klyngesamarbejde om sikrer tilbudsviften

VISION FOR FREMTIDIGT SAMARBEJDE: Tættere klyngesamarbejde om sikrer tilbudsviften VISION FOR FREMTIDIGT SAMARBEJDE: Tættere klyngesamarbejde om sikrer tilbudsviften 1. BESKRIVELSE: Der etableres 3- klynger med -5 kommuner hver. Inden for hver klynge er der et tæt samarbejde om indsatsen

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET. Kl på Orion, Københavnsvej 33, 3400 Hillerød

UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET. Kl på Orion, Københavnsvej 33, 3400 Hillerød DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET Onsdag den 25. juni 2008 Kl. 16.30 på Orion, Københavnsvej 33, 3400 Hillerød Møde nr. 5 Medlemmer: Bente Møller

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Sundhedsaftalen :

Sundhedsaftalen : Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

9 Ankestyrelsen, statistik for Struer kommune Udpegning af fokus områder for arbejdet i Vision og pejlemærker for Rammeaftale

9 Ankestyrelsen, statistik for Struer kommune Udpegning af fokus områder for arbejdet i Vision og pejlemærker for Rammeaftale Handicaprådet Referat Møde 29. marts 2017 kl. 16:00-18.00 i mødelokale 1 Tilstede: Gert Lund, Mona Rask, John Børsting (suppleant for Per Ravn), Lene Rysgaard Lene Hornstrup, Tine Hammer, Steen Jakobsen,

Læs mere

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE SVENDBORG KOMMUNE, TRAFIK OG INFRASTRUKTUR PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE Udbud September 2016 1. Aftalens baggrund og overordnede formål Partneringaftalens formål er at skabe de bedst

Læs mere

14. OKTOBER 2016 Opsamling på drøftelser - Politisk dialogmøde d. 12. oktober 2016

14. OKTOBER 2016 Opsamling på drøftelser - Politisk dialogmøde d. 12. oktober 2016 14. OKTOBER 2016 Opsamling på drøftelser - Politisk dialogmøde d. 12. oktober 2016 Drøftelse 1: Psykiatritemaer Alle tre psykiatritemaer vurderes relevante Særligt stor opbakning til tema 2 (akutområdet)

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2018 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 N OTAT KKR HOVEDSTADEN Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 Deltagerliste Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Kirsten Elise Hove, Danske

Læs mere

Rammeaftale Udviklingsstrategi. Præsentationsmateriale fra Fælleskommunalt sekretariat Marts 2012

Rammeaftale Udviklingsstrategi. Præsentationsmateriale fra Fælleskommunalt sekretariat Marts 2012 Rammeaftale 2013- Udviklingsstrategi Præsentationsmateriale fra Fælleskommunalt sekretariat Marts 2012 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde Rammeaftale på det specialiserede

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Målbillede for socialområdet

Målbillede for socialområdet Målbillede for socialområdet En ramme for en flerårig planlægning af det regionale socialområde Et socialområde med borgeren som aktiv medborger Faglig indsats af høj kvalitet, målrettet den enkelte borger

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Udkast Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4 Sammenfatning

Læs mere

Rådgivningskatalog. Omlægning til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats

Rådgivningskatalog. Omlægning til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats Omlægning til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats Indledning...3 Forud for rådgivningsdagen...5 Efter rådgivningsdagen...5 1.Styringsgrundlag...6 2. Forandringsteori...7 3. Erfaringer med

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Skabelon Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4

Læs mere

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER . TEMADAG TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER Karen K. Eriksen og Eva M. Burchard Konsulenter i Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse i praksis Formål 2016-2018 Center for

Læs mere

PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD. v/ Mogens Raun Andersen

PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD. v/ Mogens Raun Andersen PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD v/ Mogens Raun Andersen HJERNESKADEOMRÅDET Baggrund: Hjerneskadeområdet Baggrund og status 2013/14 Fokusområde i rammeaftale 2012, 2013

Læs mere

VORES PERSONALEPOLITIK. Guide BUPL BØRNE- OG UNGDOMSPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

VORES PERSONALEPOLITIK. Guide BUPL BØRNE- OG UNGDOMSPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND VORES PERSONALEPOLITIK Guide BØRNE- OG UNGDOMSPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Introduktion En personalepolitik kan laves på mange måder, men den bedste personalepolitik skabes, når alle i institutionen bliver

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overordnet ambition... 4 Temaer... 4 1. Ministertema: anbragte børn og unges undervisning/uddannelse... 4 2. Det gode ældre liv for borgere med

Læs mere

Rammeaftale

Rammeaftale Rammeaftale 2019-2020 Rammeaftalen for det specialiserede socialområde ogspecialundervisningsområdet for de 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark Syddanmark Indledning Kommunerne bærer ansvaret for

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

SAMMEN OM PSYKIATRI FÆLLES SPROG, FÆLLES FORSTÅELSE, FÆLLES ANSVAR. 22 Syddanske kommuner og Region Syddanmark

SAMMEN OM PSYKIATRI FÆLLES SPROG, FÆLLES FORSTÅELSE, FÆLLES ANSVAR. 22 Syddanske kommuner og Region Syddanmark SAMMEN OM PSYKIATRI FÆLLES SPROG, FÆLLES FORSTÅELSE, FÆLLES ANSVAR 22 Syddanske kommuner og Region Syddanmark SAMMEN OM PSYKIATRI FÆLLES SPROG, FÆLLES FORSTÅELSE, FÆLLES ANSVAR Baggrund Mange borgere med

Læs mere

NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR, SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER OG FORPLIGTENDE SAMARBEJDE. v. Rammeaftale Sjælland

NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR, SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER OG FORPLIGTENDE SAMARBEJDE. v. Rammeaftale Sjælland NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR, SOCIALSTYRELSENS CENTRALE UDMELDINGER OG FORPLIGTENDE SAMARBEJDE v. Rammeaftale Sjælland National koordinationsstruktur: Socialstyrelsens rolle og centrale udmeldinger Socialstyrelsen

Læs mere

Direktørmøde - Rammeaftale Sjælland 5. maj 2017 kl

Direktørmøde - Rammeaftale Sjælland 5. maj 2017 kl Direktørmøde - Rammeaftale Sjælland 5. maj 2017 kl. 9.00-11.00 9.00 Velkomst og indledning v/bruno Lind, Styregruppen 9.05 Siden sidst v/ Styregruppen Rammeaftale Sjælland m.v. Nyt fra Koordinationsforum

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. KKR konference v/ Henrik Stahl Nielsen & Sidsel Busch

Den koordinerende indsatsplan. KKR konference v/ Henrik Stahl Nielsen & Sidsel Busch Den koordinerende indsatsplan KKR konference 30.3 2016 v/ Henrik Stahl Nielsen & Sidsel Busch Koordinerende indsatsplaner Retningslinjer udarbejdet af Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen i fælleskab i

Læs mere

Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde

Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde Udgifter til det specialiserede socialområde er stigende. Derfor er det vigtigere end

Læs mere

Referat Regionalt Dialogforum Hovedstaden 16. november

Referat Regionalt Dialogforum Hovedstaden 16. november Referat Regionalt Dialogforum Hovedstaden 16. november 2015 Deltagere Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Kirsten Elise Hove, Danske Handicaporganisationer

Læs mere

SOCIALOMRÅDET Ved Niels Arendt Nielsen, Kontorchef for Socialpolitik, KL.

SOCIALOMRÅDET Ved Niels Arendt Nielsen, Kontorchef for Socialpolitik, KL. SOCIALOMRÅDET Ved Niels Arendt Nielsen, Kontorchef for Socialpolitik, KL Emner KL s socialudvalg vi skal gentænke socialpolitikken! Nødvendigt med en anden dagsorden! Styring af det specialiserede socialområde

Læs mere

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN KKR-mål for sundhed Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen - 2016 KKR HOVEDSTADEN Indledning I KKR-Hovedstaden har vi en fælles ambition. Vi vil sammen

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET. Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden FÆLLES MÅL FOR DET TVÆRGÅENDE HØJT SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDET 2017 Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden INDLEDNING I h o v e d s t a d s r e g i o n e

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET Onsdag den 25. juni 2008 Kl. 16.30 på Orion, Københavnsvej 33, 3400 Hillerød Møde nr. 5 Medlemmer:

Læs mere

Temadag for brugerorganisationer, politikere og embedsmænd 2014

Temadag for brugerorganisationer, politikere og embedsmænd 2014 Temadag for brugerorganisationer, politikere og embedsmænd 2014 Udfordringer og nytænkning på det specialiserede socialområde i et nordjysk perspektiv med fokus på retssikkerhed for den udsatte borger,

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Workshop nr. 423 tirsdag den 28. november 2017 kl. 10:15-11:30

Workshop nr. 423 tirsdag den 28. november 2017 kl. 10:15-11:30 Workshop nr. 423 tirsdag den 28. november 2017 kl. 10:15-11:30 AMR har ikke mod på genvalg revitalisering af AMO Arbejdsmiljøorganisationen i PPG/Dyrup Ulla Siggaard EHS Manager Scandinavia Architectural

Læs mere

PROJEKT - UDSATTE FAMILIER

PROJEKT - UDSATTE FAMILIER PROJEKT - UDSATTE FAMILIER Målgruppe: Udsatte familier som modtager familiebehandling eller har anbragte børn og som samtidig har en beskæftigelsessag i BSF. Ca. 420 familier, med ca. 1.100 individer,

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309476 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftaftale for Socialområdet 2013 og den afledte effekt for målopfyldelsen

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

Syn & Hjerne den 6. og 7. september 2017

Syn & Hjerne den 6. og 7. september 2017 Syn & Hjerne den 6. og 7. september 2017 Baggrund for National koordination Evalueringen af kommunalreformen påpegede en bekymring for uhensigtsmæssig afspecialisering af det mest specialiserede socialområde

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere

KKR N OTAT. Referat af møde i Dialogforum Hovedstaden den 24. oktober 2014

KKR N OTAT. Referat af møde i Dialogforum Hovedstaden den 24. oktober 2014 N OTAT KKR HOVEDSTADEN Referat af møde i Dialogforum Hovedstaden den 24. oktober 2014 Deltagerliste Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Kirsten

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

Forslagsstiller Ændringsforslag Foreslået handling Administrationens bemærkninger 1. Jorun Bech (A) Side 19, 2. punkt om Sociale klausuler, 2.

Forslagsstiller Ændringsforslag Foreslået handling Administrationens bemærkninger 1. Jorun Bech (A) Side 19, 2. punkt om Sociale klausuler, 2. Ændringsforslag til Regionsrådets strategi 2018-2021 (version af 9. april 2018) Forslagsstiller Ændringsforslag Foreslået handling Administrationens bemærkninger 1. Jorun Bech (A) Side 19, 2. punkt om

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden SOLRØD KOMMUNE Job- og SocialCenteret REFERAT Emne: Referat af møde i Handicaprådet Mødedato: 7. december 2015 Kl.: 17-19.00 Sted: Lokale 1B Til: Arne Pedersen, Jane Noer, Mette Cadovious, Brian Mørch,

Læs mere

Opstart af en ny samlet socialpolitik Velkommen!

Opstart af en ny samlet socialpolitik Velkommen! Opstart af en ny samlet socialpolitik Velkommen! Oplæg til opstartsarrangement d. 13. januar 2015 Program for eftermiddagen Velkomst Forslag til værdier og vision i ny socialpolitik ved udvalgsformand

Læs mere

Ramme for udvikling af en stærk psykiatri - 1

Ramme for udvikling af en stærk psykiatri - 1 Ramme for udvikling af en stærk psykiatri - 1 - en del af Aarhus Universitetshospital Psykiatri og Social Baggrund Direktionen i Region Midtjylland og psykiatri- og socialledelsen har besluttet at igangsætte

Læs mere

Ad dagsordenspunk 1. STU - Ungdomsuddannelse til unge med særligt

Ad dagsordenspunk 1. STU - Ungdomsuddannelse til unge med særligt N OTAT KKR S J Æ L L A N D Referat fra møde i dialogforum KKR Sjælland den 23. september 2014 Mødested: Solrød Kommune, Solrød Center 1, mødelokale 125, 2680 Solrød Deltagere: DH: Lene Danielsen, Morten

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Udvalget for det specialiserede børne- og voksenområde

Udvalget for det specialiserede børne- og voksenområde Afrapportering Udvalget for det specialiserede børne- og voksenområde April 2019 Dokumentnummer: 2018-015569-55 Side 1 / 29 Indhold Baggrund... 2 Udvalgets opgave og sammensætning... 2 Referencegruppe...

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Årsrapport 2014 fra Netværket for Voksne Sindslidende

Årsrapport 2014 fra Netværket for Voksne Sindslidende Årsrapport 2014 fra Netværket for Voksne Sindslidende Baggrund: Styregruppen for Rammeaftale Sjælland har besluttet at nedsætte en række permanente netværksgrupper, 1) Børn og Unge, 2) Voksne handicappede,

Læs mere

Referat fra møde i Handicaprådet for Solrød Kommune Mandag den 29. oktober 2018

Referat fra møde i Handicaprådet for Solrød Kommune Mandag den 29. oktober 2018 SOLRØD KOMMUNE Job- og SocialCenteret Referat Emne: Referat af møde i Handicaprådet Mødedato: 29. oktober 2018 Kl.: 17.00-19.00 Sted: Lokale 125B Deltagere: Arne Pedersen, Mette Cadovius, Helle Zelasny,

Læs mere

Overordnet politik for samarbejde med pårørende

Overordnet politik for samarbejde med pårørende Overordnet politik for samarbejde med pårørende Psykiatri og Handicap 2015 Udkast 5.02.2015 Indledning Overordnet politik for samarbejde med pårørende Denne politik er en overordnet politik for samarbejde

Læs mere

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN KKR-mål for sundhed Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen - 2016 KKR HOVEDSTADEN Indledning I KKR-Hovedstaden har vi en fælles ambition. Vi vil sammen

Læs mere

At sikre at ressourcerne til ældreområdet anvendes, så de skaber størst mulig værdi for borgerne.

At sikre at ressourcerne til ældreområdet anvendes, så de skaber størst mulig værdi for borgerne. Kommissorium Analyse af ældreområdet 2018 Social- og Sundhedsudvalget har på sit møde den 7. maj 2018 ønsket en tids- og handleplan for gennemførelsen af en analyse samt en række tiltag på ældreområdet.

Læs mere

ØKONOMIANALYSER. På det specialiserede Socialområde

ØKONOMIANALYSER. På det specialiserede Socialområde ØKONOMIANALYSER På det specialiserede Socialområde Baggrund K17 og KKR Sjælland tiltrådte marts-april 2015 styregruppens forslag til analyser og tidsplan som oplæg til en flerårig aftale i forbindelse

Læs mere