Bilag 6: Skøn over tilskud og udligning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 6: Skøn over tilskud og udligning"

Transkript

1 Bilag 6: Skøn over tilskud og udligning 6. august 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/ Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Indledning I forhold til 1. finansielle orientering (1. FO) er budgetforslaget opdateret med den udmeldte statsgaranti for 2014 og opdaterede vækstskøn for overslagsårene. De ændringer giver anledning til en netto forbedring for skat, tilskud og udligning (inkl. efterreguleringer, ekskl. beskæftigelsestilskud) i 2014 på 44,4 mio. kr. 1 De væsentligste elementer i forbedringen i 2014 er: 1. Statsgarantiens udskrivningsgrundlag er lavere end 1. FO pga. lavere vækstskøn, hvilket forværrer indkomstskatteprovenuet med 107 mio. kr. 2. Øvrige skatter forbedres med knap 32 mio. kr. væsentligst pga. et øget provenu fra selskabsskat (25 mio. kr.) 3. Udligning af selskabsskat forværres med 12,5 mio. kr. pga. øget provenu. 4. Lands-, hovedstads- og overudligning udviser en samlet forbedring på knap 60 mio. kr. som følge af det nedjusterede skøn for udskrivningsgrundlaget. 5. Bloktilskuddet forbedres med i alt 41 mio. kr. væsentligst pga. øget balancetilskud vedr. de budgetgaranterede områder (36 mio. kr.) 6. Bufferpuljer på samlet set 24 mio. kr. vedr. usikkerhed bortfalder med statsgarantien og forbedrer tilskudsindtægterne 7. Særlige tilskud forbedres med 5,7 væsentligst pga. tilskud til omstilling af folkeskolen (5,5 mio. kr.). 8. Efterregulering af både skat og tilskud/udligning for regnskabsåret 2011 er forbedret med 1,3 mio. kr. I overslagsårene er der derimod en forværring på samlet set 112,7 mio. kr., som uddybes nærmere nedenfor. Notatet indeholder en teknisk gennemgang af den forventede udvikling i tilskud og udligning for budget 2014 og overslagsår. Dette skøn sammenlignes med skønnet fra 1. FO. Efterfølgende forklares ændringerne i de væsentligste udligningsordninger 1. FO til nu. 1 Forbedringen på skatteområdet er endvidere omtalt i bilag 5.

2 Skøn til 1. finansielle orientering Tabel 1 viser skønnet for tilskud/udligning og de samlede skatteindtægter. Tallene er baseret på KL s skatte- og tilskudsmodel med statsgaranterede folketal og udskrivningsgrundlag i 2014 og egen prognoses folketal og udskrivningsgrundlag i overslagsårene. Tabel 1 Skøn 2. finansielle orientering kr Udligning og generelle tilskud Udlændinge tilskud Særlige tilskud Refusion af købsmoms Forsigtig prognose ifht. KL I alt Efterregulering af tidl. tilskudsår I alt inkl. efterregulering Beskæftigelsestilskud m. efterreg I alt T+U Skat inkl. efterregulering Skat ekskl. efterregulering Samlet budget skat, T+U, ekskl. besk.tilskud Heraf efterregulering Skat Heraf efterregulering T+U Heraf efterregulering besk. tilskud (+=udgift, -=indtægt) Tabel 2 nedenfor viser forskellen mellem 2. FO og 1. FO. I 2014 forventes merindtægter på 120,9 mio. kr. vedr. tilskud og udligning inkl. efterregulering. Derudover er der forudsat en mindreindtægt på beskæftigelsestilskuddet i 2014 på 37,8 mio. kr. I overslagsårene forventes der omvendt mindreindtægt i 2015, 2016 og 2017 på hhv. 125,8 mio.kr., 165,9 mio.kr. og 228,7 mio.kr. på tilskud og udligning set i fht. 1. FO. Merindtægten på tilskud og udligning i 2014 skyldes forøgede tilskud fra landsudligning og reducerede bidrag til hovedstadsudligning på i alt 59,6 mio. kr. (jf. tabel 5), som følge af et lavere udskrivningsgrundlag i statsgarantien i forhold til udskrivningsgrundlaget i 1. FO. Samtidig betyder statsgarantien, at usikkerhedspuljen på 24 mio. kr. i 2014 fra 1. FO bortfalder og giver en netto merindtægt på samme beløb. Bloktilskuddet forøges med 36,4 mio. kr. som følge af budgetgarantien. Herudover er der en merindtægt på bloktilskuddet på 4,5 mio. kr., som væsentligst skyldes ændringer fra lov- og cirkulære- 2

3 programmet, en merindtægt på 6,2 mio. kr. vedr. særlige tilskud, som væsentligst skyldes det nye tilskud til omstilling af folkeskolen samt en mindreindtægt i udligning af selskabsskat på 12,5 mio. kr. som følge af et øget skatteprovenu. I overslagsårene er der tale om forværringer på tilskud og udligning, som skal ses i sammenhæng med merindtægter på skatteprovenu samt en forøgelse af de allerede indlagte bufferpuljer med hhv. 25, 35, og 45 mio. kr. i 2015, 2016 og 2017 jf. nedenfor. Tabel 2 Forskelle mellem 1. og 2. finansielle orientering kr Udligning og generelle tilskud Udlændinge tilskud Særlige tilskud Refusion af købsmoms Forsigtig prognose ifht. KL I alt Efterregulering af tidl. tilskudsår I alt inkl. efterregulering Beskæftigelsestilskud m. efterregulering Skatter inkl. efterregulering Skatter ekskl. efterregulering Samlet ændring Skat, T+U, ekskl. besk.tilskud Heraf efterregulering Skat Heraf efterregulering T+U De indlagte bufferpuljer specificeres i tabel 3. Da 2. FO er baseret på statsgaranti i 2014 er der ikke indlagt puljer her. Bufferpuljerne består af tre elementer, som dækker usikkerhed ved hhv. seneste skattereform, væksten i udskrivningsgrundlaget på landsplan og befolkningsvæksten på Frederiksberg med de konsekvenser den har i KL s skatteprognoseværktøj. Elementet vedrørende skattereformen omhandler de øgede beskæftigelsesfradrag, som særligt får effekt for enlige forsørgere. Her forventes det, at Frederiksberg vil opleve relativt større skatteprovenutab end landsgennemsnittet uden at blive kompenseret i udligningen. Der er på nuværende tidspunkt ikke tilgængelige data til præcisering af beløbsstørrelsen, der fortsat må betegnes som et skøn. Elementet vedr. udskrivningsgrundlaget er baseret på den betragtning, at der i KL s skøn for væksten, som anvendes til budgetlægning af overslagsårene, er et relativt optimistisk skøn for væksten på landsplan fra 2011 til Hvis væksten på landsplan ikke lever op til skønnet, vil Frederiksberg stå relativt bedre stillet og dermed bidrage mere til udligningen. For at tage højde for den usikkerhed er der lavet en kørsel i KL s skatte- og 3

4 tilskudsmodel, som tager udgangspunkt i en reduceret vækst med 0,5 pct. point fra 2011 til Dette giver en negativ effekt for Frederiksberg i 2014 på ca. 14 mio. kr. Dette beløb er videreført i overslagsårene. Elementet vedr. befolkningsprognosen tager udgangspunkt i, at KL s skatteprognose er et nyt værktøj, som er anvendt i budgetlægningen fra I modsætning til tidligere års fremgangsmåde for beregning af indtægtsskønnet inddrages befolkningsvæksten på aldersgrupper og væksten på de enkelte skattekomponenter på aldersgrupper. Den nye prognosemodel er valgt, fordi den i princippet giver et bedre billede af udviklingen, men da der endnu ikke er nogen erfaringer med modellens evne til at forudsige udskrivningsgrundlaget, er der en vis usikkerhed forbundet med at benytte den. For at tage højde for den usikkerhed er der foretaget en modelkørsel, som i stedet for kommunens egen befolkningsprognose benytter Danmarks Statistiks befolkningsprognose i overslagsårene. Det vil korrigere for overvurderinger i skatteprognosen, som skyldes den større befolkningsvækst i egen prognose. På den baggrund er der indlagt puljer for mindreindtægter på hhv. 25, 35 og 45 mio. kr. i Tabel 3 Bufferpuljer i budget 2014 s overslagsår kr Skattereform (enlige forsøgere) Usikkerhed ved vækst i USG på landsplan (0,5 pct.) Usikkerhed ved befolkningsudviklingen i skatteprognosen Bufferpuljer i alt I det efterfølgende uddybes forskellene mellem 1. og 2. finansielle orientering. Udligning og generelle tilskud Udligning og generelle tilskud dækker over kommunal udligning, rest-bloktilskudspulje, efterreguleringer samt udligning af selskabsskat, hvilket kan ses i tabel 4. Det fremgår, at Frederiksberg kommune er nettomodtager vedr. kommunal udligning og generelle tilskud i 2014, mens de foreløbige skøn for overslagsårene tyder på, at kommunen er på vej til at blive nettobidrager. 4

5 Tabel 4 Skøn over udligning og generelle tilskud kr I alt kommunal udligning Landsudligning Hovedstadsudligning Korrektion for overudligning Overudligningsbidrag Særligt overudligningsbidrag Rest-bloktilskudspulje Udligning af selskabsskat I alt udligning og generelle tilskud (+=udgift, -= indtægt) Tabel 5 viser forskellen mellem 1. og 2. finansielle orientering. I forhold til 1. FO forventes merindtægter på 125,0 mio. kr. i I overslagsårene forventes mindreindtægter på 74,0 mio.kr. i 2015, 103,7 mio.kr. i 2016 og 150,2 mio.kr. i Tabel 5 Forskel mellem 1. og 2. finansielle orientering kr I alt kommunal udligning Landsudligning Hovedstadsudligning Korrektion for overudligning Overudligningsbidrag Særligt overudligningsbidrag Rest-bloktilskudspulje Udligning af selskabsskat I alt udligning og generelle tilskud (+=udgift, -= indtægt) Nedenfor følger en nærmere teknisk beskrivelse af tilskudsordninger og beløb. Landsudligning Landsudligningen berører alle landets kommuner. Kommunens objektive økonomiske situation har betydning for, om kommunen modtager eller må afgive bidrag. Der gælder, at kommuner med strukturelt overskud, betaler 58 pct. af overskuddet til ordningen. Omvendt modtager kommuner med strukturelt underskud et udligningstilskud svarende til 58 pct. af underskuddet. Det strukturelle overskud/underskud opgøres som forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og skatteindtægter beregnet ud fra opkrævning ved en gennemsnitlig skatteprocent på 24,9 pct. Frederiksberg Kommunes udgiftsbehov forventes i 2014 at være på 5

6 kr. pr. indbygger, mens skatteindtægter forventes at udgøre kr. pr. indbygger, svarende til et strukturelt underskud på 674 kr. pr. indbygger, jf. tabel 6. Frederiksberg kommune modtager derfor 40,6 mio. kr. i landsudligning i Tabel 6 Forskelle i landsudligningen FO 1. FO Forskel A. Udgiftsbehov (mio. kr.) ,5 - Udgiftsbehov, alle kommuner (mio. kr.) B. Folketal C. Udgiftsbehov pr. indb. (1/2) kr D. Beskatningsgrundlag (mio. kr.) E. Beskatningsgrundlag pr. indb. (D/B) kr F. Skattetryksfaktor 0,2491 0,2491 0,0000 G. Beregnede skatteindtægter pr. indb. (E*F) H. Strukturelt overskud pr. indbygger (G-C) I. Udligning (H*0,58*B) (mio. kr.) -40,6-1,7-38,9 Hovedparten af landsudligningen finansieres af staten via bloktilskuddet, idet langt de fleste kommuner har et strukturelt underskud. I 2014 forventes ni kommuner at nettobidrage til ordningen, nemlig Dragør, Gentofte, Lyngby-Tårbæk, Furesø, Allerød, Hørsholm, Rudersdal, Egedal og Solrød. Landsudligningen udviser jf. tabel 6 en forbedring fra 1. FO til 2. FO på 38,9 mio. kr. i Årsagen er, at statsgarantien for 2014 har et lavere beskatningsgrundlag end 1. FO 2, hvilket forværrer det strukturelle underskud og øger tilskuddet i landsudligningen. Skønnet for udgiftsbehovet falder med 41,5 mio. kr., og da skønnet for folketallet samtidig kun falder marginalt med 9 personer, er der et reelt fald i udgiftsbehovet pr. indbygger (395 kr.), hvilket reducerer det strukturelle underskud. Beskatningsgrundlaget falder samtidig relativt mere end udgiftsbehovet og forårsager dermed en samlet netto forøgelse af det strukturelle underskud, som forøger tilskuddet for landsudligningen. Skønnet for overslagsårene indebærer en forværring på samlet 308,0 mio. kr. i perioden , der omvendt skyldes en forbedring af det strukturelle underskud som følge af et forøget beskatningsgrundlag. I tabel 7 ses ændringerne mellem 1. og 2. finansiel orientering for budgetoverslagsåret Her fremgår det, at udgiftsbehovet falder som følge af opdaterede sociale kriterier og enhedsbeløb udmeldt fra Økonomi- 2 Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er på mio.kr. og udskrivningsgrundlaget i budgetforslaget er på mio.kr. 6

7 og Indenrigsministeriet. Samtidig stiger beskatningsgrundlaget med baggrund i opjusterede vækstrater fra KL s skatteprognose. Det strukturelle overskud stiger derfor fra 712 til kr. per indbygger, hvilket afføder et øget bidrag til landsudligningen på 30,8 mio. kr. Tabel 7 Forskelle i landsudligningen FO 1. FO Forskel A. Udgiftsbehov (mio. kr.) ,8 - Udgiftsbehov, alle kommuner (mio. kr.) B. Folketal C. Udgiftsbehov pr. indb. (1/2) kr D. Beskatningsgrundlag (mio. kr.) E. Beskatningsgrundlag pr. indb. (D/B) kr F. Skattetryksfaktor 0,2491 0,2491-0,0001 G. Beregnede skatteindtægter pr. indb (E*F) H. Strukturelt overskud pr. indbygger (G-C) I. Udligning (H*0,58*B) (mio. kr.) 74,5 43,7 30,8 Hovedstadsudligning Hovedstadsudligningen er en mellemkommunal udligningsordning for kommunerne i hovedstadsområdet, der afspejler de særlige udgiftsbehov, der eksisterer her. At ordningen er mellemkommunal betyder, at de samlede udligningstilskud til kommuner, der har et strukturelt underskud, svarer til de samlede udligningsbidrag fra kommuner med strukturelt overskud. Der gælder, at kommuner med strukturelt overskud, betaler 27 pct. af overskuddet til ordningen. Det omvendte gælder for kommuner med strukturelt underskud. Det strukturelle overskud/underskud opgøres som forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og skatteindtægter beregnet ud fra en skattetryksfaktor ganget med kommunes beskatningsgrundlag 3. Frederiksberg Kommunes udgiftsbehov forventes i 2014 at være på kr. pr. indbygger, mens skatteindtægter forventes at udgøre kr. pr. indbygger, svarende til et strukturelt overskud på kr. pr. indbygger, jævnfør tabel 8. Frederiksberg kommune forventes på den baggrund at afgive 236,9 mio. kr. i hovedstadsudligning i Skattetryksfaktoren i hovedstadsudligningen er de samlede nettodrifts og anlægsudgifter divideret med det samlede beskatningsgrundlag. Forskellen på skattetryksfaktoren ifht. ved beregningen af landsudligningen (se note 10) gør hovedstadsudligningen til et nulsumsspil. 7

8 Tabel 8 Forskel mellem 1. og 2. finansielle orientering ved beregning af hovedstadsudligning 2. FO 1. FO Forskel A. Udgiftsbehov (mio. kr.) B. Folketal C. Udgiftsbehov pr. indb. (A/B) kr D. Beskatningsgrundlag (mio. kr.) E. Beskatningsgrundlag pr. indb.(d/b) kr F. Skattetryksfaktor 0,2956 0,2951 0,0005 G. Beregnede skatteindtægter pr. indb (E*F) H. Strukturelt overskud pr. indb. (G-C) I. Udligning (H*0,27*B) (mio. kr.) 236,9 260,3-23,4 (+=udgift, -= indtægt) Det fremgår ligeledes af tabel 8, at bidraget til hovedstadsudligningen er forbedret med 23,4 mio.kr. ifht. budgetforlaget. Ændringen skyldes, at lavere beregnede skatteindtægter overgår det lavere udgiftsbehov. Overudligning Når der udlignes, sker det ud fra en forudsætning om, at den individuelle kommune opkræver en procentsats af beskatningsgrundlaget, der svarer til de ovenfor nævnte skattetryksfaktorer. Dette er ikke tilfældet i praksis, og en lav skattesats kan derfor betyde, at kommunen kan få underskud ved en forbedring af beskatningsgrundlaget 4. Der er derfor et overudligningsloft, der sikrer, at en kommune maksimalt kan aflevere 92 pct. af ekstra skatteindtægter til udligningsordningerne. Det vil sige, at kommuner med lav udskrivningsprocent vil beholde en del af en fremgang i udskrivningsgrundlaget gennem et tilskud, der kompenserer forskellen. Ordningen omfatter kun indkomstskatten og ikke grundskyld. Overudligning rammer alene de kommuner, der udover landsudligningen også er omfattet af hovedstadsudligning eller udligning for kommuner med et højt strukturelt underskud. 4 Et forsimplet eksempel: Kommunen får forbedret sit udskrivningsgrundlag med 1 krone. I hovedstadsudligning forudsættes det, at dette ekstra udskrivningsgrundlag, i gennemsnit, giver kommunen 30,4 øre ekstra i skat. Et udligningsniveau på 85 (27+58) pct. af de 30,4 øre, betyder at kommunen afleverer 25,8 øre til udligning, og beholder 4,6 øre selv (der ses her bort fra forskellene i skattesatser i de to udligningsordninger). Frederiksberg har kun en udskrivningsprocent på 23,1, således fås en faktisk indtægt på 23,1 øre, hvilket er lavere end de 25,8 øre der skal afleveres i udligning. Kommunen taber således penge ved en indkomstfremgang. 8

9 Det samlede beløb til overudligning i hovedstadsområdet finansieres af kommunerne i hovedstadsområdet, i forhold til den enkelte kommunes befolkningsandel. Det fremgår af hhv. tabel 9 og 10, at Frederiksberg i 2014 modtager 35,0 mio. kr. i overudligningsbidrag og er med til at finansiere ordningen med 11,3 mio. kr. Overudligningen viser netto mindreindtægter på 2,6 mio. kr. i Brutto medfører overudligningsbidraget en mindreindtægt på 3,1 mio. kr. jf. tabel 9, og korrektionen for overudligning bidrager med en mindreudgift på 0,2 mio. kr. jf. tabel 10. Ændringerne skyldes hovedsageligt et forbedret strukturelt overskud i hovedstadsudligningen. Samtidig er der en mindreudgift på 0,3 mio. kr. i særligt overudligningsbidrag vedr. 12 stk. 5, som betales af kommuner med en særligt stor forskel på udskrivningsprocenten og grundskyldspromillen. Frederiksberg er den eneste kommune, som betaler til den ordning. Tabel 9 Overudligningsbidrag 2. FO 1. FO Forskel Satser A. Overudligningsgrænse 0,92 0,92 B. Udskrivningsprocent i FK 23,1% 23,1% C. Udligningsniveau hovedstadsområdet 0,27 0,27 D. Skattetryksfaktor hele landet 0,2491 0,2491 0,0000 E. Skattetryksfaktor hovedstadsområdet 0,2956 0,2951 0,0005 Beregning af maksimalt udligningsniveau F. 92 pct. af udskrivningsprocent (A*B) 0,2125 0,2125 G. -58 pct. af fælles skattetryksfaktor (- -0,1445-0,1445 0,0000 0,58*D) H. i alt sum (F+G) 0,0680 0,0680 0,0000 I. Maks. Udligningsniveau (H/E) 0,2301 0,2305-0,0003 Hvis det maksimale udligningsniveau (I) er mindre end 0,27 beregnes overudligningsbidrag som: J. Folketal K. Strukturelt overskud, hovedstadsudligning (kr.) L. Overudligningsbidrag beregnes -34,992-38,121 3,128 som [(I-C)*J*K] (mio. kr.) (+=udgift, -= indtægt) 9

10 Tabel 10 Korrektion for overudligning kr. 2. FO 1. FO Forskel Korrektion overudligning, land A. Samlet overudligningsbeløb B. Kommunens indbyggertal C. Indbyggertal hele landet D. Korrektion overudligning A*B/C Korrektion overudligning, hovedstad E. Samlet overudligningsbeløb F. Kommunens indbyggertal G. Indbyggertal hovedstaden H. Korrektion overudligning (E*F/G) Samlet korrektion overudligning (D+H) (+=udgift, -= indtægt) Rest-bloktilskudspulje Formålet med balancetilskuddet er at sikre, at kommunerne har finansiering til det udgiftsniveau, der indgår i økonomiaftalerne. Når skønnet for kommunernes udgifter øges eller indtægterne sænkes, så øges balancetilskuddet. Tabel 11 viser punkterne i økonomiaftalen med regeringen i forhold til KL s skøn fra april, som lå til grund for budgetforslaget. Ser man bort fra merudgifterne på overførselsområdet, som overvejende kompenseres via øget tilskud til de budgetgaranterede områder (indeholdt i beløbet for bloktilskud mv.), er den største ændring, at tilskuddet til anlæg på kvalitetsfondens område udgår som særskilt post, men nu blot regnes som en del af balancen. I tabellen kommer det til udtryk i et øget behov for mertilskud på 1,98 mia. kr., som indregnes i bloktilskuddet. Til sammenligning var kvalitetsfondstilskuddet 2 mia. kr. (differencen på 0,02 mia. kr. opstår ved øvrige ændringer i balanceregnestykket). 10

11 Tabel 11 Beregning af balancetilskud for Mia. kr. 2. FO 1. FO Forskel Nettoudgifter på serviceområdet Udgifter til medfinansiering Indtægter vedr. den centrale refusionsordning Nettoudgifter på overførselsområdet Nettoanlægsudgifter Nettorenteudgifter, finansforskydninger, likviditetsforbrug m.m. Udviklingsbidrag til regionerne Udgifter i alt Skatteindtægter herunder 0 Forskudsskat Afregning vedrørende tidligere år inkl. udligning Dødsboskat Selskabsskat Grundskyld Andre ejendomsskatter Det skrå skatteloft Øvrige skatter og afgifter Skatter i alt Bloktilskud mv Låneadgang vedr. anlæg Styrket finansiering Indtægter i alt Behov for mertilskud afrundet (balancetilskud) Statens bloktilskud til kommunerne går primært til finansiering af de forskellige kommunale udligninger som landsudligning, tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud, samt overgangstilskud vedr. reformen af TU-systemet og særpuljer mv. Resten af bloktilskuddet fordeles efter kommunernes indbyggertal. Frederiksberg Kommunes andel udgør 1,85 pct. i 2014 svarende til kommunens andel af det statsgaranterede folketal. Efter finansiering af udligningsordninger er rest-bloktilskudpuljen på 18,8 mia. kr. i 2013, og Frederiksbergs andel heraf er 334,6 mio. kr. jf. tabel 4. Det tal udgør en forbedring på 77,9 mio. kr. i 2014 sammenlignet med 1. FO, jf. tabel 5. Baggrunden for det øgede bloktilskud er hovedsageligt ændret skøn for de budgetgaranterede områder, som med de endelige beløb fra økonomiaftalen giver et øget balancetilskud på 2,4 mia. kr. i forhold til 1. FO (Frederiksbergs andel: 36,4 mio. kr.), samt omlægning af tilskuddet til anlæg på kvalitetsfondens område, som flytter 2 mia. kr. fra særtilskud til bloktilskuddet under generelle tilskud (Frederiksberg andel: 37 mio. kr., som dog reduceres tilsvarende under særtilskud). Hertil kommer en mindre ændring ved lov- og cirkulærprogrammet, som giver merindtægter på 0,4 mia. kr. i forhold til 1. FO (Frederiksbergs andel: 8,2 mio. kr.). 11

12 Det skal bemærkes, at 3 mia. kr. af rest-bloktilskudspuljen i 2014 er betinget af, at kommunerne har budgetteret i overensstemmelse med den aftalte ramme vedr. serviceudgifter. Hvis den fulde budgetsanktion bliver realiseret vil det betyde en sanktion for Frederiksberg kommune på 55,5 mio. kr. Det er forudsat, at kommunerne under ét budgetlægger i overensstemmelse med rammen for serviceudgifter. Selskabsskat Der sker udligning af selskabsskat således, at 50 pct. af forskellen mellem det provenu kommunen opnår gennem selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet, udlignes. Beløbet for 2014 er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Den endelige afregning af selskabsskat i 2014 medfører en mindreindtægt på 12,5 mio. kr. på udligning af selskabsskat sammenlignet med 1. FO, jf. tabel 12. Det dækker over, at provenuet fra selskabsskat pr. indbygger er steget på Frederiksberg og uændret på landsplan, hvorfor kommunen aflevere et større beløb i udligning. Samlet er der stadig tale om nettoindtægter på udligningen på 11,8 mio. kr. jf. tabel 4 og 12, hvilket afspejler, at provenuet pr. indbygger er lavere på Frederiksberg end på landsplan. Tabel 12 Selskabsskat, forskel mellem 1. og 2. finansielle orientering 2. FO 1. FO Forskel A. Provenu per indb. af selskabsskat i kommunen i kr B. Provenu per indb. af selskabsskat på landsplan i kr C. 50 pct. udligning af forskellen i kr. (B-A)/ D. Kommunens indbyggertal E. Samlet selskabsskat kr. (C)*(D) (+=udgift, - = indtægt) Efterreguleringer Tre år efter tilskudsåret bliver kommuner, der har valgt selvbudgettering, afregnet for eventuelle efterreguleringer beregnet som forskellen mellem modtaget udligning og generelle tilskud beregnet på baggrund af de foreløbige beløb i tilskudsåret og det endeligt opgjorte beløb. I 2014 forventes der i 2. FO en udgift på 120,9 mio. kr. til efterregulering vedr. tilskudsåret Det indebærer en mindreudgift i forhold til 1. FO på 2,7 mio. kr. (jf. tabel 2). Da der samtidig er en mindreindtægt på 1,4 mio. kr. vedr. efterregulering af indkomstskat, er der netto en mindreudgift på 1,3 mio. kr. ifht. efterregulering af Som det fremgår af bilag 5 skøn over skatter, var valg af selvbudgettering i 2011 en fordel med et nettoprovenu på 21,4 mio. kr. Der er valgt statsgaranti for 2012 og 2013, hvorfor der ikke er yderligere efterreguleringer i 2. FO. 12

13 Udlændingetilskud Udligningsordningen vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. til udlændinge. Kommunerne finansierer ordningen under ét, således at den er rent mellemkommunal. Bidraget til ordningen fordeles efter kommunens folketal, mens tilskuddet afhænger af antal indvandrere, flygtninge og efterkommere. Tilskuddet udviser mindre forbedringer (jf. tabel 2). Merindtægten i 2014 skyldes en efterregulering på 0,5 mio. kr., som i 1. FO blev indregnet dobbelt, mens de små mindreudgifter i overslagsårene skyldes et forøget befolkningstal på landsplan, som reducerer kommunens andel i finansiering af ordningen. Særlige tilskud De særlige tilskudsordninger omfatter både tilskud og bidrag (jf. tabel 13). Bidragene udgør i alt 17,7 mio. kr. i 2014 og vedrører ordningerne for kommunen i hovedstadsområdet, der har særlige økonomiske problemer, og den sociale særtilskudspulje. Tilskuddene udgør i alt 44,2 mio. kr. og omfatter tre ordninger, som fordeles til kommunerne efter forskellige demografiske fordelingsnøgler: tilskud til dagtilbud, tilskud til ældrepleje og tilskud til omstilling af folkeskolen. Tilskud vedr. kvalitetsfonden er udgået som særtilskud og indgår i stedet i balanceopgørelsen, hvorfor det fra 2014 udbetales som en del af bloktilskuddet. Det bemærkes, at der ikke er forudsat tilskud fra tilskudspuljen til kommuner, som visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer, hvor Frederiksberg Kommune i 2013 modtog 15,8 mio. kr. Frederiksberg Kommune har også til budget 2014 ansøgt om et tilskud. Svar heromkring forventes at foreligge inden budgetdrøftelserne. Tabel 13 Særlige tilskud kr Tilsvar vedr. kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer Tilsvar vedr. kommuner, som i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer Tilskud til bedre dagtilbud Det særlige ældretilskud Tilskud vedr. kvalitetsfonden Bidrag vedr. social særtilskudspulje Tilskud til omstilling af folkeskole Særlige tilskud i alt

14 Ændringerne i forhold til 1. FO fremgår af tabel 14. De to største ændringer er omlægning af kvalitetsfondstilskuddet og det nye tilskud oprettet i forlængelse af folkeskolereformen. Tilskuddet vedr. folkeskolen er pt. fordelt efter befolkningstal, men den endelig fordelingsnøgle udmeldes af Økonomi- og Indenrigsministeriet forventeligt medio august. Hvis tilskuddet fordeles efter antal 6-16-årige i Danmarks Statistiks prognose for 2014, vil det betyder mindreindtægter på 1,8 mio. kr. for Frederiksberg i forhold til de aktuelle tal, da kommunens andel af skolebørn i forhold til eget folketal er den laveste i landet. De mindre ændringer på de øvrige tilskudsordninger forklares af mindre ændringer i de endelige tal fra ministeriet vedr. puljernes størrelse bl.a. efter prisregulering. Forskellen i fortegn fra 2014 til på ordninger vedr. kommuner med økonomiske problemer i hovedstadsområdet samt den sociale særtilskudspulje skyldes, at de fordeles efter andel af udskrivningsgrundlag, som er nedjusteret i statsgarantien. Dermed modtager kommunen et større bidrag i Tabel 14 Forskelle i særlige tilskud fra 1. til 2. finansielle orientering kr Tilsvar vedr. kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer Tilsvar vedr. kommuner, som i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer Tilskud til bedre dagtilbud Det særlige ældretilskud Tilskud vedr. kvalitetsfonden Bidrag vedr. social særtilskudspulje Tilskud til omstilling af folkeskole Særlige tilskud i alt Beskæftigelsestilskuddet Beskæftigelsestilskuddet består af to dele. Dels et grundtilskud og dels en regulering for merudgiftsbehov. Grundtilskuddet baseres på en beregning af kommunens samlede tilskud to år før tilskudsåret (2012), opreguleret til 2014-pl. og reguleret for ændring i love og regler, der gælder for beskæftigelsestilskuddet. Merudgiftsbehovet opgøres som forskellen mellem grundtilskuddet og de skønnede kommunale udgifter for tilskudsåret, der beregnes på baggrund af den forventede udvikling i ledigheden. Merudgiftsbehovet fordeles på kommunerne i forhold til ledigheden 2 år før tilskudsåret. Der sker både midtvejs- og efterregulering af merudgiftsbehovet. Grundtilskuddet udgør for Frederiksberg Kommune 267,3 mio. kr., mens merudgiftsbehovet udgør -37,7 mio. kr. Det samlede beskæftigelsestilskud udgør derved 229,7 mio. 14

15 kr. i Forvaltningen har udarbejdet et skøn for kommunens udgifter til forsikrede ledige, jf. bilag 2 Budgetgaranti, hvor udgifterne skønnes at ligge på niveau med beskæftigelsestilskuddet. Tabel 15 Beskæftigelsestilskud for kr Grundtilskud Merudgiftsbehov Beskæftigelsestilskud (+=udgift, -= indtægt) Statsgaranti eller selvbudgettering I nedenstående sammenlignes tilskud og udligning som udmeldt i statsgarantien med tilskud og udligning, hvis der vælges selvbudgettering i Der forelægges særskilt sag om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering inden budgetvedtagelsen. Beslutningen som træffes på baggrund af en nettovurdering af skat, tilskud og udligning. Anvendes kommunens befolkningsprognose fuldt med de afledte konsekvenser på udskrivningsgrundlaget (jf. KL s skatteprognose) og udligning fås nettomindreindtægter på i 23,5 mio. kr. De tal dækker over et forsigtigt skøn i forhold til KL s prognose for indtægter på 19 mio. kr. Det ene bufferelement er vedr. landets udskrivningsgrundlag, hvor en vækst på 0,5 pct. point mindre end forudsat vil medføre merudgifter i udligning på ca. 14 mio. kr. Det andet bufferelement er vedr. en skatteændring, som giver fradrag til enlige forsørgere, og som er skønnet til at give mindreindtægter på 5 mio. kr. Der kendes endnu ingen konkrete tal, som kan validere det skøn. Selv ved bortfald af bufferpuljerne forventes mindreindtægter på 4,5 mio. kr. ved valg af selvbudgettering. Samtidig er der i opgørelsen tillagt en forventet efterregulering af 2014, som afregnes i 2017, vedr. de demografiske kriterier. Kommunens befolkningsprognose indeholder relativt flere borgere i de alderskategorier med lavere udgiftsbehov end i Danmarks Statistiks prognose. Kommunens samlede udgiftsbehov forventes derfor at falde i opgørelse af efterreguleringen, da det ved selvbudgettering ikke er muligt at ændre de demografiske fordelinger i forhold til statsgarantiens fordeling. 15

16 Tabel 16 Forskelle mellem selvbudgettering (SB) og statsgaranti (SG) kr SG 2014 SB Forskel Udligning og generelle tilskud Udlændinge tilskud Særlige tilskud Refusion af købsmoms Forsigtig prognose ifht. KL I alt Efterregulering af tidl. tilskudsår Efterregulering af 2014, som afregnes i TU i alt inkl. efterregulering (ekskl. besk.tilskud) Skat ekskl. efterregulering Efterregulering af tidl. indkomstår Samlet ændring Skat, T+U, ekskl. besk.tilskud Forudsætninger Udskrivningsgrundlag Folketal Jens Tannert Pedersen Fuldmægtig 16

Bilag 5. Tilskud og udligning

Bilag 5. Tilskud og udligning Bilag 5 Tilskud og udligning 22. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-2 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Indledning Der er en række ændringer på både skat og T/U (tilskud-udligning)

Læs mere

Bilag 6 Skøn for tilskud og udligning

Bilag 6 Skøn for tilskud og udligning Bilag 6 Skøn for tilskud og udligning 7. august 2014 Sagsbeh: jtp/thol Sag: 2014/0023967 Dokument: 2 Samlet indtægtsskøn Notatet opsummerer indledningsvis de samlede konsekvenser af de nye skøn for indtægter

Læs mere

Bilag 6 Tilskud og udligning

Bilag 6 Tilskud og udligning Bilag 6 Tilskud og udligning Ændringsforslag til budget 2013 for tilskud og ning 16. august 2012 Sagsbehandler: JJJ Dok.nr.: 2012/0062713-4 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen 1 Indledning Dette

Læs mere

Bilag 6 Tilskud og udligning

Bilag 6 Tilskud og udligning Notat 07-08-2018 Bilag 6 Tilskud og udligning Økonomiafdelingen 1. Opsummering De samlede nøgletal for skat (bilag 5) og tilskud og udligning opsummeres i nærværende bilag, idet skatteskønnet har konsekvens

Læs mere

Bilag 6 Tilskud og udligning

Bilag 6 Tilskud og udligning Notat 2. august 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00 A001115 Bilag 6 Tilskud og udligning 1. Opsummering De samlede nøgletal for skat (bilag 5) og tilskud og udligning opsummeres i nærværende bilag, idet

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

2 Kommunal udligning

2 Kommunal udligning Kommunal udligning Kommunal udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en række komponenter: Bloktilskud (statstilskud) Landsudligning Hovedstadsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Notat Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2016 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato:

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Notat 27. september 2017 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering En kommune kan ved hvert budget vælge mellem et statsgaranteret indtægtsgrundlag eller et eget skøn for indtægtsgrundlaget,

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 5 2012 Dato: 7. august 2012 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2012-515 Dok.nr: 2012-140068 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet.

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2018 Dato: 8. oktober 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2018 Dato: 10. august 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2014 1. Prognose for indtægter 2014 Økonomistaben har foretaget en beregning af indtægterne fra skatter og generelle tilskud for 2014 på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021 Notat 10. juli 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser mindreindtægter på 109,0 mio. kr. i 2018 som bliver til merindtægter

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 5 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 5 afsnit: Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 21. september 2010 Udfærdiget af: Brian Hansen Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2011 Notatet sendes/sendt til: Økonomiudvalg

Læs mere

2 Kommunal udligning

2 Kommunal udligning Kommunal udligning Kommunal udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en række komponenter: Bloktilskud (statstilskud) Landsudligning Hovedstadsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2017 Dato: 10. august 2017 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mva1@balk.dk Kontakt: Marianne Husmer Vang Sagsid: 00.30.10-P19-8-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013 Økonomistaben September 2012 Budget & Analyse Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013 Ved byrådets 2. behandling af budgettet den 10. oktober 2012 skal det besluttes, om kommunen vælger statsgaranti,

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2015 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 22-09-2014

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning. Budget 2009 og overslagsårene

Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning. Budget 2009 og overslagsårene Notat vedr. Skatter, tilskud og udligning Budget 2009 og overslagsårene 2010-12 Økonomiafdelingen Analysegruppen 20. august 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Furesø Kommunes skatter, tilskud

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Økonomiafdelingen Underbilag til Budgetbilag IV Kommunens indtægter 2014-2017 Siden Budgetbilag III fra juni 2013 er økonomiaftalen mellem KL og regeringen

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2017 budgetteret til 2.477,1 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold Bilag 6 NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 31. august 2015 Valg mellem statsgaranti eller i budget 2016 Sagsnr. - Sagsbehandler: -

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018

Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018 DIREKTIONENS STAB Notat Kontaktperson: Thomas Herskind Dato: 27. september 2017 Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018 1. Resume og vurdering De aktuelle tal viser en gevinst ved selvbudgettering på

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Bilag 5 Skatteindtægter

Bilag 5 Skatteindtægter Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med

Læs mere

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er:

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er: Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 16. april 2015 NOTAT Underbilag A til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Kommunens indtægter 2016-2019 Dette er en kort redegørelse for udsigterne

Læs mere

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering?

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 19. september 2013 UNDERBILAG A TIL BUDGETBILAG VI Indtægter 2014 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021 Notat 27. april 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser samlede mindreindtægter på 3,7 mio. kr. i 2018 stigende til 18,4

Læs mere

Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016

Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets nomiske redegørelse fra maj 2012 24. juli 2012 Sagsbehandler: JJJ Dok.nr.: 2012/0062713-3

Læs mere

Fællesforvaltning Økonomi. Byrådet

Fællesforvaltning Økonomi. Byrådet Byrådet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 25. september 2017 Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte 76 16 24 93 E-mail fnj@esbjergkommune.dk Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i 2018 Kommunerne

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Notat. Indtægter Indledning

Notat. Indtægter Indledning Notat Stab Økonomi, IT & Digitalisering Indtægter 2019-2022 21. august 2018 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2019-2022. Vurderingen af indtægtsudviklingen er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2. Parametre, kriterieoversigt og eksempler... 31 2.1 Parametre... 31

Indholdsfortegnelse. 2. Parametre, kriterieoversigt og eksempler... 31 2.1 Parametre... 31 Indholdsfortegnelse 1. Oversigt over det kommunale tilskuds- og udligningssystem... 3 1.1 Tilskuds- og udligningsordninger... 3 1.2 Tidsplan for tilskud og udligning... 6 1.3 Valg af budgetteringsmetode...

Læs mere

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Økonomiudvalg / Byråd 00.30.10-Ø00-8-17 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Dato: 25-09-2018 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Byrådet skal ved vedtagelsen

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015

Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015 Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015 Maj 2012 Juni 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2015 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2016-2019 20. august

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Notat. Budget Indtægter. Indledning

Notat. Budget Indtægter. Indledning Notat Stab Økonomi, IT & Digitalisering Budget 2018 - Indtægter 18. august 2017 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2018-2021. Vurderingen af indtægtsudviklingen

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering?

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 15. september 2014 UNDERBILAG A TIL BUDGETBILAG VI Indtægter 2015 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget 2018-2021 Dette notat beskriver budgetteringen af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2016-2019 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2016-19. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter i budgetoplægget for 2013-2016. Furesø

Læs mere

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Valg af skattegrundlag 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering Dette notat har til formål at beskrive konsekvenserne af ved et valg af henholdsvis selvbudgettering

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget

Frederikshavn Kommune Budget Frederikshavn Kommune Budget 2016 2019 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2015 Sag nr. 14/21235 # 149390-15 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen N O TAT Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen Tilskudsmodellen er nu tilpasset det beregningsgrundlag, Indenrigs- og Socialministeriet forventes at anvende for tilskudsåret 2010. Det skal dog understreges,

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Indtægtsprognose budget

Indtægtsprognose budget Indtægtsprognose budget 2016-2019 Indtægtsprognosen for 2016-19 er beregnet og viser i hovedtræk en forøgelse af indtægterne i budgetperioden på 92,8 mio. kr. Merindtægterne afspejler imidlertid også væsentlige

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

I materialet til 1. behandlingen af budgettet er de statsgaranterede beløb benyttet til budgetteringen af indtægter i 2019.

I materialet til 1. behandlingen af budgettet er de statsgaranterede beløb benyttet til budgetteringen af indtægter i 2019. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Valg af statsgaranti versus selvbudgettering 2019 Indledning Kommunerne har ved budgetlægningen for budgetåret 2019 valgfrihed mellem: Køge

Læs mere

Skatterammerne i Økonomiaftalen for 2014

Skatterammerne i Økonomiaftalen for 2014 Skatterammerne i Økonomiaftalen for 2014 I aftalen om kommunernes økonomi for 2014 har Regeringen og KL aftalt, at nogle kommuner skal have muligheden for at forhøje skatten inden for en ramme på 250 mio.

Læs mere

Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018

Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 24. april 2014 Sagsbeh: LFM Økonomiafdelingen Beregning af økonomiske nøgletal til budgetforslag 2015 2018 I dette bilag gennemgås de økonomiske nøgletal

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 06.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering Administrationen anbefaler at statsgarantien vælges for 2018. I forbindelse med budgetvedtagelsen skal byrådet træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat,

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning i budget august 2014

NOTAT: Skat og tilskud/udligning i budget august 2014 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 261990 Brevid. 1959010 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning i budget 2015-2018 20. august 2014 Sammenfatning

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 27. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-177995 Budgetbilag

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen

Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 31. august 2016 UNDERBILAG C TIL BUDGETBILAG V Indtægter 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Juni 2013 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 31-03-2014 Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2015 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2015 svarer til vedtaget budget 2014

Læs mere