Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Valgfag 12: Ledelse og coaching

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Valgfag 12: Ledelse og coaching"

Transkript

1 Studievejledning med undervisningsplan Efterår 2012 Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Valgfag 12: Ledelse og coaching 10 ECTS point Diplomuddannelse i ledelse 1

2 Indholdsfortegnelse Velkommen til modulet... 3 Form og undervisningen... 3 Forberedelse til undervisningen... 4 Studiegruppedage... 4 Refleksionsrum... 4 Litteratur... 4 Eksamensform og vejledning... 5 Vejledning... 7 Krav til opgaven, hvis man skriver i gruppe... 7 Bedømmelse efter 7- skalaen... 8 Tilmelding og framelding til eksamen... 8 Generelt... 9 Studiestøttende aktiviteter... 9 Kvalitetssikring og evaluering af modulet... 9 Rammer... 9 Ob 1: Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Vf 12: Ledelse og coaching Undervisningsplan (skitse)

3 Velkommen til modulet Først og fremmest vil vi i Ledelse og organisation/kleo byde dig velkommen til disse to moduler. I studievejledningen har vi samlet alle de relevante informationer, du får for brug gennem forløbet. Den er udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om diplomuddannelsen i ledelse nr. 146 af 23/02/2011, studieordning pr. 01/07/2011 og gældende eksamens bekendtgørelse. Bagerst i studievejledningen finder du links til de forskellige bekendtgørelser. Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon / Copenhagen Coaching Center på , hvis der er informationer, du mangler. Form og undervisningen Generelt er vores undervisning på diplomuddannelserne bygget op om forskellige læringsaktiviteter, der har til formål at udvikle din måde at tænke, være og lære på. Læringen bygger på dine erfaringer og oplevelser fra din organisation. Derfor gennemføres modulerne ud fra den læringsforståelse, at du bedst tilegner dig vi- den, færdigheder og kompetencer ved at reflektere over teori i forhold til din praksis. Her udfordres du på dine erfaringer, begreber og forestillinger om ledelse og organisation. Endvidere søger undervisningen at blotlægge og reflektere over de teorier om praksis, der ligger bag dine handlinger, relationer og iagttagelser af ver- den. Din læreproces er derfor fokuseret på opgaver og løsninger, hvor underviseren er facilitator for læreprocessen 1. Vi fokuserer altid på, hvad der virker i praksis. Derfor har vi valgt ikke at følge én bestemt teoretisk tilgang. Vi ønsker, at du kritisk skal blive i stand til selv at vælge mellem de mest anvendte teorier på området. Vi kalder vores tilgang for det eklektiske princip. Ligeledes understøtter vi kritiske drøftelser af de forskellige teorier og metoder i forhold til deres videnskabsteoretiske ståsted, deres forklaringskraft og deres handlingsanvisende potentiale rettet mod din konkrete praksis. Vægtning af teori og praksis Hos os er relationen mellem teori og praksis dynamisk og dialektisk. Det vil sige, at du kommer til at spille en aktiv rolle som undersøger ved at udforske din og an- dres praksis. Det er noget, vi ansporer til og iscenesætter som en integreret del af undervisningen. Undervisningen indeholder på denne måde teoretisk tyngde, praksisnærhed og tilpas refleksiv afstand. Et centralt læringsmål (og eksamenskrav) er, at du bliver i stand til at foretage kompetente og etiske valg af ledelses- og styringsmetoder, der både er praksisrelevan- te, og samtidig teoretisk funderede og begrundede. At udvikle evnen og modet til at foretage komplicerede valg i en foranderlig verden (og at lede medarbejdere til at gøre det samme) er en massiv udfordring, der kræver en uddannelse med eftertryk på dannelse. Konkret betyder det, at undervisningens arbejdsform tager ud- gangspunkt i høj studieaktivitet. Det er en forudsætning, at du både arbejder selvstændigt med forberedelse til undervisningen og aktivt ved øvelser og debat i un- dervisningen. Undervisningen veksler mellem oplæg, dialog, debat, gruppeøvelser, samtaler, vejledning og studiegruppeaktiviteter. 1 (Berg, Morte Emil (2006): Coaching Å hjelpe ledere og medarbeidere til å lykkes. 2. Utgave, side 57. Oslo: Universitetsforlaget). 3

4 Forberedelse til undervisningen Du skal regne med at afsætte en del tid til forberedelse til de enkelte undervisningsgange, idet der til hver undervisningsgang typisk skal læses litteratur. Bemærk, at vi forventer, at du har læst litteraturen inden undervisningen også den første gang. Studiegruppedage De studerende organiseres i studiegrupper, som har en central rolle i forhold til at forholde sig til det læste stof og til at arbejde med det konkrete indhold på studie- gruppedagene. Refleksionsrum Vi anbefaler, at du gennem modulet har fokus på din egen læreproces og udfordring fra praksis via et såkaldt refleksionsrum. Der er forskellige metoder til at ar- bejde med eget refleksionsrum, og den mest anvendte er logbogsskrivningen. Derfor opfordrer vi til, at du før de enkelte undervisningsgange formulerer dine egne læringsmål i forhold til det tema og den litteratur, der er på dagsordenen for undervisningsgangen. Du bør efter undervisningen bruge tid på at overveje, hvilke cen- trale begreber, teorier og metoder samt hvilke eksempler fra din praksis, der har været i spil i forhold til læringsmålene. Logbogen bruges undervejs i forberedelsen, undervisningen, studiegruppedagene, mentordialoger og eksamensperioden og fastholder personlige og faglige læringspointer. Litteratur Det personlige Lederskab 1: Ledelse og kommunikation: Til dette modul er der 542 siders litteratur. Kommunernes Landsforening: Det gode børneliv, Kommuneforlaget, 2012 Danmarks Evalueringsinstitut: Børneperspektiver, Publikationen er udgivet i elektronisk form på: Haslebo, Maja Loua m.fl.: Anerkendende ledelse, Dansk Psykologisk Forlag, s Thygesen, Niels m. fl.: Tilliden & Magten om at lede og skabe værdi gennem tillid, Børsens Forlag, 2008, kap. 1-4 Signe Skov: Bundne opgaver. Hjemmeopgaver og eksamensopgaver på videregående uddannelser. Samfundslitteratur 2008 Stelter, Reinhard: Coaching læring og udvikling. Dansk Psykologisk Forlag, 2006, kap. 5 og 10 White, Michael: Reflecting- team work as definitional ceremony revisited i: Gecko: a journal of deconstruction and narrative ideas in the therapeutic prac- tice, vol. 1, 1999, s Rogers, Carl: The Attitude and Orientation of the Counselor, The Therapeutic Relationship as Experienced by the Client, Three Questions Raised by Other Viewpoints: Transference, Diagnosis, Applicability. I: Client- Centered Therapy, 1951/2003, Constable & Robinson Ltd, s , 65-88, Bauer, Joachim: Hverdagens resonansfænomener. I: Hvorfor jeg føler det du føler. Intuitiv kommunikation og hemmeligheden ved spejlneuroner, Borgen 2006, s Belin, Sverker: Den centrale pleje- og behandlingsopgave, Modoverføring, Parallelprocesser, Projektiv identifikation, Ubevidst identifikation. I: Galskabens magt, Hans Reitzels Forlag, 1997/2007, s

5 Oestrich, I: Kognitiv coaching når der ønskes effektivitet I: Gørtz, K. m.fl: Coaching i perspektiv, Hans Reitzels Forlag 2008, s Bakka, Jørgen Frode og Egil Fivelsdal (red.): Organisationsteoriens klassikere Fra Clausewitz og Weber til Simon og Drucker, Handelshøjskolens Forlag, 2008, s Pearce, W. Barnett: Kommunikation og skabelsen af sociale verdener, Dansk Psykologisk Forlag, 2007, kap Valgfag 12: Ledelse og coaching: Til dette modul er der 507 siders litteratur: Hede, Tobias Dam: Coaching samtalekunst og ledelsesdisciplin, Samfundslitteratur, 2010, s Hedelund, Lis m.fl.: Mundtlig eksamen med skriftlig materiale/synopsis. Samfundslitteratur Stelter, Reinhard: Tredje generations coaching en guide til narrativ- samskabende teori og praksis, Dansk Psykologisk Forlag, 2012, kap. 3, s Bonnerup, Birgitte og Hasselager, Annemette: Gruppen på arbejde organisationspsykologi i praksis, Hans Reitzels Forlag, 2008, kap. 2,4,5 og 7. Olsen, Thorkild og Asbjørn Molly: De tre domæner en guide for kontekstnavigatører, Arbejdspapir, Villa Venire A/S og Attractor A/S. Bertelsen M. & S. Ejlersen: Teamudvikling i relationer i R. Stelter & M. Bertelsen (red.). Team udvikling og læring, Dansk psykologisk Forlag, side Heinskov, Torben og Visholm, Steen (red.): Psykodynamisk organisationspsykologi på arbejde under overfladen, Hans Reitzels Forlag, 2004, kap. 2. Seligman, Martin E.P.: Lykkens Psykologi, Aschehoug Dansk Forlag, 2004, kap. 9. Beck, Judith S.: Kognitiv terapi teori, udøvelse og refleksion, Akademisk Forlag, 2009 (1995), 1. udg. 4. oplag, kap. 8,9,10. Tingleff, Henrik: Kognitiv Terapi - Metoder i hverdagen 2, Kognitivt Forlag, 2008, s Neenan, Michael og Windy Dryden: Dealing with troublesome emotions, Understanding the personal change proces. I: Lifecoaching, a cognitive- behavioural approach, Brunner- Routledge, 2003, s. 1-25, Eksamensform og vejledning I løbet af uddannelsen skal du som studerende stifte bekendtskab med flere forskellige former for bedømmelse, der alle har som centralt omdrejningspunkt at brin- ge den anvendte teori i spil med den virkelighed, som du er en del af. Det sker for at fastholde fokus på udviklingen af dine personlige handlekompetencer. Eksa- mensform og bedømmelse vil derfor afspejle den tilstræbte kompetenceudvikling i de enkelte moduler. Hvert modul afsluttes med en prøveform og bedømmelse, der samlet tilgodeser modulets formål og sikrer, at der kan foretages en individuel bedømmelse af dig som studerende. Mulige prøveformer kan være: 1. Mundtlig eksamen på baggrund af skriftligt materiale 2. Skriftlig eksamen 3. Skriftlig opgave med mundtligt forsvar. 5

6 Eksamen For Lederskab og Kommunikations- modulet anvendes flg. prøveform: Skriftlig prøve på baggrund af en personlig udviklingsplan PUP (DPL1) PUP en skal have temaet Lederskab og Kommunikation og skal være en reflekteret fremstilling af dit lederskab og valgte udfordring. Indholdet er derfor en fremstil- ling af dine refleksioner over eget perspektiv på eget professionelle lederskab, og hvilken betydning forskellige teoretiske perspektiver har for iagttagelse og konsti- tuering af din ledelsesidentitet og etik. Dette gøres i forhold til din praksis og den læring, som har fundet sted undervejs på modulet. Det er derfor din problemstil- ling, der er i fokus. Der lægges stor vægt på din evne til at bringe din egen lederrolle i spil gennem såvel teoretisk som praksisrelateret refleksion. PUP en skal indeholde følgende elementer: ü Titelblad ü Indledning ü Eventuel problemstilling ü Problemformulering der formulerer det spørgsmål, opgaven søger at besvare ü Analyse af teoretiske og eventuelt metodiske vinkler fra modulets litteratur vælges til at perspektivere den personlige udfordring ü Konklusion som refleksion over den indledende problemformulering ü Eventuel perspektivering hvor der knyttes an til egen læring i forbindelse med opgaven ü Litteraturliste redegører for 500 sider anvendt litteratur, heraf minimum 400 sider fra modulets litteraturliste. PUP en skal være på 6 sider med anslag pr. side og må maksimalt have et omfang af anslag inkl. mellemrum, eksklusiv standardblanket, titelblad, ind- holdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelt bilag. For Ledelse og Coaching- modulet anvendes flg. prøveform: Kombinationsprøve på baggrund af kort skriftligt materiale (valgfag) Det er en kombinationsprøve, hvor oplæg og mundtlig præsentation indgår samlet i bedømmelsen. Det skriftlige materiale er karakteriseret ved: at du selv formulerer prøvespørgsmålet ved at lave en problemformulering, der altid skal række fremad i et handleperspektiv. at du selv vælger teorigrundlaget for eksaminationen at dit skriftlige materiale præsenterer eksaminator og censor for teori- og empirivalg i forbindelse med én eller anden form for tematiseret fremstilling, der kan være nærmere beskrevet. Det skriftlige materiale skal minimum indeholde følgende elementer: Problemstilling Problemformulering 6

7 Empiriske data Metodevalg og teori som kan skabe belæg for og begrunde indsatsen i praksis. I materialet kan indgå materiale f.eks. i form af videooptagelser, radioprogrammer, interviewoptagelser, nyhedsbreve etc. Det skriftlige materiale må samlet set være på maksimum 5 normalsider svarende til tegn inkl. mellemrum. Formelle krav til opgavers forside Til alle opgaver skal benyttes en standardforside, som skal indeholde følgende oplysninger: 1. Retning og modulnavn 2. Titel og evt. undertitel 3. Den studerendes fulde navn og studienummer 4. Vejleders navn 5. Uddannelsesinstitutionens navn 6. Måned og år 7. Eventuel påtegning hvis materialet skal håndteres fortroligt 8. Antal tegn inklusiv mellemrum. Opgaver skal have en læsevenlig struktur og skrevet på korrekt dansk. Aflevering af skriftlige opgaver Opgaver skal afleveres i 3 eksemplarer til CCC. Vejledning Der er afsat tid til vejledning, som finder sted i slutningen af forløbet. Desuden er det muligt at få vejledning undervejs efter aftale med underviseren. Denne vejled- ning struktureres af vejlederen. Som studerende har du et medansvar for vejledningen. Du har herefter initiativforpligtelsen i forhold til yderligere kontakt, som kan være i form af mail, telefon eller møder. Det er i denne forbindelse særlig vigtigt og konstruktivt, at du formulerer konkrete spørgsmål, inden du kontakter vejlederen. Endelig er det vigtigt at bemærke, at vejlederen ikke skal gennemlæse alt eventuelt fremsendt materiale. Vejlederen må ikke godkende opgaven eller dele af den. Vejlederen bør, når det muligt, informere dig, hvis der er tvivl om, hvorvidt opgaven kan bestå. Derefter er det op til dig selv at tage stilling til, hvorvidt du ønsker at blive eksamineret i opgaven. Krav til opgaven, hvis man skriver i gruppe 7

8 Det fremgår af prøve- og eksamensbekendtgørelsens 37, stk. 1, at grundlaget for bedømmelsen er eksaminandens individuelle præstation. Det betyder, at det alene er det individuelt præsterede/fremstillede materiale, der er gældende for den individuelle bedømmelse. Det vil sige, at når et gruppefremstillet produkt indgår i bedømmelsesgrundlaget ved en mundtlig eksamen, skal det fremgå, hvilke dele eksaminanden selv har udarbejdet. De dele af opgaven, som eksaminanden har udarbejdet, danner grundlag for bedømmelse af den samlede præstation. Du kan med fordel skrive den enkeltes udarbejdelse ind i opgavens indholdsfortegnelse. Bedømmelse efter 7- skalaen Eksamen afsluttes med en bedømmelse efter 7- trins skalaen. Skalaen og tallenes definition fremgår af nedenstående: Eksamen finder sted på den angivne dato i undervisningsplanen og foregår hos CCC, Kompagnistræde 22, 1208 Kbhvn. K. Tilmelding og framelding til eksamen Tilmelding til modulets eksamen sker automatisk ved optagelse på modulet. Hvis du ikke ønsker at gå til eksamen i tilknytning til modulets undervisningsforløb, kan du framelde dig skriftlig til Professionshøjskolen UCC senest 14 kalenderdage før modulets afleveringsfrist eller eksamensdato. 8

9 Generelt Studiestøttende aktiviteter Studiestøttende aktiviteter er et tilbud til alle studerende, hvor du uafhængigt af modulet kan få inspiration til fx at læse en faglig tekst, læsestrategier, skrive gode notater og geniale tanker, skrive opgave på diplomniveau, og vide, hvordan du selv bedst lærer. Aktiviteterne foregår i Titangade 11, 2200 København N. Du finder flere informationer om aktiviteterne på vores hjemmeside: https://mereviden.ucc.dk/studievejledning/studiestoette/. Kvalitetssikring og evaluering af modulet Modulets evalueringspraksis er designet med henblik på at kvalitetssikre den aktuelle undervisning, optimere den overordnede uddannelsestilrettelæggelse og dine personlige handlekompetencer i din praksis. Derfor evalueres der af flere omgange og med forskellig fokus og dybde. Konkret opererer vi med flere integrerede eva- lueringstyper/niveauer. Kvalitetssikringens punkter er: 1. Procesevaluering i praksis: Underviseren har en plan for undervisningen, men handler situationsbestemt i undervisningen. Procesevaluering i praksis foregår, som en løbende dialog med deltagerne - og er basiselementet i kvalitetssikringen af UCC`s opgaveløsning. 2. Afsluttende evaluering af hver undervisningsgang: Der anvendes forskellige evalueringsformer efter hver undervisningsgang. Den viden, som kommer frem i evalueringerne, vil underviseren bruge til at tilpasse modulet, så det indholdsmæssigt og processuelt passer bedst muligt til de studerende på modulet. 3. Eksamen som kvalitetsindikator: Vi ser eksamen som en evalueringsindikatorer, da deltagernes opfyldelse af læringsmålene vurderes af underviseren og den interne medbedømmer. 4. Elektronisk evaluering: Efter undervisningens afslutning og inden eksamen vil der være mulighed for at udfylde et elektronisk spørgeskema over nettet. Du får adgang til skemaet gennem UCC- portalen. Rammer Denne studievejledning angiver de overordnede retningslinjer og rammer for modulet, og er udarbejdet ud fra: BEK nr. 146 af 23/02/2011. Bekendtgørelse om diplomuddannelsen i ledelse: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Bek. nr af 15/12/2000. Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser for voksne: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=23636 Bek. nr. 782 af 17/08/2009. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser: 9

10 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Bek. nr. 262 af 20/03/2007. Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=25308 Studieordningen for Diplom i ledelse gældende pr. 1. august 2011: 10

11 Ob 1: Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Jf. gældende studieordning Formål Formålet er at skærpe de studerendes opmærksomhed omkring og forståelse af lederskabets forskellige kommunikative kompetencer i relation til deres egne ledel- sesmæssige udfordringer. De studerende arbejder derfor på et samfunds- og videnskabsteoretisk grundlag med forskellige teorier, strategier og metoder til belys- ning af lederskabets kommunikative dimensioner. Hensigten er at udvikle de studerendes forståelse og refleksioner af, hvordan forskellige kommunikative tilgange har betydning for iagttagelse og konstituering af forskellige ledelsesidentiteter i relation til den helhed, som lederen/den studerende er en del af. De studerende inddrager derfor problemstillinger, erfaringer og fortællinger fra egen organisation, for at give stof til refleksion, og for at forankre læring og udvikling i egen praksis. Mål Viden og forståelse Skal have viden om forskellige perspektiver på, teorier om og metoder til at fokusere betydning og udøvelse af ledelse, som kommunikation. Skal have viden om, hvordan valg af forskellige kommunikative perspektiver får betydning for konstitueringen og betydningen af forskellige ledelsesidentiteter og professionelle etikker. Skal i et videnskabsteoretisk perspektiv kunne forstå, hvordan forskellige kommunikative perspektiver og kommunikationsteoretiske tilgange har betydning for iagttagelse og konstituering af forskellige ledelsesidentiteter og ledelsesetikker i relation til den konkrete helhed, som lede- ren er en del af. Skal kunne identificere egne perspektiver og forstå deres forskellige betydninger for sammenhængen mellem kommunikation, ledelsesidenti- tet, ledelsesetik og egne ledelsesmæssige udfordringer i egen lokal praksis. Færdigheder Skal kunne inddrage problemstillinger, erfaringer og fortolke fortællinger fra egen organisation, for at give stof til refleksion, og for at forankre læring og udvikling i egen kommunikativ praksis. Skal kunne iagttage og indsamle empiri på en relevant måde i forhold til udvalgte problemstillinger relateret til egne ledelsesmæssige udfor- dringer. Skal kunne vurdere forskellige kommunikative teorier og metoder, der retter sig mod udvikling af egen ledelse og reflektere over deres be- tydning. Skal kunne anvende begrundet udvalgt teori til at analysere og perspektivere egen ledelsesmæssig, kommunikativ praksis og begrunde konse- kvenserne heraf. 11

12 Skal over for organisationens forskellige aktører, kunne skabe og formidle en forståelse for sammenhænge mellem lederskabets kommunika- tion og egne ledelsesmæssige beslutninger, etiske valg og organisationens overordnede værdier, mål og personalepolitikker. Skal kunne reflektere og begrunde egen ledelsesmæssig praksis i forhold hertil. Kompetencer Skal kunne udvikle strategier for og håndtere udvikling af egne ledelsesmæssige, kommunikative kompetencer. Skal kunne indgå i samarbejde internt og eksternt, og herigennem medvirke til en hensigtsmæssig udvikling af en kommunikativ ledelsesprak- sis. Skal kunne identificere og formulere behov for udvikling af egne kommunikative kompetencer i forhold til egne ledelsesmæssige udfordrin- ger. Indhold Der fokuseres på, hvordan kommunikation såvel teoretisk, som i praksis, tilfører lederskabet identitet i ledelsesmæssige, organisatoriske rela- tioner. Der arbejdes med at udvikle de studerendes kommunikative kompetencer, til at forstå og anvende indholds- og metakommunikation og til at iagttage, reflektere og forstå, hvordan tilvalg og fravalg af iagttagelsesposition og - perspektiv tilfører egen ledelsesidentitet og organisatoriske relationer mening. Der arbejdes med at udvikle de studerendes kompetencer til at reflektere, analysere og arbejde med kommunikation i forhold til egen praksis og i forhold til områder for egen kommunikativ kompetenceudvikling. Vf 12: Ledelse og coaching Jf. gældende studieordning Formål At de studerende i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis kan arbejde med analyse, refleksion og håndtering af coaching som ledelses- tænkning og ledelses- kommunikation i forhold til medarbejder- og organisationsudvikling. Mål Viden og forståelse 12

13 Skal have viden om forskellige perspektiver, teorier, begreber og metoder om coaching, med fokus på de ledelsesmæssige, organisatoriske og kommunikative aspekter. Skal i et videnskabsteoretisk perspektiv kunne identificere, forstå og skelne mellem forskellige teorier, begreber og metoder om coaching i et ledelsesmæssigt og organisatorisk perspektiv. Skal kunne reflektere over teoriers, begrebers og metoders forskellige betydning og fremtrædelser på såvel samfundsmæssigt som organisa- torisk niveau. Færdigheder Skal kunne iagttage og indsamle empiri om coaching og relatere denne til udvalgte dele af egen ledelsesmæssige praksis og organisatoriske kontekst på en relevant måde. Skal kunne vurdere og formidle betydningen af forskellige teorier, begreber og metoder vedrørende coaching i forhold til empirien og egen ledelsesmæssige praksis og organisatoriske kontekst. Kompetencer Skal kunne relatere egen ledelsesmæssig praksis og organisatoriske kontekst til de centrale teorier, begreber og metoder der knytter sig til coaching. Skal kunne identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold til de konkrete kontekster for ledelsesopgaven og formidle dem på en hensigtsmæssig måde i forhold til organisationens overordnede mission, visioner, strategiske mål og værdier. Indhold Teorier om coaching begrebsforståelser. Coachingmetoder til at fremme konstruktiv organisationsudvikling, konflikthåndtering og magthåndtering. Coachingmetoder og - værktøjer til at fremme refleksion, læring og innovation såvel hos individer som i teams 13

14 Undervisningsplan (skitse) Modul 1 DPL 1: Ledelse og Kommunikation 27. august 28. august 7. september 19. september 5. oktober Kick-off Tema: Tema: Tema: Tema: Aflevering af opgave Præsentation og forventninger Samfundsstrømninger i tiden: Det Gode Børneliv Øjeblikket; Syntesemodellen Anerkendelse Kommunikation i et systemisk blik - Carl Tomm Supervision og feedback Narrativt blik på kommunikation Psykodynamiske opmærksomhedspunkter - relationen; Carl Rogers - overføringsmekanismer - bevidst og ubevidst kommunikation Kommunikationsredskabet transaktionsanalysen Klassisk funktionel kommunikationsmodel Kognitiv kommunikation -resultat-orientering Aktiv lytning Undervisere: Undervisere: Undervisere: Undervisere: Jeannette Nyrup Jeannette Nyrup Jeannette Nyrup Hansen Hansen Hansen Thomas Mosfeldt Thomas Mosfeldt Thomas Mosfeldt Jeannette Nyrup Hansen Thomas Mosfeldt Ø Øvelser og træningsopgaver ind imellem dagene med henblik på at koble deltagernes dagligdag og undervisningen på modulet. Ø Deltagerne mødes i studiegrupper langs med forløbet 14

15 Modul 2 Vf12: Ledelse og Coaching 30. oktober 16. november 26. november 6. december december Kick-off Tema: Tema: Tema: Aflevering af opgave Træning, supervision, feedback Personlig handleplan Eksamensinformation Systemisk og narrativ tilgang Psykodynamisk tilgang - gruppedynamikker Kognitiv tilgang - ACT - Positiv psykologi og styrketest Syntese og vejledning m.m. Vejledning Undervisere: Undervisere: Undervisere: Morten Bertelsen Morten Bertelsen Jeannette Nyrup Thomas Mosfeldt Hansen Jeannette Nyrup Thomas Mosfeldt Hansen Jeannette Nyrup Hansen Thomas Mosfeldt Mundtlig eksamen på baggrund af skriftligt oplæg Ø Øvelser og træningsopgaver ind imellem dagene med henblik på at koble deltagernes dagligdag og undervisningen på modulet. Ø Deltagerne mødes i studiegrupper langs med forløbet 15

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse)

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Hvad er kravene, og hvordan gør jeg? Studieordning pr. 1. januar 2013 (revideret

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden...

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København 1 Projektguide August 2012 Distribueres af: Studienævnet for Læring og Filosofi Institut for Læring og Filosofi Aalborg

Læs mere

Indhold. [Masterclass i Coaching ] [ARTIKELSAMLING] Forord Af John Mortensen. Indledning Af Astrid Kilt

Indhold. [Masterclass i Coaching ] [ARTIKELSAMLING] Forord Af John Mortensen. Indledning Af Astrid Kilt 1 Indhold Forord Af John Mortensen Indledning Af Astrid Kilt Ledelsesbaseret coaching i team et samarbejdsværktøj. Af Anette Thulin Coaching af Ledere et udviklingsperspektiv. Af Astrid Kilt Ledelsesbaseret

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSES VARIGHED... 3 4. UDDANNELSENS

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen Revideret 15.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5.

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Praktikpjece Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Indhold Praktik i uddannelsen... 1 Praktikinstitutioner... 1 Praktik i udlandet... 2 Læring i professionsbacheloruddannelser... 2 Læring og

Læs mere

Udviklingshæmmede unge, 107 ( midlertidig tilbud)

Udviklingshæmmede unge, 107 ( midlertidig tilbud) PRAKTIKBESKRIVELSE Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere