Daginstitution i Tasiilaq Side 0 af 15 SB BILAG 7. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED For udførelse af samtlige entrepriser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Daginstitution i Tasiilaq Side 0 af 15 SB BILAG 7. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED For udførelse af samtlige entrepriser"

Transkript

1 Daginstitution i Tasiilaq Side 0 af 15 PSS Udkast til PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED For udførelse af samtlige entrepriser Daginstitution i Tasiilaq tnt nuuk a/s postbox 189, 3900 Nuuk, sag nr Inuplan A/S postbox Nuuk, sag nr

2 Daginstitution i Tasiilaq Side 1 af 15 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indhold 2 2. Byggesagen 2 3. Organisationsplan 3 4. Praktisk telefonliste 3 5. Ansvar for sikkerhed og sundhed 4 6. Byggepladsplaner 4 7. Fælles byggeplads Generelt Bestemmelser Byggepladsens indretning Byggepladsens færdselsarealer Skurby og oplagsplads Arbejdsområdet Tekniske hjælpemidler Forsyning til byggeplads Fællesregler Arbejdspladsvurdering Alkohold Rygning El-kabler Formidling Påbud Ulykker Fodværn Hjelm Personlige værnemidler Fysiske arbejdsforhold Arbejder med særlig risici Arbejder med asbest og PCB Arbejder med kodenummererede produkter Kranarbejde tagarbejde 14 Bilagsliste. PSS Bilag 1 PSS Bilag 2 PSS Bilag 3 PSS Bilag 4 Tidsplan SB bilag 6 skal ajourføres når entrepriseaftaler er indgået Byggepladsplan SB bilag 2 skal ajourføres af arbejdsmiljøkoordinator Generel dagsorden til sikkerhedsmøder. Leveres af arbejdsmiljøkoordinator De grundlæggende regler på pladsen. Tilrettes af arbejdsmiljøkoordinator

3 Daginstitution i Tasiilaq Side 2 af INDHOLD Indholdet i Plan for Sikkerhed og Sundhed, er udtryk for den standard som bygherren ønsker for sikkerheden og arbejdsmiljøet på byggepladsen. Der skal holdes sikkerhedsmøde mindst hver 14. dag. Til sikkerhedsmøderne skal der være repræsentant fra hvert firma, der har været på pladsen en eller flere gange i periode der strækker sig fra 7 dage før til 7 dage efter mødet bliver holdt. Personen der deltager i sikkerhedsmødet skal have en ledelsesmæssig kompetence. Sikkerheds- og sundhedsplan skal ajourføres af arbejdsmiljøkoordinator og i samarbejde med de udførende entreprenører. 2. BYGGESAGEN 2.1 Byggeopgavens betegnelse Daginstitution i Tasiilaq 2.2 Byggeopgavens beliggenhed Tasiilaq 2.3 Byggeopgavens omfang, indhold og funktion Projektet beskriver i tekst og tegninger etablering af en ny daginstitution i Tasiilaq med 5 grupperumsafsnit og tilhørende fællesarealer og personalefunktioner. Nybygning Nybygningsareal udgør m² samt 400m² indrettet i bygningens fundament. Nybygningen opføres i 1 etage hvor fundamenter og dæk udføres i beton. Facader udføres med isoleret bindingsværkkonstruktion og tag som varmttagskonstruktion med trykfast tagisolering på stålunderlag. Bygningen består af 5 sammenbyggede rektangulærer sadeltagshuse med en samlet længde på ca. 70 meter. og en dybde på 15 meter. 3. ORGANISATIONSPLAN Funktion Firma Telefon/ Mail Bygherre Kommuneqorfik Sermerssoq Postboks 1005, 3900 Nuuk Byggeledelse Tilsyn Arbejdsmiljøkoordinator tnt nuuk Postboks 189, 3900 Nuuk tnt nuuk, postboks Nuuk og Inuplan box 1024, 3900 Nuuk tnt nuuk Postboks 189, 3900 Nuuk Sikkerhedsudvalg?? Arkitekt og totalrådgiver Ingeniør på Anlæg, konstruktioner og VVS- tnt nuuk a/s Postboks 189, 3900 Nuuk Inuplan A/S Postboks 1024, 3900 Nuuk

4 Daginstitution i Tasiilaq Side 3 af 15 installationer, Ingeniør på Elinstallationer Inuplan A/S Postboks 1024, 3900 Nuuk Entreprise/ Funktion Firma Kontaktperson Telefon Mail Entreprise 1: Jord- og betonarbejde Entreprise2: Tømrer- og snedker arb. Enterprise 3: Malerarbejde Entreprise 4: VVS-arbejde Entreprise 5: El-arbejde????????? 4. PRAKTISK TELEFONLISTE Arbejdstilsynet i Nuuk Telefon: Udrykning: Ambulance Telefon: xx Brand Telefon: xx Politi Telefon: xx 5. ANSVAR FOR SIKKERHED OG SUNDHED Forhold omkring sikkerhed og sundhed er reguleret af lovbekendtgørelse nr af 26. oktober 2005: Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø i Grønland, med senere ændringer Ansvar for sikkerhed og sundhed under projektering er af bygherren blevet overdraget til totalrådgiver tnt-nuuk a/s. Ansvar for sikkerhed og sundhed under udførelse er af bygherren blevet overdraget til dennes arbejdsmiljøkoordinator. Herunder løbende ajourføring af sikkerheds- og sundhedsplan samt koordinering og ledelse af sikkerheds- og sundhedsarbejdet. Forhold omkring sikkerhed og sundhed er reguleret af lovbekendtgørelse nr af 26. oktober 2005: Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø i Grønland med senere ændringer. Udførende entreprenører er inden arbejdets opstart pligtig til at deltage i etableringen af en sikkerhedsorganisation, der til formål har at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø på byggepladsen under byggeperioden. Sikkerhedsorganisationen skal bestå af en sikkerhedsgruppe pr. entreprise og et sikkerhedsudvalg. Sikkerhedsudvalget skal bestå af repræsentanter fra sikkerhedsgrupperne, og bygherrens arbejdsmiljøkoordinator. Der afholdes møder i sikkerhedsudvalget hver 2. uge kl i byggeledelsens lokaler på byggepladsen. Dagsorden for møder i sikkerhedsudvalget vil blive udfærdiget på det første møde. Møderne skal føres til referat. Entreprenørerne er ansvarlige for, at ansatte er bekendt med planen for sikkerhed og sundhed og korrekt instrueret i deres ansvar for brug af sikkerhedsforanstaltninger, adfærd på byggepladsen samt brug af fælles velfærdsforanstaltninger.

5 Daginstitution i Tasiilaq Side 4 af 15 Entreprenørerne er ansvarlige for at sikre, at sikkerheds- og sundhedsplanens krav inddrages i planlægningen af arbejdet, og kravene under den efterfølgende udførelse af arbejdet følges. 6. BYGGEPLADSPLANER SB Bilag 2 (skal revideres efter kontrahering) På byggepladsplanen skal indtegnes hvor man kan komme til brandslukningsudstyr, førstehjælpskasse og alarmeringstelefon. 7. FÆLLES BYGGEPLADS Alle punkter i dette afsnit, er forhold man på byggepladsen er fælles om. Det er angivet i Særlige betingelser (SB), hvilken entreprenør, der har ansvaret for etablering, vedligeholdelse og nedtagning. Det er ligeledes angivet i SB, hvem der er ansvarlig for de forskellige installationer Generelt Ved "entreprenøren" forstås: Hver enkelt entreprenør, for projekter udbudt i fagentreprise. Ved Ansvarlig entreprenør er efterfølgende angivet, hvilken entreprenør der er ansvarlig for de enkelte etaper i byggesagen. Byggepladsen etableres iht. byggesagsbeskrivelse, arbejdsbeskrivelser og byggepladstegninger Byggepladsforanstaltninger Entreprenøren etablerer og vedligeholder byggepladsforanstaltninger i naturlig takt med byggeprocessen. Byggepladsforanstaltninger opretholdes i nødvendigt omfang i hele byggeperioden og afrigges afpasset efter byggeprocessen og efter aftale med byggeledelsen Bestemmelser Myndighedsforskrifter Alle forhold på byggepladsen skal til enhver tid opfylde gældende love og regler samt overholde arbejdstilsynets vejledninger Myndighedstilladelser og anmeldelser Entreprenøren skal rettidigt indhente de fornødne tilladelser og foretage de fornødne anmeldelser til relevant myndighed Byggepladsens indretning Byggepladstegninger Byggepladsplaner fra udbudsmaterialet skal i sammenarbejde med entreprenører revideres løbende under byggeriet af arbejdsmiljøkoordinator Byggepladsens afgrænsning Byggepladsens afgrænsning fremgår af byggepladsplaner Byggepladsens indhegning Ansvarlig entreprenør etablerer og vedligeholder afskærmning omkring byggeplads. I øvrigt iht. SB afsnit 7.3. og SB Bilag 2

6 Daginstitution i Tasiilaq Side 5 af Adgangsdøre Ansvarlig entreprenør etablerer evt. nødvendige interimistiske aflukninger af adgangsdøre til bygninger. Aflukning udføres med aflåselige facadepladedøre i træ. Eventuelle sidepartier aflukkes med 45x95 mm isoleret revleskelet beklædt med 19 mm krydsfiner. Nøgle udleveres til alle entreprenører, tilsyn og byggeledelse. Der foretages aflåsning dagligt ved arbejdstids ophør. Periode: Etableres umiddelbart efter råhus er lukket og opretholdes indtil permanente døre monteres umiddelbart inden aflevering Vagtordning Bygherren etablerer ingen vagtordning Tyverisikring Bygherren etablerer ingen tyverisikring af byggeplads Byggepladsskilt Eventuel skiltning på byggepladsen skal ske samlet, og ingen skilte må opsættes uden byggeledelsens skriftlige tilladelse. Design af eventuelt byggepladsskilt fastlægges af byggeledelsen Sikkerhedsskiltning Der skal opsættes den nødvendige skiltning. Skiltningen skal placeres på klart tydelige steder og om nødvendigt være belyst inden for arbejdstiden. Ansvarlig entreprenør etablerer nedenstående skiltning i fælles færdsels- og arbejdsområder: - Uvedkommende ingen adgang. - Hjelm påbudt. - Fodværn påbudt Skiltning i forbindelse med asbest-arbejder Ansvarlig entreprenør etablerer nedenstående skiltning: Advarer mod asbestfaren og gør opmærksom på at der er adgang forbudt for uvedkommende. Opsættes uden områder/afskærmninger, hvor der arbejdes med asbest.

7 Daginstitution i Tasiilaq Side 6 af 15 Påbyder anvendelse af personlige værnemidler. Skiltet skal senest placeres hvor værnemidler skal anlægges Byggepladsens færdselsarealer Parkering Byggepladsparkering skal ske ved xxx (afklares lokalt) Udendørs færdselsarealer De udendørs færdselsarealer må på intet tidspunkt spærres helt eller delvist uden skriftlig tilladelse fra byggeledelsen. Brandveje langs eksisterende bygning kan i byggeperioden benyttes som byggevej, dog skal denne friholdes og der må under ingen omstændigheder oplagres materialer og lign Adgangsveje til byggepladsen Adgangsveje til byggepladsen er mindre veje. Dette skal der tages højde for ved tilkørsel af materialer. Vejene må ikke blokeres og skal renholdes for byggematerialer, sand og mudder, således at anvendelsen af vejen ikke er til gene for omgivelserne. Entreprenøren skal inden produktion af lange og/eller tunge bygningsdele sikre sig, at tilkørsel er mulig Køre- og gangarealer Ansvarlig entreprenør etablerer og vedligeholder nødvendige overkørsler, kørearealer og gangarealer. Arealerne skal afvandes, vejrligssikres, og vedligeholdes i hele byggeperioden. Entreprenøren etablerer øvrige overkørsler, køre- og gangarealer, som er nødvendige for udførelse af arbejdet. Adgangsvej for gående skal så vidt muligt holdes adskilt fra den kørende trafik Byggegruber Ansvarlig entreprenør etablerer evt. interim trapper med rækværker til byggegruber. Trapper udføres i 120 cm bredde. Belastning: Max. 300 kg/m2. Periode: Etableres umiddelbart efter gruber er udført og opretholdes indtil opfyldning foretages Færdselsarealer i bygninger Færdselsarealer i bygninger må på intet tidspunkt spærres helt eller delvist uden skriftlig tilladelse fra byggeledelsen Trapper Ansvarlig entreprenør etablerer og vedligeholder interim trapper. Trapper til krybekældre: Etableres umiddelbart efter vægge er udført og opretholdes indtil permanente trapper og rækværker monteres. Trapper til bygninger: Etableres umiddelbart efter gulve/dæk er udført og opretholdes indtil permanente trapper og rækværker monteres. Trapper til etager: Etableres umiddelbart efter opstart af gulve/dæk, og opretholdes indtil permanente trapper og rækværker monteres. Der skal i hele byggeperioden, som minimum være etableret 2 trapper til etager Gangbroer Ansvarlig entreprenør etablerer og vedligeholder interim gangbroer med rækværk. Gangbroer udføres i 120 cm bredde. Belastning: Max. 300 kg/m². Periode: Etableres umiddelbart efter gulve/dæk er udført og opretholdes indtil permanente adgangsveje monteres.

8 Daginstitution i Tasiilaq Side 7 af Skraberiste Ansvarlig entreprenør etablerer interim skraberiste ved udvendige adgangsdøre til bygninger. Skraberiste udføres 200x200 cm. Skraberiste rengøres dagligt. Belastning: Max. 300 kg/m². Periode: Etableres umiddelbart efter montering af interimsdøre/facadedøre og opretholdes indtil permanente skraberiste monteres Gulvmåtter Ansvarlig entreprenør etablerer interim gulvmåtter indenfor udvendige adgangsdøre til bygninger. Gulvmåtter udføres 200x200 cm. Gulvmåtter støvsuges dagligt. Periode: Etableres umiddelbart efter montering af gulvbelægning og opretholdes indtil permanente gulvmåtter monteres eller indtil aflevering Afdækning af huller i færdselsarealer Entreprenøren etablerer interims afdækning af huller i færdselsarealer, såsom brønde, lyskasser, udsparinger i gulve og - dæk m.v., udført under pågældende arbejde. Afdækning udføres af trædefast plade, der er fastholdt Etablering af rækværk i færdselsarealer Interim rækværker vil i løbet af byggeperioden blive erstattet af de permanente bygningsdele Huller i vægge og dæk Entreprenøren etablerer interim rækværker for huller i vægge og dæk udført under pågældende arbejde. Periode: Etableres umiddelbart efter montering og opretholdes indtil permanente bygningsdele monteres Tagarbejde Entreprenøren etablerer interim rækværker for udførelse af tagarbejder og arbejder på tag Belysning af færdselsarealer Ansvarlig entreprenør skal etablere orienteringsbelysning i hele byggeriet og vedligeholde i hele byggeperioden. Orienteringsbelysningen skal udføres i h.t. SBG-6 kapitel 704 samt NOTAT fra Grønlands El-myndighed nr.: 04/2004 bestemmelser. Det påhviler ansvarlig entreprise en gang pr måned at aflæse målerstand på byggestrømsinstallation og videregive dette til byggeledelsen. Entreprenøren etablerer øvrige arbejdsbelysning, som er nødvendig for udførelse af egne arbejdet Vejrligsforanstaltninger på færdselsarealer Ansvarlig entreprenør forestår udførelsen af vejrligsforanstaltninger, herunder snerydning og grusning. Snerydning og grusning af fælles adgangsveje og færdselsarealer skal være fortaget inden arbejdsopstart kl Oprydning og renhold af færdselsarealer Entreprenøren foretager oprydning og rengøring efter egne arbejder. Der skal foretages oprydning dagligt og byggeaffald skal fjernes. Der skal foretages rengøring efter hver aktivitet i et delområde. Der skal her ud over foretages rengøring sidste arbejdsdag i hver uge. Rengøring foretages ved skrabning og støvsugning. Såfremt der er tvivl om byggeaffalds ophavsmand, er entreprenøren pligtig til at underkaste sig byggeledelsens afgørelser. Entreprenøren er pligtig til at underkaste sig byggeledelsens afgørelser om - og fordeling af rengøringen. Følges byggeledelsens anvisninger ikke vedrørende oprydning og renhold, kan byggeledelsen lade arbejdet udføre for entreprenørens regning. Udgiften hertil fratrækkes entreprenørens tilgodehavende. Ansvarlig entreprenør har ansvar for oprydning i fælles områder: Stilladser, fælles gange, gangbroer, trapper og udvendige fællesarealer.

9 Daginstitution i Tasiilaq Side 8 af Særlige forhold ved bygninger i brug Adgangsveje må på intet tidspunkt spærres helt eller delvist uden skriftlig tilladelse fra byggeledelsen. Transport og anbringelse af materialer må ikke hindre bygningernes brug og/eller - drift Skurby og oplagsplads Skurforhold Intet rum i bygninger må anvendes til ophold uden skriftlige tilladelse fra byggeledelsen Mandskabsvogn Entreprenøren etablerer mandskabsvogne til eget mandskab. Afløb, vand og el inkl. frostsikring fremføres og tilsluttes af entreprenøren Sanitetsvogn Ansvarlig entreprenør etablerer, vedligeholder og tømmer toiletfaciliteter iht. ovennævnte for alle de på byggepladsen beskæftigede håndværkere. Der skal påregnes etableret min 2 toiletter Badevogn Ansvarlig entreprenør etablerer og vedligeholder badevogn med brusebad og derfra adgang til 2 adskilte omklædningsrum til hhv. snavset omklædning og ren omklædning Oplagsplads Intet rum i bygninger må anvendes til materialeoplag uden skriftlige tilladelse fra byggeledelsen. Oplagsplads for de enkelte entreprenører inden for det i projektet fastlagte samlede byggepladsareal aftales med byggeledelsen. Oplagring af materialer på færdselsarealer må ikke finde sted. Ansvarlig entreprenør etablerer oplagspladser iht. arbejdsbeskrivelse og byggepladstegninger. Pladserne skal afvandes, vejrligssikres og vedligeholdes i hele byggeperioden. Periode: Etableres ved byggestart og opretholdes indtil permanent anlæg etableres. Entreprenøren etablerer øvrig oplagsplads, som er nødvendig for udførelse af arbejdet Materialecontainere Entreprenøren etablerer skurvogne/containere til materialeoplag m.v Affaldshåndtering og affaldscontainer Entreprenøren er pligtig til løbende at fjerne sit affald fra arbejdssteder og oplagspladser mv. og henlægge affaldet i containere eller bortkøre det direkte. Alle entreprenører skal sortere og behandle bygningsaffald i henhold til de kommunale regler herom. Containere placeres i henhold til byggepladstegninger Byggeaffald Ansvarlig entreprenør opsætter og tømme fælles affaldscontainer(e) ved byggepladsen. Der skal påregnes at containerne tømmes hver anden uge. Affaldscontainere afmærkes tydeligt med affaldsfraktion, ligesom korrekt sortering af affaldet skal håndhæves. Der opstilles containere til affaldsfraktioner Brændbart og Ikke brandbart i nødvendigt omfang i hele byggeperioden: Øvrige entreprenører sorterer og henlægger ovennævnte affaldsfraktioner i de respektive containere. Sorteres affaldet ikke korrekt, vil entreprenøren blive afkrævet betaling for tømning

10 Daginstitution i Tasiilaq Side 9 af 15 af hele den pågældende container uden yderligere varsel. Affald, som ikke indgår i ovennævnte fraktioner, skal bortskaffes af den enkelte entreprenør Vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads Ansvarlig entreprenør forestår udførelsen af vejrligsforanstaltninger Forbindingskasse Ansvarlig entreprenør etablerer forbindingskassen og har ansvaret for, at den til enhver tid indeholder de nødvendige rekvisitter inkl. øjenskyller, jf. Arbejdstilsynets krav hertil. Forbindingskassen placeres i sanitetsvognen, som skal afmærkes med skiltning herfor. Forbindingskassen skal altid være tilgængelig, når der arbejdes på byggepladsen. Ved brug af indhold skrives i en til kassen tilhørende kontrolbog. Den skadelidtes navn, tidspunkt for skaden, skadens karakter, behandling af skaden samt det forbrugte forbindingsmateriel noteres Brandslukningsmateriel Ansvarlig entreprenør etablerer brandslukningsmateriel og har ansvaret for, at det til enhver tid er intakt, tilgængeligt og klar til brug jf. Arbejdstilsynets krav hertil. Brandslukningsmateriellet placeres i centralt placeret skurvogn. Placeringen af brandmateriel skal afmærkes på planer over byggepladsens indretning og ved skiltning på byggepladsen. Brug af brandmateriel indberettes til sikkerhedskoordinatoren. Manometer på flasker til brug ved brandslukning samt indhold i brandspande skal kontrolleres med fastsatte intervaller Arbejdsområder Etablering af rækværk i arbejdsområder Som pkt Etablering af rækværker i færdselsarealer. Entreprenøren etablerer rækværker ved arbejdsplatforme, stilladsdæk m.v., som er nødvendig for udførelse af arbejdet Belysning i arbejdsområder Entreprenøren etablerer arbejdsbelysning, som er nødvendig for udførelse af arbejdet Vejrligsforanstaltninger i arbejdsområder Entreprenøren etablerer og udfører alle vejrligsforanstaltninger, som er nødvendige for udførelse af arbejdet. Alle overenskomstmæssige vejrligsforanstaltninger, skal være indeholdt i arbejdet. Entreprenøren er ansvarlig for frostskader på egen entreprise, herunder også frosthævninger i grunden. Dette gælder ligeledes under arbejdsstandsning, hvor entreprenøren skal sørge for at gennemføre nødvendige vejrligsforanstaltninger Tekniske hjælpemidler Entreprenøren etablerer tekniske hjælpemidler, ud over nedenstående specificerede tekniske hjælpemidler, som er nødvendige for udførelse af arbejdet Kraner og materielhejse Hvis entreprenøren vælger at benytte kran og/eller hejse udover det, der er angivet i udbudsmaterialet, skal entreprenøren skriftligt redegøre for opstilling, strømforsyning, brug og vedligeholdelse, før kranen eller hejsen efter byggeledelsens skriftlige godkendelse tages i brug.

11 Daginstitution i Tasiilaq Side 10 af 15 Opstilling af kraner og hejse må kun ske efter skriftlig aftale med byggeledelsen. Entreprenøren etablerer kran til brug for egne arbejder Stillads Entreprenøren etablerer stilladser som er nødvendige for udførelse af arbejdet. Stilladser skal opstiller og/eller udføres iht. AT-vejledning GL.2.2 af 6. juni 2006: Opstilling og brug af stilladser 7.8. Forsyning til byggeplads El Ansvarlig entreprenør etablerer og vedligeholde byggestrøm. Midlertidige installationer til el skal enten være forsvarligt gravet ned eller forsvarligt ophængt, så de ikke indebærer en sikkerhedsrisiko og umiddelbart kan blive udsat for beskadigelse. I øvrigt iht. SB afsnit Vand og afløb Ansvarlig entreprenør etablerer byggevand. Midlertidige installationer til vand og afløb skal enten være forsvarligt gravet ned eller forsvarligt ophængt, så de ikke indebærer en sikkerhedsrisiko og umiddelbart kan blive udsat for beskadigelse. I øvrigt iht. SB afsnit Byggevarme Telefon Ansvarlig entreprenør etablerer og vedligeholde byggevarme. I øvrigt iht. SB afsnit 7.3 Der etableres i forbindelse med fællesvelfærdsfaciliteter ved xx byggeskur. 8. FÆLLESREGLER Der er på byggepladsen nogle fællesregler der skal hjælpe til med at holde byggepladsen fri for uheld, og sikre at arbejdet på pladsen kan foregå sikkert og kontinuerligt. Det forventes at alle respekterer disse regler. 8.1 Arbejdspladsvurdering Entreprenører involveret i byggesagen skal have foretaget en arbejdspladsvurdering af deres arbejdes fysiske forhold og af arbejdspladsen. Bemærk at den almindelige arbejdspladsvurdering (APV) skal udbygges med en særlig APV i forbindelse med arbejder med asbestholdige materialer iht. AT-vejledning GL.3.1 af februar 2010: Asbest, afsnit Alkohol På byggepladsen må der ikke drikkes alkoholiske drikke. Vurderer arbejdsmiljøkoordinator, at en medarbejder er påvirket, vil dette medføre en mundtlig advarsel til underentreprenøren/leverandørens medarbejder. Ved gentagelse vil arbejdsmiljøkoordinator sende en skriftlig advarsel til firmaet.

12 Daginstitution i Tasiilaq Side 11 af 15 Respekteres denne skriftlige advarsel ikke, vil det medføre øjeblikkelig bortvisning fra byggepladsen, samt krav om at den pågældende medarbejder fremover ikke udfører arbejde på byggepladsens område. I tilfælde af at en medarbejder er så påvirket at arbejdsmiljøkoordinator vurderer at han/hun er til fare for andre og sig selv, vil personens sikkerhedsrepræsentant tilkaldes og personen sendes hjem Rygning 8.4. El Der må ikke ryges i bygningerne. Den enkelte underentreprenør er ansvarlig for egne kabler, det vil sige, at elkabler ophænges eller oplægges på en forsvarlig måde. Sker dette ikke vil arbejdsmiljøkoordinator, lade kabler ophænge af el-entreprenør og sende regningen for dette til den pågældende entreprenør. Materiale skal i øvrigt være af godkendt standard Formidling 8.6. Påbud Bygherrens arbejdsmiljøkoordinator sørger for, at Plan for sikkerhed og sundhed altid er tilgængelig for alle, der skal færdes på pladsen. Ved indgang til byggepladsen vil der være opsat tavle visende en byggepladsplan, samt andre vigtige informationer i forbindelse med sikkerheden på pladsen. Brug af sikkerhedshjelm, fodtøj o0g lign. er obligatorisk på byggepladsen, når påbudsskilte er opsat, eller hvis påbuddet er vist på skiltet ved indgangen til arbejdspladsen. Bygherrens arbejdsmiljøkoordinator vil orientere dels gennem sikkerhedsmøder og dels ved ophængning af skilte, hvornår de enkelte påbud er aktuelle. Arbejdsmiljøkoordinator har ret til at bede en medarbejder, der ikke har sit sikkerhedsudstyr i orden, om straks at udbedre dette forhold, eller forlade pladsen. Entreprenøren må selv bære evt. tab af arbejdstid Ulykker Ved større uheld på byggepladsen, sørges der først og fremmest for førstehjælp, hvorefter der ringes efter ambulance på tlf. xx xx xx, hvor der oplyses om adresse, og uheldets omfang. Arbejdsmiljøkoordinator skal underrettes om ethvert uheld, eller optræk til sådant. Alle skal på efterfølgende sikkerhedsmøde underrettes om uheldet, og det skal drøftes om der er risiko for lignende ulykker, og om de foranstaltninger der er taget, eller som vil blive taget, er tilstrækkelige Fodværn 8.9. Hjelm Værnefodtøj skal bruges, hvis ikke arbejdet kan tilrettelægges og udføres forsvarlig ved brug af almindelig hensigtsmæssigt fodtøj. Der henvises til AT- vejledning D.5 af 6.april Der er hjelmpåbud på pladsen: - hvor der arbejdes i flere højdeniveauer samtidig - hvor der fare for nedstyrtning af materiale og materiel - ved arbejde i forbindelse med kran/ gravearbejde

13 Daginstitution i Tasiilaq Side 12 af 15 - hvor der skiltes med hjelmpåbud Personlige værnemidler Personlige værnemidler skal anvendes iht. gældende anvisninger. De til enhver opgave nødvendige personlige værnemidler skal være til rådighed. Brugeren af de personlige værnemidler skal være korrekt instrueret i brugen af dem Fysiske arbejdsforhold Hvor det er muligt skal tunge løft undgås og i stedet udføres med brug af hjælpemidler. Manuelle løft skal holdes skal begrænses til en maksimum vægt på 20 kg. Belastende og ensidige arbejdsstillinger skal begrænses. Ved arbejde på knæ skal der anvendes knæpuder. 9. ARBEJDE MED SÆRLIG RISICI Særlige risici i forbindelse med udførelse af arbejde på byggepladsen eller ved færdsel på byggepladsen skal afdækkes, og der skal udfærdiges en handlingsplan, hvor det anskueliggøres, hvordan de særlige risici skal håndteres. Arbejdsmiljøkoordinator skal være gjort opmærksom på de arbejder der kunne medføre særlig risiko, også hvis de ikke er nævnt i dette afsnit. Entreprenøren skal være sig bevidst, om dette arbejde kan medføre risiko for andre medarbejdere på byggepladsen. Er dette tilfældet, skal arbejdet markeres på tidsplanen som sådant Arbejder med asbest og PCB. Forholdsregler vedr. arbejder med asbest og PCB skal følges. Beskyttelsesforanstaltninger og skiltning skal opretholdes indtil arbejderne er afsluttet. I øvrigt iht. anvisninger i SA afsnit og samt bilag til SA, bilag 4: AT-vejledning GL.3.1. af februar 2010 og bilag 5: Branchevejledning om håndtering og fjernelse af PCBholdige bygningsmaterialer udgivet af BrancheArbejdsmiljøRådet for Bygge & Anlæg Arbejder med kodenummererede produkter Ved arbejde med kodenummererede produkter skal Arbejdstilsynets bekendtgørelse af 13. maj 1993 om arbejde med kodenummererede produkter følges. Sikkerhedsdatablade på kodenummererede produkter skal være tilgængelige for alle på et nærmere anvist sted Kranarbejder. Ved kranarbejder skal der udvises særlig agtpågivenhed. Kraner der anvendes på byggepladsen skal have ajourført kranjournal samt den nødvendige kapacitet til at kunne placere de fjerneste elementer. Kraner skal ved arbejde placeres så tæt på bygværket som muligt. Kranarbejde må kun udføres stående på fast underlag. Ved kraftig vind indstilles kranarbejdet. Ved kranarbejde skal kun personer beskæftiget med arbejdet opholde sig i nærheden af elementerne. Inden påbegyndelse af kranarbejde skal udførende instrueres i korrekt udførelse og medvirke i procesgennemgang. I forbindelse med kranmanøvrering skal der opstilles forsvarlig afspærring Der skal hele tiden være kontakt mellem kranfører og anhugger.

14 Daginstitution i Tasiilaq Side 13 af Tagarbejde. Ved tagarbejder skal der udvises særlig agtpågivenhed og for hvilket der henvises til DBI vejledning 10, del 1. Medarbejdere på taget skal tage de personlige sikkerhedsforanstaltninger der er nødvendige. Derudover skal alle materialer og redskaber sikres på en sådan måde, at et pludseligt vindstød, eller anden uforudsigelig hændelse, ikke kan rive dette ned fra taget og skaber fare for forbipasserende.

15 Daginstitution i Tasiilaq Side 14 af 15 (PSS) BILAG 4 De grundlæggende regler på pladsen Arbejdssproget på pladsen er grønlandsk og dansk. Ajourføring af Plan for Sikkerhed og Sundhed foretages af bygherrens sikkerhedskoordinator. Entreprenørens ansvar - Entreprenøren er forpligtiget til at bidrage skriftligt til planen både i forbindelse med udarbejdelsen og i forbindelse med ajourføring. - Det påhviler entreprenøren at introducere alle ansatte for Plan for Sikkerhed og Sundhed inden de påbegynder arbejdet. - Det er entreprenørens ansvar at etablere, føre tilsyn og vedligeholde de sikkerhedsforanstaltninger, han er blevet pålagt ved Bygherrens afgrænsning og koordinering af sikkerhedsarbejdet. - Hvis entreprenøren ikke opfylder sine sikkerhedsmæssige forpligtigelser, kan bygherren uden varsel lade forholdet bringe i orden for entreprenørens regning. Anmeldelse af arbejdsulykker Entreprenørerne skal aflevere kopi til bygherren af alle evt. anmeldelse til Arbejdstilsynet af arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser. Dette skal ske samtidig med anmeldelsen til Arbejdstilsynet. Anmeldelse af nær ved ulykker Nær-ved ulykker skal indberettes på sikkerhedsmøderne. Sanktioner Bygherren vil benytte følgende sanktioner overfor firmaer eller enkeltpersoner der ikke følger Arbejdstilsynets regler. - Mundtlige og skriftlige advarsler - Standsning af arbejdet - Lade afværge eller sikkerhedsforanstaltninger udføre for entreprenørens regning. - Øjeblikkelig bortvisning Rusmidler De personer der arbejder og færdes på byggepladsen må ikke være påvirket af alkohol eller andre rusmidler. Besøgende på byggepladsen skal bruge personlige værnemidler, hvor det er påbudt og ledsaget af en besøgsansvarlig.

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1 PSS Plan for sikkerhed og sundhed Bilag 1 A Udbud dd.mm.20åå GERS HNP ELO Udg. Betegnelse/revision Dato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Denne plan er udarbejdet for at sikre en godt og systematisk samarbejde

Læs mere

Udarb.: Kontrol: Godk.:

Udarb.: Kontrol: Godk.: Kapitel : 1. Plan for Sikkerhed og Sundhed Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : Udarb.: Kontrol: Godk.: 0. Indholdsfortegnelse...1 1. Orientering om byggesagen...3 1.1. en...3 1.2. Oversigt over

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Vesterport, AAB afd. 6 Realisering af fysisk helhedsplan - Renovering og modernisering \\cher\sagarkiv\2011\1100017931\dok\ld00821-1-kegh.xlsx Paradigme 2016-03-18 Pladsens

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed Plan for sikkerhed og sundhed Sikkerhed og sundhed på byggepladsen: Ombygning af Herlev Rådhus Dato 17. oktober 2014 Side 1 af 10 Indhold Plan for sikkerhed og sundhed... 1 Navne & adresseliste... 3 Beskrivelse

Læs mere

Af 24. februar 2016 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. for udførelsen af. Nedrivning af Minngortuunnguup Atuarfia Etape 2

Af 24. februar 2016 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. for udførelsen af. Nedrivning af Minngortuunnguup Atuarfia Etape 2 PSS Af 24. februar 2016 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED for udførelsen af Nedrivning af Minngortuunnguup Atuarfia Etape 2 Nedrivning af bygningerne: B-115a, 115b, 115c, 115d, 115e og 115f undtaget fyrrum

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Af 11. marts 2016 for udførelsen af Renovering af Nalunnguarfiup Atuarfia - Udvendig malerarbejde del 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 01. DE GRUNDLÆGGENDE REGLER... 2 02. BESKRIVELSE

Læs mere

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges.

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/6 Dato : 11.12.2015 FÆLLESBETINGELSER BYGGEPLADS Generelt Samtlige ydelser i forbindelse med indretning, drift og afvikling af byggeplads skal være indeholdt i entreprisen,

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) (opgave) Indsæt billede Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Arbejdspladsens organisation... 3 2. Arbejdsmiljøorganisation... 6 3. Afgrænsning... 6 4. Tidsplan

Læs mere

Plan of health and safety

Plan of health and safety Qualitas Architects Plan of health and safety Søndersø Skolen Nordmark Afdeling Steven S Jensen 1/8/2014 Dato : 08-01-2013 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/3 Udarbejdet: SSJ Kontrolleret: Godkendt: Kapitel

Læs mere

Boligselskabet Strandparken, Dragør Dato: 22. juni 2012 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr.

Boligselskabet Strandparken, Dragør Dato: 22. juni 2012 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr. INDHOLDSFORTEGNELSE 9. SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSPLAN 2 9.1 BYGGEPLADS... 2 9.2 BYGHERRE... 2 9.3 PROJEKTERENDE... 2 9.4 ARBEJDSTILSYNET... 2 9.5 BYGGELEDELSE... 2 9.6 ENTREPRENØRER... 2 10. SIKKERHEDSORGANISATION...

Læs mere

Det gælder din sikkerhed

Det gælder din sikkerhed Det gælder din sikkerhed DU BLIVER HØRT Sikkerhedsregler for arbejde på Esbjerg Kommunes byggepladser For at forbedre sikkerheden er det vigtigt for bygherren at blive orienteret om nærved ulykker Du er

Læs mere

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed Boligforeningen AAB afdeling 33 Renoveringsarbejder Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk 14. december 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

UDBUD EL-ENTREPRISEN SOLCELLEANLÆG Bygherre: HOLSTEBRO KOMMUNE 02 HOLSTEBRO RÅDHUS

UDBUD EL-ENTREPRISEN SOLCELLEANLÆG Bygherre: HOLSTEBRO KOMMUNE 02 HOLSTEBRO RÅDHUS UDBUD EL-ENTREPRISEN SOLCELLEANLÆG 2014 Bygherre: HOLSTEBRO KOMMUNE 02 HOLSTEBRO RÅDHUS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 1.0 GENEREL ORIENTERING 1.1 Orientering og formål 4 1.2

Læs mere

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER:

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER: FB-S Fællesbetingelser Side: 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BYGGERIETS ORGANISATION...2 2.0 BYGGEPLADSTEGNINGER...3 3.0 TIDSPLAN FOR BYGGERIETS FASER...3 4.0 EKSISTERENDE FORHOLD...3 5.0 RISICI SOM FØLGE

Læs mere

22. september Plan for sikkerhed og sundhed. ATP Ejendomme A/S. Dato: Byggesag: Ryesgade 45, kælder Ansvarlig: JLG.

22. september Plan for sikkerhed og sundhed. ATP Ejendomme A/S. Dato: Byggesag: Ryesgade 45, kælder Ansvarlig: JLG. Plan for sikkerhed og sundhed ATP Ejendomme A/S Dato: 21-09-2011 Byggesag: Ryesgade 45, kælder Ansvarlig: JLG Side 1 af 9 1. Generelle forhold 1.1. Generel projektbeskrivelse Entrepriseform: Hovedentreprise

Læs mere

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter Bygherre s tjekliste til PSS og andre bygherrepligter* 2 Organisationsplan Organisationsplanens indhold: Bygherrens navn, adresse, telefonnummer, kontaktperson mv. Koordinators navn(e) og telefonnummer.

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed Plan for sikkerhed og sundhed Hovedprojekt 0. Indholdsfortegnelse Rev.dato : Side : 1/2 Udarbejdet: PT Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen...

Læs mere

E/F Kallerupgård Dato: 6. februar 2013 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr.:

E/F Kallerupgård Dato: 6. februar 2013 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr.: INDHOLDSFORTEGNELSE 9. SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSPLAN 2 9.1 BYGGEPLADS... 2 9.2 BYGHERRE... 2 9.3 PROJEKTERENDE... 2 9.4 ARBEJDSTILSYNET... 2 9.5 BYGGELEDELSE... 2 9.6 ENTREPRENØRER... 3 10. SIKKERHEDSORGANISATION

Læs mere

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter DANSK VAND KONFERENCE 2010 Jan Nygaard Hansen, arbejdsmiljørådgiver 1 Baggrund 1975: Arbejdsmiljøloven ( 33) 1978: BK 501 om projekterende og rådgiveres pligter (Hensyn til arbejdsmiljøet) 1990: AT-anvisning

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter Page 1 of 4 Bekendtgørelse om bygherrens pligter *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008 I medfør af 37, stk. 2, 3, 5 og 6, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik. Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013 Sagnr. 12001 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen... 3 1.1 Generelt...

Læs mere

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005 Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram Juni 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 ARBEJDSMILJØMÅL 4 3 BYGGEPLADSPOLITIKKER 5 4 KRAV TIL ENTREPRENØREN 8 5 BYGHERRENS INDSATSER 10 6 KOMMUNIKATION

Læs mere

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme. Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme. Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm GRUPPEN THORUP ARKITEKT & INGENIØR PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED BYGHERRE: Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme BYGGESAG: Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm SAGSNR.: 4057 DATO: 07.08.2013

Læs mere

Velkommen Til Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg. Her hjælper vi og passer på hinanden

Velkommen Til Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg. Her hjælper vi og passer på hinanden Velkommen Til Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg Her hjælper vi og passer på hinanden AVA's Arbejdsmiljø Politik AffaldVarme Aarhus anser sikkerheden på arbejdspladsen af væsentlig betydning og prioriterer

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3 1.1 Fælles regler på pladsen Planen for byggepladsens Sikkerhed og Sundhed skal sammen med den enkelte entreprenørs arbejdspladsvurdering (APV) sikre, at alle, der er beskæftiget på byggepladsen, har et

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Ombygning og etablering af baderum i kælder 29. April 2013 Indholdsfortegnelse 1 ORIENTERING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Projektbeskrivelse... 3 1.3 Projektmaterialet...

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

Århus Sygehus Tage Hansensgade, Bygning 2 C.1 Desinfektionsvaskere til præparationen THG - udbud FÆLLESBESTEMMELSER

Århus Sygehus Tage Hansensgade, Bygning 2 C.1 Desinfektionsvaskere til præparationen THG - udbud FÆLLESBESTEMMELSER Århus Sygehus Tage Hansensgade, Bygning 2 C.1 C FÆLLESBESTEMMELSER C.01 Byggeplads og samarbejde med øvrige entreprenører/leverandører Desinfektionsvaskere indgår som en del-leverance vedrørende mindre

Læs mere

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Side 1 af 6 Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Byggesagen... 2 1.3 Projektorganisation... 2 1.4 Projektmaterialet... 2 1.4.1

Læs mere

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald Rev. 004--09 af 6 Sagsnavn: Byggeplads MØNSTERARBEJDSPLADS Sagsnummer Registreringsskema Ugenummer 9 Udført af: Aktivitetsområde Grøn Gul Rød Bemærkninger/evt. foto Ansvar/tid FÆLLESOMRÅDER Afgrænsning

Læs mere

Her hjælper vi og passer på hinanden

Her hjælper vi og passer på hinanden Velkommen Til Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg Her hjælper vi og passer på hinanden AVA's Arbejdsmiljø Politik AffaldVarme Aarhus anser sikkerheden på arbejdspladsen af væsentlig betydning og prioriterer

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed Nybyg projekt PSS Plan for sikkerhed og sundhed Harrig Rådgivning 03-01-2016 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering

Læs mere

Bella Hotel Afgrænsning af fællesforanstaltninger

Bella Hotel Afgrænsning af fællesforanstaltninger en: Bella Hotel Center Boulevard 5 2300 København = tablerer = edligeholde = jerne A = Aflevere løbende jf. tidsplanen Ydelse Kvalitetskrav Ansvarlig / / / 01. Plan for Sikkerhed og Sundhed Plan for Sikkerhed

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde Planlægning og projektering 13 Formålet med afmærkning af vejarbejde Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv. 2013

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv. 2013 GRUPPEN THORUP ARKITEKT & INGENIØR PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED BYGHERRE: Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole BYGGESAG: Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv. 2013

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.15 Nedrivning Februar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter

Bekendtgørelse om bygherrens pligter Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om bygherrens pligter I medfør af 31, stk. 3 og 4, 56, 67 i, lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx om arbejdsmiljø i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Område og definitioner

Læs mere

Bygherrens ansvar ved ombygning, renovering, nybygning mv.

Bygherrens ansvar ved ombygning, renovering, nybygning mv. Bygherrens ansvar ved ombygning, renovering, nybygning mv. Arbejdsmiljøregler for de kommunale institutionsledere Revision 0 Sikkerhedsloven Denne pjece er et uddrag af lov nr. 1395 af 27 december 2008

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed

Plan for Sikkerhed og Sundhed Plan for Sikkerhed og Sundhed Rev. 1. Indledning 1.1 Arbejdspladsens organisation Bygherre Rådgiver Hovedentreprenør Christiansen og Essenbæk A/S Ejby Industrivej 80 2600 Glostrup Tlf. 88 88 82 03 Fax.

Læs mere

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde PLANLÆGNING OG PROJEKTERING Formålet med afmærkning af vejarbejde side 13 Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT PLAN SIKKERHED OG SUNDHED

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT PLAN SIKKERHED OG SUNDHED TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT PLAN SIKKERHED OG SUNDHED Skorpeskolen Renovering af kloak Princip illustration Plan for sikkerhed og sundhed Dateret: 04.01.2017 LeanDesign ApS Skorpeskolen Renovering af

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Udarbejdet

Læs mere

Bilag 3 Om at afgive påbud

Bilag 3 Om at afgive påbud Bilag 3 Om at afgive påbud Der er udarbejdet kvalitetssikrede skabeloner og generelle skabeloner i ATIS, der skal anvendes ved reaktionsafgivelse til bygherrer eller til arbejdsgivere. Instruksens område

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Totalrenovering af Afd. 27 blok 4,5,6 og 7, Varbergparken i Haderslev.

Plan for sikkerhed og sundhed Totalrenovering af Afd. 27 blok 4,5,6 og 7, Varbergparken i Haderslev. Totalrenovering af Afd. 27 blok 4,5,6 og 7, Varbergparken i Haderslev. Arkitektfirmaet C. F. Møller Side : 1 af 29 0. Indholdsfortegnelse 0. Indholdsfortegnelse... 2 1. Orientering om byggesagen... 3 1.1.

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Sikkerheds- og Sundhedsplan.

Sikkerheds- og Sundhedsplan. Dato: 12.09.2012 Nyt læringscenter ved Tønder Grundskole. Sikkerheds- og Sundhedsplan., Kilen 6, 1. sal, 6200 Aabenraa, tlf. 74 62 48 88. Nyt læringscenter ved Tønder Grundskole side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

TJEKLISTE FOR BYGGEPLADSVEJE

TJEKLISTE FOR BYGGEPLADSVEJE Fakta om TJEKLISTE FOR BYGGEPLADSVEJE I forbindelse med udbud, projektering, planlægning og udførelse har vi i vejledningen om byggepladsveje beskrevet, hvem som har ansvaret for, at byggepladsveje og

Læs mere

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar Sagsnr.: Side 1 af 4 1. Tid: 1.1 2. Sted: 2.1 3. Deltagere: 3.1 På et sikkerhedsmøde deltager fra underentreprenøren en arbejdsleder, som kan tage stilling til økonomiske spørgsmål. Derudover deltager,

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed 1 Plan for sikkerhed og sundhed Formålet med Byggepladsens Plan for Sikkerhed og Sundhed PSS er at sikre, at alle, der arbejder på pladsen, har et godt arbejdsmiljø. Planen kan samtidigt være et godt styringsredskab

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen.

NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. Opdateret 21. April 2010 NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. PSS skal udarbejdes hvis der er 10 eller flere ansatte på pladsen samtidigt, eller pladsen falder

Læs mere

Mikaellauridsen.dk - Entreprise Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen.

Mikaellauridsen.dk - Entreprise Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. Mikaellauridsen.dk - Entreprise Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. Revisionsnummer 01 Dato: 30.04.2015 Udarb. af: Mikael D. Lauridsen MDL Byggeplads: Location Adresse Bygherre Århus

Læs mere

Bilag 2, Plan for sikkerhed og sundhed

Bilag 2, Plan for sikkerhed og sundhed ENTREPRISE: Cykelsti, Tønder Daler Bilag 2, Plan for sikkerhed og sundhed Revision 0 Dato 2016-07-27 Udarbejdet af CSYJ Kontrolleret af MAW Godkendt af CSYJ Beskrivelse Cykelsti, Tønder - Daler Plan for

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER 2. udgave 2009 Indhold 3 Indledning 4 Håndtering af pladeformater Brug af egnede tekniske hjælpemidler 6 Brug af egnede tekniske hjælpemidler Manuel håndtering

Læs mere

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om BYGHERREnS PLIGTER Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 trådte i kraft den 15. februar 2013. Bekendtgørelsen gælder for bygherren, når det må forventes, at der vil blive udført arbejde

Læs mere

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Firma navn og CVR. Nr. Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) PSS for (byggeriets navn og adresse) Navn arbejdsmiljøkoordinator 2.25 Bilag 25 Skabelon for PSS BYGHERRENAVN 1 Indhold 2 Formål...

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Multihal Aarhus. Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Multihal Aarhus. Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Multihal Aarhus Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus Oktober 2015 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet: Kontrolleret:

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere Hospitalsenheden Horsens Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere Velkommen Velkommen til Hospitalsenheden Horsens. Vi vil med denne information sikre et godt samarbejde ved at oplyse dig

Læs mere

Nukissiorfiit A/S April 2011. Udskiftning af hovedvandledninger i Tasiilaq Sag nr. 2011.13. Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN

Nukissiorfiit A/S April 2011. Udskiftning af hovedvandledninger i Tasiilaq Sag nr. 2011.13. Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Orientering... 4 2.1. Generelt... 4 2.2. Byggesagen... 4 2.3. Oversigt over arbejder...

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter 1)

Bekendtgørelse om bygherrens pligter 1) Page 1 of 6 BEK nr 1416 af 27/12/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-12-2008 Beskæftigelsesministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Område og definitioner Kapitel 2 Udpegning af koordinatorer

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger Flere tilgange Arbejdstilsynet Vinterbekendtgørelsen Overenskomsterne Arbejdstilsynet Periode 1.10-31.3 Stationært arbejde under halvtag mm Inddækning af stilladser og råhuse Undgå

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Særlige betingelser (SB)

Særlige betingelser (SB) QEQQANI ILINIARNERTUUNNGORNIARFIK side 1 Køber og Bygherre: Dato: 20.05.2011 Grønlands Selvstyre Sag nr.: 07240 (SB) Vedr. Løst inventar til Qeqqani Ilinniarnertuungorniarfik, GU i Nuuk. tnt nuuk a/s postbox

Læs mere

Underleverandører til

Underleverandører til Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

Dato : Dokument Byggesag Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/5. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: 0. Indholdsfortegnelse...

Dato : Dokument Byggesag Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/5. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: 0. Indholdsfortegnelse... Indholdsfortegnelse Side : 1/5 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... 1 1.2 en... 1 1.2.1 Generelt... 1 1.2.2 Entrepriser/arbejder...

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed. MBG Entreprise A/S. Dato: Byggesag: Østergade 36, 3. sal SAG 243 Ansvarlig: JLG.

Plan for sikkerhed og sundhed. MBG Entreprise A/S. Dato: Byggesag: Østergade 36, 3. sal SAG 243 Ansvarlig: JLG. Plan for sikkerhed og sundhed MBG Entreprise A/S Dato: 12.12.2012 Byggesag: Østergade 36, 3. sal SAG 243 Ansvarlig: JLG Side 1 af 11 1. Generelle forhold 1.1. Generel projektbeskrivelse Entrepriseform:

Læs mere

Vedr.: Opgaveformulering af projektet Dato: 11-02-2014 Revideret dato: 14-06-2014

Vedr.: Opgaveformulering af projektet Dato: 11-02-2014 Revideret dato: 14-06-2014 Projektnavn: inano Center, laboratoriekompleks Bygherre: Aarhus Universitet Adresse: Gustav Wieds Vej 14 8000 Aarhus INANO-Center, Aarhus Projektet er udleveret af NCC. Projektet er udbudt i 2010 og er

Læs mere

UEB Underentreprisebetingelser

UEB Underentreprisebetingelser UEB Underentreprisebetingelser ByggeKompagniet CPH Hørkær 2 2730 HERLEV Målsætning ByggeKompagniet CPH lægger vægt på, at ethvert arbejde afleveres mangelfrit og i en kvalitet, som bygherren kan være tilfreds

Læs mere

Information til eksterne leverandører og håndværkere på Kolding Sygehus

Information til eksterne leverandører og håndværkere på Kolding Sygehus Information til eksterne leverandører og håndværkere på Kolding Sygehus Retningslinjer Krav for arbejdets udførelse Der må ikke udføres arbejde / leveres ydelser med mindre sygehuset har rekvireret dette.

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (TIL UDFYLDELSE) OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (TIL UDFYLDELSE) OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN 30028 PLEJEHJEMMET STRANDHØJ PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (TIL UDFYLDELSE) OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN Fagentreprise Helsingør Kommune Dateret: 05.07.2017 rev 00 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS GAPS Støjskærm H20 Køge - Korsør Støjskærm E20, Slagelse November 2014 Plan for sikkerhed og sundhed - små byggepladser September 2014 REGION HOVEDSTADEN GAPS ETABLERING

Læs mere

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser Arbejdsmiljø - tillæg til standardbetingelser Gældende for leverandører og underentreprenører November 2013 Generelt Nisgaard + Christoffersen A/S (N+C) vil have et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle

Læs mere

Projektspecefik byggesag

Projektspecefik byggesag 1 af 23 Projektspecefik byggesag Beskrivelse - byggesag 2 af 23 Indholdsfortegnelse 1. Orientering 1.1 Generelt 1.2 Byggesagen 1.2.1 Generelt 1.2.2 Entrepriser/arbejder 1.2.3 Bygherreleverancer 1.3 Projektorganisation

Læs mere

LEGO Kornmarken Brandsektionering

LEGO Kornmarken Brandsektionering RÅDGIVENDE INGENIØRER LEGO Kornmarken Hovedentreprise B1.010 Byggesagsbeskrivelsen 26.6.2015 Hovedentreprise B1.010 Byggesagsbeskrivelsen 26.6.2015 HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S Rådgivende ingeniører Kløvervej

Læs mere

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Som projekterende skal du sikre, at det under byggeriet er muligt at bruge egnede tekniske hjælpemidler ved transport og håndtering af materialer som gipsplader, døre,

Læs mere

Ester Jensen Helle Andersen

Ester Jensen Helle Andersen Fokus på pligter for bygherre ved anlægsarbejde Arbejdsmiljø ved anlægsarbejde Ester Jensen Helle Andersen 1 Hvad siger arbejdsmiljølovgivningen? Bekendtgørelse nr. 117 om Bygherrens pligter: Bygherren

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

DNU. Arbejdsmiljø- og Sikkerhedskrav. Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Kurt Egmose Rådgivergruppen DNU I/S. Det Nye Universitetshospital.

DNU. Arbejdsmiljø- og Sikkerhedskrav. Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Kurt Egmose Rådgivergruppen DNU I/S. Det Nye Universitetshospital. DNU Arbejdsmiljø- og Sikkerhedskrav Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Kurt Egmose Rådgivergruppen DNU I/S Det Nye Universitetshospital Det Nye i Aarhus Universitetshospital i Århus En stor byggeplads Byggeområdet

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3 Udbud af rammeaftaler for ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE Aftalebilag 3 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Orientering...3 1.1 Generelt...3 1.2 Udbudsmaterialet...3 1.2.1 Grundlag for udbud...3 1.2.2 Almengyldige

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB)

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Projektnavn Retablering af fugleø i Utterslev Mose Bygherre: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur Indholdsfortegnelse Særlige Arbejdsbetingelser

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer Oplæg 9. juni 2016 Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer v/ Ulrik Houlby Holm 17. juni 2016 1 Orbicon Arbejdsmiljø Kernekompetencer: Autoriseret arbejdsmiljørådgivning Arbejdsmiljø i forbindelse bygge-

Læs mere

C - Konstruktioner. Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen

C - Konstruktioner. Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen Sag: Navn: Sagsnavn: Dato: Fokusområder: Undgå alvorlige ulykker Undgå kræftfremkaldende og reproduktionsskadelige stoffer Undgå eller begrænse organiske opløsningsmidler

Læs mere

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen FRI og Danske ARK Ydelsesbeskrivelser Udgave Byggeri og Planlægning, april 2006. - Tilrettes let ultimo 2009. -

Læs mere